01.09.2013 Views

Een geslaagde combinatie van oud en nieuw - Van Houtven

Een geslaagde combinatie van oud en nieuw - Van Houtven

Een geslaagde combinatie van oud en nieuw - Van Houtven

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>E<strong>en</strong></strong> <strong>geslaagde</strong><br />

<strong>combinatie</strong> <strong>van</strong> <strong>oud</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>nieuw</strong><br />

Verbouwing <strong>en</strong> aanbouw in aalst


<strong>E<strong>en</strong></strong> <strong>geslaagde</strong><br />

<strong>combinatie</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>oud</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>nieuw</strong><br />

Klant<strong>en</strong>: andy roggeman <strong>en</strong><br />

nathalie wauters<br />

Het huis <strong>van</strong> Nathalie’s grootvader in<br />

Hofstade zou het knusse stekje word<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> Andy <strong>en</strong> Nathalie to<strong>en</strong> ze er in<br />

2006 hun intrek nam<strong>en</strong>. Er kwam<br />

e<strong>en</strong> kleintje bij <strong>en</strong> e<strong>en</strong> keuze drong<br />

zich steeds meer op: het huis <strong>van</strong> haar<br />

grootvader verbouw<strong>en</strong> of uitkijk<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> <strong>nieuw</strong>bouwwoning. De<br />

band <strong>van</strong> weleer heeft het uiteindelijk<br />

gehaald. Andy <strong>en</strong> Nathalie beslot<strong>en</strong> de<br />

woning aanzi<strong>en</strong>lijk uit te breid<strong>en</strong> om<br />

zo meer ademruimte te creër<strong>en</strong>. Het<br />

resultaat is e<strong>en</strong> luchtige woning met<br />

veel licht <strong>en</strong> ruimte waar de ondertuss<strong>en</strong><br />

twee kinder<strong>en</strong> zich mateloos<br />

kunn<strong>en</strong> uitlev<strong>en</strong>.<br />

Oud huis met verkeerde indeling<br />

Het huis <strong>van</strong> nathalie haar grootvader<br />

was er echt zo e<strong>en</strong>tje uit de tijd<br />

<strong>van</strong> to<strong>en</strong>. “als je binn<strong>en</strong>kwam, had<br />

je aan de <strong>en</strong>e kant ‘het salon’, dan de<br />

trap in het midd<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de andere<br />

kant de eetplaats”, legt nathalie uit.<br />

“Vervolg<strong>en</strong>s was er e<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>, nog<br />

e<strong>en</strong> bijkeuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk e<strong>en</strong> heleboel<br />

bijgebouwtjes die wel hun functie<br />

hadd<strong>en</strong>, maar voor ons niet echt<br />

praktisch om in te won<strong>en</strong>.”<br />

Door al deze geslot<strong>en</strong> ruimt<strong>en</strong> was<br />

het er ook vrij donker. Het koppel<br />

snakte naar meer ademruimte <strong>en</strong><br />

licht, veel meer licht. “Het was ofwel<br />

dit huis verbouw<strong>en</strong> ofwel uitkijk<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> <strong>nieuw</strong>bouw”, vertelt nathalie.<br />

“Door de goede ligging <strong>van</strong> het<br />

huis <strong>en</strong> mijn emotionele band met de<br />

woning hebb<strong>en</strong> we de knoop doorgehakt<br />

<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> voor de eerste optie”.<br />

Verbouwing <strong>en</strong> aanbouw in aalst<br />

Praktisch <strong>en</strong> heel veel licht<br />

nathalie <strong>en</strong> andy haald<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> architect<br />

bij <strong>en</strong> die kon mete<strong>en</strong> de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> het koppel omzett<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

fraai ontwerp. “we war<strong>en</strong> mete<strong>en</strong><br />

overtuigd: e<strong>en</strong> praktische indeling<br />

met grote ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> heel veel licht”.<br />

Het betek<strong>en</strong>de ook dat er e<strong>en</strong> deel<br />

<strong>van</strong> de bijgebouwtjes moest sneuvel<strong>en</strong>.<br />

ook de achtergevel verdwe<strong>en</strong><br />

helemaal om te kunn<strong>en</strong> aanbouw<strong>en</strong>.<br />

om alles in goede ban<strong>en</strong> te leid<strong>en</strong>,<br />

deed het koppel e<strong>en</strong> beroep op bouwaanneming<br />

<strong>Van</strong> Houtv<strong>en</strong>.<br />

In zee met <strong>Van</strong> Houtv<strong>en</strong><br />

“Via onze <strong>oud</strong>ers zijn we bij <strong>Van</strong><br />

Houtv<strong>en</strong> terechtgekom<strong>en</strong>. we hebb<strong>en</strong><br />

h<strong>en</strong> gecontacteerd <strong>en</strong> ze gav<strong>en</strong><br />

mete<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gevoel <strong>van</strong> vertrouw<strong>en</strong>.<br />

Ze toond<strong>en</strong> ons <strong>en</strong>kele voorbeeld<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> eerder gerealiseerde project<strong>en</strong><br />

waardoor we redelijk snel de knoop<br />

hebb<strong>en</strong> doorgehakt om met h<strong>en</strong> in<br />

zee te gaan”.<br />

Voor nathalie <strong>en</strong> andy was het immers<br />

heel belangrijk dat alles geregeld<br />

werd <strong>en</strong> alle voorzi<strong>en</strong>e werk<strong>en</strong><br />

vlot elkaar opvolgd<strong>en</strong>. “tijd<strong>en</strong>s de<br />

verbouwing<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> we niet in ons<br />

huis blijv<strong>en</strong> won<strong>en</strong> <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> kleintje<br />

is dat niet zo evid<strong>en</strong>t. <strong>Van</strong> Houtv<strong>en</strong><br />

heeft dat dan ook prima gedaan.<br />

we werd<strong>en</strong> bijgestaan met advies <strong>en</strong><br />

tips. De werk<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>d<br />

opgevolgd zodat de ger<strong>en</strong>oveerde<br />

woning kon opgeleverd word<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

de vastgestelde termijn”, zegt<br />

nathalie.


Donker <strong>en</strong> onpraktisch versus op<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> licht<br />

andy <strong>en</strong> nathalie zijn heel tevred<strong>en</strong><br />

over het resultaat. De <strong>oud</strong>e, onpraktische<br />

woning is e<strong>en</strong> luchtig, ruim<br />

woonhuis geword<strong>en</strong> waar het aang<strong>en</strong>aam<br />

vertoev<strong>en</strong> is. De kamer waar<br />

vroeger de eetplaats was, fungeert<br />

nu als berging waar onder meer e<strong>en</strong><br />

cond<strong>en</strong>satiekachel is ondergebracht.<br />

De hall is verruimd waardoor de trap<br />

nu ook beter tot zijn recht komt. Het<br />

‘salon’ aan de linkerkant heeft zich<br />

ontpopt tot e<strong>en</strong> prachtige op<strong>en</strong> leefruimte<br />

met keuk<strong>en</strong>. e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> kachel<br />

in de zithoek is de blik<strong>van</strong>ger in<br />

dit gedeelte die bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

heel gezellige toets zorgt.<br />

“We werd<strong>en</strong> bijgestaan<br />

met advies <strong>en</strong><br />

tips. ”<br />

Strak, maar gezellig<br />

Voor de inrichting heeft het koppel<br />

gekoz<strong>en</strong> voor strakke material<strong>en</strong> die<br />

de ruimt<strong>en</strong> niet overdonder<strong>en</strong>. Daarom<br />

werd<strong>en</strong> alle mur<strong>en</strong> ook in het wit<br />

geschilderd met uitzondering <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> muur die in het donkergrijs werd<br />

gestok<strong>en</strong> om toch e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t te legg<strong>en</strong>.<br />

Voor de vloer <strong>en</strong> de keuk<strong>en</strong> werd<br />

deze lijn doorgetrokk<strong>en</strong>. De achterzijde<br />

<strong>van</strong> de leefruimte bestaat uit<br />

e<strong>en</strong> grote glaspartij die uitzicht biedt<br />

op het terras <strong>en</strong> de tuin.<br />

“We war<strong>en</strong> mete<strong>en</strong><br />

overtuigd: e<strong>en</strong><br />

praktische indeling<br />

met grote ruimt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> heel veel licht”<br />

Energiebespar<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong><br />

bij de keuze <strong>van</strong> de material<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

uitvoering hebb<strong>en</strong> nathalie <strong>en</strong> andy<br />

ook stil gestaan bij <strong>en</strong>ergiebespar<strong>en</strong>de<br />

maatregel<strong>en</strong> <strong>en</strong> duurzame material<strong>en</strong>.<br />

“Zo hebb<strong>en</strong> we onder andere<br />

geopteerd voor e<strong>en</strong> cond<strong>en</strong>satieketel,<br />

hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> recuperatie watertank<br />

geïnstalleerd <strong>en</strong> e<strong>en</strong> houtkachel geplaatst”,<br />

somt nathalie op.<br />

Ideale gezinswoning<br />

Het koppel is heel tevred<strong>en</strong> met het<br />

resultaat <strong>en</strong> uitermate blij dat ze ervoor<br />

gekoz<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> om het huis<br />

te verbouw<strong>en</strong>. “we hebb<strong>en</strong> nu echt<br />

e<strong>en</strong> grote woning met veel ruimte<br />

waar iedere<strong>en</strong> zijn ding kan do<strong>en</strong>.<br />

Het is niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> praktische woning,<br />

maar bov<strong>en</strong>al e<strong>en</strong> gezellige woning.<br />

ideaal voor ons gezin!”, besluit<br />

nathalie.<br />

<strong>Van</strong> Houtv<strong>en</strong><br />

Engelhoekstraat 22,<br />

Sint Mart<strong>en</strong>s-Leerne<br />

T: 09 282 90 30<br />

www.<strong>van</strong>houtv<strong>en</strong>.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!