01.09.2013 Views

Groep 6 - Bibliotheek Smallingerland

Groep 6 - Bibliotheek Smallingerland

Groep 6 - Bibliotheek Smallingerland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Educatief aanbod

Basisonderwi js


Voorwoord

2

Het dienstenaanbod van de bibliotheek vindt altijd gretig aftrek in het basisonderwijs. Geen

wonder ook, want voor een klein bedrag per groep worden de scholen in staat gesteld hun

leerlingen in aanraking te laten komen met boeken en met de bibliotheek. Het plezier in lezen

wordt hen niet alleen in hun eigen schoolomgeving aangeleerd maar ook in de bibliotheek,

waar ze spelenderwijs thuis raken. Het afgelopen schooljaar kan een mijlpaal genoemd worden

omdat voor het eerst alle 31 basisscholen in de gemeente Smallingerland een of meerdere

delen van het bibliotheekaanbod hebben afgenomen.

U ontvangt dit nieuwe aanbod voor het schooljaar 2011 – 2012 eenmaal als losbladig pakketje

dat bedoeld is om in te voegen in de Cultuurklapper. Deze klapper heeft u in 2010 ontvangen

en bevat het totaalaanbod van alle culturele instellingen in Smallingerland. Daarnaast krijgt u,

voor de verspreiding binnen uw team, een gedrukt exemplaar apart. Een aantal leerkrachten

ontvangt ons aanbod digitaal per e-mail en natuurlijk is het ook te vinden op de website van de

bibliotheek www.beleefbibliotheek.nl.

Net als vorig jaar vindt u in het kader van de Kinderboekenweek weer een aanbieding van Centrum

voor de Kunsten de Meldij, theater de Lawei en de bibliotheek gezamenlijk. Nieuwe items

zijn de Canonkast en de leskist Kinderrechten. De activiteit Leesvirus is weer opgenomen maar

kan alleen doorgang vinden bij een minimale afname door vijf scholen.

Ondanks het succes van onze dienstverlening aan het onderwijs gaat het de bibliotheek financieel

minder goed. Op alle fronten moet bezuinigd worden om de lasten te kunnen blijven

opbrengen. Daarom wordt – zij het met grote spijt - met ingang van het nieuwe schooljaar het

aantal jeugdbibliothecarissen ingekrompen tot drie. Daardoor moet ook het aantal malen dat

in de groepen van de onder- en middenbouw in de klas leesbevordering gegeven wordt, teruggebracht

worden tot twee maal per jaar. Het wisselen van de collectie op school wordt beperkt

tot eenmaal per jaar. De prijzen voor De bibliotheek in school, De ICT bus op de stoep en voor

de groeps- en schoolpassen tenslotte, zijn verhoogd met een bedrag dat iets hoger ligt dan u

van ons gewend bent. Daar staat tegenover dat jarenlang deze bedragen slechts trendmatig

verhoogd zijn.

Met deze maatregelen hopen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Wij hopen natuurlijk dat u met onverminderd enthousiasme gebruik zult blijven maken van ons

aanbod!

Namens het managementteam,

Els Boon

Hoofd afdeling Informatievoorziening

Bibliotheek Smallingerland


Inhoudsopgave

Voorwoord 2

Inhoudsopgave 3

Wat heeft de bibliotheek uw school te bieden?

*Welkom in de bieb! 4

*Een koffer vol verhalen 5

*Zoek een boek 5

*Rondje bieb! 6

*De boekenkist 6

*De sprookjesverteller 7

*Op ontdekkingsreis 7

*Speurneuzen 8

*Op naar de volgende school! 8

*De bibliotheek komt naar u toe! 9

*De ICT-bus op de stoep 10

*Naar de bibliotheek! 11

Nog meer leesplezier!

*Vertellen op z’n Japans: Kamishibai 12

*Vertelkoffer 12

*Leskisten Frysk/Tomke 13/14

*Nationale Voorleesdagen 15

*De Kinderboekenweek 16

*Helden op sokken? 17

*Leesvirus 18

*De Nationale Voorleeswedstrijd 19

*Elfstedenkist 19

*Leskist Kinderrechten 20

*De Nederlandse Kinderjury 20

*Canon van de geschiedenis 21

*Speurtocht; Op zoek naar Annie 22

*Schoolbieb.nl 23

Alle mogelijkheden op een rij! 24/25

Contactgegevens 26

Bijlage: Opgavenformulier

3


Wat heeft de bibliotheek

4

Welkom in de bieb!

Kinderen die zich thuis voelen in de bibliotheek maken optimaal gebruik van alle

mogelijkheden. Op een speelse manier maken ze in de bibliotheek kennis met

de verschillende mediasoorten in de collectie. Daarbij krijgen ook de digitale

media en internet de nodige aandacht. En omdat het zo leuk is in de bieb komen

de kinderen ook graag weer terug.

De bibliotheek biedt kennismakingsbezoeken aan, toegespitst op de leeftijd van

de leerlingen en hun (lees)ervaring. Daarbij hebben we gekozen voor een doorgaande

lijn, waarbij de leerlingen één keer per jaar groepsgewijs een bezoek aan

de bibliotheek brengen. Ouders zijn daarbij wat de bibliotheek betreft, ook van

harte welkom!

Indien uw groep over een groepspas voor de centrale bibliotheek beschikt kunt

u aansluitend aan het programma met de leerlingen boeken uitzoeken.

Voor de planning van de kennismakingsbezoeken wordt tijdig contact met u opgenomen.

Groep 1: E en koffer vol verhalen

Groep 2: Zoek een boek

Groep 3: Circuit Bibliotheek

Groep 4: De boekenkist

Groep 5: De sprook jesverteller

Groep 6: Op ontdekkingsreis

Groep 7: Speurneuzen

Groep 8: Op naar de volgende school!

• Voor: Groep 1 t/m 8

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis


uw school te bieden

Een koffer vol verhalen (Groep 1)

De jeugdbibliothecaris tovert diverse verrassingen uit een “vertelkoffer”.

Een vertelkoffer is een kleurrijk koffertje met daarin een mooi prentenboek

en enkele bijbehorende spel- en leerattributen. Tijdens het kringgesprek

komen die allemaal tevoorschijn en natuurlijk wordt er voorgelezen. Vast

onderdeel van dit programma is een knutselactiviteit. Tenslotte bekijken

we nog een “Levend prentenboek”. Ouders zijn bij dit programma van harte

welkom!

• Voor: Groep 1

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis

Zoek een boek (Groep 2)

Groep twee bezoekt de bibliotheek en daar staat de kring al klaar. De jeugdbibliothecaris

begint natuurlijk met een mooi verhaal. Aan de hand van een

kringgesprek legt ze uit wat de bibliotheek voor kinderen van deze leeftijd

in huis heeft. Vanzelfsprekend worden veel verschillende boeken gepresenteerd

en krijgen de kinderen gelegenheid het materiaal zelf te bekijken. Het

programma wordt afgesloten met het leuke spel ‘Zoek een boek’. Kortom:

een bezoek vol verrassingen.

• Voor: Groep 2

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis

5


Wat heeft de bibliotheek

6

Rondje bieb (Groep 3)

Leerlingen van groep drie zijn volop bezig zelf te leren lezen. Een heel goed moment

om de bibliotheek te bezoeken! Daar is een circuit ingericht waar kinderen

op een speelse manier ontdekken wat voor prachtige boeken er zijn. Wie die ziet

krijgt nog meer zin om ze allemaal helemaal zelf te kunnen lezen!

• Voor: Groep 3

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis

De boekenkist (Groep 4)

Door middel van een goed gevulde boekenkist ontdekken de leerlingen wat de

bibliotheek allemaal voor hen in huis heeft. En dat is veel! Nu de techniek van

het lezen grotendeels verworven is, is het een nieuwe uitdaging te ontdekken

wat voor soort boek het beste bij je past. Naast de vaste elementen van een

verhaal en een spel, biedt het programma volop gelegenheid om te grasduinen

in de collectie boeken, films, spellen en cd’s.

• Voor: Groep 4

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis


uw school te bieden?

De sprookjesverteller (Groep 5)

De afgelopen jaren hebben leerlingen van groep vijf ongetwijfeld kennis genomen

van een aantal sprookjes. Aan de hand van allerlei voorwerpen passeren

niet alleen veel oude, vertrouwde sprookjes de revue maar wordt ook een minder

bekend sprookje gepresenteerd. Maar de kinderen doen meer dan luisteren:

aan de hand van opdrachten door de hele bibliotheek kunnen zij ontdekken dat

wie niet sterk is, slim moet zijn. De ervaring leert dat de kennis, die kinderen al

hebben van sprookjes, door dit programma bevestigd wordt. Bovendien blijkt

groep vijf precies de goede leeftijd voor deze vorm van cultuuroverdracht.

• Voor: Groep 5

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis

Op ontdekkingsreis (Groep 6)

De leerlingen van groep zes gaan op ontdekkingsreis in de bibliotheek en hun

koffertjes staan al klaar. Aan de hand van opdrachten maken ze heel wat mee

en als de reis achter de rug is hebben ze een koffer vol materialen verzameld.

Spelenderwijs ‘ontdekken’ de leerlingen wat de bibliotheek voor hen te bieden

heeft.

• Voor: Groep 6

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis

7


Wat heeft de bibliotheek

8

Speurneuzen (Groep 7)

Leerlingen van groep 7 stuiten in de bibliotheek op een groot mysterie. Met

behulp van allerlei aanwijzingen die zij moeten opsporen, kunnen de kinderen

als echte speurneuzen, het mysterie ontrafelen. Gaat het ze lukken? Het thema

van dit programma houden we nog even

geheim maar één ding is zeker: het wordt

spannend!

• Voor: Groep 7

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis

Op naar de volgende school! (Groep 8)

In de laatste weken op de basisschool komen de kinderen in de bibliotheek voor

een speurtocht door de digitale bibliotheek. Ze leren werken met de catalogus –

ook via internet – en ontdekken welke makkelijke bestanden je in de bibliotheek

allemaal kunt raadplegen. De krantenbank, uittrekselbank, en ga zo maar door.

Handig voor als je in het voortgezet onderwijs opdrachten moet maken!

• Voor: Groep 8

• Duur: Circa 1 uur

• Kosten: Gratis


uw school te bieden?

De bibliotheek komt naar u toe!

Bibliotheek in de school en boek- en leespromotie op maat

(Groepen 1 t/m 5)

Wie niet zelf of met de groep naar de centrale bibliotheek

kan of wil komen, of behoefte heeft aan verdieping, kan

de bibliotheek op school langs laten komen. Twee keer per

jaar bezoekt de jeugdbibliothecaris de groep met een speels

maar doordacht programma, om zo de kinderen tot lezen te

verleiden. De data van deze bezoeken kunt u op een rooster

checken, dat u tijdig toegezonden wordt.

De collectie komt ook op school, alle boeken in één keer. Lekker

veel boeken dus om op school uit te kiezen! Ieder jaar als

het nieuwe schooljaar begint komt er een hele nieuwe collectie.

De boeken worden met zorg geselecteerd zodat een

gevarieerde collectie ontstaat. De hoeveelheid hangt af van het aantal groepen

dat er gebruik van maakt. Hierdoor bent u altijd verzekerd van voldoende boeken

die geschikt zijn voor de kinderen van de onder- en middenbouw. Voor kinderen

die al wat verder zijn, is er ook voldoende keus in de collectie.

• Voor: Groepen 1 t/m 5

• Periode: 2 keer per jaar boek- en leespromotie, volgens rooster

• Duur: 30 minuten per groep

• Frequentie: Jaarlijks wisseling van de collectie

• Kosten: € 75,00 excl. BTW per jaar per groep

9


Wat heeft de bibliotheek

10

De ICT-bus op de stoep (Groepen 6 t/m 8)

Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 die niet met hun groep naar de centrale

bibliotheek komen, rijdt de ICT-bus voor. Deze bus beschikt

over een uitgebreid documentatiecentrum.

Hierin kunnen de leerlingen informatie vinden

voor hun werkstuk of spreekbeurt. Naast

boeken over praktisch alle onderwerpen,

beschikt de bus over een collectie

jeugdtijdschriften en een bestand

met geselecteerde internetsites die

kwalitatief goede informatie bieden,

geschikt voor de leeftijd van de kinderen.

Ook kunnen leerkrachten zelf

in de bus terecht voor achtergrondinformatie.

Natuurlijk heeft de bus

een uitgebreide collectie leesboeken aan

boord voor de bovenbouw. Voor vragen is deskundige

hulp aanwezig. Speciaal voor kinderen met dyslexie of een

andere leesbeperking is een Makkelijk Lezen Kast ingericht in de bus. Daar vinden

zij makkelijk-lezen-boeken overzichtelijk bij elkaar, maar ook daisy-roms – met

de daarbij behorende boeken. De school kan gebruik maken van de mogelijkheid

een daisy-romspeler te lenen voor een korte tijd. Als die bevalt kan overgegaan

worden op de aanschaf van een eigen exemplaar. Per groep kunt u een pas voor

de ICT-bus afnemen. De ICT-bus rijdt volgens rooster voor op de afgesproken tijd.

De boeken mogen maximaal 8 weken in de groep blijven, maar eerder omruilen

kan natuurlijk altijd.

Condities:

• Maximaal 75 boeken of andere materialen per groep

• Voor te laat ingeleverde materialen wordt geen te-laat-geld berekend.

Voor materialen die aan einde van het schooljaar niet zijn ingeleverd, zal de

procedure van vermissing in werking gesteld worden

• De pas hoort bij de groep van de school en kan niet door een andere groep

gebruikt worden. De leerkracht van de groep is verantwoordelijk. Dit betekent

dat vermissing of beschadiging van de materialen in rekening gebracht wordt.

Dit geldt ook voor beschadigde daisy-romspelers.

• Voor: Groepen 6, 7 en 8

• Periode: 1x per twee of vier weken, volgens rooster

• Duur: 30 minuten per groep

• Kosten: € 75,= excl. BTW per jaar per groep


uw school te bieden?

Naar de bibliotheek!

Dat lezen leuk is, kunnen uw leerlingen ontdekken in de openbare bibliotheek.

Daar staat een collectie media waarin voor ieder kind wel iets te vinden is, ook

als het dyslectisch is of een andere (visuele) beperking heeft. Leerkrachten hebben

de mogelijkheid om met alle leerlingen regelmatig naar de bibliotheek te

komen om daar tijdens de openingsuren boeken, tijdschriften, films, cd’s en daisy-roms

uit te zoeken. Natuurlijk kunnen zij er ook zelf een schat aan informatie

vinden, op hun vakgebied en er buiten.

Met de groepspas kan de leerkracht - met of zonder kinderen - heel wat boeken

en andere materialen lenen. Voor vragen over het gebruik van de catalogus

of de aanwezigheid van media is altijd deskundige hulp aanwezig. Aan de

frequentie van de bibliotheekbezoeken zijn geen voorwaarden verbonden; de

boeken mogen voor maximaal 6 weken geleend worden, maar eerder omruilen

kan altijd. Scholen die een of meer groepspassen in gebruik hebben, kunnen

daarnaast ook nog een schoolpas krijgen. Die komt van pas als u met alle groepen

tegelijk gaat werken aan één thema. U leent dan boeken en andere media

over hetzelfde onderwerp maar van verschillende niveaus. De voorwaarden

voor de schoolpas zijn dezelfde als die voor de groepspas. Wel moet één van de

leerkrachten opgegeven worden die verantwoordelijk gehouden wordt voor het

gebruik van de pas en de media.

Condities:

• Maximaal 50 boeken of andere materialen, zonder bijbetaling

• Maximaal 15 boeken leesoefenstof oftewel “eerste leesboeken”

• De uitleentermijn voor boeken, tijdschriften en informatieve AVM is maximaal

6 weken. Voor recreatieve AVM (speelfilms, cd’s en spellen) gelden de gangbare

condities en tarieven

• Voor te laat ingeleverde materialen wordt geen te-laat-geld berekend (m.u.v.

recreatieve AVM). Voor materialen die aan einde van het schooljaar niet zijn ingeleverd,

zal de procedure van vermissing in werking gesteld worden

• De pas hoort bij de groep van de school en kan niet door een andere groep

gebruikt worden. De leerkracht van de groep is verantwoordelijk. Dit betekent

dat vermissing of beschadiging van de materialen in rekening gebracht wordt.

• Voor: Groep 1 t/m 8

• Periode: Het gehele schooljaar

• Duur: Eigen invulling

• Kosten: € 45,= excl. BTW per jaar per groep

11


Nog meer leesplez ier !

12

Vertellen op z’n Japans: Kamishibai

De Kamishibai is een draagbaar vertelkastje, dat oorspronkelijk

uit Japan komt. Bij dit houten theatertje horen gelamineerde

prenten, waarop scènes uit een verhaal zijn

afgebeeld. Het vertelkastje is vooral bij jonge kinderen een

uitstekend middel om de aandacht vast te houden. Het bevordert

de concentratie en creëert een wij-gevoel. Het kastje gaat open en het

verhaal begint… Van verschillende prentenboeken zijn sets met prenten beschikbaar.

De Kamishibai kan inclusief platensets worden geleend om er op school

zelf mee aan de leerlingen voor te lezen. Voorleesplaten zijn er van o.a.:

• Ik wil de maan • Kleine muis zoekt een huis

• Wat nu, Olivier • Dat ben jij, Kiki

• Onder water, boven water • Anton kan toveren

• Kleine Kangoeroe • De Wiebelbillenboogie

• Fiet wil rennen

De voorleesplaten worden ook zonder vertelkastje - maar

met de hoofdfiguur in zakformaat - uitgeleend.

• Voor: Groepen 1 en 2

• Periode: Het hele jaar, reserveren gewenst

• Duur: Uitleentermijn: 3 weken

• Kosten: € 2,00

Vertelkoffer

Voorlezen is een feest voor kinderen. Vooral als daarbij wat te ontdekken valt.

Daarom heeft de bibliotheek vertelkoffers te leen met ieder een eigen thema.

In de koffer zit een aantal prentenboeken over het thema, maar ook allerlei

voorwerpen die met het thema te maken hebben. Zo leert de groep niet alleen

spelenderwijs alles over verkeer of de boerderij, maar ook hoe leuk boeken

zijn!

• Voor Groepen 1 en 2

• Periode Het hele jaar, reserveren gewenst

• Duur Uitleentermijn 3 weken

• Kosten € 5,00


Leskisten Frysk

Tomke is een project dat ouders, peuterleiders en onderwijzers wil informeren

over het belang van voorlezen in relatie tot de taalontwikkeling van kinderen van

2 tot 5 jaar. Al sinds 1996 geeft het Tomkeproject aandacht aan

het ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van de Friese

taal door boekjes, tv-uitzendingen, voorstellingen enzovoort.

Het Tomkeproject heeft ieder jaar een ander thema. Speciaal

voor gebruik op school en in peuterspeelzalen zijn drie verschillende

leskisten Frysk ontwikkeld door de AFUK. De bibliotheek

biedt ze te huur aan!

Ik bin Tomke

Yn dit projekt wurdt it ûnderwerp ‘Dit bin ik’ útwurke: hoe sjoch ik derút en wat

kin ik allegear. Der wurdt wurke mei in ferhaal mei platen. Yn de hantlieding steane

ferwurkingssuggestjes, oare ferhalen oer it tema en (opsis)ferskes. Fierder

bestiet it projekt út in Tomke hânpop, fingerpopkes fan alle fjouwer figuerkes

en spulmateriaal. Dêr’t dat mooglik is, binne ferhalen en ferskes op cd bylevere.

In dit project wordt het onderwerp ‘Dit ben ik’ uitgewerkt: hoe zie ik eruit en wat

kan ik allemaal. Er wordt gewerkt met een verhaal met platen. In de handleiding

staan verwerkingssuggesties, andere verhalen over het thema en (opzeg)versjes.

Verder bestaat het project uit een Tomke handpop, vingerpopjes van alle

vier figuurtjes en spelmateriaal. Waar mogelijk zijn de verhalen en liedjes op cd

bijgeleverd.

13


Nog meer leesplez ier !

14

Tomke en syn freonen

Tomke boartet faak mei syn freonen Romke, Kornelia en Yana Yu. Mar dat giet

net altyd goed! Dêr giet dit projekt oer: freonskip, diele en gefoelens. Der wurdt

wurke mei in ferhaal mei platen. Yn de hantlieding steane ferwurkingssuggestjes,

oare ferhalen oer it tema en (opsis)ferskes. Fierder bestiet it projekt út in

Tomke hânpop, fingerpopkes fan alle fjouwer figuerkes en spulmateriaal. Dêr’t

dat mooglik is, binne ferhalen en ferskes op cd bylevere.

Tomke speelt vaak met zijn vrienden Romke, Kornelia en Yana Yu. Mar dat gaat

niet altijd goed! Hierover gaat dit project: vriendschap, delen en gevoelens. Er

wordt gewerkt met een verhaal met platen. In de handleiding staan verwerkingssuggesties,

andere verhalen over het thema en (opzeg)versjes. Verder bestaat

het project uit een Tomke handpop, vingerpopjes van alle vier figuurtjes en

spelmateriaal. Waar mogelijk zijn de verhalen en liedjes op cd bijgeleverd.

Tomke fiert feest

It tema fan dit projekt is: feest. Der wurdt wurke mei in ferhaal mei platen. Yn de

hantlieding steane ferwurkingssuggestjes, oare ferhalen oer it tema en (opsis)

ferskes. Fierder bestiet it projekt út in Tomke hânpop, fingerpopkes fan alle fjouwer

figuerkes en spulmateriaal. Dêr’t dat mooglik is, binne ferhalen en ferskes

op cd bylevere.

Het thema van dit project is: feest. Er wordt gewerkt

met een verhaal met platen. In de handleiding staan

verwerkingssuggesties, andere verhalen over het

thema en (opzeg)versjes. Verder bestaat het project

uit een Tomke handpop, vingerpopjes van alle vier

figuurtjes en spelmateriaal. Waar mogelijk zijn de

verhalen en liedjes op cd bijgeleverd.

• Voor: Groepen 1 en 2

• Periode: Het hele jaar, reserveren gewenst

• Duur: Uitleentermijn: 4 weken

• Kosten: € 7,50


Nationale Voorleesdagen

De negende editie van de Nationale Voorleesdagen vindt plaats van woensdag

18 januari t/m zaterdag 28 januari 2012. Het is de bedoeling dat tijdens deze

dagen op alle scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Nederland

wordt voorgelezen. De voorlezer kan een (plaatselijke) bekendheid zijn, maar u

kunt als leerkracht zelf ook aan de slag. Natuurlijk wordt ook in de bibliotheek

voorgelezen, op woensdagmiddag om 2 uur. Het doel van de Voorleesdagen is

ouders te motiveren meer voor te lezen en kinderen in aanraking te brengen

met boeken. Beschikt u voor uw groep over een groepspas, dan is dit een mooi

moment om met de kleuters de bibliotheek te bezoeken. De kleuters kunnen

dan zelf een prentenboek uitkiezen. Maakt u gebruik van de boekpromotie op

maat? Dan kunt u de jeugdbibliothecaris, die uw groep bezoekt, advies vragen

voor een leuke invulling voor deze dagen.

• Voor: Groepen 1 en 2

• Periode: Januari

• Duur: Eigen invulling

• Kosten: Eigen invulling

15


Nog meer leesplez ier !

16

De Kinderboekenweek

De 57ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 t/m zaterdag

15 oktober 2011. Het thema van 2011 is Superhelden! - over dapper durven

zijn. Helden zijn er natuurlijk heel veel in kinderboeken: van Kikker tot Kruimel

Leeuwenhart, van Tobias tot Tiuri en van Superguppie tot Stach.

Het boekenweekgeschenk wordt geschreven door Tjibbe Veldkamp. Hij is de auteur

van de boeken over Agent en Boef en Tim op de tegels, maar ook van Tiffany

Dop en SMS.

De bibliotheek zal tijdens de Kinderboekenweek in stijl worden versierd en er

wordt een aantal activiteiten georganiseerd rond het thema Helden. Kinderen

kiezen hun eigen held en de Kinderboekenweek wordt geopend door een echte

held die de winnaar van de heldenverkiezing bekend maakt. Wie dat gaat doen,

houden we nog even geheim!

Daarna kunnen kinderen een workshop Zelfverdediging volgen.

Een heldencircuit maakt deel uit van de overige activiteiten.

Kijkt u op www.beleefbibliotheek.nl voor de meest recente informatie.

• Voor: Groepen 1 t/m 8

• Periode: Tijdens Kinderboekenweek; groepen op dinsdag 11, woensdag 12

en donderdag 13 oktober – starten kan om 10.00 uur, 11.00 uur

of 14.00 uur

• Duur : Ongeveer een uur

• Kosten: Gratis


Helden op sokken?

Samen met het Centrum voor de Kunsten de Meldij en theater de Lawei wordt

deze activiteit georganiseerd voor de oudere groepen samen met hun leerkracht.

De start is in de bibliotheek na de opening van de Kinderboekenweek met een

leuke opdracht over helden en het in ontvangst nemen van de beschrijving van

een speurtocht. Die zal uiteindelijk langs de culturele instellingen lopen.

In de Meldij volgen de kinderen workshops met het thema Helden. Daarna eten

ze gezamenlijk hun meegebrachte lunch in de foyer van de Lawei. ’s Middags

wordt het programma daar om 13.30 uur vervolgd met de voorstelling: Achtstegroepers

huilen niet.

Hoewel ze al dik in de twintig zijn, spreken Joep en Elise elke vijf jaar af op het

plein van hun oude basisschool. Om herinneringen op te halen aan hún groep 8:

het jaar waarin ze met de hele klas op kamp gingen, de Cito-toets moesten doen

en heftige ruzies keihard werden uitgevochten. En het jaar van het spannendste

voetbaltoernooi ooit. Maar vooral het jaar waarin hun klasgenootje Akkie ernstig

ziek werd…

Het boek Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens behoort al jarenlang

tot de favorieten en werd in 2000 bekroond door de Nederlandse Kinderjury.

Ook op scholen wordt het nog steeds veel en graag voorgelezen. Jacques Vriens

(1946) is een van de bekendste en meest succesvolle auteurs van kinderboeken

in Nederland. De voorstelling Achtste-groepers huilen niet is gerealiseerd door

Van Engelenburg Theater in School in samenwerking met het AMC Kinderziekenhuis/Emmapodium

en Uitgeverij Van Holkema & Warendorf/Unieboek BV.

Opgeven bij de bibliotheek tot uiterlijk 15 september

• Voor: Groepen 5 t/m 8

• Periode: Woensdag 5 oktober

• Duur : vanaf 10.00 uur tot 14.30 uur

• Kosten: € 10,00 per leerling

17


Nog meer leesplez ier !

18

Leesvirus

Leesvirus is een landelijk ICT-leesproject voor kinderen uit groep zes van de

basisschool, waarin leesbevordering en het aanleren van digitale informatievaardigheden

hand in hand gaan. Doel van dit project is het toepassen van ICT

vaardigheden (zoeken op internet, e-mailen), taalvaardigheid (formuleren eigen

mening, communicatie hierover) en leesbeleving. Centraal staat de vraag: welke

klas is het meest besmet door het leesvirus en wat is het meest besmettelijke

boek? Basisscholen binnen een gemeente doen gezamenlijk mee aan leesvirus

via de website www.leesvirus.nl. Elke deelnemende school schaft een zelfde set

aan van 10 mooie leesboeken, die door de bibliotheek zijn geselecteerd. In het

jaar erop vallen er 5 boeken af en daar komen 5 nieuwe boeken voor in de plaats.

Kinderen lezen de tien boeken en wisselen via de website hun mening uit met

kinderen van andere scholen, die dezelfde boeken hebben gelezen. Daarnaast is

er acht weken lang de Leesvirusquiz met vragen over de boeken, internetvragen

over thema’s uit de boeken of creatieve opdrachten. Op de website worden per

gemeente de quizscores bijgehouden en dat houdt de spanning erin! Ter afsluiting

wordt in de bibliotheek een Leesvirusfeest georganiseerd en wordt bekend

gemaakt welke klas het meest besmet is geraakt met het Leesvirus (d.w.z. de

Leesvirus-quiz heeft gewonnen).

Inhoud materiaalpakket:

• Handleiding voor de leerkracht

• Leesvirus stickers om op de boeken te plakken

• Poster A2 kleur

• Pakket van 20 werkboekjes (per leerling 1 nodig) - Extra werkboekjes zijn bij

te bestellen

• 30 bladwijzers (per leerling 1 nodig)

De set van 10 boeken kunt u zelf via uw boekhandel bestellen. Bestelt u ze via

de bibliotheek dan krijgt u 10 % korting op de aanschafprijs.

Elk jaar wordt de helft van het boekenpakket vernieuwd. Dus als u volgend

jaar weer meedoet met het Leesvirus, hoeft u dan slechts 5 boeken aan

te schaffen.

• Voor: Groepen 6

• Periode: Van januari tot half april

• Duur: Afsluitend een feestelijk bezoek aan de bibliotheek ca 1 uur

• Kosten: € 27,50 per groep materiaalkosten en ca. € 120,- voor het

boekenpakket of bij rechtstreekse bestelling €135,-.

Deze activiteit kan alleen doorgaan bij een opgave van meer dan 5 scholen.


De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor kinderen

uit de twee hoogste klassen van de basisschool. Op school wordt de strijd gestreden

om de beste voorlezer. Vervolgens meldt u voor 1 december 2011 uw

schoolkampioen aan. Dan volgt in de bibliotheek de regionale voorleeswedstrijd

waarbij alle schoolkampioenen het tegen elkaar opnemen. Ter opluistering van

deze spannende avond wordt entertainment georganiseerd. Een deskundige

jury beoordeelt wie de regionale voorleeskampioen wordt. Uit alle regionale

kampioenen wordt een provinciale kampioen gekozen tijdens een feestelijke

bijeenkomst en ten slotte wordt een van de provinciale kampioenen benoemd

tot nationaal voorleeskampioen. Misschien een van uw leerlingen? Een informatiepakket

en deelnameformulieren kunt u aanvragen op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

• Voor: Groepen 7 en 8

• Periode: oktober – november schoolronde,

februari - maart regionale ronde

• Duur: Eigen invulling

• Kosten: Gratis

Elfstedenkist

Het komt niet vaak meer voor dat er ijs ligt. Jammer, want kinderen vinden

schaatsen geweldig! Gelukkig kunnen ze hun toevlucht nemen tot de kunstijsbaan.

En vriest het toch eens lekker hard dan zijn ze natuurlijk overal op het ijs

te vinden! Om deze bij uitstek Friese sport levend te houden is het belangrijk dat

er ook op school aandacht aan wordt besteed. De bibliotheek verhuurt daarvoor

de Elfstedenkist. In deze leskist zitten allerlei attributen, zoals verschillende

schaatsen, schaatskleding, veiligheidsattributen, een routekaart, een startkaart,

boeken, een dvd, cd’s en een map met lesideeën.

• Voor : Groepen 1 t/m 8

• Periode: Het hele jaar door te reserveren

• Duur: Uitleentermijn 4 weken

• Kosten: € 8,50

19


Nog meer leesplez ier !

20

Leskist Kinderrechten

20 november is de internationale Dag van de Rechten van het Kind. De

hele maand november staat dan ook in het teken van de kinderrechten.

Maar het hele jaar door kan de leskist met materialen over dit onderwerp

dienst doen voor de hele school. Bijvoorbeeld voor het jaarlijkse filmfestival

voor kinderen, dat georganiseerd wordt door Soroptimist International

in samenwerking met Unicef en Kindertelefoon.

Door voor het bezoeken van het festival met de kinderen aan de slag te gaan met

de leskist zijn zij goed voorbereid op het thema. Uiteindelijk is het helemaal niet

zo vanzelfsprekend dat zij in vrijheid kunnen leven!

• Voor : Groepen 1 t/m 8

• Periode: Het hele jaar door te reserveren

• Duur: Uitleentermijn 4 weken

• Kosten: Gratis

De Nederlandse Kinderjury

Laat kinderen zelf beoordelen wat ze het mooiste, spannendste of grappigste

boek vinden. Want als je stem meetelt, dan wordt lezen pas echt leuk! Ook uw

leerlingen kunnen meedoen met de Nederlandse Kinderjury. Indien uw groep

over een groepspas beschikt, kunnen leerlingen die graag mee willen

stemmen, zelf een geschikt boek uitzoeken, met een maximum van

10 Kinderjurytitels per groep. Tijdens uw bezoek kunt u de bibliothecaris

advies vragen. Ook de ICT-bus heeft een selectie Kinderjury

titels aan boord. Vraagt u de bibliothecaris er naar. Uw leerlingen lezen

deze boeken, beoordelen ze en vullen hun mening in op speciale

stemformulieren. Deze formulieren ontvangt u van de bibliotheek.

De leerlingen kunnen ook online stemmen. Voor meer informatie

kijkt u op http://www.kinderjury.nl

• Voor: Groepen 5 t/m 8

• Periode: februari tot en met april

• Duur: Eigen invulling

• Kosten: Gratis


Canon van de geschiedenis

Vanaf september 2010 is de Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen

van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. De centrale site

van de canon is www.entoen.nu, de gelijknamige organisatie is verantwoordelijk

voor implementatie van de vijftig vensters in het onderwijs. De Stichting Kunst

van Lezen heeft de vijftig benoemde canonvensters vanuit een literair perspectief

toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. Met de brochure Geschiedenis in

een boekenkast ondersteunen bibliotheken scholen bij projecten rondom de Canon

van Nederland. In de brochure (oktober 2010) heeft Wilma van der Pennen

vijftig jeugdboeken gekoppeld aan de vensters. In verhalen komt de geschiedenis

immers pas echt tot leven! In totaal zijn door deze kinderboekenexpert 350

jeugdtitels aan de vensters gekoppeld via www.entoen.nu. De boeken worden

zichtbaar gemaakt in www.leesplein.nl.

Ook uw school heeft van de bibliotheek de brochure gekregen. Hieruit kunt u

een overwogen keuze maken. In de bibliotheek is een speciale Canonkast ingericht

waarin de meeste van de titels uit de brochure te vinden zijn.

• Voor: Groepen 5 t/m 8

• Periode: Het hele jaar door

• Duur: Uitleentermijn 6 weken op de groeps- of schoolpas

• Kosten: Gratis

21


Nog meer leesplez ier !

22

Speurtocht: Op zoek naar Annie

Op 20 mei was het 100 jaar geleden dat Annie M.G Schmidt geboren werd. Daarom

heeft de bibliotheek een speurtocht voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar

georganiseerd waarvoor u met uw groep van harte wordt uitgenodigd. Natuurlijk

gaat deze speurtocht over Annie M.G. Schmidt, en al die mooie boeken die ze

heeft geschreven. De leerlingen moeten attributen die bij Annie horen zoeken,

raadsels oplossen en vragen beantwoorden.

De speurtocht is zelfstandig uit te voeren door kinderen maar u moet wel even

van te voren een afspraak maken.

• Voor: Groepen 5 t/m 8

• Periode: Het hele jaar door

• Duur: 45 minuten tot 1 uur

• Kosten: Gratis


Schoolbieb.nl

Het vernieuwde Schoolbieb.nl focust op het vinden van informatie én op het

direct gebruiken van de gevonden informatie in de onderwijssituatie.De informatie

in Schoolbieb.nl is toegespitst op de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis,

biologie, science en maatschappijleer en sluit aan bij het onderwijscurriculum.

Schoolbieb.nl bevat een aantal voorgestructureerde formats waarmee leerlingen

een spreekbeurt of werkstuk kunnen maken en docenten een les. Het eindproduct

is een digitale spreekbeurt,werkstuk of les. Deze kan gekoppeld worden

aan een digibord.

De informatie in Schoolbieb.nl is afgestemd op docenten en leerlingen in het primair

onderwijs (groep 5 t/m8) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De geselecteerde bronnen variëren in verschijningsvorm; films, boeken, animaties,

afbeeldingen, teksten en links.

Het redactieteam van de openbare bibliotheken bewaakt de kwaliteit van de

bronnen.

Versie 1.0 van Schoolbieb.nl is gratis. Vanaf versie 1.1 (ongeveer oktober 2011)

wordt Schoolbieb.nl betaald. Hoe en in hoeverre de kosten door de bibliotheek

doorberekend gaan worden aan het onderwijs, is nog niet bekend. Maar vast

staat wel dat hoe meer scholen gebruik maken van Schoolbieb, hoe lager de kosten

uit zullen vallen. In elk geval loont het zeer de moeite om Schoolbieb alvast

eens uit te proberen. Daarvoor heeft u een inlogcode nodig, die u naar verwachting

vanaf juni kunt aanvragen bij inlog@schoolbieb.nl. Uw school wordt in een

later stadium nog apart benaderd over Schoolbieb.

• Voor: Groepen 5 t/m 8 en leerkrachten

• Periode: Het hele jaar door

• Duur: Eigen inzicht

• Kosten: Gratis tot 1 oktober, daarna nog niet bekend

23


Alle mogelijkheden op

24

Activiteit

Welkom in de bieb!

De bibliotheek komt naar u toe!

De bibliotheek komt naar u toe!

Met uw groep naar de bibliotheek!

Vertellen op zijn Japans: Kamishibai

Vertelkoffer

Leskisten Frysk “Tomke”

Nationale Voorleesdagen

De Kinderboekenweek

Helden op sokken?

Leesvirus

De Nationale Voorleeswedstrijd

Elfstedenkist

Leskist Kinderrechten

De Nederlandse Kinderjury

Canon Geschiedenis

Op zoek naar Annie

Schoolbieb.nl

G

B

in

B

le

ti


een rij!

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

x x x x x x x x

Bibliotheek

in school

Boek- en

leespromotie

op maat

Bibliotheek

in school

Boek- en

leespromotie

op maat

Bibliotheek

in school

Boek- en

leespromotie

op maat

Bibliotheek

in school

Boek- en

leespromotie

op maat

Bibliotheek

in school

Boek- en

leespromotie

op maat

De ICT-bus

op de stoep

De ICT-bus

op de stoep

De ICT-bus

op de stoep

x x x x x x x x

x x

x x

x x

x x

x x x x x x x x

x x x x

x

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

X X X X

x x x x

x x x x

x x x x

25


Bibliotheek Smallingerland

26

Museumplein 1

9203 DD Drachten

Postbus 96

9200 AB Drachten

Telefoon : (0512) 51 26 80

Verlenglijn : (0512) 54 12 72

Fax : (0512) 52 45 50

Internet : www.beleefbibliotheek.nl

E-mail : info@bibliotheek-drachten.nl

Openingsti jden C entrale

Dinsdag 10:00 – 17:00 en 19:00 – 21:00 uur

Woensdag 10:00 – 17:00 en 19:00 – 21:00 uur

Donderdag 10:00 – 21:00 uur

Vrijdag 10:00 – 17:00 uur

Zaterdag 11:00 – 16:00 uur

Contactpersonen

Jeugdbibliothecarissen

Jelle van der Heide e-mail: jvdheide@bibliotheek-drachten.nl

Annelies van der Meer e-mail: avdmeer@bibliotheek-drachten.nl

Marga Zitman e-mail: mzitman@bibliotheek-drachten.nl

Hoofd afdeling Informatievoorziening

Els Boon e-mail: eboon@bibliotheek-drachten.nl

Voor een digitale versie:

Mail naar: mzitman@bibliotheek-drachten.nl


Aantekeningen

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Museumplein 1, 9203 DD Drachten

Postbus 96, 9200 AB Drachten

Telefoon (0512) 51 26 80

Fax (0512) 52 45 50

info@bibliotheek-drachten.nl

Bibliotheek Smallingerland

w w w. beleefbibliotheek.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!