Diensten zonder grenzen

feb.preprod.unitednetworks.be

Diensten zonder grenzen

OPENER Vrij verkeer van diensten

Administratieve tsunami hindert eengemaakte dienstenmarkt

Kafka in België

De Dienstenrichtlijn moést er komen. Wie geconfronteerd wordt met de dagelijkse Belgische en

Europese realiteit laat daar geen twijfel over bestaan. Toch ontmoetten we veel frustratie en teleurstelling

tijdens onze rondvraag. De doelstelling had best een stuk ambitieuzer mogen zijn, de uitvoering

beslist een stuk ingrijpender. En vooral had het een uniek moment moeten opleveren om onze

eigen Belgische wirwar van procedures en vergunningen zonder taboes aan hun nut en logica te toetsen.

België zou België niet zijn mocht de Dienstenrichtlijn bij ons in bepaalde gevallen niet dreigen te

leiden tot méér kafka in plaats van minder…

Op het eerste gezicht ziet het er geweldig uit: sinds

begin 2010 moet een dienstverlener zich in elke

Europese lidstaat tot één uniek loket kunnen richten

om daar alle informatie te krijgen die hij nodig heeft en alle

verrichtingen te kunnen uitvoeren om zich in dat land te vestigen.

Ook in België is dat het geval. Chantal De Pauw, woordvoerder

van de Federale Over heids -

dienst Economie, verklaart: “Voor de

omzetting van de Dienstenrichtlijn hebben

we de vooropgestelde deadline van

de Commissie niet gehaald, maar die

achterstand heeft ons niet belet wél op

tijd te zijn met de invoering van de unieke loketten.” Sinds 28

december 2009 kregen de negen bestaande erkende ondernemingsloketten

– die het levenslicht zagen na de invoering

van de Kruispuntbank voor Ondernemingen – er een Eu ro -

pese bevoegdheid bij. En klaar was kees. “Het vergde uiter -

aard wel een aanpassing op IT-vlak en ook de vorming van de

mensen op het terrein werd aangepakt, maar voorts is het

nogal rustig op het terrein”, aldus Mirabel Hoys van HRdienstengroep

Securex, die één

van die erkende loketten heeft.

“We hebben geen tsunami van

Eu ropese dossiers sinds eind vo -

rig jaar. Je ziet wel dat er sinds de

EU-uitbreiding in 2003 elk jaar een

gestage toename is van het aantal

ondernemers van EU-origine.”(*)

Dat gaat van de Franse ijsjesboer

die in de zomer ook de Belgische

kust bedient, tot het grote Ne -

32 SEPTEMBER 2010

“ We hebben geen tsunami van

Europese dossiers sinds eind vorig

jaar” Mirabel Hoys (Securex)

derlandse IT-bedrijf dat in ons land een vestiging opent. Maar

achter de façade van dat unieke aanspreekpunt gaan nog veel

onopgeloste kwesties schuil. Dominique Michel, gedelegeerd

bestuurder van de federatie van de handelsbedrijven Fedis, is

een groot voorstander van de richtlijn omdat ze tenminste de

fundamenten legt van een eengemaakte markt. “Zelfs mocht

de richtlijn in alle lidstaten voor de 100% worden uitgevoerd

– en dat is bijlange niet het geval – zouden we nog niet echt

over een eengemaakte dienstenmarkt kunnen spreken. Er

moeten daarnaast nog tal van barrières worden afgebroken.”

Wat Michel het meeste stoort in België, is dat het unieke loket

slechts een doorgeefluik is van dossiers naar

de diverse achterliggende administraties.

Terwijl een oprichting van een onderneming

meteen door het loket zou moeten kunnen

worden afgehandeld. “Men heeft een kans

verkeken om het hele systeem echt te

vereenvoudigen en te moderniseren!”

Bovendien heeft men in België slechts de federale en regionale

wetten getoetst aan de nieuwe richtlijn, “terwijl het gros

van de lastige vergunningen en regeltjes zich op gemeentelijk

niveau bevinden. Maar aan dat sterke politieke niveau durft

men in België niet gauw te raken”. Directeur voor Europese en

internationale zaken bij de Confederatie Bouw, Vincent

Detemmerman, sluit zich aan bij de kritiek: “De loketten werken

verre van perfect en er blijven vandaag een hele reeks

Nuttige websites!

Het is een hele opdracht om de unieke loketten in

andere landen te traceren. Gelukkig bracht de

Europese Commissie alle nuttige links samen zodat

More magazines by this user
Similar magazines