Views
5 years ago

Markeboek van Raalterwoold

Markeboek van Raalterwoold

Markeboek van

Markeboek van Raalterwoold (Transcriptie: Geert Hannink, Raalte) Marckenboeck der burschappen Tij unde Rade, Lynderthe unde Boetele regestriert anno 1615 den 25 May. Anno Domini 1639 designati sunt pro tempore indices campestrii nobilis vivi Geerlacus ... Besten et Johannes ... der Becke dio tertia Julij. M A R C K E N Z E D U L E V A N R A E L T E R W O O L T geëxtrahiert uth het olde marckenboeck ende vortsz allet genne der marcken voerschreven soe van die Vloetgravens ende anders daerahn appendiert, upt nije gereijstreert durch marckenrichteren in der tijtt, die Edelen Johan van der Beecke ende Unico van Twickelloe, schults tho Raelte, Anno 1615 den 25 May. In iaer onses Heren 1445 des sonnendaeges nha onser L. Vrouwen dach Assumptionis, hebben toe saemen gewest die Erffgenamen van die vijff buirschappen hier nha beschreven, als van Tij unde Rade, van Linderthe, unde Boetele, unde Luttenbarge, unde hebben averdragen alle willekoeren hiernha beschreven. In den iersten, dat in onser marckten hie en sij erffgenhame offte meyer, niet meer graven een sall, noch doen graven, dan achte dachwerck torffs, unde die coters ses dachwercks. Ende waert saeke dat hier iemant baven meer groeve, die torff sall hebben die helffte die karcke van Raelte unde die andere helffte die woltgraeve met zijnen geswarenen. Item wehr iemantz van buiten den kerspell die torff grove, die hadde gebroecken 2 olde schilden, halff tot timmeronghe der kercken voerschreven, ende die andere helffte den woltgreven met den gesworenen. Item wehr iemant van buiten den kerspell die heyde meijede in die marckte voerschreven, alsoe vaeke als men den befunde, hadde hij tott elcker reijse gebroecken 1 heeren pont, unde die brocke als voerschreven is. Item wehr iemantsz die holt broeckede van buiten den kerspell in die marckte voerschreven, die brocke is 2 olde schilden unde dat holt unde die brocke sal wesen als voerschreven is. Item wehr iemantsz van buiten den kerspell die torff gravede, hadde gebraecken 2 olde schilden, halff tot der kercken timmeringe voerschreven unde die andere helffte den woltgreven met den geswarenen. In den iersten, dat niemant, hij sij erffghename ofte meijer, in deser marcke, mehr torffs sall graven ofte doen graven, tho weeten, ein gewarder acht dach werck unde ein caeter ses dach werk torfs: Soe iemantsz hier baven mehr groeve, die torff sall hebben die eine helffte die kercke tot Raelte tot aerer timmeringe, unde die andere helffte die woltgreve met zijne geswarenen. Anno 1541 up sondach nha Bartholomei, is hierup eindrechtelijcken bij den gemeinen erffgenhamen gestemmet, dat eine heele wahr nicht meer moge graven dan vier dach werck, eine halve nha advenant. Ten twieden. Wehr iemantsz van buiten den kerspell, die torff grove, die hadde gebraecken 2 olde schilden, halff unde halff tot behoeff als baven articulo primo. Ten derden. Gien erffgenhame offte meijerman sall torff up kipsveen moegen graven up poena van 1 olden schilt, unde verloss des torffs alsoe vaeke hij dat dede.

 • Page 2 and 3: Ten vierden. Is anno 1541 geresolve
 • Page 4 and 5: Ten 27. Wehr oeck iemantz van den m
 • Page 6 and 7: anno 1598 hebben met gemeiner stemm
 • Page 8 and 9: Johan ter Haer 20 stuiver Swier bij
 • Page 10 and 11: worden, woe oeck van 2 GG. in der s
 • Page 12 and 13: 2. Ten anderen van Swaentien Cupers
 • Page 14 and 15: Anno 1609 upth 21 Septembris die ma
 • Page 16 and 17: In die saeke van Arent Huirninck om
 • Page 18 and 19: Van den Watercolck tot die Riestmae
 • Page 20 and 21: pachte geven 3 goltgulden unde 2 pa
 • Page 22 and 23: totaell. Noch rest 1 ancar wijns de
 • Page 24 and 25: interessierden, als die heeren van
 • Page 26 and 27: Hierup in betaelinge genhamen 72 bo
 • Page 28 and 29: Wijfferdinck 28 st. Item Rentemeest
 • Page 30 and 31: dat voerbenoemde goedt gebaren toe
 • Page 32 and 33: vercoeft heft, dat halve wartall va
 • Page 34 and 35: mede ingesmeten worden ende van nu
 • Page 36 and 37: 7. Item die geswaeren beclagen sich
 • Page 38 and 39: hoewall anno 1609 den 20 September
 • Page 40 and 41: Ten anderen voer te dragen die genn
 • Page 42 and 43: Noch den zijs van die wijnen Johan
 • Page 44 and 45: Den 15 Junij 1636. Die marckenricht
 • Page 46 and 47: Item die coeppenningen van Johan Ro
 • Page 48 and 49: Anno 1643 den 14 Junij. Die edele m
 • Page 50 and 51: Die stuijve so den heere burgemeest
 • Page 52 and 53:

  Resolutien genoemen ende gearrestee

 • Page 54 and 55:

  d'eerste pacht op Martini 1648 ende

 • Page 56 and 57:

  Eerstelijck is wederom gerepeteert

 • Page 58 and 59:

  Doctor Vos van Emptinck 12 Gulden M

 • Page 60 and 61:

  Item heeft gemelte Aems an Jonker V

 • Page 62 and 63:

  Also edele Otto ten Stall scholts t

 • Page 64 and 65:

  vader wegens Berghman 12 gulden. Jo

 • Page 66 and 67:

  Angaende de huijsen soo door den gr

 • Page 68 and 69:

  De heere secretarius Vriesen versoc

 • Page 70 and 71:

  Anno 1664 den 7 Octobris met Sweer

 • Page 72 and 73:

  8. Derick Klomp bij 't Goorsumpel,

 • Page 74 and 75:

  Anno 1676 den 13 Junij holtinck in

 • Page 76 and 77:

  Dese sijn nije anckeren wijns schul

 • Page 78 and 79:

  Langes die dijcken ende wegen sal n

 • Page 80 and 81:

  Die Heeren Marckenrigteren en Gedep

 • Page 82 and 83:

  Ad. secundum. Oordelen dit door den

 • Page 84 and 85:

  Den 28 Sept. 1705 hebben de Heeren

 • Page 86 and 87:

  en Gedeputeerden, en Hrn. Ergfgenam

 • Page 88 and 89:

  -.-- Gerrit Peerboom door Burgemees

 • Page 90 and 91:

  De Heer Nilant versogt hebbende dat

 • Page 92 and 93:

  Vervolgens hebben de Heeren Erfgena

 • Page 94 and 95:

  Op de propositie van de Heer Jacob

 • Page 96 and 97:

  Raalte, den 9 Augusti 1763 zijn na

 • Page 98 and 99:

  difficilder gemaakt, door daarop ee

 • Page 100 and 101:

  De Heeren: burgemeester Van Marle,

 • Page 102 and 103:

  Jan Westenbergh om de geprojecteerd

 • Page 104 and 105:

  carspel en Raalterwoold te geven te

 • Page 106 and 107:

  Westenberg, Gecommitteerde Overste

 • Page 108 and 109:

  Ad. art. 7. De Heren Erfgenamen heb

 • Page 110 and 111:

  daartoe niet verpligt was, van dien

 • Page 112 and 113:

  Ad. 6. Is geresolveert den Heer Mar

 • Page 114 and 115:

  dan vervolgens het jaarlijks onderh

 • Page 116 and 117:

  Markenrichter en van de gecomm. Van

 • Page 118 and 119:

  Geleezen eene missive van den Schol

 • Page 120 and 121:

  debatten met Heeren gecommitteerden

 • Page 122 and 123:

  dezelve wederom gequalificeert de c

 • Page 124 and 125:

  strepeltje veldgrond leggende. En d

 • Page 126 and 127:

  Ter vergadering sijnde voorgebragt

 • Page 128 and 129:

  Bijschrift: Den 14 Meij 1804 is Der

 • Page 130 and 131:

  Waerop de Erfgenamen den Markenrigt

 • Page 132 and 133:

  Vooreerst is bij de overgifte der p

 • Page 134 and 135:

  goudguldens door den Markenrigter o

 • Page 136 and 137:

  partijen, en met welke uijtspraak e

 • Page 138 and 139:

  den Heere van Oldeneel tot Oldenzee

 • Page 140 and 141:

  accuraat op te geeven waer eenige n

 • Page 142 and 143:

  daervan als dan kunnen ontslagen wo

 • Page 144 and 145:

  De erfgenamen van het Raalterwoold

 • Page 146 and 147:

  zijn zullen altoos 2 jaaren op den

 • Page 148 and 149:

  enaemt, Hendrik Hofman, Hendrik Kam

 • Page 150 and 151:

  En zal de Heer van het Nijenhuis de

 • Page 152 and 153:

  Is goedgevonden tot zetter in den A

 • Page 154 and 155:

  2do. De rekening van ontfangst en u

 • Page 156 and 157:

  De commissie in de laatste vergader

 • Page 158 and 159:

  Raalte, den 20 Augustus 1821. Op he

 • Page 160 and 161:

  Is goedgevonden de heer markenrigte

 • Page 162 and 163:

  ingelijkt, en wat de reeds aangegra

 • Page 164 and 165:

  markenrigter en gecommitteerden alz

 • Page 166 and 167:

  Uit aanmerking der uitgestrektheid

 • Page 168 and 169:

  stellen voor de pagt van dit loopen

 • Page 170 and 171:

  Present de Heren Van der Laan, mark

 • Page 172 and 173:

  markte mogt worden belast. Niemand

 • Page 174 and 175:

  stukken zoodra mogelijk aan het def

 • Page 176 and 177:

  nadere overweging te nemen en hetze

 • Page 178 and 179:

  na diligent te zijn verklaard, verz

 • Page 180 and 181:

  tot oponthoud en vertraging die gro

 • Page 182 and 183:

  Doorninck Azn., B. Wissink C. Heuve

 • Page 184 and 185:

  1e. De erfgenamen en goedsheeren bi

 • Page 186 and 187:

  7e. De markenrigter stelt voor dat

 • Page 188 and 189:

  25 Westenenk RFC Bentinck Schoonhet

 • Page 190 and 191:

  tegen welks uitvoering de eigenaars

 • Page 192 and 193:

  van stemmen besloten dat nog voor d

 • Page 194 and 195:

  Ondertekend door: R.F.C. Bentinck,

 • Page 196 and 197:

  ^pag -o-o-o-o-o- De navolgende pagi

 • Page 198 and 199:

  negest wie ider bouwman ader erve i

 • Page 200 and 201:

  Anno 1602 den 6 Julij stadtholder d

 • Page 202 and 203:

  Upden anderen artickell tuigen sie

 • Page 204 and 205:

  Desen dienende tot ghienen anderen

 • Page 206 and 207:

  daer van holden. Dan aver den Swart

 • Page 208 and 209:

  Anno 1622 den 28 Aprilis hebben die

Stadrechten van Nijmegen - University of Toronto Libraries
Corpus dipolmaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke ...
Jan Pietersz. Coen, bescheiden omternt zijn bedrijf in Indië ...
Corpus dipolmaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke ...
Register van den aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de ...
DE OPKOMST VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG OOST-INDIE.
Archives ou correspondence inédite de la maison d'Orange-Nassau
Liefde in de 17e eeuw - Bulkboek
Vergadering provinciale staten d.d. 17 februari 2011 - Provincie ...