Qbuzz en nevenbetrekkingen

qbuzz.nl

Qbuzz en nevenbetrekkingen

Qbuzz en nevenbetrekkingen

Meer informatie over

nevenbetrekkingen en arbeidstijden


Inhoud

Inleiding ........................................................................................

1.Beleid .........................................................................................

1.1 Wat is een nevenbetrekking?.....................................

1.2 Toestemming ..........................................................

1.3 Toestemming vragen ...............................................

1.4 Voorwaarden ...........................................................

1.5 Intrekken toestemming ...........................................

1.6 Uitzendkrachten en oproepkrachten ........................

1.7 Voorbeelden van nevenbetrekkingen .......................

1.8 Wat zijn geen nevenbetrekkingen? ...........................

2.De wet .........................................................................................

3. Belangrijkste regels voor buschauffeurs (ATB-V) .........................

3.1 Regels wat betreft dagelijkse en wekelijkse rust ........

3.2 Regels wat betreft rijtijd, nachtdiensten en

zondagsdiensten .......................................................

3.3 Chauffeursbescheiden ...............................................

4. Belangrijkste regels voor indirecte medewerkers (ATW) ...............

4.1 Regels wat betreft dagelijkse rust, wekelijkse rust en

arbeidstijd .......................................................................

4.2 Regels wat betreft zondagsdiensten en nachtdiensten

5. Samenloop van regelingen voor buschauffeurs en indirecte

medewerkers ..............................................................................

2

6. Naleving van de wettelijke regels en aansprakelijkheid ...............

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

9

9

10

10

10

11

12

14


Inleiding

Als je naast je werkzaamheden bij Qbuzz andere betaalde of onbetaalde

werkzaamheden doet, dan kan er sprake zijn van een nevenbetrekking. In deze

folder willen we je duidelijkheid geven wanneer er sprake is van een

nevenbetrekking. En welke gevolgen dat dan heeft voor bijvoorbeeld je

arbeids- en rusttijden en andere verplichtingen.

Qbuzz heeft een met de Centrale Ondernemingsraad vastgesteld beleid voor

nevenbetrekkingen. Dat beleid lees je in deze folder. Verder geven we uitleg

over de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit

Vervoer (ATB-V).

We hopen dat we je met deze folder voldoende duidelijkheid geven over deze

materie. Mocht je desondanks toch nog vragen hebben, stel die dan aan je

leidinggevende.

Oktober, 2011

3


4

1. Beleid

Als een medewerker een nevenbetrekking wil uitoefenen dan is het verplicht

hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij Qbuzz. Je mag dus niet

zonder toestemming van Qbuzz een nevenbetrekking uitoefenen.

1.1 Wat is een nevenbetrekking?

De definitie van een nevenbetrekking is volgens de CAO’s (artikel 76 lid 1 van

de CAO OV en artikel F-12 lid 1 van de CAO Qbuzz Groningen):

• het bekleden van enige andere functie dan die in dienst van de

werkgever

• het uitoefenen van enig beroep of bedrijf of het drijven van handel

• het ontwerpen, het leiden, het uitvoeren en het houden van toezicht

op ander werk dan dat van de werkgever.

1.2 Toestemming

Of toestemming voor een nevenbetrekking kan worden verleend wordt door

Qbuzz van geval tot geval bekeken.

Toestemming kan niet worden verleend voor een nevenbetrekking die in

combinatie met de werkzaamheden bij Qbuzz tot overtreding van de wettelijke

regels omtrent arbeids- en rusttijd kan leiden (zie ook artikel 76 lid 2 CAO OV).

Dit geldt met name voor de personeelsleden die bij Qbuzz rijwerkzaamheden

verrichten en die als nevenbetrekking werkzaamheden willen doen die ook

onder de rijtijdenwetgeving vallen. Fulltime chauffeurs kunnen daarom in

principe geen toestemming voor rijwerkzaamheden als nevenbetrekking

krijgen. Ook nevenbetrekkingen die de belangen van Qbuzz kunnen schaden

worden niet toegestaan.


1.3 Toestemming vragen

Toestemming kun je schriftelijk vragen. Hiervoor heeft Qbuzz een speciaal

formulier ter beschikking dat je bij de leidinggevende en de afdeling P&O

kunt krijgen en van het Qbuzz intranet kunt downloaden. Een aanvraag voor

toestemming nevenbetrekking dien je in bij je direct leidinggevende. Voor de

personeelsleden die rijwerkzaamheden verrichten is de operationeel manager

eindverantwoordelijke. Deze zal een besluit nemen waarbij hij/zij rekening

houdt met de wettelijke bepalingen en het advies van de direct leidinggevende

en de P&O-functionaris.

Ook parttimers vragen voor een nevenbetrekking toestemming aan, ook al

zullen soms de werkzaamheden bij Qbuzz eigenlijk de nevenbetrekking zijn.

Toch is Qbuzz op grond van wettelijke bepalingen verplicht te beoordelen of

de combinatie van de nevenwerkzaamheden met de baan bij Qbuzz geen (te

groot) risico op overtreding van de regels omtrent arbeids- en rusttijden met

zich mee brengt.

1.4 Voorwaarden

Toestemming wordt schriftelijk verleend onder vermelding van de eventuele

voorwaarden. De toestemming kan bijv. voor een bepaalde tijd worden

gegeven. Ten aanzien van risicovolle nevenbetrekkingen zoals vrijwillige

brandweer en politie zullen voorwaarden gesteld worden ten aanzien van een

arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De medewerker zal bij het verlenen van toestemming voor een nevenbetrekking

altijd schriftelijk worden gewezen op de verplichtingen tot het naleven van de

wettelijke bepalingen met betrekking tot arbeids- en/of diensttijden.

5


6

1.5 Intrekking toestemming

De toestemming voor een nevenbetrekking kan door Qbuzz worden

ingetrokken, bijvoorbeeld in geval van frequent of langdurig arbeidsverzuim.

Als een medewerker een nevenbetrekking uitvoert zonder voorafgaande

toestemming van Qbuzz of zich niet houdt aan voorwaarden waaronder

toestemming verleend is, zullen tegen deze medewerker maatregelen worden

getroffen en zal de verleende toestemming worden ingetrokken.

1.6 Uitzendkrachten en oproepkrachten

Voordat een uitzendkracht of oproepkracht bij Qbuzz met werkzaamheden

begint zal deze opgave moeten doen van eventuele andere betrekkingen die

blijven voortbestaan naast het werk bij Qbuzz. Qbuzz zal beoordelen of deze

werkzaamheden, gelet op de arbeids- en rusttijden regelgeving, een

belemmering dan wel beperking vormen voor de werkzaamheden bij Qbuzz.

Als dat het geval is zal de leidinggevende moeten besluiten of de betreffende

persoon werkzaamheden mag verrichten bij Qbuzz.

Een uitzendkracht of oproepkracht, die werkzaam is bij Qbuzz, is verplicht

opgave te doen aan Qbuzz als hij/zij andere werkzaamheden naast die bij

Qbuzz wil gaan verrichten. Dit geldt ook als er een wijziging in reeds aan

Qbuzz gemelde andere werkzaamheden plaats gaat vinden. Ook in deze

gevallen zal de leidinggevende moeten besluiten of dit een belemmering vormt

voor de werkzaamheden bij Qbuzz. Eventueel zal de inzet bij Qbuzz dan

moeten worden beperkt dan wel beëindigd.

De uitzendbureaus worden van deze werkwijze op de hoogte gebracht.


1.7 Voorbeelden van nevenbetrekkingen

Een aantal voorbeelden van nevenbetrekkingen:

• vrachtwagenchauffeur

• rij-instructeur

• timmerman

• krantenbezorger

• muzikant

• vrijwillige politie

• vrijwillige brandweer

• chauffeur op een bus t.b.v. de voetbalclub

1.8 Wat zijn geen nevenbetrekkingen?

Geen nevenbetrekking zijn alle activiteiten en werkzaamheden:

• waaruit je geen inkomsten geniet, én

• die niet onder de arbeidstijdenwet of rijtijdenwet vallen.

Voorbeelden:

• restaureren van je antieke auto

• spelen in de plaatselijke drumband

• steward bij een voetbalclub

7


2. De wet

In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer (ATB-V)

zijn de regels ten aanzien van dagelijkse en wekelijkse arbeids- en rusttijden

opgenomen. Deze regels zijn bedoeld om de veiligheid van de werknemers, de

passagiers en andere weggebruikers te bevorderen. De ATW is de basisregeling

die voor iedereen geldt.

In het ATB-V staan specifieke regels voor buschauffeurs die in een aantal

opzichten strenger zijn dan de ATW. Daarnaast zijn in de ATW uitgangspunten

opgenomen die van toepassing zijn als medewerkers meerdere soorten arbeid

verrichten waarop meerdere soorten regelgeving van toepassing is. In deze

brochure wordt informatie verstrekt over de hoofdlijnen van deze regels. Deze

informatie kan echter nooit volledig zijn, de volledige regelgeving kunt u alleen

uit de wetteksten en bijbehorende regelgeving halen.

Bij indeling door de dienstindelers zal op de wettelijke regels worden

gecontroleerd. Bij het maken van rouleringen worden in sommige gevallen

strengere uitgangspunten gebruikt dan wettelijk verplicht is. Hierdoor zorgen

we ervoor dat er mogelijkheden blijven bestaan om wijzigingen door te voeren

in de dagelijkse planning zonder de wettelijke regels te overtreden. De

veiligheid van medewerkers en van passagiers kan zodoende te allen tijden

worden gewaarborgd. Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste

regels uit zowel de ATW als het ATB-V voor zowel buschauffeurs als ook

voor indirecte medewerkers.

8


3. Belangrijkste regels voor buschauffeurs

(ATB-V)

3.1 Regels wat betreft dagelijkse en wekelijkse rust:

• De dagelijkse aaneengesloten rusttijd is minimaal 11 uur maar mag

tussen twee wekelijkse rusten maximaal 3x worden verkort tot

minimaal 9 uur. Bij het maken van rouleringen wordt altijd

minimaal 11 uur aangehouden.

• Een normale wekelijkse rust duurt minimaal 45 uur maar mag worden

verkort tot minimaal 24 uur. Bij het maken van rouleringen wordt

altijd een verkorte wekelijkse rust van minimaal 36 uur aangehouden.

• In elke periode van twee opeenvolgende weken moet tenminste het

volgende aantal wekelijkse rusten zitten:

- 2 keer een normale wekelijkse rust óf

- 1 keer een normale wekelijkse rust en 1 keer een verkorte

wekelijkse rust.

• Tussen twee wekelijkse rusten mag maximaal 6 x 24 uur zitten.

• Een verkorte wekelijkse rust moet worden gecompenseerd vóór het

einde van de 3e week na de week waarin de verkorte rust heeft

plaatsgevonden.

3.2 Regels wat betreft rijtijd, nachtdiensten en zondagsdiensten

• Maximaal 56 uur rijtijd per week en maximaal 90 uur rijtijd in elke

periode van 2 weken.

• Voor de wet is er sprake van een nachtdienst als in een dienst meer

dan 1 uur wordt gewerkt in de periode tussen 0:00 en 6:00.

• Met betrekking tot werken in de nacht moet altijd worden voldaan

aan tenminste één van de volgende regels:

- In elke periode van 16 weken maximaal 43 keer nachtdienst óf

- In elke periode van 2 weken maximaal 20 uur arbeidstijd tussen

0:00 – 6:00.

9


• Minimaal 13 vrije zondagen in elke periode van 52 weken.

• De regels van het ATB-V hebben betrekking op een week die loopt

van maandag 0:00 tot en met zondag 23:59.

3.3 Chauffeursbescheiden

Een chauffeur moet tijdens zijn dienst in ieder geval altijd bij zich hebben:

• Het rijbewijs.

• Een geldige geneeskundige verklaring.

• Een dienstrooster en dienstregeling van de huidige dag en de 28

dagen daarvoor. Dit geldt ook voor werkzaamheden in een

nevenbetrekking.

4. Belangrijkste regels voor indirecte

medewerkers (ATW)

4.1 Regels wat betreft dagelijkse rust, wekelijkse rust en arbeidstijd

• De dagelijkse aangesloten rusttijd bedraagt minimaal 11 uur.

• Voor de wekelijkse rust geldt dat een werknemer een aangesloten

rust moet hebben van:

- 36 uur in elke periode van 7 x 24 uur óf

- 72 uur in elke periode van 14 x 24 uur welke mag worden gesplitst

in rustperioden van minimaal 32 uur.

• Wat betreft arbeidstijd per week moet worden voldaan aan de

volgende regels:

- De maximale arbeidstijd per week is 60 uur.

- In elke periode van 4 weken mag de gemiddelde arbeidstijd

maximaal 55 uur per week zijn.

- In elke periode van 16 weken mag de gemiddelde arbeidstijd

maximaal 48 uur per week zijn.

10


4.2 Regels wat betreft zondagsdiensten en nachtdiensten

• Minimaal 13 vrije zondagen in elke periode van 52 weken.

• Voor de wet is er sprake van een nachtdienst als in een dienst meer

dan 1 uur wordt gewerkt in de periode tussen 0:00 en 6:00.

• Als er meer dan 16 nachtdiensten worden uitgevoerd in een periode

van 16 weken dan mag de gemiddelde arbeidstijd per week niet

hoger zijn dan 40 uur.

• Een dienst die eindigt na 02:00 moet gevolgd worden door

een aangesloten rust van tenminste 14 uur.

• Na drie of meer achtereenvolgende nachtdiensten moet een

aangesloten rust van tenminste 46 uur volgen.

• In elke periode van 16 weken zijn maximaal 36 nachtdiensten

toegestaan die eindigen na 2:00.

• Met betrekking tot werken in de nacht moet altijd worden voldaan

aan tenminste één van de volgende regels:

- In elke periode van 52 weken maximaal 140 keer nachtdienst

eindigend na 2:00 óf

- In elke periode van 2 weken maximaal 38 uur arbeidstijd tussen

0:00 uur – 6:00 uur.

• De regels van de Arbeidstijdenwet hebben betrekking op een week

die loopt van zondag 0:00 tot en met zaterdag 23:59.

11


5. Samenloop van regelingen voor

buschauffeurs en indirecte medewerkers

Als medewerkers binnen een dienst meerdere soorten arbeid verrichten (bijv.

bus besturen en kantoorwerk), dan kan het zijn dat er verschillende wetgeving

(ATW/ATB-V) van toepassing is op deze dienst. Er is alleen sprake van deze

zogeheten samenloop als er binnen een dienst van meerdere soorten arbeid

tenminste één uur arbeid word verricht. Bij het vaststellen van welke wettelijke

regeling van toepassing is op een dergelijke dienst zijn de volgende regels van

toepassing:

• Als driekwart van de arbeid valt onder een bepaalde regeling, dan

geldt die regeling voor de gehele dienst. Deze regel wordt de

driekwartregeling genoemd.

Voorbeeld: Als een medewerker tenminste driekwart van zijn dienst

als chauffeur actief is, dan gelden voor de hele dienst de regels van

het ATB-V. Als een medewerker tenminste driekwart van zijn dienst

als logistiek medewerker actief is, dan gelden voor de hele dienst de

regels van de ATW.

• Als er in een dienst wel sprake is van samenloop, maar de

bovenstaande driekwartregeling is niet van toepassing, dan gelden

zowel de regels de ATW als het ATB-V. In dit geval zijn zowel de

normen van het ATW als het ATB-V van toepassing.

Het is ook mogelijk dat een werknemer diensten verricht waarbij op de ene

dienst andere wettelijke regels van toepassing zijn dan op de andere dienst

doordat het soort arbeid per dienst verschilt. Dit kan voorkomen als Qbuzz de

enige werkgever is, maar zeker ook als een werknemer meer dan één

werkgever heeft. In dit soort gevallen zijn de volgende regels van toepassing:

• Als een werknemer diensten uitvoert waarop verschillende soorten

wettelijke regelingen van toepassing zijn, dan gelden de strengste

normen uit deze regelingen.

12


Voorbeeld: een medewerker voert diensten uit waarop de regels van het

ATB-V van toepassing zijn en voert ook diensten uit waarop de regels van de

ATW van toepassing zijn. De ATW stelt grenzen aan de arbeidstijd per week,

per 4 weken en per 16 weken, terwijl het ATB-V beperkingen oplegt aan

bijvoorbeeld de maximale rijtijd per week en per 2 weken. In dit geval moet de

medewerker aan al deze regels voldoen.

• Tussen twee diensten waarop verschillende wetgeving van toepassing

is, dient tenminste 11 uur rust te zitten. Deze rust mag één keer per

periode van 7 x 24 uur ingekort worden tot 8 uur.

13


14

6. Naleving van de wettelijke regels en

aansprakelijkheid

Als je naast je werkzaamheden bij Qbuzz een nevenbetrekking

uitoefent, dan bent je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de

wettelijke regels ten aanzien van arbeids- en rusttijden. Het niet naleven

van deze regels kan er niet alleen toe leiden dat de eventuele (financiële)

schade voor Qbuzz op jou wordt verhaald, maar ook dat disciplinaire

maatregelen tegen je kunnen worden genomen, met mogelijk ernstige

gevolgen voor je dienstverband bij Qbuzz.

Als je nog geen toestemming voor een nevenbetrekking hebt gevraagd

bij je direct leidinggevende, dan dien je dat alsnog zo spoedig mogelijk

te doen.


Disclaimer

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden

ontleend. Deze kunnen alleen worden ontleend aan de CAO, de

bedrijfsregelingen van Qbuzz en de Wet. Raadpleeg in geval van twijfel altijd de

dienstindeler of direct leidinggevende.

More magazines by this user
Similar magazines