Views
5 years ago

nd ederen

nd ederen

■ HET IS ZOO EENVOUDIG

■ HET IS ZOO EENVOUDIG CHARME TE HEBBEN Zoo eenvoudig en zoo gemakkelijk, als U maar Pond's gebruikt! Pond's en charme, - zij zijn onafscheidelijk I Gebruik dus overdag Pond's Vanishing Cream, die uw teint beschermt en 'n ideale basis voor uw poeder is. Masseer U 's avonds met waf Pond's Cold Cream, die Uw huid versterkt en reinigt tot diep in de poriën. 2 monstertuben der beide Pond's Creams na inzending van 10 cl. in poslz. ooor porto, enz. aan : Pond's Extract Co., Afd.111 Amsterdam. Naam „ Adria POND'S C REAMS GODFRIED DE GROOT SPECIALITEIT IN MODERNE ENIARTISTIEKE FQjfo'S JAN LUYKENSTRAAT è A - AMSTERDAM TELEFOON 28474 ▼ ^mmw^mmmmmmm^^mmm nOadZb nteihg Uu LUX IN DE BEKENDE BIAUWE VERPAKKING ivA TANDPASTA in tuben ä 25 & 60 cts. EEN ONGEKENDE VERFRAAIING van het figuur, vooral bij dames met een uitpuilende maag en een zware buik. wordt bereikt door het dragen van den Thalysia Edelgordel. Hoe- velen zijn er niet, wier leven vergald wordt door voortdurende moeheid en pijn in de lendenen ; aan wie haar dagelijk- sche taak in het huishouden en de ver- zorging der kinderen te zwaar valt. Een Edelgordel verschaft in zulke geval- len de gewenschte hulp. De geniale constructier welke zich geheel aanpast aan den gecompliceerden bouw van het lichaam, zorgt dat de verslapte buik- spieren door den juisten steun hun elas- ticiteit herkrijgen. De inwendige organen worden volkomen op hun plaats gehou- den, terwijl Uw pijn verdwijnt en Uw houding en voorkomen als bij tooverslag veranderen. Het dragen van een Edel- gordel staat volkomen bewegingsvrijheid toe en voelt gij U er mede als herboren. Gaarne zenden wij U kosteloos onze brochure „Gezonde Vrouwen" en ver- strekken wij U zonder verplichting ad- vies door vakkundig geschoold personeel. Edelgordel met bustehouder Tarnka. Paleisstr. 17. Tel. 34865. Amsterdam C : ^^- . DE BLOEDVLEK EEN COMPLEET SPANNEND VERHAAL DOOR UALVAREZ 1. Sir James Bulstrode kwam de voordeur van zijn buiten, „The Grange", uit met een geweer onder den arm en een vroolijk blaffenden spaniel achter zich aan. Het was een winderige October-morgen, Een jongeman, die in de oprijlaan baloorig steentjes wegschopte, keerde zich bij het geluid van de voetstappen om. De ontstemde uitdrukking op zijn gezicht week voor een glimlach. „U gaat vroeg weg, vader," zei hij. „Hebt u al ontbeten?" „Ja Jack," antwoordde Sir James. „Ik zou ook maar naar binnen gaan, anders wordt je koffie koud. Ik wist niet, dat je al beneden was, maar als je zin hebt met me mee te gaan, dan zal ik op je wachten." Er was een gespannen, overredende klank in de stem van den ouden heer, maar Jack Bulstrode schudde ontken- nend het hoofd. „Het spijt me, vader," klonk het, „maar ik ga vanmorgen naar het dorp." „Het dorp" was het vlakbij gelegen, stille, slapende Anderby, een plaatsje waarvan vrijwel alle gronden aan de familie Bulstrode toebehoorden en waar iedereen Sir James als „den jonker" het vereischte respect toedroeg. „Het is toch zeker niet zoo belangrijk, dat dat niet tot vanmiddag kan wach- ten?" vroeg Sir James langs zijn neus weg. Jack scheen een beetje verlegen door de vraag. „Och — eh — dat niet," stamelde hij, „maar als u er niets op tegen hebt, ga ik toch maar liever naar het dorp, vader." Sir James Bulstrode keek zijn zoon scherp aan. „Ik wil geen kindermeid over je spe- len. Jack," verklaarde hij ten slotte; „je bent nu vier-en-twintig en behoort in staat te zijn je eigen kano te peddelen. Maar ik verzoek je er aan te denken, dat de Bulstrodes al vierhonderd jaar de landheeren van deze streek zijn en de menschen er aan gewend zijn ge- raakt, tegen ons op te zien. Tot nog toe hebben wij ons best gedaan een voor- beeld te geven...." Dat Sir James een diepere bedoeling met zijn opmerking had, was duidelijk en de jongeman kreeg een kleur. „Bedoelt u, dat u bang bent, dat ik dat niet zal zijn?" vroeg hij. „Och," antwoordde zijn vader lang- zaam, „zonder dat nu direct te zeggen, zou ik je toch wel een goeden raad wil- len geven. Den laatsten tijd ga jij te veel naar het dorp, zonder dat je er iets bepaal ds te doen hebt." „Zegt U alstublieft precies wat u be- doelt!" verzacht Jack. „Dat weet je be^t, maar als je het dan in onomwonden woorden wilt hooren: jouw naam wordt in verband gebracht met dat jonge meisje in den sigarenwin- kel van Pritchard." Eenige seconden bleef het stil, terwijl Sir James zijn zoon grimmig aankeek en een norschen blik terug kreeg. Het was duidelijk, dat het Jack de grootste inspanning kostte zijn zelfbeheersching te bewaren; de Bulstrodes waren be- kend om hun driftigen aard. „In ieder geval, blijf dat meisje uit de buurt," vervolgde de vader grommend, „en ga in een ander veld op jacht. Hier in Anderby moet ik niets van die grap- jes hebben." De jongen lachte wrang. „Zoo? Dus u wilt voor me uitmaken met wie ik mag omgaan " „Ik verbied je, zoo tegen me te praten, kwajongen!" viel Sir James hem boos in de rede. „Ik zal spreken, zooals ik verkies," gaf Jack op denzelfden geprikkelden toon ten antwoord. „Ik ben er beu van als een soort afgodsbeeld op een berg te moeten tronen — " Hij zweeg plotseling, alsof hem iets inviel. „Het is natuurlijk Steele," hernam hij nadenkend, „die u dat heeft verteld, toen hij hier gisterenavond gedineerd heeft. Dat schijnheilige oude wijf!" „Het komt er niet op aan hoe ik het weet," verklaarde Sir James, „de hoofd- zaak is dat het waar is. Je moet dat meisje laten schieten — er is al genoeg over gekletst—" „Dat is zeker, als Steeles groote ooren „(LOoto« und-dl« «rsttt Els«nlb>alhin". Karin Hardt is de hoofdrolvertolkster in deze Ufa-toonfilm.

e stoffen ebruik ? - Zoek direct in de EYE-bibliotheek
Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1924_046_r.pdf