02.09.2013 Views

Aan de ouders / verzorgers van de brugklassers - St Maartenscollege

Aan de ouders / verzorgers van de brugklassers - St Maartenscollege

Aan de ouders / verzorgers van de brugklassers - St Maartenscollege

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs / <strong>verzorgers</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>brugklassers</strong><br />

(en ter informatie aan henzelf)<br />

Voorburg, 24 augustus 2010<br />

Geachte mevrouw, heer,<br />

We zijn begonnen!<br />

Van uw zoon of dochter heeft u vast al heel veel verhalen gehoord over <strong>de</strong> nieuwe school, over nieuwe<br />

klasgenoten, nieuwe leraren en nieuwe conciërges. Voor sommigen is het nog even wennen, maar over<br />

het algemeen voelen <strong>de</strong> meeste leerlingen zich na zo’n eerste week al helemaal thuis op het Maartens.<br />

Voor u als ou<strong>de</strong>r / verzorger veran<strong>de</strong>rt er ook het een en an<strong>de</strong>r. De afstand tussen school en thuis is iets<br />

groter en het contact met school min<strong>de</strong>r intensief dan op <strong>de</strong> basisschool. Maar uw kind is inmid<strong>de</strong>ls ook<br />

wat ou<strong>de</strong>r en zelfstandiger.<br />

Informatie<br />

In september ont<strong>van</strong>gt u <strong>de</strong> Schoolgids 2010-2011, met algemene informatie over <strong>de</strong> school. Rond <strong>de</strong><br />

kennismakingsavond met <strong>de</strong> mentoren, dit jaar op woensdag 22 september a.s., ont<strong>van</strong>gt u ook Bericht uit<br />

<strong>de</strong> brugklas, met informatie over alle brugklaszaken en over <strong>de</strong> vakken op school. Drie keer per jaar<br />

verschijnt ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Maartenscourant (dit voorjaar ontving u daar<strong>van</strong> reeds een exemplaar). Van tijd tot<br />

tijd krijgt uw zoon of dochter het algemeen ou<strong>de</strong>rbulletin De Flits mee naar huis. De lesroosters kunt u<br />

bekijken op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>de</strong> school, www.st-maartenscollege.nl (kijkt u op <strong>de</strong> openingspagina rechts<br />

bij ‘Leerlingen’ en zoekt u in het menu links on<strong>de</strong>r ‘Rooster’). Op <strong>de</strong> website treft u nog veel meer<br />

informatie aan, zoals <strong>de</strong> e-mailadressen <strong>van</strong> alle docenten. Ook via brieven als <strong>de</strong>ze en door gesprekken<br />

met uw zoon of dochter blijft u op <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong> wat er speelt op ons college. Zijn er <strong>de</strong>sondanks vragen<br />

over schoolzaken, raadpleegt u dan, na uw kind, eerst <strong>de</strong> vakleraar, vervolgens <strong>de</strong> mentor en eventueel <strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r. Zeker <strong>de</strong> laatste is <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> het werk in het on<strong>de</strong>rwijs niet altijd meteen<br />

bereikbaar en beschikbaar. Soms kan het niet an<strong>de</strong>rs dan dat u <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag of in <strong>de</strong> loop <strong>van</strong> <strong>de</strong> week<br />

wordt teruggebeld of teruggemaild. Neemt u contact op met het secretariaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> school om leraren, <strong>de</strong><br />

mentor of <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r te vragen u terug te bellen of om een afspraak op school te maken: Sint-<br />

<strong>Maartenscollege</strong>, Aart <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Leeuwka<strong>de</strong> 14, 2274 KX Voorburg, telefoon: 070-3867272, e-mail:<br />

info@st-maartenscollege.nl, website: www.st-maartenscollege.nl.<br />

B1 MAVO/HAVO<br />

<strong>de</strong> heer M. Versteegh (biologie)<br />

e-mail: m.versteegh@st-maartenscollege.nl<br />

B2 MAVO/HAVO<br />

mevrouw I. <strong>van</strong> Diggelen (Engels)<br />

e-mail: i.d.diggelen@st-maartenscollege.nl<br />

B3 MAVO/HAVO<br />

mevrouw A. <strong>de</strong>n Haas (lichamelijke opvoeding)<br />

e-mail: a.d.haas@st-maartenscollege.nl<br />

B4 HAVO/ATHENEUM<br />

<strong>de</strong> heer P.N. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Burg (geschie<strong>de</strong>nis,<br />

coördinerend docent brugklassen)<br />

e-mail: p.vd.burg@st-maartenscollege.nl<br />

B5 HAVO/ATHENEUM<br />

<strong>de</strong> heer Drs. A.G.A.M. Draisma (biologie, ANW)<br />

e-mail: f.draisma@st-maartenscollege.nl<br />

B6 HAVO/ATHENEUM<br />

<strong>de</strong> heer K.G.S. Oorschot (Frans)<br />

e-mail: k.oorschot@st-maartenscollege.nl<br />

B7 HAVO/ATHENEUM<br />

mevrouw A.M.T. Schrama (Ne<strong>de</strong>rlands)<br />

e-mail: s.schrama@st-maartenscollege.nl<br />

B8 GYMNASIUM<br />

mevrouw F.C.J Schalke (geschie<strong>de</strong>nis)<br />

e-mail: i.schalke@st-maartenscollege.nl<br />

B9 TVWO<br />

<strong>de</strong> heer Ir. J.W. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Vaart (wiskun<strong>de</strong>)<br />

e-mail: j.vd.vaart@st-maartenscollege.nl<br />

af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> heer H. Buskop<br />

e-mail: h.buskop@st-maartenscollege.nl


De af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r brugklassen wordt terzij<strong>de</strong> gestaan door een coördinerend docent brugklassen, die<br />

vooral achter <strong>de</strong> schermen opereert. U kent <strong>de</strong> heer P.N. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Burg al als operationeel manager <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

boekendistributie, aan het begin <strong>van</strong> het schooljaar in <strong>de</strong> Maartenshal. Schoolboeken die aan het begin<br />

<strong>van</strong> het schooljaar nog niet kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n geleverd en waarvoor u een tegoedbon ontving, kunnen in <strong>de</strong><br />

pauzes bij hem wor<strong>de</strong>n afgehaald, in zijn kantoor naast <strong>de</strong> kantine. De leerlingen krijgen bericht als <strong>de</strong><br />

boeken binnen zijn.<br />

Met mevrouw A.I.M. ten Bosch, coördinator TVWO, maakten <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs/<strong>verzorgers</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> leerlingen<br />

<strong>van</strong> B9 kennis tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> kennismakingsgesprekken. Zij staat <strong>de</strong> docenten die in het Engels lesgeven met<br />

raad en daad bij. Mevrouw Ten Bosch geeft biologie (g.t.bosch@st-maartenscollege.nl).<br />

Praktische informatie in <strong>de</strong> speurtocht <strong>van</strong> <strong>de</strong> kennismakingsdag<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> kennismakingsdag volg<strong>de</strong>n <strong>de</strong> leerlingen een speurtocht door het gebouw. In <strong>de</strong> tekst is veel<br />

praktische informatie verwerkt. De leerlingen is gevraagd <strong>de</strong> papieren <strong>van</strong> <strong>de</strong> speurtocht goed te bewaren.<br />

Ook voor u is het aardig (en nuttig) te lezen over schoolregels en wat dies meer zij.<br />

Ziekmel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> uw zoon of dochter<br />

Belt u om uw zoon of dochter ziek te mel<strong>de</strong>n tussen 08.00 en 08.30 uur naar ons secretariaat, op telefoonnummer<br />

070-3867272. Geeft u uw zoon of dochter bij terugkeer op school ook een door u on<strong>de</strong>rtekend<br />

briefje mee waarop naam, klas, perio<strong>de</strong> en re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> afwezigheid staan vermeld (brievenbus af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r<br />

brugklassen).<br />

Brugklaswendagen<br />

- Op don<strong>de</strong>rdag 2 en vrijdag 3 september a.s. leren <strong>de</strong> <strong>brugklassers</strong> hun klasgenoten en hun mentor goed<br />

kennen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> brugklaswendagen. Elke klas zit in een eigen lokaal. Daar verrichten zij allerlei<br />

kennismakingsactiviteiten. Ze moeten hun etui bij zich hebben, met in ie<strong>de</strong>r geval een gewoon<br />

potlood, kleurpotlo<strong>de</strong>n en een pen. Het gezamenlijk eten <strong>van</strong> een ijsje behoort tot <strong>de</strong> tradities <strong>van</strong> het<br />

Maartens.<br />

- Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> brugklaswendagen maken <strong>de</strong> <strong>brugklassers</strong> begintoetsen taal, rekenen en Engels.<br />

Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitkomsten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze toetsen wor<strong>de</strong>n bijspijkerlessen Ne<strong>de</strong>rlands en rekenen inge<strong>de</strong>eld.<br />

De leerlingen die niet hoeven wor<strong>de</strong>n bijgespijkerd, krijgen verrijkingslessen over <strong>de</strong> Romeinen in<br />

Voorburg. De bijspijkerlessen wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong>af dinsdag 28 september geduren<strong>de</strong> 7 weken gegeven op<br />

dinsdag en/of woensdag tij<strong>de</strong>ns het 1 ste uur. Daarna vallen op die tijdstippen <strong>de</strong> ‘echte’ steunlessen (zie<br />

ver<strong>de</strong>rop in <strong>de</strong>ze brief).<br />

- Elke klas brengt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> brugklaswendagen een bezoek aan onze mediatheek. De me<strong>de</strong>werkers<br />

informeren <strong>de</strong> leerlingen over alle mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne mediatheek (o.a. boeken lenen,<br />

internetten, kopiëren).<br />

- De leerlingen <strong>van</strong> B1, B2, B3, B4 en B9 moeten don<strong>de</strong>rdag 2 september hun gymspullen bij zich<br />

hebben voor <strong>de</strong> klassikale ‘Eurofit-test’. De leerlingen <strong>van</strong> B5, B6, B7 en B8 doen die test op vrijdag 3<br />

september. De test wordt op blote voeten afgelegd, in <strong>de</strong> bene<strong>de</strong>ngymzaal.<br />

- Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> brugklaswendagen krijgen <strong>de</strong> leerlingen ook het sleuteltje <strong>van</strong> hun kluisje (‘locker’)<br />

uitgereikt. Om organisatorische re<strong>de</strong>nen kan dat niet eer<strong>de</strong>r. Daarvoor moet wel € 10,00 borg wor<strong>de</strong>n<br />

betaald. Als het sleuteltje weer wordt ingeleverd, wanneer uw zoon of dochter <strong>van</strong> school gaat, krijgt u<br />

<strong>de</strong>ze borg weer terug. Vrien<strong>de</strong>lijk verzoek ik u uw zoon of dochter dat bedrag mee te geven, bij<br />

voorkeur in een envelopje met zijn of haar naam erop: aan <strong>de</strong> leerlingen <strong>van</strong> B1, B2, B3, B4 en B9 op<br />

don<strong>de</strong>rdag 2 september, aan <strong>de</strong> leerlingen <strong>van</strong> B5, B6, B7 en B8 op vrijdag 3 september. Zon<strong>de</strong>r borg<br />

geen kluisje! De huur <strong>van</strong> het kluisje (ook € 10,00) zit in <strong>de</strong> schoolbijdrage.<br />

- Voor het opbouwen <strong>van</strong> <strong>de</strong> groepsband werkt een partijtje bowlen heel goed. We bowlen in Dolfijn<br />

Bowling in Scheveningen. De leerlingen wor<strong>de</strong>n veilig vervoerd per bus. Ou<strong>de</strong>rs/<strong>verzorgers</strong> mogen niet<br />

komen kijken! B5, B6, B7 en B8 bowlen op don<strong>de</strong>rdag 2 september tussen 12.00 tot 14.00 uur, B1, B2,<br />

B3, B4 en B9 bowlen op vrijdag 3 september, ook tussen 12.00 en 14.00 uur. Bij <strong>de</strong> catering <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

bowlingcentra is frisdrank en snoep te koop (tegen horecaprijzen). Het is niet toegestaan daar zelf<br />

meegebrachte etenswaar te nuttigen. Op bei<strong>de</strong> dagen zijn <strong>de</strong> leerlingen tussen 14.30 en 15.00 uur terug<br />

bij school.<br />

- Vrijdagavond 3 september is er op school <strong>van</strong> 19.30-22.00 uur een brugklasfeest (disco, alleen voor<br />

onze <strong>brugklassers</strong>, niet voor broertjes, zusjes, toevallig net dat weekend logeren<strong>de</strong> neefjes of nichtjes en<br />

vriendjes <strong>van</strong> buiten <strong>de</strong> school). Bij <strong>de</strong> catering <strong>van</strong> <strong>de</strong> school is frisdrank en snoep te koop. De fietsenstalling<br />

gaat om 19.45 uur dicht. Wees dus op tijd!


- <strong>Aan</strong> <strong>de</strong> brugklaswendagen zijn voor u geen na<strong>de</strong>re kosten verbon<strong>de</strong>n, an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> borg voor het<br />

kluisje en eventueel extra zakgeld voor versnaperingen tij<strong>de</strong>ns het bowlen en het brugklasfeest.<br />

- Een schema <strong>van</strong> alle activiteiten hangt op het me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingenbord in <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gsthal en <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>van</strong> het<br />

kantoor <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong>.<br />

<strong>St</strong>eunlessen<br />

Op dinsdag- en woensdagochtend staan tij<strong>de</strong>ns het eerste lesuur steunlessen Ne<strong>de</strong>rlands, spelling-plus<br />

(dyslexiebegeleiding), Frans, Engels, wiskun<strong>de</strong>, studievaardighe<strong>de</strong>n en Kennismaking met <strong>de</strong> Klassieken<br />

op het rooster. Elke leerling volgt één steunles per week, sommigen twee, afhankelijk <strong>van</strong> noodzaak en<br />

ruimte per groep. Gymnasiumleerlingen en TVWO’ers volgen eventueel één steunles; zij krijgen een<br />

lesuur Klassieken meer dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re leerlingen. Over <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> bijspijker-, verrijkings- en<br />

steunlessen krijgt u als ou<strong>de</strong>r/verzorger schriftelijk bericht <strong>van</strong> school.<br />

Mentorenavond woensdag 22 september<br />

Op woensdagavond 22 september a.s. kunt u na<strong>de</strong>r kennismaken met <strong>de</strong> school en met <strong>de</strong> mentor <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

klas <strong>van</strong> uw zoon of dochter. Tussen 19.30 en 20.30 uur volgt u eerst drie ‘minilessen’ <strong>van</strong> 20 minuten<br />

die u een indruk geven <strong>van</strong> <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> vakken in <strong>de</strong> brugklas. Welke vakken u volgt, blijft een<br />

verrassing. Neemt u in ie<strong>de</strong>r geval een pen mee! Net als <strong>de</strong> leerlingen gaat u aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> een rooster<br />

<strong>van</strong> lokaal naar lokaal en pauzeert u in <strong>de</strong> kantine (<strong>van</strong> 20.30-20.45 uur). Daarna stelt on<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong> in<br />

<strong>de</strong> aula <strong>de</strong> mentoren aan u voor. Met <strong>de</strong> mentor <strong>van</strong> <strong>de</strong> klas <strong>van</strong> uw kind gaat u vervolgens naar een lokaal<br />

toe. Daar vertelt <strong>de</strong> mentor u over het mentoraat en beantwoordt hij of zij uw (algemene) vragen (21.00-<br />

21.30uur). Deze avond is niet voor leerlingen bedoeld. Wilt u het antwoordstrookje op <strong>de</strong> ommezij<strong>de</strong><br />

invullen, on<strong>de</strong>rtekenen, afknippen en uiterlijk woensdag 8 september door uw zoon of dochter in mijn<br />

brievenbus laten doen?<br />

Belangrijke data<br />

Veel informatie <strong>van</strong> school wordt aan <strong>de</strong> leerlingen meegegeven, zoals algemene brieven voor thuis, <strong>de</strong><br />

schoolgids en <strong>de</strong> rapporten. Niet zel<strong>de</strong>n blijft een bericht <strong>van</strong> school in een tas zitten of vergeet uw zoon<br />

of dochter het u te geven. Daarom verzoeken wij u kennis te nemen <strong>van</strong> belangrijke data voor ou<strong>de</strong>rs /<br />

<strong>verzorgers</strong> <strong>van</strong> <strong>brugklassers</strong> op <strong>de</strong> ommezij<strong>de</strong>. Zo weet u wanneer uw zoon of dochter een bericht <strong>van</strong><br />

school bij zich heeft (of bij zich zou moeten hebben). Brieven en infiormatieboekjes staan ook op <strong>de</strong><br />

website <strong>van</strong> <strong>de</strong> school, www.st-maartenscollege.nl, on<strong>de</strong>r ‘Brieven en boekjes’ bij ‘Ou<strong>de</strong>rs’.<br />

Hoogachtend,<br />

H. Buskop<br />

af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r brugklassen z.o.z.<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

antwoordstrookje z.o.z.


augustus<br />

31 schoolfotograaf<br />

september<br />

01 schoolfotograaf<br />

02 en 03 brugklaswendagen,<br />

03 brugklasfeest (19.30-22.00 uur)<br />

22 ou<strong>de</strong>ravond brugklassen met minilessen<br />

en kennismaking met <strong>de</strong> mentor (19.30-21.30 uur)<br />

oktober<br />

18 t/m 22 herfstvakantie<br />

28 en 29 proefwerkweek brugklassen (2 proefwerken<br />

per dag, geen lessen na het 5<strong>de</strong> uur)<br />

november<br />

01 en 02 proefwerkweek brugklassen (2 proefwerken<br />

per dag, geen lessen na het 5<strong>de</strong> uur)<br />

12 Maartensviering (2<strong>de</strong> uur), paaltrefbaltoernooi<br />

brugklassen (5<strong>de</strong> t/m 7<strong>de</strong> uur), schoolfeest (20.00-<br />

23.00 uur)<br />

19 uitreiking rapport 1 + brief tafeltjesavon<strong>de</strong>n;<br />

22 inleveren antwoordstrookje tafeltjesavon<strong>de</strong>n<br />

29 tafeltjesavond (19.00-22.00 uur)<br />

<strong>de</strong>cember<br />

02 tafeltjesavond (19.00-22.00 uur)<br />

03 Sinterklaasavond brugklas (19.30-21.30 uur)<br />

07 Kaarslichtconcert<br />

08 Kaarslichtconcert<br />

17 Kerstviering brugklas (2 <strong>de</strong> uur); les t/m 5 <strong>de</strong> uur<br />

20 t/m 02 januari Kerstvakantie<br />

februari<br />

08 jaarverga<strong>de</strong>ring Ou<strong>de</strong>rraad<br />

11 t/m 16 proefwerkweek brugklassen (2 proefwerken<br />

per dag, geen lessen na het 5 <strong>de</strong> uur)<br />

18 schoolfeest (20.00-23.00 uur)<br />

25 studiedag docenten (geen lessen)<br />

28 t/m 04 maart voorjaarsvakantie<br />

maart<br />

11 volleybaltoernooi brugklassen (middag)<br />

18 uitreiking rapport 2 + brief tafeltjesavon<strong>de</strong>n<br />

21 inleveren strookje tafeltjesavon<strong>de</strong>n<br />

29 tafeltjesavond (19.00-22.00 uur)<br />

april<br />

04 tafeltjesavond (19.00-22.00 uur)<br />

13 t/m 16 Spotlight (20.00-22.30 uur)<br />

22 Paasviering brugklassen (2<strong>de</strong> uur, les t/m 5 <strong>de</strong> uur)<br />

25 Twee<strong>de</strong> Paasdag (geen lessen)<br />

mei<br />

02 t/m 06 meivakantie<br />

09 t/m 12 Yorkreis B9<br />

09 t/m 11 Bruggeproject B1 t/m B8 (10 mei:<br />

Bruggereis 07.30-19.30 uur)<br />

juni<br />

02 Hemelvaartsdag (geen lessen)<br />

03 geen lessen<br />

13 Twee<strong>de</strong> Pinksterdag (geen lessen)<br />

16 08.45-10.00 uur slotviering; les t/m 5<strong>de</strong> uur<br />

17 t/m 22 proefwerkweek brugklassen (2 proefwerken<br />

per dag, daarna geen lessen meer)<br />

24 schoolfeest (20.00-23.00 uur)<br />

28 feestelijke uitreiking eindrapport brugklassen<br />

(16.00-17.00 uur)<br />

28 t/m 30 afleggen <strong>van</strong> eventuele taken (09.15-12.35 uur)<br />

juli<br />

04 t/m 19 augustus zomervakantie<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

antwoordstrookje brugklas<br />

Uiterlijk woensdag 7 september volledig ingevuld en<br />

on<strong>de</strong>rtekend inleveren bij <strong>de</strong> heer Buskop (brievenbus)<br />

On<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong>, ou<strong>de</strong>r / verzorger <strong>van</strong> ........................................................................... uit klas ............... ,<br />

heeft kennis genomen <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangrijke data voor ou<strong>de</strong>rs/<strong>verzorgers</strong> <strong>van</strong> <strong>brugklassers</strong>, zoals vermeld in<br />

<strong>de</strong> brief <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingslei<strong>de</strong>r brugklassen <strong>van</strong> 24 augustus 2010 en (hieron<strong>de</strong>r aankruisen s.v.p.):<br />

komt wel naar <strong>de</strong> kennismakingsavond op woensdag 22 september 2010, met ..... persoon / personen.<br />

komt niet naar <strong>de</strong> kennismakingsavond op woensdag 22 september 2010.<br />

handtekening: ..................................................................................................................................................

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!