02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aboriginal <strong>kunst</strong> van<br />

Groningen naar Utrecht<br />

De etnografische collecties van het <strong>voor</strong>malig<br />

Volkenkundig Museum Gerardus<br />

van der Leeuw in Groningen en van het<br />

Groninger Museum zijn in langdurig<br />

bruikleen gegeven aan het Aboriginal Art<br />

Museum in Utrecht. Tot 4 november is er<br />

in het Groningse Universiteitsmuseum een<br />

‘uitzwaaitentoonstelling’, waarmee beide<br />

collecties <strong>voor</strong> het laatst in de Martinistad<br />

te zien zijn.<br />

Bernard Divendal 60<br />

Bernard Divendal uit Groningen is 60<br />

jaar geworden en al meer dan dertig jaar<br />

<strong>kunst</strong>enaar. Daar wordt bij stilgestaan<br />

in de tentoonstelling Die fetten Jahre sind<br />

vorbei, t/m 25 maart in Art Box te Thesinge.<br />

De expositie laat de veelzijdigheid van<br />

Divendal zien met ter plekke gemaakte<br />

installaties, abstracte werken en gedetailleerde<br />

tekeningen van een hotelkamer in<br />

Doppelzimmer.<br />

Kunstloterij Secretarie<br />

Kunsthuis Secretarie in Meppel verloot<br />

vanaf dit jaar bij iedere expositie een<br />

<strong>kunst</strong>werk ter waarde van ongeveer<br />

€ 500,-. De loten kosten vijf euro. Met deze<br />

actie wil de Secretarie de aanschaf van een<br />

<strong>kunst</strong>werk binnen ieders handbereik brengen.<br />

De verdere opbrengst komt ten goede<br />

aan het Kunsthuis, dat gratis toegankelijk<br />

is en door vrijwilligers gerund wordt. Informatie:<br />

www.<strong>kunst</strong>huissecretarie.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 16<br />

KNSTNWS <strong>kunst</strong>krabbels<br />

Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden<br />

Picturale kracht van Noord-Nederland<br />

Liefst 100 figuratief werkende <strong>kunst</strong>enaars uit<br />

Groningen, Friesland en Drenthe tonen vanaf<br />

31 maart hun werk op 16 locaties waaronder<br />

een aantal musea en borgen onder de titel De<br />

Renaissance in het Noorden. Op 31 maart wordt<br />

de tentoonstelling geopend door Frans Zwarts,<br />

oud rector Magnificus van de Rijksuniversiteit<br />

Groningen, tevens Hoogleraar Bestuurder van<br />

de University Campus Fryslân. Dat heeft om<br />

16.00 uur plaats in het Natuurmuseum Fryslân in<br />

Leeuwarden.<br />

Aansluitend wordt op 13 april door de University<br />

Campus een symposium georganiseerd, waaraan<br />

sprekers en deskundigen uit het hele land<br />

deelnemen. Onderwerp is de manier<br />

waarop figuratieve en conceptuele<br />

<strong>kunst</strong> zich in deze tijd tot elkaar<br />

verhouden en de opleving van het<br />

klassieke vakmanschap versus de<br />

echo’s van het modernisme.<br />

De exposities bevatten<br />

beeldhouwwerk, grafiek, tekeningen<br />

en schilderijen. Op de verschillende<br />

locaties worden gedurende de<br />

expositie rondleidingen, lezingen,<br />

workshops en concerten gegeven.<br />

De organisator van De Renaissance<br />

in het Noorden is de Klassieke<br />

Academie <strong>voor</strong><br />

Beeldende Kunst<br />

in Groningen.<br />

De academie<br />

wil daarmee de<br />

picturale kracht in<br />

Noord-Nederland<br />

beklemtonen<br />

die een eigen,<br />

specifieke<br />

ontstaansgeschiedenis heeft.<br />

De noordelijke figuratie<br />

beweegt zich in het spannende<br />

gebied tussen bijna abstractie<br />

en fijnschilderen.<br />

Onder de deelnemers bevinden<br />

zich onder vele anderen<br />

Kunstenaar van het Jaar 2008<br />

Henk Helmantel, Herman van<br />

Hoogdalem en Matthijs Röling<br />

(Groningen), Gerard van de<br />

Weerd (Drenthe), Jan van<br />

der Kooi, Dinie Boogaard en<br />

Jentsje Popma (Friesland) en<br />

BOEKENNIEUWS<br />

Buitengewoon betoverend<br />

WEER IN BEELD<br />

De mooiste foto’s van de seizoenen in Nederland. Bijzondere<br />

wolkenluchten, kruiend ijs, ochtendnevel en andere indrukwekkende<br />

natuurmomenten in beeld. Een prachtig geschenk!<br />

978 90 5294 499 9 • 128 blz • gebonden • € 29,95<br />

Het verleden van de Toekomst<br />

Unieke beelden uit de nalatenschap van<br />

een strokartonfabriek<br />

De Traumaheli rukt uit!<br />

beeldhouwers als Eja Siepman van den Berg<br />

(Friesland), Eddy Roos en Henk Vos (Groningen).<br />

Zij exposeren in musea als De Buitenplaats in<br />

Eelde, Martena in Franeker en Willem van Haren<br />

in Heerenveen, of op bijzondere locaties als borg<br />

Verhildersum, Fraeylemaborg en Beeldenpark<br />

Havixhorst.<br />

Bij de <strong>kunst</strong>manifestatie verschijnt een<br />

publiekskrant en een speciale catalogus van<br />

uitgeverij Art Revisited met een <strong>voor</strong>woord van<br />

de drie Commissarissen van de Koningin in de<br />

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De<br />

manifestatie duurt tot 13 mei. Meer informatie<br />

op www.derenaissanceinhetnoorden.nl<br />

Indrukwekkende foto’s en waargebeurde verhalen van<br />

slachtoffers; hoe kon het ongeluk gebeuren, hoe wordt<br />

er een jaar later op teruggekeken en hoe handelt een<br />

Mobiel Medisch Team tijdens een ongeval.<br />

978 90 5294 502 6 • 96 blz • gebonden • € 24,95<br />

De <strong>voor</strong>malige strokartonfabriek uit Scheemda heeft na haar<br />

sluiting nog jarenlang dienst gedaan als locatie <strong>voor</strong> fotografi e. De<br />

vergankelijkheid van het complex in combinatie met jonge modellen,<br />

prille bruidsparen en bijzondere doorkijkjes leiden tot bijzondere beelden.<br />

978 90 5294 501 0 • 160 blz • gebonden • € 29,95<br />

Abe Kuipers | schilder grafi cus vormgever<br />

Biografi e van een veelzijdig, gedreven <strong>kunst</strong>enaar en zijn kijk op het<br />

leven in of naast het werk dat hij vrij of in opdracht vorm gaf. Hij<br />

ontwerpt onder andere <strong>voor</strong> het Groninger Museum (1955-1987)<br />

en uitgeverij Wolters-Noordhoff en is betrokken bij een aantal grote<br />

projecten in Groningen, zoals het Verkeerscirculatieplan.<br />

978 90 5294 494 4 • 120 blz • full colour • € 29,95<br />

K i j k e n b e s t e l o p w w w. p r o f i e l . n l<br />

Profi el Uitgeverij, Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

tel. (050) 301 21 44, fax (050) 301 27 32<br />

info@profi el.nl, www.profi el.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!