02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

22 - 29 APRIL 2012 JAARBEURS UTRECHT<br />

WWW.ARTANTIQUE.NL<br />

AC TUEEL VAN REMBRANDT TOT RIET VELD<br />

DE<br />

IN HET NOORDEN<br />

KUNSTMANIFESTATIE 31 MAART T/M 13 MEI<br />

100 KUNSTENAARS EXPOSEREN OP 16 LOCATIES<br />

IN FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE<br />

WWW.DERENAISSANCEINHETNOORDEN.NL<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 23<br />

Bezoek met korting Artantique, de inspirerende beurs <strong>voor</strong><br />

oude – en hedendaagse <strong>kunst</strong>, antiek en design.<br />

Ruim 70 handelaren en galerieën uit het<br />

topsegment verwelkomen u graag tijdens<br />

dit 10-daagse evenement in Utrecht van<br />

22 tot en met 29 april as.<br />

Onder de deelnemers zijn Douwes Fine<br />

Arts, Theo Daatselaar antiquairs, Frans<br />

Leidelmeijer, Tom Okker Art, Galerie Lieve<br />

Hemel en vele anderen, waaronder<br />

specialisten in ikonen, antieke en heden-<br />

daagse sieraden, klokken, fotografie,<br />

Aziatica, etnografica, Art Deco, keramiek,<br />

etcetera.<br />

Met de kortingsbon elders in dit blad<br />

ontvangt u een tweede toegangskaart<br />

<strong>voor</strong> de beurs gratis.<br />

Jaarbeurs Utrecht, Hal 8, tegenover<br />

het Centraal Station.<br />

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OP WWW.ARTANTIQUE.NL<br />

G R AT I S 2 e TO E G A N G S K A A R T<br />

Bij inlevering van deze bon ontvangt u twee toegangskaarten <strong>voor</strong> Artantique<br />

2012 <strong>voor</strong> de prijs van één. U betaalt slechts € 15,- entree <strong>voor</strong> twee personen<br />

Jaarbeurs Utrecht, Hal 8, tegenover het Centraal Station.<br />

Zondag 22 – zondag 29 april 2012 van 11.00 – 18.00 uur<br />

Woensdagavond geopend tot 21.30 uur<br />

Oude- en hedendaagse <strong>kunst</strong>, antiek en design van topniveau.<br />

Zie de advertentie elders in dit blad.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!