02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BLOEMLEZING UIT DE<br />

VAN<br />

REEKUM<br />

COLLECTIE<br />

TE ZIEN IN CODA MUSEUM<br />

t/m 25.03.2012<br />

NIET VOOR NIETS<br />

aanwinsten 2004 - 2011<br />

cbk_ill_versie1.0.pdf 13-11-2007 21:58:36<br />

pagina 4 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

CENTRUM<br />

BEELDENDE<br />

KUNST<br />

DRENTHE<br />

Documentatie en informatie<br />

Bemiddeling en begeleiding<br />

• Aankopen<br />

• Opdrachten<br />

Kunstuitleen<br />

• Particulieren en scholen<br />

• Bedrijven<br />

Tentoonstellingen<br />

DE GALERIJ<br />

E X P O S I T I E R U I M T E<br />

S C H O U W B U R G D E L A W E I<br />

Burgemeester Wuiteweg 24 (ingang Gauke Boelensstraat) • Postbus 31 9200 AA Drachten<br />

t 0512-335025 • f 0512-335090 • e galerij@lawei.nl • // www.lawei.nl<br />

openingstijden: woensdag t/m zondag, 14.00 - 17.00 uur, <strong>voor</strong>afgaand aan,<br />

tijdens de pauze van en na de <strong>voor</strong>stellingen<br />

Zaterdag 11 februari t/m zondag 1 april 2012<br />

Lucht<br />

Sigrid Hamelink - beelden en installaties<br />

Sigrid maakt figuratieve beelden van hout, keramiek en<br />

aluminium. Ze zijn op een bijzondere manier aanwezig in de<br />

ruimte of maken onderdeel uit van installaties. Soms lijken<br />

beelden te zweven. Of dreigen ze te vallen? Op het dak ontmoet<br />

één beeld de lucht en het licht.<br />

Zondag 15 april t/m zondag 27 mei 2012<br />

CBK Drenthe<br />

Nijverheidsweg 35A<br />

Telefoon (0592) 408885<br />

info@cbkdrenthe.nl<br />

Informatie en openingstijden<br />

www.cbkdrenthe.nl<br />

De keuze van gastconservator<br />

Marc van Gulick<br />

General Manager van Bilderberg Landgoed Lauswolt<br />

advertentie <strong>kunst</strong>krantmrt april 2011-2012.indd 1 01-02-12 13:38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!