1 Sabbat Bijbel Lessen, januari - maart 2013 - Seventh Day ...

sdarm.org

1 Sabbat Bijbel Lessen, januari - maart 2013 - Seventh Day ...

1 Sabbat Bijbel Lessen, januari - maart 2013


Inhoudsopgave:

Blz.

3 Voorwoord

4 Eerste Sabbatgaven voor een Kerk In Pune, India

5 God, Christus en de Mensheid

10 Het Huwelijk: een Levenslange Verbinding

15 Man en Vrouw

20 Ouders en Kinderen (I)

25 Eerste Sabbatgaven voor Londen Project 2013

26 Ouders en Kinderen (II)

31 Godsdienst in het Gezin

36 De Sfeer in het Gezin

41 Het Gezin als een Oefenschool

46 Eerste Sabbatgaven voor een Hoofdkantoor in Belize

47 De Firma ‘Thuis’

52 Gezinsdiscipline

57 De Invloeden van het Gezin

62 Vrienden, Familieleden en Ontspanning

67 Omgaan met Gezinsmoeilijkheden

De Sabbat Bijbellessen, een dagelijks studieprogramma, zijn alleen op de Bijbel

en de Geest der profetie gebaseerd zonder toevoegingen. De citaten zijn zo kort

mogelijk om beknopte, exacte gedachten weer te geven. Tussen haakjes staan

enige woorden om in te staan voor een duidelijk, passend verband en een goede

leesbaarheid. Verdere studie van de bronmaterialen wordt sterk aanbevolen.

Deze uitgave wordt gerealiseerd door gaven van de leden en door vrijwillige

bijdragen, waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn.

Uitgegeven door de

Generale Conferentie van de

Seventh Day Adventist

Reform Movement

P O Box 7240, Roanoke

VA 24019, USA

Web: http://www.sdarm.org

Adres voor Nederland:

Zevende Dags Adventisten

Reformatiebeweging

Mezenhof 41

9561 CC Ter Apel

Bankrek. 42 94 694

Web: http://www.zda-ref.nl

2 Sabbat Bijbel Lessen, januari - maart 2013


Voorwoord

Het gezin wordt aangevallen in een mate, die nooit eerder gebeurde.

Herhaaldelijk nemen familieruzies, onevenwichtige stellen, verraad van de

huwelijksgelofte, pijnlijke scheidingen, echtscheiding en hertrouwen,

verwaarloosde of verlaten kinderen snel toe in de wereld om ons heen. De

instorting van het gezin is één van de ernstigste problemen, die mensen in veel

landen vandaag de dag het hoofd moeten bieden. Het is een triest feit, dat het

karakteristiek christelijk gezin steeds meer een "bedreigde soort" wordt in de

eenentwintigste eeuw. Onder de tragische tekenen van de afbraak van het

huisgezin moet echtscheiding met zijn noodlottige gevolgen bovenaan de lijst

worden geplaatst.

Alleen het evangelie van onze Heer Jezus Christus kan het huisgezin

redden. Hiervoor heeft God aanwijzingen gegeven in de Bijbel, die, als deze

opgevolgd worden, niet alleen gelukkige gezinnen zullen beschermen, maar ook

zal dienen om vervreemde harten en gebroken gezinnen te herstellen.

Dit kwartaal, onder de titel Het Christelijke Huisgezin, zullen wij een

groot deel van deze aanwijzingen bestuderen om succesvolle christelijke

gezinnen te vestigen. Veel raadgevingen zijn ook verzameld door de pen van

Ellen G. White. Of u nu getrouwd of alleenstaand, een ouder of een kind bent,

deze tijdloze raadgevingen bevatten lessen voor iedereen. Als studenten deze

raadgevingen toepassen in hun eigen gezinsleven, is het ons gebed, dat hun

gezinnen een beetje hemel op aarde zullen geworden. Maar dit zal de overgave

vragen van onze eigen menselijke wijsheid en wereldse manieren aan de

wijsheid en wegen van God.

Wanneer discipline, orde en netheid, evenals harmonie, vrede en liefde

zorgvuldig ontwikkeld worden, wanneer liederen en gebeden 's morgens en' s

avonds opstijgen uit bekeerde en dankbare harten, verzameld rondom het

gezinsaltaar; als de gezinsleden de leringen van Gods Woord uitleven, dan zal

de tegenwoordigheid van Christus en van de heilige engelen gevoeld worden in

de gezinnen. Dergelijke gezinnen zullen plaatsen zijn van verkwikking voor

vermoeide pelgrims, opleidingsscholen voor jongeren en vruchtbare

zendingsvelden, waar elke ouder een rijke oogst kan realiseren van zijn of haar

trouwe arbeid.

Moge de zegeningen van God met ouders en kinderen, leraren en

leerlingen zijn, als zij deze lessen bestuderen!

De Sabbatschool afdeling van de Generale Conferentie

3 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


SABBAT, 6 april 2013

EERSTE SABBATGAVEN

voor een kerk in Pune, India

India is een groot, democratisch land,

dat meer dan 1,2 miljard mensen herbergt, die verschillende wereldgodsdiensten

omarmen, zoals het hindoeïsme, de islam, het boeddhisme, het sikhisme, het

zoroastrianisme, het jaïnisme en het christendom.

Hoewel de Reformatieboodschap ongeveer een halve eeuw geleden India

bereikte, duurde het enige tijd om deze ten volle te ontwikkelen, voordat het de

eerste vruchten opleverde in de noordelijke en noordoostelijke delen van India

in de beginjaren tachtig. Sinds die tijd heeft de Tegenwoordige Waarheid alle

hoeken en uithoeken van het subcontinent bereikt.

In tegenstelling tot elders in de wereld moeten moeilijke taken,

moeilijkheden en vervolgingen het hoofd geboden worden in een grotere mate in

dit unieke gebied. Denkend aan de ervaringen van de eerste Adventgelovigen

kunnen wij deze geïnspireerde woorden herhalen: “Jarenlang hebben de pioniers

van ons werk geworsteld met armoede en vele moeilijkheden om de zaak van de

tegenwoordige waarheid voordeel te brengen. Met geringe hulpmiddelen hebben

zij onvermoeibaar gewerkt en de Heer heeft hun nederige inspanningen

gezegend… Als de Heer ons nu opdraagt om de waarheid nog eenmaal met

kracht te verkondigen… , zullen wij dan niet als één man gehoor geven en doen,

wat Hij ons gebiedt? … Zullen wij geen plannen maken om onze boodschappen

naar al deze zendingsvelden uit te zenden en hun ruime ondersteuning geven? …

Terwijl wij met dit werk bezig zijn, zullen wij ondervinden, dat de middelen in

onze kassen zullen stromen en zullen wij fondsen hebben om een nog breder en

meer omvattender werk te doen.” –Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 98-

99, 100.

Pune is een kosmopolitische stad in de staat Maharashtra, ongeveer

honderd mijl van Mumbai, de grootste stad in India. Van Pune is bekend, dat

deze als stad bestaat sinds het jaar 847. Vandaag de dag is deze welvarende stad

bekend om zijn onderwijscentra, multiculturele activiteiten en religieuze

verscheidenheid. Het hindoeïsme is de dominante godsdienst en onder de

bevolking van 1,1 miljard is minder dan 2% christen.

Toch is het tijd om een kerk op te richten om de ware en levende God te

eren in Pune, maar dit is alleen mogelijk met de gulle ondersteuning van onze

medegelovigen in de hele wereld. Wij danken u bij voorbaat voor uw

waardevolle en royale steun.

4 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013

Uw broeders en zusters in Pune


Les 1 SABBAT, 6 april 2013 20.21 uur

GOD, CHRISTUS EN DE MENSHEID

“Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun

zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons

gelegd” (2 Korinthe 5:19).

“Omdat Jezus kwam om bij ons te wonen, weten wij, dat God bekend is

met onze beproevingen en mee leeft met ons leed. Iedere zoon of dochter van

Adam kan begrijpen, dat onze Schepper de vriend is van zondaren.” –My Life

Today, blz. 290.

Aanvullende studie: De Wens der Eeuwen, blz. 21-24.

ZONDAG 31 maart

1 EEN GODDELIJKE VERBINDING

A Beschrijf de verbinding, die Christus had met de Vader a) voor Hij

naar de wereld kwam en b) toen Hij in de wereld was. Johannes 1:1,

14; Filippensen 2:5-8; Johannes 17:5.

“Het zeventiende hoofdstuk van Johannes spreekt duidelijk over de

persoonlijkheid van God en van Christus, alsook van hun verhouding ten

opzichte van elkaar.” –Bijbelkommentaar, blz. 415-416.

“De Soeverein van het universum stond niet alleen in Zijn liefdewerk. Hij

had een medewerker. Één die Zijn doelstellingen kon waarderen en kon delen in

Zijn blijdschap door het schenken van geluk aan geschapen wezens. ‘In den

beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God, dit

was in den beginne bij God’ (Johannes 1:1-2). Christus, het Woord, was de

Eniggeborene van God, en was één met de eeuwige Vader, één in natuur, in

karakter, in doel, het enige Wezen dat inzage had in alle raadsbesluiten en

bedoelingen van God.” –Patriarchen en Profeten, blz. 9.

B Hoe bevestigde Christus en God, de Vader, de diepte van hun

verbondenheid? Johannes 8:29; Matthéüs 17:5.

5 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 1 april

2 DE BEDOELING VAN DE SCHEPPER

A Met welk doel schiep God deze aarde? Jesaja 45:18. Wanneer en hoe

zal Gods oorspronkelijke plan vervuld worden? Psalm 37:29; 2

Petrus 3:13.

“Heel de hemel was diep en met vreugde geïnteresseerd in de schepping

van de wereld en van de mens. Menselijke wezens waren een nieuwe en andere

orde. Zij werden gemaakt ‘naar het beeld van God’ en het was de bedoeling van

de Schepper, dat zij de aarde zouden bevolken.” –The Review and Herald, 11

februari 1902.

B Welke houding neemt God aan ten opzichte van hen, die aan Zijn

voorstellen beantwoorden? Psalm 145:18-19; Jesaja 49:14-16.

“Wanneer wij de Here smeken om medelijden te hebben met ons in onze

nood en ons te leiden door Zijn Heilige Geest, zal Hij Zich nooit van ons gebed

afkeren. Het is zelfs mogelijk, dat een ouder zich afwendt van zijn hongerig

kind, maar God kan nooit de kreet van het noodlijdende, verlangende hart

onbeantwoord laten?” –Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 115.

C Beschrijf de houding, die zal bestaan in het hart van hen, die

antwoorden op Gods liefde zoals geopenbaard in Christus. 1

Johannes 4:19, 9-11.

“Godsdienst is gebaseerd op liefde tot God, die ons ook leidt tot elkaar

liefhebben. Het is vol dankbaarheid, nederigheid, lankmoedigheid. Het is

zelfopofferend, verdraagzaam, barmhartig en vergevingsgezind. Het heiligt het

hele leven en zijn invloed strekt zich uit tot anderen.

Zij, die God liefhebben, kunnen geen haat of afgunst koesteren. Wanneer

het hemelse principe van eeuwige liefde het hart vervult, zal deze uitstromen

naar anderen, niet alleen omdat genegenheden worden ontvangen van hen, maar

omdat liefde het principe van actie is en het karakter verzacht, de opwellingen

leidt, de hartstochten beheerst, vijandschap onderwerpt en de genegenheden

verheft en veredelt. Deze liefde ... is zo uitgestrekt als de wereld en zo hoog als

de hemel en is in harmonie met die van de engelwerkers. Deze liefde,

gekoesterd in de ziel, zuivert het hele leven en verspreidt een zuiverende invloed

op allen om ons heen... Als wij God liefhebben met geheel het hart, moeten wij

ook houden van Zijn kinderen.” -Testimonies 4, blz. 223-224.

6 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 2 april

3 GODS VERBINDING MET DE MENSHEID

A Hoe worden wij gezegend door onze verbinding met de Godheid?

Matthéüs 7:7-11. Welk bewijs heeft God aan ons gegeven, dat Hij ons

lief heeft en bezorgd is over ons welzijn? Jona 4:2 (l.d.); Micha 7:18.

“De engelen stellen het op prijs om zich voor God te kunnen buigen en

om in Zijn nabijheid te vertoeven. Zij beschouwen de gemeenschap met Hem als

hun grootste vreugde. Maar de mensenkinderen, die de hulp, die alleen God kan

geven, zo zeer nodig hebben, schijnen er tevreden mee te zijn om voort te gaan

zonder het licht van Zijn Geest en zonder Zijn aanwezigheid…

God heeft door talloze dingen in de hemel en op de aarde onze harten aan

Zich gebonden. Door middel van de natuur en door middel van de diepste en

teerste banden, die mensen onderling kunnen aanknopen, heeft Hij Zichzelf aan

ons willen openbaren.” –Schreden naar Christus, blz. 113, 11.

B Wat wil God doen voor de leden van het menselijk gezin ondanks hun

verdorven toestand? Matthéüs 6:25-30.

“In Zijn toespraak op de berg leerde Christus Zijn discipelen kostbare

lessen over de noodzaak om op God te vertrouwen. Deze lessen waren bedoeld

om Gods kinderen door alle eeuwen heen te bemoedigen. Ook in onze tijd

kunnen wij er lering en troost uit putten. De Zaligmaker wees Zijn volgelingen

op de vogels in de lucht, die vrolijk zingen en geen last hebben van zorgelijke

gedachten, want ‘zij zaaien niet en maaien niet’. En toch zorgt de hemelse Vader

voor de vogels. De Zaligmaker vraagt: ‘Gaat gij ze niet verre te boven?’

(Matthéüs 6:26).” –Schreden naar Christus, blz. 151-152.

C Wie staat mannen en vrouwen bij in het verkrijgen van een goede

verbinding? Galaten 5:22-23; 2 Petrus 1:3-7.

“Wie een nieuw schepsel wordt in Christus, zal de ‘vruchten des Geestes’

voortbrengen: ‘liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:22-23).” –

Schreden naar Christus, blz. 68.

7 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 3 april

4 GOD IS VERBONDEN MET DE NODEN VAN DE MENS

A Wat waren de redenen, dat Hagar en haar zoon naar de woestijn

gingen en op welke wijze antwoordde God op de noden van Hagar en

haar zoon? Genesis 21:9-11, 17-20.

B Welk principe wordt getoond in verband met persoonlijke

verbindingen in het verhaal van de vrouw, die gegrepen was in

overspel? Johannes 8:10-11. Hoe erkende Jezus de waarde van de

mens? Lukas 15:1-2.

“In Zijn (Jezus’) daad van vergiffenis schenken aan deze vrouw

(beschuldigd van het overtreden van het zevende gebod) en haar bemoedigen

een beter leven te gaan leiden straalt het karakter van Jezus met de schoonheid

van volmaakte gerechtigheid. Hoewel Hij de zonde niet vergoelijkt, noch het

gevoel van schuld vermindert, zoekt Hij niet te veroordelen maar te behouden…

Jezus zat als geëerde gast aan de tafel der tollenaars en toonde door Zijn

medeleven en vriendelijke omgang, dat Hij de waardigheid van het mensdom

erkende; en de mensen verlangden ernaar Zijn vertrouwen waardig te worden.

Zijn woorden vielen in hun dorstige harten met zegenende, levengevende kracht.

Nieuwe drijfveren werden gaande gemaakt en de mogelijkheid van een nieuw

leven ontsloot zich voor deze uitgeworpenen van de maatschappij.” –De Wens

der Eeuwen, blz. 400, 227.

C Wat is Gods belofte aan een ieder persoonlijk, die zich toevertrouwt

aan Zijn zorg? Zacharia 2:8; Jesaja 49:15-16; Matthéüs 10:29-30. Als

wij ons leven toevertrouwen aan God, hoe kunnen wij dan zeker zijn,

dat de hemelse vertegenwoordigers ons zullen beschermen? Johannes

10:28-29.

“De ziel, die aan Christus is overgegeven, wordt Zijn eigen burcht, die Hij

bezet houdt in een opstandige wereld, en het is Zijn bedoeling, dat deze ziel

geen ander gezag zal kennen dan het Zijne. Een ziel, die op deze wijze in het

bezit is van de hemelse machten, is onaantastbaar voor de aanvallen van Satan.”

–De Wens der Eeuwen, blz. 274.

“Terwijl Zijn (Christus’) uitnodiging om tot Hem te komen en gered te

worden zich uitstrekt tot de hele wereld, geeft Hij Zijn engelen opdracht om aan

iedere ziel, die tot Hem komt in spijt en berouw, goddelijke hulp te verlenen, en

Hij persoonlijk komt door Zijn Heilige Geest in het midden van Zijn gemeente.”

-Testimonies to Ministers, blz. 15.

8 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 4 april

5 DE IDEALE VERBINDING

A Wat is Gods wil voor ons aangaande de hemelse verbinding?

Johannes 3:16-17; 17:3, 22.

“Hij, die de mens had geschapen, begreep de waarde van de mensheid.

Openlijk veroordeelde Hij het kwaad als de vijand van hen, die Hij zocht te

zegenen en te redden. In elk menselijk wezen, hoe diep ook gezonken, zag Hij

een kind van God, dat teruggebracht kon worden tot het voorrecht van Zijn

verwantschap aan God.” –Karaktervorming, blz. 79.

B Waartoe zal het ons leiden om te doen, als wij de zegeningen van een

verbinding met God ervaren? 1 Korinthe 9:16; 2 Korinthe 5:14-15.

“Als u volgelingen wilt zijn (van onze Verlosser), dan moet u medelijden

en medeleven ontwikkelen... Als u naar Jezus kijkt en van Hem kennis, kracht

en genade afneemt, dan kunt u Zijn troost uitdelen aan anderen, omdat de

Trooster met u is.” -Welfare Ministry, blz. 26.

“De liefde van Christus, die aan ons is geopenbaard, stelt ons

verantwoordelijk tegenover allen, die Hem niet kennen. God heeft ons niet

alleen voor onszelf licht gegeven, maar ook om het op anderen te laten

schijnen.” –Schreden naar Christus, blz. 97.

VRIJDAG TERUGBLIK 5 april

1 Hoe kunnen wij enigszins de verbinding begrijpen tussen Christus en

God?

2 Welke boodschap is gericht aan hen, die in donkere dagen voelen, dat

God geen acht op hen slaat?

3 Welk bewijs toont, dat onze verbinding met de Godheid erg kostbaar

is?

4 Vertel de ervaringen van Hagar en van de vrouw, die gegrepen was in

overspel.

5 Wat zijn enige van de eigenschappen, die de volgers van Christus

moeten bezitten, zodat zij de karaktertrekken van de hemel aan

anderen kunnen tonen?

9 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 2 SABBAT, 13 april 2013 20.33 uur

HET HUWELIJK: EEN LEVENSLANGE VERBINDING

“Wat God dan samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matthéüs

19:6).

“Evenals alle andere goede gaven Gods, die aan de hoede der mensen zijn

toevertrouwd, is het huwelijk door de zonde op een lager plan gebracht, maar

het is de bedoeling van het evangelie om de reinheid en schoonheid van het

huwelijk te herstellen.” –Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 60.

Aanvullende studie: Het Bijbels Gezin, blz. 83-102.

ZONDAG 7 april

1 DE OORSPRONG VAN HET HUWELIJK

A Welke wet stelde God in voor mannen en vrouwen, toen Hij het

huwelijk in stelde? Genesis 2:24.

“Toen de Schepper de handen van het heilig paar samen vouwde tot een

huwelijksbond, zei Hij: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en

zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24), en op dat

ogenblik kondigde Hij de huwelijkswet af voor alle kinderen van Adam tot aan

het einde des tijds. Datgene, waarvan de eeuwige Vader Zelf had gezegd, dat het

goed was, was de wet, die de hoogste zegen en ontwikkeling aan de mens zou

brengen.” –Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 60.

B Met welke redenen werd het huwelijk ingesteld? Genesis 2:18; 1:26-

28; 1 Korinthe 7:2.

“God zegende het eerste huwelijk in, Zo heeft deze instelling de Schepper

van het universum als oorsprong.’Het huwelijk is eerbaar’ (Hebreeën 13:4), het

was één van de eerste geschenken van God aan de mens, en het is één van de

twee instellingen, die Adam na de zondeval mee nam uit het paradijs. Wanneer

de goddelijke beginselen in deze verhouding worden beseft en gehoorzaamd, is

het huwelijk een zegen; het beveiligt de zuiverheid en het geluk van de mens,

het voorziet in zijn sociale behoeften, het verheft het fysieke, het intellectuele en

de morele aard van de mens.” -Patriarchen en Profeten, blz. 21.

10 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 8 april

2 HET KIEZEN VAN EEN METGEZEL

A Welk voorbeeld gaf Abraham in het kiezen van een vrouw voor

Izaäk? Genesis 24:1-4, 67. Bespreek, hoe veel belijdende christenen

verschillen van Izaäk in deze zaak.

“Wat een tegenstelling tussen de handelwijze van Izaäk en die van velen

van de jongeren in onze dagen, zelfs onder belijdende christenen! Maar al te

dikwijls menen jonge mensen, dat zij zelf moeten bepalen aan wie zij hun liefde

willen schenken, dat dit een zaak is, waar God noch mensen iets in te zeggen

hebben. Lang voordat zij volwassen zijn, voelen zij zich in staat hun eigen keus

te bepalen zonder de hulp van hun ouders.

Enkele jaren van samenleven als man en vrouw zijn vaak voldoende om

hun te tonen, welke fout ze begaan hebben, maar dan is het te laat om deze

beslissing ongedaan te maken. Want hetzelfde gebrek aan wijsheid en

zelfbeheersing, dat aanleiding was tot deze overhaaste keus, zullen het kwaad

verergeren, tot de huwelijksband een onverdraaglijk juk is geworden. Velen

hebben op deze wijze hun geluk in dit leven en hun hoop op het eeuwig leven

verwoest.” –Patriarchen en Profeten, blz. 147.

B Geef enige voorbeelden van onverstandige keuzes aangaande het

kiezen van een huwelijkspartner. Lukas 17:32; Genesis 26:34-35;

27:46; Job 2:9-10; Richteren 14:1-3.

C Bespreek het gevolg, dat een verkeerde keus kan hebben bij het

kiezen van een huwelijkspartner; gebruik het leven van Lot als een

voorbeeld.

“De vrouw van Lot was een zelfzuchtige, ongodsdienstige vrouw; haar

invloed werd aangewend om een scheiding te brengen tussen haar man en

Abraham. Als zij anders was geweest, zou Lot niet gebleven zijn in Sodom,

waar hij de raad van de verstandige, godvrezende patriarch moest missen. De

invloed van zijn vrouw en van de bewoners van die goddeloze stad zou hem

ertoe gebracht hebben God los te laten, als hij niet duidelijk door Abraham was

onderwezen. Het huwelijk van Lot en het feit, dat hij Sodom koos als

woonplaats, waren de eerste schakels in een reeks gebeurtenissen, die gedurende

vele eeuwen onheil aan de wereld brachten.” –Patriarchen en Profeten, blz. 146.

11 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 9 april

3 TROUW IN HET HUWELIJK

A Welke verandering in gezinsrelaties en getrouwheid moet

plaatsvinden om het huwelijk succesvol te maken? 1 Korinthe 7:33-34.

“Over het aangaan van een huwelijk moet je zorgvuldig nadenken, want

het huwelijk is een stap voor heel je leven. Zowel man als vrouw moet

zorgvuldig overwegen, of zij zich voor heel hun leven, door alle

wisselvalligheden van het leven heen, aan elkaar kunnen hechten.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 279.

B Welke eenheid brengt de christelijke huwelijksgelofte van de man

maar ook van de vrouw teweeg? Markus 10:8-9; Hebreeën 13:4 (e.d.).

“God maakte uit de man een vrouw om levensgezel en hulp voor hem te

zijn, om één met hem te zijn, om hem op te beuren, te bemoedigen en hem tot

zegen te zijn. Op zijn beurt moet hij haar sterke helper zijn. Ieder, die een

huwelijk aangaat met een heilig doel voor ogen, de man om de zuivere en

hartelijke genegenheid van de vrouw te winnen en de vrouw om het karakter van

haar man te verzachten, te verbeteren en te volmaken, vervult Gods doel met

hen.” –Het Bijbels Gezin, blz.78.

“Jongeren denken romantisch over het huwelijk. Hun fantasie gaat ermee

aan de haal. Het valt niet mee om dit beeld te corrigeren en hen bewust te maken

van de grote verantwoordelijkheden, die de huwelijksgelofte met zich mee

brengt. Deze gelofte bindt de bestemming van twee mensen samen; een band die

door niets anders dan alleen de dood verbroken kan worden.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 279.

C Hoe weten wij, dat het Gods wil is, dat een man slechts één vrouw zal

hebben en een vrouw slechts één man? Matthéüs 19:4-6. Wie was de

eerstgenoemde man met meerdere vrouwen in de Bijbel? Genesis

4:18-19.

“In het begin gaf God aan Adam één vrouw, zo toonde Hij Zijn bedoeling.

Hij heeft nooit bedoeld, dat de man meerdere vrouwen zal hebben. Lamech was

de eerste, die in dit opzicht afgeweken was van Gods wijze regeling. Hij had

twee vrouwen, die tweedracht in zijn gezin veroorzaakten.” –Spiritual Gifts 3,

blz. 99.

12 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 10 april

4 SCHEIDEN: NIET GODS PLAN

A Waarom werden scheiden en hertrouwen toegestaan in de Mozaïsche

wetgeving? Matthéüs 19:7-8.

“Jezus kwam naar onze wereld om fouten recht te zetten en het morele

beeld van God in de mens te herstellen. De leraren van Israël hadden verkeerde

ideeën over het huwelijk ontwikkeld. Zij maakten het huwelijk krachteloos.

Mensen waren zó hard van hart geworden, dat men voor het minste of geringste

ging scheiden. Of een man nam zijn vrouw haar kinderen af en zond haar weg…

Christus kwam om dit kwaad te herstellen. Zijn eerste wonder deed Hij tijdens

een bruiloftsfeest. Zo verkondigde Hij aan de wereld, dat het huwelijk, als het

zuiver en onbevlekt gehouden wordt, een heilige instelling is.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 280.

B Wat is de enige reden, waarom een man zijn vrouw kan wegzenden?

Matthéüs 5:32; 19:9.

C Op welke wijze beperkt de Bijbel de rechten van een gescheiden

persoon? Markus 10:11-12; Lukas 16:18; Romeinen 7:1-3; 1 Korinthe

7:10-11, 39.

“Nu geeft, evenals in de dagen van Christus, de toestand in de

maatschappij een droevig antwoord op het hemels ideaal van deze geheiligde

verhouding. Toch biedt het evangelie zelfs voor diegenen, die bitterheid en

teleurstelling hebben gevonden, waar zij gehoopt hadden kameraadschap en

vreugde te vinden, vertroosting. Het geduld en de tederheid, die zij door de

Geest van Christus kunnen deelachtig worden, zullen het bittere lot verzoeten.

Het hart, waarin Christus woont, zal zo vervuld, zo verzadigd worden van Zijn

liefde, dat het niet zal worden verteerd door verlangen om medelijden en

aandacht op te wekken voor zichzelf. En door overgave van de ziel aan God kan

Zijn wijsheid volbrengen, waarin menselijke wijsheid faalt. Door de openbaring

van Zijn genade kunnen harten, die eenmaal onverschillig en vervreemd waren,

verenigd worden door banden, die sterker en blijvender zijn dan aardse banden,

de gouden banden van een liefde die de toets der beproeving zal doorstaan.” –

Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 61.

13 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 11 april

5 EEN DUURZAME VERBINDING

A Welke houding van iedere echtgenoot of echtgenote is van belang

voor de stabiliteit in de huwelijksverbinding? Éfeze 5:21; 1 Petrus

5:5; 1 Korinthe 12:25 (l.d.).

“In uw levensverbintenis dragen uw neigingen bij tot een wederzijds

geluk. Een ieder moet ernaar streven de ander gelukkig te maken. Dit is ten

opzichte van u Gods wil. Maar hoewel u in elkaar moet opgaan, mag toch geen

van u beiden zijn of haar persoonlijkheid doen opgaan in de andere…

Maakt Christus in alles de eerste, de laatste en de beste. Ziet aanhoudend

op Hem en uw liefde voor Hem zal dagelijks dieper en sterker worden, wanneer

zij onderworpen wordt aan de toets der beproeving. En wanneer uw liefde voor

Hem toeneemt, zal ook uw liefde voor elkaar dieper en sterker worden.” –Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 95, 96.

B Wat is nodig om het huwelijk tot een succes te maken? Johannes 15:5

(l.d.).

“De genade van Christus, en die alleen, kan deze instelling maken tot wat

Gods bedoeling ermee was, een macht tot zegen en verheffing van het

mensdom. En zo kunnen de gezinnen op aarde in hun eenheid, vrede en liefde

het hemelse gezin uitbeelden.” –Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen,

blz. 61.

VRIJDAG TERUGBLIK 12 april

1 Wat zijn de twee instellingen, die hun oorsprong in het Paradijs

hebben?

2 Hoever ging Abraham om een juiste metgezel voor Izaäk te

verkrijgen?

3 Welke houding moeten man en vrouw aannemen tegenover elkaar,

zodat Gods doel voor hen vervuld kan worden?

4 Hoe beïnvloedt het evangelie de huwelijksinstelling?

5 Hoe moeten man en vrouw handelen tegenover elkaar om de

heiligheid van hun huwelijksverbinding te bewaren?

14 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 3 SABBAT, 20 april 2013 20.45 uur

MAN EN VROUW

“Zo doet dan aan ... de innerlijke bewegingen der barmhartigheid,

goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

verdragende elkander, en vergevende de een de ander” (Kolossensen 3:12-

13).

“Laat man en vrouw, ondanks moeilijkheden, verslagenheid en

ontmoediging, niet denken, dat hun huwelijk een vergissing of een teleurstelling

is… Ga door met eerdere attenties… Ga na, hoe jij het geluk van de ander kunt

bevorderen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 83-84.

Aanvullende studie: De Weg tot Gezondheid, blz. 297-302.

ZONDAG 14 april

1 FACTOREN VAN SUCCES

A Hoe kunnen man en vrouw elkaar helpen om in liefde, genade en in

de kennis van onze Heer te groeien? Galaten 6:2.

“Wat kan aangenamer voor God zijn dan te zien, dat mensen, die in het

huwelijk treden, samen van Jezus willen leren en meer en meer door Zijn Geest

willen worden geïnspireerd?” –Het Bijbels Gezin, blz. 90.

B Welke andere factoren zullen bijdragen aan het succes van het

huwelijk? Kolossensen 3:12-15.

“Niemand kan het geluk en de werklust van een vrouw zó grondig

bederven en haar leven zó zwaar maken als haar eigen man. Niemand bezit ook

maar één honderdste deel van de invloed, die een vrouw kan uitoefenen op haar

man om zijn hoop en aspiraties te remmen, zijn wil te verlammen en zijn positie

en vooruitzichten te blokkeren.” –Het Bijbels Gezin, blz. 32.

“U hebt uw plichten te vervullen, die u vóór uw huwelijk niet had. ‘Zo

doet dan aan … goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid,

lankmoedigheid.’ ‘Wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons liefgehad heeft’

(Kolossensen 3:12; Éfeze 5:2).” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz.

96.

15 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 15 april

2 DE VERHOUDING VAN DE MAN EN DE VROUW

A Welke aanwijzingen zullen de gezinsleden bijstaan in hun verhouding

tot elkaar binnen- en buitenshuis? 1 Petrus 3:1-4. Wat is Gods plan

voor het christelijke gezin?

“God wil, dat ons gezin symbool staat voor het hemels gezin.” –Het

Bijbels Gezin, blz. 13.

“Je leert geduld door geduldig te zijn. Door vriendelijk en verdraagzaam

te zijn blijft er ware, warme liefde in ons hart. Dan ontwikkelen zich

eigenschappen, die de Hemel goed keurt.” –Het Bijbels Gezin, blz. 84.

B Onder welke voorwaarde zal de harmonie in het huwelijk blijven?

Galaten 5:13-16.

“Laten de man en vrouw over alle dingen samen praten. Vernieuw de

eerste aandacht voor elkaar, erken uw fouten tegenover elkaar, maar wees heel

voorzichtig in dit werk, zodat de man het niet op zich neemt om de fouten van

zijn vrouw belijden of de vrouw die van haar man. Wees vastbesloten, dat u al

het mogelijke zal doen voor elkaar en de huwelijksband zal dan met de meest

wenselijke banden verbonden zijn.” –Heavenly Places, blz. 203.

C Hoe zullen mannen en vrouwen elkaar behandelen? Éfeze 5:22-23,

25; Matthéüs 7:12.

“Wij moeten de Geest van God hebben, anders kan er nooit harmonie zijn

in ons gezin. Als de vrouw de Geest van Christus heeft, is zij voorzichtig met

haar woorden. Ze houdt haar geest in bedwang, ze is nederig. Toch ziet zij

zichzelf niet als slavin, maar als levensgezel van haar man. Als de man God

dient, speelt hij niet de baas over zijn vrouw. Hij is niet willekeurig en

veeleisend. We kunnen genegenheid binnen het gezin niet genoeg koesteren,

want als de Geest van de Heer daar woont, is het gezin een beeld van de

hemel… Als de één zondigt, toont de ander christelijke verdraagzaamheid en

trekt zich niet afstandelijk terug.” –Het Bijbels Gezin, blz. 93.

“Om elk gezin is een heilige kring, die nooit doorbroken mag worden.

Binnen deze cirkel heeft niemand het recht te komen. Laat noch man, noch

vrouw de vertrouwelijkheden, die hen alleen toebehoren, met een ander delen.”

–De Weg tot Gezondheid, blz. 301.

16 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 16 april

3 WEDERZIJDSE LIEFDE, RESPECT EN EER IN HET HUWELIJK

A Welke houding moet de man ten opzicht van zijn vrouw hebben?

Kolossensen 3:19.

“Maar het is niet Gods bedoeling, dat de man als hoofd van het gezin

heerst, als hij zichzelf niet aan Christus onderwerpt. Hij moet zelf onder de

heerschappij van Christus staan, zodat hij een beeld kan zijn van de relatie

tussen Christus en Zijn gemeente. Als hij grof, ruw, luidruchtig, egoïstisch, nors

en veeleisend is, laat hij dan nooit zeggen, dat de man het hoofd van de vrouw

is, en dat zij in alles aan hem ondergeschikt moet zijn… Mannen moeten het

voorbeeld van Christus bestuderen. Ze moeten onderzoeken, wat de betekenis is

van het beeld, dat in de brief aan Éfeze geschetst wordt. Welke verhouding heeft

Christus precies ten opzichte van Zijn gemeente? De man moet zich net als

Christus als Verlosser voor zijn gezin gedragen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 92.

“Mijn broeder, wees vriendelijk, geduldig, verdraagzaam. Denk eraan, dat

uw vrouw u aannam als haar man, niet dat u over haar zou heersen, maar dat u

haar tot een hulp zou zijn. Wees nooit heerszuchtig of dictatoriaal. Gebruik uw

sterke wil niet om uw vrouw te dwingen te doen, zoals u verkiest. Bedenk, dat

zij haar wil heeft en dat zij net zo goed kan wensen haar gang te gaan als u de

uwe… Wees attent en hoffelijk. ‘De wijsheid, die van boven is, die is ten eerste

zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van barmhartigheid en van

goede vruchten’ (Jakobus 3:17).” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz.

98-99.

B Wat leert de Schrift over onderdanig zijn van vrouwen aan hun

mannen? Kolossensen 3:18; 1 Petrus 3:4-6. Welke waarschuwende

woorden was de boodschapper van de Heer verplicht aan een vrouw

te geven?

“Ik heb vaak opgemerkt, dat u in het bijzijn van anderen een manier van

spreken gebruikt, als u in gesprek bent met John, op een commanderende wijze,

de toon van uw stem klinkt ongeduldig. Mary, anderen merken dit op en hebben

met mij erover gesproken. Het doet afbreuk aan uw invloed.

Wij vrouwen moeten bedenken, dat God ons geplaatst heeft ondergeschikt

aan de man. Hij is het hoofd en ons oordeel, standpunten en redeneringen

moeten overeenstemmen met de zijne, indien mogelijk. Zo niet, dan wordt de

voorkeur in Gods Woord gegeven aan de man, als het geen gewetenskwestie is.

Wij moeten toegeven aan het hoofd.” -Testimonies on Sexual Behavior, Adultery

and Divorce, blz. 28.

17 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 17 april

4 EEN GEVOEL VAN EIGENWAARDE

A Hoe diep moet de liefde van een man voor zijn vrouw zijn? Éfeze

5:28.

“De vrouw moet ontzag hebben voor haar man. De man moet zijn vrouw

liefhebben en koesteren. En zoals hun huwelijksgeloften hen één maken, zo

moet ook hun geloof in Christus hen één in Hem maken.” –Het Bijbels Gezin,

blz. 90.

“Laat iedere man en vader studeren, zodat hij de woorden van Christus

begrijpt. Hij mag niet eenzijdig stilstaan bij de ondergeschiktheid van de vrouw

aan haar man, maar hij moet zijn eigen positie in het gezin in het licht van het

kruis van Golgotha bestuderen. ‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook

Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven om

haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord’ (Éfeze

5:25-26). Jezus gaf Zich over om aan het kruis te sterven, zodat Hij ons, door de

invloed van de Heilige Geest, kon reinigen en behoeden voor alle zonden en

verontreiniging.” –Het Bijbels Gezin, blz. 92-93.

B Hoe kan iedere echtgenoot of echtgenote de eenheid van het huwelijk

correct, teder en eerlijk aanvullen en aanmoedigen? Éfeze 5:33; 1

Petrus 3:1, 7.

C Hoe kunnen wij het gelukkigste gezin zijn? Kolossensen 3:16-17;

Psalm 128.

“Laat ieder liever geven dan eisen. Cultiveer in uzelf wat edel is en wees

snel de goede kwaliteiten in de ander te herkennen. Het bewustzijn, dat men

gewaardeerd wordt, is een wonderbaarlijke stimulans en voldoening…

Man noch vrouw moet over de ander een willekeurige heerszucht trachten

uit te oefenen. Tracht niet de ander te dwingen zich aan uw wensen te

onderwerpen. U kunt dat niet doen en de wederzijdse liefde behouden. Weest

vriendelijk, geduldig, verdraagzaam, bedachtzaam en hoffelijk. Door Gods

genade zult u erin slagen elkaar gelukkig te maken, zoals u in uw

huwelijksbelofte gezworen hebt.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 301-302.

“Jezus wil gelukkige huwelijken en een gelukkig gezinsleven zien.” –Het

Bijbels Gezin, blz. 78.

18 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 18 april

5 HET HUWELIJK, EEN INSTRUMENT VAN VERLOSSING

A Welk principe moet een speciale plaats hebben in het christelijke

gezin? Matthéüs 5:14-16; Titus 2:1-4.

“Elk gezin moet een plaats zijn, waar liefde heerst, een plaats, waar Gods

engelen wonen, waar de harten van ouders en kinderen verzacht en onderworpen

worden.

Wij moeten ons huis tot een Bethel maken en ons hart tot een heiligdom.

Overal, waar de liefde van God in de ziel gekoesterd wordt, is er vrede. Daar is

licht en vreugde. Sla in liefde het Woord van God voor jullie gezin open en

vraag: Wat heeft God gesproken?” –Het Bijbels Gezin, blz. 15.

B Op welke wijze kan een huwelijk een instrument van verlossing

worden voor ongelovigen? Titus 2:4-6; 1 Johannes 3:18; 1 Korinthe

7:16.

“Uit elk christelijk gezin zou een heilig licht moeten schijnen. Liefde zou

daadwerkelijk zichtbaar moeten zijn. Ze zou moeten blijken uit de gesprekken in

huis, zich openbaren in attente vriendelijkheid, in edelmoedige

voorkomendheid.” –Patriarchen en Profeten, blz. 116.

“De godsvrucht van een gezin blijkt het best uit het karakter, dat door de

invloed ervan gevormd wordt. Daden spreken luider dan de welsprekendste

geloofsbelijdenis.” –Patriarchen en Profeten, blz. 532.

VRIJDAG TERUGBLIK 19 april

1 Vat wederzijdse plichten van mannen en vrouwen samen.

2 Wat is Gods aanwijzing ten opzichte van de verhouding tot elkaar

binnen- en buitenshuis?

3 Welke houdingen, getoond door mannen en vrouwen, zullen de

hemelse sfeer in het huisgezin brengen?

4 Noem enige manieren, waardoor iedereen in het huwelijk kan

bijdragen in elkaars gevoel van eigenwaarde.

5 Op welke wijze is het huwelijk een instrument van verlossing?

19 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 4 SABBAT, 27 april 2013 20.57 uur

OUDERS EN KINDEREN (I)

“Ziet, ik en de kinderen, die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot

tekenen en tot wonderen in Israël, van de Heere der heerscharen, Die op de

berg Sion woont” (Jesaja 8:18).

“Kinderen zijn toevertrouwd aan hun ouders als een kostbaar bezit, dat

God op een dag uit hun handen zal opeisen. Wij moeten aan hun opvoeding

meer tijd, meer zorg en meer gebed besteden” -The Review and Herald, 13 juni

1882.

Aanvullende studie: Het Bijbels Gezin, blz. 152-169.

ZONDAG 21 april

1 MAN EN VROUW

A Waarom schiep God mensen en hoe werd deze bedoeling

weerspiegeld in de schepping van Adam en Eva? Jesaja 43:7; Genesis

1:27.

“Menselijke wezens waren een nieuwe en andere orde. Zij werden

gemaakt ‘naar het beeld van God’ en het was de bedoeling van de Schepper, dat

zij de aarde zouden bevolken.” –The Review and Herald, 11 februari 1902.

B Wat is zo veel betekenend in het feit, dat de Schepper hen man en

vrouw maakte? Genesis 2:18; 1:28; 3:20.

“Maar Hij wilde niet, dat de mens eenzaam zou blijven. Hij sprak: ‘Het is

niet goed, dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken, die bij hem

past’ (Genesis 2:18).” –Het Bijbels Gezin, blz. 20.

“De mens was niet bestemd om alleen te zijn, hij zou een

gezelschapswezen zijn… God zelf gaf Adam een metgezellin. Hij verschafte

hem een hulpe, iemand die bij hem paste, één die geschikt was zijn metgezellin

te zijn, die zijn liefde en sympathie kon delen.” –Patriarchen en Profeten, blz.

20, 21.

“Hij (Christus), die Eva aan Adam als hulp gaf … heeft bepaald, dat man

en vrouw in heilige huwelijksband verenigd zouden worden om een gezin te

stichten. De gezinsleden worden, met eer bekroond, erkend als leden van het

gezin in de hemel.” –Het Bijbels Gezin, blz. 128.

20 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 22 april

2 EEN VOORRECHT EN EEN PLICHT

A Hoe beschouwden de mensen van God vroeger het voorrecht om

kinderen te hebben? Genesis 30:1-2; Psalm 127:3.

“Kinderen ontvangen hun leven en hun bestaan van hun ouders. En toch is

het de scheppende macht van God, die jullie kinderen leven geeft, want God is

de Levengever. Denk eraan, dat we kinderen niet mogen behandelen als ons

persoonlijk eigendom. Kinderen zijn het erfdeel van de Heer. Het

verlossingsplan omvat zowel hun als ons heil. Ze zijn aan ouders toevertrouwd

om in de Heer vermaand en opgevoed te worden, zodat ze geschikt zijn om hun

werk voor tijd en eeuwigheid te doen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 228-229.

B Tot welke omvang zijn ouders verantwoordelijk voor de geestelijke

opvoeding van hun kinderen? Jesaja 8:18; Hebreeën 2:13.

“Moeders, behandel uw kleintjes met zachtheid. Christus is ook een klein

kind geweest. Eer de kinderen omwille van Hem. Zie hen als een heilige

opdracht: niet om toegeeflijk te zijn, ze te verwennen en hen te verafgoden,

maar om hen te leren rein en edel te leven. Zij zijn Gods eigendom. Hij heeft

hen lief en Hij roept jullie op met Hem samen te werken, zodat zij een volmaakt

karakter ontwikkelen…

Hij veracht en verwaarloost de kinderen van de kudde niet en laat hen niet

achter. Hij heeft niet tegen ons gezegd: trek verder en laat hen achter … Van

ouders verlangt Hij, dat zij hen in Zijn naam langs de smalle weg voeren.” –Het

Bijbels Gezin, blz. 229.

“Onze meest kostbare tijd behoort aan ons eigen vlees en bloed. Zorg, dat

uw kind u nooit hoort zeggen: 'Ik kan niets met jou doen’. Zolang wij toegang

mogen hebben tot de troon van God, moeten wij als ouders beschaamd zijn om

dergelijke woorden te uiten. Roep Jezus aan en Hij zal u helpen uw kleintjes tot

Hem te brengen en om hen buiten de macht van de vijand te houden.” -The

Review and Herald, 16 juli 1895.

C Wat zal de beloning zijn van getrouwe herders in het gezin? 1 Petrus

5:4.

“Als jullie God in vrede willen ontmoeten, geef Zijn kudde dan nu

geestelijk voedsel. Want ieder kind kan het eeuwige leven verwerven. Kinderen

en jongeren zijn bijzonder kostbaar in Gods ogen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 229.

21 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 23 april

3 AANDACHT VOOR KINDEREN

A Wat probeerden de discipelen te doen, toen moeders hun kinderen bij

Jezus brachten om gezegend te worden? Matthéüs 19:13-15.

“In de dagen van Christus brachten moeders hun kinderen tot Hem, zodat

Hij hen de handen kon opleggen en zegenen. Zo toonden zij hun geloof in Jezus.

Ze waren diep bezorgd over het tegenwoordige en toekomstige welzijn van de

kleintjes, die aan hun zorg waren toevertrouwd. Maar de discipelen zagen de

noodzaak niet in, dat hun Meester gestoord zou worden om aandacht aan

kinderen te schenken. Toen zij de moeders weg stuurden, bestrafte Jezus hen en

beval de menigte om de weg vrij te maken voor deze trouwe moeders met hun

kleine kinderen. Hij zei: ‘Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij

te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen’ (Matthéüs

19:14).” –Het Bijbels Gezin, blz. 224.

B Hoe beziet God kinderen? Matthéüs 18:1-4, 6.

C Wat is één van de redenen, waarom wij onze kinderen niet zullen

verwaarlozen? Matthéüs 18:10.

“Kinderen worden als een kostbaar pand aan hun ouders toevertrouwd.

God zal dat op zekere dag van hun hand eisen. We moeten meer tijd, meer zorg

en meer gebed aan hun opvoeding besteden. Ze hebben meer goed onderricht

nodig.” –Het Bijbels Gezin, blz. 129.

“Als wij willen, dat onze kinderen God liefhebben en eerbiedigen, moeten

wij spreken over Zijn goedheid, Zijn majesteit en Zijn macht, zoals

weergegeven in de werken van de schepping en in het heilige woord. Als wij

willen, dat zij het karakter van Christus liefhebben en na willen doen, moeten

wij hun vertellen van het offer, dat Hij voor onze verlossing bracht, van de

nederigheid en zelfverloochening, de mateloze liefde en sympathie,

weergegeven in Zijn leven op aarde, en dan hun vertellen, dat dit het voorbeeld

is, dat wij moeten navolgen...

Bedenk, dat uw zonen en dochters jongere leden zijn van het gezin van

God. Hij heeft hen toevertrouwd aan uw zorg om hen op te voeden en te

onderwijzen voor de hemel. U moet Hem rekenschap geven van de manier,

waarop u uw heilige taak vervuld hebt.” -The Review and Herald, 13 juni 1882.

22 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 24 april

4 GEZINSEENHEID

A Om wie draaien de meeste dingen in het gezin? Waarom? Spreuken

31:10-13, 25, 28. Waarom denkt u, dat eenheid, orde, netheid en

discipline in het gezin zo van belang zijn voor het algemene welzijn

van het gezin?

“Moeders, maak jezelf zo aantrekkelijk mogelijk; niet door fijne

versieringen maar door schone, goed passende kleding. Zo leren jullie de

kinderen voortdurend schoon en netjes te zijn. Liefde en eerbied van haar

kinderen moeten voor iedere moeder op de eerste plaats komen. Heel haar

persoon moet orde en netheid uitstralen. Bij de kinderen moet dit in gedachten

verbonden zijn met zuiverheid. Zelfs zeer jonge kinderen hebben gevoel voor

orde en netheid en voor goede smaak. Hoe kunnen zij leren, wat reinheid en

heiligheid is, als zij dagelijks slordige kleren en rommelige kamers om zich heen

zien? Hoe kan men hemelse gasten, die afkomstig zijn uit een plaats, waar alles

rein en heilig is, in zo’n woning uitnodigen?

Orde en netheid zijn de wet van de hemel. Om met die Goddelijke orde in

overeenstemming te komen moeten wij netjes en smaakvol zijn.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 207.

B Wat moet de vader duidelijk maken aan zijn vrouw en kinderen als

hoofd van het gezin? Waarom? Psalm 103:13.

“De echtgenoot en vader is het hoofd van het gezin. De vrouw kijkt naar

hem om liefde en sympathie en om hulp bij de opvoeding van de kinderen en dat

is juist. De kinderen zijn zowel van hem als van haar en hij stelt evenveel belang

in hun welzijn. De kinderen zijn van de vader afhankelijk voor hun onderhoud

en leiding; hij moet de juiste opvattingen hebben over het leven en de invloeden

en contacten, die het gezin omringen; bovenal moet hij beheerst worden door de

liefde en de vreze des Heren en door de leer van Zijn Woord, zodat hij de voeten

van de kinderen in het rechte pad kan leiden…

De vader moet in zijn gezin de nadruk leggen op de sterkere deugden,

vastberadenheid, trouw, eerlijkheid, geduld, moed, ijver en praktisch nut. En wat

hij van zijn kinderen eist, moet hijzelf ook in praktijk brengen, want daarvoor

illustreert hij deze eigenschappen in zijn mannelijk gedrag.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 327, 328.

23 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 25 april

5 IEDER CHRISTELIJK GEZIN EEN BETHEL

A Vertel de ervaring van Jakob te Bethel. Genesis 28:16-19. Hoe denkt

u, dat christelijke ouders hun gezinnen kunnen veranderen in een

Bethel (het huis van God)?

“Wij moeten ons huis tot een Bethel maken en ons hart tot een heiligdom.

Overal, waar de liefde van God in de ziel gekoesterd wordt, is er vrede. Daar is

licht en vreugde. Sla in liefde het Woord van God voor jullie gezin open en

vraag: Wat heeft God gesproken?” –Het Bijbels Gezin, blz. 15.

B Bespreek de ontwikkeling van het karakter van een kind in verband

met de gezinsinvloed en de toestand in de maatschappij? Galaten 6:7-

9.

“Jongeren krijgen een bepaalde opvoeding en hun karakter wordt in de

kinderjaren gevormd. Ze leren goede gewoontes, zelfbeheersing en matigheid.

En zoals zij worden opgevoed, zo zal ook hun invloed op de maatschappij zijn.

Als zij geen licht ontvangen en niet in de hand worden gehouden, worden ze als

gevolg daarvan eigenzinnig en kunnen ze hun eetlust en hartstochten niet

beheersen. En zo is ook hun toekomstige invloed op de ontwikkeling van de

maatschappij. Het gezelschap, wat jongeren nu kiezen, de gewoontes, die zij nu

vormen en de principes, die zij nu aannemen, vormen een aanwijzing voor hoe

de maatschappij er in de komende jaren uit zal zien.” –Het Bijbels Gezin, blz.

12.

VRIJDAG TERUGBLIK 26 april

1 Welk bewijs toont, dat Adam als een vriendelijk wezen was

geschapen?

2 Wat toont in het nageslacht, dat Jakob begreep, dat God de

gebeurtenissen beheerst?

3 Welke lessen kunnen wij leren van het handelen van Jezus met

kinderen?

4 Hoe moeten de taken van de ouders elkaar aanvullen?

5 Op welke manier treft de gezinsinvloed de kinderen en de

maatschappij, waarin zij leven?

24 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


SABBAT, 4 mei 2013

EERSTE SABBATGAVEN

voor het Londen Project 2013

Geliefde broeders, zusters en

vrienden, die de Sabbatscholen over

de hele wereld bezoeken:

Als een voorbereidend volk op de tweede komst van Jezus zijn wij het

volk van Engeland dank verschuldigd. Voordat de Protestantse Reformatie was

begonnen door Luther in Duitsland, was John Wyclif verantwoordelijk voor het

geven van een glimp van de Bijbel in de taal van het gewone volk. Daarom

wordt hij wel de “’De morgenster van de Hervorming’ genoemd. John Wyclif

was niet alleen de heraut van de Hervorming in Engeland, maar ook voor de

hele christelijke wereld. Het protest tegen Rome, dat hij onder woorden mocht

brengen, zou nooit meer worden onderdrukt. Dit protest was het begin van de

strijd, die zou leiden tot de vrijmaking van mensen, kerken en volken.” –De

Grote Strijd, blz. 77.

Het werk van de Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging in dit

land, zo rijk aan protestantse geschiedenis, is zeer moeilijk geweest vanaf het

prille begin. Dit jaar zijn wij van plan om een duidelijke en besliste drijfveer aan

dit werk te geven door het houden van een wereldwijd evangelisatieproject in

Londen, Engeland (juni - augustus, 2013), om het werk van de laatste

Reformatie waar de "morgenster" was begonnen, te vestigen. Om te proberen dit

werk succesvol te laten zijn in de oprichting van een levensvatbare gemeente in

dit land zullen wij veel vrijwilligers nodig hebben, die bereid zijn om hun tijd,

vaardigheden en middelen voor het welslagen ervan op te offeren.

Zo u kunt begrijpen, heeft een project van deze omvang uw voortdurende

gebeden nodig, vrijwilligers om te helpen met het programma, maar ook uw

financiële hulp. Londen, de grootste stad in de Europese Unie, heeft ongeveer 13

miljoen inwoners in het grootstedelijk gebied en daarmee overeenkomend geldt

het als een van de duurste steden ter wereld om in te leven en te werken.

Daarom is het nodig, dat u dit project biddend overweegt en dit werk

ondersteunt op een concrete wijze, niet alleen tijdens de Eerste Sabbatgaven nu,

maar ook de komende maanden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw blijde bijdragen om het Londen

Project 2013 tot een succes te maken.

De Zendingsafdeling van de Generale Conferentie

25 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 5 SABBAT, 4 mei 2013 21.09 uur

OUDERS EN KINDEREN (II)

“Gij kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is

recht… En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen

op in de lering en vermaning des Heeren” (Éfeze 6:1, 4).

“Het was Gods plan, dat de leden van het gezin verenigd zouden zijn in

arbeid en studie, in aanbidding en ontspanning, de vader als priester van het

huis, en vader en moeder beiden om hun kinderen te onderwijzen en te

vergezellen.” –Karaktervorming, blz. 252.

Aanvullende studie: Het Bijbels Gezin, blz. 172-181; 188-194.

ZONDAG 28 april

1 DE VOLGENDE GENERATIE OPVOEDEN

A Hoe is het huisgezin een natuurlijke plaats om het reformatiewerk te

beginnen? Maleáchi 4:5-6; Lukas 1:17.

B Op welke profetische woorden, van toepassing op Christus, kunnen

getrouwe ouders ook beslag leggen als een bron van bemoediging bij

het opvoeden van hun kinderen? Hebreeën 2:13.

“Het is van het grootste belang, dat ouders in staat zijn te zeggen: ‘Ziet, ik

en de kinderen, die mij de Heere gegeven heeft’ (Jesaja 8:18). Als dit ons

voorrecht is, zal men zien, dat wij het ons opgedragen werk gedaan hebben; dat

vaste kenmerken gebruikt zijn om het karakter van onze kinderen op te bouwen.

Men zal zien, dat zij onbezoedeld en niet verontreinigd zijn door het kwaad van

de wereld; dat de liefde en vrees van God in hun ziel is.” -The Signs of the

Times, 13 mei 1889.

“Gelukkig zijn de ouders van wie het leven een ware afspiegeling is van

het goddelijke, zodat de beloften en de geboden van God in het kind

dankbaarheid en eerbied opwekken; de ouders van wie tederheid,

rechtvaardigheid en geduld voor het kind de liefde, rechtvaardigheid en

lankmoedigheid van God weergeven.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 313.

26 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 29 april

2 PLICHTEN VAN OUDERS

A Hoe kan een ideale onderlinge verhouding tussen ouders en kinderen

opgericht worden? Kolossensen 3:20-21.

“Werkelijk verkeerde zaken moeten duidelijk gemaakt worden, zoals zij

zijn, en een vastbesloten koers moet gevolgd worden om herhaling te

voorkomen; toch moeten de kinderen niet in een wanhopige toestand gelaten

worden maar met genoeg moed op verbetering, zodat zij uw vertrouwen en

goedkeuring herwinnen.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 329-330.

B Wat is onze plicht ten opzichte van onze kinderen om hen onder

gebed in liefde en in de vreze des Heren te bestraffen? Spreuken

19:18; Hebreeën 12:7-8.

“Beseffen ouders hun verantwoordelijkheid? Velen schijnen de waakzame

zorg uit het oog te verliezen, die zij altijd voor hun kinderen moeten hebben, en

dulden, dat zij toegeven aan kwade hartstochten en dat zij hen ongehoorzaam

zijn. Zij nemen maar weinig notitie van hen, totdat hun eigen gevoelens worden

opgewekt en dan straffen zij hen in woede.

Veel ouders zullen op het laatst een vreselijke rekenschap moeten

afleggen voor het verwaarlozen van hun kinderen. Zij hebben hun slechte

humeur aangemoedigd en gekoesterd door te buigen voor hun wensen en wil,

wanneer de verlangens en de wil van de kinderen zich naar die van hen moeten

buigen. Zij hebben Gods afkeuring over hen en hun kinderen gebracht hierdoor.

Ouders, bent u vergeten, dat wat geschreven staat in het heilige woord: ‘Hij, die

zijn roede inhoudt, haat zijn zoon’? (Spreuken 13:24). Kinderen worden

overgelaten om groot te worden in plaats van opgevoed te worden. Van de arme

kleine kinderen wordt gedacht, dat zij een verbetering niet onderkennen of

begrijpen kunnen, voordat zij tien of twaalf maanden oud zijn, en zij beginnen

erg jong eigenzinnigheid te vertonen. Ouders staan toe, dat zij toegeven aan

kwade driften en hartstochten zonder dit te onderdrukken of hen te corrigeren,

en door zo te doen koesteren en voeden zij deze kwade gevoelens, totdat zij

opgroeien met hun groeiwijze en zich versterken met hun kracht.” -The Review

and Herald, 19 september 1854.

C Welke vraag zal God aan de ouders als herders van hun kinderen

stellen? Jeremia 13:20.

27 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 30 april

3 VERDERE TAKEN VAN DE OUDERS

A Welke belangrijke bekwaamheid moet een man tonen als een zoon,

voordat hij kan zeggen een bekwame vader te zijn? Spreuken 15:20;

1:5; 13:1; 14:16.

“Nooit zal de opvoeding bereiken, wat zij kan en moet bereiken, tenzij de

belangrijkheid van het werk der ouders ten volle wordt erkend en zij voor de

geheiligde verantwoordelijkheden der opvoeding worden opgeleid.” –

Karaktervorming, blz. 278.

B Hoe belangrijk is het voor ouders om niet aan blinde genegenheid toe

te geven of overmatige strengheid te handhaven ten opzichte van de

kinderen? Johannes 10:27; Éfeze 6:4.

“Hoewel wij niet moeten toegeven aan blinde genegenheid, moeten wij

ook niet onnodige ernst handhaven. Kinderen kunnen niet tot de Heer gebracht

worden door geweld. Zij kunnen geleid worden, maar niet gedreven. ‘Mijn

schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’, verklaart Christus

(Johannes 10:27). Hij zegt niet: Mijn schapen horen Mijn stem en worden

gedwongen op het pad van gehoorzaamheid. Nooit moeten ouders pijn

veroorzaken bij hun kinderen door hardheid of onredelijke eisen. Hardheid drijft

zielen in de netten van Satan.

Bestuur de huisregels in wijsheid en liefde, niet met een ijzeren roede.

Kinderen zullen antwoorden met gewillige gehoorzaamheid aan de regel van

liefde... Maak hun leven zo gelukkig mogelijk... Houd de grond van het hart

zacht door het tonen van liefde en genegenheid, zo wordt het voorbereid voor

het zaad van de waarheid.” -Counsels to Parents, Teachers and Students, blz.

114.

“Vordert strikte gehoorzaamheid in uw gezin, maar terwijl u dit doet,

moet u de Here zoeken en Hem vragen om binnen te komen en te heersen. Uw

kinderen kunnen iets gedaan hebben, wat om bestraffing vraagt, maar als u met

hen omgaat in de geest van Christus, slaan zij hun armen om uw hals; zij zullen

zich vernederen voor de Here en hun fout erkennen. Dat is genoeg. Zij behoeven

dan geen bestraffing. Laat ons de Here danken, dat Hij een weg geopend heeft,

waardoor wij elk hart bereiken kunnen.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 287.

“Gezag en liefde samen maken het mogelijk de teugels van het gezin vast

en vriendelijk in handen te houden.” –Het Bijbels Gezin, blz. 252.

28 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 1 mei

4 PLICHTEN VAN KINDEREN

A Welke goddelijke verplichting rust op kinderen ten opzichte van hun

ouders? Éfeze 6:2-3. Bespreek hoe echte christelijke kinderen zich

zullen gedragen tegenover hun ouders? Leviticus 19:32.

“De plicht van kinderen om hun ouders te eren duurt een leven lang…

Onze verplichtingen tegenover onze ouders houden nooit op. Onze liefde

voor hen, en de hunne voor ons, is niet in jaren of in afstand te meten. Wij

kunnen onze verantwoordelijkheid niet van ons afschuiven.” –Het Bijbels Gezin,

blz. 296.

“Ouders hebben recht op een mate van liefde en eerbied, waarop geen

ander recht heeft. God Zelf, die op hen de verantwoordelijkheden heeft gelegd

voor zielen, die aan hen zijn toevertrouwd, heeft bepaald, dat in de vroege

levensjaren ouders de plaats van God bij hun kinderen zullen innemen… Het

vijfde gebod eist, dat kinderen niet slechts respect, onderdanigheid en

gehoorzaamheid tonen jegens hun ouders, maar ook dat ze hun liefde en

tederheid bewijzen, hun lasten verlichten, zorg dragen voor hun goede naam en

hen helpen en troosten, als zij oud zijn.” –Patriarchen en Profeten, blz. 272-273.

“Een echt christen is nooit onvriendelijk; verwaarloost nooit, onder geen

enkele omstandigheid, vader of moeder…

Kinderen, vul de laatste dagen van jullie ouders leven, als ze zwak zijn en

niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen, met tevredenheid, vrede en liefde.

Om Christus’ wil laat hen tot hun dood van jullie alleen maar vriendelijkheid,

liefde, barmhartigheid en vergeving ontvangen. Jullie willen, dat de Heer jullie

lief heeft, medelijden met jullie heeft en jullie vergeeft en bijstaat, als jullie ziek

zijn. Willen jullie dan niet anderen behandelen, zoals je zelf behandeld zou

willen worden?” -Het Bijbel Gezin, blz. 298.

B Wie nog meer behalve de ouders moeten met een speciaal respect

behandeld worden? 1 Timótheüs 5:1, 17; Hebreeën 13:17.

“Tevens wordt gewezen (het vijfde gebod) op eerbied voor

evangeliedienaars en heersers en anderen, aan wie God gezag heeft verleend.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 273.

“God verlangt ook minzame eerbied voor bejaarden. Hij zegt: ‘De

grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden’

(Spreuken 16:31). Zij vertelt van strijd en van behaalde overwinningen; van

gedragen lasten en weerstane verzoekingen. Zij vertelt van vermoeide voeten,

die hun laatste rust naderen, van plaatsen die weldra open zullen zijn.” –

Karaktervorming, blz. 246.

29 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 2 mei

5 HET GEZIN EN DE SABBAT

A Waar en hoe waren het gezin en de Sabbat samen verbonden?

Genesis 1:27-28; 2:1-3.

B Hoe geeft de Sabbat mogelijkheden voor het gezin om in nauw

contact te staan met God? Exodus 31:13; 20:11.

“De Sabbat en het gezin werden beide in de hof van Eden ingesteld en het

is Gods bedoeling, dat ze onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Op die dag,

meer nog dan op elke andere, is het ons mogelijk het leven van het Paradijs te

leven. Het was Gods plan, dat de leden van het gezin verenigd zouden zijn in

arbeid en studie, in aanbidding en ontspanning, de vader als priester van zijn

huis, en vader en moeder beiden om hun kinderen te onderwijzen en te

vergezellen.” –Karaktervorming, blz. 252.

“We moeten tijd besteden (op de Sabbat) om de belangstelling van de

kinderen te wekken. Een verandering zal een goede invloed op hen hebben. Wij

kunnen met hen buiten gaan wandelen. Wij kunnen met hen zitten in de bossen

en in de heldere zonneschijn en hun rusteloze geest voedsel geven door met hen

te spreken over Gods werken, en wij kunnen hen inspireren met liefde en

eerbied door hun aandacht te vestigen op de mooie dingen in de natuur.

De Sabbat moet voor onze gezinnen zo belangwekkend gemaakt worden,

dat de wekelijkse terugkeer ervan met vreugde wordt begroet.” –Hoe Leid Ik

Mijn Kind, blz. 634.

VRIJDAG TERUGBLIK 3 mei

1 Welke profetie van Maleáchi wijst op een speciaal werk, dat nu in

christelijke huisgezinnen gedaan moet worden?

2 Hoe behoren christelijke ouders noodzakelijke bekwaamheden te

ontwikkelen om de beste verbinding met hun kroost te verkrijgen?

3 In welke mate moeten ouders hun kinderen aanmoedigen om een

ernstige belangstelling voor hun Bijbelstudie te tonen?

4 Wat moeten kinderen in gehoorzaamheid doen naar het goddelijke

gebod om hun ouders te eren? Hoe moeten zij hun ouders

behandelen, als zij oud zijn?

5 Waarom zijn het gezin en de Sabbat onafscheidelijk samen verenigd?

30 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 6 SABBAT, 11 mei 2013 21.20 uur

GODSDIENST IN HET GEZIN

“De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid; allen die ze doen,

hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid” (Psalm 111:10).

“Godsdienst is noodzakelijk in het gezin. Dit alleen kan de smartelijke

verkeerdheden voorkomen, die het huwelijksleven zo vaak verbitteren. Alleen,

waar Christus regeert, kan een diepe, waarachtige, onzelfzuchtige liefde heersen.

Dan kan de ene ziele met de andere ziel verbonden worden en twee levens

zullen in harmonie samensmelten.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz.

296.

Aanvullende studie: Het Bijbel Gezin, blz. 182-185; 195-204.

ZONDAG 5 mei

1 BELANGRIJKE PRINCIPES

A Wat is het basisprincipe van ware huisgodsdienst? Psalm 111:10; Job

28:28.

“Vaders en moeders, die in hun huis God op de eerste plaats stellen, die

hun kinderen bijbrengen, dat de vreze des Heren het begin der wijsheid is,

verheerlijken God voor de engelen en voor de mensen door aan de wereld een

ordelijk en gedisciplineerd gezin te laten zien, een gezin dat God lief heeft en

gehoorzaamt in plaats van tegen Hem te rebelleren…

Zulke gezinnen kunnen aanspraak maken op de belofte: ‘Wie Mij eren,

zal Ik eren’ (1 Samuël 2:30).” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 347.

B Welke houding, verenigd met de vreze des Heren, zal de godsdienst

van Christus in het huisgezin aantrekkelijk maken? Spreuken 15:13

(e.d.).

“Laat het huisgezin een plaats zijn, waar vrolijkheid, beleefdheid en liefde

bestaan. Dit zal het aantrekkelijk maken voor de kinderen... Zelfbeheersing van

de kant van alle gezinsleden zal het gezinsleven tot bijna een paradijs maken.

Maak uw kamers zo vrolijk mogelijk. Laat de kinderen thuis de meest

aantrekkelijke plek op aarde vinden.” –Counsels on Health, blz. 100.

31 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 6 mei

2 GEZINSGODSDIENST

A Hoe leidde Abraham zijn eigen huishouding? Genesis 18:18-19.

Welke lessen kunnen wij van zijn voorbeeld leren?

“Als het geloof in ons gezin goed is, hebben wij voortreffelijk geloof in de

gemeente. Verdedig het bolwerk thuis. Wijd jullie gezin aan God en spreek en

handel thuis als christen. Wees thuis vriendelijk, verdraagzaam en geduldig in

het besef, dat jullie onderwijzers zijn.” –Het Bijbels Gezin, blz. 261.

“Het betekent, dat je in je leven moet laten zien, dat Jezus alles voor je is

en dat Zijn liefde jou geduldig, vriendelijk, verdraagzaam maakt, en toch

vastberaden in het instrueren van je kinderen, net als Abraham.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 260.

B Hoe bevestigde de apostel Paulus het gevolg, dat gezinsinvloed heeft

op het kerkelijke leven? 1 Timótheüs 3:4-5; 1 Thessalonicensen 2:10-

13.

“In het gezin wordt het fundament voor het bloeien van de gemeente

gelegd. Invloeden, die thuis heersen kunnen, komen ook in de gemeente.

Daarom moeten taken voor de gemeente in het gezin beginnen.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 261.

C Welk thema moet een centrale plaats innemen in de opvoeding van

onze kinderen? 1 Korinthe 2:2; Romeinen 16:25-26.

“Vertel de kinderen van het grote zendingsveld en praat met hen over de

liefde van Christus; van het gemaakte grote offer omdat Hij ons lief had en

wilde, dat wij een huis met Hem hebben in Zijn koninkrijk. Hij kwam naar onze

wereld om deze te zegenen met Zijn goddelijke tegenwoordigheid, om vrede,

licht en vreugde te brengen, maar de wereld wilde Hem niet aannemen en bracht

de Prins des Levens ter dood. Zijn dood moest de hemelse schatten binnen het

bereik brengen van allen, die in Jezus zullen geloven. Maak dit heerlijke thema

duidelijk aan uw kinderen; en als hun jonge harten zich ontplooien met liefde

voor God, laten zij hun kleine offers aanbieden, opdat zij hun deel kunnen doen

in het brengen van het kostbare licht der waarheid aan anderen.” -The Review

and Herald, 11 december 1888.

32 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 7 mei

3 GEZINSGODSDIENST ONDERWIJZEN

A Welke grote verantwoording hebben wij voor onze kinderen en hoe

zal God onze inspanningen zegenen? Spreuken 4:1-8.

“Vader en moeder zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de

Godsdienst in het gezin.” –Het Bijbels Gezin, blz. 263.

“Zij, die vertrouwensposities hebben in de zaak van God, moeten het

leven naar de goddelijke gelijkenis vervolmaken. In het huis, in de gemeente,

voor de wereld, moet (leraren, predikanten en artsen) de kracht van christelijke

principes om het leven te veranderen getoond worden…

God zal grote dingen doen voor hen, die het hart zullen openen voor Zijn

woord, en laten deze bezit nemen van de zielentempel.” -Counsels to Parents,

Teachers and Students, blz. 397, 396.

B Wat zal godsdienstige aanwijzingen in het gezin voltooien voor onze

kinderen? Spreuken 4:10-13. Verklaar, hoe belangrijk het is, dat

ouders hun kinderen onderwijzen hoe tot Jezus te gaan?

“Als ouders ijverig en waakzaam aanwijzingen geven en hun kinderen

opvoeden met alleen oog voor de eer van God, werken zij met God samen. En

God werkt met hen mee in het redden van de kinderen, waarvoor Christus

gestorven is,

Het geven van geloofsonderricht betekent meer dan het geven van

gewoon onderwijs. Het betekent, dat je met de kinderen bidt en hen moet leren,

hoe zij tot Jezus kunnen gaan en Hem alles voorleggen, wat ze nodig hebben.

Het betekent, dat je in je leven moet laten zien, dat Jezus alles voor je is en dat

Zijn liefde jou geduldig, vriendelijk, verdraagzaam maakt, en toch vastberaden

in het instrueren van je kinderen, net als Abraham.

Zoals jullie je thuis gedragen, wordt nauwkeurig in de boeken in de hemel

opgetekend. Iemand, die in de hemel heilig wil zijn, moet eerst heilig worden in

het eigen gezin… Ouders laat jullie geloof niet enkel een belijdenis zijn, maar

laat het ook werkelijkheid worden. ” –Het Bijbels Gezin, blz. 260.

“Zonder de levensbelangrijke beginselen van ware godsdienst, zonder de

kennis van hoe de Verlosser te dienen en te verheerlijken, is onderwijs

schadelijker dan heilzaam.” -Counsels to Parents, Teachers and Students, blz.

412.

33 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 8 mei

4 HET BELANG VAN KENNIS VAN DE SCHRIFTEN

A Hoe vroeg moeten wij het licht van Gods kennis aan onze kinderen

brengen? 2 Timótheüs 3:15.

“Zodra kleine kinderen het kunnen begrijpen, moeten ouders hun de

geschiedenis van Jezus vertellen. Zo leren zij de kostbare waarheid van het Kind

van Bethlehem in zich opnemen. Leer kinderen eenvoudige vroomheid, die past

bij hun leeftijd en ontwikkeling.” –Het Bijbels Gezin, blz. 263.

B Hoe ijverig moeten wij als ouders zijn in het onderwijzen van de

Heilige Schrift aan onze kinderen? Jesaja 34:16 (e.d.);

Deuteronomium 6:6-9.

C Uit wat bestaat gezinsgodsdienst? Spreuken 22:6.

“Geloof in het gezin bestaat uit het opvoeden en vermanen van kinderen

in de Heer. Iedereen in het gezin moet gevoed worden door het onderwijs van

Christus. Daarbij moet ieders belangstelling vastgehouden worden.” –Het

Bijbels Gezin, blz. 260.

“Het geloof binnen het gezin is een wonderlijke kracht. Het gedrag van de

man tegenover de vrouw en de vrouw tegenover de man kan dan zó zijn, dat het

gezinsleven hier op aarde een voorbereiding vormt voor opname in het gezin in

de hemel.

Harten, die vol zijn van de liefde van Christus, kunnen nooit ver uit elkaar

raken. Geloven is liefhebben en in een christelijk gezin regeert liefde. En die

komt tot uitdrukking in woorden en daden, die attent en vriendelijk, teder en

hoffelijk zijn.” –Het Bijbels Gezin, blz. 74.

“De inspanning om ons gezin zó te maken als het hoort, een symbool van

het hemels gezin, bereidt ons voor op een grotere taak. Doordat wij tijdens de

opvoeding leren liefde en respect voor elkaar te hebben, weten we, hoe we

harten kunnen bereiken, die onderwezen moeten worden in de principes van het

ware geloof. De gemeente heeft alle beschikbare geestelijke kracht nodig om

iedereen, in het bijzonder de jongere leden van het gezin van de Heer,

zorgvuldig te kunnen beschermen. De waarheid, die in het gezin wordt

uitgeleefd, wordt zichtbaar in onbaatzuchtig werk daarbuiten. Iemand, die

christen in het gezin is, zal overal helder en stralend licht verspreiden.” –Het

Bijbels Gezin, blz. 30.

34 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 9 mei

5 EEN OORZAAK EN GEVOLG VERBINDING

A Noem een voorbeeld, zover het kinderonderwijs aangaat, van

samenwerking tussen man en vrouw. Richteren 13:8-12. Van wat

moeten ouders zeker zijn, voordat zij bekwaam zijn hun kinderen op

te voeden? Deuteronomium 4:9.

“Vader mag het Godsdienstonderricht niet alleen aan moeder overlaten.

Vaders en moeders hebben een belangrijke taak. Beiden moeten hun persoonlijk

aandeel leveren in het voorbereiden van hun kinderen op de grote dag van het

oordeel.” –Het Bijbels Gezin, blz. 263.

B Welke invloed zal ware gezinsgodsdienst uitoefenen op de

maatschappij? Deuteronomium 4:5-8.

“Wil geloof de maatschappij beïnvloeden, dan moet het eerst onze

huiselijke kring beïnvloeden. Als kinderen thuis leren om God lief te hebben en

te vrezen, zijn zij, als zijzelf de wereld ingaan, voorbereid om hun eigen gezin

voor God op te voeden. Zo worden de beginselen van de waarheid in de

maatschappij ingeplant en oefenen een merkbare invloed op de wereld uit.

Geloof mag niet van de opvoeding thuis gescheiden worden.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 261.

VRIJDAG TERUGBLIK 10 mei

1 Waarom zal vrolijkheid samengaan met de vreze des Heren in de

gezinsschool?

2 Wat zullen wij in de gemeente hebben, als wij goede gezinsgodsdienst

hebben?

3 Wat zal God doen voor ouders, die hun hart openen voor Zijn

Woord, als zij hun kinderen opleiden?

4 Wij moeten onze kinderen groot brengen in de opvoeding en

waarschuwingen van de Heer. Wat betekent dat?

5 Welke principes moeten ouders hun kinderen langzaamaan

inprenten?

35 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 7 SABBAT, 18 mei 2013 21.31 uur

DE SFEER IN HET GEZIN

“Welgelukzalig is een ieder, die de Heere vreest, die in Zijn wegen

wandelt…En gij zult uw kindskinderen zien . Vrede over Israël!” (Psalm

128:1, 6).

“Thuis moet een plaats zijn, waar vrolijkheid, hoffelijkheid en liefde

heersen; en waar deze deugden zijn, daar is ook geluk en vrede… Houd door

geduld, dankbaarheid en liefde de zonneschijn in uw hart.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 329.

Aanvullende studie: Het Bijbels Gezin, blz. 205-207; 250-259.

ZONDAG 12 mei

1 CHRISTUS’ TEGENWOORDIGHEID IN HET GEZIN

A Hoe zal Christus’ tegenwoordigheid in het gezin getoond worden?

Psalm 16:11; Galaten 5:22-23. Wat zal eigen zijn in het huisgezin,

waar kinderen hun ouders en God liefhebben?

“Een gezin, dat gesierd wordt door liefde, tederheid en medeleven, is een

plaats, waar engelen graag op bezoek komen en waar God verheerlijkt wordt. De

invloed van een zorgvuldig beschermd christelijk gezin in je kindertijd en jonge

jaren is de beste beveiliging tegen de verdorvenheid van de wereld. Binnen de

sfeer van zo’n gezin leren kinderen zowel hun aardse ouders als hun hemelse

Vader liefhebben.” –Het Bijbels Gezin, blz. 15.

B In welke mate zal dagelijkse heiligmaking een instrument zijn in het

vormen van christelijke karakters in het gezin? 2 Thessalonicensen

2:13 (l.d.); Johannes 16:13 (e.d.).

“De kerken moeten worden verlicht met betrekking tot praktische

godsdienst in het gezinsleven. Steeds opnieuw moet de noodzaak van een

heilzaam leven, van het hebben van een geheiligd hart, van het openbaren van

een groeiende gelijkvormigheid naar het beeld van Christus, naar voren gebracht

worden aan de mensen. Beseffen zij, dat het werk van heiligmaking het werk

van een heel leven moet zijn?” -The Review and Herald, 24 mei, 1892.

36 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 13 mei

2 JUISTE STANDPUNTEN

A Wat zijn de twee uitersten, die vermeden moeten worden in ieder

christelijk gezin? Jesaja 3:16; Spreuken 23:21 (l.d.).

“We moeten waken voor nodeloze sier en uiterlijk vertoon. Maar we

mogen in geen geval zorgeloos en onverschillig zijn over ons uiterlijk. Alles aan

ons persoonlijk en in ons huis moet netjes en aantrekkelijk zijn. Jongeren

moeten leren, hoe belangrijk het is, dat ons uiterlijk boven alle kritiek verheven

is...; dat ons uiterlijk God en de waarheid eer aandoet…

God houdt niet van wanorde, onzorgvuldigheid en slordigheid van wie

dan ook. Deze tekortkomingen vormen een ernstig kwaad. Ze zorgen ervoor, dat

de genegenheid van een man voor zijn vrouw af neemt, als de man van orde en

van goed opgevoede kinderen in een goed geregeld huis houdt. Moeder kan het

thuis niet prettig en gelukkig maken, als zij niet van orde houdt en waardig en

goed leiding geeft. Daarom moet iedereen, die op deze punten tekort schiet, zo

snel mogelijk veranderen, en vooral die dingen leren, waarin ze het meest tekort

schieten.” –Het Bijbels Gezin, blz. 18.

B Welke verleiding zal door goede gezinsopvoeding tenietgedaan

worden? Éfeze 4:17.

“Het meest aantrekkelijk zijn die kinderen, die natuurlijk en ongekunsteld

zijn. Het is niet verstandig om kinderen speciale aandacht te geven en hun

knappe uitspraken te herhalen, waar zij bij zijn. IJdelheid zal niet aangemoedigd

worden door hun uiterlijk, hun woorden of hun daden te prijzen. Ook moeten zij

niet gekleed worden op een dure of opzichtige manier. Dit moedigt trots in hen

aan en wekt afgunst in de harten van hun metgezellen. Leer de kinderen, dat de

ware versiering niet de buitenkant is...

De kleintjes moeten onderwezen worden in kinderlijke eenvoud. Zij

moeten opgevoed worden om tevreden te zijn met de kleine, behulpzame

plichten, de genoegens en ervaringen normaal voor hun leeftijd.” –Counsels to

Parents, Teachers and Students, blz. 141-142.

“Hoe is het met u, vaders en moeders? Drinkt u de dingen van dit leven en

vergeet de eeuwige belangen van uw kinderen? Of komt u tot de troon der

genade, smekend en worstelend met God voor Zijn genade en zegen voor uw

huisgezin?” -The Review and Herald, 21 december 1886.

37 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 14 mei

3 HET BELANG VAN REGELS

A Wat zal aanwezig zijn als een centraal deel in ieder goed geregeld,

christelijk gezin? Spreuken 6:20-23.

“Elk christelijk gezin heeft regels nodig. Ouders moeten hun kinderen in

hun woorden en in hun gedrag tegenover elkaar een kostbaar, levend voorbeeld

geven. Gedraag je zo, als je wilt, dat je kinderen zullen zijn. Let steeds op reine

taal en ware christelijke hoffelijkheid. Leer kinderen en jongeren zichzelf te

respecteren, trouw aan God te zijn en trouw aan principes. Leer hun de wet van

God te eerbiedigen en te gehoorzamen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 13.

“De moeder moet standvastigheid en beslistheid bezitten. Zij moet zo vast

staan als een rots en niet afdwalen van het goede. Haar wetten en regels moeten

altijd en onder alle omstandigheden uitgevoerd worden; maar zij kan dit doen

met alle mildheid en zachtmoedigheid.” -The Review and Herald, 21 december

1886.

B Welke invloed zal een goed geordend en goed gedisciplineerd gezin

hebben op de wereld om hen heen? 1 Timótheüs 3:4-5; Genesis 18:18-

19.

“Een goed geordend, goed gedisciplineerd gezin zegt meer van het

christendom dan alle preken, die kunnen worden gepredikt. Zo'n gezin geeft

blijk, dat de ouders succesvol zijn geweest in het volgen van Gods aanwijzingen

en dat hun kinderen Hem zullen dienen in de gemeente. Hun invloed groeit,

want als zij uitdelen, ontvangen zij om weer uit te delen. De vader en moeder

vinden helpers in hun kinderen, die aan anderen het ontvangen onderricht van

thuis doorgeven. De buurt, waarin zij wonen, wordt geholpen, want daardoor

zijn zij verrijkt geworden voor tijd en eeuwigheid. Het hele gezin houdt zich

bezig met het dienen van de Meester en door hun goddelijke voorbeeld worden

anderen geïnspireerd om gelovig en getrouw te zijn aan God in de omgang met

Zijn kudde, Zijn prachtige kudde.” -The Review and Herald, 6 juni, 1899.

“Iedere man, elke vrouw en elk kind moeten het menen. Het is geen tijd

om nu ontmoedigd te worden, want de boze drukt zwaarder op ons dan ooit

tevoren, en wij kunnen ons niet veroorloven terrein te verliezen door achteruit te

gaan. In de naam van Jezus Christus van Nazareth moeten wij strijden voor het

goede; en wij moeten ernaar streven, dat onze kinderen niet uit onze armen en

uit onze huizen worden genomen voor de gelederen van de vijand. Wij kunnen

het niet toestaan. Wij moeten voor God werken en wij moeten voor de hemel

werken met alle macht en geloof in ons.” –The Review and Herald, 21 december

1886.

38 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 15 mei

4 HEMEL OP AARDE

A Maar al te vaak worden kinderen thuis beschouwd als

"vredeverstoorders". Wat kunnen ouders doen om deze situatie te

verbeteren? Psalm 128:1, 3, 6; Spreuken 31:27-28.

“Van het thuis moet alles gemaakt worden, wat het woord inhoudt. Het

moet een beetje hemel op aarde zijn, een plaats waar de genegenheden worden

ontwikkeld in plaats daarvan deze opzettelijk te onderdrukken.” -Testimonies 3,

blz. 539.

“Voor een groot deel scheppen ouders de sfeer in huis… De verandering

moet nu plaatsvinden. Ons dagelijks leven beslist over onze eeuwige

bestemming.” –Het Bijbels Gezin, blz. 12-13.

“Smeekt u uw kinderen om tot Christus te komen en gaat u dan naar een

plaats, waar geen oog kan zien en geen oor kan horen, en daar stort u uw

smeekbeden voor hen voor God? Waarom hebt u uw huis vol met ongewijde

kinderen? Het is omdat er geen begrip is van de eisen van God. Het is omdat er

geen begrip is, dat Christus hen heeft gekocht en dat zij Zijn kinderen zijn.” -The

Review and Herald, 21 december 1886.

B Welke ervaring moet het doel van elk gezinslid zijn? Filippensen 2:1-

5. Hoe kunnen ouders het huis tot een aantrekkelijke plaats maken?

“Hoewel er zwaarwegende verantwoordelijkheden op de ouders

afgewenteld worden om het toekomstige geluk en de belangen van hun kinderen

zorgvuldig te bewaken, is het ook hun plicht om thuis zo aantrekkelijk mogelijk

te maken. Dit heeft veel groter gevolg dan bezit en geld te verwerven. Thuis

mag zonneschijn niet ontbreken. Het thuisgevoel moet levendig in de harten van

de kinderen gehouden worden, opdat zij terug mogen kijken op het huisgezin

van hun jeugd als een plaats van vrede en geluk dicht bij de hemel. Dan, als zij

volwassen zijn, zullen zij op hun beurt proberen een troost en zegen voor hun

ouders te zijn.” -The Review and Herald, 2 februari 1886.

“Thuis moet voor de kinderen de aantrekkelijkste plaats op de wereld zijn

en de aanwezigheid van moeder moet de grootste trekpleister vormen. Kinderen

hebben gevoelige, liefhebbende naturen. Zij zijn vlug blij gestemd en worden

gemakkelijk ongelukkig gemaakt. Door zachte discipline, met liefhebbende

woorden en daden kunnen moeders de kinderen aan hun hart binden.” –De Weg

tot Gezondheid, blz. 325.

39 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 16 mei

5 DOELTREFFENDE GEZINSOPVOEDING

A Wat kunnen wij leren van het korte verslag van de kindertijd van

Christus? Lukas 2:40, 52.

“Er is een belangrijke les voor ouders en kinderen om te leren van de stilte

van de Schrift aangaande de kindertijd en jeugd van Christus. Hij was ons

voorbeeld in alle dingen. In de kleine opmerking over Zijn kindertijd en

jeugdige leven ligt een voorbeeld voor zowel ouders als kinderen, dat hoe

rustiger en ongemerkt de periode van de kindertijd en de jeugd is verstreken en

hoe natuurlijker en vrij van gekunstelde opwinding, des te veiliger zal het zijn

voor de kinderen en des te gunstiger voor de vorming van een karakter van

zuiverheid, natuurlijke eenvoud en ware morele waarde.” -My Life Today, blz.

299.

“Hoe rustiger en eenvoudiger het leven van het kind, hoe vrijer van

kunstmatige opwinding en hoe meer in harmonie met de natuur, hoe gunstiger

het is voor de fysieke en mentale kracht en voor het geestelijk

uithoudingsvermogen.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 161.

B Hoe onderwees Christus door voorschrift en voorbeeld, dat

christenen altijd zullen bidden? Matthéüs 14:23; Lukas 6:12; 18:1.

“Zorg voor een plaats, waar u in het verborgene kunt bidden. Jezus had

uitverkoren plaatsen, waar Hij gemeenschap kon hebben met God en dat moeten

ook wij hebben. Dikwijls hebben wij het nodig ons ergens terug te trekken, hoe

nederig die plaats ook mag zijn, opdat wij daar alleen kunnen zijn met God.” –

Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 76.

VRIJDAG TERUGBLIK 17 mei

1 Welke ervaring zal dagelijks gezien worden onder hen, die trachten

het leven van Christus in de gezinskring te evenaren?

2 Wat zijn enige factoren, die de gezinssituatie zullen verbeteren?

3 Waarom zijn regels noodzakelijk voor alle gezinsleden?

4 Hoe zullen kinderen, die volwassen zijn geworden, terugkijken op het

christelijke gezin, waar zij zijn opgegroeid?

5 Hoe kunnen ouders zeker stellen, dat hun huis een geestelijk veilige

omgeving is voor hun kinderen?

40 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 8 SABBAT, 25 mei 2013 21.41 uur

HET GEZIN ALS EEN OEFENSCHOOL

“Zet uw hart op al de woorden, die ik heden onder u betuig, dat gij ze

uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de woorden van

deze wet” (Deuteronomium 32:46).

“Ware opvoeding is een zendingstraining. Ieder kind van God is geroepen

om een zendeling te zijn; wij zijn geroepen tot een dienst van God en onze

medemens; en om ons daarvoor geschikt te maken zou die dienst een onderwerp

van de opvoeding moeten zijn.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 331.

Aanvullende studie: Het Bijbels Gezin, blz. 260-266; 350-360.

ZONDAG 19 mei

1 OPVOEDEN OM TE DIENEN

A Welk plan en bedoeling heeft God voor iedere ziel, die zich tot Hem

keert? Johannes 17:18; Matthéüs 20:27-28; 10:16.

“Dit doel (het dienen van God en onze medemens) moet christelijke

ouders en leraars altijd voor ogen blijven. We weten niet in welke tak van dienst

onze kinderen werkzaam zullen zijn. Zij kunnen hun leven in de gezinskring

doorbrengen; zij kunnen voor hun leven een gangbaar beroep kiezen, of als

evangeliedienaar naar heidense landen gaan; maar allen zijn gelijk geroepen als

zendelingen voor God, dienaren van genade voor de wereld.

De kinderen en de jeugd … moeten een opleiding krijgen, die hen zal

helpen aan de zijde van Christus te staan in onzelfzuchtige dienst… Aan alle

kanten zijn wereldse verlokkingen tot zelfzucht en toegeven aan eigen

begeerten, die hen wegroepen van het pad, dat bestemd is voor de vrijgekochten

des Heren. Of hun leven een zegen zal zijn of een vloek, hangt af van de keuze,

die zij maken. Overvloeiend van energie, verlangend om hun mogelijkheden uit

te proberen, moeten zij een uitweg vinden voor hun uitbundige levenslust. Zij

zullen actief zijn, voor het goede of voor het kwade. Gods woord onderdrukt

geen enkele activiteit, maar leidt die in de juiste banen…

Als ouders en christenen is het aan ons om onze kinderen de juiste

richting te geven. Zij moeten zorgvuldig, verstandig en liefdevol geleid worden

op de paden van christelijk dienstwerk… ‘Gelijk de Zoon des mensen niet

gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen’ (Matthéüs 20:28), is de

grote les, die wij onszelf moeten leren en aan anderen moeten onderwijzen.” –

De Weg tot Gezondheid, blz. 331-333.

41 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 20 mei

2 HET GEZIN ALS EEN OPLEIDINGSSCHOOL

A Welk contrast wordt getoond tussen de opvoeding thuis van Jezus en

die van de leraren van Zijn tijd? Lukas 2:40; Johannes 7:15;

Matthéüs 7:29. Bespreek het belang van de opvoeding om te dienen

thuis.

“Jezus werd thuis opgevoed. Zijn moeder was Zijn eerste menselijke

lerares. Van haar lippen en uit de boekrollen der profeten leerde Hij de hemelse

dingen…

De opvoeders van die tijd zochten respect af te dwingen door pracht en

uiterlijk vertoon. Tegenover dit alles vertegenwoordigde het leven van Jezus een

opmerkelijk contrast… ‘Het Kind groeide op en werd krachtig en het werd

vervuld van wijsheid en de genade Gods was op Hem’ (Lukas 2:40). Zó

voorbereid begon Hij Zijn dienstwerk, waarbij van Zijn contacten met de

mensen altijd een zegenrijke invloed uitstraalde, een kracht tot vernieuwing

zoals de wereld nooit eerder aanschouwd had.

Het tehuis is de eerste school van het kind en het is hier, dat de grondslag

gelegd moet worden voor een leven van dienstbetoon. De beginselen moeten

niet alleen in theorie geleerd worden. Zij behoren de gehele vorming van het

leven tot doel te hebben.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 335-336.

B Welke raad heeft de wijze man voor iemand, die niet wil werken?

Spreuken 6:6-11. Hoe kan behulpzaamheid in het gezinsleven worden

toegepast?

“Het kind moet heel vroeg de les van hulpvaardigheid worden geleerd. Zo

gauw als de kracht en het denkvermogen het toelaten, moet het in huis plichten

krijgen. Het moet aangemoedigd worden om vader en moeder te helpen, zichzelf

te verloochenen en zichzelf te beheersen om het geluk en gemak van anderen

vóór het zijne te stellen, uit te zien naar gelegenheden om broers en zusjes en

speelmakkertjes op te vrolijken en bij te staan, ouderen vriendelijkheid te

bewijzen, evenals zieken en ongelukkigen. Hoe meer de geest van ware

dienstbaarheid het huis vervult, hoe vollediger dit zich in het leven van de

kinderen zal ontwikkelen. Zij zullen leren om in de dienst aan en de opoffering

voor anderen vreugde te vinden.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 336.

42 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 21 mei

3 HET HANDBOEK VOOR AANWIJZINGEN VOOR HET GEZIN

A Welke speciale aanwijzing moeten ouders in gedachten houden bij het

opvoeden van hun kinderen? Romeinen 14:19; Filippensen 2:15; Judas 3.

“De Bijbel geeft duidelijke aanwijzingen met betrekking tot het

belangrijke werk van de opvoeding van kinderen (Zie Deuteronomium 6:4-9;

7:3-4, 6-8)… Hier zijn duidelijke aanwijzingen, die tot in onze tijd reiken. God

spreekt tot ons in deze laatste dagen en Hij wil begrepen en gehoorzaamd

worden…

Zij, die de waarheid hebben gezien en het belang ervan hebben gevoeld,

en een ervaring hebben gehad in de dingen Gods, moeten gezonde leerstellingen

aan hun kinderen onderwijzen. Zij moeten hen vertrouwd maken met de grote

steunpilaren van ons geloof, de redenen voor het feit, dat wij zevende dags

adventisten zijn, waartoe wij geroepen worden om, evenals de kinderen van

Israël, een bijzonder volk te zijn, een heilige natie, afgescheiden en anders dan

alle andere volken op aarde. Deze dingen moeten aan onze kinderen worden

uitgelegd in eenvoudige taal, gemakkelijk te begrijpen en naarmate zij ouder

worden, moeten de lessen, die gegeven worden, aansluiten op hun toegenomen

bevattingsvermogen, tot de fundamenten van de waarheid breed en diep gelegd

zijn.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 268, 269-270.

“God verbiedt de jeugd hun aspiraties niet. De elementen van het karakter,

die een man werkelijk succesvol maken en geëerd onder de mensen, de niet te

onderdrukken wens iets groots tot stand te brengen, de ontembare wil, de

energieke aanwending, het onvermoeibare doorzetten, moeten niet ontmoedigd

worden. Door de genade van God moeten deze gericht worden op het bereiken

van waarden, veel hoger dan slechts zelfzuchtige en wereldse belangen, zoals de

hemel hoger is dan de aarde.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 332.

B Wat moet de dagelijkse gids zijn van de ouders? Psalm 119:105, 130.

“Het woord van God moet hun dagelijkse gids zijn. De instructies zijn van

zodanige aard, dat ouders geen fouten hoeven te maken in de opvoeding van hun

kinderen, maar het laat geen onverschilligheid of nalatigheid toe. De wet van

God moet de kinderen worden bijgebracht als de grote morele maatstaf.

Wanneer zij opstaan en wanneer zij gaan zitten, wanneer zij weggaan en

wanneer zij binnenkomen, moet deze wet hun onderwezen worden als de grote

leefregel, en zijn principes moeten verweven worden met al hun bezigheden. Ze

moeten leren eerlijk, waarachtig, matig, spaarzaam en vlijtig te zijn en God met

het gehele hart lief te hebben. Zo worden zij grootgebracht in de tucht en de

vermaning des Heren. Zo worden hun voeten op het pad van plicht en veiligheid

gezet.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 268-269.

43 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 22 mei

4 RESPECT VOOR GEZAG

A Wat eist het vijfde gebod? Exodus 20:12. Bespreek het gevolg van

gelovige, ouderlijke opvoeding op Izaäk in verband met de ouderlijke

autoriteit (Genesis 24:1-4, 67).

“Kinderen moeten geoefend, opgevoed en getuchtigd worden, opdat zij

hun ouders zouden gehoorzamen en achting zouden hebben voor hun gezag. Op

deze wijze wordt eerbied voor goddelijk gezag in hun harten geplant, en de

gezinstraining zal zijn als een voorbereidende oefening voor het gezin in de

hemel.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 262-263. “Ouders mogen hun

verantwoordelijkheid voor het toekomstig geluk van hun kinderen nooit uit het

oog verliezen. Dat Izaäk het oordeel van zijn vader eerbiedigde, was het gevolg

van een opvoeding, die hem liefde voor een leven in gehoorzaamheid had

geleerd. Abraham eiste van zijn kinderen, dat ze zijn vaderlijk gezag

respecteerden. Maar zijn dagelijks leven getuigde ervan, dat hij dit gezag niet

zelfzuchtig of willekeurig uitoefende, maar dat dit op liefde gegrond was en dat

hij hun welzijn en geluk op het oog had.” –Boodschap aan Jonge Mensen, blz. 440.

“U vraagt: “Moeten ouders een partner uitzoeken zonder rekening te

houden met de gedachten of gevoelens van zoon of dochter?” Ik zal u de vraag

stellen, zoals deze behoort te luiden: “Moet een zoon of dochter een partner

uitkiezen zonder eerst de ouders te raadplegen, wanneer zo’n stap werkelijk van

invloed is op het geluk van de ouders, als zij om hun kinderen geven? Moet dat

kind dan, ongeacht het advies en het smeken van zijn ouders, vasthouden aan het

volgen van zijn eigen weg?” Ik antwoord zeer beslist: Neen, niet als hij nooit

trouwt. Het vijfde gebod verbiedt zo’n houding.” –Getuigenissen voor de

Gemeente 5, blz. 92.

B Hoe kan het karakter van Ismaël beschreven worden? Genesis 16:12.

Bespreek het gevolg van de opvoeding van Abraham op Ismaël.

“Het onderricht, dat Abraham eertijds gegeven had, was niet zonder uitwerking op

Ismaël gebleven, maar de invloed van de vrouwen had tot gevolg, dat afgoderij ingang

vond in zijn huis. Van zijn vader gescheiden en verbitterd door de twist en verdeeldheid

van een gezin, waar liefde en vrees voor God ontbraken, werd Ismaël ertoe gedreven het

woeste leven van een woestijnhoofdman te leiden; zijn hand was ‘tegen allen en de hand

van allen tegen hem’ (Genesis 16:12). Op latere leeftijd bekeerde hij zich van zijn

dwalingen en keerde hij terug tot de God van zijn vader, maar het stempel van zijn

karakter bleef rusten op zijn nageslacht. De machtige natie, die van hem afstamde, was

een rusteloos, heidens volk, dat altijd een bron van ergernis en strijd vormde voor de

afstammelingen van Izaäk.” –Patriarchen en Profeten, blz. 146.

44 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 23 mei

5 BELOFTEN VAN ZEGENINGEN

A Wat heeft de Heer bekend gemaakt aan de ouders om hun kinderen

in staat te stellen kennis van God te verkrijgen? Deuteronomium

32:46; 11:18-19, 21.

“Wij worden bij Israël gerekend. Al de instructies, die aan de Israëlieten

werden gegeven aangaande opvoeding en opleiding van hun kinderen, die alle

beloften van zegen inhouden door gehoorzaamheid, zijn voor ons.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 340.

“Zoals de Israëlieten hun kinderen binnenshuis hielden gedurende de tijd,

dat Gods oordelen in het land waren, zo moeten wij in deze gevaarvolle tijden

onze kinderen apart en gescheiden houden van de wereld. Wij moeten hen leren,

dat de geboden Gods veel meer betekenen dan wij ons realiseren. Degenen, die

deze houden, zullen niet de praktijken van de overtreders van Gods wet

nabootsen.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 361.

B Hoe veel heeft God hen lief, die zich geven tot Zijn dienst? Micha 5:7-

8; Johannes 17:22-23.

“Wondervolle, wondervolle woorden, bijna buiten de greep van ons

geloof! De Schepper van alle werelden heeft degene, die zichzelf tot Zijn dienst

geeft, lief, zoals Hij Zijn Zoon lief heeft. Zelfs hier en nu worden Zijn

genadegaven op ons uitgestort voor dit verbazend grote doel. Hij heeft ons het

licht en de Majesteit van de hemel gegeven en met Hem heeft Hij al de hemelse

schatten over ons uitgegoten… Hij wenst van ons, dat wij ons in alles zullen

verheugen, wat onze karakters zal veredelen, vergroten en verhogen.” –De Weg

tot Gezondheid, blz. 340-341.

VRIJDAG TERUGBLIK 24 mei

1 Hoe belangrijk is het om onze kinderen de juiste richting aan te geven

van het pad van christelijke dienen?

2 Op welke wijze en waarom moet zendingsopvoeding in het gezin

beginnen?

3 Wat zijn enige van de fundamenten van christelijke

kinderopvoeding?

4 Waarin kunt u een opmerkelijk verschil zien tussen Izaäk en Ismaël?

5 Hoe wil God de kinderen bereiken door hun ouders?

45 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


SABBAT, 1 juni 2013

EERSTE SABBATGAVEN

voor een hoofdkantoor in Belize

Belize ligt aan de noordoostelijke

kust van Midden-Amerika. Met een oppervlakte van 22.965 km ² is het de

kleinste natie, na El Salvador, op het vasteland van Amerika, en het is ook de

minst bevolkte met 328.000 inwoners.

In het noorden wordt het begrensd door Mexico, in het zuiden en westen

door Guatemala en in het oosten door de Caribische Zee, met een kustlijn van

280 kilometer.

Belize, tot 1973 bekend als Brits Honduras, was de laatste Britse kolonie

op het Amerikaanse vasteland. Het verkreeg onafhankelijkheid op 21 september

1981, maar het blijft een lid van het Britse Gemenebest.

De Reformatieboodschap kwam in dit land, toen een gezin van de

gemeente uit Honduras emigreerde naar Belize in januari 1990. Door hun

zendingswerk werden nieuwe zielen bereikt met de evangelieboodschap en in

maart 1994 vond de eerste doop plaats. Niet lang daarna werd een Bijbelarbeider

van Honduras gestuurd om het werk verder te ontwikkelen, en zo was de weg

vrijgemaakt voor het organiseren van de Belize Zending. In 1998 hebben wij

besloten om de gemeente op te richten en in 2001 werd de oprichting

goedgekeurd. In eerste instantie hebben wij een huis gehuurd als

aanbiddingplaats, maar de wens om ons eigen kerkgebouw te hebben brandde in

onze harten.

Door Gods genade en met de hulp van onze broeders, zusters en vrienden

over de hele wereld waren wij in staat om een eerste eigendom te verwerven in

Belize en te beginnen met de bouw voor ons hoofdkantoor. Echter, de stad

Belize is een moerassig gebied onder de zeespiegel. Om te kunnen bouwen in

Belize waren vele vrachtwagens met harde grond, zand en grind nodig om

bouwkavels te vullen en het gebied tot boven de vloedlijn te verhogen. Een

solide fundering is ook vereist. Wij zijn dankbaar voor de vorige Eerste

Sabbatgaven, maar extra middelen zijn nog steeds nodig om het project af te

maken.

Daarom bidden wij, dat de Heer uw hart zal aanraken om overvloedig uit

te delen, wanneer de Eerste Sabbatgaven voor Belize worden ingezameld.

“Geld, tijd, invloed, alle uit Gods hand ontvangen gaven, zullen zij (die

vervuld zijn met de liefde van Christus) slechts op prijs stellen als middelen ter

bevordering van het evangeliewerk.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 51.

46 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013

Uw broeders en zusters in Belize


Les 9 SABBAT, 1 juni 2013 21.50 uur

DE FIRMA ‘THUIS’

“Mijn zoon, bewaar het gebod van uw vader, en verlaat de wet van

uw moeder niet” (Spreuken 6:20).

“Een heilig pand is toevertrouwd aan ouders om de fysieke en morele

gesteldheid van hun kinderen te bewaken, zodat het zenuwstelsel goed in balans

kan zijn en de ziel niet in gevaar komt. Vaders en moeders moeten de

levenswetten begrijpen, zodat zij niet door onwetendheid verkeerde neigingen in

hun kinderen laten ontwikkelen.” -Fundamentals of Christian Education, blz.

143.

Aanvullende studie: Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 287-315.

ZONDAG 26 mei

1 EEN SCHOUWSPEL AANGENAAM VOOR GOD EN ENGELEN

A Hoe zal het gezin zijn taken vervullen? 1 Korinthe 14:40.

“Een goed geregeld, ordelijk gezin is een aangenaam schouwspel voor

God en dienende engelen. U moet leren hoe een huis ordelijk, comfortabel en

gezellig te maken. Versier dan dat huis met waardigheid en de geest zal worden

ontvangen door de kinderen; en orde, regelmaat en gehoorzaamheid zullen

bereidwilliger vastgelegd worden door u beiden.” -Testimonies 2, blz. 259.

“Vaders en moeders, die God de eerste plaats in hun gezin geven, die hun

kinderen leren, dat de vreze het beginsel van alle wijsheid is, verheerlijken God

voor engelen en mensen, door de wereld een ordelijk, goed geregeld gezin te

laten zien. Dat is een gezin, dat God lief heeft en gehoorzaamt in plaats van

tegen Hem in opstand te komen. Christus is geen vreemdeling bij hen aan huis.

Zijn naam hoort bij hun gezin. Ze eerbiedigen en verheerlijken Hem. Engelen

verheugen zich over een gezin, waar God oppermachtig regeert en waar

kinderen leren het geloof, de Bijbel en hun Schepper te eerbiedigen...

De ‘Firma THUIS’ moet goed georganiseerd zijn. Vader en moeder

moeten zich samen bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en hun taak met

helder inzicht doen. Er mag geen verschil van mening zijn. Vader en moeder

mogen nooit in tegenwoordigheid van hun kinderen elkaars plannen en oordeel

bekritiseren.” –Het Bijbels Gezin, blz. 264, 257.

47 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 27 mei

2 DE VADER IN DE FIRMA THUIS

A Wat voor invloed zal de kinderen en jongeren omringen in onze

huisgezinnen? Romeinen 12:10; Éfeze 5:2. Verklaar de rol van de

vader in dit opzicht.

“De kinderen kijken naar hem (de vader) om leiding en ondersteuning te

ontvangen. Hij moet het leven kennen en weten, welke invloeden en welke

contacten goed zijn voor het gezin. Boven alles moet hij zich door

Godvrezendheid, liefde en door Zijn Woord laten leiden. Zo kan hij de voeten

van zijn kinderen op de goede weg leiden.” –Het Bijbels Gezin, blz. 172.

B Wat zal de vader in staat stellen om het huis tot een gelukkige,

vredige plaats te maken? Filippensen 2:5. Bespreek hoe een getrouw

hoofd van het huisgezin de verantwoordelijkheden ten opzicht van

zijn gezin zal vervullen.

“Vader moet meehelpen om het gezin gelukkig te maken. Wat voor

zorgen hij ook heeft en hoe ingewikkeld zijn beroep ook is, het mag zijn gezin

niet overschaduwen. Hij moet met een glimlach op z’n gezicht en met

vriendelijke woorden thuis komen…

Vader moet aan het hoofd van het gezin staan, niet als een uit z’n krachten

gegroeide, ongedisciplineerde jongen, maar als man met een mannelijk karakter,

iemand die zijn hartstochten onder controle heeft. Hij moet correct moreel

gedrag leren. Zijn gedrag binnen het gezin moet door zuivere Bijbelse principes

geleid en gecorrigeerd worden. Dan groeit hij op tot een volwassen man in

Christus Jezus.” –Het Bijbels Gezin, blz. 172, 173-174.

C Welke houding van de man en vader zal bijdragen tot het succes van

het huisgezin? 1 Korinthe 11:1.

“De man en vader is het hoofd van het gezin. Zijn vrouw verwacht van

hem liefde en medeleven en hulp bij de opvoeding van de kinderen…

Zijn invloed thuis hangt af van zijn kennis van de enig ware God en van

Jezus Christus, die Hij gezonden heeft…

De Heer heeft de man als hoofd van de vrouw gesteld om haar te

beschermen. Hij is degene, die het gezin samen bindt, die de leden van het gezin

bij elkaar brengt.” –Het Bijbels Gezin, blz. 172, 173, 175.

48 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 28 mei

3 DE MOEDER IN DE FIRMA THUIS

A Op welke wijze zijn de taken van een moeder heiliger dan die van een

vader? Geef een voorbeeld. Richteren 13:9-12.

“De wereld heeft moeders nodig, die dit niet alleen in naam zijn, maar ook

in elke betekenis van het woord. We mogen gerust zeggen, dat de speciale taken

van de vrouw heiliger en gewijder zijn dan die van de man. Vrouwen, besef

jullie heilige opdracht en neem Godvrezend en in Zijn kracht jullie levenstaak

op je.” –Het Bijbels Gezin, blz. 188.

B Op welke wijze dient Hanna, de moeder van Samuël, als een positief

voorbeeld voor moeders nu? 1 Samuël 1:11.

“Hoe rijk was Hanna beloond! En welk een bemoediging om getrouw te

zijn is haar voorbeeld! Er zijn onschatbare gelegenheden, oneindig kostbare

belangen voor elke moeder… De moeder heeft het voorrecht een zegen te zijn

voor de wereld door haar invloed. En op deze wijze zal ze zelf blijdschap

kennen.” –Patriarchen en Profeten, blz. 523.

C Waarom is de kracht voor het goede van de moeder, naast God, de

grootste zegen in het gezin en in de maatschappij? In welke mate zijn

de moeder en haar kind verbonden door een tedere band? Geef een

voorbeeld. 2 Timótheüs 1:5.

“Moeder is Gods vertegenwoordigster, die haar gezin kerstent. Zij moet

door haar voorbeeld laten zien, hoe Bijbelse vroomheid ons in werk en

ontspanning moet leiden. Ze moet haar kinderen leren, dat zij alleen door genade

gered kunnen worden, door geloof, een geschenk van God. “ –Het Bijbels Gezin,

blz. 191.

“Moeders, ontwaak en zie het feit onder ogen, dat uw voorbeeld en

invloed effect heeft op het karakter en de bestemming van uw kinderen,

ontwikkel dan ook met het oog op uw verantwoordelijkheid een evenwichtige

geest en een zuiver karakter, dat alleen het ware, goede en schone weerspiegelt.

Uw barmhartige Verlosser ziet u met liefde en medeleven aan, is bereid

om uw gebeden te verhoren en u de hulp te bieden, die u nodig heeft. Hij kent de

lasten van het hart, die iedere moeder met zich mee draagt, en Hij is haar beste

vriend in elke noodsituatie.” –Christus Weerspiegelen, blz. 169.

49 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 29 mei

4 ANDERE FACTOREN

A Wat is van belang in onze ouderlijke plichten? Markus 13:13; Genesis

12:8; 13:18.

“Christus bad voor Zijn discipelen, niet dat zij uit de wereld zouden

worden weggenomen, maar dat zij voor het kwaad bewaard zullen zijn, dat zij

zouden kunnen worden afgehouden van toegeven aan de verleidingen, die zij

aan alle kanten zouden tegenkomen. Dit is een gebed, dat door elke vader en

moeder moet worden gebeden. Maar zullen zij zo pleiten bij God ten behoeve

van hun kinderen en dan hen laten doen, wat zij willen? Zullen zij toegeven aan

de eetlust, totdat het de overhand krijgt en dan verwachten de kinderen in toom

te houden? Neen, matigheid en zelfbeheersing moeten onderwezen worden

vanaf de wieg.” –Christian Education, blz. 166.

B Hoe kunnen ouders van hun huis een 'huis van gebed' maken? Jesaja

56:7; 1 Kronieken 16:40. Bespreek de voordelen van het regelmatige

gezinsgebed in de hedendaagse tijd.

“Als er ooit een tijd was, dat elk huis een huis van gebed moet zijn, dan is

het nu. Vaders en moeders moeten vaak hun hart tot God verheffen in nederige

smeekbede voor zichzelf en voor hun kinderen.” –Christian Education, blz. 221.

C Wat nog meer moeten ouders bedenken om te doen voor hun

kinderen? Maleáchi 3:16 (e.d.). Op welke waarschuwing moeten wij

acht slaan?

“Br. L ... u spreekt niet verstandig en oordeelkundig tegen uw vrouw en

kinderen. U moet vriendelijkheid en zachtmoedigheid ontwikkelen. Uw

kinderen hebben geen beste invloed en voorbeeld gehad. Zij moeten u niet

beheersen, maar u hen, niet hardvochtig, niet bazig, maar met standvastigheid en

met een vast doel.

Zuster L, u hebt een grote strijd voor u om te overwinnen. U hebt het ik de

overwinning laten behalen. Uw koppige wil is de grootste vijand, die u hebt. U

hebt een niet onderworpen natuur en geen controle over uw tong. Het gebrek aan

zelfbeheersing is een groot kwaad voor uzelf en voor uw gezin. Geluk, rust en

vrede zijn in uw woning geweest, maar slechts een korte periode. Als uw wil

wordt tegengewerkt, bent u snel geïrriteerd en dan spreekt en handelt u, alsof

een duivel bezit van u heeft genomen. Engelen keren zich af van de plaats van

tweedracht, waar boze woorden worden uitgewisseld.” -Testimonies, 2, blz. 78-

79.

50 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 30 mei

5 SPECIALE AANWIJZINGEN

A Welke lessen van tedere zorg voor vrouw en kinderen zullen

christelijke vaders leren van het voorbeeld van Jakob? Genesis 33:13-

14.

“De gemiddelde vader laat veel gouden kansen liggen om zijn kinderen

aan zich te binden. Als hij van zijn werk thuis komt, moet het een plezierige

afwisseling zijn tijd voor de kinderen te nemen.

Vaders moeten hun schijnbare waardigheid afleggen. Zij moeten wat tijd

voor ontspanning nemen. Dan kunnen ze samen met de kinderen optrekken,

kunnen meeleven met hun kleine moeilijkheden en hen met sterke liefdesbanden

aan hun hart binden. Hij moet zoveel indruk op hun zich ontplooiend verstand

maken, dat ze zijn raad als heilig beschouwen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 179.

B Op welke belofte mogen trouwe ouders aanspraak maken bij het

opvoeden van hun kinderen? Jesaja 49:25 (l.d.).

“Laat de vader, als priester van het gezin, het morgen- en avondoffer op

het altaar van God leggen, terwijl de vrouw en kinderen zich verenigen in gebed

en lofprijzing. In een dergelijk huishouden zal Jezus graag verblijven.” –

Christian Education, blz. 221.

“Ouders staan in de plaats van God bij hun kinderen en zij zullen

rekenschap moeten geven, of zij getrouw zijn geweest aan de enkelen, die aan

hun zorg waren toevertrouwd.” -The Review and Herald, 28 maart 1893.

“Het werkterrein van de moeder mag nederig zijn, maar haar invloed is,

verenigd met die van de vader, even blijvend als de eeuwigheid.” –Het Bijbels

Gezin, blz. 195.

VRIJDAG TERUGBLIK 31 mei

1 Hoe kunnen ouders hun huizen tot een aangename plaats maken voor

God en engelen?

2 Verklaar de verschillen tussen de goede eigenschappen van de man en

vader en die van de vrouw en moeder.

3 Hoe zijn de aparte taken van een vrouw heiliger dan die van een

man?

4 Wat is de belangrijkste factor in het veilig stellen van de

tegenwoordigheid van Jezus in het gezin?

5 Noem enige lasten, die ouders kunnen delen in de gezinskring.

51 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 10 SABBAT, 8 juni 2013 21.57 uur

GEZINSDISCIPLINE

“Alsdan spreken, die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste: De

Heere merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn

aangezicht geschreven, voor hen, die de Heere vrezen, en voor hen, die aan

Zijn naam gedenken” (Maleáchi 3:16).

“Liefde komt van God. Het is een plant van hemelse oorsprong en deze

kan niet leven en bloeien in het natuurlijke hart... De beste manier om het

karakter te hervormen en het gedrag van uw gezin te regelen is door het principe

liefde. Deze is inderdaad een kracht en zal volbrengen, wat geld of macht nooit

zou kunnen.” -Testimonies 4, blz. 256.

Aanvullende studie: Het Bijbels Gezin, blz. 221-237.

ZONDAG 2 juni

1 GOEDE EN VERKEERDE HOUDINGEN

A Wat is van belang voor ouders in het handhaven van gezinsdiscipline?

Matthéüs 18:19. Geef een voorbeeld van de manier, hoe de houding

thuis mee gaat naar het leven in de gemeente.

“De vader moet de verbinding van het gezin zijn. Dit is zijn positie en als

hij een christen is, zal hij de leiding over het gezin handhaven. In alle opzichten

moet zijn gezag erkend worden... Als vaders en moeders het oneens zijn, de een

werkt tegen de ander om elkaars invloed teniet te doen, zal het gezin in een

ontmoedigde toestand raken, en noch de vader, noch de moeder zal het respect

en vertrouwen ontvangen, die zo van belang zijn voor een goed bestuurd gezin...

Zouden die ouders in harmonie willen werken, dan zouden hun kinderen in de

vreze Gods geleid worden en bedenken, dat zij Zijn vertegenwoordigers zijn.” -

The Review and Herald, 13 maart 1894.

“De directeuren van onze instellingen hebben een zeer moeilijke taak om

de orde en de tucht te handhaven en verstandig om te gaan met de jonge mensen,

die onder hen staan. De leden van de gemeente kunnen veel doen door hen ter

zijde te staan. Wanneer de jongeren niet bereid zijn zich aan de regel van de

instelling te onderwerpen, of bij een of ander verschil van zienswijze met hun

superieuren besloten zijn hun eigen weg te volgen, laten de ouders dan zich niet

blindelings scharen aan de kant van hun kinderen.” –Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 3, blz. 177.

52 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 3 juni

2 KINDEREN CORRIGEREN

A Wat is vaak nodig bij onze inspanningen om onze kinderen te

corrigeren? Spreuken 19:18.

“Nadat u getrouw uw plicht aan uw kinderen gedaan hebt, draag hen dan

op aan God en vraag Hem u te helpen. Vertel Hem, dat u uw deel gedaan hebt

en vraag dan in geloof God Zijn deel te doen, datgene wat u niet kunt doen.

Vraag Hem hun neigingen in te tomen, om hen mild en vriendelijk te maken

door Zijn Heilige Geest. Hij zal u horen bidden. Hij zal uw gebeden graag

beantwoorden. Door Zijn woord heeft Hij u bevolen om uw kinderen te

corrigeren, om 'niet te sparen vanwege hun gehuil’, en op Zijn woord moet acht

geslagen worden.” -The Review and Herald, 19 september 1854.

B Welk verkeerd beleid van de kant van ouders kan worden

toegeschreven aan de opstandigheid van sommige kinderen in

belijdende christelijke gezinnen? 2 Timótheüs 3:2.

“Een van de tekenen van de 'laatste dagen' is de ongehoorzaamheid van

kinderen aan hun ouders. 2 Timótheüs 3:2. Beseffen ouders hun

verantwoordelijkheid? Velen schijnen de waakzame zorg uit het oog te

verliezen, die zij altijd voor hun kinderen moeten hebben, en dulden, dat zij

toegeven aan kwade hartstochten en dat zij hen ongehoorzaam zijn. Zij nemen

maar weinig notitie van hen, totdat hun eigen gevoelens worden opgewekt en

dan straffen zij hen in woede…

Ouders, corrigeer uw kinderen. Begin, als zij jong zijn, wanneer

indrukken gemakkelijker kunnen worden opgenomen en hun slechte geaardheid

onderworpen wordt, voordat zij opgroeien in hun eigen natuur en versterkt

worden met hun eigen kracht. U moet uw kinderen in liefde verbeteren.” -The

Review and Herald, 19 september 1854.

C Wat is van belang voor ouders, als hun kinderen volwassen worden,

om hun regels en methoden van discipline te herkennen? 1 Korinthe

13:11.

‘Behandel je kinderen niet alleen maar streng. Dan vergeet je de eigen

kinderjaren en dan vergeet je ook, dat zij nog maar kinderen zijn. Verwacht niet

van hen, dat zij volmaakt zijn. En probeer hen in hun handelen niet in één keer

tot volwassenen te maken.” –Het Bijbels Gezin, blz. 160.

53 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 4 juni

3 VEILIGHEID DOOR BEGINSELVASTE LIEFDE

A Met welke houding moeten wij onze kinderen benaderen om hen op te

voeden? Matthéüs 18:3 (e.d.). Verklaar enkele belangrijke principes

op dit punt.

“Moeders, is er geen werk voor u te doen in uw gezin? U kunt

onderzoeken, hoe wij het kwaad, dat al bestaat, kunnen verhelpen. Hoe zullen

wij met het werk beginnen? Als u wijsheid ontbreekt, ga dan naar God, Hij heeft

beloofd royaal te geven. Bid veel en aanhoudend om goddelijke hulp. Één regel

kan niet in alle gevallen worden gevolgd. Het uitoefenen van geheiligd inzicht is

nu nodig. Wees niet haastig en geërgerd en benader uw kinderen niet met

afkeuring. Een dergelijke manier zou alleen maar leiden tot opstandigheid in

hen. U moet zich bewust zijn van iedere verkeerde weg, die u hebt genomen, die

een deur geopend kan hebben voor Satan om uw kinderen door zijn

verzoekingen te misleiden... Voordat u begint met het onderwijzen van de les

van zelfbeheersing aan uw kinderen, moet u zelf deze leren.” –An Appeal to

Mothers, blz. 20-21.

“Weinig ouders beginnen vroeg genoeg hun kind gehoorzaamheid te

leren. Men laat het kind gewoonlijk twee of drie jaar worden, voordat de ouders

de opvoeding beginnen in de gedachte, dat het te jong is om te leren

gehoorzamen. Maar al deze tijd groeit het ego in het kleine wezentje sterker en

iedere dag wordt de taak om gezag over het kind te krijgen voor de ouders

moeilijker.

Op heel jonge leeftijd kunnen kinderen begrijpen, wat hen eenvoudig en

duidelijk verteld wordt, en door vriendelijke en verstandige leiding kan het kind

geleerd worden te gehoorzamen… De moeder moet geen enkele maal toelaten,

dat het kind een voordeel op haar behaalt; en ten einde dit gezag te handhaven is

het noodzakelijk harde maatregelen te nemen; met ferme, standvastige hand en

vriendelijkheid, dat het kind overtuigt van uw liefde, zal dit doel bereikt

worden…

Nooit zou het de kinderen mogen worden toegestaan om hun ouders

oneerbiedig te behandelen. Het volgen van de eigen wil zou nooit ongestraft

voorbij moeten worden gegaan. Het toekomstig welzijn van het kind vereist

vriendelijke, liefhebbende, maar ferme tucht.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 93-

94.

B Als de kracht van liefde beoefend wordt door bezorgde ouders, wat

zal dit dan doen voor hun kinderen? 1 Korinthe 13:7-8 (e.d.);

Romeinen 15:1.

54 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 5 juni

4 LIEFDE TONEN ONDER GEZINSLEDEN

A Wat is één van de belangrijke factoren in het hebben van een

succesvol gezinsleven? Filippensen 2:2. Verklaar, hoe ouders altijd

zullen laten zien, dat zij hun kinderen liefhebben.

“Er zijn moeders nodig, die hun kinderen zover leiden, dat zij zich als

onderdeel van het gezin zien... Druk jullie kinderen steeds op het hart, dat jullie

van hen houden; dat jullie in hun belang handelen, dat hun welzijn jullie enig

doel is. Kom aan hun kleine verlangens, wanneer dit ook maar enigszins

redelijke is, tegemoet.” –Het Bijbels Gezin, blz. 160, 161.

“Als uw kind speelt met iets, dat geen geschikt voorwerp is voor hem om

te gebruiken als een stuk speelgoed, ruk het dan niet van hem weg, maar geef

hem iets anders ervoor in de plaats, dat wel geschikt is voor hem en dat zal hem

veel plezier geven.” -The Signs of the Times, 30 april 1894.

“Leer uw kinderen vanaf hun babytijd vrolijk en gehoorzaam te zijn. Leer

hen u te helpen. Vertel aan hen, dat zij een deel zijn van de firma en dat u hun

hulp nodig hebt, zodat u zal worden gespaard om voor hen te zorgen. “O”,

zeggen sommige moeders, “mijn kinderen ergeren mij, als zij proberen mij te

helpen”. Dat deden die van mij ook, maar denkt u, dat ik hen dat liet weten?

Prijs uw kinderen. Leer hen, regel voor regel, stukje bij beetje. Dit is beter dan

het lezen van romans, beter dan telefoneren, beter dan het volgen van de

wereldmode. Wij zullen slechts één keer dit leven hebben. Wij kunnen ons niet

veroorloven te falen in het bereiken van het doel, waarvan Christus ons gezegd

heeft ernaar te streven.” –Sermons and Talks 1, blz. 325-326.

B Hoe moeten de leden van christelijke gezinnen genegenheid voor

elkaar tonen? Éfeze 4:32; Jakobus 3:17.

“In veel gezinnen wordt genegenheid van de één voor de ander te weinig

geuit. Aan sentimentaliteit is geen behoefte, maar wel aan het uiten van kuise,

zuivere en waardige liefde. Veel mensen leren zichzelf hardheid van hart aan en

tonen in woord en daad de satanische kant van hun karakter. Man en vrouw,

ouders en kinderen, broers en zusters moeten steeds tederheid en genegenheid

koesteren, voorkom elk overhaast woord en wek zelfs niet de schijn, dat jullie

niet genoeg van elkaar houden. Het is ieders plicht in het gezin om opgeruimd te

zijn en vriendelijk te spreken.” –Het Bijbels Gezin, blz. 161.

55 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 6 juni

5 DE HEILIGE GEEST DE LEIDING GEVEN

A Welk voorbeeld moeten vaders en moeders tonen aan hun kinderen?

Matthéüs 11:28-30.

“In het gezin moeten vaders en moeders altijd het voorbeeld geven aan

hun kinderen, waarvan zij willen, dat zij het navolgen. Zij zullen tegenover

elkaar een teder respect tonen in woord, blik en daad. Zij zullen duidelijk tonen,

dat de Heilige Geest hen leidt door hun kinderen het karakter van Jezus Christus

duidelijk te maken.” -The Review and Herald, 13 maart 1894.

B Welk doel zullen ouders voortdurend in gedachten hebben bij de

opvoeding van hun kinderen en hoe zullen zij dat doen? 2 Johannes 4-

6.

“Ouders zullen in hun dagelijks leven duidelijk maken, wat het betekent

God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Ware godsdienst is

een praktisch zaak in het huisgezin, een groot goed wordt vervuld. Godsdienst

zal de ouders leiden om het werk te doen, dat God bedoeld heeft om te doen in

het huisgezin. Kinderen zullen opgevoed worden in de vreze en vermaning van

de Heer.” –The Review and Herald, 13 maart 1894.

VRIJDAG TERUGBLIK 7 juni

1 Waarom heeft het kleine kind vaste richtlijnen nodig? Waarom zal

hij of zij het verschil kennen tussen, wat goed en aanvaardbaar

gedrag is en wat niet aanvaardbaar is in het gezin?

2 Maak onderscheid tussen goede en verkeerde methoden van het

corrigeren van kinderen.

3 Welk principe zullen wij hooghouden voor onze kinderen als het

fundament van alle wijsheid?

4 Hoe van belang is het uiten van genegenheid tussen de gezinsleden?

5 Hoe zullen christelijke ouders laten zien, dat zij geleid worden door

de Heilige Geest?

56 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 11 SABBAT, 15 juni 2013 22.02 uur

DE INVLOEDEN VAN HET GEZIN

“Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in hen, die zalig

worden, en in hen, die verloren gaan” (2 Korinthe 2:15).

“In een grote mate hangt het geluk van mannen en vrouwen en het succes

van de gemeente af van de invloed van het gezin... De wereld heeft niet zozeer

behoefte aan grote geesten als aan goede mannen, die in hun gezinnen een zegen

zijn.” -Gospel Workers, blz. 204.

Aanvullende studie: Testimonies 4, blz. 499-503.

ZONDAG 9 juni

1 ‘DE OORSPRONGEN DES LEVENS’

A Waarom moet het hart met alle ijver behoed worden? Spreuken 4:23.

Verklaar, hoe het gezin het hart is van de gemeenschap, van de

gemeente en van de natie.

“De maatschappij bestaat uit gezinnen en is wat de gezinshoofden ervan

maken. ‘Uit het hart zijn de oorsprongen des levens’ (Spreuken 4:23), en het

hart van de gemeenschap, van de kerk, van de natie, is het huisgezin. Het

welzijn van de gemeenschap, het succes van de kerk en de welvaart van de natie

hangen af van de invloed, die van de gezinnen uitgaat.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 291.

B Beschrijf de gevolgen van heilzame gezinsinvloeden? Psalm 115:11-14.

“Als het huiselijk leven zuiver en waarachtig was, als de kinderen, die uit

die zorg voortkwamen, voorbereid waren om de gevaren en de

verantwoordelijkheden van het leven tegemoet te kunnen gaan, welke

verandering zou in de wereld gezien worden.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 292.

“De leden van een gezin zullen oprechtheid, openhartigheid, eerlijkheid,

verdraagzaamheid en tederheid tonen voor elkaar. Door bemoedigende woorden

te spreken zal elk proberen de ander te helpen. Zulke woorden oefenen vaak een

invloed uit, die bestraffing overbodig maakt. Bekijk zaken in een vrolijk licht,

probeer de schaduwen weg te doen, die, als deze gekoesterd worden, de ziel

zullen omhullen. Ontwikkel sympathie voor anderen. Laat vrolijkheid,

vriendelijkheid en liefde het huis vervullen.” -The Signs of the Times, 1

september, 1898.

57 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 10 juni

2 EEN PRAKTISCHE DEMONSTRATIE VAN HET

CHRISTENDOM

A Hoe kunnen christelijke gezinnen een praktische demonstratie geven

van het verlossende geloof, dat zij belijden? Matthéüs 7:20-21;

Jakobus 1:25, 27.

“Christelijke ouders moeten hun kinderen opvoeden om de wet van God

te gehoorzamen. De redenen voor deze gehoorzaamheid en respect voor de wet

van God kunnen de kinderen ingeprent worden, zodra zij de aard ervan kunnen

begrijpen, zodat zij zullen weten, wat zij moeten doen en waarvan zij zich

onthouden moeten.” -The Review and Herald, 10 mei 1898.

“Tot de mannen en vaders zou ik willen zeggen: Zorg voor een reine,

heilige sfeer in je ziel… Je moet dagelijks van Christus leren. Nooit, nooit mag

je je thuis als tiran gedragen. Een man, die dat doet, werkt samen met

handlangers van de satan. Maak je wil ondergeschikt aan de wil van God. Doe

alles, wat in je vermogen ligt, om het leven van je vrouw plezierig en gelukkig

te maken. Neem het Woord van God als raadsman en leef thuis volgens de leer

van dat Woord. Dan handel je er ook in de gemeente naar en dan neem je die

ook mee naar het werk. Hemelse principes veredelen al je zakentransacties.

Gods engelen werken mee en helpen jou om Christus aan de wereld te

openbaren.” –Het Bijbels Gezin, blz. 174.

“Laten wij een praktische godsdienst hebben... Als God in ons gezin

geprezen wordt, zal er geen gevaar bestaan voor onenigheid in de gemeente.

Waar vredestichters zijn, daar is ook het dienen van heilige engelen. Word

bekeerd; heb berouw; besef wat godsdienst is. Open uw hart en laat de Here

Jezus erin. Wij kunnen niet halfslachtig zijn in het dienen van God en

voorbereid zijn om te staan in het oordeel. Wij moeten Christus in ons hebben

en Zijn heilige aanwezigheid zal een zuivere sfeer in het huisgezin en in de

gemeente scheppen.” -The Youth's Instructor, 9 januari 1896.

B Welke openbare les moeten christelijke gezinnen voor de wereld

stellen? 1 Petrus 3:15-16; 2 Korinthe 2:15-16.

“God wil, dat ons gezin symbool staat voor het hemels gezin. Ouders en

kinderen, denk hier elke dag aan! Ga met elkaar om als leden van het gezin van

God. Dan is jullie leven een voorbeeld voor de wereld, van wat een gezin kan

zijn, dat God lief heeft en Zijn geboden houdt. Christus wordt dan verheerlijkt.

Zijn vrede, genade en liefde doortrekken de familiekring als een kostbaar

parfum.” –Het Bijbels Gezin, blz. 13-14.

58 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 11 juni

3 DE INVLOED VAN EEN CHRISTELIJK GEZIN

A Welke factoren zullen een besliste bescherming verlenen voor onze

kinderen tegen de verdorven invloeden van de wereld? Matthéüs

5:13.

“Ware godsdienst is het licht der wereld, het zout der aarde. Christelijke

ouders, zult u eraan denken, dat het zout deugden bezit om uw gezin te

verlossen? Er moeten geen luide commando’s gegeven worden in het huisgezin.

Laat niets van uw lippen komen, dat onvriendelijk en ergerlijk voor uw kinderen

is. Deze kinderen ontvangen hun eerste lessen van hun vader en moeder, en geen

ruwe, strenge, sombere voorstelling moet worden gegeven. De liefde van

Christus moet hun karakter bekleden.” -The Review and Herald, 22 augustus,

1899.

“’s Morgens zullen de eerste gedachten van de christen zijn voor God.

Kom tot Hem in nederigheid, met een hart vol tederheid en met een besef van de

verleidingen en gevaren die u en uw kinderen omringen. 's Morgens en’ s

avonds maken ernstig gebed en volhardend geloof een omheining om uw

kinderen. Onderwijs hen geduldig, vriendelijk en onvermoeibaar, leer hen hoe te

leven, zodat zij God mogen behagen.” -The Signs of the Times, 18 november

1886.

“Het gezin, waar de leden vriendelijke, beleefde christenen zijn, oefent

een verregaande invloed ten goede uit. Andere gezinnen merken de gevolgen op,

die bereikt zijn door een dergelijk gezin, en volgen het gegeven voorbeeld en op

hun beurt bewaken zij hun huizen tegen kwade invloeden... Een goed geordend,

goed gedisciplineerd gezin zegt meer over het christendom dan alle preken, die

gepreekt kunnen worden... De invloed van een zorgvuldig bewaakt christelijk

gezin in de jaren van de kindertijd en de jeugd is de veiligste waarborg tegen de

verdorvenheden van de wereld.” -My Life Today, blz. 124.

B Hoe kunnen christelijke ouders een verlossende invloed in stand

houden op metgezellen en ongelovigen? 1 Timótheüs 4:12-16.

“Als u een verlossende invloed uit kan oefenen op één ziel, bedenk dan

dat er vreugde in de hemel is over de ene, die berouw had... U kunt door een

verstandige inspanning het middel zijn voor het terugbrengen van het verloren

schaap naar de kudde van Jezus... De vaste doeleinden, die u kunt bezitten in het

uitvoeren van goede principes, zullen een invloed hebben om onrustige zielen in

de goede richting te brengen. Er is geen grens aan het goede, dat u kunt doen.” -

My Life Today, blz. 122.

59 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 12 juni

4 THUIS EEN CHRISTEN ZIJN

A In welke mate zullen ware Christenen de Geest van God tonen en

harmonie in huis hebben? 1 Korinthe 13:6-7; 1 Johannes 4:7.

“Veel kan worden verworven door zelfdiscipline in het gezin... Laat een

ieder het leven zo aangenaam mogelijk maken voor de ander... Wij moeten de

Geest van God hebben, of wij kunnen nooit harmonie in het gezin hebben... Wij

kunnen gezinsgenegenheid niet met te veel zorg koesteren, want het huisgezin,

als de Geest van de Heer er verblijft, is een type van de hemel... Alles wat zou

neigen naar het verstoren van de vrede en eenheid van de gezinskring, moet

onderdrukt worden... Tedere genegenheid tussen man en vrouw, ouders en

kinderen, broers en zussen moet altijd gekoesterd worden... Het is de plicht van

iedereen in het gezin aangenaam te zijn, vriendelijk te spreken. Een huis, waar

liefde woont, waar de liefde wordt uitgedrukt in woorden, in blikken en daden,

is een plek, waar engelen graag hun aanwezigheid tonen en het gebied heiligen

door stralen van licht der heerlijkheid... Liefde moet worden gezien in de

blikken en het gedrag en gehoord worden uit de tonen van de stem...

Zelfbeheersing van de kant van alle gezinsleden zal het gezin bijna tot een

paradijs maken.” -My Life Today, blz. 84.

B Hoe wordt ware liefde getoond? 1 Johannes 5:2-3, 2 Johannes 6,

Romeinen 13:10.

“De genegenheid, getoond in het huisgezin, is een openbaring van de

liefde van Christus, die door Hem vloeit uit het hart van oneindige liefde om de

leden van de gezinskring te zegenen. Het is de liefde, die de gelukzaligheid van

de hemelse familie zal vertegenwoordigen. Zij, die liefde ontwikkelen in het

gezinsleven, zullen karakters vormen naar de gelijkenis van Christus, en zij

zullen genoodzaakt worden een behulpzame invloed uit te oefenen buiten de

gezinskring, opdat zij anderen kunnen zegenen door vriendelijke, attente hulp,

door aangename woorden, door christelijke sympathie, door daden van

liefdadigheid...

Degenen, die hemels inzicht hebben, die tedere zorg uitoefenen voor ieder

gezinslid, zullen door het doen van hun hele plicht geschikt zijn om een werk te

doen, dat andere huizen helderder zal verlichten en anderen zal onderwijzen

door voorschrift en voorbeeld, wat het is, dat huisgezinnen gelukkig zal maken.”

-The Review and Herald, 15 oktober, 1895.

60 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 13 juni

5 GETROUWHEID IN HET DAGELIJKSE LEVEN

A In welke mate zullen ware christelijke ouders trouw zijn ook in het

doen van kleine dingen? Matthéüs 25:21.

“Als het gezin zich verzamelt rond ontbijt- of dinertafel, zal dezelfde

hoffelijkheid de boventoon voeren, alsof er gasten aanwezig waren. Verwijten,

klagen, onaangename gesprekken en lasterpraat, ook humeurige stilte, moeten

worden verbannen. Laat het gesprek aangenaam en geschikt zijn, zo veel

mogelijk, voor de kleinere kinderen.” -The Health Reformer, 1 februari 1874.

“Spreek de waarheid in de kleinste dingen. Doe elke dag dingen uit liefde

en praat opgewekt. Strooi een glimlach om je heen langs de levensweg. Als je zó

je werk doet, verleent God er Zijn goedkeuring aan en dan zal Christus op een

dag zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf’ (Matthéüs 25:21).” –

Boodschap aan Jonge Mensen, blz. 137.

B Wat zullen Gods trouwe kinderen horen van Jezus 'lippen als gevolg

van hun goede invloed? Matthéüs 25:34-35, 40.

“Op de dag des oordeels zullen zij, die getrouw zijn geweest in hun

dagelijkse leven, die snel hun werk gezien en het gedaan hebben, niet denkend

aan lof of winst, de woorden horen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft

dat Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld’ (Matthéüs

25:34). Christus heeft hen niet aanbevolen voor de welbespraakte

redevoeringen, die zij hebben gemaakt, de intellectuele macht die zij hebben

getoond of de royale gaven die zij hebben gegeven. Het is voor het doen van

kleine dingen, die meestal over het hoofd worden gezien, dat zij worden

beloond.” -The Youth's Instructor, 17 januari, 1901.

VRIJDAG TERUGBLIK 14 juni

1 In welke mate zal de invloed van het gezin opgemerkt worden in de

gemeenschap, waarin het gezin woont?

2 Beschrijf een praktische demonstratie van het christendom.

3 Hoe kan een echt christelijk gezin een verlossende invloed uitoefenen?

4 Wat is het bewijs, dat de Geest van God de leiding heeft in het gezin?

5 Hoe zal onze invloed ten goede worden beoordeeld op de dag des

oordeels?

61 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 12 SABBAT, 22 juni 2013 22.04 uur

VRIENDEN, FAMILIELEDEN EN ONTSPANNING

“Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is

een liefhebber, die meer aanhankelijk is dan een broeder” (Spreuken 18:24).

“Door de omgang in het dagelijkse leven met anderen komt het christendom in

aanraking met de wereld. Ieder, die hemels licht heeft ontvangen, moet het pad opklaren

van hen, die het Licht des levens niet kennen.” –De Wens der Eeuwen, blz. 120.

Aanvullende studie: Patriarchen en Profeten, blz. 56-60;

Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 340-343.

ZONDAG 16 juni

1 HET VOORBEELD VAN CHRISTUS

A Hoe kwam God tegemoet aan de grootste nood van de mens?

Romeinen 5:6-10; Johannes 3:16. Hoe moeten wij ons vormen naar

het goddelijke Model? 1 Petrus 2:21-23.

“Wij moeten de omgang met andere mensen niet verzaken. We mogen

ons niet van anderen afzonderen. Om alle lagen van de bevolking te kunnen

bereiken, moeten we ze tegemoetkomen op de plaats waar ze zich bevinden...

Niet alleen vanaf de kansel worden de harten van de mensen geraakt door de

goddelijke waarheid. Er is een ander arbeidsveld, misschien nederiger, maar

even veelbelovend. Dat vinden we in de huizen van de nederigen en in de villa’s

van de groten; aan de gastvrije tafel en in de bijeenkomsten voor onschuldig

onderling genoegen.” –De Wens der Eeuwen, blz. 119.

“Volg (Christus) in de vriendschap met de meest behoeftigen en mensen

zonder vrienden. Volg Hem in het vergeten van het ik en in het overvloedig zijn

in daden van zelfverloochening en zelfopoffering in het goed doen voor

anderen.” –Testimonies 2, blz. 178.

B Hoe zal onze houding helpen de wereld vriendelijk te stemmen?

Hebreeën 5:2; 1 Korinthe 13:4-8. In welke omvang beïnvloedt slechte

vriendschap onze bestemming? 1 Korinthe 15:33.

“Het is een natuurlijke zaak om omgang te zoeken. Een ieder zal vrienden

vinden of maken. En precies naar verhouding van de kracht van de vriendschap

zal de sterkte van de invloed zijn, die vrienden op elkaar uitoefenen ten goede of

ten kwade.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 607.

62 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 17 juni

2 IN DE WERELD, MAAR NIET VAN DE WERELD

A Hoe weten wij, dat het nooit Gods bedoeling is geweest, dat christenen

in een geestelijke enclave geïsoleerd zullen zijn? Johannes 17:15-17;

Spreuken 18:24. Hoe kan de christen ontsnappen aan de voor de hand

liggende smet van omgang met zonde en zondaars? Hebreeën 12:2

(e.d.).

“Laten geen onheilige banden gevormd worden tussen de kinderen van

God en de vrienden van de wereld. Laten er geen huwelijken gesloten worden

tussen gelovigen en ongelovigen.” –The Review and Herald, 31 juli 1894.

“Godsdienst zal u dicteren en leiden in al uw bezigheden en zal volkomen

controle houden over uw genegenheden. Als u zichzelf onvoorwaardelijk

overgeeft in de handen van Christus en Zijn kracht tot uw sterkte maakt, zal uw

morele inzicht duidelijk de kwaliteit van het karakter onderscheiden , zodat u

niet misleid kan worden door uiterlijkheden en geen grote fouten maakt in uw

vriendschap. Uw morele kracht moet helder en fijngevoelig zijn, zodat het zware

beproevingen kan dragen en niet verdorven kan worden. Uw rechtschapenheid

van ziel moet zo stevig zijn, dat ijdelheid, pronkzucht en vleierij u niet zullen

beroeren.” –Testimonies 3, blz. 47.

B Wat bedoelde Christus met de ‘wereld’? 1 Johannes 5:19; 4:4-6.

Waarom biedt afzondering een onbevredigende oplossing om niet

besmet te worden door de zonde?

“Het is niet Gods bedoeling, dat wij kluizenaars worden of in het klooster

gaan en ons uit de wereld terugtrekken om ons helemaal aan gebed en meditatie

te kunnen wijden. Ons leven moet lijken op dat van Christus: er moet sprake zijn

van de eenzaamheid van de berg en van het verkeren onder de menigte. Wie

niets anders doet als bidden, zal binnen korte tijd ophouden te bidden, of zal

ervaren dat zijn gebeden worden tot een vormelijke routine. Als men zich buiten

het sociale leven stelt, buiten de sfeer waarin men zijn plicht als christen kan

vervullen en zijn kruis kan dragen, als men niet langer zijn best wil doen voor de

Meester, die Zijn best voor de mens deed, heeft men niet langer stof tot bidden

en voelt men geen aandrang meer tot meditatie. Het gebed wordt gericht op de

eigen persoon en wordt zelfzuchtig.” –Schreden naar Christus, blz. 122.

63 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 18 juni

3 VRIENDEN EN VRIENDELIJKHEID

A Noem een voorbeeld van een blijvende vriendschap in de Bijbel. 1

Samuël 18:1-3. Welk gemeenschappelijk belang zal de basis van ware

vriendschap zijn?

“Ontwikkel gevoelens van tederheid en vriendelijkheid in uw dagelijkse

leven. U zult ware hoffelijkheid en christelijke beleefdheid tentoonspreiden. Het

hart, dat werkelijk van Jezus houdt, houdt van hen, voor wie Hij gestorven is.

Net zo echt als de kompasnaald naar het noorden wijst, zo zal de ware volger

van Christus, met een geest van ernstige arbeid, zoeken om zielen te redden,

waarvoor Christus Zijn leven heeft gegeven.” –Testimonies 3, blz. 466.

“Veronderstel, dat er een vriend bij ons was, en wij zullen een bekende

tegenkomen en wij richten onze hele aandacht op de pas ontmoete kennis, en

vergeten de aanwezigheid van onze vriend, wat zullen de mensen dan van ons

denken over de trouw aan onze vriend of onze mate van respect voor hem? En

toch behandelen wij Jezus zo. Wij vergeten, dat Hij onze metgezel is. Wij

beginnen een gesprek en noemen Zijn naam nooit of gebruiken Zijn

aanwijzingen in onze woorden. Wij spreken over wereldse zaken en hoewel het

de ziel niet bezeert, hoewel wij in wezen Christus niet onteren, onteren wij Hem

toch, als wij nalaten Hem te noemen in onze omgang met onze vrienden en

bekenden. Hij is onze beste Vriend en wij moeten zoeken naar mogelijkheden

om over Hem te spreken.” –The Signs of the Times, 9 januari 1893.

B Hoe liet Ruth zien, dat haar vriendschap voor Naomi een geestelijke

basis had? Ruth 1:16-18. Waarom kan een christen niet zonder risico

een diepgaande vriendschap aangaan met een ongelovige? Amos 3:3.

Hoe spreekt Christus over Zijn keuze van vrienden? Johannes 15:14-

16.

“Bij het vormen van een vriendschap moet grote voorzichtigheid in acht

genomen worden, anders kan een innige verbondenheid aangegaan worden met

iemand, wiens voorbeeld niet veilig zou zijn om deze na te doen; want het

gevolg van zo een verbondenheid leidt af van God, van toewijding en van liefde

voor de waarheid. Het is heel gevaarlijk voor u om vertrouwelijk te zijn met

vrienden, die geen godsdienstig leven hebben. Als ... u ... de verlossing van uw

ziel op prijs stelt, zult u niet tot … uw vertrouwelijke vrienden kiezen degenen,

die geen ernstige aandacht tonen voor godsdienstige zaken.” –Testimonies 3, blz.

42.

64 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 19 juni

4 CHRISTENEN EN HUN FAMILIELEDEN

A Noem een voorbeeld, waar Jezus en de discipelen op een

familiebijeenkomst waren. Johannes 2:1-2, 11.

“Te Kana in Galiléa zou een bruiloft gevierd worden. De partners waren

verwanten van Jozef en Maria. Christus wist van deze familiebijeenkomst en

ook dat er veel invloedrijke personen aanwezig zouden zijn. Samen met Zijn pas

gekozen discipelen ging Hij op weg naar Kana. Zodra bekend werd, dat Jezus in

de plaats was aangekomen, werd Hem en Zijn vrienden een speciale uitnodiging

gestuurd. Dat was Zijn oogmerk geweest, dus begunstigde Hij het feest met Zijn

aanwezigheid.” –Bijbelkommentaar, blz. 392.

B Hoe voorzichtig moeten wij zijn in onze verbinding met wereldse

verwanten? 1 Korinthe 15:33.

“Wij kunnen niet tegelijkertijd God èn de wereld dienen. Wij moeten onze

genegenheden niet richten op wereldse familieleden, die er geen behoefte aan

hebben de waarheid te leren kennen. Wij kunnen trachten om tijdens de omgang

met hen ons licht te laten schijnen, maar onze woorden, ons gedrag, onze

gewoonten en daden moeten op geen enkele wijze door hun opvattingen en

gewoonten gevormd worden. In onze omgang met hen moeten wij de waarheid

naar voren laten komen. Als wij dit niet kunnen, zal het des te beter voor ons

geestelijk welzijn zijn, hoe minder wij met hen omgaan. Als de invloed van het

gezelschap, dat wij verkiezen, zodanig is, dat wij de neiging hebben te vergeten

welke hoge rechten God op ons heeft, nodigen wij de verleiding uit en worden

wij moreel te zwak om er weerstand aan te bieden. Wij worden er dan toe

gebracht deel te hebben aan hun denken en de opvattingen over te nemen van

degenen met wie wij omgaan en de heilige en eeuwige zaken geringer te

schatten dan de opvattingen van onze vrienden. Kortom, wij worden ermee

doortrokken, zoals de vijand van alle gerechtigheid het ook wil hebben.” –

Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 443.

“Wij moeten onze standaard niet een klein beetje verheffen boven de

standaard van de wereld, maar wij moeten het onderscheid heel duidelijk maken.

De reden, waarom wij zo weinig invloed hebben op ongelovige familieleden en

metgezellen, is, omdat er zo weinig, duidelijk verschil is tussen ons handelen en

dat van de wereld.” –Testimonies 6, blz. 146-147.

“Vele kinderen werden uitermate bedorven door de bemoeiing van

verwanten of vrienden in het bestuur van uw huisgezin. Moeders moeten nooit

hun zusters of hun moeders toestaan zich met het verstandige bestuur van hun

kinderen te bemoeien.” –Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 340.

65 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 20 juni

5 BEWEGING EN ONTSPANNING

A Welk voorbeeld van Christus laat zien, dat christelijke werkers ook

rust en ontspanning nodig hebben? Markus 6:30-32. Waarom is

bewegen in de open lucht heilzaam?

“God moedigt ons aan Zijn werken in de natuur te aanschouwen. Hij

verlangt, dat wij onze gedachten zullen keren van het bestuderen van het

kunstmatige naar het natuurlijke.” –Sons and Daughters of God, blz. 110.

“Bewegen in de open lucht zal voor degenen, die binnenshuis en zittend

werken, nuttig zijn voor de gezondheid. Iedereen, die kan, moet als een plicht

voelen dit te doen. Het is geen verlies, maar winst. Zij kunnen terugkeren tot

hun bezigheid met nieuw leven, frisse moed en vernieuwde ijver. Zij hebben een

betere weerstand tegen ziekte.” –Testimonies 1, blz. 515.

B Welk doel zullen wij nooit uit het oog verliezen op het gebied van

ontspanning? Filippensen 4:8. In welke mate zullen wij als christenen

de twijfelachtige plaatsen van amusement vermijden?

“Een ware christen gaat geen enkel vermaakcentrum binnen en doet aan

geen enkele vorm van vertier mee, als hij Gods zegen daarover niet kan vragen.

Je kunt hem niet vinden in het theater, de biljartzaal of het bowlingcentrum.” –

Boodschap aan Jonge Mensen, blz. 377.

“Bij elke feestelijke bijeenkomst, waar trots gestimuleerd wordt, of aan

eetlust wordt toegegeven, waar mensen ertoe gebracht worden om God te

vergeten en hun eeuwig belang uit het oog te verliezen, daar trekt Satan zijn

ketenen om de ziel strakker aan.” –Het Bijbels Gezin, blz. 427.

VRIJDAG TERUGBLIK 21 juni

1 Hoe toonde God het principe van liefde?

2 Hoe zullen wij beschermd worden voor de wereld, als wij op Jezus

zien ?

3 Hoe voorzichtig zullen wij zijn bij het aangaan van vriendschappen?

Waarom?

4 Hoe kunnen wij de aanwezigen op een familiebijeenkomst zegenen?

5 Welke twijfelachtige plaatsen van vermaak zullen wij vermijden en

waarom? Noem sommige activiteiten, die heilzaam zijn voor ons en

onze gezinnen.

66 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


Les 13 SABBAT, 29 juni 2013 22.04 uur

OMGAAN MET GEZINSMOEILIJKHEDEN

”Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge

te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1

Petrus 5:6-7).

“Wat onze situatie ook moge zijn, wij hebben een God om ons de weg te

wijzen. Wat onze verwarring ook moge zijn, wij hebben een betrouwbare

Raadsman. Wat ons verdriet, onze verslagenheid of eenzaamheid ook moge zijn,

wij hebben een meelevende Vriend.” –Lessen uit het Leven van Alledag, blz.

103.

Aanvullende studie: De Weg tot Gezondheid, blz. 208-211; 414-426.

ZONDAG 23 juni

1 ONNODIGE PROBLEMEN VEROORZAKEN

A Welke wijze woorden herinneren ons eraan om ruzie thuis te

vermijden? Spreuken 17:1; 21:9.

“In sommige gezinnen bederft een geest van tegenspraak en discussie de

harmonie; iedere uitspraak wordt als het ware ontleed en de absolute juistheid

van iedere woord wordt uitgerekend. De sociale vrijheid komt ernstig in gevaar,

als op onbelangrijke onnauwkeurigheden gelet en naar voren gebracht wordt

louter om deze aan te tonen. Broeders en zusters verkrijgen ook vaak zo’n bijna

onbewuste gewoonte van elkaar plagen, half in ernst en half voor de grap. Dit is

vooral onbehaaglijk voor anderen, wat voor twijfelachtig genoegen de personen

zelf mogen ervaren.” –The Health Reformer, 1 februari 1874.

B Verklaar, hoe Petrus op een keer door problemen overvallen werd op

het meer. Matthéüs 14:26-31. Hoe handelen wij te vaak zoals Petrus,

als wij ons in gelijke situaties bevinden?

“Wanneer er moeilijkheden over ons komen, hoe dikwijls zijn wij dan als

Petrus! Wij zien op de golven in plaats van onze ogen gericht te houden op de

Heiland. Onze voeten glijden uit en de gezwollen wateren bedekken onze ziel.”

–De Wens der Eeuwen, blz. 327.

67 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


MAANDAG 24 juni

2 HULP IN TIJD VAN NOOD

A Welke voorwaarde zal grotendeels bepalen, of wij de helpende hand

van God ten bate van ons zien of niet? Markus 9:23; Matthéüs 8:26

(e.d.).

“Alle dingen zijn mogelijk voor degene, die gelooft; en wat wij ook

verlangen, als wij bidden, als wij geloven, dat wij het ontvangen, zullen wij het

ook krijgen. Dit geloof zal de donkerste wolk doordringen en lichtstralen en

hoop brengen aan de terneergedrukte, vertwijfelde ziel. De afwezigheid van dit

geloof en vertrouwen brengt verbijstering, radeloze angsten en kwade

vermoedens teweeg. God zal grote dingen doen voor Zijn volk, wanneer zij hun

gehele vertrouwen in Hem stellen.” –Testimonies 2, blz. 140.

B Welke omstandigheid zal onze verbinding met de Heer onderbreken,

zodat Hij onze gebeden niet zal horen? Psalm 66:18; Jesaja 59:1-2.

C Hoe vaak komen wij onnodig in problemen? Jakobus 3:1-6. Verklaar

hoe de meeste van onze moeilijkheden vermeden konden worden.

“Een opgewonden temperament en grievende afkeuring zullen de mensen

niet onder de indruk brengen of hun sympathie verkrijgen...

Het grootste deel van de ergernissen in het leven, de dagelijkse,

ontmoedigende zorgen, de zielensmart, de ergernis, is het gevolg van een

onbeheerst karakter. De harmonie van de huiselijke kring wordt vaak verbroken

door een haastig woord en beledigende taal. Hoe veel beter zou het zijn, als het

ongezegd was gebleven. Eén lach van plezier, één vredig goedkeurend woord,

gesproken in een geest van zachtmoedigheid, zal een kracht tot kalmte zijn, tot

troost en tot zegen. Het beheersen van het ik is de beste leiding van de wereld.

Door het aannemen van het sieraad van een zachtmoedige en kalme geest

kunnen negenennegentig van de honderd problemen, die het leven zo vreselijk

bitter maken, opgelost worden. Velen verontschuldigen zich voor hun haastige

woorden en driftige natuur door te zeggen: ‘Ik ben gevoelig; ik heb een driftig

karakter.’ Dit zal nooit de wonden helen, die door haastige, driftige woorden

gemaakt zijn.” –Testimonies 4, blz. 348.

68 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DINSDAG 25 juni

3 HULP IN TIJD VAN NOOD (vervolg)

A Wat zullen opvliegende ouders altijd in gedachten houden in

moeilijke tijden en crisis? Psalm 28:1-2; 27:14.

“Kribbige en knorrige vaders en moeders geven hun kinderen lessen,

wanneer zij in sommige perioden van hun leven de ganse wereld zouden geven

zo die van hen was, konden ze die lessen maar afleren. Kinderen moeten in het

leven van hun ouders die gedragslijn zien, die in overeenstemming is met hun

geloof. Door het leiden van een consequent leven en de uitoefening van

zelfbeheersing kunnen ouders de karakters van hun kinderen vormen.” –Hoe

Leid Ik Mijn Kind, blz. 571.

“Wij zijn in een wereld van lijden. Moeilijkheden, beproevingen en

zorgen wachten ons langs de gehele weg naar het hemelse tehuis. Maar er zijn

velen, die de lasten van het leven dubbel zo zwaar maken door voortdurend

moeilijkheden te verwachten. Als zij tegenspoeden of teleurstellingen

ontmoeten, denken zij dat alles verloren gaat, dat hun lot het zwaarste is van

allen, dat zij zeker gebrek zullen moeten lijden. Zo brengen zij ellende over

zichzelf en werpen een schaduw op allen om hen heen. Het leven zelf wordt hun

een last. Maar dat behoeft in het geheel niet. Het vereist vastbesloten inspanning

om hun gedachtegang te veranderen. Maar de verandering kan tot stand komen.

Hun geluk, zowel voor dit leven als voor het toekomstig leven, hangt af van het

richten van hun gedachten op prettige zaken. Leer hen af te zien van het duistere

schilderij, dat men zich inbeeldt, naar de zegeningen die God op hun pad heeft

gestrooid en nog verder naar het ongeziene en het eeuwige.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 208-209.

B Wat heeft de Heer beloofd te doen voor Zijn gehoorzame kinderen, wanneer

zij tot Hem roepen in hun nood? Psalm 34:18; 145:19; 1 Petrus 5:7.

“Op de weg, die naar de Godsstad leidt, zijn geen moeilijkheden, die

degenen, die op Hem vertrouwen, niet zouden kunnen overwinnen. Er zijn geen

moeilijkheden, waaraan wij niet kunnen ontkomen. Er is niet één zorg, niet één

droefheid, niet één menselijke zwakheid, waarvoor Hij geen oplossing heeft.

Niemand behoeft zich aan ontmoediging en wanhoop over te geven. Satan

kan tot u komen met de wrede suggestie: ‘Jouw geval is hopeloos, jij bent niet te

redden.’ Maar in Christus is er hoop voor u. God vraagt ons niet om in onze

kracht te overwinnen. Hij vraagt ons om dicht aan Zijn zijde te komen. Onder

welke moeilijkheden wij ook gebukt gaan, wat ons geestelijk en lichamelijk ook

terneer drukt, Hij wacht op ons om ons vrij te maken.” –De Weg tot Gezondheid,

blz. 209-210.

69 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


WOENSDAG 26 juni

4 TEVREDENHEID IN HET GEZIN

A Welk voorbeeld van Christus, als deze nagevolgd wordt, zal de deur

sluiten voor een groot aantal problemen in het gezin? Matthéüs

20:25-28.

“Om gelukkig te zijn moeten wij streven om dat karakter te verkrijgen, dat

Christus tentoonspreidde. Een opvallende bijzonderheid van Christus was Zijn

zelfverloochening en welwillendheid. Hij kwam niet om Zichzelf te zoeken. Hij

ging rond goed doende en dat was Zijn eten en drinken. Wij mogen door het

voorbeeld van de Verlosser te volgen in heilige gemeenschap met Hem zijn; en

door dagelijks te proberen Zijn karakter na te doen en Zijn voorbeeld te volgen,

zullen wij een zegen zijn voor de wereld en zullen zelf verzekerd zijn van

tevredenheid hier en van een eeuwige beloning hierna.” –Testimonies 4, blz.

227.

B Wat zal tevredenheid in de huiselijke kring doen en hoe moet dit

bevorderd worden? 1 Timótheüs 6:6-8; Psalm 37:16.

“Te veel zorgen en lasten zijn in onze gezinnen gebracht en te weinig van

natuurlijke eenvoud, vrede en geluk wordt gekoesterd. Er moeten minder zorgen

zijn voor wat de buitenwereld zal zeggen en meer bedachtzame aandacht voor

de leden van de gezinskring.” –My Life Today, blz. 169.

“Maar of een woning nu nederig of elegant is, haar inrichting kostbaar of

juist tegenovergesteld: Er is geen geluk binnen haar muren, als de geest van haar

bewoners niet met Gods wil overeenstemt. In het gezin moet tevredenheid

heersen.” –Het Bijbels Gezin, blz. 124.

C Welke belofte laat het belang van getrouwheid in de beslotenheid van

het gezin zien? Psalm 101:2. Verklaar waarom tevredenheid een

sleutel is voor een gelukkig gezinsleven.

“In het huis, waar oprechte hoffelijkheid de boventoon voert, komt dit u al

op de drempel tegemoet. Bij het binnenkomen voelt u het vriendelijke welkom.

Geen brutale ogen onderzoeken uw kleding. Geen boze stemmen zijn boven te

horen. Geen norse kinderen worden uit de kamer gestuurd. Geen gebiedende

bevelen worden gegeven om de vergrijpen van de huiselijke leiding of

bedienden te bedekken. Een heerlijke atmosfeer doordringt het huis,

onmiskenbaar en toch onbeschrijfelijk.” –The Health Reformer, 1 februari 1874.

70 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


DONDERDAG 27 juni

5 HARTEN EN GEZINNEN HELEN

A Wat heeft God voorzien voor elke nood? Hoséa 6:1-2; Maléachi 4:2.

“Laat iedere beproefde en verleidde ziel bedenken, dat de Majesteit des

hemels verleid is op alle punten zoals de leden van het menselijke gezin verleid

wordt, en Hij weet hoe degenen bij te staan, die omringd worden door de

krachten van de duisternis.” –Spalding and Magan Collection, blz. 292.

“Als wij Hem zoeken, geeft Christus ons in iedere moeilijkheid hulp.

Onze ogen zullen geopend worden om de genezende beloften, die in Zijn woord

gegeven zijn, te ontdekken. De Heilige Geest zal ons leren, hoe wij elke zegen

moeten gebruiken tot tegengif voor verdriet. Voor iedere bittere teug, die ons

aan de lippen komt, zullen wij een genezende twijg vinden.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 209.

B Welke ervaring moeten wij maken, voordat de Heer ons uit onze

problemen kan helpen en onze zwakheden kan genezen? Jesaja 27:5;

Handelingen 5:31; Psalm 103:3.

“Wij moeten niet toelaten, dat de toekomst met haar problemen en haar

onbevredigende vooruitzichten onze harten aan het wankelen brengt, onze

knieën doet knikken en onze handen verslapt (zie Jesaja 27:5). Zij, die hun leven

aan Zijn leiding hebben overgegeven en tot Zijn dienst bereid zijn, zullen nooit

in omstandigheden geplaatst worden, waarvoor Hij geen voorzorgen genomen

heeft. Hoe de situatie ook is, als wij Zijn Woord doen, hebben wij een Gids om

ons de weg te wijzen, wij hebben een Raadsman, wat onze zorgen ook zijn,

verlies of eenzaamheid, wij hebben een meevoelende Vriend.” –De Weg tot

Gezondheid, blz. 209.

VRIJDAG TERUGBLIK 28 juni

1 Wat is het gevolg van een onbeheerst karakter?

2 Hoe maken velen de last van het leven dubbel zwaar voor zichzelf?

3 Wat is de ware oorzaak van verbijstering, leed en angst?

4 Noem één van Jezus’ eigenschappen, die wij moeten ontwikkelen om

onnodige problemen te vermijden.

5 Wat zijn wij verplicht aan onszelf en onze gezinnen om de

toekomstige gevaren het hoofd te bieden?

71 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013


72 Sabbat Bijbel Lessen april – juni 2013

More magazines by this user
Similar magazines