1 RSM Erasmus University - Rotterdam School of Management

rsm.nl

1 RSM Erasmus University - Rotterdam School of Management

Colofon

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING

BEDRIJFSKUNDE

COLLEGEJAAR 2012-2013

Editie Bedrijfskunde,

Rotterdam School of Management, Erasmus University

augustus 2012

Redactie M.O. Bakker

C.A. Rijnsburger

T. van der Veer

J. van der Woude

Drukwerk Service Point, Rotterdam

De gegevens in deze studiegids zijn onderhevig aan veranderingen, als gevolg van bijvoorbeeld

roosterwijzigingen en docentwisselingen.


VOORWOORD ......................................................................................................... 6

1.1 Geschiedenis ................................................................................................................ 7

1.2 Organisatie ................................................................................................................... 8

1.2.1 Erasmus Universiteit Rotterdam ................................................................................ 8

1.2.2 Management RSM..................................................................................................... 8

1.2.3 Vakgroepen ............................................................................................................. 11

1.2.4 Adresgegevens ....................................................................................................... 12

1.3 De Examencommissie BSc & MSc opleidingen ........................................................... 12

1.4 Programma Portfolio ................................................................................................... 13

1.5 Overige relevante informatie ....................................................................................... 14

1.5.1 CROHO ................................................................................................................... 14

1.5.2 Studiefinanciering .................................................................................................... 14

1.5.3 ECTS-coördinator .................................................................................................... 14

1.5.4 Gedragscode voor studenten................................................................................... 14

2 PROGRAMMA OVERZICHT ........................................................................... 15

2.1 Eindtermen ................................................................................................................. 15

2.2 Kenmerken van de opleiding ....................................................................................... 19

2.2.1 Internationale oriëntatie ........................................................................................... 19

2.2.2 Bedrijfskundige vaardigheden .................................................................................. 20

2.2.3 Informatie- en communicatietechnologie .................................................................. 20

2.2.4 Wetenschappelijke identiteit .................................................................................... 20

2.2.5 Kwaliteitsborging ..................................................................................................... 21

2.2.6 Wisselwerking met bedrijfsleven .............................................................................. 21

2.2.7 Rotterdam ............................................................................................................... 21

2.2.8 Collegegelden en andere kosten ............................................................................. 22

2.3 Toelatingseisen ........................................................................................................... 22

3 VAKKENOVERZICHT ..................................................................................... 24

3.1 Jaarindeling ................................................................................................................ 24

3.2 Bachelor 1................................................................................................................... 25

3.2.1 Inleiding ................................................................................................................... 25

3.2.2 Vakken .................................................................................................................... 28

3.3 Bachelor 2................................................................................................................... 52

3.3.1 Inleiding ................................................................................................................... 52

3.3.2 Vakken .................................................................................................................... 53

3.4 Bachelor 3................................................................................................................... 79

3.4.1 Inleiding ................................................................................................................... 79

3.4.2 Vakken .................................................................................................................... 85

4 PROGRAMMA MANAGEMENT & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN ........... 99

4.1 Organogram ................................................................................................................ 99

4.2 Management ............................................................................................................. 100

4.3 Programma Managers .............................................................................................. 100

4.4 International Office .................................................................................................... 101

4.5 Career Services ........................................................................................................ 101

4.6 Studieadviseurs ........................................................................................................ 103

4.7 Alumni Relaties ......................................................................................................... 104

3


4.8 Corporate Marketing & Communicatie ....................................................................... 105

5 MASTER PROGRAMMES ............................................................................ 106

5.1 Algemene informatie over de masteropleidingen ....................................................... 107

5.2 Master of Science in International Management / CEMS ........................................... 108

5.4 MBA .......................................................................................................................... 112

5.5 Partner Universities ................................................................................................... 112

6 EUR STUDIE INFORMATIE & STUDIEBEGELEIDING ............................... 116

6.1 Erasmus Studenten Service Centrum ....................................................................... 116

6.2 Studentendecanen .................................................................................................... 116

6.3 Bureau Universiteitspsychologen (sectie Studentbegeleiding) ................................... 117

6.4 Loopbaanadviseur (sectie Studentbegeleiding) ......................................................... 118

6.5 Examenadministratie................................................................................................. 119

6.6 Studentenstatuut ....................................................................................................... 120

6.7 Studentenpastor & Islamitische gebedsruimte ........................................................... 121

6.8 Erasmus Magazine (EM) en EM Online .................................................................... 121

7 STUDENTEN FACILITEITEN ....................................................................... 122

7.1 Informatie Technologie .............................................................................................. 122

7.1.1 PC-zalen ............................................................................................................... 122

7.1.2 ERNA computer account ....................................................................................... 123

7.1.3 E-mail .................................................................................................................... 123

7.1.4 SIN-Online ............................................................................................................. 123

7.1.5 Blackboard ............................................................................................................ 123

7.1.6 Osiris-Student ........................................................................................................ 123

7.1.7 Licentiesoftware .................................................................................................... 123

7.1.8 Helpdesk ............................................................................................................... 124

7.2 Bibliotheken .............................................................................................................. 124

7.2.1 Business Information Centre.................................................................................. 124

7.2.2 EUR Bibliotheek .................................................................................................... 124

7.2.3 Rotterdamsch Leeskabinet .................................................................................... 125

7.3 Winkels ..................................................................................................................... 126

7.3.1 Studystore ............................................................................................................. 126

7.3.2 Erasmus Shop ....................................................................................................... 126

7.4 Sportfaciliteiten ......................................................................................................... 127

7.5 Copy Shop ................................................................................................................ 128

7.6 Wonen in Rotterdam ................................................................................................. 128

7.7 Overige ..................................................................................................................... 129

7.7.1 Mensa ................................................................................................................... 129

7.7.2 Medische faciliteiten .............................................................................................. 129

7.7.3 Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking ............................................ 130

7.7.4 Verzekeringen ....................................................................................................... 130

7.7.5 Financiële zaken ................................................................................................... 131

7.7.6 Taal- & Trainingscentrum EUR .............................................................................. 132

8 STUDIEVERENIGING RSM .......................................................................... 133

8.1 STAR (Study Association Rotterdam School of Management) .................................. 133

8.2 Student Representation ............................................................................................ 135

9 STUDIEVERENIGINGEN EUR ..................................................................... 136

4


9.1 KASEUR ................................................................................................................... 136

9.2 AIESEC .................................................................................................................... 139

9.3 AEGEE ..................................................................................................................... 140

9.4 Erasmus Debating Society ........................................................................................ 140

9.5 Erasmus Student Network Rotterdam ....................................................................... 141

9.6 Chinese Student Association – Erasmus University Rotterdam (CSA-EUR) .............. 142

9.7 ASAH ........................................................................................................................ 143

9.8 B&R Beurs ................................................................................................................ 144

9.9 UniPartners Rotterdam ............................................................................................. 144

5


Voorwoord

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) beoogt haar studenten te leren

effectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en hen

voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Met de studie Bedrijfskunde (Business

Administration) krijgen studenten inzicht in het functioneren en besturen van organisaties. Zij

ontwikkelen kennis en vaardigheden, die hen later in staat stellen een functie van

leidinggevende, adviseur of zelfstandige ondernemer te vervullen. De studie kenmerkt zich door:

een solide wetenschappelijke identiteit, een internationale oriëntatie, relevante wisselwerking

met het bedrijfsleven en een innovatieve implementatie van aangeleerde kennis. RSM’s

studenten kenmerken zich door hun kritisch denken, vernieuwingsdrang, ambitie en

doorzettingsvermogen. Dit wordt ondermeer samengevat in de beweging “I WILL” waarbij iedere

student zijn persoonlijke “I WILL..” statement definieert als uiting van de wilskracht om iets te

bereiken. Het wordt ook duidelijk in de ambitie van Nominaal=Normaal, waarin onze studenten

worden uitgedaagd de opleiding binnen de normale duur van drie jaar af te ronden.

De bachelorfase biedt studenten een brede, grondige introductie in de diverse onderdelen van

de bedrijfskunde, de master staat vervolgens in het teken van verdieping in één van de

bedrijfskundige specialismen. In het eerste bachelorjaar worden de studenten vertrouwd

gemaakt met het bedrijf, de bedrijfsprocessen en de samenhang daartussen. In het tweede en

derde jaar van de bacheloropleiding wordt in de verschillende trimesters dieper ingegaan op het

management van de verschillende bedrijfsprocessen en is er ruimte voor eigen invulling van de

studie via het kiezen van een ‘minor’, een internationale uitwisseling of een stage. Ter afsluiting

van de bachelorfase wordt een groepsonderzoeksproject uitgevoerd dat wordt afgesloten met

een Bachelor scriptie.

Internationale ervaringen zijn uiterst belangrijk voor toekomstige managers. RSM heeft van

oudsher een uitgebreid uitwisselingsprogramma in de masterfase, in aanvulling daarop is tevens

een internationaal uitwisselingsprogramma opgezet dat plaatsvindt in het derde jaar van de

bachelor. De opleidingsstructuur is zodanig gekozen, dat deze past binnen de internationaal

geharmoniseerde bachelor-master structuur. De opleiding wordt alom erkend als een opleiding

van uitstekend niveau. Dat betekent dat onze studenten met hun RSM bachelordiploma een

waardevolle sleutel in handen hebben om zich op RSM en daarbuiten optimaal verder te

ontwikkelen. Men maakt met het BScBA-diploma van RSM een prima kans om een

masteropleiding te mogen volgen aan goede scholen over de hele wereld. Andersom volgen

steeds meer buitenlandse studenten een bachelor- of masteropleiding aan RSM.

Een continue ontwikkeling in het onderwijs en leerproces betreft het gebruik van Informatie

Technologie. Onze opleiding maakt grootschalig gebruik van Blackboard. Daarnaast zijn er

binnen de vele vakken telkens nieuwe vormen van e-learning aan te treffen. Zo zijn ‘webcast’

modules beschikbaar, zodat de student altijd en overal toegang heeft tot studie- en

oefenmateriaal. Het Studie Informatie Netwerk (SIN-Online) is het kanaal waarmee RSMstudenten

op de hoogte blijven van allerlei studiezaken en via het studieregistratiesysteem

Osiris-Student kan men continu op de hoogte blijven van de behaalde studieresultaten. De

portal, ‘’MyEUR’’ is de ingang tot de belangrijkste onderwijs-informatiesystemen van de

Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze portal biedt studenten, waar ook ter wereld, toegang tot

faciliteiten als webmail, Osiris-Student, Blackboard, SIN-Online en de Universiteitsbibliotheek.

RSM doet er alles aan om haar vele studenten een optimale leeromgeving te bieden. Het is aan

de student om daar optimaal gebruik van te maken.

Ik wens onze studenten een vruchtbare, creatieve en inspirerende studietijd toe.

Prof. dr. E. Waarts

Dean of Education RSM

6


1 Rotterdam School of Management, Erasmus University

1.1 Geschiedenis

De Rotterdamse bedrijfskundeopleiding vindt haar oorsprong in 1970 toen de eerste cursus van

de Interfaculteit Bedrijfskunde van start ging. Deze Interfaculteit was een joint-venture van de

toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en de Technische Hogeschool

Delft en verzorgde een postkandidaatsopleiding in de Bedrijfskunde. Deze postkandidaatsopleiding

paste evenwel niet in de nieuwe structuur van het universitaire onderwijs, die begin

jaren tachtig in Nederland werd ingevoerd. De opleiding werd onderdeel van de Erasmus

Universiteit, als faculteit Bedrijfskunde. In 1984 startte een volledige vierjarige opleiding

Bedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar 2002-2003 zijn alle opleidingen

geherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3+1). Inmiddels telt de

opleiding ruim 6.000 studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor het studiejaar 2011-2012

bedroeg ruim 950, waarvan ongeveer 200 hbo-instromers. Sinds het studiejaar 2000-2001 wordt

ook een volledig Engelstalige variant van de bachelor opleiding Bedrijfskunde aangeboden:

International Business Administration. Ook is een parttime programma in Bedrijfskunde

ontwikkeld dat sinds 1995 in de avonduren aangeboden wordt.

Vanaf midden jaren tachtig werd een aantal andere programma’s ontwikkeld waaronder het

postdoctorale MBA (Master of Business Administration) programma, via een afzonderlijke

entiteit, de Rotterdam School of Management (RSM BV). In 2005 zijn RSM BV en de faculteit

Bedrijfskunde een fusie aangegaan met als uitkomst een nieuwe eenheid, de Rotterdam School

of Management, Erasmus University.

RSM heeft internationalisering altijd zeer belangrijk gevonden. Al in 1989 werd de faculteit met

de opleiding Bedrijfskunde als enige bedrijfskundeopleiding in Nederland toegelaten tot het

CEMS netwerk, nu uitgegroeid tot een wereldwijd consortium van meer dan 25 voorstaande

business schools en meer dan 70 corporate partners die gezamenlijk het CEMS MiM

programma aanbieden. Ook werd de faculteit als enige in Nederland toegelaten tot het

Partnership in International Management netwerk (PIM), een wereldwijd netwerk op het gebied

van studentenuitwisseling van meer dan 60 top business schools over de wereld. Momenteel is

RSM nog steeds exclusief Nederlands lid van beide netwerken. Daarnaast is er een veelheid

aan internationale samenwerkingsverbanden zowel met betrekking tot onderwijs als op het

gebied van onderzoek.

Onder meer door het internationale karakter van haar programma’s heeft RSM in Nederland een

vooraanstaande plaats veroverd binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en geniet

zij wereldwijd bekendheid en erkenning. De school is als een van de weinige business schools

‘triple accredited’, vanwege de internationale accreditatieorganen voor business schools:

AACSB, EQUIS en AMBA.

7


1.2 Organisatie

1.2.1 Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale wetenschappelijke werkplaats voor

kritisch denken en academische vorming, gedreven door een nadrukkelijke oriëntatie op actuele

maatschappelijke vraagstukken. Zij concentreert haar expertise op drie domeinen waarin de

universiteit nationaal en internationaal een naam heeft hoog te houden.

8

Economie en Management

Geneeskunde en Gezondheid

Recht, Cultuur en Maatschappij

De Erasmus Universiteit rekent tot haar kerntaken: kennis genereren uit onderzoek, kennis

delen in onderwijs en kennis overdragen aan de maatschappij. De drijfveren zijn academische

nieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid.

1.2.2 Management RSM

Mission Statement

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wil een vooraanstaande en

toonaangevende internationale business school zijn die management kennis creëert, verspreidt

en toepast. RSM wordt gestuurd door de toekomstige behoeften van het internationale

bedrijfsleven. Het gedrag van staf en studenten wordt gekenmerkt door de waarden innovatie,

kritisch denken, duurzaamheid en eigenzinnigheid.

Management Team

De algemene leiding van RSM berust bij de decaan:

Prof.dr. S.L. van de Velde

kamer T6-53

tel. 010-408 2994 (secretariaat)

In de uitvoering van zijn bestuurlijke en beheerstaken wordt de decaan ondersteund door het

Management Team. Het Management Team vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in

de volgende samenstelling:

Vice decaan Prof.dr. G. van Bruggen

Opleidingsdirecteur BSc & MSc Prof.dr. E. Waarts

Directeur RSM b.v. Prof.dr. J. Spronk

Wetenschappelijk directeur ERIM Prof.dr.M. Verbeek

Directeur Corporate & Alumni Relations M.M.C.M. Backx (ad interim)

Directeur Marketing Communicatie & Externe Relaties Drs. W. Koolhaas

Directeur Bedrijfsvoering F.J. van der Kruk (ad interim)

Directeur Post-Experience Degree Programmes Office D. Bevelander

Executive Director Executive Education J. de Goede MSc MCM


Management Committee

Het Management Committee (MC) dient als forum ter discussie en reflectie van het beleid en de

strategie en tevens voor het creëren van consensus betreft de richting van RSM. De decaan zit

het Management Committee voor. Het Management Committee bestaat uit de leden van het

Management Team, de voorzitters van de vakgroepen en de directeuren van de

ondersteunende afdelingen, een vertegenwoordiger van de Faculty Council en een student

representative.

Faculteitsraad

De Faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan van RSM. De FR is een gekozen

orgaan en vertegenwoordigt de belangen van RSM studenten en medewerkers.

De FR kan over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen aan de

decaan. De FR heeft hiervoor een ‘mission statement’ opgesteld met zaken die naar haar visie

gedetailleerde aandacht behoefden, waaronder: kwaliteit van opleidingen en examens,

huisvesting van buitenlandse studenten, duurzaamheid in onderwijsprogramma’s en de

zichtbaarheid van RSM buiten de Europese Unie. De FR staat altijd open voor ideeën die door

studenten worden aangedragen.

Naast bovengenoemde initiatieven bespreekt de decaan met de FR de algemene gang van

zaken van de faculteit.

Tevens heeft de FR een aantal bijzondere bevoegdheden, onder meer: advies geven over het

facultaire begrotingsplan en instemmen met de vaststelling of wijziging van het

faculteitsreglement en delen van de onderwijs- en examenregeling.

De FR overlegt ongeveer tien keer per jaar met de decaan in haar vergaderingen. Deze

vergaderingen zijn in principe openbaar en toegankelijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd

is. De faculteitsraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Ambtelijk secretaris: mw. Joy Kearney MA

Kamer T 06-40

Email: fc@rsm.nl

Tel: 010 – 4089690

Per 1 september 2012 bestaat RSM faculteitsraad uit de volgende personen:

Personeel Studenten

J. Essers (voorzitter) N.O. Deasy

J. Sirks S. Schneiderberg

M. Koolhaas M. de Kool

T. Eichenberger (PhD kandidaat) P. Redaoui

vacature L. Veldt

9


Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie (OC) komen alle belangrijke zaken aan de orde die het onderwijs

betreffen en die niet over individuele studenten gaan. De opleidingscommissie brengt

rechtstreeks advies uit aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de inhoud van het onderwijs-

en examenreglement. Verder heeft de opleidingscommissie tot taak het onderwijs te evalueren

en de opleidingsdirectie gevraagd of ongevraagd van advies te dienen.

De opleidingscommissie bestaat uit drie geledingen: Bedrijfskunde, IBA en PTO. In elke

geleding zitten naast de voorzitter drie vaste stafleden (docenten) en vier studenten. De leden

worden benoemd door de decaan.

Voorzitter: prof.dr. M.B.M. de Koster

Geleding BA

Stafleden Studenten

dr. D. van Dierendonck M. van Driel

dr. P.G.J. Roosenboom W. Kemp

vacature B. de Ruiter

L. Reijmerink

10


1.2.3 Vakgroepen

RSM kent de volgende vakgroepen:

Vakgroep 1. Beslissings- en informatiewetenschappen

Voorzitter Dr. P.J. van Baalen

Secretariaat kamer T9-26

tel. 010-4082315 / 2023, fax 010-4089010

C. Eiting / I. Waaijer

Vakgroep 2. Organisatie- & Personeelswetenschappen

Voorzitter Prof.dr. D.L. van Knippenberg

Secretariaat kamer T8-28

tel. 010-4081980 / 1979, fax 010-4089015

B.J. Jansen-Muilwijk / B. Verploegh /

P. van den Brink

Vakgroep 3. Marketing Management

Voorzitter Prof. dr. ir. A. Smidts

Secretariaat kamer T10-28

tel. 010-4082753 / 1924, fax 010-4089011

A. Bartels / J. Lenstra

Vakgroep 4. Strategie & Ondernemerschap

Voorzitter Prof. P.P.M.A.R. Heugens

Secretariaat kamer T7-25

tel. 010-4082005 / 2210 / 1405

fax 010-4089013

C. Heintjes / P.J. de Wilde – Mes / J. Suijker

Vakgroep 5. Finance & Investments

Voorzitter Prof.dr. A. de Jong

Secretariaat kamer T9-25

tel. 010-4088520 / 2790, fax 010-4089017

M. Lissenberg / F. Pos

Vakgroep 6. Management van Technologie en Innovatie

Voorzitter Prof.dr.ir. J. Dul

Secretariaat kamer T10-25

tel. 010-4081719, fax 010-4089014

C. Meesters-Mirasol

Vakgroep 7. Accounting & Control

Voorzitter Prof.dr. F.G.H. Hartmann

Secretariaat kamer T8-25

tel. 010-4082954

S. van de Pas

Vakgroep 8. Business & Society Management

Voorzitter Prof. dr. L.C.P.M. Meijs

Secretariaat kamer T7-26

tel. 010-4081923 / 2880, fax 010-4089012

S. Goudswaard / Y. Jahier

11

mw. C.D


1.2.4 Adresgegevens

De opleiding Bedrijfskunde wordt aangeboden door RSM en is gevestigd in het T-gebouw op

het Woudestein Complex.

Adres Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Postadres Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Telefoon 010-4082585

Fax 010-4089024

Website www.rsm.nl

E-mail info@rsm.nl

1.3 De Examencommissie BSc & MSc opleidingen

De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens.

De taken van Examencommissies zijn gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek (WHW). Samengevat is het takenpakket van de Examencommissie

als volgt:

12

Een algemeen toeziende verantwoordelijkheid ten behoeve van het afnemen van de

examens. Dit komt neer op:

- het uitreiken van getuigschriften;

- het aanwijzen van examinatoren;

- het bewaken van de kwaliteit van de tentamens en examens;

- het treffen van maatregelen in geval van fraude;

- toezicht houden op juiste toepassing van de examenregelingen, met inachtneming van

beginselen als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de uitvoering van de

regels en redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen (toepassen hardheidsclausule);

- optreden als bemiddelende en verwerende partij in geschillen die bij het College van

Beroep voor de Examens aanhangig worden gemaakt.

Een bestuurlijke, regelgevende taak met betrekking tot de organisatie en coördinatie van de

tentamens. Hiertoe kan de Examencommissie orderegels stellen en richtlijnen en aanwijzingen

geven aan de examinatoren. Dit heeft zijn beslag in de Regels en Richtlijnen waarin

onderwerpen zijn geregeld als fraude, zak/slaag-regeling, ‘cum laude’-regeling,

compensatieregelingen, aanmelding voor tentamens, tentamennabesprekingen, de samenstelling

van afstudeercommissies.

Ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen. Taken die nader

gedefinieerd zijn in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) die door (of namens) de

decaan wordt vastgesteld. Het gaat hier vaak om besluiten in individuele gevallen. Enkele

voorbeelden zijn: het verlenen van vrijstellingen voor vakken, de toelating tot de premasterprogramma’s

t.b.v. de masteropleiding, het verlenen van doorstroom naar de Masteropleiding,

de tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, de aanpassing

van de norm van het bindend studieadvies in geval van persoonlijke omstandigheden, het

verlenen van extra en/of versnelde tentamenkansen, het vaststellen van een vrij

masterprogramma.

Bij mandaat van de decaan: het verlenen van bewijzen van toelating tot de masteropleiding.

Een adviserende taak met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de OER krachtens

het faculteitsreglement.

Overige taken zoals een afvaardiging in de selectiecommissies van de PTO, een afvaardiging

in de colloquium doctum commissie van de EUR e.d.


De Examencommissie bestaat uit zes leden van het wetenschappelijk personeel. De leden zijn

benoemd door de decaan. De Examencommissie stelt de algemene regels en het beleid vast in

gezamenlijkheid. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Als portefeuillehouder is een

commissielid verantwoordelijk voor de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken van zijn

portefeuille. De Examencommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

Leden Secretaris

prof.dr.ing. T.W. Hardjono (voorzitter) mr. C.M. Dirks-van den Broek (secretaris)

prof.dr. P.P.M.A.R. Heugens mr. I.M. van Essen (adjunct-secretaris)

vacature drs. A.M. Schey (adjunct-secretaris)

dr. J. van Rekom

ir. A.J. Roodink

Dr. M.C. Schippers

Secretariaat: G.M. den Bakker/ drs. I.T.T. Przewoźna

kamer T5-41

tel. 010-4081895/88731

ec@rsm.nl

1.4 Programma Portfolio

Bachelor Programma’s

Bachelor of Science in Business Administration (Bedrijfskunde) (Nederlandstalig)

Bachelor of Science in International Business Administration (Engelstalig)

Master Programma’s (Engelstalig, tenzij anders vermeld)

Master of Science in Business Administration (General Management)

Master of Science in Business Administration (Accounting & Control)

Master of Science in Business Information Management

Master of Science in Entrepreneurship & New Business Venturing

Master of Science in Finance & Investments

Master of Science in Global Business & Stakeholder Management

Master of Science in Human Resource Management

Master of Science in Management of Innovation

Master of Science in Marketing Management

Master of Science in Organisational Change & Consulting

Master of Science in Supply Chain Management

Master of Science in Strategic Management

Master of Science in International Management - CEMS

Parttime Master of Science in Business Administration - Drs. Bedrijfskunde (Nederlandstalig)

Executive Specialised Masters

MBA Programma’s

International Full-time MBA

Executive MBA

Global Executive OneMBA

13


Research Programma’s

Master of Philosophy in Business Research

PhD in Management

Executive Programma’s

Company Specific Tailored Programmes

Open Programmes

1.5 Overige relevante informatie

1.5.1 CROHO

De ISAT-code waarmee de opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) in het CROHO is

geregistreerd is 50645.

1.5.2 Studiefinanciering

Als je gaat studeren aan een universiteit heb je, als je aan alle voorwaarden voldoet, recht op

studiefinanciering. En als je recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een

studentenreisproduct. Als je studiefinanciering voor een universitaire opleiding krijgt, val je onder

de regels van de prestatiebeurs.. *

De overheid is momenteel druk bezig met plannen om het studiefinancieringsstelsel te wijzigen

per studiejaar 2012-2013. Voor meer informatie over deze plannen, kijk op:

www.ib-groep.nl/particulieren/themas/overheidsplannen_voor_studiefinanciering.asp

* Bron: www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/studiefinanciering_voor_hbo_en_universiteit.asp

1.5.3 ECTS-coördinator

De heer dr. A.W.A. Scheepers is zowel institutioneel coördinator als ECTS-coördinator.

1.5.4 Gedragscode voor studenten

RSM heeft een groot aantal ingeschreven studenten in haar verschillende studieprogramma’s.

Het hanteren van een gedragscode, waarin de voornaamste gedragsregels beschreven staan,

is voor zowel RSM als voor haar studenten van belang. Voor de één zijn de gedragsregels

vanzelfsprekend en worden ze automatisch nageleefd. Voor de ander zijn ze niet zo duidelijk en

misschien zelfs onbekend.

Het doel van deze code is dan ook om de gedragsregels die gelden binnen RSM voor iedere

student helder en duidelijk te krijgen. Deze regels hebben niet alleen betrekking op het gedrag

tijdens colleges, maar ook op het gedrag onderling en het gedrag tijdens het verrichten van

onderzoek. Door naleving van deze regels voorkomen we niet alleen ongewenst en hinderlijk

gedrag, maar zorgen we met elkaar voor een omgeving waarin het goed studeren is.

De inhoud van deze gedragscode is in digitale vorm te raadplegen via de current student site

van www.rsm.nl.

14


2 Programma Overzicht

2.1 Eindtermen

Het doel van de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde is studenten inzicht geven in het

functioneren van bedrijven en het management daarvan. Tijdens hun studie leren studenten

omgaan met organisatieproblemen en deze te bezien vanuit het gezichtspunt van het

management. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, zodat zij later een leidinggevende rol

kunnen vervullen.

De Rotterdamse opleiding Bedrijfskunde kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering.

Dit betekent dat studenten leren de inzichten vanuit de verschillende disciplines en

wetenschappelijke perspectieven met elkaar te combineren tot een integrale benadering van

organisatieproblemen en management.

In de bachelorfase komt vooral de breedte van de opleiding aan de orde die noodzakelijk is om

de perspectieven vanuit al die disciplines met elkaar te confronteren en te integreren. Die

breedte en de bijbehorende academische vaardigheden zijn ook nodig voor de individuele

ontwikkeling van de afgestudeerden op langere termijn.

De opleiding Bedrijfskunde biedt ook focus en diepte. Er worden bijvoorbeeld, naast de vakken

met een specifieke inhoud, minors aangeboden die op een specifiek deelterrein van de

bedrijfskunde gericht zijn. Deze vakken en minors kunnen een aanloop vormen naar één van de

masterprogramma’s waar studenten in kunnen doorstromen na afronding van de

bacheloropleiding.

Om de kwaliteit en het niveau van de bacheloropleiding Bedrijfskunde te garanderen zijn er

gedetailleerde eindtermen geformuleerd. De eindtermen geven aan wat studenten beheersen

na een succesvolle afronding van de opleiding op inhoudelijk vlak, op het gebied van

vaardigheden en wat betreft attitude. Per vak zijn afzonderlijke leerdoelen geformuleerd die

aangeven wat het betreffende vak bijdraagt aan die eindtermen. In deze studiegids zijn de

leerdoelen per vak weergegeven.

Eindtermen van de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en International Business Administration

I. Relevante inhoudelijke deelaspecten

1. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en de feitelijke

bevindingen over het bedrijf:

a. het functioneren van het bedrijf en de bedrijfsprocessen in hun onderlinge

samenhang;

b. organisatiekunde (structuur, functies, systeemleer, analysemethoden,

ontwerpmethoden, stromingen, managementstijlen enz.);

c. omgevingskennis: concurrentieverhoudingen, internationale samenleving,

maatschappelijke verantwoordelijkheid, culturele verschillen;

d. de wisselwerking tussen bedrijven onderling en de determinanten van de

ontwikkeling van het bedrijf.

2. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en feitelijke

bevindingen over het management van bedrijfsprocessen in een internationale context, op

de bedrijfskundige deelgebieden zoals:

a. informatie management;

b. management van primaire processen (logistiek, supply chain, operations

management);

c. HR management;

15


d. marketing management;

e. strategisch management;

f. finance and investment;

g. accounting and control;

h. management van innovatie en verandering;

i. stakeholder management;

j. leiderschap;

k. entrepeneurship;

l. ethiek, corporate social responsibility.

3. Kennis hebben van de theoretische grondslagen van de bedrijfskunde, in het bijzonder van

de historische, beschouwelijke en wetenschapsfilosofische achtergronden van de

bedrijfskunde in hun onderlinge relatie.

4. Kennis hebben van methoden van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder van het

onderscheid tussen de aard, de problemen, de mogelijkheden en beperkingen van het

bedrijfskundig onderzoek.

5. Het onderkennen van de interdisciplinaire benadering van de bedrijfskunde en kennis

hebben van concepten van de economische, gedragswetenschappelijke, technologische

en institutionele disciplines in relatie tot de theoretische grondslagen van de bedrijfswetenschappen:

a. Economische wetenschappen: inleiding in de algemene economie en

staathuishoudkunde (micro/macro); bedrijfseconomie;

b. Gedrags- en sociale wetenschappen: organisatiecultuur, organisatiesociologie

en organisatiepsychologie; sociale psychologie ;

c. Rechtswetenschappen: recht (contracten, wet- en regelgeving);

d. Technische wetenschappen: grondslagen van de technologie, technologische

ontwikkelingen en relatie met het bedrijf en bedrijfsprocessen; ICT.

II. Vaardigheden

1. Analytische vaardigheden

a. In staat zijn om bedrijfskunde vraagstukken, waarbij voor een oplossing geen

standaard procedure voorhanden is, te structureren en via logisch redeneren uit

de gegevens de meest relevante punten te halen en conclusies te trekken;

b. Bij de ontleding van een bedrijfskundig vraagstuk gebruik kunnen maken van

kennis en theorieën uit de verschillende deeldisciplines en die aan elkaar kunnen

koppelen en op basis daarvan oplossingen kunnen ontwerpen (interdisciplinariteit);

c. De bedrijfskundige literatuur over een bepaald onderwerp in een bepaald

deelgebied kunnen vergelijken en toepassen op een bedrijfskundige casus en de

inhoud van publicaties vanuit een interdisciplinair perspectief kunnen beoordelen;

d. In staat zijn om bij het ontleden van bedrijfskundige vraagstukken kwalitatieve en

kwantitatieve analysetechnieken toe te passen (waaronder statistische en

modellering technieken);

e. In groepsverband een bedrijfskundig onderzoek kunnen formuleren en uitvoeren

met in acht neming van de verschillende onderzoeksfasen, zoals het opstellen

van een onderzoeksplan, het verzamelen van relevante literatuur, het

verzamelen, verwerken en interpreteren van de gegevens en het vertalen van de

bevindingen in conclusies en aanbevelingen.

2. Sociaal communicatieve vaardigheden

a. In groepsverband een schriftelijke en/of mondelinge rapportage op wetenschappelijk

niveau over een bedrijfskundig onderwerp kunnen voorbereiden en

uitvoeren;

b. In een kritische discussie de tot stand gebrachte probleemformuleringen en

oplossingen met deugdelijke argumenten kunnen verdedigen, dan wel die van

anderen aan kritiek kunnen onderwerpen;

c. Vanuit een wisselende rol effectief en efficiënt kunnen participeren in een

16


vergadering;

d. Een mening kunnen formuleren, ook bij onvolledige en/of tegenstrijdige

informatie;

e. In een onderhandelingssituatie tot een overeenkomst kunnen komen;

f. Een presentatie kunnen houden met rapportage van bevindingen en

aanbevelingen met betrekking tot een bedrijfskundig thema;

g. Met andere mensen kunnen omgaan en binnen een team mensen met

verschillende achtergrond en expertises kunnen werken;

h. In een internationale bedrijfsomgeving, veelal in het buitenland, kunnen

functioneren (met name IBA);

i. Met zakelijke en niet-zakelijke partners afkomstig uit andere taal- en

cultuurgebieden kunnen communiceren (met name IBA);

j. In de Engelse taal kunnen communiceren (met name IBA).

3. Managementvaardigheden

a. Een planning kunnen maken van te verrichten acties op een bedrijfskundig

thema;

b. Bij besluitvorming inzichtelijk kunnen maken welke organisatiebelangen met een

genomen besluit zijn gediend en daarvoor draagvlak creëren;

c. Beredeneerd beslissingen kunnen nemen over een bedrijfskundige casus;

d. Verantwoordelijkheid kunnen dragen in de bedrijfskundige beroepssituatie;

e. Een beargumenteerde keuze kunnen maken ais zich tegengestelde gezichtspunten

en belangen aandienen;

f. Het kunnen structureren van en leidinggeven binnen de organisatie;

g. Rationeel en affectief kunnen omgaan met thema's als macht en belang.

4. Algemeen

a. Vaardigheden in praktijksituaties geoefend hebben;

b. In staat zijn bij praktijkvraagstukken kennis vanuit deeldisciplines aan elkaar te

koppelen.

III. Attitudes

1. Ten aanzien van de bedrijfswetenschap

a. De ethische en normatieve denkwijzen in het wetenschappelijk denken

begrijpen en accepteren;

b. Bij ogenschijnlijk triviale bedrijfskundige aangelegenheden bepaalde

verbanden en nieuwe gezichtspunten aanduiden en dwarsverbanden

tussen verschillende aspecten van de bedrijfskunde onderkennen;

c. Zelfstandig keuzes maken voor kennisuitbreiding en het doen van

bedrijfswetenschappelijk onderzoek.

2. Ten aanzien van het reflectief vermogen

a. De eigen beperkingen onder ogen zien, dat wil zeggen op het juiste

moment deskundigheid van anderen inroepen en zich op het juiste ogenblik

onthouden van handelen;

b. De consequenties van het eigen handelen voor anderen aanvoelen en

beoordelen;

c. Bereid zijn tot het herzien van eigen standpunten indien daarvoor

aanleiding is;

d. De persoonlijke ontwikkeling in de uitoefening van zijn beroep beoordelen

en zelfstandig keuzes maken waarbij externe ontwikkelingen niet uit het oog

worden verloren (Iife long learning);

e. De persoonlijke plaats in de samenleving duiden en aanvaarden;

f. Culturele beperktheid en gebondenheid beseffen en duiden;

g. Culturele verschillen kunnen waarderen.

17


18

3. Bedrijfsethisch handelen

a. Volgens de principes van vertrouwen en wederkerigheid werken (integriteit);

b. In besluitvormingsprocessen bewust omgaan met ethische dilemma's

(normbesef);

c. Vanuit een kritische en creatieve denkhouding zowel het eigen werk en

denken als dat van anderen onder ogen zien;

d. De waarden van een multiculturele en internationale oriëntatie tot basis

voor zijn mens- en maatschappijbeschouwing maken;

e. Corporate social responsibility en sustainability als waarden hanteren.

IV. Weten en doen: het belang van zelf doen

In hoofdstuk 2.1 is onder relevante inhoudelijke deelaspecten, vaardigheden en attitudes een

beschrijving gegeven van hetgeen de student wordt geacht te beheersen nadat hij de opleiding

heeft afgerond. Niet is aangegeven op welke wijze deze doelen bereikt worden. Een deel

hiervan is kennisoverdracht: de docent brengt kennis over op de student, bijvoorbeeld door het

geven van colleges. De kennis wordt dan verworven door het luisteren naar de docent tijdens

het college. Daarnaast verwerft de student ook zelfstandig kennis, bijvoorbeeld doordat de

student de boeken en syllabi bestudeert. De hoofdactiviteit van de student bestaat dan uit lezen

en uit het hoofd leren.

Een veel krachtiger vorm van leren is echter het zelf werken en oefenen met de stof. Daarbij

moet de student zelf actief dingen doen. Er is een groot verschil tussen horen hoe een bron

correct geraadpleegd wordt en het zelf correct raadplegen van een bron! Rotterdam School of

Management vindt het heel belangrijk dat de student zelf op een actieve wijze met de stof aan

de slag gaat. Om die reden bevatten tal van vakken een kleinere of grotere ‘doe’ component;

deze wordt eveneens als ‘vaardigheid’ aangeduid. Om het verschil duidelijk te maken met de

hierboven genoemde vaardigheden worden deze steeds tussen aanhalingstekens geschreven.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ‘vaardigheden’ die daadwerkelijk in het

programma geoefend worden.

Een onderscheid is gemaakt tussen:

- onderzoek ‘vaardigheden’

- management ‘vaardigheden’

Onderzoek ‘vaardigheden’ dragen bij aan de toekomstige onderzoek sterktes van de student.

Onderzoek ‘vaardigheden’ worden gedoceerd in combinatie met inhoud. Op deze manier leert

de student ‘vaardigheden’ te ontwikkelen welke bijdragen aan een academische benadering van

inhoudsgerichte vraagstukken binnen de functionele gebieden van de bedrijfskunde.

Persoonlijkheidskenmerken van de student spelen hierin geen rol: onderling zeer verschillende

studenten gebruiken een gegeven vaardigheid op identieke wijze, door de eenduidig

voorgeschreven benadering binnen een bepaalde methode.

Management ‘vaardigheden’ zijn niet inhoudelijk van aard – ze zijn in ieder geval niet gebonden

aan de onderscheiden functionele gebieden binnen de bedrijfskunde. Ze raken daarentegen de

student sterker als persoon. De ontwikkeling van managementvaardigheden is dan ook altijd

een samenspel van het type vaardigheid zelf en de persoonlijkheid van de student. De ene

student geeft het concept time management anders vorm dan de andere.

In de latere beroepspraktijk zal blijken dat het beheersen van beide ‘vaardigheden’ belangrijk is:

veel bedrijfskundige vraagstukken kunnen niet alleen via een inhoudelijke benadering opgelost

worden, of anders gesteld: de persoonlijke ‘vaardigheden’ van de manager spelen een

belangrijke rol bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken.


Onderzoek vaardigheden Management vaardigheden

Wetenschappelijk schrijven Academische integriteit

Analytisch denken Bedrijfskundig normbesef

Argumenteren Multiculturele oriëntatie

Vergelijkende methodologie/ Methode keuze Feedback geven en krijgen

Probleemherkenning en -oplossing Groepswerk / groepsdynamiek

Interpreteren van wetenschappelijke

artikelen Leiderschapsvaardigheden

Statistische analyse en/of

Econometrische vaardigheden Presentatievaardigheden

Theoriekeuze Zelfreflectie

Interviewen ICT-vaardigheden

Modelleren Communicatievaardigheden

Filosofische fundering aanbrengen Taalvaardigheid

Werken met bronnen Onderhandelen

Overtuigen / debatteren

Time management

In het volgende hoofdstuk wordt in de beschrijving per vak steeds aangegeven welke specifieke

‘vaardigheid’ in dit vak actief beoefend wordt. Vanuit het programma is er zorg voor gedragen

dat elk van deze ‘vaardigheden’ voldoende aan bod komt. Sommige van deze ‘vaardigheden’

zijn zo belangrijk dat ze elk jaar wel in één of meerdere vakken geoefend worden. Voor andere

geldt dat het genoeg is als de student er tenminste eenmaal mee geoefend heeft.

2.2 Kenmerken van de opleiding

2.2.1 Internationale oriëntatie

Internationale uitwisseling

Zowel binnen de bachelor als de master programma’s van RSM, wordt studenten de kans

geboden om een aantal maanden aan een van onze gerenommeerde partnerscholen in het

buitenland te studeren. Zie 3.4.1 Stage en Internationale uitwisseling voor een overzicht van de

huidige partnerscholen in ons bachelor uitwisselingsnetwerk.

Bachelor studenten kunnen in het tweede jaar geselecteerd worden voor een internationale

uitwisseling tijdens het eerste trimester van het derde jaar. Dit is de vrije ruimte in het

curriculum, waardoor studenten een ruime keuze hebben aan interessante vakken bij de

partnerschool. Deze vakken kunnen worden ingebracht in het studieprogramma, zodat er geen

studievertraging optreedt. De minimale studiebelasting in het buitenland is altijd 20 ECTS.

Enkele belangrijke selectiecriteria zijn: goede studieresultaten, beheersing van de Engelse taal,

of in sommige gevallen Spaans, motivatie, nevenactiviteiten en de internationale oriëntatie van

een student. Al tijdens het eerste jaar kunnen studenten zich hier op voorbereiden, door het

volgen van taalcursussen bijvoorbeeld.

Informatie over zowel het bachelor als master uitwisselingsprogramma is te verkrijgen bij het

International Office, gevestigd op de 5e etage van het T-gebouw, kamer T5-30. Bezoek ook de

website van RSM: http://www.rsm.nl/rsm-students-going-abroad/ voor meer informatie over de

19


mogelijkheden.

Internationale stage

Voor meer informatie over een internationale stage zie hoofdstuk 4.5 Career Services.

2.2.2 Bedrijfskundige vaardigheden

Voor een bedrijfskundige zijn persoonlijke en academische vaardigheden van groot belang.

Denken en doen gaan samen. Bachelor 1 introduceert en oefent de basisbeginselen van

vakoverstijgende vaardigheden. In dit jaar staat de bewustwording met betrekking tot het zelf

ontwikkelen van vaardigheden centraal. Aan het eind van iedere fase in de studie wordt een

niveau bereikt dat als startpunt van het vaardighedentraject in de volgende fase dient. Door het

vele oefenen van vaardigheden wordt deze ‘accumulatie van vaardigheid’ bereikt. Uiteindelijk

kan een afgestudeerde bedrijfskundige hierdoor verantwoord met vaardigheden omgaan.

2.2.3 Informatie- en communicatietechnologie

RSM beschouwt de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) als een middel om

de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. ICT is een instrument om het contact tussen

docenten en studenten uit te breiden met nieuwe manieren van communicatie en begeleiding.

ICT draagt bij aan verrijking van de leeromgeving voor studenten op een manier die de

studenten uitdaagt tot actief leren.

Enkele voorbeelden van toepassingen:

SIN-Online biedt belangrijke informatie zoals course manuals, roosters, mededelingen over

wijzigingen in roosters en vakken, voorlopige tentamenuitslagen etc.;

Bij alle vakken wordt Blackboard gebruikt om communicatie tussen docent en student en

studenten onderling te faciliteren. Daarnaast ondersteunt Blackboard het gebruik van

tussentijdse toetsen, de distributie van onderwijsmateriaal en de verwijzing naar

interessante bronnen voor specifieke vakgebieden;

ICT wordt ook gebruikt om de informatie-uitwisseling tussen student en business school te

verbeteren. Processen zoals de aanmelding voor tentamens, werkgroepen en projecten,

het verstrekken van onderwijsmateriaal en tentamencijfers;

Bedrijfskundige informatiediensten bieden studenten toegang tot belangrijke internationale

databases en bronnen van literatuur;

Multimedia applicaties met nieuwe vormen van informatie en nieuwe mogelijkheden om te

studeren.

2.2.4 Wetenschappelijke identiteit

Rotterdamse bedrijfskundestudenten leren problemen vanuit verschillende gezichtspunten te

beschouwen en leren systematisch en wetenschappelijk verantwoord onderzoek te doen. Een

van de centrale elementen van het programma is daarom het aanleren van academische

vaardigheden. Via vele projecten, waaronder het 3 e jaars onderzoeksproject, het Bachelor

scriptie traject, en het master afstudeerproject komen de studenten in aanraking met

geavanceerd wetenschappelijk onderzoek op het terrein van management. RSM hecht veel

belang aan de koppeling van onderzoek en onderwijs, waardoor het academische karakter van

de universitaire opleiding een centrale plaats inneemt en wordt gewaarborgd.

Momenteel zijn diverse clusters van onderzoeksprogramma’s ondergebracht in het Erasmus

Research Institute in Management (ERIM), een samenwerkingsverband met de Economische

faculteit, ESE.

Het doctoraatprogramma is toonaangevend in Nederland en Europa.

20


2.2.5 Kwaliteitsborging

De faculteit kent een uitgebreid systeem van kwaliteitsborging dat voldoet aan de hoogste eisen,

zoals gesteld door accrediterende instanties NVAO, AACSB, EQUIS, en AMBA. Een belangrijk

onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door de vakevaluaties. Door middel

van een digitaal tevredenheidsonderzoekssysteem worden alle vakken geëvalueerd en krijgen

studenten de kans hun mening te geven over de kwaliteit van het vak en de docenten. Op basis

van deze evaluaties worden gesprekken gehouden met de voor de vakken verantwoordelijke

docenten. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over mogelijke verbeteringen voor het

volgende academische jaar.

Een ander onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem wordt gevormd door de externe

adviesraden. RSM kent een internationale adviesraad, met een twintigtal leden afkomstig van

Raden van Bestuur van grote ondernemingen en van overheidsinstanties. De adviesraad

adviseert de faculteit op het gebied van haar strategie en ook op het gebied van de gewenste

eindkwalificaties van onze afgestudeerden.

Daarnaast kent RSM een alumni adviesraad en wordt systematisch onderzoek verricht onder

onze alumni via een periodieke alumni monitor. Deze input wordt verwerkt in de periodieke

bijstellingen van de leerdoelen en eindtermen.

De opleidingen worden systematisch door diverse beoordelende instanties beoordeeld en

geaccrediteerd. Alle BSc en MSc opleidingen van RSM zijn NVAO geaccrediteerd, voor de

periode tot 2014. Ook is RSM geaccrediteerd door de belangrijke internationale accrediterende

instanties voor business schools: AACSB, EQUIS en AMBA.

2.2.6 Wisselwerking met bedrijfsleven

De opleiding Bedrijfskunde traint studenten in het kunnen herkennen en analyseren van

complexe bedrijfskundige problemen en het ontwerpen van oplossingen. Om die oplossingen

vervolgens ook in een organisatie te kunnen verwezenlijken is een praktijkgericht

studieprogramma een noodzakelijke voorwaarde. Dit is de reden dat studenten direct in het

eerste jaar van hun studie kennis maken met de praktijk: zij schrijven in teams een

ondernemingsplan voor een bedrijf. In de bachelorfase nemen alle studenten deel aan

onderzoekstraining en is er de mogelijkheid voor studenten om een stage te lopen in het kader

van hun ‘minor’ studie in het derde bachelorjaar. In zowel de bachelor- en masterfase van de

studie wordt veel gewerkt met cases, practica en opdrachten. Regelmatig worden gastdocenten

vanuit de praktijk ingeschakeld. Daarnaast dragen bedrijfskundestudenten zelf ook veel bij aan

het praktijkgerichte karakter van de opleiding, variërend van het zelf organiseren van

congressen met sprekers uit het bedrijfsleven tot het opzetten van en deelnemen aan

studiereizen naar het buitenland, waar studenten buitenlandse bedrijven bezoeken en

analyseren voor de Nederlandse markt. RSM onderhoudt een omvangrijk netwerk van

contacten in het bedrijfsleven. De afdeling Career Services biedt studenten bemiddeling aan bij

het vinden van allerlei soorten bedrijfsprojecten.

2.2.7 Rotterdam

Door de gunstige ligging aan de Maas kon Rotterdam zich ontwikkelen tot bloeiend centrum van

handel en distributie. De Rotterdamse binnenstad verloor haar hart bij het bombardement in de

Tweede Wereldoorlog. Het jonge stadshart begon rond 1950 aan een nieuw leven en werd het

dynamische centrum van de stad die Rotterdam nu is. Karakteristieke panden langs brede

singels van rond de vorige eeuwwisseling staan zij aan zij met strakke nieuwbouw.

21


Rotterdam is een jonge internationale, multiculturele stad met een nuchtere daadkrachtige

mentaliteit. In de compacte binnenstad kom je de hele wereld tegen. Ontdek de mogelijkheden

voor uitgaan, cultuur en sport en beleef het leven in deze bruisende stad.

2.2.8 Collegegelden en andere kosten

Studeren kost geld. Hoeveel? Dat hangt af van de situatie: woont men thuis bij ouders of woont

men op kamers. Thuiswonende studenten kunnen in 2012-2013 maximaal € 9.020,=

studiefinanciering van de Nederlandse overheid krijgen voor hun studiekosten, (een deel van)

het levensonderhoud, de premie voor hun ziektekostenverzekering en hun collegegeld,

uitwonende studenten maximaal € 11.247,=*.

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2012-2013 is € 1771,=. Dit collegegeld betaalt men

als ingeschrevene voor een voltijd opleiding aan een universiteit of hogeschool. Men betaalt het

collegegeld aan de onderwijsinstelling, niet aan DUO / IB-Groep. Voor studenten van buiten de

Europese Economische Ruimte (EER) kan het collegegeld afwijken.

Voor de actuele tarieven voor langstudeerders en studenten die een 2 e bachelorstudie willen

beginnen, verwijzen wij naar www.eur.nl/essc/in_en_uitschrijven/collegegeld/.

* Bron: http://www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/bedragen.asp

2.3 Toelatingseisen

VWO- Profielen

De VWO-profielen Economie & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid

geven zonder meer recht op toelating tot de bacheloropleiding. Voor het profiel Cultuur &

Maatschappij is aanvulling met Wiskunde A of vervanging door Wiskunde B vereist.

Overige toelating*

Men wordt ook toegelaten met:

Het einddiploma van een vierjarige erkende hbo-opleiding (zie hiervoor hbo-studenten)

Een universitair bachelordiploma of afgeronde universitaire opleiding (drs./ master) (zie

hiervoor wo-studenten).

*Men is verplicht aan te tonen dat over voldoende kennis van wiskunde wordt beschikt. Dit kan

door:

Het overleggen van een wiskunde vwo-deelcertificaat of het met goed gevolg afleggen van

het wiskunde examen van het Colloquium Doctum van de Erasmus Universiteit;

Te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Te slagen voor het wiskunde A of B examen via de Open Universiteit.

Voor meer informatie zie: www.rsm.nl of neem contact op met de studieadviseurs.

Hbo-studenten

Studenten met een afgeronde, voltijd vierjarige aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen

toegelaten worden tot ons schakelprogramma (premaster). Indien niet de vierjarige voltijdse

variant is afgelegd maar een verkort traject (bijvoorbeeld een driejarige variant van 240 EC) dan

bepaalt de Examencommissie RSM of de opleiding inhoudelijk in voldoende mate verwant is

aan de bachelorsopleiding Bedrijfskunde RSM. De overige toelatingseisen en meer informatie

over aanmelding en inschrijving zijn te vinden op www.rsm.nl/premaster.

Wo-studenten

Studenten met een afgeronde bachelor, master of drs.-opleiding, kunnen worden toegelaten tot

de opleiding. Met uitzondering van studenten met een Nederlandse Bachelor of Science in

22


Business Administration bul, kunnen deze studenten toegelaten worden middels onze master

General Management (GM). Zie voor meer informatie: www.rsm.nl/gm

Buitenlands diploma

Wanneer men een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg heeft afgerond, neem dan tijdig

contact op met het Admissions Office van de universiteit, tel. 010-4081786. Zie voor meer

informatie: www.bacheloradmission.eur.nl

Colloquium doctum

Als men 21 jaar of ouder is en niet beschikt over de vereiste vooropleiding, dan kan in bepaalde

gevallen toch toelating worden verleend tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Daarvoor moet

men deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) van de faculteit om aan te

tonen dat men geschikt is voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie is te vinden op

www.colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur heeft informatie over het colloquium doctum.

Inschrijven

Inschrijven voor de opleiding doet men via Studielink. Men bereikt Studielink via

www.eur.nl/studielink.

Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Men hoeft zich maar op één

plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven. Ook kan men via

Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij DUO – IB-Groep.

23


3 Vakkenoverzicht

3.1 Jaarindeling

1

2

3

24

Trimester 1

september-november

Schema opbouw 2012-2013

Trimester 2

december-maart

Trimester 3

maart-juni

Inleiding in de bedrijfskunde (5) Statistiek (4) Marktcontext (5)

Bedrijfskundige vaardigheden I (3) Bedrijfskundige vaardigheden II (2)

Methodologie (3) Primaire processen (6)

Wiskunde (4) Beslissingsondersteuning (5)

Gedrag in organisaties (6) Strategisch ondernemingsplan (6)

Trimester 4

september-december

Trimester 5

januari-maart

Macro-economische en

institutionele context (5)

Financiële processen (6)

Trimester 6

april-juni

Organisatietheorie en- dynamiek (6) Management accounting (6) Marketing management (5)

Operations research en modelbouw

(6)

Statistische methoden & technieken (6) Marktonderzoek (3)

Wetenschapsleer (3) Strategisch management (6)

Leadership, sustainability &

governance (5)

Trimester 7

deptember-december

Minor (15)

of

Interim

Project

(5)

Trimester 8

januari-maart

Oriëntatie op ondernemen (5)

Management van technologie (4)

Corporate finance (5)

Trimester 9

april-juni

Human resource management (5) Innovatie management (4)

Informatie management (5) Financial accounting (5)

Stage (15) Ondernemingsrecht (4) Supply chain management (5)

International Exchange (20) Research training/ bachelor scriptie (12)

Het aantal ECTS studiepunten (European Credit Transfer System) staat genoemd achter het

vak. 1 ECTS komt overeen met 28 uren studie.


3.2 Bachelor 1

3.2.1 Inleiding

Bachelor 1 heeft een oriënterende functie, brengt het probleemveld van bedrijfskundigen in

kaart en maakt de bedrijfskundige problematiek doorzichtig. Integratie van kennis en vaardigheden

vindt plaats in een praktijkproject dat gericht is op het ontwerpen van een

ondernemingsplan voor een bedrijf in het MKB. Het collegejaar is opgedeeld in drie trimesters.

Hieronder volgt een overzicht van de vakken in het eerste collegejaar met een opgave van het

aantal ECTS per vak.

Bachelor 1

Curriculum en thema’s

In hoofdlijnen ziet het basiscurriculum er als volgt uit:

Trimester 1 ECTS Trimester 2 ECTS Trimester 3 ECTS

Inleiding in de

bedrijfskunde

Bedrijfskundige

vaardigheden

5 Statistiek 4 Marktcontext 5

3

Bedrijfskundige

vaardigheden

Methodologie 3 Primaire processen 6

2

Macro-economische & institutionele

context

Wiskunde 4 Beslissingsondersteuning 5 Financiële processen 6

Gedrag in organisaties 6 Strategisch ondernemingsplan 6

In bachelor 1 is gekozen voor een systematische opbouw. Aan het eind van het eerste jaar

moeten studenten weten wat bedrijven zijn, wat de samenhang tussen de verschillende

bedrijfsprocessen is, en in welke context bedrijven opereren.

Het eerste trimester is een inleiding op de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde. Naast de

kennismaking met het bedrijf en de bedrijfsprocessen binnen het vak ‘Inleiding in de

Bedrijfskunde’ alsook het menselijk gedrag en communicatie in organisaties binnen het vak

‘Gedrag in Organisaties’, worden de vakken Wiskunde en Methodologie aangeboden. Twee

vakken die elementair zijn voor de wetenschappelijke vorming.

In het tweede trimester maken studenten kennis met de primaire processen binnen bedrijven en

krijgen zij inzicht hoe primaire processen een rol spelen in verschillende soorten bedrijven:

productie-, dienstverlenende-, distributie- en projectorganisaties. Daarnaast ligt in dit trimester

de aandacht op de besluitvorming en de besturing van de organisatie binnen het vak

‘Beslissingsondersteuning’. De wetenschappelijke vorming wordt gecontinueerd middels het

belangrijke vak ‘Statistiek’. Het is ook in dit trimester dat studenten beginnen met het zelfstandig

verzamelen van gegevens over een bestaande onderneming en haar omgeving. Uiteindelijk

dienen deze gegevens geordend en geanalyseerd te worden om deze op een verantwoorde

wijze te verwerken in een ondernemingsplan. Aan het einde van het tweede trimester is de

student in staat om een interne analyse van het bedrijf op te stellen.

In het derde trimester staat de interactie van het bedrijf met de omgeving centraal. Het bedrijf en

de bedrijfsvoering kan men niet los zien van de omgeving. Op een aantal niveaus wordt de

organisatie in haar -internationale- context geplaatst. Op macroniveau spelen zaken mee als

Europese regelgeving en de rol van internationale organen en instituties. Op mesoniveau spelen

processen en krachten in de bedrijfstak. Ook is er in dit trimester aandacht voor het financieel

management van organisaties.

5

25


Gedurende de eerste twee trimesters volgen studenten tevens het vak ‘Bedrijfskundige

Vaardigheden’. In dit traject wordt in een groot aantal werkgroepbijeenkomsten met studenten

gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn om de bij de overige

vakken opgedane kennis te kunnen toepassen. Hierbij moet gedacht worden aan vaardigheden

op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, onderzoek, presentatie en

management. Aan het einde van elk trimester is er per vak een tentamen, met uitzondering van

het vak Strategisch ondernemingsplan.

Studeerbaarheid

Het studieprogramma van bachelor 1 Bedrijfskunde is ingedeeld in drie trimesters, zie het

schema hierboven. Het trimestersysteem van bachelor 1 Bedrijfskunde is zodanig opgezet dat

de student voor de kerstvakantie geïnformeerd kan worden over de resultaten van het eerste

trimester. Direct na de kerstvakantie kan met de studieadviseurs worden gesproken over het

eventueel aanpassen van de studiestrategie. De studieadviseurs kunnen op hun beurt in een

vroeg stadium studenten met een verhoogd risico op studievertraging of -uitval identificeren en

oproepen voor een gesprek.

Mentoraat

Alle eerstejaars studenten Bedrijfskunde worden, in groepjes van circa twintig, begeleid door

een ouderejaars student. Deze mentorgroepbijeenkomsten zijn verplicht en een integraal

onderdeel van het vaardighedentraject. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de eerste

collegeweek, zodat studenten direct bij aanvang van de studie kunnen beginnen met het

vormen van een netwerk. Ze worden wegwijs gemaakt op de campus en op de computer (welke

informatie is waar te vinden) en de belangrijkste spelregels worden uitgelegd (welke

examenregelingen moet men kennen, hoe aan te melden voor tentamens, etc.). Tijdens de

tweede bijeenkomst ontvangen studenten allerlei informatie van ouderejaars mentoren omtrent

de diverse vakken zodat een goede planning gemaakt kan worden. Specifieke aandacht geven

de mentoren aan het werken in groepsverband. In latere bijeenkomsten gaat de mentor in op

tentamenvaardigheden, geeft tips over vakken, legt de examenregelingen uit en beantwoordt

individuele vragen.

Individueel gesprek

Tijdens het mentoraat worden allerlei tips gegeven om de studie vlot te laten verlopen. Vallen de

resultaten toch tegen en is een gesprek over de manier van studeren gewenst, dan kan men

een afspraak maken met één van de studieadviseurs. Een belangrijk punt is dat eerstejaars hun

studie kunnen stoppen vóór 1 februari zonder problemen te krijgen met het vereiste aantal

punten voor de studiefinanciering. Overigens zijn er hbo-opleidingen, die per 1 februari starten

met een bachelor 1 programma, dus ook het wel of niet overstappen naar een andere studie

kan een onderwerp van gesprek met een studieadviseur zijn. Na elk trimester ontvangen

studenten een e-mail van de Examencommissie met een evaluatie van behaalde resultaten. In

sommige gevallen zal de Examencommissie adviseren contact op te nemen met een

studieadviseur voor het maken van een planning. De studieadviseurs reserveren in die maand

extra tijd voor gesprekken met eerstejaars.

Bindend Studieadvies

De Bedrijfskunde opleiding biedt de studenten een studeerbaar programma zodat ze de

gelegenheid krijgen om te voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden (in de sfeer van het

studietempo en de studiefinanciering). Dit leidt tot goede slaagkansen en moet helpen

voorkomen dat studenten na 2 of 3 jaar stoppen met hun studie. Dat betekent echter ook dat

studenten worden uitgedaagd om in één jaar studie het gehele eerste jaar af te ronden. RSM

raadt al haar eerstejaars studenten dringend aan zich zo snel mogelijk een goede manier van

studeren eigen te maken en een zodanige studieplanning op te stellen én te realiseren dat

bachelor 1 binnen een jaar wordt afgerond.

26


Dat is niet alleen van belang voor de slaagkansen van de student, maar ook om later in de

studie te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de opleiding biedt, zoals een deel van de

studie in het buitenland volgen. Studenten die starten in bachelor 1 van de studie Bedrijfskunde

krijgen te maken met het instrument “bindend studieadvies”. Dit instrument is een sluitstuk van

een systeem van studiebegeleiding en moet studenten stimuleren actief deel te nemen aan het

onderwijs en gebruik te maken van de studie- en begeleidingsfaciliteiten. Studenten die direct

tijdens het eerste jaar van de studie actief studeren, leggen voldoende basis voor een succesvol

vervolg van de opleiding. Studenten die aan het eind van het eerste jaar alle 60 ECTS hebben

behaald krijgen een positief studieadvies. Studenten die zich hebben ingezet voor hun studie,

maar één van de twaalf vakken niet hebben gehaald kunnen, om hun eerste jaar af te ronden,

gebruik maken van de compensatieregeling, mits ze aan de eisen voldoen. Studenten die aan

het eind van het eerste jaar minder dan 60 ECTS hebben behaald en geen gebruik kunnen

maken van de compensatieregeling, mogen zich de drie daarop volgende jaren niet meer

inschrijven voor de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Natuurlijk

houdt men bij het bepalen van de norm rekening met langdurige ziekte of andere persoonlijke

omstandigheden, indien tijdig gemeld bij de studieadviseur.

Mededelingen, aanmelding tentamens, inschrijvingen werkgroepen

Voor praktische mededelingen wordt gebruik gemaakt van het Studenten Informatie Netwerk

(SIN-Online). Studenten wordt aangeraden hier regelmatig op te kijken.

De tentamenuitslagen worden geadministreerd door de Examenadministratie (EA) en zijn

zichtbaar via Osiris-Student. Studenten kunnen zich via Osiris-Student inschrijven voor

tentamens of via het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) in de E-hal.

Inschrijvingen voor werkgroepen e.d. gebeuren via SIN-Online. Zie hiervoor de link “My

Registrations” en ook “My Announcements”.

27


3.2.2 Vakken

Bedrijfskundige vaardigheden BKB1011

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Zich bedienen van de juiste werkwijzen en instrumenten om gericht wetenschappelijke

literatuur over een bepaald onderwerp te zoeken en te vinden;

Op een juiste manier verwijzen naar bronnen;

Op basis van de aangereikte theorie een goede argumentatie van een slechte

onderscheiden;

Zelfstandig een goed onderbouwd betoog schrijven;

Op basis van een goede argumentatie een discussie voeren;

Identificeren welke factoren een kritische wetenschappelijke houding kenmerken en de

belangrijkste valkuilen identificeren die deze houding in de weg staan;

Zijn/haar eigen studie- en leerproces organiseren en managen;

Voor zichzelf en anderen tekortkomingen en verbeterpunten formuleren;

Op een correcte manier reflecteren en feedback geven op zichzelf en op anderen;

De voorwaarden voor een goede en doelgerichte samenwerking binnen een groep

identificeren;

Een goede presentatie opzetten, voorbereiden en geven;

Zich probleemloos bedienen van de aanwezige onderwijs/ICT omgevingen op de Erasmus

Universiteit en de noodzakelijke MS Office software.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld in trimester 1:

Argumenteren, Interviewen, Presentatievaardigheden, Communicatievaardigheden, Feedback

geven en/of verwerken, Groepswerk / groepsdynamiek, Onderhandelen en Overtuigen/

debatteren.

Vakbeschrijving en inhoud

Onderzoeks- en analytische vaardigheden staan in een academische studie centraal, met lees-

en luistervaardigheden als input en schrijf- en mondelinge vaardigheden als output voor

academische producten. Het vak Bedrijfskundige Vaardigheden, dat gegeven wordt in zowel

trimester 1 als in trimester 2, legt de fundamenten voor het ontwikkelen van vaardigheden

binnen de studie bedrijfskunde. Het vak biedt studenten de mogelijkheid om diverse

vaardigheden te trainen. Een belangrijke vaardigheid waar studenten vanaf het begin vertrouwd

mee gemaakt zullen worden, is het tijdig uitvoeren van zelfreflectie. Hiermee worden studenten

er op gewezen dat zelfkennis en het duiden van hiaten fundamenteel zijn voor het (verder)

ontwikkelen van vaardigheden tijdens de gehele studie. Tevens komen onder meer

presentatievaardigheden, team- en time- management, lees, luister- en schrijfvaardigheden en

ICT-vaardigheden aan bod.

De vaardigheden worden onderwezen en getraind in kleinschalige werkgroepen die geleid

worden door mentoren (i.c. ouderejaars studenten). In het vaardighedentraject wordt veel

aandacht besteed aan het geven van feedback op de ontwikkeling van vaardigheden. Van

studenten wordt een actieve en systematische studiehouding verwacht. Dit houdt onder andere

in dat aanwezigheid bij de werkgroepen verplicht is en dat opdrachten tijdig en goed uitgewerkt

ingeleverd worden, opdat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de feedback van de

mentor als mede van medestudenten.

28


Vak Bedrijfskundige vaardigheden

Coördinator dr. N. Hoogervorst

Docent(en) dr. N. Hoogervorst en drs. S. J. H. Giesbers

Vakgroep Business- Society Management

Secretariaat kamer T7-26, tel. 010-4081923

Trimester 1 en 2

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

Werkgroepbijeenkomsten (incl. ICT-traject) 35 uur

hoorcolleges 10 uur

voorbereiding en opdrachten (incl. ICT-traject) 90 uur

tentamen en ICT-toets 5 uur

totaal 140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges, verplichte werkgroepbijeenkomsten, opdrachten en

(ICT-)practica

Toetsvorm

Tentamen, open vragen, open boek tentamen, ICT-toets,

participatieplicht en opdrachten

Tentamendata Dinsdag 19 maart 2013 13.30-16.30 uur

HER dinsdag 23 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur

‘Skill Sheets’ (2012, 2nd edition) van R. van Tulder

‘Argumentatie’ (2011, 4 e druk) van F.H. van Eemeren, R. Grootendorst

en A.F. Snoeck Henkemans

Voor actuele informatie en eventuele aanvullende literatuur zie de

course manual op Blackboard.

29


Inleiding in de bedrijfskunde BKB0001

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Beschrijven wat de belangrijkste bedrijfsprocessen zijn op basis waarvan een onderneming

beschreven en geanalyseerd kan worden; productieprocessen, marketing en verkoopprocessen,

financiële processen, informatieprocessen, HR en organisatieprocessen;

Binnen deze belangrijkste processen de centrale begrippen definiëren, in de praktijk

herkennen en met elkaar in verband brengen;

Van een willekeurig bedrijf de mate en aard van de samenhang tussen de verschillende

bedrijfsprocessen herkennen en uitleggen en daarmee het bedrijf typeren;

Een grote hoeveelheid verzamelde informatie met betrekking tot eerdergenoemde

bedrijfsprocessen analyseren en vervolgens vertalen naar een heldere schriftelijke

rapportage;

Correct refereren naar bronnen die gebruikt zijn voor onderzoek;

De basisconcepten en vraagstukken van strategische planning reproduceren.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Werken met bronnen en feedback geven en/of verwerken.

Vakbeschrijving & inhoud

Dit vak geeft een inleidend overzicht van het functioneren van bedrijven en organisaties. De

eerste inleidende colleges geven een overzicht van de ontwikkeling van het denken over

organisaties. Verschillende theorieën over organisaties en van organiseerprocessen passeren in

vogelvlucht de revue. Hieruit komt naar voren dat een organisatie vanuit meer benaderingen

geanalyseerd kan worden. Een thans vigerende benadering is de opvatting van een organisatie

als een samenstel van bedrijfsprocessen. Tijdens de colleges ligt de nadruk op deze

bedrijfsprocessen. In het vak worden bedrijfsprocessen verduidelijkt en geïllustreerd met behulp

van cases. Daarbij staat één zogenaamd gastbedrijf centraal. Bedrijfsprocessen beslaan een

aantal terreinen. De bedrijfsprocessen die hier aan de orde komen, zijn: productieprocessen,

marketing en verkoopprocessen, financiële processen, informatieprocessen, human resources

en organisatieprocessen. Deze bedrijfsprocessen kunnen op verschillende manieren bestuurd

en aangestuurd worden. Het vak wordt afgesloten met vier colleges over ondernemerschap,

business planning en methoden die leiden tot een strategische keuze. Dit deel van het vak

vormt tevens de theoretische grondslag voor het studieonderdeel ‘Strategisch

ondernemingsplan’, dat in het tweede en derde trimester centraal staat.

Parallel aan de reeks hoorcolleges loopt door het hele trimester het adoptieverslag. Dit is een

groepsopdracht waarin een organisatie beschreven wordt en de typische kenmerken van de

desbetreffende organisatie duidelijk gemaakt worden. De stof zoals behandeld in de

hoorcolleges en de opgegeven literatuur vormt de basis voor het maken van het adoptieverslag.

Het adoptieverslag wordt ondersteund door diverse vormen van feedback. Nadere informatie

wordt verstrekt in de course manual.

30


Vak Inleiding in de bedrijfskunde

Coördinator dr. H. van Driel

Docent(en) dr. H. van Driel, dr. J.J. Nijholt e.a.

Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen

Secretariaat kamer T8-28, tel. 010-4081979

Trimester 1

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

Onderwijsvorm hoorcolleges

contacturen + voorbereiding hoorcolleges 40 uur

bestudering literatuur + reflectie op de cases 70 uur

adoptieverslag 30 uur

totaal 140 uur

Toetsvorm schriftelijk, MC-vragen tentamen en groepsopdracht

Tentamendata Woensdag 28 november 2012 09.30-12.30 uur

HER woensdag 17 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard.

31


Methodologie BKB0002

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Bij een gegeven onderzoeksvraag een keuze voor een bepaalde methode

beargumenteren;

De specifieke kenmerken van vijf belangrijke bedrijfskundige onderzoeksmethoden

benoemen;

Beschrijven wat de assumpties zijn die ten grondslag liggen aan de verschillende

methoden;

De kwaliteit van een gegeven onderzoek beoordelen;

Methodeoverstijgende begrippen toepassen;

Uitleggen wat het onderscheid is tussen alledaagse en wetenschappelijke kennis;

Criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek beschrijven.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Vergelijkende methodologie / methode keuze, Probleemherkenning en

-oplossing, Theorie keuze, Werken met bronnen en Academische integriteit.

Vakbeschrijving & inhoud

Methodologie verschaft een eerste aanzet tot het systematisch nadenken over onderzoeksmethoden

en -technieken die relevant zijn voor bedrijfskunde. De nadruk ligt sterk op

methodekeuze: het selecteren van de meest bruikbare methode bij een zich voordoend

bedrijfskundig probleem.

Het vak vormt het begin van een reflectieve cyclus binnen het bedrijfskundeonderwijs. Andere

onderdelen van deze cyclus zijn: Bedrijfskundige vaardigheden (trimester 1 en 2),

Wetenschapsleer (trimester 4, jaar 2), Marktonderzoek (trimester 6, jaar 2) en het derdejaars

vak Research training/ Bachelor scriptie (bachelor 3).

De kerndocent en coördinator is verbonden aan de vakgroep Business-Society Management.

De hoorcolleges beogen de studenten te laten zien welke voor- en nadelen aan bepaalde

onderzoeksmethoden kleven. Daarnaast gaan de colleges in op recent en klassiek

bedrijfskundig onderzoek, om de toepassingsmogelijkheden van de verschillende methoden te

illustreren. Met klem wordt benadrukt dat de hoorcolleges een inhoudelijke verdieping en

contextualisering bieden van de voorgeschreven literatuur. Zij vormen dus een integraal

onderdeel van de tentamenstof.

Om een begin te maken met het actief toepassen van methodologische vaardigheden moeten

drie opdrachten gemaakt worden. Deze opdrachten maken tevens deel uit van het verplichte

mentoraattraject behorend bij het vak Bedrijfskundige vaardigheden. Tevens kunnen studenten

een bonus verdienen van 0,4 punt door kortstondig te participeren in een wetenschappelijk

onderzoek.

32


Vak Methodologie

Coördinator dr. P. Wiepking

Docent(en) dr. P. Wiepking

Vakgroep Business-Society Management

Secretariaat kamer T7-26, tel. 010-4082880

Trimester 1

Studiepunten 3

Tijdsbesteding

voorbereiden hoorcolleges 49 uur

hoorcolleges 20 uur

groepsopdrachten 12 uur

tentamen 3 uur

totaal 84 uur

Taal Nederlands, literatuur in het Engels.

Onderwijsvorm hoorcolleges en verplichte werkgroepbijeenkomsten

Toetsvorm schriftelijk, MC-vragen, gesloten boek tentamen (70%), opdrachten met

methodologische vaardigheden (30%), bonuspunt voor

onderzoeksparticipatie (0,4 punt).

Tentamendata

Vereiste voorkennis geen

Maandag 15 oktober 2012 09.30-10.30 uur (deeltentamen)

Maandag 26 november 2012 13.30-15.30 uur (tentamen)

Dinsdag 9 juli 2013 09.30-11.30 uur (HERtentamen)

Literatuur Bryman & Bell (2011) Business Research Methods (3 rd Ed.). Oxford:

Oxford University Press.

Casuïstiek ten behoeve van de opdrachten

Voor actuele informatie: zie de course manual op Blackboard.

33


Wiskunde BKB0004

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De afgeleide van een functie van één variabele bepalen;

Van een verband tussen twee grootheden dat gegeven wordt in functievorm een

volledig functieonderzoek uitvoeren en een grafische weergave van dit verband

geven;

Praktijkproblemen waarbij sprake is van een verband tussen twee grootheden

modelleren en vervolgens met behulp van het gevonden model een optimalisatie

uitvoeren;

Functies van één variabele primitiveren, en de oppervlakte onder de grafiek van een

functie berekenen;

Een aantal praktijksituaties waarin de integraalrekening gebruikt wordt identificeren en

modelleren, en dergelijke modellen zelf doorrekenen;

De definitie geven van de begrippen rekenkundige- en meetkundige rijen en reeksen

en somberekeningen van dergelijke rijen en reeksen uitvoeren;

Rekenkundige en meetkundige rijen gebruiken bij de constructie van modellen voor

met name praktijksituaties die met financiële problematieken te maken hebben;

Benoemen wat differentiaalvergelijkingen zijn en elementaire

differentiaalvergelijkingen van de eerste orde oplossen;

Praktijksituaties waarin een grootheid afhangt van een continue variabele door middel

van differentiaalvergelijkingen modelleren en met behulp hiervan oplossingen voor

dergelijke problemen genereren;

Praktijksituaties waarin een grootheid afhangt van een discrete variabele door middel

van differentievergelijkingen modelleren en met behulp hiervan oplossingen voor

dergelijke problemen genereren;

Benoemen wat functies van twee variabelen zijn en hun partiële afgeleiden

berekenen;

Extreme waarden van functies van twee variabelen met of zonder restricties bepalen;

Praktijksituaties waarin een grootheid afhangt van twee andere grootheden

modelleren en gebruik makend van de methodieken die bij het onderwerp ‘functies

van twee variabelen’ gepresenteerd zijn een optimalisatie voor dergelijke situaties

uitvoeren.

De definitie geven van een matrix en een omschrijving geven van de bewerkingen die

met matrices uitgevoerd kunnen worden;

Op basis van de gedefinieerde bewerkingen elementaire berekeningen met matrices

uitvoeren;

Praktijkproblemen die daarvoor in aanmerking komen met behulp van matrices

modelleren en met behulp hiervan oplossingen berekenen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken;

Problemen herkennen die met wiskundige modellen kunnen worden opgelost;

Modelleren met behulp van wiskundige modellen;

Berekenen van oplossingen voor deze wiskundige modellen.

Vakbeschrijving & inhoud

De hoofddoelstellingen van het vak Wiskunde zijn de volgende:

Het vertrouwd raken met wiskundig taalgebruik, het formuleren in ‘formuletaal’, en het

weergeven van verbanden in grafische representaties.

Het verkrijgen van vaardigheden om wiskundige modellen te maken voor

toepassingssituaties die hiervoor in aanmerking komen, en het verwerven van

34


vaardigheden om deze modellen te analyseren, en om hier oplossingen voor te

berekenen.

Tijdens de hoorcolleges en de responsiecolleges komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Analytisch denken;

Matrixrekening;

Functies van één variabele;

Elementaire differentiaalrekening;

Elementaire integraalrekening;

Functies van twee variabelen;

Rijen en reeksen;

Elementaire differentiaalvergelijkingen;

Elementaire differentievergelijkingen.

Tijdens de hoorcolleges wordt telkens uitgegaan van een toepassingssituatie waarvan een

wiskundig model wordt geconstrueerd. Vervolgens worden de wiskundige vaardigheden

besproken die nodig zijn om het betreffende model te analyseren en op te lossen.

Tijdens de responsiecolleges worden van tevoren opgegeven oefenopgaven besproken. Door

het maken van de opgaven dient de student zelf de vaardigheden te verwerven die in de

doelstellingen vermeld zijn. De responsiecolleges dienen ook als voorbereiding op de

tussentijdse bonustoetsen. Zo nodig zal tijdens de responsiecolleges ook feedback gegeven

worden op de resultaten van de voorafgaande bonustoets.

Vak Wiskunde

Coördinator L.P. Veelenturf, M.Sc.

Docent(en) L.P. Veelenturf, M.Sc., en prof.dr. L.G. Kroon

Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Secretariaat kamer T9-26, tel. 010-4082032

Trimester 1

Studiepunten 4

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

contacturen hoorcolleges 22 uur

contacturen responsiecolleges 22 uur

Bonustoetsen 20 uur

zelfwerkzaamheid 44 uur

(deel)tentamen(s) 4 uur

totaal 112 uur

Onderwijsvorm Hoorcolleges (2 uur per week) en responsiecolleges (2 uur per week).

Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van een interactieve

leeromgeving voor het oefenen van opgaven en voor toetsing.

Toetsvorm Het tentamen bestaat uit twee deeltentamens: één in oktober en één in

november. Het tentamencijfer is het gemiddelde van de cijfers van de

twee deeltentamens. De herkansing bestaat uit één tentamen. De twee

deeltentamens en het hertentamen zijn schriftelijke gesloten boek

tentamens. Er zijn multiple choice vragen en open vragen. Tijdens de

(deel)tentamens mogen geen grafische of symbolische rekenmachines

gebruikt worden. Er mag wel gebruik gemaakt worden van een “gewone”

rekenmachine. Daarnaast mag een handgeschreven formuleblad

gebruikt worden.

Er zullen regelmatig bonustests plaatsvinden met behulp van een

interactieve leeromgeving op internet. Op basis van de resultaten voor

de tussentijdse bonustoetsen kan een bonusvraag verdiend worden

tijdens het tweede deeltentamen en tijdens het hertentamen.

35


36

Tentamendata Vrijdag 12 oktober 2012 18.30-20.30 uur deeltentamen

Maandag 19 november 2012 13.30-15.30 uur deeltentamen

Maandag 15 juli 2013 09.30-12.30 uur HERtentamen

Vereiste voorkennis Bij het vak Wiskunde wordt uitgegaan van voorkennis op het niveau van

minimaal Wiskunde-A van het VWO. Hoewel in voorbeelden en opgaven

veelvuldig gebruik gemaakt wordt van voorbeelden uit andere vakken

gelden er geen verdere voorkennisvereisten.

Literatuur Teresa Bradley, Essential Mathematics for Economics and Business,

third edition, Wiley 2008. ISBN: 978-0-470-01856-9


Gedrag in organisaties BKB2010

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Het leren van de basis van theorie, onderzoek, terminologie, en controverses op het gebied

van gedrag in organisaties (ofwel organizational behavior, OB).

Begrijpen wat mensen motiveert op de werkvloer

Begrijpen wat tot tevredenheid leidt van werknemers

De rol van emotie in gedrag in organisaties begrijpen

Uitleggen wat het belang is van rechtvaardigheid en ethiek op de werkvloer

Begrip van de rol van persoonlijkheid op het werkgedrag

De belangrijkste factoren identificeren die stress op het werk veroorzaken en hoe hiermee

kan worden omgegaan

De belangrijkste valkuilen benoemen die een goede samenwerking en communicatie

binnen teams kan verstoren

Begrip van besluitvormingsprocessen en de belangrijkste valkuilen hierbij;

Uitleggen hoe effectief leiderschap kan worden bevorderd

Uitleggen wat de invloed is van machtsrelaties in organisaties en hoe deze de

samenwerking kunnen beïnvloeden.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Bedrijfskundig normbesef, Multiculturele oriëntatie, Leiderschapsvaardigheden, Zelfreflectie,

Groepswerk / groepsdynamiek.

Vakbeschrijving & inhoud

Organisaties nemen vele vormen aan, maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is dat

ze uit mensen bestaan. Effectief management van organisaties kan dan ook niet zonder effectief

management van mensen. Dit vraagt begrip van het gedrag van mensen in organisaties, oftewel

van Organizational Behavior. Een belangrijk doel van dit vak is dan ook het inzicht in het gedrag

van individuen en groepen in organisaties te vergroten. In de colleges wordt een aantal

kernthema’s van Gedrag in Organisaties (GiO) besproken, waarbij zowel aandacht besteed

wordt aan de belangrijkste theorieën op het gebied van gedrag in organisaties als aan de

toepassing van deze inzichten in de managementpraktijk. Onderwerpen die hierbij aan bod

komen zijn onder andere motivatie, binding aan de organisatie, groepsprocessen, en

leiderschap. De cursus GiO bekijkt de essentiële elementen van organisatie, dat wil zeggen, de

processen waarin mensen in organisaties samenwerken en hoe zij elkaar beïnvloeden en

stimuleren. Deze onderwerpen betreffen de essentie van management en leiderschap in

organisaties. In deze cursus is het van groot belang om de aangeboden theorie steeds actief

(i.e. zelf!) te koppelen aan de dagelijkse praktijk.

37


38

Vak Gedrag in organisaties (GiO)

Coördinator dr. A. Nederveen Pieterse

Docent(en) dr. A. Nederveen Pieterse

Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen

Secretariaat kamer T8-28, tel. 010-4081980, gio@rsm.nl

Trimester 1

Studiepunten 6

Tijdsbesteding 168 uur

Taal Nederlands en Engels

Onderwijsvorm hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm schriftelijk; MC-vragen, opdrachten en videocase; gesloten boek.

Tentamendata Donderdag 22 november 2012 13.30-16.30 uur

HER donderdag 18 juli 2013 13.30-16.30 uur

Videocase: week van 12 – 16 november 2012

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Verplichte literatuur

Robbins, Judge, Campbell (2010) Organizational Behavior,

New Jersey: Pearson/Prentice Hall..

Diverse artikelen op BB

Aanbevolen literatuur

P. Redman (2006). Good essay writing (3rd edition). Sage.

Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard.


Trimester 2

Statistiek BKB0003

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Beschrijven wat het onderscheid is tussen beschrijvende statistiek en inferentiële statistiek

en welke rol kansrekening speelt bij inferentiële statistiek

Beschrijven wat het onderscheid is tussen nominaal, ordinaal, interval en ratio meetniveau

van variabelen;

De definitie en de formule geven van de meest bekende locatie- en spreidingsmaatstaven

en het begrip frequentiedichtheid, en deze begrippen en formules vaardig gebruiken in

praktische toepassingssituaties, waaronder het bepalen van het gemiddelde en de

standaarddeviatie van lineair getransformeerde variabelen;

De definitie geven van de begrippen frequentieverdeling, histogram en polygoon en deze

begrippen vaardig gebruiken in praktische toepassingssituaties;

Beschrijven wat het onderscheid is tussen de klassieke, de frequentistische en de

subjectieve definitie van het begrip kans;

De definitie geven van de basisbegrippen en elementaire rekenregels uit de kansrekening

(waaronder de regel van Bayes) en deze kansrekeningregels vaardig gebruiken in

praktische toepassingssituaties, mede met behulp van kansbomen;

Beschrijven wat het onderscheid is tussen discrete en continue kansvariabelen resp.

kansverdelingen;

De definitie geven van het theorema van Chebyshev en dit theorema vaardig gebruiken in

praktische toepassingssituaties;

De eigenschappen benoemen van de meest bekende kansverdelingen (uniform, binomiaal,

Poisson, normaal, t-verdeling en

2 -verdeling) en hun onderlinge relaties, en deze

verdelingen vaardig gebruiken in praktische toepassingssituaties, mede met behulp van

tabellen;

De definitie geven van het begrip trekkingsverdeling en de centrale limietstelling, de

formule geven van de meest bekende trekkingsverdelingen (steekproefgemiddelde,

–proportie en –variantie) en van de standaardfout van het steekproefgemiddelde resp. de

–proportie, en deze begrippen en formules vaardig gebruiken in praktische

toepassingssituaties;

De definitie geven van de begrippen puntschatting en intervalschatting, de formule geven

van het betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde, de –proportie en de

–variantie, en deze begrippen en formules vaardig gebruiken in praktische

toepassingssituaties;

De definitie geven van de begrippen nulhypothese, alternatieve hypothese, eenzijdige

toets, tweezijdige toets, fout van de eerste soort, fout van de tweede soort,

significantieniveau, macht van de toets, machtskromme en OC-curve, de formule geven

van de toetsgrootheid voor het toetsen van veronderstellingen met betrekking tot een

populatiegemiddelde, een –proportie en een –variantie, en deze begrippen en formules

vaardig gebruiken in praktische toepassingssituaties;

De definitie geven van de begrippen alternatief, gebeurtenis, pay-off, Expected Monetary

Value (EMV) criterium, verwachte waarde van perfecte informatie (EVPI) en verwachte

waarde van steekproefinformatie (EVSI) uit de Bayesiaanse beslissingstheorie en deze

begrippen vaardig gebruiken in praktische toepassingssituaties, mede met behulp van

beslissingsbomen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren en Statistische analyse.

39


Vakbeschrijving & inhoud

Hoofddoelstelling van dit vak is dat de studenten inzicht krijgen in de grondslagen van het

statistisch denken, daarbij kennis verwerven van elementaire begrippen en beginselen uit de

beschrijvende en inferentiële statistiek als ook van elementaire kansrekeningsregels, en deze

kennis vaardig leren gebruiken in toepassingssituaties. Tot de inhoud van het vak behoren:

beschrijvende statistiek; kengetallen; verschillende kansbegrippen; elementaire waarschijnlijkheidsrekening

(incl. de regel van Bayes); discrete verdelingen (binomiaal, Poisson, e.d.);

continue verdelingen (normaal, chi-kwadraat, t-verdeling, e.d.); steekproeffuncties en hun

betekenis; elementaire (univariate) statistische analysemethoden

(schatten van parameters, toetsen van hypothesen, e.d.); Bayesiaanse beslissingstheorie.

40

Vak Statistiek

Coördinator dr. B. Bode

Docent(en) dr. B. Bode

Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Secretariaat kamer T9-26, tel. 010-4082315

Trimester 2

Studiepunten 4

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

hoorcolleges 22 uur

responsiecolleges 22 uur

zelfwerkzaamheid 65 uur

tentamen 3 uur

totaal 112 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm schriftelijk, open en MC (juist/onjuist)-vragen, gesloten boek tentamen,

bonus systeem

Tentamendata

Vrijdag 22 maart 2013 09.30-12.30 uur

HER vrijdag 19 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis Formeel is er geen sprake van voorkennisvereisten voor het vak

Statistiek. Wel zal tijdens de colleges gebruik worden gemaakt van

(delen uit) de stof die bij het vak Wiskunde (BKB0004) behandeld wordt.

Zo wordt bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van het

sommatiesymbool en moet soms een stelsel van twee vergelijkingen

met twee onbekenden worden opgelost.

Literatuur Opgaven Syllabus Statistiek (meest recente editie)

Aanbevolen

BERENSON, M.L., en D.M. Levine, 1999 (of later), Basic Business

Statistics: Concepts and Applications, 7 e (of latere) druk, New Jersey:

Prentice-Hall, en: Dalen, J. van, en E. de Leede, 2009, Statistisch

onderzoek met SPSS for Windows, 2 e dr., Den Haag: Lemma.

Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard.


Strategisch ondernemingsplan BKB0012

Leerdoelen

In dit vak zullen studenten voor een bestaand bedrijf een strategisch ondernemingsplan voor de komende 5

jaar formuleren. Studenten passen de kennis toe die opgedaan is in Inleiding in de bedrijfskunde (BKB0001)

met nadruk op de strategische concepten en analyses die in dat vak bestudeerd zijn. De primaire leerdoelen

zijn:

Verdieping van kennis en begrip van een beperkt aantal strategische concepten en analyses zoals,

onder meer, strategie formulering, vijfkrachtenanalyse, marktprofilering en –segmentatie.

Het consistent en logisch toepassen van deze concepten en analyses in de praktische context van een

bestaand bedrijf.

Het begrijpen van de beperkingen en toepasbaarheid van verschillende databronnen voor verschillende

analyses. Meer specifiek, het begrijpen en toepassen van het onderscheid tussen interne analyses die

inzicht verschaffen in de sterktes en zwaktes van een bedrijf, en externe analyses, die inzicht

verschaffen in kansen en bedreigingen in de bredere omgeving, industrie en markt.

Vaardigheden

Studenten passen ook veel van de kennis toe die is opgedaan in de vakken Inleiding in de bedrijfskunde

(BKB0001) en Bedrijfskundige vaardigheden (BKB1011). Secondaire leerdoelen zijn daarom:

Het voortbouwen, verdiepen en oefenen van sociale, schrijf- en presentatievaardigheden.

Het ontwikkelen van projectmanagementvaardigheden zoals tijdsmanagement en planning.

Vakbeschrijving & inhoud

Tijdens het eerste trimester moeten studenten twee ‘qualifying assignments’ doen om toegelaten te worden

tot het vak. Deze opdrachten zijn ‘Team Formation’ en ‘Company Registration’. Dit betekent dat je een team

hoort te vormen van exact vier studenten, en een geschikt bedrijf moet vinden dat bereid is met het team

samen te werken aan het ondernemingsplan. Dit bedrijf moet aan bepaalde criteria voldoen (bijvoorbeeld in

termen van grootte, rechtsvorm, land van herkomst, et cetera). Deze criteria, en meer informatie over de

qualifying assignments, zijn te vinden op Blackboard. Als studenten niet aan deze twee opdrachten voldoen

kunnen zij niet meedoen aan het vak.

In de periode december tot mei werken studenten aan hun eindverslag door het maken van vier

deelopdrachten. Instructies, additionele inzichten en achtergronden worden aangereikt in een serie van vijf

hoorcolleges.

Tijdens vier werkgroepen zal de student feedback op de vier opdrachten krijgen van de werkgroepdocent en

medestudenten. Elk teamlid zal éénmaal een van de deelopdrachten presenteren.

Op Blackboard is een ‘Extended Course Manual’ geplaatst met meer tips en informatie over de deadlines en

regels. Elke student wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de Extended Course Manual.

41


42

Vak Strategisch ondernemingsplan

Coördinator dr. J.J. Nijholt

Docent(en) dr. J.J. Nijholt e.a.

Vakgroep Strategie & Ondernemerschap

Secretariaat kamer T7-25, tel. 010-4082210

Trimester 2 en 3

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Qualifying assignments 12 uur

Colleges, werkgroepen en 24 uur

voorbereiding

Deelopdrachten (incl.

80 uur

bedrijfsbezoeken,

dataverzameling en

teamoverleg)

Verwerken feedback

32 uur

deelopdrachten

Eindverslag 20 uur

totaal 168 uur

Taal Nederlands, studiemateriaal in het Engels.

Onderwijsvorm hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm Eindcijfer wordt bepaald a.d.h.v. resultaten voor opdachten, eindverslag,

presentatie en participatie.

Reguliere regels zijn van toepassing m.b.t. bodemregeling en

herkansingen van cases. Meer informatie en regels worden op

Blackboard gepubliceerd

Tentamendata Deadlines worden op Blackboard gepubliceerd. Er is geen tentamen.

Vereiste voorkennis Dit vak bouwt voort op de inhoud van de vakken “Inleiding in de

Bedrijfskunde” en “Bedrijfskundige Vaardigheden”.

Literatuur Readers: Business Strategy Textbook 2012 en Business Strategy

Workbook 2012, verkrijgbaar bij Erasmus Shop.


Primaire processen BKB0005

Leerdoelen

Behandelde concepten moeten tot de parate kennis van de student gaan behoren en moeten

kunnen worden uitgelegd, geïdentificeerd en vergeleken met andere of soortgelijke concepten.

Voor de kwantitatieve onderwerpen geldt dat studenten vaardigheid moeten verkrijgen in onder

meer productieplanning en -besturing, lay-outbepaling, voorraadbeheer en het analyseren van

systeemprestatie.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheid ontwikkeld:

Probleemherkenning en -oplossing.

Vakbeschrijving & inhoud

Dit vak is globaal verdeeld in drie onderwerpen die tezamen het brede scala bestrijken van

aspecten met betrekking tot het management van de primaire processen. De primaire

processen van een onderneming worden gevormd door die activiteiten die direct leiden tot de

voortbrenging van producten en diensten.

Bij procesontwerp wordt ingegaan op onder meer de match tussen het soort product / dienst en

de inrichting van het voortbrengingsproces, zoals proceskeuze, lay-out en het balanceren van

productielijnen. Verder wordt aandacht besteed aan kwaliteitsmanagement en de invloed van

globalisering op de primaire processen.

Bij planning en scheduling wordt aandacht gegeven aan die aspecten die zorg dragen voor de

productie van de juiste hoeveelheden op het juiste moment. Specifiek kan hierbij gedacht

worden aan voorraadmanagement en planningsmethoden voor de lange, middellange

(aggregaatplanning, master production planning) en korte termijn (MRP, JIT, scheduling).

Bij het onderwerp prestatie-analyse wordt inzicht gegeven in de effecten van ontwerp, inrichting

en besturing van de processen op diverse basale prestatie-indicatoren (doorzet, doorlooptijd,

onderhandenwerk en bezettingsgraad).

Vak Primaire processen

Coördinator dr. F.J. Sting

Docent(en) dr. F.J. Sting, prof.dr. M.B.M. de Koster

Vakgroep Management van Technologie en Innovatie

Secretariaat kamer T10-25, tel. 010-4081719

Trimester 2

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Taal Engels, Nederlands

hoorcolleges 20 uur

responsiecolleges 15 uur

electronic take home exams 16 uur

schriftelijk tentamen 3 uur

bestudering literatuur en

voorbereiding

114 uur

totaal 168 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges, responsiecolleges en educatieve software (AGC-case)

Toetsvorm schriftelijk, open en MC-vragen, gesloten boek (80%) tentamen en

Electronic Take Home Exams (20%).

Tentamendata Donderdag 14 maart 2013 13.30-16.30 uur

HER vrijdag 12 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis Inleiding in de Bedrijfskunde

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard

43


Beslissingsondersteuning BKB1006

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

44

Normatieve modellen hanteren voor het berekenen van optimale beslissingen en de

uitkomsten interpreteren;

Verschillende benaderingen van besluitvorming herkennen en op basis van de kenmerken

classificeren;

Elementaire logische constructies interpreteren;

De toepasbaarheid van nutsfuncties beoordelen en toepassing in optimaliseringproblemen

uitvoeren;

Een spel-theoretische situatie herkennen en analyseren;

De uitkomst van een simpele nul-som spelsituatie met twee spelers bepalen;

Een Monte Carlo simulatie uitvoeren en de resultaten daarvan interpreteren;

De stappen in het simulatieproces begrijpen;

De kernbegrippen data en datatypen toepassen bij het ontwikkelen van modellen in MS

Access en MS Excel;

Conceptuele datamodellen (ERD's) ontwikkelen;

Uitleggen wat het doel is van databasenormalisatie en het kunnen herkennen van

functionele afhankelijkheden tussen attributen;

Eenvoudige SQL commando's interpreteren en formuleren in MS Access;

Uitleggen welke technieken geassocieerd zijn met datamining;

De toekomstige toestand bepalen van een systeem met behulp van Markov analyse;

De evenwichtstoestand bepalen van een Markov systeem;

Een projectplanning visualiseren met behulp van PERT en CPM;

De totale projectduur bepalen op basis van de tijden van de individuele projectstappen;

Het kritische pad van een project bepalen op basis van de individuele projectstappen;

Vaardigheden

Na afloop van dit vak kan de student:

Logische constructies toepassen bij het ontwikkelen van modellen in MS Excel;

Een beslisboom ontwikkelen en berekeningen uitvoeren op het gebied van beslistheorie in

MS Excel (Treeplan);

Een Monte Carlo simulatie uitvoeren in MS Excel en kunnen interpreteren van de

resultaten;

Een database ontwikkelen in MS Access;

Eenvoudige SQL commando's interpreteren en formuleren in MS Access.

Vakbeschrijving & inhoud

Doelstelling van dit vak is de student kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen over het

kwantitatief ondersteunen van beslissingen (eventueel met behulp van de computer).

Beslissingsondersteuning en de rol van modelontwikkeling daarbij komen aan bod aan de hand

van drie thema’s.

Beslissingsanalyse

Databases en datamodelleren

Planning en netwerkanalyse

Binnen ieder thema zal aan de hand van één of twee werkcolleges worden geoefend met de

stof. Daarnaast zijn er twee practicumtoetsen en voorbereidende practica om de student te leren

hoe modellen te ontwikkelen en te gebruiken op de computer.


De student dient uiteindelijk in staat te zijn beslissingen (planning, investeringskeuzen, etc.) te

ondersteunen met gebruik van een model en dit model (met gebruik van de computer) door te

rekenen. Daarbij wordt van de student een kritische houding verwacht ten aanzien van

gegevenskwaliteit, juistheid en validiteit van het model.

Het gebruik van de computer bij het opstellen en oplossen van modellen zal door oefening

worden bijgebracht aan de hand van opdrachten. Op deze wijze leert de student kritisch

omgaan met moderne en gangbare beslissingsondersteunende gereedschappen.

In de hoorcolleges zullen relevante theoretische concepten worden toegelicht, maar zal er ook

aandacht worden besteed aan beslissingsondersteuning in de praktijk aan de hand van

voorbeelden.

Vak Beslissingsondersteuning

Coördinator dr.ir. N.A.H Agatz

Docent(en) dr.ir. N.A.H Agatz, dr. R.A. Zuidwijk

Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Secretariaat kamer T9-26, tel. 010-4082315

Trimester 2

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

hoorcolleges + voorbereiding

practica + voorbereiding en

48 uur

uitwerken

36 uur

werkcolleges + voorbereiding 18 uur

toetspractica + voorbereiding 18 uur

tentamen + voorbereiding 20 uur

totaal 140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges en computerpractica

Toetsvorm schriftelijk, open en MC-vragen, gesloten boek tentamen en 2 toetsen

Tentamendata Maandag 11 maart 2013 13.30-16.30 uur

HER woensdag 10 juli 2013 18.30-21.30 uur

Vereiste voorkennis Wiskunde

Literatuur "Managerial Decision Support Modeling", uitgegeven

door Pearson Education (ISBN:

9781780869896).

Syllabus “beslissingsondersteuning”

45


Trimester 3

Financiële processen BKB0007

Leerdoelen

Aan het einde van het accountingdeel van deze cursus kan de student:

De rol en het belang van externe (financiële) verslaggeving door ondernemingen

beschrijven en uitleggen;

De conventies en regelgeving die ten grondslag liggen aan de drie belangrijkste financiële

overzichten (balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht) beschrijven,

bespreken en toepassen;

Een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht opstellen en de informatie

interpreteren;

Instrumenten ter analyse van de financiële rapportages toepassen en de uitkomsten

evalueren en duiden;

Centrale problemen op het gebied van corporate governance uitleggen en bespreken.

Aan het einde van het financieringsdeel van deze cursus kan de student:

Bezittingen waarderen door middel van de netto contante waarde methode en multiples;

Investeringen selecteren middels het vergelijken van risico’s en rendementen en middels

het vergelijken van alternatieve mogelijkheden;

Investeringsbeslissingen relateren aan kapitaalstructuur.

Om deze doelen te bereiken, zullen de studenten het volgende kunnen:

Risico’s identificeren en hiervan prijs vaststellen in overeenstemming met de “security

market line”;

De basisprincipes van moderne portefeuille theorie en risico diversificatie begrijpen;

De implicaties van de efficiënte markt hypothese op aandelenprijzen formuleren;

De aandelenprijsreactie op het arriveren van nieuwe informatie in efficiënte en inefficiënte

markten uitleggen;

Aandelen en obligaties waarderen;

De kosten van het kapitaal middels de “capital asset pricing model” berekenen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Probleemherkenning en -oplossing en Bedrijfskundig normbesef.

Vakbeschrijving & inhoud

Deze cursus geeft een introductie in de vakgebieden accounting en financiering. De

onderwerpen die centraal staan in dit vak zijn van belang voor financiële besluitvorming, binnen

en buiten de onderneming. Het gaat daarbij om onderwerpen als:

Welke (financiële) informatie verstrekt een onderneming aan haar belanghebbenden?

Hoe worden diverse transacties verwerkt in de rapportages en wat is het effect op de

financiële positie?

Hoe kun je je als externe belanghebbende (bijvoorbeeld als belegger) een beeld vormen

van de financiële positie van een onderneming?

Hoe worden investeringsbeslissingen genomen?

Hoe gaat je om met onzekerheid (als ondernemer of belegger)?

In het eerste deel van de cursus, het accounting deel, staat de informatieverstrekking door

ondernemingen aan haar belanghebbenden centraal. Belangrijk doel van deze

informatieverstrekking is dat het de belanghebbenden in staat moet stellen economische

beslissingen te nemen. De meest bekende verschijningsvorm van de financiële rapportages is

het jaarverslag. De belangrijkste onderdelen van het financiële verslag van ondernemingen

worden geïntroduceerd, namelijk de balans, de winst- en verliesrekening en het

46


kasstroomoverzicht. Uitgaande van de accounting grondslagen van de IASB bespreken we wat

het effect is van verschillende transacties op de financiële positie van de onderneming.

Het tweede deel van de cursus behandelt de moderne basisprincipes van financiering en

beschrijft hoe investeringsmogelijkheden worden gewaardeerd in financiële markten. De meest

belangrijke concepten in dit deel van de cursus zijn de netto contante waarde, de waardering

van bezittingen, de relatie tussen risico en rendement, en de efficiënte markthypothese. We

zullen deze concepten gebruiken om twee centrale vragen tijdens de cursus te behandelen: (1)

Hoe dienen financieel managers van ondernemingen investeringsbeslissingen te nemen? En (2)

Hoe dienen deze investeringen te worden gefinancierd?

Vak Financiële processen

Coördinator drs. M. Koning

Docent(en) drs. M. Koning

dr. A.Mulder

Vakgroep Accounting & Control

Finance & Investments

Secretariaat

Trimester 3

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

kamer T8-25, tel. 010-4082954

hoorcollege 24 uur

practica 24 uur

zelfwerkzaamheid 117 uur

schriftelijk tentamen 3 uur

totaal 168 uur

Onderwijsvorm Hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm schriftelijk, MC-vragen, gesloten boek tentamen en bonustoets

Tentamendata Dinsdag 11 juni 2013 13.30-16.30 uur

HER donderdag 25 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard

47


Macro-economische en institutionele context BKB1008

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Belangrijke macro-economische variabelen benoemen, zoals economische groei, inflatie,

werkloosheid, geld, rente, wisselkoersen, etc, en hun onderlinge samenhang uitleggen;

Uitleggen hoe overheden en centrale banken de (internationale) economie kunnen

beïnvloeden;

Internationale handel en hieraan gerelateerde onderwerpen, zoals wisselkoersen en

handelsbarrières, interpreteren en toepassen;

De economische en sociale context van bedrijven interpreteren en aangeven hoe formele

en informele regels in die context bedrijven kunnen beïnvloeden;

Uitleggen hoe ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties, zoals NGOs,

elkaar wederzijds beïnvloeden in (inter)nationale markten, stakeholder analyses uitvoeren,

en morele en ethische dillema’s en maatschappelijke verantwoordelijkheden van

internationale ondernemingen interpreteren;

Institutionele ontwikkelingen, veranderingen en verschillen interpreteren en toepassen;

Belangrijke internationale ontwikkelingen, zoals de financiële crisis, klimaatverandering,

bevolkingsgroei interpreteren en benoemen; en beschrijven hoe ondernemingen daar

invulling aan kunnen geven.

Vakbeschrijving & inhoud

De macro-economische omgeving van ondernemingen is op veel manieren van invloed op de

strategieën die door ondernemingen worden gevoerd. Aan de andere kant kunnen ondernemers

door hun strategisch gedrag hun omgeving ook weer beïnvloeden. De interactie tussen

ondernemingen en omgeving levert een aantal arrangementen of spelregels op, de

zogenaamde "instituties", die een belangrijke voorwaarde vormen voor maatschappelijk en

economisch handelen, maar tegelijkertijd dit handelen kunnen belemmeren.

De cursus combineert algemene inzichten op het gebied van de werking van economische

instituties met specifieke inzichten op het terrein van internationale financiële instituties en

maatschappelijk bepaalde instituties. Studenten dienen inzicht te verkrijgen in de discussie op

het terrein van de vormgeving van instituties als effectieve omgeving voor ondernemingen,

zowel op korte als op langere termijn. Tevens krijgen studenten inzicht in macro-economische

relaties op een globaal niveau en de invloed van maatschappelijke krachten op het handelen

van ondernemingen. Daarbij zal eveneens stil worden gestaan bij onderwerpen als globalisering

en internationale ethiek.

De cursus sluit aan bij actuele thema's, zoals bijvoorbeeld de financiële crisis, de opkomst van

nieuwe markten (bijv. China), de issues rondom mondiaal ondernemen, de aansturing van de

(wereld)economie door overheden en centrale banken, de discussies omtrent (de)-regulering

van de wereldeconomie en het financiële systeem en de gevolgen die dit heeft voor

(multinationale) ondernemingen, internationale en regionale instituties

-zoals de Europese Unie-, de algemene discussie over de plaats van ondernemingen in de

samenleving en de gevolgen van de roep om meer verantwoord ondernemerschap.

48

Vak Macro-economische en institutionele context

Coördinator dr. B. Tims

Docent(en) dr. B. Tims en dr. T. Reus

Vakgroep Finance & Investments en Business & Society Management

Secretariaat Finance & Investments, kamer T9-25, tel. 010-4082790

Business & Society Management, kamer T7-26, tel. 010-4081923

Trimester 3


Studiepunten 5

Tijdsbesteding 140 uur

Taal Nederlands

Onderwijsvorm hoorcolleges

Toetsvorm Schriftelijk tentamen gesloten boek + cases

Tentamendata Maandag 22 april 2013 13.30-14.30 uur (Case I)

Vrijdag 24 mei 2013 13.30-14.30 uur (Case II)

Vrijdag 14 juni 2013 13.30-15.30 uur (tentamen)

Maandag 22 juli 2013 13.30-15.30 uur (HERtentamen)

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard

49


Marktcontext BKB1009

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De gangbare begrippen en terminologie verbonden aan het onderwerp marktcontext

herkennen en correct hanteren;

Het verbindende model met de elementen Structuur (van organisatie en markt), Gedrag

(van organisatie) en Prestaties (welvaart) beschrijven en de relaties tussen de onderdelen

uitleggen op basis van een aangereikte case;

Winstmaximalisatie identificeren als meest gangbare ondernemingsdoel maar ook

voorkomende alternatieven hiervoor benoemen;

Benoemen wat de 3 voorkomende marktstructuren zijn, de ontstaansgronden en

kenmerken beschrijven, en ze illustreren met voorbeelden;

Aan de hand van een case uitleggen wat mogelijke gevolgen zijn van de verschillende

marktstructuren bezien in het licht van het streven naar een markt met perfecte

concurrentie;

Het waarom van strategisch gedrag kunnen begrijpen en de mogelijke gevolgen voor

marktstructuren uitleggen en welvaartsimplicaties ervan kunnen benoemen;

Het krachtenveld dat bestaat tussen de doelstellingen en gedrag van een onderneming

(micro-niveau), en de maximalisatie van welvaart (meso-niveau) uitleggen en illustreren

met voorbeelden;

De gevolgen van regulering en deregulering kunnen uitleggen voor met name het gedrag

van ondernemingen..

Vakbeschrijving & inhoud

In hun professionele leven moeten managers hun besluitvorming aanpassen aan de

verschillende kenmerken van de markten waarin ze actief zijn. Bijgevolg is begrijpen hoe

ondernemingen en markten zich gedragen – en hoe deze elkaar beïnvloeden – een belangrijke

managementvaardigheid. Het hoofddoel van het vak Marktcontext is studenten helpen met het

leren begrijpen van (1) basistheorieën, principes en concepten die het ondernemingsgedrag in

verschillende marktomgevingen beschrijven en (2) interacties tussen ondernemingen en

markten. Het vak geeft een overzicht van de basisprincipes en concepten in verband met

marktstructuur en organisatie (bijvoorbeeld, optimalisatie, concurrentie, marktmacht,

concentratie, concurrentievoordeel) en behandelt ook meer gevorderde onderwerpen op het

gebied van differentiatie, strategisch gedrag, verticale integratie, regulering en

internationalisatie.

De praktische relevantie van de besproken theorieën en de toepassing van de industriële

organisatie op het dagelijkse leven zijn sleutelkenmerken van het vak. Voorbeelden vanuit de

praktijk worden aangewend om deze theorieën en concepten te illustreren en de

managementrelevantie ervan aan te tonen.

50


Vak Marktcontext

Coördinator dr. A. Nadolska

Docent(en) dr. A. Nadolska

Vakgroep Strategie en Omgeving

Secretariaat kamer T7-25, tel. 010-4082005

Trimester 3

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Hoorcolleges 16 uur

Responsiecolleges 3 uur

Midterm case

1 uur

Analyse en studie van de literatuur, incl. tentamen 120 uur

Totaal 140 uur

Taal Engels (hoorcolleges), Nederlands (responsiecolleges)

Onderwijsvorm hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm Schriftelijk, Midterm case – open vragen gesloten boek, tentamen –

MC- vragen, gesloten boek

Tentamendata Woensdag 24 april 2013 09.30-10.30 uur (midterm)

Dinsdag 18 juni 2013 13.30-16.30 uur (tentamen)

Vrijdag 26 juli 2013 13.30-16.30 uur (HERtentamen)

Vereiste voorkennis Geen specifieke kennis van micro-economie is nodig om de standaard

vereist door het vak Marktcontext te bereiken. Een algemene kennis van

de fundamentele principes van micro-economie wordt echter sterk

aangeraden.

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard

51


3.3 Bachelor 2

3.3.1 Inleiding

Na kennismaking met bedrijfsprocessen in bachelor 1 wordt in bachelor 2 en 3 het management

van deze processen onder de loep genomen. De vaardigheden waar in bachelor 1 mee is

gestart, worden verder ontwikkeld.

Studenten die bachelor 2 en 3 hebben afgerond, bezitten een grondige kennis van het

management van de functionele gebieden, de bedrijfsprocessen en uiteindelijk de gehele

onderneming. Het analyseren, onderzoeken en ontwerpen van oplossingen voor

managementvraagstukken wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze door studenten

gedaan. Door hun opleiding zijn studenten in staat om zelfstandig kennis te nemen van

wetenschappelijke bedrijfskundige literatuur. Bovengenoemde eisen kunnen beschouwd worden

als de algemene eindtermen die gesteld worden aan de studenten aan het einde van bachelor 2

en 3.

Curriculum en thema’s

In hoofdlijnen ziet het basiscurriculum er als volgt uit:

52

Trimester 4 ECTS Trimester 5 ECTS Trimester 6 ECTS

Organisatietheorie en -

dynamiek

6 Management accounting 6 Marketing management 5

Operations research en

modelbouw

Wetenschapsleer 3

Leadership, sustainability &

governance

6

5

Statistische methoden &

technieken

Strategisch management 6

6 Marktonderzoek

Management van

technologie

Corporate finance

Oriëntatie op ondernemen 5

3

4

5


3.3.2 Vakken

Trimester 4

Organisatietheorie en -dynamiek BKB1014

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De geschiedenis, de inhoud en de belangrijke concepten van het vakgebied

organisatietheorie begrijpen;

Uitleggen hoe de afstemmingsrelatie tussen organisatie en omgeving zich voltrekt;

Een zelfstandige analyse maken van een organisatiestructuur en gebruikte technologie;

Een gevoel ontwikkelen voor de informele aspecten van een organisatie door etnografisch

onderzoek;

Meerdere zienswijzen/perspectieven op verandering(smethoden) en hun achterliggende

aannames onderscheiden;

Een passend veranderingstraject in een organisatie middels interviews vaststellen en

uitwerken;

Zelfstandig een veranderingsmethode toepassen in een organisatie;

Begrip opbrengen voor de persoonlijke en leiderschapsdimensie van verandering;

Onderscheid kunnen maken tussen geplande verandering en emergente ontwikkeling.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Analytisch denken, Interviewen en Groepswerk / groepsdynamiek.

Vakbeschrijving & inhoud

Het vak Organisatietheorie en –dynamiek steunt op twee theoretische en praktische pijlers, elk

vertegenwoordigd in een onderwijsblok. In het eerste blok staat de analyse van de

organisatiestructuur en zijn omgeving centraal. Er wordt uiteengezet welke organisatievormen

een voorname rol spelen in de hedendaagse economie. De meest gangbare theorieën en

modellen zoals zij zich historisch in het veld hebben ontwikkeld worden behandeld. Er wordt

ingegaan op de sociale en technologische structuur van een organisatie. Vervolgens wordt de

relatie tussen een organisatie en zijn omgeving behandeld. In het bijzonder wordt hierbij

ingegaan op twee vragen: (1) waarom zijn organisaties zo drastisch verschillend

gestructureerd? (2) hoe kunnen organisaties een wederzijds productieve afstemmingsrelatie

creëren met omgevingspartijen? Al snel zal duidelijk worden dat beide vragen veel met elkaar

van doen hebben.

In het tweede blok, organisatieverandering of –dynamiek, wordt het perspectief van de

organisatie als een statische eenheid losgelaten. In het bijzonder zal worden ingegaan op de

noodzaak van organisatieveranderingen en de methoden en stappen om verandering

daadwerkelijk te realiseren. Hierbij worden verschillende benaderingen van verandering zoals

geplande verandering, organisatie-ontwikkeling en continue veranderingen onderscheiden.

Duidelijk zal worden dat deze benaderingen verschillen in hun aannames over ‘de’ organisatie,

de te nemen stappen en het te bereiken doel. De voorwaarden voor succesvolle verandering,

zoals omgang met weerstand en belangengroepen, persoonlijke ervaringen en leiderschap,

zullen eveneens aan de orde komen. Tenslotte zal ingegaan worden op leren in en van

organisaties en kennismanagement, waarbij nu ‘emergent’ en ‘continuous change’ centraal

staat.

Parallel aan de hoorcolleges zal de student in groepen van 4 studenten werken aan een

concrete praktijkopdracht bestaande uit twee deelopdrachten elk gekoppeld aan de boven

53


eschreven onderwijsblokken. De student volgt hiervoor twee interactieve werkcolleges, waarin

hij feedback krijgt op het gedane onderzoek (zoals vastgelegd in powerpoint slides) en moeilijke

punten bij de praktijkopdracht bediscussieerd worden. De praktijkopdrachten dienen betrekking

te hebben op een concrete organisatie, die de student ‘van binnenuit’ zult bestuderen. Het staat

de student vrij zelf een organisatie te kiezen (publiek of privaat), en het is eventueel acceptabel

dat de student dezelfde organisatie kiest als degene die bij hem/haar centraal heeft gestaan bij

het vak Ondernemingsplan (‘business plan’). In de eerste deelopdracht gaat de student een

organisatieonderzoek uitvoeren waarin de bestaande organisatie kritisch analyseert. Hierbij

maakt de student vooral gebruik van de theorieën zoals beschreven in het eerste blok. In de

tweede deelopdracht stelt de student een verandertraject voor en werkt dit met concrete

stappen uit. Het verandertraject is gebaseerd op een geïdentificeerde veranderingsbehoefte.

Het eindrapport bestaat uit de twee deelopdrachten die op basis van feedback verbeterd en

uitgeschreven worden. Bovendien wordt in het eindverslag nog een extra vraag behandeld.

Nadere uitleg over de praktijkopdracht en de hiervoor benodigde deelopdrachten volgt in het

eerste college.

54

Vak Organisatietheorie en –dynamiek

Coördinator Dr. I. Bogenrieder

Docent(en) Prof. Dr. P.P.M.A.R. Heugens, Dr. I. Bogenrieder en andere docenten

(interactieve werkcolleges)

Vakgroep Organisatie- & Personeelswetenschappen

Secretariaat 010-4081979

Trimester 4

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Taal NL (boeken Engels)

contacturen hoorcolleges:

contacturen interactieve

22 uur

werkcolleges:

4 uur

Bedrijfsonderzoek:

60 uur

Zelfstudie:

60 uur

Tentamenvoorbereiding: 22 uur

totaal 168 uur

Onderwijsvorm Hoorcolleges en interactieve werkcolleges

Toetsvorm 50% individueel MC tentamen

50% praktijkverslag/teamverslag

Het inleveren van de deelverslagen is een voorwaarde voor het

berekenen van het eindcijfer.

Tentamendata Vrijdag 7 december 2012 09.30-12.30 uur

HER maandag 1 juli 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis Geen

Literatuur o Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2006) Organization Theory: Modern,

Symbolic, and Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford:

Oxford University Press

o Palmer, I., Dunford, R., Akin G. (2009) Managing Organizational

Change, Boston: McGraw Hill International Edition

Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Operations research en modelbouw BKB0013

Leerdoelen

De student is in staat om eenvoudige processen te analyseren en te optimaliseren door het

ontwerpen/opstellen (abstractie) van formele modellen als afbeelding van werkelijk bestaande

bedrijfssystemen en om kwantitatieve methoden te gebruiken voor de analyse van relevante

grootheden / oplossingen, als ondersteuning bij beslissingsvraagstukken, en is in staat daarmee

inzichten en kennis over het gedrag van systemen te genereren, en zich weerbaar op te stellen

in discussies over bedrijfsvraagstukken waarbij methoden en resultaten van kwantitatieve

methoden onderdeel zijn.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren en Statistische analyse en/of econometrische vaardigheden.

Vakbeschrijving & inhoud

De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie in de hedendaagse samenleving

lijken grenzeloos. Bedrijven zijn bezig na te denken hoe ze hun bedrijfsprocessen moeten

inrichten opdat ze concurrerend in de markt van morgen kunnen opereren. Dit betekent vaak dat

allerlei besluitvormingsprocessen en beslisregels in de primaire processen van bedrijven

efficiënt ingericht en later (online) geoptimaliseerd moeten worden. Besliskundige software

wordt daarbij in toenemende mate gebruikt. In dit college zal een aantal van de basismodellen

uit de besliskunde behandeld worden.

Besliskunde is een wetenschappelijke benadering van besluitvormingsprocessen in

organisaties. De methode maakt uitgebreid gebruik van kwantitatieve analyse. In de

Engelstalige literatuur is de discipline ook bekend als operations research maar vooral als

management science. Twee ontwikkelingen hebben in sterke mate bijgedragen aan de groei

van besliskunde.

In de eerste plaats bracht het voortgezette onderzoek naar kwantitatieve benaderingen van

besluitvorming talrijke succesvolle methodologische ontwikkelingen. De waarschijnlijk bekendste

daaronder is de simplex-methode voor lineaire programmering van Dantzig (1947).

In de tweede plaats, grotendeels parallel, vond er een tot op vandaag voortdurende snelle

ontwikkeling plaats van de capaciteit om data te verwerken, op te slaan en te communiceren.

Tegenwoordig vindt besliskunde toepassing in vele managementgebieden, met name die waarin

beslissingen ondersteund kunnen worden door (niet-evidente) kwantitatieve analyse. Hierbij kan

in de eerste plaats gedacht worden aan logistiek, marketing, financieel management en

kwaliteitsbeheersing. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de tijdschriften ‘Decision Sciences’,

‘Interfaces’, ‘Journal of Production Planning & Control’, ‘Management Science’, ‘Operations

Research’ en ‘European Journal of Operational Research’, alle in te zien in het BIC.

Het vak Operations Research en Modelbouw (ORMO) behandelt drie hoofdgebieden van de

operations research, te weten:

Lineaire Programmeringsmodellen;

Markov ketens in discrete tijd;

Wachttijdtheorie (en Markov ketens in continue tijd).

Er zullen eenvoudige technieken en voorbeelden worden behandeld van besliskundige

methoden om de prestatie van systemen te bepalen (om daarmee beslissingen t.a.v. het

systeem te onderbouwen). Een spin-off van het vak is dat studenten meer vertrouwd raken met

het hanteren van de kwantitatieve gegevens in het algemeen en met het gebruik daarvan in

decision support systemen in het bijzonder.

55


56

Vak Operations research en modelbouw

Coördinator dr. E. van der Laan

Docent(en) dr. R. Kuik, dr. E. van der Laan

Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Secretariaat kamer T9-26, tel. 010-4082032

Trimester 4

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

hoorcolleges 24 uur

responsiecolleges 24 uur

voorbereiding hoor- + responsiecolleges 95 uur

tentamen + voorbereiding 25 uur

totaal 168 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges, responsiecolleges en spreekuur sessies

Toetsvorm schriftelijk, open vragen, open-boek tentamen (100%) + bonusopdrachten

(10 %)

Tentamendata Dinsdag 27 november 2012 13.30-16.30 uur

HER dinsdag 2 juli 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis Formeel is voor het vak ORMO geen voorkennis vereist behalve bachelor 1

Bedrijfskunde. Echter om een goede start (en een goed einde) van het vak

ORMO te kunnen maken is het nuttig om vaardig te zijn in het gebruik van:

stochastische variabelen, kansrekening, voorwaardelijke kansen en lineaire

vergelijkingen en het oplossen ervan. Deze stof wordt aangeboden in de

vakken Wiskunde en Statistiek in bachelor 1.

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Wetenschapsleer BKB1016

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De belangrijkste wetenschapsfilosofische begrippen en concepten herkennen en

toepassen;

Bij een gegeven onderzoeksvraag een keuze voor een bepaalde theorie beargumenteren;

Op basis van de kennis van wetenschapsfilosofische inzichten en begrippen criteria voor

de geldigheid van wetenschappelijk theorieën kunnen beschrijven;

Uitleggen hoe en in hoeverre wetenschappelijke theorieën gebaseerd kunnen zijn op feiten

en waarnemingen;

De relatie weergeven tussen theorieën en concepten enerzijds en feiten en empirisch

onderzoek anderzijds;

De assumpties benoemen van theorieën die aangereikt worden vanuit de bedrijfskunde en

deze beoordelen op hun merites en tekortkomingen;

De verschillende soorten verklaringen, causaal, functioneel en intentioneel, identificeren en

uitleggen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Argumenteren, Theorie keuze, Filosofische fundering aanbrengen en

Academische integriteit.

Vakbeschrijving & inhoud

Stond bij het vak Methodologie een kritische evaluatie van wetenschappelijke

onderzoeksmethoden centraal, bij het vak Wetenschapsleer zal het vooral draaien om een

kritische analyse en evaluatie van bedrijfskundige theorieën. Het is een onmiskenbaar feit dat

bedrijfskunde als wetenschapsgebied een zeer groot scala van verschillende theorieën en

benaderingswijzen herbergt. Niet alleen richten verschillende theorieën zich op verschillende

fenomenen, maar sommige theorieën over dezelfde fenomenen staan zelfs met elkaar op

gespannen voet. Van de bedrijfskundige wordt verwacht dat hij / zij met die veelheid van

verschillende theorieën met soms verschillende geldigheidsaanspraken weet om te gaan. Dit

vergt dat men zich een kritische academische houding eigen maakt waarbij theorieën op basis

van theorieoverstijgende inzichten en criteria kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld.

Het vak Wetenschapsleer heeft primair de ambitie studenten te leren nadenken over de status

en geldigheidsaanspraken van bedrijfskundige theorieën. Het vak beoogt studenten uit te rusten

met daartoe noodzakelijke wetenschapstheoretische inzichten en begrippen, die aan de orde

worden gesteld middels het beantwoorden van een aantal fundamentele (filosofische) vragen:

Kan en moet wetenschappelijke kennis altijd en uitsluitend zijn gebaseerd op feiten, of is er

ook ruimte voor theoretische en / of conceptuele kennis?

Wat maakt eigenlijk het verschil tussen theorieën en concepten enerzijds, en feiten en

empirisch onderzoek anderzijds?

Als we theoretische en / of conceptuele inzichten toelaten in de wetenschap, hoe kunnen

we dan vaststellen of deze inzichten geldig zijn?

Wat zijn de vooronderstellingen van Bedrijfskundige theorieën, en in hoeverre zijn deze

wetenschappelijk?

Moeten we in de mens en maatschappij wetenschappen alleen kijken naar gedrag, of doen

de intenties van de onderzochte subjecten er ook toe?

Hoe verhoudt wetenschap zich tot discussies over waarden en normen en is

wetenschappelijke kennis altijd waardevrij?

Andersom, is een discussie over waarden altijd onwetenschappelijk en subjectief, of

kunnen er ook in dit soort discussies bepaalde geldigheidsaanspraken worden gemaakt?

57


58

Vak Wetenschapsleer

Coördinator prof.dr. J. van Oosterhout

Docent(en) prof.dr. J. van Oosterhout

Vakgroep Strategie & Ondernemerschap

Secretariaat kamer T7-25, tel. 010-4081405 (Janneke Post-Suijker)

Trimester 4

Studiepunten 3

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

Onderwijsvorm hoorcolleges

Contacturen hoorcolleges 24 uur

Contacturen essayopdrachten 6 uur

Zelfstudie + tentamen 54 uur

totaal 84 uur

Toetsvorm MC-tentamen (70%) opdrachten (30%)

Tentamendata

Donderdag 29 november 2012 13.30-16.30 uur

HER vrijdag 5 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis Hoewel formeel niet vereist als voorkennis, wordt in dit vak

voortgebouwd op inzichten en begrippen uit het vak Methodologie

Literatuur T. van Willigenburg (2012) Introduction to the Philosophy of the

Management Sciences, Utrecht : Kant Academy

Reader met artikelen (via Blackboard)

Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Leadership, sustainability & governance BKB1029

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak kunt u:

Leiderschapskenmerken benoemen en bediscussiëren die bijdragen aan effectieve en

duurzame organisaties;

Uitleggen hoe leiderschapsprocessen op het interpersoonlijke, team en organisatieniveau

bijdragen aan effectieve en duurzame organisaties;

Corporate governance modellen analyseren en uitleggen wanneer een specifiek model

geschikt is;

Het gedrag van ondernemingen uitleggen in termen van relaties met stakeholders;

Uitleggen hoe de relaties van ondernemingen met deze stakeholders kunnen worden

bezien vanuit duurzaamheid en ethiek.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft u de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Argumenteren en Leiderschapsvaardigheden.

Vakbeschrijving & inhoud

Het vak geeft een overzicht van de theorieën en concepten die de relatie tussen ondernemingen

en hun omgeving beschrijven. Deze omgeving is complex en omvat een grote variatie aan

stakeholders, zoals overheden, concurrenten, NGO’s, aandeelhouders en werknemers. Deze

wisselwerking tussen onderneming en omgeving draait in de kern om de duurzaamheid en

ethiek van ondernemingen.

Om een zo goed mogelijk beeld te creëren van de vraagstukken in deze wisselwerking, zijn de

colleges zo gestructureerd dat we starten met het microniveau van analyse, gevolgd door het

mesoniveau, en dat we eindigen met het macroniveau. We starten met een analyse van die

karakteristieken van individuele leiders die van invloed zijn op hun effectiviteit en hun bijdrage

aan duurzaamheid. Vervolgens behandelen we leiderschapsprocessen op het interpersoonlijke,

team en organisatieniveau. Omdat het van belang is dat er maatregelen worden getroffen om

het gedrag van leiders te beteugelen en te volgen, wordt er vervolgens aandacht besteed aan

enkele corporate governance mechanismen die bedoeld zijn om de belangen van verschillende

stakeholders te behartigen en als zodanig bijdragen aan de duurzaamheid van een

onderneming. Tot slot beschouwen we het functioneren van organisaties vanuit een

maatschappelijk en ethisch oogpunt, waarmee we zowel de sociale als ecologische

vraagstukken behandelen.

59


60

Vak Leadership, sustainability & governance

Coördinator prof. dr. S.P. Kaptein

Docent(en) prof. dr. S.P. Kaptein, dr. M. van Dijke

Vakgroep Business & Society Management

Secretariaat kamer T7-26, tel. 010-4081923

Trimester 4

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

contacturen hoorcollege 20 uur

bestudering literatuur 96 uur

voorbereiding cases voor

dilemmabijeenkomsten 12 uur

contacturen dilemmabijeenkomsten 9 uur

Tentamen 3 uur

Totaal 140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en dilemmabijeenkomsten

Toetsvorm Schriftelijk, gesloten boek tentamen met open en gesloten vragen (75%),

participatie tijdens dilemmabijeenkomsten (25%)

Tentamendata Woensdag 5 december 2012 13.30-16.30 uur

HER woensdag 26 juni 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Online reader met artikelen op Blackboard. Artikelen zijn thuis

toegankelijk via de VPN verbinding.

Tot de tentamenstof behoren naast de inhoud van de colleges de beide

volgende boeken:

Tom Cannnon, ‘Corporate Responsibility. Governance, Compliance

and ethics in a sustainable environment’, Pearson.

Northouse, P. G. Leadership. Theory and practice. Sage

Publications.

De cases, video’s en overig materiaal dat wordt gebruikt tijdens de

dilemmabijeenkomsten, behoren niet tot de tentamenstof, tenzij anders

is vermeld.


Trimester 5

Management accounting BKB0018

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De voorkomende begrippen en terminologie van het vakgebied Management Accounting

herkennen en hanteren;

De meest gehanteerde cost-accounting modellen identificeren en de voor- en nadelen van

de verschillende varianten uitleggen;

Afhankelijk van specifieke bedrijfssituaties de verschillende cost-accounting modellen

toepassen en doorrekenen;

Kostprijsbepalingen uitvoeren voor uiteenlopende primaire processen;

Kostprijsbepalingen uitvoeren met inachtneming van specifieke secundaire en tertiaire

bedrijfsprocessen;

Gegeven een te nemen ondernemingsbesluit en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte

een keuze maken voor de meest geschikte variant van kostprijsberekening;

Op basis van informatie over markt en kosten, de omvang en samenstelling van het

aanbod doorrekenen;

Verschillende gedragseffecten binnen een organisatie benoemen die optreden wanneer

beheersingsvraagstukken benaderd worden op basis van accountinginformatie;

De financiële consequenties van verschillende gedragseffecten doorrekenen;

Mogelijke remedies noemen voor het tegengaan van gedragseffecten.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren, Probleemherkenning en -oplossing en Bedrijfskundig

normbesef.

Vakbeschrijving & inhoud

In het vakgebied Management Accounting staat de rol van de controller als lid van het

management team centraal. In het kort komt die rol neer op het bewaken van de

bedrijfseconomische vitaliteit van de organisatie. Dit betekent dat de controller in staat moet zijn

om een vertaling te geven van wensen, plannen en voornemens enerzijds en uitkomsten,

resultaten en prestaties anderzijds naar de financiële dimensie waarin de doelen van de

organisatie zijn uitgedrukt.

Tijdens het vak komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Uitgangspunten van Management Accounting:

Kostenbepaling;

Kostenverbijzondering.

Accountinginformatie voor planningsbeslissingen:

Kostenfuncties;

Middellange termijnplanning.

Accounting voor beheersingsvraagstukken:

Budgettering;

Verschillenanalyse;

Transfer pricing en prestatiemeting;

Management Accounting voor Total Quality Management en Environmental Management.

Tijdens de hoorcolleges zullen de leerdoelen voornamelijk conceptueel benaderd worden,

waarbij de basisliteratuur bekend wordt verondersteld. Het gaat om de ‘rode draad’, waarbij

accenten meer concreet zullen worden geïllustreerd.

Tijdens de opgavencolleges staat de vaardigheid centraal. Het probleemoplossend vermogen

zal hier gestimuleerd worden aan de hand van het uitwerken van vooraf opgegeven

61


vraagstukken, waarvan de moeilijkheidsgraad op ‘tentamenniveau’ ligt.

62

Vak Management accounting

Coördinator dr. M. van Rinsum

Docent(en) dr. P.M. Perego, dr. M. van Rinsum

Vakgroep Accounting & Control

Secretariaat kamer T8-25, tel. 010-4082954, BKB0018@rsm.nl

Trimester 5

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Taal Nederlands en Engels

contacturen hoorcolleges 24 uur

contacturen werkcolleges 15 uur

voorbereiding hoorcolleges 48 uur

opgaven uitwerken 58 uur

tentamen + voorbereiding 23 uur

totaal 168 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm schriftelijk, gesloten boek tentamen; voor actuele informatie zie de

Course manual op Blackboard

Tentamendata Maandag 28 januari 2013 18.30-21.30 uur (deeltentamen)

Dinsdag 12 maart 2013 09.30-12.30 uur (deeltentamen)

Donderdag 4 juli 2013 09.30-12.30 uur (HERtentamen)

Vereiste voorkennis 1. het bachelor 1 vak “Ondernemingsplan”;

2. het bachelor 1 vak “Statistiek”;

3. het bachelor 1 vak “Primaire processen”;

4. het bachelor 1 vak “Financiële processen”

Literatuur Voor actuele informatie zie de Course manual op Blackboard


Statistische methoden en technieken BKB0019

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De betekenis uiteenzetten van veelgebruikte statistische begrippen, zoals variabele en

observatie, kans en kansverdeling, steekproef en populatie, onderzoeksontwerp en

gegevensanalyse, steekproefgrootheid, steekproefvariatie en trekkingsverdeling, schatten

en toetsen, betrouwbaarheid en significantie, nul- en alternatieve hypothesen,

parametrische en verdelingsvrije toetsgrootheden;

De betekenis toelichten van methodologische begrippen, zoals causaal relatieschema,

interveniërende (mediërende) en interacterende (modererende) effecten, directe en

indirecte effecten, gezamenlijke oorzaken (common causes), simultane effecten,

afhankelijke versus onafhankelijke onderzoeksontwerpen;

Causale relatieschema’s opstellen ter illustratie van causale redeneringen in

gestructureerde opgaven. In open vraagstukken (onderzoeksopdracht) zelfstandig causale

redeneringen opzetten ter verklaring van verschijnselen, onderzoekshypothesen

formuleren en in onderlinge samenhang illustreren met een causaal relatieschema;

Een causaal relatieschema toepassen als leidraad bij het selecteren van geëigende

statistische methoden, het analyseren van statistische gegevens en het terugkoppelen van

resultaten naar de onderzoeksvraag;

Elementaire begrippen van de meettheorie (betrouwbaarheid en validiteit) en de

achtergrond van Likert-schalen onder woorden brengen. Cronbach α’s uitrekenen en

schaalanalyses uitvoeren op waargenomen items van een Likertschaal. Waargenomen

Likert-items gebruiken voor de constructie van indicatoren;

Het belang van meetniveaus van variabelen uiteenzetten. Beschikbare variabelen

classificeren op basis van meetniveaus. Inzicht in de meetniveaus van variabelen

toepassen bij de keuze van de geëigende statistische methode;

Verschillende steekproefontwerpen beschrijven(aselect, gestratificeerd, cluster en

systematisch steekproefontwerp). De consequentie van een gekozen steekproefontwerp

voor de verwerking van gegevens onder woorden brengen;

Steekproefontwerpen in voorbeelden van onderzoek identificeren;

Voorstellen doen voor de opzet van een geschikt steekproefontwerp voor een gegeven

onderzoeksvraag;

Het verschil beschrijven tussen niet-systematische en systematische steekproeffouten;

Steekproefontwerpen beoordelen op het voorkomen van verschillende typen systematische

meetfouten (selectiebias, respons bias, en non-respons bias);

De statistisch-theoretische achtergrond beschrijven van de behandelde

steekproefgrootheden voor univariate analyse (gemiddelde, variantie, proportie,

multinomiale verdeling), bivariate analyse (Pearson 2-grootheid, verschil gemiddelden,

verhouding varianties, anova F-grootheid, correlatiecoëfficiënt) en multivariate analyse

(diverse T- en F-grootheden bij regressieanalyse);

Beoordelen of statistische toepassingen voldoen aan de veronderstellingen waarop de

toetsgrootheden gebaseerd zijn, gebruikmakend van diagnostische instrumenten zoals

spreidingsdiagrammen, histogrammen, en onderzoek multicollineariteit of residuen bij

regressieanalyse;

Formele uitdrukkingen voor betrouwbaarheidsintervallen en toetsgrootheden op basis van

de statistisch-theoretische eigenschappen van steekproefgrootheden afleiden;

Uitgangspunten en implicaties van de Centrale limiet stelling onder woorden brengen;

Betrouwbaarheidsintervallen opstellen voor populatieparameters, zoals gemiddelde,

proportie, variantie, verschillen tussen gemiddelden en effecten in een regressiemodel;

Statistisch toetsbare hypothesen formuleren op basis van zowel gestructureerde vragen als

open vraagstukken (onderzoeksopdracht);

Hypothesen toetsen volgens de benaderingen van zowel Neyman-Pearson (7stappenschema)

als Fisher (p-waarde);

63


64

De benodigde minimale omvang van steekproeven bepalen op basis van eisen ten aanzien

van de nauwkeurigheid van betrouwbaarheidsintervallen of de macht van een toets;

Alle behandelde toetsgrootheden met hun statistische eigenschappen in structuur

weergeven op basis van meetniveau betrokken variabelen (nominaal, ordinaal, interval,

ratio) en complexiteit van de analyse (univariaat, bivariaat, multivariaat);

Een geëigende toetsgrootheid selecteren afhankelijk van het doel van het onderzoek en de

kenmerken van de onderzoekssituatie (meetniveau variabelen, complexiteit analyse,

verdeling populatie, (on-)afhankelijkheid steekproefontwerp);

Een overzicht geven van parallelle parametrische en verdelingsvrije toetsgrootheden voor

onderzoek naar samenhangen tussen twee variabelen, zowel voor een onafhankelijk als

afhankelijk steekproefontwerp. Uitleggen welk type toetsgrootheid in welke

onderzoekssituatie de voorkeur heeft. Beide typen toetsgrootheden toepassen voor het

verkrijgen van inzicht in de statistische samenhang tussen betrokken variabelen;

Procedures uitvoeren voor het opschonen (controleren) van statistische samenhang voor

de verstorende invloed van derde variabelen via partiële correlatie, anova met covariaat,

analyse deelpopulaties. Redeneringen opstellen ter verklaring van eventuele verstorende

effecten in termen van achterliggende causale relaties;

De toegepaste toetsprocedures in computeruitvoer of geselecteerde delen van

wetenschappelijke artikelen identificeren. Relevante statistische informatie of verwachte

relaties aflezen uit tabellen, figuren, of (wetenschappelijke) teksten voor het uitvoeren van

statistische analyses;

Alle behandelde statistische methoden en technieken uitvoeren met statistische software,

zoals SPSS for Windows of SAS. Interpreteren van resulterende uitkomsten. Gebruiken

resultaten als onderdeel van een betoog in een onderzoeksverslag ter beantwoording van

een onderzoeksvraag;

Rapporteren in een goed leesbaar verslag over vraagstukken, verwachtingen, gekozen

onderzoeksmethoden, onderzoeksresultaten, reflectie, conclusies en aanbevelingen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Argumenteren, Statistische analyse en/of econometrische

vaardigheden en ICT-vaardigheden.

Vakbeschrijving & inhoud

Het vak bestaat uit twee examenonderdelen van elk 3 ECTS: een onderzoeksopdracht

(BKB0019C) en een schriftelijk tentamen (BKB0019T). Beide examenonderdelen moeten met

voldoende resultaat worden afgelegd. De afzonderlijke behaalde onderdelen blijven echter wel

onbeperkt geldig. Er is slechts éénmaal per jaar de gelegenheid de case te maken.

De theorie BKB0019T. In het algemene gedeelte van de colleges wordt ingegaan op:

steekproeven en populaties; representativiteit en aselectheid; systematische en nietsystematische

steekproeffouten; verschillende steekproefontwerpen; kansvariabelen en

kansverdelingen; steekproeffuncties en trekkingsverdelingen. Ook wordt aandacht besteed aan

meettheoretische begrippen, zoals betrouwbaarheid en validiteit, aan het klassieke meetmodel

en in het bijzonder aan de veelgebruikte Likert-schaal voor het meten van diffuse begrippen. Bij

de behandeling van univariate methoden wordt ingegaan op: het interpreteren en beschrijven

van waarnemingen van afzonderlijke variabelen; het opsporen van uitbijters; het schatten van

populatieparameters; en het toetsen van hypothesen over kenmerken van afzonderlijke

variabelen. Bij het bivariate gedeelte wordt ingegaan op: het onderscheid tussen causaliteit en

statistische samenhang; het beschrijven en grafisch weergeven van samenhangen; en het

opsporen van uitbijters. Verder worden verschillende technieken behandeld voor het analyseren

van paarsgewijze samenhangen, zoals kruistabellen, t-toetsen, correlatiecoëfficiënten en

variatieanalyse. In het multivariate gedeelte wordt uitgebreid ingegaan op regressieanalyse.


De case BKB0019C. Een aanzet tot het ontwikkelen van vaardigheden in het gebruik van

statistische methoden en technieken wordt gegeven in de vorm van een onderzoeksopdracht.

Deze opdracht bestaat kortweg uit het analyseren van een bestaande dataset uitgaande van

een bedrijfskundige probleemstelling. Bij het uitwerken van de onderzoeksopdracht wordt

gebruik gemaakt van SPSS for Windows of SAS.

Vak Statistische methoden en technieken

Coördinator dr. J. van Dalen

Docent(en) dr. J. van Dalen

Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Secretariaat kamer T9-26, tel. 010-4082032

Trimester 5

Studiepunten BKB0019C 3 ECTS; BKB0019T 3 ECTS

Tijdsbesteding Contacturen hoorcolleges en werkgroepen 32 uur

Bestudering literatuur en case 136 uur

168 uur

Taal Nederlands

Onderwijsvorm BKB0019T hoorcolleges en BKB0019C onderzoeksopdracht

Toetsvorm schriftelijk tentamen en onderzoeksopdracht

Tentamendata Zaterdag 16 maart 2013 13.30-16.30 uur (BKB0019T)

HER vrijdag 28 juni 2013 13.30-16.30 uur (BKB0019T)

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard

65


Strategisch management BKB1025

Leerdoelen

Door middel van de collegestof en aanvullende case studies worden studenten in staat gesteld

om te verklaren hoe organisaties een duurzaam concurrentievoordeel kunnen behalen.

Daarnaast vormt de toepassing van theoretische inzichten in dagelijkse strategische

vernieuwingstrajecten van grote en kleine organisaties een belangrijke peiler binnen de cursus

Strategisch Management. Er wordt door middel van een online simulatie game een situatie

geschetst waarbij studenten in teamverband belangrijke strategische beslissingen moeten

nemen. Welke aspecten moeten in ogenschouw worden genomen? Hoe moet de organisatie

worden ingericht? En welke gevolgen heeft een bepaalde strategie voor de lange termijn

winstgevendheid van een organisatie?

De combinatie van wetenschappelijke inzichten vergaren en praktische toepassingen bedenken

vormt een van de belangrijkste leerdoelen van de cursus Strategisch Management.

Na het succesvol afronden van de cursus Strategisch Management is de student in staat om:

Verschillende theorieën te onderkennen die een verklaring vormen hoe organisaties een

lange termijn concurrentievoordeel kunnen ontwikkelen.

Als gevolg van internationalisering en veranderingen in klantwensen de dynamiek in

industrieën te analyseren en implicaties te benoemen voor concurrerende organisaties.

Te verklaren hoe organisaties kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen als waardevolle

bron voor een duurzaam concurrentievoordeel.

De interactie tussen strategievorming en –implementatie toe te lichten en uit te leggen

welke mogelijkheden een organisatie heeft om bepaalde strategische keuzen te kunnen

waarborgen.

Theorieën en raamwerken over strategische innovatie en sociale innovatie te omschrijven

en toe te passen bij de analyse van strategische vernieuwingstrajecten.

De waarde van vernieuwend leiderschap en corporate entrepreneurship te analyseren en

te bepalen in hoeverre organisatie- en managementaspecten een doorslaggevende rol

spelen in het behalen van een duurzaam concurrentievoordeel.

Oplossingen te bedenken hoe organisaties tegenstrijdige activiteiten zoals innovatie en

efficiency kunnen combineren. Welke uitdagingen moeten worden aangegaan?

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken en interpreteren van wetenschappelijke artikelen.

Vakbeschrijving & inhoud

Succesvolle organisaties van de afgelopen decennia zijn in staat geweest om adequaat te

reageren op omgevingsveranderingen. Niet alleen door producten en diensten te ontwikkelen

die aansluiten bij de klantwensen, maar juist door vooruit te denken en ontwikkelingen in gang

te zetten die zorgen voor een duurzame voorsprong. Deze voorsprong komt voort uit het

creëren van nieuwe kennis en het toepassen daarvan in nieuwe bedrijfsprocessen. Niet alleen

de strategievorming, maar ook de manier waarop strategische veranderingen worden

geïmplementeerd spelen daarbij een belangrijke rol. Strategisch Management gaat dan ook

verder dan het analyseren van de interne mogelijkheden en de externe veranderingen: het

omvat zowel het bedenken en aansturen van nieuwe initiatieven binnen organisaties, maar ook

het ontwerpen van effectieve management- en organisatieprocessen, organisatiestructuren, en

samenwerkingsverbanden. Succesvolle organisaties laten dan ook zien dat niet alleen de

strategievorming, maar ook de implementatie daarvan cruciaal is voor het behalen van een

duurzaam concurrentievoordeel. Voorbeelden zoals IKEA, Apple, TomTom en Ryanair zetten

ons op het spoor van vernieuwend leiderschap, collectief ondernemerschap en het ontwikkelen

en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Zo leidde Dell’s vooruitziende blik van directe levering zonder intermediairs in de PC markt tot

66


een nieuw succesvol bedrijfsmodel. Ikea’s baanbrekende idee van directe levering en

zelfassemblage door consumenten in de meubelindustrie betekende een einde van de

gemiddeld 4 maanden levertijd in het lagere prijssegment. Ook TomTom’s visie op

navigatiesystemen voor de tweedehandsmarkt van bestaande auto’s en Ryanair’s notie van

efficiency en procesvernieuwing hebben vergaande implicaties gehad voor de navigatie en

communicatie- en luchtvaart industrie.

De cursus Strategisch Management heeft tot doel om (1) het strategische inzicht te vergroten

over de achterliggende factoren hoe organisaties een duurzaam concurrentievoordeel kunnen

behalen, (2) de verscheidene facetten in ogenschouw te nemen die binnen organisaties en

bedrijfsomgevingen van belang zijn voor strategisch management, en (3) een wetenschappelijk

gefundeerd begrip te ontwikkelen van concepten en methodieken die aan strategisch

management ten grondslag liggen. Tijdens de cursus Strategisch Management wordt stil

gestaan bij de belangrijkste vraagstukken van organisaties in een sterk veranderende

internationale omgeving. Succesvolle organisaties worden uitgelicht en onderwerpen zoals het

stimuleren van ondernemerschap, het managen van kennisontwikkeling en -deling, en het

balanceren van innovatie en efficiency binnen organisaties komen tijdens de verschillende

colleges aan bod.

Vak Strategisch management

Coördinator dr. ir. V. van de Vrande

Docent(en) dr. ir. V. van de Vrande, P. van Neerijnen MScBA

Vakgroep Strategie en Ondernemerschap

Secretariaat kamer T7-25, tel. 010-4082005

Trimester 5

Studiepunten 6

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

contact 20 uur

literatuurstudie 85 uur

voorbereiding colleges

20 uur

Business Strategy Game

40 uur

tentamen 3 uur

totaal 168 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm schriftelijk, open en MC-vragen, Nederlands tentamen, gesloten boek

Tentamendata Donderdag 21 maart 2013 13.30-16.30 uur

HER maandag 24 juni 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard

67


Oriëntatie op ondernemen BKB1020

Leerdoelen

Na afloop van de colleges en het examen (trimester 5), kan de student:

Uitleggen wat ondernemerschap is (wat zijn de kernelementen, wat is de kunst, kunde en

wetenschap van ondernemerschap) en waarom entrepreneurship zo belangrijk is in onze

moderne economie;

Praktische issues die van belang zijn voor het creëren, identificeren, exploreren, evalueren,

najagen en exploiteren van kansen in de markt (business opportunities) articuleren;

De verschillen uitleggen tussen ondernemerschap en management en tussen jonge/kleine

bedrijven en grote/gevestigde ondernemingen;

De aard, rol en functies van de verschillende types van ondernemers en hun

ondernemingen begrijpen (zoals bijvoorbeeld starters, seriële entrepreneurs, buy-in

entrepreneurship en corporate entrepreneurship);

De belangrijkste facetten en processen in het bestuderen van ondernemerschap

identificeren, zoals het herkennen van kansen, het zoeken van informatie, het mobiliseren

van medewerkers, geld en andere fondsen, de planning van de groei van het bedrijf en de

mogelijke overdracht, verkoop of beëindiging van dat bedrijf, kritisch kunnen analyseren;

De belangrijkste redenen en motieven aangeven die ten grondslag liggen aan het starten

van een nieuw bedrijf, een nieuwe business unit binnen een groter en gevestigd bedrijf, het

initiëren en organiseren van business development en venturing, het selecteren van

zogenaamde ‘exits’(beursgang, verkoop, overdracht, etc.);

Het belang van de institutionele omgeving, het overheidsbeleid en externe condities (zoals

actieve betrokkenheid van kennisinstellingen, investeerders en grote bedrijven) op

ondernemerschapsprocessen onderkennen;

De belemmeringen die ondernemers tegenkomen op het traject van starten en groeien

herkennen en aangeven welke alternatieven en methoden de ondernemer heeft om deze

problemen effectief aan te pakken.

Na afloop van het maken van de Ondernemersprofielen (door middel van analyseren biografie

en interview project) (trimester 6), kan de student:

Begrijpen hoe een individu zich kan ontwikkelen tot een (succesvolle) ondernemer en hoe

zijn/haar bedrijf ontstaan is en hoe dat bedrijf zich heeft kunnen ontwikkelen tot een highimpact

firm;

Demonstreren hoe ondernemers leren van hun successen en mislukkingen;

Een gedegen analyse uitvoeren vanuit verschillende perspectieven naar de sterkten en

zwakten van een ondernemer en zijn/haar onderneming (aan de hand van een biografie,

een interview en door de toepassing van ondernemerschapstheorieën en –concepten);

Concreet de bekendheid met de stimuli en obstakels op weg naar zelfstandig

ondernemerschap, innovatie/groei en overdracht van de business laten zien;

De kennis van de ondernemerspraktijk tonen en de gedragingen, instrumenten en

manieren van entrepreneurs (tools, tricks & tics) in het genereren, exploreren en

exploiteren van exploit business opportunities;

Weten wat succesvol ondernemerschap precies inhoudt en hoe daar zijn/haar voordeel

mee te doen (inspireren door rolmodellen, leren van best practices, overnemen van trucs,

etc.);

Serieus overwegen om na zijn/haar afstuderen een carrièrestap als ondernemer te maken

en een eigen bedrijf te starten.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld: wetenschappelijk

schrijven, interviewen, communicatievaardigheden, project management, presenteren en

groepswerk/groepsdynamiek.

68


Vakbeschrijving & inhoud

In de wondere wereld van ondernemerschap vindt een opmerkelijke verandering plaats van een

situatie zonder ondernemer, organisatie en marktkans naar een situatie met een nieuwe

dynamische man of vrouw, een innovatief product of concept, en een pas opgericht bedrijf dat

een geïdentificeerde behoefte probeert te exploiteren; in de woorden van entrepreneurship

onderzoeker Timmons: ‘Ondernemerschap is de capaciteit om iets te scheppen en op te

bouwen vanuit praktisch niets. Het is initiëren, doen, bereiken en het opbouwen van een

onderneming of organisatie, in plaats van toekijken, analyseren en het beschrijven ervan. Het is

de fijne neus voor het waarnemen van kansen waar anderen chaos, tegenstelling en verwarring

zien’.

In de afgelopen tien à twintig jaar is de aandacht in het ondernemerschapsonderzoek

verschoven van het zogenaamde creatieve genie van de ondernemer naar de aard en

kenmerken van ondernemingsprocessen, zoals het identificeren van kansen, het mobiliseren

van mensen, gelden en andere hulpmiddelen, en het bouwen van het bedrijf en het ontwikkelen

van een strategisch netwerk. Nieuwe ondernemers beginnen met een beperkte kennis en

streven bescheiden strategieën na, en hun eerste successen hangen af van hun vermogen om

onverwachte kansen te benutten. Hun succes hangt af van hun vermogen zichzelf te

transformeren en verbeteren terwijl ze groeien, om te kunnen profiteren van hun grotere

omvang, en ze in staat zijn om kapitaalintensievere projecten aan te pakken waarvan de

uitkomst zekerder is. Op basis van deze dynamische vaardigheden en een bescheiden en

zuinige planning leren ondernemers en worden zij ambitieuzer.

De variëteit aan ondernemers is groot: zo kunnen we verschillende categorieën ondernemers en

hun verschillende managementmotivaties en type bedrijven onderscheiden. Zo is er de

klassieke ‘uitvinder-ondernemer’ die zich primair richt op het uitvinden van nieuwe dingen, het

genereren van nieuwe kennis, het verkrijgen van patenten en/of het maken van nieuwe

producten. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende techno-starters en spin-off bedrijven

rondom de TU Delft. Dan is er ook nog de ‘ambachtsman’ die vooral bezig is om zijn producten

beter te maken en het liefst functioneert binnen een overzichtelijke sociale omgeving en een

redelijk afgebakende tijdshorizon. Een voorbeeld hiervan is de Koninklijke de Kuyper uit

Schiedam, producent en distributeur van alcoholhoudende dranken uit Schiedam. Ten slotte

kunnen we ook nog de ‘opportunistische ondernemers’ onderkennen, die breed gevormd zijn en

sterk op de sociale omgeving en op de toekomst zijn gericht, en die proberen op flexibele wijze

een beter bedrijf op te bouwen. Voorbeelden hiervan zijn de ondernemers die ons TomTom,

Cool Blue en G-Star hebben gegeven.

In Oriëntatie op Ondernemerschap wordt ingezoomd op verschillende ondernemerstypes en

hun projecten en bedrijven en de specifieke context waarin deze ontstaan, overleven en

groeien. De volgende types zullen in deze cursus uitgebreid worden behandeld: startende

ondernemers, seriële entrepreneurs, high-tech ondernemers, vrouwelijke en etnische starters en

jeugdondernemers. Ook zullen diverse vormen van entrepreneurship en hun specifieke context

waarbinnen deze floreren worden besproken, zoals spin-off ondernemerschap, corporate

entrepreneurship, buy-in entrepreneurship, social entrepreneurship, franchising, internationaal

ondernemerschap en family business.

De doelstelling van dit vak is om het verschijnsel ondernemerschap diepgaand en vanuit vele

facetten te bestuderen door te leren van de motieven, achtergrond, persoonlijkheidskenmerken,

gedragingen, netwerken en best practices van succesvolle ondernemers. Verder wordt

ingezoomd op de nieuwe producten, concepten en diensten die deze ondernemers op de markt

brengen, en de groeistrategieën die zij voor hun bedrijven hebben nagestreefd. Ten einde een

genuanceerd en inzichtelijk beeld te krijgen van ondernemerschap zoals zich dat ontwikkelt

binnen bepaalde contexten (rondom een universiteit, binnen een groot bedrijf, of franchiseketen)

moeten we precies weten wat ondernemers nu precies doen, wat ze motiveert, met wie ze

samenwerken en hoe ze de groei en succes van hun bedrijf organiseren. Om dit te kunnen doen

zullen deze high-impact entrepreneurs vanuit verschillende disciplines worden bestudeerd (e.g.

69


psychologie, economie, finance en sociologie) en de verschillende aspecten die door deze

disciplines in hun theorieën, concepten en empirische studies naar voren zijn gebracht (e.g.

persoonlijkheidskenmerken, exploreren en exploiteren van kansen, venture capital, menselijk en

social capital, etc.). Deze theorieën en concepten zullen ook worden toegepast in het

systematisch en in team verband doornemen van een gepubliceerde (auto)biografie van/over

een bekende ondernemer en het uitvoeren en analyseren van een face-to-face interview met

een minder bekende en minder ervaren ondernemer. In een poster presentatie en essay zullen

de belangrijkste kernbegrippen uit de ondernemerschapsliteratuur per team worden gekoppeld

aan de levensgeschiedenis van twee ondernemers en de ontwikkelingsgeschiedenis van hun

bedrijf/ven.

70

Vak Oriënatie op ondernemen

Coördinator dr. W. Hulsink

Docent(en) docenten vakgroep Strategie & Ondernemerschap

Vakgroep Strategie & Ondernemerschap

Secretariaat Kamer T7-25; tel. 010-4082005

Trimester 5 en 6

Studiepunten 5

Tijdsbesteding Colleges + werkcolleges 35 uur

Voorbereiding colleges 40 uur

Literatuur biografie doornemen 20 uur

Interview opdracht

10 uur

Schrijven essay

30 uur

Examen + posterpresentatie 5 uur

totaal 140 uur

Taal Nederlands

Onderwijsvorm Hoorcolleges (trim 5), werkgroepsessies en team presentaties (trim 6)

Toetsvorm schriftelijk examen, gesloten boek, meerkeuze en open vragen (60%)

teamopdracht ondernemersprofielen (poster+essay; 10%+30%): 40%

Tentamendata Maandag 18 maart 2013 13.30-16.30 uur

HER woensdag 3 juli 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis Bachelor 1 en interview – en schrijfvaardigheden

Literatuur P. Westhead, M. Wright & G. McElwee (2011), Entrepreneurship

perspectives and cases. Pearson.

(Auto)biografie van/over ondernemer naar keuze (Engels-Nederlands,

minimaal 200 pagina’s)

Reader met additionele artikelen


Trimester 6

Marketing management BKB1021

Leerdoelen

Na het met succes volgen van dit vak:

Is de student bekend met het marketingconcept en hoe dit in de praktijk kan worden

toegepast.

Onderkent de student het belang van een solide reputatie of merkimage en een duurzame

relatie met de klant.

Kan de student de rol die marketing in de maatschappij en economie speelt kritisch

evalueren.

Heeft de student kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek in marketing.

Heeft de student inzicht in de begrippen, concepten en technieken die in de marketing

worden gebruikt.

Is de student in staat om systematisch marketingproblemen te analyseren en klantgerichte

strategieën – inclusief een doeltreffende marketingmix- te ontwikkelen om problemen in

een organisatie aan te pakken.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheid ontwikkeld:

Argumenteren en Groepswerk / groepsdynamiek.

Vakbeschrijving & inhoud

Door de krimpende economie en toenemende bezuinigingen hebben bedrijven veel te verliezen.

Om hun marktaandeel te vergroten moeten zij zich met hun merkproducten en diensten duidelijk

onderscheiden. Daarbij zijn ondernemingsstrategieën die kort geleden nog voldeden, vandaag

wellicht niet goed genoeg meer. In de internationale concurrentiestrijd is een slagvaardig en

klantgericht marketingbeleid onmisbaar en moeten bedrijven zich net zo snel aanpassen als dat

de markt verandert. Het vak Marketing Management legt daartoe de basis.

Het doel van marketinggerichte organisaties is om voortdurend in te spelen op de wensen en de

behoeften van hun klanten. In dit vak bekijken we hoe de student, als manager bij een bedrijf,

zich kan verplaatsen in de voorkeur van de klant, in plaats van zich te concentreren op de

verkoop van bestaande producten. Door – met een juist inzicht – vanuit de markt ‘terug te

denken’ kan de student het aanbod nauwkeurig afstemmen op de vraag van de doelgroep (het

deel van de markt dat wordt bewerkt). Daarbij gaat het niet alleen om het ontwikkelen en

lanceren van goed uitgekiende producten en diensten, maar ook om beslissingen over de beste

distributiekanalen, een aantrekkelijke prijs en doeltreffende promotiecampagnes. Samen

vormen deze factoren de marketingmix. Strategieën en technieken om een succesvol

marketingbeleid te ontwikkelen én uit te voeren staan centraal in Marketing Management.

Het vak Marketing Management bestaat uit een reeks hoorcolleges en een opdracht die de

student uitvoert. De colleges zijn bedoeld om de grote lijnen te laten zien en inzicht te krijgen in

de marketingtheorie. Ze helpen ook om de student optimaal op het tentamen voor te bereiden.

De opdracht – waaraan de student werkt als lid van een studententeam – heeft ten doel om

inzicht te verdiepen en vaardigheden te verwerven in het toepassen van je marketingkennis. Zo

leert de student om strategisch en analytisch na te denken over een marketingprobleem en

systematisch oplossingen te ontwikkelen.

Vak Marketing management

Coördinator dr. S.E.C. Gelper

Docent(en) dr. S.E.C. Gelper

Vakgroep Marketing Management

71


72

Secretariaat kamer T10-03, tel. 010-4082952

Trimester 6

Studiepunten 5

Tijdsbesteding contacturen hoorcolleges 24 uur

maken van de opdracht 20 uur

tentamen 3 uur

bestuderen literatuur 93 uur

totaal 140 uur

Taal Nederlands (collegeslides en boek zijn in het Engels)

Onderwijsvorm hoorcolleges

Toetsvorm Schriftelijk, MC-vragen en open vragen, gesloten boek tentamen en

groepsopdracht

Tentamendata Woensdag 5 juni 2013 13.30-16.30 uur

HER donderdag 11 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Marktonderzoek BKB0024

Leerdoelen

Hoofddoel van dit vak is dat de student onderbouwd kan beslissen wat voor onderzoek nodig is

om problemen die zich in de organisatiecontext voordoen op te lossen en dat de student op

basis van de onderzoeksresultaten onderbouwde beslissingen kan nemen. Aan het eind van dit

trimester wordt de student verondersteld de in het vak Marktonderzoek opgedane kennis en

vaardigheden ook toe te kunnen passen op andere vakgebieden.

Na afloop van dit vak kan de student:

De basale methoden van marktonderzoek identificeren, reproduceren en toepassen in een

passende situatie;

- De soorten continu- en ad hoc marktonderzoek benoemen en nader beschrijven.

Een onderzoekscyclus toepassen op marketingproblemen;

- Verschillende probleemsituaties in marktonderzoek identificeren, beschrijven en

een juiste aanpak selecteren.

Zelfstandig data verzamelen met de binnen het vak aangereikte technieken;

- Zelfstandig de verzamelde data analyseren en daarbij zinvol statistische methoden en

technieken toe kunnen passen;

- Op basis van eigen onderzoeksresultaten de sterke en zwakke punten van een product in

de markt vaststellen.

Uitkomsten van gedaan onderzoek op hun meerwaarde beoordelen;

- Zwakke plekken in een marktonderzoek identificeren;

- Beredeneren wat mogelijke biases kunnen zijn van verschillende vragenlijstonderwerpen in

het bijzonder en onderzoeksmethoden in het algemeen;

- Op onderzoek gebaseerde suggesties voor verbeterde en nieuwe producten op hun waarde

beoordelen.

Op basis van eigen en secundaire onderzoekresultaten aanbevelingen formuleren gericht op:

- Beleid;

- Suggesties voor verbetering van het product, voor zowel de markt als geheel als specifieke

segmenten;

- Vragen voor vervolgonderzoek.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Analytisch denken, Probleemherkenning en -oplossing, Statistische

analyse en/of econometrische vaardigheden en Groepswerk / groepsdynamiek.

Vakbeschrijving & inhoud

Een onderneming is voor haar continuïteit en groei in belangrijke mate afhankelijk van

stakeholders buiten het bedrijf. Er moeten klanten zijn om de goederen en diensten van een

onderneming te kopen, op de arbeidsmarkt moet de onderneming in staat zijn kwalitatief en

kwantitatief voldoende werknemers aan te trekken en op de vermogensmarkt moet de

onderneming voldoende aanbieders van financiële middelen vinden om zijn behoeften op dit

punt zeker te stellen. Imago-onderzoek en marktvoorspellingen voor hun producten vormen een

belangrijke basis voor beleidsbeslissingen van organisaties.

Het imago van een organisatie en zijn merken is van groot belang, zowel voor de relaties met

klanten, de relaties met (potentiële) werknemers en de relatie met kapitaalverschaffers. Aan de

hand van een praktijksituatie zal in kleine groepjes onderzoek naar de percepties en wensen

van consumenten worden uitgevoerd.

73


74

Vak Marktonderzoek

Coördinator G. Paolacci

Docent(en) G. Paolacci

Vakgroep Marketing Management

Secretariaat kamer T10-26, tel. 010-4089576

Trimester 6

Studiepunten 3

Tijdsbesteding Maken van de opdrachten 24 uur

Volgen colleges 16 uur

Maken tentamen 2 uur

Bestuderen literatuur 42 uur

Totaal 84 uur

Taal Engels

Onderwijsvorm hoorcolleges, responsiecolleges

Toetsvorm Cases en MC-tentamen

Tentamendata Woensdag 12 juni 2013 09.30-12.30 uur

HER maandag 8 juli 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis Het wordt ten zeerste aangeraden dat de student Statistische Methoden

en Technieken (BKB0019) met een voldoende afgesloten heeft en dat

de student het vak Marketing Management (BKB1021) heeft gevolgd of

aan het volgen is. Voorkennis opgedaan in het vak Marktcontext

(BKB1009) vergemakkelijkt het begrip van de stof over observatie- en

scannerdata (opdracht 1). Het vak bouwt voort op kennis opgedaan in

de eerstejaars vakken Bedrijfskundige Vaardigheden 1 & 2 (BKB1011),

Statistiek (BKB0003), Methodologie (BKB0002) en Gedrag in

Organisaties (BKB2010) en de tweedejaarsvakken Wetenschapsleer

(BKB1016), Statistische Methoden en Technieken (BKB0019). De

inhoud van deze vakken wordt bekend verondersteld.

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard.


Management van technologie BKB2013

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

Samenwerken op een technologisch onderwerp;

Een technologie gedreven aanpak gebruiken als een alternatieve manier om concurrerende

producten/diensten en productieprocessen te ontwikkelen;

Systematisch de impact van technologie op bedrijf en bedrijfsomgeving beoordelen;

Een strategisch advies uitbrengen aan een bedrijf.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Probleemherkenning en -oplossing, Interpreteren van wetenschappelijke artikelen,

Presentatievaardigheden en Feedback geven en/of verwerken.

Vak beschrijving & inhoud

Technologie is al eeuwenlang één van de belangrijkste pijlers van de economie. Zowel in de

productiegerichte sectoren als in dienstverlenende bedrijven speelt technologie een belangrijke

rol. Zonder technologische vooruitgang verliezen bedrijven concurrentiekracht. Managers staan

voor de vraag of de huidige technologie in hun producten en productieprocessen nog wel up-todate

is, en wat de ontwikkelingen zijn van alternatieve technologieën. Moet de organisatie

doorgaan met de huidige technologie of moet zij overstappen op een opkomende alternatieve

technologie? Wat kunnen de consequenties zijn van deze keuze? In het kort, hoe kunnen

managers relevante technologieën herkennen en op juiste wijze inpassen binnen het bedrijf?

Voor het vak Management van Technologie gaan studenten een technologie strategie

ontwikkelen voor een bedrijf dat high tech producten verkoopt. De studenten zullen de

technologische voor- en nadelen van de huidige technologie in de producten analyseren, als

ook van twee alternatieve technologieën die in deze producten kunnen worden toegepast. Om

een keuze te maken uit deze technologieën moet de student ook het bedrijf en de omgeving

analyseren. De studenten zullen verkennen wat de gevolgen zijn van deze keuze op de

verschillende bedrijfsfuncties, denkend aan R&D, HRM, operations, supply chain, marketing etc.

Dit vak beschrijft hoe technologie benut kan worden in bedrijven. Hierbij gaat het niet om hoe op

korte termijn aan een marktvraag kan worden voldaan door middel van technologie (“market

pull”), maar hoe voor de lange termijn ontwikkelingen in de technologie kunnen worden benut

(“technology push”). Voor aanvang van het vak selecteert elk studenten team een bedrijf uit een

lijst high tech bedrijven. Elk bedrijf gebruikt een specifieke technologie in zijn high tech

producten. Door middel van zelfstudie, verplichte bijeenkomsten en vrijwillige bijeenkomsten

zullen studenten teams de huidige en alternatieve technologieën analyseren (Opdracht 1), het

bedrijf en de bedrijfsomgeving analyseren (Opdracht 2), en deze bevindingen integreren in een

advies voor een technologie strategie (Opdracht 3). Dit advies zal gepresenteerd worden aan

het bedrijf (schriftelijk en mondeling). De studenten teams bestaan uit 6 RSM studenten. De

teams worden begeleid door twee coaches; een ouderejaars RSM student en een Master

student van de Technische Universiteit Delft. Let op! Er is geen tentamen voor dit vak, maar wel

4 bijeenkomsten welke verplicht zijn (inclusief bijeenkomsten waarin de kennis van de student

wordt getest).

75


76

Vak Management van technologie

Coördinator prof. dr. ir. J. Dul

Docent(en) prof. dr. ir. J. Dul

S.G.M. Langeveld MSc

Vakgroep Management van Technologie en Innovatie

Secretariaat kamer T10-25, tel. 010-4081719

Trimester 6

Studiepunten 4

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

Voorbereiden en bijwonen van

team-coach bijeenkomsten 20 uur

Maken opdracht 1 22 uur

Maken opdracht 2 35 uur

Maken opdracht 3 35 uur

totaal 112 uur

Onderwijsvorm Kick-off, twee feedback sessies, team bijeenkomsten en eindpresentatie

(verplichte aanwezigheid)

Toetsvorm Individuele participatie, groepsopdrachten, mondelinge kennis- en

begripstoetsen

Tentamendata Er is geen tentamen

Vereiste voorkennis Er is geen vereiste voorkennis. Gewenste voorkennis bestaat uit:

Inleiding Bedrijfskunde (BKB0001, Trimester 1) en Strategisch

ondernemingsplan (BKB0012, Trimester 2 en 3)

Literatuur Blackboard


Corporate Finance BKB0023

Leerdoelen

De doelstelling van het vak Corporate Finance is studenten inzicht te verschaffen in de

hoofdthema’s waar een financieel manager binnen een onderneming zich mee bezig houdt.

Na afloop van dit vak kan de student:

In een case-beschrijving over een risicovolle investering de gegeven risico-parameters

identificeren en interpreteren;

Het juiste model selecteren voor het berekenen van de prijs van de investering, hierbij

rekening houdend met de eerder genoemde risico-parameters;

De waarde van de investering berekenen op basis van het gekozen model;

Een oordeel uitspreken over de gepastheid van de investering gezien het te verwachten

rendement en mogelijke alternatieven;

Vanuit het perspectief van een financieel manager denkend beredeneren en beschrijven

wat de effecten zullen zijn voor de aandeelhouderswaarde wanneer specifieke ‘corporate

finance’ instrumenten ingezet worden;

Een oordeel kunnen geven over de kapitaalstructuur van een onderneming en kunnen

berekenen welke invloed een verandering in de kapitaalstructuur zal hebben op de waarde

van de onderneming en op het rendement en risico dat aandeelhouders kunnen

verwachten;

Voor een gegeven investering de effecten van de gekozen financieringsopties uitleggen,

uitdrukken in formules en uitrekenen;

De juiste instrumenten identificeren waarmee een onderneming risico’s kan verkleinen

danwel vergroten;

De effecten van deze risico-verlagende of -verhogende instrumenten terugkoppelen naar

de aandeelhouderswaarde en berekenen;

De prijzen van instrumenten (bv. optiecontracten) bepalen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren en Theorie keuze.

Vakbeschrijving & inhoud

Het vak is gestructureerd rondom de volgende hoofdthema’s:

In welke projecten wordt het geld van aandeelhouders geïnvesteerd?

In het vak Financiële Processen is ingegaan op (het maken van) het waarderen van

investeringsprojecten. Corporate Finance gaat hierop verder met de vraag hoe de waarde van

risicovolle activiteiten vastgesteld kan worden en wat een voldoende rendementseis is gegeven

het risico dat de onderneming loopt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: rendement en risico, portefeuille-theorie, en het CAPMmodel.

Hoe wordt aandeelhouderswaarde gecreëerd en gemeten?

In dit onderdeel wordt ingegaan in hoeverre aandeelhouderswaarde gecreëerd kan worden,

naast het goed kunnen selecteren van investeringsprojecten, door het nemen van

financieringsbeslissingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: doelstellingen van

aandeelhouders, marktefficiëntie, beursintroducties van aandelen en andere waardepapieren,

dividendbeleid, fusies en overnames.

Hoe dienen de activiteiten van de onderneming gefinancierd te worden?

Ondernemingen kunnen hun activiteiten financieren door aandelen uit te geven en / of door geld

te lenen. Lenen is vaak goedkoop, maar maakt de onderneming afhankelijk van

kapitaalverschaffers, waardoor het risico dat de onderneming loopt toeneemt. In dit onderdeel

77


wordt ingegaan op de effecten van de kapitaalstructuur voor de onderneming en haar

aandeelhouders.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: kapitaalstructuur-theorie.

Hoe gaat de onderneming om met financiële risico’s?

Naast het streven naar een winstgevendheid-doelstelling formuleren ondernemingen ook een

beleid over hoe om te gaan met risico’s. Hoeveel risico is de onderneming bereid te nemen en

hoe uit zich dat in de dagelijkse processen? In dit onderdeel worden de instrumenten behandeld

die gebruikt kunnen worden om risico’s te managen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: opties, forward- en future-contracten, swaps en valutabeleid.

Er worden zowel hoorcolleges als responsiecolleges aangeboden. Tijdens de hoorcolleges

worden de belangrijkste theorieën behandeld en voorbeelden besproken uit de praktijk. De

responsiecolleges zijn interactieve colleges die gebruikt worden om studenten meer inzicht in de

praktijk en de wetenschap te geven op het gebied van financieel management. Verder wordt

ook gebruik gemaakt van een online leerplatform.

78

Vak Corporate finance

Coördinator dr. M. Van Achter

Docent(en) dr. M. Van Achter

Vakgroep Finance

Secretariaat kamer T9-19 tel. 010-4082953

Trimester 6

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

Volgen hoorcolleges 18 uur

Volgen responsiecolleges 16 uur

Tentamen 3 uur

Zelfstudie 103 uur

140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges, responsiecolleges en online leerplatform

Toetsvorm schriftelijk, MC-vragen, gesloten boek tentamen

Tentamendata Vrijdag 7 juni 2013 09.30-12.30 uur

HER woensdag 10 juli 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis Financiële Processen, BKB0007

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


3.4 Bachelor 3

3.4.1 Inleiding

Curriculum en thema’s

In hoofdlijnen ziet het basiscurriculum van Bachelor 3 er als volgt uit:

Trimester 7 ECTS Trimester 8 ECTS Trimester 9 ECTS

Minor (15)

Of Interim

Project (5)

Human resource management 5 Innovatie management 4

Informatie management 5 Financial accounting 5

Stage (15) Ondernemingsrecht 4 Supply chain management 5

International Exchange (20)

Research training/ Bachelor scriptie

Minor (15 ECTS)

Trimester 7 wordt gezien als vrije ruimte. Een student kan kiezen voor het volgen van een

minor, voor een stage of een internationale uitwisseling. De minor is een keuzevak, waarbij de

student kan kiezen voor een minor van Bedrijfskunde of een minor van een andere opleiding.

Studenten worden tot minoren toegelaten als ze voldoen aan de toelatingseisen welke vermeld

staan in de toelatingsmatrix. Welke minor een student kan en mag volgen is te vinden op de

website www.eur.nl/minor. Ook zijn op deze website de vakbeschrijvingen te lezen. De RSM

Minorwebsite (www.rsm.nl/home/sites/RSM_minor_website) bevat tevens informatieve filmpjes.

Stage (15 ECTS)

Het is ook mogelijk om in het eerste trimester van bachelor 3 een stage te lopen. Studenten die

hierin geïnteresseerd zijn kunnen gebruik maken van Career Services. Career Services heeft

een groot aanbod aan stages en kan helpen bij het gehele sollicitatieproces. Voor een dergelijke

bachelor stage dien je een begeleidende coach te vinden die toeziet op de academische inhoud

van de stage. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de bachelor stagehandleiding die

staat op de current student site van www.rsm.nl.

NB: Voor Bedrijfskunde studenten geldt dat zij rekening dienen te houden met het verplichte

Interim Project dat in week 46 van start gaat.

Career Services

F. Franke kamer T5-34, tel. 010-4082003

C. Reulen kamer T5-34, tel. 010-4082088

S. Kruter (voor afspraken en vragen) kamer T5-36, tel. 010-4082010

Website www.rsm.nl/career-services

E-mail careerservices@rsm.nl

Internationale uitwisseling (20 ECTS)

Het International Office organiseert de internationale uitwisselingsmogelijkheden voor zowel

bachelor als master studenten. Tijdens het eerste trimester van bachelor 3 wordt studenten de

eerste gelegenheid geboden aan een van onze partneruniversiteiten in het buitenland te

studeren. De behaalde vakken kunnen worden ingebracht in het curriculum van RSM. Voor een

uitwisseling in het najaar van 2013 zijn de volgende bachelor uitwisselingsbestemmingen

beschikbaar:

12

79


Noord Amerika en Canada

Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill (USA)

Marshall School of Business, University of Southern California (USA)

McCombs School of Business, The University of Texas at Austin (USA)

Michael G. Foster School of Business, University of Washington (USA)

The Wharton School, University of Pennsylvania (USA)

Fisher College of Business, Ohio State University (USA)

Ross School of Business, University of Michigan (USA)

Goizueta Business School, Emory University (USA)

University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)

McINTIRE School of Commerce, University of Virginia (USA)

Schulich School of Business, York University (Canada)

Queen's School of Business, Queen's University (Canada)

HEC Montréal (Canada)

Sauder School of Business, University of British Columbia (Canada)

Europa

Aston Business School, Aston University (UK)

Cass Business School, City University (UK)

Lancaster University (UK)

Manchester Business School, The University of Manchester (UK)

Strathclyde Business School, University of Strathclyde (UK)

University College Dublin (Ireland)

Trinity College (Ireland)

ESADE (Spain)

Instituto de Empresa University (Spain)

Universidad Carlos III de Madrid (Spain)

Universidad de Navarra (Spain)

St. Petersburg State University, Graduate School of Management (Russia)

Koç University (Turkey)

Copenhagen Business School (Denmark)

Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) (Norway)

BI Norwegian School of Mangement (Norway)

Helsinki School of Economics (Finland)

Grenoble École de Management (France)

Institut d’ètudes Politiques de Paris, Sciences Po (France)

Reykjavik University (Iceland)

Università Commerciale Luigi Bocconi (Italy)

Universidade Nova de Lisboa (Portugal)

Universidade Católica Portuguesa, FCEE (Portugal)

Universität St. Gallen (Switzerland)

WHU – Otto Beisheim School of Management (Germany)

80


Australië / Nieuw Zeeland

Australian School of Business, University of New South Wales (Australia)

University of Melbourne (Australia)

University of Sydney (Australia)

School of Business, University of Otago (New Zealand)

Azië

The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong )

Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)

City University of Hong Kong (Honk Kong)

The University of Hong Kong (Hong Kong)

Antai College of Management, Shanghai Jiao Tong University (China)

Guanghua School of Management, Peking University (China)

Tsinghua School of Economics and Management, Tsinghua University (China)

Keio University (Japan)

College of Commerce, National Chengchi University (Taiwan)

College of Management, National Taiwan University (Taiwan)

Singapore Management University (Singapore)

NUS Business School, National University of Singapore (Singapore)

Nanyang Business School, Nanyang Technological University (Singapore)

Seoul National University (Korea)

Yonsei University (Korea)

Korea University Business School, Korea University (Korea)

Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University (Thailand)

Thammasat University (Thailand)

Gadjah Mada University (Indonesia)

Latijns Amerika

ITAM (Mexico)

ITESM, Tec de Monterrey (Mexico)

Universidad Torcuato di Tella (Argentina)

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

ESAN (Peru)

Fundação Getúlio Vargas (Brazil)

Het aanbod wordt de komende jaren geleidelijk aan uitgebreid, zodat nog meer bachelor

studenten een studieperiode in het buitenland kunnen ervaren.

Voorafgaand aan een uitwisseling vinden altijd een uitgebreide informatiesessie en

selectieprocedure plaats, georganiseerd door het International Office. In het najaar van 2012

worden informatiesessies over de mogelijkheden in 2013 georganiseerd. Van januari tot maart

2013 vindt de selectieprocedure plaats. De voorbereiding begint al tijdens het eerste bachelor

jaar: denk aan het volgen van een taalcursus, goede cijfers behalen, etc.!

Meer informatie is te vinden op:

http://www.rsm.nl/rsm-students-going-abroad/bachelor-exchange/

Studenten melden zich aan voor de Blackboard course “RSM Bachelor Exchange”, daar vinden

zij ook de verslagen van studenten die hen voor zijn gegaan!

81


Interim project BKB0032

Leerdoelen

In dit vak ontwikkelt de student attituden en vaardigheden om effectief om te gaan met

complexe managementvraagstukken die besloten liggen in veel sociaal-maatschappelijke

kwesties. Na afloop van dit vak kan de student:

uitleggen dat veel bedrijfskundige vraagstukken niet waardevrij zijn, maar een politiekfilosofische

dimensie hebben;

aantonen dat kennis van zaken (feitelijke verdiepingsslag) van belang is om argumenten te

ontwikkelen;

uitleggen dat de feiten niet voor zich spreken, maar een minimale voorwaarde vormen voor

een goede discussie;

aantonen dat er in de praktijk niet iemand is die het uiteindelijke juiste antwoord weet;

duidelijk maken dat er zeer verschillende argumenten zijn;

uitleggen dat er altijd een 'andere partij' bestaat die de gevolgen van de keuze ondergaat;

inzichtelijk maken dat compromissen waardevol kunnen zijn;

aantonen dat een heldere argumentatie en standpuntbepaling hierbij van groot belang zijn

Na afloop van dit vak is de student in staat om in samenwerking met anderen op korte termijn

een actueel maatschappelijk thema te onderzoeken. In dit proces heeft de student geleerd om:

het eigen teamwerk effectief te organiseren rond een brede en ambigue taak waarbij

kennis van zaken nodig is om keuzes te maken en acties te ondernemen die de eigen

bijdrage nader concretiseren.

daarin proactief te opereren als voorzitter en als groepslid;

kennis over de stand van zaken te vergaren;

te rapporteren over feiten en de reeds gevoerde discussies;

een goede argumentatie op te zetten (kritisch en consistent);

een gedegen presentatie te geven en een debat te voeren;

innovativiteit en creativiteit aan de dag te leggen o.a. bij het omgaan met moderne

communicatiemiddelen.

Vaardigheden

In dit vak ontwikkelt de student de volgende vaardigheden:

Analytisch denken, Academische integriteit, Bedrijfskundig normbesef, Multiculturele oriëntatie,

Leiderschapsvaardigheden, Presentatie vaardigheden, Zelfreflectie,

Communicatievaardigheden, Groepswerk / groepsdynamiek en Onderhandelen.

Vakbeschrijving

Het Interim Project is een door de actualiteit gedreven vak waarin studenten hun academische

kennis, opgedaan in de voorgaande jaren koppelen aan vraagstukken die momenteel binnen de

maatschappij en organisaties leven.

Het vak volgt op het deel van het curriculum waarin studenten geïntroduceerd worden in de

kerndisciplines van de bedrijfskunde. Het gaat vooraf aan de bachelor thesis. Tijdens het Interim

Project (IP) wordt de student uitgedaagd om zelfstandig een sociaal thema en debat te

bestuderen en een praktische bijdrage aan de voortgang van dit debat te leveren. In dit vak

staan de ontwikkeling van de professionele waarden en vaardigheden centraal.

De globale thema’s zijn vooraf door de docenten gedefinieerd. De thema’s confronteren

studenten met complexe onderwerpen waarbij conflict, incompatibele doelstellingen en

ambiguïteit inherent zijn aan het thema. Wat er moet gebeuren is niet van tevoren vastgelegd

door de docenten. Een oplossing kan niet worden uitgerekend of in zijn geheel worden

gevonden met behulp van bestaande theorieën, technieken etc. Algemene antwoorden missen

82


de essentie van de situatie. Thema’s verschillen van jaar tot jaar en worden geformuleerd vanuit

verschillende velden van de bedrijfskunde. Studenten werken in een groep van ongeveer 30

studenten aan een thema. Binnen deze themagroep werken studenten samen in teams van 5

personen.

Binnen het globale thema definieert de student samen met zijn teamgenoten een eigen project.

Samenwerking en een proactieve houding zijn van groot belang voor het succesvol voltooien

van dit vak. De docent heeft een coachende rol.

Van studenten vraagt dit vak intensieve samenwerking in de teams en volledige

beschikbaarheid gedurende de vijf weken die het vak duurt. Ervaring leert dat studententeams

regelmatig (meerdere malen per week) moeten afspreken voor de voortgang en ontwikkeling

van het project. De aard van de opdracht maakt het onmogelijk om eenvoudig taken te verdelen

en die dan individueel uit te voeren. Onderzoek van het thema in de praktijk maakt het nodig om

op korte termijn tijd vrij te kunnen maken voor afspraken en interviews. Workshops en colleges

vragen ook om flexibele beschikbaarheid, speciaal aan het begin van het traject.

De specifieke rapportagevorm kan door docenten worden aangepast. In het algemeen zullen

teams (1) na twee weken een schriftelijke rapportage opleveren met daarin een overzicht van

hun thematiek, waarin aandacht voor de belangrijkste betrokken actoren, de centrale issues,

spanningsvelden en dilemma’s, complexiteit en onduidelijkheden, knelpunten etc.; (2) na drie

weken een uitgewerkt plan voor hun project presenteren. In de projecten worden creatieve

werkvormen op prijs gesteld (bijv. Ontwikkel een rollenspel, interview, debat, documentaire,

webcamfilmpje, verhaal, toneelstuk); (3) in de laatste week hun standpunt en bijdrage

verdedigen in debat binnen de groep. Het project wordt afgesloten met een plenaire presentatie

van de teamprojecten door de themagroepen tijdens een miniconferentie aan het einde van

week 5.

Tijdens het interim project werken studenten actief aan vaardigheden, o.a. op het gebied van

samenwerking, teamwerk en leiderschapsvaardigheden.

83


Vak Interim Project

Coördinator dr. B.A.S. Koene

Docent(en) dr. B.A.S. Koene en drs. J.J. Sirks

Vakgroep Organisatie- en personeelswetenschappen

Secretariaat kamer T8-28, tel.: 010-4081979

Trimester 7

Studiepunten 5

Tijdsbesteding 140 uur

Taal Nederlands/Engels

Onderwijsvorm Nader te bepalen

Toetsvorm

Tentamendata Geen tentamen

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Nader te bepalen

84

25 % eerste rapportage overzicht thematiek

10 % uitgewerkt plan bijdrage

50 % eindpresentatie / werkstuk

15 % vaardighedenontwikkeling en participatie


3.4.2 Vakken

Trimester 8

Human resource management BKB1022

Leerdoelen

Het vak beoogt studenten een overzicht te geven van de vraagstukken en de instrumenten van

Human resource management. Het vak is gericht op studenten die als managers in de lijn van

de organisatie steeds vaker geconfronteerd worden met vraagstukken van Human resource

management. Om voor deze vraagstukken een zo goed mogelijke oplossing te kunnen vinden,

zullen studenten kennis moeten hebben van de mogelijkheden en beperkingen van de

instrumenten van HRM-beleid. Het is daarnaast een eerste, algemene introductie tot het

vakgebied voor studenten die zich willen specialiseren in HRM-vraagstukken, bijvoorbeeld als

HRM-strateeg of HRM-consultant.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Argumenteren, Feedback geven en/of verwerken en

Onderhandelen.

Vakbeschrijving & inhoud

Basisuitgangspunt van het vak is dat alle managers in hun organisaties verantwoordelijk zijn

voor de invloed van hun HRM-activiteiten, dat van hen verwacht mag worden dat ze hun

medewerkers op de juiste wijze inzetten. Zij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop het

HRM-beleid invloed uitoefent op de drie kernaspecten: productiviteit, kwaliteit van het werk, en

winst.

Op basis van de theoretische analyse van de arbeidsrelatie wordt de reikwijdte van

verschillende instrumenten van HRM-beleid onderzocht. De arbeidsrelatie is een relatie tussen

werkgever en werknemer, die gedeeltelijk tegengestelde belangen hebben en niet volledig over

elkaars belangen, doelen en handelingen zijn geïnformeerd. De vormgeving van de

arbeidsrelatie hangt af van de economische doelen waarvoor ze tot stand kwam, van de

arbeidsrelaties met andere werknemers, van onderhandelingen en overleg met

vertegenwoordigers van de werknemers (vakbonden, OR) en van voorwaarden zoals

vastgelegd in de wetgeving. Het management heeft verschillende instrumenten om de

productieve prestaties binnen de arbeidsrelatie te verbeteren. Historisch was HRM-beleid erg

directief, met transactioneel leiderschap, moderne theorieën gaan uit van een grote

betrokkenheid van de werknemers. Toch blijken die theorieën niet altijd toegepast te worden.

Traditioneel belangrijke instrumenten zijn: werving en selectie, beloningssystemen,

beoordelingssystemen, training, promotiesystemen; daarnaast zullen ook meer eigentijdse

instrumenten worden behandeld als ‘outsourcing’ en ‘downsizing’. Deze instrumenten worden

onderzocht op hun mogelijkheden en beperkingen, terwijl daarnaast ook veel aandacht wordt

besteed aan de inbedding van deze instrumenten in het totale HRM-beleid, (daarmee

samenhangend) het strategisch beleid en het imago van de onderneming, en de omgeving van

de organisatie (zoals de arbeidsmarkt en de collectieve arbeidsverhoudingen).

Arbeidsrecht zal worden behandeld in zoverre het een kader vormt voor de HRM-instrumenten.

Gedurende het vak zal in kleine groepjes gewerkt worden aan opdrachten in het kader van een

verplichte management simulatie waarbij de theorie en principes behandeld in de colleges

moeten worden toegepast. Uiteindelijk is het doel van het vak om toekomstige managers beter

in staat te stellen goed geïnformeerde beslissingen te nemen in zake beleid dat de mensen in

hun organisatie raakt.

85


Vak Human resource management

Coördinator drs. J. Sirks

Docent(en) drs. J. Sirks, dr. D. van Dierendonck

Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen

Secretariaat kamer T8-28, tel. 010-4081979

Trimester 8

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

86

hoorcolleges 20 uur

literatuurstudie (incl. voorbereiding colleges) 77 uur

simulatie 40 uur

tentamen 3 uur

totaal 140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges, responsiecolleges en simulatie

Toetsvorm schriftelijk, gesloten vragen, open boek tentamen en groepsopdrachten

in het kader van de simulatie

Tentamendata Vrijdag 22 maart 2013 18.30-21.30 uur

HER dinsdag 25 juni 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis Het vak vraagt enige bekendheid met de basistheorieën uit de sociale

wetenschappen en de economie. Deze onderwerpen zijn aan de orde

geweest in de eerste- en tweedejaars vakken Inleiding in de

Bedrijfskunde (BKB0001), Gedrag in organisaties (BKB2010) en

Organisatietheorie- en dynamiek (BKB1014)

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Informatie management BKB0017

Leerdoelen

Na afloop van dit vak zijn studenten in staat een onderbouwde en actieve bijdrage te leveren

aan vraagstukken en discussies betreffende de belangrijkste gebieden van het vakgebied

Informatie Management. Dit betekent concreet:

Het herkennen en op waarde schatten van strategische mogelijkheden en implicaties van

informatie systemen (IS) en nieuwe informatietechnologieën (IT) voor de maatschappij,

industrieën, organisaties, afdelingen en individuen;

Het herkennen en kunnen hanteren van verbanden tussen het vakgebied Informatie

Management en andere vakgebieden, zoals strategie, marketing, logistiek en

veranderingsmanagement;

Het kunnen vertalen van een bedrijfsstrategie naar een portfolio van informatiesystemen en

het kunnen herkennen en articuleren van de invloed van informatietechnologische

ontwikkelingen op de bedrijfsstrategie;

Inzicht hebben in de vraagstukken rondom de besluitvorming rond IT/IS en de

organisatorische inrichting hiervan (IT Governance);

In staat zijn een elementaire informatie- en procesanalyse uit te voeren, zowel gezien vanuit

processen als vanuit gegevens;

Conceptuele kennis rond systeemontwikkeling en projectmanagement;

Een basis inzicht in informatietechnologie en het belang hiervan voor organisaties, met name

waar het gaat om (inter)netwerktechnologie.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Vergelijkende methodologie / Methode keuze, Modelleren, Probleemherkenning en –oplossing,

Interpreteren van wetenschappelijke artikelen en ICT-vaardigheden.

Vakbeschrijving & inhoud

Het beheersen van informatie- en kennisstromen is onmisbaar geworden in de wereldwijde

netwerkmaatschappij waarin wij leven. De wijze waarop organisaties en individuen

communiceren, samenwerken, concurreren, kopen, verkopen, leren en spelen is in korte tijd

fundamenteel veranderd als gevolg van de inzet van informatie- en communicatietechnologie.

Bedrijfsprocessen worden verplaatst naar landen als China en India en ook daarbij speelt ICT

een centrale rol, nieuwe ondernemingsmodellen ontstaan en industrieën als media, telecom en

entertainment veranderen van structuur. Het begrijpen van deze ontwikkelingen en het proactief

hiermee omgaan teneinde de mogelijkheden optimaal in te kunnen zetten staat centraal in

dit vak.

Het vak Informatie Management is gericht op het zo goed mogelijk uitrusten van studenten die

ondernemer, consultant, manager of specialist op dit gebied willen worden, evenals studenten

die in een andersoortige discipline zoals financieel management, marketing, logistiek, of

strategie met informatie- en kennisstromen en met ICT te maken zullen hebben.

Het vak is gestructureerd rond de volgende drie thema’s:

ICT Strategie, waarbij de relatie tussen bedrijfsdoelstellingen en ICT strategie centraal staat,

en waarbij tevens wordt gekeken naar de besturing van de ICT functie, de zogenaamde ICT

Governance;

ICT ondersteunende procesinnovatie, waarbij de analyse en herinrichting van informatiestromen

en kennisstromen binnen en tussen organisaties centraal staat;

ICT Technologie, waarin vanuit managementperspectief wordt gekeken naar zaken als de

werking van het internet en beveiliging.

Het vak Informatie Management is opgebouwd rondom hoorcolleges, literatuur (zelfstudie),

actuele case studies en een onderzoekspaper.

87


88

De colleges vormen de rode draad van het vak en bouwen voort op concepten die in de

verplichte literatuur worden aangereikt.

Het onderzoekspaper wordt als bonusopdracht in teams gemaakt en is gericht op de verdere

uitwerking en de toepassing van concepten uit het vak.

Vak Informatie management

Coördinator drs. M. Boons

Docent(en) drs. M. Boons

Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Secretariaat Kamer T9-26, tel: 010-4082032

Trimester 8

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

hoorcolleges 40 uur

bestudering literatuur 100 uur

totaal 140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm schriftelijk gesloten boek tentamen

Tentamendata Maandag 4 februari 2013 09.00-10.30 uur (deeltentamen)

Woensdag 20 maart 2013 13.30-16.30 uur (tentamen)

Zaterdag 13 juli 2013 09.30-12.30 uur (HERtentamen)

Vereiste voorkennis Informatie Management snijdt door de diverse disciplines heen. Een

goede basiskennis van marketing, financieel management en strategie is

dan ook essentieel. Men wordt voor succesvolle deelname tevens

geacht de actualiteit met betrekking tot informatie management bij te

houden.

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard.


Ondernemingsrecht BKB1030

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

De belangrijkste Nederlandse ondernemingsvormen beschrijven;

De eigenschappen van met name N.V.’s, B.V.’s en personenvennootschappen beschrijven;

De juridische voorwaarden en consequenties in termen van verantwoordelijkheden,

verplichtingen en aansprakelijkheden bij het oprichten van een onderneming identificeren;

De betekenis van het handelsregister uitleggen;

Uitleggen op welke manier de wettelijke kaders voor kapitaal en vermogensbescherming

van invloed zijn op het handelen van een onderneming;

Uitleggen over welke bevoegdheden de organen van de N.V. en B.V. beschikken;

Voor de verschillende ondernemingsvormen de juridische positie van de aandeelhouders

identificeren;

Aan de hand van een casus uitleggen dat de ruimte die de wet biedt geresulteerd heeft in

een evolutie van de ondernemingsvormen N.V. en B.V. en soms een verschuiving in

verantwoordelijkheden, rechten en plichten;

Gegeven een casus op basis van de interpretatie van het wettelijk kader zelfstandig

beoordelen wat de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van bestuurders is;

Uitleggen op welke manier en in welke gevallen het beleid van een onderneming door de

rechter getoetst kan worden;

Op basis van een gegeven conflict binnen een onderneming de instrumenten

enquêteregeling en geschillenregeling illustreren, de rol van de ondernemingskamer hierin

aanduiden en mogelijke uitspraken noemen;

Beschrijven in welke situaties en onder welke voorwaarden bestuurders hoofdelijk

aansprakelijk zijn en welke consequenties dit kan hebben;

De juridische implicaties voor een onderneming beschrijven bij een organisatorische

herstructurering (fusie, overname, buy-out, doorstart, sterfhuisconstructie);

Voor grote concernconstructies de consequenties van de juridische structuren illustreren,

gelet op autoriteit, financiële verantwoordelijkheid, eenheid van beleid en

aansprakelijkheid.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken en Probleemherkenning en –oplossing.

Vakbeschrijving & inhoud

Dit vak geeft inzicht in kernthema’s van het ondernemingsrecht. Bij de handeling van de

ondernemingsrechtelijke thema’s staan de naamloze en besloten vennootschap centraal. Ook

wordt aandacht geschonken aan contractuele samenwerkingsrelaties (openbare en stille

vennootschap en commanditaire vennootschap). Behandeld wordt onder meer: oprichting en

inbreng, kapitaal en kapitaalbescherming, aandelen (emissie, levering, certificering, blokkade en

beursverkeer), jaarrekening, toetsing van besluiten, corporate governance, geschillen in de

onderneming, bestuurdersaansprakelijkheid, fusie, ontvlechting, concernverhoudingen. Ook

wordt ingegaan op de voortschrijdende harmonisatie van het ondernemingsrecht in de Europese

Unie. In de responsiecolleges wordt aan de hand van een casus met de toepassing van de

leerstof geoefend.

89


90

Vak Ondernemingsrecht

Coördinator mr. G. ter Welle

Docent(en) mr. G. ter Welle e.a.

Vakgroep Ondernemingsrecht

Secretariaat Kamer L7-34, tel. 010-4081530

Trimester 8

Studiepunten 4

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

Contacturen hoorcolleges 24 uur

bestudering literatuur + voorbereiding

responsiecollege

88 uur

Totaal 112 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm schriftelijk , MC-vragen (100%), gesloten boek tentamen

Tentamendata Woensdag 13 maart 2013 13.30-16.30 uur

HER donderdag 27 juni 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Research training/ Bachelor scriptie BKBBTH

Inleiding

In de cursus Research training/ Bachelor scriptie wordt geleerd om een theorie-gericht

onderzoeksproject te ontwerpen en uit te voeren. Aan het begin van de cursus schrijven

studenten zich als team van 3 personen in voor één van de ongeveer 25 thema’s die door de

verschillende vakgroepen worden aangeboden. Deze thema’s worden digitaal op SIN-Online

gepresenteerd. De teams ontwerpen een onderzoek waarin een hypothese empirisch wordt

onderzocht, voeren dat onderzoek uit en rapporteren erover.

Leerdoelen

Het algemene leerdoel van deze cursus is om vaardigheden aan te leren die nodig zijn om

succesvol een theorie-gericht onderzoek te ontwerpen, uit te voeren en daarover te rapporteren.

Meer in het bijzonder moet de student na het voltooien van deze cursus in staat zijn om:

de huidige stand van de empirische kennis betreffende een hypothese te analyseren en,

op basis van die analyse, te beslissen welk volgend onderzoek nodig is om aan die kennis

een relevante bijdrage te leveren;

een empirisch onderzoeksproject te ontwerpen waarin een hypothese wordt onderzocht;

gevallen te selecteren, de relevante begrippen te meten, en het in de hypothese

geformuleerde effect te bepalen;

op basis van het effect dat is waargenomen conclusies te trekken betreffende de

hypothese;

in een rapport (de Bachelor Thesis) de beslissingen in het project te rechtvaardigen.

Leermethode

De leermethode die in deze cursus wordt toegepast bestaat voornamelijk uit “leren door te

doen”. Deze methode houdt in dat de student eerst een opdracht uitvoert (waarschijnlijk voor de

eerste keer en dus niet foutloos) en vervolgens de feedback van de supervisor begrijpt en

toepast. De student zal ook literatuur moeten lezen over een aantal methodologische principes,

maar zal pas echt leren wat deze principes betekenen door ze toe te passen in een eigen

onderzoeksproject.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden verder ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Analytisch denken, Argumenteren, Vergelijkende methodologie/

Methode keuze, Probleemherkenning en -oplossing, Interpreteren van wetenschappelijke

artikelen, Theorie keuze en Feedback geven en/of verwerken.

Opdrachten

De Bachelor Scriptie cursus bestaat uit een reeks van opdrachten. Deze hebben twee functies:

Iedere opdracht is ontworpen als een oefening in het toepassen van een of meer te leren

onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden worden aan het begin van iedere opdracht

gespecificeerd. Door de instructies van de opdrachten te volgen wordt ontdekt welke

vaardigheden nodig zijn om een theoriegericht onderzoek te ontwerpen en uit te voeren.

Door het werk te rapporteren aan de docent en van hem/haar feedback te krijgen zal de

student leren hoe die vaardigheden te verbeteren.

Iedere opdracht is ook een stap in het proces van het ontwerpen en uitvoeren van het

onderzoek. In iedere opdracht zal iets worden geproduceerd (zoals een

onderzoekontwerp, een meetinstrument, data, een effect, et cetera) dat direct bijdraagt

aan de voortgang van het onderzoeksproject. De bijdrage van iedere opdracht aan het

totale onderzoeksproject wordt aan het begin van de opdracht gespecificeerd.

91


Groepswerk

De leerdoelen van deze cursus zijn individueel, maar er zal een onderzoek ontworpen en

uitgevoerd moeten worden in een team van drie studenten. Het succes zal daarom voor een

belangrijk deel afhangen van de kwaliteiten (zowel in termen van academische en sociale

vaardigheden als in termen van persoonlijkheid) van de teamgenoten en van de kwaliteit van

het groepswerk.

Daarom wordt het ten zeerste aangeraden om, alvorens als team in te schrijven, geruime tijd te

besteden aan het bespreken van de volgende zaken:

het ambitieniveau van ieder groepslid en de potentiële verschillen tussen teamgenoten in

dit opzicht;

of er omstandigheden zijn die een groepslid zouden kunnen verhinderen om volwaardig

deel te nemen aan het groepswerk;

hoe het werk onderling georganiseerd zal worden.

Verplichtingen

De Research training/ Bachelor scriptie cursus is alleen toegankelijk voor studenten die

Bachelor 1 volledig behaald hebben.

Deelname aan het groepswerk, het op tijd inleveren van opdrachten, en aanwezigheid bij alle

bijeenkomsten die door de supervisor worden georganiseerd zijn verplicht. De cursus is

onderdeel van een fulltime dagprogramma en daarom zijn omstandigheden zoals het hebben

van een (bezoldigde of onbezoldigde) baan, het lidmaatschap van een vereniging, ouderschap,

et cetera, geen geldige redenen om niet volledig te kunnen participeren in het vereiste werk of

voor het slechts beperkt beschikbaar zijn voor het maken van afspraken met teamgenoten en/of

de supervisor.

Als de student denkt legitieme redenen te hebben voor afwezigheid of voor beperkte

beschikbaarheid voor het maken van afspraken met het team of de supervisor, dient dit

besproken te worden met de studieadviseur. De studieadviseur zal deze redenen beoordelen en

de supervisor informeren over de legitimiteit van de redenen om niet volledig te kunnen

participeren in deze cursus. Zonder een dergelijke verklaring van de studieadviseur zal

afwezigheid of onvoldoende participatie tot gevolg hebben dat de student geen cijfer krijgt voor

deze cursus.

Vak Research training/ Bachelor scriptie

Studiepunten 12

Trimester 8 & 9

Literatuur Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals

and Meta-Analysis van Geoff Cumming (Routledge, 2011)

ISBN-10: 041587968X | ISBN-13: 978-0415879682

92


Innovatie management BKB0028

Introductie

Een toenemende internationalisering van en concurrentie op markten heeft de winsten van

vrijwel alle bedrijven structureel onder druk gezet. Het gevolg is geweest dat wereldwijd de R&D

budgetten van vele grote bedrijven zijn verminderd. Toch zijn er continu concurrenten die met

nieuwe producten of diensten op de markt komen. Daardoor worden managers met een enorm

dilemma geconfronteerd: “Hoe kan ik meer innovaties tot stand brengen met minder geld?”

Wat is Innovatie Management?

Innovatiemanagement zet ideeën voor nieuwe producten of diensten om in commercieel

succes. Dit transformatieproces is in de regel multidisciplinair van aard, wat betekent dat in de

praktijk mensen met verschillende achtergronden en met verschillende specialisaties

samenwerken. Het innovatieproces combineert creativiteit en kunst, marketing en technologie,

psychologie om klanten te begrijpen, het organisatorisch ontwerp om de juiste innovatieve

organisatie tot stand te brengen, octrooirecht en overheidsregulering, en nog veel meer

kennisgebieden. Al deze verschillende perspectieven moeten gebruikt worden om die paar

goede ideeën te selecteren uit honderden ideeën en vervolgens deze goede ideeën om te

zetten in commercieel succesvolle toepassingen.

De positie van Innovatiemanagement in het curriculum

Ondernemerschap, Strategisch Management en Innovatiemanagement behandelen allen

belangrijke elementen van strategische en organisatorische verandering om

concurrentievoordeel te creëren. Ondernemerschap richt zich op new business development en

management van kleine en startende ondernemingen. Strategisch Management richt zich op

strategische positionering van (meestal) grote bedrijven. In zowel Ondernemerschap als

Strategisch Management zal innovatie worden behandeld als een belangrijk onderdeel van de

bedrijfsstrategie, maar Innovatiemanagement wordt vaak niet in detail besproken.

Innovatiemanagement richt zich op alle aspecten van het management van het innovatieproces,

zowel vanuit een strategisch perspectief als vanuit een operationeel perspectief.

Innovatiemanagement analyseert onder andere parallelle en seriële productontwikkeling,

modulair ontwerpen en platforms, portfolio management, multidisciplinaire teams, nieuwe

organisatorische structuren (zoals innovatie hubs op bedrijfsniveau of new ventures op het

business unit niveau) en samenwerking met andere bedrijven.

Innovatiemanagement literatuur

Omdat innovatieprocessen in de praktijk multidisciplinair zijn, wordt in de literatuur gebruik

gemaakt van vele disciplines en invalshoeken. Innovatiemanagement combineert het

strategische met het operationele. De literatuur analyseert complexe en gedetailleerde

processen van teams die werken aan nieuwe producten en diensten, aan bedrijfsplannen, aan

de processen om innovatiemiddelen toe te wijzen aan bedrijfsonderdelen en projecten, en aan

innovatiegerichte transformatieprocessen van bedrijfsonderdelen of zelfs hele bedrijven.

Inhoud van het vak

In dit vak over innovatiemanagement worden drie belangrijke kwesties behandeld:

1. De manier waarop de markt en de bredere omgeving zich ontwikkelen en hoe dit de

innovatiestrategie van een onderneming inperkt;

2. De belangrijkste elementen van de innovatiestrategie van een bedrijf: de selectie en

het beheer van de vereiste innovatieprojectportfolio, de verwerving of ontwikkeling

van middelen (waaronder het gebruik van allianties), en de bescherming van de

technologie en kennis om namaak te voorkomen;

93


Afdeling

94

3. Specifieke manieren om een innovatiestrategie te implementeren, zoals middelen

voor het beheer van innovatieprojecten, het gebruik van multifunctionele teams en

decentralisatie van R&D eenheden wereldwijd.

Het vak wordt gegeven door de sectie Innovatiemanagement van de vakgroep Management van

Technologie en Innovatie. Deze sectie is ook verantwoordelijk voor het Master Programma

Management of Innovation” (MI).

Doel en eindtermen

De student kan na afloop van dit vak:

Het begrippenkader en de terminologie behorend bij het vakgebied

innovatiemanagement herkennen en hanteren;

Gegeven een bepaalde onderneming, op basis van een strategische analyse van de

markt de noodzaak tot innovatie benoemen en de consequenties hiervan voor de

onderneming beschrijven;

Een beschrijving geven van de organisatorische structuur van een bedrijf met

betrekking tot innovatie en een relatie schetsen tussen de aard van een innovatie en

de manier om die innovatie te beheren;

Uitleggen hoe een gekozen innovatiestrategie binnen een onderneming samenhangt

met de organisatiestructuur van het bedrijf, het toewijzen van mensen en middelen,

en het implementeren van een specifieke (project)aanpak.

Vak Innovatie Management

Coördinator dr. D. Stam

Docent(en) dr. D. Stam

Vakgroep Management van Technologie en Innovatie

Secretariaat kamer T10-49, tel. 010-4082007

Trimester 9

Studiepunten 4

Tijdsbesteding Contacturen colleges 14 uur

Studie literatuur 58 uur

Werkcolleges incl. voorbereiden 40 uur

Totaal 112 uur

Taal Nederlands, gastcolleges mogelijk in het Engels

Onderwijsvorm hoorcolleges en workshops

Toetsvorm Schriftelijk (case-opdrachten), MC-vragen en mogelijk enige open

vragen tentamen.

Tentamendata Donderdag 13 juni 2013 09.30-12.30 uur

HER vrijdag 12 juli 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis geen

Literatuur Wordt later bekend gemaakt.


Financial accounting BKB0031

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student

de rol en het belang van financiële informatie aangeven;

het internationale, institutionele kader van financiële verslaggeving beschrijven;

financiële verslaggeving plaatsen in het financieel-economisch (internationale) institutionele

kader;

de hoofdlijnen van de juridische verplichtingen beschrijven;

de grondslagen voor vermogens- en winstbepaling toepassen;

de grondslagen voor de verslaglegging voor de groep toepassen;

de effecten van alternatieve waarderingsgrondslagen op de omvang van vermogen en

winst aanduiden;

de behandelde methoden van financiële analyse toepassen;

de hoofdlijnen van corporate governance en (andere) stakeholder gerichte rapportages

beschrijven.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Probleemherkenning en -oplossing, Interpreteren van wetenschappelijke

artikelen en Bedrijfskundig normbesef.

Vakbeschrijving & inhoud

Financiële informatie is cruciaal voor een goed functionerende kapitaalmarkt. De kredietcrisis

heeft de noodzaak van betrouwbare en vergelijkbare informatie weer hoog op de internationale

politieke agenda gezet. In het vak Financial Accounting (= financiële verslaggeving) staat de

informatieverstrekking door ondernemingen aan haar belanghebbenden centraal. Hoe worden

de economische prestaties vertaald in de financiële rapportages, welke keuzes zijn er daarbij

gemaakt en welk effect heeft dat op de gebruiker van die informatie? De materie wordt primair

benaderd vanuit het perspectief van de gebruiker van de financiële rapportages. Wanneer dit

bijdraagt aan het inzicht worden de perspectieven van specifieke groepen belanghebbenden

belicht (aandeelhouders, vreemd vermogensverschaffers, analisten, maar ook management,

accountants en controllers).

De belangrijkste exponent van deze informatievoorziening is het financiële jaarverslag

bestaande uit een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht. Accounting

standaarden bepalen hoe financiële transacties in het financiële jaarverslag dienen te worden

verwerkt.

In deze cursus wordt niet alleen aandacht besteed aan de basistechnieken van financiële

verslaggeving en financiële analyse, maar ook aan het belang van het financiële verslag voor de

onderneming, de financiële markten, de werknemers en de samenleving. Tevens wordt

stilgestaan bij de invloed van financiële verslaggeving op het gedrag van het management en de

economische beslissingen van de gebruiker van financiële verslaggeving. Financial Accounting

bouwt voort op de kennis uit het vak Financiële processen (BKB0007). Uitgangspunt is de

huidige internationale regelgeving voor externe verslaggeving van beursgenoteerde

ondernemingen. Na het volgen van dit vak is de student in staat om zich een gefundeerd

oordeel te vormen over financiële rapportages.

95


96

Vak Financial accounting

Coördinator drs. M. Koning

Docent(en) drs. M. Koning

Vakgroep Accounting & Control

Secretariaat kamer T8-25, tel. 010-4082954

Trimester 9

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Contacturen colleges 36 uur

Tentamentrainingen 10 uur

Bestudering literatuur 40 uur

Opgaven uitwerken 54 uur

Totaal 140 uur

Taal Nederlands en Engels

Onderwijsvorm Hoorcolleges en opgavencolleges, webcast, MAL en tutorials

Toetsvorm Schriftelijk, gesloten boek, multiple choice vragen, Nederlandstalig

Tentamendata Maandag 10 juni 2013 13.30-16.30 uur

HER zaterdag 6 juli 2013 13.30-16.30 uur

Vereiste voorkennis Financiële Processen en Management Accounting

Literatuur Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard


Supply chain management BKB1015

Leerdoelen

Dit vak moedigt de student aan niet alleen de vereiste kennis te vergaren, maar ook om een

kritische houding aan te nemen ten aanzien van de positie van bedrijven in relatie tot de

verschillende strategische en operationele keuzes gerelateerd aan de supply chain. Aan het

eind van het vak moet de student in staat zijn om:

de belangrijkste concepten en terminologie uit het supply chain management vakgebied te

benoemen en te gebruiken;

de ontwerpkenmerken van de supply chain te identificeren en te beschrijven;

de juiste instrumenten en methoden te kiezen en te gebruiken om een supply chain

management oplossing te generen voor een bepaald probleem;

de waarde van informatiedeling duidelijk te maken en te gebruiken, ondersteund door

informatie technologie voor de geïntegreerde supply chain;

strategische kwesties te identificeren die een rol spelen in het selectieproces van gepaste

strategische allianties;

problemen en uitdagingen die samenhangen met global supply chains te benoemen en uit

te leggen;

meerwaarde voor klanten te identificeren en het beschrijven van manieren om dit te

verbeteren;

echte bedrijfscases te analyseren en hiervoor gepaste supply chain oplossingen te

ontwikkelen.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Argumenteren, Probleemherkenning en -oplossing, Theorie keuze en

Overtuigen / debatteren.

Vakbeschrijving & inhoud

Bedrijven zijn zich in toenemende mate gaan specialiseren op een beperkt aantal activiteiten

(de zogenaamde ‘core business’). Door deze specialisatie zijn bedrijven in staat om op hun

deelgebied veel kennis op te bouwen, innovatieve producten te ontwikkelen en efficiënt te

werken. Bedrijven vestigen zich op locaties die voor hun specialisme het meest geschikt zijn. Dit

kan zijn vanwege de beschikbaarheid van grondstoffen, goedkope of juist hoogwaardige

arbeidskrachten, belangrijke afzetmarkten, etc. Als gevolg van deze specialisatie is een lange

keten van bedrijven betrokken bij de fabricage van een eindproduct. Bedrijven die vaak een

beperkt inzicht hebben in elkaars business en die verspreid over de hele wereld kunnen zitten.

Een dergelijke situatie vereist dat de keten van bedrijven goed gemanaged wordt omdat anders

de processen vastlopen, klanten teleurgesteld moeten worden en kosten hoog oplopen. Supply

chain management is daarom van cruciaal belang voor bedrijven die zich in dergelijke ketens

bevinden. Het plannen en managen van de supply chain kan het verschil maken tussen een

succesvol bedrijf en een complete mislukking.

De vooruitgang in informatietechnologie heeft bijgedragen aan zowel de stijgende behoefte als

aan de toenemende kansen voor een verbeterd supply chain management. Met behulp van IT

kunnen bedrijven hun supply chain koppelen aan real-time informatie en kan op een effectieve

en efficiënte manier kennis gedeeld worden.

Tijdens het vak worden verscheidene bedrijfscases gepresenteerd die vragen om state-of-theart

modellen en oplossingsmethoden voor ontwerp, planning, beheersing en verbetering van

supply chains.

97


Vak Supply chain management

Coördinator dr. M. Bijvank

Docent(en) dr. M. Bijvank

Vakgroep Management van Technologie en Innovatie

Secretariaat kamer T10-25, tel. 010-4081719

Trimester 9

Studiepunten 5

Tijdsbesteding

Taal Nederlands

98

contacturen voor 10 colleges

20 uur

contacturen case feedback college 2 uur

zelfstudie literatuur en casecase

totaal

118 uur

140 uur

Onderwijsvorm hoorcolleges en case feedback colleges

Toetsvorm schriftelijk, open en MC-vragen, gesloten boek tentamen (80%) en 2

individuele case-opdrachten (20%) (onder voorbehoud)

Tentamendata Maandag 17 juni 2013 09.30-12.30 uur

HER zaterdag 29 juni 2013 09.30-12.30 uur

Vereiste voorkennis De vereiste voorkennis bestaat uit de volgende vakken uit bachelor 1 en

2, :“Primaire Processen”; ”Strategisch Ondernemingsplan”;

enige kennis van Marketing, Informatie en Organisatie vraagstukken.

Literatuur Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. and Simchi-Levi, E. (2009), Designing

and managing the supply chain, 3rd ed., McGraw-Hill Irwin,

ISBN 978-0-07-128714-2.

Een aantal artikelen uit academische journals

Voor actuele informatie zie de course manual op Blackboard.


4 Programma Management & Ondersteunende

Diensten

4.1 Organogram

Examination Board

Taskforces

Dean BSc & MSc

Programmes

Secretarial Offices

Programme Committee

Policies

Programme Management Shared Services

BScBA programme

BScIBA programme

MSc programmes

Recruitment & Admission

Student Advisors

Secretariat Examination Board

International Office

Career Services

99


4.2 Management

Het management van de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s in RSM vindt plaats binnen een

zogenaamd matrixmodel. Vakgroepen en docenten participeren in meerdere programma’s. Elk

van de programma’s kent een eigen directie. Tussen programmadirecties en vakgroepen vindt

overleg plaats over de inzet van staf, financiële vergoeding, kwaliteit van de activiteiten en

dergelijke. De decaan draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle programma’s en activiteiten

van onze business school.

De dean BSc & MSc programmes, tevens directeur van de opleiding Bedrijfskunde, is

verantwoordelijk voor samenstelling en uitvoering van deze opleiding.

Dean BSc / MSc programmes prof. dr. E. Waarts, kamer T5-01

Manager BScBA programme J. van der Woude MSc. LL.B., kamer T5-07

Manager BScIBA programme drs. A. Meijdam, kamer T5-04

Manager MScBA programmes

Manager MSc Finance & Investments

Manager MSc Supply Chain Management

100

A.F.E. van de Graaf MSc., kamer T05-03

Beleidsmedewerker Onderwijs / Project Manager dr. A.W.A. Scheepers, kamer T5-31

Secretariaat S. Batenburg-Mudde, tel. 010-4088658

T. van der Veer, 010-4081818

Kamer T5-17

4.3 Programma Managers

Deze afdeling:

Is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de opleiding Bedrijfskunde;

Verzorgt de interne informatievoorziening en de (studie)voorlichting over de opleiding

Bedrijfskunde.

Programma Manager Bachelor 1 M.O. Bakker

kamer T5-11, tel. 010-4088852

Programma Manager Bachelor 2 en 3 C.A. Rijnsburger

kamer T5-09, tel. 010-4088828

Programma Manager MScBA G. Kim

kamer T5-13, tel. 010-4081403

Programma Manager MSc

General Management, FI en CHEB

S. Prancane

kamer T5-21, tel. 010-4082637

Programma Manager IM-CEMS M. Koolhaas

kamer T5-15, tel. 010-4088677

Assistent Programma Manager BScBA T. van der Veer

kamer T5-17, tel. 010-4081818

Assistent Programma Manager MScBA S. Batenburg-Mudde

kamer T5-17, tel. 010-4088658


4.4 International Office

Het International Office van RSM is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de

volgende programma’s:

Bachelor Exchange Programme (BEP);

Master Exchange Programme (MEP);

De taken bestaan uit:

Leveren van beleidsondersteuning aan de Dean BSc / MSc programmes en de betrokken

facultaire organen;

Het initiëren van uitwisselingsprogramma’s met nieuwe partnerscholen en het onderhouden

van contacten met bestaande partnerscholen;

Participeren namens RSM in het PIM netwerk;

Verzorgen van de (studie)voorlichting over alle bovengenoemde programma’s;

Programma management van de uitwisselingsprogramma’s van zowel uitgaande als

inkomende Bachelor en Master studenten;

Verantwoordelijk zijn voor en adviseren over de conversie van buitenlandse studieresultaten

naar de facultaire normen.

Hoofd International Office

Programme Manager BEP

Programme Manager MEP (incoming)

Programme Assistant MEP (outgoing)

Administrative Assistant

Programme Assistant BEP

4.5 Career Services

L.C. de Vries

kamer T5-24, tel. 010-4081984

L. Kasmo-Borgonje

kamer T5-30, tel. 010-4082132

M. Rozendaal

kamer T5-30, tel. 010-4082996

K. Klapwijk

kamer T5-26, tel. 010-4082975

E. van Oeffelen

kamer T5-26, tel. 010-4082099

E. Vermeulen

kamer T5-26, tel. 010-4082398

Career Services biedt de studenten van RSM een groot aantal stage en carrière gerelateerde

services. De Career Services medewerkers fungeren als tussenpersoon tussen jou, het

bedrijfsleven en de verschillende afdelingen van RSM met betrekking tot stage- en

onderzoeksmogelijkheden.

Career Services kan daarnaast helpen om interesses en vaardigheden helder te krijgen,

interviewtechnieken te verfijnen, assisteren bij het opstellen van een curriculum vitae en hoe

een student het beste een stage kan vinden. De services zijn gratis voor studenten en zijn het

meest effectief in het jaar voorafgaand aan de bachelor stage/thesis of master afstuderen.

Stages

Een stage zorgt ervoor dat de student al wat praktijkervaring en professionele vaardigheden

krijgt, die de waarde van het diploma kunnen verhogen. Dat helpt in de voorbereiding op een

succesvolle carrière. Binnen het Bedrijfskunde curriculum kan de student kiezen om een

101


achelor stage te doen in het eerste trimester van het derde jaar. Stages kunnen ook een

belangrijk onderdeel vormen als input bij het schrijven van de masterthesis. Daarnaast kan de

student ook een stage inpassen in de studie voornamelijk voor de praktijkervaring.

Eigen initiatief bij het vinden van een stage is natuurlijk cruciaal. Heel veel studenten – niet

alleen van RSM - concurreren immers met elkaar om de beste stageplekken. Het is belangrijk

dat de student tijdig, het liefst een aantal maanden van tevoren, goed gaat voorbereiden. Te

laare beginnen met zoeken, betekent dat de leukste opdrachten al vergeven zijn. Naast het

aanbod van stages is het via Career Services ook mogelijk om een CV sessie bij te wonen

waarbij de student feedback krijgt op zijn CV en motivatiebrief.

Om op de hoogte te blijven van alle stagemogelijkheden in Nederland (ook voor niet-

Nederlandssprekenden) en in het buitenland abonneert men zich op het Career Services

channel van SIN-Online. Het stage aanbod wordt ook geplaatst op de Career Services

studentenwebsite www.rsm.nl/career-services.

Gemiddeld worden er per dag circa 5 tot 8 nieuwe stages aangeboden. Men kan hierop

solliciteren door een e-mail met in de bijlage zijn CV en motivatiebrief te mailen naar

careerservices@rsm.nl o.v.v. het stagenummer.

Link naar het bedrijfsleven

Career Services faciliteert bedrijfspresentaties en interviewsessies met bedrijven. Al dan niet in

samenwerking met STAR. Gedurende het collegejaar organiseert Career Services ook

workshops aangeboden door veelal recruitment organisaties. Elke workshop richt zich op een

specifiek aspect van de sollicitatieprocedure; het schrijven van een CV, interviewvaardigheden,

‘hoe verkoop ik mezelf’ etc.

Op het Career Services channel staan alle evenementen en activiteiten zoals business courses,

recruitment events en workshops vermeld. Startersbanen voor pas afgestudeerden worden ook

aangekondigd via het Career Services channel en tevens gepubliceerd op de website.

CEMS

Career Services medewerkers coördineren de relaties met de CEMS Corporate Partners, een

netwerk van ongeveer 60 multinationals. Deze corporate partners bieden, in samenwerking met

27 toonaangevende business schools wereldwijd (inclusief RSM), de MSc in International

Management/ CEMS aan, met daarin een buitenlandse uitwisseling en stage. Gedurende het

studiejaar worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals diners, workshops en

studenten- of alumnibijeenkomsten, exclusief voor CEMS studenten.

Zie voor meer informatie www.cems.org en www.rsm.nl/studyabroad.

102


Career Services

F. Franke kamer T5-34, tel. 010-4082003

C. Reulen kamer T5-34, tel. 010-4082088

S. Kruter (voor afspraken en vragen) kamer T5-36, tel. 010-4082010

Website www.rsm.nl/career-services

E-mail careerservices@rsm.nl

4.6 Studieadviseurs

De student kan bij de studieadviseurs terecht voor informatie, hulp of advies. Hierbij kan het

gaan om zaken als studiebegeleiding en studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie,

studieproblemen, allerlei regelingen en studieonderbreking. Als persoonlijke of andere

omstandigheden de goede voortgang van de studie belemmeren is het verstandig om een

afspraak te maken met de studieadviseurs.

De studieadviseurs bewaken en begeleiden de studievoortgang van de studenten. Zij hebben

een voorbereidende en bemiddelende rol bij de wettelijk verplichte advisering aan het eind van

het eerste studiejaar, in het kader van het z.g. Bindend Studie Advies (BSA). Aan het BSA is

namelijk één eis verbonden:

In het eerste jaar van de studie moeten 60 van de 60 ECTS behaald worden.

Voldoet de student niet aan deze eisen, dan moet men de studie afbreken en mag de student

zich vervolgens drie jaar niet meer inschrijven. Is er sprake van ziekte of persoonlijke

omstandigheden, dan wordt hiermee uiteraard rekening gehouden. De omstandigheden moeten

dan wel tijdig bij de studieadviseurs zijn gemeld! Slecht presterende studenten worden na iedere

tentamenronde uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur, waarbij studieresultaten,

studiemethode en eventueel persoonlijke omstandigheden aan de orde komen.

De student moet bijtijds contact opnemen met de studievertraging als hij studievertraging dreigt

op te lopen. Een goede studieplanning, waarbij rekening gehouden wordt met de consequenties

van examenregelingen, met de studiebelasting en met de roosters, kan de studievertraging

voorkomen of beperken.

Tot de verdere taken van de studieadviseur behoren onder meer:

Voorlichting, individueel of aan groepen, met het oog op de voorgenomen opleiding;

Bemiddeling t.b.v. studenten die op grond van persoonlijke omstandigheden recht hebben

op toepassing van een bijzondere regeling in het kader van de examenregelingen;

Informatieverstrekking over de vrijstellingsregelingen en de aan de Examencommissie te

richten verzoeken;

Hulp en/of verwijzing bij persoonlijke en/of studieproblemen.

De studieadviseurs zijn in hun advisering onafhankelijk. Zij gaan uit van de belangen van de

individuele studenten en de factoren in het onderwijs of hun leefsituatie die hun functioneren

bepalen. Studenten kunnen ervan op aan dat wat zij vertrouwelijk met de studieadviseur

bespreken niet ter kennis komt van anderen.

103


De studieadviseurs

A. Leentvaar kamer T5-25

P. Visscher, MSc kamer T5-25

A. van der Mast, MA kamer T5-25

Website

SIN-Online Channel

E-mail (voor korte en algemene vragen)

Telefonisch spreekuur

(voor korte en algemene vragen)

Inloopspreekuur

(voor korte vragen, zonder afspraak)

Afspraken

(voor gesprekken die meer tijd vergen)

4.7 Alumni Relaties

104

www.rsm.nl/studyadvice

RSM Study Advice

Studieadviseur@rsm.nl

Maandag- en woensdagochtend van 09.30 - 10.30

uur tel. 010 – 408 1891

Dinsdag- t/m donderdagmiddag 13.30 -15.00 uur

Plaatsnemen bij kamer T5-25 in wachtruimte

Een afspraak maken kan via de website

www.rsm.nl/studyadvice, onder ‘bereikbaarheid’

Alumni-netwerk? Zeer waardevol!

In de 42 jaar dat Rotterdam School of Management bestaat, is een omvangrijk en actief alumninetwerk

van bedrijfskundigen opgebouwd: op dit moment zijn er zo’n 20.000 mensen

afgestudeerd bij RSM of een van haar voorgangers.

Het gehele jaar door organiseert het Corporate and Alumni Relations Office een scala aan

activiteiten voor afgestudeerden, zoals alumnicongressen, master classes, , industriespecifieke

bijeenkomsten, workshops, sportevenementen en netwerkborrels. Zo blijft de alumnus op de

hoogte van bedrijfskundige ontwikkelingen in theorie èn praktijk, en kan hij in een bedrijfskundig

kader kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast bieden de events een uitstekende mogelijkheid

op een leuke en laagdrempelige manier met elkaar te netwerken.

In de agenda op onze website vindt men een overzicht van komende activiteiten.

Alle alumni zijn welkom binnen ons alumninetwerk, dus ook degenen die (alleen, of voorlopig

alleen nog) het bachelordiploma aan RSM behaald hebben.

Contactpersoon J. Ritfeld

M. de Kovel

Kamer T6-27, T6-30

Telefoon 010-4082698 / 2525

Website www.alumni.nl

E-mail alumni@rsm.nl


4.8 Corporate Marketing & Communicatie

De afdeling Corporate Marketing and Communications heeft als voornaamste functie het

vergroten van de naamsbekendheid van Rotterdam School of Management, Erasmus University

(RSM) en het versterken van het merk RSM.

De afdeling houdt zich onder meer bezig met marketing planning, ontwikkeling en productie van

promotiemateriaal (o.a. folders, brochures, advertenties, videos etc.), het onderhouden van

relaties met de media, website management, de ontwikkeling en bewaking van de corporate

RSM huisstijl, en interne en externe communicatie in de breedste zin van het woord.

De afdeling heeft zowel een adviserende als een uitvoerende rol naar de verschillende

afdelingen en programma’s binnen RSM toe. Zij is eindverantwoordelijk voor o.a. het marketing-

en communicatiebeleid, strategie en middelen.

De afdeling Corporate Marketing en Communicatie bestaat uit:

Director W. Koolhaas, kamer T6-39

Marketing and Communications Manager A. Huisman, kamer T6-33

Web Managers M. Zewdie, G. Helftert en M. Janssen, kamer T6-17

Media & PR Manager M. Schouten, kamer T6-29

Corporate Publicist J. Whittern, kamer T6-03

Marketing and Communications coördinator E. Duijnisveld, kamer T6-33

Overall Management Assistant M. Fontein , kamer T6-35

105


5 Master Programmes

Studenten die na het behalen van hun bachelordiploma willen doorstuderen voor een vervolgdiploma,

hebben daarvoor de keuze uit een groot aantal mogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt

een kort overzicht gegeven van de masteropleidingen die worden aangeboden door RSM. RSM

biedt een groot aantal masteropleidingen aan die in aansluiting op de bacheloropleiding gevolgd

kunnen worden:

106

Master of Science in Business Administration / Accounting & Control

Master of Science in Business Information Management

Master of Science in Chinese Economy & Business

Master of Science in Entrepreneurship & New Business Venturing

Master of Science in Global Business & Stakeholder Management

Master of Science in Human Resource Management

Master of Science in Marketing Management

Master of Science in Management of Innovation

Master of Science in Organisational Change & Consulting

Master of Science in Strategic Management

Master of Science in International Management/CEMS

Master of Science in Supply Chain Management

Master of Science in Finance and Investments

Master of Philosophy in Business Research

De meeste opleidingen zijn automatisch toegankelijk bij het behalen van het bachelordiploma.

Voor de masterprogramma’s MSc International Management / CEMS en de MSc Chinese

Economy & Business worden additionele eisen gesteld.

Naast bovenstaande masterprogramma’s biedt RSM ook nog verschillende masteropleidingen

aan voor mensen met werkervaring, zoals de MBA programma’s en de zogeheten ‘ executive

masters’.

Mocht je belangstelling hebben voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek, dan zou je

de MPhil kunnen volgen om daarna een PhD-opleiding te gaan doen en te gaan promoveren.

Meer informatie is te vinden op de website van RSM: www.rsm.nl


5.1 Algemene informatie over de masteropleidingen

Alle hier genoemde masters nemen één studiejaar in beslag. Een master programme is een

samenhangende opleiding die gericht is op een specifiek terrein van de bedrijfskunde. Een

master programme biedt de mogelijkheid om een specifiek onderwerp van de bedrijfskunde

nader uit te diepen en je daarin te specialiseren. Dit wordt gedaan door middel van core courses

en electives. Het doel van de master electives is het verwerven van kennis van en vaardigheden

in complexe multidisciplinaire bedrijfskundige vraagstukken.

Jaaroverzicht Master

Week 35 – 41 Week 43 – 49 Week 4 – 11 Week 13 – 20/24

Core course I Core course II Master Electives Master Electives

Totaal 10 ECTS Totaal 10 ECTS Totaal 10 ECTS Totaal 10 ECTS

Master Thesis

Totaal 20 ECTS

Elke master Programma heeft twee perioden met core courses die voor het betreffende master

programma verplicht zijn. Van de twee master electives moet er één betrekking hebben op de

studierichting van het master programma (het opleidingsgebonden keuzevak ofwel programme

elective). De tweede master elective kan vrij worden gekozen uit het totale aanbod van master

electives (het vrije keuzevak ofwel free elective). Er kunnen toelatingseisen worden gesteld.

Doelgroep / Toelating

De masteropleidingen sluiten aan op de opleiding Bachelor of Science in Business

Administration en zijn als zodanig toegankelijk voor kandidaten met een WO-diploma Bachelor

of Business Administration en International Business Administration.

De toelating tot de masteropleiding vindt plaats via een SIN-Online inschrijving genaamd

“Admission to the Master” op het MSc Programme Enrollment channel. Studenten die van plan

zijn om een masteropleiding bij RSM te volgen zijn verplicht zich in te schrijven via deze

inschrijving. De Examen Commissie bekijkt per kandidaat of voldaan is aan de toelatingseisen

en stuurt een bewijs van toelating per email.

.

Studeren in het buitenland

RSM biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. De universiteit

heeft bilaterale uitwisselingsovereenkomsten met een aantal uitmuntende universiteiten over de

hele wereld. De Erasmus Universiteit Rotterdam is tevens exclusief lid van het Partnership in

International Management (PIM), zie hoofdstuk 5.5 voor meer informatie.

Informatie

Tijdens de Masterdagen (november en maart) en de Master Orientation Day (begin mei) worden

voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de masteropleidingen aan RSM. Gegadigden

kunnen de brochures van de Master programma’s downloaden van de website of contact

opnemen met de programma manager.

Programma manager G. Kim

Kamer T05-21

Telefoon 010-408 1403

Website www.rsm.nl/master

E-mail master@rsm.nl

107


Voor specifieke vragen over de inhoud van een master programma kan men ook contact

opnemen met de Academic Director van het betreffende master programma:

Accounting & Control msc.ac@rsm.nl

Business Information Management msc.bim@rsm.nl

Entrepreneurship & New Business Venturing msc.eship@rsm.nl

Finance & Investments msc.fi@rsm.nl

Global Business & Stakeholder Management msc.gbsm@rsm.nl

Human Resource Management msc.hrm@rsm.nl

Management of Innovation msc.mi@rsm.nl

Marketing Management msc.mm@rsm.nl

Organisational Change & Consulting msc.occ@rsm.nl

Strategic Management msc.sm@rsm.nl

Supply Chain Management

Chinese Economy & Business

108

msc.scm@rsm.nl

msc.cheb@rsm.nl

5.2 Master of Science in International Management / CEMS

MSc International Management /CEMS

MSc International Management/CEMS is een master programma van 18 maanden (90 ECTS).

Internationaal Management richt zich op het management van multinationals en andere

internationaal opererende ondernemingen. De opleiding is bedoeld voor studenten die in een

internationale omgeving willen werken en een internationale carrière ambiëren. Centraal staan

strategische en organisatorische aspecten van internationale ondernemingen. Daarnaast wordt

van studenten verwacht dat ze een goede kennis ontwikkelen op het gebied van multinationaal

financieel management, internationale marketing en bedrijfsprocessen. Deze

aandachtsgebieden hebben daarom een centrale plaats in het curriculum.

Na het afstuderen heeft de student niet alleen de MSc in International Management van RSM,

maar na een buitenlandse stage en taalexamens ook het CEMS diploma. CEMS (‘Global

Alliance in Management Education’) is een netwerk van 26 business schools en meer dan 70

internationale bedrijven, de ‘CEMS Corporate Partners’.

De deelnemende universiteiten (één per land) behoren tot de besten in hun land:

Australia The University of Sydney Business School, USYD

Austria Vienna University of Economics and Business Administration, WUW

Belgium Université Catholique de Louvain, UCL (Louvain-la-Neuve)

Brazil Fundaçao Getulio Vargas - EAESP (Sao Paulo)

Canada Richard Ivey School of Business (London)

China Tsinghua SEM, TSEM (Bejing)

Czech Republic University of Economics Prague, VSE

Denmark Copenhagen Business School, CBS (Copenhagen)

Finland Aalto University School of Economics (Helsinki)

France HEC Paris, (Jouy-en-Josas)

Germany University of Cologne, UoC

Great Britain London School of Economics, LSE

Hungary Corvinus University of Budapest, CUB

Ireland UCD Michael Smurfit School of Business, UCD (Dublin)

Italy Università Commerciale Luigi Bocconi, UB (Milan)


Japan Keio University (Tokyo)

Norway

Norwegian School of Economics and Business Administration, NHH

(Bergen)

Poland Warsaw School of Economics, SGH

Portugal Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Lisbon)

Russia Graduate School of Management, St Petersburg State University

Singapore NUS Business School

Spain ESADE (Barcelona)

Sweden Stockholm School of Economics, SSE

Switzerland University of St. Gallen, HSG

Turkey Koc University, Graduate School of Business (Istanbul)

CEMS afgestudeerden zijn vooral werkzaam binnen financiële instellingen en banken,

consultancy, industrie, als ook media & marketing. Rond 90% van de CEMS afgestudeerden

werkt in een internationale omgeving, terwijl bijna driekwart in het buitenland werkt of heeft

gewerkt na het afstuderen. Kennis van vreemde talen is zeer belangrijk voor een internationale

carrière. Van studenten binnen het IM/CEMS programma wordt dan ook verwacht dat zij

tenminste twee vreemde talen op niveau beheersen. Eén daarvan is Engels.

Het programma biedt een uitdagende mix van theoretische vakken en praktische toepassingen

(zoals block seminar, skill seminars, internationale business projecten en internationale stages)

waarbij de ‘Corporate Partners’ intensief zijn betrokken.

Toelatingseisen voor de MSc in International Management/CEMS:

Een ‘Bachelor of Science’ diploma in Bedrijfskunde of (International) Business Administration

van RSM of van een andere erkende bedrijfskunde opleiding in Nederland of buitenland;

Afgerond bachelorprogramma bij de start van het programma; m.a.w. er mogen geen vakken

‘open staan”;

Gemiddeld cijfer van minimaal 7.0 in de bachelor.

Toelatingsniveau Engels op IELTS niveau 7,0

Toelatingsniveau van een tweede taal op niveau B.1 Common European Framework.

Check de website voor een update van de toelatingseisen:

www.rsm.nl/cems

Hieronder een schematisch overzicht van het programma:

Eerste semester Tweede semester Derde semester

Block

seminar

International

Strategy

Global

Supply

Chain

Management

Global

Marketing

Multinational

Financial

Management

Evt. Elective Evt. Elective

Management

Challenges in

International

Organisations

International Business

Project (praktijkopdracht

in team)

Elective International

e stage

Research

Clinic

Master

Thesis

109


110

Skill seminars

Taal examens

Het curriculum bestaat uit drie semesters. Semester 1 of 2 wordt doorgebracht op een van de

24 buitenlandse CEMS partner universiteiten.

Programma manager M. Koolhaas

Kamer T5-15

Telefoon 010-4088677

E-mail cems@rsm.nl

Internet http://www.rsm.nl/cems

www.cems.org


5.3 ERIM Master of Philosophy in Business Research (ERIM Research

Master)

De ERIM Master in Philosophy in Business Research, onderdeel van het Erasmus Doctoral

Programme in Business and Management, is speciaal ontwikkeld voor academisch

getalenteerde en gemotiveerde studenten die uitkijken naar een onderzoeksgeoriënteerde

master in een van de managementgebieden. De managementgebieden hebben betrekking op

de volgende vijf specialisaties: Business Processes, Logistics and Information Systems (LIS),

Organisation (ORG), Marketing (MKT), Finance and Accounting (F&A), Strategy &

Entrepreneurship (STR).

Deze onderzoeksmaster is, door de focus op recente ontwikkelingen in de methodologie en

onderzoekstechnieken, gecombineerd met diepgaande colleges van alle specialisaties, de

perfecte voorbereiding voor een vervolg als promovendus aan de top business schools of voor

een hoge positie in een groot bedrijf dan wel adviesbureau of instituut voor toegepast

onderzoek. Elk jaar wordt een groep ter grootte van maximaal 30 studenten toegelaten. Dit

kleine aantal studenten waarborgt de persoonlijke interactie tussen student en docent. De

kleinschaligheid van het programma biedt tevens de flexibiliteit om het programma aan te

passen aan de behoeften van de student. In tegenstelling tot de reguliere master, duurt deze

master twee jaar. Het programma is volledig in het Engels, wordt alleen op een fulltime basis

gegeven en start in begin van september. De ERIM Master of Philosophy in Business Research

wordt verzorgd door het Erasmus onderzoeksinstituut voor management (ERIM, Erasmus

Research Institute of Management) waarin RSM en de Erasmus School of Economics

samenwerken. Recente evaluaties en accreditaties bevestigen dat ERIM consistent tot de

Europese top 3 onderzoekinstituten behoort.

Het exclusieve karakter van de ERIM Master of Philosophy in Business Research vraagt om

ambitieuze studenten met uitstekende studieprestaties en een sterke motivatie voor academisch

onderzoek in de bedrijfskunde dan wel economie. Vereisten om toegelaten te worden zijn een

goed resultaat op de GMAT of GRE test (indicatie 85 e percentiel of hoger), een overtuigend

bewijs van uitstekende beheersing van de Engelse taal en twee aanbevelingsbrieven van

academische bronnen. Het programma staat open voor zowel Nederlandse als buitenlandse

studenten.

Verloop van het programma

De eerstejaars studenten volgen zowel colleges op het gebied van hun specialisatie, als

colleges op het gebied van onderzoeksmethodologie en methoden en vaardigheden op een

meer algemeen niveau. De tweedejaars studenten vervolgen hun master met geavanceerde

colleges op hun vakgebied en op het gebied van methodologie; de verhouding is afhankelijk van

de behoeften en voorkeuren van de studenten. Deze master wordt afgesloten met een

onderzoeksscriptie onder begeleiding van een lid van ERIM. Deze scriptie kan gecombineerd

worden met het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor een vervolg als promovendus. In

totaal is het programma 120 ECTS. Meer gedetailleerde informatie over het programma en het

leerplan van elke specialisatie is te vinden op de website van het programma.

Telefoon 010-4082259

Website www.businessresearch.nl

www.erim.eur.nl/doctoral

E-mail mphil@erim.eur.nl

111


5.4 MBA

In onze International Full-time MBA-opleiding krijgt de student les van internationale

professoren. De medestudenten komen uit meer dan 40 verschillende landen van overal ter

wereld. In Rotterdam leeft en leert de student bovendien op het trefpunt van Europa’s

uiteenlopende economieën en culturen. Deze MBA-opleiding biedt de student dan ook een

machtig platform om inzicht te krijgen in de complexiteit van wereldwijd zakendoen.

Tijdens de opleiding krijgt de student de nieuwste kennis aangereikt die ten grondslag ligt aan

het bedrijfskundige beleid overal ter wereld. En wat nog belangrijker is, de student begint een

uitdagende persoonlijke reis die u en uw manier van denken over de internationale zakenwereld

eens en voor altijd zal veranderen.

Ons studieprogramma omvat een periode van 12 maanden, en start elk jaar in januari. In de

eerste twee blokken worden de fundamenten van de bedrijfskundige kennis onderzocht en

toegelicht. Het werk is grondig en verschaft een brede kijk op de fundamenten van bedrijfskunde

op globaal niveau. In het derde blok kan de student zich specialiseren en kiezen uit drie

verschillende career concentraties (Advanced Corporate Finance, Advanced Marketing en

Advanced Strategy). Het laatste blok is een periode waarin de student een specialistische

opleiding volgt met een ruime keuze aan mogelijkheden, en de kans krijgt om te studeren aan

één van de internationale opleidingsinstituten waarmee RSM is geassocieerd.

Telefoon 010-4082222

E-mail mba.info@rsm.nl

Website www.rsm.nl/mba

5.5 Partner Universities

In de Master of Science programma’s en het Master of Science in International Management-

CEMS programma (MScIM-CEMS), is het mogelijk om een semester in het buitenland te

studeren. Dit kan aan één van de partner universiteiten over de hele wereld.

In het volgende overzicht staan de universiteiten waarmee RSM een uitwisselingsovereenkomst

heeft. Universiteiten met de afkorting (C) of (P) achter de naam zijn lid van het CEMS of PIM

netwerk. Universiteiten waarachter geen afkortingen zijn vermeld, betreffen bilaterale

overeenkomsten.

112


Europe

Universiteit Plaats Land

Wirtschaftsuniversität Wien; (P), (C) Wenen Oostenrijk

UCL Louvain; (P), (C) Louvain-la-Neuve België

UCL Mons Bergen (Mons) België

University of Economics, Prague; (P), (C) Praag Tsjechië

Copenhagen Business School ; (P), (C) Kopenhagen Denemarken

HEC - Paris; (P), (C) Jouy-en-Josas Frankrijk

EM Lyon Business School Lyon Frankrijk

Aix-Marseille University, AMU Aix-en-Provence Frankrijk

EDHEC Business School Nice Frankrijk

Helsinki School of Economics & Business

Administration; (P), (C)

Athens University of Economics and Business

Administration

Helsinki Finland

Athene Griekenland

Universität zu Köln; (P), (C) Keulen Duitsland

Corvinus University of Budapest; (P), (C) Boedapest Hongarije

Reykjavik University Reykjavik IJsland

University College Dublin (C) Dublin Ierland

Università Commerciale Luigi Bocconi; (P), (C) Milaan Italië

Norwegian School of Ec. And Business Adm.; (P), (C) Bergen Noorwegen

Warsaw School of Economics; (P), (C) Warsaw Polen

St. Petersburg State University; (P), (C) St. Petersburg Rusland

ESADE; (P), (C) Barcelona Spanje

Instituto de Empresa University Madrid Spanje

Stockholm School of Economics; (P), (C) Stockholm Zweden

Universität St. Gallen; (P), (C) St. Gallen Zwitserland

Aston University Birmingham Verenigd Koninkrijk

University of Lancaster Lancaster Verenigd Koninkrijk

Manchester Business School Manchester Verenigd Koninkrijk

University of Warwick; (P) Warwick Verenigd Koninkrijk

University of Bath Bath Verenigd Koninkrijk

Universidade Nova de Lisboa (C) Lissabon Portugal

Universidade Católica de Portugesa Lissabon Portugal

Koç University; (C) Istanbul Turkije

113


North America

Universiteit Plaats Land

University of British Columbia; (P) Vancouver Canada

McGill University; (P) Montreal Canada

HEC Montréal Montreal Canada

University of Western Ontario –

Richard Ivey School of Business; (P) (C)

114

London Canada

Queen’s University Kingston Canada

York University - Schulish School of Businesss (P) Toronto Canada

University of Michigan- Ross School; (P) Ann Arbor Verenigde Staten

Brandeis University Boston Verenigde Staten

University of North Carolina at Chapel Hill; (P) Chapel Hill Verenigde Staten

University of California at Davis Davis Verenigde Staten

University of Chicago; (P) Chicago Verenigde Staten

University of Pennsylvania - The Wharton School Philadelphia Verenigde Staten

Babson College Boston Verenigde Staten

Georgia State University Atlanta Verenigde Staten

University of Iowa – Tippie Business School Lowa City Verenigde Staten

Central and South America

Universiteit Plaats Land

Universidad Torcuato di Tella; (P) Buenos Aires Argentinië

EAESP/Fundaçao Getúlio Vargas (P), (C) Saô Paulo Brazilië

Universidade Federal de Rio de Janeiro - COPPEAD

Business School

Rio de Janeiro Brazilië

Pontificia Univ. Cat. de Chile (P) Santiago Chili

INCAE San José Costa Rica

ITAM; (P) Mexico City Mexico

ITESM; (P), (C) Monterrey Mexico

Escuela de Administracion de Negocios (ESAN) (P) Lima Peru

IESA (P) Caracas Venezuela


Australia / New Zealand

Universiteit Plaats Land

University of Melbourne; (P) Melbourne Australië

University of New South Wales; (P) Sydney Australië

University of Sydney; (C) Sydney Australië

University of Otago; (P) Dunedin Nieuw-Zeeland

Asia

Universiteit Plaats Land

Indian Institute of Management Bangalore; (P) Bangalore India

Management Development Institute Gurugram (Gurgaon) India

Indian School of Business Hyderabad India

Gadjah Mada University Yogyakarta Indonesië

Tel Aviv University; (P) Tel Aviv Israel

Keio University (C) Tokyo Japan

The National University of Singapore; (P), (C) Singapore Singapore

Hong Kong University of Science And Technology;

(P), (C)

Hong Kong Hong Kong

National Chengchi University Taipei Taiwan

Thammasat University; (P) Bangkok Thailand

Fudan School of Management (P) Shanghai China

Yonsei University Seoul Korea

Peking University Beijing China

Tsinghua University;(P), (C) Beijing China

115


6 EUR Studie Informatie & Studiebegeleiding

6.1 Erasmus Studenten Service Centrum

Het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) is het centrale servicepunt voor alle

aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor onder

andere:

116

Studielink: inschrijving als student, wijzigen van opleiding, het beëindigen van de

inschrijving en teruggave van collegegeld;

Aanvragen van verklaringen, bewijs van betaald collegegeld, of duplicaat collegekaart;

Aanmelden voor schriftelijke tentamens ná de deadline van aanmelding en voor

mondelinge tentamens, werkstukken en scripties;

Praktische zaken voor studie in het buitenland, zoals vergoeding van de OV-jaarkaart,

verzekeringen en de Socratesbeurs;

Inschrijving voor taaltoetsen, taalcursussen, cursussen en trainingen op het gebied van

studieondersteuning en voorbereiding op de arbeidsmarkt;

Aanvragen van afstudeersteun en individuele bestuursbeurzen;

Kaartverkoop van Erasmus Cultuur en Studium Generale voor losse theatervoorstellingen,

lezingen en podiumprogramma’s.

Ook maakt de student via het ESSC afspraken met een studentendecaan, vertrouwenspersoon,

universiteitspsycholoog en de loopbaanadviseur van LABEUR, het loopbaancentrum voor

studenten.

Op de site van het ESSC (www.eur.nl/essc) vindt de student niet alleen informatie, maar kan de

student ook vragen stellen en krijg je binnen twee tot vier werkdagen antwoord. Op deze

website vindt men aanvraagformulieren voor een verklaring van de afdelingen

Studentenvoorzieningen.

Kamer

E-hal

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.30-17.00 uur

Telefoon 010-4082323

Website www.eur.nl/essc

6.2 Studentendecanen

Studentendecanen geven raad, bijstand en informatie aan studenten over studiemethode,

studiekeuze, vragen rondom het studeren en het student zijn, over onderwerpen van praktische

aard en persoonlijke zaken of problemen.

De studentendecanen kunnen helpen bij vragen en problemen die de student persoonlijk en de

studie betreffen. Zij staan klaar om in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek de vragen te

bespreken en je te helpen bij het vinden van oplossingen. Wanneer blijkt dat een ander persoon

of een andere instelling beter van dienst kan zijn, kunnen de studentendecanen studenten

verwijzen naar het juiste adres.

De studentendecanen houden zich ook bezig met de behandeling van klachten over

gedragingen of handelingen van medewerkers en organisatieonderdelen van de universiteit

jegens studenten (ombudsfunctie). Één van de studentendecanen is de vertrouwenspersoon


voor studenten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Zaken waarbij de studentendecanen advies, begeleiding en informatie kunnen geven zijn onder

andere:

Persoonlijke vragen en problemen;

Studiekeuze, planning en motivatie, maar ook over studiemethode (bijvoorbeeld effectief

studeren, tentamenvoorbereiding), studievertraging en overstappen naar een andere

studie;

Studiefinanciering;

Financiële ondersteuning;

Huisvesting;

Bijstand bij beroepsprocedures;

Topsport: voor het treffen van regelingen wanneer een topsporter verhinderd is om een

tentamen op het vastgestelde tijdstip af te leggen;

Functiebeperking; studenten die door een handicap of chronische ziekte worden

belemmerd bij hun studie, kunnen een beroep doen op één van de studentendecanen voor

het treffen van de nodige voorzieningen.

Een gesprek met een studentendecaan is strikt vertrouwelijk. Afspraken met studentendecanen

kunnen worden gemaakt via het Erasmus Studenten Service Centrum (010-408 2323).

6.3 Bureau Universiteitspsychologen (sectie Studentbegeleiding)

Het komt geregeld voor dat studenten problemen met studeren hebben of krijgen. Soms wordt

dat veroorzaakt door bijvoorbeeld het wennen aan het zelfstandig wonen, relaties die niet goed

lopen of moeilijk te verwerken gebeurtenissen. Vaak is het niet precies duidelijk of

studieproblemen en persoonlijke problemen oorzaak dan wel gevolg zijn. Één ding is dan wel

duidelijk: er is een vicieuze cirkel ontstaan. De universiteitspsychologen kunnen helpen deze te

doorbreken.

Als de student met een psycholoog wilt praten, dan kan er via het ESSC een afspraak worden

gemaakt. Dit gesprek heeft tot doel de klachten en/of problemen te verhelderen en een zo

concreet mogelijk advies te geven. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Soms kan één

gesprek voldoende zijn. Na zo’n eerste gesprek kan ook geadviseerd worden om deel te nemen

aan groepen gericht op problemen rondom het studeren:

studie-intensiveringsgroep

tentamenangstgroep

scriptiegroep

presentatieangstgroep

identiteitsversterkende groep (ken jezelf)

Een andere mogelijkheid is dat er individuele of groepstherapie wordt geadviseerd. Het doel is

dan om meer inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek, zodat deze het studeren

minder in de weg staat. Wanneer de universiteitspsychologen niet de gewenste hulp kunnen

bieden, kunnen zij verwijzen naar hulpverlenende instanties.

Telefoon 010-408 2323 (aanmelden via ESSC)

Website www.eur.nl/essc/adviesbegeleiding/persoonlijkebegeleiding/psychologen/

117


6.4 Loopbaanadviseur (sectie Studentbegeleiding)

De overstap van studie naar een loopbaan verloopt niet altijd even gemakkelijk en het is dan

ook verstandig om je daar tijdig op voor te bereiden. Ook als het gaat om de keuze van een

masteropleiding, is het verstandig om dat weloverwogen te doen.

De student kan zich oriënteren op de arbeidsmarkt en nadenken over de mogelijkheden op de

arbeidsmarkt. Mocht de student hier hulp bij nodig hebben, dan kan men een afspraak maken

met de loopbaanadviseur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

www.eur.nl/essc/adviesbegeleiding/loopbaanadvies/contact/.

Tijdens een vertrouwelijk gesprek met de loopbaanadviseur kunnen onder andere aan de orde

komen:

Verheldering van persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, wensen en verwachtingen

Verkenning van de arbeidsmarkt, solliciteren, netwerken, (voorbereiding op een)

psychologische test en / of assessment center methoden en salarisonderhandelingen.

Daarnaast zijn er onder andere trainingen / workshops:

sollicitatiebrief en CV

sollicitatiegesprekstraining

masterkeuze

arbeidsmarkt en functiebeperking

loopbaancoachingstraject bi-culturele / allochtone master studenten en alumni

individuele loopbaancoachingstraject master / 3e jaars bachelor studenten met een

functiebeperking

Verder zijn er de volgende Engelstalige workshops voor (internationale) studenten:

how to write a successful application letter and CV

how to prepare for a job interview

Binnenkort wordt op de website van de loopbaanadviseur het webprogramma Destinations

geplaatst, waarin een schat aan informatie te vinden is over uiteenlopende loopbaan- en

sollicitatieonderwerpen. Veel antwoorden op eerste vragen op deze terreinen kunnen daar

gevonden worden. Het is een Engelstalig programma en daarmee ook bruikbaar voor

Internationale studenten. Met EUR inloggegevens kan men er toegang toe krijgen.

Een gesprek met de loopbaanadviseur is vertrouwelijk. Afspraken met de loopbaanadviseur

kunnen worden gemaakt via:

www.eur.nl/essc/adviesbegeleiding/loopbaanadvies/contact/.

118


6.5 Examenadministratie

De Examenadministratie houdt zich, voor alle opleidingen die gehuisvest zijn op locatie

Woudestein, bezig met het organiseren van schriftelijke tentamens, het vaststellen en beheren

van cijfers, het afgeven van verklaringen betreft behaalde studieresultaten en het administratief

begeleiden van het afstuderen. Een belangrijk deel van de producten van de

Examenadministratie is beschikbaar via internet www.eur.nl/ea en via het Erasmus Studenten

Service Centrum (ESSC).

Inschrijven tentamens

Inschrijven kan op het voor tentamens geautomatiseerde studentensysteem ‘Osiris-Student’

binnen de daarvoor vastgestelde periodes (vanaf 35 tot 7 dagen voor het tentamen). Indien men

zich vergeten is in te schrijven voor een tentamen kan dit tot uiterlijk 2 werkdagen voor het

betreffende tentamen worden gedaan, tegen betaling van € 13,50 bij het ESSC (E-hal).

Voor de schriftelijke tentamens geldt een aantal belangrijke orderegels. Deze zijn te vinden op

www.eur.nl/essc/studentenadministratie/tentamens_toetsen/orderegels/ Hieronder staan de 10

Gouden Regels:

1. Meld je tijdig aan via Osiris Online. Een succesvolle inschrijving genereert altijd een

automatische bevestiging van inschrijving per e-mail op je ERNA-adres.

2. Lees de vernieuwde orderegels voor schriftelijke tentamens op

www.eur.nl/essc/studentenadministratie/tentamens_toetsen/orderegels Zo is voortaan

nog maar één keer toiletbezoek toegestaan.

3. Kijk één dag voor het tentamen of op de dag van het tentamen op het SIN-channel

Tentamenlocaties om te zien waar het tentamen wordt afgenomen.

4. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

5. Kom ruim op tijd en neem direct plaats in het juiste blok.

6. Neem altijd enkele pennen, potloden, gum en indien toegestaan een rekenmachine

en eventueel een reserve rekenmachine mee.

7. Wees stil in de tentamenzalen. Vermijd het dragen van luidruchtig schoeisel.

8. Zet je mobiele telefoon en andere communicatieapparatuur uit en berg deze buiten

handbereik op.

9. Volg de instructies van de surveillanten en docenten altijd op en communiceer tijdens

het tentamen uitsluitend met hen.

10. Lever de antwoorden van het tentamen en bijlagen tijdig in en controleer alles op

eigen naam en studentnummer.

Gebruik Grafische Rekenmachines

Voor alle Bachelorvakken Bedrijfskunde geldt dat de vakdocent bepaalt of een rekenmachine

als hulpmiddel gebruikt mag worden tijdens examens (tentamens en officiële tussentoetsen

e.d.). Als de vakdocent het gebruik van een rekenmachine toestaat dan heeft hij/zij de keuze om

een programmeerbare rekenmachine of een standaard wetenschappelijke rekenmachine toe te

staan. Tijdens de collegereeks zal de docent aangeven of, en zo ja, welke soort rekenmachine

is toegestaan. Deze informatie is ook te vinden op het voorblad van ieder schriftelijk tentamen.

Wanneer de docent kiest om een grafische rekenmachine toe te staan dan mogen alleen

onderstaande door de CEVO* goedgekeurde merken en typen grafische rekenmachines worden

gebruikt:

Casio FX-9750GII, CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, FX-9860G/FX9860GII of

FX-9860G SD / FX9860GII SD

Hewlett Packard 38G of 39G+

Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900

Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus silver edition

119


Texas Instruments TI-Nspire, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet

toegestaan)

Voor deze merken zijn ook lagere typen toegestaan.

*Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (bevoegd door het Ministerie van Onderwijs

Cultuur & Wetenschappen, www.examenblad.nl).

Kamer EB-29

Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur

Telefoon 010-4081019 / 2726

Fax 010-4089091

Website www.eur.nl/ea

E-mail examens.bedrijfskunde@oos.eur.nl

6.6 Studentenstatuut

Het studentenstatuut biedt een overzicht van de rechten en verplichtingen van de studenten die

voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Ook heeft het statuut tot doel om elke student te

informeren over wat hij van de universiteit mag verwachten aan onderwijs en bijbehorende

voorzieningen en wat de universiteit van hem verwacht. Zie de website

http://www.eur.nl/essc/statuut/ voor meer informatie.

120


6.7 Studentenpastor & Islamitische gebedsruimte

Bij de studentenpastor kan de student terecht voor een vertrouwelijk gesprek over wat hem

bezighoudt en overkomt, in de studie en daar omheen: studie, relaties, identiteit, zingeving en

geloofsvragen, motivatie en keuzes maken, verwerken van verlies en rouw, thuissituatie enz..

De studentenpastor heeft beroepsgeheim en ambtsgeheim. Daarnaast organiseert hij ook

gespreksgroepen, lezingen, symposia over spiritualiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid

en interreligieuze dialoog.

Elke 2 e zondag gaat studentenpastor Mark-Robin Hoogland voor in de Lambertuskerk

(Oostzeedijk 1), om 10.00 en 12.00 uur.

Studentenpastor dr. M.R. Hoogland

Telefoon 06-22122036

E-mail markrobin@spr-vision.nl en markrobin00@yahoo.com

Islamitische gebedsruimte

Op de campus bevindt zich tevens een islamitische gebedsruimte voor moslimstudenten. De

gebedsruimte is open van 07.00-20.00 uur.

Gebedsruimte heren NB-01

Gebedsruimte dames NB-03

6.8 Erasmus Magazine (EM) en EM Online

Erasmus Magazine is het onafhankelijke universiteitsblad van de Erasmus Universiteit

Rotterdam. Het magazine en de website brengen nieuws, opinies en achtergrondinformatie over

de universiteit en het universiteits- en studentenleven in de vorm van artikelen, interviews,

columns, enz. Daarnaast is er veel aandacht voor het culturele en uitgaansleven van Rotterdam.

Erasmus Magazine verschijnt eens per twee weken (ca. 20x per jaar) en is gratis verkrijgbaar in

de speciale bakken op de campus. Studenten kunnen het blad thuisgestuurd krijgen voor € 35,-

voor een heel jaar. Kijk ook op de website voor meer informatie en voor het laatste nieuws over

de universiteit. Volg EM ook via Twitter en Facebook.

Kamers ET-41 t/m ET-48

Telefoon 010-4081115

Website www.erasmusmagazine.nl

E-mail erasmusmagazine@em.eur.nl

121


7 Studenten faciliteiten

7.1 Informatie Technologie

De afdeling BIT is belast met het beheer en de exploitatie van de computerinfrastructuur. Voorts

participeert de afdeling in IT-projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en

systeemontwikkeling en worden nieuwe ontwikkelingen en technologieën op IT-gebied

nauwlettend gevolgd. Ten behoeve van ondersteuning van studenten op computergebied

beschikt de afdeling over een helpdesk welke is gevestigd op de derde verdieping van het

T-gebouw.

7.1.1 PC-zalen

In het T-gebouw zijn op de derde etage circa 300 vaste computerwerkplekken beschikbaar voor

studenten van RSM. Studenten kunnen op deze werkplekken inloggen met behulp van de

gebruikersnaam en het paswoord dat ze bij aanvang van hun studie krijgen. Deze werkplekken

zijn voorzien van alle, tijdens de studie benodigde software, waaronder tekstverwerking,

databases, spreadsheets, statistiek, graphics, utilities etc. Daarnaast wordt voor specifieke

vakken en speciale toepassingen op verzoek van docenten de benodigde software (tijdelijk)

geïnstalleerd.

Studenten kunnen in deze zalen gebruik maken van eigen USB-keys om hun werk op te slaan,

of gebruik maken van de eigen home-directory waarover iedere student de beschikking heeft.

De home-directory kan de student ook vanaf de thuiswerkplek benaderen, zodat hij altijd bij zijn

bestanden kan.

Eén computerzaal is altijd beschikbaar voor studenten om in te werken. De overige

computerzalen kunnen vrij door studenten gebruikt worden mits er geen onderwijs wordt

gegeven. Gebruik van de computerzalen is gebonden aan regels. Het gebruik of installatie van

meegebrachte software is niet toegestaan. Er mag niet gegeten of gedronken worden in de

zalen. De via het netwerk aangeboden software mag niet worden gekopieerd. Op verzoek zijn

studenten verplicht hun collegekaart te tonen. Meer informatie is te vinden op

www.rsm.nl/bitofhelp.

Printen is mogelijk middels centrale printfaciliteiten. Printcredits worden tegen kostprijs verkocht

aan de helpdesk.

Het reserveren van PC-zalen, doorgaans ten behoeve van onderwijs, dient te geschieden via de

programmacoördinatoren onderwijs bij het secretariaat van BIT. Individueel reserveren van PC’s

is niet mogelijk.

Het T-gebouw is voor een groot gedeelte voorzien van draadloos Internet. Studenten met een

notebook kunnen hiervan gebruik maken. Dit draadloze netwerk is ook op diverse andere

locaties op de campus beschikbaar.

In het F / G gebouw is ook een aantal computerwerkplekken en vergaderzaaltjes beschikbaar

voor studenten. Op deze computers draait alleen standaard software.

Via een zogenaamd ERNA-account (Erasmus Remote Netwerk Access) is het mogelijk ook

thuis toegang te krijgen tot het internet. Deze dienstverlening is gratis voor studenten van de

opleiding Bedrijfskunde. Meer informatie is te vinden op www.erna.nl.

122


7.1.2 ERNA computer account

Studenten van RSM ontvangen een gebruikersnaam en paswoord om toegang te kunnen

verkrijgen tot de computers bij aanvang van hun studie.

Deze gebruikersnaam en paswoord worden ERNA computer account genoemd. Met het ERNA

account hebben studenten toegang tot de computers in de PC-zalen, de online

informatiesystemen SIN-Online en Osiris-Student, de digitale leeromgeving Blackboard,

draadloos Internet op de campus en de studenten e-mail.

7.1.3 E-mail

Alle studenten hebben de beschikking over een eigen mailbox voor het ontvangen van e-mail.

Via webmail kan de student wereldwijd inloggen op zijn / haar studentenmail.

7.1.4 SIN-Online

SIN-Online is het Studie Informatie Netwerk van RSM. SIN-Online is de portal naar alle

relevante informatie die men als student nodig heeft: vak-informatie, studiemateriaal, roosters,

cijfers, berichten, reserveringen en veel meer. SIN-Online is gebaseerd op een channelsysteem

met abonnementen: ieder vak heeft een channel in SIN-Online. Het Programma Management

e.a. verstrekken de informatie via de SIN-Online channels aan de studenten.

7.1.5 Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de de EUR. Elk vak dat wordt aangeboden in het

Bedrijfskunde programma kan (na inschrijving) worden geraadpleegd op Blackboard. Hier wordt

informatie als de course manual, college sheets, assignments etc. verstrekt.

7.1.6 Osiris-Student

Osiris-Student is de webinterface ten behoeve van studenten. Via deze interface kunnen

studenten zich aanmelden voor toetsen en eventueel voor vakken. Daarnaast kunnen

overzichten van resultaten, studievoortgang en een dossieroverzicht worden opgevraagd als

ook roosterinformatie voor vakken en toetsen waarvoor de student zich heeft aangemeld.

7.1.7 Licentiesoftware

Studenten van RSM kunnen tegen gereduceerde tarieven licentiesoftware aanschaffen bij de

Erasmusshop in het V-gebouw (VB-12) of via www.surfspot.nl.

123


7.1.8 Helpdesk

Ter ondersteuning van het computergebruik in de computerzalen is op de derde verdieping van

het T-gebouw de Helpdesk gevestigd. Men kan hier terecht met vragen en problemen over het

gebruik van de zalen, printers, netwerk, inloggen, software, etc.

Helpdesk studenten

Telefoon

E-mail

Helpdesk staf

Telefoon

E-mail

7.2 Bibliotheken

124

T-gebouw, derde verdieping

010-4082024

helpdesk@rsm.nl

kamer T4-09

010-4081600

it-support@rsm.nl

7.2.1 Business Information Centre

Het Business Information Centre (BIC) is de bibliotheek van RSM. De collectie bestaat uit

boeken en tijdschriften, afstudeerverslagen (master), en stafpublicaties. De bibliotheek beschikt

over 16 PC en 8 plug-in studieplaatsen. Daarnaast zijn 24 gewone studieplaatsen beschikbaar.

Op 2 PC’s is Kurzweil software geïnstalleerd ter ondersteuning van studenten met dyslexie. Ook

kunnen studenten gebruik maken van het wireless netwerk. Studenten van RSM en EUR

medewerkers kunnen boeken lenen. Het BIC beschikt over een kopieermachine waarbij betaald

kan worden met een chipkaart.

Kamer T4-50

Medewerkers L. van der Linden, M. Wasiak

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Telefoon 010-4081903

Website www.rsm.nl/bic

E-mail BIC@rsm.nl

7.2.2 EUR Bibliotheek

De EUR-bibliotheken verzorgen de wetenschappelijke documentaire informatievoorziening aan

studenten en medewerkers. Op de Woudestein-campus staat de centrale

Universiteitsbibliotheek (UB), die zich richt op de lokale faculteiten. Op de Hoboken-campus is

een afzonderlijke Medische Bibliotheek gevestigd. De catalogi en de meeste databanken

waarop de UB is geabonneerd, zijn toegankelijk via internet.

Binnen de UB bevindt zich ook het Rotterdamsch Leeskabinet. Dit is een verenigingsbibliotheek

waar studenten en medewerkers van de EUR gratis boeken kunnen lenen, zie

www.leeskabinet.nl.

Collectie

De Universiteitsbibliotheek (UB) heeft een collectie van ca. 1 miljoen boeken, ruim 10.000

tijdschriftabonnementen en toegang tot meer dan 300 digitale informatiebronnen op alle

vakgebieden die aan de EUR worden gedoceerd en bestudeerd.

Een deel van de boeken en tijdschriften is permanent ter inzage beschikbaar in de studiezalen.

De meeste boeken staan in een gesloten magazijn en kunnen worden geleend.


Daarvoor is een collegekaart of een lenerspas nodig. Publicaties die niet in de UB aanwezig

zijn, kan men desgewenst tegen betaling aanvragen. Ze worden dan vanuit een andere

bibliotheek in Nederland geleverd.

Internet

Via de UB website (www.eur.nl/ub) heeft men toegang tot alle catalogi en databanken die de UB

aanbiedt. Ook kunt u hier vragen stellen en online cursussen informatievaardigheden volgen.

Informatie

Voor informatie over de dienstverlening, zoekmethoden, databanken en de studiezaalcollecties

kan men terecht bij de informatiebalies. Op verzoek worden rondleidingen en gebruiksinstructies

gegeven.

Voor elk vakgebied beschikt de UB over een vakreferent die zorgt voor de aanschaf van nieuwe

publicaties op het betreffende vakgebied en helpt bij het beantwoorden van zeer specifiek

vakgerichte vragen. De vakreferent Bedrijfskunde is Erik de Munck Mortier. Hij is bereikbaar op

tel. 010-408 2392 of e-mail demunckmortier@ubib.eur.nl

Beleid

Het managementteam van de UB bestaat uit: dr. P.E.L.J. Soetaert, bibliothecaris, drs. G. Goris,

hoofd documentaire informatie en een hoofd bedrijfsvoering, waarvoor een ad interim manager

is aangetrokken.

Bibliotheek Woudestein, B-gebouw

(bereikbaar vanuit de collegezalenhal in het C-gebouw)

Telefoon 010 – 408 11 98

Fax 010 – 408 90 52

Website www.eur.nl/ub

Vragen www.eur.nl/ub > Virtuele Balie

Openingstijden Studiezalen:

maandag t/m vrijdag 8.00 - 24.00 uur

zaterdag 9.00 - 18.00 uur

zondag 9.00 – 18.00 uur

Informatiebalies:

maandag t/m donderdag 9.00 - 18.00 uur

vrijdag 9.00 - 16.45 uur

Boeken afhaalservice:

maandag t/m donderdag 9.00 - 21.00 uur*

vrijdag 9.00 – 16.45 uur

*Boeken aangevraagd voor 18.00 uur kunnen tot 21.00 uur worden afgehaald.

Op nationale feestdagen en de laatste week van december is de UB gesloten. Raadpleeg de

website voor actuele informatie.

7.2.3 Rotterdamsch Leeskabinet

Medewerkers en studenten van de EUR kunnen gratis boeken lenen bij het Rotterdamsch

Leeskabinet. De collectie bestaat uit Nederlandse en buitenlandse romans, biografieën,

reisgidsen en detectives. Maar er is ook algemene en wetenschappelijke literatuur op het gebied

van actualiteit, geschiedenis, kunst, filosofie en godsdienst. In het Leeskabinet kunnen

bezoekers rustig lezen in opinieweekbladen en andere tijdschriften. Nieuwe aanwinsten liggen

op twee grote aanwinstentafels. Elke lener kan aanschafwensen indienen. Wat is het

Leeskabinet eigenlijk? Het Leeskabinet is een vereniging die opgericht werd in 1859 en nu bijna

veertig jaar zeer nauw samenwerkt met de EUR. De verzameling (ruim 250.000 banden) is

125


eigendom van de vereniging en kan geleend worden door studenten en medewerkers van de

EUR en door leden van de vereniging. Het Leeskabinet hanteert hetzelfde uitleensysteem als de

UB. Aanvragen, verlengen en reserveren kan vanaf thuis of vanaf een EUR-werkplek: via de

catalogus van de UB of via de afzonderlijke catalogus van het Leeskabinet. Studenten kunnen

lenen met hun studentenkaart, medewerkers moeten een lenerspas hebben van de UB. Het

Leeskabinet is te vinden in in gebouw B (Universiteitsbibliotheek).

Openingstijden uitleen: ma 9.00 tot 17.00 uur, di/woe 9.00-19.00 uur, do/vr 9.00-17.00 en za

9.30-12.30 uur. Voor actuele informatie: www.leeskabinet.nl. Of ga langs (gebouw B), mail

(kabinet@ubib.eur.nl) of bel (010-4081195).

Het Leeskabinet organiseert regelmatig lezingen waarbij hedendaagse auteurs spreken over

hun literair werk of waarin culturele, maatschappelijke en historische onderwerpen aan de orde

komen. Zie aankondigingen op www.leeskabinet.nl en in Erasmus Magazine.

7.3 Winkels

7.3.1 Studystore

Het EUR-filiaal van Studystore richt zich hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, op de universitaire

gemeenschap. Studystore streeft er in de eerste plaats naar alle voorgeschreven literatuur uit

voorraad te kunnen leveren gedurende de collegeperiode waarin de betreffende literatuur

gebruikt wordt. Buiten deze periode is voorgeschreven literatuur vaak alleen op bestelling

leverbaar. Naast voorgeschreven literatuur heeft Studystore EUR veel recente

wetenschappelijke literatuur in voorraad. Daarnaast is er een ruime keus aan kantoorartikelen

en een bescheiden assortiment algemene boeken en cadeau-artikelen.

Voor secretariaten en departementen van de universiteit is het mogelijk (grote aantallen) boeken

met gunstige kortingen op factuur te bestellen.

Studenten kunnen tevens hun gebruikte boeken verkopen aan studystore en/of tweedehands

boeken aanschaffen via de winkel of op www.studystore.nl.

Studystore EUR VB-40, winkelstraat Woudestein

Openingstijden

Telefoon 010-4081150

Fax 010-4528078

E-mail

Website

7.3.2 Erasmus Shop

126

sept. t/m apr.:

maandag t/m donderdag 9.00 - 19.00 uur

vrijdag 9.00 - 17.00 uur

mei t/m aug.:

maandag t/m donderdag 09.00 - 17.30 uur

vrijdag 09.00 - 17.00 uur

algemeen.eur@studystore.nl

www.studystore.nl

Stichting Erasmus Shop is een non-profit organisatie die diverse producten aanbiedt voor

studenten, alumni en medewerkers van de EUR tegen de laagst mogelijke prijs. Zo vervaardigt

de Erasmus Shop readers en syllabi voor bijna alle faculteiten, die vaak nodig zijn voor het

volgen van de studie. Daarnaast kan men bij ons terecht voor al je kantoorartikelen en zijn wij

de plek als het gaat om Erasmus Merchandise. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de officiële

Erasmus College Jackets, Hoodies, T-shirts, manchetknopen en dassen; bij ons kan men altijd


terecht voor een leuk afstudeercadeau.

Tevens vindt men bij ons diverse software tegen zéér gereduceerd tarief. Deze software is

alleen beschikbaar voor huidige studenten en medewerkers van de EUR.

Voor een overzicht van onze totale collectie, zie www.erasmusshop.nl.

Erasmus Shop V-gebouw, VB-12

Openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur

Telefoon 010-4081154

Website www.erasmusshop.nl

7.4 Sportfaciliteiten

Sporten doet men als student aan de Erasmus Universiteit natuurlijk bij Erasmus Sport in het

Erasmus Sport Centrum of op een van de nabijgelegen sportfaciliteiten. Bijna elke denkbare

sport kan men beoefenen tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Be fit

Men kan ongebonden sporten met een keuze uit een uitgebreid sportprogramma en vele

cursussen. Zo bieden wij bijvoorbeeld: tennis, squash, kettlebell, pilates, salsa. Voor deze

cursussen kun je je online inschrijven op www.erasmussport.nl

Compete

Er zijn 26 sportverenigingen, met elk hun eigen competities en evenementen. Van golf tot

squash en van stijldansen tot basketbal, 2500 Erasmus Sport Pashouders zijn lid van hun

studentensportvereniging!

Win

Uniek in de Nederlandse studentensport is onze prestatie sport. Vijf sporten worden door

Erasmus Sport extra gesteund om zich nog verder te ontwikkelen. Deze sporten zijn: voetbal,

volleybal, basketbal, rugby en roeien. We hopen dat onze steun zal zorgen dat de teams in de

toekomst op nationaal niveau te bewonderen zullen zijn!

Socialize

Erasmus Sport organiseert elk jaar een skireis, twee maal per jaar het Groot Rotterdams

Zaalvoetbal Kampioenschap en verschillende sporttoernooien op de campus. Daarnaast zorgt

het Erasmus Sport Café voor ontspanning en gezelligheid rondom het sporten.

Voor eerstejaarsstudenten zijn er speciale aanbiedingen om kennis te maken met Erasmus

Sport.

Voor alle informatie en prijzen, zie de website: www.erasmussport.nl.

Erasmus Sport Centrum

Openingstijden maandag t/m vrijdag: 08.00 - 24.00 uur

zaterdag en zondag: 11.00 - 19.00 uur

Telefoon informatiebalie 010-4081875

E-mail info@erasmussport.nl

Website www.erasmussport.nl

127


7.5 Copy Shop

Service Point verzorgt de Copy Shop voor studenten en medewerkers op Woudestein.

Copy Shop vindt u in het V- gebouw (inclusief Service Centre).

Copy Shop met Service Centre in het V-gebouw

Bij de Copy Shop (doe-het-zelf) kunt u terecht voor het printen en kopiëren in zwart-wit en kleur

op papier en sheets. U kunt hier ook faxen en uw documenten laten inbinden met een metalen

ringband of met lijmkaft in diverse kleuren.

Kleine bestellingen voor papier, kantoorartikelen kunnen hier worden geplaatst.

Bij het Service Centre, waarvan de balie zich naast de Copy Shop bevindt, kunt u terecht met

printopdrachten in zwart-wit en kleur en vragen over reproductie.

Tot de mogelijkheden behoort het laten printen of drukken van grotere oplages van folders,

brochures, proefschriften, jaarverslagen en boekwerken, zelfs grootformaat opdrachten

(posters, etc.).

Men kan hier tevens adviseren over en helpen met de lay-out of vormgeving van documenten.

Openingstijden 8.45 - 17.00 uur

Telefoon 010-4082345

Website www.servicepoint.nl

E-mail erasmus@servicepoint.nl

7.6 Wonen in Rotterdam

Vestia Rotterdam Stadswonen is onderdeel van de Vestia Groep. Met circa 7.000 eenheden en

70 enthousiaste medewerkers richt Vestia Rotterdam Stadswonen zich naast de klantgroepen

studerenden en jonge starters op de één- en tweepersoonshuishoudens met hoge eisen ten

aanzien van wooncomfort in Rotterdam. Om in aanmerking te komen voor een woning moet

men zich inschrijven bij Vestia Rotterdam Stadswonen. Dat kan op www.vestia.nl. De eenmalige

inschrijfkosten bedragen € 25,-.

Bezoekadres Goudsesingel 66, 3011 KD Rotterdam

Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur

Postadres Postbus 4057, 3006 AB Rotterdam

Telefoon 010-8007200

Fax 010-4145086

Website www.vestia.nl

E-mail stadswonen@vestia.nl

128


7.7 Overige

7.7.1 Mensa

Op het Woudestein complex zijn diverse mensa’s en koffiegelegenheden aanwezig:

Banqueting/ management 08.00-20.00 uur

Carrousel (Zelfbediening) L-gebouw 11.00-19.00 uur, vrijdag 11.00-17.00 uur

Backery V V-gebouw 08.00-16.00 uur

De Etude L-gebouw 11.00-14.00 uur

The Company T-gebouw 11.00-14.00 uur

Backery C C-gebouw 08.00-17.15 uur, zaterdag 10.00-14.00 uur

Coffee & More T T-gebouw 08.00-17.00 uur

Starbucks L-gebouw 08.00-18.00 uur, vrijdag 08.00-16.00 uur

Maria’s Cantina J-gebouw 08.30-16.00 uur

Siena H-gebouw 10.00-18.00 uur

7.7.2 Medische faciliteiten

Fysio- en Manuele Therapie

Fysio- en manuele therapie Woudestein is een particuliere praktijk waar een gediplomeerde

fysiotherapeut en een fysio-manueel therapeut werkzaam zijn. Naast het begeleiden en

behandelen wordt in een consult ook advies en voorlichting gegeven. Tijdens het eerste consult

wordt een analyse gemaakt van het gezondheidsprobleem. Aan de hand van deze informatie

wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. In de eventuele vervolgafspraken

wordt overgegaan op het daadwerkelijk begeleiden en / of behandelen. De praktijk is

toegankelijk voor iedereen; medewerkers, studenten en mensen die anderszins verbonden zijn

aan de EUR.

De praktijk is gehuisvest in het sportgebouw van de universiteit en is bereikbaar via de

hoofdingang of via de buiteningang tussen het E-gebouw en het sportgebouw.

Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. De praktijk is geopend op maandag en donderdag

van 08.00 tot 19.00 uur, op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur en woensdag van

08.00 tot 12.00 uur. De kosten van de behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed

door de verzekeringsmaatschappijen. De prijs is niet meer wettelijk vastgesteld maar ligt, per

consult, rond € 28,-- voor fysiotherapie en €39,-- voor manuele therapie. Wel moet men er

rekening mee houden of men verzekerd is voor paramedische zorg.

Fysio-manueel therapeut Dimitri Motz Sportcomplex Woudestein

Telefoon 010-4081874 / 06-54763441

Website www.fysiotherapiewoudestein.nl

EHBO

Indien bij een ongeval medische assistentie (EHBO) noodzakelijk is, dient men dit te melden op

telefoon 010-4081100. Vermeld daarbij: naam en telefoonnummer, plaats van het ongeval

(gebouw, verdieping), aard van het ongeval en of er een ambulance noodzakelijk is. De centrale

post zal direct hulpverleners sturen. Afhankelijk van de aard van het ongeval kan men zich ook

rechtstreeks melden bij een EHBO-post. De EUR streeft ernaar op elke verdieping minimaal één

EHBO-post te hebben, herkenbaar aan het bordje met het EHBO-logo.

129


7.7.3 Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking

Voor rolstoelgebruikers is de situatie op dit moment op Woudestein zeer moeizaam. De

verbouwing en daarmee samenhangend ongemak zullen nog het hele studiejaar 2012-2013

aanhouden. Er worden zo veel mogelijk aanpassingen gedaan die ook van maand tot maand

verschillen. Voor de toegankelijkheid van de gebouwen is het verstandig regelmatig het ESSC

te benaderen.

Op de plattegrond van de universiteit ( op de site van de EUR en verkrijgbaar bij het ESSC, tel.

010-4082323) staan de voor rolstoelgebruikers toegankelijke ingangen van de gebouwen

aangegeven. In alle gebouwen van de universiteit zijn aangepaste toiletten aanwezig.

Informatie over de hierboven genoemde technische voorzieningen voor studenten met een

functiebeperking wordt verstrekt door de Beveiligingsdienst Woudestein, tel. 010 - 4081035.

De heer den Boogert (studentendecaan zie ook 6.2) is het aanspreekpunt voor studenten met

vragen rond studeren met een handicap. Daarnaast is de heer den Boogert meldpunt voor

studenten en RSI. Hij is telefonisch bereikbaar via 010-4081139 en per e-mail:

denboogert@oos.eur.nl. Een afspraak kunt u maken via het ESSC tel. 010-4082323.

Belangrijk is ook de landelijke Stichting Handicap & Studie te Utrecht. Deze stichting geeft

informatie en advies, en, indien gewenst, begeleiding ten behoeve van studenten met een

lichamelijke of geestelijke handicap binnen het hoger onderwijs.

Voor meer informatie kan men terecht op de site van de EUR onder het kopje SZD (Studeren

Zonder Drempels).

Bezoekadres Christiaan Krammlaan 2, gebouw Krammstate, 3571 AX Utrecht

Telefoon 030-2753300

Fax 030-2753309

Website www.handicap-studie.nl

E-mail algemeen@handicap-studie.nl

7.7.4 Verzekeringen

Men dient er voor te zorgen tijdens de studie goed verzekerd te zijn. Een wettelijke

aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) is absoluut noodzakelijk. Woont men op

zichzelf, dan zijn een brand- en inboedelverzekering zeker geen overbodige luxe. Men dient er

voor te zorgen dat men verzekerd is tegen ziektekosten.

Ziektekosten

Elke Nederlandse burger is verplicht de basisverzekering tegen ziektekosten af te sluiten. Tot

het 18e levensjaar is men gratis meeverzekerd met de ouders. Vanaf het 18e levensjaar is men

zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een basisverzekering.

Buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten die jonger zijn dan 30 jaar en hier uitsluitend voor studie zijn, zijn niet

verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Men moet zich op een andere wijze goed

verzekeren tegen ziektekosten.

Ook buitenlandse studenten die ouder zijn dan 30 jaar, korter verblijven dan 1 jaar en geen

bijbaan hebben, behoeven geen basisverzekering af te sluiten. Blijft men langer, of neemt men

een bijbaan, dan is men wel verzekeringsplichtig.

130


Bijbaan

Heeft de student een bijbaan, al is het maar voor één uur, dan is de student wel verplicht de

basisverzekering af te sluiten.

7.7.5 Financiële zaken

Financiële hulp

Uitsluitend studenten met studiefinanciering kunnen bij de studentendecanen terecht voor

eventuele financiële ondersteuning ingeval van bijzondere omstandigheden, als ziekte e.d..

Fondsen

Als men voor studie, onderzoek of stage tijdelijk naar het buitenland gaat, heeft men bijna altijd

aanvullende financiering nodig. Het is belangrijk ruim van tevoren informatie in te winnen over

mogelijke financiering. Houd rekening met sluitingsdata voor aanvragen (4 maanden voor

vertrek). Studentendecanen kunnen helpen bij het kiezen van een fonds en het indienen van

een aanvraag. Sommige fondsen vragen om een ondersteunende verklaring van een studentendecaan.

Er zijn verschillende soorten beurzen beschikbaar afhankelijk van het moment waarop men

gebruik wil maken van de beurzen: tijdens of na de studie. Kijk eens op de Nuffic site:

www.nuffic.nl en www.wilweg.nl. De Wilweg site heeft een speciale zoekmachine voor beurzen:

www.beursopener.nl. Bij het ESSC kan men tevens op het gemak het Fondsenboek

en de map Financiering raadplegen.

Geldautomaten ABN-AMRO

Op de Woudestein-campus zijn drie geldautomaten, waar met een bankpas geld kan worden

opgenomen. Het ABN-AMRO kantoor (gehuisvest tussen het C- en H gebouw) verhuist naar

een tijdelijke huisvesting op parkeerterrein P1, zijde L-gebouw/ V-gebouw. Bij één van deze

automaten is het ook mogelijk geld (Eurobiljetten) te storten met behulp van de bankpas. De

derde automaat bevindt zich in de muur (naast de giromaat) aan de zuidzijde van het L-gebouw.

Geldautomaten ING-Bank

In de muur aan de zuidzijde van het L-gebouw op het complex Woudestein bevindt zich een

giromaat (geldautomaat) van de ING-bank.

Bankfilialen

De ABN-AMRO heeft op Woudestein een vestiging. Het filiaal biedt zakelijke en particuliere

relaties een volledig financieel dienstenpakket.

Kamer Parkeerterrein P1 (tijdelijke huisvesting)

Openingstijden Maandag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur

131


7.7.6 Taal- & Trainingscentrum EUR

Het Taal- & Trainingscentrum (TTC) organiseert taalcursussen Chinees, Engels, Nederlands en

Spaans op verschillende niveaus. Alle taalcursussen zijn gerangschikt volgens de niveaus van

het Common European Framework (de zogenaamde CEF-levels). Per cursus is vastgesteld

welk niveau van taalbeheersing vereist is aan het begin van de cursus en welk niveau van

taalbeheersing bij een succesvolle afronding van de cursus kan worden bereikt. Om te bepalen

aan welke cursus het best kan worden deelgenomen, organiseert het TTC vier maal per jaar

intaketoetsen in de diverse talen.

Alle taalcursussen in de avonduren worden driemaal per jaar aangeboden en starten in oktober,

januari en april. De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren (vanaf 17.00 uur) op de

Woudestein campus. Daarnaast biedt het TTC ook intensieve taalcursussen in een beperkt

aantal talen aan in augustus en januari.

Voor cursussen in andere dan bovengenoemde talen (zoals Duits, Frans en Italiaans) werkt het

TTC samen met andere taalinstituten. Zie voor meer informatie over het aanbod en de planning

van deze talen onze website www.eur.nl/ttc.

Het TTC verzorgt ook cursussen Academisch schrijven en Academic writing voor bachelor- en

masterstudenten (face-to-face en online), voor PhD-studenten en junioronderzoekers. In deze

cursussen leren studenten academische teksten te schrijven volgens de regels en richtlijnen die

daarvoor gelden.

Verder biedt het TTC maandelijks de mogelijkheid om deel te nemen aan een ITP-TOEFL toets.

Ten slotte organiseert het TTC een reeks van activiteiten op de volgende terreinen:

(Leren) studeren

Studiekeuze

Uitstelgedrag aanpakken

Voor meer informatie over taalcursussen, taaltoetsen, trainingen en overige diensten zie de

website van het TTC.

(Bezoek) adres ESSC (E-hal)

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

Website www.eur.nl/ttc

132


8 Studievereniging RSM

8.1 STAR (Study Association Rotterdam School of Management)

STAR is de studievereniging voor alle studenten aan Rotterdam School of Management (RSM).

Met 6.500 leden is STAR Europa’s grootste, maar ook meest actieve en internationaal

georiënteerde studievereniging.

De STAR slogan Your Growth is our Strategy communiceert onze prioriteit: de persoonlijke

ontwikkeling van studenten. Met 250 actieve leden spannen we ons jaar op jaar in om voor

6.500 leden tientallen activiteiten te organiseren. Deze omvatten onder andere het aanbieden

van de goedkoopste boeken op de campus, study trips, seminars, carrièregerichte en natuurlijk

sociale activiteiten. Hiernaast organiseren de Master Study Clubs voor elk RSM

masterprogramma afzonderlijk gespecialiseerde activiteiten. Dit alles wordt jaarlijks

georganiseerd door 250 studenten, die naast hun studie graag ervaring willen opdoen in het

organiseren van evenementen.

Een greep uit de project portfolio:

STAR Management Week

Dit jaar wordt de 26 e editie van de STAR Management Week georganiseerd. Dit jaarlijkse

hoogtepunt van het academisch jaar is dé afspiegeling van de gehele portfolio van STAR in één

week eind oktober: bijvoorbeeld speakers events, company activities, en de STAR Party.

International Business Study

In samenwerking met de faculteit en het bedrijfsleven wordt een onderzoek uitgevoerd voor in

Nederland gevestigde bedrijven in het buitenland. 25 studenten reizen in de zomer af naar het

buitenland om daar ter plaatse het veldonderzoek te verrichten. Afgelopen editie had Brazilië als

bestemming, andere bezochte landen zijn bijvoorbeeld India, China en Vietnam.

Erasmus Recruitment Days

Deze twee weken vormen het grootste studenten wervingsevenement van de Benelux waarbij

studenten zich kunnen oriënteren op hun carrière. Elk jaar nemen zo’n 2000 studenten van alle

EUR studies deel aan de Erasmus Recruitment Days, die georganiseerd worden in

samenwerking met de EFR. Bijvoorbeeld door presentaties, workshops en individuele

gesprekken wordt de mogelijkheid gegeven om ongeveer 100 bedrijven te leren kennen.

Interface Magazine

Dit is het Engelstalige business magazine van STAR geschreven voor en door studenten. Het

wordt vier keer per jaar uitgegeven en onder alle leden en relaties verspreid. Diverse artikelen

worden gepubliceerd, bijvoorbeeld interviews met CEOs of politici, en in-depth artikelen over

actuele business topics.

Introduction Days

De IBA en BA Introduction Days worden elke zomer georganiseerd voor aankomende

studenten, zodat zij alvast nader kennis kunnen maken met de studie, met STAR en met elkaar,

voordat zij aan Rotterdam School of Management starten.

STAR Agenda

De agenda wordt uitgedeeld bij de STAR book sale, bij de Introduction Days en bereikt

uiteindelijk duizenden studenten.

133


Community Development

Een aantal activiteiten wordt jaarlijks georganiseerd om studenten meer bekend te maken met

maatschappelijke ontwikkelingsprojecten op zowel nationale als internationale schaal. Het

Buddy Project is een van de meest bekende projecten op dit gebied; het internationale project

wordt in de zomer georganiseerd in landen als Kenia of Oeganda in samenwerking met

hulporganisaties.

International Week

De International Week wordt georganiseerd om studenten van over de hele wereld kennis te

laten maken met Rotterdam School of Management en Nederland. Daarnaast hebben RSM

studenten de mogelijkheid deel te nemen aan een International Week in een andere stad.

Study Trips

Elk jaar wordt de BA en de IBA Study Trip georganiseerd. Met een groep van 40 studenten

wordt een stad en haar bezienswaardigheden bezocht, aangevuld met bedrijfsbezoeken,

universiteitsbezoeken en natuurlijk parties. Voorheen zijn steden als Beijing, Sydney, Chicago,

Hong Kong, Singapore en New York aangedaan.

Race of the Classics

Ieder jaar verzorgt STAR de organisatie van Team Erasmus, dat mee doet aan de Race of the

Classics. Het grootste studenten zeilevenement van Nederland vaart van Rotterdam via

Antwerpen en Engeland naar Amsterdam. Hierbij laten 40 studenten zich van hun meest

sportieve kant zien.

STAR Master Study Clubs

De twaalf STAR Master Study Clubs organiseren evenementen die speciaal gericht zijn op de

specifieke master populaties. Deze activiteiten kunnen variëren van een study trip tot company

visits en inhouse-dagen bij bedrijven die veel raakvlakken hebben met de master.

Hiernaast organiseert STAR elk jaar nog veel meer, zoals een Ski Trip, Case Competitions, en

speakers events.

Kamer T4-53

Telefoon 010-4082037

Website www.rsmstar.nl

E-mail info@rsmstar.nl

134


8.2 Student Representation

De Student Representation (SR) is een organisatie die zich inzet voor de belangen van

studenten van de opleiding Bedrijfskunde, waarbij zij een intermediaire functie vervult tussen de

faculteit en studenten. De belangrijkste taken van de SR zijn de behartiging van zowel

individuele als collectieve studentenbelangen evenals het bewaken van de kwaliteit van het

onderwijs. Dit gebeurt onder andere door middel van inspraak in de organisatie van het

onderwijs en participatie in evaluaties. Daarnaast probeert de SR de kwaliteit van onderwijs

actief te verbeteren, de contacten tussen studenten en docenten te stimuleren en mee te

denken over de toekomst van zowel de faculteit als van de universiteit.

Om de doelstellingen te bereiken, coördineert de SR het overleg tussen de studenten die zitting

hebben in de verschillende faculteits- en universiteitsorganen. Door inhoudelijke discussies en

onderlinge afstemming worden de belangen van studenten optimaal vertegenwoordigd.

Naast leden in de verschillende organen vallen onder de coördinatie van het Dagelijks Bestuur

ook vertegenwoordigers en verschillende commissies. De vertegenwoordigers vervullen een

essentiële rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseren de monitoring

van het onderwijs in hun jaar en houden zich daarnaast bezig met het verbeteren van vakken

door contact te hebben met docenten in hun jaar. Bij hen kan men ook terecht met vragen,

opmerkingen en klachten. Klachten kunnen ook doorgegeven worden via het forum, e-mail, door

een klachtenformulier via onze site in te vullen, of door langs te komen (T5-54).

De SR heeft verder een SIN-Online channel (RSM Studenten Vertegenwoordiging) waar men

op de hoogte kan worden gehouden van alle ontwikkelingen. Ook worden studenten via de site

op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de vakevaluaties en kan er op het forum

gediscussieerd worden door studenten over de verschillende vakken.

De SR gaat in het begin van ieder collegejaar op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Ook

voor de andere functies (zoals de diverse commissies en raden) kan men contact met ons

opnemen. In mei kunnen alle studenten van RSM hun kiesrecht uitoefenen door student-leden

voor de faculteitsraad en universiteitsraad te kiezen. Iedere student kan zich bovendien

verkiesbaar stellen voor één van beide raden.

Kamer T5-54

Telefoon 010-4082209

Website www.rsmsr.nl

E-mail info@rsmsr.nl

135


9 Studieverenigingen EUR

9.1 KASEUR

Kaseur is opgericht in 1998 en is het samenwerkingsverband van de multiculturele

studentenverenigingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kaseur bevordert de binding tussen de multi-culturele studentenverenigingen onderling en de

uiting van de unieke culturen binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Momenteel zijn 11 studentenverenigingen aangesloten bij Kaseur met een gecombineerde

achterban van meer dan 1500 studenten. Op dit moment hebben wij ook 3 aspirant-leden: IYC-

NL (Iraqi Youth Council Nederland), HSFN (Hindoe Studenten Forum Nederland) en Sv Manzil

(Pakistaans).

Ieder van de studentenverenigingen heeft naast de gemeenschappelijke KASEUR-activiteiten

een eigen programma met activiteiten zoals Chinees Nieuwjaarviering, Iftars tijdens Ramadan,

multiculturele carrièredag, Recruitment Days voor bedrijven op de Antillen, sporttoernooien,

symposia, taalcursussen Nederlands, Arabisch en Chinees, lezingen en debatten.

De uitvoering van deze gezamenlijke activiteiten ligt in handen van de Kaseurcommissie.

Kamer NT-13

Telefoon (secretariaat) 010-4088663

Website www.eur.nl/kaseur

E-mail kaseur-cie@eur.nl

De verenigingen die aangesloten zijn bij KASEUR:

Studentenvereniging ARIA

Aria Afghan Students Association is een Afghaanse studentenvereniging opgezet door

Afghaanse studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aria is bedoeld voor Afghaanse

en/of in Afghanistan geïnteresseerde studenten.

Kamer N3-11

Website: www.ariastudents.nl

Email: info@ariastudents.nl

Studentenvereniging Avi Cenna

Avi Cenna is een multiculturele studentenvereniging die in 1996 is opgericht door studenten van

de medische faculteit in Rotterdam. Doel is om studenten en geïnteresseerden te informeren

over sociaal-maatschappelijke, culturele en religieuze onderwerpen.

Kamer N3-10

Website: www.avicenna.nl

E-mail: info@avicenna.nl

Studentenvereniging Cosmicus Rotterdam

Cosmicus Rotterdam is een multiculturele studentenvereniging die zich inzet voor de

competentie- en loopbaanontwikkeling van studenten en alumni om hen beter toe te rusten op

de toekomst.

136


Kamer N3-09

Website: www.cosmicusrotterdam.nl

E-mail: info@cosmicusrotteram.nl

Studentenvereniging Eurabia

Eurabia tracht aan de ene kant studenten verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op

een plezierige manier met elkaar te verenigen ter bevordering van de sociale cohesie en aan de

andere kant een integrerende factor te zijn tussen de Marokkaanse en Europese cultuur.

Kamer N3-01

Website: www.eurabia.nl

E-mail: info@eurabia.nl

Studentenvereniging IQRA

IQRA is een multiculturele studentenvereniging op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De

belangrijkste doelen zijn het werken aan een gezellige en interessante sfeer waarbinnen nieuwe

studenten hun talenten kunnen ontwikkelen en het streven naar maatschappelijke

bewustwording en het aansporen tot vervulling van een actieve maatschappelijke binding.

Kamer N3-06

E-mail: info@sviqra.nl

Website: www.sviqra.nl

Studentenvereniging MashriQ

MashriQ SV is een multiculturele Islamitische studentenvereniging die op twee locaties is

gevestigd: MashriQ Den Haag op de Haagse Hogeschool en MashriQ Rotterdam op de

Erasmus Universiteit. Beide locaties hebben hun eigen besturen en activiteiten, maar een

gezamenlijke doelstelling en motivatie.

Kamer

N3-08

Website: www.mashriq.nl

E-maill: rotterdam@mashriq.nl

Studentenvereniging Mozaik

Mozaik is een Turkse studentenvereniging die in 1995 is opgericht door Turkse studenten. De

vereniging is ontstaan uit behoefte van Turkse studenten naar zelfontplooiingsmogelijkheden

binnen een Turks verenigingsverband.

Kamer N3-03

Website: www.mozaik.nu

E-mail: info@mozaik.nu

Studentenvereniging Passaat

Passaat is een Antilliaanse en Arubaanse studentenvereniging die op 11 september 1997

opgericht is door een groep studenten studerende aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Kamer N3-05

Website: www.passaat.com

E-mail: info@passaat.com

137


PPI Rotterdam

PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia Rotterdam) is een Indonesische studentenvereniging

Kamer

N3-02

Website: www.ppi-rotterdam.nl

e-mail: ppi_r@yahoo.com

138


9.2 AIESEC

AIESEC is opgericht in 1948 door een aantal West-Europese studenten uit 7 verschillende

landen, inclusief Nederland, in het bijzonder Rotterdam. In 65 jaar is AIESEC uitgegroeid tot de

grootste internationale studentenorganisatie ter wereld. Tegenwoordig is AIESEC

vertegenwoordigd in 111 landen op meer dan 1100 universiteiten. Wereldwijd zijn meer dan

55.000 studenten betrokken bij de organisatie. AIESEC wil bijdragen aan de ontwikkeling van

studenten en het creëren van cultureel begrip tussen verschillende nationaliteiten. Deze doelen

streven wij na via internationale traineeships. Ook studenten aan de EUR hebben dus de kans

om een stage te lopen bij een van onze corporate, non-corporate of NGO-partners in een van

de landen die ons netwerk rijk is.

Daarnaast organiseert AIESEC landelijke activiteiten zoals het Ambassadeursprogramma voor

eerste- en tweedejaars studenten, internationale congressen, seminars en het NOUR

programma.

Meer informatie over onder andere fulltime danwel parttime actief worden, zie www.aiesec.nl,

Facebook of Twitter (beide AIESECRotterdam).

Kamer NB-08

Telefoon 010-4081790

Website www.aiesec.nl

E-mail Rotterdam@aiesec.net

139


9.3 AEGEE

AEGEE is een van de grootste studentenverenigingen in Europa: zij bestaat uit 15.000

studenten, actief in 241 steden, in 40 Europese landen. AEGEE staat voor een fantastische

culturele diversiteit en vele mogelijkheden op internationaal gebied voor Erasmus Universiteit

studenten.

AEGEE betekent:

horizon verbreden en reizen;

Een internationaal netwerk ontwikkelen en vrienden leren kennen uit allerlei verschillende

culturen;

Actief worden en professionele en interculturele eigenschappen ontwikkelen op lokaal en

Europees niveau;

Daadwerkelijk een Europese burger voelen;

Feesten mee maken.

AEGEE is altijd op zoek naar actieve leden die graag een leuke tijd willen hebben tijdens het

organiseren van interessante AEGEE-evenementen: Summer University, European Day of

Languages, Local Training Courses en City Trips om andere AEGEE-steden op te zoeken. En;

elke dinsdag van de week is er een borrel.

Kamer N1-1

Website www.aegee-rotterdam.nl

E-mail info@aegee-rotterdam.nl

9.4 Erasmus Debating Society

De Erasmus Debating Society is de oudste debatvereniging van Nederland. In de afgelopen

twintig jaar heeft EDS meerdere Nederlands kampioenen, Europees kampioenen en Wereld

kampioenen voortgebracht. Onder hen zijn bijvoorbeeld Lars Duursma en Sharon Kroes die bij

onze vereniging hebben geleerd hoe men een eloquente speech geeft, hoe men complexe

problemen diepgaand analyseert en hoe men dat ook nog eens overtuigend kan brengen.

Ongeveer de helft van onze leden is internationaal, dus de voertaal is Engels, maar er zijn ook

vaak debatten in het Nederlands.

Studenten kunnen vrijblijvend langskomen op maandagavonden vanaf 19.00 uur in T3-16.

Website www.debating.nl

E-mail info@erasmusdebating.nl

140


9.5 Erasmus Student Network Rotterdam

Het Erasmus Student Network Rotterdam (ESN-Rotterdam) is bestemd voor alle internationale

studenten aan de EUR. ESN-Rotterdam biedt ondersteuning aan internationale studenten en

organiseert sociale en culturele activiteiten met het doel de internationale student kennis te laten

maken met Rotterdam, de Nederlandse cultuur en elkaar.

ESN-Rotterdam is tevens bestemd voor Nederlandse studenten die graag in contact willen

komen met internationale studenten. Dit kan op velerlei manieren zoals door mee te gaan met

onze activiteiten, een drankje te komen drinken tijdens onze wekelijkse borrel, als buddy of door

commissiewerk.

Kamer N1-13

Telefoon 010-4081341

Website www.esn-rotterdam.nl

Email info@esn-rotterdam.nl

Facebookgroep: ESN-Rotterdam

141


9.6 Chinese Student Association – Erasmus University Rotterdam

(CSA-EUR)

De Chinese Student Association Erasmus University Rotterdam (CSA-EUR) staat open voor alle

studenten die interesse hebben in China en/of de Chinese cultuur. Het doel van CSA-EUR is

een platform te creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in China. Alle activiteiten van CSA-

EUR (op cultureel, maatschappelijk, carrière en educatief gebied) hebben raakvlakken met

China of de Chinese cultuur. De activiteiten van CSA-EUR zijn heel divers. CSA-EUR

organiseert bijvoorbeeld borrels en sporttoernooien. Ook biedt CSA-EUR taalcursussen aan in

zowel het Mandarijn als het Nederlands. Verder organiseert CSA-EUR ieder jaar een studiereis

naar China. Met Chinees Nieuwjaar organiseert CSA-EUR genaamd 'China in Focus'. Dit is een

vierdaags evenement dat bestaat uit lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken. De

evenementen van CSA-EUR zijn bijna altijd gratis. Iedereen is welkom om lid te worden van de

vereniging.

Kamer N3-07

Website www.csa-eur.nl

E-mail contact@csa-eur.nl

142


9.7 ASAH

ASAH staat voor Association of Students of African Heritage. De studentenvereniging is

opgericht voor en door studenten die hun roots direct of indirect kunnen herleiden naar Afrika en

voor degenen die affiniteit hebben met het Afrikaans continent. De studentenvereniging is in het

najaar van 2007 door studenten van de Erasmus Universiteit en andere hogescholen uit

Rotterdam in het leven geroepen. ASAH staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in

Rotterdam.

Samen met de andere multiculturele studenten verenigingen aan de Erasmus Universiteit

Rotterdam is ASAH is aangesloten bij KASEUR. Dit koepelorgaan behartigt de belangen van

allochtone studenten aan de universiteit.

Doelstellingen:

HBO en Universitaire studenten bekend maken met het Nederlands bedrijfsleven en

de publieke sector teneinde netwerk en carrièremogelijkheden te creëren voor haar

leden

Vergroten van het bewustzijn over de band tussen studenten uit de diaspora en

studenten van het Afrikaanse continent en hun gemeenschappelijke erfgoed

Creëren van interactiemogelijkheden tussen studenten van verschillende culturele

achtergronden waardoor wederzijds respect en begrip ontstaan

Jongeren te informeren over de mogelijkheden van hoger onderwijs voor hen als

studenten

Uitwisselingsstudenten die voor een bepaalde tijd studeren aan de EUR te

ondersteunen in hun kennismaking met de Nederlandse cultuur

ASAH wil een brug slaan tussen studenten van verschillende sociale en culturele achtergronden

met een gedeelde interesse in vraagstukken die mensen van Afrikaanse afkomst aangaan. Om

dit te bereiken vraagt ASAH haar leden om een actieve deelname in de studentenvereniging.

Ook hoopt ASAH dat haar leden een beter begrip krijgen van de Nederlandse samenleving en

de rol die zie hierin kunnen spelen. Door leden de mogelijkheid te bieden om zich tijdens hun

studie op persoonlijk, professioneel, sociaal en cultureel gebied verder te ontwikkelen,

verbreden en verrijken zij hun studententijd. En dat is de manier waarop ASAH haar

doelstellingen wil bereiken.

Kamer

Voorzitter

PR commissaris

Activiteiten commisaris

Website www.asah-eur.nl

NT-11

Johishi Romney, president@asah-eur.nl

Lilian Ejiofor, pr@asah-eur.nl

Carlota Fortes Ferreira, activities@asah-eur.nl

143


9.8 B&R Beurs

B&R Beurs is met ruim 250 leden de grootste studentenbeleggersvereniging van Nederland en

de enige in Rotterdam. Wij bieden studenten de mogelijkheid op een leerzame, laagdrempelige

en leuke manier met beleggen en al haar facetten in aanraking te komen. Om dit te

bewerkstelligen hebben wij verschillende activiteiten met educatieve doeleinden maar ook

sociale activiteiten - en dat voor iedere EUR-student, ongeacht welke studie.

De nadruk van de edcuatieve activiteiten ligt op de B&R Academy. Gedurende het hele jaar

organiseren we met enige regelmaat een academy waarbij kennisoverdracht plaatsvindt door

ervaren leden en professionals. Daarnaast organiseren we lezingen, inhousedagen, workshops,

en excursies. Naast educatieve activiteiten houden we elke twee weken een borrel voor al onze

leden en organiseren we vele sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld een pokertoernooi, een

paintballtoernooi, lasergamen, karten, bierproeverijen en natuurlijk het introductieweekend voor

nieuwe leden.

Het hoogtepunt is het jaarlijks terugkerend B&R Bullseye beleggingssymposium, dat ieder jaar

groter en succesvoller wordt. Vele prominente sprekers uit de beleggingswereld hebben reeds

hun naam en bedrijf verbonden aan dit evenment en onze vereniging.

Interesse in beleggen? Kijk op de site: www.bnrbeurs.nl, mail naar info@bnrbeurs.nl of kom

langs op een van onze introductieborrels in september.

Kamer NT-09

Telefoon 010-4081905

Website www.bnrbeurs.nl

E-mail info@bnrbeurs.nl

9.9 UniPartners Rotterdam

UniPartners Rotterdam is een academisch adviesbureau dat opdrachten uitvoert voor

verschillende bedrijven, instellingen en overheden in de regio Rotterdam. De Junior

Consultants, ouderejaars Erasmus studenten, gaan de uitdagingen aan die het runnen van een

onderneming met zich meebrengt, variërend van het doen van marktonderzoek en het opstellen

van een strategisch businessplan tot logistieke vraagstukken. UniPartners biedt ook een Trainee

Programma aan voor bachelor studenten. In dit programma kunnen zij kennismaken met

UniPartners Rotterdam, een intern project uitvoeren voor UniPartners Rotterdam en krijgen zij

persoonlijke begeleiding door middel van professionele trainingen en workshops. Het

programma bereidt studenten voor op het uitvoeren van een project als Junior Consultant of

voor een jaar als bestuurslid.

Kamer N2-11

Kantoor tijden maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Telefoon 010-408 2543

Website www.unipartners.nl/rotterdam

E-mail Rotterdam@unipartners.nl

144

More magazines by this user
Similar magazines