02.09.2013 Views

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

Op

Koers

Hr.Ms. Groningen Uitgave MEI 2011

A F D E L I N G G R O N I N G E N


Heere, bewaar ´s Lands vloot. Spaar genadighlijk onze

officieren, matrozen en soldaten, die voor een klein geld

zooveel ongemak en gevare uit staen. Geef hun

kloekmoedigheid en kracht; opdat zij onder Uwen zegen

d´overwinning mogen wegdraghen.

Laatste woorden van Michiel Adriaansz.De Ruyter op zijn

sterfbed aan boord van de “Eendragt” na den zeestrijd in

de baai van Syraccuse op 29 april 1676.

Nr. 2 – mei 2011 Jaargang 18

* Van de voorzitter

* Doelstellingen van de AVOM

* AVOM-Groningen, bestuur, commissies en koor

* Mutaties ledenbestand

* Activiteiten-agenda (AVOM en Koor)

* Opdat wij gedenken…

* Aanvraagformulier POSTACTIEVENPAS

* Door bezuinigingen geen antwoord op reële scenario‟s

* Minister Schultz van Haegn doopt patrouilleschip Groningen

* Website‟s

* Reüniekalender e.d.

* Voor ieder die geboren is vòòr 1945

* Musea e.d.

* Is de marinier ook parachutist?

* Van de Koninklijke Marine, kazerne en vloot

* Boek, Blad en Film

* Hoe was het ook alweer? Miss Jacqueline

* Hr.Ms. Delfzijl (M851)

* Het Matrozen-ABC, marinevocabulair

* Uit de Kombuis

* Lijst van adverteerders

AVOM-LEDEN, EN DE VELE ANDERE “OP KOERS” LEZERS,

DOEN ALLEREERST ZAKEN MET ONZE ADVERTEERDERS

LATEN ZICH HELPEN, OF KOPEN DAAR HUN WAAR.

ZO HELPEN WIJ IMMERS ELKAAR!!!

(zie ook www.avomgroningen.nl)

Van de voorzitter

Vrij kort na elkaar ontvangt U al weer de 2 e Op Koers van dit jaar.

Dit is gekomen omdat de datum van de jaarvergadering, annex 1 e Oploop wat is

verschoven naar een latere datum dan normaal.


Wij zullen trachten de volgende Algemene Ledenvergadering weer te houden in

de maand maart, zoals wij gewoon waren.

We zitten nu in de maand van herdenking en bezinning.

Uw voorzitter en secretaris waren op uitnodiging van het 4 & 5 mei comité

Amsterdam uitgenodigd voor een gesprek in Herinneringscentrum Westerbork.

Regionaal wilde men inventariseren hoe de plaatselijke 4 & 5 mei comités

dachten over de jaarlijks terugkerende herdenkingen en een dag later het

feestvieren. Landelijk gezien bleek dat iedereen van mening is dat wij moeten

blijven herdenken en dat wij best mogen feesten op de toch al weer geruime tijd

achter ons liggende bevrijding.

Ook de herdenkingen van gesneuvelde dienstmakkers mogen wij niet aan ons

voorbij laten gaan en daarom waren veel leden van AVOM, BNMO, BvW,

COM, VIM, VOMI, en VOKS aanwezig op 26 april te Appingedam bij het

Indie-monument.

Het was onder regie van Enno Hansen (S.V.P.G.) wederom een plechtige

herdenking, opgeluisterd met muziek van een militaire fanfare uit Assen.

Er komen nog enkele van deze zinvolle dagen in mei en juni en ik hoop dat U in

staat bent om een en ander mee te maken, want wij mogen niet vergeten.

Tot zover en recht zo die gaat, houwe zo.

Joop Tak, vz.

Doelstellingen van de AVOM

* Het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het

behartigen van de belangen van hen die als militair de Koninklijke Marine

hebben gediend, in het bijzonder de leden van de vereniging.

* Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke

Marine.

* Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine.

Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in

dienst van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de

Koninklijke Marine zijn gevallen.

* In gevallen van materiële en/of immateriële noden of andere belangen, van

leden of nabestaanden van leden, zal de AVOM een adviserende of

doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande

organisaties c.q. instellingen binnen de Koninklijke Marine.

* De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:

° het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d.;

° het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften;

° het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties;

° het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega´s

van de Koninklijke Marine


AVOM Groningen, bestuur, commissie en koor

Vz. Joop Tak Secr. Jim Tigchelaar

Florakade 206 Siersteenlaan 468-41

9713 ZG Groningen 9743 ES Groningen

Tel.: 06-15542980 Tel.: 050-5775818

E-mail: jo.ta@home.nl E-mail: jim.tigchelaar@home.nl

1 e Penningmeester: 2 e Penningmeester (geen bestuurslid)

Ad Hulsebos Ton van Ardennen, Het Want 17

Waldadrift 156 9733 BA Groningen

9781 KH Bedum Tel. 050-5411227 (gewijzigd nummer!)

Tel.: 050-3012394 E-mail: vanardennen@home.nl

E-mail: ad.hulsebos@orange.nl Rabo: nr. 30 63 60 004 t.n.v. AVOM,

afdeling Groningen

Lid: Martend Gnodde (O.S.& O) Lid: Henk Gerrits (Red. Op Koers)

Goudlaan 563 Hora Siccamasingel 14-A

9743 CR Groningen 9721 HM Groningen

Tel.:050-5790766/06-51878678 Tel.: 050-5263675

E-mail:mgnodde@planet.nl E-mail: henk.gerrits@hetnet.nl

Leden-administrateur: O.S.&O. commissie:

Ton van Ardennen Martend Gnodde, Theo Laan en

adres: zie bij bestuur Richard Meijer

De dames Gea Pinkster, Alie Went en Monique Schenkel hebben zich bereid

verklaard te assisteren bij het klaarmaken van de bittergarnituur e.d.

Redactie “Op Koers”

Lid: Lou Klaassens Lid: Joop Tak, zie bij bestuur

Spijkerboor 1

9751 GV Haren Eindredactie: Henk Gerrits, zie bij bestuur

Tel.: 050-5348950 E-mail : henk.gerrits@hetnet.nl

E-mail: l-klaassens@home.nl

P.R.vertegenwoordiging:

Ben van Eldik Aart Ligtlee

P.R. Groningen e.o. P.R. Appingedam e.o.

Verweystraat 75 Mr.Borgesiusstraat 26

9721 LW Groningen 9902 GD Appingedam

Tel.: 050-5273460 Tel.: 0596-624739

Klaas Groefsema, P.R. voor Delfzijl e.o.

Julianalaan 7, 9781 ED Bedum: 050-3016136, E-mail: famgroefsema@tele2.nl


Advertentiecolporteur:

Ben van Eldik (adres bij P.R.).

“Lief en Leed”

Anneke Schlaman 9743 CM Groningen

Goudlaan 491 Tel. 050-5417796 of 06-20554708

Is er een „feest‟ aanstaande, of is er iemand ziek, laat het dan zo spoedig

mogelijk aan “Lief en Leed- Anneke Schlaman” weten.

Koor: www.avomgroningen.nl Pennm./P.R. Lou Klaassens

Koorleider/ secretaris adres: zie bij redactie „Op Koers‟

Klaas Groefsema Banknummer: 4423975

adres: zie bij P.R. voor Delfzijl

.

Dirigent: Muzikale begeleiding: Geluidstechniek:

Janny Ubels Theo Laan Richard Meijer

Boterdiep OZ 21 Sportlaan 4-41 Spieghelstraat 115

9781 JB Bedum 9728 PH Groningen 9721 JT Groningen

Tel. 050-3010291 Tel. 06-28189805 Tel.: 06-38955260/

henkubels@tele2.nl theo.laan@home.nl 050-5265717

Leden-mutaties:

Ingevolge richtlijnen van het HB dienen alle ledenmutaties, adreswijzigingen

e.a., doorgegeven te worden aan de secretaris van de afdeling, i.c. Jim

Tigchelaar. Door de zorg van de secretaris zullen vervolgens alle

belanghebbenden daarover worden geïnformeerd.

MIEN TOAL: Hond dood door Fré Schreiber

Geert het n hond kocht van Diekstroa. n Daag loater ligt hond dood ien t hok.

Geert beklagt hom bie Diekstroa, mor dij zegt:

„Dat is singelier, dat het e bie mie nog nooit doan.

Activiteitenagenda - afdeling Groningen 2010-2011

18.05.11 AVOM-ledenraad te Hollandse Rading.

07.06.11 Herdenking Provinciaal Indië-monument Selwerderhof.

25.06.11 Nationale Veteranendag in Den Haag.

30.06.11 Marine Veteranendag in Den Helder.

30.09.11 25-jarig jubileum AVOM in Den Helder.

08.10.11 Oploopavond in de Bunker.

10.12.11 Oploopavond in de Bunker.

De „Oploopavonden‟ beginnen om 20.00 uur. De bar is om 19.30 uur open.

We beginnen evenwel met koffie, met iets erbij.


Voor catering zijn wij graag

uw gastheer

Diners

Warme en koude buffetten

Diverse salades

Broodjes

Van Lenneplaan 107 | T 050 – 525 39 42

9721 PE Groningen | F 050 – 527 36 21

Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus

Is opgericht in 1876 en telt inmiddels meer dan 1000 leden.

Neptunus tracht de watersport in de ruimste zin te bevorderen door o.a. de

traditionele Pinksterfeesten te organiseren.

Wordt lid van Neptunus voor slechts € 7,-- per jaar.

Opgave bij:

A. Engelsman, Redgerlaan 3, 9934 PS Delfzijl, 0596-634745


Het bestuur rekent op een royale opkomst. U draagt de AVOM immers een

warm hart toe! Wilt u daarom de data opnemen in uw agenda of kalender?

AVOM-Koor

Repetities van het Koor elke maandag om 19.30 uur, m.u.v. de eerste maandag

van iedere maand, in „De Bunker‟ op de Esserberg.

De repetities liggen gewoonlijk stil, vanwege vakanties e.d., van ergens in mei

tot medio september. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Optreden Koor (aanvullingen voorbehouden):

23.09.11 Wiemersheerd, Woonzorgcentrum te Loppersum.

23.11.11 ANBO te Annen (Drenthe) in het Dorpshuis aldaar.

Kort verslag van het optreden van het AVOM-koor Groningen op het

Bevrijdingsfeest te Bedum op 16 april 2011.

Het was wel erg vroeg: 12 uur zingen, 11.30 uur aanwezig zijn, maar iedereen

was op tijd, en vol goede moed stonden we om 12.10 uur op de trailer en zongen

we uit volle borst. Ondanks dat we niet veel publiek hadden, maar de soldaten

die er waren maakten veel goed. Langzaamaan naar de pauze toe kwamen er

meer mensen bij. Nadat we een kleine versnapering kregen van Henk Ubels

(bedankt!), was het toch wel wat drukker geworden.

Na de pauze zongen we nog 4 liederen, en ondertussen kwamen de soldaten aan-

gemarcheerd die zich keurig in het gelid opstelden. Want we gingen afsluiten


met het Canadese volkslied en het Wilhelmus met de soldaten keurig in de

houding, wat bij het publiek, en bij ons, grote waardering vond.

Al met al een goed en geslaagd optreden in Bedum. Een ieder ging dan ook in

de loop van de middag met een goed gevoel weer naar huis terug.

Ingezonden door Bertus van der Tuuk.

Opdat wij gedenken…

Eén van de doelstellingen van de AVOM is:

“Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine.

Het in herinnering houden van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst

van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke

Marine zijn gevallen.

- 26.04.11, Herdenking Indië-monument Appingedam;

- 04.05.11, Nationale Dodenherdenking. “Stille Tocht” Groningen en

Delfzijl;

- 07.06.11, Herdenking Provinciaal Indië-monument Selwerderhof Groningen.

Opdat wij niet vergeten…

In het „Algemeen Marine Weekblad‟, de voorloper van de Trivizier, van 23

december 1949 stond een artikel onder de titel: ‘Indrukken op een thuisreis’.

Vanwege de lengte van het artikel nemen we alleen het begin en het slot over:

“Gij hebt allen een zeer moeilijke periode van enige lange jaren achter de rug en

zijt verlangend naar huis”, aldus sprak de Vlootvoogd in Indonesië, Vice-

Admiraal Pinke, in zijn afscheidswoorden aan het detachement Marine en

Mariniers, hetwelk op 11 augustus 1949, nagewuifd door vele vrienden en

belangstellenden, de haven van Tandjong Priok verliet om de thuisreis op het

motorschip “Johan van Oldenbarneveld” te aanvaarden. Moe en verlangend.

Deze woorden kenschetsen wel het beste de stemming, welke er heerste onder

de repatriërenden van dit schip. Moe van de zenuwslopende spanning van het

zware patrouilleren door de rimboe, over bergkammen en door ravijnen, van het

uitputtende waken in lange, zwoele nachten, moe van het eindeloze, eenzame

patrouilleren op zee, moe van acties, welke men achter de rug had, van het alom

dreigende gevaar van overrompeling en hinderlagen, en verlangende naar huis,

naar rust, naar vergetelheid.

Het motorschip “Johan van Oldenbarneveld”, in 1930 gebouwd voor de

Stoomvaart Maatschappij Nederland en bestemd voor de maildienst op

Indonesië, met zijn eerste, tweede en derde klas een accommodatie gevend aan

ongeveer 600 passagiers, eens een trots voorbeeld van Nederlandse

scheepsbouwkunst, thans varend met 2300 man repatriërenden, waaronder 450

vrouwen en kinderen en… 307 zieken en gewonden. Met volle dekken, volle

gangen, volle verblijven, een opeengepakte mensenmenigte, een mierenhoop


gelijk, 2300 man, elk voor zich zelf trachtend een rustig plekje te veroveren aan

boord en het niet vindend, voorwaar geen plezierreisje!

Maar men aanvaardde de ongemakken, welke een reis met een

troepentransportschip nu eenmaal onvermijdelijk met zich mede brengt, zonder

morren, want men verlangde naar huis………………………………………….

Op de 31 ste augustus werd een volledige kermis op het promenadedek opgetuigd,

compleet met waarzegger en grabbelton. Natuurlijk mocht deze dag

(Koninginnedag) niet ongemerkt voorbij gaan. Nee, we mochten niet klagen.

We hadden het slechter kunnen treffen, dan met de “oude Johan”. Het werd dan

ook alles zeer gewaardeerd, doch kon toch niet een uitbundige stemming

ontlokken. ‟s Avonds hoorde men op het kleine achterdekje, boven het bureau

vaste staf, de weemoedige oud-Hollandse liedjes opklinken. Hier in de stilte, in

het donker, uitte men zijn heimwee naar Patria. Ook de humoristische noot

ontbrak niet aan boord. “De laatste snik”, met als strekking: “Het enigst

waardeloos gezwam tussen Priok en Amsterdam” , slaagde zeer zeker in zijn

opzet de Kiekeboe en Okido te overtreffen.

Maar meer belangstelling trok nog de in de rooksalon opgehangen routekaart,

waar dagelijks de middagpositie op aangebracht werd. En de

stemmingsbarometer rees en daalde met het aantal afgelegde mijlen der laatste

24 uur. Vooral na Port Said, toen de gemiddelde snelheid van 15 knopen

terugliep tot 12, was de kritiek niet van de lucht. En met het aandoen van iedere

havenplaats was de steeds weerkerende vraag: “Hoe laat vertrekken we weer?”

En morgen is dan de reis ten einde. Morgen in het Vaderland. Morgen thuis. We

hebben er allen naar verlangd. Morgen sluiten we een periode van ons leven af.

Een zware, een moeilijke periode, maar noodzakelijk; we beseffen dat. Morgen

staan onze moeders, vrouwen, verloofden, familie, vrienden en kennissen op de

kade en wuiven ons toe. Verheugd en dankbaar over onze terugkeer. Morgen is

de dag van weerzien. Een dag van vreugde, van feest.

Maar misschien zal morgen op de kade, temidden van de blijde schare

verwelkomenden, een moeder, een vrouw of meisje staan, die niet deelt in de

algemene vreugde. Een moeder, wier zoon nooit meer zal weerkeren. Een

vrouw, wier echtgenoot gevallen is in “dat verre Indië”. Een meisje, wier hoop

en toekomstidealen vervlogen zijn, omdat “hij” niet meer is. Zij zullen kijken

naar de velen, die terugkeren en stiekem een traan uit het oog wegpinken. Zij

zullen eenzaam weer naar huis gaan en hun leed in stilte dragen. Dat is de

tragiek van de oorlog. Moge God hen troosten. En moge het Nederlandse volk

zijn zonen gedenken, die gevallen zijn. Die ook hun plicht gedaan hebben; en

nog wel tot het uiterste.

In zee, 5 september 1949, Commentator.

Bron: Trivizier nr. ¾, maart/april 2011.


Aanvraagformulier POSTACTIEVENPAS

Op de website van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV

(www.vbmnov.nl) vindt u een artikel met een link naar het aanvraagformulier

voor een postactieven- en/of dienstslachtofferpas. De dienstslachtofferpas wordt

aangeboden aan werknemers die tijdens de dienst gehandicapt zijn geraakt.

De postactievenpas is bedoeld voor medewerkers van wie de actieve dienst is

beëindigd door (functioneel) leeftijdsontslag, pensioen of na een dienstverband

van minimaal 12 jaar. Met de instelling van de passen geeft Defensie gevolg aan

een wens van de Tweede Kamer en van de vakbonden zoals de Vakbond voor

Defensiepersoneel VBM/NOV. De pas geeft de mogelijkheid om in binnen- en

buitenland aan te tonen dat u postactief defensiemedewerker bent, dan wel dat u

dienstslachtoffer bent. De pas geeft ook recht op enkele faciliteiten, zoals een

gratis defensieperiodiek. Ook kunt u, tegen gereduceerd tarief een (extra)

voordelenpas aanvragen, te vergelijken met de voordelenpas voor veteranen.

Voor info KM: SPI&O, Gebouw 35, Kamer J355, MPC 58A, Postbus 90701,

2509 LS Den Haag. Aanvragen KM: Bureau Algemene Personele Zorg

Ontwikkeling en Ontspanning – Gebouw Alk, Antwoordnummer 300, 1780 VB

Den Helder, tel. 0223-654844.

Een aanvraagformulier kunt u downloaden via www.vbmnov.nl;

DE VERSCHIJNING VAN “OP KOERS” WORDT VOORAL MOGELIJK

GEMAAKT DOOR ONZE ADVERTEERDERS

HARTELIJK DANK DAARVOOR!!!

(zie ook avomgroningen.nl)

Door bezuinigingen geen antwoord op reële scenario‟s

De bezuinigingsronde bij Defensie maakt dat Nederland in de toekomst geen

antwoord meer heeft op reële bedreigingen, betoogt dr. Marcel de Haas.

Wie durft de verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen?

Afghanistan is na het vertrek van de NAVO weer een bolwerk van de taliban

geworden. Ook voor al-Qaida is dat land opnieuw een thuishaven. Niet alleen

Berlijn en Parijs maar ook Amsterdam en Rotterdam plukken hiervan de wrange

vruchten. Een radicaal-islamitische terreurgroep gijzelt het Amsterdamse

stadsbestuur; een andere groepering doet hetzelfde met de bedrijfsleiding van

Shell in Pernis. De antiterreureenheden van de marechaussee en de mariniers

worden geactiveerd. De gangbare en meest effectieve bevrijdingsactie waarop

deze eenheden getraind waren – met de transporthelikopter Cougar – is niet

meer mogelijk, de heli is wegbezuinigd.

In Venezuela zijn opstanden uitgebroken onder de armlastige bevolking.

President Chavez ziet een oplossing om aan een dreigende afzetting te

ontkomen. Hij besluit onze voormalige Antillen te bezetten als een

afleidingsmanoeuvre. De enkele compagnieën landmachtinfanterie en mariniers

zijn geen partij voor het met oliegeld goed uitgeruste leger van Chavez en

worden in een paar uur tijd verslagen. Het ontbreekt Nederland aan


oorlogsbodems om een tegenaanval in te zetten; de sterk verouderde F-16 is

geen partij voor de hypermoderne Sukhoi-35s van Venezuela. Helaas, die

koninkrijksdelen zijn we kwijt.

Het nieuwe orthodox-islamitische bewind in Egypte valt Israël aan. Als gevolg

hiervan ligt het Suezkanaal bezaaid met gezonken oorlogsschepen. De doorvoer

van olietankers is niet meer mogelijk. Tegelijkertijd hebben westerse olietankers

bij Georgië te kampen met uitlokkende confrontaties door de Russische Zwarte

Zeevloot. Helaas hebben Nederland noch andere EU- en NAVO-landen

voldoende marineschepen beschikbaar om de dreiging te keren.

In Nederland gaat de benzine op de bon; er is een aantal uren per dag geen

elektriciteit.

Polen en de Baltische staten roepen de hulp in van de NAVO. Zij voelen zich

bedreigd door het leger van de Russische president Poetin, dat uit onvrede over

het NAVO-raketschild steeds meer troepen samentrekt in de enclave

Kaliningrad. De NAVO benadert ook Nederland. Den Haag kan slechts

infanterie leveren, want de tanks zijn allang afgeschaft. Door gebrek aan

onderhoud zijn slechts 3 van de 29 Apachegevechtshelikopters beschikbaar om

onze infanterie te beschermen.

Nou, nou, zult u zeggen, wat overdrijft de scribent met deze waterval aan

doemscenario‟s. Is dat zo? Veel van wat ik hierboven heb geschetst is ontleend

aan het zogenaamde dreigingsplaatje van de zogeheten “Verkenningen”, het

omvangrijke onderzoeksproject van het vorige kabinet naar toekomstige

veiligheidsontwikkelingen en dito Nederlands beleid.

Verder baseer ik mij onder meer op wetenschappelijke publicaties waaruit blijkt

dat door de toenemende vraag naar, en schaarste van energiebronnen, de kans op

energieconflicten in de nabije toekomst zeer groot is. Dat weten legers en

veiligheidsorganisaties ook. Een ander feit is dat tussen het afschaffen van de

Cougar en invoering van een nieuwe transportheli, de NH-90, een gat ligt van

een kleine tien jaar. In die periode heeft Nederland nauwelijks

transporthelikopters, niet voor terreurbestrijding, noch voor andere taken van

nationale veiligheid.

Uiteraard zullen de bovenbeschreven scenario‟s zich niet allemaal tegelijk

afspelen, maar dat kan wel los van elkaar. Het zijn reële scenario‟s waarmee we

rekening moeten houden. Dat maakt dat we moeten beseffen dat we in zulke

situaties mogelijk onvoldoende militaire capaciteiten hebben om dergelijke

dreigingen te keren dan wel aanvallen te bestrijden. De dure prijs die betaald

wordt voor de forse kortingen op Defensie. De Nederlandse bevolking vindt

bezuinigingen op Defensie prima: de Russen komen toch niet meer en het leger

is alleen maar goed om „buiten te spelen‟, in Irak of Afghanistan. Nederland

kent geen bedreigingen meer voor zijn veiligheid, we kunnen rustig gaan slapen,

zoals een premier zei in de jaren dertig.

Wanneer de beschreven scenario‟s -of andere- werkelijkheid worden, komen

we aldus bedrogen uit. Maar wie is dan verantwoordelijk? Het Nederlandse

volk, dat geen geld uit wilde geven aan Defensie? De politieke partijen, die


vrijwel allemaal forse bezuinigingen op Defensie hadden ingeboekt? Of het

kabinet, waarvan de coalitiepartners geen of weinig defensiebezuinigingen

beschreven in hun verkiezingsprogramma‟s maar er wel toe besloten? Laten we

hopen dat schrijver dezes ongelijk krijgt met zijn onheilspellende

toekomstscenario‟s. Wie neemt anders de verantwoordelijkheid op zich?

De auteur is docent aan het departement conflictstudies van de Koninklijke

Militaire School in Brussel. Bron: RD, 22.04.2011.

Minister Schultz van Haegen

doopt patrouilleschip Groningen

Het vierde en laatste schip van de Hollandklasse, de Groningen, is afgelopen

donderdag 21 april 2011 gedoopt door minister Melanie Schultz van Haegen,

Infrastructuur en Milieu, op de Galatiwerf in het Roemeense Constanta.

Al eerder kregen de Holland, Friesland en Zeeland hun naam.

De bewindsvrouwe combineerde de plechtigheid met besprekingen met haar

Roemeense ambtgenoot. Schultz van Haegen zei dat zij als doopster van het

vierde Oceangoing Patrol Vessel (OPV) graag op de hoogte blijft van het wel en

wee van de Groningen. Ze zei het jammer te vinden dat Nederland door de

bezuinigingen twee OPV's moet verkopen.


Gediplomeerd Pedicure

Ook gespecialiseerd

in

Diabetische &

Reumatische voet

(Lid van Provoet / Behandeling

op afspraak)

Monique Schenkel

Randweg 4 – Schipborg

050 - 409 1154


Website‟s

AVOM : www.avom.nl

AVOM, afd.Groningen + Koor : www.avomgroningen.nl

De AVOM-afdelingen vindt u onder : www.avom.nl

Stichting Vrienden van de K.M. : www.vvkm.nl

Koninklijke Marine : www.marine.nl

Korps Mariniers : www.mariniers.nl

COM, afd. Groningen-Drenthe : www.comgroningen-drenthe.nl

Oude vrienden van de marine : www.zeeuwse-navy-seals.nl

St. Vrienden van de Marinierskapel : www.sichtingvriendenmarinierskapel.nl

VBM/NOV : www.vbmnov.nl

SUBS, Marine jongerenclub : www.subs.nl

Veteraneninstituut : www.veteraneninstituut.nl

Ned.Instituut voor Mil.Historie : www.nimh.nl

Nationale Taptoe : www.nationaletaptoe.nl

Zeemanskoor : www.zeemanskooroveral.com

St. Museum Canadian Allied Forces

1940-1945 Groningen : www.canadianalliedforces.com

MIEN TOAL: Nije houd door Fré Schreiber

Diekstroa kocht n nije houd ien Stad. Tien joar noatied was houd versleten.

Hai gaait weerom noar winkel en zegt: „Hier bin k weer‟.

Bron: Groningen, dé weekkrant van 19.04.11.

Reünies en herdenkingen

* Voor de vele reünies en herdenkingen verwijzen we u naar de

desbetreffende rubriek in “VASTWERKEN” van maart 2011, blz. 18/19.

* Bakspost is een mailgroep van ex-marinepersoneel en actief dienend

marinepersoneel. Zij houden mailcontact met baksmaten over de hele wereld.

Doel is gewoon een fijn contact en mailen met elkaar zoals men dat ook aan de

bakstafel deed. Vele baksmaten hebben elkaar na jaren weer ontmoet door deze

mailgroep. Info: Louis Vyghen, e-mail: l.vyghen@chello.nl;

* Reüniepagina der Koninklijke Marine” organiseert tal van bijeenkomsten

voor opvarenden van marineschepen. Locatie: museumschip Hr.Ms.Mercuur te

Scheveningen. Tijdstip: 10.00 tot 16.00 uur. Kosten € 15,-. Dit bedrag is

inclusief toegang schip, rondleiding, koffie/cake en lunch.

Aanmelden via www.reuniepagina.com of www.marinematen.com of na 18.00

uur via 035-6022293. Opgave schip, dienstjaar, naam, dienstvak,

marinenummer, adres en aantal personen. Betaling geldt als opgave, overmaken

op 58.16.78.028 t.n.v. F.Vrieswijk te Soest o.v.v. reünie en naam betreffende

schip.

“Wat is democratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen. (Jan Blokker)


Voor ieder die geboren is vòòr 1945

Wij zijn overlevers!

Kijk eens naar de veranderingen die wij hebben meegemaakt:

wij werden geboren vòòr: televisie, penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel,

kopieerapparaten, plastic contactlenzen……en de pil.

Vòòr: radar, creditcards, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, panty‟s,

afwasmachines, droogmachines, elektrische dekens, airconditionering en

vòòr dat de mens op de maan liep. Wij trouwden eerst en woonden dan samen.

Wij werden geboren vòòr er huismannen waren, computerspelletjes,

computerhuwelijken en tweelingbanen, kinderdagverblijven en groepstherapie.

In onze jeugd waren kevers insecten en geen volkswagens. Wij hadden nog

nooit gehoord van TL, TV, CD, FM-radio, CNN, video, tapedecks, magnetrons,

elektrische schrijfmachines, faxen, kunstharten, kunstnieren, tekstverwerkers,

printers, draadloze telefoons, biogarde, emulgatoren, booreilanden en jongens

met oorringen, hippies, yuppies en bom-vrouwen.

Wij waren er vòòr de A27, E9, B747, de TGV en de oecumene, vòòr de AOW,

WAO, WW of VUT. Toen betekende „Made in Japan‟: rommel. Wij hadden nog

nooit gehoord van pizza‟s, Mac Donalds en instant koffie.

In onze tijd betekende Hema: Hollands Eenheidsprijzen Magazijn en een

zakhorloge koste daar f.1,-. IJsco‟s kosten 3, 5, of 10 cent. Een brief kon je voor

7 ½ cent versturen. Een nieuwe auto koste f.2.000,-. Maar bijna niemand kon dat

betalen. Benzine koste 10 cent per liter.

In die tijd was roken van een sigaar chique en interessant. Aids was het Engelse

woord voor helpers. Een relatie had met zakendoen te maken en niet met een

bed. LAT-relaties kenden wij niet. Wij wisten niet wat eten uit de muur was. De

kleur roze had met baby‟s te maken en homo betekende mens.

Wij waren er niet vòòr dat het onderscheid tussen seksen werd ontdekt, maar

wel voor het kunnen veranderen van seksen. Wij moesten het doen met wat wij

hadden of waren. Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat je een man

moest hebben om een baby te krijgen.

Geen wonder dat wij zo in de war zijn en dat er een generatiekloof is.

Maar wij hebben het overleefd en dat is een reden om te vieren!

Bron: van een onbekende auteur, overgenomen uit „Baksgewijs‟ van de AVOM

afd. Oost Overijssel januari 2005.

Musea e.d.

* Het Marinemuseum te Den Helder, www.marinemuseum.nl

* Cape Holland – Marinestad, in Den Helder:

* Museumschip ex-Hr.Ms.Mercuur. www.mercuur.net


Traditie sinds 1932

De

schatkamer juweliers

Stoeldraaierstraat 3 9712 BT Groningen

Telefoon 050 318 11 11

www.deschatkamer.nl

Modellen in 18K goud

of edelsteen

Cronometer uurwerk

Waterdicht tot 300 m


* Het Mariniersmuseum te Rotterdam: www.mariniersmuseum.nl

* Het Legermuseum in Delft, www.legermuseum.nl

tentoonstellingen:

- t/m 2011 : Prins Maurits en de tachtigejarige oorlog.

- t/m 2011 : Onder vuur, militaire dilemma‟s. wat zou jij doen?

- t/m 2011 : De mooiste vuurwapens van de wereld.

- t/m 2011 : Actie zone, van groentje tot generaal in 3 kwartier

* Het Militaire Luchtvaartmuseum te Soesterberg,

www.militaireluchtvaartmuseum.nl

* Museum der Koninklijke Marechaussee te Buren (Gld.),

www.marechausseemuseum.nl

* Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek,

www.bronbeek.nl

* Airborne Museum Hartenstein (Oosterbeek), www.airbornemuseum.nl

* Oorlogsmusea: www.oorlogsmusea.nl

* Het Haags Historisch Museum, organiseert de tentoonstelling Oorlog en

Bevrijding in 3-D. Foto‟s van Den Haag van Wim Bessenbrugge.

Te zien van 5 mei - 26 september 2010.

Is de marinier ook parachutist?

Zogenaamd goed geïnformeerden willen tegenover mariniers nog wel een de

opmerking plaatsen: “Jullie zijn mariniers, hè? Zeesoldaten… Maar jullie

kunnen niet uit een vliegtuig springen! Daarvoor moet je bij het korps

commandotroepen zijn!”

Wat zegt de marinier hierop?

De marinier zegt: “Inderdaad, de commando‟s kunnen uit een vliegtuig

springen. Het hele korps commandotroepen kan uit een vliegtuig springen. Er

zijn zoveel parachutisten onder de commando‟s, dat zij gemakkelijk uit één

vliegtuig kunnen springen. Het korps mariniers kan niet uit één vliegtuig

springen. Daar zijn meerdere vliegtuigen voor nodig!”

“Wat zeg je me nou? Zijn jullie dan ook parachutist?”

Neen, wij zijn geen parachutist, wij zijn marinier.”

Wat is dan het verschil tussen een commando en een marinier?”

“Een commando kan uit een vliegtuig springen. Een marinier kan alles, dus kan

hij ook uit een vliegtuig springen. Wat voor de commando hoofdzaak is, is voor

de marinier bijzaak.”

Zo hebben wij ook parachutisten, die gerust boven water kunnen worden

gedropped. Wanneer zij kopje onder gaan, gaan zij verder als kikvorsman.

Wanneer je een commando boven water dropt, kan je hem gelijk van de sterkte

afvoeren. Een marinier is een marinier en blijft een marinier.

Een commando is een soldaat, die na een korte commando training een groene

baret krijgt. De soldaat wordt commando.


De marinier blijft, na welke training dan ook, gewoon marinier. Wij dragen een

blauwe baret. Wij zouden ook wel de rode parachutisten baret, de groene

commando baret, de lichtblauwe baret van de Verenigde Naties, of weet ik wat

voor baretten kunnen dragen, maar wij hebben maar één kop.

En blauw is nou eenmaal de kleur van de Koninklijke Marine.

De rest? Het zijn en blijven zandhazen!

Laatst zei een commando tegen een marinier:

“Als ik geen commando was, zou ik best marinier willen zijn.”

Ja, dat begrijpen we heel goed.

En wat antwoordde de marinier? De marinier antwoordde:

“Als ik geen marinier was, zou ik er best één willen zijn!”

Wat zou een marinier anders willen zijn dan een marinier?

Als je een leeuw bent, wil je toch ook geen muis worden?!

Bron: Mariniers! Door J.Gravestijn., Om het verleden mag men glimlachen, de

toekomst zal men echter serieus moeten nemen.

Van de Koninklijke Marine, kazerne en vloot

* Hr.Ms. Snellius pikt paaltjes op

Hr.Ms Snellius heeft 53 kubieke meter hout met een totaal nat gewicht van 34

ton uit de Noordzee gevist op verzoek van de kustwacht. Na de melding dat het

vrachtschip Sally in de nacht een gedeelte van haar deklading was verloren

vroeg het kustwachtcentrum Hr.Ms Snellius te helpen met het bergen. De Sally

had deze verloren op 90 kilometer ten westen van Camperduin. Het

kustwachtvliegtuig deed eerst onderzoek naar de situatie van het schip en om de

verloren pakketten hout te lokaliseren. De volgende middag deed de kustwacht

het verzoek aan Hr.Ms. Snellius om te assisteren bij het bergen van

ronddrijvende bundels hout. De bundels waren ondertussen in zuidelijke richting

gedreven en begaven zich in de aanlooproute van Rotterdam. De Snellius pikte

het hout op en leverde haar lading af in Scheveningen, waar Rijkswaterstaat de

zaak verder heeft afgehandeld. Volgens de kustwacht is het onzeker of alle

bundels zijn opgevist omdat men niet wist hoeveel hout de koopvaarder verloren

heeft. Ook zijn van een aantal bundels de metalen banden losgeraakt waardoor

er veel losse balken ronddrijven. Bron: Van Boord, december 2010.

* OCAMFIB en Bootpeloton trainen riviergebonden optreden

De Texelse marinierseenheden van het Opleidingscentrum Amfibisch

(OCAMFIB) en het Eerste Bootpeloton organiseren voor verschillende

eenheden een training in riviergebonden optreden. Onder die eenheden varen

eigen mariniers, militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade en Senegalese

marinecommando‟s.

De amfibische troepen varen met twee LCVP‟s over de rivier Marigot de

Ndangane, vergezeld door vier zodiacs van de Belgische paracommando‟s.


Ondertussen worden de boten vanaf de oevers onder vuur genomen waarop de

geëmbarkeerde geweergroepen moeten reageren.

Voor de Senegalese soldaten was deze oefening de uitgelezen kans om ervaring

op te doen in het opereren op rivieren. Senegal kent vele rivieren, maar de

militairen hebben tot nu toe weinig doctrines ontwikkeld voor dit gebied. “Ze

leren heel veel bij en zijn enorm enthousiast en gemotiveerd”, aldus

commandant OCAMFIB, luitenant-kolonel der mariniers Michiel Posthumus.

De samenwerking met de Belgische eenheden is bij deze oefening bijzonder

prettig, merkt Posthumus verder op. De zodiacs van de Belgen zijn groter dan de

rubberboten van de mariniers en bieden daarom ruimere mogelijkheden voor het

inzetten van geweergroepen. “De samenwerking is niet zo grootschalig als wij

binnen UK/NL Amfibious Force doen, maar we spreken dezelfde taal en werken

altijd bijzonder graag met elkaar samen.”

Parallel aan de rivieroperaties voeren de luchtmobiele eenheden samen met

Franse en Belgische para‟s en mariniers een parachute-inzet uit. De

multinationale eenheid landt diep in het operatiegebied, om vandaar uit verder

op te treden. Eenheden van de luchtmobiele brigade kunnen binnen 72 uur

wereldwijd worden ingezet. Elk luchtmobiel infanteriebataljon heeft een

compagnie die als parachutisteneenheid kan worden ingezet. Ze opereren

doorgaans met helikopters, maar beschikken over parachutisten voor langere

afstanden of voor bijzondere opdrachten. Om een snelle inzet te kunnen

waarborgen, trainen Nederlandse parachutisten regelmatig hun vaardigheden.

Bron: Van Boord, maart 2011.

* Geen koude oorlog in heet Afrika.

Tijdens de escorte van een groot konvooi van de Rode Zee naar de Indische

Oceaan voer het schip Admiral Vinogradov van de Russische Federale Marine

door het patrouillegebied van Hr.Ms. De Ruyter. Een uitgelezen kans om aan

boord van één van de voormalige iconen van de Koude Oorlog de nieuwe

bondgenoot te ontmoeten. De Russische Federatie stuurt al een aantal jaren

eenheden naar de Golf van Aden om de scheepvaart in het gebied te beschermen

tegen piraterij. Na een wat aftastende start ontstond een productief overleg,

waarin concrete oplossingen en afspraken voor verdere samenwerking en

oefeningen zijn gemaakt. Zowel Rusland als NAVO toonde zich bereid de

communicatie en de gezamenlijke aanpak van de piraterij te verbeteren. “De

coördinatie tussen onze task forces groeit nu echt naar coöperatie. Ieder heeft

natuurlijk zijn eigen taken, maar we hebben concrete afspraken gemaakt om

samen acties en oefening uit te kunnen gaan voeren. Dit overleg komt de

samenwerking in anti-piraterij, maar ook de relatie tussen Rusland en NAVO in

het algemeen zeer zeker ten goede”, concludeerde de commandant van de

Standing NATO Maritime Group 2, commandeur Michiel Hijmans. Bron: Van

Boord, maart 2011.


Boek, Blad en Film

Een gouden marineperiode

Oudseiner Henk Visser heeft het tweede deel afgerond van zijn overzicht van de

eenheden van de Koninklijke Marine. Na deel 1 dat de periode tussen 1922 en

1964 beslaat, heeft hij nu een overzicht van 1950 tot 1975.

De gouden periode, noemt hij dit zelf, toen de schepen driedubbeldik in de

marinehavens lagen afgemeerd. Alle bekende namen passeren de revue, maar

ook, om eens wat te noemen: het Hulpschip Experimenteel nummer 1 of de

Jachthond. En wat te denken van de Hercules of de sleepboot Orkaan?

Naast de feitelijke informatie over schepen is er ook ruimte voor de anekdotes.

Wie weet er nog van Snibby, de scheepshond van Hr.Ms. Cerberus? Hij

overleefde duikmedische experimenten waarna hij een plek had verworven naast

de facteur van het schip.

Visser,H., De Koninklijke Marine, foto‟s en feiten 1950-1975 (Emmen 2010).

ISBN 978-90-8616-083-9

Miss Jacqueline. Hoe was het ook alweer?

Miss Jacqueline is voor veel oud-Nieuw-Guineagangers en op de schepen die

door de stille tropennacht langs de kust voeren, veel besproken. Besproken werd

zij; gezien heel weinig. En degene, die meende haar te zien hield er meestal een

fikse shock aan over: Miss Jacqueline was een spookverschijning!

Het klinkt natuurlijk vreemd dat een spookverschijning dikwijls het middelpunt

van gesprek vormde voor nuchter denkende Hollandse marinemannen. Maar in

de tropennacht, die ‟s avonds om zes uur al begint, met al zijn vreemde

beangstigende geluiden waarvan men de oorsprong niet kent, zien de dingen er

heel anders uit dan hier onder het vertrouwde licht van de Lange Jaap.

Het verhaal heeft een controleerbare oorsprong. Voordat Jacqueline een spook

werd, was zij een Amerikaanse verpleegster van vlees en bloed. Tegen het einde

van de oorlog reed zij met een arts in een jeep van Hollandia-Haven naar Kota

Baroe. Andere versies zeggen dat ze van Kota Baroe naar Ifar gingen. Maar hoe

dan ook: de jeep reed in een ravijn en beide inzittenden vonden de dood.

Het stoffelijk overschot van de dokter werd in de verwrongen jeep aangetroffen,

van Jacqueline echter geen spoor. Omdat er toen nog kannibalisme in die streek

voorkwam, is het niet uitgesloten dat zij door kannibalen is meegenomen.

Daar houdt het verhaal officieel op. Maar Jacqueline herrees. Zij wil, ondanks

alles, haar post bereiken. Daarom staat ze nu langs de weg te liften. De

chauffeur die haar laat staan zal zelf langs de bochtige weg verongelukken. Wie

haar meeneemt zal na enige tijd ontdekken dat het leuke verpleegstertje


okkenpoten heeft en watjes in haar oogholten. In deze schrikseconde verdwijnt

ze plotseling, de chauffeur geschokt achterlatend.

Ik weet van een marinier die niet tijdig van zijn rit terugkeerde. Een patrouille

die op onderzoek uitgestuurd werd, vond de truck verlaten langs de weg, de

chauffeur vond men op korte afstand in de bush. Hij liep verdwaasd rond en het

enige wat hij uitbracht was: “Miss Jacqueline”. Men heeft hem naar Holland

moeten sturen.

Zelf was ik als nuchtere Noord-Hollander natuurlijk hélemaal niet bang voor

spoken. Maar toch, toen op een avond een welbespraakt collega het verhaal in

geuren en kleuren vertelde, voelde ik me toch niet zo zeker meer. Even later liep

ik schildwacht rond het zendstation en dorst niet buiten het licht van de

gebouwen te komen. Als ik langs het pad kwam dat naar het ontvangstation liep,

keek ik gauw de andere kant op. Bang dat ik op het duistere, in het oerwoud

verdwijnende pad, een witte gedaante zou ontwaren.

Bron: „Ieder zijn vak‟, door P.J.F. van der Pol: Een verzameling beschrijvingen

van de meeste oude dienstvakken bij de Koninklijke marine, aangevuld met een

aantal waargebeurde anecdotes.

Hr.Ms. Delfzijl (M851)

De kiel voor Hr.Ms. Delfzijl werd gelegd op 30 mei 1980 en op 22 december

1980 kwam het schip uit de mal. Ruim twee jaar later, op 26 februari 1983, werd

de Delfzijl gedoopt. Zes weken later op 11 april, kon het marinedetachement in

dienst worden gesteld en kwam de bemanning aan boord. Na de eerste

proefvaart ging het schip terug naar de werf voor de zogenoemde

aftimmerperiode. De Delfzijl werd op 17 augustus van dat jaar, op steiger 21

van marinehaven Willemsoord, officieel in dienst gesteld.

1994 was een gedenkwaardig jaar, in de eerste week van juni nam het schip deel

aan de herdenkingen van ‟50 jaar vrijheid‟ voor de kust van Oostende. Ter

gelegenheid van de herdenking vijftig jaar D-day nam koning Albert II een

vlootschouw af. Op 17 juli voer de mijnenjager met een aantal grote zeilschepen

in een „parade de la liberté‟ vanaf Rouen over de Seine richting Le Havre. In

oktober van dat jaar leidde de Delfzijl een replica van een Russisch fregat De

Heilige Geest op zijn overtocht van Cuxhaven naar Amsterdam. Door slecht

weer raakte het zeilschip echter in moeilijkheden. Het tuigage was versleten en

toen de stuurkabels het begaven, dreigde het schip stuurloos te worden. Enkele

bemanningsleden gingen aan boord van het zeilschip om te assisteren.

Uiteindelijk moesten iedereen het schip verlaten. Eén van de opvarenden is

hierbij verdronken.

Op 5 juli 2000 werd de Delfzijl uit dienst gesteld. Drie jaar later, om precies te

zijn op 24 oktober 2008, werd de mijnenjager aan de Letse marine


overgedragen, die haar schip LVNS Visvaldis doopte. Bron: Van Boord,

september 2010.

Het Matrozen-ABC - marine-vocabulair (vervolg)

Pakkian. Dit is een verbastering van het Maleise woord begian (=deel, portie)

of het Javaanse bagean (=aandeel, onderafdeling, bijvoorbeeld van een fabriek).

Wordt gebruikt in de uitdrukking: Dat is niet mijn pakkian. Dat is niet mijn

zaak; daar bemoei ik me niet mee; daar heb ik niets mee te maken.

Pakkian deftig. Hiermee wordt het nette burgerpak, maar ook het

uitgaanstenue aangeduid. Hij ging in pakkian deftig passagieren.

Palen. Wordt gebruikt in de uitdrukking: Aan je palen trekken. Er vandoor

gaan; er tussen uitknijpen; de kuierlatten nemen. Hij is aan zijn palen getrokken.

Ook wel: hij is aan zijn stutten getrokken.

Palen laaien. Eén van de vele benamingen van de geslachtsgemeenschap.

Panas. Dit is Maleis voor heet, in de betekenis van hoge temperatuur. Het is

hier behoorlijk panas, zet eens een raam open.

Pan. Dit wordt gebruikt in de uitdrukking: de pan uitvreten, (makan pan).

Beffen.

Panjang. Dit komt uit het Maleis en betekent lang. Een lang persoon wordt

derhalve aangeduid met: O, bedoel je die panjang; die lange.

Parade. Op parade komen. Bij de commandant op rapport komen. Hij staat op

parade. Hij staat op rapport.

Passagieren. Gaan stappen (in het buitenland). Uit gaan. De wal opgaan. Zo

bestaat ook blind passagieren. Dat heeft niets te maken met verminderd

gezichtsvermogen maar betekent stiekem van boord, de wal opgaan, als dat niet

mag omdat men bijvoorbeeld de wacht heeft of gestraft is met arrest.

Passagierskaart. Korporaals en manschappen hebben een passagierskaart. Die

moeten ze inleveren bij de onderofficier van de wacht als ze gaan passagieren.

Wordt ook wel stationkaart (uitgesproken op z‟n Engels als steesjenkaart)

genoemd. Bij minderjarigen onder de 18 jaar, werden twee hoeken van de kaart

geknipt. Die moesten om 22.00 uur terug aan boord zijn; op zaterdagen om

23.00 uur. Gewone minderjarigen, 18 t/m 20 jarigen, hadden één hoek van de

kaart. Die moesten om 24.00 terug zijn van passagieren. De onderofficier van de

wacht kon zo controleren of iedereen op tijd binnen was. Deze regeling geldt

zowel aan boord van de schepen als bij kazernes. Een minderjarige die gehuwd

was werd als meerderjarige aangemerkt.

Pater. Dit is de aanspraaktitel van de vlootaalmoezenier. Goeden morgen pater,

nog steeds katholiek?

Patje. Een rangaanduiding op de kraag van je uniform. Voornamelijk op de jas

toetoep; de gesloten jas met opstaande kraag. De schuifpassanten met de

rangonderscheidingstekenen op de epauletten van de regenjas, trui of overhemd

werden ook patjes genoemd.

Bron: Het Matrozen-ABC, samengesteld door J.Hanssen.


Bekroonde kwaliteit uit eigen worstmakerij

Ambachtelijke Slagerij

Thonny Teerling

De Vlijt 10b 9781 ND Bedum

050-3014018

Uw vleesspecialist


Uit de Kombuis (tempo doeloe dari Marine kokki)

Gebakken Marinier

De houdbare levensmiddelenvoorraad aan boord van schepen en op kazernes

(victualiën) bestond uit de normale gebruiksvoorraad plus een zogenaamde

mobilisatievoorraad. Een extra voorraad levensmiddelen die bij calamiteiten de

„eerste nood‟ zou kunnen opvangen. Eén van de artikelen uit de

mobilisatievoorraad was Corned Beef in blik. Van die grote rechthoekige

blikken met een inhoud van 2,7 kg en zes blikken in een kartonnen doos.

Blikvoeding was voorzien van een code nummer die correspondeerde met de

aanmaakdatum. Veelal behoorden deze levensmiddelen niet tot het normale

voedingpakket (met uitzondering van in de tropen), zodat „oude codenummers‟

met enige regelmaat in aanmerking kwam voor zogenaamd „versneld‟ gebruik.

Dan kwam er een schrijven van de Intendant Zeemacht Nederland met de

opdracht bepaalde code nummers vòòr een aangegeven datum te gaan

verbruiken. Zo óók de Corned Beef. Niet direct een aantrekkelijke lekkernij,

zodat de koks van de Koninklijke Marine recepten bedachten om zoveel

mogelijk tegemoet te komen aan de smaak van de marineman. En zó is de

„Gebakken Marinier‟ ontstaan. Een gerecht dat in voorkomende gevallen ook als

zodanig op de menulijst werd opgenomen en gebruikt werd bij het avondeten.

Bij de broodmaaltijd.

Recept (voor circa 4 porties)

Ingrediënten:

- Blikje Corned Beef (ongeveer 350 gram)

- 2 uien

- 2 tenen knoflook

- 1 theelepel Sambal Badjak

- Scheutje Ketjap Manis naar smaak

- Eventueel zout naar smaak

- Olijfolie

Bereiding:

De uien snipperen en de knoflook fijn hakken. Daarna dit mengsel fruiten in

olijfolie. Nu de sambal toevoegen met de fijngesneden Corned Beef. Even

aanbakken. Serveren op wittebrood of een wit kadetje. In een kwartiertje heeft u

een lekkere warme hap voor de lunch.

Selamat makan! van H.G.


Koopt en/of doe zaken met onze adverteerders.

Voor wat hoort wat!

Immers: zo helpen wij elkaar!!!

(zie ook www.avomgroningen.nl)

Lijst van Adverteerders

Annelien Kapsalon Bedum

Balkema Bloemenhuis Bedum

´t Boswinkeltje Postzegelhandel Veendam

Coolman Electrotechn. Buro Bedum

Copy center Sint Jansstraat 21-23 Groningen

De Boegschroef Hotel – Resraurant Delfzijl

De Schatkamer Juwelier Groningen

Finesse Makelaars en Taxateurs Groningen

Groningen Seaports Handelskade West 12 Delfzijl

Hundfeld Scheepswerf Eemskanaal ZZ 26 Delfzijl

Landman Petit Visrestaurant Termunten

Mulder-Steendam Autobedrijf Farmsum

“Neptunus” Kon.Z-& Roeivereniging Delfzijl

ODN Olie Distributie Noord Bedum

Oosterhoff/Mannenmode Oók AVOM-tenue Groningen

Richard Kapsalon Bedum

Sip Bloemberg Eetcounter Groningen

Thonny Teerling Ambachtelijke slagerij Bedum

Ubels Off-Shorebedrijf Bedum

Uitvaartcentrum Boerhavelaan 19 Groningen

Voetsalon Monique Pedicure Schipborg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!