02.09.2013 Views

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Algemene</strong> <strong>Vereniging</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>personeel</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong><br />

Op<br />

Koers<br />

Hr.Ms. Groningen Uitgave MEI 2011<br />

A F D E L I N G G R O N I N G E N


Heere, bewaar ´s Lands vloot. Spaar genadighlijk onze<br />

officieren, matrozen en soldaten, die voor een klein geld<br />

zooveel ongemak en gevare uit staen. Geef hun<br />

kloekmoedigheid en kracht; opdat zij on<strong>de</strong>r Uwen zegen<br />

d´overwinning mogen wegdraghen.<br />

Laatste woor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Michiel Adriaansz.De Ruyter op zijn<br />

sterfbed aan boord <strong>van</strong> <strong>de</strong> “Eendragt” na <strong>de</strong>n zeestrijd in<br />

<strong>de</strong> baai <strong>van</strong> Syraccuse op 29 april 1676.<br />

Nr. 2 – mei 2011 Jaargang 18<br />

* Van <strong>de</strong> voorzitter<br />

* Doelstellingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> AVOM<br />

* AVOM-Groningen, bestuur, commissies en koor<br />

* Mutaties le<strong>de</strong>nbestand<br />

* Activiteiten-agenda (AVOM en Koor)<br />

* Opdat wij ge<strong>de</strong>nken…<br />

* Aanvraagformulier POSTACTIEVENPAS<br />

* Door bezuinigingen geen antwoord op reële scenario‟s<br />

* Minister Schultz <strong>van</strong> Haegn doopt patrouilleschip Groningen<br />

* Website‟s<br />

* Reüniekalen<strong>de</strong>r e.d.<br />

* Voor ie<strong>de</strong>r die geboren is vòòr 1945<br />

* Musea e.d.<br />

* Is <strong>de</strong> marinier ook parachutist?<br />

* Van <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>, kazerne en vloot<br />

* Boek, Blad en Film<br />

* Hoe was het ook alweer? Miss Jacqueline<br />

* Hr.Ms. Delfzijl (M851)<br />

* Het Matrozen-ABC, marinevocabulair<br />

* Uit <strong>de</strong> Kombuis<br />

* Lijst <strong>van</strong> adverteer<strong>de</strong>rs<br />

AVOM-LEDEN, EN DE VELE ANDERE “OP KOERS” LEZERS,<br />

DOEN ALLEREERST ZAKEN MET ONZE ADVERTEERDERS<br />

LATEN ZICH HELPEN, OF KOPEN DAAR HUN WAAR.<br />

ZO HELPEN WIJ IMMERS ELKAAR!!!<br />

(zie ook www.avomgroningen.nl)<br />

Van <strong>de</strong> voorzitter<br />

Vrij kort na elkaar ont<strong>van</strong>gt U al weer <strong>de</strong> 2 e Op Koers <strong>van</strong> dit jaar.<br />

Dit is gekomen omdat <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarverga<strong>de</strong>ring, annex 1 e Oploop wat is<br />

verschoven naar een latere datum dan normaal.


Wij zullen trachten <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> <strong>Algemene</strong> Le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring weer te hou<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> maand maart, zoals wij gewoon waren.<br />

We zitten nu in <strong>de</strong> maand <strong>van</strong> her<strong>de</strong>nking en bezinning.<br />

Uw voorzitter en secretaris waren op uitnodiging <strong>van</strong> het 4 & 5 mei comité<br />

Amsterdam uitgenodigd voor een gesprek in Herinneringscentrum Westerbork.<br />

Regionaal wil<strong>de</strong> men inventariseren hoe <strong>de</strong> plaatselijke 4 & 5 mei comités<br />

dachten over <strong>de</strong> jaarlijks terugkeren<strong>de</strong> her<strong>de</strong>nkingen en een dag later het<br />

feestvieren. Lan<strong>de</strong>lijk gezien bleek dat ie<strong>de</strong>reen <strong>van</strong> mening is dat wij moeten<br />

blijven her<strong>de</strong>nken en dat wij best mogen feesten op <strong>de</strong> toch al weer geruime tijd<br />

achter ons liggen<strong>de</strong> bevrijding.<br />

Ook <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nkingen <strong>van</strong> gesneuvel<strong>de</strong> dienstmakkers mogen wij niet aan ons<br />

voorbij laten gaan en daarom waren veel le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> AVOM, BNMO, BvW,<br />

COM, VIM, VOMI, en VOKS aanwezig op 26 april te Appingedam bij het<br />

Indie-monument.<br />

Het was on<strong>de</strong>r regie <strong>van</strong> Enno Hansen (S.V.P.G.) we<strong>de</strong>rom een plechtige<br />

her<strong>de</strong>nking, opgeluisterd met muziek <strong>van</strong> een militaire fanfare uit Assen.<br />

Er komen nog enkele <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze zinvolle dagen in mei en juni en ik hoop dat U in<br />

staat bent om een en an<strong>de</strong>r mee te maken, want wij mogen niet vergeten.<br />

Tot zover en recht zo die gaat, houwe zo.<br />

Joop Tak, vz.<br />

Doelstellingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> AVOM<br />

* Het bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong> kameraadschap <strong>van</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> vereniging en het<br />

behartigen <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangen <strong>van</strong> hen die als militair <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong><br />

hebben gediend, in het bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> vereniging.<br />

* Het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> goe<strong>de</strong> contacten en betrekkingen met <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong><br />

<strong>Marine</strong>.<br />

* Het me<strong>de</strong> hoog hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> eer en <strong>de</strong> tradities <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>.<br />

Het in herinnering hou<strong>de</strong>n en eren <strong>van</strong> hen die gesneuveld of overle<strong>de</strong>n zijn in<br />

dienst <strong>van</strong> het va<strong>de</strong>rland en in het bijzon<strong>de</strong>r hen die in dienst <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong> zijn gevallen.<br />

* In gevallen <strong>van</strong> materiële en/of immateriële no<strong>de</strong>n of an<strong>de</strong>re belangen, <strong>van</strong><br />

le<strong>de</strong>n of nabestaan<strong>de</strong>n <strong>van</strong> le<strong>de</strong>n, zal <strong>de</strong> AVOM een adviseren<strong>de</strong> of<br />

doorverwijzen<strong>de</strong> functie hebben, in eerste aanleg naar <strong>de</strong> reeds bestaan<strong>de</strong><br />

organisaties c.q. instellingen binnen <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>.<br />

* De vereniging tracht dit doel te bereiken door on<strong>de</strong>r meer:<br />

° het hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen, bijeenkomsten, excursies e.d.;<br />

° het uitgeven <strong>van</strong> een verenigingsorgaan en an<strong>de</strong>re geschriften;<br />

° het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> goe<strong>de</strong> contacten met overheids- en an<strong>de</strong>re instanties;<br />

° het behulpzaam zijn bij het herstellen <strong>van</strong> contacten tussen oud-collega´s<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>


AVOM Groningen, bestuur, commissie en koor<br />

Vz. Joop Tak Secr. Jim Tigchelaar<br />

Floraka<strong>de</strong> 206 Siersteenlaan 468-41<br />

9713 ZG Groningen 9743 ES Groningen<br />

Tel.: 06-15542980 Tel.: 050-5775818<br />

E-mail: jo.ta@home.nl E-mail: jim.tigchelaar@home.nl<br />

1 e Penningmeester: 2 e Penningmeester (geen bestuurslid)<br />

Ad Hulsebos Ton <strong>van</strong> Ar<strong>de</strong>nnen, Het Want 17<br />

Waldadrift 156 9733 BA Groningen<br />

9781 KH Bedum Tel. 050-5411227 (gewijzigd nummer!)<br />

Tel.: 050-3012394 E-mail: <strong>van</strong>ar<strong>de</strong>nnen@home.nl<br />

E-mail: ad.hulsebos@orange.nl Rabo: nr. 30 63 60 004 t.n.v. AVOM,<br />

af<strong>de</strong>ling Groningen<br />

Lid: Martend Gnod<strong>de</strong> (O.S.& O) Lid: Henk Gerrits (Red. Op Koers)<br />

Goudlaan 563 Hora Siccamasingel 14-A<br />

9743 CR Groningen 9721 HM Groningen<br />

Tel.:050-5790766/06-51878678 Tel.: 050-5263675<br />

E-mail:mgnod<strong>de</strong>@planet.nl E-mail: henk.gerrits@hetnet.nl<br />

Le<strong>de</strong>n-administrateur: O.S.&O. commissie:<br />

Ton <strong>van</strong> Ar<strong>de</strong>nnen Martend Gnod<strong>de</strong>, Theo Laan en<br />

adres: zie bij bestuur Richard Meijer<br />

De dames Gea Pinkster, Alie Went en Monique Schenkel hebben zich bereid<br />

verklaard te assisteren bij het klaarmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> bittergarnituur e.d.<br />

Redactie “Op Koers”<br />

Lid: Lou Klaassens Lid: Joop Tak, zie bij bestuur<br />

Spijkerboor 1<br />

9751 GV Haren Eindredactie: Henk Gerrits, zie bij bestuur<br />

Tel.: 050-5348950 E-mail : henk.gerrits@hetnet.nl<br />

E-mail: l-klaassens@home.nl<br />

P.R.vertegenwoordiging:<br />

Ben <strong>van</strong> Eldik Aart Ligtlee<br />

P.R. Groningen e.o. P.R. Appingedam e.o.<br />

Verweystraat 75 Mr.Borgesiusstraat 26<br />

9721 LW Groningen 9902 GD Appingedam<br />

Tel.: 050-5273460 Tel.: 0596-624739<br />

Klaas Groefsema, P.R. voor Delfzijl e.o.<br />

Julianalaan 7, 9781 ED Bedum: 050-3016136, E-mail: famgroefsema@tele2.nl


Advertentiecolporteur:<br />

Ben <strong>van</strong> Eldik (adres bij P.R.).<br />

“Lief en Leed”<br />

Anneke Schlaman 9743 CM Groningen<br />

Goudlaan 491 Tel. 050-5417796 of 06-20554708<br />

Is er een „feest‟ aanstaan<strong>de</strong>, of is er iemand ziek, laat het dan zo spoedig<br />

mogelijk aan “Lief en Leed- Anneke Schlaman” weten.<br />

Koor: www.avomgroningen.nl Pennm./P.R. Lou Klaassens<br />

Koorlei<strong>de</strong>r/ secretaris adres: zie bij redactie „Op Koers‟<br />

Klaas Groefsema Banknummer: 4423975<br />

adres: zie bij P.R. voor Delfzijl<br />

.<br />

Dirigent: Muzikale begeleiding: Geluidstechniek:<br />

Janny Ubels Theo Laan Richard Meijer<br />

Boterdiep OZ 21 Sportlaan 4-41 Spieghelstraat 115<br />

9781 JB Bedum 9728 PH Groningen 9721 JT Groningen<br />

Tel. 050-3010291 Tel. 06-28189805 Tel.: 06-38955260/<br />

henkubels@tele2.nl theo.laan@home.nl 050-5265717<br />

Le<strong>de</strong>n-mutaties:<br />

Ingevolge richtlijnen <strong>van</strong> het HB dienen alle le<strong>de</strong>nmutaties, adreswijzigingen<br />

e.a., doorgegeven te wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> secretaris <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling, i.c. Jim<br />

Tigchelaar. Door <strong>de</strong> zorg <strong>van</strong> <strong>de</strong> secretaris zullen vervolgens alle<br />

belanghebben<strong>de</strong>n daarover wor<strong>de</strong>n geïnformeerd.<br />

MIEN TOAL: Hond dood door Fré Schreiber<br />

Geert het n hond kocht <strong>van</strong> Diekstroa. n Daag loater ligt hond dood ien t hok.<br />

Geert beklagt hom bie Diekstroa, mor dij zegt:<br />

„Dat is singelier, dat het e bie mie nog nooit doan.<br />

Activiteitenagenda - af<strong>de</strong>ling Groningen 2010-2011<br />

18.05.11 AVOM-le<strong>de</strong>nraad te Hollandse Rading.<br />

07.06.11 Her<strong>de</strong>nking Provinciaal Indië-monument Selwer<strong>de</strong>rhof.<br />

25.06.11 Nationale Veteranendag in Den Haag.<br />

30.06.11 <strong>Marine</strong> Veteranendag in Den Hel<strong>de</strong>r.<br />

30.09.11 25-jarig jubileum AVOM in Den Hel<strong>de</strong>r.<br />

08.10.11 Oploopavond in <strong>de</strong> Bunker.<br />

10.12.11 Oploopavond in <strong>de</strong> Bunker.<br />

De „Oploopavon<strong>de</strong>n‟ beginnen om 20.00 uur. De bar is om 19.30 uur open.<br />

We beginnen evenwel met koffie, met iets erbij.


Voor catering zijn wij graag<br />

uw gastheer<br />

Diners<br />

Warme en kou<strong>de</strong> buffetten<br />

Diverse sala<strong>de</strong>s<br />

Broodjes<br />

Van Lenneplaan 107 | T 050 – 525 39 42<br />

9721 PE Groningen | F 050 – 527 36 21<br />

<strong>Koninklijke</strong> Zeil- en Roeivereniging Neptunus<br />

Is opgericht in 1876 en telt inmid<strong>de</strong>ls meer dan 1000 le<strong>de</strong>n.<br />

Neptunus tracht <strong>de</strong> watersport in <strong>de</strong> ruimste zin te bevor<strong>de</strong>ren door o.a. <strong>de</strong><br />

traditionele Pinksterfeesten te organiseren.<br />

Wordt lid <strong>van</strong> Neptunus voor slechts € 7,-- per jaar.<br />

Opgave bij:<br />

A. Engelsman, Redgerlaan 3, 9934 PS Delfzijl, 0596-634745


Het bestuur rekent op een royale opkomst. U draagt <strong>de</strong> AVOM immers een<br />

warm hart toe! Wilt u daarom <strong>de</strong> data opnemen in uw agenda of kalen<strong>de</strong>r?<br />

AVOM-Koor<br />

Repetities <strong>van</strong> het Koor elke maandag om 19.30 uur, m.u.v. <strong>de</strong> eerste maandag<br />

<strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re maand, in „De Bunker‟ op <strong>de</strong> Esserberg.<br />

De repetities liggen gewoonlijk stil, <strong>van</strong>wege vakanties e.d., <strong>van</strong> ergens in mei<br />

tot medio september. Nieuwe le<strong>de</strong>n zijn <strong>van</strong> harte welkom.<br />

Optre<strong>de</strong>n Koor (aanvullingen voorbehou<strong>de</strong>n):<br />

23.09.11 Wiemersheerd, Woonzorgcentrum te Loppersum.<br />

23.11.11 ANBO te Annen (Drenthe) in het Dorpshuis aldaar.<br />

Kort verslag <strong>van</strong> het optre<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het AVOM-koor Groningen op het<br />

Bevrijdingsfeest te Bedum op 16 april 2011.<br />

Het was wel erg vroeg: 12 uur zingen, 11.30 uur aanwezig zijn, maar ie<strong>de</strong>reen<br />

was op tijd, en vol goe<strong>de</strong> moed ston<strong>de</strong>n we om 12.10 uur op <strong>de</strong> trailer en zongen<br />

we uit volle borst. Ondanks dat we niet veel publiek had<strong>de</strong>n, maar <strong>de</strong> soldaten<br />

die er waren maakten veel goed. Langzaamaan naar <strong>de</strong> pauze toe kwamen er<br />

meer mensen bij. Nadat we een kleine versnapering kregen <strong>van</strong> Henk Ubels<br />

(bedankt!), was het toch wel wat drukker gewor<strong>de</strong>n.<br />

Na <strong>de</strong> pauze zongen we nog 4 lie<strong>de</strong>ren, en on<strong>de</strong>rtussen kwamen <strong>de</strong> soldaten aan-<br />

gemarcheerd die zich keurig in het gelid opstel<strong>de</strong>n. Want we gingen afsluiten


met het Cana<strong>de</strong>se volkslied en het Wilhelmus met <strong>de</strong> soldaten keurig in <strong>de</strong><br />

houding, wat bij het publiek, en bij ons, grote waar<strong>de</strong>ring vond.<br />

Al met al een goed en geslaagd optre<strong>de</strong>n in Bedum. Een ie<strong>de</strong>r ging dan ook in<br />

<strong>de</strong> loop <strong>van</strong> <strong>de</strong> middag met een goed gevoel weer naar huis terug.<br />

Ingezon<strong>de</strong>n door Bertus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Tuuk.<br />

Opdat wij ge<strong>de</strong>nken…<br />

Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> doelstellingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> AVOM is:<br />

“Het me<strong>de</strong> hoog hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> eer en <strong>de</strong> tradities <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>.<br />

Het in herinnering hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hen die gesneuveld of overle<strong>de</strong>n zijn in dienst<br />

<strong>van</strong> het va<strong>de</strong>rland en in het bijzon<strong>de</strong>r hen die in dienst <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong><br />

<strong>Marine</strong> zijn gevallen.<br />

- 26.04.11, Her<strong>de</strong>nking Indië-monument Appingedam;<br />

- 04.05.11, Nationale Do<strong>de</strong>nher<strong>de</strong>nking. “Stille Tocht” Groningen en<br />

Delfzijl;<br />

- 07.06.11, Her<strong>de</strong>nking Provinciaal Indië-monument Selwer<strong>de</strong>rhof Groningen.<br />

Opdat wij niet vergeten…<br />

In het „Algemeen <strong>Marine</strong> Weekblad‟, <strong>de</strong> voorloper <strong>van</strong> <strong>de</strong> Trivizier, <strong>van</strong> 23<br />

<strong>de</strong>cember 1949 stond een artikel on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> titel: ‘Indrukken op een thuisreis’.<br />

Vanwege <strong>de</strong> lengte <strong>van</strong> het artikel nemen we alleen het begin en het slot over:<br />

“Gij hebt allen een zeer moeilijke perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> enige lange jaren achter <strong>de</strong> rug en<br />

zijt verlangend naar huis”, aldus sprak <strong>de</strong> Vlootvoogd in Indonesië, Vice-<br />

Admiraal Pinke, in zijn afscheidswoor<strong>de</strong>n aan het <strong>de</strong>tachement <strong>Marine</strong> en<br />

Mariniers, hetwelk op 11 augustus 1949, nagewuifd door vele vrien<strong>de</strong>n en<br />

belangstellen<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> haven <strong>van</strong> Tandjong Priok verliet om <strong>de</strong> thuisreis op het<br />

motorschip “Johan <strong>van</strong> Ol<strong>de</strong>nbarneveld” te aanvaar<strong>de</strong>n. Moe en verlangend.<br />

Deze woor<strong>de</strong>n kenschetsen wel het beste <strong>de</strong> stemming, welke er heerste on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> repatriëren<strong>de</strong>n <strong>van</strong> dit schip. Moe <strong>van</strong> <strong>de</strong> zenuwslopen<strong>de</strong> spanning <strong>van</strong> het<br />

zware patrouilleren door <strong>de</strong> rimboe, over bergkammen en door ravijnen, <strong>van</strong> het<br />

uitputten<strong>de</strong> waken in lange, zwoele nachten, moe <strong>van</strong> het ein<strong>de</strong>loze, eenzame<br />

patrouilleren op zee, moe <strong>van</strong> acties, welke men achter <strong>de</strong> rug had, <strong>van</strong> het alom<br />

dreigen<strong>de</strong> gevaar <strong>van</strong> overrompeling en hin<strong>de</strong>rlagen, en verlangen<strong>de</strong> naar huis,<br />

naar rust, naar vergetelheid.<br />

Het motorschip “Johan <strong>van</strong> Ol<strong>de</strong>nbarneveld”, in 1930 gebouwd voor <strong>de</strong><br />

Stoomvaart Maatschappij Ne<strong>de</strong>rland en bestemd voor <strong>de</strong> maildienst op<br />

Indonesië, met zijn eerste, twee<strong>de</strong> en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> klas een accommodatie gevend aan<br />

ongeveer 600 passagiers, eens een trots voorbeeld <strong>van</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

scheepsbouwkunst, thans varend met 2300 man repatriëren<strong>de</strong>n, waaron<strong>de</strong>r 450<br />

vrouwen en kin<strong>de</strong>ren en… 307 zieken en gewon<strong>de</strong>n. Met volle <strong>de</strong>kken, volle<br />

gangen, volle verblijven, een opeengepakte mensenmenigte, een mierenhoop


gelijk, 2300 man, elk voor zich zelf trachtend een rustig plekje te veroveren aan<br />

boord en het niet vin<strong>de</strong>nd, voorwaar geen plezierreisje!<br />

Maar men aanvaard<strong>de</strong> <strong>de</strong> ongemakken, welke een reis met een<br />

troepentransportschip nu eenmaal onvermij<strong>de</strong>lijk met zich me<strong>de</strong> brengt, zon<strong>de</strong>r<br />

morren, want men verlang<strong>de</strong> naar huis………………………………………….<br />

Op <strong>de</strong> 31 ste augustus werd een volledige kermis op het promena<strong>de</strong><strong>de</strong>k opgetuigd,<br />

compleet met waarzegger en grabbelton. Natuurlijk mocht <strong>de</strong>ze dag<br />

(Koninginnedag) niet ongemerkt voorbij gaan. Nee, we mochten niet klagen.<br />

We had<strong>de</strong>n het slechter kunnen treffen, dan met <strong>de</strong> “ou<strong>de</strong> Johan”. Het werd dan<br />

ook alles zeer gewaar<strong>de</strong>erd, doch kon toch niet een uitbundige stemming<br />

ontlokken. ‟s Avonds hoor<strong>de</strong> men op het kleine achter<strong>de</strong>kje, boven het bureau<br />

vaste staf, <strong>de</strong> weemoedige oud-Hollandse liedjes opklinken. Hier in <strong>de</strong> stilte, in<br />

het donker, uitte men zijn heimwee naar Patria. Ook <strong>de</strong> humoristische noot<br />

ontbrak niet aan boord. “De laatste snik”, met als strekking: “Het enigst<br />

waar<strong>de</strong>loos gezwam tussen Priok en Amsterdam” , slaag<strong>de</strong> zeer zeker in zijn<br />

opzet <strong>de</strong> Kiekeboe en Okido te overtreffen.<br />

Maar meer belangstelling trok nog <strong>de</strong> in <strong>de</strong> rooksalon opgehangen routekaart,<br />

waar dagelijks <strong>de</strong> middagpositie op aangebracht werd. En <strong>de</strong><br />

stemmingsbarometer rees en daal<strong>de</strong> met het aantal afgeleg<strong>de</strong> mijlen <strong>de</strong>r laatste<br />

24 uur. Vooral na Port Said, toen <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> snelheid <strong>van</strong> 15 knopen<br />

terugliep tot 12, was <strong>de</strong> kritiek niet <strong>van</strong> <strong>de</strong> lucht. En met het aandoen <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re<br />

havenplaats was <strong>de</strong> steeds weerkeren<strong>de</strong> vraag: “Hoe laat vertrekken we weer?”<br />

En morgen is dan <strong>de</strong> reis ten ein<strong>de</strong>. Morgen in het Va<strong>de</strong>rland. Morgen thuis. We<br />

hebben er allen naar verlangd. Morgen sluiten we een perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> ons leven af.<br />

Een zware, een moeilijke perio<strong>de</strong>, maar noodzakelijk; we beseffen dat. Morgen<br />

staan onze moe<strong>de</strong>rs, vrouwen, verloof<strong>de</strong>n, familie, vrien<strong>de</strong>n en kennissen op <strong>de</strong><br />

ka<strong>de</strong> en wuiven ons toe. Verheugd en dankbaar over onze terugkeer. Morgen is<br />

<strong>de</strong> dag <strong>van</strong> weerzien. Een dag <strong>van</strong> vreug<strong>de</strong>, <strong>van</strong> feest.<br />

Maar misschien zal morgen op <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>, temid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> blij<strong>de</strong> schare<br />

verwelkomen<strong>de</strong>n, een moe<strong>de</strong>r, een vrouw of meisje staan, die niet <strong>de</strong>elt in <strong>de</strong><br />

algemene vreug<strong>de</strong>. Een moe<strong>de</strong>r, wier zoon nooit meer zal weerkeren. Een<br />

vrouw, wier echtgenoot gevallen is in “dat verre Indië”. Een meisje, wier hoop<br />

en toekomsti<strong>de</strong>alen vervlogen zijn, omdat “hij” niet meer is. Zij zullen kijken<br />

naar <strong>de</strong> velen, die terugkeren en stiekem een traan uit het oog wegpinken. Zij<br />

zullen eenzaam weer naar huis gaan en hun leed in stilte dragen. Dat is <strong>de</strong><br />

tragiek <strong>van</strong> <strong>de</strong> oorlog. Moge God hen troosten. En moge het Ne<strong>de</strong>rlandse volk<br />

zijn zonen ge<strong>de</strong>nken, die gevallen zijn. Die ook hun plicht gedaan hebben; en<br />

nog wel tot het uiterste.<br />

In zee, 5 september 1949, Commentator.<br />

Bron: Trivizier nr. ¾, maart/april 2011.


Aanvraagformulier POSTACTIEVENPAS<br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vakbond voor Defensie<strong>personeel</strong> VBM/NOV<br />

(www.vbmnov.nl) vindt u een artikel met een link naar het aanvraagformulier<br />

voor een postactieven- en/of dienstslachtofferpas. De dienstslachtofferpas wordt<br />

aangebo<strong>de</strong>n aan werknemers die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> dienst gehandicapt zijn geraakt.<br />

De postactievenpas is bedoeld voor me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> wie <strong>de</strong> actieve dienst is<br />

beëindigd door (functioneel) leeftijdsontslag, pensioen of na een dienstverband<br />

<strong>van</strong> minimaal 12 jaar. Met <strong>de</strong> instelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> passen geeft Defensie gevolg aan<br />

een wens <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer en <strong>van</strong> <strong>de</strong> vakbon<strong>de</strong>n zoals <strong>de</strong> Vakbond voor<br />

Defensie<strong>personeel</strong> VBM/NOV. De pas geeft <strong>de</strong> mogelijkheid om in binnen- en<br />

buitenland aan te tonen dat u postactief <strong>de</strong>fensieme<strong>de</strong>werker bent, dan wel dat u<br />

dienstslachtoffer bent. De pas geeft ook recht op enkele faciliteiten, zoals een<br />

gratis <strong>de</strong>fensieperiodiek. Ook kunt u, tegen gereduceerd tarief een (extra)<br />

voor<strong>de</strong>lenpas aanvragen, te vergelijken met <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>lenpas voor veteranen.<br />

Voor info KM: SPI&O, Gebouw 35, Kamer J355, MPC 58A, Postbus 90701,<br />

2509 LS Den Haag. Aanvragen KM: Bureau <strong>Algemene</strong> Personele Zorg<br />

Ontwikkeling en Ontspanning – Gebouw Alk, Antwoordnummer 300, 1780 VB<br />

Den Hel<strong>de</strong>r, tel. 0223-654844.<br />

Een aanvraagformulier kunt u downloa<strong>de</strong>n via www.vbmnov.nl;<br />

DE VERSCHIJNING VAN “OP KOERS” WORDT VOORAL MOGELIJK<br />

GEMAAKT DOOR ONZE ADVERTEERDERS<br />

HARTELIJK DANK DAARVOOR!!!<br />

(zie ook avomgroningen.nl)<br />

Door bezuinigingen geen antwoord op reële scenario‟s<br />

De bezuinigingsron<strong>de</strong> bij Defensie maakt dat Ne<strong>de</strong>rland in <strong>de</strong> toekomst geen<br />

antwoord meer heeft op reële bedreigingen, betoogt dr. Marcel <strong>de</strong> Haas.<br />

Wie durft <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid hiervoor op zich te nemen?<br />

Afghanistan is na het vertrek <strong>van</strong> <strong>de</strong> NAVO weer een bolwerk <strong>van</strong> <strong>de</strong> taliban<br />

gewor<strong>de</strong>n. Ook voor al-Qaida is dat land opnieuw een thuishaven. Niet alleen<br />

Berlijn en Parijs maar ook Amsterdam en Rotterdam plukken hier<strong>van</strong> <strong>de</strong> wrange<br />

vruchten. Een radicaal-islamitische terreurgroep gijzelt het Amsterdamse<br />

stadsbestuur; een an<strong>de</strong>re groepering doet hetzelf<strong>de</strong> met <strong>de</strong> bedrijfsleiding <strong>van</strong><br />

Shell in Pernis. De antiterreureenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> marechaussee en <strong>de</strong> mariniers<br />

wor<strong>de</strong>n geactiveerd. De gangbare en meest effectieve bevrijdingsactie waarop<br />

<strong>de</strong>ze eenhe<strong>de</strong>n getraind waren – met <strong>de</strong> transporthelikopter Cougar – is niet<br />

meer mogelijk, <strong>de</strong> heli is wegbezuinigd.<br />

In Venezuela zijn opstan<strong>de</strong>n uitgebroken on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> armlastige bevolking.<br />

Presi<strong>de</strong>nt Chavez ziet een oplossing om aan een dreigen<strong>de</strong> afzetting te<br />

ontkomen. Hij besluit onze voormalige Antillen te bezetten als een<br />

afleidingsmanoeuvre. De enkele compagnieën landmachtinfanterie en mariniers<br />

zijn geen partij voor het met oliegeld goed uitgeruste leger <strong>van</strong> Chavez en<br />

wor<strong>de</strong>n in een paar uur tijd verslagen. Het ontbreekt Ne<strong>de</strong>rland aan


oorlogsbo<strong>de</strong>ms om een tegenaanval in te zetten; <strong>de</strong> sterk verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> F-16 is<br />

geen partij voor <strong>de</strong> hypermo<strong>de</strong>rne Sukhoi-35s <strong>van</strong> Venezuela. Helaas, die<br />

koninkrijks<strong>de</strong>len zijn we kwijt.<br />

Het nieuwe orthodox-islamitische bewind in Egypte valt Israël aan. Als gevolg<br />

hier<strong>van</strong> ligt het Suezkanaal bezaaid met gezonken oorlogsschepen. De doorvoer<br />

<strong>van</strong> olietankers is niet meer mogelijk. Tegelijkertijd hebben westerse olietankers<br />

bij Georgië te kampen met uitlokken<strong>de</strong> confrontaties door <strong>de</strong> Russische Zwarte<br />

Zeevloot. Helaas hebben Ne<strong>de</strong>rland noch an<strong>de</strong>re EU- en NAVO-lan<strong>de</strong>n<br />

voldoen<strong>de</strong> marineschepen beschikbaar om <strong>de</strong> dreiging te keren.<br />

In Ne<strong>de</strong>rland gaat <strong>de</strong> benzine op <strong>de</strong> bon; er is een aantal uren per dag geen<br />

elektriciteit.<br />

Polen en <strong>de</strong> Baltische staten roepen <strong>de</strong> hulp in <strong>van</strong> <strong>de</strong> NAVO. Zij voelen zich<br />

bedreigd door het leger <strong>van</strong> <strong>de</strong> Russische presi<strong>de</strong>nt Poetin, dat uit onvre<strong>de</strong> over<br />

het NAVO-raketschild steeds meer troepen samentrekt in <strong>de</strong> enclave<br />

Kaliningrad. De NAVO bena<strong>de</strong>rt ook Ne<strong>de</strong>rland. Den Haag kan slechts<br />

infanterie leveren, want <strong>de</strong> tanks zijn allang afgeschaft. Door gebrek aan<br />

on<strong>de</strong>rhoud zijn slechts 3 <strong>van</strong> <strong>de</strong> 29 Apachegevechtshelikopters beschikbaar om<br />

onze infanterie te beschermen.<br />

Nou, nou, zult u zeggen, wat overdrijft <strong>de</strong> scribent met <strong>de</strong>ze waterval aan<br />

doemscenario‟s. Is dat zo? Veel <strong>van</strong> wat ik hierboven heb geschetst is ontleend<br />

aan het zogenaam<strong>de</strong> dreigingsplaatje <strong>van</strong> <strong>de</strong> zogeheten “Verkenningen”, het<br />

om<strong>van</strong>grijke on<strong>de</strong>rzoeksproject <strong>van</strong> het vorige kabinet naar toekomstige<br />

veiligheidsontwikkelingen en dito Ne<strong>de</strong>rlands beleid.<br />

Ver<strong>de</strong>r baseer ik mij on<strong>de</strong>r meer op wetenschappelijke publicaties waaruit blijkt<br />

dat door <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> vraag naar, en schaarste <strong>van</strong> energiebronnen, <strong>de</strong> kans op<br />

energieconflicten in <strong>de</strong> nabije toekomst zeer groot is. Dat weten legers en<br />

veiligheidsorganisaties ook. Een an<strong>de</strong>r feit is dat tussen het afschaffen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Cougar en invoering <strong>van</strong> een nieuwe transportheli, <strong>de</strong> NH-90, een gat ligt <strong>van</strong><br />

een kleine tien jaar. In die perio<strong>de</strong> heeft Ne<strong>de</strong>rland nauwelijks<br />

transporthelikopters, niet voor terreurbestrijding, noch voor an<strong>de</strong>re taken <strong>van</strong><br />

nationale veiligheid.<br />

Uiteraard zullen <strong>de</strong> bovenbeschreven scenario‟s zich niet allemaal tegelijk<br />

afspelen, maar dat kan wel los <strong>van</strong> elkaar. Het zijn reële scenario‟s waarmee we<br />

rekening moeten hou<strong>de</strong>n. Dat maakt dat we moeten beseffen dat we in zulke<br />

situaties mogelijk onvoldoen<strong>de</strong> militaire capaciteiten hebben om <strong>de</strong>rgelijke<br />

dreigingen te keren dan wel aanvallen te bestrij<strong>de</strong>n. De dure prijs die betaald<br />

wordt voor <strong>de</strong> forse kortingen op Defensie. De Ne<strong>de</strong>rlandse bevolking vindt<br />

bezuinigingen op Defensie prima: <strong>de</strong> Russen komen toch niet meer en het leger<br />

is alleen maar goed om „buiten te spelen‟, in Irak of Afghanistan. Ne<strong>de</strong>rland<br />

kent geen bedreigingen meer voor zijn veiligheid, we kunnen rustig gaan slapen,<br />

zoals een premier zei in <strong>de</strong> jaren <strong>de</strong>rtig.<br />

Wanneer <strong>de</strong> beschreven scenario‟s -of an<strong>de</strong>re- werkelijkheid wor<strong>de</strong>n, komen<br />

we aldus bedrogen uit. Maar wie is dan verantwoor<strong>de</strong>lijk? Het Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

volk, dat geen geld uit wil<strong>de</strong> geven aan Defensie? De politieke partijen, die


vrijwel allemaal forse bezuinigingen op Defensie had<strong>de</strong>n ingeboekt? Of het<br />

kabinet, waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> coalitiepartners geen of weinig <strong>de</strong>fensiebezuinigingen<br />

beschreven in hun verkiezingsprogramma‟s maar er wel toe besloten? Laten we<br />

hopen dat schrijver <strong>de</strong>zes ongelijk krijgt met zijn onheilspellen<strong>de</strong><br />

toekomstscenario‟s. Wie neemt an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid op zich?<br />

De auteur is docent aan het <strong>de</strong>partement conflictstudies <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong><br />

Militaire School in Brussel. Bron: RD, 22.04.2011.<br />

Minister Schultz <strong>van</strong> Haegen<br />

doopt patrouilleschip Groningen<br />

Het vier<strong>de</strong> en laatste schip <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hollandklasse, <strong>de</strong> Groningen, is afgelopen<br />

don<strong>de</strong>rdag 21 april 2011 gedoopt door minister Melanie Schultz <strong>van</strong> Haegen,<br />

Infrastructuur en Milieu, op <strong>de</strong> Galatiwerf in het Roemeense Constanta.<br />

Al eer<strong>de</strong>r kregen <strong>de</strong> Holland, Friesland en Zeeland hun naam.<br />

De bewindsvrouwe combineer<strong>de</strong> <strong>de</strong> plechtigheid met besprekingen met haar<br />

Roemeense ambtgenoot. Schultz <strong>van</strong> Haegen zei dat zij als doopster <strong>van</strong> het<br />

vier<strong>de</strong> Oceangoing Patrol Vessel (OPV) graag op <strong>de</strong> hoogte blijft <strong>van</strong> het wel en<br />

wee <strong>van</strong> <strong>de</strong> Groningen. Ze zei het jammer te vin<strong>de</strong>n dat Ne<strong>de</strong>rland door <strong>de</strong><br />

bezuinigingen twee OPV's moet verkopen.


Gediplomeerd Pedicure<br />

Ook gespecialiseerd<br />

in<br />

Diabetische &<br />

Reumatische voet<br />

(Lid <strong>van</strong> Provoet / Behan<strong>de</strong>ling<br />

op afspraak)<br />

Monique Schenkel<br />

Randweg 4 – Schipborg<br />

050 - 409 1154


Website‟s<br />

AVOM : www.avom.nl<br />

AVOM, afd.Groningen + Koor : www.avomgroningen.nl<br />

De AVOM-af<strong>de</strong>lingen vindt u on<strong>de</strong>r : www.avom.nl<br />

Stichting Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> K.M. : www.vvkm.nl<br />

<strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong> : www.marine.nl<br />

Korps Mariniers : www.mariniers.nl<br />

COM, afd. Groningen-Drenthe : www.comgroningen-drenthe.nl<br />

<strong>Oud</strong>e vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> marine : www.zeeuwse-navy-seals.nl<br />

St. Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Marinierskapel : www.sichtingvrien<strong>de</strong>nmarinierskapel.nl<br />

VBM/NOV : www.vbmnov.nl<br />

SUBS, <strong>Marine</strong> jongerenclub : www.subs.nl<br />

Veteraneninstituut : www.veteraneninstituut.nl<br />

Ned.Instituut voor Mil.Historie : www.nimh.nl<br />

Nationale Taptoe : www.nationaletaptoe.nl<br />

Zeemanskoor : www.zeemanskooroveral.com<br />

St. Museum Canadian Allied Forces<br />

1940-1945 Groningen : www.canadianalliedforces.com<br />

MIEN TOAL: Nije houd door Fré Schreiber<br />

Diekstroa kocht n nije houd ien Stad. Tien joar noatied was houd versleten.<br />

Hai gaait weerom noar winkel en zegt: „Hier bin k weer‟.<br />

Bron: Groningen, dé weekkrant <strong>van</strong> 19.04.11.<br />

Reünies en her<strong>de</strong>nkingen<br />

* Voor <strong>de</strong> vele reünies en her<strong>de</strong>nkingen verwijzen we u naar <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> rubriek in “VASTWERKEN” <strong>van</strong> maart 2011, blz. 18/19.<br />

* Bakspost is een mailgroep <strong>van</strong> ex-marine<strong>personeel</strong> en actief dienend<br />

marine<strong>personeel</strong>. Zij hou<strong>de</strong>n mailcontact met baksmaten over <strong>de</strong> hele wereld.<br />

Doel is gewoon een fijn contact en mailen met elkaar zoals men dat ook aan <strong>de</strong><br />

bakstafel <strong>de</strong>ed. Vele baksmaten hebben elkaar na jaren weer ontmoet door <strong>de</strong>ze<br />

mailgroep. Info: Louis Vyghen, e-mail: l.vyghen@chello.nl;<br />

* Reüniepagina <strong>de</strong>r <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>” organiseert tal <strong>van</strong> bijeenkomsten<br />

voor opvaren<strong>de</strong>n <strong>van</strong> marineschepen. Locatie: museumschip Hr.Ms.Mercuur te<br />

Scheveningen. Tijdstip: 10.00 tot 16.00 uur. Kosten € 15,-. Dit bedrag is<br />

inclusief toegang schip, rondleiding, koffie/cake en lunch.<br />

Aanmel<strong>de</strong>n via www.reuniepagina.com of www.marinematen.com of na 18.00<br />

uur via 035-6022293. Opgave schip, dienstjaar, naam, dienstvak,<br />

marinenummer, adres en aantal personen. Betaling geldt als opgave, overmaken<br />

op 58.16.78.028 t.n.v. F.Vrieswijk te Soest o.v.v. reünie en naam betreffen<strong>de</strong><br />

schip.<br />

“Wat is <strong>de</strong>mocratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen. (Jan Blokker)


Voor ie<strong>de</strong>r die geboren is vòòr 1945<br />

Wij zijn overlevers!<br />

Kijk eens naar <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ringen die wij hebben meegemaakt:<br />

wij wer<strong>de</strong>n geboren vòòr: televisie, penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel,<br />

kopieerapparaten, plastic contactlenzen……en <strong>de</strong> pil.<br />

Vòòr: radar, creditcards, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, panty‟s,<br />

afwasmachines, droogmachines, elektrische <strong>de</strong>kens, airconditionering en<br />

vòòr dat <strong>de</strong> mens op <strong>de</strong> maan liep. Wij trouw<strong>de</strong>n eerst en woon<strong>de</strong>n dan samen.<br />

Wij wer<strong>de</strong>n geboren vòòr er huismannen waren, computerspelletjes,<br />

computerhuwelijken en tweelingbanen, kin<strong>de</strong>rdagverblijven en groepstherapie.<br />

In onze jeugd waren kevers insecten en geen volkswagens. Wij had<strong>de</strong>n nog<br />

nooit gehoord <strong>van</strong> TL, TV, CD, FM-radio, CNN, vi<strong>de</strong>o, tape<strong>de</strong>cks, magnetrons,<br />

elektrische schrijfmachines, faxen, kunstharten, kunstnieren, tekstverwerkers,<br />

printers, draadloze telefoons, biogar<strong>de</strong>, emulgatoren, booreilan<strong>de</strong>n en jongens<br />

met oorringen, hippies, yuppies en bom-vrouwen.<br />

Wij waren er vòòr <strong>de</strong> A27, E9, B747, <strong>de</strong> TGV en <strong>de</strong> oecumene, vòòr <strong>de</strong> AOW,<br />

WAO, WW of VUT. Toen beteken<strong>de</strong> „Ma<strong>de</strong> in Japan‟: rommel. Wij had<strong>de</strong>n nog<br />

nooit gehoord <strong>van</strong> pizza‟s, Mac Donalds en instant koffie.<br />

In onze tijd beteken<strong>de</strong> Hema: Hollands Eenheidsprijzen Magazijn en een<br />

zakhorloge koste daar f.1,-. IJsco‟s kosten 3, 5, of 10 cent. Een brief kon je voor<br />

7 ½ cent versturen. Een nieuwe auto koste f.2.000,-. Maar bijna niemand kon dat<br />

betalen. Benzine koste 10 cent per liter.<br />

In die tijd was roken <strong>van</strong> een sigaar chique en interessant. Aids was het Engelse<br />

woord voor helpers. Een relatie had met zakendoen te maken en niet met een<br />

bed. LAT-relaties ken<strong>de</strong>n wij niet. Wij wisten niet wat eten uit <strong>de</strong> muur was. De<br />

kleur roze had met baby‟s te maken en homo beteken<strong>de</strong> mens.<br />

Wij waren er niet vòòr dat het on<strong>de</strong>rscheid tussen seksen werd ont<strong>de</strong>kt, maar<br />

wel voor het kunnen veran<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> seksen. Wij moesten het doen met wat wij<br />

had<strong>de</strong>n of waren. Wij zijn <strong>de</strong> laatste generatie die nog dacht dat je een man<br />

moest hebben om een baby te krijgen.<br />

Geen won<strong>de</strong>r dat wij zo in <strong>de</strong> war zijn en dat er een generatiekloof is.<br />

Maar wij hebben het overleefd en dat is een re<strong>de</strong>n om te vieren!<br />

Bron: <strong>van</strong> een onbeken<strong>de</strong> auteur, overgenomen uit „Baksgewijs‟ <strong>van</strong> <strong>de</strong> AVOM<br />

afd. Oost Overijssel januari 2005.<br />

Musea e.d.<br />

* Het <strong>Marine</strong>museum te Den Hel<strong>de</strong>r, www.marinemuseum.nl<br />

* Cape Holland – <strong>Marine</strong>stad, in Den Hel<strong>de</strong>r:<br />

* Museumschip ex-Hr.Ms.Mercuur. www.mercuur.net


Traditie sinds 1932<br />

De<br />

schatkamer juweliers<br />

Stoeldraaierstraat 3 9712 BT Groningen<br />

Telefoon 050 318 11 11<br />

www.<strong>de</strong>schatkamer.nl<br />

Mo<strong>de</strong>llen in 18K goud<br />

of e<strong>de</strong>lsteen<br />

Cronometer uurwerk<br />

Waterdicht tot 300 m


* Het Mariniersmuseum te Rotterdam: www.mariniersmuseum.nl<br />

* Het Legermuseum in Delft, www.legermuseum.nl<br />

tentoonstellingen:<br />

- t/m 2011 : Prins Maurits en <strong>de</strong> tachtigejarige oorlog.<br />

- t/m 2011 : On<strong>de</strong>r vuur, militaire dilemma‟s. wat zou jij doen?<br />

- t/m 2011 : De mooiste vuurwapens <strong>van</strong> <strong>de</strong> wereld.<br />

- t/m 2011 : Actie zone, <strong>van</strong> groentje tot generaal in 3 kwartier<br />

* Het Militaire Luchtvaartmuseum te Soesterberg,<br />

www.militaireluchtvaartmuseum.nl<br />

* Museum <strong>de</strong>r <strong>Koninklijke</strong> Marechaussee te Buren (Gld.),<br />

www.marechausseemuseum.nl<br />

* Koninklijk Tehuis voor <strong>Oud</strong>-Militairen en Museum Bronbeek,<br />

www.bronbeek.nl<br />

* Airborne Museum Hartenstein (Oosterbeek), www.airbornemuseum.nl<br />

* Oorlogsmusea: www.oorlogsmusea.nl<br />

* Het Haags Historisch Museum, organiseert <strong>de</strong> tentoonstelling Oorlog en<br />

Bevrijding in 3-D. Foto‟s <strong>van</strong> Den Haag <strong>van</strong> Wim Bessenbrugge.<br />

Te zien <strong>van</strong> 5 mei - 26 september 2010.<br />

Is <strong>de</strong> marinier ook parachutist?<br />

Zogenaamd goed geïnformeer<strong>de</strong>n willen tegenover mariniers nog wel een <strong>de</strong><br />

opmerking plaatsen: “Jullie zijn mariniers, hè? Zeesoldaten… Maar jullie<br />

kunnen niet uit een vliegtuig springen! Daarvoor moet je bij het korps<br />

commandotroepen zijn!”<br />

Wat zegt <strong>de</strong> marinier hierop?<br />

De marinier zegt: “In<strong>de</strong>rdaad, <strong>de</strong> commando‟s kunnen uit een vliegtuig<br />

springen. Het hele korps commandotroepen kan uit een vliegtuig springen. Er<br />

zijn zoveel parachutisten on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> commando‟s, dat zij gemakkelijk uit één<br />

vliegtuig kunnen springen. Het korps mariniers kan niet uit één vliegtuig<br />

springen. Daar zijn meer<strong>de</strong>re vliegtuigen voor nodig!”<br />

“Wat zeg je me nou? Zijn jullie dan ook parachutist?”<br />

Neen, wij zijn geen parachutist, wij zijn marinier.”<br />

Wat is dan het verschil tussen een commando en een marinier?”<br />

“Een commando kan uit een vliegtuig springen. Een marinier kan alles, dus kan<br />

hij ook uit een vliegtuig springen. Wat voor <strong>de</strong> commando hoofdzaak is, is voor<br />

<strong>de</strong> marinier bijzaak.”<br />

Zo hebben wij ook parachutisten, die gerust boven water kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

gedropped. Wanneer zij kopje on<strong>de</strong>r gaan, gaan zij ver<strong>de</strong>r als kikvorsman.<br />

Wanneer je een commando boven water dropt, kan je hem gelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> sterkte<br />

afvoeren. Een marinier is een marinier en blijft een marinier.<br />

Een commando is een soldaat, die na een korte commando training een groene<br />

baret krijgt. De soldaat wordt commando.


De marinier blijft, na welke training dan ook, gewoon marinier. Wij dragen een<br />

blauwe baret. Wij zou<strong>de</strong>n ook wel <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> parachutisten baret, <strong>de</strong> groene<br />

commando baret, <strong>de</strong> lichtblauwe baret <strong>van</strong> <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties, of weet ik wat<br />

voor baretten kunnen dragen, maar wij hebben maar één kop.<br />

En blauw is nou eenmaal <strong>de</strong> kleur <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>.<br />

De rest? Het zijn en blijven zandhazen!<br />

Laatst zei een commando tegen een marinier:<br />

“Als ik geen commando was, zou ik best marinier willen zijn.”<br />

Ja, dat begrijpen we heel goed.<br />

En wat antwoord<strong>de</strong> <strong>de</strong> marinier? De marinier antwoord<strong>de</strong>:<br />

“Als ik geen marinier was, zou ik er best één willen zijn!”<br />

Wat zou een marinier an<strong>de</strong>rs willen zijn dan een marinier?<br />

Als je een leeuw bent, wil je toch ook geen muis wor<strong>de</strong>n?!<br />

Bron: Mariniers! Door J.Gravestijn., Om het verle<strong>de</strong>n mag men glimlachen, <strong>de</strong><br />

toekomst zal men echter serieus moeten nemen.<br />

Van <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>, kazerne en vloot<br />

* Hr.Ms. Snellius pikt paaltjes op<br />

Hr.Ms Snellius heeft 53 kubieke meter hout met een totaal nat gewicht <strong>van</strong> 34<br />

ton uit <strong>de</strong> Noordzee gevist op verzoek <strong>van</strong> <strong>de</strong> kustwacht. Na <strong>de</strong> melding dat het<br />

vrachtschip Sally in <strong>de</strong> nacht een ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> haar <strong>de</strong>klading was verloren<br />

vroeg het kustwachtcentrum Hr.Ms Snellius te helpen met het bergen. De Sally<br />

had <strong>de</strong>ze verloren op 90 kilometer ten westen <strong>van</strong> Camperduin. Het<br />

kustwachtvliegtuig <strong>de</strong>ed eerst on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> situatie <strong>van</strong> het schip en om <strong>de</strong><br />

verloren pakketten hout te lokaliseren. De volgen<strong>de</strong> middag <strong>de</strong>ed <strong>de</strong> kustwacht<br />

het verzoek aan Hr.Ms. Snellius om te assisteren bij het bergen <strong>van</strong><br />

ronddrijven<strong>de</strong> bun<strong>de</strong>ls hout. De bun<strong>de</strong>ls waren on<strong>de</strong>rtussen in zui<strong>de</strong>lijke richting<br />

gedreven en begaven zich in <strong>de</strong> aanlooproute <strong>van</strong> Rotterdam. De Snellius pikte<br />

het hout op en lever<strong>de</strong> haar lading af in Scheveningen, waar Rijkswaterstaat <strong>de</strong><br />

zaak ver<strong>de</strong>r heeft afgehan<strong>de</strong>ld. Volgens <strong>de</strong> kustwacht is het onzeker of alle<br />

bun<strong>de</strong>ls zijn opgevist omdat men niet wist hoeveel hout <strong>de</strong> koopvaar<strong>de</strong>r verloren<br />

heeft. Ook zijn <strong>van</strong> een aantal bun<strong>de</strong>ls <strong>de</strong> metalen ban<strong>de</strong>n losgeraakt waardoor<br />

er veel losse balken ronddrijven. Bron: Van Boord, <strong>de</strong>cember 2010.<br />

* OCAMFIB en Bootpeloton trainen riviergebon<strong>de</strong>n optre<strong>de</strong>n<br />

De Texelse marinierseenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het Opleidingscentrum Amfibisch<br />

(OCAMFIB) en het Eerste Bootpeloton organiseren voor verschillen<strong>de</strong><br />

eenhe<strong>de</strong>n een training in riviergebon<strong>de</strong>n optre<strong>de</strong>n. On<strong>de</strong>r die eenhe<strong>de</strong>n varen<br />

eigen mariniers, militairen <strong>van</strong> <strong>de</strong> 11 Luchtmobiele Briga<strong>de</strong> en Senegalese<br />

marinecommando‟s.<br />

De amfibische troepen varen met twee LCVP‟s over <strong>de</strong> rivier Marigot <strong>de</strong><br />

Ndangane, vergezeld door vier zodiacs <strong>van</strong> <strong>de</strong> Belgische paracommando‟s.


On<strong>de</strong>rtussen wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> boten <strong>van</strong>af <strong>de</strong> oevers on<strong>de</strong>r vuur genomen waarop <strong>de</strong><br />

geëmbarkeer<strong>de</strong> geweergroepen moeten reageren.<br />

Voor <strong>de</strong> Senegalese soldaten was <strong>de</strong>ze oefening <strong>de</strong> uitgelezen kans om ervaring<br />

op te doen in het opereren op rivieren. Senegal kent vele rivieren, maar <strong>de</strong><br />

militairen hebben tot nu toe weinig doctrines ontwikkeld voor dit gebied. “Ze<br />

leren heel veel bij en zijn enorm enthousiast en gemotiveerd”, aldus<br />

commandant OCAMFIB, luitenant-kolonel <strong>de</strong>r mariniers Michiel Posthumus.<br />

De samenwerking met <strong>de</strong> Belgische eenhe<strong>de</strong>n is bij <strong>de</strong>ze oefening bijzon<strong>de</strong>r<br />

prettig, merkt Posthumus ver<strong>de</strong>r op. De zodiacs <strong>van</strong> <strong>de</strong> Belgen zijn groter dan <strong>de</strong><br />

rubberboten <strong>van</strong> <strong>de</strong> mariniers en bie<strong>de</strong>n daarom ruimere mogelijkhe<strong>de</strong>n voor het<br />

inzetten <strong>van</strong> geweergroepen. “De samenwerking is niet zo grootschalig als wij<br />

binnen UK/NL Amfibious Force doen, maar we spreken <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal en werken<br />

altijd bijzon<strong>de</strong>r graag met elkaar samen.”<br />

Parallel aan <strong>de</strong> rivieroperaties voeren <strong>de</strong> luchtmobiele eenhe<strong>de</strong>n samen met<br />

Franse en Belgische para‟s en mariniers een parachute-inzet uit. De<br />

multinationale eenheid landt diep in het operatiegebied, om <strong>van</strong>daar uit ver<strong>de</strong>r<br />

op te tre<strong>de</strong>n. Eenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> luchtmobiele briga<strong>de</strong> kunnen binnen 72 uur<br />

wereldwijd wor<strong>de</strong>n ingezet. Elk luchtmobiel infanteriebataljon heeft een<br />

compagnie die als parachutisteneenheid kan wor<strong>de</strong>n ingezet. Ze opereren<br />

doorgaans met helikopters, maar beschikken over parachutisten voor langere<br />

afstan<strong>de</strong>n of voor bijzon<strong>de</strong>re opdrachten. Om een snelle inzet te kunnen<br />

waarborgen, trainen Ne<strong>de</strong>rlandse parachutisten regelmatig hun vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

Bron: Van Boord, maart 2011.<br />

* Geen kou<strong>de</strong> oorlog in heet Afrika.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> escorte <strong>van</strong> een groot konvooi <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ro<strong>de</strong> Zee naar <strong>de</strong> Indische<br />

Oceaan voer het schip Admiral Vinogradov <strong>van</strong> <strong>de</strong> Russische Fe<strong>de</strong>rale <strong>Marine</strong><br />

door het patrouillegebied <strong>van</strong> Hr.Ms. De Ruyter. Een uitgelezen kans om aan<br />

boord <strong>van</strong> één <strong>van</strong> <strong>de</strong> voormalige iconen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kou<strong>de</strong> Oorlog <strong>de</strong> nieuwe<br />

bondgenoot te ontmoeten. De Russische Fe<strong>de</strong>ratie stuurt al een aantal jaren<br />

eenhe<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> Golf <strong>van</strong> A<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> scheepvaart in het gebied te beschermen<br />

tegen piraterij. Na een wat aftasten<strong>de</strong> start ontstond een productief overleg,<br />

waarin concrete oplossingen en afspraken voor ver<strong>de</strong>re samenwerking en<br />

oefeningen zijn gemaakt. Zowel Rusland als NAVO toon<strong>de</strong> zich bereid <strong>de</strong><br />

communicatie en <strong>de</strong> gezamenlijke aanpak <strong>van</strong> <strong>de</strong> piraterij te verbeteren. “De<br />

coördinatie tussen onze task forces groeit nu echt naar coöperatie. Ie<strong>de</strong>r heeft<br />

natuurlijk zijn eigen taken, maar we hebben concrete afspraken gemaakt om<br />

samen acties en oefening uit te kunnen gaan voeren. Dit overleg komt <strong>de</strong><br />

samenwerking in anti-piraterij, maar ook <strong>de</strong> relatie tussen Rusland en NAVO in<br />

het algemeen zeer zeker ten goe<strong>de</strong>”, conclu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> <strong>de</strong> commandant <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Standing NATO Maritime Group 2, comman<strong>de</strong>ur Michiel Hijmans. Bron: Van<br />

Boord, maart 2011.


Boek, Blad en Film<br />

Een gou<strong>de</strong>n marineperio<strong>de</strong><br />

<strong>Oud</strong>seiner Henk Visser heeft het twee<strong>de</strong> <strong>de</strong>el afgerond <strong>van</strong> zijn overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

eenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>. Na <strong>de</strong>el 1 dat <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> tussen 1922 en<br />

1964 beslaat, heeft hij nu een overzicht <strong>van</strong> 1950 tot 1975.<br />

De gou<strong>de</strong>n perio<strong>de</strong>, noemt hij dit zelf, toen <strong>de</strong> schepen driedubbeldik in <strong>de</strong><br />

marinehavens lagen afgemeerd. Alle beken<strong>de</strong> namen passeren <strong>de</strong> revue, maar<br />

ook, om eens wat te noemen: het Hulpschip Experimenteel nummer 1 of <strong>de</strong><br />

Jachthond. En wat te <strong>de</strong>nken <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hercules of <strong>de</strong> sleepboot Orkaan?<br />

Naast <strong>de</strong> feitelijke informatie over schepen is er ook ruimte voor <strong>de</strong> anekdotes.<br />

Wie weet er nog <strong>van</strong> Snibby, <strong>de</strong> scheepshond <strong>van</strong> Hr.Ms. Cerberus? Hij<br />

overleef<strong>de</strong> duikmedische experimenten waarna hij een plek had verworven naast<br />

<strong>de</strong> facteur <strong>van</strong> het schip.<br />

Visser,H., De <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong>, foto‟s en feiten 1950-1975 (Emmen 2010).<br />

ISBN 978-90-8616-083-9<br />

Miss Jacqueline. Hoe was het ook alweer?<br />

Miss Jacqueline is voor veel oud-Nieuw-Guineagangers en op <strong>de</strong> schepen die<br />

door <strong>de</strong> stille tropennacht langs <strong>de</strong> kust voeren, veel besproken. Besproken werd<br />

zij; gezien heel weinig. En <strong>de</strong>gene, die meen<strong>de</strong> haar te zien hield er meestal een<br />

fikse shock aan over: Miss Jacqueline was een spookverschijning!<br />

Het klinkt natuurlijk vreemd dat een spookverschijning dikwijls het mid<strong>de</strong>lpunt<br />

<strong>van</strong> gesprek vorm<strong>de</strong> voor nuchter <strong>de</strong>nken<strong>de</strong> Hollandse marinemannen. Maar in<br />

<strong>de</strong> tropennacht, die ‟s avonds om zes uur al begint, met al zijn vreem<strong>de</strong><br />

beangstigen<strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n waar<strong>van</strong> men <strong>de</strong> oorsprong niet kent, zien <strong>de</strong> dingen er<br />

heel an<strong>de</strong>rs uit dan hier on<strong>de</strong>r het vertrouw<strong>de</strong> licht <strong>van</strong> <strong>de</strong> Lange Jaap.<br />

Het verhaal heeft een controleerbare oorsprong. Voordat Jacqueline een spook<br />

werd, was zij een Amerikaanse verpleegster <strong>van</strong> vlees en bloed. Tegen het ein<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> oorlog reed zij met een arts in een jeep <strong>van</strong> Hollandia-Haven naar Kota<br />

Baroe. An<strong>de</strong>re versies zeggen dat ze <strong>van</strong> Kota Baroe naar Ifar gingen. Maar hoe<br />

dan ook: <strong>de</strong> jeep reed in een ravijn en bei<strong>de</strong> inzitten<strong>de</strong>n von<strong>de</strong>n <strong>de</strong> dood.<br />

Het stoffelijk overschot <strong>van</strong> <strong>de</strong> dokter werd in <strong>de</strong> verwrongen jeep aangetroffen,<br />

<strong>van</strong> Jacqueline echter geen spoor. Omdat er toen nog kannibalisme in die streek<br />

voorkwam, is het niet uitgesloten dat zij door kannibalen is meegenomen.<br />

Daar houdt het verhaal officieel op. Maar Jacqueline herrees. Zij wil, ondanks<br />

alles, haar post bereiken. Daarom staat ze nu langs <strong>de</strong> weg te liften. De<br />

chauffeur die haar laat staan zal zelf langs <strong>de</strong> bochtige weg verongelukken. Wie<br />

haar meeneemt zal na enige tijd ont<strong>de</strong>kken dat het leuke verpleegstertje


okkenpoten heeft en watjes in haar oogholten. In <strong>de</strong>ze schriksecon<strong>de</strong> verdwijnt<br />

ze plotseling, <strong>de</strong> chauffeur geschokt achterlatend.<br />

Ik weet <strong>van</strong> een marinier die niet tijdig <strong>van</strong> zijn rit terugkeer<strong>de</strong>. Een patrouille<br />

die op on<strong>de</strong>rzoek uitgestuurd werd, vond <strong>de</strong> truck verlaten langs <strong>de</strong> weg, <strong>de</strong><br />

chauffeur vond men op korte afstand in <strong>de</strong> bush. Hij liep verdwaasd rond en het<br />

enige wat hij uitbracht was: “Miss Jacqueline”. Men heeft hem naar Holland<br />

moeten sturen.<br />

Zelf was ik als nuchtere Noord-Hollan<strong>de</strong>r natuurlijk hélemaal niet bang voor<br />

spoken. Maar toch, toen op een avond een welbespraakt collega het verhaal in<br />

geuren en kleuren vertel<strong>de</strong>, voel<strong>de</strong> ik me toch niet zo zeker meer. Even later liep<br />

ik schildwacht rond het zendstation en dorst niet buiten het licht <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

gebouwen te komen. Als ik langs het pad kwam dat naar het ont<strong>van</strong>gstation liep,<br />

keek ik gauw <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant op. Bang dat ik op het duistere, in het oerwoud<br />

verdwijnen<strong>de</strong> pad, een witte gedaante zou ontwaren.<br />

Bron: „Ie<strong>de</strong>r zijn vak‟, door P.J.F. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Pol: Een verzameling beschrijvingen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> meeste ou<strong>de</strong> dienstvakken bij <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> marine, aangevuld met een<br />

aantal waargebeur<strong>de</strong> anecdotes.<br />

Hr.Ms. Delfzijl (M851)<br />

De kiel voor Hr.Ms. Delfzijl werd gelegd op 30 mei 1980 en op 22 <strong>de</strong>cember<br />

1980 kwam het schip uit <strong>de</strong> mal. Ruim twee jaar later, op 26 februari 1983, werd<br />

<strong>de</strong> Delfzijl gedoopt. Zes weken later op 11 april, kon het marine<strong>de</strong>tachement in<br />

dienst wor<strong>de</strong>n gesteld en kwam <strong>de</strong> bemanning aan boord. Na <strong>de</strong> eerste<br />

proefvaart ging het schip terug naar <strong>de</strong> werf voor <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong><br />

aftimmerperio<strong>de</strong>. De Delfzijl werd op 17 augustus <strong>van</strong> dat jaar, op steiger 21<br />

<strong>van</strong> marinehaven Willemsoord, officieel in dienst gesteld.<br />

1994 was een ge<strong>de</strong>nkwaardig jaar, in <strong>de</strong> eerste week <strong>van</strong> juni nam het schip <strong>de</strong>el<br />

aan <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nkingen <strong>van</strong> ‟50 jaar vrijheid‟ voor <strong>de</strong> kust <strong>van</strong> Oosten<strong>de</strong>. Ter<br />

gelegenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nking vijftig jaar D-day nam koning Albert II een<br />

vlootschouw af. Op 17 juli voer <strong>de</strong> mijnenjager met een aantal grote zeilschepen<br />

in een „para<strong>de</strong> <strong>de</strong> la liberté‟ <strong>van</strong>af Rouen over <strong>de</strong> Seine richting Le Havre. In<br />

oktober <strong>van</strong> dat jaar leid<strong>de</strong> <strong>de</strong> Delfzijl een replica <strong>van</strong> een Russisch fregat De<br />

Heilige Geest op zijn overtocht <strong>van</strong> Cuxhaven naar Amsterdam. Door slecht<br />

weer raakte het zeilschip echter in moeilijkhe<strong>de</strong>n. Het tuigage was versleten en<br />

toen <strong>de</strong> stuurkabels het begaven, dreig<strong>de</strong> het schip stuurloos te wor<strong>de</strong>n. Enkele<br />

bemanningsle<strong>de</strong>n gingen aan boord <strong>van</strong> het zeilschip om te assisteren.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk moesten ie<strong>de</strong>reen het schip verlaten. Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> opvaren<strong>de</strong>n is<br />

hierbij verdronken.<br />

Op 5 juli 2000 werd <strong>de</strong> Delfzijl uit dienst gesteld. Drie jaar later, om precies te<br />

zijn op 24 oktober 2008, werd <strong>de</strong> mijnenjager aan <strong>de</strong> Letse marine


overgedragen, die haar schip LVNS Visvaldis doopte. Bron: Van Boord,<br />

september 2010.<br />

Het Matrozen-ABC - marine-vocabulair (vervolg)<br />

Pakkian. Dit is een verbastering <strong>van</strong> het Maleise woord begian (=<strong>de</strong>el, portie)<br />

of het Javaanse bagean (=aan<strong>de</strong>el, on<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>ling, bijvoorbeeld <strong>van</strong> een fabriek).<br />

Wordt gebruikt in <strong>de</strong> uitdrukking: Dat is niet mijn pakkian. Dat is niet mijn<br />

zaak; daar bemoei ik me niet mee; daar heb ik niets mee te maken.<br />

Pakkian <strong>de</strong>ftig. Hiermee wordt het nette burgerpak, maar ook het<br />

uitgaanstenue aangeduid. Hij ging in pakkian <strong>de</strong>ftig passagieren.<br />

Palen. Wordt gebruikt in <strong>de</strong> uitdrukking: Aan je palen trekken. Er <strong>van</strong>door<br />

gaan; er tussen uitknijpen; <strong>de</strong> kuierlatten nemen. Hij is aan zijn palen getrokken.<br />

Ook wel: hij is aan zijn stutten getrokken.<br />

Palen laaien. Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> vele benamingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> geslachtsgemeenschap.<br />

Panas. Dit is Maleis voor heet, in <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> hoge temperatuur. Het is<br />

hier behoorlijk panas, zet eens een raam open.<br />

Pan. Dit wordt gebruikt in <strong>de</strong> uitdrukking: <strong>de</strong> pan uitvreten, (makan pan).<br />

Beffen.<br />

Panjang. Dit komt uit het Maleis en betekent lang. Een lang persoon wordt<br />

<strong>de</strong>rhalve aangeduid met: O, bedoel je die panjang; die lange.<br />

Para<strong>de</strong>. Op para<strong>de</strong> komen. Bij <strong>de</strong> commandant op rapport komen. Hij staat op<br />

para<strong>de</strong>. Hij staat op rapport.<br />

Passagieren. Gaan stappen (in het buitenland). Uit gaan. De wal opgaan. Zo<br />

bestaat ook blind passagieren. Dat heeft niets te maken met vermin<strong>de</strong>rd<br />

gezichtsvermogen maar betekent stiekem <strong>van</strong> boord, <strong>de</strong> wal opgaan, als dat niet<br />

mag omdat men bijvoorbeeld <strong>de</strong> wacht heeft of gestraft is met arrest.<br />

Passagierskaart. Korporaals en manschappen hebben een passagierskaart. Die<br />

moeten ze inleveren bij <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rofficier <strong>van</strong> <strong>de</strong> wacht als ze gaan passagieren.<br />

Wordt ook wel stationkaart (uitgesproken op z‟n Engels als steesjenkaart)<br />

genoemd. Bij min<strong>de</strong>rjarigen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 18 jaar, wer<strong>de</strong>n twee hoeken <strong>van</strong> <strong>de</strong> kaart<br />

geknipt. Die moesten om 22.00 uur terug aan boord zijn; op zaterdagen om<br />

23.00 uur. Gewone min<strong>de</strong>rjarigen, 18 t/m 20 jarigen, had<strong>de</strong>n één hoek <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kaart. Die moesten om 24.00 terug zijn <strong>van</strong> passagieren. De on<strong>de</strong>rofficier <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

wacht kon zo controleren of ie<strong>de</strong>reen op tijd binnen was. Deze regeling geldt<br />

zowel aan boord <strong>van</strong> <strong>de</strong> schepen als bij kazernes. Een min<strong>de</strong>rjarige die gehuwd<br />

was werd als meer<strong>de</strong>rjarige aangemerkt.<br />

Pater. Dit is <strong>de</strong> aanspraaktitel <strong>van</strong> <strong>de</strong> vlootaalmoezenier. Goe<strong>de</strong>n morgen pater,<br />

nog steeds katholiek?<br />

Patje. Een rangaanduiding op <strong>de</strong> kraag <strong>van</strong> je uniform. Voornamelijk op <strong>de</strong> jas<br />

toetoep; <strong>de</strong> gesloten jas met opstaan<strong>de</strong> kraag. De schuifpassanten met <strong>de</strong><br />

rangon<strong>de</strong>rscheidingstekenen op <strong>de</strong> epauletten <strong>van</strong> <strong>de</strong> regenjas, trui of overhemd<br />

wer<strong>de</strong>n ook patjes genoemd.<br />

Bron: Het Matrozen-ABC, samengesteld door J.Hanssen.


Bekroon<strong>de</strong> kwaliteit uit eigen worstmakerij<br />

Ambachtelijke Slagerij<br />

Thonny Teerling<br />

De Vlijt 10b 9781 ND Bedum<br />

050-3014018<br />

Uw vleesspecialist


Uit <strong>de</strong> Kombuis (tempo doeloe dari <strong>Marine</strong> kokki)<br />

Gebakken Marinier<br />

De houdbare levensmid<strong>de</strong>lenvoorraad aan boord <strong>van</strong> schepen en op kazernes<br />

(victualiën) bestond uit <strong>de</strong> normale gebruiksvoorraad plus een zogenaam<strong>de</strong><br />

mobilisatievoorraad. Een extra voorraad levensmid<strong>de</strong>len die bij calamiteiten <strong>de</strong><br />

„eerste nood‟ zou kunnen op<strong>van</strong>gen. Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> artikelen uit <strong>de</strong><br />

mobilisatievoorraad was Corned Beef in blik. Van die grote rechthoekige<br />

blikken met een inhoud <strong>van</strong> 2,7 kg en zes blikken in een kartonnen doos.<br />

Blikvoeding was voorzien <strong>van</strong> een co<strong>de</strong> nummer die correspon<strong>de</strong>er<strong>de</strong> met <strong>de</strong><br />

aanmaakdatum. Veelal behoor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze levensmid<strong>de</strong>len niet tot het normale<br />

voedingpakket (met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> in <strong>de</strong> tropen), zodat „ou<strong>de</strong> co<strong>de</strong>nummers‟<br />

met enige regelmaat in aanmerking kwam voor zogenaamd „versneld‟ gebruik.<br />

Dan kwam er een schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> Intendant Zeemacht Ne<strong>de</strong>rland met <strong>de</strong><br />

opdracht bepaal<strong>de</strong> co<strong>de</strong> nummers vòòr een aangegeven datum te gaan<br />

verbruiken. Zo óók <strong>de</strong> Corned Beef. Niet direct een aantrekkelijke lekkernij,<br />

zodat <strong>de</strong> koks <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Koninklijke</strong> <strong>Marine</strong> recepten bedachten om zoveel<br />

mogelijk tegemoet te komen aan <strong>de</strong> smaak <strong>van</strong> <strong>de</strong> marineman. En zó is <strong>de</strong><br />

„Gebakken Marinier‟ ontstaan. Een gerecht dat in voorkomen<strong>de</strong> gevallen ook als<br />

zodanig op <strong>de</strong> menulijst werd opgenomen en gebruikt werd bij het avon<strong>de</strong>ten.<br />

Bij <strong>de</strong> broodmaaltijd.<br />

Recept (voor circa 4 porties)<br />

Ingrediënten:<br />

- Blikje Corned Beef (ongeveer 350 gram)<br />

- 2 uien<br />

- 2 tenen knoflook<br />

- 1 theelepel Sambal Badjak<br />

- Scheutje Ketjap Manis naar smaak<br />

- Eventueel zout naar smaak<br />

- Olijfolie<br />

Bereiding:<br />

De uien snipperen en <strong>de</strong> knoflook fijn hakken. Daarna dit mengsel fruiten in<br />

olijfolie. Nu <strong>de</strong> sambal toevoegen met <strong>de</strong> fijngesne<strong>de</strong>n Corned Beef. Even<br />

aanbakken. Serveren op wittebrood of een wit ka<strong>de</strong>tje. In een kwartiertje heeft u<br />

een lekkere warme hap voor <strong>de</strong> lunch.<br />

Selamat makan! <strong>van</strong> H.G.


Koopt en/of doe zaken met onze adverteer<strong>de</strong>rs.<br />

Voor wat hoort wat!<br />

Immers: zo helpen wij elkaar!!!<br />

(zie ook www.avomgroningen.nl)<br />

Lijst <strong>van</strong> Adverteer<strong>de</strong>rs<br />

Annelien Kapsalon Bedum<br />

Balkema Bloemenhuis Bedum<br />

´t Boswinkeltje Postzegelhan<strong>de</strong>l Veendam<br />

Coolman Electrotechn. Buro Bedum<br />

Copy center Sint Jansstraat 21-23 Groningen<br />

De Boegschroef Hotel – Resraurant Delfzijl<br />

De Schatkamer Juwelier Groningen<br />

Finesse Makelaars en Taxateurs Groningen<br />

Groningen Seaports Han<strong>de</strong>lska<strong>de</strong> West 12 Delfzijl<br />

Hundfeld Scheepswerf Eemskanaal ZZ 26 Delfzijl<br />

Landman Petit Visrestaurant Termunten<br />

Mul<strong>de</strong>r-Steendam Autobedrijf Farmsum<br />

“Neptunus” Kon.Z-& Roeivereniging Delfzijl<br />

ODN Olie Distributie Noord Bedum<br />

Oosterhoff/Mannenmo<strong>de</strong> Oók AVOM-tenue Groningen<br />

Richard Kapsalon Bedum<br />

Sip Bloemberg Eetcounter Groningen<br />

Thonny Teerling Ambachtelijke slagerij Bedum<br />

Ubels Off-Shorebedrijf Bedum<br />

Uitvaartcentrum Boerhavelaan 19 Groningen<br />

Voetsalon Monique Pedicure Schipborg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!