02.09.2013 Views

Verbind plaats en context - Haver Droeze

Verbind plaats en context - Haver Droeze

Verbind plaats en context - Haver Droeze

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DUURZAME PRINCIPES VOOR<br />

DE OPENBARE RUIMTE<br />

<strong>Verbind</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> verleid<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> vitale buit<strong>en</strong>ruimte<br />

13 oktober 2011<br />

Koos Iestra<br />

&<br />

Michaël Meijer


Ev<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong>:<br />

Adviesbureau <strong>Haver</strong> <strong>Droeze</strong><br />

• LANDSCHAPSARCHITECTUUR<br />

• DUURZAME STEDEBOUW<br />

• TOEGEPASTE ECOLOGIE<br />

• JURIDISCHE PLANOLOGIE


Inhoud<br />

kapstokk<strong>en</strong> voor duurzaamheid<br />

voorbeeld<strong>en</strong>:<br />

Dolderse Duin<strong>en</strong><br />

Stadstuin<br />

Weltevred<strong>en</strong><br />

Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal -oost


Context advieswerk<br />

• Waan van de dag


Context advieswerk<br />

• Wetgeving: kans<strong>en</strong>, maar vaak<br />

beperking<strong>en</strong>


Context advieswerk<br />

• Vraag van de opdrachtgever<br />

• Financiële randvoorwaard<strong>en</strong><br />

• In welke projectfase betrokk<strong>en</strong>? Speelruimte?


Context advieswerk<br />

‘The Vicious Circle<br />

of Blame’<br />

D. Cadman 2000


Context advieswerk<br />

www.rics.org


Sturing door overheid<br />

A. Hulshoff 2009<br />

Drie sturingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de overheid volg<strong>en</strong>s Pieter Winsemius:<br />

• Wortel: financiële <strong>en</strong> economische instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (subsidies)<br />

• Preek: communicatieve <strong>en</strong> sociale instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, educatie <strong>en</strong> voorlichting<br />

maar ook inspirer<strong>en</strong>, verbind<strong>en</strong> <strong>en</strong> verleid<strong>en</strong> om de ‘circle of blame’<br />

te doorbrek<strong>en</strong> als het aan ons ligt<br />

• Stok: juridische instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (wet- <strong>en</strong> regelgeving + handhaving)


Ambitie <strong>en</strong> inspiratie<br />

• Hoge ambities vanaf het begin HELPEN<br />

• Voorbeeld<strong>en</strong> verleid<strong>en</strong><br />

• C2C spreekt aan, maar hoe te vertal<strong>en</strong> naar<br />

op<strong>en</strong>bare ruimte?<br />

• Hannover<br />

• V<strong>en</strong>lo<br />

• Almere<br />

• Maastricht<br />

• Uw stad of regio?


Floriade V<strong>en</strong>lo principles<br />

The V<strong>en</strong>lo Region is the first region in the world to apply the principles and<br />

objectives of Cradle-to-Cradle (waste = food) to the future developm<strong>en</strong>t of the<br />

area. Floriade 2012 is a world stage for this. The Floriade V<strong>en</strong>lo Principles<br />

were drawn up for this very purpose:<br />

• We are native to our place<br />

• Our waste equals food<br />

• The sun is our income<br />

• Our air, soil and water are healthy<br />

• We design <strong>en</strong>joym<strong>en</strong>t for all g<strong>en</strong>erations<br />

• Our goal is a delightfully diverse, safe, healthy<br />

and just world with clean air, water, soil and<br />

power - economically and elegantly <strong>en</strong>joyed


Floriade V<strong>en</strong>lo principles


Almere Principles<br />

• Koester diversiteit<br />

• <strong>Verbind</strong> <strong>plaats</strong> <strong>en</strong> <strong>context</strong><br />

• Combineer stad <strong>en</strong> natuur<br />

• Anticipeer op verandering<br />

• Blijf innover<strong>en</strong><br />

• Ontwerp gezonde system<strong>en</strong><br />

• M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de stad<br />

Deze principes staan ons erg aan <strong>en</strong> will<strong>en</strong> wij graag<br />

illustrer<strong>en</strong> met voorbeeld<strong>en</strong> uit onze beroepspraktijk<br />

NB we bewer<strong>en</strong> niet dat ons werk geheel C2C is, of 100%<br />

scoort op al deze punt<strong>en</strong>


Voorbeeld Dolderse Duin<strong>en</strong>


• 135 woning<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> voormalig sportcomplex<br />

• temidd<strong>en</strong> van de boss<strong>en</strong> van de Utrechtse Heuvelrug<br />

• Principes:<br />

– Koester diversiteit<br />

– <strong>Verbind</strong> <strong>plaats</strong> <strong>en</strong> <strong>context</strong><br />

– Combineer stad <strong>en</strong> natuur<br />

– Ontwerp gezonde system<strong>en</strong>


estaande situatie DOSC


Definitief ontwerp Dolderse Duin<strong>en</strong>


Uitgangspunt<strong>en</strong> programma<br />

• Water neutraal (E<strong>en</strong> bruikbaar / dankbaar<br />

ontwerpuitgangspunt)<br />

– Eis: al het hemelwater binn<strong>en</strong> plangebied berg<strong>en</strong> <strong>en</strong> infiltrer<strong>en</strong><br />

– De standaard oplossing: infiltratieriool onder de weg<strong>en</strong><br />

– In ontwerp voorgesteld hemelwater aan de oppervlakte af te<br />

voer<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> infiltratievijver in e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> ruimte in de<br />

bosrand.<br />

– De aanleg van de vijver inclusief de verdichting van de bodem<br />

<strong>en</strong> de aankleding er omhe<strong>en</strong> ruimschoots gefinancierd uit de<br />

besparing op het infiltratieriool.<br />

– Het resultaat: beleefbaar water in e<strong>en</strong> gevarieerdere bosrand,<br />

verhoogde ecologische waard<strong>en</strong>, verminderd materiaal gebruik<br />

– per saldo e<strong>en</strong> besparing op de aanleg van het hemelwaterriool.


Water


uimtelijke uitgangspunt<strong>en</strong>


concept op<strong>en</strong>bare ruimte


op<strong>en</strong>bare ruimte


gro<strong>en</strong>structuur


Aansluiting op bosrand


Voorbeeld Stadstuin<br />

Sam<strong>en</strong>werking<br />

SVP Architectuur <strong>en</strong> Sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong><br />

Adviesbureau <strong>Haver</strong> <strong>Droeze</strong>


E<strong>en</strong> woonpark met ruim 700 woning<strong>en</strong> in de oksel van de A1<br />

<strong>en</strong> de Bunschoterstraat in Amersfoort<br />

Principes:<br />

• <strong>Verbind</strong> <strong>plaats</strong> <strong>en</strong> <strong>context</strong><br />

• Combineer stad <strong>en</strong> natuur (op bijzondere wijze)<br />

• Ontwerp gezonde system<strong>en</strong><br />

• M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de stad


sted<strong>en</strong>bouwkundig concept


concept stads’tuin’ = artificieel landschap


eliëf <strong>en</strong> water: maximale sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> variatie


gro<strong>en</strong>structuur: maximale sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> variatie


woonblokk<strong>en</strong> + geme<strong>en</strong>schappelijke buit<strong>en</strong>ruimte


Stadstuin in gebruik


Sfeerimpressie Buit<strong>en</strong>ruimte<br />

Veld


Sfeerimpressie Buit<strong>en</strong>ruimte<br />

Wal


Sfeerimpressie Buit<strong>en</strong>ruimte<br />

Speelplekk<strong>en</strong>


Sfeerimpressie Buit<strong>en</strong>ruimte<br />

Canyon


Sfeerimpressie Buit<strong>en</strong>ruimte<br />

Praktisch


Voorbeeld Weltevred<strong>en</strong>


45 woning<strong>en</strong> als<br />

stadsvernieuwingsproject in Amersfoort<br />

aan de ‘Kers<strong>en</strong>baan’ <strong>en</strong> de Leusderweg.<br />

Principes:<br />

• <strong>Verbind</strong> <strong>plaats</strong> <strong>en</strong> <strong>context</strong><br />

• Combineer stad <strong>en</strong> natuur<br />

• Ontwerp gezonde system<strong>en</strong><br />

(zelfs in artificiële<br />

omstandighed<strong>en</strong>)<br />

• M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de stad


<strong>context</strong> stedelijk weefsel


zorgvuldige plantkeuze


eleving seizo<strong>en</strong><strong>en</strong>


m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de stad


Voorbeeld Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal-Oost<br />

Sam<strong>en</strong>werking<br />

SVP Architectuur <strong>en</strong> Sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong><br />

Adviesbureau <strong>Haver</strong> <strong>Droeze</strong>


3200 nieuwbouw-woning<strong>en</strong> in het buit<strong>en</strong>gebied<br />

van Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal: de plek van je lev<strong>en</strong><br />

Principes:<br />

• <strong>Verbind</strong> <strong>plaats</strong> <strong>en</strong> <strong>context</strong><br />

• Combineer stad <strong>en</strong> natuur<br />

• Anticipeer op verandering<br />

• M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de stad


verbind <strong>plaats</strong> <strong>en</strong> <strong>context</strong>


combineer stad <strong>en</strong> natuur


anticipeer op verandering


m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de stad


dank voor uw aandacht

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!