het Bestuur van de Stichting

nhl.nl

het Bestuur van de Stichting

Reglement Bestuur

Citeertitel Reglement Bestuur

Datum inwerkingtreding 01-01-2010

Vastgesteld door Bestuur 09-12-2009

Rechtsgrondslag Art. 13 Statuten

Bijzonderheden De Raad van Toezicht heeft het reglement op 11-12-2009 goedgekeurd.

Korte omschrijving Het Reglement Bestuur regelt nader onder meer de taken en werkwijze van

het Bestuur alsmede de handelwijze in geval van tegenstrijdige belangen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a Bestuur: het Bestuur van de Stichting;

b Branchecode Governance: de Branchecode Governance zoals vastgesteld door de

HBO-raad;

c Hogeschoolraad: de Hogeschoolraad zoals bedoeld in het Medezeggenschapsreglement

van de Stichting;

d Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;

e Registeraccountant: de door de Raad van Toezicht benoemde externe

registeraccountant als bedoeld in artikel 15 van de Statuten;

f Statuten: de statuten van de Stichting;

g Stichting: de Stichting NHL.

Artikel 2 Algemene bepalingen

1 Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 13 van de Statuten en is een

aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen.

2 De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn

met de Statuten of wettelijke voorschriften. In geval een bepaling van dit reglement in strijd

is met de Statuten of een wettelijk voorschrift kan aan deze bepaling geen rechten worden

ontleend.

Artikel 3 Omvang en samenstelling

De omvang en samenstelling van het Bestuur wordt op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 4 Taak

1 Het besturen van de Stichting houdt onder meer in:

a het (doen) vaststellen en realiseren van de doelstellingen van de Stichting, de strategie

en het beleid en de daaruit voortvloeiende waardeontwikkeling;

b het (doen) naleven van alle relevante wet- en regelgeving;

c het (doen) beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting;

d het (doen) zorgdragen voor financiering van de activiteiten van de Stichting;

e het (doen) instellen en in stand houden van interne procedures met het oog op de

verschaffing van adequate bestuurlijke informatie, waaronder financiële informatie, op

grond waarvan de beschikbaarheid van tijdige, volledige en juiste informatie is

gewaarborgd.

2 Het bestuur en ieder bestuurslid nemen bij de uitoefening van hun taak en bevoegdheid

de wettelijke en statutaire bepalingen alsmede de bepalingen van dit reglement in acht.

Artikel 5 Taakverdeling

1 Het Bestuur stelt de belangrijkste aandachtsgebieden betreffende het bestuur van de

Stichting vast en wijst voor deze aandachtsgebieden een bestuurslid als eerste en

tweede verantwoordelijke portefeuillehouder aan.


2 Het Bestuur stelt vast welke aandachtsgebieden door de eerstverantwoordelijke

portefeuillehouder zelfstandig namens het Bestuur worden behandeld.

3 Het Bestuur legt de portefeuilleverdeling schriftelijk vast, doet deze aan de Raad van

Toezicht toekomen en plaatst deze op de website van de Stichting.

4 Het bestuurslid dat eerstverantwoordelijke portefeuillehouder is, voert het overleg

betreffende aangelegenheden van zijn portefeuille met de Hogeschoolraad, tenzij het

Bestuur anders beslist.

5 Het bestuurslid dat eerstverantwoordelijke portefeuillehouder is, onderhoudt de contacten

betreffende de aangelegenheden van zijn portefeuille met de Raad van Toezicht, tenzij

het Bestuur anders beslist.

Artikel 6 Werkwijze

1 De bestuursleden oefenen hun taken en bevoegdheden collegiaal uit en zijn collectief

verantwoordelijk voor het gevoerde bestuur.

2 Ieder bestuurslid is voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden verantwoording

verschuldigd aan het Bestuur.

3 In geval van afwezigheid van een bestuurslid zullen zijn taken en bevoegdheden worden

uitgeoefend door het andere bestuurslid met in geval van langdurige afwezigheid

kennisgeving daarvan aan de Raad van Toezicht.

Artikel 7 Vergaderingen

1 Het Bestuur komt in de regel wekelijks in vergadering bijeen en voorts zo dikwijls als één

van de bestuursleden dit wenselijk acht.

2 Ieder bestuurslid heeft het recht een onderwerp voor een vergadering te agenderen.

3 De voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde.

4 De agenda en de besluitenlijst van een vergadering worden binnen de Stichting

bekendgemaakt.

Artikel 8 Besluitvorming

1 Het Bestuur streeft naar besluitvorming op basis van consensus, waarbij integrale

afweging van alle relevante aspecten van een bepaald onderwerp plaatsvindt.

2 Met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en lid 1 van dit artikel, geeft bij een

blijvend verschil van inzicht tussen de bestuursleden de stem van de

eerstverantwoordelijke portefeuillehouder de doorslag.

3 De voorzitter van het Bestuur is, mede naar de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor

de voortgang van de besluitvorming binnen het Bestuur. De voorzitter van het Bestuur

meldt een impasse tussen de bestuursleden over aangelegenheden van aanmerkelijk

belang tijdig aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ieder bestuurslid kan, na

voorafgaande mededeling daarvan aan de voorzitter van het Bestuur, een impasse

tussen de bestuursleden over aangelegenheden van aanmerkelijk belang melden aan de

voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Tegenstrijdig belang

1 Een bestuurslid vermijdt iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen hem

en de Stichting.

2 Een bestuurslid meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is

voor de Stichting en/of voor het desbetreffende lid terstond schriftelijk aan de voorzitter

van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de

relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere

levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.


3 Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een

onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting.

4 Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake wanneer de Stichting een transactie

zal aangaan met een rechtspersoon:

a waarin een bestuurslid persoonlijk een materieel financieel belang houdt;

b waarin een bestuurslid een familierechtelijke verhouding met een bestuurslid; of

c waarbij een bestuurslid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

Artikel 10 Informatieverschaffing

1 Ieder bestuurslid informeert de overige bestuursleden adequaat over ontwikkelingen

betreffende zijn portefeuille en hetgeen voor de portefeuilles van de overige

bestuursleden van belang is.

2 Ieder bestuurslid verschaft het Bestuur en de Raad van Toezicht alle informatie die nodig

is om te voldoen aan de Statuten, de op grond daarvan vastgestelde reglementen en de

Branchecode Governance.

Artikel 11 Nevenfuncties

1 Een bestuurslid vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede

vervulling van zijn functie als bestuurder van de Stichting.

2 Een bestuurslid meldt zijn nevenfuncties, anders dan uit hoofde van zijn functie als

bestuurslid van de Stichting, aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

3 Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat een nevenfunctie ongewenst is in de zin van

het bepaalde in lid 1 van dit artikel legt het Bestuurslid de nevenfunctie neer.

Artikel 12 Secretaris

1 Het Bestuur wordt ondersteund door een secretaris. Het Bestuur benoemt een secretaris

en voorziet in diens plaatsvervanging. Het Bestuur is tevens bevoegd de secretaris uit

zijn functie te ontheffen.

2 De secretaris woont de vergaderingen van het Bestuur bij, tenzij het Bestuur anders

beslist.

3 De secretaris is onder meer belast met:

a het beheren van de bestuurlijke agenda;

b het plannen van de vergaderingen;

c het voorbereiden van de vergaderingen;

d het opstellen van besluitenlijsten van de vergaderingen;

e het communiceren van besluiten en overige bestuurlijke aangelegenheden;

f het voeren van bestuurlijke correspondentie;

g het houden van het archief van het Bestuur.

4 De secretaris ziet erop toe dat de procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in

overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de statutaire en reglementaire

bepalingen.

Artikel 13 Registeraccountant

1 De Registeraccountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de

periodieke externe verslaggeving gelijkelijk aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.

2 Het in lid 1 van dit artikel bedoelde rapport bevat datgene wat de Registeraccountant met

betrekking tot zijn onderzoek onder de aandacht van het Bestuur en de Raad van

Toezicht wil brengen en ten minste de onderwerpen als genoemd in de Branchecode

governance.

3 Het Bestuur beoordeelt tezamen met de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per vier

jaar het functioneren van de Registeraccountant.


Artikel 14 Geheimhouding

1 Ieder lid en oud-lid van het Bestuur zal geheimhouding betrachten betreffende alle

informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij de Stichting

deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het

publiek bekend is, door het Bestuur anders is beslist of openbaarmaking verplicht is op

grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen geen hogere

voorziening openstaat.

2 Ieder lid en oud-lid van het Bestuur zal de hem ter beschikking gestelde

informatiedragers op een zorgvuldige wijze bewaren en vernietigen.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het Bestuur.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010.

2 Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Bestuur.

More magazines by this user
Similar magazines