iDop Velp - PON

hetpon.nl

iDop Velp - PON

iDop Velp

Feiten, ontwikkelingen, meningen en acties


Integraal dorpsontwikkelingsplan

Velp

Feiten, ontwikkelingen, meningen en acties

mevrouw ir. J. Luijten

mevrouw H. Maas

het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012


Colofon

Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

de gemeente Grave

Dit iDop werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van

de provincie Noord-Brabant

Auteurs

Jolanda Luijten en Henriëtte Maas

Fotograaf

onder andere Jacques Leurs

PON Publicatienummer

12-06

ISBN

578-90-5049-518-9

Datum

april 2012

© 2011 2012 het het PON, kennis in in uitvoering. uitvoering

Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is

toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan

dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met

de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor

eventuele fouten.

Meer informatie:

www.hetpon.nl


Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 Werkwijze 7

3 Actiepunten en algemene bevindingen 11

3.1 Algemene bevindingen 11

3.2 De actiepunten 13

3.2.1 Verbeteren verkeersveiligheid 14

3.2.2 Herinrichting Mariëndaalterrein 17

3.2.3 Nieuwbouw richten op jong en oud 20

3.2.4 Opwaarderen ‘t Trefpunt 22

3.2.5 Herinrichting Tolschestraat 24

3.2.6 Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten 26

3.2.7 Zorg en voorzieningen voor ouderen 28

3.2.8 Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte 29

3.2.9 Versterken relatie burger-dorpsraad gemeente 31

3.2.10 Versterken recreatie en toerisme 33

3.2.11 Verplaatsen sportpark 35

4 Hoe nu verder? 37

Bijlagen 39

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 41

1.1 Sociaal klimaat 41

1.2 (Sociale) voorzieningen, zorg en welzijn 45

1.3 Verkeer en bereikbaarheid 51

1.4 Wonen 52

1.5 Openbare ruimte 55

1.6 Bedrijvigheid en toerisme 57

1.7 Relatie tussen burger en overheid 58

Bijlage B Meningen en wensen inwoners 61

1.1 Identiteit en kernwaarden Velp 61

1.2 Sociaal klimaat 62

1.3 Voorzieningen en activiteiten 63

1.4 Verkeer en bereikbaarheid 66

1.5 Wonen 68

1.6 Woonomgeving 68

1.7 Bedrijvigheid en toerisme 70

1.8 Relatie tussen burger en overheid 72


1 Inleiding

Naast het vestingstadje Grave bestaat de gemeente Grave uit de woonkernen:

Escharen, Gassel en Velp.

Velp was tot de gemeentelijke herindeling met Grave in 1942 een zelfstandige

gemeente van ruim 744 ha groot. Behalve het dorp Velp zelf behoorden ook de

gehuchten De Elft en Zaalheuvel tot de gemeente Velp. De gemeente grensde in

het noorden aan de gemeente Grave en in het oosten aan Grave en Escharen. Aan

de west- en zuidkant lag de gemeente Reek. In 1938 moest Velp een klein gedeelte

van haar grondgebied afstaan ten gunste van Grave vanwege de bouw van de

Generaal de Bonskazerne.

Velp kent eigenlijk twee gedeelten: Oud-Velp en Nieuw-Velp.

Oud-Velp ligt - net als Gassel - op een relatief hoge zandrug op de overgang van

zandgrond naar de rivierkleigronden van de Maas. De kern is ontstaan rond het

oude Vincentiuskerkje ten oosten van het Kapucijnenklooster. De wegenstructuur

heeft een historisch karakter en is overwegend lintvormig. De bebouwing in Oud-

Velp bestaat voor het overgrote deel uit vrijstaande woningen. Op een enkele plek

komen halfvrijstaande woningen voor, terwijl aan de Bronkhorstweg drie blokken

met geschakelde woningen gelegen zijn. Het gebied ten noorden en westen van

Oud-Velp is in landschappelijk opzicht een waardevol gebied, net als het loofbos bij

het klooster.

Nieuw-Velp is een betrekkelijk jong dorp, dat zich heeft ontwikkeld rond het klooster

Mariëndaal dat de paters Jezuïeten in 1860 langs de doorgaande weg van Den

Bosch naar Nijmegen stichtten. Vóór die tijd stonden er slechts enkele verspreide

huizen. Net als Oud-Velp heeft Nieuw-Velp een lintvormige bebouwingsstructuur.

Hieraan zijn in een latere fase enkele woonstraten toegevoegd.

Het dorp heeft zich met name kunnen ontwikkelen door de vestiging van ‘de Binckhof’,

een instituut voor dienstverlening aan jongeren en volwassenen met een geestelijke

handicap. Het landgoed van de Binckhof, nu Mariëndaal genoemd, bepaalt in

sterke mate het karakter van Nieuw-Velp. Het parkbos heeft hoge landschappelijke

en natuurwetenschappelijke waarde. Nieuw-Velp ligt voor een groot deel in een leefgebied

voor dassen. Het buitengebied rond Nieuw-Velp is landschappelijk waardevol.

De uiterste bebouwingscontour van Nieuw-Velp komt dan ook in zicht.

In het bestuursakkoord 2010-2014 van de gemeente Grave is een prominente plaats

ingeruimd voor de leefbaarheid in de stad, de wijken en de dorpen en het faciliteren

en betrekken van wijk- en dorpsraden bij projecten. Onder andere met het opstellen

van integrale Dorpsontwikkelingsplannen (iDop’s) wil de gemeente hieraan vorm

geven. Een iDop is een goed instrument om met betrokkenheid van de inwoners te

komen tot een breed gedragen toekomstplan voor het dorp en de realisatie daarvan.

1 Inleiding 5


In het dorpsontwikkelingsplan wordt zo’n tien jaar vooruit gekeken en antwoord

gegeven op de vraag hoe de feitelijke situatie van Velp is, hoe de inwoners het

leven in hun dorp beoordelen en hoe zij vinden dat Velp zich in de toekomst verder

moet ontwikkelen. In het iDop worden tevens voorstellen gedaan voor acties die de

leefbaarheid van het gebied volgens de inwoners bevorderen. Het iDop is geen

statisch document maar dient op basis van voortschrijdend inzicht voortdurend in

overleg met de betrokkenen te worden bijgesteld.

6 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


2 Werkwijze

Hieronder volgt een stapsgewijze beschrijving van de gehanteerde aanpak voor de

totstandkoming van het integrale dorpsontwikkelingsplan Velp.

Verzameling feitelijke gegevens

juli-oktober 2011

Tussenrapportage;

voorstel voor actiepunten

Eindrapportage

Vaststellen plan van aanpak en voorbereiding

september-oktober 2011

1 e dorpsbijeenkomst

thema’s leefbaarheid

23 november 2011

2 e dorpsbijeenkomst

presentatie actiepunten

25 januari 2012

Presentatie en aanbieden

iDOP’s aan gemeente(raad)

31 mei 2012

Vaststellen wensbeelden

door gemeenteraad

juni 2012

Uitvoering

vanaf juni 2012

Hieronder worden de stappen nader omschreven.

Stuurgroep

Klankbordgroep

Stuurgroep en

klankbordgroep

Stuurgroep en

klankbordgroep

2 Werkwijze 7


Stuurgroep

Er is een stuurgroep samengesteld. Deze bestaat uit:

Gemeente (wethouder, projectleider IDOP’s, afdeling communicatie, afdeling

RO (in verband met afstemming structuurvisie) en coördinator wijk- en dorpsraden)

Vertegenwoordigers van de dorpsraden van Gassel, Velp en Escharen.

Het PON.

De stuurgroep was verantwoordelijk voor het op hoofdlijnen vaststellen van het plan

van aanpak en de planning, het bewaken van de voortgang en toetsen of het

verloop van het project voldeed aan de gemaakte afspraken.

Lokale klankbordgroepen

Een dorpsontwikkelingsplan heeft uitsluitend kans van slagen als er in het dorp

voldoende draagvlak voor bestaat. Voorwaarde voor het creëren van draagvlak is

dat naast de dorpsraad ook de bewoners zelf en (lokale) organisaties betrokken zijn

bij het opstellen van de toekomstvisie. Het samenstellen van een lokale klankbordgroep

per dorp is hiervoor een goede formule. De klankbordgroep was verantwoordelijk

voor de voorbereiding van de inwonersavonden en de communicatie met de

achterban.

In de klankbordgroep waren de volgende mensen vertegenwoordigd:

René van Dooren Dorpsraad Velp

Robert Jans en Dorpsraad Veld

Hans Willekes Dorpsraad Velp

Laurens Siebers Oud Velp

Marcel van Lin Oud Velp

Nelly van Thiel KBO

Lidwien van Haren Buurtvereniging De Heikant

Jan Opsteegh Buurtschap Tolschot

Harry Opsteegh Kinderboerderij ‘Buiten-Gewoon’

Willie van Dinther ondernemer

Louis Hermanussen Agrarische Natuur Vereniging Raamvallei

Peter Toonen op persoonlijke titel

Arjan Emons Dichterbij

Jan van Thiel SGOG

Mariëlla van der Steen Mooiland Maasland

John van der Horst gemeente Grave

Henriëtte Maas PON, begeleider en adviseur

Jolanda Luijten PON, begeleider en adviseur

De klankbordgroep is in totaal drie keer bij elkaar gekomen.

Verzameling feitelijke gegevens

Wonen, welzijn en zorg zijn voor een groot deel subjectieve begrippen. Het gaat

daarbij veelal om het oordeel en de ervaringen van de bewoners. Feitelijke gegevens

kunnen deze meningen en ideeën van bewoners weerleggen of ondersteunen.

Bovendien geven feitelijke gegevens een goed beeld van de huidige situatie van het

dorp.

8 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Het PON heeft deze feitelijke gegevens verzameld. Een deel van de gegevens zijn

verkregen via diverse afdelingen van de gemeente. Andere bronnen zijn het internet,

de woningcorporaties, zorginstellingen, het MKB, het CBS, de Sociale Atlas

Brabant en de provincie. De klankbordgroep heeft de gegevens getoetst en waar

nodig aangevuld.

De dorpsbijeenkomsten

De feitelijke gegevens vormden de basis voor twee discussieavonden met de

bewoners uit het dorp. Voor deze discussieavonden zijn alle inwoners uitgenodigd

via persberichten in de huis-aan-huisbladen, (digitale) nieuwsbrieven van de dorpsraad

en de KBO, posters, een vlag en via email-bombardementen via buurtverenigingen.

Ook zijn de mensen van Dichterbij persoonlijk benaderd. Het PON heeft de

dorpsbijeenkomsten geleid.

1 e inhoudelijke dorpsbijeenkomst (44 deelnemers)

De eerste discussiebijeenkomst stond in het teken van de benoeming van ontwikkelingen

en het aangeven van knelpunten.

Het PON verzorgde een presentatie van het doel en inhoud van het IDOP en de

belangrijkste ontwikkelingen in het dorp. De inwoners discussieerden vervolgens in

kleine groepjes over de diverse thema’s van leefbaarheid.

De vragen die tijdens deze avond voorlagen waren:

Wat zijn de kernwaarden/wat is de identiteit van het dorp?

Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Wat zijn mogelijke oplossingen?

Dit resulteerde in een eerste aanzet voor actiepunten.

2 Werkwijze 9


2 e inhoudelijke dorpsbijeenkomst (38 deelnemers)

Deze bijeenkomst stond in het teken van de actiepunten. Op basis van de bevindingen

uit de 1 e discussiebijeenkomst in het dorp presenteerde het PON voorstellen

voor acties die de vitaliteit en de leefbaarheid verbeteren. De inwoners hebben deze

voorgestelde actiepunten wederom in kleine groepjes besproken. Belangrijkste

vragen tijdens deze discussie waren of de problemen juist zijn geïnterpreteerd, of

men het eens is met de voorgestelde acties en of deze acties inderdaad een oplossing

vormen voor de gesignaleerde knelpunten. Ook kwam aan de orde wie de

acties moeten oppakken, wat men eventueel zelf kan doen en op welke termijn de

acties moeten worden uitgevoerd. Daarnaast was er gelegenheid om gemiste acties

toe te voegen. Aan het einde van de bijeenkomst kon elke deelnemer op een formulier

de actiepunten in volgorde van zijn/ haar prioriteit plaatsen.

Verwerking resultaten in een dorpsontwikkelingsplan per dorp

Alle gegevens die zijn verzameld tijdens de bewonersbijeenkomsten en het feitelijk

materiaal zijn verwerkt in het uiteindelijke dorpsontwikkelingsplan, het rapport dat nu

voor u ligt. De actiepunten geven per thema een heldere samenvatting van de

huidige situatie en de gewenste ontwikkeling. Deze worden in hoofdstuk 3 weergegeven.

De feiten en ontwikkelingen en de meningen, wensen en behoeften van

de inwoners met betrekking tot de leefbaarheidthema’s zijn opgenomen in de

bijlagen.

10 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


3 Actiepunten en algemene

bevindingen

3.1 Algemene bevindingen

Een mooi dorp met vele culturele en natuurlijke waarden

De inwoners van Velp zijn trots op hun dorp. Zij zijn erg positief over het landelijke

karakter van Velp en het karakteristieke en historische aanzicht van Oud-Velp. De

inwoners zijn trots op de drie kloosters in het dorp. De inwoners maken zich echter

zorgen over het behoud van de kloosters voor de toekomst. Het nonnenklooster

staat al leeg, het is verkocht, maar over de planvorming is (bij de inwoners) niets

bekend. Ook het kapucijnenklooster wordt steeds minder bewoond.

Het dorp is kleinschalig, heeft een gevarieerde bebouwing en ligt in een mooie

omgeving met veel natuur, rust en ruimte. Desondanks zijn door de ligging aan

uitvalswegen diverse steden in de nabijheid aanwezig. Ook de natuur in het dorp

zelf (Mariëndaalterrein) wordt door de inwoners zeer gewaardeerd, maar zij vrezen

dat dit niet behouden blijft, als in de toekomst de open plekken worden volgebouwd.

Mariëndaal wordt genoemd als goed voorbeeld voor de integratie van natuur met

bebouwing en voorzieningen (bijvoorbeeld kinderboerderij). Bij de ontwikkelingen

die nog gaan plaatsvinden op het terrein dienen de natuurwaarden dan ook op een

goede wijze te worden geïntegreerd. Daarnaast vinden de inwoners dat de natuur

en groene omgeving veel beter kan/moet worden benut ter bevordering van de

recreatie en het toerisme in Velp.

Twee gesplitste kernen

Karakteristiek voor Velp is dat het niet één centrum/kern heeft, maar uit een oud en

een nieuw gedeelte bestaat. Dat zorgt voor een soort tweedeling. In feite bestaat

Velp uit 2 gemeenschappen. Nadeel daarvan is dat door de splitsing van het inwoneraantal,

het draagvlak voor voorzieningen (school/winkels et cetera) veel lager is.

(De inwoners van Oud-Velp zijn vooral op Grave georiënteerd.)

Positief is wel dat elke kern iets karakteristieks heeft. Oud Velp heeft een oude

uitstraling met veel cultureel erfgoed en historische waarden. Nieuw-Velp heeft een

veel nieuwere uitstraling en kenmerkt zich door het uitgebreide natuurgebied.

Inwoners zien dat de relatie tussen Oud-Velp en (nieuw-)Velp de afgelopen tijd

sterker is geworden, maar nog verder verbeterd kan worden. Om de twee kernen

meer te verenigen werd tijdens de eerste inwonersavond als oplossing lintbebouwing

tussen de kernen genoemd. Deze oplossing is echter tijdens de tweede

inwonersavond door de (zelfde) inwoners weer verworpen omdat men het belangrijk(er)

vindt dat het landschap tussen de beide kernen de open structuur behoudt.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 11


Bovendien biedt bebouwing geen garantie voor een sterkere binding. De binding

wordt namelijk nog altijd gemaakt door mensen zelf.

Wel zien de inwoners graag dat het voetbalveld, dat nu slecht bereikbaar is, wordt

verplaatst naar een locatie tussen Oud- en Nieuw-Velp, waardoor ook een meer

vanzelfsprekende verbinding tussen beide gemeenschappen ontstaat.

Een kleine gastvrije gemeenschap met zorg voor elkaar

Velp is een kleine, hechte, maar open gemeenschap. Er is sprake van grote saamhorigheid,

Er zijn veel sociale contacten en de sociale betrokkenheid bij elkaar is

groot. Mensen zetten zich in voor elkaar. Nieuwe bewoners worden gemakkelijk

opgenomen in de gemeenschap.

Velp kent een bloeiend verenigingsleven (31 verenigingen) en er is een grote groep

vrijwilligers actief. De inwoners maken zich echter wel zorgen over de toekomst van

dit bloeiende verenigingleven en de aanwas van vrijwilligers. De aanwezigheid en

inzet van de dorpsraad wordt door de inwoners erg gewaardeerd.

Veel werkgelegenheid en zorgvoorzieningen

Velp kenmerkt zich door het uitgebreide zorgaanbod met een regionale functie. Er

is een Asielzoekerscentrum aan de rand van het dorp en op het centraal in het dorp

gelegen ’Landgoed Mariendaal’ is Dichterbij, een instelling voor mensen met een

verstandelijke beperking, gehuisvest en is onlangs de Zorgresidentie geopend.

Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de inwoners van Velp een grote tolerantie

kennen ten aanzien van mensen die ’anders zijn dan anderen’. Bovendien bieden

deze voorzieningen, samen met de diverse horecavoorzieningen bij het dorp (onder

andere de Elft, ABC, Den Tol, motel), veel werkgelegenheid. Ook kent het dorp,

dankzij de aanwezigheid van deze voorzieningen, een goede openbaar vervoersvoorziening.

Behoud jongeren belangrijkste voorwaarde voor leefbaar dorp in toekomst

De inwoners maken zich zorgen over de afname van het aantal jeugdigen in het

dorp. Dit is een belangrijke groep met het oog op de toekomst van het dorp. Afname

van deze categorie inwoners heeft gevolgen voor het voortbestaan van school,

verenigingen, voorzieningen et cetera en daarmee dus de leefbaarheid en sociale

cohesie in het dorp. Voor de jongeren die graag in Velp willen blijven wonen moeten

daarom voldoende geschikte en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Daarbij is

het van belang dat continu kleine aantallen woningen worden gebouwd, zodat op elk

moment woningen beschikbaar komen en niet nu ineens heel veel woningen en dan

lange tijd niets. Om de jeugd in Velp te behouden is het dus nodig dat er nog wel

gebouwd wordt, maar de inwoners vinden dus dat de bouwplannen moeten worden

beperkt tot de eigen huisvestingsbehoefte van Velp.

12 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


3.2 De actiepunten

De opmerkingen, wensen en meningen van de deelnemers van de twee discussiebijeenkomsten

zijn vertaald in 12 acties, die allemaal een bijdrage leveren aan de

leefbaarheid in Velp. De inwoners zien de in dit iDop vermelde actiepunten als

middelen om de leefbaarheid en sociale cohesie van het dorp te versterken.

Een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een bloeiend verenigingsleven en de

aanwezigheid van voorzieningen die de inwoners met elkaar verbinden, vormen de

basis voor een leefbaar dorp en een sterke sociale cohesie. Deze basisvoorwaarden

liggen dan ook ten grondslag aan alle actiepunten.

De deelnemers hebben tijdens de tweede discussiebijeenkomst ieder voor zich een

prioriteit kunnen toekennen aan de acties. De resultaten zijn hieronder terug te

vinden. De actiepunten staan in volgorde van prioriteit. Dat wil zeggen dat het eerste

actiepunt ‘Verbeteren verkeersveiligheid’ volgens de inwoners van Velp de hoogste

prioriteit heeft. Het 12-de actiepunt ’Verbinden oud- en nieuw-Velp’ had onvoldoende

prioriteit en is door de inwoners van de wensenlijst geschrapt.

De actiepunten in volgorde van prioriteit zijn:

1 Verbeteren verkeersveiligheid

2 Herinrichting Mariëndaalterrein

3 Nieuwbouw richten op jong en oud

4 Opwaarderen ’t Trefpunt

5 Herinrichting Tolschestraat

6 Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten

7 Zorg en voorzieningen voor ouderen

8 Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte

9 Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente

10 Versterken recreatie en toerisme

11 Verplaatsen sportpark

Hierna geven we een uitwerking van deze 11 resterende acties. Daarin worden de

relevante feiten, ontwikkelingen en opvattingen van de inwoners kort samengevat.

Per thema is aan de inwoners gevraagd wie de initiatiefnemer bij het betreffende

actiepunt is. Met initiatiefnemer wordt hier degene bedoeld die het initiatief neemt

om het actiepunt in gang te zetten. De partij die hier is genoemd, is dus niet in elk

geval diegene die het actiepunt gaat uitvoeren, maar de initiatiefnemer kan ook het

thema bij andere partijen op de kaart zetten, of partijen bij elkaar brengen zodat

anderen het actiepunt gaan oppakken.

Onder het kopje ‘wanneer’ hebben de inwoners aangegeven wanneer zij wensen

dat het actiepunt wordt uitgevoerd, of - bij ingrijpende actiepunten - dat een start

wordt gemaakt met de uitvoering. De termijn wordt aangegeven in drie gradaties

met de volgende betekenis.

Korte termijn 1-2 jaar

Middellange termijn 3-5 jaar

Lange termijn langer dan 5 jaar.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 13


3.2.1 Verbeteren verkeersveiligheid

14 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

1 Verbeteren verkeersveiligheid

Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid in en om Velp.

Toelichting Het doorgaande vracht- en landbouwverkeer vanaf de dijk naar de Bosschebaan

moet worden geweerd uit de woonkernen van Nieuw- en Oud-Velp. Vooral de

Pastoriestraat ervaart veel overlast van het zware verkeer in combinatie met de hoge

snelheid. Alle (agrarische) bedrijven in Velp zijn

prima bereikbaar via de Hoogveldscheweg en

Lageweg. Deze wegen moeten als route voor

vracht- en landbouwverkeer worden aangeduid

en voor dit gebruik geschikt worden gemaakt. Dit

betekent dat deze wegen moeten worden

verbreed en dat het fietspad moet worden

doorgetrokken, zodat er over het gehele traject

een vrijliggend fietspad is. Ook de verlichting

langs de wegen in het buitengebied verdient

aandacht, met name de Lageweg is genoemd.

Bij de werkzaamheden dienen tegelijkertijd de

gevaarlijke situaties op de kruisingen Lageweg-

Hoogveldscheweg en Lageweg-Bronkhorstweg

te worden aangepast. Het vracht- en landbouwverkeer

kan worden ontsloten op de N324 via

een 4 e poot op een rotonde bij de Elft.

De inwoners zijn blij dat er een plan ligt voor het herinrichten van de N324. Het plan is

echter erg ambitieus waardoor het niet op korte termijn zal worden uitgevoerd.

Daarom zijn op korte termijn reeds enkele (deel)aanpassingen nodig. Alle aansluitingen

op de N324 op het wegvak van Venesteinlaan tot Stoofweg worden als onveilig

ervaren. De kruisingen bij de Tolschestraat en De Elft hebben volgens de inwoners de

hoogste prioriteit. De oversteek bij de Tolschestraat naar de Zandkruiersweg is

gevaarlijk voor voetgangers en fietsers (= route naar het sportpark). De toegang naar

de Tolschestraat is bovendien te krap voor vrachtauto’s en veel auto’s op de N324

rijden door rood (bij ABC/Tango).

Er ligt nu een voorstel om het oude Prenkpad te herstellen tot een semi-verhard

fietspad. De inwoners van Velp vinden dit een heel goed initiatief, maar zijn niet te

spreken over het materiaal dat de gemeente hiervoor wil gebruiken.

Omdat de oversteek bij De Elft te gevaarlijk is fietsen de Velpenaren nu vanaf de

Vogelenzangscheweg via de linkerzijde van de N324 naar de verkeerslichten bij de

Stoofweg in Grave.


Een mogelijke oplossing is de realisatie van een officieel dubbelzijdig fietspad op dit

traject/wegvak, maar enkele inwoners vrezen dat dit gevaarlijke situaties oplevert met

name bij uitritten, zoals van het tankstation en chauffeurscafé de Elft.

Ook voor dit probleem is de beste oplossing als bij de Elft (Generaal de Bonsweg-

Rijksweg) een rotonde wordt aangelegd, waardoor de snelheid wordt verlaagd en

meer overzicht onstaat, zodat ook de fietsers veilig kunnen oversteken.

In Oud-Velp worden de volgende kruisingen als onveilig ervaren:

Bronkhorstweg-Hanenstraat

Pastoriestraat-Hanenstraat

Wolfgatscheweg-Grippensteinschestraat

Als oplossing wensen de inwoners geen drempels; eventueel wel verkeerspunaises

om kruisingsvlakken te markeren.

Daarnaast wordt volgens de inwoners te hard gereden op de volgende wegen:

Bronkhorstweg (oplossing: handhaving)

Voskeschestraat (oplossing: handhaven 60 km)

Vogelenzangscheweg (is 30 km zone, maar moet ook worden ingericht als 30

km)

Tolschestraat (zie actiepunt 5)

Actiepunten 1 In beeld brengen van de problematiek en vervolgens mogelijke oplossingen met

betrekking tot zwaar en doorgaand verkeer vanuit de Maasdijk naar de N324 en

vice versa.

2 Hoogveldscheweg-Lageweg aanduiden als route voor vracht- en landbouwverkeer

en hiervoor geschikt maken (weg verbreden, vrij liggend fietspad, goede

verlichting en aansluiting via een 4 e poot op een rotonde op de N324) en maatregelen

nemen (bijvoorbeeld sluizen; géén drempels) om zwaar verkeer door de

kernen (met name Pastoriestraat) te ontmoedigen.

3 Lobby bij provincie om op korte termijn de aansluitingen in Velp op de N324 te

verbeteren, bij voorkeur via de aanleg van rotondes met een veilige oversteek

(gelijkvloers) voor fietsers.

4 Kiezen voor ander materiaal voor verharding fietspad Oude Prenkpad.

5 Indien (nog) geen rotonde bij de Elft, dan lobby bij provincie om fietspad aan

linkerzijde van Vogelenzangscheweg naar Stoofweg tweerichtingsverkeer te

maken met aandacht voor de veiligheid bij in- en uitritten.

6 Onderzoeken mogelijkheden om gevaarlijke kruisingen bij Lageweg, Hanenstraat

en Wolfgatschestraat veiliger te maken.

7 Verkeerscontroles op Bronkhorstweg, Voskeschestraat en Tolschestraat.

8 Snelheidsremmende maatregelen treffen in de Vogelenzangscheweg, Pastoriestraat

en Tolschestraat (zie ook actiepunt 5).

3 Actiepunten en algemene bevindingen 15


Betrokkenen

*initiatiefnemer

1 Gemeente*, dorpsraad, aanwonenden, (werkgroep van) geïnteresseerde

inwoners 1 , (agrarische) ondernemers.

2 Gemeente*.

3 Gemeente* (via overleg wethouder-provincie), provincie, (werkgroep van)

geïnteresseerde inwoners 1 , dorpsraad, aanwonenden, VVN, fietsbond.

4 Gemeente*, dorpsraad, inwoners.

5 Gemeente*, provincie, dorpsraad, aanwonende inwoners/bedrijven, VVN,

fietsbond.

6 Gemeente*, dorpsraad, aanwonenden.

7 Gemeente*, politie.

8 Gemeente*, dorpsraad, aanwonenden, (werkgroep van) geïnteresseerde

inwoners 1 .

Wanneer Korte termijn. Zo spoedig mogelijk starten met proces!

1 Paul Oomen, Louis Hermanussen en Frans Roelofs hebben reeds aangegeven betrokken te willen

worden bij de uitvoering van het actiepunt Verbeteren verkeersveiligheid.

16 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


3.2.2 Herinrichting Mariëndaalterrein

2 Herinrichting Mariëndaalterrein

Doel Het Mariëndaalterrein als centrale ontmoetingsplek voor de inwoners van Velp en als

aantrekkelijk en veilig gebied voor de bewoners en gebruikers ervan.

Toelichting Het Mariëndaalterrein heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan en er zijn

nog veel ontwikkelingen gepland. Het is zaak alle ontwikkelingen en wensen ten

aanzien van het terrein in kaart te brengen en gezamenlijk met alle betrokkenen een

ruimtelijke toekomstvisie op te stellen voor het gebied. De dorpsbewoners hechten

hierbij veel belang aan het behoud van de natuurlijke waarde van het terrein.

Er lag een ambitieus woningbouwprogramma dat vanwege de huidige economische

omstandigheden stil ligt. (De behoeften aan woningbouw in relatie tot het Mariëndaalterrein

zijn opgenomen in actiepunt 3.)

De inwoners willen graag een versterking van ’t Trefpunt. (De daarmee gepaard

gaande acties zijn opgenomen in actiepunt 4.)

Een deel van het Mariëndaalterrein valt onder beheer van Brabants Landschap.

Inwoners zien kansen om het gebied voor meer recreatieve doeleinden te gebruiken.

(Het versterken van recreatie en toerisme in relatie tot het Mariëndaalterrein is opgenomen

onder actiepunt 10.)

De verkeerssituatie op het Mariëndaalterrein is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Het

terrein vormt de toekomstige ontmoetingsplek van het dorp en de meeste belangrijke

voorzieningen zijn op het terrein gesitueerd. De aansluiting met de Tolschestraat moet

worden aangepast om het terrein beter toegankelijk te maken en meer te betrekken

bij het dorp. Er moet aandacht zijn voor een veilige fietsroute vanuit de Tolschestraat

(via het Lindeplein én de Beukenlaan) naar de school. Met name de aansluiting van

de Tolschestraat op het Lindeplein is heel onveilig!

Ook het terrein rondom de school zelf moet veilig worden ingericht. Er zijn bezwaren

tegen de aanleg van (invaliden)parkeerplaatsen bij de kinderboerderij, omdat men

bang is dat mensen rond gaan rijden om een parkeerplek te vinden. Dit kan worden

opgelost door paaltjes te plaatsen.

Daarnaast moet de infrastructuur op het gehele terrein worden aangepast. Het is er

nu onoverzichtelijk, het wegdek is slecht en te smal en het vele (bouw)verkeer is

gevaarlijk voor met name de bewoners van Dichterbij en de schoolgaande kinderen.

Bovendien wordt er te hard gereden (door de ouders zelf en door begeleiders van

Dichterbij).

Er is een ruime parkeerplaats tussen de school en de Zorgresidentie. Deze wordt

echter slecht benut. Veel inwoners en bezoekers van ’t Trefpunt blijken niet op de

hoogte van deze parkeerplaats. Door de parkeerplaats beter zichtbaar te maken en er

beter naar te verwijzen (bebording) wordt het gebruik ervan bevorderd.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 17


Door een werkgroep onder leiding van de dorpsraad is een ontwerp gemaakt voor de

inrichting van een evenemententerrein op het Mariëndaalterrein. Nu ligt het evenemententerrein

aan de rand van het dorp.

Door het evenemententerrein bij ’t Trefpunt

te situeren kan gebruik worden gemaakt van

de voorzieningen (toiletten, bar en dergelijke)

van ’t Trefpunt en ontstaat een centrale

ontmoetingsplek in het dorp. De daarvoor

benodigde grond rondom ’t Trefpunt is op dit

moment echter geen eigendom van de

gemeente. Inzichtelijk moet worden gemaakt 1= gewenste locatie voor woningbouw

welke ruimte beschikbaar is of mogelijk via 2= gewenste locatie evenemententerrein

kavelruil beschikbaar kan komen. Daarop

moet het plan vervolgens worden aangepast.

De inwoners willen graag nog de mogelijkheid om hun ideeën in te brengen over de

exacte inrichting van het evenemententerrein. Het huidige evenemententerrein aan de

Hegveld/Vogelenzangscheweg moet als trapveld behouden blijven.

De inwoners missen vooral een groenteboer in het dorp. De kinderboerderij wil in de

toekomst meer zelf geteelde producten van de kinderboerderij gaan verkopen.

Mogelijk kan hiermee (voor een deel) aan de wens van de inwoners worden voldaan.

Inwoners zien met lede ogen aan dat het aantal leerlingen op de basisschool daalt,

maar weten daar niet direct een oplossing voor. (‘Misschien meer bouwen voor

starters.’) Er wordt gevreesd voor het voortbestaan van de school. Daarnaast levert

het beperkte leerlingenaantal gecombineerde groepen op, terwijl ook de kinderen van

het asielzoekerscentrum extra aandacht van de leerkracht vragen. De inwoners willen

graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de school.

Omdat het nog lange tijd zal duren voordat alle ontwikkelingen op het Mariëndaalterrein

zijn afgerond moet het terrein tijdelijk netjes worden ingericht. De wegen

moeten worden gerepareerd en veilig worden gemaakt, kapotte drempels worden

verwijderd of gerepareerd en het braakliggend terrein moet worden geëgaliseerd en

groen worden ingericht.

18 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Actiepunten 1 Oprichten werkgroep van alle betrokkenen met betrekking tot het Mariëndaalterrein

2 .

2 In kaart brengen van alle ontwikkelingen, eigendomsstructuren en wensen ten

aanzien van het terrein (zie ook actiepunten 3, 4 en 10).

3 Onderzoeken behoefte aan en bereidheid tot kavelruil (bijvoorbeeld voor evenemententerrein

en/of woningbouw) om wensen zo goed mogelijk te realiseren.

4 Opstellen gezamenlijke ruimtelijke toekomstvisie voor het terrein waarin alle

wensen zo goed mogelijk geïntegreerd zijn en de natuurlijke waarde van het

terrein behouden blijft.

5 Organiseren inwonersbijeenkomst om te komen tot exacte inrichting van het

evenemententerrein (binnen de ruimte die daarvoor in de ruimtelijke visie

beschikbaar is).

6 Realiseren evenemententerrein.

7 Realiseren van een veilige infrastructuur rondom de school.

8 Realiseren van een veilige fietsroute vanuit de Tolschestraat naar de school.

9 Onder de aandacht brengen van verkeersonveilig gedrag bij ouders van schoolkinderen

en begeleiders van Dichterbij (ludieke actie).

10 Uitbreiden aanbod in winkel van kinderboerderij.

11 Kwaliteit school/leerlingenprognoses in de gaten houden en open communicatie

daarover voeren met de inwoners.

12 Stimuleren van betere benutting parkeerterrein tussen school en Zorgresidentie

door duidelijke bebording en verlichting en maatregelen nemen ter voorkoming

van ‘wildparkeren’ (bijvoorbeeld paaltjes plaatsen).

13 Tijdelijk netjes inrichten van het terrein (wegen repareren, egaliseren terrein en

inzaaien gras en/of aanplanting groen).

Betrokkenen

*initiatiefnemer

Wanneer Korte termijn.

1 Gemeente*, Parkvisie, dorpsraad, Dichterbij, Zorgresidentie, vaste gebruikers

Brede school, Trefpunt, Brabants Landschap, natuurorganisaties, BVV, kinderboerderij

Buitengewoon en geïnteresseerde inwoners.

2 Werkgroep Mariëndaalterrein* (zie 1).

3 Werkgroep Mariëndaalterrein* (zie 1).

4 Werkgroep Mariëndaalterrein* (zie 1).

5 Dorpsraad*, inwoners, gemeente.

6 Gemeente*, dorpsraad, inwoners, verenigingen/ondernemers (zelfwerkzaamheid).

7 Gemeente*, school, dorpsraad.

8 Gemeente*, dorpsraad,school, grondeigenaren.

9 Dorpsraad*, BOA, School, Dichterbij, kinderen en cliënten Dichterbij (ten

behoeve van ludieke actie).

10 Kinderboerderij*, eventueel leveranciers streekproducten.

11 School*, gemeente, dorpsraad.

12 Gemeente*.

13 Werkgroep Mariëndaalterrein*, Gemeente, dorpsraad, grondeigenaren.

2 Harry Opsteegh en Jan ten Broeke hebben reeds aangegeven te willen deelnemen in de werkgroep.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 19


3.2.3 Nieuwbouw richten op jong en oud

20 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

3 Nieuwbouw richten op jong en oud

Doel Continue beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen voor

starters en senioren

Toelichting De inwoners maken zich zorgen over de afname van het aantal jeugdigen in het dorp.

Ze zijn bang dat de school verdwijnt doordat het leerlingenaantal afneemt. Daarnaast

is er jeugd nodig voor het leefbaar houden van Velp in het algemeen (in de toekomst).

Nu trekken jongeren weg uit Velp. Soms komen ze op latere leeftijd (als gezin) terug.

Om de jeugd in Velp te behouden is het nodig dat er nog wel gebouwd wordt, maar

dan met regelmaat en naar de eigen behoefte van Velp.

De inwoners denken dat er vooral behoefte is aan betaalbare woningen voor starters-

en geschikte woningen voor senioren c.q. levensloopbestendige woningen. Dat geldt

voor koop- en zeker ook voor huurwoningen. Nu vertrekt de jeugd omdat er geen

aanbod aan woningen voor hen is en in de toekomst zullen er door de vergrijzing te

weinig seniorenwoningen zijn.

Men is tevreden over de starters- en seniorenwoningen die door BVV zijn gebouwd.

Zij zien graag dat ‘De Vetwei’ wordt afgebouwd. Wel vindt men het belangrijk dat bij

alle nieuwbouw qua bouwstijl en bouwhoogte (laagbouw) rekening wordt gehouden

met het karakter van het dorp.

Om de stagnatie van alle woningontwikkelingen op het Mariëndaalterrein te doorbreken

lijkt de beste oplossing voor de korte termijn om geïnteresseerden voor een

woning op te roepen en samen met deze potentiële huurders/kopers via Collectief

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

de gewenste woningbouw in een deelplan

te realiseren. Dit deelplan moet

wel onderdeel uitmaken en passen in

de toekomstvisie voor het totale terrein

(zie actiepunt 2).

Als geschikte bouwlocatie noemen de

inwoners:

1 De Vetwei.

2 Deel van Mariëndaalterrein achter

’t Trefpunt (evenemententerrein

rondom Trefpunt).

3 Het gebied tussen Tolschestraat

en Zaalheuvelweg (in combinatie

met sportpark).

2

1


Actiepunten 1 Inventariseren latente vraag naar nieuwbouwwoningen en gewenst woningtype

door aanschrijven inwoners en/of organiseren avond.

2 Afbouwen ’Vetwei’ via CPO op basis van behoeften uit inventarisatie.

3 Opstellen 1 e deelplan op Mariëndaalterrein naar aanleiding van behoeften uit

inventarisatie en passend binnen totaalvisie Mariëndaalterrein (zie actiepunt 2);

bij voorkeur uitvoeren via CPO.

4 Bij nieuwbouw letten op bouwstijl en bouwhoogte in overeenstemming met het

karakter van het dorp (geen hoogbouw).

Betrokkenen

*initiatiefnemer

1 BVV*, gemeente, Parkvisie, inwoners, woningzoekenden van elders.

2 BVV*, kandidaat kopers/huurders, gemeente.

3 Parkvisie*, BVV, gemeente, kandidaat kopers/huurders en Mooiland Maasland.

4 Gemeente*, projectontwikkelaars, Mooiland Maasland, BVV.

Wanneer Korte termijn (afbouw Vetwei).

3 Actiepunten en algemene bevindingen 21


3.2.4 Opwaarderen ‘t Trefpunt

22 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

4 Opwaarderen ‘t Trefpunt

Doel ‘t Trefpunt versterken zodat het de centrale ontmoetingsplek wordt van het dorp.

Toelichting De inwoners van Velp vinden ’t Trefpunt geen mooi gebouw maar zijn wel blij dat de

voorziening er is. ’t Trefpunt zou wel nog méér als dorpshuis en centrale ontmoetingsplek

in het dorp gebruikt moeten worden. De inwoners zien graag dat ’t Trefpunt

dienst kan doen als dorpscafé. Hiervoor moet de foyer sfeervoller worden

ingericht en moeten de openingstijden worden verruimd. Ook is een terras gewenst

en moeten kleinschalige feesten en koffietafels kunnen plaatsvinden in het dorpshuis.

Voetbalwedstrijden worden nu al gezamenlijk gekeken in het dorpshuis en de

maandelijkse jongerenavonden zijn succesvol, maar dergelijke activiteiten kunnen

nog worden uitgebreid. De op te richten jeugdactiviteitencommissie (zie actiepunt 6)

kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Andere gewenste voorzieningen in ’t Trefpunt zijn een kopieerapparaat (kan ook bij

de Bibliotheek op school worden geplaatst, maar moet dan wel openbaar toegankelijk

zijn voor de inwoners) en een betaalautomaat. Het liefst willen de inwoners een

volledige pinautomaat, maar zij willen in ieder geval met pin kunnen betalen in het

dorpshuis zelf. In verband met de bereikbaarheid voor ouderen zijn (invaliden)parkeerplaatsen

nabij de ingang van ‘t Trefpunt gewenst.

De nieuwe gewenste opzet vraagt mogelijk om een aanpassing van het beheer en

de exploitatie van het dorpshuis. Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden

zijn. Mogelijk is privatisering van het dorpshuis, met een commerciële exploitant

(naar voorbeeld van Gassel) ondersteund door vrijwilligers, een optie. De Velpenaren

willen in ieder geval dat de dorpsraad meer inspraak/invloed heeft met betrekking

tot het beheer.

Actiepunten 1 Zoeken naar geschikte vorm voor beheer en exploitatie van het dorpshuis.

2 Foyer inrichten en functie geven van dorpscafé met ruime openingstijden.

3 Realiseren terras en (invaliden)parkeerplaatsen naast ‘t Trefpunt.

4 Toestaan horecagebruik, kleinschalige feesten en koffietafels in Trefpunt.

5 Activiteiten organiseren in ‘t Trefpunt (onder andere voetbalwedstrijden kijken,

open inloopactiviteiten, et cetera).

6 Aanvullende voorzieningen realiseren in ’t Trefpunt: kopieerapparaat (eventueel

bij school) en een pinmogelijkheid.


Betrokkenen

*initiatiefnemers

Wanneer Korte termijn.

1 Dorpsraad*, in overleg met gebruikers, gemeente en Quadrant.

2 Dorpsraad*, gebruikers, gemeente, beheerder ’t Trefpunt.

3 Gemeente*, beheerder ’t Trefpunt, dorpsraad, gebruikers.

4 Gemeente*, dorpsraad, beheerder ’t Trefpunt.

5 Dorpsraad*, gebruikers/verenigingen/organisaties, actieve inwoners 3 en

Quadrant.

6 Dorpsraad*, verenigingen/organisaties, actieve inwoners, beheerder ’t Trefpunt,

Quadrant.

3 Sander van Noit Mer Nuchter heeft reeds eerder aangegeven zich hiervoor wel in te willen zetten.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 23


3.2.5 Herinrichting Tolschestraat

24 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

5 Herinriching Tolschestraat

Doel Een veilige en mooie hoofdstraat in Velp.

Toelichting De Tolschestraat is de hoofdstraat in Velp. De Tolschestraat vraagt echter op diverse

onderdelen om verbetering. De uitstraling van het straatbeeld laat te wensen over.

De inwoners wensen een groenere inrichting van de gehele straat en het groen moet

netjes worden onderhouden (bermen maaien en onderhoud sloot).

De gehele situatie bij de ingang van het dorp (vanaf de N324) is nu erg rommelig en

onoverzichtelijk door de combinatie van de (te smalle) aansluiting N324/Tolschestraat,

de in-/uitrit van de Tango/cafetaria en de toekomstige in-/uitrit van de Zorgresidentie.

Door de sloot te dempen kan de weg worden verbreed en kunnen er

tevens parkeerplaatsen worden gecreëerd langs de Tolschestraat tegenover de Zorgresidentie.

Het voetpad vanaf nr. 19 naar de Boschebaan is vernieuwd, maar de op-

en afritten zijn niet meegenomen.

Er moet een goede en veilige aansluiting worden gecreëerd van de Tolschestraat met

het Mariëndaalterrein, zodat het terrein ook echt integraal deel uitmaakt van het dorp.

Inwoners noemen ook de mogelijkheid om het kerkplein te vergroten (straat bij kerkplein

betrekken). Hierdoor ontstaat een echt dorpsplein met een aansluiting op de

Vetwei en de Tolschestraat. Bovendien heeft een dergelijk attentievlak een verkeersremmende

werking. Zeker indien er een verspringing in de rij-as wordt gelegd.

Er wordt hard gereden in de Tolschestraat. De rabatstrook (klinkerstrook) wordt

steeds meer gebruikt ter verbreding van de straat. Om de snelheid te beperken moet

de weg worden ingericht als 30 km zone. Door het aanbrengen van een (geluidsarme)

klinkerbestrating in de gehele straat krijgt de Tolschestraat een meer dorpse uitstraling

en verwachten de inwoners dat er minder hard gereden zal worden. Verder

worden diverse aansluitingen op de Tolschestraat als gevaarlijk ervaren. Specifiek

genoemd is de uitrit van het Lindeplein. Als oplossing hiervoor is het afsluiten met

paaltjes genoemd, maar dat is niet mogelijk omdat het een aanrijroute van de ambulances

is (een ambulance heeft twee aanrijroutes nodig).

Actiepunten 1 Aangeven (financiële) kaders en randvoorwaarden voor herinrichten Tolschestraat.

2 Oprichten werkgroep ‘Tolschestraat’.

3 Opstellen plan van aanpak voor herinrichting Tolschestraat met oplossing voor

de genoemde knelpunten.

4 Uitvoeren van het plan.


Betrokkenen

*Initiatiefnemer

1 Gemeente*.

2 Dorpsraad *, Buurtvereniging Tolschestraat, geïnteresseerde (cultuur- en civieltechnische)

inwoners 4 , Zorgresidentie, kerk, Dichterbij, bewoners/buurtvereniging,

gemeente.

3 Werkgroep ‘Tolschstraat’* (zie 2).

4 Gemeente*, provincie, VVN, fietsbond.

Wanneer 1+2 korte termijn.

3 middellange termijn.

4 Frans Roelofs en Arjan Grootveld hebben reeds aangegeven zitting te willen nemen in de werkgroep.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 25


3.2.6 Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten

26 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

6 Waarborgen continuïteit verenigingen

en bevorderen activiteiten

Doel Behouden verenigingen voor de toekomst en voldoende activiteiten voor jong en oud.

Toelichting Velp kent een bloeiend verenigingsleven. De inwoners maken zich echter wel zorgen

over het voortbestaan ervan. Vrijwilligers zijn erg gebonden aan de eigen vereniging

en worden ook ouder. Om vrijwilligers te ontlasten kunnen activiteiten van (buurt)verenigingen

worden opgeschaald of gebundeld op Velps niveau. Door samen te

werken en activiteiten op elkaar af te stemmen wordt de inzet en energie van vrijwilligers

beter benut. Ook is het zaak de jongeren nu reeds meer te betrekken bij de

verschillende verenigingen en activiteiten. Zij zullen in de toekomst het initiatief

moeten overnemen van de ouderen.

Er is een jeugdcommissie van de dorpsraad en er zijn diverse carnavalsgroepen. Zij

zijn bereid zich in te zetten om meer activiteiten te organiseren voor de Velpse jeugd.

Wanneer er een evenement buiten Velp is, gaan veel groepen uit Velp met taxi’s. Een

bus huren voor alle Velpenaren is goedkoper. Ook willen de jongeren graag wat vaker

feesten in het dorp zelf. Een commissie bestaande uit 2 vrijwilligers vanuit iedere carnavalsgroep

zou een of meerdere feesten kunnen organiseren. Zo is iedere carnavalsgroep

erbij betrokken, waardoor de groep hoogstwaarschijnlijk ook vanzelfsprekend

vertegenwoordigd zal zijn op het feest zelf.

De jongeren kunnen de activiteiten zelf organiseren, maar zij hebben daarbij wel

ondersteuning nodig van bijvoorbeeld de jongerenwerkers van Radius, voor het

uitwisselen van ideeën of ter ondersteuning bij het uitwerken daarvan.

Behalve activiteiten voor de jeugd is er ook behoefte aan nieuwe dorpsbrede activiteiten

voor alle leeftijdsgroepen. Zo heeft de school het idee opgepakt een kerstmarkt

te organiseren op het dorpsplein. Een ander/aanvullend idee is een kerst(stallen)tocht

in samenwerking met de school en Dichterbij, naar voorbeeld van de kersttocht in

Duizel.

Het is niet alleen belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in het dorp,

maar zeker zo belangrijk is dat bekendheid wordt gegeven aan deze activiteiten. Op

de website www.dorpsraadvelp.com is een activiteitenkalender opgenomen. Als

(buurt)verenigingen hun activiteiten doorgeven, kan de dorpsraad deze opnemen in

de activiteitenkalender op de website en de kalender publiceren in het Velps Nieuwsblad.


Actiepunten 1 Vrijwilligers werven via rechtstreekse benadering en oproepen via Velps Nieuwsblad,

www.dorpsraadvelp.com en het regionaal vrijwilligerssteunpunt van Radius.

2 Onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking en afstemming van activiteiten

van dorpsraad en (buurt)verenigingen.

3 Waar mogelijk inzetten leerlingen van middelbare scholen in het kader van de

maatschappelijke stage voor vrijwilligerswerk bij verenigingen of het organiseren

van activiteiten.

4 Oprichten jeugdactiviteitencommissie voor het organiseren van feesten (en

mogelijk andere activiteiten) voor de Velpse jeugd.

5 Bij evenementen buiten Velp oproep plaatsen op de website van de dorpsraad

en via social media voor wie met de bus mee wil en bij voldoende belangstelling

bus huren.

6 Ondersteunen jeugdactiviteitencommissie door jongerenwerker(s).

7 Oprichten werkgroep voor het verbreden van de activiteit(en) met kerstmis

(kerstmarkt, kerststallentocht of iets dergelijks).

Betrokkenen

*Initiatiefnemer

Wanneer Korte termijn.

1 Verenigingen*, dorpsraad, Velps nieuwsblad, www.dorpsraadvelp.com, Radius.

2 Dorpsraad*, (buurt)verenigingen, activiteitencommissies.

3 Stagemakelaar Radius*, (buurt)verenigingen die stagiaires kunnen gebruiken.

4 Dorpsraad*, carnavalsgroepen, overige geïnteresseerde jongeren.

5 Jeugdcommissie*, dorpsraad, www.dorpsraadvelp.com.

6 Jongerenwerker(s) Radius*, jeugdactiviteitencommissie.

7 Dorpsraad/geïnteresseerde inwoners*, Dichterbij, school, verenigingen

(toneel, muziek, koor, hobbyclub et cetera), eventueel ondernemers.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 27


3.2.7 Zorg en voorzieningen voor ouderen

28 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

7 Zorg en voorzieningen voor ouderen

Doel Treffen voorzieningen zodat ouderen in Velp langer zelfstandig kunnen blijven wonen

Toelichting Voor ouderen is naast een geschikte woning ook een goede bereikbaarheid van zorg

noodzakelijk. Velp is in de unieke positie dat er veel zorgvoorzieningen in het dorp

aanwezig zijn. Deze zijn echter niet toegankelijk voor de inwoners van Velp, met

uitzondering van enkele voorzieningen in de Zorgresidentie. Ook bieden de instellingen

(nog) geen zorg aan de thuiswonende zorgbehoevenden uit het dorp. Door de

voorzieningen aanvullend en/of in samenwerking met de thuiszorg voor iedereen

toegankelijk te maken kunnen veel Velpenaren langer in de eigen omgeving blijven

wonen. Zo zouden de nachtdienstmedewerkers vanuit de Zorgresidentie en/of

Dichterbij bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor niet-planbare nachtzorg van de

Velpenaren in aanvulling op de zorg die nu door Pantein en Brabantzorg geleverd

wordt.

Actiepunten Onderzoeken mogelijkheden voor organiseren (nacht)zorg aan thuiswonende

Velpenaren.

Betrokkenen

*Initiatiefnemer

KBO/SGOG*, Dichterbij, Zorgresidentie, Pantein, Brabantzorg, Thomashuis, ouderen.

Wanneer Korte/middellange termijn.


3.2.8 Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte

8 Praktische voorzieningen en onderhoud

openbare ruimte

Doel Het verbeteren van de praktische voorzieningen en de inrichting van de openbare

ruimte in Velp.

Toelichting De inwoners zijn zeer te spreken over de mooie omgeving waarin zij wonen. Toch zijn

er nog enkele verbeterpunten ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte.

Het gaat dan enerzijds om een aantal praktische voorzieningen, anderzijds om acties

die ervoor moeten zorgen dat de mooie omgeving mooi blijft.

Praktische voorzieningen:

De bewegwijzering in en naar Velp laat te wensen over. Veel straten in Velp zijn

(nog) niet weergegeven op de plattegronden. Dat geldt ook voor navigatiesystemen.

De i-plattegronden moeten worden vernieuwd. Ook Bedrijvenpark De Bons

moet beter bewegwijzerd worden vanaf de Bosschebaan vanuit Den Bosch.

Inwoners zien graag dat er weer bushokjes (abri’s) komen bij de bushaltes aan

de Bosschebaan ter hoogte van de Tolschestraat.

Er zijn een picknicktafel of bankjes gewenst op het speelveld aan de Zaalheuvelweg.

Er is verlichting gewenst in het fietsenhok achter de school.

Het moet mogelijk worden gemaakt om ook restafval en plastic in te leveren op

de mini-milieustraat.

Inwoners willen dat er glasvezel wordt aangelegd (ook in het buitengebied).

Een geheel ander aspect is het onderhoud en beheer van de AED. De gemeente

heeft besloten de onderhoudskosten van één AED per dorp - die bij de gemeenschapshuizen

- te financieren. In Velp hangt de AED niet bij ‘t Trefpunt maar bij

de kerk. Inwoners vinden de kerk ook een meer centrale plek voor de AED. Zij

pleiten ervoor de AED bij de kerk te beschouwen als AED in het kader van de

gemeentelijke regeling. Daarnaast dienen inwoners die een AED kunnen

bedienen erop attent te worden gemaakt dat zij zich kunnen aanmelden bij AEDalert

zodat ze kunnen worden opgeroepen via sms wanneer hun hulp nodig is.

Ook kan meer bekendheid worden gegeven aan de plekken waar AED’s hangen.

Onderhoud openbare ruimte

In de Hei is de verlichting slecht en deels verdwenen in de boomkruinen.

Struiken verwijderen/snoeien in berm Pastoriestraat tegenover kruisbeeld

(= particulier groen).

Er is meer groen gewenst in de Bronkhorstweg en de Grippensteinschestraat.

Er moet meer aandacht zijn voor het bestrijden van processierupsen.

De verloedering van de oude loods (bij de mini-milieustraat) moet worden tegengegaan.

Onderhoud bestrating en ontbreken van de stoep in Oud-Velp.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 29


De ontwikkelingen op het Mariëndaalterrein en de ’Vetwei’ laten (nog) enige tijd

op zich wachten. Om ervoor te zorgen dat het dorp er tot die tijd ook fraai uitziet

moeten deze terreinen worden geëgaliseerd, opgeruimd en (tijdelijk) netjes groen

worden ingericht.

Parkeren tijdens een expositie in het kerkje of in het kapucijnenklooster levert

problemen op. Hiervoor wensen de inwoners (ten oosten van de Basilius van

Bruggelaan) de aanleg van extra parkeerplaatsen, middels de aanleg van open

grasbetonstenen, zodat het verhard is maar toch groen oogt. Deze wens is reeds

opgenomen in het integraal gebiedsprojectplan, maar nog niet uitgevoerd.

Actiepunten 1 Bewegwijzering naar Velp en Bedrijvenpark De Bons verbeteren.

2 Plattegronden, informatieborden en navigatiesystemen updaten.

3 Nieuwe bushokjes plaatsen bij de bushaltes ‘Binkhof’ aan de Bosschebaan.

4 Picknicktafel en bankjes plaatsen op het speelveld aan de Zaalheuvelweg.

5 Verlichting aanbrengen in fietsenhok achter de school.

6 Inleveren restafval en plastic mogelijk maken op de mini-milieustraat.

7 Aanleggen glasvezel (ook in het buitengebied).

8 Opstellen gemeentelijk AED beleid en uitvoeren (AED bij de kerk opnemen in het

kader van de gemeentelijke onderhoudsregeling).

9 Hulpverleners attenderen op AED-alert en meer bekendheid geven aan locaties

AED’s.

10 In de Hei bomen snoeien die verlichting belemmeren en betere lampen plaatsen.

11 Struiken verwijderen/snoeien in berm Pastoriestraat tegenover kruisbeeld.

12 Meer groen realiseren in de Bronkhorstweg en de Grippensteinschestraat.

13 Meer aandacht voor bestrijding van processierupsen.

14 Tegengaan verloedering van de oude kazerne.

15 Onderhoud bestrating en aanleggen stoep in Oud-Velp.

16 Braakliggende terreinen (Mariëndaalterrein en ’Vetwei’) netjes inrichten.

17 Extra parkeerplaatsen aanleggen bij kapucijnenklooster/kunstkerkje middels

open grasbetonstenen.

Betrokkenen

*Initiatiefnemer

Wanneer Korte termijn.

1-3 Gemeente*, provincie.

4 Gemeente*, buurtvereniging De Zaalheuvel.

5 Gemeente*, school.

6-8 Gemeente, dorpsraad.

9 Dorpsraad*, Velps nieuwsblad.

10-17 Gemeente*, aanwonenden.

30 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


3.2.9 Versterken relatie burger-dorpsraad gemeente

9 Versterken relatie burger-dorpsraad-

gemeente

Doel Een goede informatievoorziening en samenwerking tussen burgers, dorpsraad en

gemeente.

Toelichting Inwoners vinden dat de communicatie tussen de gemeente, dorpsraad en burgers

beter kan. Bouwaanvragen duren erg lang, de termijnen zijn onduidelijk en gaandeweg

komen er steeds nieuwe of extra regels bij, wat bovendien de kosten voor

projecten opvoert. De inwoners pleiten ervoor dat de leges voor niet-commerciële

evenementen worden geschrapt.

Er is veel verloop en wisseling in ambtelijke contactpersonen, deskundigheid ontbreekt

binnen de gemeente Grave en de inwoners klagen over een slechte interne

overdracht van kennis/informatie en weinig betrokkenheid vanuit de gemeente. Ook

worden afspraken slecht nagekomen en komt er geen of een trage reactie van de

gemeente op vragen/initiatieven van inwoners en op klachten die via de website

worden gemeld. Van veel initiatieven in het verleden is uiteindelijk weinig uitgevoerd.

(De uitvoering van) het iDop biedt de gemeente de kans om te laten zien dat Velp de

aandacht krijgt die ze nodig heeft.

Ook wensen de inwoners meer informatie over en betrokkenheid bij de vele ontwikkelingen

en projecten die in het dorp plaatsvinden. Denk hierbij aan de bouw van ’t Trefpunt,

de realisatie van de brede school, de Zorgresidentie en de ontwikkelingen op

het Mariëndaalterrein. Ook over een eventuele herbestemming van het nonnenklooster

worden de inwoners graag geïnformeerd.

De dorpsraad zou hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Dit vraagt om een

goede communicatie tussen de gemeente en dorpsraad enerzijds maar ook tussen de

dorpsraad en de burgers anderzijds. De inwoners geven aan dat de dorpsraad meer

mag communiceren met de inwoners. Opgemerkt moet worden dat communicatie

altijd tweerichtingsverkeer is. De gemeente, dorpsraad en andere organisaties

moeten dus zorgen voor een goede verspreiding van hun informatie, maar de inwoners

moeten zich ook zelf inspannen om de informatie te lezen en informatiebijeenkomsten

te bezoeken. Er kunnen bijvoorbeeld 2 à 3 x per jaar informatiebijeenkomsten

worden georganiseerd. De informatie kan vooraf worden toegestuurd/

beschikbaar worden gesteld via internet aan alle inwoners, zodat mensen beter

kunnen beslissen of zij de bijeenkomst bezoeken. Bovendien kan de bijeenkomst zich

dan geheel richten op de discussie.

Zowel de gemeente als de dorpsraad beschikken over voldoende communicatiemogelijkheden.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 31


De inwoners doen enkele suggesties om deze mogelijkheden nog beter te benutten:

De gemeentelijke informatie in de Graafsche Courant zou per kern kunnen

worden weergegeven met voor Velp daarbij standaard een link naar de website

www.dorpsraadvelp.com. Enkele inwoners merken op dat Velpse berichten vaak

niet wordt geplaatst vanwege een gebrek aan nieuwswaarde.

Het Velps nieuwsblad kan vaker worden benut om informatie te geven en dient

beter te worden verspreid.

Er kan meer gebruik worden gemaakt van de website van de dorpsraad

www.dorpsraadvelp.com.

Tot slot vinden de inwoners het een taak van de gemeente om zorgvuldiger om te

gaan met de vergunningverlening voor evenementen. Zo gaf de gemeente op de

datum waarop de Velpse dorpskermis plaatsvindt ook een vergunning af voor de

organisatie van het waterfestival. Dat betekent voor Velp de doodsteek voor de

kermis.

Actiepunten 1 Duidelijkheid geven over termijnen en regels bij aanvragen voor evenementen-

en bouwvergunningen.

2 Bij vergunningaanvragen adviseren als evenementen samenvallen.

3 Adequaat reageren op vragen, duidelijke afspraken maken, afspraken nakomen,

en elkaar aanspreken als het niet gebeurt.

4 Organiseren informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen die het dorp aangaan

of die interessant zijn voor specifieke doelgroepen. Indien mogelijk vooraf

informatie toesturen/op internet plaatsen zodat bijeenkomst zich kan richten op

discussie.

5 iDop acties en ook nieuwe initiatieven samen oppakken: inzetten op samenwerking

tussen gemeente, dorpsraad, burgers en relevante instellingen/

organisaties.

6 2x per jaar: overleg gemeente met dorpsraad (inclusief bespreken stand van

zaken en voortgang iDop).

7 1x per jaar: college in gesprek met bewoners (inclusief terugkoppeling stand van

zaken iDop).

8 Informatie in Graafsche Courant weergeven per dorp + link naar website

plaatsen.

9 Website dorpsraad en Velps Nieuwsblad beter benutten om inwoners te

informeren.

Betrokkenen

*Initiatiefnemer

1+2 Gemeente*.

Wanneer Korte termijn.

3 Gemeente* (coördinator wijk- en dorpraden als bewaker van dit proces), dorpsraad.

4+5 Dorpsraad*, gemeente, instellingen, organisaties, (buurt)verenigingen, burgers.

6+7 Gemeente*, dorpsraad.

8 Gemeente*, Graafsche Courant.

9 Dorpsraad*, Velps Nieuwsblad, www.dorpsraadvelp.com, inwoners, verenigingen,

gemeente.

32 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


3.2.10 Versterken recreatie en toerisme

10 Versterken recreatie en toerisme

Doel Beter benutten natuur en historische waarden van het dorp.

Toelichting Inwoners zijn positief over het landelijke karakter van Velp. Oud Velp heeft een karakteristiek

en historisch aanzicht. Het dorp is kleinschalig en ligt in een mooie omgeving

met veel monumentale panden, natuur, rust en ruimte. Mariëndaal wordt genoemd als

goed voorbeeld van integratie van natuur, bebouwing en voorzieningen (kinderboerderij).

Maar de bewoners vinden dat de culturele waarden en natuur veel beter

kunnen en moeten worden benut.

Ongeveer 26 hectare van het Mariëndaalterrein valt onder beheer van Brabants Landschap.

Inwoners constateren dat het terrein van Brabants Landschap steeds meer

verloedert. Er is veel zwerfvuil en het terrein wordt slecht onderhouden. Er kunnen

zogenaamde ‘blikvangers’ worden geplaatst. Daarnaast zou Brabants Landschap het

terrein voor wandeldoeleinden in gebruik kunnen geven in ruil voor onderhoud. Dat

onderhoud kan door middel van sociale programma’s worden uitgevoerd. Zo geeft

kinderboerderij Buitengewoon aan bereid te zijn om de paden te onderhouden als

Brabants Landschap een aantal schuren laat staan. Brabants Landschap ziet echter

geen plaats voor wandelaars omdat het een stiltegebied betreft.

De wetering en Paterswiel is echter een schitterend wandelgebied, dat zeer interessant

is voor toerisme en recreatie. De inwoners pleiten ervoor dat nieuwe paden

worden aangelegd en oude paden in ere worden hersteld. Als voorbeeld noemen ze

paden langs de wetering en het doortrekken van het wandelpad ‘paters’ vanaf ‘paterswiel’.

Daar zou via een brug of trekpont een voetpad/verbinding kunnen worden

gemaakt met Grave. Nu stopt de ecologische verbindingszone bij ‘paterswiel’. Dat is

zonde. Andere suggesties zijn een wandelpad dat start vanaf de hoofdingang van

Mariëndaal, een ommetje maakt rondom het dorp en aansluit op de wandelroutes van

Landerd. Om de ontwikkeling van de wandelpaden mogelijk te maken moeten de

acties worden opgepakt in combinatie met de herinrichting van het Mariëndaalterrein

(zie actiepunt 2).

In het gebied Mariëndaal is tevens een visvijver gelegen, die vroeger intensief door de

inwoners werd gebruikt. Het is nu verboden te vissen vanwege het stiltegebied. Ook

mag er niet meer geschaatst worden op de vijver. De inwoners ervaren dit als een

zeer groot gemis voor het gehele dorp. Zij zien dan ook graag dat er weer gevist en

geschaatst mag worden op de visvijver en zien dit niet als bedreiging voor de flora en

fauna in het stiltegebied. De suggestie wordt gedaan om het beheer van de visvijver

over te laten aan Stichting Buitengewoon (de kinderboerderij).

3 Actiepunten en algemene bevindingen 33


Een ander idee is bezoekers en inwoners meer bewust te maken van de culturele

waarden in het dorp. Dit kan door het plaatsen van infoborden bij bijzondere plekken

in het dorp met daarop een beschrijving van de (ontstaans)geschiedenis ervan. Als

voorbeeld worden de blokken op de dijk genoemd. Om de bijzondere plekken met

elkaar te verbinden kunnen ze worden opgenomen in een route.

Tot slot maken de inwoners zich zorgen over het behoud van de kloosters. Het

nonnenklooster is verkocht, maar over de planvorming is (bij de inwoners) niets

bekend. Ook het kapucijnenklooster wordt steeds minder bewoond.

Actiepunten 1 Oprichten werkgroep ’natuur en recreatie’.

2 (Her)inrichten natuurgebied als wandelgebied.

3 Gebruik visvijver toestaan voor vissen en schaatsen.

4 Onderhoud visvijver/natuurgebied via sociale programma’s.

5 Cultuurroute opzetten met infoborden bij bezienswaardige plaatsen in Velp.

6 Zorg voor behoud cultureel erfgoed (onder andere kloosters).

Betrokkenen

*Initiatiefnemer

1 Dorpsraad* (initiatief oprichten werkgroep), leden stuurgroep IGP buitengebied

Paterswiel/wetering, actieve inwoners, Brabants Landschap, Parkvisie, Stichting

Buitengewoon, IVN, Velp’s Heem, SBG, gemeente, dorpsraad, eigenaren erfgoed,

monumentenzorg.

2-6 Werkgroep*.

Wanneer Korte/middellange termijn.

34 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


3.2.11 Verplaatsen sportpark

11 Verplaatsen sportpark

Doel Het realiseren van een goed en veilig bereikbaar sportpark, dichtbij de kern van Velp.

Toelichting Inwoners zijn blij dat er in Velp gesport kan worden, maar geven aan dat het huidige

sportpark ver buiten het dorp is gelegen en niet goed bereikbaar is. Bovendien is de

oversteek van de Tolschestraat naar de Zandkruiersweg erg gevaarlijk voor fietsers

en voetgangers. Voordeel van de huidige locatie is wel dat er geen sprake is van

geluidsoverlast voor omwonenden.

Inwoners willen graag een sportpark in de nabijheid van de kern, bij voorkeur tussen

Oud- en Nieuw Velp (op terrein van Stevens; bouwlocatie nr.3). Daarmee ontstaat

tevens via de sport een betere binding tussen Oud- en Nieuw-Velp. Het huidige

Velpse sportpark kan dan worden gebruikt voor de - door de gemeente gewenste -

uitbreiding van bedrijventerrein De Bons. Vanwege provinciale regelgeving blijkt

uitbreiding van het bedrijventerrein (voorlopig) echter niet aan de orde, waardoor de

haalbaarheid van verplaatsing moeilijk maar niet onmogelijk wordt geacht.

Een groep inwoners vindt ook een gezamenlijk sportpark met de sportvereniging van

Grave bespreekbaar. Zij achten dit eerder haalbaar omdat het sportpark in Grave aan

vernieuwing toe is. Er kan dan een gezamenlijk nieuw sportpark worden aangelegd

tussen Velp en Grave (bij voorkeur tussen Oud- en Nieuw-Velp).

Actiepunten 1 Voor korte termijn: Oversteek + verlichting op route naar sportpark verbeteren.

2 Peilen draagvlak onder voetbalverenigingen van Grave en Velp (en eventueel

andere buitensportverenigingen) voor een nieuw gezamenlijk sportpark.

3 Onderzoeken mogelijkheden voor het realiseren van een nieuw sportpark bij

voorkeur tussen oud- en nieuw-Velp voor SCV’58 (en eventueel voetbalclub

Grave en andere buitensportverenigingen).

Betrokkenen

*Initiatiefnemer

1 Gemeente.

2+3 Gemeente, voetbalclub SCV’58, eventueel voetbalclub Grave.

Wanneer 1 Korte termijn.

2 + 3 Middellange termijn.

3 Actiepunten en algemene bevindingen 35


36 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


4 Hoe nu verder?

Inwoners van Velp hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze toekomstvisie.

Ze hebben zich tijdens twee discussiebijeenkomsten gebogen over het wel en

wee van hun dorp. Ze hebben suggesties aangedragen over wat er zou moeten

gebeuren om ervoor te zorgen dat Velp een aantrekkelijk dorp blijft om er te leven,

voor jong én oud. Daaruit blijkt dat Velp geen dorp is waar sprake is van grote knelpunten.

Wel zijn er vele ontwikkelingen gaande en zijn er een aantal aspecten die

aandacht behoeven of waar nog verder over nagedacht moet worden.

De inwoners van Velp verlangen dat het dorpsontwikkelingsplan geen papieren

tijger wordt. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat de gewenste kwaliteitsimpulsen

voor de vitaliteit van Velp daadwerkelijk gestalte krijgen in de vorm van concrete

verbetermaatregelen. Om dat te bereiken is het zaak dat de gemeente, als

opdrachtgever van dit dorpsontwikkelingsplan, zich zo spoedig mogelijk uitspreekt

over het rapport en de voorgestelde acties. Immers, elke deelnemer is benieuwd

naar wat er nu gaat gebeuren.

Het PON stelt voor dat de gemeente, nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken

over deze rapportage en nadat duidelijk is hoe de uitvoering van de acties

de komende tijd ter hand wordt genomen, alle inwoners van Velp hierover informeert.

De belangrijkste uitkomsten van het iDop en het standpunt van de gemeenteraad

daarover kunnen worden neergelegd in een folder van de gemeente, die

bedoeld is als naslagwerk voor alle inwoners van Velp. Op die manier wordt iedereen

die dat wil op de hoogte gebracht van de resultaten en van wat er verder mee

gaat gebeuren.

Daarnaast kan de gemeente tijdens een speciale bewonersavond, of tijdens een

bijeenkomst van de dorpsraad, mondeling toelichten wat er verder gaat gebeuren

met de (uitvoering van de) actiepunten van het iDop Velp.

Per dorp dient een actielijst te worden gemaakt met daarop de acties, korte toelichting,

de kosten, in hoeverre er al middelen beschikbaar zijn, wie de kartrekker is,

wie erbij betrokken zijn en de stand van zaken. Hierbij dient de gemeente duidelijk

de kaders (bijvoorbeeld financieel en ruimtelijk) en mogelijkheden aan te geven

waarbinnen de initiatieven kunnen worden opgepakt.

Het is bovendien aan te bevelen een werkbudget beschikbaar te stellen voor het

iDop, zodat niet voor iedere kleine handeling een lange en omslachtige weg moet

worden bewandeld om de acties verder te kunnen uitwerken.

Verder is het van belang om binnen de gemeente een ambtenaar aan te wijzen die

de uitvoering van de acties coördineert en een communicatieplan opstelt. Daarbij is

het van belang dat dit in goede samenspraak met de dorpsgemeenschap gebeurt.

4 Hoe nu verder? 37


De bal ligt namelijk niet alleen bij de gemeente. Er zal moeten worden nagedacht

over goede samenwerkingsvormen, waardoor de inwoners van Velp en andere

partijen betrokken worden en blijven bij de uitvoering van de acties uit deze toekomstvisie.

De inwoners hebben ook aangegeven graag zelf te willen bijdragen aan

de ontwikkelingen en de handen uit de mouwen te willen steken.

De dorpsraad wordt vaak genoemd als initiatiefnemer. Dat betekent niet dat ze alles

ook helemaal moeten uitvoeren. Zoveel mogelijk moet worden gewerkt met werkgroepen,

zodat ook zoveel mogelijk inwoners bij het iDop betrokken blijven. De

dorpsraad vervult daarbij een toezichthoudende rol. Er zijn diverse knelpunten en

verbeteracties in het dorp die door de inwoners zelf aangepakt kunnen/moeten

worden. Deze werkgroepen bestaan dan uitsluitend uit inwoners van Velp. Bij de

meeste actiepunten zal het een samenwerking betreffen tussen gemeente, dorpsraad,

relevante verenigingen, instellingen en organisaties en betrokken inwoners.

De dorpsraad Velp zal in de toekomst zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor

de gemeente ten aanzien van de uitvoering van de actiepunten uit het iDop. De

dorpsraad zal de vinger aan de pols houden en de voortgang van de uitvoering

nauwgezet volgen. De voor het iDop opgerichte klankbordgroep wordt opgeheven.

Leden van de klankbordgroep worden op basis van hun interesse gevraagd om deel

te nemen aan een of meerdere werkgroep(en).

Voorgesteld wordt dat de dorpsraad en de gemeente per kwartaal (voordat het

Velps Nieuwsblad uitkomt) de stand van zaken afstemmen. Naar aanleiding daarvan

wordt de hierboven genoemde actielijst geüpdated. De laatste stand van zaken c.q.

voortgang wordt steeds gepubliceerd in het Velps Nieuwsblad en in de Graafsche

Courant. Van belang hierbij is om vooral ook te vermelden wat al wel gerealiseerd

is, ook al zijn het soms kleine dingen.

Ook via de website van de gemeente en de website www.dorpsraadvelp.com kunnen

de inwoners via een vaste rubriek voortdurend op de hoogte worden gehouden

van de voortgang. Tijdens de jaarlijkse Collegebezoeken vindt vervolgens een algehele

mondelinge terugkoppeling van de stand van zaken plaats aan de inwoners.

Op deze manier worden de dorpsbewoners blijvend bij de uitvoering van het dorpsontwikkelingsplan

betrokken.

38 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Bijlagen

Bijlagen 39


40 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Bijlage A Feiten en ontwikkelingen

Velp

1.1 Sociaal klimaat

Bevolkingsopbouw

In Velp wonen 1740 mensen (1 januari 2010, bron: Sociale Atlas Brabant), waarvan

1015 mannen en 725 vrouwen. De onderstaande tabel laat zien dat het aantal inwoners

van Velp in de periode 2006-2009 sterk afnam en sinds 2010 weer toeneemt.

Ten opzichte van vijf jaar geleden is de bevolking in Velp toegenomen met 4,8 %. In

de cijfers zijn de geregistreerde bewoners van het Asielzoekerscentrum (± 600)

inbegrepen. Dit aantal fluctueert sterk, wat ook de wisselende aantallen in het overzicht

verklaart.

Uit de prognosecijfers, die uitsluitend op gemeenteniveau aanwezig zijn, blijkt dat

voor de gemeente Grave tot 2025 een toename van de bevolking wordt verwacht,

waarna naar verwachting bevolkingskrimp zal inzetten.

Tabel 1 Bevolkingsontwikkeling

1 januari Absolute aantallen Geïndexeerd

Velp Gemeente Grave Velp Gemeente Grave

2006 1.660 12.868 100,0 100,0

2007 1.615 12.820 97,3 99,6

2008 1.520 12.717 91,6 98,8

2009 1.455 12.673 87,7 98,5

2010 1.740 12.917 104,8 100,4

2015 - 13.120

2020 - 13.280

2025 - 13.315

2030 - 13.190

2035 - 12.915

2040 - 12.490

Bron: Sociale Atlas Brabant

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 41

-

-

-

-

-

-

101,9

103,2

103,5

102,5

100,4

97,1


De onderstaande grafiek laat zien dat de groep -14 jaar en 35-54 jaar de laatste

jaren afnam. In 2010 is de totale bevolking ineens flink gestegen. In dat jaar is met

name het aantal kinderen, jongeren en jong volwassenen sterk toegenomen, waardoor

in 2010 een evenwichtige bevolkingsopbouw is ontstaan. Het aantal ouderen in

Velp neemt slechts in zeer geringe mate toe.

Figuur 1 Bevolkingsontwikkeling (aantal personen per leeftijdscategorie)

Bron: Sociale Atlas Brabant

De grafiek hieronder geeft de prognoses weer van de groei- en krimpcijfers voor de

gemeente Grave ten opzichte van 2008. Hieruit blijkt dat in 2020 het aandeel 15-19

jarigen en 65+ zal zijn toegenomen ten opzichte van 2008. In 2030 neemt alleen het

aandeel 65+ toe en de overige leeftijdscategorieën nemen in omvang af. Met name

het aandeel 80+ neemt sterk toe en de categorieën 0-4 jaar en 20-44 jaar laten de

sterkste daling zien. Helaas zijn de groei- en krimpcijfers niet op kernenniveau

beschikbaar.

42 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Figuur 2 Prognoses groeicijfers (%) gemeente Grave t.o.v. 2008

Bron: Provincie Noord-Brabants Bevolkings-woningbehoefteprognose actualisatie 2008 (Sociale Atlas Brabant)

In Velp ligt het percentage eenpersoonshuishoudens beduidend hoger dan in de

gemeente Grave in totaal. Het percentage huishoudens met en vooral zonder

kinderen ligt beduidend lager.

Tabel 2 Huishoudens

2010 Velp Gemeente Grave Noord-Brabant

Aantal huishoudens 920 5543 1.058.245

Gemiddeld aantal personen per huishouden 2 2 2

Eenpersoonshuishouden (%) 58 % 32 % 33 %

Huishouden zonder kinderen (%) 16 % 32 % 32 %

Huishouden met kinderen (%) 25 % 36 % 36 %

Bron: Sociale Atlas Brabant

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 43


Verenigingsleven

Er zijn in Velp veel verschillende verenigingen actief. In de onderstaande tabel

worden de verenigingen en organisaties opgesomd.

Tabel 3 Verenigingen en organisaties

Soort Naam vereniging/organisatie

Buurt- en wjkorganisaties Dorpsraad Velp

Buurtvereniging de Zaalheuvel

Buurtvereniging de Heikant

Buurtvereniging Tolschot

Buurtvereniging Midden-Velp

Buurtvereniging Oud-Velp

Buurtvereniging Hegveld

Buurtvereniging Vogelenzang

Sport Voetbalvereniging SCV’58 (350 leden)

De Lenige Latten

Biljartvereniging Trefzeker

Cultuur, muziek en recreatie Blaaskapel De Deurdouwers

Muziekvereniging Velp

A-Capella koor Emma Capella

Gemengd parochiekoor Velp

Kapucijnenklooster Gregoriaans koor

Koor Akkoord

Smartlappenkoor Los Zand

Hobbyclub Velp

Carnavalsvereniging de Zandkruiers

Stichting Kunst in het Kerkje

Toneelgroep Velp

Velps-Heem i.o

Kinderen/jeugd Stichting folkloristische festiviteiten Velp (Sinterklaas, Koninginnedag)

Ouderen en zorg KBO St. Vincentius Velp

De Zonnebloem afd. Grave/Velp/Escharen/Gassel

Vrouwen VVA Vrouwen Velp Aktief

Religie Klooster Minderbroeders Kapucijnen

VNB Nationale Bedevaarten

Overig Vereniging van huurders (gebruikers van brede school de Verrekijker)

Kinderboerderij Buitengewoon

Ondernemend Velp

Vereniging van eigenaren De Bons

Bewoners Vereniging Velp (BVV)

Er zijn verschillende accommodaties in het dorp waar deze verenigingen gebruik

van maken. Deze komen bij de paragraaf voorzieningen aan bod.

44 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


1.2 (Sociale) voorzieningen, zorg en welzijn

Aanwezige voorzieningen

Hieronder volgt een opsomming van winkels en voorzieningen in Velp. Het gaat

hierbij om voorzieningen en winkels die voor de inwoners toegankelijk zijn.

Bedrijvigheid is niet opgenomen in deze lijst.

Tabel 4 Voorzieningen en winkels

Soort Naam

Onderwijs RK Basisschool St. Jozef

Sociaal-cultureel Dorpshuis ‘t Trefpunt

Kinderopvang Cameleon (Kinderdagverblijf, BSO)

Peuterspeelzaal Ukkepuk

Gebouw drumband

Religie Kunst in het Kerkje

Klooster Minderbroeders Kapucijnen

RK Parochie HH Vincentius en Antonius van Padua

Medisch/zorg Gezondheidscentrum De Eek (fysio, logopedie, coaching, accupunctuur,

podologie, ambulancepost en dierenarts)

Kinder- en jeugdzorg Kleur (dagopvang meervoudig gehandicapte

kinderen)

Zorgresidentie Velp (woonvoorziening, fysiotherapie)

Thomashuis

AC Dichterbij

Sport Sportpark De Kranenhof

Gymzaal de Verrekijker

Zwembad

Fitness in zorgresidentie Velp

Recreatie en toerisme Motel Koolen

Kinderboerderij Buitengewoon

Bed & Breakfast op landgoed ‘Lievendael’ (2 kamers)

Horeca Pannekoekenrestaurant Den Tol

ABC American Buffet Corner

Snackbar Koolen

Wegrestaurant De Nieuwe Elft

Winkels Bakkerij Bongaards

Overige Tango benzinestation

AED’s (bij kerk en bij sportpark)

Asielzoekerscentrum Grave

Bron: gemeentegids aangevuld door klankbordgroep

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 45


Brede school ‘de Verrekijker’

Sinds juni 2008 is op landgoed Mariëndaal Brede School ‘de Verrekijker’ gerealiseerd.

In dit nieuwe gebouw zijn de Jozefschool, gymzaal, Kleur (kinder- en jeugdzorg),

kinderopvang Cameleon (kinderdagverblijf, BSO) en peuterspeelzaal Ukkepuk

(ieder in een eigen gedeelte) gevestigd. Kleur Kinder- en Jeugdzorg biedt dagopvang

voor kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsbeperking en ondersteunt

hun ouders en anderen die nauw bij het kind zijn betrokken.

Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt gehuurd door de vereniging

van huurders, waarin alle gebruikers zijn vertegenwoordigd.

Onderwijs

In Velp is één basisschool: RK Basisschool St. Jozef. De jozefschool heeft 8 lokalen,

hiervan zijn er momenteel 5 in gebruik.

Het leerlingenaantal van basisschool St. Jozef is sinds 2001 tot 2005 sterk toegenomen

en schommelt sindsdien rond de 140 leerlingen. De leerlingenprognoses zijn

momenteel onbekend. De laatste prognoses waren gebaseerd op nieuwbouw die nu

(nog) niet gerealiseerd wordt. Verwachting is nu dat de prognoses de komende

jaren flink naar beneden moeten worden bijgesteld.

In het schooljaar 2011-2012 zijn de 8 jaargangen verdeeld over 5 groepen:

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 6-7

Groep 8

Voor het voortgezet onderwijs moeten de jongeren uit Velp naar Grave (Merletcollege:

VMBO, HAVO en VWO (t/m klas 3)), Mill (Merletcollege VMBO, MAVO,

HAVO), of naar Cuijk, Nijmegen, Wijchen, Uden of Oss.

46 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Kinderopvang

Kinderdagopvang Cameleon van de organisatie Kinderopvang en Peuterplus is

gevestigd in het nieuwe gebouw ‘de Verrekijker’. De Cameleon is 5 dagen per

week van 6.30 tot 18.30 uur geopend. De Cameleon heeft 32 plaatsen voor dagopvang

voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar en verzorgt ook het peuterwerk en

de voor-, tussen- en naschoolse opvang voor de leerlingen van de Jozefschool.

Sportvoorzieningen

In brede school ‘De Verrekijker’ is een gymzaal die wordt gebruikt voor het gymonderwijs

van De Jozefschool. Ook de leerlingen van De Ester uit Escharen maken

gebruik van de gymzaal. Daarnaast wordt de gymzaal wekelijks gebruikt door

damesgymclub De Lange Latten, met enige regelmaat door een groep jongeren

(circa 20 jaar) en bij slecht weer voor de training van de voetbalclub.

Aan de Kranenhofscheweg ligt Sportpark De Kranenhof, dat wordt gebruikt door

SCV’58, de Velpse voetbalclub. SCV’58 heeft de beschikking over een kantine, 2

wedstrijdvelden en 1 trainingsveld en 6 kleedkamers. Het sportpark is geprivatiseerd,

wat inhoudt dat de kosten en uitvoering van het onderhoud van het sportpark

voor rekening komen van de voetbalvereniging. Voor onderhoud en renovatie van

de velden ontvangt SCV’58 een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

In Zorgresidentie Velp is een fitnessruimte en ook het naastgelegen zwembad dat in

het verleden gebruikt werd door Dichterbij is opgeknapt. Op bepaalde tijden zullen

beide voorzieningen worden opengesteld, zodat ook verschillende groepen van

buitenaf gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Bibliotheek

BiblioPlus verzorgt het bibliotheekwerk in acht gemeenten, waaronder de gemeente

Grave. Op dit moment heeft BiblioPlus 12 full service bibliotheekvestigingen en 6

(jeugd)servicepunten. Daarnaast onderhouden zij nog 16 schoolcollecties. In Grave

is een filiaal voor de gehele gemeente Grave. Het filiaal in Grave is alle werkdagen

’s middags geopend. Ook op zaterdagochtend en maandag- en vrijdagavond is de

bibliotheek geopend.

BiblioPlus werkt momenteel aan een vernieuwde strategie en dienstverleningsmodel.

In dit nieuwe model streven zij naar het aanbod van vijf producten:

1 Een Bibliotheek op School (op iedere basisschool).

2 De Webbieb; overal en altijd bereikbaar.

3 De Plusbieb; een hoogwaardige voorziening op 2 locaties (Boxmeer en Cuijk)

met een regionale functie.

4 Een Dorpsbieb; in de grotere dorpskernen (in Grave).

5 Een Leespunt in dorpshuizen in de kleinere dorpskernen.

Uit financiële overwegingen heeft de gemeente Grave besloten in Velp, net als

Escharen, geen Leespunt te realiseren. Wel komt er een bibliotheek op school. De

Bibliotheek op School bestaat uit een reguliere jeugdcollectie en is bestemd voor

kinderen van 0 t/m 12 jaar, hun ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers

van kinderopvang, BSO en peuterspeelzalen.

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 47


Ook kinderen die op een andere basisschool zitten (bijvoorbeeld speciaal onderwijs),

kunnen gebruik maken van deze collectie. De collectie wordt, met ondersteuning

van BiblioPlus, beheerd door de school zelf.

Dorpshuis ’t Trefpunt

Dorpshuis ‘t Trefpunt is gebouwd in 2006 op landgoed Mariëndaal en is eigendom

van de gemeente. De gemeente neemt het groot onderhoud voor haar rekening. Het

dagelijks beheer wordt momenteel nog uitgevoerd door Quadrant. Quadrant draagt

zorg voor het openen en sluiten van het gebouw, het agendabeheer, dagelijks

onderhoud en beheer van de bar. In Grave wordt momenteel een nieuwe MFA

(Multifunctionele Accommodatie) gerealiseerd. Deze ontwikkeling heeft ingrijpende

gevolgen voor Quadrant. De gemeente is momenteel in gesprek met Quadrant over

de wijze waarop het beheer van ’t Trefpunt in de toekomst kan worden voortgezet.

Het gebouw bestaat uit verschillende ruimtes van verschillende grootte:

Op de begane grond:

Café/foyer

Biljartzaal

Toneelzaal

Kleedruimte toneel annex bestuurskamer

Op de 1 e verdieping

Vergaderzaal 1 (45 personen)

Vergaderzaal 2 (10 personen).

De biljartzaal en toneelzaal kunnen worden samengevoegd tot één grotere ruimte.

Het dorpshuis wordt gebruikt door diverse organisaties en verenigingen. Iedere 1 e

en 3 e zondag van de maand is ‘t Trefpunt van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor

iedereen voor een gezellig praatje onder het genot van een bakje koffie met vlaai.

Ook is er iedere 1 e vrijdag van de maand een vrije inloopavond speciaal voor de

jongeren.

48 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


AED’s

Onlangs heeft de gemeente Grave besloten om de gemeenschapshuizen (Quadrant

voor Velp en Escharen en stichting gemeenschapshuis de Viersprong voor Gassel)

voortaan een financiële bijdrage te geven voor onderhoud, vervanging van de batterij

en opleiding voor één AED per dorp (bij het gemeenschapshuis).

Kinderboerderij Buiten-‘Gewoon’

Kinderboerderij Buiten-‘Gewoon’ is gevestigd aan de Eikenlaan op landgoed Mariëndaal.

Tijdens het weekend worden de dieren gevoerd en verzorgd door vrijwilligers.

Door de week gebeurt dit door cliënten van Dichterbij. Zij worden begeleid door drie

medewerkers van Dichterbij, met ondersteuning van stagiaires. De kinderboerderij is

nog in ontwikkeling. Onlangs is gestart met de bouw van de educatieve ruimte. De

opleverdatum is gepland in juni 2012. Op de kinderboerderij worden ook producten

verkocht afkomstig van de eigen dieren en uit eigen tuin (bijvoorbeeld eieren,

pompoenen). In de toekomst zal het aantal producten worden uitgebreid.

Er worden momenteel drie invalidenparkeerplaatsen aangelegd bij de kinderboerderij

Buiten-‘gewoon’. Om rondrijden en onveilige situaties bij de school te voorkomen

wordt de doorgang geblokkeerd met een paal.

Evenemententerrein

De werkgroep ‘evenemententerrein’ van de dorpsraad Velp heeft plannen ontwikkeld

voor de inrichting van een evenemententerrein tussen de school en de Zorgresidentie

op het Mariëndaalterrein. Zij hebben daarvoor reeds een conceptinrichtingsplan

gemaakt. In het nieuwe bestemmingsplan kernen van de gemeente

Grave, dat momenteel ter visie ligt, is deze nieuwe bestemming reeds opgenomen.

De dorpsraad wil dat zodra dit bestemmingsplan is vastgesteld het evenemententerrein

door de gemeente in overleg met de dorpsraad wordt ingericht.

Kermis/dorpsfeest

Onlangs heeft de gemeente besloten dat de dorpen in de toekomst zelf jaarlijks de

kermis of een dorpsfeest kunnen organiseren. Zij krijgen daarbij een garantstelling

van maximaal € 750,-- per dorp per jaar van de gemeente, als er aantoonbaar een

exploitatietekort is.

Speelveldjes

In Velp zijn drie openbare speelgelegenheden: een speeltuintje aan de Zaalheuvelweg

en aan de Bronkhorstweg/Hanenstraat en een trapveld/evenemententerrein

aan de Vogelenzangscheweg/Hegveld.

Zorgresidentie Velp

Recent is het Jezuïetenklooster op het landgoed Mariëndaal gerenoveerd. Hierin

zijn 35 tweepersoonsappartementen (oppervlakte tot circa 80 m²), 22 eenpersoonsappartementen

(oppervlakte tot circa 40 m²) en 17 verpleegkamers voor tijdelijk

verblijf gerealiseerd. Alle appartementen zijn voorzien van een eigen badkamer en

een pantry. De grotere appartementen hebben een aparte slaapkamer en extra

ruimte voor een eethoek.

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 49


In alle appartementen, gangen en centrale ruimtes is rekening gehouden met draaicirkels

van rolstoelen, verplaatsingen van bedden en gebruik van rollators. Het

terrein van de residentie is volledig omheind. Het klooster heeft 3 terrassen, waarvan

een overdekt. Van hieruit kunnen de bewoners en hun gasten genieten van het

uitzicht op de rondom gelegen kloostertuin.

Binnen het complex zijn, ter ondersteuning van de kwaliteit van wonen en leven,

uitgebreide algemene voorzieningen gerealiseerd, zoals een grand-cafe met à la

carte restaurant, een ontmoetingsruimte met restaurant en kiosk, een grote professionele

fitnesszaal en een activiteitenruimte in de gerestaureerde nok van de

kloosterkapel.

Ook zijn er een zusterpost en een fysiotherapie afdeling met de meest geavanceerde

revalidatieapparaten. Ook het naast het klooster gelegen zwembad is/wordt

gerenoveerd.

Activiteitencentrum Dichterbij

Op landgoed Mariëndaal is het AC (activiteitencentrum) van Dichterbij gelegen. Het

activiteitencentrum is bestemd voor cliënten van Dichterbij, die wonen op locatie

Velp, maar ook voor cliënten die thuis wonen en vanuit de regio dagbesteding aangeboden

krijgen in Velp. De cliënten zijn verdeeld over 12 activiteitengroepen. In het

AC is ook een medische dienst en fysiotherapie gevestigd. Deze faciliteiten zijn

bestemd voor cliënten van Dichterbij.

Verenigingen of andere personen uit Velp mogen voor activiteiten gebruik maken

van het AC op voorwaarde dat cliënten van Dichterbij uitgenodigd of betrokken

worden bij deze activiteiten.

Gezondheidscentrum De Eek

Op industrieterrein de Eek is gezondheidscentrum De Eek gevestigd. Hier zijn

diverse therapeuten, waaronder logopedie, acupunctuur, fysiotherapie en dergelijke

gevestigd onder één dak. Ook is er een dierenarts en de ambulancepost gevestigd.

Honden uitlaatplaatsen

Hondenbezitters betalen in de gemeente Grave hondenbelasting. Het tarief is in

2011 € 51,72 voor een eerste hond, € 77,76 voor een tweede hond en € 103,80 voor

elke hond boven het aantal van twee.

50 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Binnen de bebouwde kom is men verplicht de hondenpoep op te ruimen en een

opruimmiddel bij zich te dragen tijdens het uitlaten van een of meerdere honden.

Ook moeten honden binnen de bebouwde kom van de kerkdorpen en van Grave

worden aangelijnd, met uitzondering van de zogenaamde uitrenplaatsen in Grave.

De uitrenplaatsen zijn aangeduid met borden. (In de kerkdorpen zijn geen speciale

uitrenplaatsen.)

1.3 Verkeer en bereikbaarheid

Provinciale weg

De provincie heeft een plan opgesteld voor de herinrichting van de N324. Vanwege

gebrek aan financiële middelen is de uitvoering ervan niet op korte termijn voorzien.

Busvervoer

Velp is bereikbaar met buslijn 99 van Uden naar Nijmegen. Er zijn twee haltes in

Velp en dat is aan de provinciale weg (halte heet ‘Binckhof’) en bij Wegrestaurant

‘de Nieuwe Elft’.

Tabel 4 Lijn 99

Lijn 99 Nijmegen-Uden Lijn 99 Uden-Nijmegen

Aankomst/vertrektijden halte Velp, Binckhof

maandag-vrrijdag: 2x per uur van 6,23…19.38 uur

4x per uur van 15.41…17.41 uur*

1x per uur van 19.38…23.38 uur

zaterdag: 2x per uur van 9.32…18.38 uur

1x per uur van 8.32...9.32 en

18.38...23.38 uur

Extra bus: 0.57 uur

zondag: 1x per uur: 10.38…23.38 uur

* niet in vakanties

Route:

Nijmegen

Alverna

Nederasselt

Grave busstation

Velp

Reek

Zeeland

Uden

Haltes Velp:

De nieuwe Elft

Binckhof

Bron: Arriva

Aankomst/vertrektijden halte Velp, Binckhof

maandag-vrijdag: 2x per uur van 6,00…19.22 uur

4x per uur van 7.44…9.00 uur*

1x per uur van 19.22…22.22 uur

zaterdag: 2x per uur van 7.30…18.22 uur

1x per uur van 18.22...23.22 uur

zondag: 1x per uur: 9.22…22.22 uur

* niet in vakanties

Route:

Uden

Zeeland

Reek

Velp

Grave busstation

Nederasselt

Alverna

Nijmegen

Haltes Velp:

Binckhof

De Nieuwe Elft

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 51


Deeltaxi

Als aanvulling op het openbaar vervoer is er de Regiotaxi. Dit is een vorm van

vervoer van deur tot deur met kleine busjes en taxi’s. Iedereen kan gebruik maken

van de Regiotaxi. Voor het kleine kernen tarief kan iedereen vanuit de kleine kern

naar het busstation in Grave worden gebracht, waarna men kan overstappen op de

bus. Voor Wmo-gerechtigden gelden speciale kortingstarieven. Een rit met de

Regiotaxi dient uiterlijk 1 uur van tevoren (telefonisch) te worden gereserveerd.

Omdat meestal gereisd wordt met meerdere passagiers duurt een rit met de regiotaxi

vaak wat langer.

1.4 Wonen

Aantal en soort woningen

In Velp staan 367 woningen (1 januari 2010). Hiervan is 73% een koopwoning en zit

7% in de sociale huursector en 20% in de particuliere huursector. Het aantal koopwoningen

is de laatste jaren licht gestegen.

Tabel 5 Aantal en soort woningen

52 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp

Koopsector Sociale

huursector

Particuliere

huursector

Totaal

2007 247 (72%) 21 (6%) 75 (22%) 343

2008 248 (72%) 24 (7%) 72 (21%) 344

2009 250 (72%) 24 (7%) 72 (21%) 346

2010 271 (73%) 24 (7%) 72 (20%) 367

Bron: Sociale Atlas Brabant

Woningtype

Velp bestaat voor 94% uit eengezinswoningen (1 januari 2010). De meergezinswoningen

bevinden zich in zowel de koop- als de huursector.

Tabel 6 Woningtype

Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal

Koopsector 266 (73%) 5 (1%) 271

Sociale huursector 20 (5%) 4 (1%) 24

Particuliere huursector 57 (16%) 15 (4%) 72

Totaal 343 (94%) 24 (6%) 367

Bron: Sociale Atlas Brabant


Bouwjaar

De woningen in Velp zijn gemiddeld 52 jaar oud (1 januari 2010). Dit is relatief oud.

In geheel Brabant is dat bijvoorbeeld 39 jaar en in de andere kerkdorpen van Grave

42 (Escharen) of 43 (Gassel) jaar. De onderstaande tabel laat zien dat de leeftijd

van de woningen redelijk verspreid is over de verschillende categorieën.

Tabel 7 Bouwjaar woningvoorraad

Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal

< 1944 104 (28%) 6 (2%) 110 (30%)

1945-1970 78 (21%) 3 (1%) 81 (22%)

1971-1990 97 (26%) 8 (2%) 105 (29%)

> 1991 64 (17%) 7 (2%) 71 (19%)

Bron: Sociale Atlas Brabant

Woninggrootte

Meer dan de helft van de woningen in Velp heeft 5 kamers of meer.

Tabel 8 Woninggrootte

Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal

1-3 kamers 46 (13%) 21 (6%) 67 (18%)

4 kamers 90 (25%) 3 (1%) 93 (25%)

5 kamers of meer 207 (56%) 0 (0%) 207 (56%)

Bron: Sociale Atlas Brabant

Woningverhuur

Mooiland Maasland verhuurt momenteel in Velp 23 woningen, 10 nultredenwoningen

(seniorenwoningen) en 13 eengezinswoningen. Er zijn geen woningen

met een zorglabel.

Tabel 9 Verdeling type huurwoningen Mooiland Maasland

Type huurwoning Betaalbaar

(tot € 499,--)

Duur

(> € 500,--)

Bouwjaar Totaal

Eengezinswoningen (grondgebonden) 13 - 1964-1984 13

Nultredenwoningen (grondgebonden) 4

6

Totaal 23 0

Bron: Mooiland Maasland

- 1986

1973

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 53

10


Verkoop van huurwoningen

Mooiland Maasland heeft een aantal woningen aangewezen die ter verkoop aan de

zittende huurder worden aangeboden. Indien deze de woning niet koopt, wordt de

woning bij mutatie te koop aangeboden. In Velp zijn geen huurwoningen voor

verkoop aangemerkt.

Woningtoewijzing

Mooiland Maasland werkt met een aanbodsysteem. Zodra een woning beschikbaar

is wordt een advertentie geplaatst waarop woningzoekenden kunnen reageren. Om

in aanmerking te komen voor een huurwoning van Mooiland Maasland moet je ingeschreven

staan. De huurwoningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd

(80% van de woningen per kern). De overige 20% wordt toegewezen door middel

van loting. Er is geen sprake van een puntentelling, bindingseisen of andere criteria.

Om in aanmerking te komen voor een koopwoning (nieuwbouw) van Mooiland

Maasland hoeft men niet ingeschreven te staan. Iedereen kan op de advertentie

reageren.

Als de huidige woning niet meer geschikt is of geschikt gemaakt kan worden

(bijvoorbeeld met een traplift) kunnen woningzoekenden voorrang krijgen op

woningen met een zorglabel. Er moet dan wel sprake zijn van knelpunten/mobiliteitsprobleem

in de huidige woning door gezondheidsproblemen waarvan geen

uitzicht is op beterschap. Ook kan er sprake zijn van vereenzaming door het ouder

worden en de daarmee gepaard gaande mobiliteitsproblemen. Ook geeft Mooiland

Maasland bij grondgebonden nultredenwoningen voorrang aan 60-plussers.

Bouwplannen

Behalve het reguliere planmatige onderhoud heeft Mooiland Maasland geen nieuwbouw-

of grootschalige renovatieplannen in Velp op de agenda staan.

Op landgoed Mariëndaal heeft een ontwikkelaar plannen om woningbouw te realiseren.

Momenteel is de ontwikkelaar bezig met een heroriëntatie van het aanbod.

Vanwege de ligging moet de woningbouw het landgoedkarakter ondersteunen en

het leefgebied voor de dassen intact laten.

Na eerder 17 woningen te hebben gebouwd op het voormalige schoolterrein, bouwt

Hendriks Coppelmans momenteel in samenwerking met Bewoners Vereniging Velp

(BVV) aan de Tolschestraat 9 appartementen met berging en parkeerplaats.

Daarnaast wordt ook een vrijstaande woning gerealiseerd.

54 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


1.5 Openbare ruimte

Monumenten

Velp is wat monumentale gebouwen betreft vooral een religieus dorp: het heeft twee

kerken en drie kloosters. De kerken zijn het voormalige parochiekerkje, dat in de

kern nog uit de 10e eeuw dateert, en de huidige parochiekerk uit 1937. De kloosters

zijn het Jezuïetenklooster Mariëndaal uit 1862-1865, het klooster van de Redemptoristinnen

uit 1858 en het Kapucijnenklooster Emmaus uit 1645. Alleen het laatste

klooster is nog als zodanig in gebruik.

Bron: BHIC, Wikipedia.

In onderstaande tabel zijn alle monumenten uit Velp weergegeven:

Tabel 10 Monumenten in Velp

Locatie Soort monument Monument

Basilius van Bruggelaan 1 Gemeentelijk monument woonhuis

Basilius van Bruggelaan 4 Rijksmonument Klooster Emmaus (Capucijnen)

Pastoor Loefsweg 1 Rijksmonument Voormalig kerkje

Basilius van Bruggelaan 2 Rijksmonument (voormalig) klooster zusters Redemptoristinnen en

tuin

Bosschebaan 17 Gemeentelijk monument woonhuis

Bronkhorstweg Gemeentelijk monument Heilige Hartbeeld

Bronkhorstweg 11 Gemeentelijk monument Voormalig gemeentehuis

Bronkhorstweg 17+17a Gemeentelijk monument woonhuis

Bronkhorstweg 23, 25 Gemeentelijk monument woonhuis

Bronkhorstweg 29 Gemeentelijk monument woonhuis

Bronkhorstweg 30 Gemeentelijk monument woonhuis

Generaal de Bonsweg Rijksmonument Voormalige kazerne Generaal de Bons

Grippensteinschestraat 2 Gemeentelijk monument woonhuis

Grippensteinschestraat 4 Gemeentelijk monument woonhuis

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 55


Vervolg tabel 11 Monumenten in Velp

Locatie Soort monument Monument

Mars en Wijthdijk Rijksmonument Elektrisch gemaal

Oude Maasdijk 2 Gemeentelijk monument woonhuis

Pannestaartweg 2 Gemeentelijk monument woonhuis

Pastoriestraat Gemeentelijk monument wegkruis

Pastoriestraat 17 Gemeentelijk monument woonhuis

Tolschestraat 2 Rijksmonument Voormalig klooster Mariëndaal

Tolschestraat 21 + 21a Rijksmonument RK kerk H. Vincentius en H. Antonius en pastorie

Tolschestraat 47 Gemeentelijk monument woonhuis

Voskeschestraat 5, 7 Gemeentelijk monument woonhuis

Wolfgatschestraat 1 Gemeentelijk monument woonhuis

Wolfgatscheweg 8 Gemeentelijk monument woonhuis

Bron: website gemeente Grave

Bestemmingsplan

Op 6 september heeft de gemeente Grave een nieuw bestemmingplan voor de kerkdorpen

(gewijzigd) vastgesteld. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Kerkdorpen,

Grave’ worden meerdere geldende bestemmingsplannen vervangen door een nieuw

bestemmingsplan. Ook is de gemeente Grave bezig met de voorbereidingen voor

het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de

gemeente.

Afvalinzameling

Het ophalen van huisafval geschiedt wekelijks. De ene week betreft dit de GFT-

container, de andere week het huishoudelijk restafval. Het huishoudelijk restafval

wordt ingezameld met blauwe tariefzakken. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ingezameld

in groenbakken (GFT-containers).

Een keer per maand wordt ook plasticafval huis-aan-huis opgehaald. Vanaf 1 januari

2012 wordt dat een keer per twee weken.

In Haps is een milieustraat waar men tot twee kubieke meter afval gratis kan aanbieden.

In Velp is een mini-milieustraat. Deze is geopend op zaterdag van 9.00 tot

13.00 uur. Hier kan men uitsluitend terecht met tuinafval, puin, luierzakken, metaal

en oud ijzer, afvalhout en huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal.

Oud papier en karton wordt een keer per maand centraal ingezameld (bij de kerk).

De revenuen daarvan komen ten goede aan de muziekvereniging.

56 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Veiligheid

De gemeente Grave heeft 2 fulltime BOA’s in dienst, die zorgen voor extra toezicht

in de openbare ruimte.

Tabel 12 Politiecijfers inbraken en diefstallen

Velp (2010) Oud-Velp Nieuw-Velp Buitengebied

Noord

(inclusief

rijksweg)

Buitengebied

Zuid

Industrieterrein

De Eek

Woninginbraak 0 4 3 2 1 10

Autoinbraak 0 1 0 0 1 2

Diefstal fiets 0 0 0 1 0 1

Inbraak bedrijf 0 0 0 0 1 1

Bron: Politie

1.6 Bedrijvigheid en toerisme

Totaal

Recreatie en toerisme

De ligging tussen ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Venlo, de nabijheid van grensgebied

Duitsland en de ligging aan de Maas maken de gemeente Grave aantrekkelijk

om te wonen, te werken en te recreëren.

Stichting bezoekersmanagement Grave (SBG) heeft tot doel de toeristische mogelijkheden

van de historische binnenstad, het buitengebied en de kerkdorpen van de

gemeente Grave beter te benutten. De SBG organiseert bijvoorbeeld de doorkomst

van de Nijmeegse Wandelvierdaagse.

In Velp is motel Koolen gelegen. Motel Koolen heeft circa 2000 overnachtingen per

jaar. Ook is er één Bed & Breakfast.

Wandel- en ruiterroutenetwerk

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een ruiterroutenetwerk. De uitvoering hiervan

is gereed in het voorjaar 2012.

In 2012 wordt gestart met de ontwikkeling van een wandelroutenetwerk in het Land

van Cuijk (Mill & St. Hubert, St. Anthonis, Cuijk, Boxmeer, Grave). Ook Veghel en

Boekel nemen aan dit project deel. Het routenetwerk wordt voorzien van bewegwijzering.

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 57


Bedrijvigheid

Er zijn in totaal 131 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een

hoofd- of nevenvestiging in Velp.

Bedrijventerrein

Ten Oosten van Velp ligt Bedrijvenpark De Bons. Dit bedrijvenpark is ontwikkeld op

de voormalige Generaal de Bonskazerne. Bedrijvenpark De Bons is een duurzaam

bedrijventerrein. Het bedrijvenpark is bedoeld voor kleinere lokale bedrijven met een

sterke binding met de eigen gemeente en een beperkte opvang voor regionale

functies. Aan de Rijksweg is bedrijventerrein De Eek gelegen. Bedrijventerrein de

Eek is een kleinschalig lokaal bedrijventerrein.

1.7 Relatie tussen burger en overheid

Openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur en op

dinsdag van 16.00-19.30 uur. Op afspraak kan men ook op woensdagmiddag

tussen 14.00 en 16.00 uur terecht.

Meepraten over gemeentelijk beleid

De gemeente Grave hecht veel waarde aan een actieve inbreng van inwoners bij de

vorming van gemeentelijk beleid en bij de uitvoering daarvan. Inwoners kunnen op

diverse manieren (rechtstreeks) invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid:

Spreekrecht bij raadsvergaderingen en commissievergaderingen (men kan

gedurende 5 minuten aandacht vragen voor elk onderwerp, ook niet-agendapunten).

Spreekuur burgemeester en wethouders (er zijn geen vaste tijden, maar men

kan een afspraak maken via het secretariaat).

Via een burgerinitiatief (25 handtekeningen zijn voldoende om een onderwerp

op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen).

Via de burgerparticipatieraad (BPR) (zij geeft (on)gevraagd advies aan de

gemeente over het WMO-beleid).

Via een bezoek aan de fractievergadering van een politieke partij.

Via de wijk- of dorpsraad (zie hieronder).

Wijk- en dorpsraden

De dorpsraad Velp vormt de schakel tussen de inwoners van Velp en de gemeente.

Er is een medewerker wijk- en dorpsbeheer die de contacten vanuit de gemeente

met de wijk- en dorpsraden onderhoudt. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe

samenwerkingsafspraken en het opstellen van een convenant tussen de gemeente

en de wijk- en dorpsraden.

58 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Communicatie/informatievoorziening

Officiële gemeentelijke berichten worden geplaatst in de Graafsche Courant en op

de gemeentelijke website. Ter informatie worden deze berichten op hun verzoek ook

doorgestuurd naar de volgende media:

KKN Regio TV (kabelkrant)

De Gelderlander; editie Maasland

Ouderenbond stad Grave

Stadskrant Grave

Rivierstad FM, streekomroep voor Grave/Cuijk

Correspondent Graafsche Courant

Arena Lokaal (nieuwswebsite + krant omgeving Schaijk/Landerd)

Via de gemeentesite kunnen ook bepaalde diensten en producten digitaal worden

afgenomen en kan informatie worden aangevraagd. Ook kan men via de rubriek

‘meldingen en klachten’ 24 uur per dag meldingen en klachten doorgeven over

losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil et cetera. Ook heeft de

gemeente Grave een twitteraccount: www.twitter.com/stadhuisgrave.

Lokale media:

Velps nieuwsblad

Prat 1x per kwartaal huis aan huis

www.dorpsraadvelp.com

www.kinderboerderijvelp.nl

Gemeentelijke samenwerking

De gemeenten Cuijk, Mill & St. Hubert en Grave streven ernaar per 1 januari 2014 te

komen tot één ambtelijke organisatie voor de drie gemeenten. Door ambtelijk te

gaan samenwerken willen de drie gemeenten op korte termijn de kwaliteit verhogen,

de kwetsbaarheid verminderen en komen tot een betere beheersing van de kosten.

Op langere termijn streven zij naar verder samenwerken met alle vijf gemeenten in

het Land van Cuijk, dus ook met St. Anthonis en Boxmeer.

Radius, Organisatie voor welzijn Land van Cuijk

Radius is een welzijnsorganisatie in het Land van Cuijk. Voor de gemeente Grave

verzorgt zij het jongerenwerk, het vrijwilligerssteunpunt en het vluchtelingenwerk.

Regionaal vrijwilligerssteunpunt:

Het bemiddelen tussen vraag en aanbod voor vrijwilligers via een vrijwilligersvacaturebank.

Vervullen makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage van leerlingen op

het voortgezet onderwijs.

Jongerenwerk:

Inzet op straat: in gesprek gaan met jongeren, observeren, signaleren en anticiperen

op situaties en de belevingswereld van jongeren.

Coördineren, organiseren en uitvoeren van reguliere activiteiten in Jongerencentrum

Off Street.

Bijlage A Feiten en ontwikkelingen Velp 59


Vluchtelingenwerk:

Het geven van informatie, advies en bieden van ondersteuning onder andere

via wekelijks spreekuur.

Opzetten en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van integratie en participatie

van vluchtelingen.

Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Grave (SGOG)

De SGOG heeft als doel het welzijn van alle ouderen in de gemeente Grave en hun

mantelzorgers te bevorderen. De SGOG geeft informatie, advies en ondersteuning

en levert diensten die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven

wonen door de ouderen of de mantelzorgers te ontlasten.

SGOG bestaat uitsluitend uit vrijwilligers maar werkt nauw samen met gemeente

Grave, Rigom, Brabant Zorg, RMC, Thuiszorg Pantein en Mooiland Maasland.

De verschillende lokale afgevaardigden van KBO, Zonnebloem, Ouderenadviseurs,

Meer Bewegen voor Ouderen Grave en Zorgcentrum Maaszicht, maken deel uit van

het SGOG.

RIGOM

RIGOM ondersteunt op uiteenlopende manieren zelfstandig wonende ouderen en

hun mantelzorgers. Ze onderscheiden:

Informatie en advies

Ouderenadviseurs geven ouderen op de persoon toegesneden informatie, advies,

bemiddeling en begeleiding ter ondersteuning van de eigen regievoering. Via de

uitgave van de gemeentelijke informatiegids Ouder Worden in Grave en door de

organisatie van informatiebijeenkomsten bereikt RIGOM de doelgroep op andere,

meer collectieve, manieren.

Praktische diensten

Administratieve Ondersteuningsdienst

Graag Gedaan Bezoekservice (bezoek aan huis)

Erop-uit-service (ondersteuning bij activiteiten buitenshuis)

Graag Gedaan Boodschappenservice (voor of samen met ouderen

boodschappen doen)

Klussenhulp Thuis en klein tuinonderhoud

Maaltijdservice, thuis of in een eetpunt

Oppasdienst Armslag

Personenalarmering (opvolging meestal door mantelzorgers)

Contactpunt activiteitenbemiddeling (voor het vinden van een maatje)

Computerhoeken (op locaties waar veel ouderen komen)

Cursussen en activiteiten

Bieden van mogelijkheden om onder de mensen te zijn, mee te doen, de zelfredzaamheid

te bevorderen, in beweging te blijven, lotgenoten te ontmoeten die bijvoorbeeld

met dementie geconfronteerd zijn, et cetera.

60 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Bijlage B Meningen en wensen

inwoners

De eerste inwonersavond van Velp vond plaats op woensdag 23 november

2011 in gemeenschapshuis ‘t Trefpunt. Er waren 44 personen aanwezig. In zes

groepjes is gesproken over de identiteit en kernwaarden van Velp, het sociaal

klimaat, voorzieningen en activiteiten, verkeer en bereikbaarheid, wonen,

woonomgeving, bedrijvigheid en toerisme en de relatie tussen burger en overheid.

De dorpsraad heeft recent (voordat met de iDop’s werd gestart) discussieavonden

georganiseerd met jongeren, verenigingen en organisaties in het

dorp om knelpunten en wensen ten aanzien van het dorp te achterhalen. De

resultaten van deze bijeenkomsten zijn meegenomen in deze bijlage.

1.1 Identiteit en kernwaarden Velp

Waar zijn de inwoners trots op in Velp?

Kleine, hechte en gastvrije gemeenschap

Grote saamhorigheid

Grote onderlinge betrokkenheid; mensen hebben zorg voor elkaar

Bloeiend verenigingsleven

Grote groep actieve vrijwilligers

Mooie omgeving (natuur (ook midden in het dorp), rust en ruimte)

Gelegen aan uitvalswegen naar diverse steden

Kloosters

Veel zorgvoorzieningen (AZC, Dichterbij, Zorgresidentie)

Bakker

Wat onderscheidt Velp van andere dorpen?

Twee gesplitste kernen

Geen duidelijk centrum/kern

Sterk verenigingsleven/sociale verbondenheid

Gastvrijheid

Grote tolerantie ten aanzien van mensen die anders zijn dan anderen door

aanwezigheid Asielzoekerscentrum en Dichterbij

Cultureel erfgoed (kloosters)

Zeer veel werkgelegenheid

Veel natuur midden in het dorp

Goed openbaar vervoer

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 61


1.2 Sociaal klimaat

Verenigingsleven

Inwoners zijn het er over eens dat Velp veel verenigingen heeft. Er zijn 31 verschillende

verenigingen en er is een grote groep vrijwilligers actief. Ook waarderen de

inwoners de aanwezigheid van de dorpsraad.

De inwoners maken zich wel zorgen over de toekomst van dit bloeiende verenigingsleven.

Vrijwilligers zijn erg gebonden aan de eigen vereniging en jongeren

moeten het initiatief overnemen van de ouderen. Er wordt aan gewerkt om de jongeren

meer te betrekken bij de verschillende activiteiten. Een groep inwoners pleit voor

het opzetten van een pool van vrijwilligers. Deze zou mogelijk kunnen worden

ondersteund door het regionale vrijwilligerssteunpunt van Radius. Ook kunnen leerlingen

van middelbare scholen voor verenigingen of het organiseren van activiteiten

worden ingezet in de vorm van een maatschappelijke stage.

Een andere suggestie die is gedaan is het activiteitenaanbod van (buurt)verenigingen

opschalen of bundelen op Velps niveau. De diverse verenigingen kunnen

beter samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen.

Het afnemend aantal kerkgangers baart een aantal inwoners zorgen.

Hechte en gastvrije gemeenschap

Inwoners noemen Velp een kleine, openbare en gastvrije gemeenschap. Het dorp is

hecht en er is sprake van grote saamhorigheid, Er zijn veel sociale contacten en de

sociale betrokkenheid bij elkaar is groot. Mensen zetten zich in voor elkaar. Nieuwe

inwoners worden gemakkelijk opgenomen in de gemeenschap.

Bevolkingssamenstelling

De inwoners maken zich zorgen over de afname van het aantal jeugdigen in het

dorp. Ze zijn bang dat de school verdwijnt doordat het leerlingenaantal afneemt.

Daarnaast is er jeugd nodig voor het leefbaar houden van Velp in het algemeen (in

de toekomst). Nu trekken jongeren weg uit Velp en komen ze op latere leeftijd (als

gezin) terug.

Om de jeugd in Velp te behouden vinden inwoners het nodig dat er nog wel

gebouwd wordt, maar dan wel naar behoefte.

Zorgvoorzieningen

Er is binnen Velp veel zorgaanbod voor mensen ‘van buiten’ (AZC/Dichterbij/Zorgresidentie).

Dat zorgt voor veel werkgelegenheid en voor een grotere tolerantie ten

aanzien van mensen die anders zijn dan anderen. Mensen worden snel geaccepteerd.

Dat komt ook omdat Velp een kleine gemeenschap is.

62 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


De aanwezigheid van gehandicapten zorgt aan de ene kant voor extra (verkeers)veiligheid:

inwoners houden rekening met de aanwezigheid van gehandicapten. Aan

de andere kant geven inwoners ook aan dat de aanwezigheid van ernstig gehandicapten

soms een onveilig gevoel geeft. De kinderen/jongeren die zijn opgegroeid in

het dorp lijken hier beter mee te kunnen omgaan.

Voor de groep asielzoekers wordt nog opgemerkt dat de kinderen extra aandacht

vergen van de leerkrachten op school, wat volgens ouders soms wel ten koste gaat

van de aandacht voor de andere kinderen.

Veiligheid

Sommige inwoners geven aan dat er weinig wordt ingebroken. Ook zijn er geen

hangjongeren. Inwoners in het buitengebied, met name de Hei, geven aan dat ze

zich juist onveilig voelen. Daar is wel eens ingebroken en heeft een moordincident

plaatsgevonden, dat veel impact op het veiligheidsgevoel van de bevolking heeft

gehad.

Twee gemeenschappen

In feite bestaat Velp uit 2 gemeenschappen. De inwoners van Oud-Velp zijn vooral

op Grave georiënteerd. Inwoners geven aan dat de relatie tussen Oud-Velp en

(nieuw-)Velp sterker moet worden. Tegelijkertijd zien ze al dat dit met de tijd beter

wordt.

1.3 Voorzieningen en activiteiten

Winkels en voorzieningen

De inwoners zijn positief over het aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Ze

noemen achtereenvolgens de bakker, het kunstkerkje, de cultuurverenigingen,

onderwijs, de nieuwe educatieruimte van de IVN in de kinderboerderij en (de heropening

van) het zwembad.

Maar de inwoners missen ook een aantal voorzieningen:

Winkels, met name voor ouderen is dat lastig. Daarbij wordt vooral een

groenteboer gemist.

Een overdekte bushalte (het bushokje is weggehaald).

Er is geen hondenuitlaatplaats in Velp. Bewoners vragen zich af waarom zij

hondenbelasting moeten betalen.

Een pinautomaat.

Een kopieerapparaat (mogelijk bij de bibliotheek op school of in ‘t Trefpunt)

Een plek waar buskaarten en postzegels verkrijgbaar zijn en waar pakketten

kunnen worden verstuurd en/of opgehaald.

Er is geen mobiel/telefonisch bereik in het buitengebied (Heikant).

Glasvezel (ook in het buitengebied).

Een evenementenbord/lichtkrant bijvoorbeeld op kerk(plein)

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 63


‘t Trefpunt

De inwoners zijn blij dat Velp een dorpshuis heeft, maar ze vinden het gebouw wel

lelijk. Ze zijn positief over de jongerenavonden in ’t Trefpunt, die één keer per

maand plaatsvinden. Tijdens de voetbalwedstrijden van het Nederlands Elftal mag

er meer publiek zijn. Gezamenlijk kijken geeft veel gezelligheid, vooral tijdens EK en

WK. Dit is natuurlijk ideaal in ’t Trefpunt te realiseren.

Wel zou ’t Trefpunt volgens de inwoners méér als dorpshuis gebruikt moet worden.

In een paar groepen geven inwoners aan dat ze een dorpscafé missen. ’t Trefpunt

zou daarvoor dienst kunnen doen, maar dan zou er meer sfeer moeten komen (het

‘bruin-café gevoel’ ontbreekt nu), ruimere openingstijden en meer mogelijkheden

voor gebruik. Zo zou er bijvoorbeeld een terras kunnen komen en zou gelegenheid

geboden moeten worden voor het houden van kleinschalige feesten en uitvaarten/koffietafels.

Sommige inwoners denken dat ’t Trefpunt om deze functie goed te

kunnen vervullen (gedeeltelijk) zou moeten worden geprivatiseerd. Sowieso is er

behoefte aan meer samenwerking met en/of invloed van de dorpsraad met betrekking

tot het beheer van ’t Trefpunt.

Andere gewenste voorzieningen in ’t Trefpunt zijn een biljart, hobbyruimte, computerhoek

en mogelijk een eetpunt en infopunt voor ouderen. Daarnaast zou ook een

betaalautomaat in het dorpshuis kunnen worden ondergebracht. Een pinmogelijkheid

en met name de mogelijkheid om in het dorpshuis met pin te betalen wordt nu

in Velp node gemist.

Ten slotte is er een wens voor een jeu de boulesbaan die dicht bij ’t Trefpunt ligt. De

huidige baan ligt te ver van ’t Trefpunt af en ook de baan die in het nieuwe evenemententerrein

is voorzien, ligt volgens de inwoners te ver van ’t Trefpunt om een

relatie met het gebouw te hebben (waardoor het nuttigen van koffie of een drankje

en onderling contact niet wordt gestimuleerd).

Activiteiten voor de jeugd

De jongeren zijn bereid zelf initiatieven te nemen om meer activiteiten te organiseren

voor de jeugd. Wanneer er een evenement buiten Velp is, gaan veel groepen uit

Velp met kleine taxi’s. Het is goedkoper om een bus te huren voor alle Velpenaren.

Dit is te organiseren door bijvoorbeeld via de website van de dorpsraad aan te

bieden om met de bus naar evenementen te gaan.

Ook zouden de jongeren graag willen dat er wat vaker feesten voor de jeugd worden

georganiseerd. Het idee wordt geopperd om van iedere carnavalsvereniging in Velp

2 vrijwilligers bij elkaar te zetten en deze groep een of meerdere feest(en) te laten

organiseren. Zo is iedere carnavalsgroep erbij betrokken, waardoor de groep

hoogstwaarschijnlijk ook vanzelfsprekend vertegenwoordigd zal zijn op het feest

zelf.

Inwoners pleiten voor ondersteuning van de jeugdcommissie van de dorpsraad door

de jongerenwerkers van Radius, voor het uitwisselen van ideeën of ter ondersteuning

bij het uitwerken daarvan.

64 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Ook pleiten de inwoners voor nieuwe dorpsbrede activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

Een idee daarvoor is een gezamenlijke kerstmarkt die kan worden georganiseerd

in samenwerking met de school en Dichterbij.

Sportpark

Inwoners zijn blij dat er in Velp gesport kan worden, maar geven aan dat het huidige

sportpark buiten het dorp is gelegen en niet goed bereikbaar is. Bovendien is de

oversteek van de Tolschestraat naar de Zandkruiersweg gevaarlijk voor fietsers en

voetgangers. Voordeel van de huidige locatie is wel dat er geen sprake is van

geluidsoverlast voor omwonenden. Inwoners zien liever het sportpark in de nabijheid

van de kern, bij voorkeur tussen Oud- en Nieuw Velp, zodat ook via sport een betere

binding ontstaat tussen Oud- en Nieuw-Velp. Het huidige Velpse sportpark kan dan

worden gebruikt voor de - door de gemeente gewenste - uitbreiding van bedrijventerrein

De Bons. Vanwege provinciale regelgeving is uitbreiding van het bedrijventerrein

(voorlopig) echter niet aan de orde. Een groep inwoners vindt ook een

gezamenlijk sportpark met de sportvereniging van Grave bespreekbaar. Zij achten

dit eerder haalbaar omdat het sportpark in Grave aan vernieuwing toe is.

Onderwijs

Inwoners zien met lede ogen aan dat het aantal leerlingen op de basisschool daalt,

maar weten daar niet direct een oplossing voor. (‘Misschien meer bouwen voor

starters.’) Er wordt gevreesd voor het voortbestaan van de school. Daarnaast levert

het beperkte leerlingenaantal gecombineerde groepen op, terwijl ook de kinderen

van het asielzoekerscentrum extra aandacht van de leerkracht vragen.

AED

AED’s moeten onderhouden worden. Inmiddels is bekend geworden dat de

gemeente het onderhoud, de vervanging van de batterij en de opleiding voor één

AED per dorp financiert. Zij gaat daarbij uit van de AED die bij het dorpshuis hangt.

In Velp hangt er een AED bij de kerk. Deze plek is beter/centraler dan een plek bij

het dorpshuis. Besproken moet worden of de AED bij de kerk kan worden ondergebracht

onder het door de gemeente geregelde beheer. Inwoners stellen ook voor

om via het Velps Nieuwsblad meer bekendheid te geven aan alle plekken waar

AED’s hangen. Inwoners die een AED kunnen bedienen dienen zich aan te melden,

zodat ze kunnen worden opgeroepen via sms wanneer hun hulp nodig is.

Voorzieningen voor zorg

Inwoners geven aan dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de nabijheid

van de diverse zorgaanbieders. Zo zouden mensen die zorg nodig hebben (bijvoorbeeld

voor nachtzorg) gebruik moeten kunnen maken van deze bestaande aanbieders

(Dichterbij, Zorgresidentie).

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 65


1.4 Verkeer en bereikbaarheid

N324

De inwoners zijn blij dat er een plan ligt voor het herinrichten van de N324. Onder

andere het voornemen om stil asfalt aan te brengen wordt met enthousiasme

ontvangen. Het plan is echter erg ambitieus, waardoor de inwoners verwachten dat

het niet op korte termijn zal worden uitgevoerd. Over de exacte inhoud van de plannen

zijn de meningen verdeeld. Een aantal inwoners vindt het huidige ontwerp niet

goed (genoeg). Wel is iedereen het erover eens dat er op korte termijn aanpassingen

nodig zijn. De inwoners ervaren alle aansluitingen op de N324 op het wegvak

van Tolschestraat tot Stoofweg als onveilig. De aanleg van rotondes wordt als oplossing

gezien.

Een eenvoudige aanpassing ten aanzien van de N324 is het realiseren van een

dubbelzijdig fietspad langs de N324 van Velp (Vogelenzangscheweg) naar de

verkeerslichten bij de Stoofweg in Grave. Nu fietsen de Velpenaren ook reeds aan

de linkerzijde van de weg, maar het is prettig als deze situatie gelegaliseerd zou

worden. Het fietspad is voldoende breed. Volgens de inwoners is het plaatsen van

verkeersborden voldoende om het probleem op te lossen.

Onveilige situaties

Het instellen van de 30 km-zone en de parkeerlus bij de school hebben volgens de

inwoners voor meer veiligheid gezorgd. Ook de ontwikkeling van het kerkplein en de

Tolschestraat (beplanting minder hoog) hebben tot verbetering geleid. De volgende

situaties worden nog met name genoemd als zijnde verkeersonveilig:

N324-Tolschestraat (onveilige oversteek naar Zandkruiersweg voor voetgangers

en fietsers (toegangsweg naar sportpark) en onveilig voor (vracht)auto’s.

De toegang naar de Tolschestraat is te krap en veel auto’s op de N324

rijden door rood. Eén inwoner merkt op dat de kleur van de oranje verkeerslichten

te veel overeen komt met de kleur van de straatlantaarns. Daar zou

meer verschil tussen moeten zitten.

Onoverzichtelijke situatie bij entree van het dorp door aansluiting Tolschestraat/

N324 in combinatie met de in-/uitrit van de Tango/cafetaria en de toekomstige

in-/uitrit van de Zorgresidentie.

Huidige aansluiting Mariëndaalterrein (Beukenlaan)-Tolschestraat.

De gehele verkeerssituatie op het Mariëndaalterrein (de infrastructuur is onoverzichtelijk,

slecht wegdek, te smal, bouwverkeer is gevaarlijk voor schoolkinderen).

Als oplossing wordt genoemd het aanleggen van een fietspad vanuit

de Tolschestraat naar de school.

Lindeplein-Tolschestraat (er is geen overzicht); als oplossing wordt het afsluiten

met paaltjes genoemd, maar dat is niet mogelijk omdat het een aanrijroute van

de ambulances is (een ambulance heeft 2 aanrijroutes nodig).

Uitrit Zaalheuvelweg-Tolschestraat.

Kruising Lageweg-Hoogveldscheweg*.

Pastoriestraat is te smal voor doorgaand verkeer (mede door struiken in de

berm)*.

66 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Hoge snelheid in combinatie met smalle, drukke weg met veel landbouwverkeer

in de Hoogveldscheweg; als oplossing wordt genoemd: het fietspad

doortrekken en de weg verbreden.

Aansluiting Hanenstraat-Bronkhorstweg.

Vracht- en landbouwverkeer*

Omdat de verwachting is dat het vrachtverkeer de komende jaren nog zal toenemen

moet erover worden nagedacht welke route dit verkeer het beste kan volgen. Hoe

komt het vrachtverkeer bij bedrijven? Wat zijn de aanrijroutes voor landbouwverkeer?

De inwoners stellen voor om binnen de woonkernen van Nieuw- en Oud-

Velp het vrachtverkeer te weren. Alle (agrarische) bedrijven zijn prima bereikbaar via

de Hoogveldscheweg-Pastoriestraat-Lageweg. Deze wegen moeten als route voor

vracht- en landbouwverkeer worden aangeduid en voor dit gebruik geschikt worden

gemaakt. De weg moet hiervoor worden verbreed en het fietspad moet worden

doorgetrokken, zodat er over het gehele traject een vrij liggend fietspad is. De

aansluiting op de N324 kan worden gerealiseerd via een 4 e poot op een rotonde bij

de Elft.

Snelheid

Volgens de inwoners wordt er te hard gereden op de volgende wegen:

Bronkhorstweg (oplossing: controles).

Voskeschestraat.

Tolschestraat (als oplossing wordt genoemd het vervangen van het asfalt door

(geluidsarme) klinkerbestrating waardoor mensen minder hard rijden).

Vogelzangseweg (is 30 km zone, maar moet ook worden ingericht als 30 km)

De toegangswegen naar en rondom de school (met name door ouders zelf en

begeleiders van Dichterbij) (drempels plaatsen+ mensen aanspreken op hun

gedrag).

Parkeren

Centraal gelegen op het Mariëndaalterrein is ruime parkeergelegenheid, die

kan worden gebruikt door bezoekers van ’t Trefpunt, de school, Dichterbij en de

Zorgresidentie. De parkeergelegenheid wordt echter onvoldoende benut, waarschijnlijk

omdat ze onvoldoende zichtbaar is.

Parkeren tijdens een expositie in het kerkje of in het kapucijnenklooster levert

wel problemen op. Hiervoor wensen de inwoners de aanleg van extra parkeerplaatsen,

links van de Basilius van Bruggelaan in de vorm van open grasbetonstenen,

zodat het toch groen oogt. Deze wens is reeds opgenomen in het integraal

gebiedsprojectplan, maar nog niet uitgevoerd.

Openbaar vervoer

Inwoners pleiten voor een overdekte bushalte (bushokje) bij de halte aan de provinciale

weg.

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 67


1.5 Wonen

Aanbod bestaande woningen

Inwoners vinden dat er veel aanbod aan woningen in Velp is. Er vindt alleen weinig

doorstroming plaats wat wonen betreft. Dat komt onder andere omdat er geen goed

aanbod aan woningen bijkomt. Men is tevreden over de starters- en seniorenwoningen

die door BVV zijn gebouwd. Voor de woningen die nu gepland staan, zijn

echter onvoldoende afnemers. Van de te ontwikkelen woningen op het terrein van

Mariëndaal is bijvoorbeeld geen enkele woning verkocht.

Nieuwbouw

Inwoners spreken van een ‘gestremde groei’. Voor het terrein van Mariëndaal zou

men in kunnen spelen op de vraag van Velpenaren naar ouderenwoningen c.q.

levensloopbestendige woningen. De woningbouw aan de Vetwei moet worden afgebouwd.

Hiervoor moeten de behoeften goed in kaart worden gebracht. De inwoners

denken dat er vooral behoefte is aan meer woningen voor jongeren en voor senioren.

Nu vertrekt de jeugd omdat er geen aanbod aan woningen voor hen is en in de

toekomst zullen er te weinig seniorenwoningen zijn. Dat geldt zowel voor koop- als

voor huurwoningen. Er moeten meer woningen komen die betaalbaar zijn voor

starters en meer seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen die zowel

geschikt zijn voor senioren als voor starters.

Daarnaast vindt men het belangrijk dat bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met

het karakter van het dorp (qua bouwstijl en bouwhoogte (laagbouw)).

De kern van Oud-Velp zou kunnen worden afgerond door het ontwikkelen van

woningen aan de Hanenstraat.

1.6 Woonomgeving

Gesplitste kernen

Karakteristiek voor Velp is dat het niet één centrum/kern heeft, maar uit een oud en

een nieuw gedeelte bestaat. Dat zorgt voor een soort tweedeling.

Nadeel daarvan is de splitsing van het inwoneraantal, waardoor het (vaker) nodig is

om keuzes te maken in school, winkels et cetera. Voordeel is dat elke kern iets

karakteristieks heeft (Oud Velp heeft een oude uitstraling en Nieuw-Velp een nieuwe

uitstraling). Als mogelijke oplossing om de kernen meer met elkaar te verbinden

wordt lintbebouwing genoemd. Deze oplossing is echter tijdens de tweede inwonersavond

door de (zelfde) inwoners weer verworpen omdat men het belangrijk(er) vindt

dat het landschap tussen de beide kernen open blijft.

Er ligt nu een voorstel om het oude Prenkpad te herstellen tot een semi-verhard

fietspad . De inwoners van Velp vinden dit een heel goed initiatief, maar zijn echter

niet te spreken over het materiaal dat de gemeente hiervoor wil gebruiken.

68 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Landelijk karakter

Inwoners zijn positief over het landelijke karakter van Velp. Oud Velp heeft een

karakteristiek en historisch aanzicht. Er is veel variatie in bebouwing. Het dorp is

kleinschalig en ligt in een mooie omgeving met veel natuur, rust en ruimte.

Desondanks zijn door de ligging aan uitvalswegen diverse steden in de nabijheid

aanwezig. Ook de natuur in het dorp zelf (Mariëndaalterrein) wordt door de inwoners

zeer gewaardeerd, maar zij vrezen dat dit niet behouden blijft, als in de toekomst

open plekken worden volgebouwd. Mariëndaal wordt genoemd als goed voorbeeld

voor integratie van natuur, bebouwing en voorzieningen (kinderboerderij). Maar er

wordt verder te weinig gebruik gemaakt van de groene omgeving. De inwoners

vinden dat de natuur veel beter kan/moet worden benut.

Kloosters

De inwoners zijn trots op de drie kloosters in het dorp en vinden dat deze zeker

behouden moeten blijven. Sommige inwoners maken zich echter zorgen om de

toekomst van de kloosters. Het nonnenklooster staat leeg. Het is verkocht, maar

over planvorming is (hen) niets bekend. Het kapucijnenklooster wordt steeds minder

bewoond.

Evenemententerrein

Het terrein rondom ’t Trefpunt moet volgens de inwoners aantrekkelijker worden

gemaakt. Door een werkgroep onder leiding van de dorpsraad is een ontwerp

gemaakt voor de inrichting van een evenemententerrein op het Mariëndaalterrein.

De inwoners blijken echter niet op de hoogte van de inhoud van deze plannen en

geven de voorkeur aan het aanleggen van het evenemententerrein direct naast het

dorpshuis. De daarvoor benodigde grond is op dit moment echter geen eigendom

van de gemeente. Nu ligt het evenemententerrein aan de rand van het dorp aan de

Hegveld/Vogelenzangscheweg. Bij evenementen moet nu altijd een toiletvoorziening

worden georganiseerd. Door het evenemententerrein bij ’t Trefpunt te situeren kan

gebruik worden gemaakt van de voorzieningen (toiletten, bar en dergelijke) van ’t

Trefpunt, wat leidt tot een kostenbesparing voor de organiserende verenigingen.

Indien het evenemententerrein wordt verplaatst pleiten de inwoners er voor dat het

huidige veldje als trapveldje behouden blijft en dat er geen woningen worden

gebouwd.

Verlichting

Inwoners maken zich zorgen om de verlichting van het buitengebied. Met name de

Lageweg wordt genoemd. Duurzame verlichting is gewenst. In de Hei is de verlichting

deels verdwenen in de boomkruinen.

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 69


Inrichting openbare ruimte

De inwoners vragen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte aandacht

voor de volgende punten:

De uitstraling van de ingang van het dorp (vanaf de N324) moet worden

verbeterd.

Het terrein rondom ’t Trefpunt en de kerk moet worden geëgaliseerd, opgeruimd

en fraai worden ingericht.

Aangezien de ontwikkelingen op het Mariëndaalterrein nog (lang) op zich laten

wachten is aandacht voor de inrichting van het terrein voor de korte termijn

noodzakelijk.

De verloedering van de oude kazerne moet worden tegengegaan.

Het braakliggend terrein hoek Vetwei/Tolschestraat moet (tijdelijk) netjes groen

worden ingericht.

Onderhoud bestrating en ontbreken van de stoep in Oud-Velp.

De bewegwijzering naar Velp moet beter.

Picknicktafel en bankjes plaatsen op het speelveld aan de Zaalheuvelweg.

Plattegronden moeten worden vernieuwd. (Dat geldt ook voor tom-tom).

Groenonderhoud

Inwoners geven aan dat de groenstroken door particulier initiatief goed in orde zijn.

Tegelijkertijd vinden ze dat het groenonderhoud door de gemeente te wensen over

laat. Dat geldt in ieder geval voor het maaien van bermen en het verlagen van het

groen bij de uitrit van de Zaalheuvelweg op de Tolschestraat in verband met het

zicht. Maar ook voor onderhoud van de sloot aan de Tolschestraat. Ook willen de

inwoners van Velp graag meer groen in de Bronkhorstweg en de Grippensteinschestraat-Tolschestraat.

Daarnaast moet er meer werk worden gemaakt van het bestrijden van processierupsen.

Zwerfvuil

Inwoners vinden dat het terrein van Brabants Landschap steeds meer verloedert. Ze

constateren dat het zwerfvuil toeneemt en doen een aantal suggesties om deze

ontwikkeling te keren. Zo kunnen er zogenaamde ‘blikvangers’ worden neergezet en

kan de IBN worden ingeschakeld om vuilnis op te ruimen. Daarnaast moet er een

mogelijkheid komen om restafval op de mini-milieustraat in te leveren.

1.7 Bedrijvigheid en toerisme

Werkgelegenheid

Er is veel werkgelegenheid in Velp door de aanwezigheid van de diverse zorgvoorzieningen

(AZC, Dichterbij, Zorgresidentie), horeca (den Tol, ABC, motel) en bedrijvenpark

de Bons en De Eek.

70 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Industrieterrein De Bons

Inwoners zijn positief over bedrijvenpark De Bons. Ze vinden echter dat de industrie

op bedrijvenpark De Bons beter aangegeven moet worden vanaf de Bosschebaan

vanuit Den Bosch. Ze stellen voor om de i-plattegronden te vernieuwen. De inwoners

zien graag nog meer ruimte voor uitbreiding van bedrijventerrein De Bons. Een

aantal inwoners vindt dat er te weinig bedrijven zijn. Ze vinden dat de gemeente

Grave meer moet investeren in bedrijvigheid. De gemeente moet in de ogen van de

inwoners van Velp met name kleinschalige bedrijvigheid en toerisme in de

gemeente meer stimuleren.

Recreatie

Inwoners vinden dat Velp volop gelegenheid biedt om te wandelen of te fietsen.

Het Mariëndaalterrein - waarvan ongeveer 26 hectare onder beheer van Brabants

Landschap valt - bevat een aantal wandelpaden, maar deze zouden volgens de

inwoners beter onderhouden moeten worden en oude paden zouden in ere moeten

worden hersteld. Brabants Landschap wil hier echter niet aan meewerken omdat het

gebied een stiltegebied is, waar zij geen plaats zien voor wandelaars.

De inwoners zouden echter graag zien dat er nieuwe paden komen. Als voorbeeld

noemen ze paden langs de wetering en het doortrekken van het wandelpad ‘paters’

vanaf ‘paterswiel’. Daar zou via een brug of voetpontje (met touw) een voetpad/

verbinding kunnen worden gemaakt met Grave. Nu stopt de ecologische verbindingszone

bij paterswiel. Dat is zonde.

Daarnaast bevat het terrein een visvijver, die vroeger intensief door de inwoners

werd gebruikt. Het is nu verboden te vissen vanwege het stiltegebied. Ook mag er

niet meer geschaatst worden op de vijver. De inwoners ervaren dit als zeer groot

gemis voor het gehele dorp. Zij zien dan ook graag dat er weer gevist en geschaatst

mag worden op de visvijver en zien dit niet als bedreiging van het stiltegebied.

De inwoners stellen voor dat het Mariëndaalterrein door Brabants Landschap voor

wandeldoeleinden in gebruik wordt gegeven in ruil voor onderhoud. Dat onderhoud

kan vervolgens door middel van sociale programma’s worden uitgevoerd.

Infoborden geschiedenis dorp

Een andere suggestie van de inwoners is het plaatsen van infoborden op diverse

plaatsen in het dorp met daarop een beschrijving van de (ontstaans)geschiedenis en

van het dorp.

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 71


1.8 Relatie tussen burger en overheid

Ambtelijk apparaat

Inwoners geven aan dat de deskundigheid op het gemeentehuis beter zou kunnen

zijn. Ze vinden dat het ambtenaren aan kennis ontbreekt en dat de interne communicatie

kan worden verbeterd. Mensen (burgers) moeten sneller antwoord krijgen op

vragen. Ook de vervanging en het gebrek aan informatie/kennis wanneer een

ambtenaar uitvalt vanwege ziekte is een punt van aandacht. Ook worden afspraken

niet nagekomen. Van veel initiatieven in het verleden is uiteindelijk weinig uitgevoerd.

Inwoners vinden dat er over het algemeen te weinig betrokkenheid vanuit de

gemeente is.

Communicatie

Inwoners vinden dat de communicatie tussen de gemeente en burgers beter kan. Er

komt geen of een trage reactie van de gemeente op klachten (via website). Ook

worden de inwoners onvoldoende geïnformeerd of op de hoogte gehouden van

ontwikkelingen. Zo wisten zij bijvoorbeeld niets van de verplaatsing van de glasbak,

en ook bij omvangrijke ontwikkelingen/projecten in het dorp zijn de dorpsbewoners

niet of nauwelijks betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van ’t Trefpunt,

de realisatie van de brede school, de Zorgresidentie en de ontwikkelingen op het

Mariëndaalterrein. De dorpsraad zou in de communicatie een belangrijke rol kunnen

vervullen.

Er zijn voldoende communicatiemogelijkheden (gemeentelijke website, email, krant,

kerk, ’t Trefpunt) maar deze kunnen volgens de inwoners beter worden benut. De

inwoners doen de volgende suggesties voor verbetering:

Er zou meer informatie kunnen worden gegeven via media, zoals de Graafsche

Courant. De informatie zou bijvoorbeeld per kern kunnen worden weergegeven.

Het Velps krantje kan beter (regelmatiger) worden benut en er kan meer gebruik

worden gemaakt van de website van de dorpsraad www.dorpsraadVelp.com

Aanvullend zou er een lichtkrant op het kerkplein en bij Oud-Velp kunnen komen.

Er kunnen informatiebijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen worden georganiseerd

(bijvoorbeeld voor pensioengerechtigden of een welkomstbijeenkomst

voor nieuwe bewoners).

Regelgeving/beleid

Bewoners zijn tevreden over het strooibeleid van de gemeente.

De werkwijze van de gemeente rond bouwaanvragen laat volgens de inwoners

echter te wensen over. “Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. De

ene keer mag iets wel, de andere keer niet. Het is niet duidelijk waar de bouwaanvraag

aan moet voldoen. Gaandeweg komen er steeds nieuwe of extra regels bij,

wat de kosten voor bouwaanvragen opvoert.” Ook is er een grote wisseling in

ambtelijke contactpersonen. In drie á vier jaar tijd zijn bijvoorbeeld negen projectleiders

betrokken geweest bij de Vetwei.

Ook ervaren de inwoners veel onduidelijkheid rondom de wet Wmo.

72 Integraal dorpsontwikkelingsplan Velp


Vergunningverlening

De inwoners zijn van mening dat de gemeente zorgvuldiger om moet gaan met de

vergunningverlening voor evenementen. Zo gaven zij op de datum waarop de

Velpse dorpskermis plaatsvindt ook een vergunning af voor de organisatie van het

waterfestival. Dat betekent de doodsteek voor de Velpse kermis.

Politie

Sommige inwoners zijn te spreken over het contact met de wijkagent. Anderen

vinden dat er meer blauw op straat moet komen.

Bijlage B Feiten en ontwikkelingen Velp 73

More magazines by this user
Similar magazines