guide administratif et technique du permis d'environnement - IBGE

ibgebim.be

guide administratif et technique du permis d'environnement - IBGE

Bijlage 4: Typologie van de ondernemingen in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest - overeenstemming tussen de NACE

nomenclatuur en de ingedeelde inrichtingen

1. INLEIDING

1.1. De NACE nomenclatuur

De nomenclatuur van de economische activiteiten (Nomenclature des Activités Economiques - NACE Rev.1)

werd uitgewerkt in een geharmoniseerd Europees kader opgelegd door de Verordening (EEG) nr. 3037/90 van

de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statische nomenclatuur van de economische activiteiten in de

Europese Gemeenschap, gewijzigd door de Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart

1993. Ze laat nationale aanpassingen toe door de verder doorgedreven opdeling van de het verst in detail

gaande Europese rubrieken. België heeft op deze basis een nauwkeurigere versie uitgewerkt die de naam

NACE-BEL draagt.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) heeft strenge regels opgesteld voor de toekenning van de NACE-

BEL code aan een onderneming. De code wordt bepaald door de hoofdactiviteit van de eenheid. Het NIS

verstaat onder hoofdactiviteit van de eenheid, de activiteit die het meest bijdraagt tot de toegevoegde waarde.

De hoofdactiviteit hoeft niet noodzakelijk 50% of meer bijdragen tot de toegevoegde waarde van de eenheid.

Elke andere activiteit van de eenheid die ook bijdraagt tot de productie van goederen of diensten is een

secondaire activiteit.

Dit systeem heeft dus grenzen. Een tankstation waarin ook een kruidenierswinkel is gevestigd kan worden

ingedeeld bij de "kleinhandel in motorbrandstoffen " (50.50) of bij de "kleinhandel in brood, banketbakkerswerk

en suikerwerk " (52.24). Bepalen voor de indeling zal zijn : waar werd het grootste deel van de toegevoegde

waarde verwezenlijkt ? bij de verkoop van brandstof of bij de verkoop van voedingsproducten ?.

Voor meer informatie : zie fiche NACE.

1.2. De nomenclatuur van de ingedeelde inrichtingen

De nomenclatuur van de ingedeelde inrichtingen stemt overeen met de rubrieken die bepaald werden door

• de Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inlichtingen van klasse IA

(MB 05/08/99)

• het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de

ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III (MB 07/08/99)

• het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de

instandhouding van de natuurlijke habitat en van de wilde fauna en flora (MB 28/11/2000)

• het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 betreffende de

voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen

en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest (MB 12/07/2001)

• het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001 betreffende de

exploitatievoorwaarden van luchtvaartterreinen (MB 09/08/2001)

De rubrieknummers van de onderneming stemmen overeen met al de activiteiten van de onderneming, zowel

dus met de hoofdactiviteit(en, de secundaire en de aanvullende, voor zover ze effectief worden uitgevoerd.

Voor meer informatie : zie fiche « Ondernemingen en leefmilieu »

2. OVEREENSTEMMINGSTABEL CORRESPONDENTIETABEL

We vermelden hierna de verschillende rubrieken waarvan we denken dat ze betrekking kunnen hebben op de

activiteiten die het meest voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben ze ingedeeld volgens

de NACE-BEL, zowel de hoofdrubrieken die rechtstreeks verwijzen naar de activiteit als de secundaire rubrieken

die verwijzen naar de opslag van producten en afvalstoffen. De aanvullende rubrieken die verwijzen naar

activiteiten op het vlak van verwarming, ventilatie, airconditionning, parking, … werden niet vermeld.

2.1. Landbouw, jacht, bosbouw en visserij (afdeling 01 tot 05)

- 117 - Milieuvergunning:

administratief en technisch vademecum


De NACE codes voor de sectoren landbouw, jacht, bosbouw en visserij werden in de volgende tabel

samengebracht.

Nace-sectoren betreffende landbouw-, jacht-, bosbouw- en visserijsectoren.

NACE

01 Landbouw, jacht en aanverwante diensten

vergunning

01.1 akkerbouw, groenteteelt en tuinbouw nee

01.2 veeteelt ja

01.3 gemengd landbouwbedrijf ja

01.4 diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt ja

01.5 jacht en aanverwante diensten nee

02 bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten nee

05 visserij en het kweken van vis en schaal- en schelpdieren nee

Voor het uitoefenen van land- en tuinbouw (01.1) activiteiten is er geen milieuvergunning vereist, uitgezonderd

voor de bijgebouwen van de exploitatiegebouwen.

De veeteelt (01.2 tot 01.4) is een ingedeelde activiteit. Een vergunning is eveneens vereist voor de uitbating van

"model boerderijen” en "kinderboerderijen”. In de volgende tabel zijn de rubrieken opgenomen die een band met

deze activiteit hebben.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de veeteelt

Rubriek

N° Benaming

10 De kweek, de opvang, het hoeden of het houden (met uitzondering van verkoop in een winkel) van dieren, met

uitzondering van de vogels (uit rubriek 115), de bijen (uit rubriek 133) en vissen van 6 tot 30 kleine dieren of 1 grote

maar van minder dan 3000 mestvarkens van meer dan 30 kg of dan 900 zeugen.

11 Dierentuinen, dierenparken die openstaan voor het publiek, met uitzondering van circussen en rondtrekkende

tentoonstellingen met tijdelijke exploitatie.

66 Opslagplaatsen voor mest van meer dan 300 kg.

115 Duiventillen, vogelwinkels en inrichtingen voor het vetmesten of kweken van gevogelte: meer dan 30 dieren, maar

minder dan 85.000 kuikens, 60.000 kippen (zie rubriek 205).

133 Bijenkorven voor meer dan 3 bijenkolonies.

205 De kweek, de opvang, het hoeden of het houden (met uitzondering van verkoop in een winkel) van meer dan 60.000

hennen of 85.000 kippen - meer dan 3.000 plaatsen voor de productie van mestvarkens van meer dan 30 kg en van

900 plaatsen voor zeugen.

Voor jacht (01.5), bosbouw, bosexploitatie (02) en visserij (05) activiteiten is geen milieuvergunning vereist.

2.2. Winning van delfstoffen (afdelingen 10 tot 14)

De NACE codes voor de sectoren (agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche) werden in de

volgende tabel samengebracht.

NACE-sectoren betreffende landbouw-, jacht-, bosbouw- en visserijsectoren.

NACE vergunning

10 winning van steenkool, bruinkool en turf (ja)

11 winning van aardolie en aardgas en aanverwante diensten (ja)

12 winning van uranium- en thoriumerts ?

13 winning van metaalertsen (ja)

14 overige winning van delfstoffen (ja)

De winning en vervaardiging van vaste brandstoffen agglomeraten (10), de winning en de bereiding van

metaalertsen (13) en de winning van anders dan metaalertsen en energihoudende delfstoffen (zand, steen, …)

(14) zijn aan vergunning onderworpen. De winning van aardolie en aardgas (11) is enkel aan vergunning

onderworpen voor de boorwerkzaamheden.

Daar deze sectoren niet voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ze in deze nota ook niet

verder behandeld.

Technisch rapport BIM - 118 -


2.3. Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (afdeling 15)

In het Brussels Gewest omvat deze sector een grote verscheidenheid van ondernemingen. Het kan bovendien

om heel kleine tot zeer grote productie eenheden gaan.

Het gaat hier om de sector « productie van voedingsproducten (15) » en dus niet om de commercialisatie van

deze producten (ingedeeld onder 51 of 52 naargelang het om groothandel of kleinhandel gaat). De nomenclatuur

NACE-BEL maakt bovendien ook nog een onderscheid tussen de productie van verse producten en deze van

diepvriesproducten.

Het leggen van rechtstreekse verbanden met de rubrieken van de ingedeelde inrichtingen is geen eenvoudige

zaak. Bijvoorbeeld : een opslagplaats is een ingedeelde inrichting als ze bij een productieeenheid hoort maar

ook als ze bij een handelszaak hoort ; of nog : één NACE codenummer dekt rubrieken die bij de ingedeelde

inrichtingen gescheiden zijn (specerijen en azijn).

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Rubriek NACE-BEL

N° Benaming

1 Slachthuizen of slachterijen (openbare of particuliere) voor slachtdieren, voor gevogelte en

andere kleine dieren, met een dagelijkse slachtcapaciteit van 30 stuks of meer.

15.1

119 Werkplaatsen voor de bereiding, de bewerking, de conditionering, de bewaring van

voedingsproducten van dierlijke oorsprong (met uitzondering van restaurant-keukens en

inrichtingen ingedeeld in rubriek 127), met een drijfkracht : groter dan 2 kW.

15.13

117 Werkplaatsen voor het bereiden, het bewaren van vis… 15.2

65 Werkplaatsen voor de bereiding of het inleggen van fruit… 15.33

87 Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het bewerken van groenten. 15.33

78 De productie, de smelting of de winning van vetten, was en andere vetstoffen, zeepziederijen. 15.4

86 Melkerijen, kaasmakerijen… 15.5

54 Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel… 15.6

23 Werkplaatsen voor brood- en banketbakkerijen… 15.81

136 Productie en raffinage van suiker… 15.83

137 Werkplaatsen voor de bereiding van producten op basis van suiker… 15.84

147 Branderijwerkplaatsen. 15.86

158 Werkplaatsen voor de bereiding van azijn en azijnderivaten. 15.87

57 Werkplaatsen voor het conditioneren van kruiden… 15.87

21 Werkplaatsen voor het bereiden, conditioneren, bottelen (of verpakken in het algemeen) van

dranken.

15.9

24 Bierbrouwerijen, mouterijen… 15.96

15.97

77 Opslagplaatsen voor vetten…

106 Opslagplaatsen voor beenderen

122 Opslagplaatsen voor producten van plantaardige oorsprong

2.4. Houtindustrie (afdeling 20)

De diverse activiteiten die door de beroepskrachten uit de houtsector worden uitgeoefend worden opgesomd

onder afdeling 20 (houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout), maar ook uitgedrukt door de codes:

• 45.421 : Schrijnwerk van hout of van kunststof

• 51.13 : handelsbemiddeling in hout

• 51.531 : groothandel in hout

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de houtbewerking en de houthandel

Rubriek

N° Benaming Commentaar

18 Werkplaatsen voor houtbewerking…

107 Werkplaatsen voor de productie van houtvezelplaten…

138 Werkplaats voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch verf of vernis spuiten

20

aanbrengen van bedekkingsmiddelen

Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen voor het bewerken van

materiaal-oppervlakken, voorwerpen of producten met behulp van

organische solventen, met name voor de aanmaak, het bedrukken, het

bekleden, het ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het verven,

het reinigen of impregneren, met een solventenverbruik van meer dan

150 kg per uur of meer dan 200 ton per jaar

Houtdrenking…

19 Opslagplaatsen voor gezaagd hout of stukken hout…

88 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen… solventen

- 119 - Administratief en technisch vademecum

inzake milieuvergunningen


121 Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen… verschillende producten

2.5. Papier- en kartonnijverheid (afdeling 21)

We gaan hier enkel in detail voor de sector drukkerijen (groep 21.2) die sterk aanwezig is in het Brussels

Gewest.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de drukkerijen

Rubriek

N° Benaming Commentaar

82 Drukkerijen en alle soorten drukwerk op papier, stof, metaal, synthetisch materiaal,

met een drijfkracht : groter dan 2 kW

Fotokopiewerkplaatsen met meer dan 5 toestellen

83 Werkplaatsen waar de voorbereidings- en afwerkingswerkzaamheden voor de

grafische industrie plaatsvinden (lakken, op film zetten, plooien, inbinden,

innaaien...), met uitzondering van laboratoria, met een totale drijfkracht : groter dan

2 kW…

108 Opslagplaatsen voor papier of karton met een totale capaciteit van meer dan 500

ton.

88 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen… Inkt, solventen, …

121 Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen… Verschillende

fotochemicaliën

45 Opslagplaatsen voor

Resten van inkten, films,

• ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de industrie,

uit de landbouw,...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte groter

dan 100 m²

gebruikten solventen,

fotochemicaliën, …

• gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvaloliën uit rubriek 80) met

een capaciteit tussen 100 tot en met 500 ton.

214 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van afvaloliën uit

rubriek 80) met een capaciteit van meer dan 500 ton.

Id 45

47 Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk papier, karton, Resten van papier, karton,

schroot, kunststof, opveegsel, glas, lompen, bouwafval, ...) met een voor opslag

bestemde totaaloppervlakte : van meer dan 100 m².

kunststof

46 Apparaten voor de distillatie van gebruikte solventen met een totale capaciteit lager

dan 250 liter en enkel bestemd voor de behandeling van solventen afkomstig van de

inrichting.

114 Werkplaatsen voor het ontwikkelen of bewerken van lichtgevoelige emulsies.

2.6. Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en

kweekstoffen (afdeling 23)

Voor productie van cokes (groep 23.1) zijn vergunningen vereist. Daar deze sector niet langer aanwezig is in het

Brussels Gewest wordt hij hier niet verder behandeld.

Voor vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten (groep 23.2) zijn vergunningen vereist. Daar deze sector

niet langer aanwezig is in het Brussels Gewest wordt hij hier niet verder behandeld.

De sector splijt- en kweekstoffen (groep 23.3) valt onder de bevoegdheid van de Federale Staat en wordt hier

dus niet verder behandeld.

2.7. Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (afdeling 26)

In het Brussels Gewest zijn er voor activiteiten in de niet-metaalhoudende minerale producten nijverheid

vergunningen vereist. Enkel de meest voorkomende activiteiten worden hier in detail weergegeven. Bijna al deze

activiteiten zijn van ambachtelijke aard of behoren tot het stukwerk in onderaanneming. De activiteiten in de

vervaardiging van glas en glaswerk (groep 26.1) omvatten hoofdzakelijk de bewerking en behandeling van vlak

glas.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de vervaardiging van glas en glaswerk

Rubriek

N° Benaming

156 Werkplaatsen voor de industriële mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen (polijsten, schuinslijpen,

graveren, ontglazen, matslijpen, zandstralen) en alle bewerkingen waarbij het onder druk zandstralen of fluorzuur

worden gebruikt.

157 Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage van spiegelglas, van glasvezels, glaswol, andere minerale vezels, enz.

De werkplaatsen voor het bewerken van natuursteen (groep 26.7) werken vooral aan het vervaardigen van

grafmonumenten. Er zitten ook enkele marmerbedrijven in deze groep.

Technisch rapport BIM - 120 -


Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende het bewerken van natuursteen

Rubriek

N° Benaming

91 Werkplaatsen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen, met een drijfkracht: groter dan 2 kW.

Daar de sector « productie van schuur-, slijp- en polijstmiddelen » (groep 26.8) bijna niet aanwezig is in het

Brussels Gewest wordt hij hier ook niet behandeld.

2.8. Vervaardiging van producten van metaal en metalen constructiewerken

(afdelingen 27 en 28)

De metallurgie (afdeling 27) is niet langer aanwezig in het Brussels Gewest, maar vervaardiging van producten

van metaalindustrie (afdeling 28) is er nog steeds actief.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de vervaardiging van producten van metaal

Rubriek

N° Benaming Commentaar

101 Werkplaatsen voor metaalbewerking… Alle vervaardiging van metalen

97 Werkplaatsen voor de chemische bewerking… verzinking, verchromen,…

98 Werkplaatsen voor de thermische bewerking… uitgloeiing,...

99 Werkplaatsen voor het ontvetten…

102 Werkplaatsen voor de productie en het gieten van metaal

138 Werkplaats voor mechanisch aanbrengen… d.w.z. vervaardiging van metalen

74 Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten van samengeperst

gas…

gasflessen

88 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen…

100 Opslagplaatsen voor metalen stoffen…

121 Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen…

45 Opslagplaatsen voor :

Resten van inkten, films, gebruikte

• ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen

uit de industrie, uit de landbouw,...) met een voor opslag

bestemde totaaloppervlakte groter dan 100 m²

solventen, fotochemicaliën

• gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvaloliën uit

rubriek 80) met een capaciteit tussen 100 tot en met 500 ton.

214 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van

afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit van meer dan 500 ton.

Id 45

47 Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk Overschotten : papier, karton,

papier, karton, schroot, kunststof, opveegsel, glas, lompen,

bouwafval, ...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte :

van meer dan 100 m²

kunststoffen

2.9. Productie en distributie van elektriciteit, gas en water (afdeling 40)

Voor de activiteiten in de sector van de productie en distributie van elektriciteit (groep 40.1), van gas (groep

40.2), van stroom en warm water (groep 40.3) worden de aanvragen om vergunning ingediend volgens de

procedure voorbehouden voor de publiekrechterlijke rechtspersonen en voor de inrichtingen van openbaar nut.

In deze nota zullen we dit niet verder behandelen.

2.10. Bouwnijverheid (afdeling 45)

We geven enkel details voor de sector van de montage van schrijnwerk van kunststof (klasse 45.421). Deze

klasse heeft ook betrekking op de montage van schrijnwerk van hout, maar de indelingsrubrieken zijn

verschillend.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de montage van schrijnwerk van kunststof

Rubriek

N° Benaming

93 Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen…

94 Opslagplaatsen voor kunststoffen…

88 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen…

121 Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen…

47 Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk papier, karton, schroot, kunststof, opveegsel, glas,

lompen, bouwafval, ...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van meer dan 100 m²

- 121 - Administratief en technisch vademecum

inzake milieuvergunningen


2.11. Autosector (verkoop, reparatie en onderhoud) (afdeling 50)

De meeste ingedeelde inrichtingen uit de automobielsector worden hier opgesomd. Een activiteit omvat heel

dikwijls meerdere inrichtingen zoals garage, carrosserie, car-wash, tankstation en/of verkoop.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de autosector

Rubriek

N° Benaming Commentaar

88 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen… motorbrandstoffentanken

verfsolventen,…

en ook

72 Gashouders, opslagplaatsen voor vaste recipiënten van samengeperst,

vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gassen, (met uitzondering van

opslagplaatsen voor handelsbutaan en -propaan en hun mengsels) met een

totale inhoud in liters : groter dan 300 liter

LPG-tank

12 Inrichtingen voor het wassen van voertuigen of van hun aanhangwagens… Car-wash

13 Werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen (open

dak,beglazing, schokdempers, alarm-installaties, air-conditioning, hifi,..),

werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor,

afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers,...)

Garage

138 Werkplaats voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van

bedekkingsmiddelen.

Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen voor het bewerken van

materiaal-oppervlakken, voorwerpen of producten met behulp van organische

solventen, met name voor de aanmaak, het bedrukken, het bekleden, het

ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het verven, het reinigen of

impregneren, met een solventenverbruik van meer dan 150 kg per uur of

meer dan 200 ton per jaar.

Verfcabine

150 Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe voertuigen, Showroom

tentoonstellings-ruimten voor nieuwe voertuigen (met uitzondering van al dan

niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor meer dan 3 parkeerplaatsen.

68 Garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden

geparkeerd voor : 10 tot en met 200 wagens of aanhangwagens.

224 Garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden

152

geparkeerd met meer dan 200 voertuigen of aanhangwagens.

Openluchtparkeerterreinen voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met

plaats voor : 10 tot en met 200 auto’s of aanhangwagens…

233 Parkeerterreinen in open lucht voor motorvoertuigen van meer dan 200

plaatsen.

151 Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor afgedankte en uit de omloop

genomen voertuigen of autowrakken, tentoonstellingsruimten voor afgedankte

voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met

plaats voor meer dan 3 voertuigen.

47 Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk papier, karton,

schroot, kunststof, opveegsel, glas, lompen, bouwafval, ...) met een voor

opslag bestemde totaaloppervlakte : van meer dan 100 m²

45 Opslagplaatsen voor :

Oude batterijen, remvloeistoffen,

• ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de

industrie, uit de landbouw,...) met een voor opslag bestemde

totaaloppervlakte groter dan 100 m²

gebruikte oliefilters

• gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvaloliën uit rubriek 80)

met een capaciteit tussen 100 tot en met 500 ton.

74 Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten van samengeperst, vloeibaar

gemaakt of in oplossing gehouden gas met een totale capaciteit in liter water :

groter dan 300 liter

opslagplaats voor gasflessen

80 Opslagplaatsen voor afvaloliën, met een capaciteit: van meer dan 60 liter…

121 Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen…

154 Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven en andere soorten ontvlambare

vernis of verven : meer dan 500 l…

71 Luchtcompressoren met een hoger vermogen dan 2 kW…

Technisch rapport BIM - 122 -


2.12. Afvalwater- en afvalverzameling, straatreiniging (afdeling 90)

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende het afvalbeheer

Rubriek

N° Benaming

41 Composteringscentra met een voor afvalverwerking bestemde totaal-oppervlakte : van meer dan 50 m².

44 Inrichtingen voor het sorteren en recycleren van afvalstoffen met een capaciteit : kleiner dan 100.000 t/jaar.

213 Inrichtingen voor het sorteren of recycleren van afvalstoffen met een capaciteit hoger dan 100.000 t/jaar.

48 Werkplaatsen of uitrustingen voor de mechanische behandeling (vermalen, verscheuren, verkleinen, overslaan, ...) van

ongevaarlijke afvalstoffen met een drijfkracht : groter dan 2 kW.

49 Werkplaatsen of industriële uitrustingen voor de fysico-chemische of biologische behandeling van ongevaarlijke

afvalstoffen met uitzondering van de inrichtingen opgenomen in rubriek 41.

81 Inrichtingen voor de verwijdering, de regeneratie, de verwerking van afvaloliën met inbegrip door verbranding.

217 Fabrieken voor de verwijdering van afvalstoffen door scheikundige behandeling.

50 Verbrandingsinrichting van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag.

219 Inrichtingen voor de verbranding van ongevaarlijke afvalstoffen met een vermogen van meer dan 12 t/dag.

216 Inrichtingen voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen.

218 Stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de niet-verontreinigde gronden en van het bouw- en

sloopafval van gebouwen bestemd voor de bewoning waarin zich geen bederfbare of ontvlambare materialen bevinden)..

215 Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen.

22 Opslagplaatsen voor niet tot de categorie van gevaarlijke afvalstoffen behorend slib.

33 Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanken die gevaarlijke stoffen (in de zin

van art. 723bis van het A.R.A.B.) hebben bevat.

45 Opslagplaatsen voor :

• ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de industrie, uit de landbouw,...) met een voor

opslag bestemde totaaloppervlakte groter dan 100 m²

• gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit tussen 100 tot en met

500 kg.

214 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit van meer

dan 500 ton.

47 Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk papier, karton, schroot, kunststof, opveegsel, glas,

lompen, bouwafval, ...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van meer dan 100 m².

66 Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen : hoger dan 300 kg.

80 Opslagplaatsen voor afvaloliën, met een capaciteit: van meer dan 60 liter.

De hierna volgende rubrieken hebben een bijzondere betekenis voor de werven voor asbestverwijdering (klasse

90.003) :

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de werven voor asbestverwijdering

Rubriek

N° Benaming

27 Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen

(uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen).

7 Opslagplaatsen voor asbest…

45 Opslagplaatsen voor :

• ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de industrie, uit de landbouw,...) met een voor

opslag bestemde totaaloppervlakte groter dan 100 m²

• gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit tussen 100 tot en

met 500 ton.

214 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit van

meer dan 500 ton.

2.13. Recreatie, cultuur en sport (afdeling 92)

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende recreatie, cultuur en sport

Rubriek

N° Benaming Commentaar

14 Sauna’s, badinrichtingen, …

89 Lunaparken… Behalve kermisattracties

134 Inrichting die een danszaal bevat…

135 Bioscopen, schouwburgen, operazalen, concertzalen, kegelbanen

feestzalen, plaatsen waar schouwspelen worden opgevoerd, met

een oppervlakte van meer dan 200 m² en geluidsopnamestudio’s

- 123 - Administratief en technisch vademecum

inzake milieuvergunningen


146 Schietstanden … Behalve kermisattracties

209 Race- of trainingsomlopen in open lucht voor voertuigen met

ontploffingsmotoren met inbegrip van kartings, met uitsluiting van

de omlopen die in hun geheel op verkeerswegen liggen.

2.14. Overige diensten (afdeling 93)

We geven enkel details voor de sector textielreiniging (93.01), namelijk de droogkuis, de wasserettes en washok.

Voornaamste en bijkomstige rubrieken betreffende de droogkuis en wasserij

Rubriek

N° Benaming Commentaar

105 Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp

van organische solventen.

88 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen… voorontvlekkingsproducten

121 Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen… Perchloorethyleen

25 Wasserijen…

149 Stoomtoestellen. Strijkijzer

Technisch rapport BIM - 124 -

More magazines by this user
Similar magazines