02.09.2013 Views

Jaarverslag 2011 - De Meander vzw

Jaarverslag 2011 - De Meander vzw

Jaarverslag 2011 - De Meander vzw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I n h o u d s t a f e l<br />

Voorwoord ....................................................................................................................... 1<br />

DEEL I BESTUUR<br />

1. Samenstelling Algemene Vergadering .................................................................. 4<br />

2. Samenstelling Raad van Bestuur ........................................................................... 5<br />

3. Samenstelling Bureau ............................................................................................ 5<br />

DEEL I I STRUCTUUR<br />

1. Personeel ................................................................................................................ 6<br />

1.1 Samenstelling directieteam .................................................................................... 6<br />

1.2 Samenstelling kaderpersoneel ................................................................................ 6<br />

1.3 Samenstelling stafpersoneel ................................................................................... 6<br />

2. Organigram ............................................................................................................. 8<br />

DEEL III CIJFERS<br />

1. Personeel ............................................................................................................... 10<br />

1.1 Totaal tewerkgesteld personeel op 31/12/11 ....................................................... 10<br />

1.2 Vergelijking personeelsnorm - reële eenheden .................................................... 11<br />

1.3 Verdeling naar geslacht en tewerkstelling ............................................................. 11<br />

1.4 Verdeling naar functies .......................................................................................... 12<br />

1.5 Leeftijden ............................................................................................................... 13<br />

1.6 Anciënniteit ............................................................................................................ 14<br />

1.7 Geografische herkomst van de personeelsleden .................................................. 15<br />

1.8 Diversiteitsbeleid ................................................................................................... 15<br />

1.9 Vaste vrijwilligers ................................................................................................... 16<br />

1.10 Stagiair(e)s ............................................................................................................. 17<br />

1.11 Samenwerking met VerpleegSTER ......................................................................... 18<br />

1.12 Arbeidsongevallen ................................................................................................. 19<br />

1.13 Sociale Maribel ....................................................................................................... 20<br />

1.14 Arbeidsduurvermindering ...................................................................................... 20<br />

1.15 Convenant .............................................................................................................. 21<br />

1.16 Arbeidshandicap .................................................................................................... 21<br />

1.17 Ziektepoturen ........................................................................................................ 21


1.18 Teamstabiliteit ....................................................................................................... 22<br />

1.19 Ziekteverzuim ......................................................................................................... 23<br />

1.20 VTO-beleid ............................................................................................................. 24<br />

2. Bewoners ............................................................................................................... 26<br />

2.1 Internaat ................................................................................................................ 27<br />

2.2 Tehuis niet-werkenden, bezigheid ......................................................................... 30<br />

2.3 Dienst DIO <strong>Meander</strong> Inclusief ................................................................................ 32<br />

2.4 Differentiaties van de totale voorziening .............................................................. 35<br />

3. Financiën ................................................................................................................ 39<br />

3.1 Investeringen <strong>2011</strong> ................................................................................................ 39<br />

3.2 Investeringsbegroting 2012 ................................................................................... 41<br />

DEEL IV STRATEGISCH<br />

1. Evaluatie Beleidsopties <strong>2011</strong> ................................................................................ 43<br />

1.1 Zorgbeleid .............................................................................................................. 43<br />

1.2 Organisatiecultuur ................................................................................................. 46<br />

1.3 Personeelsbeleid .................................................................................................... 46<br />

1.4 Financieel beleid .................................................................................................... 47<br />

1.5 Patrimoniumbeleid ................................................................................................ 47<br />

1.6 Interne communicatie en administratie ................................................................ 48<br />

1.7 Externe communicatie en samenwerking .............................................................. 49<br />

1.8 VTO-beleid ............................................................................................................. 50<br />

2. Beleidsopties 2012 ................................................................................................ 51<br />

DEEL V ZORGINHOUDELIJK<br />

1. Visieteksten <strong>2011</strong> ................................................................................................... 53<br />

1.1. Brussenwerking ....................................................................................................... 53<br />

1.2. Communicatie met sociaal netwerk ........................................................................ 54<br />

1.3. Visie op logopedie ................................................................................................... 56<br />

1.4. Externe dienst VerpleegSTER .................................................................................. 57<br />

2. Project: Wij willen ook computeren ...................................................................... 58<br />

2.1. Inzetten op ‘Zorg’innovatie ..................................................................................... 58<br />

3. Afbouw erkenning internaat schoolgaanden ten behoeve van GES+-jongeren .. 60<br />

DEEL VI ORGANISATIEGEBONDEN


1. Herschrijven van de opdrachtverklaring .............................................................. 61<br />

2. Ontwikkelingen m.b.t. <strong>Meander</strong>Net .................................................................... 62<br />

3. Nieuw logo ............................................................................................................. 62<br />

DEEL VII PATRIMONIUM<br />

1. Opening nieuw administratiegebouw ................................................................... 63<br />

2. Ingebruikname leefgroep <strong>De</strong> Wip ........................................................................ 64<br />

3. Opening tuin Ronduyt ........................................................................................... 64<br />

4. Speelkelder internaat ............................................................................................ 64<br />

5. Blik vooruit ............................................................................................................. 64<br />

DEEL VIII ZORG VOOR DE MEDEWERKER<br />

1. CAHIC ...................................................................................................................... 67<br />

2. Hertekening administratieve diensten ................................................................. 68<br />

DEEL IX DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING<br />

1. Inleiding ................................................................................................................... 69<br />

2. Het duurzaamheidsbeleid van de <strong>Meander</strong> ........................................................... 69<br />

2.1. Voorstelling van ons energiecomité (eCom) .......................................................... 69<br />

2.2. Succesvolle acties rond duurzaam vervoer ............................................................. 70<br />

2.3. Andere succesvolle acties ........................................................................................ 71<br />

2.4. Duurzaam ondernemen levert op: ‘Hoera, de zon schijnt!” ................................... 71<br />

2.5. Duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie ........................................................... 72


Voorwoord<br />

Als we terugblikken op het jaar wat achter ons ligt, stellen we opnieuw vast dat ook <strong>2011</strong><br />

een zeer belangrijk jaar is geweest in de verdere ontwikkeling van onze organisatie. In dit<br />

jaarverslag mag u naast de traditionele vergelijkende statistieken meer duiding verwachten<br />

over de inhoudelijke verwezenlijkingen en de verdere uitbouw van onze organisatie.<br />

Binnen het zorgbeleid springt het project ‘Wij willen ook computeren’ in het oog. Met dit project<br />

krijgen al onze bewoners de kans om met behulp van een touchscreen eigenhandig een<br />

computer te bedienen. Het stelt ons in staat hen up-to-date te informeren en het geeft hen de<br />

kans om met elkaar te communiceren. Het winnen van de Cera-Award en het bezoek van<br />

minister Vandeurzen tijdens de Algemene Gebruikersraad vormden de spreekwoordelijke kers<br />

op de taart.<br />

Het heroverwegen van de opdrachtverklaring, met ter voorbereiding hiervan de<br />

zorginnovatiedag op 13 mei, liep als een rode draad doorheen het afgelopen jaar. Dit proces<br />

zorgde voor een verbindend denkproces in onze organisatie over onze missie, visie en<br />

waarden. Het heeft geleid tot een document met een zeer kernachtige boodschap en een<br />

mooie lay-out. <strong>De</strong> bijhorende woordenwolk maakt de tekst leesbaarder en toegankelijker.<br />

<strong>De</strong> verdere uitbouw van <strong>Meander</strong>Net en het feit dat we er in geslaagd zijn om in <strong>2011</strong><br />

iedereen die aan onze organisatie verbonden is toegang te geven tot deze module, is een<br />

huzarenstuk die haar vergelijk niet kent. <strong>Meander</strong>Net is uniek in haar soort. <strong>De</strong> steeds<br />

toenemende interesse vanuit de sector in deze toepassing en het mooie resultaat bij<br />

Bizzidee toonde aan dat we als innovatieve organisatie op kop lopen in Vlaanderen.<br />

In <strong>2011</strong> werd het hertekende organigram van onze organisatie ook inhoudelijk<br />

geïmplementeerd. <strong>De</strong> voorbereidende denkdagen op directie- en hoger kaderniveau kregen<br />

een vervolg op een denkdag onder begeleiding van een externe coach.<br />

Het patrimonium van onze organisatie kreeg in <strong>2011</strong> een nooit geziene facelift. Met de<br />

opening van het nieuwe multifunctionele administratiegebouw op 22 juni creëerden we een<br />

professionele toegang voor onze bezoekers en een up-to-date werkplek voor de<br />

verschillende interne administratieve diensten. Daarnaast werd leefgroep de Wip in gebruik<br />

genomen, de tuin van de Ronduyt heringericht en de binnenspeeltuin van het internaat<br />

geopend. In 2012 staat de afwerking van de Botermarkt en leefgroep Dagvlinder gepland. In<br />

samenwerking met Ons Dak start het project ‘stadstoren’ in het centrum van Stokkem en we<br />

zijn bezig met het opmaken van een nieuw VIPA-dossier aangaande de projecten keuken en<br />

zorgcentrum.<br />

In het kader van ons duurzaamheidsbeleid springt de ingebruikname van de PV-installatie<br />

bijzonder in het oog. Daarnaast zijn we er in <strong>2011</strong> wederom in geslaagd om het verbruik<br />

binnen de drie voornaamste energieposten substantieel terug te dringen.<br />

Al deze verwezenlijkingen zijn er gekomen dankzij de inzet van zovele enthousiaste<br />

medewerkers, vrijwilligers en gebruikers.<br />

1


Zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde realisaties schitterde dit jaar wederom<br />

door de manier waarop we ons dagelijks hebben ingezet voor onze bewoners. Zij zijn in feite<br />

de woordvoerders van het jaar wat achter ons ligt.<br />

Met deze inleiding hoop ik uw interesse gewekt te hebben om dit jaarverslag grondig door te<br />

nemen.<br />

Veel leesgenot!<br />

Luc Lemkens<br />

Algemeen directeur<br />

2


DEEL I BESTUUR<br />

1. Samenstelling Algemene Vergadering<br />

Naam Adres Beroep<br />

Dhr. Johan Abrahams<br />

Dhr. Kris Buckinx<br />

Dhr. Theo Colla<br />

Mevr. Rita Craenen<br />

Dhr. Jan Creemers<br />

Dhr. Erwin Creusen<br />

Dhr. Lode <strong>De</strong> Geyter<br />

Dhr. Fred Gerarts<br />

Dhr. Fernand Janssen<br />

Mevr. Germaine Kiebooms<br />

Dhr. Gert Persoons<br />

Dhr. Hubert Ramakers<br />

Dhr. Erik Schops<br />

Dhr. Jos Steyvers<br />

Mevr. Cornelia Van Bussel<br />

Dhr. Gerard Venken<br />

Mevr. Katrien Vissers<br />

Grensstraat 40<br />

3941 Eksel<br />

Jeneverplein 2 bus 2<br />

3500 Hasselt<br />

Daalderdijk 1<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Sen. G. Ruttenstraat 50<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Diestersteenweg 298<br />

3680 Maaseik<br />

Daalderdijk 51<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Eisdenweg 154<br />

3630 Maasmechelen<br />

Ophovenstraat 125<br />

3680 Maaseik<br />

P. Verboislaan 2<br />

3621 Lanaken<br />

Kluisdelle 6<br />

3010 Kessel-Lo<br />

Dr. Haubenlaan 40 A<br />

3630 Maasmechelen<br />

Rijksweg 801<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Aardbergstraat 17<br />

3511 Hasselt<br />

Eekhoornlaan 9<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Dorpsstraat 40<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Koppelstraat 59<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

Rijksweg 642<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

4<br />

Directeur bejaardenzorg<br />

Hasselt-Tongeren<br />

Bisschoppelijk gedelegeerde<br />

Tandarts<br />

Maatschappelijk assistente<br />

Pedagogisch adviseur katholiek<br />

onderwijs<br />

Facility Manager Nederlandse<br />

Watermaatschappij<br />

Pedagogisch - juridisch adviseur<br />

katholiek onderwijs<br />

Zonechef politie Maasland<br />

Gepensioneerd bankdirecteur<br />

Professor dr. emeritus<br />

Directeur Instituut Maria<br />

Koningin<br />

Gepensioneerd<br />

onderwijsinspecteur<br />

Zelfstandig werfleider<br />

Coördinator Maaspark<br />

Negenoord<br />

Gepensioneerd zelfstandige<br />

Gepensioneerd financieel<br />

manager<br />

Juriste


2. Samenstelling Raad van Bestuur<br />

Voorzitter: Dhr. Jan Creemers<br />

Ondervoorzitter: Dhr. Hubert Ramakers<br />

Secretaris: Dhr. Jos Steyvers<br />

Leden: Dhr. Johan Abrahams<br />

Dhr. Theofiel Colla<br />

Mevr. Rita Craenen<br />

Dhr. Erwin Creusen<br />

Dhr. Lode <strong>De</strong> Geyter<br />

Dhr. Fred Gerarts<br />

Dhr. Fernand Janssen<br />

Mevr. Germaine Kiebooms<br />

Dhr. Erik Schops<br />

Dhr. Gerard Venken<br />

Mevr. Katrien Vissers<br />

3. Samenstelling Bureau<br />

Voorzitter: Dhr. Jan Creemers<br />

Ondervoorzitter: Dhr. Hubert Ramakers<br />

Leden: Dhr. Fernand Janssen<br />

Dhr. Jos Steyvers<br />

Mevr. Rita Craenen<br />

Mevr. Katrien Vissers<br />

5


DEEL II STRUCTUUR<br />

1. Personeel<br />

1.1 Samenstelling directieteam<br />

Luc Lemkens : algemeen directeur<br />

Rudi Snellinx : directeur financiën & logistiek<br />

Lydie Huijbs : directeur zorg<br />

Valentina Poelmans : directeur personeel, administratie & interne communicatie<br />

1.2 Samenstelling kaderpersoneel<br />

Hoger kader<br />

Christiane Hoeken : coördinator medisch-paramedische dienst<br />

Bert Roosen : coördinator dagbesteding en DIO <strong>Meander</strong> Inclusief<br />

Danny Thora : coördinator Ronduyt en Internaat<br />

Lieven Christoffels : coördinator Poort, Campus en nacht<br />

Lisette Venken : zorgcoördinator<br />

Wendy Vos : zorgcoördinator<br />

Katrien Aerden : zorgcoördinator<br />

Lager kader<br />

Hilde Jonckers : hoofdbegeleidster Alpenroos<br />

Cindy Vanhaen : hoofdbegeleidster Belzer<br />

Suzy Lövenich : hoofdbegeleidster Brem/Brug<br />

Sandra Mechels : hoofdbegeleidster Dagvlinder<br />

Wouter Thomassen : hoofdbegeleider Egeltje<br />

Sofie Drijkoningen : hoofdbegeleidster Fries<br />

Jessica Fabrij : hoofdbegeleidster Klipper<br />

Carola Rutten : hoofdbegeleidster Korver<br />

Gudrun Janssen : hoofdbegeleidster Pionier<br />

Heidi Bortels : hoofdbegeleidster Uitkijk<br />

Barbara <strong>De</strong>bois : hoofdbegeleidster Wal<br />

Carine Donné : hoofdbegeleidster Weerd<br />

Wilfried Houben : hoofdbegeleider Wip<br />

Tonia Durlet : projectverantwoordelijke DIO <strong>Meander</strong> Inclusief<br />

Viviane <strong>De</strong>rhaeg : hoofd onderhoud<br />

Jackie Moonen : hoofd technische dienst<br />

Ine <strong>De</strong>trez : chef-kok<br />

1.3 Samenstelling stafpersoneel<br />

Ellen Sleypen : VTO-verantwoordelijke<br />

Katrien Aerden : kwaliteitscoördinator<br />

Maarten Creemers : ICT-verantwoordelijke<br />

Jackie Moonen : Interne Preventieadviseur<br />

6


8<br />

2. Organigram


DEEL III CIJFERS<br />

1. Personeel<br />

1.1 Totaal tewerkgesteld personeel op 31/12/11<br />

AANTAL<br />

- Totaal aantal in <strong>2011</strong>: 168 (= 126,24 voltijdse equivalenten)<br />

- Totaal aantal in 2010: 155 (= 112 voltijdse equivalenten)<br />

- Totaal aantal in 2009: 151 (= 109,5 voltijdse equivalenten)<br />

- Totaal aantal in 2008: 155 (= 109,3 voltijdse equivalenten)<br />

- Totaal aantal in 2007: 152 (= 109,9 voltijdse equivalenten)<br />

Grafiek: totaal aantal tewerkgesteld personeel in de <strong>Meander</strong> van 1970 – <strong>2011</strong><br />

AANTAL<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

130<br />

125<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

JAAR<br />

JAAR<br />

Grafiek: totaal aantal tewerkgesteld personeel in voltijdse equivalenten van 1999 – <strong>2011</strong><br />

10<br />

168<br />

126,24


1.2. Vergelijking personeelsnorm - reële eenheden<br />

Kolom 1 geeft de theoretische personeelsomkadering op basis van 130 gesubsidieerde<br />

plaatsen (= 106,5 VTE).<br />

Kolom 2 geeft het effectief opgenomen personeelskader, gesubsidieerd door het VAPH<br />

(=100,1 VTE), convenant (= 1,4 VTE), sociale maribel (= 4,57 VTE) en WEP+ (= 3 VTE), totaal:<br />

109,07 VTE.<br />

volt.<br />

equiv.<br />

PR /PN (d.i. het gesubsidieerd kader gedeeld door het maximaal kader):<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Internaat 88,7% 78,74% 73,92% 80,0%* 80,0%*<br />

Tehuis niet-werkenden 87% 88,45% 91,04% 88,0%* 88,0%*<br />

*Het gaat hier om een raming omdat de definitieve dagprijs nog niet betekend werd.<br />

1.3. Verdeling naar geslacht en tewerkstelling<br />

Heren<br />

110<br />

100<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Voltijds 32 31 29 26 25<br />

<strong>De</strong>eltijds 8 9 8 11 11<br />

Totaal 40 40 37 37 36<br />

% 26 26 25 24 21<br />

Dames<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

kolom 1<br />

Voltijds 14 14 22 19 32<br />

<strong>De</strong>eltijds 98 101 92 99 100<br />

11<br />

volt.<br />

equiv.<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

kolom 2<br />

wep+<br />

convenant<br />

sociale maribel<br />

ingevuld volgens<br />

erkenning


2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Totaal 112 115 114 118 132<br />

% 74 74 75 76 79<br />

Totaal<br />

Voltijds 46 45 51 45 57<br />

<strong>De</strong>eltijds 106 110 100 110 111<br />

Totaal 152 155 151 155 168<br />

% 100 100 100 100 100<br />

1.4. Verdeling naar functies<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

aantal VTE aantal VTE aantal VTE aantal VTE aantal VTE<br />

Directe zorg 100 75,6 103 75 103 77,2 103 77,4 116 90,1<br />

Indirecte zorg 52 34,3 52 34,4 48 32,3 52 34,6 52 36,1<br />

Totaal 152 109,9 155 109,4 151 109,5 155 112 168 126,2<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

aantal VTE aantal VTE aantal VTE aantal VTE aantal VTE<br />

Begeleiders 51 37,4 55 37,8 54 39,5 59 42,4 65 53,93<br />

Hoofdbegeleiders 13 11 13 11 13 11 13 12,7 12 11,31<br />

Coördinatoren 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3<br />

Onderhoud- en<br />

keukenpersoneel<br />

Administratief<br />

personeel<br />

Activiteitenbegeleiders<br />

Technisch<br />

onderhoudspersoneel<br />

28 14 28 14 24 12 25 12,5 28 14,36<br />

11 7,8 11 7,9 11 7,8 12 7,8 13 7,41<br />

15 11,4 15 11,4 15 11,4 14 10,4 17 12,79<br />

11 10,5 11 10,5 11 10,5 10 10 8 7,8<br />

Paramedici 3 2,4 3 2,4 3 2,4 4 2,5 5 3,11<br />

Diensthoofden 3 2,7 3 2,7 3 2,8 2 1,5 4 3,55<br />

Verplegend<br />

personeel<br />

3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 1,64<br />

Zorgcoördinatoren 2 1,6 2 1,6 3 2 4 3,3 3 2,12<br />

12


Maatschappelijk<br />

werkers<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

aantal VTE aantal VTE aantal VTE aantal VTE aantal VTE<br />

2 1,8 2 1,8 2 1,8 2 1,6 2 1,54<br />

Geneesheren 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 1 0,18<br />

Directeur financiën<br />

& logistiek<br />

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

Algemeen directeur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

Directeur zorg 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5<br />

Directeur personeel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1<br />

Totaal 151 109,9 154 109,4 150 109,5 155 112 168 126,2<br />

1.5. Leeftijden<br />

- Gemiddelde leeftijd in <strong>2011</strong>: 41<br />

- Gemiddelde leeftijd in 2010: 43<br />

- Gemiddelde leeftijd in 2009: 42<br />

- Gemiddelde leeftijd in 2008: 41<br />

- Gemiddelde leeftijd in 2007: 41<br />

Naar geslacht:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Heren 44 45 46 47 47<br />

Dames 39 38 38 39 39<br />

Per groep:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Directie 46 47 48 49 48<br />

Kaderpersoneel<br />

Hoger<br />

Midden<br />

Lager<br />

Begeleiders en<br />

activiteitenbegeleiders<br />

51<br />

46<br />

36<br />

13<br />

52<br />

43<br />

38<br />

53<br />

44<br />

37<br />

46<br />

/<br />

37<br />

46<br />

/<br />

38<br />

38 39 38 39 39<br />

Administratie 41 42 43 44 31<br />

Technisch en onderhoudspersoneel 44 45 46 47 43


60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

< 35 j 35 - 44 j 45 - 49 j 50 - 54 j > 54 j<br />

1.6. Anciënniteit<br />

Grafiek: aantal personeelsleden per leeftijdscategorie<br />

- Gemiddelde anciënniteit in <strong>2011</strong>: 13<br />

- Gemiddelde anciënniteit in 2010: 13<br />

- Gemiddelde anciënniteit in 2009: 13<br />

- Gemiddelde anciënniteit in 2008: 13<br />

- Gemiddelde anciënniteit in 2007: 12<br />

Naar geslacht:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Heren 13 14 15 16 15<br />

Dames 11 11 11 10 13<br />

Per groep:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Directie 11 12 13 13 14<br />

Kaderpersoneel<br />

Hoger<br />

Midden<br />

Lager<br />

Begeleiders en<br />

activiteitenbegeleiders<br />

24<br />

18<br />

12<br />

14<br />

25<br />

15<br />

13<br />

26<br />

16<br />

10<br />

Vrouw<br />

Man<br />

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11<br />

19<br />

/<br />

10<br />

21<br />

/<br />

10<br />

11 12 11 12 12<br />

Administratie 15 16 17 18 12<br />

Technisch en onderhoudspersoneel 11 12 13 14 12


90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

44%<br />

Grafiek: aantal personeelsleden per anciënniteitcategorie<br />

1.7. Geografische herkomst van de personeelsleden<br />

1.8. Diversiteitsbeleid<br />

10%<br />

1%<br />

4%<br />

11%<br />

31%<br />

15<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Maasmechelen<br />

Buiten Maasland<br />

Maaseik<br />

Kinrooi<br />

Diversiteit op vlak van een allochtoon klinkende familienaam:<br />

Lanaken<br />

Vrouw<br />

Man<br />

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11<br />

< 10 j 10 - 19 j 20 - 29 j 30 j en meer<br />

2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen<br />

< 25 jaar 4 0 2 1 2 0<br />

Tussen 25 en 45 jaar 7 1 8 1 5 0<br />

> 45 jaar 1 1 1 1 1 0<br />

Totaal 12 2 11 3 8 0


Diversiteit op vlak van geslacht:<br />

2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man<br />

Voltijds 22 29 12 33 30 25<br />

<strong>De</strong>eltijds 92 8 98 9 102 11<br />

Totaal 114 37 110 42 132 36<br />

Diversiteit op vlak van leeftijd:<br />

2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen<br />

< 35 jaar 45 4 44 10 54 5<br />

Tussen 35 en 44 jaar 32 6 36 10 35 6<br />

Tussen 45 en 49 jaar 13 13 15 11 15 11<br />

Tussen 50 en 54 jaar 18 6 9 7 20 9<br />

> 54 jaar 6 8 6 4 8 5<br />

Totaal 114 37 110 42 132 36<br />

Diversiteit op vlak van arbeidshandicap:<br />

2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen<br />

Tussen 35 en 44 jaar 0 0 0 0 1 0<br />

Tussen 45 en 49 jaar 0 0 0 0 0 0<br />

Tussen 50 en 54 jaar 1 0 1 0 1 0<br />

> 54 jaar 0 0 0 0 0 0<br />

Totaal 1 0 1 0 2 0<br />

1.9. Vaste vrijwilligers<br />

- Aantal vaste vrijwilligers in <strong>2011</strong>: 24<br />

- Aantal vaste vrijwilligers in 2010 23<br />

- Aantal vaste vrijwilligers in 2009: 24<br />

- Aantal vaste vrijwilligers in 2008: 20<br />

- Aantal vaste vrijwilligers in 2007: 16<br />

16


Waargenomen functies:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Paardrijden 9 8 10 7 9<br />

Pastoraal 1 1 1 1 1<br />

Begeleiding 5 9 12 14 13<br />

Dierenpark 1 2 1 1 1<br />

Uren tewerkstelling:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Paardrijden 704 766 861 825 714<br />

Pastoraal 14 14 14 14 14<br />

Begeleiding 445 720 593 805 781<br />

Dierenpark 36 23 72 79 21<br />

Totaal 1 199 1 523 1 526 1 723 1 516<br />

Voltijdse equivalenten:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Paardrijden 0,35 0,38 0,43 0,42 0,36<br />

Pastoraal 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />

Begeleiding 0,23 0,36 0,30 0,41 0,39<br />

Dierenpark 0,02 0,01 0,03 0,04 0,01<br />

Totaal 0,61 0,76 0,77 0,88 0,77<br />

1.10. Stagiair(e)s<br />

17<br />

Aantal Uren VTE<br />

Directe zorg 26 6 136 3,10<br />

Jeugd- en gehandicaptenzorg 11 2 596 1,30<br />

Graduaat / bachelor orthopedagogie 15 3 540 1,80<br />

Indirecte zorg 7 587 0,29<br />

Administratie 2 294 0,15<br />

Onderhoud 2 101 0,05<br />

Klusjesman 3 192 0,09<br />

Algemeen totaal 33 6 723 3,39


Indeling op basis van onderwijsinstelling:<br />

18<br />

Aantal Uren VTE<br />

Directe zorg 26 6 136 3,1<br />

IMK Lanklaar 5 1 180 0,59<br />

KHLim 6 1 416 0,72<br />

CVO STEP Zonhoven 3 708 0,36<br />

VSPW Hasselt 12 2 832 1,43<br />

Indirecte zorg 7 587 0,29<br />

Sint-Gerardus 1 75 0,04<br />

VDAB 6 512 0,25<br />

Algemeen totaal 33 6 723 3,39<br />

1.11. Samenwerking met VerpleegSTER<br />

<strong>De</strong> samenwerking met de dienst VerpleegSTER heeft zich in <strong>2011</strong> alleen maar uitgebreid en<br />

dit ten gevolge van de stijgende zorgvragen bij de bewoners.<br />

<strong>De</strong> VerpleegSTER is ondertussen een vertrouwd beeld geworden in onze dagdagelijkse<br />

werking. Samen met hen zorgen we ervoor dat ook de bewoners met een verhoogde<br />

zorgvraag op een kwaliteitsvolle manier begeleid worden.


Overzicht begeleiding door VerpleegSTER:<br />

Leefgroep<br />

Aantal<br />

bewoners<br />

Aantal met<br />

begeleiding<br />

Abegeleiding<br />

19<br />

Bbegeleiding <br />

Cbegeleiding<br />

Aantal uren<br />

per dag<br />

Uitkijk 10 3 3 60min<br />

Weerd 7 2 2 40min<br />

Belzer 8 2 2 40min<br />

Pionier 6 2 2 40min<br />

Klipper 9 6 3 3 3u10min<br />

Fries 9 3 2 1 1u30min<br />

Wal 9 6 5 1 2u20min<br />

Brem 10 2 2 40 min<br />

Dagvlinder 9 6 2 4 3u10min<br />

Korver 13 1 1 20min<br />

Alpenroos 10 2 2 40min<br />

Egel 10 5 2 2 1 2u50min<br />

Totaal 110 40 28 10 2 17u40min<br />

Maximum aantal theoretische uren<br />

- A-begeleiding: 20 minuten begeleiding per dag<br />

- B-begeleiding: 40 minuten begeleiding per dag<br />

- C-begeleiding: 50 minuten begeleiding per dag<br />

1.12. Arbeidsongevallen<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Aantal arbeidsongevallen 7 5 3 5 3<br />

Aantal wegongevallen 1 1 1 0 0<br />

< 30 kalenderdagen 7 5 4 4 2<br />

30-60 kalenderdagen 0 0 0 0 1<br />

>60 kalenderdagen 0 0 0 1 0<br />

Totaal kalenderdagen 75 39 48 136 73


1.13. Sociale Maribel<br />

- Middelen:<br />

- Voor <strong>2011</strong> was € 166 128 beschikbaar.<br />

- Cijfers laatste 5 jaren:<br />

Jaar Logistiek Directe zorg Totaal Betoelaging<br />

2007 1,60 1,90 3,50 € 125 574<br />

2008 1,70 1,90 3,60 € 127 755<br />

2009 1,75 1,90 3,65 € 132 230<br />

2010 2,50 2,05 4,55 € 158 577<br />

<strong>2011</strong> 2,45 2,12 4,57 € 166 128<br />

1.14. Arbeidsduurvermindering (ADV)<br />

- Middelen:<br />

- <strong>De</strong> niet-bestede betoelaagde middelen worden overgedragen naar het volgende jaar.<br />

- <strong>De</strong>ze middelen werden grotendeels ingezet in de directe zorg.<br />

- Cijfers laatste 5 jaren:<br />

Opgenomen ADV-dagen uitgedrukt in VTE<br />

Jaar VTE<br />

2007 3,60<br />

2008 3,80<br />

2009 4,30<br />

2010 4,40<br />

<strong>2011</strong> 4,02<br />

Ingezette VTE en middelen<br />

Jaar Directe zorg Logistiek Totaal Uitgave Betoelaging<br />

2007 3,40 0 3,40 € 111 473 € 104 400<br />

2008 2,90 0 2,90 € 116 074 € 110 500<br />

2009 2,40 0,10 2,50 € 103 138 € 113 200<br />

2010 2,65 0 2,65 € 119 694 € 119 000<br />

<strong>2011</strong> 2,10 0,10 2,20 € 145 825 € 135 000<br />

20


1.15. Convenant<br />

- Cijfers sinds de start:<br />

Jaar Directe zorg Uitgave Betoelaging<br />

2009 1,40 € 51 658 € 51 658<br />

2010 1,60 € 70 473 € 70 473<br />

<strong>2011</strong> 1,25 € 55 098 € 55 557<br />

1.16. Arbeidshandicap<br />

- Middelen: de niet-besteedde betoelaagde middelen worden overgedragen naar het<br />

volgende jaar.<br />

- Cijfers sinds de start:<br />

Jaar Directe zorg Uitgave Betoelaging<br />

2009 0,03 € 975 € 4 995<br />

2010 0,12 € 8 328 € 6 705<br />

<strong>2011</strong> 0,12 € 8 640 € 10 735<br />

1.17. Ziektepoturen<br />

- Overzicht ziektepoturen <strong>2011</strong>:<br />

- In de directe zorg werd 0,50 VTE gedurende het volledige kalenderjaar vast ingezet.<br />

- In functie van crisisopvang werd 1 VTE op jaarbasis ingezet (variabel).<br />

- Cijfers laatste 5 jaren:<br />

Jaar Vast ingezet Variabel ingezet Totaal<br />

2007 0,90 0,80 1,70<br />

2008 0,90 0,70 1,60<br />

2009 0,60 1,30 1,90<br />

2010 0,35 1,55 1,90<br />

<strong>2011</strong> 0,50 1,00 1,50<br />

21


1.18. Teamstabiliteit<br />

1.18.1. Uitgangspunten<br />

Personeelswisselingen worden omschreven als de jaarlijkse in- of uitstroom van<br />

leefgroepbegeleiders in een bepaald team. Personeelswisselingen worden op drie manieren<br />

geoperationaliseerd:<br />

Stabiliteit van het team: percentage teamleden dat afgelopen jaar (12 maanden, voor<br />

het internaat nemen we de periode van 1 september tot en met 31 augustus, voor het<br />

tehuis niet-werkenden van 1 januari tot en met 31 december) onafgebroken deel<br />

uitmaakte van het team. Een gemiddelde stabiliteit is 66%, de kritische waarde ligt<br />

beneden 50%.<br />

Instroomfrequentie: percentage teamleden die nieuw instroomden in het team over de<br />

periode van 1 jaar (12 maanden, ongeacht duur teamlidmaatschap), de kritische waarde<br />

ligt boven 100%.<br />

Tijd op de leefgroep: gemiddelde tijd dat teamleden deel uitmaakten van het<br />

leefgroepteam, kritische waarde ligt beneden 12 maanden.<br />

1.18.2. Resultaten<br />

Leefgroep<br />

Poort:<br />

Stabiliteit<br />

in %<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

Instroomfrequentie<br />

in %<br />

22<br />

Tijd in de<br />

leefgroep<br />

in maanden<br />

Stabiliteit<br />

in %<br />

Instroomfrequentie<br />

in %<br />

Tijd in de<br />

leefgroep<br />

in maanden<br />

Klipper 75 25 59 75 14 94<br />

Fries 75 25 34 86 17 44<br />

Wal 85 15 97 86 17 98<br />

Ronduyt:<br />

Pionier 60 40 31 100 0 51<br />

Weerd 100 0 140 75 33 115<br />

Belzer 75 25 73 56 80 40<br />

Uitkijk 83 16 80 83 20 88<br />

Korver 66 33 49 71 40 57<br />

Campus:<br />

Dagvlinder 75 25 26 78 29 31<br />

Wip / Brug 100 0 105 100 0 97<br />

Brem 100 0 79 100 0 162


Leefgroep<br />

Internaat:<br />

Stabiliteit<br />

in %<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

Instroomfrequentie<br />

in %<br />

23<br />

Tijd in de<br />

leefgroep<br />

in maanden<br />

Stabiliteit<br />

in %<br />

Instroomfrequentie<br />

in %<br />

Tijd in de<br />

leefgroep<br />

in maanden<br />

Alpenroos 71 40 57 78 29 59<br />

Egel 71 40 12 53 88 9<br />

DIO <strong>Meander</strong> Inclusief:<br />

Verschuylenhof /<br />

Huize Fabor /<br />

Dilserpoort<br />

1.18.3. Conclusies<br />

66 33 51 100 0 68<br />

<strong>De</strong> resultaten van de cijfers i.v.m. teamstabiliteit zijn over het algemeen positief te noemen<br />

in vergelijking met voorgaande jaren. Enkel in leefgroep Egel werd de parameter ‘tijd in de<br />

leefgroep in maanden’ overschreden. Net als vorig jaar zijn om meerdere redenen (o.a.<br />

zwangerschap, ziekte) veel personeelswisselingen geweest.<br />

1.19. Ziekteverzuim<br />

Percentage ziekteverzuim op organisatieniveau:<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

5,90 5,40 6,95<br />

6,40<br />

5,67<br />

Nationaal gemiddelde<br />

<strong>2011</strong><br />

- 68,40 % (70,90 %) van de werknemers heeft zich in <strong>2011</strong> minimaal 1 keer ziek gemeld.<br />

31,60 % (29,10 %) van de werknemers heeft zich in <strong>2011</strong> niet één keer ziek gemeld.<br />

- 5,95 % (10,32 %) van de werknemers meldt zich 5 maal of meer ziek.<br />

- <strong>De</strong> gemiddelde duur van elke ziektemelding is 12 (15) dagen.<br />

- Het gemiddeld aantal ziektedagen bedraagt 25 (38,30) dagen.<br />

- Van alle werknemers die zich ziek gemeld hebben, waren 12 % (20 %) mannen, 88 %<br />

(80 %) waren vrouwen, 62,5 % (60 %) waren jonger dan 45 jaar en 37,5 % (40 %) ouder<br />

dan 45 jaar.<br />

Tussen () = cijfers 2010<br />

Percentage ziekteverzuim op organisatieniveau zonder langdurige afwezigheden (> 1 maand)<br />

in <strong>2011</strong>: 5,07 %<br />

4,73


Nulverzuim<br />

Aantal personeelsleden die zich geen enkele maal ziek heeft gemeld:<br />

2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

106 97 81 56<br />

1.20. VTO-beleid<br />

1.20.1. Arbeidstijd besteed aan vorming<br />

Cijfers laatste 5 jaren:<br />

Dienst<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Directie 128,5 48 58 62,5 69<br />

Dienst zorgcoördinatoren 46 65,5 71 59 268<br />

Sociale dienst 38 43 11,5 40,5 92,5<br />

Medisch-paramedische dienst 138,5 197 106,5 114 226,5<br />

Administratieve dienst 135 84 145,5 72,5 332<br />

Begeleiding 1 545,5 961 725,5 1 249 1 130,5<br />

Bezigheidscentrum 345 125 241,5 205,5 182,5<br />

Keukenpersoneel 3 25 50 / 102<br />

Technische dienst 41 35 66 22,5 32<br />

Onderhoudspersoneel 101 196,5 101 66 110,5<br />

Totaal 2 521 1 881 1 576,5 1 891,5 2 545,5<br />

1.20.2. Budget besteed aan vorming<br />

Het beschikbare budget in <strong>2011</strong> was:<br />

€ 13 000,00 (VAPH)<br />

€ 188,51 (verschil raming VAPH 2009 en effectief toegekend bedrag)<br />

€ 2 238,64 (Vivo)<br />

€ 586,00 (ICOBA)<br />

€ 5 047,75 (overschot bedrag 2010)<br />

€ 825,00 (FOD Ervaringsfonds)<br />

€ 21 885,90 (totaal)<br />

Verbruikt in <strong>2011</strong>:<br />

€ 17 942,52 (vorming)<br />

€ 1 883,95 (boeken en tijdschriften)<br />

€ 1 594,80 (vervoerskosten)<br />

€ 21 421,27 (totaal)<br />

Overschot : € 464,63<br />

24


1.20.3. Interne vorming<br />

- In <strong>2011</strong> is er een groot deel van het opleidingsbudget gebruikt voor personeelsgerichte<br />

opleidingen.<br />

Er werden denkdagen georganiseerd voor een aantal leidinggevenden en de opleiding<br />

van collega naar leidinggevende werd in combinatie met functioneringsgesprekken<br />

intern georganiseerd. Het organiseren van een opleiding op maat van de organisatie<br />

brengt een meerkost met zich mee maar de kwaliteit en intensiteit werd dan ook goed<br />

bevonden door alle deelnemers.<br />

Eén van onze kinesisten volgde een 6-daagse opleiding tot ergocoach met als bedoeling<br />

de verkregen materie rond ergonomie, haptonomische benaderingen en didactieken om<br />

te zetten naar de praktijk en deze kennis intern door te geven in de <strong>Meander</strong>.<br />

- Het systeem van de introductiedagen bleef in <strong>2011</strong> behouden. Er vonden 2<br />

introductiedagen plaats (voorjaar en najaar) voor de nieuwe medewerkers uit zowel de<br />

directe- als de indirecte zorg.<br />

- Intern werd er door de dienst zorgcoördinatoren een opfrissingscursus<br />

‘bewonersbesprekingen’ gegeven<br />

- Verpleegkundige handelingen waaronder reanimatie en epilepsie werden een aantal<br />

keren georganiseerd door de medische dienst.<br />

- <strong>De</strong> ICT-verantwoordelijke gaf vorming rond de tijdsregistratie en het gebruik van de<br />

verschillende modules in <strong>Meander</strong>Net. Ook het liftsysteem van de nieuwe bus werd<br />

praktisch toegelicht binnen de <strong>Meander</strong>.<br />

- Cursus SMOG werd verschillende keren georganiseerd.<br />

- In <strong>2011</strong> werden er ook interne vormingen gegeven door externe instanties (IMPULS,<br />

VOCA , Zorg-saam en PROVIKMO). Het gaat hier over Omgaan met agressie, vormingen<br />

en denkdagen voor leidinggevenden, aromatherapie en hef- en tiltechieken.<br />

- In <strong>2011</strong> werd er voor begeleiders en activiteitenbegeleiders een vorming georganiseerd<br />

rond pijnbeleving en communicatie met het sociaal netwerk.<br />

25


2. Bewoners<br />

Op 31 december <strong>2011</strong> verbleven in de <strong>Meander</strong> (afdelingen internaat en tehuis nietwerkenden)<br />

119 personen met een matige, ernstige mentaal of meervoudige handicap.<br />

Gedurende het jaar <strong>2011</strong> werden tevens 12 personen met een handicap begeleid door de<br />

dienst Beschermd Wonen en/of DIO <strong>Meander</strong> Inclusief.<br />

Het internaat had een bezetting van 20 bewoners : 15 jongens en 5 meisjes.<br />

Het tehuis niet-werkenden had einde <strong>2011</strong> een bezetting van 99 volwassenen, waarvan 87<br />

mannen en 12 vrouwen. Van deze 99 volwassenen verblijven er 2 deeltijds in deze afdeling.<br />

Zij delen samen één voltijdse plaats (98 fte).<br />

Op 31 december <strong>2011</strong> hadden we slechts twee personen opgenomen in het kader van een<br />

individuele convenant. Daarom hebben we ervoor gekozen deze niet te vermelden in de<br />

hierna volgende overzichten en grafieken.<br />

Vanuit de hierna volgende tabellen kunnen enkele ratio’s getrokken worden :<br />

- Het aantal opgenomen personen met een handicap in het internaat is stelselmatig<br />

gedaald over de jaren ’80, ’90 en 2008 van 65 en 50 naar een bezetting van 20 bewoners.<br />

Het tehuis niet-werkenden daarentegen steeg over diezelfde periode in 20 jaar van 0 naar<br />

99 bewoners.<br />

- Het aantal personen met een handicap begeleid door de dienst beschermd wonen en/of<br />

DIO <strong>Meander</strong> Inclusief steeg van 2000 tot nu van 2 naar 12 personen.<br />

- <strong>De</strong> herkomst van de bewoners van het tehuis niet-werkenden blijft voornamelijk gespreid<br />

over de regio’s Maasland, Midden Limburg en Noord Limburg. <strong>De</strong> bewoners van het<br />

internaat komen vooral uit de regio's Midden en Zuid-Limburg.<br />

- Voor 55 % van de minderjarigen is de residentiële opvang in het internaat de eerste<br />

uithuisplaatsing.<br />

- <strong>De</strong> bewoners van het tehuis niet-werkenden komen voor 79 % vanuit het eigen internaat.<br />

- <strong>De</strong> leeftijdsopbouw in het tehuis niet-werkenden geeft aan dat we nog een vrij jonge<br />

populatie hebben (gemiddeld 42 jaar) met enkele uitschieters boven de 55 jaar.<br />

Nochtans is de gemiddelde totale verblijfsduur (d.w.z. rekening houdend met de eerste<br />

opname in het internaat) in verhouding tot hun leeftijd zeer hoog, nl. 23,96 jaar.<br />

- <strong>De</strong> voorziening begint stilaan gemengd te worden, nl. 17 vrouwen en 102 mannen, en<br />

manifesteert zich vooral in het internaat (5 meisjes, 15 jongens).<br />

- Opvallend is dat de doelgroep van de minderjarigen slechts voor 35 % als ernstig mentaal<br />

en voor 65 % als matig mentaal gecatalogeerd wordt.<br />

- Steeds meer ouders maken gebruik van de opvangmogelijkheid tijdens weekends en<br />

vakantieperiodes. Momenteel zijn er gemiddeld 39,63 bewoners aanwezig op vrije<br />

dagen, twee jaar geleden daarentegen waren er dat maar 33.<br />

26


Differentiaties 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Opnames<br />

Internaat 6 1 2 5 3 3<br />

Tehuis niet-werkenden 0 0 1 0 1 1<br />

DIO <strong>Meander</strong> Inclusief 0 0 0 0 0 1<br />

Afvloeiers<br />

Internaat 2 1 2 5 4 2<br />

Tehuis niet-werkenden 0 0 1 0 1 0<br />

DIO <strong>Meander</strong> Inclusief 0 0 0 0 0 0<br />

Resultaat<br />

Internaat 20 20 20 20 19 20<br />

Tehuis niet-werkenden 98 98 98 98 98 99<br />

DIO <strong>Meander</strong> Inclusief 11 11 11 11 11 12<br />

Totaal 129 129 129 129 128 131<br />

2.1 Internaat<br />

2.1.1 Evolutie van het aantal opgenomen personen met een handicap<br />

27


2.1.2 Leeftijd<br />

Aantal<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2.1.3 Herkomst<br />

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21<br />

5%<br />

20%<br />

Leeftijd<br />

Gemiddelde leeftijd: 17 jaar<br />

5%<br />

50%<br />

28<br />

15%<br />

5%<br />

Maasland<br />

Noord-Limburg<br />

Midden-Limburg<br />

West-Limburg<br />

Zuid-Limburg<br />

Buiten Limburg


2.1.4 Gemiddelde verblijfsduur<br />

Aantal<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2.1.5 Doelgroepen<br />

< 1 1 2 3 4 5 6 7 8<br />

Gemiddelde verblijfsduur: 3 jaar<br />

29<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Jongeren met een matig mentale handicap 14 15 15 13 12 13<br />

Aantal met één of meer bijkomende<br />

handicap(s)<br />

9 10 10 9 7 7<br />

- gedrags- of emotionele stoornis 5 7 7 4 3 2<br />

- blind of slechtziend 0 0 0 0 1 1<br />

- gehoor- of spraakstoornis 0 0 0 0 0 0<br />

- motorisch A 0 0 0 0 0 0<br />

- motorisch B 1 1 1 1 0 1<br />

- autismespectrumstoornis 6 6 5 6 5 4<br />

Jongeren met een ernstig mentale handicap 6 5 5 7 7 7<br />

Aantal met één of meer bijkomende<br />

handicap(s)<br />

Jaar<br />

5 5 5 6 5 5<br />

- gedrags- of emotionele stoornis 2 2 2 3 2 2<br />

- blind of slechtziend 2 2 2 2 1 1<br />

- gehoor- of spraakstoornis 3 3 3 2 1 1<br />

- motorisch A 2 2 2 2 2 2<br />

- motorisch B 0 0 0 0 0 0<br />

- autismespectrumstoornis 2 2 2 3 2 2


2.2 Tehuis niet-werkenden, bezigheid<br />

2.2.1 Evolutie van het aantal opgenomen personen met een handicap<br />

Aantal<br />

2.2.2 Leeftijd<br />

Aantal<br />

120<br />

100<br />

10<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Gemiddelde leeftijd: 42 jaar<br />

30<br />

Jaar<br />

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72<br />

Leeftijd


2.2.3 Herkomst<br />

2.2.4 Gemiddelde verblijfsduur<br />

Aantal<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

2%<br />

19%<br />

8%<br />

6%<br />

21%<br />

44%<br />

Gemiddelde verblijfsduur: 18 jaar<br />

31<br />

Maasland<br />

Noord-Limburg<br />

Midden-Limburg<br />

West-Limburg<br />

Zuid-Limburg<br />

Buiten Limburg<br />

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-1212-14 14-16 16-18 18-2020-22 22-24 24-26 26-28 28-3030-32<br />

Jaar


2.2.5 Doelgroepen<br />

32<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Volwassenen met een matig mentale handicap 48 48 48 47 48 49<br />

Aantal met één of meer bijkomende handicap(s) 26 27 27 27 28 29<br />

- gedrags- of emotionele stoornis 28 28 27 26 26 26<br />

- blind of slechtziend 1 1 1 1 2 2<br />

- gehoor- of spraakstoornis 11 11 11 15 15 15<br />

- motorisch A 5 5 5 4 5 5<br />

- motorisch B 10 10 10 11 11 12<br />

- autismespectrumstoornis 5 6 6 5 5 5<br />

Volwassenen met een ernstig mentale handicap 50 50 50 51 50 50<br />

Aantal met één of meer bijkomende handicap(s) 34 34 34 35 34 34<br />

- gedrags- of emotionele stoornis 27 27 26 27 26 26<br />

- blind of slechtziend 2 2 2 2 2 2<br />

- gehoor- of spraakstoornis 15 15 15 16 15 15<br />

- motorisch A 7 7 7 9 9 9<br />

- motorisch B 8 8 8 8 7 7<br />

- autismespectrumstoornis 9 9 9 10 10 10<br />

2.3 Dienst DIO <strong>Meander</strong> Inclusief<br />

2.3.1 Evolutie van het aantal opgenomen personen met een handicap<br />

Aantal<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Jaar


2.3.2 Leeftijd<br />

Aantal<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2.3.3. Herkomst<br />

24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 50 51 52<br />

41%<br />

17%<br />

Leeftijd<br />

Gemiddelde leeftijd: 37 jaar<br />

33<br />

25%<br />

17%<br />

Maasland<br />

Noord-Limburg<br />

Midden-Limburg<br />

Zuid-Limburg


2.3.3. Gemiddelde verblijfsduur<br />

Aantal<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2.3.4. Doelgroepen<br />

< 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Gemiddelde verblijfsduur: 7 jaar<br />

34<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Volwassenen met een matig mentale handicap 10 10 10 10 10 11<br />

Aantal met één of meer bijkomende handicap(s) 4 4 4 4 4 4<br />

- gedrags- of emotionele stoornis 5 5 5 5 5 5<br />

- blind of slechtziend 0 0 0 0 0 0<br />

- gehoor- of spraakstoornis 1 1 1 1 1 1<br />

- motorisch A 3 3 3 3 3 3<br />

- motorisch B 1 1 1 1 1 1<br />

- autismespectrumstoornis 0 0 0 0 0 0<br />

Volwassenen met een ernstig mentale handicap 1 1 1 1 1 1<br />

Aantal met één of meer bijkomende handicap(s) 1 1 1 1 1 1<br />

- gedrags- of emotionele stoornis 0 0 0 0 0 0<br />

- blind of slechtziend 0 0 0 0 0 0<br />

- gehoor- of spraakstoornis 1 1 1 1 1 1<br />

- motorisch A 0 0 0 0 0 0<br />

- motorisch B 0 0 0 0 0 0<br />

- autismespectrumstoornis 0 0 0 0 0 0<br />

Jaar


2.4 Differentiaties van de totale voorziening<br />

2.4.1 Evolutie van het aantal opgenomen personen met een handicap<br />

Aantal<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

2.4.2 Herkomst<br />

2%<br />

26%<br />

11%<br />

5%<br />

35<br />

Jaar<br />

IN TNW DIO<br />

18%<br />

38%<br />

Maasland<br />

Noord-Limburg<br />

Midden-Limburg<br />

West-Limburg<br />

Zuid-Limburg<br />

Buiten Limburg


2.4.3 Gemiddelde verblijfsduur<br />

Aantal<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45<br />

Gemiddelde verblijfsduur: 21 jaar<br />

2.4.4 Gemiddelde bezetting tijdens weekends en vakanties<br />

<strong>De</strong> jongeren verblijvend in het internaat maken vooral gebruik van de aangeboden<br />

opvangmogelijkheden tijdens de weekends en schoolvakanties.<br />

<strong>De</strong> personen uit het tehuis niet-werkenden verbleven voornamelijk tijdens het collectief<br />

verlof in de zomer (3 weken), het kerstverlof en het paasverlof (telkens 1 week) in onze<br />

voorziening.<br />

Ook tijdens de weekends in de loop van het jaar zijn er steeds 6 tot 7 leefgroepen volzet.<br />

Jaar<br />

TNW IN DIO<br />

36


2.4.5. Gemiddelde bezetting tijdens WE en vakanties<br />

2.4.6. Gemiddelde leeftijd per erkenningsvorm<br />

Leeftijd<br />

Aantal<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Jaar<br />

IN TNW Totaal<br />

IN TNW DIO<br />

37


2.4.7. Evolutie van de aanwezigheidsgraad per erkenningsvorm<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

2.4.8. Ongevallen en bijna-ongevallen<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Totaal aantal (bijna)ongevallen 18 14 11 6 7 7<br />

- Ongevallen 12 8 7 5 5 5<br />

- Bijna-ongevallen 6 6 4 1 2 2<br />

Waarvan:<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

IN TNW DIO<br />

- Met rolstoel of driewieler 4 0 1 1 0 1<br />

- Met paarden 0 1 0 1 2 0<br />

- Bewoners die elkaar kwetsen 1 1 1 0 0 0<br />

- Bij sport 0 0 1 0 0 0<br />

- Val 9 8 7 3 3 4<br />

- Eénmalige (bijna-)ongevallen 4 4 1 1 2 2<br />

38


3. Financiën<br />

2.5. Investeringen <strong>2011</strong><br />

INVESTERINGEN <strong>2011</strong><br />

Omschrijving<br />

investeringsproject<br />

Begroting<br />

<strong>2011</strong><br />

39<br />

Uitgaven<br />

<strong>2011</strong><br />

Minuitgave (+)<br />

Meeruitgave (-)<br />

Overdracht<br />

2012<br />

Fabor - afbraak- / renovatiewerken 5 000 5 000 5 000<br />

Verbouwing Dagvlinder 60 000 62 947 -2 947 -2 947<br />

Toestellen (groot-)keuken 5 000 6 500 -1 500 -1 500<br />

Energiebeleid 5 000 5 000 5 000<br />

Intern ICT-netwerk + diverse ICT 20 000 9 730 10 270 10 270<br />

Renovatie Pand Botermarkt 60 000 34 094 25 906 25 906<br />

Pand ‘Stadstoren’ ism Ons Dak 150 000 7 188 142 811 142 811<br />

Minibus + automatische rolstoellift 45 000 43 311 1 689 0<br />

Tilliften 0 3 820 -3 820 0<br />

div. elektrische / elektron. apparatuur 5 000 1 383 3 617 3 617<br />

NMAG (bedr.A+index+meer-/min-werk)<br />

350 000 488 198 -138 198 0<br />

Glaswanden + Kunstwerk / NMAG 25 000 20 394 4 606 0<br />

Inbraak- & brandalarm / NMAG 6 000 8 502 -2 503 0<br />

Tuin- &klinkerwerken/V.Vlierden/NMAG 20 000 26 895 -6 895 0<br />

Meubilair / Belisia / NMAG 45 000 65 682 -20 682 0<br />

Slagboom / Bergoens / NMAG 5 000 4 745 255 0<br />

Audio – video / NMAG 10 000 7 226 2 774 0<br />

Belevenisgericht TUIN Ronduyt 42 178 21 670 20 508 2 500<br />

Project: "Wij willen ook computeren" 5 000 6 164 -1 164 -1 164<br />

Nieuw MEUBIL leefgroepen (19sl+2liv) 36 000 8 276 27 724 15 000<br />

Dierenpark: paddock 4 000 4 000 4 000<br />

Speelkelder Internaat 9 965 2 976 6 990 6 990<br />

Schilderwerken boerderij, Schakel + dir.<br />

woning 7 500 7 887 -387 0<br />

Parking <strong>Meander</strong> 0 45 023 -45 023 0<br />

PV-instal/MS-cab/Dakapp/ereloon Irs 900 000 844 669 55 331 215 000<br />

Essec: zusteroproep / drukknopsysteem 25 000 9 712 15 288 6 000<br />

Loods Cras sidings 0 334 -334 0<br />

Ronduyt: fietsstalling + parking 0 1 799 -1 799 0<br />

Vloer Kiné 0 593 -593 0


Omschrijving<br />

investeringsproject<br />

Begroting<br />

<strong>2011</strong><br />

40<br />

Uitgaven<br />

<strong>2011</strong><br />

Minuitgave (+)<br />

Meeruitgave (-)<br />

Overdracht<br />

2012<br />

Gasketel herstelling Korver 0 681 -681 0<br />

Herstelling Alphadesk Essec 0 2 012 -2 012 0<br />

Herstelling diepvries bakkerij 0 1 294 -1 294 0<br />

Kantoorstoelen Otto 0 1 189 -1 189 0<br />

Stoelen, home Benjo 0 3 812 -3 812 0<br />

Kelder Rijhal 0 925 -925 0<br />

Schakel 0 26 -26 0<br />

Totalen 1 845 642 1 749 658 95 984 436 484


2.6. Investeringsbegroting 2012<br />

INVESTERINGSBEGROTING 2012<br />

Omschrijving Investeringsproject<br />

41<br />

Overdracht<br />

<strong>2011</strong><br />

Begroting<br />

2012<br />

Totaal<br />

2012<br />

Fabor - afbraak- / renovatiewerken 5 000 5 000<br />

Verbouwing Dagvlinder) -2 947 80 000 77 053<br />

Toestellen (groot-)keuken -1 500 14 802 13 302<br />

Energiebeleid 5 000 5 000<br />

Intern ICT-netwerk + diverse ICT 10 270 9 730 20 000<br />

Renovatie Pand Botermarkt 25 906 7 879 33 785<br />

Pand ‘<strong>De</strong> Stadstoren’ ism Ons Dak 142 811 7 189 150 000<br />

Div. electrische / electronische apparatuur 3 617 6 383 10 000<br />

Belevenisgericht TUIN Ronduyt 2 500 2 500<br />

Project: ‘Wij willen ook computeren’ -1 164 5 000 3 836<br />

Nieuw MEUBIL leefgroepen (19sl + 2 liv) 15 000 15 000<br />

Dierenpark: paddock 4 000 4 000<br />

Speelkelder Internaat 6 990 2 844 9 834<br />

Schilderwerken boerderij, Schakel + Directiewoning 0 7 000 7 000<br />

Personenwagen P. Partner 0 15 000 15 000<br />

PV-installatie / MS-cab / Dakapp / ereloon Irs 215 000 215 000<br />

Essec: zusteroproep / Drukknopsysteem 6 000 6 000<br />

NIEUWBOUW VIPA ZC / KEUKEN 0 50 000 50 000<br />

BUREAUTICA: copier, .. 0 10 500 10 500<br />

ONDERHOUD: schrobzuigautomaat, .. 0 5 750 5 750<br />

Veeremork 0 2 500 2 500<br />

2 e hands tractor Fendt 0 20 000 20 000<br />

Klepelmaaier 0 26 100 26 100<br />

Carport 0 17 500 17 500<br />

Diversen 0 10 000 10 000<br />

Totaal 436 484 298 177 734 661


DEEL IV STRATEGISCH<br />

1. Evaluatie beleidsopties <strong>2011</strong><br />

1.1 Zorgbeleid<br />

1. Het sportgebeuren anders organiseren<br />

(SBP 1.2, 1.3)<br />

Indicator:<br />

- Binnen een commissie ad hoc wordt een alternatief sportaanbod uitgewerkt,<br />

rekening houdend met de wensen van de bewoners.<br />

- <strong>De</strong> coördinatie rond het sportgebeuren wordt uitgewerkt en een stappenplan<br />

wordt opgezet zodat iedereen tijdig geïnformeerd wordt rond de wijziging in<br />

het sportaanbod.<br />

- <strong>De</strong> HB-groep wordt hierbij gesensibiliseerd en krijgt ook inspraak.<br />

- Het aanbod aan sport en beweging per bewoner wordt besproken tijdens<br />

multidisciplinair overleg en bewonersbespreking.<br />

Evaluatie:<br />

- Het sportaanbod op donderdagnamiddag werd niet stopgezet maar wel<br />

anders georganiseerd. Dit werd vooraf besproken met de HB-groep en op<br />

basis van bemerkingen bijgestuurd.<br />

- Het sportaanbod extern wordt verder verkend.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

2. Implementeren van het project: ‘Wij willen ook computeren’<br />

(SBP 1.2)<br />

Indicator:<br />

- Er wordt een commissie ad hoc geïnstalleerd om de implementatie verder<br />

vorm te geven.<br />

- In elke leefgroep staat een PC (touch) die operationeel is.<br />

- <strong>De</strong> leefgroepen geven gegevens in.<br />

- Het systeem moet blijvend worden geactualiseerd: afspraken maken over wie<br />

wat ingeeft.<br />

Evaluatie:<br />

- Op enkele uitzonderingen na staat in elke leefgroep een operationele PC.<br />

- In de volgende jaren is het belangrijk om het systeem blijvend te actualiseren<br />

en VTO te voorzien voor het ingeven van gegevens.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

3. Participeren aan UB<strong>2011</strong> o.a. onderzoeken optie ‘kortverblijf’<br />

(SBP 1.2, 1.10)<br />

Indicator:<br />

- Het uitbreidingsbed Beschermd Wonen wordt ingevuld.<br />

- We kennen de regelgeving Kortverblijf.<br />

- We leggen contacten met huidige aanbieders Kortverblijf.<br />

- We nemen hierrond een beleidsstandpunt in op de vergadering Zorgbeleid.<br />

43


Evaluatie:<br />

- Het uitbreidingsbed werd ingenomen via een nieuwe opname.<br />

- Rond kortverblijf is er nog weinig concrete info. We houden vinger aan de<br />

pols. Afhankelijk van verdere informatie en besluitvorming wordt onze visie<br />

ontwikkeld.<br />

- Dit blijft actueel in de volgende jaren.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

4. <strong>De</strong> continuïteit binnen de dagbesteding verhogen<br />

(SBP 1.1, 1.9)<br />

Indicator:<br />

- <strong>De</strong> vlinderfunctie wordt ingevoerd.<br />

- Het uurrooster wordt aangepast i.f.v. de continuïteit.<br />

- Leefgroepen worden tijdig geïnformeerd bij afwezigheid + herhalingsmails<br />

worden verzonden.<br />

- <strong>De</strong> opvangfrequentie per leefgroep wordt geregistreerd.<br />

- Het weekschema van bewoners wordt een vast schema waar het kan.<br />

Evaluatie:<br />

- Het werken met een vlinderfunctie en vaste weekschema’s werd ingevoerd<br />

en wordt nog verder toegepast waar het kan.<br />

- Informeren en registreren gebeurde tijdig en correct.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd bereikt.<br />

5. <strong>De</strong> dagbesteding blijven afstemmen op een veranderende doelgroep (o.a. aanpassen<br />

van de GHP van de ateliers)<br />

(SBP 1.1)<br />

Indicator:<br />

- Visie op ouderwordende personen met een verstandelijke beperking wordt<br />

toegelicht op een briefing van het BC.<br />

- Het GHP van elk atelier wordt kritisch bekeken i.f.v. het ouder worden en<br />

waar nodig geherformuleerd.<br />

- <strong>De</strong> infrastructuur wordt aangepast i.f.v. de verouderende doelgroep (project<br />

Stadstoren).<br />

- Er wordt een commissie ad hoc opgestart i.f.v.<br />

- ouderwordende bewoners met als doelstelling: samen denken over<br />

dagbesteding voor ouderwordende bewoners die niet meer terecht kunnen in<br />

het huidige aanbod.<br />

Evaluatie:<br />

- in 2012 wordt het project Stadstoren nog afgewerkt en zal ook de commissie<br />

ad hoc rond ouderwordende bewoners verder worden gezet.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd bereikt.<br />

44


6. Jaarlijks meten van de tevredenheid van bewoners: thema <strong>2011</strong>?<br />

(SBP 1.1)<br />

Indicator:<br />

- ZC bevragen bij andere organisaties op welke manier zij de<br />

tevredenheidsmeting organiseren.<br />

- ZC werken een tevredenheidsmeting uit: thema bepalen, bevraging via<br />

touchscreens.<br />

Evaluatie:<br />

- Bevraging gebeurde maar de tevredenheidsmeting zelf is niet meer haalbaar<br />

in <strong>2011</strong>.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd niet bereikt.<br />

7. Leefgroepoverstijgende vakanties blijven organiseren, eventueel aanbod uitbreiden<br />

(SBP 1.2, 1.3)<br />

Indicator:<br />

- Bevraging bij bewoners + evaluatie hiervan.<br />

- Uitwerken van een realistisch aanbod.<br />

Evaluatie:<br />

- Bewoners werden bevraagd en een aanbod werd gerealiseerd: bewoners uit<br />

verschillende leefgroepen gingen samen op vakantie in Bulgarije.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd bereikt.<br />

8. Organiseren van voldoende extra-muros contacten voor de bewoners van de Poort<br />

(SBP 1.3)<br />

Indicator:<br />

- In kaart brengen van huidige contacten van de bewoners, individueel en in<br />

groep + bevragen van hun wensen en behoeften.<br />

- Uitwerken van een ruimer aanbod op maat.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd niet bereikt.<br />

9. Differentiatie tussen leefgroepen i.f.v. nog meer zorg op maat implementeren<br />

(SBP 1.4)<br />

Indicator:<br />

- Er is een visietekst rond differentiatie tussen leefgroepen.<br />

- Er is overleg en dialoog over de visie met gebruikers en personeel.<br />

- Er is een verhuislijst die up-to-date wordt gehouden.<br />

Evaluatie:<br />

- Dit werk wordt in 2012 verder gezet.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling is gedeeltelijk bereikt.<br />

10. Informatiedoorstroming op maat van iedere bewoner optimaliseren<br />

(SBP 1.1)<br />

Indicator:<br />

- Informatie begrijpelijk en toegankelijk voorstellen.<br />

-<br />

45


Evaluatie:<br />

- Dit sluit aan bij de doelstelling 2 ‘implementeren van het project wij willen<br />

ook computeren’.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling is deels bereikt.<br />

1.2. Organisatiecultuur<br />

1. Concretiseren en structureel verankeren van het open en respectvol communiceren<br />

binnen de organisatie<br />

(SBP 2.1)<br />

Indicator:<br />

- Installeren van een commissie ad hoc rond organisatiecultuur.<br />

- <strong>De</strong> commissie komt 4x samen.<br />

Evaluatie:<br />

- <strong>De</strong> commissie werd geïnstalleerd, maakte organisatiecultuur bespreekbaar en<br />

organiseerde concrete acties. In 2012 wordt deze werkwijze verder gezet en<br />

blijven we aandacht hebben voor dit thema.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd bereikt.<br />

1.3. Personeelsbeleid<br />

1. Implementeren van tijdsregistratie voor iedere medewerker via de PC gekoppeld<br />

aan de planningsmodule<br />

(SBP 9.1)<br />

Indicator:<br />

- Stapsgewijs wordt het systeem geïmplementeerd voor de verschillende<br />

ateliers, diensten, leefgroepen via interne vorming van leidinggevenden en<br />

basismedewerkers.<br />

- Alle medewerkers registreren via <strong>Meander</strong>NET.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd bereikt.<br />

2. Implementatie van het digitale personeelsdossier<br />

(SBP 3.3, 9.1)<br />

Indicator:<br />

- Alle personeelsgegevens worden ingegeven in <strong>Meander</strong>NET.<br />

Evaluatie:<br />

- Er werd een begin gemaakt: bepaalde gegevens werden voor iedere<br />

medewerker ingegeven. In 2012 wordt het dossier nog verder aangevuld.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

3. Overdracht personeelsdienst<br />

(SBP 5.1)<br />

Indicator:<br />

- Er is stapsgewijze informatieoverdracht tussen hoofd administratie en<br />

directeur personeelsbeleid.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd bereikt.<br />

46


4. Uitwerken van een flexibel HR-beleid<br />

(SBP 2.2, 3.5)<br />

Indicator:<br />

- Er werd een visietekst uitgewerkt.<br />

- <strong>De</strong> visietekst werd goedgekeurd door de leden van de organisatievergadering<br />

en de Raad van Bestuur.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

5. Eindeloopbaanbegeleiding expliciteren<br />

(SBP 3.5)<br />

Indicator:<br />

- VTO door de personeelsdienst rond eindeloopbaanthema’s vond plaats.<br />

- Er werd een stappenplan rond eindeloopbaanbegeleiding opgemaakt.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

1.4. Financieel beleid<br />

1. Visie ontwikkelen fondsenwerving<br />

(SBP 4.3)<br />

Indicator:<br />

- <strong>De</strong> visietekst is ontwikkeld en goedgekeurd door de RvB.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

2. Aanbesteden centrale voedingsbudget<br />

(SBP 4.1)<br />

Indicator:<br />

- Verschillende grote voedingsposten stap voor stap opnieuw aanbesteden.<br />

Evaluatie:<br />

- Hier werd mee gestart maar kent nog een vervolg in de toekomst.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

3. Visie uitschrijven m.b.t. financieel verantwoordelijk zijn binnen de organisatie<br />

(SBP 2.2, 4.4)<br />

Indicator:<br />

- <strong>De</strong> visietekst wordt voorgelegd en goedgekeurd op de organisatievergadering.<br />

- <strong>De</strong> visietekst is intern gecommuniceerd via een interne vorming.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

1.5. Patrimoniumbeleid<br />

1. Afwerken pand Botermarkt en leefgroep de Wip<br />

(SBP 1.8, 6.1)<br />

Indicator:<br />

- Het pand op de Botermarkt is effectief bewoond door 2 bewoners van de<br />

dienst Beschermd Wonen.<br />

- <strong>De</strong> Wip is effectief bewoond door de bewoners van Dagvlinder.<br />

47


Evaluatie:<br />

- <strong>De</strong> Wip is effectief bewoond.<br />

- Het pand op de Botermarkt dient nog afgewerkt te worden.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

2. Betrekken van het nieuwe administratiegebouw<br />

(SBP 1.8, 6.1)<br />

Indicator:<br />

- Het nieuwe MFA is officieel in gebruik genomen.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd bereikt.<br />

3. Aanleg terrassen Brem, Brug en Wip<br />

(SBP 1.8, 4.3)<br />

Indicator:<br />

- <strong>De</strong> terrassen Brem, Brug, Wip zijn aangelegd.<br />

Evaluatie:<br />

- Dit dient nog afgewerkt te worden en zit in de planning voor volgend jaar.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

4. Opstellen VIPA-dossier vervanging huidig administratiegebouw<br />

(SBP 1.8, 4.3)<br />

Indicator:<br />

- Het VIPA-dossier is ingediend bij de Vlaamse Overheid.<br />

Evaluatie:<br />

- Dit wordt verder opgevolgd in 2012.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

1.6. Interne communicatie en administratie<br />

1. Updaten van de algemene infomap<br />

(SBP 11.1)<br />

Indicator:<br />

- <strong>De</strong> huidige infomap werd per thema herwerkt.<br />

- Elk thema werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de<br />

organisatievergadering.<br />

- Na goedkeuring worden de thema’s opgenomen in het Lexicon van<br />

<strong>Meander</strong>NET.<br />

- <strong>De</strong> geüpdate algemene infomap werd aan het personeel kenbaar gemaakt.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

2. Heroverwegen van de opdrachtverklaring<br />

(SBP 11.1)<br />

Indicator:<br />

- Het herschrijven van de opdrachtverklaring wordt ingediend als<br />

kwaliteitsproject voor het werkjaar <strong>2011</strong>.<br />

- Er is overleg met het Lucasinstituut ter voorbereiding op het herschrijven van<br />

de opdrachtverklaring.<br />

48


- Op de innovatiedag in mei wordt materiaal verzameld als input voor het<br />

herschrijven van de opdrachtverklaring.<br />

- Het directieteam herschrijft de opdrachtverklaring.<br />

- Er wordt een nieuwe flyer ontwikkeld waarin de opdrachtverklaring wordt<br />

voorgesteld.<br />

- Het geheel wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.<br />

Evaluatie:<br />

- Alle stappen werden doorlopen en opgevolgd via de Stuurgroep Kwaliteit.<br />

- <strong>De</strong> laatste fase wordt nog verder afgewerkt.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

3. Een gestructureerd digitaal archief uitbouwen<br />

(SBP 9.1, 11.1)<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd niet bereikt.<br />

4. Hoe kunnen we op een professionele manier met de Gebruikersraad praten rond<br />

het spanningsveld tussen zorg op maat en de grenzen van de organisatie<br />

(SBP 2.3, 11.1)<br />

Indicator:<br />

- We trainen het personeel opnieuw in de cultuur van het omgaan met<br />

klachten.<br />

- Er is overleg en dialoog met de GR rond het spanningsveld tussen zorg op<br />

maat en de grenzen van de organisatie.<br />

Evaluatie:<br />

- Er werd VTO georganiseerd voor het personeel rond het omgaan met<br />

ontevredenheden.<br />

- Binnen de GR blijft dit een actueel thema.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong> doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

1.7. Externe communicatie en samenwerking<br />

1. Opstarten kinderopvang in samenwerking met ’t Kempken<br />

(SBP 12.5)<br />

Indicator:<br />

- Er is een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Dilsen-Stokkem.<br />

- Er is tijdens de zomermaanden effectief aan kinderopvang gedaan.<br />

Evaluatie:<br />

- Er bleek geen samenwerkingsovereenkomst mogelijk te zijn.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd niet bereikt.<br />

2. Overleg organiseren met de schepen van Welzijn<br />

(SBP 1.10, 12.3)<br />

Indicator:<br />

- <strong>De</strong> schepen heeft deelgenomen aan een overleg in de <strong>Meander</strong>.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd bereikt.<br />

49


3. Verkennen van het Limburgs Zorglandschap met betrekking tot het uitbouwen van<br />

een eigen netwerk<br />

(SBP 1.10, 12.6)<br />

Indicator:<br />

- Er is een strategisch stappenplan en visietekst uitgewerkt die richting geeft<br />

aan deze beleidsoptie.<br />

- Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met collega-organisaties.<br />

Evaluatie:<br />

- Er wordt een commissie ad hoc opgestart vanuit de Raad van Bestuur. Dit<br />

wordt ruimer bekeken dan enkel de eigen provincie.<br />

- In 2012 wordt de visie verder op punt gesteld en binnen het nieuwe SBP<br />

2013-2017 volgt de verdere uitwerking.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

4. Werkafspraken maken m.b.t. het up-to-date houden van de eigen website<br />

(SBP 12.1)<br />

Indicator:<br />

- Vorming organiseren voor de medewerker van de dienst onthaal en<br />

administratie (PR).<br />

Evaluatie:<br />

- Vorming is niet mogelijk, andere afspraken werden gemaakt.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd bereikt.<br />

1.8. VTO-beleid<br />

1. Structurele verankering deskundigheidsbevordering medewerkers internaat<br />

(SBP 8.1)<br />

Indicator:<br />

- Implementatie van het <strong>De</strong>creet Rechtspositie in de leefgroepen.<br />

- Het basispakket van vorming uitwerken.<br />

Status:<br />

- <strong>De</strong>ze doelstelling werd gedeeltelijk bereikt.<br />

50


2. Beleidsopties 2012<br />

1.1. Zorgbeleid<br />

- Voorbereiden van een verhuisoperatie in overeenstemming met de nieuwe visie op<br />

wonen en zorg<br />

1.2. Organisatiecultuur<br />

- Open en respectvol communiceren : uitwerken van concrete acties en intern<br />

communiceren via <strong>Meander</strong>Net<br />

1.3. Personeelsbeleid<br />

- Verder werken aan een up- to- date HR-beleid<br />

- Meten van arbeidstevredenheid<br />

- In kaart brengen van inhoudelijke wensen met betrekking tot keuze woonvorm of<br />

doelgroep<br />

1.4. Financieel beleid<br />

- Visie op fondsenwerving uitschrijven<br />

- Visie uitschrijven m.b.t. financieel verantwoordelijk zijn binnen de organisatie.<br />

1.5. Patrimoniumbeleid<br />

- Afwerken pand Botermarkt en leefgroep Dagvlinder<br />

- Opstellen VIPA dossier centrale keuken en zorgcentrum<br />

- Start Project Stadstoren<br />

1.6. Interne communicatie en administratie<br />

- Updaten en digitaliseren van de algemene infomap.<br />

- Eindevaluatie van het huidig SBP (2008 – 2012) en opmaken van het nieuwe SBP<br />

(2013 – 2017)<br />

- Visualiseren van de nieuwe opdrachtverklaring<br />

1.7. Externe communicatie en samenwerking<br />

- 2.7.1. Het uitbouwen van een nieuwe netwerkstructuur.<br />

51


DEEL V ZORGINHOUDELIJK<br />

1. Visieteksten <strong>2011</strong><br />

In <strong>2011</strong> werden enkele nieuwe visieteksten uitgewerkt, goedgekeurd en opgenomen<br />

in de Referentiemap Zorg.<br />

<strong>De</strong>ze visies werd verder getoetst en geïmplementeerd in de werking.<br />

1.1. Brussenwerking<br />

Uitgangspunt is het volgende : <strong>De</strong> relaties tussen broers en zussen kunnen meestal<br />

vrij duurzaam zijn. In hun kindertijd kunnen brussen heel dicht bij elkaar staan,<br />

voeden elkaar op en spelen een rol in elkaars socialisatie. Broers en zussen hebben<br />

dikwijls een loyale houding naar hun broer/zus met een handicap. Naarmate de<br />

persoon met een handicap ouder wordt, kan de betrokkenheid van de brus stijgen en<br />

kan deze de ondersteuning van de ouders overnemen.<br />

Zij kunnen een belangrijke schakel in de gezinsondersteuning zijn en vanuit de<br />

hulpverlening vraagt dit een specifieke aanpak.<br />

Er zijn een aantal gemeenschappelijke aspecten die de eigenheid van het ‘brus-zijn’<br />

uitmaken:<br />

1. Verantwoordelijkheid<br />

Brussen voelen zich , hoe oud of jong ook, in zekere mate verantwoordelijk<br />

voor hun broer of zus met een handicap.<br />

Zelfs bepaalde levenskeuzes worden gemaakt in het licht van dat<br />

verantwoordelijkheidsgevoel.<br />

2. Aanvaarding<br />

Brussen lijken zich goed te kunnen inleven in de gevoelens en gedachten van<br />

broer en zus en kunnen soms tolken naar anderen toe.<br />

Men heeft soms de indruk dat brussen er in bepaalde gevallen iets minder<br />

moeite mee hebben dan hun ouders om de handicap als een feit te<br />

aanvaarden. <strong>De</strong> aanwezigheid van een broer of zus met een handicap is soms<br />

heel vervelend, extra moeilijk zelfs voor brussen uit een twee-kind-gezin die<br />

alleen maar hun broer of zus met een handicap hebben.<br />

3. Plezier<br />

Brussen kunnen tegelijkertijd veel plezier maken met hun broer of zus met<br />

een handicap door allerlei activiteiten samen te doen. Brussen vertrouwen<br />

erop dat er ooit wel eens iets terug komt van de persoon met een handicap<br />

terwijl deze vaak alleen maar kan ontvangen.<br />

4. Loyauteit<br />

Brussen getuigen ook van loyauteitsconflicten. Het is moeilijk om verder te<br />

ontwikkelen dan de broer of zus met een handicap, zeker als die zelf ouder is.<br />

5. Schaamte<br />

Brussen getuigen dat er een drempel is om over hun broer of zus met een<br />

handicap te praten tegen vrienden. Enerzijds willen ze aanvaard worden door<br />

vrienden, die afkerig kunnen reageren op alles dat afwijkt van de norm,<br />

53


anderzijds willen ze loyaal blijven aan de broer of zus met een handicap.<br />

Indien de brus later een stuk van de zorg op zich wil nemen, is het belangrijk<br />

dat de echtgeno(o)t(e) en andere gezinsleden de broer of zus met een<br />

handicap kan aanvaarden. <strong>De</strong> aanvaarding door de schoonbrus speelt hierin<br />

een belangrijke rol.<br />

<strong>De</strong> <strong>Meander</strong> hecht als voorziening belang aan een brussenwerking om volgende<br />

redenen :<br />

'ZELFHULP' – PRINCIPE : Het is de bedoeling om de mate van activiteit van de<br />

brussen een natuurlijk beloop te laten gaan.<br />

RECHT OP INFORMATIE : Vanuit de <strong>Meander</strong> worden brussen steeds uitgenodigd<br />

voor gespreksavonden in de vorm van de jaarlijkse gebruikersraad die eveneens<br />

voor ouders wordt gehouden. Er is een open communicatie. Brussen worden<br />

vooral betrokken in bestaande overlegorganen zoals bewonersbesprekingen en<br />

de Gebruikersraad.<br />

SAMENWERKING MET OUDERS en MANTELZORG: Brussen kunnen vroeg of laat<br />

de plaats van de ouders innemen.<br />

Vaak gaat dit geleidelijk aan en stijgt de betrokkenheid naarmate de ouders ouder<br />

worden. <strong>De</strong> brus gaat op een andere manier zorg bieden dan dat de ouders dit<br />

deden. Dit is ook afhankelijk van de zorg die de brus nog opneemt tov zijn eigen<br />

gezin en de mate waarin de schoonbrus betrokken wordt. Voor de voorziening<br />

worden zij vanaf dat moment mogelijke partner in de zorg. In dialoog met<br />

brussen kun je hun aandeel in de zorg bespreken. Het is eveneens belangrijk om<br />

hun verwachtingen ten aanzien van de voorziening duidelijk af te spreken.<br />

1.2. Communicatie met het sociaal netwerk.<br />

<strong>De</strong> <strong>Meander</strong> biedt binnen een cultuur van openheid, inspraak en betrokkenheid en<br />

geïnspireerd vanuit een christelijk-ethisch waardepatroon, een emancipatorische en<br />

vraaggerichte zorg aan haar bewoners. <strong>De</strong> <strong>Meander</strong> wil voor ieder van hen een<br />

warme thuis betekenen waar hij zich, ongeacht in welke levensfase hij zich ook<br />

bevindt, gelukkig kan voelen.<br />

Binnen het zorgaanbod van de <strong>Meander</strong> staat de gebruiker centraal. Zijn vragen,<br />

wensen en verwachtingen vormen zoveel mogelijk het uitgangspunt van ons<br />

handelen. <strong>De</strong> bewoner en zijn netwerk zijn voor ons expliciete partners in de zorg.<br />

In de procedure 4.6.5. 'Het organiseren van het collectief overleg in het internaat, tehuis<br />

niet werkenden en dienst DIO' van het kwaliteitshandboek beschrijven we de<br />

gebruikersgerichtheid met nadruk op de rechten op info, overleg, advies en<br />

medezeggenschap van de gebruiker binnen de hulp- en dienstverlening.<br />

<strong>De</strong> communicatie met ouders/familie gebeurt door alle medewerkers van de<br />

verschillende entiteiten binnen de <strong>Meander</strong>. <strong>De</strong>ze communicatie is dan ook een<br />

belangrijk aspect binnen hun takenpakket. Het is van groot belang dat dit op een zo<br />

professioneel mogelijke manier gebeurt.<br />

54


Een theoretisch kader is van belang als basis voor de communicatie van<br />

medewerkers met ouders/familie. Het geeft de achtergrond weer van waaruit<br />

mensen handelen en functioneren. Medewerkers krijgen meer begrip voor de<br />

houding van ouders t.o.v. hun kind met een handicap. Verwerkingsproblematiek<br />

komt hierbij uitgebreid aan bod.<br />

Het motief om een kind te laten opnemen in een bepaalde vorm van ondersteuning<br />

en begeleiding heeft ook een grote invloed op de verwerking ervan.<br />

Het blijft steeds een zware beslissing die hulpverleners moeten respecteren en<br />

waarbij ze de nodige ondersteuning moeten geven.<br />

Ouders die hun kind aan de begeleiders van een voorziening toevertrouwen, leggen<br />

hiermee ook een deel van hun zorg/verantwoordelijkheid in onze handen. Dit kan<br />

beangstigend voor hen zijn. Zij bepalen niet meer volledig wat er met hun kind gebeurt.<br />

Hierdoor kunnen er meningsverschillen ontstaan over wie mag beslissen over wat de<br />

beste zorg is voor het kind.<br />

Het is vooral belangrijk om samen te zoeken naar oplossingen en om vertrouwen op<br />

te bouwen met de ouders en steeds open in dialoog te blijven staan met begrip en<br />

respect voor de situatie van de ouders.<br />

Enkele basisprincipes in de relatie van het sociaal netwerk en de <strong>Meander</strong> :<br />

- <strong>De</strong> <strong>Meander</strong> streeft in de zorg om bewoners naar een samenwerkingsrelatie<br />

met ouders die gebaseerd is op vertrouwen en duidelijke communicatie met<br />

respect voor elkaars mening.<br />

- <strong>De</strong> houding van de medewerker wordt gekenmerkt door een eerlijke,<br />

respectvolle en empathische luisterhouding. Het is belangrijk dat de<br />

hulpverlener actief luistert en kan openstaan voor gegronde kritiek.<br />

Medewerkers moeten bewust zijn van hun eigen emoties.<br />

- <strong>De</strong> <strong>Meander</strong> is toegankelijk voor iedereen. Enkel wordt er aan bezoekers<br />

gevraagd om rekening te houden met de agenda van de bewoner en het<br />

leefgroepgebeuren. Er heerst hier een open sfeer in de zin van informatie<br />

geven en krijgen.<br />

Verder staat het ouders en/of familie vrij om gedurende de werkweek contact<br />

op te nemen met de activiteitenbegeleid(st)er waar hun zoon/dochter,<br />

broer/zus verblijft.<br />

- Er wordt binnen de <strong>Meander</strong> discreet en zorgvuldig omgegaan met<br />

informatie. Teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor de<br />

ondersteuning van een groep bewoners moeten onder elkaar de nodige<br />

informatie uitwisselen om die verantwoordelijkheid op te kunnen nemen.<br />

Verantwoordelijkheid impliceert kennis en dus ook informatie. Vanuit ethisch<br />

perspectief is dit geen individueel beroepsgeheim maar een gezamenlijk<br />

beroepsgeheim. Men kan de nodige informatie over een cliënt in het team<br />

delen zonder daar telkens zijn toestemming voor te vragen. Buiten het team<br />

houdt men de informatie principieel geheim. Wanneer er informatie<br />

doorgegeven wordt, moet er niet enkel een motivering zijn, maar telkens een<br />

expliciete beslissing. Na iedere multidisciplinaire bespreking worden er<br />

55


afspraken gemaakt op welke manier ouders of wettelijke vertegenwoordigers<br />

worden geïnformeerd in verband met eventuele wijzigingen die te maken<br />

hebben met de dagbesteding of woonsituatie van hun zoon/dochter.<br />

- Afhankelijk van de boodschap die men wil brengen is het belangrijk om af te<br />

wegen welk communicatiemiddel het meest geschikt is. <strong>De</strong> telefoon wordt<br />

vooral gebruikt voor het overbrengen van snelle en dringende informatie.<br />

Voor de meer formele informatie wordt er gebruik gemaakt van mail of<br />

brieven. Dit is duidelijk en concreet. Mondelinge communicatie geeft vooral<br />

de mogelijkheid tot verbale en non-verbale communicatie en tot actief<br />

luisteren.<br />

Voorbeelden van momenten waarop er contacten zijn met wettelijke<br />

vertegenwoordigers zijn:<br />

- Gebruikersraad<br />

- <strong>De</strong> bewonersbesprekingen<br />

- Persoonlijke contacten bij het afhalen en brengen van de bewoners<br />

- Telefonische of schriftelijke contacten via brief of mail<br />

- Het contactschriftje<br />

- Het sociaal netwerk zoals bijvoorbeeld brussen en grootouders kunnen<br />

enerzijds een zeer grote betrokkenheid tonen t.o.v. de bewoner. Anderzijds<br />

kan het net omgekeerd zijn namelijk het negeren van de bewoner. Daarom is<br />

het van groot belang om per bewoner een duidelijk zicht hierop te hebben en<br />

de omgeving zoveel mogelijk te betrekken en te informeren waar nodig.<br />

Belangrijk is om oog te hebben voor veranderingen die er zich in<br />

gezinssituaties voordoen.<br />

- In de communicatie met de ouders dienen medewerkers rekening te houden<br />

met hun eigen grenzen en die van de organisatie.<br />

1.3. Visie op Logopedie in de <strong>Meander</strong><br />

Een logopediste in een voorziening voor volwassenen is geen evidentie. In de<br />

<strong>Meander</strong> blijven we hier toch voor kiezen omdat een goede communicatie met<br />

bewoners essentieel is in een goede zorgverlening.<br />

Om een goede invulling te geven aan de taken van de logopediste hebben we deze<br />

afgestemd op een veranderende doelgroep en binnen de beschikbare personele<br />

middelen.<br />

Kernopdracht van de logopediste :<br />

- Ankerpersoon op vlak van :<br />

Totale communicatie en ondersteunende communicatie<br />

SMOG<br />

Gebruik van Beta en andere symbolen/picto’s :<br />

<strong>De</strong> logopediste bepaalt welke prent of symbool hiervoor in de<br />

<strong>Meander</strong> gebruikt wordt, ook in het project “ Wij willen ook<br />

computeren”.<br />

Logopedische individuele therapie, dit waar nodig en zinvol is. Dit kan<br />

tijdelijk of met periodes zijn.<br />

56


Slik/verslikproblematiek: observatie, onderzoeken, eventueel therapie of<br />

adviseren en aankopen van geschikte hulpmiddelen<br />

Opvolging van het gehoor: audiologische onderzoeken en aankoop en<br />

opvolging van hoorapparaten.<br />

Aanbieden van systemen en methodes naar alle betrokkenen van het sociaal<br />

netwerk om de communicatie met de bewoners te verbeteren. Dit kan in het<br />

algemeen zijn, vb. smog-oefeningen met het team of dit kan ook gericht zijn<br />

op het individuele, vb. uitleg verschaffen aan betrokken teams omtrent het<br />

gebruik van de rouwdoosjes e.d.<br />

- Omgaan met emoties en gevoelens e.d. is geen typische therapiedoelstelling voor de<br />

logo maar behoorde voorheen soms wel tot het takenpakket van de logopediste.<br />

In overleg met de zorgcoördinatoren werd nagegaan hoe essentieel dit is voor een<br />

betrokken bewoner en door wie dit kan overgenomen worden (mentor, zorgcoördinator,..)<br />

1.4. Externe dienst 'VerpleegSTER'<br />

<strong>De</strong> externe dienst 'VerpleegSTER’ is een thuisverplegingsdienst met hoofdzetel in<br />

Heusden-Zolder. <strong>De</strong>ze dienst biedt de mogelijkheid om bewoners te ondersteunen bij<br />

de hygiënische verzorging, op basis van een in te vullen evaluatieschaal (CAT-schaal)<br />

van het ‘RIZIV’ (A,B,C-forfait), en dit tegen terugbetalingstarief.<br />

<strong>De</strong> doelstelling is individuele bewoners op een rustige en deskundige manier<br />

begeleiden bij hun toilet of badsituatie. Er is steeds supervisie van de vaste<br />

leefgroepbegeleider die eventueel ondersteunt en die verantwoordelijk blijft voor de<br />

goede gang van zaken tijdens de dienst.<br />

In vakantieperiodes mogen de medewerkers van de dienst zich eventueel ook richten<br />

op andere taken zoals ondersteuning in de vrijetijd, eetsituaties, ... indien hier ruimte<br />

voor is.<br />

Hiervoor dienen de medewerk(st)ers zich natuurlijk te houden aan de afspraken naar<br />

omgang, zoals gemaakt in het individueel ondersteuningsplan van de betrokken<br />

bewoner, zodat de zorgvisie van de <strong>Meander</strong> gegarandeerd blijft.<br />

Naar de toekomst willen we de samenwerking met een externe dienst verpleging<br />

zeker behouden o.w.v. een aantal redenen:<br />

- <strong>De</strong> comfortzorg naar de begeleide bewoner is verhoogd.<br />

- Ondersteunde leefgroepen hebben extra tijd om meer relaxed met bewoners<br />

om te gaan<br />

- Op het gebied van hygiënische ondersteuning van bewoners is het een<br />

serieuze meerwaarde.<br />

- Ook voor het internaat is het zeker een meerwaarde: de bewoners zijn nog<br />

wel jong en in een leersituatie, doch functioneren op een zodanig laag niveau<br />

dat ze steeds voor hygiënische zorgen afhankelijk zullen blijven.<br />

<strong>De</strong> verwachtingen naar de dienst werden verder uitgewerkt.<br />

- <strong>De</strong> orthopedagogische grondhouding van de medewerkers van de dienst moet<br />

passen binnen en beantwoorden aan de verwachtingen van de <strong>Meander</strong><br />

57


- Een diploma 'zorgkundige' voldoet voor de <strong>Meander</strong>. Een positieve<br />

grondhouding primeert en wordt ook verwacht van deze externe<br />

medewerk(st)ers. <strong>De</strong> zorgkundige wordt ondersteund door een<br />

verpleegkundige van de dienst en rapporteert ook aan hem/haar (conform de<br />

wetgeving op de zorgkundige).<br />

- Elke medewerker bezorgt een uittreksel uit het strafregister 'model 2' aan de<br />

dienst.<br />

- Verpleegkundige handelingen, meer dan louter hygiënische, kunnen eveneens<br />

aan de dienst gevraagd worden, en dit in overleg met de medische dienst van<br />

de <strong>Meander</strong>.<br />

- We vinden een regelmatig overleg belangrijk: jaarlijks met de directie,<br />

maandelijks of vaker met de verantwoordelijke coördinator van de <strong>Meander</strong>,<br />

indien nodig met de betrokken leefgroepteams.<br />

2. Project: Wij willen ook computeren<br />

2.1.. Inzetten op ‘Zorg’innovatie<br />

Zorginnovatie is het sleutelwoord bij uitstek om de zorg ten aanzien van onze bewoners te<br />

blijven optimaliseren. Creativiteit, engagement en samenwerking zijn drie<br />

basisvoorwaarden om te komen tot een participatieve en lerende organisatie. Het<br />

stimuleren van innovatie zorgt bij de medewerker voor een positieve dynamiek waardoor de<br />

zorg ten aanzien van onze bewoners aan kwaliteit kan toenemen. Innovatie is daarnaast ook<br />

pure noodzaak om te kunnen blijven voldoen aan de steeds veranderende maatschappelijke<br />

ontwikkelingen. Innovatie stelt ons in staat om in een vermarkte en vermaatschappelijkte<br />

zorgomgeving de kwaliteit van de dienstverlening te blijven verzekeren. Zorginnovatie is dan<br />

ook als strategische doelstelling voor meerdere jaren ingeschreven in ons strategisch<br />

beleidsplan.<br />

2.1.1. Inhoudelijke verduidelijking<br />

<strong>De</strong> ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn in onze organisatie op organisatorisch niveau<br />

explosief toegenomen. <strong>De</strong> manier waarop we onze interne bedrijfscommunicatie aansturen<br />

is hier een voorbeeld van. Ook onze bewoners hebben recht op de juiste informatie op het<br />

juiste moment. Met het project ‘Wij willen ook computeren’ hebben we de link gelegd met<br />

de directe zorg. Hierdoor wordt het mogelijk om onze bewoners, van wie de meeste niet<br />

kunnen lezen en schrijven, op een digitale manier de voor hen relevante informatie up to<br />

date ter beschikking gesteld krijgen te stellen. Daarnaast biedt de toepassing ook de<br />

mogelijkheid om met elkaar en het sociale netwerk te communiceren. Het programma laat<br />

tevens toe dat we via een persoonlijk login de achterliggende programma’s op maat van elke<br />

bewoner kunnen installeren.<br />

58


2.1.2. Cera-Award<br />

Het project ‘Wij willen ook computeren’ toont met het winnen van de ‘organisatie Cera-<br />

Award’ aan, dat investeren in zorginnovatie een breed maatschappelijk draagvlak kent.<br />

Cera-Award heeft de <strong>Meander</strong> in hoge mate gestimuleerd om te blijven investeren in deze<br />

innovatieve toepassing. Hierdoor zijn zij een belangrijke hefboom in het blijven investeren in<br />

de zorg ten aanzien van onze bewoners.<br />

59


3. Afbouw erkenning internaat schoolgaanden ten behoeve van Ges+<br />

jongeren<br />

In samenspraak met het ROG stond de <strong>Meander</strong> één bed internaat schoolgaanden af ten<br />

voordele van de doelgroep jongeren met een GES+ problematiek. Bethanië uit Genk zal dit bed<br />

exclusief voorbehouden voor deze doelgroep. Hierdoor valt onze erkenning terug van 21 bedden<br />

naar 20 bedden internaat schoolgaanden. Als motivatie voor deze beslissing werden de hierna<br />

opgesomde argumenten weerhouden.<br />

<strong>De</strong> <strong>Meander</strong> kan vanuit haar erkenning niet instaan voor de opvang van een<br />

jongere met een GES+ statuut omdat deze jongeren meestal slechts een lichte tot<br />

rand normaal begaafde mentale leeftijd hebben. <strong>De</strong> <strong>Meander</strong> focust zich in haar<br />

aanbod op jongeren met een matige tot ernstige mentaal, mentaal-motorische<br />

handicap.<br />

<strong>De</strong> <strong>Meander</strong> heeft een accommodatie ter beschikking die op maat is voor slechts<br />

20 jongeren. Met deze 20 bedden kan er momenteel voldaan worden aan de<br />

vraag.<br />

60


DEEL VI ORGANISATIEGEBONDEN<br />

1. Herschrijven van de opdrachtverklaring<br />

Het herschrijven van de opdrachtverklaring was een belangrijke beleidsoptie in <strong>2011</strong> en<br />

werd tevens ingediend als kwaliteitsproject voor het werkjaar <strong>2011</strong>.<br />

We kozen daarbij resoluut voor:<br />

- een eigentijdser karakter en andere accenten, bvb. door de visie op<br />

personeelsbeleid mee op te nemen.<br />

- maximale betrokkenheid van medewerkers, gebruikers en bestuurders.<br />

Om dit te realiseren, begeleidde het Lucasinstituut ons in het opzetten van een<br />

innovatietraject. In 2010 kreeg de <strong>Meander</strong> een prijs via het project ‘Zorginnovatie’ van het<br />

Vlaams Welzijnsverbond. Dat betekende dat we een jaar lang mochten rekenen op<br />

ondersteuning door het LUCAS-instituut, centrum voor zorgonderzoek en consultancy,<br />

verbonden aan de KU Leuven.<br />

Zorginnovatie is een initiatief om anders en vernieuwend zorg te verlenen, als antwoord op<br />

huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg en in de samenleving. Het project<br />

Zorginnovatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is een project van het Vlaams<br />

Welzijnsverbond in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen, LUCAS, Cera en Weliswaar.<br />

Op 13 mei <strong>2011</strong> organiseerde de <strong>Meander</strong> samen met LUCAS een ‘innovatiedag’ met als<br />

doelstellingen:<br />

- het verkrijgen van een voedingsbodem waarmee het directieteam verder kan<br />

- het creëren van maximale betrokkenheid van medewerkers, gebruikers en<br />

bestuurders.<br />

Om op een goede manier aan zorginnovatie te doen, moet aan 3 voorwaarden voldaan<br />

worden:<br />

- werken en leren in teams (hefboom leren)<br />

- samen zorgen en ondersteuning bieden voor bewoners (hefboom participatie)<br />

- een netwerk uitbouwen met externe partners (hefboom samenwerken)<br />

Zowel medewerkers als gebruikers als leden van de Raad van Bestuur bogen zich over de<br />

bovenstaande thema’s. We bespraken stellingen, wisselden ideeën uit en luisterden naar<br />

elkaars mening. Als product van deze denkdag presenteerde elke werkgroep aan de directie<br />

hun 3 ‘tops’ (= waar zijn we al goed in) en 3 ‘flops’ (= waar liggen onze uitdagingen voor de<br />

toekomst).<br />

Met deze informatie als insteek ging de directie aan de slag. Een eerste versie werd getoetst<br />

bij de verschillende betrokkenen waarna de opdrachtverklaring tegen eind <strong>2011</strong> in haar<br />

definitieve vorm gegoten werd. <strong>De</strong>ze verklaring vormt in de komende jaren de basis voor het<br />

strategisch beleid en bepaalt de accenten die in de toekomst worden gelegd.<br />

61


2. Ontwikkelingen m.b.t. <strong>Meander</strong>Net<br />

Ontwikkelingen met betrekking tot <strong>Meander</strong>Net<br />

Zoals jullie hogerop al konden lezen (artikel ‘wij willen ook computeren’) investeert de<br />

<strong>Meander</strong> voluit in innovatie. Op ICT-vlak heeft de verdere ontwikkeling van<br />

<strong>Meander</strong>Net in <strong>2011</strong> zeer veel aandacht gekregen. Na de uitbouw en implementatie<br />

van het zorg –en organisatiegedeelte tussen 2009 en 2010 hebben we in <strong>2011</strong> de<br />

personeelsmodule toegevoegd aan het pakket. Dit gedeelte bevat naast de<br />

tijdsregistratie ook een planning -en personeelsdossier module. Met deze toevoeging<br />

zijn we erin geslaagd om alle betrokkenen, inclusief de vrijwilligers, in onze organisatie<br />

te koppelen aan <strong>Meander</strong>Net.<br />

Momenteel is <strong>Meander</strong>Net niet meer weg te denken uit onze organisatie. Het stelt ons<br />

in staat om vanuit één en dezelfde invalshoek een totale persoons- en organisatie<br />

gebonden communicatie met elkaar te voeren.<br />

Vanuit Vlaanderen is <strong>Meander</strong>Net opgepikt en weerhouden als één van de beste 10<br />

ideeën om commercieel gelanceerd te worden. Met de productnaam ‘Zorgonline’<br />

wordt <strong>Meander</strong>Net in de loop van 2012 gepresenteerd binnen het brede zorg- en<br />

welzijnslandschap in Vlaanderen.<br />

<strong>Meander</strong>Net werd onlangs uitgeroepen tot het beste Intranet van Vlaanderen. Met<br />

deze erkenning zijn we nog meer gesterkt in onze overtuiging dat investeren in<br />

innovatie de moeite loont.<br />

3. Nieuw logo<br />

<strong>De</strong> opening van het nieuwe administratiegebouw en het kunstwerk wat op de interne<br />

glaspartijen is aangebracht hebben heeft er ons in <strong>2011</strong> toe aangezet om het<br />

bestaande logo te vervangen door een nieuw logo voor onze organisatie. Het nieuwe<br />

logo gaat als idee verder op het vorige. Het is echter dynamischer en beweeglijker van<br />

aard.<br />

Het nieuwe logo stelt een bestaande, geëxtrapoleerde bocht, ook wel meander<br />

genaamd, voor van de Maas. <strong>De</strong> kubusvormige structuren geven uiting aan de<br />

activiteiten die wij als organisatie ontwikkelen aan de oevers van de Maas. Het geeft<br />

uiting aan onze dynamische kijk op zorg, een zorg die veranderlijk is en flexibel inspeelt<br />

op de behoefte en vragen die op ons afkomen, net zoals een grillige stroom die steeds<br />

haar bedding probeert te verleggen richting monding in zee. <strong>Meander</strong>en staat voor<br />

veranderen, grenzen verleggen en hindernissen overwinnen.<br />

Net zoals het kunstwerk op de glaspartijen werd het nieuwe logo ontwikkeld door<br />

Roosje Chini en Pollie Gregoor.<br />

62


DEEL VII PATRIMONIUM<br />

1. Opening multifunctioneel administratiegebouw (MFA)<br />

Op 20 juni werd ons nieuwe administratiegebouw aan de Stokkemerbaan in gebruik<br />

genomen. Op 22 juni <strong>2011</strong> volgde dan de officiële inhuldiging.<br />

Het geïnvesteerde bedrag in dit nieuwe gebouw bedroeg alles samen ruim € 1 200 000<br />

(incl. verhardingen, tuinaanleg en inrichting).<br />

Het E-peil van dit nieuwe gebouw bedraagt E72, wat een zeer goed resultaat is.<br />

<strong>De</strong> gemiddelde waarde van alle vensters van het gebouw bedraagt 1,85 W/m²K. <strong>De</strong><br />

maximale U-waarde bedraagt 2,5 W/m²K waarmee we ook hier ruimschoots voldoen aan de<br />

norm.<br />

Het K-peil bedraagt 33. <strong>De</strong> norm is hier 45.<br />

Samenvatting resultaten energiewaardes<br />

U-waarden<br />

en/of<br />

R-waarden<br />

K-peil E-peil Ventilatie Oververhitting Netto<br />

Energiebehoefte<br />

voor verwarming<br />

Norm 45 100 /<br />

Bereikte<br />

prestatie<br />

/ 33 72 / / /<br />

Conformiteit voldoet voldoet voldoet voldoet / /<br />

63


2. Ingebruikname leefgroep <strong>De</strong> Wip (in eigen beheer/zonder subsidies)<br />

In de loop van <strong>2011</strong> werd ook leefgroep Wip heropend na een grondige renovatie. <strong>De</strong> bouw<br />

werd volledig aangepast aan de noden van vandaag zowel qua huisvesting voor een ouder<br />

wordende populatie als qua energienormen.<br />

Het geïnvesteerde bedrag in renovatie bedroeg € 210 000 (incl. inrichting).<br />

3. Opening tuin Ronduyt (in eigen beheer/zonder subsidies)<br />

In <strong>2011</strong> werd de nieuwe belevingsgerichte tuin van de Ronduyt officieel geopend.<br />

Het geïnvesteerde bedrag in dit project bedroeg in totaal ruim € 28 000.<br />

<strong>De</strong> tuin kwam tot stand dankzij o.m. de inbreng van Cera Foundation en de firma Stradus.<br />

4. Speelkelder internaat (in eigen beheer/zonder subsidies)<br />

In navolging van de buitenspeeltuin op de campus hebben we in <strong>2011</strong> met de steun van<br />

enkele studenten van het VSPW van Hasselt een binnenspeeltuin ingericht met o.m. een<br />

ballenbad, softspeelgoed, playstation en een Wii. <strong>De</strong> investeringskost bedroeg + € 12 000.<br />

5. Blik vooruit: een greep uit de op stapel staande immo-projecten<br />

- Renovatie pand Botermarkt (in eigen beheer/zonder VIPA-subsidies)<br />

2 wooneenheden t.b.v. 2 bewoners van beschermd wonen in het centrum van<br />

Stokkem.<br />

Totale investeringssom: + € 40 000.<br />

64


- Inclusief woon- en werkproject de Stadstoren i.s.m. “Ons Dak” (zonder VIPAsubsidies)<br />

6 wooneenheden, 2 ateliers en 1 winkelruimte in het centrum van Stokkem.<br />

Totale investeringssom: + € 525 000 met tussenkomst van de Provincie Limburg t.b.v.<br />

€ 30 000.<br />

Dit project wordt gerealiseerd i.s.m. “Ons Dak” en met eigen middelen.<br />

Vermoedelijke start der werken: 08/2012<br />

Vermoedelijke datum Ingebruikname: 09/2013<br />

- Nieuw Zorgcentrum (met VIPA-subsidies)<br />

Het zorgcentrum biedt onder meer ruimte aan de medische dienst met 2<br />

dokterkabinetten, apotheek en burelen en aan de dienst zorgcoördinatoren.<br />

Totale investeringssom: + € 713 000 met tussenkomst van VIPA, de Provincie Limburg<br />

en de Nationale Loterij.<br />

Vermoedelijke start der werken: 09/2014. Dit dossier wordt momenteel voorbereid<br />

en ingediend vόόr 30 juni 2012.<br />

Vermoedelijke datum Ingebruikname: 06/2015.<br />

65


- Renovatie Dagvlinder (in eigen beheer / zonder VIPA-subsidies)<br />

11 wooneenheden en 2 fietsenstallingen.<br />

Totale investeringssom: + € 210 000.<br />

Start der werken: 09/<strong>2011</strong><br />

Vermoedelijke datum Ingebruikname: 01/2013<br />

- Nieuwe centrale keuken (met VIPA-subsidies)<br />

Gelegen op de campus langs de Weg langs de graaf.<br />

Totale investeringssom: + € 1 150 000 met tussenkomst van VIPA, de Provincie en de<br />

Nationale Loterij.<br />

Vermoedelijke start der werken: 09/2013. Dossier wordt momenteel voorbereid en<br />

wordt ingediend vόόr 30 juni 2012.<br />

Vermoedelijke datum Ingebruikname: 05/2014<br />

66


DEEL VIII ZORG VOOR DE MEDEWERKER<br />

1. CAHIC<br />

Binnen de beleidsopties <strong>2011</strong> werd volgende doelstelling opgenomen: ‘Concretiseren en<br />

structureel verankeren van het open en respectvol communiceren binnen de organisatie’.<br />

Om deze doelstelling te bereiken,<br />

werd een commissie ad hoc geïnstalleerd. Op 03/02/<strong>2011</strong> kwam de commissie ad hoc<br />

interne communicatie, of kortweg CAHIC, voor de eerste keer samen. <strong>De</strong> leden hebben zich<br />

over de vraag gebogen hoe we onze organisatiecultuur concreet en bespreekbaar kunnen<br />

maken binnen onze organisatie. Omdat er op een vruchtbare bodem beter geoogst kan<br />

worden, werden een aantal acties gelanceerd om onze medewerkers te sensibiliseren rond<br />

thema’s die gerelateerd zijn aan open en respectvol communiceren.<br />

Actie 1: ‘Roddelen’.<br />

Roddelen gebeurt vaak onbewust. Een roddel kan echter al heel<br />

snel zijn eigen weg nemen en komt dan op plaatsen waar we<br />

hem liever niet willen hebben. Maak het onderwerp<br />

bespreekbaar met de betrokken medewerker(s)!<br />

Actie 2: ‘Open communiceren’.<br />

Soms moeten medewerkers zeer diep graven om hun collega’s te leren kennen. Een open<br />

communicatie creëert echter wederzijds begrip.<br />

Actie 3: ‘Geven van een compliment’.<br />

Alle medewerkers ontvingen een ‘lekkere’ attentie. <strong>De</strong>ze mocht pas genuttigd worden nadat<br />

ze aan een collega een complimentje gegeven hadden.<br />

Actie 4: ‘Gluren bij de Buren’<br />

<strong>De</strong>ze actie werd voorbereid in <strong>2011</strong>, maar zal pas doorgaan<br />

begin 2012. We willen al onze medewerkers de mogelijkheid<br />

bieden om gedurende een voor- of namiddag een collega naar<br />

keuze te volgen tijdens het uitoefenen van zijn of haar job. Op<br />

deze manier willen we werken aan begrip voor mekaars<br />

werkomstandigheden en de kans geven om collega’s op een<br />

andere manier te leren kennen. In totaal gaven 64<br />

medewerkers zich op om aan dit project deel te nemen. Dit is<br />

bijna 40% van onze medewerkers.<br />

67


Uiteraard stopt het hier niet! Ook in 2012 zullen de leden van CAHIC zich actief blijven<br />

inzetten om medewerkers en leidinggevenden verder te sensibiliseren tot een open en<br />

respectvolle communicatie.<br />

2. Hertekening administratieve diensten na ingebruikname nieuw<br />

multifunctioneel administratiegebouw<br />

Op 22 juni <strong>2011</strong> vond de officiële opening plaats<br />

van ons nieuw multifunctioneel administratiegebouw.<br />

<strong>De</strong> inhuldiging startte met een academische zitting<br />

met als sprekers: de heer Jos Theunis (hoofd<br />

afdeling zorg van het VAPH), de heer Jan Creemers<br />

(voorzitter Raad van Bestuur van de <strong>Meander</strong>),<br />

mevr. Miet Vandersteegen (kabinet deputé van<br />

Welzijn) en de heer Luc Lemkens, algemeen<br />

directeur. Nadien volgde het officieel moment<br />

waarop Jan Creemers het lint symbolisch<br />

doorknipte. <strong>De</strong> dag werd afgesloten met een receptie.<br />

Sindsdien herbergt dit gebouw de verschillende<br />

administratieve diensten van onze voorziening,<br />

zijnde de dienst administratie & onthaal, de sociale<br />

dienst, personeelsdienst en financiële dienst, alsook<br />

de burelen van de algemeen directeur, directeur<br />

financiën & logistiek, directeur personeel,<br />

administratie & interne communicatie, het hoofd<br />

onderhoud en de ICT-verantwoordelijke. Naast deze<br />

werkplekken zijn er nog enkele vergaderruimtes, 2<br />

medialokalen en 2 magazijnruimtes.<br />

Niet enkel de infrastructuur veranderde voor onze administratieve diensten, ook hun<br />

werking werd geoptimaliseerd in afstemming met de mogelijkheden die het nieuwe<br />

administratiegebouw opleverde. Het vroegere ‘economaat’ werd opgedeeld in drie<br />

verschillende diensten. <strong>De</strong> financiële dienst, waarvan de medewerkers vallen onder de<br />

bevoegdheid van Rudi Snellinx, directeur financiën & logistiek, en de dienst administratie &<br />

onthaal en de personeelsdienst onder Valentina Poelmans, directeur personeel,<br />

administratie & interne communicatie. <strong>De</strong>ze opsplitsing en enkele nieuwe interne<br />

werkafspraken creëerden meer professionalisering en een maximale privacy voor alle<br />

belanghebbenden die gebruik willen maken van de interne administratieve diensten.<br />

Ook op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van de betrokken diensten had<br />

deze verhuis een positieve invloed doordat de nieuwe werkplekken zorgden voor meer<br />

ruimte en de vele glaspartijen een gevoel van openheid gaven.<br />

68


DEEL IX DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING<br />

1. Inleiding<br />

Een duurzaamheidsrapportering is een manier van verslaggeving die “iedere<br />

belanghebbende” in de gelegenheid moet kunnen stellen om een integraal oordeel te<br />

vormen over onze voorziening.<br />

Het stelt hen beter in staat onze organisatie te beoordelen op zijn totale waarde.<br />

Naast het bieden van een warme zorg op maat van elke bewoner hebben we in onze<br />

beleidsvoering ook aandacht voor verschillende belendende factoren die ons als organisatie<br />

sterk beïnvloeden zoals het beheersen van de energiefactuur, de zorg voor het milieu, de<br />

relatie met de omgeving enz. Op die manier zoeken ook wij duurzame oplossingen voor de<br />

diverse maatschappelijke problemen waar wij als organisatie mee geconfronteerd worden.<br />

2. Het duurzaamheidsbeleid van <strong>De</strong> <strong>Meander</strong>:<br />

2.1. Voorstelling van ons energiecomité (eCom): Wat, wie, waarom, acties en realisaties,<br />

activiteiten en plannen, …<br />

a) Wat ?<br />

Een eigen energiecomité, opgericht in 2007, wiens activiteiten zich al lang niet meer<br />

beperken tot het beheersen van onze dure energie uitgaven.<br />

b) Wie ?<br />

Het eCom bestaat uit 10 vaste leden gaande van directie en vertegenwoordigers van de<br />

Indirecte Zorg (keuken, technische dienst en keuken) tot coördinatoren en begeleiding<br />

uit zowat alle leefgroepen en entiteiten. Voorzitter: Bert Roosen (CO Dagbesteding).<br />

c) Waarom ?<br />

Van oorsprong opgericht door de directie in het kader van het rationeel omgaan met<br />

middelen (financieel en materieel). Nu is haar doel veelzijdiger: meer sensibiliseren van<br />

bewoners en medewerkers.<br />

d) Acties ?<br />

- Maandelijkse metingen (meten = weten!)<br />

- Sensibilisering bewoners & personeel d.m.v. o.a. publicatie berichten (via<br />

<strong>Meander</strong>Net, affiches, e.d.m.)<br />

- Jaarlijkse deelname aan “Dikke Truiendag”,<br />

- Energieaudits ter plaatse in leefgroepen, diensten en entiteiten => auditrapport<br />

- Voortrekker van de actie “Afkicken” (autoluw naar het werk van de provincie<br />

Limburg)<br />

- Drijvende kracht achter de plaatsing van zonnepanelen<br />

- …<br />

69


e) Resultaten ?<br />

- Elektriciteitsverbruik 2006: 442 184 kWh Elektriciteitsverbruik <strong>2011</strong> : 329 030 kWh<br />

(- 25,6 %): besparing van € 15 887/jaar<br />

- Gasverbruik 2006: 1 434 000 kWh Gasverbruik <strong>2011</strong>: 1 228 000 kWh<br />

(- 14,4 %):besparing van € 9 579/jaar<br />

- Waterverbruik 2006: 6 837 m³ Waterverbruik <strong>2011</strong>: 5 325 m³<br />

(- 22,1 %): besparing van € 5 469/jaar<br />

f) Andere activiteiten & planning eCom<br />

- Meten papierverbruik (daling sinds 2005 = 65 % !!!)<br />

- Afvalbeheer (PMD, ijzer, glas, …)<br />

- Papierrecyclage<br />

- Meten bandenspanning voertuigen (= besparing brandstof en banden!)<br />

- …<br />

eCom<br />

2.2. Succesvolle acties rond duurzaam vervoer:<br />

a) In <strong>2011</strong> een daling van het aantal gereden km (eigen vervoer) met 2,4%<br />

<strong>De</strong> kilometervergoeding werd sinds enkele jaren serieus verhoogd.<br />

Waar er vroeger al te gemakkelijk de wagen werd genomen om zich te verplaatsen is<br />

men nu veel creatiever geworden. Medewerkers en bewoners doen vaker beroep op<br />

het openbaar vervoer of MMC. Ook wordt er beter afgesproken om samen te rijden.<br />

Met andere woorden, men gaat veel bewuster om met onze middelen.<br />

Al voor het vierde jaar op rij realiseert de <strong>Meander</strong> het om zijn gereden kilometers<br />

met eigen voertuigen terug te dringen!<br />

Totaal gereden kilometers met vervoer de <strong>Meander</strong><br />

jaar<br />

Totaal<br />

gereden km wijziging.%<br />

2006 117 575<br />

2007 121 133 3,0%<br />

2008 117 142 -3,3%<br />

2009 116 484 -0,6%<br />

2010 113 787 -2,3%<br />

<strong>2011</strong> 111 026 -2,4%<br />

70


) “Stimuleren van fietsverkeer van en naar het werk”: deelname aan de actie<br />

“Afkicken” georganiseerd door de provincie Limburg én een eigen interne<br />

stimuleringsacties<br />

In <strong>2011</strong> werd er door 39 medewerkers 16 990 km met de fiets van en naar het werk<br />

gereden. Daarvoor kregen zij een fietsvergoeding van 21 cent/km (€ 3 568,00 op<br />

jaarbasis).<br />

<strong>De</strong> CO2-uitstoot-besparing hiervan bedraagt meer dan 5 000 kilogram.<br />

Ter verduidelijking: deze kosten worden niet gesubsidieerd en zijn bijgevolg volledig<br />

ten laste van onze voorziening.<br />

2.3. Andere succesvolle acties: beheersing kopie-, cartridge- en papierverbruik<br />

Al jaren aan een stuk realiseren we een daling van het aantal gemaakte kopieën. Veel<br />

heeft te maken met het “informatiseren van onze communicatie”. Waar er vroeger<br />

3X/jaar het Veer in boekvorm verscheen, wordt dit nu via <strong>Meander</strong>-on-line<br />

gerealiseerd. Idem wat betreft onze dienstbrieven en andere (leefgroep-)<br />

communicatie. Zoals u hierna kan zien werd de spectaculairste daling gerealiseerd in<br />

de laatste 3 jaren. Dit is de periode dat <strong>Meander</strong>Net het allesomvattende<br />

communicatiemiddel binnen de <strong>Meander</strong> werd.<br />

Overzicht gemaakte kopies in de <strong>Meander</strong><br />

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

ALGEMEEN TOTAAL 312 676 309 236 283 579 195.828 155 692 112 044<br />

evolutie t.o.v. 2003<br />

(beginpunt van de<br />

meting) 10,6% 9,4% 0,3% -30,7% -44,9% -60,4%<br />

evolutie telkens t.o.v.<br />

vorig jaar -3,7% -1,1% -8,3% -30,9% -20,5% -28,0%<br />

2.4. Duurzaam ondernemen levert op: “Hoera, de zon schijnt !”<br />

Zoals jullie weten, liggen er sinds midden vorig jaar 1 254 zonnepanelen op de daken<br />

van onze campus. <strong>De</strong> installatie heeft een vermogen van 288 420 Wp.<br />

In totaal zal deze installatie er jaarlijks voor zorgen dat wij een “schone” stroomopbrengst<br />

realiseren van méér dan 250 000 kWh.<br />

Dit project maakt onderdeel uit van ons strategisch financieel beleidsplan. <strong>De</strong> Raad<br />

van Bestuur nam daartoe het eenduidig besluit in juni 2010.<br />

Aan deze investering hing een kostenplaatje vast van meer dan € 900 000.<br />

Voor elke zelf geproduceerde kilowatt “schone” stroom krijgen wij van het Vlaams<br />

Gewest een netto subsidie in de vorm van groene stroomcertificaten (GSC) t.b.v.<br />

€ 330,00/1 000 kWh en dit gedurende de komende 20 jaar.<br />

Niettegenstaande deze investering koesteren we nog steeds dezelfde verwachtingen<br />

als voorheen: “wees steeds zuinig en energiebewust”. Elk minderverbruik wordt<br />

namelijk verkocht aan onze energieleverancier aan € 0,06/kWh (tijdens zonnige<br />

71


dagen) of bespaart ons € 0,15/kWh (op zonloze dagen of na zonsondergang).<br />

<strong>De</strong> rekening is snel dus gemaakt! En daarom blijven kleine dingen, zoals het licht<br />

doven waar dat niet nodig is, absoluut noodzakelijk gezien elke kilowatt die niet<br />

verbruikt wordt ook voor ons leefmilieu eveneens een besparing oplevert.<br />

2.4.1. Aankoop 100% groene stroom:<br />

Sinds <strong>2011</strong> kopen wij voor 100% groene stroom aan bij Luminus. Dit contract werd<br />

afgesloten voor een periode van 2 jaar aan een vaste prijs en vervalt einde 2012.<br />

Ons aardgascontract heeft een looptijd van 3 jaar (t.e.m. 31/12/2013).<br />

2.5. Duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie<br />

Als uitgangspunt luidt: Levenskwaliteit als doel? Of hoe de <strong>Meander</strong> zijn ecologische<br />

voetafdruk kan beheersen zonder aan levenskwaliteit te moeten inboeten<br />

In <strong>2011</strong> werd er, net zoals trouwens altijd al de laatste 20 jaar, weer duchtig<br />

gebouwd en verbouwd binnen de <strong>Meander</strong> (zie ook deel VII patrimonium)<br />

Ecologisch en duurzaam wonen is iets wat langzaam maar zeker een norm wordt in<br />

onze samenleving. Niet onbelangrijk is het feit dat dit ecologisch en duurzaam<br />

wonen/bouwen op termijn ook een financiële bonus biedt. In de <strong>Meander</strong> komt de<br />

energie gedeeltelijk van zonnepanelen, de nieuwe gebouwen worden geïsoleerd<br />

volgens de hoogste normen. Dit alles leidt tot lagere energierekeningen zodat we<br />

meer overhouden voor de dingen die echt belangrijk zijn voor ons. Innovatie in de<br />

zorgsector is meer dan ooit een must om het hoofd te bieden aan de toenemende<br />

vergrijzing en de talrijke uitdagingen die dit met zich meebrengt.<br />

Niet voor niets was de <strong>Meander</strong> winnaar van de ‘organisatie’CERA-award <strong>2011</strong>,<br />

“innoveren met een hart!”. Zo dienden wij recent ook een dossier in bij CERA om<br />

laureaat te worden als meest energievriendelijke KMO van 2012. En … wie weet,<br />

misschien wel meer nieuws hierover in ons volgende jaarverslag van 2012.<br />

72

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!