02.09.2013 Views

Folder 'de draad weer oppakken' - Slachtofferhulp Nederland

Folder 'de draad weer oppakken' - Slachtofferhulp Nederland

Folder 'de draad weer oppakken' - Slachtofferhulp Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De <strong>draad</strong> <strong>weer</strong><br />

oppakken<br />

na een ingrijpende gebeurtenis<br />

0900-0101<br />

(lokaal tarief)<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong><br />

N e d e r l a n d


Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk,<br />

zet uw leven in meer of mindere mate op z’n kop. Dat is begrijpelijk,<br />

van het ene op het andere moment wordt het normale ritme van<br />

uw leven ingrijpend verstoord. De vanzelfsprekende veiligheid blijkt<br />

ineens niet meer helemaal te kloppen. De gebeurtenis kan lichame-<br />

lijke, psychische, financiële, juridische en sociaal maatschappelijk<br />

gevolgen met zich meebrengen. Gevolgen die voor u extra belastend<br />

kunnen zijn.<br />

Stressreacties<br />

Stressreacties zijn per individu verschillend en afhankelijk<br />

van onder andere reeds bestaande gezondheidsklachten, de<br />

ernst en duur van de gebeurtenis en reacties van familie en<br />

vrienden. De één kan zich bang, verdrietig, boos of schuldig<br />

voelen. Een ander vertoont niet of nauwelijks reacties.<br />

Mogelijk herkent u één of meer van deze reacties:<br />

• Lichamelijke ongemakken, zoals sufheid, gespannenheid,<br />

slapeloosheid en hoofdpijn.<br />

• Onveiligheidsgevoelens, zoals angst om de dader tegen te<br />

komen of <strong>weer</strong> de auto in te stappen.<br />

• Emotionele reacties, zoals geïrriteerdheid, plotselinge huilbuien<br />

en nachtmerries.<br />

• Gevoelens van schuld en schaamte.<br />

• afwezigheid, zoals concentratieproblemen en geheugenproblemen.<br />

• (Nare) herinneringen overhouden aan hetgeen er gebeurd<br />

is.<br />

• Tijdelijk situaties vermijden (bijvoorbeeld de plaats van het<br />

ongeval) of afleiding zoeken door bijvoorbeeld extra hard te<br />

gaan werken.<br />

Stressreacties zijn in eerste instantie normale reacties op een<br />

abnormale gebeurtenis.


Problemen in het dagelijks leven<br />

Na een ingrijpende gebeurtenis kunt u hinder ervaren in het dagelijks leven. Dit kan rechtstreeks<br />

met de gebeurtenis te maken hebben, zoals het niet meer de straat op durven gaan<br />

na een overval of niet meer alleen thuis durven te zijn na een inbraak. Andere problemen<br />

komen voort uit de klachten die u mogelijk ondervindt; u bent oververmoeid en functioneert<br />

daardoor niet goed op uw werk. Of u bent sneller geïrriteerd en hebt daardoor eerder<br />

ruzie met uw kind of partner.<br />

Rechtsgang<br />

Mogelijk heeft u aangifte gedaan bij de<br />

politie. De procedure die dan volgt kan<br />

soms spanning veroorzaken, omdat het<br />

misschien anders loopt dan u verwacht<br />

of gehoopt had. Er wordt bijvoorbeeld<br />

geen verdachte aangehouden<br />

of het duurt u te lang voordat u iets<br />

hoort. Ook kan van u een actieve inzet<br />

gevraagd worden door bijvoorbeeld als<br />

getuige op te treden. Steun van anderen,<br />

bijvoorbeeld vanuit uw omgeving<br />

of van een professional, is dan vaak<br />

gewenst. <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> kan<br />

u juridisch advies geven en begeleiden<br />

bij de rechtsgang.<br />

Schade verhalen<br />

Een ingrijpende gebeurtenis kan financiële<br />

en juridische gevolgen voor u<br />

hebben. U heeft bijvoorbeeld schade<br />

aan uw woning opgelopen of u mist<br />

waardevolle spullen. Het kan ook zijn<br />

dat u door de gebeurtenis lichamelijk<br />

letsel opgelopen heeft waardoor u<br />

een periode niet meer kunt werken.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> kan u helpen<br />

bij het inventariseren en het verhalen<br />

van schade.<br />

Erik: ‘De medewerker van <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

<strong>Nederland</strong> wees mij op de mogelijkheid<br />

gebruik te maken van het spreekrecht tijdens<br />

de zitting. Ik besloot mijn stem te<br />

laten horen. Wat was ik trots op mezelf. De<br />

verdachte werd een klein hoopje mens en<br />

durfde mij niet aan te kijken.’<br />

Fatima: ‘Dat ik voor juridische ondersteuning<br />

ook bij <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong><br />

terecht kon, wist ik niet. Ik was erg blij dat<br />

er iemand met mij meeging naar de rechtbank,<br />

alleen zou ik niet zo goed durven. Het<br />

is allemaal zo vreemd voor me, ik ben daar<br />

nog nooit geweest.’<br />

Achmed: ‘Letselschade, ik vond het zo ingewikkeld<br />

allemaal. Dat u ons op tijd geïnformeerd<br />

heeft over het kiezen van een<br />

goed letselschadebureau, heeft ons als gezin<br />

enorm geholpen na dat afschuwelijke autoongeluk.’<br />

Moniek: ‘Na de inbraak in mijn woning was<br />

er zoveel te regelen. Gelukkig heb ik veel<br />

steun aan mijn familie. Maar wat fijn dat<br />

iemand van <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> mij<br />

helpt met al die papieren.’


De <strong>draad</strong> <strong>weer</strong> oppakken<br />

Ieder mens gaat op zijn of haar eigen manier om met een ingrijpende gebeurtenis.<br />

Het kan zijn dat u over de gebeurtenis wilt praten, maar het kan ook zijn dat<br />

u meer behoefte heeft aan ontspanning, zoals sporten of schilderen. Er zijn mensen<br />

die het prettig vinden dat er iemand voor hen is die ze praktisch en emotioneel<br />

ondersteunt, anderen lossen het liever zelf op of met hulp van familie, vrienden<br />

of bekenden. Waar u ook voor kiest, het is belangrijk dat u er achter staat.<br />

Van belang is echter dat u de afstand naar uw ‘normale dagelijkse leven’ niet groter<br />

laat worden dan nodig is. Het gevoel dat u geleidelijk aan <strong>weer</strong> grip krijgt op<br />

uw leven geeft zelfvertrouwen en controle.<br />

De omgeving kan helpen<br />

Serieuze en oprechte aandacht vanuit uw omgeving is van groot belang. Het gaat<br />

niet alleen om aandacht tijdens de eerste dagen of de eerste week, maar soms<br />

nog maanden of jaren na de gebeurtenis. Het is fijn als mensen uit uw omgeving<br />

de tijd nemen om naar uw verhaal te luisteren, begrip voor uw situatie tonen<br />

en u erkenning geven. Zij kunnen u daarnaast ook helpen met praktische zaken,<br />

zoals het opstellen van brieven naar instanties.<br />

Het is mogelijk dat u vanuit uw omgeving niet de gewenste hulp krijgt. Wellicht<br />

hebben de mensen om u heen zelf te kampen met de impact van de gebeurtenis<br />

en zijn ze niet in staat u te helpen. Daarnaast weet de omgeving soms niet hoe<br />

zij adequaat moet reageren op een ingrijpende gebeurtenis. In dat geval kunt u<br />

hulp van <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> overwegen. Medewerkers van <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

<strong>Nederland</strong> kunnen u ondersteunen bij de praktische zaken, u juridisch advies<br />

geven en u emotionele ondersteuning bieden.


Professionele hulp<br />

De meeste mensen herstellen op eigen kracht en met hulp, begrip en erkenning<br />

vanuit de eigen omgeving. De stressreacties nemen bij de meeste mensen geleidelijk<br />

af en de gebeurtenis laat bij hen geen zodanige negatieve effecten achter<br />

waardoor ze belemmerd worden in hun persoonlijke leven. Dit geldt helaas niet<br />

voor iedereen. Mocht u zich enkele weken na de gebeurtenis nog zorgen maken<br />

over uw reacties, of de gebeurtenis blijft uw leven op een negatieve manier beïnvloeden,<br />

dan is het raadzaam professionele hulp te overwegen. <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

<strong>Nederland</strong> kan u hierbij adviseren.<br />

! Tips voor slachtoffers<br />

!<br />

• Wanneer de buitenwereld moeite heeft om u te benaderen, houdt er dan rekening mee<br />

dat ze zich mogelijk ongemakkelijk voelen. Aarzel niet om zelf contact met hen te zoeken.<br />

• Gebruik zo min mogelijk slaap- of kalmeringsmiddelen. Overleg met uw huisarts over de<br />

zin, risico’s en gebruik ervan.<br />

• Laat de afstand naar het ‘normale dagelijkse leven’ niet groter worden dan nodig is.<br />

Neem deel aan uw normale werkzaamheden ook al presteert u tijdelijk minder goed dan<br />

voorheen.<br />

• Neem de tijd voor ontspanning en rust.<br />

• Doe u niet sterker voor dan nodig is, moeilijke momenten horen er soms bij.<br />

Tips voor familie, vrienden en kennissen<br />

• Toon oprechte belangstelling<br />

• Doe iets voor het slachtoffer. Een kleine blijk van betrokkenheid of steun is al voldoende.<br />

Een vriendelijk woord of kaartje laten zien dat u begrip hebt voor de situatie.<br />

• Neem een gesprek met de getroffene niet over door ongevraagd over uw eigen ervaring te<br />

vertellen.<br />

• Vermijd ongevraagde adviezen of ontactische raadgevingen, zoals ‘je moet er niet zoveel<br />

aan denken’.<br />

• Bagatelliseer de situatie niet en laat flauwe grappen achterwege.<br />

• Biedt (praktische) hulp als de getroffene dat nodig heeft, maar betuttel niet.<br />

• Blijf zoveel mogelijk de activiteiten doen die u voorheen ook samen deed. Getroffene kan<br />

zelf bepalen of het wel of niet uitkomt.


Wat kan <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong><br />

voor u doen?<br />

• U gesprekken aanbieden waarin er geluisterd wordt en<br />

met u gekeken wordt naar wat er verder moet gebeuren.<br />

• U helpen bij het inventariseren van de schade.<br />

• U helpen bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld<br />

voor de verzekering<br />

• U informatie geven over de rechtszaak.<br />

• U begeleiden bij het spreekrecht, indien dit van toepassing<br />

is.<br />

• U ondersteunen bij een aanvraag bij het Schadefonds<br />

Geweldsmisdrijven of bij het indienen van een voeging<br />

om uw schade tijdens de rechtszitting te verhalen.<br />

• U, indien nodig, doorverwijzen naar verdere deskundige<br />

hulp, bijvoorbeeld op lichamelijk, psychisch, sociaal<br />

maatschappelijk terrein of financieel juridisch gebied.<br />

Voor wie?<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> is er voor slachtoffers en nabestaanden<br />

van een misdrijf, verkeersongeluk, ramp of calamiteit.<br />

Daarnaast is <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> er ook voor<br />

betrokkenen en getuigen.<br />

Meer informatie?<br />

Voor specifieke vragen over uw persoonlijke situatie kunt u<br />

tijdens kantoortijden bellen met 0900-0101 (lokaal tarief).<br />

U wordt automatisch doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde<br />

regiokantoor.<br />

Op www.slachtofferhulp.nl kunt u het postadres van<br />

het dichtstbijzijnde regiokantoor vinden. Ook kunt u via<br />

de website uw vraag stellen.<br />

Alles wat u vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.<br />

Aan onze hulp zijn voor u geen kosten verbonden.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong><br />

N e d e r l a n d<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> heeft ruim 75 bureaus.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> werkt volgens een privacy- en klachtenreglement.<br />

U kunt <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

<strong>Nederland</strong> financieel steunen<br />

via bankrekening 2774.<br />

0900-0101 (lokaal tarief)<br />

www.slachtofferhulp.nl<br />

Tekst: <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong>, Utrecht • Vormgeving: CarTa - Communicatie & grafisch ontwerp, Utrecht • Druk: Stolwijkgrafax Jonroo Costra, Diemen • augustus 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!