Brochure - Stichting IJsselmonde-Oost

ijsselmonde.oost.nl

Brochure - Stichting IJsselmonde-Oost

www.ijsselmonde-oost.nl

Centraal kantoor:

StichtingIJsselmonde-Oost

Postbus 2011

2990 DA Barendrecht

Telefoon 0180-558177

E-mail: ijsselmonde-oost@chello.nl

Internet: www.ijsselmonde-oost.nl

IJsselmonde-Oost geeft je de ruimte...


pag.2

De stichting IJsselmonde-Oost bestaat

Historie

sinds 1967. Meliom in Barendrecht was het

eerste tehuis van de stichting, daarna kwam

Missie en visie

De stichting heeft een protestants christelijke levensovertuiging. Die overtuiging is

De Bun in Ridderkerk. Meliom en De Bun

uitgangspunt voor onze missie en visie: elk mens is gelijkwaardig en dient als zodanig

met respect benaderd te worden. Binnen de zorg- en dienstverlening gaan wij ervan uit

heetten toen nog ‘gezinsvervangend tehuis’,

maar tegenwoordig noemen we ze

dat mensen met een verstandelijke handicap dezelfde rechten hebben als ieder ander.

Zij hebben het recht volledig deel te nemen aan de samenleving.

Dat lijkt vanzelfsprekend eigen mogelijkheden te ont- niet te zijn. Met serieuze aan-

‘woonvoorzieningen’.

maar is het niet, want veel plooien. De stichting staat dacht voor de persoon geven

van die rechten zijn voor midden in de samenleving, wij mensen met een verstan-

In de afgelopen jaren is er heel veel

mensen met een verstande- waardoor er een wisselwerdelijke handicap de ruimte

lijke handicap geen gemeenking is tussen de mensen en zichzelf te zijn en inhoud te

veranderd. De stichting heeft twee grote

goed, zoals het recht op hetgeen de samenleving te geven aan hun leven.

privacy, het recht op een bieden heeft. De stichting

woonvoorzieningen, waar in elk ongeveer

eigen woonplek, het recht ziet het als haar taak mensen Indien u meer informatie

op relaties of op werk.

met een verstandelijke han- wenst over de identiteit van

twintig cliënten wonen, en een groot aantal

Toch moet iedereen daartoe dicap te ondersteunen in hun de stichting, dan kunt u in de

de kans krijgen, ongeacht streven naar volledige deel- voorziening vragen naar de

kleinschalige woonmogelijkheden in

de aard en de mate van de name aan deze samenleving. brochure “van identiteit naar

beperking. Mensen hebben Wat voor de één goede zorg praktische invulling”.

Ridderkerk en Barendrecht. Veel cliënten

het recht zich binnen hun is, hoeft dat voor een ander

van de stichting wonen alleen of in een

kleine groep in een gewoon woonhuis en

krijgen hulp en begeleiding van onze

stichting. Door een goede samenwerking

en samenspraak tussen de verschillende

zorgverleners en cliënten en/of hun

vertegenwoordigers kan optimale zorg

geboden worden. De stichting levert dan

ook zorg-op-maat.

pag. 3


IJsselmonde-Oost geeft je de ruimte...

Zorg- en Dienstverlening

De werkzaamheden zijn vooral gericht op de woonsituatie,

waarin mensen de zorg krijgen, die ze nodig hebben.

Dit kan variëren van enkele uren per week tot 24-uurs

opvang.

De hulpvraag van de cliënten

De mensen die bij ons komen wonen, hebben altijd een vraag

om bepaalde hulp of ondersteuning in hun dagelijks leven.

De ene cliënt heeft veel hulp, begeleiding of verzorging nodig

en de andere cliënt kan met veel minder hulp zelfstandig

wonen. Het is belangrijk om te weten wat iemand wel of

niet kan, zodat wij precies weten waar de hulp of begeleiding

op gericht moet worden. Dit wordt hulpvraag genoemd.

Het begeleidingsplan

Voor iedere cliënt maakt de persoonlijk begeleider, ondersteund

door de leidinggevende en de gedragsdeskundige,

samen met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger een

begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan staat veel

informatie over welke zorgverlening geboden wordt.

Het begeleidingsplan is eigenlijk een bindende schakel

tussen de wensen van de cliënt, zijn mogelijkheden en

hoe de stichting daarin tegemoet kan komen. Een goed

pag. 4

begeleidingsplan geeft inzicht, duidelijkheid en houvast.

Het begeleidingsplan komt overigens alleen tot stand als

de cliënt daarvoor zijn toestemming geeft. Hij heeft ook

altijd het recht om het begeleidingsplan in te zien.

Uiteindelijk tekenen zowel de cliënt en/of een vertegenwoordiger

als de stichting ervoor, dat ze akkoord gaan

met de inhoud van begeleidingsplan en met de vorm van

begeleiden. Een evaluatie vindt plaats binnen maximaal

twee jaar.

Persoonlijk begeleider

In de meeste voorzieningen en projecten hebben de cliënten

een persoonlijk begeleider. Dit is een medewerker die de

belangen van de cliënt behartigt. Dit houdt in dat hij samen

met de cliënt het begeleidingsplan maakt en de externe

contacten onderhoudt, zoals met de familie of een relatie

en de dagbesteding. Als het nodig is, gaat een persoonlijk

begeleider mee naar de dokter of naar specialisten.

De persoonlijk begeleider staat vaak heel dicht bij de cliënt

en bouwt daardoor een goed vertrouwen op. De persoonlijk

begeleider is er natuurlijk niet altijd. Dan worden de taken

overgenomen door de andere medewerkers. Deze medewerkers

zijn op de hoogte van de afspraken. Hierdoor blijven

zaken gewoon doorgaan.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Voor elke cliënt wordt een zorg- en dienstverleningsovereenkomst

opgemaakt. Hierin staan de rechten, de plichten en

specifieke afspraken van de cliënten en van de stichting.

Deze overeenkomst is een wettelijke verplichting.

Relaties

Voor de stichting is het belangrijk dat een cliënt belangrijke

mensen uit zijn (oude) omgeving niet kwijt raakt als hij

bij ons komt wonen. Als een cliënt zelf zijn relaties niet

kan onderhouden, kan hij daarin ondersteuning van ons

verwachten. Indien het vervoer een probleem wordt,

kan er een beroep gedaan worden op de Wet Voorzieningen

Gehandicapten (WVG).

Familie en andere voor de cliënt belangrijke relaties

Voor de meeste cliënten is de familie (vaak vooral de ouders)

heel belangrijk in hun leven. Regelmatig treden familieleden

op als vertegenwoordiger van de cliënt. Voor onze stichting

zijn deze contacten van essentieel belang. Meestal treedt er

namens de familie iemand op als contactpersoon.

Hiermee worden belangrijke ontwikkelingen omtrent de

cliënt besproken. Dit doen we niet als de cliënt dit absoluut

niet wil.

Diensten

• Verblijf met 24-uurs opvang, ondersteuning en

begeleiding;

• Ambulante dienstverlening en begeleiding bij

zelfstandig wonen;

• Training van volwassenen ter voorbereiding op

het zelfstandig wonen;

• Ondersteuning in de thuissituatie;

• Logeren in vakantie en weekend;

• Noodopvang en crisisplaatsing;

• Voorlichting en advies;

• Ondersteuning, bijv. hulp bij herindicatie of

indicatiestelling.

pag. 5


IJsselmonde-Oost geeft je de ruimte...

Inspraak

Als een cliënt bij ons komt wonen, dan wil hij het in zijn

nieuwe woonomgeving zo goed mogelijk naar zijn zin

hebben. Uiteraard kan men altijd allerlei zaken bespreken.

Of dit nu gaat over het wonen of over de manier van

begeleiden. De stichting zal altijd heel zorgvuldig met

vragen en ideeën omgaan.

Cliëntenraad

Het is voor elke stichting een wettelijke verplichting dat de

medezeggenschap van cliënten is geregeld. Dit heeft onze

stichting geregeld via een cliëntenraad. Deze heeft inspraak

in het beleid van de stichting. Ook bespreekt de cliëntenraad

bepaalde zaken met de direct-leidinggevende van de voorziening,

zoals wensen, regels of andere manieren van werken.

De cliëntenraden bestaan momenteel uit ouders, broers,

zusters of wettelijke vertegenwoordigers. Regelmatig hebben

de leden van de cliëntenraad contact met de cliënten.

Het reglement van de cliëntenraad is op te vragen in de

voorziening. Indien men interesse heeft om zitting te nemen

in de cliëntenraad kan men contact opnemen met één van

de leden.

Cliëntenbespreking

Regelmatig wordt er een bespreking per wooneenheid

gehouden, waar de cliënten van de voorzieningen bij

aanwezig kunnen zijn en hun vragen, wensen en opmerkingen

kunnen bespreken. Zo is er direct invloed op de eigen

woon- en leefsituatie mogelijk.

Woon- en leefwensenonderzoek

Elke vier jaar vindt een grootschalig woon- en leefwensenonderzoek

plaats. Dit is een onderzoek onder alle cliënten,

waarbij belangrijke vragen ten aanzien van de tevredenheid

over het wonen, de begeleiding e.d. gesteld worden.

De uitkomsten zijn voor de stichting belangrijk om te

komen tot verbeteringen in het streven naar een goede

zorg- en dienstverlening. De resultaten van deze onderzoeken

liggen ter inzage in de voorzieningen.

pag. 6

pag 7

De houding van de medewerkers

Het is voor de cliënten belangrijk dat ze zich veilig en

gewaardeerd voelen. De houding van de medewerkers speelt

daarbij een grote rol. Er moet vertrouwen kunnen zijn in de

manier waarop de medewerkers met de cliënten omgaan.

Voor onze stichting geldt dat iedere cliënt met waardigheid

en respect benaderd wordt. De houding en het handelen van

medewerkers is afgestemd op de mogelijkheden, de beslissingen

en de verantwoordelijkheden van de cliënt. De inhoud

van de hulp en de ondersteuning wordt in samenspraak met

de cliënt bepaald.

Indicatiestelling

Voordat men hulp en ondersteuning kan ontvangen, moet

er eerst een indicatie gesteld worden. Een indicatiestelling is

een soort onderzoek naar de vragen en hulpvragen van de

cliënt. Deze indicatieaanvraag is meestal al gebeurd voordat

een cliënt bij ons voor ondersteuning in aanmerking komt.

Meestal helpt een zorgconsulent (maatschappelijk werker)

hierbij. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) stelt de

indicatie vast. Aan de hand van deze indicatie kan hulp en

ondersteuning geboden worden.

Juridische en zakelijke aspecten

Klachtenregeling

De stichting kent een klachtenregeling. Als men een klacht

heeft, kan men in eerste instantie intern naar een oplossing

zoeken. Als er intern geen oplossing gevonden wordt, kan

men met de klacht naar de klachtencommissie van de stichting

Er is een klachtenreglement. Deze kan men opvragen

in de voorziening.

Verzekeringen

Voor cliënten, die in een woonvoorziening van de stichting

wonen is een wettelijke aansprakelijkheids verzekering (WA)

afgesloten. Deze dekt de schade die aan een ander is toegebracht.

Verder is er een collectieve inboedelverzekering

afgesloten voor een bepaald bedrag (op te vragen bij de

voorziening). Sommige voorzieningen hebben een eigen vervoermiddel,

dat verzekerd is met een ongevallen-inzittende

verzekering. Als een medewerker gebruik maakt van een

eigen vervoermiddel is het verplicht dat deze ook een

ongevallen-inzittende verzekering heeft.

Curatele, bewindvoering of mentorschap

Als een cliënt onder curatele, bewindvoering of mentorschap

staat, dan ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van

bepaalde zaken bij de rechtsvertegenwoordiger. Uiteraard

wordt, als er vragen zijn betreffende zaken waarvoor een

wettelijk vertegenwoordig is benoemd, vanuit de stichting

contact opgenomen met de wettelijk vertegenwoordiger.

pag 8

Financiering van de stichting

Om binnen onze stichting begeleiding, verzorging, ondersteuning

of hulp te krijgen, zijn er een aantal verschillende

regelingen die dit financieren. De meest bekende is de AWBZ

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het doel van de

AWBZ is iedereen in Nederland te verzekeren voor medische

hulp die het ziekenfonds niet betaalt. Bijvoorbeeld het verblijf

in een instelling voor gehandicapten. Iedereen die in

een AWBZ-instelling gaat wonen is een eigen bijdrage aan

de AWBZ verschuldigd. De hoogte van deze eigen bijdrage is

afhankelijk van het inkomen en wordt jaarlijks vastgesteld.

Een eigen bijdrage AWBZ betaalt men ook als men huishoudelijke-

of persoonlijke verzorging vanuit de stichting

aangeboden krijgt. Krijgt men echter alleen begeleiding,

omdat men zelf een woning huurt of nog bij de ouders thuiswoont,

dan hoeft er geen eigen bijdrage te worden betaald.

Er is ook een andere regeling, waaruit de kosten betaald

kunnen worden. Dit is het persoonsgebonden budget (PGB).

Met een PGB kunnen mensen zelf hun zorg inkopen.

pag. 7

Similar magazines