Views
5 years ago

Milieueffectrapportage Pluimveehouderij - Commissie voor de ...

Milieueffectrapportage Pluimveehouderij - Commissie voor de ...

2 4.11.9 Afval

2 4.11.9 Afval ....................................................................................................................................... 86 4.11.10 Risico, preventie en beperking van ongevallen en calamiteiten................................................. 87 4.11.11 Externe veiligheid ................................................................................................................... 90 5 VOORGENOMEN ACTIVITEIT ......................................................................................................... 92 5.1 AARD EN OMVANG VAN DE ACTIVITEIT......................................................................................... 92 5.2 BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................................... 94 5.2.1 Productieproces ...................................................................................................................... 94 5.2.2 Dierwelzijn en diergezondheid ................................................................................................ 96 5.2.3.2 Overige stallen (FAPP) ........................................................................................................... 98 5.2.4 Toepassing best beschikbare technieken (BBT) ........................................................................ 98 5.2.5 Verkeer ................................................................................................................................. 102 5.2.6 Bodem .................................................................................................................................. 104 5.2.7 Afval .................................................................................................................................... 105 5.2.8 Energie ................................................................................................................................. 106 5.2.9 Water.................................................................................................................................... 106 5.2.10 Risico, preventie en beperking van ongevallen en calamiteiten .............................................. 108 5.2.11 Externe veiligheid ................................................................................................................ 108 5.3 FLORA- EN FAUNA ................................................................................................................... 108 5.4 LANDSCHAP ............................................................................................................................. 109 5.5 BESTEMMINGSPLAN ................................................................................................................. 110 5.6 ARCHEOLOGIE ......................................................................................................................... 111 5.7 DIERGEZONDHEID EN VOLKSGEZONDHEID ................................................................................ 111 5.8 REGISTRATIE ........................................................................................................................... 112 6 ALTERNATIEF 1 .............................................................................................................................. 113 6.1 AARD EN OMVANG VAN ALTERNATIEF 1 .................................................................................... 113 6.2 BESCHRIJVING LUCHTWASSERS ............................................................................................... 114 6.2.1 Chemische luchtwasser BWL 2007.08.V3 .............................................................................. 114 6.2.2 Situering luchtwassers, randvoorwaarden en gevolgen voor de bedrijfsvoering...................... 115 6.2.3 Spuiwaterproductie en zuurverbruik ...................................................................................... 116 6.3 BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................... 116 6.4 VERKEER ................................................................................................................................. 116 6.5 BODEM .................................................................................................................................... 116 6.6 AFVAL ...................................................................................................................................... 117 6.7 ENERGIE- EN WATERVERBRUIK ................................................................................................ 117 6.8 RISICO, PREVENTIE EN BEPERKING VAN ONGEVALLEN EN CALAMITEITEN .................................. 118 6.9 EXTERNE VEILIGHEID ............................................................................................................... 119 6.10 FLORA- EN FAUNA .................................................................................................................... 119 6.11 LANDSCHAP ............................................................................................................................. 119 6.12 ARCHEOLOGIE ......................................................................................................................... 119 6.13 BESTEMMINGSPLAN ................................................................................................................. 119 6.14 DIERGEZONDHEID EN VOLKSGEZONDHEID ................................................................................ 119 6.15 REGISTRATIE ........................................................................................................................... 120 7 ALTERNATIEF 2 .............................................................................................................................. 121 7.1 AARD EN OMVANG VAN ALTERNATIEF 2 .................................................................................... 121 7.2 HUISVESTING EN EMISSIEFACTOREN IN RELATIE TOT KLEINERE DIERAANTALLEN ...................... 123 7.3 WATER- EN ENERGIEVERBRUIK ................................................................................................ 124 8 MAXIMALE VARIANT ..................................................................................................................... 125 8.1 MAXIMALE MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN HET TOEKOMSTIGE BOUWPERCEEL ................... 125 8.2 MAXIMALE MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN GEUR ............................................................... 126 8.3 MAXIMALE MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN AMMONIAK ........................................................ 128 8.4 MAXIMALE MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN LUCHTKWALITEIT .............................................. 128 9 GEVOLGEN VOOR HET MILIEU ................................................................................................... 130 9.1 INLEIDING ................................................................................................................................. 130 9.2 AMMONIAK ............................................................................................................................... 130 9.2.1 Best Beschikbare Technieken ................................................................................................ 130 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MER Hybro BV, Kruisstraat 5, 6674 AA Herveld

9.2.2 Emissie ................................................................................................................................. 130 9.2.3 Depositie .............................................................................................................................. 130 9.3 GEUR ....................................................................................................................................... 131 9.3.1 Emissie ................................................................................................................................. 131 9.3.2 Individuele geurbelasting ...................................................................................................... 132 9.3.3 Cumulatieve geurbelasting .................................................................................................... 133 9.4 LUCHTKWALITEIT...................................................................................................................... 135 9.4.1 Emissies................................................................................................................................ 135 9.4.2 Resultaten verspreidingsberekeningen fijn stof (PM10) en stikstofdioxiden (NOx) .................... 136 9.5 GELUID .................................................................................................................................... 137 9.6 VERKEER ................................................................................................................................. 137 9.7 BODEM EN WATER .................................................................................................................... 138 9.8 CALAMITEITEN EN GEZONDHEIDSASPECTEN ............................................................................. 138 9.9 ECOLOGIE ................................................................................................................................ 138 9.10 LANDSCHAP ............................................................................................................................. 139 9.11 ARCHEOLOGIE ......................................................................................................................... 139 10 VERGELIJKING VAN MILIEUEFFECTEN .................................................................................... 140 10.1 VERGELIJKINGSTABELLEN ........................................................................................................ 140 10.2 CONCLUSIES NA VERGELIJKING MILIEUEFFECTEN ..................................................................... 143 10.3 KEUZE VOOR DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING EN HERZIENING BESTEMMINGSPLAN. .... 146 11 EVALUATIE EN LEEMTEN IN KENNIS ........................................................................................ 147 11.1 EVALUATIE .............................................................................................................................. 147 11.2 LEEMTEN IN KENNIS ................................................................................................................. 147 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MER Hybro BV, Kruisstraat 5, 6674 AA Herveld 3

| Varkenshouderij - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Jaarverslag 2007 - Commissie voor de milieueffectrapportage
jaarverslag 2008 - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Muzenrijk - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Jaarverslag 2006 - Commissie voor de milieueffectrapportage
IJburg tweede - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
deel 2 - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
O - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Tussentijdse toetsing - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage