Views
5 years ago

Milieueffectrapportage Pluimveehouderij - Commissie voor de ...

Milieueffectrapportage Pluimveehouderij - Commissie voor de ...

BIJLAGEN: 4 1.

BIJLAGEN: 4 1. Milieueffectrapportage 1.1 Richtlijnen milieueffectrapportage, juni 2010 1.2 Procedure milieueffectrapportage 2. Productieproces Hybro Herveld voorgenomen situatie 3. Bedrijfsontwikkelingsplannen 4. Vertrouwelijk rapport 279 “Emissiefactoren ammoniak, geur en fijn stof voor topfokbedrijf Hybro BV te Herveld”, ASG Wageningen, H.H. Ellen, december 2011 5. Brief van Ministerie voor Infrastructuur en Milieu inzake wijziging Besluit Huisvesting per 1 januari 2013 (vrijstelling veredelings- en onderzoeksbedrijven), d.d. 30 oktober 2011 6. Situatieschetsen met weergave emissiepunten 7. Terra Sea systeem en luchtwassers INNO+ 7.1 Dimensioneringsplannen 7.2 Stalbeschrijving BWL 2007.08.V3 7.3 Vergelijking investeringskosten en jaarkosten 7.3 Berekening energieverbruik 8. Geur 8.1 Vergelijking bijdrage stallen 1-10 (1-4) en 31-37 (21-25) 8.2 Emissiepunt gegevens 8.3 Resultaten berekeningen individuele geurhinder V-stacks vergunning 8.4 Bronnen ten aanzien cumulatie geur 8.5 Resultaten berekeningen cumulatieve geurhinder V-stacks gebied 9. Verleende Natuurbeschermingswetvergunning (beschikking, BOP en Aagrostacks) 10. Natuur 10.1 Natuurbeschermingswet (Beschikking vergunde Nb-wet 23 februari 2010 en aanvraag Nb-wet december 2011) 10.2 Weergave ligging habitattypen en resultaten berekeningen ammoniakdepositie Aagro-stacks 11. Landschap 11.1 Verbeelding Landschapsvisie Slijk-Ewijk 11.2 Landschapsplan, Van Sleeuwen, Juli 2011 12. Flora- en fauna 12.1 Flora- en fauna quickscan, 1 april 2010 12.2 Mitigatieplan buizerds, 4 januari 2011 12.3 Brief Dienst Regelingen m.b.t. geen noodzaak ontheffing buizerds, 14 april 2011 13. Archeologisch onderzoek 13.1 Rapport ADC ArcheoProjecten, nr, 2268 “Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek”, 6 april 2010 13.2 Beoordeling archeologisch rapport, Gemeente Overbetuwe, 3 mei 2010 13.3 Programma van Eisen, Archeoprojecten 14. Luchtkwaliteitsrapportage, Geurts Technisch Adviseurs Oss, december 2011 15. Akoestisch onderzoek, Geurts Technisch Adviseurs Oss, december 2011 16. Water 16.1 Waterparagraaf 16.2 Projectdefinitie WKO, IF-technology en INNO+ 17. Berekeningen energie- en waterverbruik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MER Hybro BV, Kruisstraat 5, 6674 AA Herveld

18. Bestemmingsplan 18.1 Vigerende verbeelding bestemmingsplan Buitengebied Valburg 1998, herziening 2002 18.2 Verbeelding voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe, 2009 18.3 Verbeelding voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan t.b.v. voornemen 19. Vigerende vergunning Wet milieubeheer 1 maart 2006 20. Plattegrondtekeningen voorgenomen activiteit variant 2 (tevens aangevraagde situatie) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MER Hybro BV, Kruisstraat 5, 6674 AA Herveld 5

Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
| Varkenshouderij - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Jaarverslag 2007 - Commissie voor de milieueffectrapportage
jaarverslag 2008 - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
IJburg tweede - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
deel 2 - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
O - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Tussentijdse toetsing - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Voorlopig toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Muzenrijk - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage
Toetsingsadvies - Commissie voor de milieueffectrapportage