03.09.2013 Views

Waarom eten honden poep? - Schwering Communicatie

Waarom eten honden poep? - Schwering Communicatie

Waarom eten honden poep? - Schwering Communicatie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<br />

Cindy <strong>Schwering</strong><br />

Assistent • zomer 2007<br />

Voorlopige resultaten onderzoek<br />

<strong>Waarom</strong> <strong>eten</strong><br />

<strong>honden</strong> <strong>poep</strong>?<br />

coprofagie onder <strong>honden</strong><br />

Dat sommige <strong>honden</strong> <strong>poep</strong> <strong>eten</strong>,<br />

is algemeen bekend. Maar<br />

waaróm doen ze dit? Waar komt<br />

dit ongewenste gedrag vandaan?<br />

Het departement Dierw<strong>eten</strong>schappen<br />

van de Wageningen<br />

Universiteit startte twee jaar<br />

geleden een onderzoek naar het<br />

<strong>eten</strong> van <strong>poep</strong> (coprofagie)<br />

onder <strong>honden</strong>. ´Om probleemgedrag<br />

succesvol op te lossen,<br />

moet je eerst w<strong>eten</strong> wat mogelijke<br />

oorzaken kunnen zijn´, stelt<br />

onderzoekster en ethologe Joanne<br />

van der Borg.<br />

´Honden kunnen om verschillende<br />

redenen <strong>poep</strong> <strong>eten</strong>. Toch zie<br />

je dat veel deskundigen geneigd<br />

zijn om direct oplossingen aan<br />

te dragen, zonder eerst een<br />

diagnose te stellen. Ik pleit voor<br />

een diagnosegerichte aanpak;<br />

eerst achterhalen wat de oorzaak<br />

van het gedrag is en vervolgens<br />

dáár de oplossing bij zoeken.´<br />

Omvangrijke<br />

onderzoeksgroep<br />

Maar liefst 2.690 <strong>honden</strong>eigenaren<br />

hebben gehoor gegeven aan<br />

de oproep in diverse kynologische<br />

magazines en websites<br />

om de vragenlijst in te vullen.<br />

´Een grote onderzoeksgroep is<br />

belangrijk voor de representativiteit<br />

van de onderzoeksuitkomsten<br />

- vooral bij probleemgedrag<br />

waarover bijna niets bekend<br />

is en dat ook nog eens in verschillende<br />

vormen voorkomt.<br />

We hebben daarom net zolang<br />

gewacht met het verwerken


van de uitkomsten en analyseren<br />

hiervan tot we tevreden waren<br />

over de omvang van de onderzoeksgroep´,<br />

aldus Van der Borg.<br />

Hoewel aanvullend onderzoek<br />

nodig is om tot de kern van het<br />

probleemgedrag van de drie<br />

verschillende vormen van coprofagie<br />

door te dringen, laten de<br />

eerste onderzoeksuitkomsten al<br />

een aantal interessante resultaten<br />

zien.<br />

´Wat ik één van de meest waardevolle<br />

resultaten vind, is dat<br />

duidelijk geworden is dat het om<br />

verschillende soorten <strong>poep</strong>eters<br />

gaat en dat de overeenkomsten<br />

tussen de <strong>honden</strong> binnen<br />

dezelfde groep groot zijn.<br />

Het lijkt er dus op dat er verschillende<br />

oorzaken en risicofactoren<br />

ten grondslag liggen<br />

aan de verschillende vormen van<br />

coprofagie.´<br />

Coprofagie onder<br />

jonge <strong>honden</strong><br />

Het onderzoek heeft ook duidelijk<br />

gemaakt dat coprofagie vaker<br />

voorkomt onder jonge <strong>honden</strong>.<br />

Is daar een verklaring voor<br />

gevonden? ´Nog niet, hiervoor<br />

is meer onderzoek nodig.<br />

Op basis van dit onderzoek<br />

kun je wel voorzichtig stellen<br />

dat coprofagie - en dan met<br />

name autocoprofagie - vaker<br />

voorkomt onder jonge <strong>honden</strong><br />

dan onder oudere. Je moet<br />

natuurlijk niet verg<strong>eten</strong> dat<br />

pups altijd alles in hun bek<br />

nemen, dat is hun manier van<br />

de wereld ontdekken. Mijn<br />

advies is altijd: zorg ervoor dat<br />

je pup niet de kans krijgt om zijn<br />

<strong>poep</strong> op te <strong>eten</strong>. Heeft hij zijn<br />

behoefte gedaan, leidt hem af<br />

en loop meteen door. Loop<br />

desnoods later maar terug<br />

om zijn behoefte netjes op te<br />

ruimen. Het is zo belangrijk<br />

dat een pup niet de kans<br />

krijgt om dit gedrag te ontwikkelen,<br />

want eenmaal aangeleerd…´<br />

Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat<br />

coprofagie vaker voorkomt onder jonge <strong>honden</strong><br />

Het <strong>eten</strong> van <strong>poep</strong> van andere dierensoorten blijkt<br />

de meest voorkomende vorm van coprofagie<br />

In het onderzoek is onderscheid gemaakt in drie vormen van<br />

coprofagie:<br />

Autocoprofagie: <strong>honden</strong> die hun eigen <strong>poep</strong> <strong>eten</strong><br />

Allocoprofagie: <strong>honden</strong> die <strong>poep</strong> van andere <strong>honden</strong> <strong>eten</strong><br />

Interspecifieke coprofagie: <strong>honden</strong> die <strong>poep</strong> <strong>eten</strong> van andere<br />

diersoorten (bijvoorbeeld <strong>poep</strong> van paarden, katten of konijnen).<br />

Opvallend is dat slechts een kleine groep van de onderzoeksgroep<br />

(165 van de 2.690 <strong>honden</strong>) helemaal geen <strong>poep</strong> eet. Er<br />

wordt rekening mee gehouden dat dit komt doordat juist baasjes<br />

van <strong>poep</strong><strong>eten</strong>de <strong>honden</strong> zich betrokken voelen bij dit onderwerp<br />

en dus gehoor hebben gegeven aan de oproep om de vragenlijst<br />

in te vullen.<br />

Bijna de helft van de <strong>poep</strong><strong>eten</strong>de <strong>honden</strong> laat slechts één vorm<br />

van coprofagie zien, waarvan het <strong>eten</strong> van <strong>poep</strong> van andere diersoorten<br />

met 85% duidelijk de meest voorkomende vorm is,<br />

gevolgd door 9% die alleen <strong>poep</strong> van andere <strong>honden</strong> eet en 6%<br />

die alleen zijn eigen <strong>poep</strong> eet. Ongeveer een derde van alle <strong>honden</strong><br />

vertoont een combinatie van twee vormen, waarvan de combinatie<br />

van het <strong>eten</strong> van <strong>poep</strong> van andere diersoorten en het<br />

<strong>eten</strong> van <strong>poep</strong> van andere <strong>honden</strong> het meest voorkomt (27,8%).<br />

Er is slechts een kleine groep (11,6%) die alle drie vormen vertoont.<br />

Lichamelijke oorzaken<br />

Hoewel coprofagie meestal<br />

direct als probleemgedrag wordt<br />

bestempeld, blijkt in de praktijk<br />

dat in een enkel geval het<br />

gedrag een lichamelijke oorzaak<br />

heeft. ´Daarom vind ik het zo<br />

belangrijk dat er eerst een goede<br />

diagnose wordt gesteld´, bena-<br />

drukt Van der Borg nogmaals.<br />

´Zo ken ik een voorbeeld van<br />

een Dalmatiër die <strong>poep</strong> van<br />

andere <strong>honden</strong> at. Nadat hij<br />

door een dierenarts was onderzocht<br />

en ontdekt was dat hij<br />

problemen had aan zijn alvleesklier<br />

en de hond hiervoor werd<br />

behandeld, hield hij op met het<br />

<strong>eten</strong> van <strong>honden</strong><strong>poep</strong>. We mo<strong>eten</strong><br />

hier nog verder onderzoek<br />

naar doen, maar het lijkt alsof<br />

er een relatie bestaat tussen<br />

lever- en alvleesklierproblemen<br />

en coprofagie. Behalve lever- en<br />

alvleesklierproblemen lijkt een<br />

tekort aan thiamine - ofwel vitamine<br />

B1 - ook een aanleiding<br />

voor <strong>honden</strong> te zijn om <strong>poep</strong> te<br />

gaan <strong>eten</strong>. Dat heeft onderzoek<br />

onder een groep Beagles in<br />

Amerika jaren gelden al aangetoond.<br />

In het vervolgtraject van<br />

dit onderzoek willen we verder<br />

onderzoeken doen naar de<br />

Assistent • zomer 2007 3


Risicofactoren<br />

Uit de voorlopige onderzoeksresultaten valt op<br />

te maken dat er een aantal factoren* zijn die<br />

een verhoogd risico geven op het vertonen<br />

van één of meerdere vormen van coprofagie.<br />

Leeftijd: van de <strong>honden</strong> die alleen hun eigen<br />

<strong>poep</strong> op<strong>eten</strong>, blijkt meer dan de helft jonger<br />

dan 1 jaar te zijn. Dit aandeel is bij de andere<br />

twee vormen slechts 15%;<br />

3 maaltijden per dag: het krijgen van 3 maaltijden<br />

per dag lijkt ook een risicofactor te<br />

zijn die aanduidt dat het <strong>eten</strong> van eigen<br />

<strong>poep</strong> vooral onder jonge <strong>honden</strong> voorkomt;<br />

Geslacht: binnen de onderzoeksgroep komt<br />

het <strong>eten</strong> van <strong>poep</strong> vaker voor onder teven<br />

dan onder reuen;<br />

Chronische stress: het <strong>eten</strong> van eigen <strong>poep</strong><br />

lijkt vaker voor te komen onder <strong>honden</strong> die<br />

lijden aan chronische stress;<br />

relatie tussen lichamelijke afwijkingen<br />

en coprofagie.´<br />

Vervolgonderzoek<br />

In september van dit jaar krijgt<br />

dit onderzoek waarschijnlijk zijn<br />

vervolg. ´We willen nu dezelfde<br />

enquête uitzetten onder eigenaren<br />

van spaniëls, retrievers en<br />

water<strong>honden</strong> om te onderzoeken<br />

of er aanwijzingen zijn voor een<br />

erfelijke aanleg die ervoor zorgt<br />

dat juist onder deze rassen<br />

coprofagie vaker voorkomt dan<br />

bij andere rassen. Maar we gaan<br />

4<br />

Assistent • zomer 2007<br />

ook verder onderzoeken of er<br />

tussen de risicofactoren - zoals<br />

chronische stress of gecastreerd<br />

zijn - een interactie bestaat.<br />

Mogelijk hebben de factoren een<br />

relatie met elkaar.´<br />

´Ik werk al jaren met <strong>honden</strong> en<br />

weet dat coprofagie veel voorkomt.<br />

Ik vind het daarom<br />

belangrijk dat hier voldoende<br />

kennis over beschikbaar is zodat<br />

dierenartsen en therapeuten een<br />

juiste therapie kunnen inzetten.<br />

Af en toe worden er zelfs blin-<br />

Eetgedrag: <strong>honden</strong> die gecastreerd zijn lijken<br />

vaker <strong>poep</strong> van andere <strong>honden</strong> te <strong>eten</strong> (eerder<br />

onderzoek heeft aangetoond dat deze<br />

<strong>honden</strong> meer honger hebben), maar ook<br />

<strong>honden</strong> met een gulzige eetstijl, <strong>honden</strong> die<br />

<strong>eten</strong>sresten of afval en/of oneetbare voorwerpen<br />

<strong>eten</strong>, lijken vaker <strong>poep</strong> van andere<br />

<strong>honden</strong> te <strong>eten</strong>;<br />

Ras: opvallend is dat <strong>honden</strong> uit de FCI<br />

groep 8 (spaniëls, retrievers en water<strong>honden</strong>)<br />

relatief vaker <strong>poep</strong> <strong>eten</strong> van ander <strong>honden</strong><br />

dan overige rassen en stamboomloze <strong>honden</strong>.<br />

Hier wordt nog verder onderzoek naar<br />

gedaan.<br />

* Bij het achterhalen van de risicofactoren is<br />

alleen gekeken naar de groep <strong>honden</strong> die uitsluitend<br />

één vorm van coprofagie vertoont.<br />

dengeleide<strong>honden</strong> afgekeurd<br />

omdat ze een vorm van coprofagie<br />

vertonen. Dat is toch vreselijk<br />

zonde?´<br />

Deelnemen aan het<br />

onderzoek?<br />

Op www.dierenw<strong>eten</strong>schappen.nl<br />

is de enquête<br />

geopend voor uitsluitend<br />

<strong>honden</strong>eigenaren van spaniëls,<br />

retrievers en water<strong>honden</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!