03.09.2013 Views

inhoudsopgave handboek mensenrechten - Pax Christi Vlaanderen

inhoudsopgave handboek mensenrechten - Pax Christi Vlaanderen

inhoudsopgave handboek mensenrechten - Pax Christi Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INHOUD<br />

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v<br />

Lijst van afk ortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi<br />

Hoofdstuk I<br />

Algemene beginselen en grondslagen van de rechten van de mens . . . . . . . . . . . 1<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />

2. Mensenrechten: een begrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />

2.1. Defi nitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />

2.2. De aard van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

2.3. Kenmerken van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

2.3.1. Het absoluut karakter van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

2.3.2. Het universeel karakter van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

2.3.3. Het onvervreemdbaar karakter van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . 17<br />

2.3.4. Het ondeelbaar karakter van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

2.4. Generaties <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

2.4.1. De burgerlijke en politieke rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

2.4.2. De economische, sociale en culturele rechten . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

2.4.3. De collectieve en solidariteitsrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

2.5. De afdwingbaarheid van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

3. Bronnen van de internationale bescherming van de rechten van de mens . . 26<br />

3.1. Internationale verdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

3.2. Internationaal gewoonterecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

3.3. Algemene rechtsbeginselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

3.4. Eenzijdige handelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

3.5. Besluiten van internationale organisaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

3.6. Rechterlijke beslissingen en rechtsleer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

4. De fi losofi sche grondslagen van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />

4.1. Het natuurrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />

4.2. De Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

4.3. Rechtspositivisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />

4.4. Marxisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />

5. De historische evolutie van de bescherming van de rechten van de mens . . 57<br />

5.1. De eerste nationale <strong>mensenrechten</strong> instrumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Intersentia vii


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

5.2. De internationale precedenten van <strong>mensenrechten</strong>bescherming . . . . . 60<br />

5.2.1. De internationale strijd tegen slavernij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

5.2.2. De invloed van het diplomatiek recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

5.2.3. De bescherming van minderheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

5.2.4. Het ontstaan van billijke en menswaardige arbeidsnormen. . . . 65<br />

5.2.5. Het internationaal humanitair recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

5.3. De ontwikkeling van de moderne <strong>mensenrechten</strong>systemen . . . . . . . . . 68<br />

5.3.1. De normatieve fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

5.3.2. De institutionele fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

5.3.3. De periode na de Koude Oorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />

6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

Hoofdstuk II<br />

Het <strong>mensenrechten</strong>systeem van de Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />

2. Ontstaan van een universeel <strong>mensenrechten</strong>systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

2.1. De voorloper: de Volkenbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

2.1.1. Het mandaatsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

2.1.2. Billijke en menswaardige arbeidsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . 85<br />

2.1.3. De internationale bescherming van minderheden . . . . . . . . . . . . 85<br />

3. Naar een universeel <strong>mensenrechten</strong> systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

3.1. Het ontstaan van de Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

3.2. De processen van de Internationale Militaire Tribunalen te<br />

Neurenberg en Tokyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

4. De Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />

4.1. ‘Standard setting’: De ontwikkeling van <strong>mensenrechten</strong>normen<br />

door de Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

4.1.1. Het Handvest van de Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

4.1.2. De ‘International Bill of Rights’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />

4.1.2.1. De Universele verklaring van de rechten van de mens<br />

(Universal Declaration of Human Rights, UVRM) . . . . 96<br />

1° De geboorte van een universele <strong>mensenrechten</strong>verklaring<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />

2° De juridische kracht van de UVRM: van een<br />

aansporende verklaring naar juridisch bindende<br />

bepalingen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

3° Rechten en vrijheden: de UVRM inhoudelijk<br />

bekeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />

4° Conclusie: het belang van de UVRM . . . . . . . . . . . 103<br />

viii Intersentia


Inhoud<br />

4.1.2.2. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en<br />

politieke rechten (International Covenant on Civil and<br />

Political Rights, IVBPR) en het Internationaal Verdrag<br />

inzake economische, sociale en culturele rechten<br />

(International Convenant on Economic, Social and<br />

Cultural Rights, IVESCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

1° Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten<br />

en politieke rechten en zijn protocollen . . . . . . . . . 106<br />

2° Het Internationaal Verdrag inzake economische,<br />

sociale en culturele rechten en zijn Optional<br />

Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

4.1.3. Andere basisverdragen van de Verenigde Naties met<br />

betrekking tot <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

4.1.3.1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

4.1.3.2. Het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffi ng<br />

van genocide (Convention on the Prevention and<br />

Punishment of the Crime of Genocide, het<br />

Genocideverdrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

4.1.3.3. Het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van<br />

alle vormen van rassendiscriminatie (International<br />

Convention on the Elimination of All Forms of Racial<br />

Discrimination, ICERD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />

4.1.3.4. Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen<br />

van discriminatie van vrouwen (Convention on the<br />

Elimination of All Forms of Discrimination against<br />

Women, CEDAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120<br />

4.1.3.5. Het Verdrag tegen foltering en andere wrede,<br />

onmenselijke of onterende behandeling of bestraffi ng<br />

(Convention against Torture and Other Cruel,<br />

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,<br />

CAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

4.1.3.6. Het Verdrag inzake de rechten van het kind<br />

(Convention on the Rights of the Child, CRC) . . . . . . . 125<br />

4.1.3.7. De Internationale Conventie ter bescherming van<br />

de rechten van arbeidsmigranten en hun gezin<br />

(International Convention on the Rights of All<br />

Migrant Workers and the Members of Th eir Families,<br />

ICRMW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />

4.1.3.8. Het Verdrag voor de rechten van personen met een<br />

handicap (Convention on the Rights of Persons with<br />

Disabilities, CRPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

Intersentia ix


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

4.1.3.9. Het Internationaal Verdrag voor de bescherming<br />

van alle personen tegen gedwongen verdwijningen<br />

(International Convention for the Protection of All<br />

Persons from Enforced Disappearance, CPED) . . . . . . 130<br />

4.2. ‘Promotion and Protection’: de Verenigde Naties als promotor en<br />

beschermer van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132<br />

4.2.1. De institutionele structuur van het VN-systeem . . . . . . . . . . . . 132<br />

4.2.2. De handvestorganen en hun toezichtmechanismen . . . . . . . . . 136<br />

4.2.2.1. Handvestorganen specifi ek opgenomen in het VN-<br />

Handvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />

1° De Algemene Vergadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />

2° De Veiligheidsraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140<br />

3° De Economische en Sociale Raad (ECOSOC) . . . 144<br />

4° Het Internationaal Gerechtshof . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />

5° De Secretaris-generaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147<br />

4.2.2.2. Handvestorganen die gemandateerd worden met<br />

een bevoegdheid inzake <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . 149<br />

1° De Mensenrechtencommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . 149<br />

2° De Mensenrechtenraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160<br />

3° De Hoge Commissaris voor Mensenrechten en<br />

zijn Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172<br />

4° De Commissie inzake de Status van Vrouwen . . . . 176<br />

4.2.3. De verdragsorganen en hun toezichtmechanismen . . . . . . . . . . 178<br />

4.2.3.1. Het Mensenrechtencomité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />

1° Verplichte rapportering of verslaggeving . . . . . . . 181<br />

2° Facultatieve of optionele interstatelijke klachtprocedure<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187<br />

3° Facultatieve of optionele individuele klachtprocedure<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188<br />

4.2.3.2. Het Comité inzake economische, sociale en<br />

culturele rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193<br />

4.2.3.3. Andere toezichtorganen bij VN-<strong>mensenrechten</strong>verdragen<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195<br />

1° Het Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195<br />

2° Het Comité inzake de uitbanning van<br />

discriminatie tegen vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197<br />

3° Het Comité tegen foltering en het Subcomité<br />

ter preventie van foltering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198<br />

4° Het Comité inzake de rechten van het kind . . . . . 200<br />

5° Het Comité ter bescherming van de rechten<br />

van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden . . 201<br />

6° Het Comité voor de rechten van personen met<br />

een handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201<br />

x Intersentia


Inhoud<br />

7° Het Comité inzake de bescherming van alle<br />

personen tegen gedwongen verdwijningen . . . . . . 203<br />

4.2.3.4. Hervormingen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203<br />

4.3. Gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . 205<br />

4.3.1. De Internationale Arbeidsorganisatie en <strong>mensenrechten</strong> . . . . . 206<br />

4.3.2. De United Nations Educational, Scientifi c and Cultural<br />

Organization en <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209<br />

5. Algemeen besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211<br />

Hoofdstuk III<br />

Het Europees <strong>mensenrechten</strong>systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214<br />

2. De Raad van Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215<br />

2.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215<br />

2.2. Ontstaan van de Raad van Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216<br />

2.3. Het Verdrag tot oprichting van de Raad van Europa . . . . . . . . . . . . . . 218<br />

2.4. De interne structuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219<br />

2.4.1. Het Comité van Ministers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220<br />

2.4.2. De Parlementaire Vergadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220<br />

2.4.3. Het Congres van de Lokale en Regionale Overheden in<br />

Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220<br />

2.4.4. De Commissaris inzake Mensenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221<br />

2.4.5. De Venice Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222<br />

2.4.6. Secretariaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224<br />

2.5. Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het<br />

Europees Hof voor de Rechten van de Mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224<br />

2.5.1. Het instrument: het Europees Verdrag voor de rechten<br />

van de mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224<br />

2.5.1.1. Het ontstaan van het EVRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224<br />

2.5.1.2. Algemene beginselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225<br />

1° Oorspronkelijk klassieke benadering van<br />

<strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225<br />

2° Objectieve rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226<br />

3° Interpretatie van het Verdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

4° Autonomie van de concepten . . . . . . . . . . . . . . . . . 229<br />

5° Subsidiair karakter van de bevoegdheid van<br />

het Hof en de appreciatiemarge . . . . . . . . . . . . . . . 229<br />

6° Derdenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231<br />

7° Beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232<br />

2.5.2. Artikelsgewijze bespreking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236<br />

2.5.2.1. Artikel 2 – Recht op leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236<br />

Intersentia xi


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

2.5.2.2. Artikel 3 – Verbod op foltering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242<br />

2.5.2.3. Artikel 4 – Verbod van slavernij of dwangarbeid . . . . 246<br />

2.5.2.4. Artikel 5 – Recht op vrijheid en veiligheid van zijn<br />

persoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247<br />

2.5.2.5. Artikel 6 – Recht op een eerlijk proces. . . . . . . . . . . . . 253<br />

2.5.2.6. Artikel 7 – Geen straf zonder wet . . . . . . . . . . . . . . . . . 259<br />

2.5.2.7. Artikel 8 – Recht op de eerbiediging van privé-,<br />

familie- en gezinsleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260<br />

2.5.2.8. Artikel 9 – Vrijheid van gedachte, geweten en<br />

godsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265<br />

2.5.2.9. Artikel 10 – Vrijheid van meningsuiting . . . . . . . . . . . 266<br />

2.5.2.10. Artikel 11 – Vrijheid van vergadering en vereniging 270<br />

2.5.2.11. Artikel 12 – Recht te huwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272<br />

2.5.2.12. Artikel 13 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273<br />

2.5.2.13. Artikel 14 – Verbod van discriminatie. . . . . . . . . . . . . 273<br />

2.5.2.14. De protocollen bij het EVRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276<br />

2.5.3. Het toezichtmechanisme: het Europees Hof voor de Rechten<br />

van de Mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278<br />

2.5.3.1. Oprichting van het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278<br />

2.5.3.2. Samenstelling van het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278<br />

2.5.3.3. Bevoegdheid van het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280<br />

1° Bevoegdheid ratione personae . . . . . . . . . . . . . . . . . 280<br />

2° Bevoegdheid ratione loci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282<br />

3° Bevoegdheid ratione materiae . . . . . . . . . . . . . . . . . 283<br />

4° Bevoegdheid ratione temporis . . . . . . . . . . . . . . . . . 283<br />

2.5.3.4. De procedure voor het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283<br />

1° Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283<br />

2° De eerste fase: de beslissing over de<br />

ontvankelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285<br />

3° De tweede fase: de poging tot minnelijke<br />

schikking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289<br />

4° De derde fase: de beslissing ten gronde . . . . . . . . . 289<br />

5° Werklast van het Hof, gevolgen en<br />

hervormingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293<br />

2.6. Het Europees Sociaal Handvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296<br />

2.6.1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296<br />

2.6.2. Het ontstaan van het Europees Sociaal Handvest . . . . . . . . . . . 296<br />

2.6.3. Het instrument: het Europees Sociaal Handvest . . . . . . . . . . . . 298<br />

2.6.4. Twee toezichtmechanismen: statenrapporten en collectieve<br />

klachtenprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299<br />

2.6.4.1. Statenrapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299<br />

2.6.4.2. Collectieve klachtenprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300<br />

xii Intersentia


Inhoud<br />

2.7. Overige verdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301<br />

2.7.1. Het Europees Verdrag tegen foltering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301<br />

2.7.2. Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale<br />

Minderheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303<br />

2.7.3. Verdrag inzake de Bestrijding van Mensenhandel . . . . . . . . . . 306<br />

2.8. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306<br />

3. De Europese Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307<br />

3.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307<br />

3.2. De interne <strong>mensenrechten</strong>bescherming: van economische unie<br />

naar <strong>mensenrechten</strong> als prioriteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308<br />

3.2.1. Geen referentie naar <strong>mensenrechten</strong> in het Verdrag<br />

van Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309<br />

3.2.2. Inspiratie van het Hof van Justitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312<br />

3.2.2.1. Mijlpaalarresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312<br />

3.2.2.2. Rechten beschermd door het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . 316<br />

3.2.3. Geleidelijke incorporatie in EU-wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . 319<br />

3.2.3.1. De Europese Akte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320<br />

3.2.3.2. Het Verdrag van Maastricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320<br />

3.2.3.3. Het Verdrag van Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321<br />

3.2.3.4. Het Verdrag van Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322<br />

3.2.3.5. Het Handvest van de Grondrechten van de<br />

Europese Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322<br />

3.2.3.6. Het Verdrag van Lissabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326<br />

3.2.4. Het Europees Agentschap voor Grondrechten . . . . . . . . . . . . . . 328<br />

3.2.5. Justitie en binnenlandse zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329<br />

3.2.6. Uitbreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330<br />

3.2.7. De Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten<br />

van de mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331<br />

3.3. Mensenrechten in het externe beleid van de EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333<br />

3.3.1. Economisch beleid: Conditionaliteit in economische en<br />

ontwikkelingssamenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334<br />

3.3.2. Buitenlandse politiek: Gemeenschappelijk buitenland- en<br />

veiligheidsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338<br />

3.3.2.1. Historische achtergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338<br />

3.3.2.2. Het Verdrag van Lissabon en Hoge Vertegenwoordiger<br />

voor de Buitenlandpolitiek . . . . . . . . . . . . . 339<br />

3.3.2.3. Waarden en originaliteit van de EU . . . . . . . . . . . . . . . 340<br />

3.3.2.4. De instrumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341<br />

1° Gemeenschappelijke standpunten en<br />

gezamelijke optredens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341<br />

2° Démarches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342<br />

3° Mensenrechtendialogen en -consultaties . . . . . . . 342<br />

4° EU-richtsnoeren inzake <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . 343<br />

Intersentia xiii


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

5° Verkiezingswaarneming en -assistentie . . . . . . . . . 343<br />

6° Veiligheidsbeleid en vredesmissies . . . . . . . . . . . . . 344<br />

7° Sancties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346<br />

3.3.2.5. De actoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347<br />

1° De Europese Raad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347<br />

2° De Raad van de Europese Unie . . . . . . . . . . . . . . . . 348<br />

3° De Europese Commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349<br />

4° Europees Parlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350<br />

3.4. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352<br />

4. Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa . . . . . . . . . . . . . . 353<br />

4.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353<br />

4.2. Ontstaan van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking<br />

in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354<br />

4.3. Lidmaatschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357<br />

4.4. Organisatie, structuur en organen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358<br />

4.4.1. Onderhandelings- en beslissingsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360<br />

4.4.1.1. Ministeriële topontmoetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360<br />

4.4.1.2. Ministeriële Raad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360<br />

4.4.1.3. Permanente Raad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361<br />

4.4.1.4. Forum voor Veiligheidssamenwerking . . . . . . . . . . . . 361<br />

4.4.1.5. Forum voor Economie en Leefmilieu . . . . . . . . . . . . . 362<br />

4.4.2. Operationele structuren en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363<br />

4.4.2.1. Voorzitterschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363<br />

4.4.2.2. Secretariaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363<br />

4.4.2.3. Vertegenwoordigers van de Voorzitter . . . . . . . . . . . . . 363<br />

4.4.2.4. Parlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364<br />

4.4.2.5. Offi ce for Democratic Institutions and Human<br />

Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364<br />

4.4.2.6. Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden . . 365<br />

4.4.2.7. Vertegenwoordiger inzake Vrijheid van Media . . . . . 366<br />

4.4.2.8. Delegaties op het terrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366<br />

4.5. De diplomatieke aanpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367<br />

4.5.1. Veiligheid ruim bekeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367<br />

4.5.2. Diplomatieke handelwijze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368<br />

4.5.3. De ‘human dimension’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369<br />

4.6. Basisthema’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372<br />

4.6.1. Confl ictpreventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372<br />

4.6.2. Strijd tegen terrorisme, wapen- en grenscontrole. . . . . . . . . . . . 373<br />

4.6.3. Democratisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374<br />

4.6.4. Grondrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375<br />

4.6.5. Strijd tegen mensenhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375<br />

4.6.6. Strijd tegen onverdraagzaamheid en discriminatie . . . . . . . . . . 376<br />

4.6.7. Gendergelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376<br />

xiv Intersentia


Inhoud<br />

4.6.8. Economie en milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376<br />

4.7. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377<br />

5. Algemeen besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378<br />

Hoofdstuk IV<br />

Het inter-Amerikaans <strong>mensenrechten</strong>systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381<br />

2. Historiek van de Organisatie van Amerikaanse Staten . . . . . . . . . . . . . . . . . 382<br />

3. De structuur van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de rol<br />

van haar instellingen bij het beschermen van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . 387<br />

3.1. De Algemene Vergadering (General Assembly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388<br />

3.2. De Consultatievergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken<br />

(Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Aff airs) . . . . . . . . . . . 388<br />

3.3. De Permanente Raad (Permanent Council) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389<br />

3.4. Inter-Amerikaanse Raad voor Geïntegreerde Ontwikkeling<br />

(Inter-American Council for Integrated Development) . . . . . . . . . . . . . 389<br />

3.5. Het Algemeen Secretariaat (General Secretariat) . . . . . . . . . . . . . . . . . 391<br />

3.6. Inter-Amerikaans Juridisch Comité (Inter-American Juridical<br />

Committee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391<br />

3.7. De Inter-Amerikaanse Commissie inzake Mensenrechten<br />

(Inter-American Commission on Human Rights) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392<br />

3.8. Gespecialiseerde Conferenties (Specialized Conferences) . . . . . . . . . . . 392<br />

3.9. Gespecialiseerde organisaties (Specialized Organizations) . . . . . . . . . 392<br />

4. Kenmerken van het inter-Amerikaans <strong>mensenrechten</strong>systeem . . . . . . . . . 393<br />

5. Bescherming van <strong>mensenrechten</strong> onder het OAS-Handvest . . . . . . . . . . . . 396<br />

6. De Amerikaanse Verklaring inzake Rechten en Plichten van de Mens . . . 397<br />

7. Toezicht op het OAS-Handvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400<br />

7.1. Samenstelling en organisatie van de Commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402<br />

7.2. Bevoegdheden van de Commissie als toezichtorgaan op het<br />

OAS-Handvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403<br />

7.2.1. Promotionele activiteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403<br />

7.2.2. Activiteiten ter bescherming van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . 405<br />

7.2.2.1. Landenstudies en onderzoeken ter plaatse . . . . . . . . . 405<br />

7.2.2.2. Individuele klachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412<br />

8. De Amerikaanse Conventie inzake Mensenrechten en haar Protocollen . . . 414<br />

8.1. Historiek en kenmerken van de Amerikaanse Conventie inzake<br />

Mensenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414<br />

8.2. Verplichtingen van staten partij bij de Amerikaanse Conventie<br />

inzake Mensenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418<br />

Intersentia xv


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

8.3. Het Aanvullend Protocol bij de Amerikaanse Conventie inzake<br />

Mensenrechten betreff ende Economische, Sociale en Culturele<br />

Rechten (Additional Ptotocol to the American Convention on<br />

Human Rights on Economic, Social and Cultural Rights, Protocol<br />

of San Salvador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421<br />

8.4. Het Aanvullend Protocol bij de Amerikaanse Conventie inzake<br />

Mensenrechten betreff ende de Uitbanning van de Doodstraf<br />

(Additional Protocol to the American Convention on Human<br />

Rights on the Abolition of the Death Penalty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422<br />

9. Toezicht op de Amerikaanse Conventie en de Protocollen . . . . . . . . . . . . . 423<br />

9.1. De Commissie als toezichtorgaan op de Amerikaanse Conventie<br />

inzake Mensenrechten en de Protocollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423<br />

9.1.1. Bevoegdheden van de Commissie als toezichtorgaan op de<br />

Amerikaanse Conventie inzake Mensenrechten . . . . . . . . . . . . 423<br />

9.1.1.1. Individuele petities (petitions) en interstatelijke<br />

klachten (communications) behandelen . . . . . . . . . . . 424<br />

9.1.1.2. Verwijzen van zaken naar het Hof en voor het Hof<br />

verschijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431<br />

9.1.1.3. Het Hof om adviezen verzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433<br />

9.2. Het Inter-Amerikaanse Hof inzake Mensenrechten als toezichtorgaan<br />

op de Amerikaanse Conventie inzake Mensenrechten . . . . . . 434<br />

9.2.1. Samenstelling van het Inter-Amerikaanse Hof inzake<br />

Mensenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434<br />

9.2.2. Bevoegdheden van het Inter-Amerikaanse Hof inzake<br />

Mensenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435<br />

9.2.2.1. De bevoegdheid zich uit te spreken over geschillen<br />

waarbij een verdragsstaat betrokken is . . . . . . . . . . . . 435<br />

9.2.2.2. De bevoegdheid adviezen uit te spreken over de<br />

interpretatie van de Amerikaanse Conventie en<br />

andere <strong>mensenrechten</strong>verdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . 441<br />

10. Andere <strong>mensenrechten</strong>verdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448<br />

10.1. De Inter-Amerikaanse Conventie ter Voorkoming en Bestraffi ng<br />

van Foltering (Inter-American Convention to Prevent and Punish<br />

Torture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448<br />

10.2. De Inter-Amerikaanse Conventie inzake de Voorkoming,<br />

Bestraffi ng en Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen<br />

(Inter-American Convention on the Prevention, Punishment<br />

and Eradication of Violence against Women) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449<br />

10.3. De Inter-Amerikaanse Conventie inzake Gedwongen<br />

Verdwijningen van Personen (Inter-American Convention on<br />

the Forced Disappearance of Persons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450<br />

xvi Intersentia


Inhoud<br />

10.4. De Inter-Amerikaanse Conventie inzake de Eliminatie van alle<br />

Vormen van Discriminatie tegen Gehandicapten (Inter-American<br />

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination<br />

Against Persons with Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451<br />

11. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452<br />

Hoofdstuk V<br />

Het Afrikaans <strong>mensenrechten</strong>systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455<br />

2. Van het panafrikanisme over de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid<br />

naar de Afrikaanse Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456<br />

3. De structuur van de Afrikaanse Unie en de rol van haar instellingen<br />

bij het beschermen van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469<br />

3.1. De regelgevende bevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470<br />

3.1.1. De Vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders<br />

(Assembly of Heads of State and Government) . . . . . . . . . . . . . . 470<br />

3.1.2. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers<br />

(Permanent Representatives’ Committee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471<br />

3.1.3. Het Pan-Afrikaanse Parlement (Pan-African Parliament) . . . . 471<br />

3.2. De uitvoerende bevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472<br />

3.2.1. De Vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders<br />

(Assembly of Heads of State and Government) . . . . . . . . . . . . . . 472<br />

3.2.2. De Uitvoerende Raad (Executive Council) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472<br />

3.2.3. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers<br />

(Permanent Representatives’ Committee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473<br />

3.2.4. De Commissie van de Afrikaanse Unie (AU Commission) . . . . 474<br />

3.2.5. De Vrede en Veiligheidsraad (Peace and Security Council) . . . 474<br />

3.2.6. Het Afrikaanse Peer Review Mechanisme (African Peer<br />

Review Mechanism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476<br />

3.3. De quasirechterlijke en rechterlijke bevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 476<br />

3.3.1. De Afrikaanse Commissie inzake Mensen- en Volkenrechten<br />

(African Commission on Human and Peoples’<br />

Rights) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476<br />

3.3.2. Het Afrikaans Comité inzake de Rechten en Welvaart<br />

van het Kind (African Committee of Experts on the Rights<br />

and Welfare of the Child) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477<br />

3.3.3. Hof van Justitie en Mensenrechten (Court of Justice and<br />

Human Rights) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477<br />

3.4. Vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld<br />

(Economic, Social and Cultural Council) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478<br />

4. De Afrikaanse eigenheid als grondslag van het Afrikaanse <strong>mensenrechten</strong>systeem<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479<br />

Intersentia xvii


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

5. Het Afrikaans Handvest inzake Mensen- en Volkenrechten . . . . . . . . . . . . 481<br />

5.1. Kenmerken van het Afrikaans Handvest inzake Mensen- en<br />

Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481<br />

5.2. Verplichtingen van verdragspartijen bij het Afrikaans Handvest<br />

inzake Mensen- en Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485<br />

5.3. Toezicht op het Afrikaans Handvest inzake Mensen- en<br />

Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486<br />

5.3.1. De Afrikaanse Commissie inzake Mensen- en Volkenrechten<br />

(African Commission on Human and Peoples’ Rights) . . . . . . . . 487<br />

5.3.1.1. Organisatie van de Afrikaanse Commissie inzake<br />

Mensen- en Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487<br />

5.3.1.2. De bevoegdheden van de Afrikaanse Commissie<br />

inzake Mensen- en Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . 488<br />

1° Promotie van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . 489<br />

2° Bescherming van <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . 490<br />

3° Interpreteren van het Afrikaans Handvest . . . . . . 494<br />

5.3.2. Het Afrikaans Hof inzake Mensen- en Volkenrechten . . . . . . . 498<br />

5.3.2.1. Organisatie van het Afrikaans Hof inzake Mensen-<br />

en Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500<br />

5.3.2.2. Bevoegdheid van het Afrikaans Hof inzake Mensen-<br />

en Volkenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501<br />

1° Bevoegdheid om geschillen te beslechten . . . . . . . 501<br />

2° Adviesbevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504<br />

4.3.2.3. Procedure voor het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506<br />

5.3.2.4. Verhouding tussen het Hof en de Commissie . . . . . . . 507<br />

5.4. Andere Afrikaanse Mensenrechtenverdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507<br />

5.4.1. Het Verdrag inzake Specifi eke Aspecten van het<br />

Vluchtelingenprobleem in Afrika (Convention Governing<br />

the Specifi c Aspects of Refugee Problems in Africa) . . . . . . . . . . . 507<br />

5.4.2. Afrikaans Handvest inzake de Rechten en Welvaart van<br />

het Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511<br />

5.4.3. Het Protocol bij het Afrikaans Handvest over de Rechten<br />

van de Vrouw in Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514<br />

6. Subregionale organisaties in Afrika en <strong>mensenrechten</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . 516<br />

7. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518<br />

Hoofdstuk VI<br />

Gelijkheid en non-discriminatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521<br />

2. Gelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523<br />

xviii Intersentia


Inhoud<br />

2.1. Defi nitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523<br />

2.2. Formele en materiële gelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523<br />

3. Non-discriminatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525<br />

3.1. Defi nitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525<br />

3.2. Directe versus indirecte discriminatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526<br />

3.3. Positieve actie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527<br />

4. De verhouding tussen gelijkheid en non-discriminatie . . . . . . . . . . . . . . . . 528<br />

5. Juridisch kader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529<br />

5.1. Het internationaal systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529<br />

5.1.1. De Universele verklaring van de rechten van de mens . . . . . . . 529<br />

5.1.2. De twee VN-verdragen van 1966: het IVBPR en het IVESCR . 532<br />

5.1.3. Andere VN-<strong>mensenrechten</strong>instrumenten inzake het<br />

gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 539<br />

5.2. Het Europees systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540<br />

5.2.1. De Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten<br />

van de Mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540<br />

5.2.1.1. Artikel 14 EVRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541<br />

1° Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541<br />

2° (On)afh ankelijk karakter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543<br />

3° De rechtvaardigingsgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545<br />

5.2.1.2. Protocol 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548<br />

5.2.2. De Europese Unie en het Hof van Justitie van de Europese<br />

Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551<br />

5.3. Het inter-Amerikaans systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556<br />

5.4. Het Afrikaans systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560<br />

6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564<br />

Hoofdstuk VII<br />

Recht op gezondheid en de toegang tot medicijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567<br />

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567<br />

2. Het recht op gezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568<br />

2.1. Het universeel systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568<br />

2.1.1. De Wereldgezondheidsorganisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568<br />

2.1.2. Het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele<br />

verklaring van de rechten van de mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570<br />

2.1.3. Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en<br />

culturele rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570<br />

2.1.3.1. Artikel 12 IVESCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570<br />

2.1.3.2. General Comment nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572<br />

1° De inhoud van het recht op gezondheid . . . . . . . . 572<br />

2° Staatsplichten inzake het recht op gezondheid . . . 574<br />

Intersentia xix


Handboek <strong>mensenrechten</strong><br />

2.1.4. Andere initiatieven van de Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . 577<br />

2.1.4.1. De VN-basisverdragen inzake <strong>mensenrechten</strong> . . . . . 577<br />

2.1.4.2. De VN-Millenniumdoelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . 577<br />

2.1.4.3. De Speciale Rapporteur inzake het recht op<br />

gezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578<br />

2.1.4.4. De Internationale Arbeidsorganisatie . . . . . . . . . . . . . 578<br />

2.2. De regionale systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579<br />

2.2.1. Het Europees systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579<br />

2.2.2. Het inter-Amerikaans systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580<br />

2.2.3. Het Afrikaans systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580<br />

3. De toegang tot medicijnen als integraal deel van het recht op<br />

gezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582<br />

4. Het mensenrecht op intellectuele eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583<br />

5. Illustratie van het spanningsveld tussen het recht op intellectuele<br />

eigendom en het recht op toegang tot medicijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585<br />

6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596<br />

Hoofdstuk VIII<br />

Het zelfb eschikkingsrecht der volken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599<br />

Aanvullende literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599<br />

1. Ontstaan en antecedenten van het zelfb eschikkingsdenken . . . . . . . . . . . . 599<br />

2. Van het zelfb eschikkingsrecht in de politiek-fi losofi sche betekenis van<br />

het woord naar een recht op zelfb eschikking in de juridische betekenis . . 606<br />

3. Het recht op zelfb eschikking als een gewoonterechtsregel die nietzelfb<br />

esturende volkeren het recht geeft de internationale status van het<br />

gebied waarin zij leven, te bepalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608<br />

4. Het recht op zelfb eschikking als een gewoonterechtsregel die alle<br />

volkeren het recht geeft om op een democratische wijze bestuurd te<br />

worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613<br />

5. Het recht op zelfb eschikking als een verdragsregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614<br />

5.1. Het vrijelijk bepalen van de politieke status (politieke<br />

zelfb eschikking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617<br />

5.2. Het vrijelijk nastreven van de economische, sociale en culturele<br />

ontwikkeling (sociaaleconomische zelfb eschikking) . . . . . . . . . . . . . . 622<br />

6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624<br />

Lijst van de rechtspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625<br />

Bibliografi e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643<br />

xx Intersentia

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!