03.09.2013 Views

Beste wensen voor 2010 - Gemeente Brecht

Beste wensen voor 2010 - Gemeente Brecht

Beste wensen voor 2010 - Gemeente Brecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

34ste jaargang - januari-februari <strong>2010</strong> - nr. 1<br />

<strong>Beste</strong> <strong>wensen</strong> <strong>voor</strong> <strong>2010</strong>


INHOUD<br />

Omslag: Sneeuwpret<br />

2<br />

3<br />

Het eerste woord<br />

3<br />

Uit de raad geklapt<br />

4<br />

Bij ons in <strong>Brecht</strong><br />

6<br />

<strong>Brecht</strong> sociaal<br />

9<br />

Senioren<br />

13<br />

Politie - Brandweer<br />

14<br />

Er wordt gewerkt<br />

15<br />

Ons milieu<br />

17<br />

Nieuws uit de bib<br />

18<br />

Jeugdwerkingbrecht.be<br />

20<br />

Vormingsaanbod<br />

23<br />

Cultureel <strong>Brecht</strong><br />

28<br />

Sportief <strong>Brecht</strong><br />

31<br />

Bouwen en wonen<br />

32<br />

Info+<br />

36<br />

In de kijker<br />

38<br />

Waarheen in <strong>Brecht</strong><br />

41<br />

Prijspuzzel<br />

42<br />

Wat - Waar - Wanneer<br />

LOKALE POLITIE: 03 313 02 02<br />

(101 in noodgevallen)<br />

AMBULANCEDIENST: 03 380 20 11<br />

(100 in noodgevallen)<br />

BRANDWEER: 03 313 97 11 (tijdens kantooruren)<br />

(100 in noodgevallen)<br />

ANTIGIFCENTRUM: 070 245 245<br />

WACHTDIENSTEN:<br />

- HUISARTSEN en APOTHEKERS: 0900 10 512<br />

- TANDARTSEN: 090 39 95 91<br />

Colofon<br />

Werkten mee:<br />

Laurent Bassez - Annemie Van Dyck<br />

Freddy Van Lommel - Hugo Van Looveren<br />

An Van De Mierop - Bart Van Camp<br />

Paul Driesen - Koen Bollen - Johan Resseler<br />

Rika Rits - Leo Stoffelen - Jan Stoffelen<br />

Johan De Feyter - Katrien Geens<br />

René Van Dessel - Wendy Neirynck - Steven Laporte<br />

Niko Wouters - Wouter Vandewal - Jef Verhoeven<br />

Noortje Aernouts - Joke Meesters - Kim Vingerhoets<br />

De <strong>Brecht</strong>se verenigingen<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Brecht</strong><br />

E-mail: gemeente@brecht.be<br />

Internet: www.brecht.be<br />

Teletext: Sint-Job-in-’t-Goor: pagina’s 540 tot 559<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Annemie Van Dyck, Kloosterstraat 13a, 2960 <strong>Brecht</strong><br />

<strong>Brecht</strong>sNieuws verschijnt in januari, maart, mei,<br />

juli, september en november.<br />

Deadline<br />

De uiterste datum <strong>voor</strong> toelevering van artikels<br />

<strong>voor</strong> de volgende uitgave van <strong>Brecht</strong>sNieuws is<br />

5 februari <strong>2010</strong>.


HET EERSTE WOORD<br />

Het jaar 2009 ligt al<br />

weer achter ons<br />

Voor sommigen bracht het <strong>voor</strong>spoed, <strong>voor</strong> anderen<br />

verliep 2009 minder rooskleurig. 2009<br />

zal in de geschiedschrijving van onze gemeente<br />

in elk geval geboekstaafd worden als het<br />

jaar waarin onze gemeente <strong>voor</strong> het eerst in haar geschiedenis<br />

een treinverbinding kreeg. Met genoegen<br />

hebben we mogen vaststellen dat deze treinverbinding<br />

onmiddellijk door de bevolking gesmaakt werd<br />

en dat ze op zeer korte tijd tot een succesverhaal uitgroeide.<br />

Daarnaast kon het mooie domein van “De Merel”<br />

verworven worden, werd er in Sint-Lenaarts een<br />

nieuwe kleuterschool geopend, ging in het mooie<br />

klooster aan de Hoge Baan in Sint-Job een initiatief<br />

<strong>voor</strong> buitenschoolse kinderopvang van start en<br />

begon er het dienstencentrum “De Lindeboom” met<br />

zijn activiteiten. Alle initiatieven konden steeds rekenen<br />

op een massale belangstelling vanwege onze<br />

bevolking, die merkt dat er <strong>voor</strong> haar gewerkt wordt.<br />

En in <strong>2010</strong> zal er nog harder gewerkt worden. Denken<br />

we maar aan de “koetunnel”, de <strong>Gemeente</strong>plaats<br />

en het oud gemeentehuis in <strong>Brecht</strong>, de<br />

heraanleg van het Molenheiken en de buitenschoolse<br />

kinderopvang in de pastorij van Sint-<br />

Lenaarts, terwijl we in Sint-Job beginnen aan de<br />

bouw van een brandweerpost, een gebouw <strong>voor</strong><br />

onze technische diensten, annex jeugdhuis en van<br />

serviceflats.<br />

En als klap op de vuurpijl : de bouw van een nieuwe<br />

op- en afrit aan de E19 en de ringweg in <strong>Brecht</strong>centrum,<br />

waar<strong>voor</strong> de Vlaamse overheid nu pas een<br />

bedrag van maar liefst 12,5 miljoen euro definitief<br />

opzij gezet heeft. Een prachtig nieuwjaarsgeschenk<br />

<strong>voor</strong> onze gemeente!<br />

Uiteraard is dit ploegwerk van een politieke bestuursmeerderheid<br />

en van het gemeente- en OCMW.personeel,<br />

die eendrachtig samenwerken en maar<br />

één doel <strong>voor</strong> ogen hebben, namelijk het welzijn van<br />

de ganse <strong>Brecht</strong>se bevolking.<br />

Voor <strong>2010</strong> wens ik u allen het allerbeste.<br />

Luc Aerts, burgemeester<br />

UIT DE RAAD GEKLAPT<br />

Zitting van 8 oktober 2009<br />

Aankoop perceel Gemeenschapslaan -<br />

Tilburgbaan<br />

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de aankoop<br />

van een deel perceel tussen de Gemeenschapslaan en<br />

de Tilburgbaan om een verbindingsweg te creëren.<br />

Deze weg kan gebruikt worden door fiets- en voetgangers.<br />

Voorlopige goedkeuring<br />

Rup Lochtenberg<br />

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lochtenberg’ wordt <strong>voor</strong>lopig<br />

vastgesteld door de gemeenteraad. Aan het college<br />

van burgemeester en schepenen wordt opdracht<br />

gegeven om, overeenkomstig de Vlaamse Codex<br />

Ruimtelijke Ordening, een openbaar onderzoek te<br />

organiseren. Bovendien moet het college het dossier<br />

<strong>voor</strong> definitieve vaststelling aan de gemeenteraad <strong>voor</strong>leggen<br />

na behandeling van eventuele bezwaren en opmerkingen<br />

door de <strong>Gemeente</strong>lijke Commissie<br />

Ruimtelijke Ordening (Gecoro).<br />

Onderhouds- en overlagingswerken<br />

dienstjaar 2009<br />

De gemeenteraad keurde de plannen, last<strong>voor</strong>waarden<br />

en ramingen goed <strong>voor</strong> volgende overlagings- en onderhoudswerken<br />

aan Koningsstoel, Kerkhof <strong>Brecht</strong>,<br />

Oostmallebaan, Henxbroekweg, Oudaenstraat, Sint-<br />

Lenaartsebaan, Kapelstraat, Schotensteenweg 181-<br />

191, Larkendreef, Bosbesdreef, Basketbalveld Kloosterveld,<br />

Bevrijdingsstraat 35-37, Schoolstraat, Dijkstraat,<br />

Bocht Korenbloemdreef en Vaartdijk.<br />

3


UIT DE RAAD GEKLAPT<br />

Werkwinkel <strong>Brecht</strong><br />

Goedkeuring wordt verleend aan de aangepaste lokale<br />

samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van<br />

de werkwinkel <strong>Brecht</strong>.<br />

Oprichting/werking forum lokale<br />

werkgelegenheid<br />

De gemeenteraad keurt de aangepaste lokale samenwerkingsovereenkomst<br />

goed omtrent de oprichting en<br />

de werking van het forum lokale werkgelegenheid.<br />

Huishoudelijk reglement Forum<br />

Goedkeuring wordt verleend aan het huishoudelijk reglement<br />

van de werkwinkel <strong>Brecht</strong>.<br />

Zitting van 12 november 2009<br />

Opstart gemeentelijke raad <strong>voor</strong><br />

ontwikkelingssamenwerking<br />

De gemeenteraad keurt de statuten van de gemeentelijke<br />

raad <strong>voor</strong> ontwikkelingssamenwerking (GROS)<br />

goed. Lees verder in <strong>Brecht</strong>sNieuws meer over de opstart<br />

van GROS.<br />

BIJ ONS IN BRECHT<br />

Wandelen in het winterseizoen<br />

Voor velen is de winter een moeilijke periode. De<br />

dagen zijn kort en er is ook overdag minder licht.<br />

Toch heeft dit seizoen ook zijn charmes. Tijdens<br />

de dagen dat het zonnetje schijnt, heb je een soort licht<br />

dat je in geen enkel ander seizoen kan beleven. Het<br />

winterlicht heeft, ondanks de buitentemperatuur, een<br />

ongekende warmte. Dit zijn de ideale dagen om de batterijen<br />

op te laden en alle winterellende te vergeten. En<br />

dat kan op een hele fijne manier door te wandelen in<br />

een natuurlijke omgeving.<br />

In <strong>Brecht</strong> kom je zeker aan je trekken wat wandelen betreft.<br />

Zo is de <strong>Brecht</strong>se Heide een prachtig wandelgebied.<br />

Het is een open gebied waar het verstedelijkte<br />

Vlaanderen ver te zoeken is en waar je nog tal van stille<br />

4<br />

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking<br />

Goedkeuring wordt verleend aan het subsidiereglement<br />

<strong>voor</strong> ontwikkelingssamenwerking.<br />

Jeugdhuis en technische dienst<br />

Sint-Job-in’t-Goor<br />

De lasten<strong>voor</strong>waarden <strong>voor</strong> de oprichting van het gebouw<br />

<strong>voor</strong> de technische dienst en jeugdhuis Sint-Job<br />

zijn goedgekeurd. De kostenraming <strong>voor</strong> dit project bedraagt<br />

1.893.917,05 euro (inclusief btw).<br />

Wijziging reglement betoelaging<br />

buitengemeentelijk zwembadgebruik<br />

Goedkeuring wordt verleend aan het gewijzigde subsidiereglement<br />

<strong>voor</strong> het buitengemeentelijk zwembadgebruik.<br />

Lees hierover meer in de rubriek ‘Sportief<br />

<strong>Brecht</strong>’.<br />

De volgende gemeenteraden vinden plaats op donderdag<br />

14 januari en donderdag 11 februari <strong>2010</strong> om<br />

20 uur in de raadzaal van het gc Jan vander Noot in<br />

<strong>Brecht</strong>. <br />

plekken ontdekt. Bovendien gaan natuur en landbouw<br />

er perfect samen: bos, vennetjes, stille beekjes, een<br />

roofvogel die door de lucht cirkelt, de contouren van de<br />

Trappistinnenabdij,… je vindt het er allemaal! Het gebied<br />

wordt doorkruist door fietspaden en drie bewegwijzerde<br />

wandelingen. Goede plaatsen om te vertrekken<br />

zijn brug 11 in <strong>Brecht</strong> aan het kanaal (Westmallebaan)<br />

of het plein aan het begin van de Bethaniënlei, <strong>voor</strong> het<br />

Kristus Koninginstituut. Volgende bewegwijzerde wandelingen<br />

kan je volgen in de <strong>Brecht</strong>se Heide:<br />

Het Heksenpad is de meest populaire wandeling. De<br />

wandeling is 12 km lang en leidt je doorheen het oostelijk<br />

gedeelte van de <strong>Brecht</strong>se Heide. Er is een verkorting<br />

van 9 km.


De wandeling De Locht leidt je <strong>voor</strong> het<br />

grootste deel van de wandeling doorheen<br />

bos. Je komt ook in het open gebied van<br />

de <strong>Brecht</strong>se Heide, waar je een weids<br />

landschap hebt. Zoals de naam van de<br />

wandeling aantoont, wandel je ook langs<br />

het eeuwenoude gehucht De Locht met<br />

zijn schilderachtige hoeve de Broeigans<br />

en de Sint-Theobalduskapel. De wandeling<br />

is 11,5 km lang.<br />

Het Trappistinnenpad is misschien<br />

wel de mooiste wandeling in <strong>Brecht</strong>. Ze<br />

beslaat heel het gebied van de <strong>Brecht</strong>se<br />

Heide. Je ontdekt het gebied in al zijn facetten.<br />

Bos, weide, akkerland, heide,<br />

vennetjes, de abdij,… Je komt het allemaal<br />

tegen als je de pijltjes van deze<br />

wandeling volgt. Ook deze wandeling<br />

komt langsheen het gebied Drieboomkensberg<br />

in Malle. De omgeving rond de<br />

Kleine Vraagstraat en de historische Vraaghoeve is een<br />

van de mooiste van de Kempen. De wandeling is 17<br />

km lang en er zijn verkortingen van 9 en 10,5 km.<br />

Aan de rand van de <strong>Brecht</strong>se Heide, vlakbij de vertrekpunten<br />

van de wandelingen, vind je enkele tavernes<br />

waar je gezellig iets kan eten of drinken en je jezelf kan<br />

opwarmen. Deze drie wandelingen samen met nog 5<br />

Overzetactie amfibieën<br />

In de maanden februari en maart trekken amfibieën<br />

zoals de pad, de bruine kikker en de alpenwatersalamander<br />

van hun winterverblijf naar de <strong>voor</strong>tplantingspoelen.<br />

Doordat de <strong>voor</strong>tplantingspoelen aan de<br />

overkant van de Mieksebaan gelegen zijn, moeten zij<br />

BIJ ONS IN BRECHT<br />

andere wandelingen in onze gemeente zijn verzameld<br />

in onze wandelbrochure. Deze is te koop in het gemeentehuis<br />

<strong>voor</strong> 4 euro.<br />

Dienst toerisme, Bart Van Camp,<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 77<br />

bart.vancamp@brecht.be <br />

de rijweg oversteken. Om te <strong>voor</strong>komen dat veel dieren<br />

door het druk verkeer de overkant niet kunnen bereiken,<br />

organiseert Natuurpunt <strong>Brecht</strong> een overzetactie.<br />

De overzetactie gaat van de Vriendschapslaan tot de<br />

brug Hoge Mereyt.<br />

Iedereen die aan deze actie wil meewerken, is van<br />

harte welkom om 1 of meerdere dagen te helpen! De<br />

overzetactie vindt plaats in februari en maart (alle<br />

dagen, als het weer het toelaat). De groep overzetters<br />

vertrekt om 20 uur aan de Vriendschapslaan Sint-Jobin-‘t-Goor.<br />

Het enige wat je nodig hebt is een goede<br />

zak-lamp, regenkledij en een fluovestje zodat je goed<br />

zichtbaar bent.<br />

Natuurpunt <strong>Brecht</strong>, Peter Block, 03 636 41 89,<br />

0472 29 99 38, <strong>Brecht</strong>sebaan 21, 2960 Sint-<br />

Job-in-'t-Goor, peterblock1@hotmail.com <br />

5


BRECHT SOCIAAL<br />

<strong>Brecht</strong> start met een GROS<br />

In 2009 besliste het college van burgemeester en<br />

schepenen om een <strong>Gemeente</strong>lijke Raad <strong>voor</strong> Ontwikkelingssamenwerking<br />

(GROS) op te richten. Ben<br />

jij geïnteresseerd in thema’s rond ontwikkelingssamenwerking?<br />

Word dan snel lid van GROS en werk mee<br />

aan het beleid rond dit onderwerp!<br />

De leden van GROS zullen onder andere volgende<br />

taken vervullen:<br />

- samen met het gemeentebestuur een beleidsvisie<br />

ontwikkelen;<br />

- helpen bij de uitvoering van dit beleid;<br />

De gemeente <strong>Brecht</strong> lanceert de ‘Groene Gids’,<br />

een nieuw initiatief dat duurzaam consumeren<br />

aanmoedigt. Dit is een titel die aangeeft dat de<br />

gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm<br />

hart toedragen en er ook effectief werk van maken. De<br />

gemeente verzamelt in deze gids informatie die aangeeft<br />

welke organisaties en particulieren zulke producten<br />

verkopen.<br />

De Groene Gids is een unieke handleiding <strong>voor</strong> bewuste<br />

consumenten. Het is een gids die allerlei informatie<br />

over duurzame producten bevat (aanbod van<br />

producten, adres, openingsuren, wat extra informatie).<br />

Bij de verzameling van deze gegevens heeft de gemeente<br />

jouw hulp nodig. Als jij zo’n producten verkoopt,<br />

gelieve dan contact op te nemen met onderstaand contactpersoon.<br />

Alvast bedankt <strong>voor</strong> je medewerking!<br />

Welke producten komen in aanmerking?<br />

1. Lokale producten (bij<strong>voor</strong>beeld hoeveboter, melk,<br />

ijs, botermelk, courgetten, tomaten, aardbeien,<br />

melk);<br />

2. Biogarantielabel;<br />

3. Europees biolabel;<br />

4. Natuurvoeding;<br />

5. MSC-label (MSC-keurmerk is gegarandeerd duurzaam<br />

gevangen vis. Er wordt gebruik gemaakt van<br />

vistechnieken waarbij de kans op bijvangst sterk afneemt.);<br />

6. Herbruikbare luiers;<br />

6<br />

- met verschillende organisaties/personen samenwerken<br />

aan Noord-Zuid-initiatieven.<br />

De gemeentelijke raad zal minimum 2 maal per jaar<br />

vergaderen, we plannen de eerste vergadering op 9 februari<br />

<strong>2010</strong> in de namiddag of 11 februari ’s avonds.<br />

We proberen de vergaderingen af te stemmen op de<br />

agenda’s van de leden, laat dus zeker weten welk moment<br />

jou het best past!<br />

Katrien Geens, welzijnsconsulente,<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 88<br />

katrien.geens@brecht.be <br />

Duurzame producten verzameld in groene gids<br />

7. Schoonmaak, schoonmaakfirma die naar een milieubewuste<br />

werking streeft;<br />

8. Tuinmachines (toestellen op zonne-energie);<br />

9. Pelletkachels, deze branden met korrels die gemaakt<br />

worden van afvalhout;<br />

10. Financiële producten, maatschappelijke meerwaarde<br />

bij de investering;<br />

11. FSC gelabeld hout (FSC betekent goed bosbeheer<br />

dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op<br />

sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied);<br />

12. Fairtrade producten.<br />

Katrien Geens, welzijnsconsulente,<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 88<br />

katrien.geens@brecht.be


Schrijnende krantenkoppen na de <strong>voor</strong>stelling van<br />

het armoederapport 2009 van de universiteit<br />

Antwerpen: “Eén kleuter op vijf groeit op in armoede”,<br />

“Crisis zorgt <strong>voor</strong> meer armen in middenklasse”,<br />

“27% van de eenoudergezinnen leven onder<br />

de armoedegrens”, “Voor 42% van de armen in België<br />

is een week vakantie een onbereikbare droom”,… Wat<br />

leren cijfergegevens uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan<br />

(www.brecht.be > bestuur & diensten > beleidsplannen)<br />

en uit de OCMW dienstverlening (www.ocmw<br />

brecht.be) ons over het gebrek aan welvaart in onze<br />

gemeente?<br />

Elkaars leefwereld leren kennen<br />

We worden dagelijks via de media geconfronteerd met<br />

de economische crisis en de nare gevolgen ervan. We<br />

hopen dat we zelf buiten schot blijven, maar dit lukt niet<br />

altijd en <strong>voor</strong> iedereen. Maar hoe voelt het als je toch<br />

met armoede of met een beperkt inkomen wordt geconfronteerd?<br />

Je moet heel wat overwinnen <strong>voor</strong> je de<br />

stap naar de hulpverlening kan zetten. Emotionele ondersteuning<br />

en ‘op verhaal kunnen komen bij anderen’<br />

is heel belangrijk om zinvol verder te gaan. Hoe reageert<br />

de omgeving als je in moeilijkheden komt: kan of<br />

durf je het zelf ter sprake brengen?<br />

Door in gesprek te gaan met elkaar en een stuk leven<br />

te delen, merk je dat armoede en sociale uitsluiting ook<br />

te maken heeft met ‘kansen’ krijgen en missen in het<br />

leven. Dat er altijd meer is dan ‘eigen schuld, dikke<br />

bult’. Samen inzien dat mensen met en zonder<br />

armoede-ervaring uiteindelijk dezelfde wens hebben:<br />

een plek krijgen in een <strong>Brecht</strong>se vereniging, in de eigen<br />

BRECHT SOCIAAL<br />

Met een andere bril naar <strong>Brecht</strong> kijken<br />

Heb je iemand verloren en heb je moeilijkheden om<br />

verlies van je dierbare te verwerken en verder te<br />

leven? Of ken je iemand die dat doormaakt? Heb<br />

jij bovenstaande vragen grotendeels met ‘ja‘ beantwoord,<br />

dan zijn deze bijeenkomsten ‘rouwen‘ iets <strong>voor</strong> jou.<br />

De gemeentelijke welzijnsdienst organiseert deze bijeenkomsten<br />

van februari tot en met juni <strong>2010</strong>. Twee<br />

rouwbegeleiders van CODA leiden deze bijeenkomsten.<br />

Er wordt aandacht besteed aan de verschillende facetten<br />

van een rouwproces na het overlijden van een dier-<br />

buurt of straat,<br />

een betere toekomst<br />

<strong>voor</strong> de<br />

kinderen,…<br />

Iemand die in<br />

armoede leeft<br />

of met een beperkt<br />

inkomen<br />

moet overleven,<br />

is altijd<br />

meer dan enkel<br />

een probleem.<br />

Elke mens heeft capaciteiten en verdient respect. Niemand<br />

kiest <strong>voor</strong> een leven in armoede. Ook jij kan in<br />

<strong>2010</strong> een medestander zijn op hun moeilijke weg. Misschien<br />

is de jaarlijkse lees-, inleef- en gespreksgroep<br />

van De Kar iets <strong>voor</strong> jou?<br />

Lees-, inleef- en gespreksgroep<br />

Vertrekkende van hoofdstukken uit het boek ‘In vrije<br />

val. Armoede in België’ wisselen mensen zonder en<br />

met armoede-ervaring (van de Kar) meningen uit en<br />

bevragen elkaar respectvol over sociale uitsluiting, armoede<br />

en ‘erbij horen in <strong>Brecht</strong>’. Deze gespreksavond<br />

vindt <strong>voor</strong> de derde maal plaats op dinsdagavond 2, 9<br />

en 16 februari <strong>2010</strong> in het gemeenschapscentrum Jan<br />

vander Noot. Je kan gratis deelnemen door je in te<br />

schrijven <strong>voor</strong> 27 januari <strong>2010</strong>.<br />

Raf Janssen (KAR), 03 313 88 15<br />

raf.janssen@skynet.be <br />

Bijeenkomst rouwen: afscheid nemen bestaat (niet)<br />

bare en manieren om met rouw te leren omgaan. Een<br />

rouwproces is niet simpel en daar heb je hulp bij nodig.<br />

Twijfel niet om hulp te vragen of om bijkomende vragen<br />

te stellen. Wij willen en kunnen je helpen.<br />

Wanneer? 1 en 15 februari, 8 maart, 12 en 26 april, 17<br />

mei, 14 juni, 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur<br />

Waar? Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, Mudaeusstraat<br />

9, 2960 <strong>Brecht</strong><br />

Meer info en inschrijvingen: Katrien Geens, <strong>Gemeente</strong>park<br />

1, 03 660 25 88 of katrien.geens@brecht.be <br />

7


BRECHT SOCIAAL<br />

PWA-<strong>Brecht</strong> zoekt gemotiveerde werknemers<br />

PWA-<strong>Brecht</strong> is steeds op zoek<br />

naar gemotiveerde werknemers<br />

die hun poetsdienst willen<br />

versterken. Wil je meer informatie<br />

over de werking van het PWA-<strong>Brecht</strong>,<br />

OCMW-<strong>Brecht</strong> zoekt jobstudenten<br />

Het woon- & zorgcentrum Sint-Maria streeft naar<br />

zorg op maat in een thuisvervangend woonklimaat.<br />

Om zorgbehoevenden op te vangen, hebben<br />

ze 105 bedden ter beschikking. Om de<br />

dienstverlening tijdens de zomervakantie te garanderen,<br />

zijn ze op zoek naar jobstudenten die geboren zijn<br />

in 1993 of vroeger in de maanden juli en augustus <strong>voor</strong><br />

volgende functies:<br />

Verzorging: minimum 5de jaar verzorging met succes<br />

beëindigd;<br />

Verpleging: minimum 2de jaar hoger onderwijs met<br />

succes afgerond;<br />

Logistiek, keuken: opleiding in deze sector zijn een<br />

pluspunt, geen vereiste;<br />

Onderhoud: geen opleiding nodig.<br />

Hoe solliciteren?<br />

Solliciteren kan enkel met het standaard sollicitatieformulier.<br />

Dit kan je downloaden via de website van het<br />

OCMW van <strong>Brecht</strong> (www.ocmwbrecht.be > formulier).<br />

Heb jij, je partner, familielid of vriend(in) een arbeidsongeval<br />

gehad? Je hebt vragen of je hebt<br />

hulp nodig? Iedere vrijdag tussen 9 en 12 uur<br />

(tijdens de vakantiemaanden 1 maal per maand) kan<br />

je op de zitdag met je vragen terecht bij een sociaal assistent(e)<br />

van het Fonds <strong>voor</strong> Arbeidsongevallen.<br />

De maatschappelijk assistenten geven je op de zitdag<br />

uitleg over de regeling van je arbeidsongeval en helpen<br />

je om de schadevergoeding te krijgen waarop je recht<br />

hebt. Bovendien leggen ze je de wetgeving op arbeidsongevallen<br />

uit. Ook wanneer de verzekeraar van je<br />

8<br />

neem dan snel een kijkje op hun<br />

nieuwe website www.brecht-pwa.be.<br />

PWA-<strong>Brecht</strong> wenst je een <strong>voor</strong>spoedig<br />

<strong>2010</strong>! <br />

Je kan het formulier ook afhalen aan de balie van het<br />

OCMW of het woon- en zorgcentrum. Je sollicitatieformulier<br />

stuur je naar OCMW <strong>Brecht</strong>, Gasthuisstraat 2.<br />

Zorg er<strong>voor</strong> dat dit ten laatste op 2 maart <strong>2010</strong> toekomt.<br />

Meer info: OCMW <strong>Brecht</strong>, personeelsdienst,<br />

03 330 11 20 <br />

Wekelijkse zitdag Fonds <strong>voor</strong> Arbeidsongevallen<br />

werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen of<br />

als blijkt dat je werkgever niet verzekerd was op het moment<br />

van je ongeval, kan je beroep doen op het fonds.<br />

De wekelijkse zitdag vindt plaats in het Maritiem Huis<br />

in Antwerpen.<br />

Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13, Antwerpen<br />

03 220 75 27


Artikels senioren verzameld in 1 rubriek<br />

Ouderen vormen een belangrijke groep in onze<br />

samenleving en verdienen daarom aandacht en<br />

een aanbod aan diensten, informatie, vorming<br />

en recreatie. Niet toevallig zijn dit de vier pijlers waarop<br />

een dienstencentrum gebouwd is om hun doelstelling<br />

te realiseren: er mee zorg <strong>voor</strong> dragen dat mensen zo<br />

lang en zo aangenaam mogelijk thuis kunnen blijven.<br />

Niet enkel het dienstencentrum creëert aanbod in ontspanning<br />

en belangenbehartiging, ook ouderenverenigingen<br />

doen dat.<br />

Aangezien middelen soms schaars en beperkt zijn,<br />

kunnen ouderen, dienstencentra en ouderenverenigingen<br />

beter de handen in elkaar slaan en zoeken<br />

naar mogelijkheden om samen hun doelstellingen<br />

Dienstencentrum Het Sluisken<br />

Infomomenten<br />

Maandelijks organiseert dienstencentrum Het<br />

Sluisken een infomoment rond diverse onderwerpen<br />

die een breed publiek kunnen interesseren<br />

en die bijdragen tot de doelstelling dat mensen<br />

zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis kunnen blijven.<br />

In hun keuze van de onderwerpen laten ze zich sturen<br />

door de ouderenvereningen en door de actualiteit. Tips<br />

en ideeën zijn steeds welkom! Deelnemen aan deze infomomenten<br />

is steeds gratis. Voor de komende maanden<br />

staan volgende onderwerpen op het programma:<br />

• Hoe werken Minder-Mobielen-Centrale en Handicar?<br />

Infomoment: 25 januari <strong>2010</strong> om 14 uur in dienstencentrum<br />

Het Sluisken<br />

De Minder-mobielen-centrale (MMC) en de Handicar<br />

zijn twee vervoerdiensten die beiden worden aangestuurd<br />

vanuit<br />

de dienstencentra<br />

om<br />

mensen met<br />

een vervoerproblematiek,<br />

hetzij omwille<br />

van ouderdom<br />

of handicap te<br />

SENIOREN<br />

te realiseren. De <strong>voor</strong>bije ouderenadviesraden werd<br />

deze samenwerking besproken en nam de adviesraad<br />

het besluit om vanaf nu met een gezamenlijke seniorenrubriek<br />

in dit infoblad naar buiten te treden.<br />

In deze rubriek komt enerzijds informatie over de activiteiten<br />

die plaatsvinden in de twee dienstencentra: De<br />

Lindeboom en Het Sluisken. Deze activiteiten zijn toegankelijk<br />

<strong>voor</strong> iedereen, dus ook niet-georganiseerde<br />

ouderen en personen in een beginnende zorgsituatie<br />

zijn van harte welkom! Anderzijds vind je in de rubriek<br />

senioren algemene informatie die <strong>voor</strong>al ouderen aanbelangt.<br />

Activiteiten <strong>voor</strong> senioren vind je achteraan in<br />

de activiteitenkalender van het infoblad. <br />

vervoeren zodat ook zij verder kunnen deelnemen aan<br />

het sociaal leven. Door inzet van vrijwilligers kunnen zij<br />

hun boodschappen doen, hun bezoeken afleggen of gewoon<br />

eens een uitstapje maken.<br />

Dit infomoment is enerzijds bedoeld <strong>voor</strong> gebruikers<br />

van deze diensten om hen nog eens juist op de hoogte<br />

te brengen van de afspraken. Anderzijds zijn ook de<br />

chauffeurs die reeds rijden en de dispatchers welkom<br />

om ook <strong>voor</strong> hen de informatie up to date te houden.<br />

Mogelijke nieuwe kandidaat-vrijwilligers-chauffeurs zijn<br />

zeker ook welkom om hen mee over de spreekwoordelijke<br />

drempel te helpen en toe te treden tot de club.<br />

• Brand !!!<br />

Infomoment: 22 februari <strong>2010</strong> om 14 uur in dienstencentrum<br />

Het Sluisken<br />

Het zal je maar overkomen: een frituurketel die in brand<br />

vliegt of het vuur dat in de pan met spek slaat. Paniek?<br />

Of ga je passend<br />

reageren<br />

zodat verder<br />

onheil vermeden<br />

kan worden?<br />

Welke<br />

hulpmiddelen<br />

kan je best bij<br />

de hand hebben<br />

en hoe<br />

9


SENIOREN<br />

werken ze? Wat mag je zeker niet doen? De brandweer<br />

komt ons dat allemaal niet alleen vertellen maar ook demonstreren<br />

en als je wilt en durft, mag je zelf ook een<br />

brandje blussen.<br />

Wandelingen<br />

• Gezondheidswandelingen<br />

Het dienstencentrum organiseert iedere eerste<br />

woensdag van de maand (6 januari en 3 februari<br />

<strong>2010</strong>) een gezondheidswandeling. De wandelaars<br />

vertrekken om 14 uur vanuit het dienstencentrum <strong>voor</strong><br />

een tocht van ongeveer 5 kilometer langs rustige<br />

wegen in <strong>Brecht</strong>. Deelname is gratis.<br />

• Wandelingen met een natuurkundig of historisch<br />

tintje<br />

- Dorpswandeling Sint-Lenaarts<br />

Woensdag 20 januari <strong>2010</strong> vertrekken de wandelaars<br />

om 14 uur aan het parochiecentrum, Kerkstraat in<br />

Sint-Lenaarts. Wie geen vervoer heeft, kan om 13.30<br />

uur naar Het Sluisken komen om samen te rijden.<br />

- Dorpswandeling in Sint-Job-in-’t-Goor<br />

Woensdag 17 februari <strong>2010</strong> vetrekken de wandelaars<br />

om 14 uur aan dienstencentrum De Lindeboom, Kerklei<br />

18a in Sint-Job-in-‘t-Goor. Wie geen vervoer heeft,<br />

kan om 13.30 uur naar Het Sluisken komen om<br />

samen te rijden.<br />

Pannenkoekenbal en carnaval<br />

Dinsdag 16 februari <strong>2010</strong> om 13.30 uur<br />

In onze Oud-<br />

Kempense<br />

traditie is<br />

vastenavond<br />

verbonden<br />

met pannenkoeken.<br />

Wat<br />

moderner<br />

van aard,<br />

overgewaaid<br />

uit andere<br />

streken, is carnaval dat de laatste decennia hier zijn intrede<br />

heeft gedaan. Beide feesten hebben als achtergrond,<br />

nog eens flink uit de bol gaan, met de laatste<br />

10<br />

restjes van de winter om daarna de vastenperiode (een<br />

periode van schaarste) te starten. Dat is allemaal nostalgie,<br />

wat niet wil zeggen dat we daarop niet verder<br />

mogen borduren.<br />

Op dinsdag 16 februari <strong>2010</strong> om 13.30 uur is iedereen,<br />

verkleed of niet verkleed, welkom op het pannenkoekenbal<br />

en carnaval. Wie verkleed is, komt in aanmerking<br />

<strong>voor</strong> de titel<br />

prins of prinses carnaval.<br />

Onze turngroep<br />

geeft een<br />

demonstratie van enkele<br />

eenvoudige<br />

volksdansen en Okra<br />

<strong>Brecht</strong> laat je zien<br />

wat line-dansen is.<br />

Oh ja, pannenkoeken<br />

met suiker of stroop kosten 1,20 euro <strong>voor</strong> 2 stuks.<br />

Kaarten kopen kan aan de toog in het dienstencentrum<br />

vanaf midden januari <strong>2010</strong>. Enkele dj’s spelen ten dans<br />

om alles goed te laten verteren. Inkom is gratis.<br />

Bingo<br />

Iedere laatste donderdag van<br />

de maand (28 januari en 25 februari<br />

<strong>2010</strong> vanaf 13.30 uur)<br />

worden de getallen van 1 tot<br />

90 in een grote zak gestoken<br />

en haalt een onschuldige hand<br />

ze er één <strong>voor</strong> één uit. Jij moet<br />

zien of ze op jouw deelnemersformulier<br />

staan. Eens een<br />

rij vol moet je zo hard mogelijk<br />

‘BINGO’ roepen en daarna<br />

mag je een prijs van de prijzentafel<br />

kiezen. Zo eenvoudig is bingo-spelen. Een<br />

deelnemersblaadje kost 0,50 euro en het spel wordt vier<br />

maal per namiddag gespeeld.<br />

Vorming<br />

Heel wat cursussen die werden opgestart in september<br />

lopen de rest van het schooljaar door. Het is dus niet<br />

meer mogelijk je bij deze cursussen aan te sluiten. De<br />

nieuwe vormingen van het dienstencentrum vind je in<br />

de vormingskatern in dit infoblad. <br />

Gasthuisstraat 11, 2960 <strong>Brecht</strong> - Paul Driesen, 03 330 11 20, hetsluisken@ocmwbrecht.be<br />

Openingsuren: elke weekdag van 9 uur tot 16.30 uur


Dienstencentrum De Lindeboom<br />

Op 20 november 2009 werd de Lindeboom officieel<br />

ingehuldigd door de burgemeester en andere<br />

genodigden. Het startschot werd gegeven!<br />

Hopelijk mag de Lindeboom in <strong>2010</strong> uitgroeien tot een<br />

stevige en krachtige boom waarvan de wortels zich<br />

langzaam maar zeker verstrengelen in de Sint-Jobse<br />

gemeenschap. Het komende <strong>voor</strong>jaar heeft alvast heel<br />

wat activiteiten in petto!<br />

Infomomenten<br />

Het dienstencentrum de Lindeboom richt maandelijks<br />

een infomoment in waarin diverse thema’s aangesneden<br />

worden waarmee hopelijk een breed publiek bereikt<br />

wordt! De infomomenten zijn gratis en in januari<br />

en februari behandelen ze volgende onderwerpen:<br />

• Woon- en zorgcentrum Sint-Maria<br />

Infomoment: 21 januari <strong>2010</strong> om 14 uur in dienstencentrum<br />

de Lindeboom<br />

Beslissen om de stap te zetten naar een woon- en<br />

zorgcentrum (WZC) is niet eenvoudig. Het is loslaten<br />

van je vertrouwde omgeving en aangaan van een<br />

nieuwe uitdaging… Arielle Ceulemans, de verantwoordelijke<br />

van het WZC Sint-Maria in <strong>Brecht</strong>, zal je meer<br />

informatie geven over het WZC. Ze geeft weer hoe het<br />

er in Sint-Maria aan toe gaat: informatie over onthaal,<br />

opname, inrichting van jouw kamer,… Uiteraard geeft<br />

ze antwoord op al je vragen in verband met het WZC.<br />

• Erfenissen en successieplanning<br />

Infomoment: 23 februari <strong>2010</strong> om 14 uur in dienstencentrum<br />

de Lindeboom<br />

Er doen heel wat verhalen de ronde over erfenissen,<br />

schenkingen, successierechten, testamenten,… Maar<br />

hoe zit het nu juist in elkaar? Wat doe je best wel en<br />

wat niet? Een notaris uit de streek zal je hierover een<br />

deskundige uitleg geven. Hij maakt je wegwijs in de<br />

wettelijke mogelijkheden en beperkingen van erfenissen<br />

en successieplanning.<br />

Vorming<br />

Activiteiten rond vorming die de Lindeboom organiseert,<br />

kan je vinden in de afzonderlijke katern in dit infoblad.<br />

Op het programma staan alvast kalligrafie,<br />

Engelse les en een cursusreeks ‘Niet bang van de pc’.<br />

Informatie over deze vormingen kan je steeds bekomen<br />

bij de centrumleider.<br />

SENIOREN<br />

Wekelijkse activiteiten<br />

• Tai chi:<br />

zie info bij vorming<br />

• Kaartnamiddag:<br />

Elke woensdagmiddag komen enkele fervente kaarters<br />

samen in het dienstencentrum. Heb jij zin om samen<br />

met je vrienden ook een kaartje te komen leggen? Dan<br />

ben je op woensdagnamiddag welkom in de Lindeboom.<br />

• Gezelschapsspelen:<br />

Wat is er tijdens de wintermaanden gezelliger dan<br />

samen met anderen een gezelschapsspel te spelen bij<br />

een lekkere tas koffie? De Lindeboom stelt gratis enkele<br />

spelen ter beschikking, met dank aan de schenking<br />

van Club Derde Leeftijd die de spelen sponsorden.<br />

• Hobbyclub ‘de Babbelkous’:<br />

Zin in een gratis ontspannendenamiddag<br />

handwerken of<br />

creatief bezig zijn<br />

rond een bepaald<br />

thema (bij<strong>voor</strong>beeld<br />

feestdagen, sieraden,<br />

patchwork,…)?<br />

Je bent elke maandagnamiddagwelkom<br />

bij de Babbelkous van 13.15 uur tot 16 uur in de<br />

Lindeboom. Breng je eigen handwerk mee. Bij een lekkere<br />

tas koffie praten we bij. De aanwezige vrijwilligster<br />

geeft advies en organiseert op regelmatige tijdstippen<br />

nieuwe creatieve technieken. Je kan vrijblijvend deelnemen<br />

aan de creatieve thema’s en je betaalt de kostprijs<br />

van de basismaterialen.<br />

Maandelijkse activiteiten<br />

• Bingo:<br />

Elke 3de donderdag van de maand is het bingotijd! We<br />

spelen een 4-tal rondes op een namiddag die start om<br />

13.30 uur. De deelname per ronde kost 0,50 euro.<br />

• Marktgroepje:<br />

Wil jij eens graag naar de markt gaan maar heb je geen<br />

zin om alleen te gaan? Heb je zin in een leuke babbel<br />

bij een lekker tasje koffie? We spreken elke 2de woens-<br />

11


SENIOREN<br />

dag van de maand om 13.30 uur af in de cafetaria van<br />

de Lindeboom en gaan samen naar de markt. Geraak<br />

je niet op eigen krachten in het dienstencentrum, geef<br />

dan even een seintje aan de centrumleider.<br />

12<br />

• Line Dance:<br />

Zie info bij vorming.<br />

• Wandeltochten:<br />

Zie info bij vorming. <br />

Kerklei 18a, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor - Bart Neefs, 03 667 14 00 of 0474 49 59 65,<br />

bartneefs@ocmwbrecht.be - Openingsuren: elke weekdag van 9.30 uur tot 16.30 uur<br />

Tussenkomst in de oppasdienst <strong>voor</strong> ouderen,<br />

zieken en gehandicapten<br />

Zowel mutualiteiten als verpleegdiensten, zoals het<br />

Wit-Geel Kruis, organiseren een oppasdienst<br />

<strong>voor</strong> bejaarden, zieken of gehandicapten aan<br />

huis. Het gaat er hierbij om dat een vrijwillige medewerker<br />

de zieke of bejaarde gezelschap komt houden zodat<br />

de mantelzorgers die normaal <strong>voor</strong> hen zorgen ook<br />

eens de kans krijgen er even, <strong>voor</strong> enkele uren, tussenuit<br />

te zijn.<br />

De oppasser is gewoon aanwezig, slaat een babbeltje,<br />

leest <strong>voor</strong> uit boek of krant, gaat even mee wandelen<br />

en zorgt zo <strong>voor</strong> sociaal contact. Mee zorg dragen <strong>voor</strong><br />

de maaltijd of medicatie en helpen bij het zich verplaatsen<br />

om naar het toilet te gaan, behoren ook tot de mogelijkheden<br />

van de oppas. De oppas is geen vervanger<br />

van professionele hulp en zal dus geen huishoudelijke<br />

taken of lichamelijke verzorging op zich nemen.<br />

Voor wie wil aanvragen<br />

Wie gebruik wil maken van deze oppasdiensten went<br />

zich best tot de sociale dienst van zijn ziekenfonds. Hier<br />

kan je uitleg bekomen over kostprijs en de wijze van<br />

aanvragen.<br />

Voor wie wil oppassen<br />

Wie zich geroepen voelt om enkele uren van zijn vrije<br />

tijd als oppas te besteden, kan ook best contact opnemen<br />

met de sociale dienst van zijn mutualiteit. Kandidaten<br />

krijgen de nodige vorming en begeleiding zodat<br />

zij op een deskundige manier kunnen omgaan met de<br />

zieke, gehandicapte of bejaarde.<br />

Het OCMW – via de lokale dienstencentra Het Sluisken<br />

en De Lindeboom – ondersteunt deze vorm van thuiszorg<br />

door middel van een financiële toelage. Personen<br />

of gezinnen die gebruik maken van een oppasdienst<br />

<strong>voor</strong> zieken, gehandicapten of bejaarden kunnen aan<br />

de hand van de rekeningen een tussenkomst van 1,25<br />

euro per uur bekomen en dit <strong>voor</strong> de eerste 100 uren<br />

waarvan zij in de loop van het jaar gebruik maakten.<br />

De maximale toelage komt op 125 euro per jaar.<br />

Hoe aanvragen?<br />

Voor het indienen van de aanvragen kan je je wenden<br />

tot de centrumleider, tijdens de openingsuren van het<br />

informatiepunt op maandag- woensdag- en vrijdag<strong>voor</strong>middag<br />

telkens van 9 uur tot 12 uur. <br />

Zitdag rijksdienst <strong>voor</strong> pensioenen<br />

Als je op pensioen gaat, komt daar heel wat administratie<br />

bij kijken. Ook wanneer je al op pensioen<br />

bent, moeten er regelmatig formulieren ingevuld<br />

worden of zit je nog met vragen. Tijdens de zitdag van<br />

de rijksdienst <strong>voor</strong> pensioenen kan je al je vragen stellen<br />

over je rustpensioen en overlevingspensioen als<br />

werknemer en de inkomensgarantie <strong>voor</strong> ouderen.<br />

De zitdag gaat door iedere 2de dinsdag van de maand<br />

van 9 uur tot 11 uur in de Werkwinkel, Gasthuisstraat<br />

42 in <strong>Brecht</strong>. Voor volgende zaken kan je er terecht:<br />

- elektronisch indienen van jouw aanvraag om<br />

pensioen;<br />

- uitleg over briefwisseling of een beslissing die je van<br />

hen kreeg;<br />

- invullen van formulieren<br />

- uitleg over de betaling van jouw pensioen als werknemer<br />

en/of als zelfstandige of jouw inkomensgarantie


<strong>voor</strong> ouderen; op basis van jouw beslissing geven ze<br />

je desgewenst een raming van het netto bedrag van<br />

je pensioen;<br />

- informatie over een beroepsactiviteit die je na jouw<br />

pensionering nog wil uitoefenen;<br />

- informatie over de weerslag van feitelijke scheiding<br />

en echtscheiding op je pensioen;<br />

- zelfs wanneer je nog lang niet aan pensioen denkt,<br />

geeft de rijksdienst <strong>voor</strong> pensioenen je raad over de<br />

gevolgen die een bepaalde beslissing tijdens jouw<br />

loopbaan <strong>voor</strong> je latere pensioen kan hebben (je<br />

Vanaf 1 januari <strong>2010</strong> veranderen de openingsuren<br />

van het onthaal van de politiepost in <strong>Brecht</strong>. De<br />

openingsuren van het onthaal zijn zo aangepast<br />

dat ze maximaal overeenkomen met de openingsmomenten<br />

van het gemeentehuis. Vanaf nu kan je tijdens<br />

SENIOREN<br />

overweegt bij<strong>voor</strong>beeld tijdskrediet te nemen; deeltijds<br />

te gaan werken; een brugpensioen te aanvaarden;<br />

een loopbaan in het buitenland; van job te<br />

veranderen of een job aan te nemen aan een lager<br />

loon dan <strong>voor</strong>heen,…);<br />

- er<strong>voor</strong> zorgen dat je een uittreksel van je individuele<br />

rekening of een raming van je pensioenrechten<br />

(vanaf de leeftijd van 55 jaar) wordt toegestuurd.<br />

www.rvp.fgov.be of<br />

www.kenuwpensioen.be <br />

POLITIE / BRANDWEER<br />

Wijziging openingsuren onthaal politie<br />

de weekdagen ’s namiddags op afspraak terecht bij het<br />

onthaal van de politie, op woensdag kan dit zonder een<br />

afspraak te maken. Op maandagavond houdt de politie<br />

vanaf nu ook een vaste avondzitting van 18 uur tot 20<br />

uur.<br />

Onthaalpunt Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat/Zon<br />

Centraal<br />

onthaalpunt<br />

24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24<br />

Politiepost VM 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30<br />

BRECHT NM Na afspraak Na afspraak Na afspraak Na afspraak Na afspraak -----------<br />

Avond 18 - 20 ---------------- ---------------- ---------------- ----------------<br />

Wijkbureel Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

Het wijkbureel van de politie bevindt zich in het administratief<br />

centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor. Dit wijkbureel is<br />

geopend op maandag- en donderdagavond van 18 uur<br />

tot 20 uur. Je kan er terecht <strong>voor</strong> alle zaken waar<strong>voor</strong> je<br />

normaal bij de politie moet zijn.<br />

Politie Brech, Venusstraat 22, 03 313 02 02<br />

politie@politie-<strong>voor</strong>kempen.be <br />

13


POLITIE / BRANDWEER<br />

Bluswagen <strong>voor</strong> snelle interventie<br />

Het arsenaal van het vrijwillig brandweerkorps is<br />

uitgebreid met een moderne blusbrandweerwagen<br />

die ingezet kan worden bij branden en ongevallen.<br />

Commandant Guy Van Bavel stelde het<br />

nieuwe voertuig <strong>voor</strong> op 26 november 2009 in de<br />

brandweerkazerne van <strong>Brecht</strong>. Het voertuig kostte<br />

250.000 euro waarvan de helft wordt betaald met subsidies.<br />

Het voertuig draagt 2.500 liter bluswater en 200<br />

liter schuim en het is uitgerust met hydraulisch reddingsmateriaal.<br />

Dit is ideaal <strong>voor</strong> interventies bij ongevallen<br />

waar brandgevaar is. Door de hoge snelheid is<br />

het voertuig vlug inzetbaar bij branden. <br />

ER WORDT GEWERKT<br />

Planning werken <strong>Gemeente</strong>plaats<br />

De wegenwerken aan de Mudaeusstraat zijn intussen<br />

gestart. Op 5 januari <strong>2010</strong> start de aannemer<br />

met de tweede fase: de werken aan de<br />

<strong>Gemeente</strong>plaats.<br />

Eerst wordt de riolering (RWA en DWA) geplaatst in de<br />

Mudaeusstraat. De straat krijgt hierna een <strong>voor</strong>lopige<br />

verharding van steenslag en wordt hiermee bereikbaar<br />

<strong>voor</strong> alle verkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden<br />

wordt tegelijkertijd de <strong>Gemeente</strong>plaats vrijgemaakt<br />

van obstakels: de bomen en treinbielsen.<br />

Vervolgens wordt gestart met de rioleringwerken aan<br />

de kant van de Lessiustraat aan de onpare zijde. Hierbij<br />

wordt de <strong>Gemeente</strong>plaats afgesloten <strong>voor</strong> autoverkeer<br />

aan de kant van de Lessiusstraat. Vervolgens wordt gestart<br />

met de rioleringswerken aan de pare kant, daarna<br />

de rioleringswerken aan de kant van de Hendrik<br />

Schoofsstraat. Na de plaatsing van de riolering wordt<br />

steeds een minder-hinder-steenslag aangebracht. De<br />

parkeerzone achter het oud gemeentehuis zal als laatste<br />

worden heraangelegd. <br />

Werken <strong>Brecht</strong><br />

Info over werken in <strong>Brecht</strong> vind je op de website<br />

www.wegenwerken.be. Selecteer bij provincie ‘Antwerpen’<br />

en bij gemeente ‘<strong>Brecht</strong>’ en druk op zoek. Daarna<br />

krijg je alle wegenwerken in de gemeente <strong>Brecht</strong>.<br />

14


Stijging prijs huisvuilzakken<br />

Vanaf 1 januari <strong>2010</strong> stijgt de prijs van de huisvuilzakken<br />

<strong>voor</strong> restafval van onze gemeente. Vanaf<br />

dan betaal je 2 euro per huisvuilzak van 60 liter<br />

(40 euro <strong>voor</strong> een rol van 20 zakken). De gemeente gaat<br />

hier uit van het principe: de vervuiler betaalt. Hoe meer<br />

huisvuil je hebt, hoe meer je dus zal moeten betalen, let<br />

er daarom op dat je jouw afval goed sorteert. De prijs<br />

<strong>voor</strong> de blauwe zakken <strong>voor</strong> het PMD afval en <strong>voor</strong> de<br />

stickers <strong>voor</strong> je GFT+-container veranderen niet.<br />

Ophaling oud papier en oud ijzer<br />

Verkoop compostbakken<br />

Om het thuiscomposteren nog meer te stimuleren<br />

en <strong>voor</strong>al ook vlotter te laten verlopen, biedt de<br />

gemeente in samenwerking met IGEAN milieu<br />

& veiligheid nu tijdelijk compostbakken aan <strong>voor</strong> 49<br />

euro. De marktprijs van dergelijke bakken bedraagt normaal<br />

90 euro.<br />

Deze compostbakken bestaan uit volledig gerecycleerde<br />

kunststof en hebben een inhoud van ongeveer<br />

1.300 liter. Ze zijn gemakkelijk te monteren en de drie<br />

<strong>voor</strong>planken zijn afneembaar. Zo kan je de bakken gemakkelijk<br />

vullen en het materiaal er gemakkelijk uitha-<br />

Ja, ik ben geïnteresseerd in de aankoop van 1 of meerdere compostbak(ken).<br />

ONS MILIEU<br />

Opgelet:<br />

De postbodes van <strong>Brecht</strong> hebben gevraagd om je<br />

GFT+-container en huisvuilzakken niet <strong>voor</strong> je brievenbus<br />

te plaatsen. Op de ophaaldag moet je de<br />

GFT+-container met de wielen en het handvat naar de<br />

straatkant plaatsen. <br />

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6<br />

SINT-JOB I SINT-JOB IIb SINT-JOB IIa OVERBROEK BRECHT ST.-LENAARTS<br />

21 januari 21 januari 16 januari 10 januari 30 januari 2 januari<br />

18 februari 18 februari 20 februari 7 februari 27 februari 6 februari<br />

Oud ijzer - 27 februari 27 februari 27 februari -<br />

len. Uiteraard zijn de bakken rotvrij, zeer weerbestendig<br />

en worden ze niet beïnvloed door zuren, zouten of de<br />

microbiële werking van de compost.<br />

Wil jij een compostbak? Dan ben je wel verplicht je hier<strong>voor</strong><br />

vóór 15 februari <strong>2010</strong> in te schrijven met volgende<br />

inschrijvingsstrook. In de loop van februari zal je hier<strong>voor</strong><br />

dan een factuur ontvangen. De compostbakken<br />

zullen vanaf 5 april <strong>2010</strong> afgehaald kunnen worden in<br />

de gemeentemagazijnen, Van Pulstraat 15 in <strong>Brecht</strong>.<br />

Ik wens .............................. compostbak(ken) aan te kopen.<br />

Naam: .........................................................................................................................................................................<br />

Straat: ................................................................................................. <strong>Gemeente</strong>: ...................................................<br />

tel.:..................................................... e-mail: ...........................................................................................................<br />

Bezorg deze inschrijvingsstrook vóór 15 februari <strong>2010</strong> aan:<br />

Dienst afval & duurzaamheid, aankoop compostbak, Van Pulstraat 15, 2960 <strong>Brecht</strong>, duurzaamheidbrecht@<br />

brecht.be<br />

15


ONS MILIEU<br />

Streekeigen bomen en struiken<br />

Wil jij bomen of struiken aanplanten? Kies dan<br />

<strong>voor</strong> autochtoon plantmateriaal en/of streekeigen<br />

soorten. Dit zijn soorten die van nature<br />

<strong>voor</strong>komen in een bepaalde streek. Ze sluiten goed aan<br />

bij het bestaande landschap en zijn aangepast aan het<br />

lokale klimaat en de plaatselijke bodem. De gemeente<br />

<strong>Brecht</strong> heeft deze streekeigen bomen opgelijst.<br />

De gemeente <strong>Brecht</strong> keurde een lijst van streekeigen<br />

bomen en struiken goed <strong>voor</strong> onze gemeente. Deze lijst<br />

is gebaseerd op de nieuwe brochure ‘Plant-Wijzer’ van<br />

de provincie Antwerpen, het GNOP van de gemeente<br />

<strong>Brecht</strong> en relevante literatuur. De gearceerde soorten<br />

worden beschouwd als typisch <strong>voor</strong> onze streek.<br />

Fruitbomen werden niet in de lijst opgenomen maar verdienen<br />

evenveel aandacht. We denken hierbij onder<br />

meer aan oude soorten zoals de kweepeer (Cydonia<br />

oblonga) en de mispel (Mespilus germanica), naast andere<br />

soorten die zo goed als verdwenen zijn. Voor meer<br />

informatie over oude en lokale fruitrassen kan je terecht<br />

bij de Nationale Boomgaardenstichting (www.boom<br />

gaardenstichting.be).<br />

Lijst streekeigen bomen en struiken (college 30/11/2009):<br />

16<br />

Meer gegevens over autochtone en streekeigen bomen<br />

en struiken kan je terugvinden op de website van de gemeente<br />

<strong>Brecht</strong> (www.brecht.be), met onder meer een<br />

verwijzing naar de brochure ‘Plant-Wijzer’, uitgave van<br />

de deputatie van de provincie Antwerpen (editie 2009).<br />

Beuk (fagus sylvatica) Ruwe berk (Betula pendula)<br />

Brem (Cytisus scoparius) Ruwe iep (Ulmus glabra)<br />

Eenstijlige meidoorn (Crataegus Monogyna) Schietwilg (Salix alba)<br />

Esp, ratelpopulier (Populus tremula) Sleedoorn (Prunus spinosa)<br />

Fladderiep, steeliep (Ulmus laevis) Spaanse aak of veldesdoorn (Acer campestre)<br />

Gaspeldoorn (Ulex europaeus) Sporkenhout, vuilboom (Rhamnus frangula of Frangula alnus)<br />

Gelderse roos (Viburnum opulus) Tamme kastanje (Castanea sativa)<br />

Geoorde wilg (Salix aurita) Vlier (Sambucus nigra)<br />

Gewone es (Fraxinus excelsior) Vogelkers (Prunus padus)<br />

Gladde iep (Ulmus minor) Walnoot, okkernoot, noteboom (Juglans regia)<br />

Grauwe wilg (Salix cinerea) Waterwilg, boswilg (Salix caprea)<br />

Haagbeuk (Carpinus betulus) Wegedoorn (Rhamnus catharticus)<br />

Hazelaar (Corylus avellana) Wilde appel (Malus sylvestris)<br />

Hondsroos (Rosa canina) Wilde gagel (Myrica gale)<br />

Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum)<br />

Kraakwilg (Salix fragilis) Winterlinde, kleinbladlinde (Tilia cordata)<br />

Liguster (Ligustrum vulgare) Zachte berk (Betula pubescens)<br />

Lijsterbes (Sorbus aucuparia) Zoete kers, kriek (Prunus avium)<br />

Peer (Pyrus communis) Zomereik (Quercus robur)<br />

Rode kamperfoelie (Lonicera Xylosteum) Zwarte els (Alnus glutinosa)<br />

Rode kornoeltje (Cornus Sanguinea)<br />

René Van Dessel, dienst grondgebiedzaken afdeling milieu, <strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 64<br />

rene.vandessel@brecht.be


Tal van vergunningen lopen in 2011 af. Om te<br />

<strong>voor</strong>komen dat de aanvragen tot hernieuwing<br />

van deze vergunningen allemaal samenkomen,<br />

werden de termijnen om de hernieuwingen in te dienen,<br />

verlengd tot 48 maanden <strong>voor</strong> het verstrijken van de<br />

vergunning. Wacht dus niet af tot het laatste moment<br />

en dien je aanvraag tijdig in!<br />

Over welke vergunningen gaat het?<br />

Het gaat over alle vergunningen die ten laatste op 1<br />

september 2011 aflopen en <strong>voor</strong> alle aktenames verleend<br />

ingevolge de aangifte in het kader van de nieuwe<br />

indelingslijst van VLAREM in 1991 waar<strong>voor</strong> op 7 januari<br />

1991 akte werd genomen <strong>voor</strong> 30 jaar. Door een<br />

wijziging in de milieuwetgeving werden alle milieuvergunningen<br />

die op 1 september 1991 nog langer liepen<br />

dan 20 jaar teruggebracht tot 1 september 2011. Al<br />

deze aktes van 7 januari 1991 vervallen dus van<br />

rechtswegen op 1 september 2011.<br />

Wanneer verlengen?<br />

De hernieuwingen moeten normaal gezien gebeuren<br />

tussen de 18 en 12 maanden <strong>voor</strong> het verval (1 sep-<br />

ONS MILIEU<br />

Massaal verval milieuvergunningen in 2011<br />

Jeugdboekenweek quiz<br />

In samenwerking met de gemeentelijke welzijnsdienst en de <strong>Brecht</strong>se scholen<br />

organiseert de bibliotheek tijdens de jeugdboekenweek de <strong>voor</strong>ronde<br />

van een fantastische quiz <strong>voor</strong> de kinderen van het 5e en het 6e leerjaar.<br />

Samen met de andere deelnemende bibliotheken worden in de maanden januari<br />

en februari van <strong>2010</strong> deze <strong>voor</strong>rondes van de quiz gehouden. Voor<br />

<strong>Brecht</strong> is 30 januari <strong>2010</strong> quiz-dag. Elke bibliotheek stuurt vervolgens haar<br />

winnende ploeg naar de finaleronde in Laakdal op 28 maart <strong>2010</strong>.<br />

Aan de quiz wordt een goed doel gekoppeld, waar<strong>voor</strong> de kinderen door<br />

middel van sponsorformulieren geld inzamelen. Dit goede doel is het project<br />

Pedro Pernambuco in het Noord-Oosten van Brazilië. Het gaat om<br />

een leesbevorderingsproject dat zorgt <strong>voor</strong> de verdeling van boeken aan<br />

de lokale scholen en hun bibliotheken.<br />

Wij <strong>wensen</strong> onze deelnemers in ieder geval nu reeds veel succes! <br />

tember 2011), dus vanaf 1 maart <strong>2010</strong> en uiterlijk 1<br />

september <strong>2010</strong>. Er worden grote pieken van aanvragen<br />

verwacht. Daarom werd de termijn om de hernieuwingen<br />

in te dienen uitzonderlijk verlengd tot 48<br />

maanden <strong>voor</strong> het verstrijken van de vergunning om<br />

deze hernieuwingen al vanaf 1 september 2009 mogelijk<br />

te maken.<br />

We raden iedereen aan om niet tot het laatste moment<br />

te wachten met het indienen van je aanvraag maar dit<br />

te doen binnen het eerste kwartaal van volgend jaar.<br />

Het niet tijdig (kunnen) behandelen van deze aanvragen<br />

geeft aanleiding tot weigering van de vergunning in<br />

eerste aanleg, met mogelijke beroepsprocedures als<br />

gevolg. Om dit te vermijden, is het dus van belang om<br />

je aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.<br />

Wendy Neiryck, dienst grondgebiedzaken,<br />

afdeling milieu, <strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 63<br />

wendy.neirynck@brecht.be <br />

NIEUWS UIT DE BIB<br />

17


JEUGDWERKINGBRECHT.BE<br />

Jeugdraad<br />

15 jaar jeugdraad<br />

De jeugdraad is 15 jaar oud en dat wordt gevierd!<br />

Op 17 februari <strong>2010</strong> vindt er in de twee jeugdhuizen<br />

van de gemeente een filmnamiddag<br />

plaats en op 19 februari <strong>2010</strong> houden we de dag en<br />

nacht van de jeugd. Meer informatie over deze feestelijke<br />

gebeurtenis vind je verderop in deze <strong>Brecht</strong>s-<br />

Nieuws!<br />

Jeugdraad<br />

Op donderdag 28 januari <strong>2010</strong> zal de eerste jeugdraad<br />

plaatsvinden met daarop volgend een heuse nieuwjaarsreceptie.<br />

De jeugdraad gaat van start om 20 uur in<br />

het zaaltje van café Den Bizzoe. De agenda <strong>voor</strong> deze<br />

vergadering en het verslag van de vorige jeugdraad kan<br />

je terugvinden op onze website www.jeugdwerkingbrecht.be.<br />

Naast de vaste leden van de jeugdraad zijn<br />

ook alle geïnteresseerde jongeren van onze gemeente<br />

hartelijk welkom <strong>voor</strong> een hapje en een drankje!<br />

Elke 4de donderdag van de maand komt de jeugdraad<br />

samen om te vergaderen, enkel in de maanden december,<br />

juli en augustus is er geen jeugdraad. De volgende<br />

jeugdraden zijn op 25 februari en 25 maart <strong>2010</strong>.<br />

Quiz<br />

Naar jaarlijkse traditie zal ook dit<br />

jaar de quiz van de jeugdraad<br />

doorgaan. Deze zal plaatsvinden<br />

op vrijdag 12 februari <strong>2010</strong> in het<br />

gemeenschapscentrum van<br />

<strong>Brecht</strong>. Dit jaar zal het echter<br />

geen muziekquiz meer zijn, maar<br />

een algemene quiz op maat van<br />

de jeugd in <strong>Brecht</strong>.<br />

Teerfeest<br />

18<br />

Op vrijdag 26 februari <strong>2010</strong> zal het<br />

teerfeest van de jeugdraad plaatsvinden.<br />

Hierop zijn alle jeugdverenigingen<br />

van <strong>Brecht</strong> van harte<br />

welkom <strong>voor</strong> een lekker diner, een<br />

drankje en later op de avond kan<br />

er een danspasje geplaatst worden.<br />

<br />

A G E N D A<br />

25 januari <strong>2010</strong>: Online inschrijven grabbel- en<br />

swappas krokusvakantie<br />

28 januari <strong>2010</strong>: Nieuwjaarsreceptie jeugdraad<br />

1 februari <strong>2010</strong>: Inschrijven grabbel- en swappas<br />

krokusvakantie op de jeugddienst<br />

12 februari <strong>2010</strong>: Quiz van de jeugdraad<br />

17 februari <strong>2010</strong>: Filmnamiddag (15 jaar jeugdraad)<br />

19 februari <strong>2010</strong>: Dag en nacht van de jeugd<br />

(15 jaar jeugdraad)<br />

25 februari <strong>2010</strong>: Jeugdraad<br />

26 februari <strong>2010</strong>: Teerfeest jeugdraad<br />

Meer info over de jeugdactiviteiten: Wouter<br />

Vandewal, Gasthuisstraat 32, 03 660 28 34<br />

wouter.vandewal@brecht.be<br />

Grabbel- en Swappas<br />

krokusvakantie<br />

Ben je geboren vanaf<br />

1998 tot en met 2004,<br />

dan kan je een grabbelpas<br />

aanschaffen <strong>voor</strong> 3,75<br />

euro. Als je geboren bent<br />

vanaf 1994 tot en met 1997,<br />

dan kan je de trotse eigenaar<br />

worden van een swappas<br />

<strong>voor</strong> 3,75 euro. Je kan de pas<br />

aankopen op de jeugd- en<br />

sportdienst en in het administratief centrum in Sint-Job-<br />

In-'t-Goor. Breng wel een recente pasfoto mee. Je kan<br />

er ook eentje aanvragen via de online inschrijfpagina.<br />

Bij je aankoop krijg je een zakboekje vol ideeën om elke<br />

vakantie nog prettiger te maken! Je vindt er niet alleen<br />

tips en adressen in<br />

terug, maar ook kortingen<br />

die het hele<br />

jaar door gelden. Met<br />

je Grabbel- of Swappas<br />

krijg je ook kortingen<br />

bij sportweken, creasportweken, en film- of<br />

theater<strong>voor</strong>stellingen in het gemeenschapscentrum.


Maandag 15 februari: ski- en snowboarddag<br />

– 10 tot 18 jaar<br />

Heb je nog nooit op ski's of<br />

een snowboard gestaan?<br />

Zou je eens graag proberen<br />

hoe het voelt van een berg<br />

te glijden op latten of op<br />

een plank? Dan is dit je<br />

kans! Ook als je al geskied<br />

of geboard hebt, is deze<br />

dag ideaal om je techniek bij te schaven. Voor meer informatie<br />

kan je terecht op www.sportiefbrecht.be.<br />

Woensdag 17 februari: filmnamiddag<br />

(15 jaar jeugdraad) – 12 tot 16 jaar<br />

Omdat de jeugdraad ondertussen 15 jaar bestaat, organiseren<br />

ze samen met de twee jeugdhuizen een filmnamiddag<br />

<strong>voor</strong> alle swappers van <strong>Brecht</strong>. Dit gaat door<br />

in jeugdhuis Den Dijk en jeugdhuis ’t Jop.<br />

We bieden je niet enkel een gezellige namiddag aan, je<br />

kan ook zelf kiezen welke films er getoond zullen worden.<br />

Dat kan via een poll op onze netlogpagina, daar<strong>voor</strong><br />

ga je naar www.netlog.be en zoek je de pagina van<br />

jeugddienst <strong>Brecht</strong>. Je kan de juiste link ook vinden op<br />

www.jeugdwerkingbrecht.be.<br />

Donderdag 18 februari: Speelstad – 6 tot<br />

14 jaar<br />

Wil jij een hele dag spelen in een reuzengroot ballen-<br />

Op zaterdag 16 januari <strong>2010</strong> gaat in Malle Salphenkermis<br />

door. Naar jaarlijkse traditie legt de<br />

jeugddienst bussen in <strong>voor</strong> alle feestgangers<br />

van <strong>Brecht</strong>, zodat zij op een veilige manier naar Salphenkermis<br />

en terug geraken. Er zijn verschillende hal-<br />

JEUGDWERKINGBRECHT.BE<br />

bad, ravotten op springkastelen, klimmen en klauteren<br />

op hangbruggen, een toertje maken met de botsauto’s,<br />

griezelen in een spookhuis en nog veel meer? Ga dan<br />

zeker met ons mee naar Speelstad <strong>voor</strong> een dagje plezier.<br />

En dat aan een zacht prijsje!<br />

Vrijdag 19 februari: Dag en nacht van de<br />

jeugd (15 jaar jeugdraad)<br />

Deze dag biedt <strong>voor</strong> ieder wat wils. De Grabbelaars<br />

onder ons kunnen in de <strong>voor</strong>middag OF namiddag hun<br />

creatieve geest boven halen om de leukste dingen met<br />

snoep te maken. Ooit al een snoeptrein zien rijden of<br />

een spekkenboot zien varen? We maken het allemaal!<br />

Nadien kan je ermee<br />

pronken bij je ouders<br />

om het daarna natuurlijk<br />

lekker op te eten.<br />

In de namiddag kunnen<br />

de Swappers vanaf 13<br />

jaar genieten van snelheid<br />

en thrills bij een<br />

rondje karten. Wil je je<br />

volledig laten gaan op<br />

een raceparcour en je<br />

vrienden/vriendinnen een poepje laten ruiken? Twijfel<br />

dan niet en ga met ons mee naar het kartcircuit! Dit uiteraard<br />

aan een speciale Swapprijs.<br />

’s Avonds wordt er een fuif georganiseerd die zal doorgaan<br />

in ’t Centrum van Sint-Lenaarts. Hoe of wat dit<br />

juist zal worden, delen we je later mee. <br />

Met de feestbus naar Salphenkermis<br />

tes <strong>voor</strong>zien in Sint-Job-In-'t-Goor, <strong>Brecht</strong> en in Sint-Lenaarts.<br />

Deze feestbussen zijn gratis <strong>voor</strong> iedereen die<br />

in <strong>Brecht</strong> woont!<br />

In onderstaande tabel vind je de stopplaatsen en de<br />

uren van de verschillende feestbussen:<br />

Bustoer 1 2 1<br />

’t Goorhof 20.20 uur 21.15 uur / 3 uur 5 uur .<br />

Trapke Op 20 uur 21.35 uur 23.50 uur 2.40 uur 4.40 uur<br />

’t Hoefijzer 19.50 uur 21.45 uur 23.40 uur 2.30 uur 4.30 uur<br />

De Kroon 19.40 uur 21.55 uur 23.30 uur 2.20 uur 4.20 uur<br />

’t Peerdshof (Louis) 19.30 uur 22.05 uur 23.20 uur 2.10 uur 4.10 uur<br />

Den Bizzoe 19.15 uur 22.20 uur 23.05 uur 1.55 uur 3.55 uur<br />

Salphenkermis 20.55 uur 22.40 uur 0.15 uur 1.30 uur 3.30 uur<br />

1 = Sint-Lenaarts > <strong>Brecht</strong> > Sint-Job > Malle 2 = Sint-Job > <strong>Brecht</strong> > Sint-Lenaarts > Malle<br />

19


VORMINGSAANBOD<br />

Vormingsoverzicht <strong>2010</strong><br />

Ook als je al lang niet meer naar school moet, wil<br />

je nog wel eens iets leren. In <strong>Brecht</strong> organiseren<br />

verschillende instanties allerlei vormingsactiviteiten.<br />

Je vindt ze in dit overzicht allemaal op een rijtje.<br />

Computer<br />

11/01/<strong>2010</strong> of 14/01/<strong>2010</strong><br />

Het DEF van de PC<br />

Dienstencentrum Het Sluisken om 9.15 uur of 13.15 uur<br />

€ 25 (5 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03 330 11 20<br />

Voor wie reeds het ABC gevolgd heeft, is dit een vervolg.<br />

14/01/<strong>2010</strong><br />

Inleiding tot het Internet en E-mail<br />

Dienstencentrum Het Sluisken om 13.15 uur<br />

€ 25 (4 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03 330 11 20<br />

We geven een korte weergave van wat het internet is en<br />

hoe je via het wereldwijde web kan mailen.<br />

18/01/<strong>2010</strong> of 19/01/<strong>2010</strong><br />

Het ABC van de PC<br />

Dienstencentrum Het Sluisken om 9.15 uur<br />

€ 25 (5 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03 330 11 20<br />

Een cursus <strong>voor</strong> absolute beginners in het computergebruik.<br />

22/02/<strong>2010</strong><br />

Kennismaking met de PC: hardware<br />

Dienstencentrum de<br />

Lindeboom van 9.30<br />

uur tot 11 uur<br />

gratis (1 les)<br />

Bart Neefs tel. 03 667<br />

14 00<br />

Hardware duidt, in de<br />

computertechniek, de<br />

fysieke componenten<br />

aan die in de computer<br />

een rol spelen.<br />

20<br />

02/03/<strong>2010</strong><br />

Kennismaking met de PC: software<br />

Dienstencentrum de Lindeboom van 9.30 uur tot 11 uur<br />

gratis (1 les)<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

Software of programmatuur zijn termen <strong>voor</strong> alle computerprogramma’s<br />

en zaken die niet aanwezig zijn bij<br />

het starten van de pc, maar achter geladen worden, bij<strong>voor</strong>beeld<br />

Windows 2007, Microsoft Office, ...<br />

08/03/<strong>2010</strong><br />

Werken met een PC<br />

Dienstencentrum de Lindeboom van 9.30 uur tot 11 uur<br />

gratis (1 les)<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

Tijdens de kennismaking trachten we je een idee mee te<br />

geven waar<strong>voor</strong> een pc allemaal gebruikt kan worden.<br />

16/03/<strong>2010</strong><br />

Wat is internet? Wat is mail?<br />

Dienstencentrum de Lindeboom van 9.30 uur tot 11 uur<br />

gratis (1 les)<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

We geven een korte weergave van wat het internet is en<br />

hoe je via het wereldwijde web kan mailen.<br />

22/03/<strong>2010</strong> of 29/03/<strong>2010</strong><br />

Zelf even aan de slag: een inleiding tot …<br />

Dienstencentrum de Lindeboom van 9.30 uur tot 11 uur<br />

gratis (2 lessen)<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

Je neemt zelf plaats achter de pc en de lesgever zal je<br />

de eerste computervaardigheden bijbrengen: het werken<br />

met de muis, kijken naar de programma’s op de pc,<br />

het opstarten en afsluiten en zo meer.<br />

Creatief<br />

26/02/<strong>2010</strong><br />

Kalligrafie<br />

Dienstencentrum de Lindeboom op vrijdagnamiddag<br />

van 13.30 uur tot 16 uur<br />

€ 55 (10 lessen)<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

De ware schrijfkunst wordt nog altijd, zoals eeuwen geleden,<br />

met de hand en een pen bedreven.


Elke donderdag<br />

Hobbytechnieken<br />

Dienstencentrum Het Sluisken om 13.30 uur<br />

gratis<br />

Paul Driesen tel. 03 330 11 20<br />

07/01, 14/01 en 21/01: Zelf sokken, wanten en sjaals<br />

breien (in samenwerking met OKRA)<br />

04/02 en 11/02: Zelf juwelen maken met allerlei parels<br />

(in samenwerking met OKRA)<br />

Gezondheid<br />

08/01/<strong>2010</strong><br />

Werken met kruiden<br />

Dienstencentrum Het Sluisken van 13.30 uur tot 16 uur<br />

€ 5 per les (4 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03 330 11 20.<br />

Kiemen, basis <strong>voor</strong> gezonde voeding (08/01/<strong>2010</strong>)<br />

Zelf maken van lipbalsem (05/02/<strong>2010</strong>)<br />

Zelf maken van dubbele-componenten-badgel<br />

(05/03/<strong>2010</strong>)<br />

Zelf maken van bodymilk (02/04/<strong>2010</strong>)<br />

02/02/<strong>2010</strong><br />

Hand en voetmassage<br />

Dienstencentrum Het<br />

Sluisken om 14 uur<br />

€ 10 (2 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03<br />

330 11 20<br />

Beiden kunnen zeer<br />

deugddoend zijn zowel<br />

bij vermoeidheid als<br />

stramheid.<br />

25/02/<strong>2010</strong><br />

Inleiding tot de Bachbloesemtherapie<br />

Dienstencentrum Het Sluisken om 14 uur.<br />

€ 30 (6 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03 330 11 20<br />

Leren werken met essences van bloemen en planten<br />

om allerlei kwaaltjes en onbehagen te bestrijden.<br />

06/05/<strong>2010</strong><br />

Voetzonereflexologie<br />

Dienstencentrum Het Sluisken<br />

€ 30 (6 lessen)<br />

Paul Driesen, tel. 03 330 11 20<br />

VORMINGSAANBOD<br />

Onze voeten zijn een spiegel van ons gans lichaam.<br />

Alle “onderdelen” komen er in samen. Door een gerichte<br />

en juiste massage van onze voeten kan men, volgens<br />

deze behandelwijze, komen tot een beter gevoel<br />

en welbehagen.<br />

Elke donderdag<strong>voor</strong>middag<br />

Tai Chi (ism KAV Sint-Job)<br />

Dienstencentrum de Lindeboom<br />

van 9.30 uur tot 11 uur<br />

€ 55 (leden KAV) € 60 (niet-leden)<br />

(10 lessen)<br />

Martine Brouwers tel. 03 636 37<br />

72 of Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

Tai Chi is een zoektocht naar de<br />

juiste balans en concentratie.<br />

Elke dinsdagnamiddag<br />

Line Dance (ism OKRA, Trefpunt 55+ Sint-Job)<br />

Dienstencentrum de Lindeboom van 13.30 uur tot 16 uur<br />

€ 4 (leden OKRA) of € 5 (niet leden)<br />

Louisette Cré, tel. 03 636 49 18 of Bart Neefs tel. 03<br />

667 14 00<br />

Een linedance is een formatiedans waarbij een groep<br />

mensen danst in één of meer rijen, waarbij ze dezelfde<br />

bewegingen uitvoeren.<br />

Kunst<br />

21/01/<strong>2010</strong><br />

Leesgroep<br />

Kapel oud klooster van 20 uur tot 22 uur<br />

€ 15 (3 lessen)<br />

Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, tel. 03 660 28 30<br />

We bespreken bij kaarslicht in de kapel van het Oud<br />

Klooster elke avond een recente roman. De deelnemers<br />

hebben inspraak in de keuze van de boeken, maar <strong>voor</strong><br />

de eerste sessie in januari lees je alvast ‘Ultramarijn’<br />

van Henk Van Woerden.<br />

25/01/<strong>2010</strong><br />

Neus <strong>voor</strong> antiek, tips & tricks<br />

gc Jan vander Noot om 20 uur<br />

€ 15 (6 lessen)<br />

Cultuurdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Hoe kun je waardevol antiek leren opmerken en onderscheiden?<br />

Een must <strong>voor</strong> wie iets voelt <strong>voor</strong> antiek.<br />

21


VORMINGSAANBOD<br />

22/02/<strong>2010</strong><br />

Zingen uit alle culturen<br />

Kapel Oud klooster van 20 uur tot 22 uur.<br />

€ 25 (6 lessen)<br />

Cultuurdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

We zingen in groep mooie liederen uit andere landen<br />

en culturen.<br />

20/05/<strong>2010</strong><br />

De Brialmontgordel<br />

gc Jan vander Noot om 20 uur<br />

€ 5 (1 les)<br />

Cultuurdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Wil je meer weten over forten en bolwerken? In het<br />

kader van de kunstenroute BAT10 (Antitankgracht) kom<br />

je meer te weten over de versterkingen rond Antwerpen.<br />

Maatschappij<br />

02/02/<strong>2010</strong><br />

Lees-, inleef- en gespreksgroep De Kar vzw. ‘In vrije<br />

val Armoede in België’<br />

gc Jan vander Noot<br />

prijs nog niet gekend (3 lessen)<br />

Cultuurdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Het boek ‘In vrije val. Armoede in België’ van Bart De<br />

Myttenaere vormt het uitgangspunt van deze leesgroepreeks.<br />

25/02/<strong>2010</strong><br />

Hotel Oma, vorming <strong>voor</strong> grootouders<br />

gc Jan vander Noot om 19.30 uur en 22 uur<br />

gratis<br />

Katrien Geens tel. 03 660 25 88<br />

Het aantal nieuw-samengestelde<br />

gezinnen groeit!<br />

Voor de grootouders is dit<br />

een niet zo vanzelfsprekend<br />

gegeven, het roept<br />

immers veel vragen op:<br />

ben ik wel grootouder van<br />

de kinderen van mijn<br />

schoon- dochter/schoonzoon?<br />

Moet ik alle kinderen<br />

even graag zien? Kan ik contact houden met de<br />

biologische ouder van mijn kleinkind? Is het mogelijk<br />

om <strong>voor</strong> alle kinderen ‘gelijk’ te handelen, maar toch<br />

22<br />

mijn eigen kleinkinderen niet te benadelen?<br />

In deze reeks zijn nog vier <strong>voor</strong>drachten <strong>voor</strong>zien:<br />

• Belonen en straffen: afstemmen met de ouders (19<br />

november 2009 in Zandhoven)<br />

• Grootouders en pubers (21 januari <strong>2010</strong> in Malle)<br />

• Is er iets mis met mijn kleinkind? (18 maart <strong>2010</strong> in<br />

Zoersel)<br />

• Het onderwijs vandaag: leren en leermoeilijkheden,<br />

ook een zaak van grootouders? (28 april <strong>2010</strong> in<br />

Schilde)<br />

26/02/<strong>2010</strong><br />

Basiscursus filosofie<br />

gc Jan vander Noot om 14 uur<br />

€ 25 (5 lessen)<br />

Cultuurdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

In deze cursus vertrek je vanuit actuele bekommernissen<br />

om bij de fundamentele vragen uit te komen. Elke<br />

sessie verken je een nieuw terrein.<br />

Sport en ontspanning<br />

Vanaf januari <strong>2010</strong><br />

BBB<br />

Sporthal De Ring<br />

€ 20<br />

Sportdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

25/01/<strong>2010</strong><br />

Sportschoenadvies<br />

gc Jan vander Noot om 20 uur<br />

Sportdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Elke sport heeft zijn eigen schoen nodig, om blessures<br />

te vermijden.<br />

Vanaf februari <strong>2010</strong><br />

Run To Your Beats<br />

Finse Piste<br />

€ 15<br />

Sportdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Lopen met hartslagmeter.<br />

Vanaf maart <strong>2010</strong> (dinsdagavond)<br />

Start-to-Run<br />

<strong>Gemeente</strong>park <strong>Brecht</strong><br />

€ 15<br />

Sportdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Start-to-run <strong>voor</strong> beginners


Vanaf maart <strong>2010</strong> (maandagavond)<br />

Zumba<br />

Danszaal Syrah in Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

€ 20<br />

Sportdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03<br />

660 28 30<br />

Zumba is een fitnessprogramma<br />

dat is gebaseerd<br />

op Latijns-Amerikaanse<br />

dans.<br />

17/05/<strong>2010</strong><br />

Eventmanagement<br />

gc Jan vander Noot om 20 uur<br />

sportdienst <strong>Brecht</strong> tel. 03 660 28 30<br />

Een interessante cursus over hoe je de organisatie van<br />

je event aanpakt.<br />

Theaterworkshops<br />

Het gemeenschapscentrum Jan vander Noot start<br />

in samenwerking met De Kar een reeks theaterworkshops<br />

op vanaf 6 januari.<br />

We leren in deze lessen hoe we toneel kunnen spelen,<br />

en wat daar allemaal bij hoort. De bijeenkomsten gaan<br />

elke week door op woensdag: <strong>voor</strong> kinderen in de namiddag,<br />

en <strong>voor</strong> volwassenen ’s avonds. Ervaring is niet<br />

vereist, enthousiasme en veel goesting zijn wel <strong>voor</strong>waarden<br />

om eraan te beginnen.<br />

De lesgeefster Liliane Dorekens<br />

studeerde af aan de Studio<br />

Herman Teirlinck in de<br />

kleinkunstafdeling en speelde<br />

in verschillende musicals en<br />

tv-series, zoals Slisse en<br />

Cesar, Thuis of Familie.<br />

VORMINGSAANBOD<br />

Elke 2de dinsdag van de maand<br />

Wandelen met een natuurkundig accent<br />

Vetrek vanuit het dienstencentrum de Lindeboom om<br />

13.30 uur<br />

gratis<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

Opgelet: in januari uitzonderlijk de 3de dinsdag van de<br />

maand:<br />

- 19 januari: wandeling door de Sint-Jobse bossen,<br />

- 9 februari: wandeling in de Westmalse bossen.<br />

Talen<br />

25/02/<strong>2010</strong><br />

Engels (<strong>voor</strong> beginners)<br />

dienstencentrum de Lindeboom van 13.30 uur tot 16<br />

uur,<br />

€ 30 (6 lessen)<br />

Bart Neefs tel. 03 667 14 00<br />

Deze cursus is bedoeld <strong>voor</strong> wie zijn lagere schoolkennis<br />

wil opfrissen.<br />

CULTUREEL BRECHT<br />

Vanaf woensdag 6 januari <strong>2010</strong>:<br />

gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 <strong>Brecht</strong><br />

Prijs per reeks van 20 lessen: € 40 (volwassenen) of<br />

€ 20 (kinderen)<br />

14 uur: kinderen van 6 – 9 jaar<br />

15.30 uur: kinderen van 10 – 12 jaar<br />

20 uur: volwassenen<br />

Deze workshops zijn i.s.m. De Kar en met steun van de<br />

Vlaamse overheid<br />

Cultuurdienst, Gasthuisstraat 32<br />

03 660 28 30<br />

cultuurdienst@brecht.be<br />

23


CULTUREEL BRECHT<br />

Gc Jan vander Noot<br />

Bart Denolf, Andy Sheppard & Dré Pallemaerts<br />

Uniek trio in de jazzlabseries<br />

LE SILENCE DE LORNA<br />

cinebrecht ism de Kar vzw<br />

Sociaal drama van de broers Dardenne<br />

24<br />

Bart De Nolf is een vaste waarde in de Belgische jazz en <strong>voor</strong>al gekend<br />

als contrabassist van Toots. Andy Sheppard is een elegante en eigenzinnige<br />

saxofonist. Samen met Dré Pallemaerts vormen deze topmusici<br />

een nieuw trio dat jazz van het allerpuurste gehalte brengt.<br />

www.jazzlabseries.be<br />

foto © jazzlabseries<br />

zaterdag 9 januari | 20.30 uur<br />

toegang: 8,50 | 7 euro<br />

(aan de kassa kosten tickets 10 euro)<br />

Lorna wil een snackbar openen met haar geliefde Sokol. Fabio, een<br />

zware kerel, regelt <strong>voor</strong> Lorna een schijnhuwelijk met Claudy zodat zij<br />

de Belgische nationaliteit verkrijgt. Fabio heeft echter nog andere plannen<br />

om Lorna uit te huwelijken aan een Russische maffioso en is van<br />

plan om Claudy te vermoorden. Zal Lorna het stilzwijgen kunnen bewaren?<br />

foto © Tania Desmet<br />

zaterdag 16 januari | 20 uur<br />

toegang: 5 | 4 euro<br />

Toneelgroep Ceremonia | MA DR E<br />

Theater<strong>voor</strong>stelling van Leen Roels met Johan Knuts, Ineke Nijssen & Hendrik Van Doorn<br />

Ma dr e gaat over een draaimolen waar nog weinig van overblijft. Daarom<br />

is de familie Maldrie in rouw. Mathilde probeert samen met haar zoon Jos<br />

alles nog te redden om toch te blijven draaien. Als nonkel Jaak na 20 jaar<br />

terugkeert, draait er niets meer. De paarden en koetsen zijn verkocht en<br />

de letters van molen Maldrie zijn nog amper te lezen: Ma dr e.<br />

www.toneelgroepceremonia.be<br />

zaterdag 23 januari | 20.15 uur<br />

toegang: 9 | 7 euro


Luxemburg<br />

Stoppeltje<br />

Muziektheater <strong>voor</strong> alle avonturiers vanaf 6 jaar<br />

Cinebrecht<br />

‘Ikingut’<br />

IJslandse avonturenfilm <strong>voor</strong> iedereen vanaf 8<br />

Force Majeure<br />

Lazarus<br />

Theatermonoloog door Günther Lesage<br />

Stoppeltje is een zwart, harig wezentje. Elke dag vertrekt hij vol goede<br />

moed naar school, ook vandaag. Ergens zoekt Zwerver onderdak <strong>voor</strong><br />

de regen. Hij is een muzikale vreemdeling. Als Stoppeltje door een overstroming<br />

in een onderwaterwereld vol bizarre figuren belandt, krijgt ook<br />

Zwerver het moeilijk in zijn schuilplaats. Zwerver raakt in de ban van<br />

Stoppeltjes avontuur. www.luxemburgvzw.be<br />

foto © Stef Stessel<br />

CULTUREEL BRECHT<br />

woensdag 10 februari | 14.30 uur<br />

toegang: 5 | 4 | 3 (grabbelpas) euro<br />

Een afgelegen kustdorpje in het noorden van IJsland, meer dan 200<br />

jaar geleden. Boas, het 11-jarige zoontje van de predikant, bemerkt op<br />

een dag een vreemd harig wezen, drijvend op een ijsschots. De bijgelovige<br />

dorpelingen maken de wildste gissingen rond de identiteit van de<br />

bezoeker: een demon, een ijsbeer, een zeemonster of de duivel in<br />

hoogsteigen persoon?<br />

woensdag 17 februari | 14.30 uur<br />

toegang: 5 | 4 | 3 (grabbelpas) euro<br />

Günther Lesage speelt een jongeman die een toneelstuk moet schrijven.<br />

Er staat nog niets op papier wanneer hij plots met zijn dochtertje<br />

van 2 naar de dokter moet. Hij vertrekt met de fiets en vraagt zich af of<br />

het hele leven misschien een kansrekening is. Toeval drijft hem naar<br />

zijn eigen lot. Of is het overmacht? Wat is hij van plan nog aan te vangen<br />

met de kostbare tijd die hem rest?<br />

vrijdag 19 februari | 20.15 uur<br />

toegang: 9 | 7 euro<br />

25


CULTUREEL BRECHT<br />

Ensemble Houthandel Antwerpen<br />

Brunchconcert ism cultuurraad <strong>Brecht</strong><br />

26<br />

TICKETS<br />

Cultuurdienst - Gasthuisstraat 32<br />

tel. 03 660 28 32<br />

www.gcbrecht.be<br />

Houthandel Antwerpen laat alle grenzen tussen podium en publiek vervagen.<br />

In dit spektakel wisselen ze het klassieke repertoire af met<br />

woord, beeld en choreografie. Zij spelen op, <strong>voor</strong>, achter en tussen; een<br />

bombardement <strong>voor</strong> al uw zintuigen! ‘De Grote Houthandel Antwerpen<br />

Show’ bewijst dat klassieke muziek leeft!<br />

Reserveren verplicht. www.houthandelantwerpen.com<br />

2 maart jazz (cc Brasschaat) Yves Peeters Groep<br />

6 maart comedy Raf Coppens | Trop is teveel<br />

19 maart muziek Tom Pintens & Band<br />

28 maart met de bus naar… De Roma | Glenn Miller Orchestra<br />

zondag 21 februari | 10.30 uur<br />

toegang: 20 euro<br />

Op donderdag 6 mei <strong>2010</strong> om 20.15 uur staat een extra <strong>voor</strong>stelling van<br />

Alex Agnews ‘More human than human’ geprogrammeerd.<br />

Daar<strong>voor</strong> zijn nog een beperkt aantal tickets beschikbaar.<br />

TICKETS BESTELLEN:<br />

INFO<br />

Cultuurdienst - Gasthuisstraat 32<br />

tel. 03 660 28 30 - fax: 03 660 28 31<br />

cultuurdienst@brecht.be - www.gcbrecht.be<br />

Verwacht in het gemeenschapscentrum<br />

EXTRA VOORSTELLING ALEX AGNEW<br />

• Enkel online via het bestelformulier op www.gcbrecht.be<br />

• Vanaf dinsdag 12 januari <strong>2010</strong> om 10 uur<br />

• Maximum 4 kaarten per persoon<br />

Geen bestellingen aan de balie, telefonisch of via email.


CULTUREEL BRECHT<br />

Kunstroute <strong>2010</strong> - oproep deelnemers<br />

De 5de kunstroute is een artistiek parcours langsheen<br />

kunstenaars uit de hele gemeente. De kunstenaars<br />

stellen hun atelier open <strong>voor</strong> een kunsthongerig<br />

publiek. Je kan deelnemen als je ja antwoordt<br />

op volgende vragen:<br />

> Ik maak kunst.<br />

> Ik wil dat aan een publiek tonen.<br />

> Ik heb een eigen atelier.<br />

> Dat ik kan openstellen op 27 en 28 mei <strong>2010</strong>.<br />

In het gemeenschapscentrum Jan vander Noot zal<br />

een overzichtstentoonstelling met 1 werk van elke<br />

deelnemende kunstenaar staan. Daar kan het publiek<br />

dan ook de fraaie catalogus en een uitgewerkte wandel-<br />

of fietsroute aanschaffen.<br />

De kunstroute is ook op zoek naar muzikanten en<br />

bands die hun creatieve zielenroerselen willen delen<br />

met een publiek.<br />

Inschrijven uiterlijk vrijdag 29 januari <strong>2010</strong><br />

ateliernoir@pandora.be - 03 290 88 59<br />

www.brecht.be > vrije tijd & toerisme > cultuur<br />

> kunstroute <strong>2010</strong> <br />

Cultuurprijs van de gemeente <strong>Brecht</strong> 2009<br />

Tweejaarlijks reikt de gemeente <strong>Brecht</strong> een cultuurprijs<br />

uit. De prijs wordt uitgereikt aan ‘een persoon,<br />

groep, instelling of project die een<br />

volgehouden, bijzondere prestatie leverde of levert op<br />

artistiek of cultureel vlak’.<br />

Iedereen kan kandidaten <strong>voor</strong>dragen. In 2009 werden 2<br />

personen genomineerd: Aloïs Brosens en August Van<br />

Minnebruggen. Beide personen zijn al jaren verdienstelijk<br />

op het vlak van erfgoed en geschiedenis van onze<br />

gemeente.<br />

Het is de Algemene Vergadering van de gemeentelijke<br />

cultuurraad die stemt over de toekenning van de prijs.<br />

Op 26 november 2009 vond die stemming plaats en het<br />

is Aloïs Brosens die met de meeste stemmen ging<br />

lopen en dus de cultuurprijs wint.<br />

De <strong>voor</strong>naamste argumenten uit de nominatie van Aloïs<br />

Brosens:<br />

Eischilderen<br />

Kunstkring r’Auw en Joannes Custoskring vergasten<br />

je op 2 workshops eischilderen op 3 maart<br />

<strong>2010</strong> in het gc Jan vander Noot in <strong>Brecht</strong>.<br />

Gekleurde eieren met Pasen. Ooit was het in Vlaanderen<br />

een algemeen gebruik, maar tradities verdwijnen en<br />

veelkleurige paaseieren maakten plaats <strong>voor</strong> chocolade.<br />

Tegelijk verdween ook het bijgeloof en de symboliek<br />

rond dit volksgebruik.<br />

In andere Europese landen, <strong>voor</strong>al in Oost-Europa, leeft<br />

deze traditie nog wèl. Meer zelfs, het beschilderen van eieren<br />

is in sommige streken een echt ambacht en een vol-<br />

> hij is auteur ‘Beelden van<br />

Toen’;<br />

> hij organiseert en gidst cultuur-historische<br />

wandelingen<br />

en huifkartochten;<br />

> hij verleende medewerking<br />

aan historische publicaties;<br />

> hij is sinds de oprichting lid<br />

van de raad van bestuur van<br />

de gemeentelijke cultuurraad<br />

en van de werkgroep erfgoed;<br />

> zijn inzet <strong>voor</strong> het behoud van het gemeentelijk erfgoed<br />

en in het bijzonder het funerair erfgoed.<br />

De prijs bestaat uit een geldsom van 1.500 euro. Aloïs<br />

Brosens zal de prijs uit handen van de burgemeester<br />

ontvangen op de nieuwjaarsreceptie <strong>2010</strong> van de<br />

gemeente <strong>Brecht</strong>. <br />

waardige kostwinning. Prachtig beschilderde eieren zijn<br />

niet weg te denken rond het paasgebeuren.<br />

De workshops worden geleid door Viorica Semeniuc,<br />

een bedreven eischilderes uit Moldoviţa (Roemenië),<br />

die speciaal naar hier werd uitgenodigd om ons de eeuwenoude<br />

kunst van het eischilderen aan te leren.<br />

Je kan kiezen <strong>voor</strong> de namiddagworkshop van 14 tot<br />

17 uur of de avondworkshop van 19 tot 22 uur. Kostprijs:<br />

10 euro. Maximum aantal deelnemers: 20 per<br />

workshop.<br />

0484 22 70 80, walter.vandecraen@pandora.<br />

be - fred.vl@telenet.be, 0478 23 58 25 <br />

27


SPORTIEF BRECHT<br />

Kampioenenviering<br />

Het is weer bijna zover! De kampioenen van 2009<br />

worden nog eens extra in de bloemetjes gezet.<br />

Deze jaarlijkse kampioenenviering zal doorgaan<br />

op zaterdag 6 februari <strong>2010</strong> om 19 uur in Sporthal De<br />

Ring in <strong>Brecht</strong>. Dezelfde avond worden de <strong>Brecht</strong>se<br />

sportman, sportvrouw, sportbelofte, sportploeg en<br />

sportverdienste van 2009 verkozen.<br />

Om zeker niemand te vergeten, willen we jullie vragen<br />

om personen of groepen die het <strong>voor</strong>bije jaar een kampioenstitel<br />

behaalden aan ons kenbaar te maken. De<br />

kandidaturen moeten ten laatste op maandag 11 januari<br />

<strong>2010</strong> op het daar<strong>voor</strong> <strong>voor</strong>ziene invulformulier<br />

binnen zijn op de gemeentelijke sportdienst.<br />

Wil je weten of je in aanmerking komt <strong>voor</strong> één van bovenstaande<br />

titels, raadpleeg dan het reglement. Dit kan<br />

je opvragen via de gemeentelijke sportdienst sportpro<br />

motie@brecht.be of downloaden via www.sportiefbrecht.be.<br />

<br />

Vrijwilliger in de sport,<br />

dat verdient goud!<br />

Naar jaarlijkse gewoonte wenst het gemeentebestuur<br />

ook dit jaar de personen te huldigen die<br />

zich actief inzetten als vrijwilliger in de sportclub.<br />

De viering van deze vrijwilligers gaat door samen met<br />

de kampioenenviering op zaterdag 6 februari in de<br />

sporthal De Ring.<br />

‘Vrijwilliger in de sport, dat verdient goud’ is bedoeld<br />

<strong>voor</strong> mensen die reeds gedurende minstens 21 jaar actief<br />

zijn binnen een sportclub. Zij ontvangen de gouden<br />

medaille van de minister van sport. Enkel personen die<br />

nog niet gehuldigd werden, komen in aanmerking.<br />

Opdat de medailles hun weg zouden vinden, vragen wij<br />

28<br />

Maandag 25 januari Vorming sportschoenadvies<br />

Zaterdag 6 februari Kampioenenviering<br />

Maandag 15 februari Ski- en Snowboarddag<br />

(10- tot 18-jarigen)<br />

Krokusvakantie 13 Ski- en Snowboardvakantie<br />

tem 21 februari <strong>2010</strong> Oostenrijk (12-16-jarigen)<br />

Maandag 22 februari Vorming coachen van jongeren<br />

module 1 (Wuustwezel)<br />

Zondag 28 februari Vorming ‘begeleiden van<br />

sporters met een handicap’<br />

(Brasschaat)<br />

Lessenreeksen maart-juni:<br />

Sport Overdag <strong>Brecht</strong>: BBB<br />

Sport Overdag Sint-Job: zumba<br />

Start-to-Run beginners (0 – 5 km)<br />

Run to Your Beats (lopen met hartslagmeter<br />

vanaf 5 km)<br />

10 000 stappen: Wandelingen regio Antwerpse Kempen<br />

Vrijdag 16 januari Nieuwjaarswandeling Essen<br />

Zondag 31 januari Zoekwandeling in Stabroek<br />

Vrijdag 12 februari Sterrenwandeling in sportcentrum<br />

Peerdbos<br />

Zaterdag 27 februari Sprookjeswandeling in Brasschaat<br />

Zondag 14 maart Natuurwandeling in Kapellen<br />

Zondag 28 maart Pannenkoekenwandeling in<br />

Wuustwezel<br />

Zondag 18 april Tapaswandeling in <strong>Brecht</strong><br />

Zondag 9 mei Dauwwandeling in<br />

Kalmthout<br />

Zondag 30 mei Fruitwandeling in Schoten<br />

Meer info over de sportactiviteiten: Rika<br />

Rits, sportconsulente, Gasthuisstraat 32,<br />

03 660 28 33 - noortje.aernouts@brecht.be<br />

jullie even na te gaan of er zich binnen jullie vereniging<br />

mensen bevinden die hier<strong>voor</strong> in aanmerkink komen.<br />

Het inschrijvingsformulier kan je downloaden via<br />

www.sportiefbrecht.be en dient ten laatste op maandag<br />

11 januari terug binnengebracht te worden.


Ben je tussen 10 en 18 jaar en wil je graag eens<br />

skiën of snowboarden op echte sneeuw? Je kan<br />

al skiën of snowboarden? Dan is dit het moment<br />

om je kunsten wat bij te schaven. Je wil graag leren<br />

skiën of snowboarden? Dan bij je bij ons aan het juiste<br />

adres.<br />

Op maandag 15 februari <strong>2010</strong> trekken we naar Ski<br />

Dôme, een overdekte skipiste in Nederland met echte<br />

sneeuw. Hier kunnen zowel beginners als gevorderden<br />

anderhalf uur ski- of snowboardles krijgen. Daarna zijn<br />

er nog 30 minuten <strong>voor</strong>zien om je vrij uit te leven op je<br />

latten of board.<br />

Wil je graag mee? Ga dan snel naar de sportdienst en<br />

schrijf je in (ten laatste op donderdag 28 januari <strong>2010</strong>.<br />

Het aantal plaatsen is beperkt.<br />

Tijdens de krokusvakantie <strong>2010</strong> organiseren<br />

de jeugd- en sportdienst van de<br />

gemeente <strong>Brecht</strong> <strong>voor</strong> de vijfde maal<br />

een super toffe ski- en snowboardvakantie<br />

<strong>voor</strong> alle 12- tot 16-jarigen (geboren 1994-<br />

1998). We trekken dan net als vorig jaar terug<br />

richting Oostenrijk, meerbepaald naar het skigebied<br />

Lienz, wat heel wat mogelijkheden<br />

biedt <strong>voor</strong> zowel beginnende als gevorderde<br />

ski en snowboarders.<br />

Van zaterdag 13 februari tot zondag 21 februari<br />

<strong>2010</strong> trekken we dus richting Oostenrijk<br />

met een bus vol <strong>Brecht</strong>se tieners en 8 begeleiders<br />

waaronder 6 ski- en snowboardmonitoren,<br />

een animator en een reisleider. Tijdens<br />

deze week krijgen de deelnemers gedurende<br />

6 dagen les van gediplomeerde ski- of snowboardmonitoren.<br />

Ben je een beginner of heb je reeds verschillende<br />

weken ski-ervaring? Geen probleem,<br />

iedereen kan mee! De groepen worden ingedeeld<br />

volgens niveau. En na een hele dag op je ski's of<br />

snowboard, hebben wij nog leuke avondactiviteiten<br />

<strong>voor</strong> jou in petto (bij<strong>voor</strong>beeld fakkeltocht, messageparty,..).<br />

Het kostenplaatje <strong>voor</strong> deze mega coole<br />

sneeuwvakantie bedraagt 585 euro <strong>voor</strong> skiërs en 610<br />

SPORTIEF BRECHT<br />

Ski- en Snowboarddag (10- tot 18-jarigen)<br />

Wanneer: maandag 15 februari <strong>2010</strong><br />

Waar: Ski Dôme, Baanvelden 13,<br />

4715 Rucphen, Nederland<br />

Voor wie: alle jongeren tussen 10 en 18 jaar<br />

Meenemen: warme skikledij, handschoenen (verplicht),<br />

droge reservekledij (als je een<br />

locker wenst, <strong>voor</strong>zie dan 0,50 euro)<br />

Prijs: 29 euro <strong>voor</strong> regio-inwoners, 35 euro<br />

<strong>voor</strong> jongeren die buiten de regio<br />

wonen (inbegrepen: busvervoer onder<br />

begeleiding, materiaal, verzekering,<br />

begeleiding van de activiteiten). <br />

Ski- en Snowboardweek Lienz - Oostenrijk<br />

euro <strong>voor</strong> snowboarders (inbegrepen: busreis, volpension,<br />

skipas, Nederlandstalige skiles door gediplomeerde<br />

skimonitoren, avondanimatie,...). Je betaalt 35<br />

euro extra <strong>voor</strong> het huren van ski- of snowboardmateriaal.<br />

<br />

29


SPORTIEF BRECHT<br />

Online inschrijven!<br />

Voor heel wat activiteiten kan je via onze website<br />

www.sportiefbrecht.be online inschrijven! Bij de<br />

informatie over de activiteit vind je telkens het<br />

online-inschrijvingsformulier terug. De sportdienst<br />

Terugbetaling zwembadgebruik<br />

Sinds enkele jaren kan elke <strong>Brecht</strong>se inwoner een<br />

terugbetaling ontvangen <strong>voor</strong> het frequent gebruik<br />

van buitengemeentelijke zwembadinfrastructuur.<br />

De terugbetaling bedraagt 20% en gebeurt<br />

op basis van het aankoopbewijs van je abonnement of<br />

beurtenkaart.<br />

Vanaf 1 januari <strong>2010</strong> komt ook zwembad de Wildert in<br />

Zundert in aanmerking. Hiermee wordt ingegaan op de<br />

veelgestelde vraag van zwemfanaten. Vanaf 1 januari<br />

<strong>2010</strong> komen volgende zwembaden in aanmerking <strong>voor</strong><br />

de zwembadsubsidie:<br />

• het zwembad Sportoase in Brasschaat<br />

• het gemeentelijke zwembad van Kalmthout<br />

• het gemeentelijke zwembad van Beerse<br />

• het gemeentelijke zwembad van Wijnegem<br />

• het zwembad de wildert in Zundert<br />

De betoelaging geldt enkel <strong>voor</strong> abonnementen of<br />

beurtenkaarten <strong>voor</strong> inkomgelden <strong>voor</strong> het zwembadgebruik.<br />

Eenmalige zwembeurten worden niet betoelaagd.<br />

Ook zwemlessen en aqualessen e.d. komen niet<br />

in aanmerking <strong>voor</strong> terugbetaling. <br />

Doe mee met 'ik stap het af!'<br />

In het kader van het project 10 000 stappen van de<br />

provincie Antwerpen organiseert de sportregio Antwerpse<br />

kempen een reeks van 9 wandelingen in de<br />

gemeenten van deze regio. Doel is om de mensen aan<br />

het bewegen te krijgen door middel van een stappenteller:<br />

je wordt je bewust hoeveel stappen je eigenlijk<br />

zet en hoeveel je nog extra moet doen om gezond te<br />

blijven. Het streefdoel is 10 000 stappen per dag.<br />

Elke gemeente van de regio organiseert een wandeling<br />

waarbij gezond bewegen wordt gecombineerd met een<br />

gezonde snack. Bovendien krijg je een gratis stappenteller<br />

mee naar huis als je 5 wandelingen hebt meegedaan.<br />

30<br />

stuurt dan een bevestiging zodat iedereen er zeker van<br />

kan zijn dat hij/zij op de inschrijvingslijst staat. Dit is een<br />

gemakkelijke inschrijvingsmethode <strong>voor</strong> jou en ook de<br />

sportdienst spaart hiermee heel wat tijd uit! <br />

Vrijdag 16 januari: nieuwjaarswandeling in Essen<br />

Zondag 31 januari: zoekwandeling in Stabroek<br />

Vrijdag 12 februari: sterrenwandeling in sportcentrum<br />

Peerdbos<br />

Zaterdag 27 februari: sprookjeswandeling in<br />

Brasschaat<br />

Zondag 14 maart: natuurwandeling in Kapellen<br />

Zondag 28 maart: pannenkoekenwandeling in<br />

Wuustwezel<br />

Zondag 18 april: tapaswandeling in <strong>Brecht</strong><br />

Zondag 9 mei: dauwwandeling in Kalmthout<br />

Zondag 30 mei: fruitwandeling in Schoten


Rookmelders verplicht!<br />

Jaarlijks hebben er ongeveer 12.000 branden<br />

plaats in België. Die branden eisen jammer genoeg<br />

elk jaar 135 dodelijke slachtoffers, bijna<br />

90% hiervan sterft ’s nachts door verstikking en er is<br />

een groot aantal gewonden. Dan hebben we het nog<br />

niet over de psychische trauma’s en de enorme materiële<br />

schade die brand veroorzaakt. Om dit aantal fors<br />

te doen dalen, moeten alle nieuw te bouwen woningen<br />

en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd<br />

- onderworpen aan een stedenbouwkundige<br />

vergunning - uitgerust worden met rookmelders.<br />

Een rookmelder is een klein toestel dat aan het plafond<br />

bevestigd wordt en de ruimte permanent beveiligt.<br />

Wanneer het brandlucht vaststelt, weerklinkt een krachtig<br />

geluidssignaal. Een rookmelder waarschuwt je wanneer<br />

er brand ontstaat, zodat je tijdig je huis kan<br />

verlaten en de brandweer kan verwittigen. Bij de stedenbouwkundige<br />

aanvraag moet je dan ook aangeven<br />

waar je de rookmelder(s) zal plaatsen.<br />

Welke rookmelder?<br />

Volgens het Vlaams decreet moet het gaan om optische<br />

rookmelders (apparaat conform Belgische norm<br />

Wie spaarzaam is, krijgt premies!<br />

In <strong>2010</strong> geven de netbeheerders opnieuw heel wat<br />

premies aan gezinnen om energie te besparen. Er<br />

zijn nauwelijks wijzigingen ten opzichte van 2009.<br />

Nieuw is de premie <strong>voor</strong> de aankoop van een CO-melder<br />

en de belangrijkste wijziging is de E-peil premie bij<br />

nieuwbouwwoningen.<br />

Voor bouwaanvragen die dateren vanaf 1 januari <strong>2010</strong><br />

moet het E-peil E60 of lager zijn om in aanmerking te<br />

BOUWEN EN WONEN<br />

'NBN EN 14604'). Zij zijn best geschikt <strong>voor</strong> smeulbranden.<br />

Omdat veel branden 's nachts ontstaan uit smeulende<br />

stoffen, zijn optische rookmelders het meest<br />

aangewezen. Via een elektronische schakeling treedt<br />

dan het alarmsignaal in werking.<br />

Waar hang je rookmelders?<br />

Het decreet <strong>voor</strong>ziet niet hoeveel en waar je de rookmelders<br />

moet hangen. Toch geven we je graag volgende<br />

aanbevelingen mee:<br />

• hang één rookmelder op de gang in de buurt van de<br />

slaapkamers;<br />

• en zeker één op elke verdieping van je woning;<br />

• in elke slaapkamer als de deuren 's nachts dichtgaan;<br />

• <strong>voor</strong> een verhoogde veiligheid ook in de zitkamer en<br />

de andere kamers (behalve de keuken, daar is er te<br />

veel kans op een vals alarm) en bovenaan de trap<br />

die naar de kelder leidt;<br />

• Bevestig een rookmelder steeds tegen het plafond,<br />

want rook stijgt.<br />

Hoeveel kost een rookmelder?<br />

Voor wie gebruik maakt van een renovatie- of verbeteringspremie<br />

worden de rookmelders, die 10 euro tot 25<br />

euro kosten, terugbetaald.<br />

Anya Hoefnagels, woonconsulente<br />

03 660 25 80<br />

anya.hoefnagels@brecht.be <br />

komen <strong>voor</strong> een premie. Voor bouwaanvragen tot 31<br />

december 2009 mag het E-peil maximaal E80 zijn om<br />

een premie te krijgen.<br />

Anya Hoefnagels, woonconsulente<br />

03 660 25 80<br />

anya.hoefnagels@brecht.be<br />

www.eandis.be of 1700 (gratis) <br />

31


BOUWEN EN WONEN<br />

Bescherm niet alleen uzelf tegen de kou!<br />

Stilaan doet de winter opnieuw zijn intrede in onze<br />

streken. Hoog tijd om onze warme kleren boven<br />

te halen. Maar heb je ook al eens aan je watermeter<br />

gedacht? Water heeft immers de bijzondere eigenschap<br />

dat het bij bevriezing uitzet. Voor<br />

watermeters en waterleidingen, die in de winter niet beschermd<br />

zijn, kunnen er scheurtjes ontstaan in de leidingen<br />

door de uitzetting van het ijs. Na ontdooiing van<br />

het ijs zien we pas de schade en de ellende die de vorst<br />

heeft aangericht. Vergeet dus niet dat ook jouw waterleiding<br />

op sommige momenten bescherming kan gebruiken.<br />

Enkele tips:<br />

• Scherm de leidingen af van de tocht van ramen, deuren<br />

of kelderluiken.<br />

• Breng zonodig beschermde isolatie aan tussen de<br />

buitenmuur en de waterleiding.<br />

• Bij extreme koude is het in je eigen belang om isolatie<br />

aan te brengen rond de leidingen zelf.<br />

INFO+<br />

In memoriam Roger Van Dijck<br />

Na een slepende ziekte overleed Roger Van Dijck<br />

op 24 november 2009 op 77-jarige leeftijd. De<br />

gemeenteraad hield op 10 december 2009 een<br />

minuut stilte <strong>voor</strong> het ereraadslid.<br />

Binnen onze gemeente was hij gedurende vele jaren<br />

bijzonder actief in de <strong>Brecht</strong>se gemeentepolitiek. Hij<br />

maakte deel uit van de gemeenteraad vanaf de fusie<br />

op 1 januari 1977 tot 1988 en werd weer gemeente-<br />

Op zaterdag 9 januari vinden er in <strong>Brecht</strong> 3 kerstboomverbrandingen<br />

plaats:<br />

• Chiro Sint-Job-in-‘t-Goor - aan de chirolokalen om 20<br />

uur. De kerstbomen kunnen vanaf woensdag 6 januari<br />

<strong>2010</strong> binnengebracht worden.<br />

32<br />

• Draaide hoofdkraan dicht <strong>voor</strong> je de woning <strong>voor</strong> een<br />

langere periode verlaat.<br />

• Laat de binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water<br />

bevriest immers sneller.<br />

Is je leiding toch bevroren?<br />

• Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan geleidelijk<br />

aan te ontdooien (bij<strong>voor</strong>beeld met een haardroger).<br />

Te hevige opwarming kan de leiding immers<br />

nog doen barsten.<br />

• Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan onmiddellijk<br />

de hoofdkraan af, zodat er geen lekwater kan verloren<br />

lopen. Raadpleeg een loodgieter <strong>voor</strong> de<br />

herstelling van de binnenleiding. Bevindt het lek zich<br />

echter op het gedeelte van de Pidpa-leiding of is de<br />

watermeter zelf stukgevroren, contacteer dan Pidpa<br />

op onderstaand gratis nummer.<br />

www.pidpa.be of 0800 90 300 <br />

raadslid op 11 maart 1999<br />

en bleef dat tot april 2001.<br />

Hij was van 1995 tot 31 december<br />

2006 lid van de<br />

raad van het OCMW en<br />

werd begin 2007 nog even<br />

<strong>voor</strong>zitter van het OCMW. <br />

Kerstboomverbrandingen <strong>2010</strong><br />

• Buurtcomité Vondel - Henxbroek, Vondel 41 in Sint-<br />

Lenaarts.<br />

• Dog training center <strong>Brecht</strong>, terrein Groenstraat in Sint-<br />

Lenaarts om 19 uur. Je kan ook je kerstboom brengen<br />

tussen 10 uur en 17.30 uur.


Gratis vernieuwing rijbewijs<br />

Personen met een fysieke of een geestelijke beperking<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld suikerzieken) krijgen soms<br />

om medische redenen een rijbewijs dat beperkt<br />

is in tijd. Meestal is dit rijbewijs slechts 5 jaar geldig. Dit<br />

betekent dat zij elke 5 jaar een volledig nieuw rijbewijs<br />

moeten laten maken, wat elke keer 11 euro kost.<br />

Vanaf 1 november 2009 zijn vernieuwingen van rijbewijzen<br />

om medische redenen gratis! Wanneer je <strong>voor</strong><br />

de eerste keer een aangepast rijbewijs om medische<br />

Adverteren doet renderen!<br />

Heb jij een opendeurdag of een actie aan te kondigen?<br />

Of wil je gewoon wat extra publiciteit<br />

<strong>voor</strong> je zaak maken? Dan steekt de gemeente<br />

<strong>Brecht</strong> hierbij graag een handje toe! Onze elektronische<br />

lichtkranten zijn hier<strong>voor</strong> hét geschikte medium!<br />

Je vindt deze lichtkranten langs de kant van de weg in<br />

de Beukenlei, de Lessiusstraat en de Bethovenstraat.<br />

Publiciteit ondernemers goedkoop op de lichtkrant<br />

Op de onderste tekstbalk van de lichtkranten (twee lijnen<br />

in een opvallende rode kleur) verschijnen de commerciële<br />

boodschappen. Deze lijnen bieden je telkens 20 karakters<br />

aan (inclusief spaties) <strong>voor</strong> een vaste tekst of<br />

kunnen scrollen van rechts naar links <strong>voor</strong> een tekst met<br />

meerdere karakters. De karakters zijn 16,5 cm hoog en<br />

zijn dus van op afstand zeer goed leesbaar. Een normale<br />

uitzending loopt van maandagochtend tot maandagochtend,<br />

zeven dagen op zeven, 24 uur op 24 uur.<br />

Je vraagt je af hoeveel de kostprijs van deze korte,<br />

maar krachtige publiciteit bedraagt? Van de prijs hoef je<br />

zeker niet wakker te liggen! Voor publicatie gedurende<br />

een volledige week betaal je 100 euro. Je kan je bericht<br />

ook twee dagen op de lichtkrant laten verschijnen, je<br />

betaalt dan 40 euro en je kiest zelf welke dagen het bericht<br />

verschijnt. Stuur je boodschap minstens een week<br />

<strong>voor</strong> de geplande datum van verschijning naar haar<br />

door.<br />

Kelly Pacquée, consulente lokale economie<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 65<br />

kelly.pacquee@ brecht.be<br />

INFO+<br />

redenen aanvraagt, zal je wel 11 euro moeten betalen.<br />

Ook <strong>voor</strong> een duplicaat van je rijbewijs zal je nog moeten<br />

betalen.<br />

De gratis vernieuwing geldt enkel <strong>voor</strong> personen met<br />

een fysieke of geestelijke beperking (groep 1). Personen<br />

die een medisch attest groep 2 hebben om beroepsredenen<br />

(bezoldigd vervoer) of <strong>voor</strong> de<br />

categorieën C en D zullen bij de vernieuwing nog<br />

steeds 11 euro moeten betalen! <br />

Verenigingen adverteren gratis!<br />

Op de bovenste drie gele lijnen van de lichtkranten<br />

komen niet enkel berichten van het gemeentebestuur,<br />

ook de wijkcomités en de verenigingen, personen of organisaties<br />

die aangesloten zijn bij een gemeentelijke<br />

adviesraad van <strong>Brecht</strong> kunnen er maximum 10 keer per<br />

jaar gratis gebruik van maken.<br />

Bart Van Camp, dienst communicatie<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 77<br />

bart.vancamp@brecht.be <br />

33


INFO+<br />

<strong>Brecht</strong>se markten en kermissen <strong>2010</strong><br />

<strong>Brecht</strong><br />

• Pasenkermis: zondag 04/04/10 en maandag<br />

05/04/10<br />

Jaarmarkt: maandag 05/04/10<br />

• Dorpskermis: zondag 20/06/10 en maandag<br />

21/06/10<br />

Avondmarkt vrijdag 18/06/10<br />

• Overbroekkermis: zondag 19/09/10 en maandag<br />

20/09/10<br />

• Biestkermis: zondag 17/10/10 en maandag 18/10/10<br />

Sint-Lenaarts<br />

• Wekelijkse markt: donderdag van 8 uur tot 12.30 uur<br />

• Pinksterkermis: zondag 23/05/10 en maandag<br />

24/05/10<br />

Jaarmarkt en Processie: maandag 24/05/10<br />

• Sint-Jacobkermis: zondag 01/08/10 en maandag<br />

02/08/10<br />

Avondmarkt vrijdag 30/07/10<br />

• Veerlekermis: zondag 12/09/10 (enkel tent)<br />

• Boerkenskermis: zondag 03/10/10 (enkel tent)<br />

Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

• Wekelijkse markt: woensdag van 13.30 uur tot 17 uur<br />

• Sint-Jobkermis: zondag 16/05/10 en maandag<br />

17/05/10<br />

Jaarmarkt zondag 16/05/10<br />

• Braderij + Jaarmarkt: zondag 12/09/10 van 11 uur<br />

tot 18 uur<br />

Melden van defecte straatlampen<br />

Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid<br />

van de bewoners, de <strong>voor</strong>bijgangers en het<br />

verkeer. Buurtbewoners zien zelf meestal eerst<br />

wanneer een lamp stuk is. We rekenen dan ook in het bijzonder<br />

op onze inwoners om een defect snel te melden.<br />

Hoe meld je een defecte straatlamp?<br />

• Via internet: www.straatlampen.be<br />

Je moet je melding via invulvelden ingeven waarvan<br />

sommige velden verplicht zijn om je klacht correct en<br />

volledig te registreren. Zo kunnen de herstellingen sneller<br />

worden uitgevoerd. Bovendien wordt jij als melder<br />

via een e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld.<br />

34<br />

Kelly Pacquée, marktleider/plaatsmeester<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 65<br />

kelly.pacquee@brecht.be <br />

• Heb jij geen internet? Dan kan je een defect melden via<br />

het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.<br />

• <strong>Gemeente</strong>huis <strong>Brecht</strong>, dienst interne zaken, 03 660 25<br />

50<br />

Wanneer worden defecte straatlampen<br />

hersteld?<br />

Een defecte straatlamp waarvan de gegevens op een correcte<br />

en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen<br />

de 14 dagen hersteld. Het gaat hier enkel om een defect<br />

aan één lamp.


De Hooibeekhoeve, provinciaal melkveebedrijf<br />

met Plattelandscentrum Kempen in Geel, heeft<br />

rond het thema ‘kennismaken met het Antwerpse<br />

platteland’ een project opgestart om land- en<br />

tuinbouwers een duwtje in de rug te geven, als ze de<br />

toeristische toer op willen gaan.<br />

Eind februari start een opleiding rond het gidsen op het<br />

landbouwbedrijf, speciaal <strong>voor</strong> land- en tuinbouwers. In<br />

een pakket van 4 namiddagen leer je hoe je groepen<br />

ontvangt en jouw verhaal brengt op je bedrijf. De cursus<br />

gaat door in Wuustwezel in samenwerking met<br />

KVLV.<br />

Voor natuurgidsen wordt in januari een vervolmakingscursus<br />

landbouwnatuurgids opgestart in samenwerking<br />

met Centrum <strong>voor</strong> Natuur- en milieueducatie, eveneens<br />

in Wuustwezel. Op het programma staan 5 binnenlessen<br />

over verschillende aspecten van de landbouw en<br />

INFO+<br />

Kennismaken met het Antwerpse platteland<br />

29ste Rode Kruisquiz<br />

Op 15 januari <strong>2010</strong> houdt het Rode Kruis al <strong>voor</strong><br />

de 29ste keer een zeer gewaardeerde dorpsquiz.<br />

Er wordt weer gezorgd <strong>voor</strong> gevarieerde<br />

vragenrondes <strong>voor</strong> jong en minder jong en zoals steeds<br />

komt er een mysterieuze gast op bezoek.<br />

Ploegen van 6 tot 8 personen kunnen gratis inschrijven<br />

<strong>voor</strong> de Rode Kruisquiz in het gemeenschapscentrum<br />

tijdens de 3 praktijkbezoeken kom je alles te weten over<br />

het reilen en zeilen van de hedendaagse land- en tuinbouw.<br />

Het doel van deze cursus is natuurgidsen te motiveren<br />

om het thema ‘landbouw’ met kennis van zaken<br />

op te nemen tijdens hun natuurwandelingen. De cursus<br />

vindt plaats op donderdagavond (14/1, 21/1, 4/2, 25/2<br />

en 11/3) en op zaterdag<strong>voor</strong>middag (30/1, 13/2 en 6/3)<br />

in Wuustwezel en kost 60 euro.<br />

Voor streekgidsen wordt een uitgebreide cursus landbouwgids<br />

opgezet in het najaar van <strong>2010</strong>. Deze cursus<br />

is erkend door Toerisme Vlaanderen. Zij kunnen echter<br />

ook aansluiten bij de twee andere opleidingen.<br />

Hooibeekhoeve, Veerle Konings<br />

Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel<br />

014 85 27 07<br />

veerle.konings@hooibeek.provant.be <br />

van <strong>Brecht</strong> die stipt om 19.45 uur<br />

start.<br />

11.11.11 zamelde 3.480 euro in<br />

De maand november telt veel stille dagen. 11 november<br />

is daarop geen uitzondering. We herdenken<br />

de wapenstilstand en de slachtoffers<br />

van de wereldoorlogen. De Last Post weerklinkt ook in<br />

onze gemeente en er worden kransen neergelegd. Die<br />

vrede is het startpunt van 11.11.11: daarop kan je bouwen<br />

aan rechtvaardigheid en een betere wereld.<br />

Ook dit jaar hebben de inwoners van <strong>Brecht</strong> hun warm<br />

hart getoond. In Overbroek, Sint-Lenaarts en <strong>Brecht</strong><br />

zijn vele jonge en trouwe medewerkers - en gelukkig<br />

ook alweer een aantal enthousiaste nieuwe gezichten<br />

- op pad gegaan met hun handen vol wenskaarten, fluostiften<br />

en Zuid-Afrikaanse sleutelhangers. Dat het een<br />

mooie zonnige dag was, lag niet alleen aan het weer.<br />

Jan Lippens<br />

Hofstraat 7, 2960 <strong>Brecht</strong><br />

fax 03 313 60 90<br />

christiane.velle@telenet.be<br />

Dorpsquiz Rode Kruis <strong>Brecht</strong><br />

29<br />

<strong>2010</strong><br />

Het doet altijd deugd om in zovele huizen als een verwachte<br />

bezoeker ontvangen te worden. De voldoening<br />

bij de inzet krijgt er een warme glans bij. Ondertussen<br />

waren ook in Sint-Job-in-‘t-Goor de folders met een<br />

stortingsformulier in de brievenbussen beland. 11.11.11<br />

zamelde dit jaar 3.480 euro in en bedankt hier<strong>voor</strong><br />

graag alle kopers en medewerkers! <br />

35


INFO+<br />

Onverschilligheid doodt,<br />

Damiaanactie geneest<br />

Damiaanactie geneest patiënten met lepra en tbc.<br />

Jij kan deze mensen ook helpen, 40 euro volstaat<br />

al om een patiënt te kunnen behandelen!<br />

Op 29, 30 en 31 januari <strong>2010</strong><br />

voert Damiaanactie campagne.<br />

In deze crisisperiode<br />

heeft Damiaanactie meer<br />

dan ooit ook jouw steun<br />

nodig. Steun van vrijwilligers<br />

om de pakjes Damiaanactiestiften<br />

te verkopen (5 euro<br />

IN DE KIJKER<br />

Vanaf oktober 2009 kunnen de inwoners van onze<br />

buurgemeente Zoersel zowel online als digitaal<br />

naar ‘Onze TV Zoersel’ kijken. Na het succes in<br />

Zoersel, ging Onze TV op zoek naar boeiende gemeenten<br />

met een bruisend verenigingsleven om ook daar te<br />

starten met Onze TV, in tegenstelling tot Zoersel wel<br />

zonder de medewerking van het gemeentebestuur.<br />

Samen met 12 andere gemeenten is ook <strong>Brecht</strong> geselecteerd!<br />

Onze TV <strong>Brecht</strong> wordt een interactief televisiekanaal<br />

dat je via digitale tv kan bekijken. Zowel de <strong>Brecht</strong>se<br />

verenigingen als de handelaars kunnen hun boodschap<br />

kwijt op Onze TV <strong>Brecht</strong>. Concreet wordt het een televisiekanaal<br />

waarop de inwoners van <strong>Brecht</strong> filmpjes<br />

kunnen plaatsen over onze buurt, activiteiten en gebeurtenissen.<br />

De <strong>voor</strong>bereidingen <strong>voor</strong> Onze TV <strong>Brecht</strong> zijn volop aan<br />

de gang. Onze TV informeert alle <strong>Brecht</strong>se verenigingen<br />

per mail en nodigt ze uit om begin <strong>2010</strong> videoles-<br />

36<br />

<strong>voor</strong> een pakje stiften) en steun van donateurs die een<br />

gift overmaken op onderstaand rekeningnummer (elke<br />

gift vanaf 30 euro is fiscaal aftrekbaar). Damiaanactie<br />

bedankt jou om samen met hen de strijd tegen deze<br />

vreselijke ziektes <strong>voor</strong>t te zetten!<br />

<strong>Brecht</strong> krijgt eigen televisiekanaal<br />

www.damiaanactie.be<br />

rekeningnummer 000-0000075-75 <br />

sen te volgen. Zo leren<br />

ze, zowel in theorie als in<br />

praktijk, de camera te<br />

hanteren. Na de verzameling<br />

van de leuke video’s<br />

is de opstart van Onze TV<br />

<strong>Brecht</strong> in het <strong>voor</strong>jaar van<br />

<strong>2010</strong> <strong>voor</strong>zien. De opleidingen<br />

vinden plaats in<br />

het gemeenschapscentrum<br />

op volgende data:<br />

Donderdag 14 januari 20 uur - 22 uur theorieles<br />

Dinsdag 19 januari 20 uur - 22 uur praktijkles<br />

Maandag 22 februari 20 uur - 22 uur theorieles<br />

Dinsdag 2 maart 20 uur - 22 uur praktijkles<br />

Onze TV, Lina Delafortry, projectcoördinator,<br />

0473 36 63 33, lina.delafor try@mediacity.be<br />

www.onzetv.be


Nu ook treinen in het weekend!<br />

Vanaf 13 december 2009 rijden tussen het station<br />

Noorderkempen in <strong>Brecht</strong> en Antwerpen-Centraal<br />

ook tijdens het weekend treinen. Ook het<br />

avondaanbod tijdens de weekdagen wordt uitgebreid<br />

met een extra trein om 21.08 uur.<br />

Op zaterdag en zon- en feestdagen zal de eerste trein<br />

in <strong>Brecht</strong> om 8.08 uur vertrekken. De eerste trein vertrekt<br />

in Antwerpen om 7.37 uur richting <strong>Brecht</strong>. Vanaf<br />

13 december 2009 vertrekt de laatste trein naar <strong>Brecht</strong><br />

in Antwerpen-Centraal om 21.37 uur en de laatste trein<br />

vanuit <strong>Brecht</strong> naar de stad om 21.08 uur.<br />

De volledige uurregeling vind je op onze website<br />

www.brecht.be en op www.nmbs.be.<br />

Uurregeling weekdagen<br />

INFO+<br />

Noorderkempen 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08<br />

Antwerpen 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 10.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 20.23 21.23<br />

Antwerpen 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37<br />

Noorderkempen 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52<br />

Uurregeling weekends en feestdagen<br />

Noorderkempen 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08<br />

Antwerpen 8.23 9.23 10.23 10.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 20.23 21.23<br />

Antwerpen 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37<br />

Noorderkempen 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52<br />

Nieuwe verkaveling aan de J. Cardijnlaan<br />

De gemeente <strong>Brecht</strong> en IGEAN dienstverlening<br />

realiseren een nieuwe verkaveling aan de J.<br />

Cardijnlaan in Sint-Lenaarts.<br />

IGEAN dienstverlening verkoopt 37 percelen (loten 18<br />

tot en met 37 en loten 43 tot en met 59), de overige 22<br />

percelen worden door private eigenaars verkocht.<br />

Samengevat zijn dit de <strong>voor</strong>waarden waaraan je moet<br />

voldoen, om een bouwperceel te kunnen kopen:<br />

1. Minstens 18 jaar oud zijn op 1 januari <strong>2010</strong>;<br />

2. Geen woning in eigendom of vruchtgebruik hebben;<br />

3. Inkomens<strong>voor</strong>waarde:<br />

a. 45.000 euro <strong>voor</strong> een alleenstaande;<br />

b. 62.000 euro <strong>voor</strong> wettelijk of feitelijk samenwonenden,<br />

te verhogen met 2.990 euro per persoon ten<br />

laste;<br />

c. 62.000 euro <strong>voor</strong> een alleenstaande met een persoon<br />

ten laste, te verhogen met 2.990 euro per<br />

persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten<br />

laste.<br />

4. In Sint-Lenaarts wonen of gewoond hebben.<br />

De volledige versie van de bijzondere verkoops<strong>voor</strong>waarden,<br />

prijzen en oppervlakten, verkavelingsplan kan<br />

je downloaden op de website www.igean.be.<br />

Heeft u interesse in een van de bouwpercelen en denkt<br />

u aan de <strong>voor</strong>waarden te voldoen? Dan kan u zich inschrijven<br />

op www.igean.be. IGEAN dienstverlening zal<br />

je vervolgens de nodige documenten bezorgen om jouw<br />

kandidatuur te vervolledigen. <br />

37


WAARHEEN IN BRECHT<br />

Januari<br />

Wanneer Wat Waar - Hoe laat Wie<br />

za. 02/01 Kaartavond Zaal De Eikel - 20 uur Gebuurte Hensel Molenberg, 03 313 08 12<br />

di. 05/01 Kaartdag De Zandbergen - 14 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 10 74<br />

do. 07/01 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

do. 07/01 Avondwandeling Vaartdijk - 20 uur KVLV <strong>Brecht</strong>, goossens.vandyck@skynet.be<br />

do. 07/01 Nieuwjaarswandeling DC de Lindeboom - 10 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 26 50<br />

do. 07/01 Bloemsierkunst DC de Lindeboom - 13 tot 19.30 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 12 82<br />

za. 09/01 Jazzconcert gc Jan vander Noot - 20.30 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

za. 09/01 Kerstboomverbranding Chirolokalen Sint-Job-in-'t-Goor - 20 uur Chiro Sint-Job-in-'t-Goor, 03 633 16 77<br />

za. 09/01 Kerstboomverbranding Vondel 41, Sint-Lenaarts Buurtcomité Vondel-Henxbroek<br />

za. 09/01 Kerstboomverbranding Groenstraat in Sint-Lenaarts Dog Training Center<br />

za. 09/01 Kaartavond Café De Sportvriend - 20 uur Biljartclub "Krijt op Tijd", 0473 86 63 01<br />

za. 09/01 Message-bingoparty Jeugdhuis 't Jop om 20 uur Jeugdhuis 't Jop, 03 636 44 78<br />

ma. 11/01 Bloemschikken DC de Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

di. 12/01 Koffiefeest zaal Experience - 13 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 0478 42 49 78<br />

di. 12/01 Hobby-Patchwork DC de Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 363 02 28<br />

wo. 13/01 Kaarten DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 14/01 Benen in de kijker gc Jan vander Noot - 13.30 uur KVLV <strong>Brecht</strong>, goossens.vandyck@skynet.be<br />

do. 14/01 Pilates GBS De Sleutelbloem - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

do. 14/01 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

vr. 15/01 Culinaire weetjes DC de Lindeboom - 19.30 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 19 74<br />

vr. 15/01 Dorpsquiz gc Jan vander Noot - 19.45 uur Rode Kruis <strong>Brecht</strong>, christiane.velle@telenet.be<br />

vr. 15/01 Drum 'n Bassparty Jeugdhuis 't Jop - 20 uur Jeugdhuis 't Jop, 03 636 44 78<br />

vr. 15/01 Kaartavond zaal 't Centrum - 20 uur Vendeliers "De Vrije Zwaaiers", 03 314 87 68<br />

za. 16/01 Cinebrecht gc Jan vander Noot - 20 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

ma. 18/01 Kantklos Anne Marie thuis - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 02 28<br />

ma. 18/01 Workshop koken Van Pulstraat 48 - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

ma. 18/01 Culinaire weetjes DC de Lindeboom - 19.30 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 19 74<br />

di. 19/01 Kleur in je interieur Notelaar in Oostmalle - 20 uur KVLV <strong>Brecht</strong>, goossens.vandyck@skynet.be<br />

di. 19/01 Kaartdag De Zandbergen - 14 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 10 74<br />

di. 19/01 Workshop DC de Lindeboom - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 24 51<br />

wo. 20/01 Gezellig samenzijn DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Pus, 03 636 28 43<br />

do. 21/01 Petanque Goorhof - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

do. 21/01 Bloedinzameling 't Centrum - 18 tot 20.30 uur Rode Kruis Sint-Lenaarts, 03 313 06 36<br />

do. 21/01 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

do. 14/01 Pilates GBS De Sleutelbloem - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

za. 23/01 Theater: Madre gc Jan vander Noot - 20.15 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

za. 23/01 Familiequiz zaal De Eikel - 19.30 uur KVG, 03 313 72 72<br />

za. 23/01 Optredens Jeugdhuis 't Jop - 20 uur Jeugdhuis 't Jop, 03 636 44 78<br />

ma. 25/01 Workshop Crea DC de Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

di. 26/01 Wandelen Goorhof - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 11 78<br />

di. 26/01 Kaartdag De Zandbergen - 14 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 10 74<br />

di. 26/01 Hobby-Patchwork DC de Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 02 28<br />

di. 26/01 Open uurtje Kleuterschool De Zevensprong - 13.30 uur Kleuterschool De Zevensprong, 03 660 07 70<br />

di. 26/01 Meubeldecoratie Van Pulstraat 48 - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

wo. 27/01 Kaarten DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 28/01 Nieuwjaarsconcert Oostende S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 28/01 Pilates GBS De Sleutelbloem - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

do. 28/01 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

do. 28/01 Bowling Zandbergen - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

vr. 29/01 Kaartavond Parochiezaal Overbroek - 19.30 uur LRV Overbroek, marc.vanlooveren@skynet.be<br />

38


vr. 29/01 Reisverslag Australië gc Jan vander Noot - 20 uur PASAR, 03 313 99 26<br />

vr. 29/01 Kaartavond Café De Sportvriend - 20 uur Kaartclub "Harten Aas", 03 313 90 61<br />

vr. 29/01 Quiz 't Centrum - 20 uur Harmonie Verbroedering, 03 313 96 80<br />

za. 30/01 Fakkeltocht Hoekstraat 45 - 19 uur Chiro <strong>Brecht</strong>, hansenveerle@telenet.be<br />

Februari<br />

WAARHEEN IN BRECHT<br />

Wanneer Wat Waar - Hoe laat Wie<br />

ma. 01-27/02 Human Nature De Vroente Kalmthout - 9 tot 17 uur Pierre Volpe, www.volpe.be<br />

di. 02/02 Meubeldecoratie Van Pulstraat 48 - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

di. 02/02 Open kijkdag Basisschool In 't Groen - 9.30 uur Basisschool In 't Groen, 03 313 86 53<br />

di. 02/02 Kaartdag De Zandbergen - 14 uur Bond Gepensioneerde Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 10 74<br />

wo. 03/02 Kaarten DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 04/02 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

do. 04/02 Pilates GBS de Sleutelbloem om 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

do. 04/02 Bloemsierkunst DC de Lindeboom - 13 of 19.30 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 12 82<br />

vr. 05-06/02 Circus Picolini <strong>Gemeente</strong>park <strong>Brecht</strong> - 14 en 18 uur De Zevensprong en Sint-Michielschool, 03 660 07 70<br />

za. 06/02 Popquiz Goorhof - 20 uur Roberto Daemen, robdaemen@skynet.be<br />

zo. 07/02 Orgaandonatie Goorhof - 14 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

ma. 08/02 Kantklos Anne Marie thuis - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 02 28<br />

di. 09/02 Hobby-Patchwork DC de Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 363 02 28<br />

di. 09/02 Koffiefeest zaal Experience - 13 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 0478 42 49 78<br />

di. 09/02 Een beeld van een vrouw Goorhof - 9 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

wo. 10/02 Familie<strong>voor</strong>stelling gc Jan vander Noot - 14.30 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

wo. 10/02 Koffiefeest DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 11/02 Wandelen DC de Lindeboom - 10 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 26 50<br />

do. 11/02 Pilates GBS De Sleutelbloem - 19.30 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

do. 11/02 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

za. 13/02 Nordic Walking Parking kerk <strong>Brecht</strong> - 9 uur KAV <strong>Brecht</strong>, 03 313 86 53<br />

za. 13/02 Quizavond Café Willem Tell - 20 uur Jeugdhuis Den Dijk, 0494 73 18 84<br />

di. 16/02 Kaartdag De Zandbergen - 14 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 10 74<br />

di. 16/02 Workshop handwerken DC de Lindeboom - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 24 51<br />

wo. 17/02 Cinebrecht: Ikingut gc Jan vander Noot - 14.30 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

wo. 17/02 Huishoudbeurs Amsterdam - Vertrek 8 uur KVLV <strong>Brecht</strong>, goossens.vandyck@skynet.be<br />

wo. 17/02 Kaarten DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 18/02 Petanque Goorhof - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

vr. 19/02 Theater: Force Majeur gc Jan vander Noot - 20.15 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

vr. 19/02 Quizavond Zaal De Kroon - 20 uur Visclub Ons Genoegen, 0477 21 86 11<br />

zo. 21/02 Brunchconcert gc Jan vander Noot - 10.30 uur Cultuurdienst <strong>Brecht</strong>, 03 660 28 30<br />

zo. 21/02 Smoutebollenbak Parochiezaal Overbroek - 14 tot 17.30 uur KVG, 03 313 72 72<br />

ma. 22/02 Bloemschikken DC Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

di. 23/02 Wandelen Vertrek parking Goorhof - 13 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 11 78<br />

di. 23/02 Kaartdag De Zandbergen - 14 uur Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 10 74<br />

di. 23/02 Hobby-Patchwork DC de Lindeboom - 13 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 02 28<br />

di. 23/02 Workshop koken DC de Lindeboom - 19.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 02 28<br />

wo. 24/02 Kaarten DC de Lindeboom - 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

do. 25/02 De tijd van toen Goorhof - 14 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

do. 25/02 Uitstap Grobbendonk DC de Lindeboom - 10 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 02 54<br />

do. 25/02 Tai Chi DC de Lindeboom - 9.30 uur KAV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 37 72<br />

vr. 26-27/02 Musical gc Jan vander Noot - 13.30 uur Basisschool In 't Groen, 03 313 86 53<br />

39


WAARHEEN IN BRECHT<br />

Wekelijkse activiteiten<br />

Wanneer Wat Waar - Hoe laat Wie<br />

elke ma.-wo.-vr. Informatiepunt DC de Lindeboom - 9 tot 12 uur Bart Neefs, 03 667 14 00<br />

elke maandag Bridge TC Ter Breme - 19.30 uur TC Ter Breme, 03 290 50 40<br />

elke maandag Aerobic Easy Fit - 9.15 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

elke dinsdag Fietsen Parking Carrefour - 13.30 uur S-Plus, 0475 96 65 71<br />

elke dinsdag Tai Chi gc Jan vander Noot - 20 tot 22 uur Club Vovi, 0495 24 97 29<br />

elke dinsdag Fietsen Om 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

elke woensdag Nordic Walken Kristus Koning - 9 uur KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 27 10<br />

elke woensdag Wekelijkse markt Sint-Job-in-'t-Goor - 14 tot 17 uur Kelly Pacquee, 03 660 25 65<br />

elke woensdag Yogalessen Fitness 2001 - 20 tot 21 uur Yogaclub Ambika, 03 313 47 98<br />

elke donderdag Zwemmen Zwemdok Merksem S-Plus, 0475 96 65 71<br />

elke donderdag Wekelijkse markt Sint-Lenaarts - 8 tot 12.30 uur Kelly Pacquee, 03 660 25 65<br />

elke donderdag Zwemmen Om 13.30 uur S-Plus, 03 636 28 43<br />

elke vrijdag Schaken 't Goorhof - 20 uur Sint-Jobse schaakkring, 03 663 72 85<br />

Invulformulier activiteiten<br />

Evenementenkalender <strong>2010</strong>: maart - april<br />

<strong>Brecht</strong>sNieuws <strong>2010</strong> nr. 2: maart - april<br />

Lichtkranten <strong>2010</strong><br />

Gelieve aan te duiden welke van de 3 onderstaande media gebruikt moeten worden.<br />

Je mag ze alledrie aanduiden. Let wel op <strong>voor</strong> de lichtkranten mag u per vereniging maar 10 activiteiten per jaar<br />

aankondigen en moet je aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad.<br />

40<br />

<strong>Brecht</strong>sNieuws<br />

Evenementenkalender<br />

Lichtkranten<br />

Terug te bezorgen <strong>voor</strong> vrijdag 5 februari bij de communicatiedienst, <strong>Gemeente</strong>park 1 in <strong>Brecht</strong>.<br />

Wanneer: ...........................................………………………………………………………………………………………<br />

Wat: ……………………………………………………………………………………………................................................<br />

Waar – Hoe laat: ………………………………………………………………………………...............................................<br />

Wie: …………………………………………………………………………………………….............................................<br />

Bart Van Camp, dienst communicatie<br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 77<br />

bart.vancamp@brecht.be


Horizontaal<br />

1. Plastisch kunstenaar - schrijver. 2. Romeinse<br />

huisgoden - dagtekening. 3. Frans lidwoord - moerasvogel<br />

- harssoort - muzieknoot. 4. Land in Azië<br />

- laagte - iemand die lasten omhoog haalt. 5. Opgeld<br />

- kop - voeg. 6. Groente - grootste Belg aller<br />

tijden - Chinees staatsman. 7. Belgisch kunstschilder<br />

- ambacht, beroep - symbool <strong>voor</strong> lumen. 8.<br />

Waterkant - familielid. 9. Ancien Belgique - korte<br />

tijdmaat - deel van de vinger. 10. Niet moedig - gewaagd<br />

- wolpluisje. 11. Stad in de Russische Federatie<br />

- lofspraak - hemellichaam. 12. Gang van<br />

een paard - berg op Kreta - Europese ferrymaatschappij.<br />

13. Europees kampioenschap - katbeer<br />

- rivier (Sp.) - salva venia (afk.). 14. Legeronderdeel<br />

- schildersgerei. 15. Komende uit het noorden<br />

- breed uitzicht.<br />

Verticaal<br />

15<br />

1. Venetiaans oorlogsvaartuig - zoutvormer. 2.<br />

Gouden tiendollarstuk - keet. 3. Ofschoon - muziekinstrument<br />

- hevig - Japans bordspel. 4. Egyptische<br />

koningstitel - tennisterm - sleutel die op verschillende<br />

sloten past. 5. Land in Azië - Engelse havenstad - bewijsstuk.<br />

6. Klein vertrek - historische regio in Noord-<br />

Europa - muurholte. 7. Verenigde Naties (afk.) -<br />

waterkering - Engels projectieplaatje. 8. Geducht - Tsjechische<br />

machinefabriek. 9. Bloem - Turks veldheer -<br />

familielid. 10. Oude vochtmaat - tropische grasvlakte -<br />

gemalin van Aegir. 11. Amerikaanse staat - voegwoord<br />

- pakhuis <strong>voor</strong> stortgoed. 12. Stad in Italië - spie - groot<br />

en sterk. 13. Emeritus - type van luchtdoelraket - opbrengst<br />

- symbool <strong>voor</strong> tantalium. 14. Oude munt - ietwat<br />

scheel. 15. Moerasvogel - Russisch dagblad.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

3<br />

4<br />

9<br />

1<br />

6<br />

10<br />

7<br />

PRIJSPUZZEL 65<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />

14<br />

Verzamel de letters uit de gekleurde vakjes en zet ze in<br />

het onderstaand rooster.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />

Stuur je oplossing ten laatste op vrijdag 15 februari<br />

<strong>2010</strong> naar: Redactieraad <strong>Brecht</strong>sNieuws, <strong>Gemeente</strong>park<br />

1, 2960 <strong>Brecht</strong>, of e-mail naar: bart.vancamp@<br />

brecht.be. Vergeet niet je naam en adres te vermelden.<br />

Uit de juiste inzendingen zal de onschuldige hand drie<br />

winnaars loten die elk zullen worden beloond met een<br />

leuke prijs.<br />

Oplossing prijspuzzel nr. 64:<br />

15<br />

5<br />

11<br />

13<br />

GEITENKAAS<br />

De onschuldige hand trok volgende lotelingen:<br />

- Bob Hanzen uit Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

- Anita Oosterlinck uit <strong>Brecht</strong><br />

- Maria Dufraing uit Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

Zij wonnen elk een cd-waardebon.<br />

8<br />

2<br />

12<br />

41


WAT - WAAR - WANNEER<br />

<strong>Gemeente</strong>huis<br />

<strong>Brecht</strong><br />

<strong>Gemeente</strong>park 1, 03 660 25 50 - 03 313 71 69<br />

maandag: van 9 uur tot 12 uur<br />

en van 18 uur tot 20 uur<br />

dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

woensdag: van 13 uur tot 16 uur<br />

(enkel identiteitskaarten)<br />

Administratief centrum Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

Kerklei 2, 03 636 00 44<br />

maandag: van 9 uur tot 12 uur<br />

en van 18 uur tot 20 uur<br />

dinsdag tot vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

woensdag: van 13 uur tot 16 uur<br />

(enkel identiteitskaarten)<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke cultuur-, sport- en jeugddienst<br />

Gasthuisstraat 32, 2960 <strong>Brecht</strong> - 03 660 28 30<br />

03 660 28 31<br />

maandag tot vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

maandag: van 18 uur tot 20 uur<br />

woensdag: van 13 uur tot 16 uur<br />

<strong>Gemeente</strong>magazijn<br />

Technische dienst, Groendienst en Afval & duurzaamheid<br />

Van Pulstraat 15 - 2960 <strong>Brecht</strong><br />

03-660 17 20 - 03 313 51 33<br />

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap<br />

(PWA)<br />

<strong>Brecht</strong>: Gasthuisstraat 42 - <strong>Brecht</strong> - 03 330 17 65<br />

03 330 17 69<br />

maandag: van 9 uur tot 12 uur<br />

woensdag: van 13 uur tot 16 uur<br />

vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

Sint-Job: Kerklei 2, Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 00 44<br />

dinsdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

Lokale Werkwinkel <strong>Brecht</strong><br />

Gasthuisstraat 42, <strong>Brecht</strong> - 03 330 17 61<br />

03 330 17 69<br />

maandag t.e.m. vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

zelfbediening: maandag, dinsdag en woensdag<br />

van 13 uur tot 15.30 uur<br />

Brandweer<br />

Ambachtslaan 10, 2960 <strong>Brecht</strong> - 03 313 97 11<br />

03 313 69 88<br />

Internet: www.brandweerbrecht.be<br />

E-mail: brandweer.brecht@telenet.be<br />

42<br />

Op maandag 4 januari <strong>2010</strong> is het gemeentehuis en administratief<br />

centrum in de <strong>voor</strong>middag open en ’s<br />

avonds van 18 uur tot 20 uur gesloten.<br />

Politie<br />

<strong>Brecht</strong><br />

Venusstraat 22, 03 313 02 02, 03 313 92 80<br />

Internet: www.politie-<strong>voor</strong>kempen.be<br />

E-mail: politie@politie-<strong>voor</strong>kempen.be<br />

maandag tot vrijdag: van 8 uur tot 12.30 uur<br />

maandagavond van 18 uur tot 20 uur<br />

Wijkwerking:<br />

maandag en donderdag open tot 20 uur<br />

Permanentie 24/24 uur: 03 313 02 02<br />

Wijkbureel Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

Kerklei 2, 03 636 00 44<br />

maandag: van 18 uur tot 20 uur<br />

donderdag: van 18 uur tot 20 uur<br />

Sociale dienst O.C.M.W.<br />

<strong>Brecht</strong>, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20<br />

03 330 11 29<br />

maandag tot vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

maandagavond: van 18 uur tot 19 uur<br />

woensdag: van 13.30 uur tot 16 uur<br />

Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2, 03 636 00 44<br />

donderdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

Dienstencentrum Het Sluisken:<br />

Gasthuisstraat 11, <strong>Brecht</strong> - 03 330 11 20<br />

Informatiepunt:<br />

maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur<br />

zaterdag, zondag, feestdagen en brugdagen<br />

van 13.30 uur tot 16.30 uur<br />

Cafetaria:<br />

dagelijks open van 11.30 uur tot 16.30 uur<br />

Rode Kruis uitleendienst<br />

<strong>Brecht</strong>: Vaartstraat 49, <strong>Brecht</strong> - 0474 34 80 95<br />

Sint-Job-in-‘t-Goor: 0484 48 03 16<br />

Sint-Lenaarts: Simon Goossenslaan 18, Sint-Lenaarts<br />

0478 28 32 63<br />

Rode Kruis hulpdienst<br />

<strong>Brecht</strong>: Gasthuisstraat 42, <strong>Brecht</strong> - 0486 02 43 33<br />

Sint-Job-in-‘t-Goor: Voetbooglaan 15 - 0496 11 37 18<br />

Sint-Lenaarts: Bethovenstraat 105, <strong>Brecht</strong><br />

0478 48 23 77


Bibliotheken<br />

Hoofdbibliotheek <strong>Brecht</strong>:<br />

Mudæusstraat 9, <strong>Brecht</strong> - 03 330 12 80<br />

maandag: van 13 uur tot 19 uur<br />

dinsdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

woensdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

en van 13 uur tot 19 uur<br />

donderdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

en van 13 uur tot 19 uur<br />

vrijdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

en van 13 uur tot 19 uur<br />

zaterdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

Filiaal Sint-Job-in-‘t-Goor:<br />

Administratief centrum<br />

Kerklei 2, Sint-Job - 03 636 20 55<br />

maandag: van 9 tot 12 uur<br />

en van 13 tot 19 uur<br />

woensdag: van 13 uur tot 19 uur<br />

vrijdag: van 13 uur tot 19 uur<br />

zaterdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

Filiaal Sint-Lenaarts:<br />

Dorpsstraat 60, Sint-Lenaarts - 03 313 69 44<br />

woensdag: van 13 uur tot 19 uur<br />

vrijdag: van 15 uur tot 19 uur<br />

zaterdag: van 9 uur tot 12 uur<br />

Tweedehandsboetiek ”De Kar”<br />

Nollekensweg 6, <strong>Brecht</strong>, + : 03 313 92 89<br />

maandag: van 13 uur tot 16 uur<br />

woensdag: van 13 uur tot 17 uur<br />

zaterdag: van 10.30 uur tot 12.30 uur<br />

Containerparken<br />

Deelgemeente<br />

Adres<br />

Inlichtingen<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

Zaterdag<br />

<strong>Brecht</strong><br />

Ringlaan<br />

03 313 69 07<br />

gesloten<br />

8 uur - 16.15 uur<br />

14 uur - 17.45 uur<br />

uitsluitend zelfstandigen<br />

8 uur - 16.15 uur<br />

10 uur - 17.45 uur<br />

10 uur - 16.45 uur<br />

WAT - WAAR - WANNEER<br />

Dienst <strong>voor</strong> toerisme (VVV)<br />

Mudæusstraat 2, 2960 <strong>Brecht</strong>, 03 313 68 44<br />

03 313 71 69<br />

Van 1 tot 15 april en van 1 tot 30 september:<br />

alle dagen van 13 uur tot 16 uur<br />

Van 16 april tot 31 augustus:<br />

weekdagen: van 9 uur tot 12 uur<br />

en van 13 uur tot 16 uur<br />

weekends en feestdagen: van 13 uur tot 16 uur<br />

Van 1 oktober tot 31 maart:<br />

gemeentehuis, informatiedienst.<br />

Kringloopwinkel De Cirkel<br />

Klein Veerle 30-34, Sint-Lenaarts, + : 03 313 49 66<br />

maandag tot vrijdag: van 9.30 uur tot 17.30 uur<br />

zaterdag: van 9.30 uur tot 16 uur<br />

zondag: gesloten<br />

OXFAM wereldwinkel<br />

Wereldwinkel Sint-Job-in-‘t-Goor - Kerklei 18<br />

dinsdag t.e.m. vrijdag: van 14 uur tot 17.30 uur<br />

zaterdag: van 10 uur tot 12 uur<br />

en van 13 uur tot 16 uur<br />

Composttuinen<br />

Composttuin Couvreur<br />

Mudæusstraat, <strong>Brecht</strong><br />

Elke 2de zaterdag van de maand van 10 uur tot 12<br />

uur (van januari tot oktober)<br />

Containerpark Sint-Lenaarts<br />

Oostmalsebaan, Sint-Lenaarts<br />

Elke 3de zaterdag van de maand van 10.30 uur tot<br />

12 uur<br />

Sint-Lenaarts<br />

Oostmalsebaan<br />

03 313 50 69<br />

8 uur - 16.15 uur<br />

gesloten<br />

8 uur - 16.15 uur<br />

14 uur - 17.45 uur<br />

uitsluitend zelfstandigen<br />

gesloten<br />

10 uur - 16.45 uur<br />

Sint-Job-in-‘t-Goor<br />

Kattenhoflaan<br />

03 636 38 27<br />

8 uur - 16.15 uur<br />

14 uur - 17.45 uur<br />

uitsluitend zelfstandigen<br />

8 uur - 16.15 uur<br />

gesloten<br />

10 uur - 17.45 uur<br />

10 uur - 16.45 uur<br />

Een kwartier <strong>voor</strong> sluitingstijd wordt de poort gesloten. De aanwezige bezoekers kunnen wel tot sluitingstijd de inhoud van hun aanhangwagen of koffer<br />

sorteren. Op zondagen zijn de containerparken uiteraard gesloten. Ook op • vrijdag 1 januari <strong>2010</strong>: Nieuwjaar • zaterdag 2 januari <strong>2010</strong>: brugdag<br />

43


Nieuwe bluswagen <strong>voor</strong> snelle interventies<br />

meer info blz. 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!