Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

In dit nummer:

nspi re rend dichtbij

drieluik

Protestantse Gemeente

Amersfoort

Onze kerk: onopgeefbaar verbonden met Israël

Het dagboek van de straatpastor

Drieluik, 11e jaargang - nummer 8 - oktober 2010


Protestantse Gemeente Amersfoort

Van de redactie

Zondag 3 oktober is het Israëlzondag.

Waarom? Dat leest u in een artikel dat ons

werd aangereikt door de Provinciale (Utrecht)

Werkgroep Israël van de Protestantse Kerk in

Nederland.

In oktober wordt in de PGA de diaconale

najaarscollecte gehouden. Voor deze actie

kiest de diaconie altijd een doel dicht bij

huis. Dit jaar het straatpastoraat onder

dak- en thuislozen. Ter gelegenheid daarvan

mogen we een blik in het dagboek van de

straatpastor werpen.

We zijn blij een nieuw redactielid te hebben:

Helma Maas, gemeentelid van De Bron.

Opnieuw een professional, want ze werkt

bij IKV/Pax Christi en is daar onder andere

eindredacteur van de Vredeskrant. Na haar

eerste redactievergadering levert ze direct al

een bijdrage aan dit nummer.

In voorgaande jaren trof u in het oktobernummer

een folder aan van De Kathedraal,

met een greep uit het aanbod van vorming

& toerusting in de wijkgemeenten. De

athedraal had ook website met een nog veel

uitgebreider overzicht. Nu de PGA over een

eigen website beschikt,

(www.pkn-amersfoort.nl),

heeft de Algemene Kerkenraad besloten De

Kathedraal op te heffen. Met veel dank aan de

pioniers, de predikanten Van der Harst en Van

der Zwan. De PGA-kanalen zullen het werk

van De Kathedraal geleidelijk en gedeeltelijk

overnemen. Een eerste overzicht van het

aanbod staat in dit nummer.

Chris Way is veilig teruggekeerd uit Uruzgan

en daarmee is zijn column ‘Hier Kamp

Holland’ beëindigd. We danken hem voor zijn

bijdragen!

Marja Brak

Foto’s voorkant:

Davidsster en menora bij de Knesset in Jeruzalem

(foto: Piet de Kruif)

Inzet: Café Trottoir tijdens het startweekend van de

Emmaüskerk

2 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

KERKRENTMEESTERS

Besluiten

De afgelopen maanden was het College van Kerkrentmeesters met heel

diverse zaken bezig. Zo werd aan wijkgemeente Nieuwe Kerk toestemming

verleend om de kerkzaal te renoveren. Ook andere wijkgemeenten denken

na over renovaties. Met de komst van de PGA moeten allerlei regels worden

herzien. Daarom heeft het College een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Veel aandacht kregen uiteraard de jaarcijfers van 2009. Over dat jaar kwamen

er nog drie afzonderlijke jaarrekeningen op tafel: een hervormde, een

gereformeerde en een lutherse. Vanaf 2010 zal er één jaarrekening zijn. De

jaarrekeningen 2009 zijn aangeboden aan de Algemene Kerkenraad, die deze

heeft vastgesteld.

Dat besloten is de Opstandingskerk aan het Euterpeplein te verkopen of

te verhuren – dat proces is momenteel gaande – hebt u al kunnen lezen

in Drieluik. Dat geldt ook van het instellen van een stuurgroep, die de

aanbevelingen voor een betere exploitatie van de Sint-Joriskerk en de

Lutherse kerk gaat uitwerken. Over de restauratie van de Sint-Joriskerk leest

u hieronder meer. Ons College gaf toestemming om de derde en laatste fase

te starten, hoewel nog niet al het benodigde geld binnen is.

In juni kwam een belangrijke notitie ter tafel: over de spelregels die we in

de PGA hanteren bij het opstellen van de begroting en hoe we omgaan met

tekorten of overschotten per wijkgemeente. In de septembervergadering is dit

stuk in tweede lezing besproken. Verder is besloten de pastorie van ds. Van

der Horst, de lutherse predikant die met emeritaat is gegaan, te verkopen.

Voor de komende maanden staat er genoeg op de agenda. Onder andere:

begroting 2011, een gesprek met de

commissie geldwerving, een

wijziging in de ledenadminstratie

en fi nanciële administratie

en een notitie over het

beleggingsbeleid van de

PGA.

Jan Schoonderwoerd,

secretaris

Restauratie

Sint-Joriskerk

De verwachting is

dat de restauratie

van de houten

dakkapconstructie en

van het zuidportaal eind

oktober gereed zal zijn.

Deze werkzaamheden

zijn uitgelopen, omdat

er meer traditioneel dan

polychemisch is hersteld.

Ook bleek het metselwerk

in de drie hallen van de

kerk aanzienlijk meer te zijn

Aangetaste pinakel van het zuidportaal


dan aanvankelijk begroot, met name bij de

muurklossen onder de muurstijlen.

Omdat de maanden november en december

pieken zijn in de verhuur van de kerk, is afgesproken

in januari 2011 te starten met fase 3: de gewelven en het

pleisterwerk in de kerk. Er komen steigers te staan, het orgel

wordt ingepakt en er wordt een verlaagd plafond aangebracht.

Dit betekent dat de kerk van januari t/m oktober 2011 niet kan

worden verhuurd. Wel is beperkt verhuur mogelijk van het

koorgedeelte, echter alleen na overleg met de aannemer.

Van de 1,5 miljoen euro, die nodig is voor de totale restauratie,

is op dit moment 1,3 miljoen euro binnen. Dit fantastische

resultaat is bereikt dankzij bijdragen van de PGA, de gemeente

Amersfoort, rijkssubsidie, fondsen, bedrijven, donateurs, giften

van particulieren en de opbrengst van de publieksactie. Wij

vertrouwen erop dat de nog benodigde 200.000 euro tussen

nu en een jaar binnenkomt via een rijkssubsidie en via nieuwe

publieksacties. Uw gift is welkom op rekeningnummer 1408.75.948

t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk.

De kerk krijgt momenteel nogal wat bezoek:

- 11 september was het Open Monumentendag. Er kwamen 1060

bezoekers de kerk bekijken.

- 1 oktober: themadag van de landelijke Vereniging Beheerders

Monumentale Kerken.

- 5 oktober: College van B & W Amersfoort bezoekt restauratie

St.-Joriskerk.

Op vrijdagavond 5 november is er een benefi etconcert met koren,

de stadsdichter en een veiling. Zaterdagavond 11 december is

het jaarlijkse donateursconcert van de Vrienden van de Sint-

Joriskerk. Over beide meer informatie in het volgende nummer

van Drieluik

Annet van Goor-Oortgijsen,

secretaris Stichting Vrienden van de St.-Joriskerk

lid bouwcommissie namens de PGA

Berichten

Dag van de Dialoog

Altijd al zin gehad om nieuwe mensen te ontmoeten? De Dag

van de Dialoog biedt hiervoor mogelijkheden! De burgerlijke

gemeente Amersfoort organiseert de Dag van de Dialoog al voor

de 4e keer; dit jaar op woensdag 3 november.

De bedoeling is dat mensen met elkaar in gesprek komen om

elkaar te leren kennen en begrijpen. Elk jaar wordt een nieuw

thema bedacht en door het thema ontstaan boeiende gesprekken

tussen mensen die elkaar misschien nog nooit ontmoet hebben.

Als kerk kun je via een dialoogtafel ook iets uitstralen en

betekenen voor een ander; diaconaal, pastoraal of missionair.

Je kunt meedoen door organisator van een dialoogtafel te zijn,

gespreksleider óf gewoon deelnemer aan een dialoogtafel. Op

www.amersfoortindialoog.nl vind je alle informatie en kun je je je

ook aanmelden.

De wijkgemeente Sint-Joriskerk heeft al twee jaar met twee

tafels meegedaan en met plezier. Omdat wij op woensdag 3

ALGEMENE KERKENRAAD

Symposium lutherse traditie

Zaterdagmiddag 20 november is er in de

Sint-Joriskerk een symposium, getiteld:

Toekomstmuziek – de plaats van de lutherse

traditie in de Protestantse Kerk in Nederland.

Duur: 13.45-16.30 uur. De PGA organiseert dit

ter gelegenheid van het afscheid eerder dit jaar

van de lutherse predikant van Amersfoort, ds. K. van der Horst.

Meer informatie in het volgende nummer van Drieluik.

Cursus omgaan met sociaal kwetsbare mensen

Diakenen, pastorale werkers, vrijwilligers bij voedsel- en

kledingbank, in inloophuizen, in projecten voor daklozen en

mensen die maatje zijn van mensen met een psychiatrische

achtergrond krijgen te maken met mensen die vreemd voor

hen zijn. Hoe kijk je naar hen? Hoe reageer je? Wat doet zo’n

ontmoeting jou? Die vragen komen aan de orde op de cursus

‘Present zijn’, die wordt gegeven door Heleen Haasdijk,

gemeenteadviseur van de PKN, in samenwerking met Joke

Koolhof, diaconaal opbouwwerker PGA.

Data: maandagen 8 en 15 november, 13.30-16.00 uur.

Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131

Kosten: Geen

Aanmelding: Joke Koolhof, tel. 4637795 (ma.di.do.),

dowamersfoort@solcon.nl

november een dankdagdienst hebben, wijken we uit naar een

andere avond. Er zijn trouwens meer wijkgemeenten van de PGA

die meedoen: zie de genoemde website.

Gert van de Kamp, evangelisatieouderling St.-Joriskerk

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 3


De diaconale najaarscollecte in oktober is bestemd voor het straatpastoraat. We vroegen straatpastor

Bernadette van Dijk een impressie te geven van haar werk onder dak- en thuislozen in onze stad. Ze

schreef een dagboek. ‘Aan het eind van de middag verwacht ik nog iemand die een tijdje ‘zoek’ is

geweest...’

Het dagboek van de straatpastor:

… weer geen spoor van Isa….

Bernadette van Dijk

(foto: Ed van Rijswijk)

Maandagochtend, 8.15 uur

Vorige week is het Klussenbureau weer opengegaan, na een maand onzekerheid over de

voortgang. Het Klussenbureau is de plek waar daklozen ’s ochtends bij kunnen klussen om

hun inkomen een beetje aan te vullen. Er is een nieuwe medewerker! Het zijn de laatste

dagen van augustus en iedereen die wel eens werkt, probeert die dagen nog mee te

pakken. De meesten mogen maar een paar dagen per maand werken.

Ik maak kennis met ‘de nieuwe man’ en kom er veel mensen tegen. Het is een drukte

van jewelste en een opgewonden sfeer. Twee groepjes met papierprikkers staan op

vertrekken en worden aan de deur uitgezwaaid. Hiske vertrouwt me in het voorbijgaan

toe, dat haar verjaardag gister een rotdag was. Ik vraag of ik vanmiddag langs mag

komen bij haar in de opvang. Nee, morgen.

Terug naar de stad lopen Leanne en ik samen op. Ze vertelt me wat ze heeft besloten

ten aanzien van haar vriend, die wispelturig gedrag vertoont: haar naar zich toe trekken,

onderdak verschaffen, dan weer de deur wijzen, soms zonder verklaring, of door de

brievenbus melden dat de relatie ten einde is. Ze leven al een tijdje aan de randen

van het straatcircuit en proberen er vandaan te groeien, maar het valt niet mee. Op

allerlei terreinen in hun leven is het lastig: lichamelijke en psychische gezondheid en

middelengebruik, huisvesting, inkomen, op juridisch vlak. We praten nu over de liefde

die ik hoor in haar woorden en zie in haar ogen. Dat is zin beleven, maar deze zin is o

zo ingewikkeld, want brengt haar ook steeds ellende… Het is een voortgaand gesprek:

volgende keer gaat het verhaal verder.

Bankje, 9.55 uur

Bij de hoek Stadsring / Arnhemsestraat breidt de hangplek zich uit. De bankjes op het pleintje bij de Plus zijn weggehaald en nu

staat en zit men aan de binnenkant van de Ring in het plantsoen bij het eerste bankje. Het is een teken van het toch niet goed

redden met elkaar in onze openbare ruimte: het was er soms onrustig, want een verzamelplek. Straatmensen geven elkaar de

schuld van overlast en burgers gaan aan de slag om hun omgeving tegen die overlast te beschermen (of zichzelf te beschermen

tegen hun angst?).

Ik zwaai naar de straatmensen die om het bankje heen hangen. Allemaal bekenden van mij, enkelen alleen aan de buitenkant:

geen mannen die zich makkelijk blootgeven en zeker niet als ze onder elkaar zijn. Ik heb geduld moeten hebben voor ik in hun

groepjes welkom was. Nog iedere dag leer ik hen een beetje beter verstaan achter en onder hun woorden door. Het is hún

leefwereld waarin ik ben komen rondlopen. Het is hún dagritme waar ik mee te maken heb. Nu laat ik hen even. Ze zwaaien

terug en roepen goeiedag.

Straatadvocaten, 10.30 uur

De straatadvocaten zijn belangenbehartigers voor straatmensen die hulp willen in hun papierwinkel. ’s Ochtends is er inloop, of

liever gezegd instuif. De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld, grappen en plagerijen over en weer. ‘Ik ben nu helemaal van de

coke af!’ roept Werner. ‘Als ik een bolletje vind, mag je het hebben. Alleen nog een beetje pep. Het is een kwestie van willen!’

Er klinkt een jaloers geluid uit de hoek. Iemand die het niet lukt, hoe graag hij ook wil, weet ik. We praten, tussen de drukte aan

tafel door, over hoe dat nou gelukt is. Werner wil ergens héén met zijn leven. En een vriendin die niet gebruikt, dat is een groot

geluk. Ik doe mijn best om dat in de onrust van het moment even hardop te laten klinken en wens hem geluk. De man in de hoek

vraagt of ik nog langs kom. Voordat ik kom, zal ik je bellen, beloof ik.

4 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010


Kapel ’t Zand, 11.55 uur uur

Net voor de katholieke kapel aan ‘t Zand sluit, kan ik met Ceriel

nog even samen een kaars opsteken. Waar wil je voor bidden?

‘Om gelovig te blijven.’ We bidden voor de stad, de wereld,

bekenden en voor Ceriel zelf. Om geloof en kracht, om vrede in

het hart en vreugde in de dag. In het opschrijfboek met de namen

van bezoekers in deze kapel, staan hartenkreten tussen de data

en plaatsnamen door. Ik herken een naam. Ook voor hem een

kaars.

Vanaf de kapel loop ik langs het Onze Lieve Vrouwekerkhof, in

de hoop om Isa daar tegen te komen. Daar heb ik hem een paar

keer ontmoet, maar nu al lang niet gezien. Weer geen spoor van

hem. In de Langestraat zetten Otto en Steven ieder op geheel

eigen wijze hun creativiteit in om zoveel mogelijk straatkrantjes

te verkopen. Ik wens hen succes en een fi jne dag.

Achter mijn bureau moet ik een paar telefoontjes doen en

informatie tot me nemen over de stage die binnen enkele

weken begint. We krijgen een stagiaire bij het Straatpastoraat!

Daar kijk ik naar uit, omdat het voor ons beiden leerzaam kan

worden, denk ik. Ze zal met nieuwe ogen naar de straat kijken,

ik zal uitleggen hoe en waarom ik dingen doe, zij zal er vragen

bij stellen.

Als ik toch achter de computer zit, zoek ik via internet naar

aantrekkelijke ontmoetingsplekken in één van de nieuwe wijken

van de stad. Bennie is dolgelukkig met zijn huisje, maar contact

in zijn eigen buurt heeft hij niet. Contact leggen is sowieso al

niet zijn sterkste punt, zei hij me. Ik hoop dat ik hem op weg kan

helpen, zodat hij minder behoefte heeft om in de binnenstad rond

te hangen. Gewapend met een tasje vol informatie zal ik nog wel

een paar dagen rondlopen, want ik moet hem net treffen en ik

heb geen telefoonnummer van hem. En ik lach om mezelf met

dat tasje-met-een-boodschap: ik hoop dat we elkaar niet zo vaak

meer zien in de straatwereld, maar dat hij zijn plek dáár vindt…

Dagopvang, 14.20 uur

In de dagopvang van Stichting Kwintes komen mensen om

even te zitten of de hele dag door te brengen, om post halen,

te douchen en kleding te wassen, om een warm maal of een

potje tafeltennis, de computer, om te schilderen of om iemand te

spreken van de hulpverleners. Ik kijk met mijn bekertje thee in

de hand de ruimte door. Twee mensen darten, er wordt gebiljart

en Nick denkt met Amanda mee in haar kruiswoordpuzzel. Een

man zit aan een kopje soep. Vorige week hebben we handen

geschud, maar zijn naam heb ik niet kunnen verstaan. Een van

de beveiligers verraste mij, en noemde deze man een denker. Ik

vraag of ik bij hem mag komen zitten en er ontstaat onmiddellijk

een gesprek over zijn situatie. Hij slaapt buiten en de redenen

daarvan, dat is een lang verhaal. Het gaat over huurschuld,

bureaucratie, discriminatie en onwil, en ik probeer of ik met hem

samen dingen kan vinden als uithoudingsvermogen, mildheid en

mogelijkheden. En ineens, zonder aanloop, vertelt hij waar hij het

voor doet. Een dochter. Ze is vier.

Op straat kom ik Daan tegen. Boos, onrustig, gehaast. Vrijdag

uitslag van de dokter. Topspanning!

Aan het eind van de middag verwacht ik nog iemand die een tijdje

‘zoek’ is geweest. Er gingen verhalen dat hij de stad uit was en ik

heb me erg zorgen gemaakt. De laatste keer dat ik hem zag,

Protestantse Gemeente

Amersfoort

i ns

Diaconale najaarscollecte

2010

Deze folder over het straatpastoraat

valt binnenkort bij u in de bus

was hij bang voor zijn eigen agressie. Er kan van alles gebeurd

zijn. Hij belde vorige week op: terug! Hij beloofde te vertellen

hoe het met hem gaat. Voorheen hebben we het veel gehad over

het oordeel van Allah over het doen en laten van mensen. Het zit

hem erg dwars. Ik geloof in een barmhartige God, en we lezen

samen verzen uit bijbel en koran, vragen om de barmhartigheid

van Allah.

Het is tijd om naar huis te gaan. Ik ben dankbaar met het thuis dat

ik daar vind!

Theatervoorstelling over daklozen

Zondag 17 oktober is de Werelddag van verzet tegen

extreme armoede. In dat kader is er op die dag

van 15.00-17.30 uur een voorstelling van het STUT

theater in de St. Franciscus Xaverius kerk,

’t Zand 29. In het stuk ‘Als de dood voor de nachten’

zijn ervaringen van voormalige daklozen en van

hulpverleners verwerkt. Dit stuk laat zien hoe absurd

de realiteit laat zijn. Na de voorstelling is er een

nabespreking. Toegang gratis; bijdrage welkom.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 5


De eerste zondag van de maand oktober is voor de Protestantse Kerk in Nederland ‘Israëlzondag’. Doel

ervan is uiting te geven aan onze onopgeefbare verbondenheid – zo staat het in de Kerkorde – met het

volk Israël. En één van de collecten is voor het (voorlichtings)werk van ‘Kerk en Israël’ in Nederland én

voor het werk in Nes Ammim, een christelijke nederzetting in Israël, die bijdraagt aan de dialoog tussen n

Joden en Arabieren.

Jaarlijkse Israëlzondag: 3 oktober

Onopgeefbaar verbonden

Het heeft heel lang geduurd voor er in de kerk enig besef ontstond dat de verworteling met het volk Israël méér is dan alleen

maar iets uit de geschiedenis. Kort na het ontstaan van de kerk is een losmakingsproces begonnen, waarbij Israël steeds meer

op de achtergrond kwam. De gedachte kwam op, dat door Jezus Christus, en de afwijzing van Hem door Israël, de kerk in de

plaats is gekomen van Israël. Dat wordt vervangingstheologie genoemd. De Gereformeerde Kerken in Nederland stelden in

1896 onomwonden vast, dat de eretitel ‘Israël’ van de Joden was overgegaan op de kerk. Jodenzending was daarom ook een

opdracht van de kerk.

Verandering

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog begon er verandering in dit denken te komen. Door het vreselijke gebeuren tijdens het

Hitler-regime - de uitmoording van het Europese Jodendom - kwam dit denken in een stroomversnelling. De Hervormde synode

gaf in 1949 ‘Fundamenten en Perspectieven van belijden’ uit. Hierin wordt de eigen plaats van Israël in Gods heilshandelen

onderstreept: ‘Daar de genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn, geloven wij dat het volk Israël, door welks dienst

God alle geslachten des aardrijks heeft willen zegenen, niet door Hem verstoten en verlaten is.’ Ook werd toen de Israëlzondag

ingesteld.

Sindsdien is er een gestage ontwikkeling van de oude vervangingstheologie naar een heel nieuwe vorm van theologiseren,

waarbij Israël niet meer object van zending is. Gods weg met Israël is niet

ten einde. Israëltheologie is nadenken over de vraag wat

dat voor ons concreet betekent. Er wordt gezocht

naar wegen van gesprek. Zo ontstond in 1981 het

OJEC - Overlegorgaan Joden en Christenen.

De klaagmuur in Jeruzalem met feestelijke bar mitswa van een jongen

(Foto: Piet de Kruif)

6 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

door: Piet Warners

Kerkorde

Het meest recent (2004) is het opnemen van ‘het

volk Israël’ in de artikelen van de Protestantse

kerkorde. Artikel I-7 luidt: ‘De kerk is geroepen

gestalte te geven aan haar onopgeefbare

verbondenheid met het volk Israël.’ In de

aanhef van de kerkorde is het al direct

gezegd: ‘De Protestantse Kerk in Nederland

is, overeenkomstig haar belijden, gestalte van

de ene heilige apostolische en katholieke of

algemene christelijke Kerk die zich, delend in de

aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar

de komst van het Koninkrijk van God.’ Israël is dus

deel van het belijden der kerk. Jezus is Jood; deel

van Israël. Het belijden van de kerk wortelt daarom

zonder meer in Gods geschiedenis met het volk Israël.

De Joodse staat

In 1948 is de Joodse staat uitgeroepen. Ook dat - en

niet alleen de holocaust - gaf stof tot nieuw nadenken.

Binnen de Hervormde Kerk verscheen in 1970 een


handreiking: ‘Israël - volk, land en staat’ waarin voorzichtig

ook de staat als deel wordt gezien van de voortgang van Gods

handelen met zijn volk. ‘Het land is aan Israël als woonplaats

geschonken: daar mag het zijn staat hebben. Maar de grenzen

van deze staat zijn niet uit de bijbel af te lezen.’ (blz. 31). In het

Joodse gebedenboek wordt de staat het ‘ontluikend begin van

de verlossing’ genoemd.

Kentering

Tot ongeveer 1970 bestond binnen onze kerken een grote

liefde voor Israël. Dat had een zekere vanzelfsprekendheid.

Nu is dat sterk veranderd. Israël heeft zijn plaats in het belijden.

Dat wordt nu door velen van vraagtekens voorzien, omdat

‘Israël’ ook een politieke betekenis heeft. Spreek liever niet

over ’Kerk en Israël’, maar over ‘Kerk en synagoge’ zo wordt

gezegd. Zodra die naam ‘Israël’ valt ontstaat polarisatie. Zelfs

is voorgesteld om de Israëlzondag te vervangen door Midden-

Oostenzondag. Dan zou je ‘veel genuanceerder’ kunnen zijn.

Als wij geloven dat God met zijn volk zijn eigen weg gaat, dan

hebben we het over Israël en niet alleen over de synagoge.

Vanuit het geloof in Israëls God kún je niet anders dan belijden,

dat Hij Israël trouw

is. Tegelijk: vanuit het internationale recht bestaan veel vragen

over het al dan niet rechtmatig handelen van de staat. Dat

kan en mag heel kritisch zijn. Door geschiedenis en ligging in

het Midden-Oosten leggen wij Israël voortdurend onder een

vergrootglas. Ook dat duidt op verbondenheid - positief dan wel

negatief - met het volk Israël en zijn staat. Bovendien is voor

onze Joodse medemensen de staat Israël een deel van hun

identiteit. Wat bij elkaar hoort mogen wij niet scheiden.

Verbonden

Verbondenheid met Israël is niet: alleen op Israëlzondag op

een aansprekende manier aanknopen bij Joodse gebruiken.

Juist op deze zondag voelen we de verbondenheid, óók met

de pijn die dat mee kan brengen. Daarom hebben we als kerk

steeds weer uitdrukking te geven aan onze verbondenheid –

soms kritisch - en daarom hebben we de dialoog met dit volk te

zoeken op weg naar het Koninkrijk Gods.

Ds. Piet Warners is emeritus predikant te Utrecht en werkte na zijn

emeritaat regelmatig een aantal maanden in Nes Ammim.

Filmavond voor jongeren

Na de Tweede Wereldoorlog worden Joden uit heel Europa

naar interneringskampen op Cyprus gestuurd. Een groep

van 600 Joden vlucht op een vrachtschip richting de vrijheid.

De toegang tot Israël wordt hen echter geweigerd door

Britse bestuurders. Geen enkel Europees land wil de groep

toelaten. Een hongerstaking en veel strijd is het gevolg. Leon

Uris schreef er een beroemde roman – Exodus – over. Op

dat boek is de fi lm gebaseerd, die op vrijdag 8 oktober om

20.00 uur in het Adventcentrum (achteringang Adventkerk,

Ringweg Kruiskamp) voor jongeren wordt gedraaid. Alle

jongeren welkom!

De inzet van...

Vergaderingen met humor

door: Anneke Verhoeven

Een blocnote en een pen. Meer

heeft Maja van den Hoogen (43)

niet nodig voor haar bijdrage

aan het kerkenwerk. Nou ja, en

de computer natuurlijk, voor het

uitwerken. Sinds begin dit jaar

notuleert ze de vergaderingen van

de AK (Algemene Kerkenraad). En dat

gebeurt dus nog gewoon ouderwets,

Maja van den

Hoogen met de hand, zonder opname-apparaat. ‘Wel

in telegramstijl natuurlijk, maar niet in offi cieel

steno. Gewoon kort en bondig. Sommige notulisten

werken alles meteen uit op hun laptop, maar dat zou ik

niet kunnen hoor. Ik probeer mijn aantekeningen wel zo

snel mogelijk op de computer uit te werken, dan ligt het

nog vers in het geheugen.’

Maja, aangesloten bij wijkgemeente De Bron, is werkzaam

als analist in het ziekenhuis. ‘Iets heel anders dus. Maar

taal ligt mij wel, vandaar. In het verleden heb ik ook de

kerkenraadsvergaderingen genotuleerd van De Hoeksteen

en De Open Hof. Blijkbaar is dat goed bevallen, want

ze hebben me dus ook voor de AK gevraagd. ‘ AKvergaderingen

verlopen doorgaans niet als een Poolse

landdag, maar toch. ‘Er wordt natuurlijk wel eens door

elkaar gepraat, of iemand is niet echt goed te verstaan

– en dan onderbreek ik even en vraag of hij of zij de

opmerking wil herhalen. En hele discussies over een

bepaald onderwerp vat ik gewoon samen; de notulen

moeten wel leesbaar blijven.’

De AK komt maandelijks bijeen en de vergaderingen zijn

bepaald niet saai. ‘Er is echt wel humor. En het boeiende

is ook dat er zulke verschillende mensen zitten. Soms zit

ik de gesprekken zo aandachtig te volgen, dat ik echt wel

moet opletten dat ik blijf notuleren en niet te veel mee ga

zitten luisteren naar de inhoud.’ Het wordt wel eens een

latertje, maar om een uur of elf is het wel bekeken. ‘Een

enkele keer blijven er punten liggen; die worden dan

doorgeschoven naar de volgende vergadering. Nachtwerk

zou ook niet echt effectief zijn.‘

‘Het gebeurt natuurlijk wel eens dat ik moet werken of om

een andere reden niet kan, dan is er een vervanger. Of de

scriba notuleert zelf. ‘Maar eigenlijk is het juist mijn taak

om de scriba te ontlasten.’ Ze heeft niet moeten tekenen

voor een geheimhoudingsplicht. ‘Het is me nooit expliciet

gevraagd. Maar ik snap natuurlijk wel dat alles wat tijdens

de vergadering besproken wordt, binnenskamers moet

blijven. En daar houd ik me ook aan.‘

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 7


Weer thuis

door: Chris Way

Alweer een paar

weken ben ik thuis

in Amersfoort. Wat

is Afghanistan dan

ver weg. Niet alleen

geografi sch, maar

ook in mijn omgeving,

de stad, het verkeer, de

commercie, de media. Wat

is het leven hier rijk en wat

maken de mensen hier zich druk om futiliteiten.

En wat schilderen de media een onherkenbaar

beeld van mijn oude werkomgeving! Maar goed,

gaandeweg went dat ook wel weer.

We hebben ons werk in Uruzgan afgerond en

ons kamp overgedragen aan de Amerikanen.

‘Mijn’ Slowaakse kapitein doet zijn werk nu in

de US fusion-cell (projectbureau). De weken na

1 augustus hadden we niet zo veel anders meer

te doen dan opruimen, inpakken en afscheid

nemen. Dan ervaar je wat er tot stand gebracht

is. Niet alleen materieel, maar ook op het gebied

van relaties; er zijn heel wat tranen geplengd

bij het vaarwel. Een stamoudste verwoordde

het als volgt: ‘De Nederlanders hebben ons ons

zelfrespect laten terugvinden’.

Vlak voor ons vertrek werden de dominee en de

raadsman afgelost, en wel door een dominee en

een aalmoezenier. Er zullen tot november nog

Nederlandse militairen in Uruzgan zijn, om al het

materieel terug te verschepen naar Nederland. Zij

moeten uiteraard ook geestelijk verzorgd worden.

Deze dominee, uit de Christelijke Gereformeerde

Kerk, toonde zich direct enthousiast voor de

mawovr-gebedskring op de basis, en woont deze

ook bij. Samen met de ‘aal’ heeft hij de actie

‘Rataplan’ (verzamelen van overschotten voor

behoeftige Afghanen) onder zijn hoede genomen.

Als klap op de vuurpijl: tijdens de Nederlandse

kerkdienst wordt er nu gezongen! De dominee

heeft ergens een sergeant gevonden die én

gelooft én gitaar speelt, en die de gemeente

begeleidt. Hij produceert liederenbladen

(opwekking, liedboek, taizé, etc). En die gemeente

zingt het dak van de kapel!

8 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Hier Kamp Holland

Waar en in wat voor gezin

bent u geboren?

In een liefdevol Hervormd

gezin in Gouda.

Wat hing er boven uw bed op uw vijftiende?

Een grote poster van de Matterhorn - een ongenaakbare berg in

Zwitserland - tegen een strakke, diepblauwe lucht.

Welke leraar heeft u het meeste bijgebracht?

Een leraar handvaardigheid op de Pedagogische Academie, die

ons uitdaagde de geijkte oplossingen los te laten en geduldig

ruimte te geven aan creativiteit.

Welk beroep zou u hebben als u geen predikant zou zijn?

Ik was al leerkracht basisonderwijs voordat ik predikant was.

Waar hebt u een enorme hekel aan?

Als mensen tegelijk oppervlakkig én onrechtvaardig zijn.

Wat ontroert u?

Een blik op mijn slapende jongens vlak voor ik zelf ga slapen.

Waarom is na vele jaren uw baard eraf gegaan?

Gemeenteleden in Delfshaven boden 500 euro als ik hem af zou

laten scheren bij een actie van de zendingscommissie; van dat

geld is in Thailand het Oude Testament in stripvorm uitgegeven.

Welke favoriete cd ligt er in uw auto?

Corinne Bailey Ray

14 + 1 vragen

Welke historische gebeurtenis had u zelf willen meemaken?

De opstanding van Jezus.

Wat stelt u zich voor bij het leven na de dood?

Ik kijk met name uit naar de nieuwe aarde en het hemels

Jeruzalem, waar God tussen de mensen woont.

Wat is uw grootste prestatie in het huishouden?

Koken. Liefst Italiaans.

aan ds. Hans

de nieuwe

predikant van

Wat is uw favoriete tv-programma?

Naar het NOS-journaal kijk ik het meest trouw, om Family Matters

te zien doe ik moeite via uitzending gemist, maar het liefst kijk ik

een fi lm.


van Dolder,

De Brug

Johan

Welke bekende christen inspireert u?

Franciscus van Assisi. Als hij zich afvraagt wat Gods liefde in zijn

leven kan veranderen, stapt hij van zijn paard, geeft een melaatse

niet alleen wat geld maar omhelst en kust hem ook.

Wat wist u van Amersfoort voordat u beroepen werd door

De Brug?

De paar honderd meter tussen het station en het kantoor van de

IZB aan de Van Oldenbarneveltlaan heb ik talloze keren gelopen,

maar veel verder ben ik meestal niet gekomen en merk nu wat ik

gemist heb.

Welke vraag vergaten wij?

Welk boek ik tijdens de afgelopen vakantie heb gelezen. Dat was

‘De Brug’, over leven en opkomst van Barack Obama.

Getipt...

Ajani

door: Helma Maas

Een fi lm over het

Israëlisch-Palestijns

confl ict maken die

recht doet aan de

werkelijkheid is niet

gemakkelijk. De fi lm

Ajani speelt in de

wijk met die naam,

een achterstandswijk

in Jaffa, een

oude stad die tegen

Tel Aviv aangegroeid

is. Jaffa is een smeltkroes

van Joden, moslims, christenen, Arabieren en Israëli’s,

van allerlei afkomst. De Israëliër Yaron Shani (1973) en de

Palestijn Scandar Copti (1975) leerden elkaar in 2002 kennen

en bedachten toen om een fi lm te maken over het leven van

Israëliërs en Palestijnen. Het was een ambitieus plan, zeker

omdat ze de fi lm met de bewoners van Ajami wilden maken.

Dat waren geen professionele acteurs; ze moesten zichzelf

spelen. De acteurs kregen een stoomcursus acteren, maar

ze volgden geen voorgeschreven script. De regisseurs

hadden hen zorgvuldig uitgekozen op basis van hun echte

levensverhaal. De fi lm toont een rauw beeld van wrijving

en confl ict in een wijk waar Joden, moslims en christenen

veroordeeld zijn tot samenleven. Het is een wereld van

armoede, criminaliteit en geweld. In het verhaal wordt niet

één oorzaak aangewezen van de problemen. De politiek

speelt een rol, maar ook eerwraak, drugsproblematiek en

diepmenselijke emoties als liefde, jaloezie en teleurstelling

veroorzaken ellende.

Er worden vier personages gevolgd met ieder hun eigen

problemen. Binj is een hippe Palestijn die smoorverliefd is

op een Joods meisje; Omar is een sympathieke jongeman

die onvrijwillig in het middelpunt komt te staan van een

zwaar uit de hand lopende clanoorlog; Malek is een illegaal

in de wijk verblijvende Palestijnse tiener die geld spaart

om de beenmergtransplantatie van zijn doodzieke moeder

te bekostigen; en Dando is een Israëlische politieagent die

treurt om zijn verdwenen broer. In een interview vertelde

de Palestijnse regisseur dat een oplossing van het confl ict

tussen Israël en Palestina ligt in gerechtigheid. Hoe die

gerechtigheid in te vullen, daarover waren ze het nog niet

eens…

Ajami is een speelfi lm van 120 minuten en vanaf

november verkrijgbaar op DVD. De fi lm maakt een

documentaireachtige indruk, vooral ook door het

camerawerk. Ajami kreeg in 2010 een Oscarnominatie voor

de Beste Buitenlandse Film.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 9


Wijzer najaar 2010

Activiteiten van de PGA-wijkgemeenten die openstaan voor niet-gemeenteleden

DE TIEN WOORDEN

Samen leren met rabbijns commentaar

De Tien Woorden, die vaak de Tien Geboden worden

genoemd: iedereen kent ze. Ergens klinken ze mee in

ons doen en laten. Soms lijken ze heel vanzelfsprekend.

Dan weer staan ze haaks op on z e ervaringen, denkbeelden en

gevoelens. In deze leerkring – acht leerhuisbijeenkomsten - lezen

we eerst zelf de tekst uit Exodus in verschillende vertalingen en horen van elkaar wat we hebben verstaan. Is het

te begrijpen wat er staat. Dan bestuderen we eeuwenoude gezegden, commentaren en verhalen van rabbijnen die

op onverwachte wijze hun licht op de zaak laten schijnen. We ontdekken hoe oude woorden ons nu uitdagen en

richting kunnen geven. En hoe oude gesprekken door mensen van nu kunnen worden voortgezet.

AMERSFOORTSE BERGREDE

Lof der domheid of roep om deemoed

De Bergrede van Jezus Christus opent met de uitspraak: ‘Zalig

de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen’.

Wie worden er bedoeld? Mensen met beperkte verstandelijke

vermogens, een laag IQ? Eenvoudige arbeiders, met weinig of

geen opleiding? Gaat het daar wel om of ligt er een opdracht in de uitspraak besloten en moeten gelovigen juist

‘arm van geest’ durven worden? Valt hier een relatie te leggen met die andere uitspraak, waarin Jezus stelt ‘Als gij

niet wordt als kinderen…’? Hoe kunnen intelligente, goed opgeleide gelovigen arm van geest worden en waarom

zou dit nodig zijn? Met deze vragen maakt Désanne van Brederode, fi losofe en schrijfster, met haar hoorders een

zoektocht naar de waarde en betekenis van het begrip ontvankelijkheid.

THEMA-AVOND

Die Schöpfung

Leiding: Gert Knepper

Het werk ontstond tussen 1796-1798 en wordt beschouwd als een Datum: donderdag 28 oktober

van Haydns meesterwerken. Dit oratorium beschrijft en illustreert Plaats: De Open Hof, Vogelplein 1, 20.00 uur

muzikaal het scheppingsverhaal volgens het bijbelboek Genesis. Aanmelden bij: Marjan van Rooyen,

Het is tevens gebaseerd op het boek Psalmen en John Miltons tel. 4728466, marjan.rooyen@planet.nl (op de dag

Paradise Lost. Die Schöpfung is geschreven voor drie zangsolisten zelf besluiten te komen kan ook)

(sopraan, tenor en bas) vierstemmig koor (sopraan, alt, tenor en Bijdrage: (vrijwillig) € 3

bas) en een groot orkest. De drie zangsolisten vertegenwoordigen

de drie aartsengelen, die over de eerste zes scheppingsdagen

vertellen en deze becommentariëren: Gabriël (sopraan), Uriël (tenor) en Rafaël (bas).

SCHILDER MEE MET DE BIJBEL

Serie workshops

Na de succesvolle serie van vorig jaar, gaan we weer drie

avonden ‘mee’ schilderen met de bijbel. Als je graag iets doet

met je handen, is dit misschien een goed alternatief voor een

‘praat’bijbelkring. We sluiten af met een (vrijwillige) expositie in de

kerk. Je hoeft geen schildertalent te hebben.

10 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

* * *

VOL

* * *

Data: 22 september, 20 oktober, 24 november,

15 december, 19 januari,

9 februari, 16 maart en 13 april.

Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131

Door: Désanne van Brederode

Datum: dinsdag 26 oktober, 20.00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

Data: woensdagavonden: 3 november,

8 december en 12 januari, 19.30 uur

Plaats: Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkehuis,

Daltonstraat), Leusderweg

Aanmelden bij: Naomi de Wilde,

tel. 06-49046628, nde_wilde@hotmail.com


ERASMUS TEGEN LUTHER

Twee lezingen

In 1517 gooide Luther een steen in de Europese theologenvijver

met zijn stellingen en de Reformatie begon. Een van de meest

bekende en vooraanstaande theologen van zijn tijd, Erasmus, hield

zich op de vlakte. Tot dat niet meer kon. Toen reageerde hij (in het

Latijn) met ‘Over de vrije wil’. In veel was hij het vast eens met

Luther, ook Erasmus had kritiek op de toenmalige kerk. Dat had hij

in zijn ‘Lof der Zotheid’ al genoeg laten zien. Maar vooral op het

punt van de vrije wil, de keuzemogelijkheid van de mens, kon hij

hem geen gelijk geven. Luther reageerde met zijn bekende felheid

Door: prof.dr. Jan Bloemendal, hoogleraar

Neolatijn aan de UvA, lid

Kerkenraadscommissie Lutherse Traditie

van de PGA

Data: maandagen 1 en 8 november, 20.00 uur

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2

met het pamfl et ‘Over de onvrije wil’ en het confl ict was geboren. Het ging niet over een kleinigheid: hoe staan we

als mens tegenover God, hebben we zelf nog iets te zeggen, of is alles al voorbeschikt? En zo heeft een debat uit

de zestiende eeuw ons ook nu nog veel te zeggen. Maar het debat moet je ook in zijn tijd zien, en daarom zal een

tijdsbeeld geschetst worden.

Tijdens deze avonden komen twee dingen mooi samen: het jaar 2011 is Erasmusjaar, omdat vijfhonderd jaar

geleden de ‘Lof der Zotheid’ verscheen en de avond over Luther staat in het teken van de lutherse traditie binnen

de PGA.

GRAND CAFÉ

De verantwoordelijkheid van ieder mens in

Door: Jan Saal

de nieuwe economie

Datum: vrijdag 5 november, 20.00 uur

Bij grote veranderingen in onze maatschappij, zoals de huidige

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

economische crisis, kunnen vragen opkomen als: Hoe kunnen

Aanmelden bij: Anita Botter, tel. 4726045,

we het geheel nog zo overzien dat we er grip op kunnen krijgen?

anitabotter@12move.nl

En hoe kunnen we vanuit onze individuele verantwoordelijkheid

samenleven en samenwerken aan een gezonde economie? Ons

denken over de economie is aan vernieuwing toe, want pas met vernieuwd denken kunnen we de economie

ook vernieuwen. Jan Saal is al 30 jaar in de praktijk bezig is met deze vernieuwing in het denken over economie

en maatschappij. Ooit betrokken bij de oprichting van Triodos bank is hij nu als initiatiefkundige vanuit diverse

werkvelden intensief betrokken bij deze vernieuwingen. U kunt tijdens een interactieve avond kennis maken met

zijn ideeën en ervaringen en wellicht interessante gezichtspunten opdoen!

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

De laatste jaren zijn steeds meer mensen geraakt door de

gedachte dat bloemen en takken een plaats kunnen krijgen in Datum: zaterdag 6 november, 10.00 uur

de eredienst tot eer van onze Schepper en tot verrijking van de Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

beleving van individuele gemeenteleden. Omgaan met bloemen Aanmelden bij: Wilma Hornsveld, tel. 4650861,

kunnen we leren. Wij nodigen u uit om hierover meer te weten wilma.hornsveld@hccnet.nl

te komen en dit in praktijk te brengen. Tevens kan dit een mooie

inspiratiebron zijn voor de bloemen tijdens de kerstperiode in de kerk en bij u thuis.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 11


Wijzer najaar 2010 (vervolg)

DE BOODSCHAP OP HET WITTE DOEK

Op tv en internet worden talloze fi lms aangeboden. De meeste

geven stof tot nadenken. Elke fi lm heeft een eigen visie op de

mens, op het leven, op God en (soms) op geloven. Zo nemen we

onbewust heel wat ideeën uit een fi lm mee. Des te leuker om met

elkaar een fi lm te kijken en na te praten wat ons raakt of wat ons

vervreemdt.

THEMA-AVOND

Santiago de Compostela

In april 2010 liepen Elly Boon en Barbara Kwast het laatste traject

van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Deze tocht

had een tweeledig doel: een stukje bezinning, ‘al gaande de Weg

ontdekken’ en fondsenwerving voor een gezondheidsprogramma

voor vrouwen in Ethiopië. Over de indrukken en ervaringen van

het lopen in de stilte, de mooie natuur, de inspiratie van kerkjes

en ontmoetingen met mensen onderweg zullen zij verslag doen,

alsmede over het aan deze tocht gekoppelde sponsordoel, het

Fistel Ziekenhuis in Ethiopië.

DE BIJBEL – VEELVOUDIGER DAN HET LEVEN

Wie geregeld de bijbel leest, merkt hoe verschillend taal en stijl

zijn: wetteksten en psalmen, profetische boeken en wijsheid,

evangeliën en zendingsverhalen, brieven aan gemeenten over

herkenbare vragen en een boek vol bizarre beelden. Wie zich

verder verdiept, merkt dat het Johannes-evangelie verschilt

van de andere drie. De bijbel is een verzameling boeken uit vele

eeuwen. De bijbel gaat met ons mee, omdat God met ons optrekt.

ADVENT IN MUSEUM FLEHITE

Datum: donderdag 2 december, 20.00 uur

Plaats: De Open Hof, Vogelplein 1

Aanmelden bij: Marjan van Rooyen,

tel. 4728466, marjan.rooyen@planet.nl

(op de dag zelf besluiten te komen kan ook)

Bijdrage: (vrijwillig) € 3

Maar we hebben wel leesregels nodig. Deze twee avonden gaan daarover en worden toegespitst op vragen als:

Hoe kun je de bijbel toepassen op het leven van vandaag?; Hoe kan de bijbel een houvast zijn als er redenen zijn

tekstgedeelten niet letterlijk te duiden?

Ds. Bert Prinsen vertelt over de kerstvoorstellingen op de

memorietafel van de familie Van Schayck (ca. 1525). Dit schilderij

hing ooit in de Sint-Joriskerk, waar de familie haar eigen altaar

had. De familieleden zijn biddend afgebeeld, maar er is nog veel

meer te zien, zoals de symbolische weergave van het Nieuwe

Verbond.

Datum: woensdag 17 november, 19.30 uur

Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2

Aanmelden bij: Leantine Dekker, tel. 7539001,

leantine@gmail.com

Leiding: dr. H. de Leede

Data: dinsdagen 7 en 14 december, 20.00 uur

Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2

Aanmelden bij: dr. H. de Leede, tel. 4632207,

h.de.leede@planet.nl

Leiding: ds. Bert Prinsen en Gerard Raven

(conservator Flehite)

Datum: maandag 20 december, 10.00-12.00 uur

Plaats: Museum Flehite

Bijdrage: € 10 (incl. koffi e/thee);

met museumjaarkaart € 7,50.

Aanmelden bij: ds. L. Prinsen, tel. 4756815,

bert-prinsen@kpnmail.nl

Nog meer

Kijk voor meer informatie op: www.pkn-amersfoort.nl en klik op de button van de betreffende wijkgemeente.

In de eerste maanden van 2011 zijn er nog veel meer activiteiten. Die plaatsen we in het december-nummer

(verschijnt eind november) van Drieluik.

12 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010


‘Levenskunst in

zevenvoud’ door: Christine Raven

De dagen worden korter en guur herfstweer doet

zijn intrede. Dat betekent dat het weer tijd is voor

een nieuwe serie vesperdiensten in De Hoeksteen

(in Schothorst). Dit zijn avondgebeden met een

meditatief karakter: stilte, lezen uit de bijbel,

gebeden, zingen en muziek.

De liturgie geeft uitdrukking aan het geloof en de twijfel, de

vreugde en het verdriet, de hoop en de wanhoop van mensen.

Lena Meijer bezoekt graag

de vespers en

zingt de laatste

jaren ook mee

in de cantorij.

‘De vespers

vormen

voor mij een

rustpunt.

De eenvoud,

intieme sfeer en

liederen spreken

mij erg aan. Ik zou

het wel elke dag

willen: even een moment van stilte en

rust. Voor mij is het echt thuiskomen.’

Thema

Het jaarthema is ‘Levenskunst in zevenvoud’: in elke viering staat

één van de zeven deugden centraal. Inspiratie daarvoor komt uit

het boekje Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel – deel 4 van

ds. Bert van der Woude. ‘Wie zich in deugdelijk leven bekwaamt,

beoefent de levenskunst. Deugden zijn goed voor mensen, voor

het eigen geluk, maar tegelijkertijd voor de ander.’

Welkom

U bent van harte uitgenodigd om de vieringen bij te wonen. Elke

tweede zondag van de maand om 17.00 uur in De Hoeksteen.

Ook kunt u deelnemen aan de voorbereidingen (Job van den

Berg, tel. 4331670) of de cantorij (Ingrid Petten, tel. 4807401).

10 oktober: Naastenliefde

14 november: Matigheid

12 december: Geloof

9 januari: Moed

13 februari: Rechtvaardigheid

13 maar: Hoop

15 mei: Wijsheid

Colofon

Redactieadres

Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. 4721124,

m.brak@solcon.nl (adreswijzigingen zenden aan

het Kerkelijk Bureau)

Inleveren kopij

Voor het nummer van 27 oktober uiterlijk 8 oktober

inleveren

Redactie

Marja Brak (eindredactie), Corita Johannes-den

Oudsten, Helma Maas, Koos van Noppen,

Christine Raven, Anneke Verhoeven

Medewerkers

Sharon v.d. Kamp, Gerard Raven, Johan de Vreugd

Uitgever

Algemene Kerkenraad

Scriba: mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde,

Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel. 4756215,

bjademooij@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD,

tel. 4610441, protgemafoort@solcon.nl

Openingstijden: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Voor ledenadministratie en Drieluik: maandag-,

dinsdag- en vrijdagmorgen.

Voor collectebonnen: woensdagmorgen.

Voor kerkelijke bijdragen: donderdagmorgen.

Bankrekenigen

Kerkelijke bijdragen: ING 5134459

t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA

Collectebonnen: ING 5804664

t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Diaconie: ING 139631

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

Vormgeving

Wilmar Boer, Image 33

Druk

Drukkerij De Gans BV, Amersfoort

Websites

www.pkn-amersfoort.nl

De website van de Protestantse Gemeente

Amersfoort

www.kerkpleinamersfoort.nl

Wat er gebeurt in en rond de kerken

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 13


Adventkerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22, 3931 LC Woudenberg, tel. 2861711

predikant: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP, tel. 4611811, dpclooijen@cs.com

scriba: G.J. Kraaikamp, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel. 4659830 (na. 18.30 uur), scriba@adventkerk.nl

penningmeester: mw. C. Verduijn, Rietvelderf 46, 3822 ET, tel. 4567114, c.verduijn@casema.nl wijkkas: ING 1632147

bezorging kerkblad: J.C. Dogger, tel. 4725549 kopij wijkberichten: Joost van der Velden, joost@vandervelden.nu

Bij de diensten

In oktober lezen wij in de morgendiensten

verder in het Lukas evangelie.

Zondag 3 oktober houden we een dienst

van voorbereiding op de viering van het

Avondmaal en lezen het slot van Lukas 16.

’s Avonds gaat dr. H. de Leede voor.

Zondag 10 oktober vieren wij in beide

diensten het Avondmaal en horen

die zondag over de genezing van 10

melaatsen (Lukas 17), van wie één ons

leert wat dankbaarheid is.

Rond 17 en 24 oktober valt de

najaarsvakantie. Op de eerste zondag

gaan dr. A.J. Plaisier en ds. C. Fieren weer

een keer bij ons voor. En op de tweede

zondag ds. F. van Velzen en dr. W. de

Greef. Allen welbekend.

Zondag 31 oktober lezen we ’s morgens

Lukas 19 en laten we ons verrassen door

de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs.

’s Avonds is er een dienst waarin we

aandacht geven aan de kerkhervorming.

Woensdagavond 3 november houden we

de dankstond voor ons dagelijks werk en

ons dagelijks voedsel. We keren er mee

terug naar de Bron van alle goede gaven.

Met het vervolg uit Lukas 19 denken we na

over wat we gedaan hebben met wat ons

is toevertrouwd.

In al deze diensten zien we uit naar de

ontmoeting met de levende God.

Huwelijk

Donderdag 14 oktober 2010 is de dag

waarop Mirjam Brunekreef en Hugo

Plaisier elkaar trouw zullen beloven. We

vieren die dag met hen mee in een dienst

waarin we God danken en zijn zegen

vragen voor Mirjam en Hugo. De dienst

wordt gehouden in de Johanneskerk,

begint om 18.30 uur en wordt geleid door

ds. Looijen. Wij wensen het bruidspaar

een dag vol vreugde en dankbaarheid.

14 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Vakantieweek

In verband met de najaarsvakantie zijn

er op woensdagavond 20 oktober geen

catechisaties Van 15 tot 25 oktober is

ds. Looijen afwezig. Voor bijzondere

situaties kunt u contact opnemen met de

wijkouderling of de scriba.

Seniorenkring

Op de weekbrief had wat uitdagend

gestaan, dat als de kring weer bij elkaar

kwam er stoelen bij gezet zouden worden.

Dat bleek inderdaad nodig. We zaten

opeens met 24 mensen bij elkaar. U bent

welkom. Op woensdagmiddag 27 oktober

lezen we verder in Genesis 21. In het

Adventcentrum, van 14.30 tot 16.00 uur.

Uit de kerkenraad

De vergadering van 13 september begon

met een boeiende presentatie van het

missionaire werk in de wijk Kruiskamp.

Sinds enige tijd is evangelist Jan Marcel

Vellinga hier actief, met zijn gezin en

een klein team van missionaire werkers.

Onder de naam ‘Urban Expression’

wonen en werken ze in de wijk, te midden

van een diversiteit aan bewoners uit

verschillende culturen. Het project is

gestart vanuit de Baptistengemeente,

maar ook onze wijkgemeente steunt dit

werk. Doel is om meerdere kleinschalige

christelijke gemeenschappen in de wijk

te vestigen, die zichzelf weer moeten

vermenigvuldigen. De mensen van

Urban Expression proberen relaties op

te bouwen in de buurt en organiseren

allerlei activiteiten (o.a. met kinderen) en

doen tevens sociaal werk. Hoewel men

graag relaties met de gevestigde kerken

onderhoudt, staat het project er verder

los van. De doelgroep is totaal onbekend

met kerk en geloof en de werkelijkheid

is, dat de traditionele kerken hen ook

nauwelijks duurzaam kunnen bereiken. De

kerkenraad was onder de indruk van de

doelstellingen en de gedrevenheid van dit

werk in Gods koninkrijk. Geraakt door de

rol van het gebed voor Urban Expression

werd de presentatie met gezamenlijk

gebed afgesloten. Waarschijnlijk zullen

we hier de komende tijd nog wel meer van

horen, of misschien loopt u ze wel tegen

het lijf in onze wijk.

Het tweede hoofdonderdeel van de

vergadering stond in het teken van

het jeugdwerk. Jeugdouderling Jordi

Reineman en het jeugdteam hebben de

afgelopen maanden intensief gesproken

met de HGJB (Hervormd-Gereformeerde

Jeugd Bond) over een begeleidingstraject

voor ons jeugdwerk en de catechese. Het

komende half jaar zal onder leiding van de

HGJB gewerkt worden aan een plan voor

kinderen, tieners en jongeren voor zowel

de lijn van jeugdclubs als van catechese.

Gewerkt wordt aan visievorming, de

organisatie en het vrijwilligersbeleid. De

kerkenraad stemde in met het plan. Door

middel van een professionele aanpak,

samen met vrijwilligers, hopen we ons

jeugdwerk aantrekkelijk, samenhangend

en toekomstbestendig te maken. De

kosten worden deels opgebracht door

de wijkkas en deels door middel van

collecten tijdens het komende seizoen.

De kerkenraad hoopt en verwacht dat de

gemeente het belang van kwalitatief goed

jeugdwerk onderkent en er graag aan wil

bijdragen.

Ten slotte stemde de kerkenraad

in met de benoeming van Janke

Baarda tot coördinator pastoraat. Zij

gaat het consistorie (de vergadering

van ouderlingen) secretarieel en

organisatorisch ondersteunen. Dat geeft

de sectieouderlingen meer ruimte om zich

te concentreren op inhoudelijke taken en

op het bezoekwerk.

De volgende kerkenraadsvergadering


staat gepland voor

maandag 25 oktober.

Gert Jan Kraaikamp,

scriba

Huwelijksjubilea

Op 23 oktober 2010 is het echtpaar

E.G. Bouwman en R.R. Bouwman-

Grooters, Alberikpad 15, 3813 KT, 40 jaar

getrouwd.

Eveneens op 23 oktober 2010 mag

echtpaar A. van Steensel en K.C. van

Steensel-Bazen, Sanderijnhof 5, 3813 DN,

40 jaar getrouwd zijn.

Wij danken samen met deze echtparen de

Here God voor zijn trouw en wensen hen

een fi jne dag toe.

Ontvangen giften

Via de collecten: via dhr A. de J. € 50 en

via ds. L. € 190 voor watersnood Pakistan;

via dhr M.V. € 20 voor de wijkkas; via ds L.

€ 50 voor het jeugdwerk; via dhr H.G.

€ 20.voor de wijkdiaconie.

Via de HVD werden deze en vorige maand

ontvangen: 1 x € 25 en 1 x € 50; mw. De

Jonge € 10; mw. Van Dijk € 20; mw. Van

Dolder € 10; mw. De Groot € 10. Op de giro

bijgeschreven: € 25.

Opbrengst verjaardagsfonds: mei € 493,

juni € 175, juli € 130, augustus € 152,50;

totaal € 950,50.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Ineke van Tol

Diaconaat in de eredienst

(3e en laatste deel)

De inzameling

Agenda

Vr 1 oktober

20.00 uur Kunstcafé (Bergkerk)

Wo 6 oktober

10.00 uur Gesprek in de morgen

Di 12 oktober

10.00 uur Gesprek in de morgen

Een predikant, die eens laconiek

afkondigde: ‘We gaan nu over tot de

dienst der fooien’, begreep heel goed dat

de diaconale inzameling meer is dan een

fooi, namelijk een offer. Er is de dienst van

het Woord, de dienst der gebeden én de

dienst van de christelijke handreiking. Die

krijgt een plaats ná de verkondiging. Als

antwoord op de preek geven we van wat

we ontvangen hebben terug aan de Here

God. Dienst der offeranden, want dat is je

leven in Christus. Uw redelijke godsdienst

zegt de apostel Paulus in Romeinen

12. De apostel geeft ons ook het motief

voor dat offer. ‘U hebt het Woord uit de

moedergemeente Jeruzalem ontvangen.

U bent nu verplicht uw materiële gaven in

te zamelen voor de armen in Jeruzalem’.

Antwoord op de verkondiging dus!

Dr. Noordegraaf schrijft: ‘De inzameling

van de gaven draagt het karakter van een

dankoffer. Daarom dient deze inzameling

niet weggedrukt te worden als een

handeling onder het zingen, maar een

eigen plaats te krijgen in de kerkdienst.’

De diakenen gebruiken de dienst af en toe

als een kans om het doel van de collecte

toe te lichten en dicht bij de gemeente te

brengen.

Na de inzameling worden de gaven

gebracht aan ‘de voeten van het Woord’.

Onder de kansel, op de liturgie tafel. Daar

waar schalen en bekers getuigen van

het delen. Altijd zichtbaar, elke zondag.

Zou het niet mooi zijn als we de tafel wat

vaker konden inrichten? Er telkens weer

aan herinnerd te worden: ‘Doe dat tot

mijn gedachtenis’. Elke zondag opnieuw

de dankoffers te brengen bij God? De

liturgietafel als symbool voor het altaar

van de verzoening.

Dienst der gebeden

De diakenen letten ook op de voorbeden.

Het voorbedeboek is hier een prachtig

voorbeeld van. Ieder wordt zo in de

gelegenheid gesteld zijn of haar nood

of dankbaarheid in het midden van de

gemeente voor God te brengen. Er is veel

te noemen. Ook het collectedoel mag

aan de voorbede gekoppeld worden. We

vragen een zegen over de gaven, opdat

ze goed terecht komen. En dit alles onder

de zegenende handen van God. Opdat er

sjaloom is, vrede en welbevinden voor

elke parel van waarde.

De zegen

Gaat dan heen, ontvang de zegen en

draag deze zegen ook uit in de wereld en

gedenk de armen! En wellicht is het goed

een folder van de diaconie achter in de

kerk te leggen. Als een visitekaartje: Dit

zijn wij. Bel ons, wij hebben u nodig!

Dit was de laatste overdenking over

diaconaat in de eredienst. Ik hoop dat

het u wat duidelijker heeft gemaakt wat

diaconaat betekent. Ik wens u / jou veel

diaconaat toe.

Hans van Dijk, diaken

Kopij Drieluik

Inleverdatum voor de volgende Drieluik

is 12 oktober (verschijnt 27 oktober).

Kopij aanleveren bij Joost van der Velden

(drieluik@adventkerk.nl).

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Bergkerk

kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917, fax 4657027, bergkerk@planet.nl

predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767 (te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 18.00-18.30 uur), jbaardw@dds.nl

coördinator pastoraat: mw. A. van Leeuwen, tel. 4616232

scribaat: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617328 (na 18 uur), bij spoed: 06-45087560, j.e.mosterd@planet.nl

beheerder: R.Th.Buijk penningmeester: R.Th. Buijk, ING 525946, Bank 43.26.13.404 internet: www.bergkerk.nl

Wo 13 oktober

20.00 uur Kerkenraad

Di 26 oktober

20.00 uur Bergrede

Vieren

Zondag 3 oktober, 19e zondag na

Pinksteren. Deze zondag vieren we de

eredienst gezamenlijk met de gemeente

van de Fonteinkerk, om 10.00 uur in de

Fonteinkerk.

Zondag 10 oktober, 20e zondag na

Pinksteren. In de Lucaslezing (17:11-19)

steekt Jezus allerlei grenzen over, in

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 15


het grensgebied komt hij tien melaatsen

tegen. Daar ligt de grens van rein

en onrein. Eén van de tien keert met

dankbaarheid terug om Jezus te danken

voor de genezing. Eén, en het is nog

een vreemdeling ook. De ene houdt de

lofzang gaande. Wij vieren de doop: Bram

Janssens en Mieke bij de Vaate (Peter

van Anrooystraat) komen met hun zoon

Niek Sebastiaan bij de doopvont. We zijn

als gemeente doopgetuigen, laten we in

vreugde om hen heen staan.

Zondag 17 oktober, 21e zondag na

Pinksteren. De doorgaande lezing uit

Lucas 18:1-8 gaat over recht en het

verkrijgen van recht. Want recht heb je

niet zozeer, maar moet je verkrijgen. Voor

het verkrijgen daarvan vallen er harde

woorden, in de gelijkenis. Dat is ook

liturgie, het heeft iets hardnekkigs, de kern

van het gebed is het oneerbiedige roepen

van deze weduwe om haar recht. Het is de

‘oneerbiedige’ schreeuw van de psalmen:

‘Verschaf mij recht!’ (Ps. 43). Voorganger

is ds. J.H. Uytenbogaardt uit Utrecht.

Zondag 24 oktober, 22e zondag na

Pinksteren. Een verhaal uit Joodse

traditie vertelt over de vraag van een

leerling aan zijn rabbi: ‘Rabbi, vroeger

waren er mensen die God gezien hebben,

16 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

van aangezicht tot aangezicht, waarom

zijn die er vandaag niet meer?’ De rabbi

antwoordt: ‘Omdat niemand meer zo

diep wil bukken’. In Lucas 18:9-14 vertelt

Jezus de gelijkenis van de tollenaar en

de farizeeër beide biddend in de tempel.

Voorganger is ds. R.A. Bosch uit Zeist.

Zondag 31 oktober, 23e zondag na

Pinksteren. Deze zondag gedenken

wij hen die ons het afgelopen jaar zijn

ontvallen. Op deze vierdag met alle

heiligen/alle zielen (jaarlijks rond 1 en

2 november) noemen wij de namen van

gemeenteleden, die in de afgelopen

periode gestorven zijn. Daarnaast worden

namen genoemd van hen rond wier

overlijden de Bergkerk een functie had. Bij

elke naam ontsteken wij een licht aan de

paaskaars. Het is een goede mogelijkheid

om als familie deze gedachteniskaars

zelf te ontsteken. Behalve de namen

van overleden gemeenteleden die ons

bekend zijn en waarvan nabestaanden

persoonlijk worden genodigd, is het ook

mogelijk dat de namen klinken van hen die

wij vanuit onze persoonlijke kring willen

gedenken. U kunt naar voren komen een

lichtje ter nagedachtenis ontsteken. Wij

vieren de gemeenschap met Christus, in

de tekenen van brood en wijn, verbonden

Een Bergrede in de Bergkerk

Ook dit jaar zijn wij erin geslaagd een interessante spreekster te vinden voor de

jaarlijkse Amersfoortse Bergrede. Onder de titel Lof der domheid of roep om domheid

zal Désanne van Brederode de lezing houden. Zij vat die zelf als volgt samen:

De Bergrede van Jezus Christus opent met de uitspraak: ‘Zalig de armen van geest,

want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’ Maar wie worden er bedoeld? Mensen

met beperkte verstandelijke vermogens, een laag IQ? Arbeiders met weinig of geen

opleiding, de zogenaamde ‘domme krachten’? Hoewel de uitspraak kan aansporen tot

meer respect voor al diegenen die in intellectueel opzicht niet kunnen meekomen, is

ze door kerkelijke gezagsdragers even gemakkelijk te gebruiken als excuus voor het

weghouden van informatie en het niet aangaan van de dialoog: laat de onwetenden

vooral onwetend, zo heeft God ze kennelijk het liefst.’

In haar lezing wil Désanne van Brederode naast het

bovenstaande ingaan op de vraag of er een opdracht

in de uitspraak over de armen van geest besloten ligt

– en moeten gelovigen juist ‘arm van geest’ durven

worden? Valt hier een relatie te leggen tot die andere

uitspraak: ‘Als gij niet wordt als kinderen…’? Een

zoektocht naar de waarde en betekenis van het begrip

‘ontvankelijkheid’.

Désanne van Brederode (1970) is fi losofe. Zij schrijft

romans en essays en is bekend als columniste

van het tv-programma Buitenhof.

Amersfoortse Bergrede: 26 oktober, 20.00 uur, Bergkerk.

Désanne van Brederode: lof der domheid of roep om deemoed

met elkaar en verbonden met hen die ons

zijn voorgegaan. De vroegdienst in de

Bergkapel vervalt deze zondag.

Avondgebed

Wekelijks woensdagavondgebed in de

kapel van de Bergkerk. U bent hartelijk

welkom, elke woensdagavond om even

voor 19.30 uur luidt de klok.

Bevestiging

Zondag 10 oktober is voor onze oud

leervicaris en gemeentelid Els van der

Wal een heugelijke en vreugdevolle

zondag. Zij wordt bevestigd als

predikant van ‘Het Witte Kerkje’

(Amersfoortseweg 47) in Huis ter Heide.

De bevestigingsdienst is om 15.00 uur in

deze kerk. Wij feliciteren Els van harte!

Even voorstellen

Tot mijn plezier kan ik

u meedelen dat

ik dit jaar stage

mag lopen bij

de Bergkerk.

Ik studeer aan

de Hogeschool

Windesheim, en

word opgeleid

voor godsdienstpastoraal

werk. Ik wil me

voorbereiden op toekomstige taken als

gemeentetoeruster en begeleider van

geestelijke processen. Zo mogelijk wil ik

ook oefenen met pastoraat per telefoon

en e-mail; ik denk dat daar in deze tijd

steeds meer belangstelling voor is. Ik

ben 49 jaar oud, aan de voet van de

Amersfoortse Berg opgegroeid, en nu

met mijn man weer teruggekeerd in mijn

ouderlijk huis bij het bos. Na mijn studie

Engels ben ik begonnen als tolk/vertaler.

Na tien jaar ben ik omgeschoold om

met mensen te werken aan persoonlijke

groei, bewustwording, emancipatie,

levensgeluk, gesprekstechnieken en

attitudetraining. Verder ben ik verbonden

aan Stichting Horison, die zich inzet voor

een respectvolle benadering van kinderen

met autisme. En ten slotte mag ik graag

wat van de wereld verkennen, en heb ik

al 20 jaar een ‘baantje’ in de cantorij van

de Utrechts Domkerk. Ik wil u alvast heel

hartelijk bedanken voor de kansen die

ik krijg om bij de Bergkerk te leren en zo

goed mogelijk een bijdrage te leveren.


Wij zien elkaar vast, in de loop van het

komende jaar!

Karen Gerritsen

(karengerritsen@gmail.com)

Bereikbaarheid predikant

In de week van 18-24 oktober ben ik een

weekje vrijaf.

Vriendelijke groet,

J. van Baardwijk

Uit de wijkkerkenraad

Deze zomer werd door Stichting Inlia

de vraag gesteld: Wilt u de Bergkerk

verhuren voor een bijeenkomst en

wake om aandacht te vragen voor

vluchtelingen uit Somalië die dreigen te

worden teruggestuurd, tegen adviezen

van mensenrechtenorganisaties in.

De organisatie van deze dag ligt bij de

Wereldraad van Kerken, met name bij de

‘werkgroep vluchtelingen’, waarin Kerk

in Actie en Stichting Inlia zitting hebben.

Stichting Inlia (Internationaal Netwerk

van Lokale Initiatieven ten behoeve

van Asielzoekers) is een netwerk van

geloofsgemeenschappen en lokale kerken

die partij kiezen voor vluchtelingen en

asielzoekers in nood. Zie: www.inlia.

nl De bedoeling is dat ruim aandacht

wordt gevraagd voor het probleem.

Daarnaast wordt ook een persconferentie

georganiseerd. Met de gemeente

Amersfoort is een nauwe samenwerking.

De vraag is besproken door moderamen

en wijkkerkenraad. We hebben

verschillende kanten bekeken: zijn

we het eens met het standpunt dat de

Somaliërs niet terug kunnen, heeft het

consequenties voor de veiligheid van

de kerk, als we ja zeggen doen we dan

meer dan het kerkgebouw verhuren? In

de vergadering van de wijkkerkenraad is

besloten dat we de kerk willen verhuren

voor deze manifestatie en dat we actief

mee zullen doen, o.l.v. de diaconie.

Stichting Inlia gaat na dit ‘ja’ van de

Bergkerk verder met de voorbereidingen

in samenspraak met gemeente bestuur

en zal komen met datavoorstellen. We

zullen u op de hoogte houden van de

ontwikkelingen.

Jannet Mosterd, scriba

‘Onder de vijgenboom’

In de vergadering van wijkkerkenraad

(15-9) was ds. René Rosmolen aanwezig

om verslag te doen van het project

Expositie Riet Huurdeman

Van 10 oktober t/m 21 november exposeert Riet Huurdeman (1948) in de Bergkerk.

Schilderen en boetseren waren haar hobby. In 1986 leerde zij de illustratrice

Francien van Westering kennen, die haar op een academische manier begeleidde

aan de hand van de kunstgeschiedenis. Aanvankelijk was het werk van Riet vooral

fi guratief, vaak schetsmatig met een voorkeur voor pastelkrijt. Later werd het meer

experimenteren met vorm, kleur en textuur, met gebruik van aquarel, krijt, acryl en

inkt. De ondergrond (gescheurd papier, weefsels, karton, etc.) bepaalt mede hoe

het uiteindelijke schilderij eruit gaat zien. Riet werkt het liefst buiten. Verwondering

en bewondering voor het leven vormen haar inspiratiebron.

De expositie is te zien op zondag na de kerkdienst of na afspraak met de kosterbeheerder.

ouderen en levensverhalen. Afgelopen

jaar is dit project, bestemd voor alle

ouderen in Amersfoort, van start gegaan.

De naam ‘Onder de vijgenboom’, is een

bijbels symbool van sjaloom, van rust

en vrede. Een vrijplaats waarin ouderen

zelf aan het woord kunnen komen, met

hun levensverhaal en met zoeken naar

zin, samenhang en bezieling. Publiciteit

is gezocht via Drieluik, de kerkbladen

en ‘Amersfoort Nu’. Een themadienst in

de Bergkerk werd gevierd. Daarin werd

ds. Rosmolen verbonden met dit project.

Een expositie van fotoportretten van

ouderen, gemaakt door René Rosmolen,

omkleedden de dienst. De kinderen namen

foto’s mee van ouderen in hun leven,

meestal opa of oma.

Gestart is met aanbieden van drie

middagen poëzie: ‘Dichter bij de

ouderdom’. Zou het aanslaan? Een

verrassend groot aantal aanmeldingen

van binnen en buiten de kerk kwam en

twee kringen zijn gevormd. In winter en

voorjaar was veel belangstelling voor

zeven bijeenkomsten ‘Een eigen weg

te gaan’. De Volksuniversiteit toonde

belangstelling en vanaf 1 november

worden de drie middagen poëzie ook daar

verzorgd door René Rosmolen.

In het komende seizoen wordt het project

verbreed en wordt contact gezocht

met bestaande ouderen(pastoraat)

sgroepen, om te informeren over visie

en werkvormen en het aanbieden

van toerusting voor werkers in het

ouderenpastoraat, ook een van de

doelstellingen van dit project. Daarnaast

contact met geestelijke verzorgers

en locale politiek om het project te

introduceren en toe te lichten. Op 18 maart

2011 wordt een symposium gehouden over

‘De waarde van ouderdom’. Voor ouderen

en werkers met ouderen, vrijwilliger en

professional. Komend jaar zal de kring

‘Ouderen in beeld’ worden georganiseerd,

waarin een fi lm wordt bekeken waarin

ouderdom op een specifi eke manier

aandacht krijgt. Via Drieluik en andere

media wordt u op de hoogte gehouden

over data en plaatsen.

De kerkenraad was zeer verheugd over

de goede start van het project. We willen

samen het project verder dragen. Het

onderstaande gedicht van M. Vasalis

inspireerde ons bij de bespreking in de

kerkenraad:

Ouderdom

Ik oefen als een jonge vogel op de rand

van ’t nest, dat ik verlaten moet

in kleine haperende vluchten

en sper mijn snavel.

Jan van Baardwijk

Jannet Mosterd

Jeugd en jongeren

Op 3 oktober is er geen Westhill in de

Bergkerk. We hebben een gezamenlijke

dienst in de Fonteinkerk die begint om

10.00 uur!

In de herfstvakantie gaat de Westhill door,

onder leiding van gemeenteleden.

Rond de 15 is van start gegaan. Het uitje

was geslaagd, een leuke dag. Met de

fi etsboot naar Baarn, kennismaken met

elkaar, fi etsend terug en lunchen in de

Bergkerk. Een goed begin. Rond de 15

komt bijeen op de volgende zondagen:

3 oktober en 31 oktober, de teksten die

de ‘overvliegers’ hebben meegekregen

worden dan besproken. Via de mail

worden jullie geïnformeerd over waar en

wanneer op 3 oktober, omdat er dan geen

dienst is in de Bergkerk.

Jannet Mosterd

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 17


VORMING & TOERUSTING

Berg- en Fonteinkerk

Vrijdag 1 oktober 2010

Aanvang 20.00 uur. Bergkerk

Grand Café / Kunst Café

Gerecyclede kunst

In dit kerk/ kunstcafé, georganiseerd door

BK.² en Vorming & Toerusting, gaan we

door op het thema DUURZAAMHEID dat in

het seizoen 2009-2010 centraal stond.

Het programma wordt nog bekend

gemaakt. Het is in elk geval weer de

bedoeling dat de gemeenteleden een

aandeel hebben in deze avond.

Daarom is er ook dit jaar een wedstrijd!

We nodigden u uit een creatieve bijdrage

te leveren in de vorm van een ‘gerecycled’

kunstwerk.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Fonteinkerk

Bij de diensten

Zondag 3 oktober hebben we

een gezamenlijke dienst met de

Bergkerkgemeente. Deze keer zijn wij

hierin de ontvangende gemeente. We

lezen een tekst over het vergeven van je

naaste: Lucas 17:1-10. Tot zevenmaal toe?

Wie brengt dat op?

Zondag 10 oktober houden we ons

eigen kerkgebouw gesloten, omdat

we naar de kerk kunnen gaan in vier

instellingen in onze buurt. De bewoners

en patiënten van deze tehuizen stellen

ons bezoek bijzonder op prijs! Laten we

van deze Ontmoetingszondag een échte

ontmoetingszondag maken! Overal wordt

gelezen uit Lucas 17:11-19, het verhaal

van de tien melaatsen. U kunt een keuze

maken uit:

De Amerhorst, Zandbergenlaan 44, 10.15

uur, m.m.v. ds. Wim Verschoor

Verpleeghuis De Lichtenberg,

Utrechtseweg 293, 11.00 uur, m.m.v. ds.

18 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Hierbij denken we aan alle mogelijke

kunstvormen: schilderijen, tekeningen,

beelden, composities, gedichten, kleding

enz. enz.

Het ‘recyclen’ kan heel ruim worden

opgevat: Het kan het materiaal betreffen,

bijvoorbeeld hergebruik van materialen,

gebruik van duurzame en/ of natuurlijke

materialen

Het kan ook de inhoud betreffen: beeld,

kleur, vorm, muziek.

Dit kan allemaal aanleiding zijn tot een

nieuw en oorspronkelijk kunstwerk.

Er zijn voorbeelden te over van

kunstenaars die zich hebben laten

inspireren door werk van vakgenoten.

Denk aan Van Gogh, Picasso, en

kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ Leusden,

tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl (tel. spreekuur dinsdag t/m vrijdag 8.30-9.00 uur)

scriba: M. Ruiter, Dorresteinseweg 98, 3817 GD, scriba.fonteinkerk@gmail.com

wijkdiaconie: Rekeningnr. 457674733 internet: www.fonteinkerkamersfoort.nl

Hedde Biesma en de Taizégroep

Ziekenhuis Meander MC, Utrechtseweg

160, 10.00 uur, m.m.v. pastor Marie-José

Burger en de Fonteinkerkcantorij

Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 10.00

uur, m.m.v. pastor Cor Arends en de

eigen cantorij.

Zondag 17 oktober is mevr. Joke de

Zwaan uit Driebergen onze voorganger.

In de kinder¬nevendienst gaat het over

een vrouw die bij een rechter aanklopt

om recht (Lucas 18:1-8). Deze rechter

is onwillig, maar luistert uiteindelijk

toch naar haar. Daarom mogen wij erop

vertrouwen dat God naar ons luistert en

ons recht zal doen.

Zondag 24 oktober zal ds. Elly Boot

uit Hoevelaken voorgaan. In de

kindernevendienst gaat het over de

Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14.

Wie zichzelf echt heeft leren kennen, zal

nooit meer met minachting naar een ander

kijken.

meer recent de kunstenaars van Jans

Pakhuys met hun project ‘The amazing

Rembrandts’ in 2006.

Picasso schijnt ooit gezegd te hebben:

‘Je bewondert iemand…je doet hem na…

dat lukt niet…en dat ben JIJ! ‘

Twee weken voor het Grand Café kon u

uw kunstwerk, met een korte toelichting

over de inspiratiebron, inleveren bij BK².

Op de avond van het Grand Café /

Kunst Café worden alle inzendingen

gepresenteerd en drie winnaars bekend

gemaakt.

Voor informatie: Anja van Eck, tel 4757990

e-mail anja.vaneck@gmail.com

Zondag 31 oktober (Hervormingsdag

en Bijbelzondag) is er een viering met

medewerking van jongeren. Volgens het

rooster is Lucas 19:1-10 aan de orde (het

verhaal van Zacheüs de tollenaar), maar

het is nog niet zeker of het daarover zal

gaan.

Goede en inspirerende vieringen

toegewenst!

Geloofsgesprek

Tijdens het bezinningsweekend van de

kerkenraad op 25 en 26 juni hebben we

besloten om weer wat meer aandacht te

gaan besteden aan het geloofsgesprek

in de gemeente. Daarom hebben we als

thema voor het komende seizoen gekozen:

Groeien in geloofsgesprek. Eén van de

activiteiten op dit terrein zal zijn: op

drie zondagmorgens samenkomen voor

bezinning en gesprek. Na de kerkdienst

drinken we een kopje koffi e, bekijken een

korte fi lm en gaan daarna in groepjes


van 10 à 12 mensen uiteen voor gesprek.

Het gaat om de volgende zondagen: 26

september over ‘Gebed’; 12 december

over ‘De dood voorbij’; 9 januari over ‘Wat

houd je, na alle twijfels, over aan geloof?’

Noteert u deze data alvast!

Viering ‘Klein Avondmaal’

Vrijdag 15 oktober houden we een

avondmaalsviering voor gemeenteleden

die niet meer bij onze gewone

kerk¬diensten aanwezig kunnen zijn. De

viering vindt plaats in de kloostergang

van onze kerk en begint om 15.30 uur. Wilt

u deze viering bijwonen, en wilt u graag

opgehaald en weer thuisgebracht worden,

geef u dan op bij ouderling Jan Bakhuizen

(tel. 4622378) of bij mij (tel. 4324351).

Met een hartelijke groet,

Wim Verschoor

Gemeentezondag: vol van hoop

Zondag 12 september om 9.00 uur al volop

drukte in de kerk. Wat was er aan de

hand? Het winterwerk seizoen 2010 2011

van onze kerk

Inge v.d. Bosch vertelt over het meditatie-uur,

elke zondagavond van 19.30-20.30 uur

in de Fonteinkerk

werd weer gestart. Terwijl mensen af- en

aanliepen om hun tafels te vullen met

materiaal, speelde Henk Veldman het

orgel al warm en oefende de cantorij o.l.v.

Hein Hof de te zingen liederen.

Deze keer werd het thema van de

PKN overgenomen: Vol van hoop.Te

horen tijdens de liederen en tijdens de

overweging van onze predikant Wim

Verschoor. Maar ook uit de mond van

Tom van Raai, een van de kinderen die

wel mee wilde fi losoferen over de vraag:

Wat is hoop. Geloof, hoop en liefde... Altijd

in dit rijtje van drie komen we ze tegen.

Wim gaf in zijn overweging mee in welke

tijd deze drie kernbegrippen een centrale

rol speelden en waarom. Nu in onze tijd

speelt de liefde een centrale rol. Maar

wat zijn we zonder hoop? Hoop geeft

vertrouwen in de toekomst en zet je, als

het goed is, in beweging.

Erik Renkema nam tijdens de dienst

afscheid als ouderling jeugd en kerk.

Het was voor mij een eer om hem toe te

mogen spreken en hem als een spin in het

web’ te mogen betitelen in deze functie,

die hij met zijn talenten en creativiteit de

afgelopen vier jaar heeft

mogen bekleden.

Na de dienst kon

iedereen de

tafels/kraampjes

langs, waar

informatie

werd gegeven

over het werk

van pastoraat,

diaconaat,

eredienst,

vorming &

toerusting,

jeugd en kerk,

kindernevendienst,

gesprekskringen

30+ en 50+,

Vrouwen in

beweging,

Passage,

meditatiekring,

Kerk in Actie en de

kerkenraad. Er zijn

heel veel actieve

mensen in onze

kerk, maar er zijn

ook nog vacatures.

Dus: talenten

gezocht die deze

vacatures willen en kunnen opvullen.

Daarna hebben we genoten van een

heerlijke lunch, meegebracht door

gemeenteleden en gecoördineerd door

Alice Noord. 12 september is misschien

toch nog wat vroeg in het jaar, want er

ontbraken vanwege vakantie (?) nog

veel (vaste) gemeenteleden tijdens

deze gemeentezondag. Iets waar de

kerkenraad zich nog maar eens over moet

buigen. Maar hoe dan ook: we zijn weer

gestart en gaan vol van hoop de toekomst

in.

Roeleke de Witte, voorzitter kerkenraad

Waarde(n)vol opvoeden

Waarom zou je bijbelverhalen aan

kinderen vertellen? Waarom niet? Welke

kinderbijbels zijn er? En hoe gaan die

met de aloude bijbelverhalen om? Met

alle ouders van kinderen van 0 tot en

met 12 jaar en andere belangstellenden

zal op woensdagavond 13 oktober

drs. Erik Idema, hoofdredacteur van

de kindernevendienstmethode Kind op

Zondag en auteur van vele publicaties op

het terrein van geloofsopvoeding, over

deze vragen nadenken.Vanaf 19.30 uur

wordt er koffi e en thee geschonken; om

20.00 uur starten we met het gesprek.

Plaats: Fonteinkerk. Opgave is gewenst:

bij Anita Botter, tel. 4726045, e-mail:

anitabotter@12move.nl. Bij haar kunt u ook

voor meer informatie terecht. Met deze

avond komt de eerder aangekondigde

ochtend van 3 oktober te vervallen.

Vergadering kerkenraad

Op 26 augustus heeft de kerkenraad

vergaderd en is ondermeer gesproken

over de volgende onderwerpen:

- Gemeentezondag: Dit jaar wordt

gekozen voor een andere opzet. De

eredienst zal minder experimenteel

zijn. Omdat deze diensten alleen een

select gezelschap trokken, heeft de

kerkenraad zich voorgenomen om

de gemeentezondag weer zoveel

mogelijk voor alle gemeenteleden

te laten zijn. De nadruk ligt nu op de

beraadsgroepen. Zij presenteren zich

op een informatiemarkt. Gemeenteleden

krijgen zo een beeld van wat er allemaal

achter de schermen gebeurt en waarom

bepaalde zaken wel of niet gedaan

worden.

- Verbouwing van de zalen: Op dit

moment maakt een kleine fi nanciële

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 19


commissie studie van de haalbaarheid

van de huidige voorkeursvariant. Deze

commissie hoopt dit najaar aan de

kerkenraad verslag te kunnen doen.

We houden u op de hoogte van alle

ontwikkelingen.

- Beleidsplan: Het vier-jarig beleidsplan

(2008 tot 2012) is alweer halverwege.

Om de doelstellingen zo concreet

mogelijk terug te laten komen in de

activiteiten van de beraadsgroepen

werkt het moderamen een voorstel uit

waarbij voor het komend jaar het thema

‘groei in geloofsgesprek’ de leidraad zal

vormen.

- PR-commissie: De commissie is gevuld

met talentvolle gemeenteleden en heeft

als eerste concreet project het logo

van onze wijkkerk aangepast. Op dit

moment wordt de opmaak en inhoud

van de InFontein, het tweewekelijkse

mededelingenblad, bekeken.

- Contact beraadsgroepen met

kerkenraad: Doordat de agenda van

de kerkenraadsvergadering doorgaans

goed gevuld is, ontbreekt het nog wel

eens aan tijd om de beraadsgroepen

goed aan bod te laten komen. Daarom is

het voorstel om de beraadsgroepen op

gezette tijden als thema te bespreken in

de kerkenraadsvergadering. Voor alle

beraadsgroepen geldt dat het mogelijk

blijft onderwerpen aan te dragen voor

de vergadering.

Namens de kerkenraad,

Marnix Ruiter, scriba.

20 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Passage, Afdeling Berg- en

Leusderkwartier

Dinsdag 12 oktober vertelt mevr. A.

Altena-Blommers uit Meteren over

Katharina van Bora, vrouw van Maarten

Luther. We vergaderen in het Nieuwe

Kerkehuis, ingang Daltonstraat en

beginnen om 19.45 uur.

Vrouwen in Beweging

Donderdag 14 oktober komen we bij

elkaar in de Fonteinkerk, om 10.00 uur.

Ds, Verschoor spreekt met ons over de

Geloofsbelijdenis. Informatie bij: Cobien

Brouwer, tel. 4616613 en

Sophie Knopf, tel. 4618507.

Dienstenrooster

Kindernevendienst

3 okt.: Lotte Mulderij en Hetty van Raai

10 okt.: Irma Kors en Marga Veldhuizen

17 okt.: Roelof Oudeman

24 okt.: Corrie de Jong

31 okt.: Hetty van Raai en Ingeborg Noord

Kinderoppas

3 okt.: Corneel en Iris van Asten met Erik

en Margriet

10 okt.: Marnix Wessels en Roos

Huffenreuter met Annemieke en

Roelof

17 okt.: Brecht Houtman en Dionne

Speerstra met GertJan en

Annemieke

24 okt.: Luuk Nuiten en Marein

Knol en Annelies

31 okt.: Hester en Marjolein,

dienst m.m.v. jongeren

Bandrecorder

3 okt.: dhr. Fr. Visscher, tel.nr. 4633116

10 okt.: dhr. L.C.N. Goumare,

tel.nr. 4631372

17 okt.: dhr. K. van Walderveen,

tel.nr. 4637359

24 okt.: dhr. H.G. Oldewarris,

tel.nr. 4614715

Agenda

Vr 1 oktober

Containerdag

20.00 uur Grand Cafe, Bergkerk

Za 2 oktober

Containermorgen met dhr. C. v.d. Ham

Di 5 oktober

9.45 uur Gesprek in de morgen I, Bergkerk

Wo 6 oktober

9.45 uur Gesprek in de morgen II, Bergkerk

Di 12 oktober

19.45 uur Passage, afd. Berg/Leusderkw.

Wo 13 oktober

20.00 uur, Waarde(n)vol opvoeden,

Fonteinkerk

Do 14 oktober

10.00 Vrouwen in Beweging

Gezocht: vrijwilligers

De communicatiegroep van de Fonteinkerk is in het voorjaar 2010 gestart en heeft als taak: onderhouden en afstemmen

van de verschillende media van de FK (website, Drieluik, InFontein, beamer, ad hoc folders, posters en andere PR-uitingen),

ontwerpen en bewaken van de huisstijl. De groep bestaat uit Margriet Drent (webmaster), Luuk Goumare (Drieluik),

Frans Meiboom (InFontein), Marco Stronkhorst (beamer), Dick Westerveld (grafi sch ontwerper), Marie Jeanne Douven

(communicatiedeskundige),Willem Buitink (meedenker) en Roeleke de Witte (voorzitter).

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om deze taken samen met de overige leden uit te voeren.

We hebben twee vacatures:

een redacteur pagina Fonteinkerk in Drieluik. Lijkt het je een uitdaging om de Fonteinkerk daarin meer gezicht te geven? Wij

denken aan iemand die makkelijk teksten schrijft, interviews verzorgt, creatief is, gevoeligheid heeft of ontwikkelt voor leuke

en relevante onderwerpen die spelen in de Fonteinkerk en daar een pro-actieve houding in ontwikkelt.

een contentmanager(s) voor onze website www.fonteinkerkamersfoort.nl om samen met de huidige webmaster/

contentmanager deze klus te delen. We denken aan iemand die met een content-managementsysteem kan omgaan

(aangeleverde teksten op de website kan zetten), aangeleverde teksten kan samenvatten in korte webteksten en in

voorkomende gevallen zelf een tekstje schrijft, poort-wachter’ kan zijn: beoordelen wat wel/niet geschikte teksten zijn voor

de website, gevoeligheid heeft/ontwikkelt voor leuke berichtjes/items op de website en daar een pro-actieve houding in

ontwikkelt.

Interesse of vragen? Neem contact op met Roeleke de Witte (tel. 4620758) of Margriet Drent (tel. 4615248)


Centrumviering

OECUMENISCH

kerk: Westsingel 30 predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18,

3833 CJ Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl

Komende viering

Zondag 3 oktober houden we onze

volgende Centrumviering. Voorganger is

Fride Bonda, predikant in Zwolle en oudvoorganger

van de Centrumvieringen. Als

thema is gekozen: Het leven in een ander

licht. In onze moderne westerse cultuur

zijn we geneigd het leven te beoordelen

op grond van wat we ‘hebben’: hoe groot

is ons bezit, wat hebben we verworven

aan status en macht, wat hebben we

gepresteerd en bereikt? Zo beoordelen

we anderen, maar ook onszelf. We nemen

geen genoegen meer met alleen maar

‘zijn’, weten zelfs niet meer wat dat is en

hoe je dat doet. Mensen die zoeken naar

de kern van het bestaan gaan vaak weer

daarnaar op zoek: hoe kan ik ‘zijn’ in het

hier en nu?

In 1968 kwam de zangeres Nina Simone

met haar beroemde song ‘Ain’t got no - I

got life!’ In dit lied noemt zij tientallen

dingen die zij NIET heeft. Een armoedig,

verloren bestaan? Zeker niet, want:

zij heeft het leven, zij leeft! Reden om

uitbundig te zingen en te zijn. Dit lied zal

in de viering tot klinken worden gebracht.

Daarnaast horen we teksten van

Augustinus en uit Spreuken 30.

Hein Hof begeleidt ons op orgel en piano,

en Jomien Tissink zal onze cantrix zijn.

Van harte welkom op zondag 3 oktober,

om 12.00 uur in de Johanneskerk!

Met hartelijke groet,

Wim Verschoor

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

De Bron

kerken: De Open Hof, Vogelplein 1, tel. 4728167 en Opstandingskerk, Euterpeplein 1, tel. 4720290 koster: Th. Leijen, tel. 4808187

predikant: ds. R.G .van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel. 4755158, rgvanderzwan@planet.nl en ds. B. Borger (parttime), Van Randwijcklaan 181,

3815 MS, tel. 4799080, b2.borger@planet.nl

seniorenpastoraat: mevr. Leni van der Zwaag, tel. 4562727 scriba’s: J.M. Garritsen, Rogaarplein 7, 3815 MD, tel. 4725071, scriba@debronamersfoort.nl

en J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel. 4620446, scriba@debronamersfoort.nl

wijkkas: Bankrekening ING 5040729 ten name van De Bron; 1 e penningmeester Cor van Heiningen, tel. 4750121 en 2 e penningmeester Roland Fennema

autodienst: G. Doornekamp (Opstandingskerk), tel. 4720729 en H.J. Verbaan (De Open Hof), tel. 4723682

kopij wijkberichten: Hans van Kalsbeek, tel. 4723707, romeo14@xs4all.nl

Bij de erediensten

In de maand oktober komen we bij elkaar

in De Open Hof.

Zondag 3 oktober vieren we een

dienst van Schrift en Tafel. In

de liturgiecommissie is over de

avondmaalsviering gesproken; zie verder

het stukje hieronder. Op het leesrooster,

dat in de kindernevendienst gevolgd

wordt, staat vandaag Lucas 17:1-10.

’s Middags is er om 17:00 uur een DMBdienst

in de Opstandingskerk. Zie voor

meer gegevens het bericht hieronder.

Zondag 10 oktober staat het

werelddiaconaat centraal. Op deze

bijzondere datum (10-10-10) wordt ook

aandacht gevraagd voor de Michacampagne,

in Nederland uitgedragen

door de Evangelische Alliantie. In

deze campagne wordt christenen

bewust gemaakt wat hun geloof te

maken heeft met de wereldwijde

armoedeproblematiek. De boodschap van

de profeet Micha (6:8) staat centraal: ‘Er

is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet

wat de HEER van je wil: niets anders dan

recht te doen, trouw te betrachten en

nederig de weg te gaan van je God.’ Op

het leesrooster staat Lucas 17:11-19, de

genezing van tien melaatsen, waarvan

één een ‘buitenstaander’ is.

Zondag 17 oktober staat op het

leesrooster Lucas 18:1-18, de gelijkenis

van de onrechtvaardige rechter. Met deze

gelijkenis roept Jezus op tot aanhoudend

gebed, dat wil zeggen tot een leven dat

rekening houdt met wat God voor ogen

staat.

Zondag 24 oktober volgen we uit het

leesrooster Lucas 18:9-14, de beroemde

gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar.

Zondag 31 oktober, nationale bijbelzondag,

staat het bekende verhaal van Zacheus

(Lucas 19:1-10) centraal, ook uit het

leesrooster.

Over stilte gesproken....

In een vorig nummer van Drieluik las

ik bij een andere wijkgemeente, dat

mensen moeite hebben met het rumoer

voorafgaand aan de kerkdienst. Ook

in de liturgiecommissie van onze

wijkgemeente kwam dit thema aan de

orde. We wisselden ervaringen uit. Het is

fi jn om op zondagmorgen elkaar weer te

zien en te begroeten. Als je niets tegen

je buurman of buurvrouw zegt, kan dat

nogal hooghartig overkomen en daarom

is het goed om elkaar te groeten en als

dat nodig mocht zijn kort iets met elkaar

uit te wisselen. Maar het is ook zo dat

we bij elkaar komen in de kerk en niet op

het voetbal- of korfbalveld, dan wel op de

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 21


Avondmaalsviering in De Bron

In de liturgiecommissie is over de avondmaalsviering gesproken. Nu we een

nieuwe gemeente hebben gevormd, moesten we ook over de vormgeving van de

avondmaalsviering nadenken. Het is sowieso goed om weer eens stil te staan bij

vormen en gebruiken die vanzelfsprekend werden.

We vieren het avondmaal ‘lopend’. Er staan twee ambtsdragers met het brood. Dit

brood wordt u aangereikt als symbool dat het heil ons geschonken wordt. Daarbij

zegt de ambtsdrager ‘Brood uit de hemel’. U kunt hierop bevestigend antwoorden met

‘Amen’.

Er staan zes ambtsdragers met de wijn (of druivensap), drie aan beide kanten. De

buitenste ambtsdrager heeft een beker met druivensap. De beker wordt u aangereikt.

Daarbij zegt de ambtsdrager ‘Wijn van het Koninkrijk’. U kunt ook hierop bevestigend

antwoorden met ‘Amen’.

U hoeft geen ‘dank u’ te zeggen, we danken de HEER in onze gebeden voor en na het

ontvangen van brood en wijn.

Tijdens de avondmaalsviering speelt de organist. Voor een aandachtige viering is het

goed dat het verder stil is.

markt of in de winkel. We komen bij elkaar

in de kerk om God te ontmoeten en vraagt

dat niet een zekere eerbied?

Hoe kunnen we aan die eerbied vorm

geven? We deelden ervaringen uit

andere gemeenten. Een van ons maakte

het volgende mee: Bij binnenkomst

in de kerk worden de gebruikelijke

nieuwtjes uitgewisseld en gaat het er

soms rumoerig aan toe. Het orgel wordt

ook niet bespeeld. Want waarom zou de

organist spelen als de meeste mensen er

toch niet aandachtig naar luisteren? De

organist speelt vaak iets wat te maken

kan hebben met de liturgie en als bijna

iedereen aan de praat is, lijkt het alsof hij

of zij voor niets en niemand zit te spelen.

Dan, een paar voor minuten voor tien,

komt de kerkenraad binnen, de gemeente

wordt stil en het orgel begint te spelen. De

gemeente luistert en richt zijn aandacht

naar de ontmoeting met God. Deze vorm

sprak ons als liturgiecommissie aan. We

willen het daarom op deze manier gaan

proberen en vragen daarbij natuurlijk uw

medewerking, want zonder u kan het niet.

Kort samengevat: Voor de dienst kan er

gepraat worden tot het moment waarop

de kerkenraad binnenkomt en het orgel

begint te spelen. Dan worden we stil

en keren ons tot God. Daarna neemt de

ouderling van dienst het woord en gaat de

dienst verder zoals we gewend zijn.

Dit nummer van Drieluik valt bij u eind

september in de bus. Daarom stellen

we voor om deze nieuwe vorm van het

begin van de dienst te oefenen vanaf

22 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

zondag 3 oktober a.s. We hopen dat op

deze manier zowel recht gedaan wordt

aan de ontmoeting met elkaar als aan de

ontmoeting met God.

Namens de liturgiecommissie,

ds. Berend Borger

Huwelijksjubileum

We ontvingen het volgende bericht: ·Op

19 oktober 2010 hopen de heer M.H.

Tamminga en mevrouw J.E. Tamminga-

Kooistra hun veertigjarig huwelijksfeest

te vieren (dit is tevens de geboortedag

van mevrouw Tamminga). Hun adres is

Van Donkelaarstraat 19, 3815 NH. We

wensen dit echtpaar een mooie dag toe,

met dankbaarheid om het goede dat is en

wordt ontvangen en gedeeld, met troost

om de pijn en het verdriet dat is en wordt

gedragen, met vertrouwen op Gods zegen

die van kracht blijft!

Afwezig

In de week van 18 tot en met 24 oktober

zijn ds. Borger en ds. Van der Zwan

afwezig. Ds. Woltinge en mevrouw Leni

v.d. Zwaag nemen in voorkomende

gevallen waar.

Dienst met Belangstellenden

In de DMB van zondag 3 oktober in de

Opstandingskerk gaat voor ds. R. Stiemer

uit Den Haag. Medewerking verleent het

koor Refi ll Our Hearts uit Lelystad o.l.v. Erik

Eleveld. De samenzang wordt begeleid

door organist Piet de Vries. Vanaf 16.45

uur is er koor- en samenzang; de dienst

begint om 17.00 uur. Na de dienst is er

gelegenheid om koffi e te drinken in de

gemeentezaal. Hier kunt u ook een CD

van de dienst bestellen.

Mali bericht

Ons gemeentelid Kramer laat ons het

volgende weten over de stand van zaken

in zijn Mali-project:

Zoals bekend, vinden de scholen in

Bamako hun weg wel. Af en toe is er

nog een kleine ondersteuning nodig.

Wonderen bestaan, zodat ook het

vertrouwen is gewekt de Evangelische

Gemeente in de vaart der volken op te

stuwen. Dit door middel van uitbreiding

van het huidige eenvoudige kerkgebouw.

In één jaar tijd is de gemeente gegroeid

van 80 naar 150 bezoekers. Het is

gewenst vanaf nu in twee jaar tijd de

zitplaatsen uit te breiden van 100 naar

350.Na gesprekken ter plaatse afgelopen

februari en mailcontacten, is er een

begroting tot stand gekomen van 33.000

euro om deze uitbreiding tot stand te laten

komen. De scholen hebben 161.000 euro

gekost. Ik ben er persoonlijk dan ook van

overtuigd dat met 33.000 euro het wonder

van Mali zich voort zal zetten.

Verenigingen

Rondom het Woord

Dinsdag 19 oktober om 19.30 uur komen

we bij elkaar op de inmiddels vaste plek

bij mevrouw Brilman in Nijenstede. Ons

gespreksonderwerp is dan ‘Het leven

vieren’ uit In Gesprek van september 2010.

Mevrouw Brilman zal de avond leiden.

Graag tot dan.

Monica

Onze startmiddag was op 31 augustus.

We bezochten het Cavaleriemuseum en

zijn daarna gaan eten bij De Bosrand

in de Lage Vuursche. Op 21 september

was onze eerste samenkomst, met als

onderwerp ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’

uit In Gesprek sept. 2009. Excuses voor het

ontbreken van bericht hierover in Drieluik

september.

Op 12 oktober is onze volgende

vergadering. We behandelen dan uit In

Gesprek nr. 1-2010 het stukje ‘Stilte na de

storm’, een bijbelstudie bij Marcus 4:35-41

en Matteüs 14:22-33. Inleidsters zijn Janke

v.d. Broek en Coby Borgdorff. Graag tot

ziens. Voor info: Mieke Snier, tel. 4726860.


Start kringen en ontmoetingen in oktober

Er zijn veel kringen die deze maand van

start gaan. Aannemend dat ze allemaal

doorgaan. Dat is op het moment van

deze kopijverstrekking nog niet bekend.

Mensen die zich hebben opgegeven

voor kringen die niet doorgaan, krijgen

daarvan bericht. In het overzicht wordt

steeds verwezen naar het kringnummer

uit het boekje In de Kring. Wijziging: niet

op 18 november, wel op 2 december

maken we een uitstapje naar Santiago de

Compostella. Zie kring 8b.

* Hoe ver of dichtbij is de kerk?:

woensdag 29 september. Zie kring

nummer 1.

* Bidden in De Hoeksteen: maandagen 4

en 18 oktober om 19.30 uur. Zie kring 2.

* Jovo kring: zondag 26 september. Zie

kring 3.

* Samen aan tafel: woensdagen 29

september en 27 oktober. Zie kring 5.

* Cantorij en vespers: woensdag 29

september en 6 oktober. Zie kring 6.

* Een goed gesprek in de morgen:

maandag 4 oktober. Zie kring 7.

* Thema avond Die Schöpfung:

donderdag 28 oktober. Zie kring 8a.

* Bibliodrama: donderdagen 30

september en 7 en 21 oktober. Zie kring

12.

Vieren in oktober

Zondag 3 oktober: in deze dienst zal

het koor Voice of hope voor en met ons

zingen. Voorganger is ds. R. van der Zwan.

Zondag 10 oktober: een dienst rond Woord

en heilige Doop. Zoals het er nu naar uit

ziet zal er één dopeling zijn. De doopvader

is lid van het koor Reli-jam. Dus zal deze

groep ook meewerken aan de viering. We

De Bron / De Hoeksteen

* Naald en draad: vrijdagen 1, 15 en 29

oktober. Zie kring 13.

* Een gemeente ontvangt een brief van

Paulus: dinsdag 5 en 19 oktober. Zie

kring 14.

* Veelbelovende woorden: dinsdag 5

oktober. Zie kring 15.

* De zeven deugden als levenskunst: 5 en

18 oktober. Zie kring 16.

* De Bijbel psychologisch lezen:

dinsdagen 11 en 25 oktober. Zie kring 17.

* Wandelen door het groene hart:

zaterdag 16 oktober. Zie kring 28.

* Midweekboswandeling: woensdag 20

oktober. Zie kring 29.

Taizé vieringen voor jongeren

Maandelijks komen jongeren samen in

de Oud-katholieke kerk op ’t Zand om aan

een korte viering in de stijl van Taizé mee

te doen. Ben je tussen 15 en 25 (à 30) jaar?

Welkom! Aanvang 20.00 uur. De komende

data: 29 oktober en 26 november.

Vespers ‘Levenskunst in zevenvoud’

Wie zich in deugdelijk leven bekwaamt,

beoefent de levenskunst. Deugden zijn

goed voor mensen, voor het eigen geluk,

maar tegelijkertijd voor de ander. De serie

van zeven oecumenische vesperdiensten

in De Hoeksteen is dit seizoen gewijd aan

de zeven deugden. Bij de voorbereiding

laten we ons inspireren door een boekje

van Bert van der Woude, ‘Bijbelse

verhalen als spiegel voor de ziel, deel 4’,

waarin hij de zeven deugden als

levenskunst behandelt, in lijn met de

Duitse theoloog Eugen Drewermann. Voor

wie zich in dit onderwerp wil verdiepen

Wordt er in het najaar van 2010 ook een

kring gewijd aan dit thema. Zie kring 16.

De eerste vesper vieren we op zondag

10.10.10 om 17.00 uur in De Hoeksteen.

Deze keer staat de (naasten)liefde

centraal. De cantorij o.l.v. mw. Ingrid

Petten zal voor en met ons zingen. Ook

kunnen we weer genieten van mooie

muziek.

Meedoen met belijdeniscatechese?

Ook in het seizoen 2010-2011 kun je

belijdeniscatechese volgen. Hierin kun

je je voorbereiden op het doen van

openbare belijdenis, ook al is dat geen

voorwaarde om mee te doen. We

behandelen waar we als kerk in deze

wereld voor willen staan en hoe we dat

kunnen verbinden met ons eigen leven.

Er zijn al zes geïnteresseerden. Heb jij óók

belangstelling? Benader je wijkpredikant

liefst zo spoedig mogelijk.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

De Hoeksteen

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 coördinator beheer: W. Lamme, tel. 4751168

predikant: ds. J. Woltinge, Klarissenstraat 37, 3813 CH, tel. 4752141, predikant.woltinge@hoeksteenamersfoort.nl

scriba: G.J. Buijs, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321, scriba_hoeksteen@hoeksteenopenhof.nl

penningmeester: W. Kraan, Van Obdamstraat 34, 3814 TD, banknr. 55.32.17.135

staan nog eens stil bij het Jona verhaal,

wellicht hoofdstuk 2: Jona in de grote vis.

Om vijf uur kunt u vesperen in De

Hoeksteen. Zie het gezamenlijke bericht

van onze beide wijken.

Zondag 17 oktober: jongerendienst voor

alle leeftijden. De Jovo kring is al een

tijdje bezig met de voorbereiding van

deze dienst. Er komt een preek door twee

heren. Het thema heeft met zien te maken.

De pelgrimsgangers die terugkeren naar

hun dorp Emmaüs hebben een bevangen

blik. Zie Lucas 24. In de loop van het

verhaal gaan hun ogen open. Verder: onze

zang zal worden begeleid door het combo.

Zondag 24 oktober: deze maand is een tijd

van veel bijzondere vieringen! Meestal

lukt het wel een en ander wat te spreiden,

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 23


maar nu niet dus. Het koor Sjofar gaat

voor en met ons zingen. We hebben hier

een gastvoorganger, die graag meewerkt.

Zelf zal ik in De Bron dienst doen.

Zondag 31 oktober: mw. Christel

Eijkelenboom en dhr. Gijs de Raad gaan

werken in Israël, verbonden met de

Near East Ministery (NEM) en Kerk in

Actie. Ook verbonden met de eigen

wijkgemeente en werkgroep Kerk in Actie.

U hebt daarover al een paar keer kunnen

lezen in de Nieuwsbrief. Begin november

vliegen ze uit. Maar niet zonder zegen.

In deze dienst zal hun werk en missie en

zegening centraal staan. Samen met ds. G.

Lammerts van Buren (van de NEM) zal ik

de dienst leiden.

Wij gedenken

Engelina Schoemaker

Op zondag 22 augustus 2010 is Inge

Schoemaker (die woonde Olivierplaats 49)

overleden op de leeftijd van 49 jaar. Haar

lievelingspsalm hebben we gelezen in de

gedachtenisdienst op 27 augustus, in De

Hoeksteen: Ik kan gaan slapen zonder

zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij

rusten in de morgen, en wonen in een

veilig huis. Psalm 4. Zorgen, grote zorgen

heeft Inge gekend in haar leven: haar

ziekte: kanker, die steeds weer zich

liet gelden en voortwoekerde, de

onzekere toekomst, de vrees voor

meer pijn, een gestrande relatie,

verlies van die ene geliefde…

Maar steeds opnieuw herkreeg

ze het Godsvertrouwen: ik kan

gaan slapen zonder zorgen,

Gij geeft mij veiligheid en rust.

Zo gleden de jaren voorbij.

De laatste maanden ging

haar vitaliteit (tenminste wat

daarvan over was), hollend

achteruit. Inge hoopte

dat ze haar 50 ste nog zou

beleven, op 21 december.

Maar in de ochtend van

23 augustus vond zoon

Roy zijn moeder: levenloos.

Dat was een harde realiteit

voor Roy en zijn zus Suzanne.

En ook voor moeder Lien. In

de dankdienst hebben we vijf

dagen later Inge herdacht:

deze dappere doorzetter, deze

gelovende vrouw die ook

24 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

knokken kon met haar God, deze mens die

in de loop van haar leven de moed had

oude godsbeelden los te laten en het te

wagen met haar Vriend, die Vreemde en

Vertrouwde. Na de dienst togen we naar

Utrecht, waar de naaste familie Inge in

het graf heeft gelegd, op de begraafplaats

Daelwijck. Moge Engelina rusten in de

vrede van haar God.

Louise Jansje Pormes-Pelupessy

Op 10 september 2010 is mw. Lies

Pormes gestorven op de leeftijd van

80 jaar. Een dag tevoren hebben we op

haar kamer in Boldershof (samen met

naaste familieleden) rondom haar het

huisavondmaal gevierd. Dat was een

indringend gebeuren dat op ons allen

indruk maakte. Niemand kon op dat

moment weten dat haar einde zo dichtbij

kwam. Gedachten gingen tijdens dat

huisavondmaal terug naar het feest

van haar 80ste verjaardag op 5 mei.

Onderdeel van dat feest was een korte

viering waarin we de bedevaartspsalm

121 hebben gelezen en gelegd naast

de levensloop van mw. Pormes. Dat

hebben we vervolgens ook gedaan in

de uitvaartdienst op 16 september in De

De zeven deugden afgebeeld, die centraal staan in de serie

vespers in De Hoeksteen: liefde, voorzichtigheid, moed,

rechtvaardigheid, geloof, matigheid en hoop.

Hoeksteen. Dezelfde psalm klonk

tijdens de trouwdienst op 13

september 1946 toen Lies in het

huwelijk trad met haar Josias. De

kwetsbaarheid van de pelgrimsreis

hebben zij ervaren. De politieke

situatie in Indonesië, begin jaren

50, was gespannen en gevaarlijk.

Noodgedwongen vertrok Lies met

haar man en drie kinderen naar

het verre en onbekende Nederland.

Samen met vele andere Molukse

gezinnen. Al het vertrouwde moest

worden losgelaten. In de loop van haar

leven is het antwoord op de prangende

vraag (ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?) van

de psalmdichter haar eigen antwoord

geworden: mijn hulp is van de Heer! In

de troostdienst van 15 september en

in de gedachtenisdienst een dag later

hebben we verder stil gestaan bij deze

markante vrouw, die ook binnen onze

geloofsgemeenschap een eigen plaats

had. Daarna hebben we haar te ruste

gelegd op de begraafplaats Rusthof. In het

vertrouwen dat ze in goede Handen is.

Soos 55 +

Woensdag 13 oktober ontmoeten

we om 14.00 uur elkaar in De

Hoeksteen. Mevrouw Van Delft,

voordrachtkunstenares,

komt ons mooie verhalen

vertellen. Van een vorige

keer weten we dat ze dat

goed kan!

Twee weken later,

woensdag 27 oktober, komt

dominee Tissink samen

met ons nagenieten van

een van zijn/hun laatste

vakanties.

Wilt u meer weten, dan kunt

u bellen met mevr. Tissink

(4722835) of mevr. Pathuis

(4721816).

Kopij Drieluik

Wie kopij wil aanleveren voor

het november-nummer dient

deze uiterlijk op maandag 11

oktober te mailen naar ds. T.

Woltinge: predikant.woltinge@

hoeksteenamersfoort.nl


De Brug

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 (open ma t/m do 9.00-11.00 uur) predikant: ds. H.G.J. van Dolder, Rubensstraat 97, 3817 EB,

tel. 7850997, dshvdolder@brugkerk.eu koster: mw. A. Feenstra tel. 4728605

ouderenpastoraat: Ds. D.J. van Wageningen, Gangboord 18, 3823 TH, tel. 4681706

coördinator pastoraat: mw. J.C. Vermeer-van den Bichelaer, tel. 4615144

scribae: mw. J. Paats-Boer, Weg van de Vrede 54, 3815 PH, tel. 4768185, scribaat@brugkerk.eu en mw. G. van Weerd-van Duinen,

Rubensstraat 55, 3817 EB, tel. 4631872

penningmeester: N.R.F. Elkerbout, tel. 4630203. ING 642386 t.n.v. wijkgemeente De Brug te Amersfoort

autodienst: G. Timmerman, tel. 4725702 coördinator vrijwilligerswerk: mw. C.M.R. Terhenne, Verdiweg 407, 3816 KM, tel. 4563254

internet: www.brugkerk.eu

Bij de diensten

De maand oktober telt vijf zondagen.

De eerste twee zondagen hebben we

gastpredikanten, die volop in wetenschap

en lesgeven actief zijn. Op zondagmorgen

3 oktober gaat prof.dr. J. Borst voor en

zingt het Brugkoor. Op 10 oktober gaat

prof. dr. B. Reitsma ’s morgens voor.

’s Avonds spreekt ds. M.D. van der

Giessen in de themadienst over ‘Omgaan

met aardse goederen’.

De drie volgende zondagen gaat ds H.G.J.

van Dolder voor. De zondagmorgendienst

op 17 oktober wordt een feestelijke

doopdienst met het Brugcombo. Op 24

oktober leidt ds Van Dolder zowel de

morgendienst, als de zangdienst om 17.00

uur, waarin het Brugkoor zingt. Ook op 31

oktober bent u ’s morgen om 10.00 uur van

harte welkom in De Brug.

Kennismaking

Dit is het eerste Drieluik-nummer waar

ik als nieuwe wijkpredikant ook zelf in

schrijf. We kijken terug op een feestelijke

intrededienst op 22 augustus. Nu is het

vooral een tijd van kennismaken. Als gezin

proberen we te landen in een situatie

waar bijna alles nieuw is: mensen, huis,

scholen, stad en werk. Maar we voelen

ons van harte welkom. Twaalf jaar

Rotterdam schudden we niet zo maar

af. We hebben er vertrouwen in hier ook

weer opnieuw te kunnen wortelen met de

wens in Gods Koninkrijk vrucht te kunnen

dragen. Als kerk in deze tijd is het de grote

uitdaging om dicht bij het evangelie te

blijven, maar ook dicht bij mensen en de

samenleving te staan. Wat is dan mooier

dan rond ‘De Brug’ te mogen werken?

Ds H.G.J. van Dolder

Uitnodiging voor nieuwe leden van

De Brug

Van harte nodigen we onze nieuwe

gemeenteleden uit voor een

kennismakingsavond op donderdag

7 oktober in De Brug, vanaf 19.45 uur.

Het programma bestaat uit uitwisseling

van informatie en kennismaking met

elkaar. Diverse kerkenraadsleden en

vertegenwoordigers van groepen uit

De Brug zullen vertellen over de vele

activiteiten die in onze wijkgemeente

plaatsvinden.

Ook horen we graag wat u bezighoudt

en wat u van ons als Bruggemeente

verwacht. U komt toch ook? Tot ziens op 7

oktober!

Namens wijkgemeente De Brug,

Greet van Weerd, scriba

Vorming en toerusting

Ook dit jaar is er een uitgebreid

programma van Vorming en Toerusting

samengesteld. We willen iedereen

uitnodigen om vanuit verschillende

achtergronden, interesses, leeftijden en

visie bij elkaar te komen om elkaar te

ontmoeten en samen na te denken over

God, geloven en leven. We hebben tal

van gemeenteleden bereid gevonden

een of meer avonden voor hun rekening

te nemen. We zijn heel blij met de tijd

en aandacht die zij hiervoor vrij willen

maken en we zijn trots op het gevarieerde

aanbod dat zo is ontstaan. In de jaargids

is het programma voor het hele seizoen

te vinden. Neem rustig de tijd om iets uit

te zoeken dat aansluit bij jouw situatie,

vragen en interesses. Hier alleen de

activiteiten in oktober. Wees welkom!

* ‘Waar woont God?’

Kinderen kunnen het ons behoorlijk

moeilijk maken met hun eerlijke vragen

over God en geloven. ‘Mama, hoe kan

het dat niet alle mensen in God geloven?

Papa, waarom gaan we eigenlijk naar de

kerk? Opa, krijgen alle mensen als Jezus

terugkomt een nieuw lichaam? Als alle

mensen van de wereld tegelijk bidden,

kan God je dan nog steeds horen?’ Hoe

geef je de ruimte aan je kind met al zijn

(geloofs)vragen? Hoe deel je wat het

geloof voor jou betekent met je kinderen?

Herkenbaar? Schuif aan bij het gesprek

over kinderen en geloven. Speciaal voor

(groot)ouders met (klein)kinderen tussen

de 6 en 10 jaar!

Datum: dinsdag 12 oktober, 20.00 uur, De

Brug.

Opgave/info: Mieke Wiegeraad, tel.

4757279, mieke@mifo.nl

* Emmaüs wandeling

Tijdens de wandeling naar Emmaüs

raken twee mannen verwikkeld in een

intrigerend gesprek met Jezus. In het

najaar willen we opnieuw vanuit De Brug

een Emmaüs wandeling gaan maken.

Gewoon op weg gaan, met op zak een

paar indringende geloofsvragen die we

elkaar kunnen stellen. Onderweg een

moment van rust en samen eten. Al

wandelend hopen we op een waardevolle

ontmoeting.

Datum: zaterdag 23 oktober, 9.30 uur,

vanaf De Brug.

Opgave/info: Gerrit Spronk, tel. 4617999,

gspronk@tiscali.nl

* Een goed gesprek

Een collega op het werk; hij is

geïnteresseerd in wat jij gelooft. Een

moeder op het schoolplein die al een paar

keer wat vragend naar je heeft gekeken.

De buren die toch wel benieuwd zijn wat

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 25


jullie telkens in de kerk te zoeken hebben.

Allemaal contacten waar je iets kunt laten

zien van wat het geloof voor jou betekent.

Maar hoe doe je dat dan? Hoe geef je

woorden aan wat je gelooft? Daarom

twee avonden over het geloofsgesprek. En

natuurlijk gaan we concreet aan de slag!

Data: maandagen 25 oktober en

1 november, 20.00 uur, De Brug.

Opgave/info: Iwan Dekker, tel. 7539001,

iwandekker@gmail.com

* Zending ver weg en dichtbij: Arab

Vision

Arab Vision is een gemeenschap van

christenen die het evangelie van Jezus

Christus willen communiceren in de

Arabische wereld. De tv programma’s

van Arab Vision worden uitgezonden via

verschillende satellietstations die de hele

Arabische wereld bereiken. Elke maand

reageren er duizenden kijkers met vragen,

opmerkingen en verlangen om meer over

Jezus Christus te weten. Een boeiende

avond door de zendingscommissie over

het werk van Arab Vision

Datum: donderdag 28 oktober, 20.00 uur,

De Brug.

Opgave/info: Rita Eijkelenboom, tel.

4945068; zending@brugkerk.eu

* Gemeenteavond

Om vast te noteren: Gemeenteavond

onder leiding van ds. Van Dolder. Thema:

‘De verwachting van de gemeente’.

Datum: donderdag 25 november, 20.00 uur,

De Brug

Doop

Op zondag 17 oktober hopen een aantal

kinderen de Heilige Doop te mogen

ontvangen. Tot nu toe zijn dat: Thomas

Willem Geuko, zoon van Theo en Gea van

de Veen-Hekkert, G. van Eijkenerf 10, 3816

DD; Boaz Jozua Herman, zoon van Anneke

en Robert Dingemanse, Eemnesserweg

48/A, 3741 GB Baarn. Deze jonge gezinnen

hebben het wonder mogen ervaren van

de geboorte van een kind, waarvan ze

ouders mogen zijn! Wij willen hen van

harte feliciteren en wensen hen heel veel

geluk en Gods zegen bij het opgroeien

van hun kind tot volwassen mens. De

doopdienst zal geleid worden door onze

wijkpredikant.

Geboren

Op 24 augustus 2010, in het gezin van

26 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Robert en Anneke Dingemanse, kwam

Boaz Jozua Herman ter wereld. Hij is het

nieuwe broertje voor Max en Annelotte.

Onder andere met een gedichtje op het

geboortekaartje gaven Robert en Anneke

uiting aan hun vreugde en dankbaarheid:

‘Een moment zonder woorden, bij het

zien van dit leven, een gevoel van stil

geluk bij het besef, dat God ons dit kind

heeft gegeven.’ De gelukwensen van ons

als gemeente gaan, vergezeld van onze

zegenbede, naar dit gezin.

In memoriam

Adriaan Peter Coenen

Vrij onverwacht overleed dhr. Coenen, na

een 86-jarig leven, op 9 september 2010 in

het Zorgcentrum Lisidunahof te Leusden

waar hij de laatste maanden verbleef.

Als jongeman kreeg hij een opleiding aan

de ambachtschool, waarna hij verplicht

te werk gesteld werd in Duitsland en in

Berlijn de bombardementen en bevrijding

door het Russische leger meemaakte.

Na een spectaculaire tocht keerde hij

terug in Amersfoort, maar werd twee jaar

later opgeroepen om in het toenmalige

Nederlands-Indië de strijd aan te binden.

Daar heeft hij zijn geloofsbelijdenis

afgelegd. Teruggekeerd met indrukken

die men in die tijd maar zelf moest

verwerken, trad hij 60 jaar geleden

in het huwelijk, wat onlangs met

dankbaarheid kon worden herdacht.

Met zijn echtgenote, de vier kinderen,

negen kleinkinderen en een volle aula

hebben we op 15 september op Rusthof

afscheid genomen van een trouw kerklid

met een bewogen levensverhaal. Mag

Gods vrede regeren in de harten van allen

die hem nu missen.

D. van Wageningen

Wiecherdien van Vliet-Grooters

Op 17 augustus 2010 is op 83-jarige leeftijd

mevr. Van Vliet-Grooters overleden. Ze

woonde aan de Verdiweg 221. Nog geen

jaar geleden, op 10 oktober 2009, overleed

haar man, Jan van Vliet. Ze hadden

elkaar ontmoet bij de Kinderbescherming

in Den Haag, waar beiden werkzaam

waren. Op latere leeftijd zijn ze getrouwd;

hun huwelijk is kinderloos gebleven. Na

hun pensionering verhuisden de heer

en mevrouw Van Vliet van de Randstad

naar Amersfoort, waar ze veel gelukkige

jaren hebben gekend. Ze bezochten

met regelmaat als het even kon de

zangdiensten op de zondagmiddag. Ze

namen ook enige jaren deel aan een

bijbelkring in De Brug. ‘Zie, Ik maak

alle dingen nieuw’ (Op. 21:5) was hun

trouwtekst. Deze woorden hebben hen

de jaren door begeleid. Op feest- en

gedenkdagen werd Openbaring 21:1 t/m

5 gelezen. De laatste keer was op 16 juli

jl., de verjaardag van mevrouw Van Vliet.

Hoewel ze na de dood van haar man

met veel energie alles weer oppakte en

probeerde verder te gaan, drukte het

verlies zwaar op haar. Een ongeneeslijke

ziekte verzwakte haar in korte tijd in

ernstige mate. Voorafgaand aan de

crematie was er een dienst van Woord en

Gebed, die geleid werd door ds. C. ‘t Lam.

Aan het eind van de dienst werd het

lievelingslied van het echtpaar Van Vliet

gezongen: ‘U zij de glorie, opgestane

Heer!’

Buna ziua!

Het nieuwe seizoen is ook

bij ons in Roemenië weer begonnen.

We zijn enthousiast

om weer verder

te gaan met ons

vrijwilligersproject

‘Net zo waardevol!’

Daarbij doen we

met scholieren

en studenten

vrijwilligerswerk

in een huis met

gehandicapte

kinderen en een noodopvang

voor kinderen. De jongeren leren hierbij

meer over het omgaan met kinderen die

problemen hebben. Maar bovenal leren

ze veel over zichzelf: Wie ben ik? Wat kan

ik? Wat vind ik belangrijk? Wat geloof ik

eigenlijk?

Daarnaast gaan ook de Nederlandse

lessen weer van start en misschien weer

een FreeTimeClub. En wie weet welke

andere dingen dit nieuwe schooljaar

weer gaat brengen? Wij gaan ervoor!

Mogen we ook weer op u rekenen? In

gebed, door een bemoedigend kaartje,

een fi nancieel steuntje in de rug? Alvast

bedankt, ook namens mijn Roemeense

collega’s Carmen en Laurentiu.

Wilt u het werk fi nancieel ondersteunen,

dan kunt u uw gift overmaken op

rekeningnummer 38.52.06.720 van De

Navigators te Driebergen, o.v.v.


D3G – Carmen en Saskia

Saskia Elkerbout, Roemenie

Van de penningmeester

Via de HVD in augustus ontvangen van:

mevr. D. € 10, dhr. G. € 50, mevr. W. € 20

en mevr. G. € 10. Voor de wijkkas is via

mevr. Kreikamp € 15 ontvangen van de

fam. P.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Inleveren kopij

Kopij voor het november-nummer

uiterlijk woensdag 13 oktober per e-mail

aanleveren bij Lideke van der Schans,

e-mail: lideke@tiscali.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Emmaüskerk

kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 koster: F. van der Ree, tel. 4779229 predikant: ds. P.P. van der Harst, Schuilenburgerplein 10, 3816 TE, tel. 4799251;

paulvanderharst@planet.nl (vrije dag: woensdag) kerkelijk werker: mw. A.E. van Bunnik, L. Nicasiusdwarsstraat 23, 3818 NC, tel. 4632059 (werkdagen:

dinsdag en donderdag) scriba: mw. H. Elzen, Merwedestraat 44, 3812 HM, tel. 4612157, hetty.elzen-nijenhuis@orange.nl

autodienst: mw H. Guichelaar, tel. 4651619 penningmeester: E.W. ten Haken, Berkelstraat 17, 3812 KA, tel. 4481874, edwintenhaken@casema.nl

ING: 8001259 t.n.v. PKN-gemeente Emmaüskerk

Bij de diensten

We zijn met Lucas al een paar maanden

op pad, zo ook in oktober. Dat is voor

mij een oefening in luisteren, zoeken,

proeven. Menigmaal komt de vraag op:

‘Lucas, waarom heb je het zo bij elkaar

gezet, in deze volgorde. Wat is je punt,

waar wil je me hebben?’ En omdat week

na week een zelfde schrijver op tafel ligt,

wordt deze me ook steeds meer eigen.

Dat is wel betrekkelijk, want ik besef ook

dat het doorgronden van slechts dit ene

evangelie een levenswerk kan zijn.

Zondag 3 oktober: Lucas 17:1-10.

Zondag 10 oktober: Dienst geleid door de

werkgroep Eredienst die zich verdiept in

Lucas 17:11-19.

Een spannend verhaal over de noodzaak

tot dankbaarheid en alles wat ons daar

van afhoudt;

Zondag 17 oktober: Lucas 18:1-8.

Zondag 24 oktober: Lucas 18:9-14.

Zondag 31 oktober: Lucas 19:1-10. In deze

dienst gaat mw.ds. R. Klein Kranenburg

voor.

Startweekend

‘Laat je kleur spreken’ was het thema van

het startweekend op 11 en 12 september.

En of mensen hun kleur hebben laten

spreken! Zaterdag gebeurde dat op het

café Trottoir op de stoep voor de kerk.

Voorbijgangers werden aangesproken en

uitgenodigd om

op een groot doek antwoord te geven op

de vraag ‘Waar kleur jij van op?’ Dat gaf

aanleiding tot bijzondere gesprekken.

(Zie de foto op de voorkant van Drieluik.)

Kinderen werden geschminkt en

versierden cake in allerlei kleuren.

Zondag in de kerkdienst stonden we

stil bij het Licht van God, dat als door

een prisma uiteenvalt in allerlei kleuren

en weerkaatst bij ieder van ons op een

andere manier. Een aantal gemeenteleden

liet aan de hand van bijbelteksten letterlijk

hun kleur spreken (rood, groen en wit).

Ook de kinderen lieten van zich horen,

met een prachtig lied over alle kleuren

van de regenboog. De carrousel aan

activiteiten na de dienst bood iedereen

gelegenheid om op allerlei manieren kleur

te bekennen én om elkaar te leren kennen.

De afsluitende maaltijd was overvloedig

en gezellig als altijd. Al met al was dit

weekend een prachtige opmaat voor een

nieuw seizoen van kleurrijk gemeente zijn.

Casper Branger

Uit de kerkenraad

Op 9 september kwam de kerkenraad

na de zomer bij elkaar en bespraken we

diverse agendapunten.

Tuinplan. Het idee is om een mooi

hekwerk om de tuin te plaatsen, zodat

honden niet hun behoefte in de tuin

kunnen doen.

Aanbod van Vorming & Toerusting.

Het aanbod dit kerkelijk jaar

zijn bijeenkomsten als ‘de tien

woorden’, samen bijbellezen en

belijdeniscatechisatie. Ook zal er

weer een groot huisbezoek worden

georganiseerd in 2011. Verder zullen

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 27


jongeren van 7-11 jaar samen met

de dominee gaan praten over het

‘Onze Vader’. Houdt dus vooral de

nieuwsbrief, Drieluik en/of de website

in de gaten. Voor meer informatie kunt

u ook met de betreffende personen

contact opnemen. Ook vindt u veel

informatie in de nieuwe kerkwijzer, die u

samen met Drieluik van september heeft

ontvangen.

Actie Kerkbalans 2009. Het blijkt dat nog

niet alle toegezegde bedragen voor dat

jaar binnen zijn. Een vervolgactie voor

2010 staat in de startblokken.

Vakantiegeld Delen. De diaconie meldde

dat er maar liefst drie rondes gedaan

konden worden. Heel veel mensen zijn

dus blij gemaakt!

Stoelen. De beheergroep meldt dat er

nieuwe stoelen aangeschaft moeten

worden. Het is al een paar keer gebeurd

dat iemand met zijn billen op de grond

kwam te zitten, terwijl dit niet de

bedoeling was. Onze kerkrentmeesters

zullen bekijken of zij 130 stoelen kunnen

kopen.

Overige mededelingen. Onze kerkelijk

werker, Anja van Bunnik, is samen

met de commissie van de peuter/

kleuterviering doende om weer een

mooie kerstdienst te bedenken voor

de jongsten onder ons. Ook doet zij

mee aan Taizé-bijeenkomsten ter

voorbereiding op een busreis naar Taizé

medio 2011. Onze jeugdouderling zit vol

mooie plannen voor de tieners.

Kortom, de Emmaüskerk is in beweging!

Beweegt u mee?

Een hartelijke groet,

Hetty Elzen

Studie

Naast de studie direct gericht op de

voorbereiding van cursussen, catechese

en preek, probeer ik ook deel te nemen

aan studiedagen. Allerlei onderwerpen

komen daarbij aan de orde en graag

geef ik daarvan eens een overzicht. Het

zijn allemaal bijeenkomsten die in de

periode september tot en met november

plaatsvinden en vonden.

Zending. Een middag met deelnemers

uit de protestantse zendingswereld.

De nadruk in het kerkelijk werk

overzee is steeds meer op de materiële

ontwikkeling komen liggen. De

aandacht voor het godsdienstige lijkt

op de achtergrond te raken. Op deze

middag werd het belang van langdurige

relaties waarin het hele bestaan van

mensen aan de orde komt onderstreept.

Joods-christelijke dialoog. De dialoog

tussen joden en christenen is een

noodzaak. Veel gebruiken hebben we

gemeen, we lezen dezelfde Schrift en

we hebben een gedeeld engagement

met allerlei maatschappelijke

vraagstukken. Een middag om als

vertegenwoordigers van twee

godsdiensten daar bij stil te staan en te

leren van elkaar.

Secularisatie. Samen met predikanten

uit heel Nederland een dag luisteren

naar lezingen over de fi losoof Charles

Taylor, die een lijvig boekwerk heeft

geschreven ‘Een seculiere tijd’. Het

terugdringen of terugtrekken van

godsdienst uit het leven van mensen

wordt daarin kritisch bekeken vanuit

het recente verleden en het zich

ontwikkelende heden. Het geloof is een

keuze geworden.

Dag van de Dialoog

Verleden jaar deden er in Amersfoort 800 mensen mee aan de Dag van de Dialoog.

Overal in de stad – ook in het Soesterkwartier – schoven mensen aan bij één van de

84 ontbijt- , koffi e- of lunchtafels om met elkaar in gesprek te gaan rond het thema

‘Begrijp je mij?’ Ook dit jaar is een groepje enthousiaste mensen bezig om een volgende

gespreksronde op te zetten. Op woensdag 3 november is het zover. Het thema dit

jaar is ‘Wat is jouw passie? Waar wordt je door geraakt? Wat heb je te geven?’ Er

zijn verschillende manieren om deel te nemen: 1) ga op bezoek bij wildvreemden; 2)

organiseer een tafel tussen rollatorrijders en hardlopers, studenten en vuilnismannen,

boekenlezers en verstokte gamers; of 3) maak van je eigen kerk, werk, huis of

buurt een Tafel van Dialoog. Wat zou het leuk zijn als we voor die dag vanuit onze

Emmaüsgemeente een paar ‘tafelpioniers’ kunnen vinden. Doe jij mee? Kijk ook op

www.nederlandindialoog.nl

28 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Groot huisbezoek (GHB). In alle

gemeenten, ook bij ons, kennen we het

GHB. Samen met de collega’s uit de

classis Amersfoort gaan we op bezoek

bij onze collega’s in Baarn van de

Paaskerk. Zij hebben een programma

voor een GHB ontwikkeld en wij gaan

dat beproeven. Misschien kunnen we

het ook bij ons gebruiken?

Eerlijke handel. Zoals u weet

kom ik uit de wereld van de

ontwikkelingssamenwerking en de

zending. De wereldwijde economie

bewaren voor groot onrecht is mijns

inziens een punt van woord en

daad voor een christen. Samen met

wetenschappers en predikanten gaan

we in gesprek met de directeur van

Solidaridad, de organisatie achter de

eerlijke handel in en productie van

katoen, cacao, fruit, koffi e en meer.

Hoe werkt een wereldwijd netwerk

van productie en handel? Hoe gaat de

toenemende samenwerking met grote

kapitalistische bedrijven (als Mars en

Douwe Egberts) in haar werk?

Speelse religie. Een dag georganiseerd

door de Vrije Universiteit. Uit de folder

over het onderwerp: In de spirituele

zoektocht van mensen lijkt alles

toegestaan. Maar in religies zijn van

oudsher regels belangrijk. Deze zouden

mensen vrij maken, toch worden ze

meer ervaren als machtsuitoefening.

Velen zoeken daarom naar zingeving

buiten de regels van religies, in

verschillende vormen van spiritualiteit.

Ontstaat er meer vrijheid als we

de regels van geloven opvatten als

spelregels en niet als wetten? Spel

biedt mensen de openheid om tot deze

verkennende zoektocht te komen. In

speelse vormen van spiritualiteit vinden

mensen de idealen die hen motiveren.

Heel verschillende onderwerpen die voor

mij allemaal iets hebben te maken met

mijn werk in onze gemeente. Naast de

studie van de Schrift en de oefening in

het pastoraat is het voor mij van wezenlijk

belang te blijven nadenken over de plaats

van onze ‘kring om de Messias’ in de

huidige maatschappij en cultuur. Want

onze kring is geen eiland. Elk lid van de

geloofskring is ook deel van die cultuur.

Ik hoop dat de leermomenten in alle

bijeenkomsten zullen doorklinken in de

rest van mijn werk. En wie met mij over

één van deze onderwerpen eens van


gedachten wil wisselen, wees welkom.

Paul van der Harst

Giften en Actie Wijkkas

Aan losse giften ontving de wijkkas via

Nynke Hellema van mw. R. € 20 en van

mw. K. € 10, waarvoor hartelijk dank.

Verder ben ik blij u te kunnen meedelen

dat er inmiddels ruim € 2.100 is ontvangen

voor in de wijkkas. De ervaring leert dat

veel mensen hun gift pas de komende

maanden overmaken. Ik heb er dan ook

alle vertrouwen in dat het begrote bedrag

van € 2.700 ook daadwerkelijk binnen

komt. Uw gift via banknummer 8001259 is

en blijft van harte welkom en wordt goed

besteed!

Edwin ten Haken, penningmeester

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Nieuwe Kerk

kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 koster: Marius Peters, tel. 4611077 predikant: ds. M.D. van der Giessen, Vermeerstraat 152, 3817 DJ, tel. 4451875,

mdvandergiessen@freeler.nl kerkelijk werker: Eline M. de Graaf-Klok, Westerstraat 99, 3818 NK, tel. 4637782, e.m.degraafklok@kpnmail.nl

scriba: mw. M. Hamberg, Gerard Boedijnerf 12, 3816 DB, tel. 4727811, scriba.nieuwekerk@gmail.com coördinator pastoraat: tel. 06-57259761

penningmeester: Nieuwe Kerk inz. Wijkkas, bankrek. 115154647; andere wijkactiviteiten: Nieuwe Kerk inz. Activiteiten, bankrek. 115154663;

beide t.n.v. K. Baas, Celsiusstraat 50, 3817 XH Amersfoort internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Bij de diensten

Zondag 3 oktober is het Israëlzondag.

We vervolgen de lezing uit het Lucasevangelie

met Lucas 16:19-31 over de

rijke man en Lazarus. Op dit moment

van schrijven is nog niet duidelijk hoe

de situatie op deze zondag zal zijn met

de Herinrichting. Het is mogelijk, dat we

vanwege het leggen van de parketvloer

niet in de kerkzaal kunnen en dat we

op deze zondag moeten improviseren,

eventueel met een dubbele dienst in

het Nieuwe Kerkehuis. Volgt u daarvoor

vooral de Kerkbrief en de website!

Zondag 10 oktober is in de morgendienst

ds. J. Vroegindeweij de gastvoorganger.

‘s Avonds om 19.00 uur is er een

themadienst, waaraan ik samen met

ouderling-kerkrentmeester Martin

Witteveen invulling hoop te geven. Deze

zondag heeft een bijzondere datum: 10-

10-10.

De Micha-campagne stelt de strijd tegen

van armoede en onrecht in de wereld en

de millenniumdoelen als thema voor deze

zondag voor. Oorspronkelijk stond als

thema: ‘Omgaan met aardse goederen’

in de jaarserie ‘Leven als christen’.

Deze 10-10-10-toespitsing lijkt ons een

prima concretisering. Met de nieuwe

collega van De Brug, waarmee we de

themadiensten gezamenlijk hebben, ds.

H. van Dolder heb ik overleg gehad over

de themadiensten in het nieuwe seizoen.

Het is de bedoeling, dat we die wat

interactiever opzetten. Daar willen we bij

deze themadienst mee beginnen.

Zondag 17 oktober is de morgendienst

mogelijk een doopdienst. We vervolgen

de lezing in Lucas met Lucas 18:1-8 (de

onrechtvaardige rechter).

Zondag 24 oktober zal ds. D.J. van

Wageningen voorgaan.

Zondag 31 oktober is dr. A. Plaisier onze

voorganger.

Huwelijk

Vrijdag 29 oktober 2010 gaan Geerke

van der Giessen en Chris den Hollander

trouwen. De huwelijksvoltrekking zal

plaatsvinden in Zoetermeer. De kerkelijke

bevestiging en inzegening zal plaatsvinden

in de Hervormde Kerk te Zevenhuizen.

De trouwdienst begint om 18.30 uur en

voorganger is ds. C. Haasnoot. Aan mij als

vader van de bruid hebben ze gevraagd de

inzegening te willen doen. Chris en Geerke

gaan wonen: Wilgenlaan 31, 2761 TK

Zevenhuizen. We zien als gezin met hen

uit naar een feestelijke dag!

Geboren

Jij bent voor ons en gift van God /

waardevol en klein / Wij weten dat, waar

jij ook gaat, / Zijn hand op jou zal zijn. Deze

woorden staan boven het geboortekaartje,

waarmee Gert-Jan & Christine

Trouborst-Burggraaf (Stephensonstraat

39, 3817 JA) de geboorte van Maaike

Maria mededelen. Zij is geboren op 14

september 2010. Ze noemen haar Marit

en zij is het zusje van Daan. Van harte

gefeliciteerd! Op het geboortekaartje

melden zij ook: ‘Wij hopen Marit op 12

december 2010 te laten dopen in de

Nieuwe Kerk te Amersfoort. Van harte

welkom!’ Met hen zien wij daar naar uit.

Bijbeluur

Op woensdag 29 september is de start

geweest van het Bijbeluur in het Nieuwe

Kerkehuis. We gaan verder op woensdag

13 en 27 oktober. Aanvang 10.00 uur. Op

29 september niet geweest en u wilt toch

mee gaan doen: welkom!

Geloofsopvoedingsgroep

Op maandag 25 oktober komt de

geloofsopvoedingsgroep weer bijeen;

ditmaal bij Louis van der Molen,

Celsiusstraat 71, aanvang 20.15 uur. De

deelnemers lezen met hun kinderen het

verhaal van Zacheüs en met elkaar doen

we Bijbelstudie over dit verhaal (Lucas

19:1-10) en gaan met elkaar in gesprek

over de reacties van de kinderen en

onze eigen ontdekkingen en vragen. Wie

meer informatie wil: Adinda Liebeton, tel.

4633009, liebeton@casema.nl

Broodmaaltijd voor ouderen

Op woensdag 3 november a.s. is het

Dankdag voor gewas en arbeid. Het is in

de Nieuwe Kerk al jarenlang een goede

gewoonte om op die dag - voorafgaande

aan de dienst (’s avonds om half

acht!) - een ontmoeting te hebben als

ouderen van de wijkgemeente met een

broodmaaltijd. Graag willen wij u hiervoor

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 29


Feestelijke afronding van de Herinrichting

Op dit moment van schrijven zijn de bouwwerkzaamheden voor de Herinrichting

in volle gang. Van zondag tot zondag zien we als gemeente de veranderingen en

het is voor menigeen al duidelijk: het belooft mooi te worden. We hopen, dat de

werkzaamheden eind oktober klaar zullen zijn en we gaan ervanuit, dat we in het

weekend van zaterdag 6 en zondag 7 november feestelijk het resultaat kunnen vieren.

Noteert u alvast de data!

van harte uitnodigen. Vanaf 17.00 uur bent

u welkom in het Nieuwe Kerkehuis. U kunt

zich voor de broodmaaltijd opgeven bij

Carla Posthouwer, tel. 4610971 of Marijke

Buis, tel. 4614857. Graag vóór woensdag

3 maart. Wij hopen u te mogen ontmoeten

bij de broodmaaltijd!

Infomarktmarkt Vermeer-, Berg- en

Leusderkwartier

Wat is er te doen in de wijk, wie doet

dat, kan ik mee doen, is het ook voor

mij? Dit vraagt iedereen die hier woont

zich wel eens af. Wat is er al in de

wijk, met wie kan ik samenwerken, wat

ontbreekt in de wijk? Dat zijn vragen die

iedere professional die hier werkt wel

eens stelt. Om deze twee vragen in een

keer te beantwoorden, organiseert de

bewonerswerk¬groep ‘infomarkt’ van

het Wijkbeheerteam Vermeer-, Berg- en

Leusderkwartier (VBL), met ondersteuning

van het SWA-opbouwwerk een grote

informatiemarkt.

Zaterdag 18 september was de bazar bij de Nieuwe Kerk:

mooi weer, gezellig, veel verkocht.

Opbrengst: € 11.000, voor de herinrichting en

het kamp van de Emmaschool.

30 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Op deze markt laten organisaties van

zowel professionals als van bewoners en

vrijwilligers, zien wat zij doen in en voor

de wijk VBL. ‘Opbouwen, onderhouden en

oogsten’, drie kernpunten van belang bij

netwerken en overleggen. De werkgroep

vindt het belangrijk dat men elkaar kent

en weet te bereiken in VBL. De basis van

een goed netwerk is vertrouwen. Het

doel is het delen van kennis, informatie

en contacten. De crux is dat je weet wat

je wilt bereiken en hoe je je netwerk

gebruikt, onderhoudt en uitbreidt. Je

helpt mensen aan informatie en nieuwe

contacten en geeft iemand net die

belangrijke tip. Zo help je elkaar.

De informatiemarkt is voor

bewonersorganisaties,

participatiegroepen, de

burenhulpcentrale, volkstuinverenigingen,

toneelverenigingen, het zorgloket,

het wijkcentrum, de buurthuiskamer,

jongerenontmoetingsplek De Kolk,

muziekverenigingen, sportverenigingen,

verenigingen actief op het

terrein van milieu,

groen, geestelijk

welzijn, toneel,

enz. Ook de

organisaties die

betrokken zijn bij

de ontwikkeling

van het woonservicegebied

Vermeer-

Leusderkwartier

doen mee. Deze

informatiemarkt

is op zaterdag 2

oktober van 11.00-

15.00 uur in het

Nieuwe Kerkehuis.

Giftenverantwoording

Ontvangen via vicaris Inge

Eckhardt-Groeneveld voor

de wijk: resp. € 50 en € 10.

Hartelijk dank!

Groet

De startzondag is geweest en

allerlei activiteiten voor het

nieuwe seizoen zijn gepresenteerd.

Ik merk wel, dat velen nog even

moet zuchten: ‘t Is weer voorbij

die mooie zomer… en moed

moeten verzamelen om de herfst

en winter tegemoet te gaan. Laten

de activiteiten u/jou daarin een hulp zijn.

Weest u/jij in ieder geval verzekerd van

een hartelijke groet,

M.D. van der Giessen

Actie Wijkkas

Nu het nieuwe seizoen met activiteiten

weer van start is gegaan, houden we voor

de activiteiten in onze gemeente de Actie

Wijkkas.

Dankzij deze aparte geldinzameling

kunnen we de rekeningen betalen voor de

activiteiten in de Nieuwe Kerk.

Misschien denkt u: Ik betaal toch al aan

Kerkbalans? Hoe zit dat dan? Het is zo dat

uit de inkomsten van de Actie Kerkbalans,

ieder jaar in januari, de kosten van

kerkgebouwen en de salarissen van

de predikant, kosters en organisten in

de Nieuwe Kerk betaald worden. Voor

specifi eke uitgaven van onze eigen

wijkgemeente zijn we aangewezen op

de wijkkas. Als u de voortgang van het

kerkenwerk in onze wijk een warm hart

toedraagt, is dit een kans om dat nog eens

te onderstrepen.

Maak uw bijdrage over naar

bankrekeningnummer 11 51 54 64 7 ten

name van Nieuwe Kerk, Amersfoort.

Vergeet alstublieft niet te vermelden:

Actie Wijkkas 2010. Het is ook mogelijk

uw gift af te geven aan een van de

kerkrentmeesters (Martin Witteveen,

Marc Foppen of ondergetekenden), of in

een envelop in de collectezak te doen. Zet

u daar dan ook op dat het voor de wijkkas

is bestemd. We rekenen op u! En… een

bijdrage aan de wijkkas is een gift aan de

kerk, dus aftrekbaar van de belasting.

Alvast heel hartelijk dank, namens de

kerkrentmeesters,

Klaas Baas (tel. 2583315) en Gerwin Blok

(tel. 2585628) of klaasjzn@gmail.com /

gerwinblok@email.com


St. Joriskerk

HERVORMDE WIJKGEMEENTE

kerk: Hof 1 koster: S.H.J. van Kwawegen, tel. 4616178 predikant: ds. G.D. Kamphuis, Diamantweg 49, 3817 GH, tel. 4637713, g.kamphuis@planet.nl

scriba: W. van den Brink, Stuyvesantstraat 12, 3814 RZ, tel. 2535901, windeld@fi lternet.nl

wijkkas: ING 3686241 t.n.v. penningmeester wijkgemeente St. Joriskerk, Nieuwerhoek 40, 3813 RS

filalethes: ING 538146 t.n.v. Vereniging Filalethes, p.a. Zandkreek 66, 3823 JL bezorging kerkblad: tel. 4724037

De diensten

We lezen in de morgendiensten verder uit

het boek Leviticus. Tot en met het derde

hoofddeel (11-15) zijn we gekomen. Aan

de hand van de teksten uit dit boek hopen

we nog meer bouwstenen te ontdekken

voor ons geloofsleven en voor ons leven

als christen in deze wereld. Denkt u er

aan? Vanaf zondag 3 oktober begint de

tweede dienst weer om 17.00 uur!

Israël

De eerste zondag van oktober is de

Israëlzondag. De gemeente weet zich met

Israël verbonden. Als een loot ingeplant

in de wijnstok Israël. We weten van Gods

beloften voor Zijn volk. Openstaande

beloften die de Heere zal vervullen. Hij

heeft Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt!

Reformatie

Toch goed om de Reformatie niet te

vergeten. Wat gebeurde er ook al weer

in 1517? Wat een geweldige vernieuwing

van de kerk, van het geloofsleven. Ja,

als de Heilige Geest de woorden van de

Bijbel laat openbloeien gebeurt er iets!

‘De ware schat van de kerk is het Heilig

Evangelie’(Luther). Hij had echt gelijk!

De laatste zondag van de maand oktober

staan we daar bij stil.

Overleden

We leven mee met onze broeder Bert

Dekker, zijn kinderen en kleinkinderen.

Vrijdag 10 september 2010 overleed

Alida Hendrika Dina Dekker-Wiltvank.

Aly werd 57 jaar. Ze lag een enkele dag

in het ziekenhuis, waar ze ‘s morgens in

alle vroegte is gestorven. Begin van de

week was ze voor de tiende keer oma

geworden, bijna 35 jaar getrouwd, toen

brak het eind van haar aardse leven

aan. Haar leven werd gekenmerkt door

betrokkenheid, door warmte, door een

diep geloofsvertrouwen. Zo was ze in haar

gezin aanwezig, zo was ze aanwezig in

onze wijkgemeente. In de rouwdienst, in

de Joriskerk, stond Psalm 139 centraal:

haar psalm! Ze wist zich geborgen in haar

Heere, in Zijn machtige Vaderhanden!

Donderdag 16 september vond op

Rusthof de begrafenis plaats. We bidden

onze broeder Bert, de kinderen en

kleinkinderen in hun verslagenheid en

verdriet, Gods troost, kracht en nabijheid

toe in de tijd die aanbreekt. We geloven

dat de Heere ons kent met alle gevoelens

van verdriet en pijn, met alle vragen en

aanvechtingen. Dat troost ons nu er met

Aly, met moeder en oma, zo onnoemelijk

veel is weggevallen. Moge Gods vrede de

familie Dekker vergezellen. Goed om als

gemeente om hen heen te staan. (Adres:

De Koop 80, 3828 RJ Hoogland)

Catechisatie

Ondertussen is de catechisatie weer

begonnen. Als iemand dit leest en denkt:

Ik had graag mee willen doen, dan ben je

alsnog van harte welkom. Neem gerust

even contact met me op.

Lerende Gemeente

We zijn begonnen aan een traject over

de Heilige Geest. Voor de diensten

en studieavonden die nog komen:

zie het kader. Ook in één van de

catechisatielessen zijn we samen bezig

met de Heilige Geest en Zijn werk.

Ten slotte

Een hartelijke groet aan alle lezers van

ons blad.

G.D. Kamphuis

Ik en de rest

Nee, zo hoort dat toch niet? Ik eerst

en dan de anderen? Het zit blijkbaar

wel in onze natuur. Vrijwel elk kind

moet je aanleren, dat het eerst

de ander(en) moet noemen en als

laatste zichzelf. Dat komt bij me op

als ik denk aan een evangelist (lees

hiervoor ook evangelisatiemedewerker,

evangelisatieouderling of diaken).

Laat me uitleggen. Voorheen heb ik

altijd gedacht dat de evangelist moet

zorgen dat niet-gelovigen overgehaald

worden om naar de kerk te gaan. Ik zeg

het wat oneerbiedig. Hij (zij mag ook)

moet letterlijk maar de straat op. Al of

niet met een eenvoudige, tamelijk lege

marktkraam. En dan heel slim en gevat

de mensen in de tang zien te krijgen en

richting de kerk te duwen. De gemeente

wacht rustig af tot er wat komt. En dat

gebeurt niet vaak... Vandaar die link: éérst

ik (de evangelist) en dan de rest.

Maar, inmiddels denk ik dat het anders

is. Die evangelist (ik) mag hier ook niet

voorop staan. Het is gebleken dat dit niet

echt een goeie aanpak is. Mensen laten

zich toch niet in het publiek ompraten

Over de Heilige Geest

De volgende diensten staan in dit kader:

1. De vrucht van de Heilige Geest

(3 oktober, 17.00 uur)

2. De gaven van de Heilige Geest

(10 oktober, 17.00 uur)

3. Vervuld worden met de Heilige Geest (24 oktober, 17.00 uur)

Daarnaast is er in het kader van dit thema drie keer een verdiepingskring. Dinsdag

12 oktober lezen we het commentaar van Calvijn op Johannes 16:5-15. Graag even

aanmelden (g.kamphuis@planet.nl). Kopieën liggen 9 dagen van tevoren klaar in de

kerk. De avond vindt plaats in Filalethes. We beginnen om 19.45 uur.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 31


ij een kraampje van goedgelovige

sukkels, terwijl iedereen het kan zien.

Omdraaien dus: ‘de rest en ik’. De ‘rest’

moet eerst aan de slag. Een gemeente

is missionair als haar leden dat zijn!

Niet één persoon, maar alle leden. Met

elkaar hebben we een veel groter bereik.

Mensen gaan echte liefde herkennen,

niet alleen door onze woorden, maar

juist door onze daden. Dat heeft veel

meer overtuigingskracht. De geweldige

boodschap doorgeven van redding en

verzoening met God, dat is onze opdracht.

Tja, hoe doe je dat? Als je me nodig

hebt, weet je me wel te vinden? Ik kom

achteraan. Column vanuit de Echokring,

Gert van de Kamp, evangelisatieouderling

Bidt en Werkt

Het bestuur nodigt u van harte uit om het

nieuwe seizoen met elkaar aan de studie

te gaan over de psalmen. U kunt ze weer

vinden in ons blad De Hervormde Vrouw.

Ook vinden wij het fi jn om nieuwe leden

te verwelkomen! Er is ontmoeting en er

wordt op een fi jne manier bijbelstudie

gedaan. De eerste gewone vergadering

hopen wij dinsdag 5 oktober te houden.

De bijbelstudie is uit het juni nr.,

Klaagpsalmen - psalmen van vertrouwen’.

Evangelisch-Lutherse kerk

kerk: Langestraat 61 verhuur: J. Witlam, tel. 4801749

contactadres kerkenraads-commissie lutherse traditie: T. de Mol-van Voorn, Puntenburgerlaan 68B, 3812 GG, tel. 4632540

vrijwillige bijdragen: ING 5134459 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA, onder vermelding van: luthers diaconie: ING 4166726

Kerkdiensten

Zondag 17 oktober: Op de derde zondag

van de maand houden wij weer onze

dienst. In deze dienst zal voorgaan

mevrouw drs. E.E. Aarsen-Schiering

uit Amsterdam Zuidoost. Zij is lid van

de synode. In het dagelijks leven geeft

zij levensbeschouwing, Nederlands en

geschiedenis aan vmbo-leerlingen. We

treffen daarmee in haar een voorganger

met een veelzijdige achtergrond. Na

afl oop van de dienst is er gelegenheid om

na te praten en uiteraard ook om koffi e en

thee te drinken.

Zondag 31 oktober: Hoewel er

voorafgaand aan deze zondag nog een

Drieluik verschijnt, willen wij u alvast

attenderen op een speciale dienst in onze

kerk op deze zondag. Het is dan immers

Hervormingsdag. Een ieder die benieuwd

is naar wat nu specifi ek luthers is, kunnen

wij van harte deze dienst aanbevelen.

Voorganger zal zijn prof. dr. Klaas

Zwanepol.

Synode

Luthercitaat

‘Zelfs al zou ik weten

dat de wereld morgen

in stukken uiteenvalt,

ik zou toch mijn

appelboom planten.’

32 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Voor lutheranen is de ´synode´ een

bekend begrip, maar voor veel anderen zal

dit niet het geval zijn. Daarom nu een korte

toelichting op wat de synode is en doet.

Vroeger was de synode het beslissende

en machthebbende orgaan van de

Evangelisch-Lutherse Kerk. Bij het opgaan

van de lutheranen in de Protestantse

Kerk in Nederland veranderde de synode

in een adviesorgaan. De belangrijkste

aandachtspunten hierbij zijn:

- de lutherse theologie

- liturgie en kerkmuziek

- de wereld van de oecumene

Luthers dagboek

Er kan ingetekend worden voor het

dagboek 2011, waarin u elke dag een korte

overdenking kunt lezen. Tevens vindt u er

de liturgische gegevens van elke zondag

en een inleiding op de zondagse dienst.

Heel praktisch is dat ook alle adressen

van luthers Nederland te vinden zijn.

Uiteraard wordt daarbij ook informatie

over de diverse organisaties gegeven.

Wie dit dagboek wil bestellen kan contact

opnemen met de heer Witlam via tel.

033-4801749 of j.witlam@telfort.nl. Een

dagboek kost 14 euro.

Op dinsdag 26 oktober is de

bijbelstudie uit het uli/aug.nr.,

Boetepsalmen. Op dinsdag 9

november ook uit het juli/aug. nr.,

Dankliederen. We hopen en bidden

dat het een zegenrijk seizoen mag

worden. Wij vergaderen eens in de

veertien dagen in Filalethes van 19.45

uur tot 21.45 uur. Neem gerust contact

op met een van de bestuursleden.

Gerda Beeftink

Ontvangen giften

Via diaken T. v.d. Brink: op 2 mei € 20 t.b.v.

wijkkas.

Open Monumentendag

De belangstelling voor ons kerkgebouw

was op Monumentendag overweldigend:

ruim 700 mensen kwamen langs! Er

werd echt rondgekeken en men stelde

allerlei vragen. Ook de folder over

onze kerk vond gretig aftrek. Tevens

werden de kleurplaten met lutherroos

en de lutherkinderpuzzeltocht zeer op

prijs gesteld. Veel waardering was er

voor de muzikale optredens: tussen de

middag speelde een dwarsfl uitensemble

en aan het eind van de middag trad

een Balkankoor op. Terugkijkend kan

zeker gesteld worden dat dit een heel

waardevolle dag was, waarbij het

ontzettend fi jn was dat een aantal

gemeenteleden bereid was om gastheer

en gastvrouw te zijn.

Stiltecentrum

Elke zaterdag kunt u in ons kerkgebouw

een moment van rust zoeken. Loopt u

eens binnen en steekt u een kaarsje

aan of zoekt u een zitplekje om even uw

gedachten te laten gaan of te bidden.

Mocht u behoefte hebben aan een

gesprek, weet dan dat er gastheren en

gastvrouwen in de consistorie aanwezig

zijn.

Namens de kerkenraadscommissie,

Tanneke de Mol-van Voorn


Johanneskerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD

kerk: Johanneskerk, Westsingel 30, tel. 4617858 waarn. penningmeester: H. Wels, tel. 4753689

beheer: C.A. Wels-Zuidhof, tel. 4753689 predikant: ds. G.A. de Vries, Falstaffhof 8, 3816 SX, tel. 4766003

scribaat: mw. G. Meinema-Linders, tel. 4943241, info@johanneskerk.nl

penningmeester: ING 324045 t.n.v. V.V.H., Amersfoort

ING 614741 of bankrek. 43.24.32.655 t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort

Diensten

De eerste zondag in oktober houden we

zoals gebruikelijk Scheppingszondag, met

aandacht voor ecologische vraagstukken.

We maken gebruik van het prachtige

boekje ‘Dansen met de gouden kikker’

(uitg. Skandalon, 2010), dat Herman

Heijn gemaakt heeft. Heijn was lange

tijd doopsgezind predikant van onze

gemeente. Foto’s uit het boek zullen een

poos in onze kerk hangen en op vrijdag

5 november komt hij vertellen over het

bijzondere project waarvan dit boekje het

resultaat is.

Daarna ga ik drie keer achter elkaar voor,

een goede gelegenheid voor een ‘serie’.

Het wordt: het Thomas-evangelie. We

zullen een fl ink aantal van de uitspraken

die aan Jezus worden toegeschreven

doornemen en vergelijken met het Nieuwe

Testament. Waarom is dit evangelie

zo populair en geldt dat ook voor onze

gemeente? Welke nieuwe wijsheid

kunnen we eruit opdoen? En wat is

eigenlijk gnostiek? Uiteraard zijn ook

mensen van buiten onze gemeente van

harte welkom!

Medemens

Onderstaande tekst trof ik aan in een mooi

boekje dat eind vorig jaar is uitgegeven

door Kerk in Actie en dat te bestellen

is via Kerk in Actie of het landelijk

dienstencentrum van de PKN. Het

boekje heet ‘Medemens’ en bevat naast

Afscheid

Aan tien jaar zeer trouwe dienst komt

per 1 oktober een eind. Hans en Ina

Wels waren, samen met hun kinderen

Laura, Martijn en Melanie, de beheerders

van de Johanneskerk. Ze regelden de

verhuur van ons gebouw en zorgden met

toewijding voor allen die er vergaderden

of cursussen gaven. Ze zorgden voor

de schoonmaak op zaterdagochtend,

ruimden de stadse rommel rond het

gebouw op, hielden de voorraad koffi e en

thee op peil, maakten de kerkzaal steeds

weer in orde – vaak nog ’s avonds laat –

en deden 1001 klussen die voor niemand

zichtbaar waren. Ze werden, uiteraard,

geholpen door de beheercommissie

en gemeenteleden, maar zij waren het

gezicht van de kerk naar buiten en op

hen werd nooit tevergeefs een beroep

gedaan.

Nu, na tien jaar, breekt er een andere

fase in hun leven aan. Ina gaat nog meer

voor haar oppaskindjes zorgen, de eigen

(bijna) kinderen gaan steeds meer hun

eigen gang. Hans is weer lid geworden

van de kerkenraad, hij verzorgt de

website van de gemeente en blijft ook

bij allerlei buitenkerkelijke activiteiten in

de binnenstad betrokken.

Hun taken worden opgesplitst in

deeltaken die door mensen van

binnen en buiten de gemeente worden

overgenomen. Dat is fi jn, maar ik weet

zeker dat we dit beheerdersgezin nog

vaak zullen missen. Na de dienst van

10 oktober is er een receptie voor alle

huurders van onze kerk en wordt de hele

familie nog één keer goed in het zonnetje

gezet.

Hartelijke groet,

G.A. de Vries

WOONZORGCENTRUM

Nijenstede

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84 (ingang Randenbroekerweg)

pastores: mw.ds. R. Buijs-Ballast, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321; L.C. Houweling, Beukstraat 13, 3812 MG, tel. 4630456

scriba kerkenraadscommissie Nijenstede: dhr. P.G. Poort en mevr. A.H. Poort-Ansink, Muiderslot 33, 3813 RR, tel. 4806847

penningmeester: P.G. Poort, tel. 4806847 ING: 3258116 t.n.v. Kapelfonds Nijenstede, Amersfoort

gedichten, gebeden en gedachten mooie

foto’s en afbeeldingen van gedichten. Een

boekje dat je even stil laat zijn en je iets

leert over wat mens zijn en medemens zijn

is. Wilt u het boekje eens inkijken, laat het

weten, de komende weken zit het in mijn

tas…

Hoop

Je mag je een

gelukkig mens prijzen

als er mensen om

je heen zijn

die je niet in de steek laten.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 33


Je mag je een

gelukkig mens prijzen

als mensen je hart verwarmen,

mensen die je verdriet zien,

mensen die je ook optillen

en opbeuren.

Mensen van wie ook hoop

uitgaat,

omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een

gelukkig mens prijzen –

ook al word je getroffen

door ongeluk, verdriet en moeite –

als er mensen zijn die

je steunen,

mensen met handen die

Zondag 10 oktober

meedragen,

mensen met handen die je

last verlichten.

Je mag je een

gelukkig mens prijzen

vanwege die mensen

die je een glimp doen

opvangen van het

menslievende Gelaat

van de Onzichtbare

die hoopt dat je goede

hoop kunt behouden.

Bijbelkring

De komende vier maanden zal de

bijbelkring geleid worden door collega Leo

Kerkdiensten

Zondag 3 oktober

Collecten: 1. Kerk en Israël

2. Eredienst en pastoraat

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Loojien, voorbereiding H.A.

18.30 uur Dr. H. de Leede

Andreaskapel 10.00 uur Dhr. C. Hoogendoorn

Bergkerk 10.00 uur Gezamenlijke dienst in Fonteinkerk

(Bergkerk gesloten)

Centrumviering 12.00 uur In Johanneskerk: mw.ds. F. Bonda

De Brug 10.00 uur Prof.dr. J. Borst m.m.v. Brugkoor

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan m.m.v.

Voice of Hope

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor,

Collecten: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie / Luisterend

Dienen)

2. Kerinam

3. Energiekosten

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Avondmaal

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Avondmaal

Andreaskapel 10.00 uur Mw.ds. C. Bezemer

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Doop

De Brug 10.00 uur Prof.dr. B. Reitsma

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge, doopdienst

17.00 uur Vesper, ds. J. Woltinge

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

Emmaüskerk 10.00 uur Dienst van Werkgroep Eredienst

34 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Houweling. De eerstvolgende keer is op

maandag 11 oktober om 15.00 uur.

Wij gedenken

Op 3 september 2010 overleed mw. C.I.M.

Kreykamp-Verkleij (geboren 11 juni 1923).

Ze woonde op De Driesprong.

Eveneens op 3 september 2010 overleed

Arjen van Heijzen (geboren op 5 maart

1968). Hij woonde op De Horizon.

We willen de nabestaanden en allen die

om deze mensen heen stonden heel veel

sterkte wensen en Gods nabijheid bij alle

verdriet.

Met vriendelijke groet,

ds. Rita Buijs-Ballast

gez. dienst met Bergkerk

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

17.00 uur Ds. R.E. Stiemer uit Den Haag, DMB

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Ds. R. Buijs-Ballast, H. Avondmaal

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Ds. R. Buijs-Ballast, H. Avondmaal

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Zr. L. Flentrop

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Mw.ds. M. v.d. Pol

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. G. Hofstra

Fonteinkerk Ontmoetingszondag in instellingen

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. J. Vroegindeweij

19.00 uur Mr. M.R. Witteveen en

ds. M.D. van der Giessen, themadienst

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Joriskerk 9.30 uur Prof.dr. H. van den Belt

17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Ds. H. Biesma

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Ds. H. Biesma

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Mw. I. Adriaansz

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Past. M.J. Burger

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Past. J. De Froe, Eucharistieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. C. Arends


Collecten: 1. Diaconale najaarscollecte (straatpastoraat)

2. Kosten predikantsplaatsen

Adventkerk 10.00 uur Dr. A.J. Plaisier

18.30 uur Ds. C. Fieren uit Rhenen

Andreaskapel 10.00 uur Ds. L. Prinsen

Bergkerk 9.30 uur Ds. J.H. Uytenbogaardt,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J.H. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder, doopdienst

m.m.v. Brugcombo

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge, jongerendienst m.m.v.

combo

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst,

dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Plaatselijke stille armoede

2. Wijkgemeenten

Adventkerk 10.00 uur Ds. F.A. van Velzen uit Harderwijk

18.30 uur Dr. W. de Greef uit Leusden

Andreaskapel 10.00 uur Ds. G.J. Wigerhof

Bergkerk 9.30 uur Ds. R. Bosch uit Zeist,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. R. Bosch uit Zeist,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder

17.00 uur Zangdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Mw.ds. R. Scheltens-Ritzema uit

Lunteren

De Open Hof 10.00 uur Ds. J. Woltinge

Collecten: 1. Kerst voor iedereen

2. Hervormingsdagcollecte

3. Zendingsarbeiders

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

Andreaskapel 10.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Bergkerk 9.30 uur Geen dienst

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder

Zondag 17 oktober

Fonteinkerk 10.00 uur Mw. J. de Zwaan-v.d. Pol

uit Driebergen

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries

Lutherse Kerk 10.30 uur Mw.drs. E.E. Aarsen-Schiering

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Aegtenkapel 10.45 uur Ruimteviering

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

17.00 uur Kand. A.A. v.d. Berg uit Gouda

Lichtenberg oud. 9.45 uur Ds. D. van Wageningen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Ds. D. van Wageningen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Dhr. P. Rotteveel

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunsveld

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. C. Arends

Zondag 24 oktober

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Mw.ds. E. Boot uit Hoevelaken

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. D.J. van Wageningen

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Joriskerk 9.30 uur Dr. J. Kommers uit Lelystad

17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Ds. L. Prinsen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Ds. L. Prinsen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Mw. A.E. van Bunnik

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. M. Glastra

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

Zon en Schild 10.00 uur Past. B. Bomer

Zondag 31 oktober

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge en ds. G. Lammerts

van Buren

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Emmaüskerk 10.00 uur Mw.ds. R. Klein Kranenburg

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor m.m.v. jongeren

Johanneskerk 10.00 uur Ds. M. Scheijgrond

Lutherse Kerk 10.30 uur Prof.dr. K. Zwanepol

Nieuwe Kerk 10.00 uur Dr. A.J. Plaisier

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

17.00 uur Ds. W.P. Emaus uit Lekkerkerk

Drieluik | nr. 8 | oktober 2010 35


3luikkids

VraagMaarRaakBaak

Wat betekent protestants?

Het woord protestants komt van het Latijnse woord

protestari. Ook het woord protesteren komt daar

vandaan. Dat woord betekent nu voor ons dat je het

ergens niet mee eens bent. We protesteren ergens tegen.

Maar letterlijk betekent dat woord, dat je juist

zegt waar je voor bent. En wat je gelooft en

denkt dat goed is.

Protestants werd de naam voor de kerken

die ontstonden na de scheuring in de

rooms-katholieke kerk in de zestiende

eeuw. In deze kerken willen de mensen dus

zeggen waar het bij geloof in God om gaat.

dominee Rein van der Zwan

Kinderkoor

‘Eigenwijs’

gaat weer beginnen!

Voor wie: jongens en meisjes vanaf 5 jaar

Waar: Filalethes, Havik 27

Tijd: vrijdagavond van 18.15-19.00 uur

1e keer: vrijdag 17 september

Alle kinderen zijn van harte welkom om te komen zingen!

Voor meer info kun je bellen met 033-8795148

Hey, wist je nog... ?!

…dat we vorig jaar naar WalibiWorld gingen?

…dat het vorig jaar zo hard sneeuwde?

…dat jouw verjaardagsfeestje super leuk was?

Allemaal herinneringen: leuke, spannende, grappige, soms verdrietige of juist

mooie dingen. Al deze dingen onthoud je. Gebeurtenissen waar je aan kunt

terugdenken.

Deze maand, oktober, is er ook een dag waarop we terugdenken aan iets...

Weet jij nog waaraan? Of welke dag dat is? (Lees maar snel verder!) En op

4 oktober mogen de (huis)dieren weer extra in het zonnetje gezet worden,

want dan is het dierendag! Er staat ook weer een interessante vraag in de

VraagMaarRaakBaak.

Heel veel leesplezier!

Niet 29 oktober,

niet 30 oktober, maar…

Oh jaaa, 31 oktober:

Hervormingsdag! Dat is een

heel bijzondere dag waar we

aan terugdenken, omdat toen

de protestantse kerken zijn

ontstaan (protestantewattes?!

Lees dat maar in de VMRB!).

Op 31 oktober 1517 sloeg

Maarten Luther 95 stellingen,

dingen waar hij het niet mee

eens was in de rooms- katholieke

kerk, op de deur van een kerk. Hij

wilde de mensen laten zien dat de

kerk fout bezig was en dat er in de bijbel heel andere

dingen stonden. De mensen zagen het, geloofden het

en daarom is deze dag een belangrijke dag om aan

terug te denken.

DierenQuizzzz

Omcirkel het goede antwoord

Welke vogel kan als enige achteruit

vliegen? mus / zwaluw / kolibrie

Wat is een zoogdier? een dier dat

een zuigend geluid maakt / een dier

dat eieren legt / een dier dat levende

jongen baart

Welk dier is een zoogdier?

vis / vleermuis / schildpad

Wat is één van de oudste

huisdieren van de mens? hond / kat

/ goudvis

Deze pagina is gemaakt door Sharon van de Kamp.

Wil je reageren, wil je ook een keer in 3luikkids of weet je iets leuks, mail naar sharonvdkamp@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines