03.09.2013 Views

Erfrecht - Platform VG

Erfrecht - Platform VG

Erfrecht - Platform VG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Erfrecht</strong><br />

Mensen met een<br />

verstandelijke beperking<br />

en erfrecht<br />

<strong>Platform</strong><strong>VG</strong><br />

Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging<br />

Kleuren: P 295 en P 136<br />

van mensen met een verstandelijke beperking,<br />

hun ouders en vertegenwoordigers


Colofon<br />

Tekst en redactie: Tamara Stranders<br />

Met dank aan: Jelger de Kroon<br />

Albert de Vos<br />

Opmaak: Catrien van den Berg<br />

Drukwerk: Drukkerij Walden, Bussum<br />

Tweede druk<br />

ISBN: 978-94-90381-05-9<br />

© 2010, <strong>Platform</strong> <strong>VG</strong> Utrecht


Inhoud<br />

Voorwoord 4<br />

Iemand met een verstandelijke beperking 5<br />

Een erfenis 7<br />

Geen testament 9<br />

Een testament 13<br />

Nog meer te regelen? 15<br />

Verstandelijk beperkt en erfgenaam 17<br />

Een eigen testament? 23<br />

Belastingen 24<br />

Beslisschema 25<br />

Verklarende woordenlijst 26<br />

Informatie 28<br />

Aangesloten organisaties 29<br />

3


Voorwoord<br />

Als ouder van iemand met een verstandelijke beperking wil je<br />

graag dat hij of zij een zo normaal en gelukkig mogelijk leven<br />

leidt. Bijna nooit gaat dat net zo vanzelfsprekend als bij andere<br />

kinderen uit een gezin. Je krijgt te maken met allerlei speciale<br />

regels, wetten, voorzieningen en instellingen. En natuurlijk wil je<br />

dat, ook na je overlijden, je kind met een verstandelijke beperking<br />

in de best mogelijke omstandigheden kan blijven leven. Daarom is<br />

het belangrijk erbij stil te staan wat het overlijden van ouders,<br />

juridisch gezien, betekent voor iemand met een verstandelijke<br />

beperking.<br />

Uiteindelijk krijgen we bijna allemaal met erfrecht te maken. Door<br />

vooraf een aantal maatregelen te nemen kun je je kind(eren) veel<br />

narigheid en ook kosten besparen.<br />

Er komt bij een sterfgeval veel regelwerk kijken. De belastingaangiften<br />

moeten gedaan worden; misschien is er een bedrijf dat<br />

gestaakt, verkocht of voortgezet moet worden; bankzaken moeten<br />

worden geregeld; een woning moet worden ontruimd en<br />

verkocht... Soms zijn er schulden en wat dan? Al dat werk komt<br />

neer op de erfgenamen. Het is werk waar zij meestal geen ervaring<br />

mee hebben én het komt in een periode van veel verdriet.<br />

In deze brochure gaan we kort in op de wetgeving over erfrecht<br />

en de mogelijkheden om speciale regelingen te treffen voor een<br />

zoon of dochter met een verstandelijke beperking.<br />

4


Iemand met een<br />

verstandelijke beperking<br />

Mensen met een verstandelijke<br />

beperking hebben meestal veel<br />

zorg nodig. Tijdens hun leven<br />

nemen de ouders vaak (een<br />

gedeelte van) die zorg op zich.<br />

Uiteraard eindigt de behoefte aan zorg<br />

niet na het overlijden van de ouders.<br />

Het is dan ook verstandig op tijd na te<br />

denken over de situatie die dan<br />

ontstaat.<br />

Wettelijke verdeling<br />

Op 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht<br />

in werking getreden. Dat biedt<br />

ouders die gehuwd zijn of een geregistreerde<br />

partnerschap hebben* een<br />

goede mogelijkheid om 'op de langstlevende'<br />

een testament te maken. Op<br />

grond van het nieuwe erfrecht wordt<br />

de langstlevende ouder vanzelf eigenaar<br />

van alle goederen die de ouders<br />

eerst samen bezaten, of die de overleden<br />

ouder alleen bezat. De kinderen<br />

moeten wachten op hun erfdeel tot<br />

hun overgebleven ouder ook overlijdt.<br />

Zij krijgen een vordering op de langstlevende.<br />

Dit wordt de 'wettelijke<br />

verdeling' genoemd.<br />

Wanneer je ouders<br />

zijn overleden<br />

word je ‘erfgenaam’,<br />

ook als je<br />

een verstandelijke<br />

beperking hebt. Je<br />

hebt, samen met<br />

je broers en<br />

zussen, recht op<br />

de erfenis: geld en<br />

andere bezittingen<br />

van je ouders.<br />

Wanneer je ouders<br />

nog leven kunnen<br />

ze regelen dat het<br />

deel dat jou<br />

toekomt ook echt<br />

voor en door jou<br />

kan worden<br />

besteed.<br />

5


Op grond van de ‘wettelijke verdeling’ verandert er dus eigenlijk<br />

niets na het overlijden van één van de ouders.<br />

Een verstandelijke beperking<br />

De wettelijke verdeling wordt in het ‘gehandicaptentestament’<br />

veelal aangevuld met bepalingen waarin de positie van degene<br />

met een verstandelijke beperking geregeld is. Niet alleen juridische<br />

aspecten komen daarbij aan bod, maar juist ook het fiscale<br />

element speelt een belangrijke rol. Door het op een juiste manier<br />

opstellen van een ‘gehandicaptentestament’ kun je veel belasting<br />

besparen. In het kort komt de regeling erop neer dat degene met<br />

een verstandelijke beperking onterfd wordt. Daar staat tegenover<br />

dat hij of zij een zogenaamd ‘vruchtgebruik’ krijgt over zijn<br />

kindsdeel (of een kleiner deel). Na het overlijden van de langstlevende<br />

treedt het vruchtgebruik in werking. Op dat moment heeft<br />

de erfgenaam met een verstandelijke beperking dus een bron van<br />

inkomsten uit het vruchtgebruik van het vermogen.<br />

Meestal kan hij of zij dit ‘vruchtgebruik vermogen’ niet zelf beheren<br />

en is er in het testament een bewindvoerder benoemd. Dit kan<br />

een familielid zijn, een stichting, maar ook een notaris.<br />

Deze testamentvorm is slechts een van de mogelijkheden.<br />

Afhankelijk van de mate van beperking en uiteraard afhankelijk<br />

van eigen wensen en situatie kun je het testament naar eigen<br />

inzicht samenstellen.<br />

* Waar in de brochure staat ‘gehuwd’, geldt de tekst ook voor<br />

geregistreerde partners.<br />

6


Een erfenis<br />

Inleiding<br />

Een erfenis bestaat uit de bezittingen<br />

en schulden (als die er<br />

zijn) van een overledene.<br />

We volgen in deze brochure<br />

vader Sander, moeder Inge en hun<br />

kinderen Tirsa en Nick. Sander en Inge<br />

zijn getrouwd in gemeenschap van<br />

goederen. Nick heeft een ernstige<br />

verstandelijke beperking. Wanneer<br />

Sander komt te overlijden terwijl Inge<br />

nog leeft (of omgekeerd) verandert er<br />

nog niets.<br />

Wanneer zowel Sander als Inge komen<br />

te overlijden kunnen de erfgenamen<br />

Tirsa en Nick, net als iedere andere<br />

Nederlander, op drie manieren omgaan<br />

met het geld en de goederen die<br />

Sander en Inge nalaten.<br />

Zuiver aanvaarden<br />

Wanneer Tirsa en Nick zich bepaalde<br />

bezittingen toeëigenen (zoals dat<br />

mooie schilderij of die dure klok) of<br />

zich met de afwikkeling van de nalatenschap<br />

bemoeien aanvaarden zij<br />

daarmee stilzwijgend de erfenis. Het<br />

Je kunt 3 dingen<br />

doen als je erfgenaam<br />

wordt: je<br />

kunt ja zeggen<br />

tegen de erfenis:<br />

dan neem je de<br />

bezittingen én de<br />

schulden (als die er<br />

zijn) aan. Als er<br />

teveel schulden<br />

zijn kun je nee<br />

zeggen. Maar je<br />

kunt ook meer<br />

bedenktijd nodig<br />

hebben om uit te<br />

zoeken of er schulden<br />

zijn. Dan heb<br />

je wel de hulp<br />

nodig van een<br />

notaris.<br />

7


gevolg daarvan is dat zij daarmee ook met het eigen vermogen<br />

aansprakelijk zijn voor eventuele 'schulden van Sander en Inge'.<br />

Beneficiair aanvaarden<br />

Gelukkig is er een oplossing om aansprakelijkheid te voorkomen:<br />

de wet kent het zogenaamde ‘recht van beraad’ gedurende drie<br />

maanden na het overlijden. In die tijd kan door de erfgenamen (in<br />

ons geval dus Tirsa en Nick) een eerste inventarisatie van de nalatenschap<br />

gemaakt worden. Schuldeisers kunnen in die periode<br />

geen recht doen gelden op goederen van de nalatenschap. De<br />

rechter kan de termijn eventueel verlengen. Na het verstrijken van<br />

de termijn moeten de erfgenamen een keuze maken: aanvaarden<br />

of beneficiair aanvaarden. Dat laatste betekent dat Tirsa en Nick<br />

niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van Sander en<br />

Inge. Je noemt dit ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht van<br />

boedelbeschrijving’. De schuldeisers moeten dan tevreden zijn<br />

met wat er aan bezittingen is.<br />

Voor het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap gelden<br />

bepaalde formaliteiten. Daarvoor moeten Tirsa en Nick zo snel<br />

mogelijk de hulp van de notaris inroepen. Die kent de formaliteiten.<br />

Tirsa en Nick moeten zich wel al die tijd onthouden van<br />

handelingen waaruit zou kunnen blijken dat zij de nalatenschap<br />

aanvaarden! Zij mogen dus niks meenemen of geld opnemen van<br />

de rekening.<br />

Verwerpen<br />

Een andere mogelijkheid is de erfenis te verwerpen. Bijvoorbeeld<br />

omdat er veel schulden zijn. In dat geval wordt dus ook afgezien<br />

van de bezittingen.<br />

8


Geen testament<br />

Of iemand een testament<br />

heeft gemaakt is op te<br />

vragen bij het Centraal<br />

Testamentenregister in<br />

Den Haag (Postbus 19398<br />

2500 CJ Den Haag). Dit<br />

moet schriftelijk met daarbij een<br />

akte van overlijden van de betreffende<br />

persoon. Een akte van<br />

overlijden is tegen betaling te<br />

verkrijgen bij de gemeente waar<br />

de overledene het laatst heeft<br />

gewoond.<br />

Is er geen testament en hebben<br />

Sander en Inge geen erfgenamen<br />

aangewezen, dan bepaalt de wet<br />

wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen<br />

hebben recht op hun<br />

erfdeel, maar zijn ook verantwoordelijk<br />

voor de afwikkeling<br />

van de erfenis. Zij kunnen dat<br />

niet weigeren.<br />

De volgende personen<br />

kunnen erven:<br />

• de echtgenoot (ote)<br />

of partner en de<br />

kinderen<br />

Als die er niet (meer)<br />

zijn:<br />

• ouders, broers en<br />

zussen<br />

Als die er ook niet zijn<br />

• grootouders en<br />

daarna:<br />

• overgrootouders<br />

Wie erven?<br />

De erfenis gaat naar de erfgenamen. Erfgenamen zijn familieleden<br />

(bloedverwanten). Daarbij worden vier groepen onderscheiden die<br />

na elkaar in aanmerking komen voor de erfenis. Zolang er in een<br />

groep nog een erfgenaam is, komt de volgende groep niet aan<br />

9


od. Wanneer iemand uit één van de groepen is overleden treedt<br />

er ‘plaatsvervulling’ op. Dat wil zeggen dat de afstammelingen van<br />

de erfgenamen in die groep in zijn of haar plaats komen. De vier<br />

hoofdgroepen zijn:<br />

• de echtgenoot(ote) of geregistreerd partner en de kinderen<br />

• ouders, broers en zussen<br />

• grootouders<br />

• overgrootouders<br />

Daarnaast is er nog een regel die bepaalt dat een erfgenaam moet<br />

bestaan op het moment dat de erfenis ontstaat. Wanneer de vader<br />

van een ongeboren kind komt te overlijden is dat kind, als het<br />

levend ter wereld komt, ook erfgenaam.<br />

Wanneer een mogelijke erfgenaam een misdrijf heeft begaan<br />

tegen de overledene is hij ‘onwaardig’. Dat wil zeggen dat zijn<br />

recht op het erfdeel vervalt.<br />

Als er in geen van de groepen meer erfgenamen bestaan tot<br />

en met de zesde graad, gaat de erfenis naar de Staat der<br />

Nederlanden.<br />

Kinderen<br />

Kinderen nemen in het erfrecht een speciale plaats in. Zij hebben<br />

namelijk altijd recht op een gedeelte van de erfenis.<br />

Legitieme portie<br />

Dat deel van de erfenis waarop het kind altijd recht heeft heet<br />

‘de legitieme portie’. De legitieme portie bestaat alleen uit geld<br />

en dus niet uit goederen. De legitieme portie is de helft van de<br />

10


waarde van het erfdeel van het<br />

kind. Stel dat Inge nog leeft en<br />

dat alleen Sander is overleden. In<br />

dat geval:<br />

Als je geen testament<br />

hebt gemaakt, geldt<br />

het 'wettelijk erfrecht'.<br />

• heeft Inge recht op de helft<br />

van het gemeenschappelijk<br />

De wet regelt dan wie<br />

vermogen omdat Sander en<br />

Inge getrouwd zijn in<br />

wat krijgt. Je hebt als<br />

gemeenschap van goederen. kind altijd recht op een<br />

Een rekenvoorbeeld: stel er is deel van de erfenis. Dat<br />

een vermogen van<br />

heet 'legitieme portie'.<br />

€ 120.000,-. Inge heeft dan<br />

recht op € 60.000.<br />

• hebben Inge, Tirsa en Nick<br />

samen recht op de andere helft (dat wil zeggen ieder 1/3 van<br />

de helft). In het rekenvoorbeeld dus ieder: € 20.000. De legitieme<br />

portie is daar weer de helft van. In het voorbeeld:<br />

€ 10.000.<br />

Onterven<br />

Een ouder kan zijn kind(eren) in zijn testament onterven. Maar elk<br />

kind kan altijd zijn ‘legitieme portie’ opeisen. De legitieme portie<br />

bestaat alleen uit geld. Zolang de andere ouder/partner van de<br />

overledene nog in leven is, kan het kind dat geld niet opeisen. Het<br />

opeisen van de legitieme portie hoeft niet via de rechtbank. Dit<br />

kan, binnen vijf jaar na het overlijden, via een schriftelijk verzoek<br />

aan de notaris die de erfenis heeft afgehandeld.<br />

11


Wilsrechten<br />

Kinderen kunnen hun ‘wilsrechten’ inroepen op het moment dat<br />

een langstlevende ouder aangeeft dat hij weer wil trouwen. Met<br />

het inroepen van ‘wilsrechten’ krijgen kinderen de goederen van<br />

de langstlevende ouder in eigendom. Uiteraard ieder voor het deel<br />

waarop hij recht heeft. De langstlevende ouder behoudt wel het<br />

‘vruchtgebruik’ van de goederen. Dat betekent dat hij of zij de<br />

goederen mag gebruiken. De kinderen hebben op dat moment dus<br />

niks aan hun eigendom. Daarom wordt dit een ‘bloot’ eigendom<br />

genoemd. Pas nadat de langstlevende ouder is overleden krijgen<br />

de kinderen het volledig eigendom over de goederen.<br />

12


Een testament<br />

Als Sander en Inge wel een testament hebben gemaakt,<br />

wordt de erfenis in beginsel verdeeld zoals zij dat in het<br />

testament hebben bepaald.<br />

Executeur<br />

In het testament kun je iemand<br />

aanwijzen als executeur. Een<br />

executeur heeft de plicht de<br />

erfenis zo goed mogelijk af te<br />

wikkelen. Niemand is verplicht de<br />

taak van executeur op zich te<br />

nemen, iedereen mag het verzoek<br />

weigeren. Maar meestal<br />

wordt zo’n verzoek, uit eerbied<br />

voor de overledene, wel geaccepteerd.<br />

Sander en Inge zouden<br />

er goed aan doen een executeur<br />

te benoemen omdat Nick een<br />

verstandelijke beperking heeft<br />

(zie ook pag. 18).<br />

Met een testament<br />

kun je regelen hoe je<br />

bezit verdeeld wordt<br />

na je overlijden. Het<br />

is verstandig om<br />

iemand aan te wijzen<br />

die dat allemaal<br />

regelt. Zo iemand<br />

heet een 'executeur'.<br />

Legaat<br />

Een legaat is een toedeling van een omschreven goed of geldbedrag.<br />

In het testament staat duidelijk omschreven waar het om<br />

gaat en wie de ontvanger is. Iemand die een legaat ontvangt, is<br />

een ‘legataris’, maar géén erfgenaam. Bijvoorbeeld: ik legateer<br />

€ 5.000,- aan de Stichting X (genoemd met volledige naam en<br />

adresgegevens).<br />

13


Codicil<br />

Aanvullend op een testament is het ook mogelijk om een codicil<br />

te maken. Daarin bepaal je wie welke goederen krijgt en hoe je<br />

de uitvaart geregeld wil hebben. Maar het is niet mogelijk om via<br />

een codicil geld of onroerend goed aan iemand na te laten en ook<br />

niet om een executeur aanwijzen via een codicil. Je hoeft voor een<br />

codicil niet naar de notaris en het is makkelijk te veranderen. Een<br />

codicil heeft ook veel nadelen: Je kunt niet in één keer al je bezittingen<br />

nalaten, je moet alles exact omschrijven. Bovendien kan<br />

het codicil gemakkelijker zoekraken.<br />

14


Nog meer te regelen?<br />

Voogdij<br />

Ouders met minderjarige<br />

kinderen (kinderen jonger dan<br />

18 jaar) kunnen in hun testa-<br />

In een testament kun<br />

je vastleggen wie er<br />

ment een voogd benoemen. voor je minderjarige<br />

Een voogd zorgt voor de kinderen<br />

als de ouders komen te overlijden.<br />

Wanneer er geen voogd is benoemd,<br />

kinderen zorgt als<br />

jij er niet meer bent<br />

kan dat tot vervelende situaties lei- (een voogd).<br />

den. Bijvoorbeeld als verschillende Of wie er wettelijk<br />

familieleden de zorg voor de kinderen<br />

opeisen. Wanneer Sander en Inge voor<br />

Tirsa en Nick een voogd benoemen<br />

vertegenwoordiger<br />

wordt voor je<br />

in hun testament, is die benoeming volwassen kind<br />

bindend. Maar iemand die bij testament<br />

tot voogd is benoemd, kan zo'n<br />

benoeming wel weigeren. Het is dus<br />

wanneer hij of zij een<br />

verstandelijke<br />

wel iets dat je met degene die je wilt beperking heeft. Ook<br />

benoemen moet bespreken.<br />

kun je regelen dat je<br />

Bewind<br />

Je kunt bepalen dat een erfgenaam<br />

erfenis zoveel mogelijk<br />

binnen de directe<br />

wel eigenaar wordt van geld en goederen,<br />

maar dat hij er niet zomaar<br />

mee mag doen wat hij wil. In dat ge-<br />

familie blijft.<br />

val moet er een curator of bewindvoerder zijn of worden benoemd<br />

die verantwoordelijk is en zo goed mogelijk voor het erfdeel van<br />

de erfgenaam moet zorgen. Deze mogelijkheid is natuurlijk van<br />

belang bij iemand met een verstandelijke beperking zoals Nick.<br />

15


Uitsluitingsclausule<br />

Het erfdeel van kinderen komt in de gemeenschap van goederen<br />

terecht wanneer zij getrouwd zijn zonder huwelijkse voorwaarden.<br />

Gaat een kind later scheiden dan gaat de helft naar zijn of haar<br />

ex-partner. Met een uitsluitingsclausule kunnen ouders dat voorkomen<br />

door te bepalen dat de erfenis niet wordt opgenomen in de<br />

gemeenschap van goederen.<br />

Inbrengverplichting<br />

Met een inbrengverplichting zorg je ervoor dat als je één van de<br />

erfgenamen iets hebt gegeven, dat geld of die goederen als een<br />

voorschot op de erfenis moet worden beschouwd. De waarde van<br />

de goederen wordt dan op het moment van overlijden ingebracht<br />

in de erfenis. Degene die dit voorschot heeft ontvangen, krijgt dan<br />

een kleiner aandeel van de erfenis. Maar het omgekeerde kan ook:<br />

je kunt ook vastleggen dat die schenking gewoon een cadeautje<br />

was en dat die buiten de erfenis moet blijven.<br />

Tweetrapsmaking<br />

Met een tweetrapsmaking zorg je ervoor dat goederen en vermogen<br />

na het overlijden van een erfgenaam naar een derde gaan en<br />

niet naar de directe erfgenamen van die eerste erfgenaam. Deze<br />

mogelijkheid is van belang in de situatie van Sander en Inge. Hoe<br />

je dat kunt regelen wordt nader uitgelegd op pagina 20.<br />

16


Verstandelijk beperkt en erfgenaam<br />

Kan iemand met een verstandelijke<br />

beperking erfgenaam zijn?<br />

Wanneer een ouder overlijdt en<br />

één van de kinderen heeft een<br />

verstandelijke beperking, zijn er<br />

verschillende scenario’s denkbaar.<br />

Het kind kan minderjarig of<br />

meerderjarig zijn; er kunnen wel<br />

of geen broers of zussen zijn; hij<br />

of zij kan wel of niet onder curatele<br />

staan of een bewindvoerder<br />

en/of mentor hebben; er kan een<br />

bedrijf zijn dat wel of niet wordt<br />

voortgezet door broers en zussen.<br />

Een aantal van die mogelijkheden<br />

bespreken we hier.<br />

Wanneer iemand eigenaar is van<br />

een onderneming of hij is er<br />

nauw bij betrokken, is het zeker<br />

verstandig vóóraf een notaris te<br />

raadplegen.<br />

Volgens de wet is de enige eis om<br />

erfgenaam te kunnen zijn dat<br />

iemand bestaat op het moment<br />

dat de erfenis ontstaat. Dat<br />

betekent dat iemand met een<br />

verstandelijke beperking zonder<br />

meer erfgenaam is.<br />

Als je een verstandelijke<br />

beperking hebt, ben<br />

je gewoon erfgenaam,<br />

net als je broers en<br />

zussen. Als je niet voor<br />

jezelf kunt opkomen<br />

omdat je nog minderjarig<br />

bent of een<br />

verstandelijke beperking<br />

hebt, moet een<br />

ander je daarbij helpen.<br />

Zo iemand wordt<br />

altijd benoemd door de<br />

rechter. Hij of zij heet<br />

een voogd als je<br />

minderjarig bent en een<br />

mentor of curator als<br />

je volwassen bent. Een<br />

bewindvoerder helpt je<br />

alleen met het geld en<br />

de goederen.<br />

17


Minderjarige kinderen<br />

Stel dat Sander en Inge beiden komen te overlijden terwijl<br />

de kinderen minderjarig zijn. Als er door hen niet bij<br />

testament een voogd is benoemd zal de rechter alsnog een<br />

voogd benoemen. De voogd is verantwoordelijk voor het<br />

beheer van de erfenis en voor de opvoeding van de kinderen.<br />

Volwassen kinderen<br />

Ook als Nick meerderjarig is, kan hij niet voor zichzelf<br />

opkomen. Daarom is het verstandig om iemand te benoemen<br />

die zijn belangen behartigt: een bewindvoerder en/<br />

of mentor of een curator. Het liefst iemand uit de familie<br />

of naaste omgeving. Een bewindvoerder, mentor of curator kan,<br />

los van een overlijden, al worden benoemd vanaf het moment dat<br />

iemand 18 jaar is. Maar er kan ook in het testament een bewindvoerder<br />

zijn aangewezen. Als ook dat niet is gebeurd, zal de rechter<br />

een bewindvoerder benoemen.<br />

Staat iemand met een verstandelijke beperking onder curatele of<br />

is zijn of haar vermogen onder bewind gesteld, dan mag een<br />

nalatenschap alleen ‘beneficiair’ worden aanvaard (zie pag. 8). Om<br />

de nalatenschap in zo’n situatie met zo min mogelijk formaliteiten<br />

en kosten af te kunnen wikkelen, is het van groot belang dat in<br />

het testament een executeur is aangewezen.<br />

Onterven<br />

Kunnen Sander en Inge hun gehandicapte zoon Nick onterven?<br />

Ja, dat kan, maar Nick houdt altijd recht op zijn ‘legitieme portie’<br />

(zie pag. 10). En het kan ook anders.<br />

18


Legitieme portie<br />

Omdat die legitieme portie altijd Je kunt je kinderen<br />

opgeëist moet worden, is Nick<br />

niet 'onterven'. Dat<br />

daarvoor afhankelijk van zijn<br />

curator of bewindvoerder. Die kan wil zeggen dat<br />

de legitieme portie opeisen, maar kinderen altijd recht<br />

kan het ook laten. Een curator of<br />

hebben op een deel<br />

bewindvoerder is verplicht verantwoording<br />

af te leggen over de van de erfenis = de<br />

besteding van het geld. Hij mag legitieme portie.<br />

het niet voor zichzelf uitgeven<br />

maar er is geen rechter die de<br />

bewindvoerder zal aanmoedigen om eens iets te doen met het<br />

geld ten behoeve van Nick.<br />

Sander en Inge willen niet dat het geld wordt opgepot, maar ook<br />

niet dat het verdwijnt in bijvoorbeeld hoge eigen bijdragen voor<br />

de AWBZ. Ze willen een manier vinden waardoor hun bezit zo<br />

goed mogelijk wordt aangewend voor de zorg voor Nick. Daarom<br />

kiezen Sander en Inge liever voor een andere oplossing dan de<br />

legitieme portie.<br />

Het ‘blote’ eigendom<br />

Het is mogelijk om Tirsa de enige erfgenaam te maken. Sander<br />

en Inge kunnen Tirsa dan de verplichting opleggen - een zogenaamde<br />

‘last’ - om het deel dat eigenlijk aan Nick toekomt, te<br />

gebruiken voor zijn verzorging. Tirsa krijgt het ‘blote eigendom’<br />

over het bedrag dat gelijk is aan Nick zijn erfdeel: Nick krijgt het<br />

vruchtgebruik (de rente) en Tirsa mag het geld niet gebruiken. Zij<br />

krijgt het geld pas wanneer Nick zelf komt te overlijden. Omdat<br />

19


Nick zelf geen ‘eigenaar’ is geweest van het geld laat hij dus ook<br />

geen vermogen na. En dat betekent dat Tirsa bij zijn overlijden<br />

nu niet nóg eens successierecht hoeft te betalen. Op dat moment<br />

vervalt namelijk het ‘vruchtgebruik’ en wordt Tirsa eigenaar van<br />

het geld. Een ander voordeel van het feit dat Nick juridisch gezien<br />

geen ‘eigenaar’ is van het geld, is dat de erfenis daarmee ook niet<br />

kan worden ‘opgegeten’ door de eigen bijdrageregeling AWBZ.<br />

Nick is dus min of meer onterfd, maar krijgt er iets anders voor in<br />

de plaats: het vruchtgebruik.<br />

Tweetrapsmaking<br />

In de situatie dat een erfgenaam een verstandelijke beperking<br />

heeft kan een tweetrapsmaking zinvol zijn. Sander en Inge kunnen<br />

als ouders zo sturen wie het vermogen krijgt dat over is op het<br />

moment dat Nick komt te overlijden. Dat is van belang omdat Nick<br />

vanwege zijn ernstige verstandelijke beperking nooit kinderen zal<br />

krijgen. Die kunnen dus niet van hem erven. Tirsa als zus wel. Als<br />

Sander en Inge niks regelen moet Tirsa een veel hoger tarief aan<br />

successierechten betalen.<br />

Bij een tweetrapsmaking betaalt zij ook twee keer successierecht<br />

maar wel veel minder. Zo’n tweetrapsmaking (ook wel ‘over de<br />

hand erven’ genoemd) kan alleen binnen de familie.<br />

Geld in een stichting onderbrengen<br />

Familiestichting<br />

Een andere mogelijkheid is om het vermogen onder te<br />

brengen in een familiestichting. Het doel van zo’n constructie is<br />

om de fiscus zo min mogelijk vat te laten krijgen op de erfenis.<br />

20


Dat is zinvol als het om een groot<br />

vermogen gaat. De familiestichting<br />

kan uitbetalingen aan kinderen/<br />

kleinkinderen over een groot aantal<br />

jaren spreiden of het geld<br />

bestemmen voor de verzorging<br />

van het familielid met een<br />

verstandelijke beperking. Het<br />

stichtingsbestuur is daarvoor<br />

verantwoordelijk. Zo voorkom je<br />

ook dat broers en zussen later<br />

hoge successierechten moeten<br />

betalen.<br />

De familiestichting kent echter<br />

ook nadelen: in het familiebestuur<br />

kan makkelijk onenigheid ontstaan<br />

over de besteding van het geld.<br />

Steunstichting<br />

Een andere mogelijkheid is om<br />

een deel van het vermogen na<br />

te laten aan een steunstichting.<br />

Bijvoorbeeld de steunstichting<br />

van de organisatie waar het kind<br />

met een verstandelijke beperking<br />

woont. Die organisatie betaalt<br />

geen successierecht. Het geld<br />

komt dan zowel aan het kind als<br />

zijn medebewoners ten goede. Een<br />

Er zijn mogelijkheden<br />

om ervoor te zorgen<br />

dat geld en goederen<br />

uit een erfenis zoveel<br />

mogelijk ook ten goede<br />

komen aan mensen<br />

met een verstandelijke<br />

beperking.<br />

De manier waarop dat<br />

het beste kan is afhankelijk<br />

van de grootte<br />

van de erfenis en van<br />

de vraag of er broers<br />

en zussen zijn.<br />

Een notaris kan helpen<br />

om de manier te vinden<br />

die het beste past bij<br />

de speficieke situatie.<br />

21


nadeel is, dat voor de bewoners/vertegenwoordigers niet altijd<br />

zichtbaar is hoe het geld precies is besteed. Steunstichtingen willen<br />

het geld nog wel eens oppotten.<br />

Schenkingen tijdens het leven<br />

Als iemand hoge successierechten wil voorkomen kan hij de nalatenschap<br />

beperken en tijdens het leven schenkingen doen.<br />

• In het geval van Sander en Inge helpt het niet echt om dochter<br />

Tirsa flink wat geld te geven vóór het overlijden. De fiscus erkent<br />

de legitieme portie namelijk over het rest-vermogen plus<br />

de schenkingen die daarvoor zijn gedaan. Tenzij Tirsa alles<br />

heeft uitgegeven zou de curator of bewindvoerder geld dat<br />

toebehoort aan Nick kunnen terugvorderen.<br />

• Wanneer Sander en Inge hun geld aan goede doelen of derden<br />

buiten de familiekring schenken (gewoon uitgeven dus) dan<br />

blijft er weinig nalatenschap over. Dat kan een manier zijn om<br />

Nick te onterven. Maar ook voor Tirsa blijft dan weinig over.<br />

22


Een eigen testament?<br />

Nick is niet alleen ontvanger<br />

van de erfenis Als je volwassen bent en<br />

van Sander en Inge, hij een verstandelijke<br />

is ook ooit zelf ‘erfla-<br />

beperking hebt mag je<br />

ter’. Wanneer Nick onder<br />

bewind is gesteld, mag hij zelf ook zelf een testament<br />

een testament maken. Hij moet maken. Alleen wan-<br />

dan wel in voldoende mate zelf<br />

neer je onder curatele<br />

zijn wil kenbaar kunnen maken<br />

aan de notaris. Vaak is dit een staat mag dat pas als de<br />

probleem.<br />

rechter je toestemming<br />

heeft gegeven.<br />

Staat Nick onder curatele, dan<br />

kan hij alléén met toestemming<br />

van de kantonrechter een testament maken. Nick is namelijk ‘wilsonbekwaam’<br />

en een testament maken is een handeling is waarbij<br />

het juist aankomt op het vastleggen van de eigen wil. De curator kan<br />

daarom geen testament maken voor Nick. Voor de erfenis van wilsonbekwame<br />

mensen geldt het wettelijk erfrecht.<br />

23


Belastingen<br />

24<br />

Indien een familielid is overleden, krijg je te maken met<br />

twee soorten belastingen: de inkomstenbelasting en de<br />

belasting voor het recht van successie.<br />

• Iemand die overleden is, hoeft uiteraard vanaf dat moment<br />

geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden<br />

moeten echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag<br />

van het overlijden.<br />

• Iedereen die geld erft, moet daarover belasting betalen. Deze<br />

belasting heet het recht van successie.<br />

Hoeveel successierecht iemand moet betalen hangt af van de<br />

relatie met de overledene én van de waarde van de erfenis.<br />

De algemene regel daarbij is dat hoe groter de afstand tot de<br />

overledene (zie pag. 10,<br />

de 4 groepen) hoe hoger<br />

het bedrag aan succes- Als iemand overleden is<br />

sierecht. Uitgezonderd<br />

moeten de nabestaanden<br />

van successierecht zijn<br />

voor hem of haar nog met<br />

als ANBI (algemeen nut<br />

beogende instellingen) de belasting afrekenen.<br />

erkende instellingen. Op<br />

de website van de belas-<br />

Daarnaast moet je zelf<br />

tingdienst is een rekenhulp<br />

te vinden waarmee belasting betalen over de<br />

de hoogte van het bedrag waarde van de erfenis. Dat<br />

aan successierecht te<br />

heet successierecht.<br />

berekenen valt:<br />

www.belastingdienst.nl


Beslisschema<br />

Beide ouders: Sander en Inge overlijden<br />

Kinderen: Tirsa en Nick (verstandelijk gehandicapt)<br />

Wel testament<br />

Geen testament<br />

Tirsa en Nick meerderjarig<br />

Tirsa en Nick minderjarig<br />

Tirsa en Nick meerderjarig<br />

Tirsa en Nick minderjarig<br />

Nick heeft een<br />

- bewindvoerder/curator<br />

- er is een executeur<br />

benoemd<br />

Ouders hebben:<br />

- een voogd benoemd<br />

- een executeur<br />

benoemd<br />

Rechter benoemt:<br />

- een bewindvoerder/<br />

curator voor Nick<br />

- een executeur<br />

Rechter benoemt:<br />

- een voogd<br />

- een executeur<br />

verschillende<br />

mogelijkheden<br />

na 18 jaar<br />

tot 18 jaar:<br />

volgend neemt taak<br />

ouders over<br />

wettelijke verdeling<br />

en eventueel codicil<br />

na 18 jaar<br />

tot 18 jaar:<br />

voogd neemt<br />

taak ouders over<br />

Familiestichting<br />

Tweetrapsmaking<br />

Tirsa krijgt<br />

'bloot eigendom'<br />

Nick onterven =<br />

minimaal legitieme<br />

portie<br />

25


Verklarende woordenlijst<br />

Aanvaarden<br />

Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.<br />

Beneficiair aanvaarden<br />

Een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Hiervoor moet een verklaring<br />

worden afgelegd bij de arrondissementsrechtbank. Als er niet voldoende bezittingen zijn<br />

om de schulden te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen.<br />

Bewind<br />

Bewind is de periode waarin het erfdeel wordt beheerd door iemand anders (bewindvoerder).<br />

Een erfgenaam kan dan niet zelfstandig beschikken over de geërfde goederen.<br />

Bloot eigendom<br />

Het eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Er vindt hier dus geen<br />

'vruchtgebruik' plaats. (B.v. een huis waarin je niet woont en geen inkomsten uit verwerft<br />

of kosten voor betaalt).<br />

Codicil<br />

Codicil is een wilsbeschikking die niet door de notaris wordt opgemaakt. Het is een zelf<br />

geschreven en ondertekend document. Het codicil is geschikt voor het vermaken van<br />

bepaalde kledingstukken, sieraden of inboedelgoederen of om vast te leggen hoe men<br />

begraven of gecremeerd wil worden.<br />

Een codicil moet handgeschreven zijn (dus niet met de computer) en voorzien zijn van<br />

een datum en handtekening.<br />

Executeur<br />

Executeur is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te<br />

wikkelen.<br />

Gehandicaptentestament<br />

Een testament dat is toegesneden op gezinnen met een gehandicapt kind dat niet voor<br />

zichzelf kan opkomen met als doel de positie van het gehandicapte kind als erfgenaam<br />

goed te regelen.<br />

Inbrengverplichting<br />

Met een inbrengverplichting zorg je ervoor dat geld of goederen die je aan erfgenamen<br />

hebt gegeven beschouwd moeten worden als een voorschot op de erfenis.<br />

Legaat<br />

Een legaat is een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag dat je<br />

aan iemand nalaat.<br />

Legitieme portie<br />

Legitieme portie is dat deel van de nalatenschap waarop (klein)kinderen minimaal recht<br />

hebben.<br />

26


Onterven<br />

Via een testament regelen dat erfgenamen niet het deel van de erfenis krijgen waar zij<br />

wettelijk recht op hebben. Met uitzondering van de legitieme portie waar kinderen altijd<br />

recht op hebben kunnen erfgenamen onterfd worden. De legitieme portie moet wel<br />

opgeëist worden. Doet het kind dat niet dan vervalt zijn aandeel aan de overige<br />

erfgenamen.<br />

Plaatsvervulling<br />

Als bij vererving een erfgenaam is overleden, onwaardig is, onterfd is of de erfenis heeft<br />

verworpen vindt plaatsvervulling plaats. Afstammelingen van het kind, broer of zuster,<br />

grootouder of overgrootouder komen in de plaats van een kind, broer of zuster, grootouder<br />

of overgrootouder.<br />

Uitsluitingsclausule<br />

Met een uitsluitingsclausule kan je voorkomen dat (toekomstige) partners de helft zouden<br />

krijgen van een bepaald bezit. Dit stuk valt dan niet (ook niet in de toekomst) in de<br />

gemeenschappelijke boedel.<br />

Verwerpen<br />

Verwerpen is het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen. Voor een verwerping<br />

moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.<br />

Vruchtgebruik<br />

Vruchtgebruik is het zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te<br />

gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten, dit alsof men daar zelf de<br />

eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in stand blijft.<br />

Wettelijke verdeling<br />

Bij de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner)<br />

de nalatenschap van de overleden echtgenoot (of geregistreerd partner). De kinderen<br />

krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel, die pas opeisbaar is als de<br />

langstlevende is overleden.<br />

De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene geen testament heeft gemaakt<br />

en een echtgenoot of geregistreerd partner en tenminste één kind achterlaat.<br />

Wilsrecht<br />

Wilsrecht is het recht dat een kind heeft om goederen uit een nalatenschap in eigendom<br />

te krijgen als sprake is van stieffamilie.<br />

Zuiver aanvaarden<br />

Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het<br />

eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en<br />

plichten.<br />

27


Informatie<br />

Internet<br />

• Het Centraal Testamentenregister:<br />

www.centraaltestamentenregister.nl<br />

• Informatie over erfrecht: www.erfwijzer.nl en www.notaris.nl<br />

• Overzicht en notarissen en offertes:<br />

www.notaris-vergelijken.nl<br />

• Curatele, bewind en mentorschap:<br />

www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/<br />

curatele_bewind_mentorschap<br />

• Actuele informatie en wetswijzigingen zijn te vinden via de<br />

website van het ministerie van Volksgezondheid,<br />

www.minvws.nl<br />

28


Aangesloten organisaties<br />

• BOSK www.bosk.nl<br />

• dit Koningskind www.ditkoningskind.nl<br />

• Stichting Down Syndroom www.downsyndroom.nl<br />

• Fragiele X vereniging Nederland www.fragielex.nl<br />

• Helpende Handen www.helpendehanden.nl<br />

• KansPlus www.kansplus.nl<br />

• LFB (Belangenbehartiging door<br />

en voor met mensen met een<br />

verstandelijke beperking) www.lfb.nu<br />

• Het LSR - Landelijk steunpunt<br />

(mede)zeggeschap www.hetlsr.nl<br />

• Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) www.woonzelf.nl<br />

• Vereniging Naar-Keuze www.naar-keuze.nl<br />

• NVA (Nederlandse<br />

Vereniging voor Autisme) www.autisme.nl<br />

• Per Saldo www.pgb.nl<br />

• PhiladelphiaSupport www.philadelphiasupport.nl<br />

• Prader-Willi /<br />

Angelman Vereniging www.praderwillisyndroom.nl<br />

www.angelmansyndroom.nl<br />

• Stichting Osani www.osani.nl<br />

• Stichting Netwerk Rondom www.netwerkrondom.nl<br />

• Vereniging <strong>VG</strong> netwerken www.vgnetwerken.nl<br />

• L!R!S<br />

(Werkverband regionale platforms <strong>VG</strong>)<br />

29


<strong>Platform</strong><strong>VG</strong><br />

Postbus 1223<br />

3500 BE UTRECHT<br />

Herculesplein 215<br />

3584 AA UTRECHT<br />

T 030 - 2363729<br />

E info@platformvg.nl<br />

I www.platformvg.nl<br />

lettertype: Charlotte Sans Book Plain<br />

Kleuren: P 295 en P 136

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!