03.09.2013 Views

Klik hier voor het programma en de wijze van aanmelden. - Altrecht

Klik hier voor het programma en de wijze van aanmelden. - Altrecht

Klik hier voor het programma en de wijze van aanmelden. - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MIDDAGSYMPOSIUM DONDERDAG 12 APRIL 2012<br />

FACT bij ernstige<br />

persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong><br />

Vloek<strong>en</strong> in <strong>de</strong> kerk?<br />

De sociaal-psychiatrische behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong> vormt<br />

e<strong>en</strong> nog vrijwel onbeschrev<strong>en</strong> blad. E<strong>en</strong> groot <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

ernstige persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong> komt uitein<strong>de</strong>lijk wel terecht in sociaalpsychiatrische<br />

behan<strong>de</strong>lteams, omdat ze vastlop<strong>en</strong> in <strong>de</strong> reguliere (curatieve)<br />

behan<strong>de</strong>l<strong>programma</strong>’s. Ze zijn <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>d in crisis, kom<strong>en</strong> niet opdag<strong>en</strong><br />

op afsprak<strong>en</strong>, verschijn<strong>en</strong> juist wel als ze ge<strong>en</strong> afspraak hebb<strong>en</strong> of weiger<strong>en</strong><br />

(voldo<strong>en</strong><strong>de</strong>) te veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Vaak volgt <strong>de</strong> conclusie dat <strong>de</strong>ze groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet<br />

geschikt is <strong>voor</strong> curatieve behan<strong>de</strong>ling <strong>en</strong> word<strong>en</strong> zij aangemeld <strong>voor</strong> ‘steun<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

<strong>en</strong> structurer<strong>en</strong><strong>de</strong>’ begeleiding. Sociaal-psychiatrische teams blijk<strong>en</strong> vaak niet<br />

goed toegerust om met <strong>de</strong>ze groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om te gaan.<br />

Het FACT-team persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong> gaat uit <strong>van</strong> <strong>de</strong> visie<br />

dat <strong>het</strong> bied<strong>en</strong> <strong>van</strong> maximale sociaal-psychiatrische holding door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong><br />

Functie Assertive Community Treatm<strong>en</strong>t (FACT) <strong>en</strong> <strong>het</strong> c<strong>en</strong>traal stell<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>lrelatie op d<strong>en</strong> duur e<strong>en</strong> op veran<strong>de</strong>ring gerichte (psychotherapeutische)<br />

behan<strong>de</strong>ling mogelijk maakt. Het team heeft ervaring opgedaan met <strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met persoonlijkheids stoorniss<strong>en</strong> door <strong>de</strong> werkwijz<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> FACT <strong>en</strong> M<strong>en</strong>talization Based Therapy te combiner<strong>en</strong>. Accreditatie is<br />

aangevraagd <strong>voor</strong> psychiaters <strong>en</strong> psycholog<strong>en</strong>.


Programma Middagsymposium<br />

12.00 uur Inloop <strong>en</strong> lichte lunch<br />

13.00 uur Verwelkoming <strong>en</strong> introductie<br />

Nelleke Nicolai<br />

13.20 uur ‘FACT als mo<strong>de</strong>l bij sociaal-psychiatrische<br />

behan<strong>de</strong>ling. Wat zijn <strong>de</strong> basisprincipes <strong>van</strong> FACT?’<br />

Tonja De Vries<br />

13.40 uur ‘Behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> ernstige persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong>:<br />

psychotherapie zinvol of<br />

pure noodzaak?’<br />

Ariëtte <strong>van</strong> Reekum<br />

14.00 uur ‘FACT bij persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong>:<br />

vloek<strong>en</strong> in <strong>de</strong> kerk?’<br />

Saskia Knap<strong>en</strong><br />

14.20 uur Enkele patiënt<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> over hun<br />

behan<strong>de</strong>lervaring<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> FACT-team<br />

persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong><br />

14.40 uur Pauze<br />

15.00 uur Vier parallelle workshops<br />

16.15 uur Paneldiscussie<br />

17.00 uur Afsluiting <strong>en</strong> borrel<br />

Voorzitter:<br />

Mw. dr. N. Nicolai is psychiater-psychotherapeut-psychoanalyticus,<br />

verbond<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> RIAGG Rijnmond Rotterdam, oplei<strong>de</strong>r <strong>en</strong> supervisor<br />

bij <strong>het</strong> Ne<strong>de</strong>rlands Psychoanalytisch G<strong>en</strong>ootschap.<br />

Sprekers:<br />

Mw T. <strong>de</strong> Vries is manager FACT-teams <strong>en</strong> MBT-FACT-team bij<br />

GGZ Noord-Holland Noord.<br />

Mw. drs. A.C. <strong>van</strong> Reekum is psychiater/psychotherapeut.<br />

Lid RvB GGZ Breburg <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s zelfstandig gevestigd.<br />

Mw. drs. S.R.Y. Knap<strong>en</strong> is psychiater FACT persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong><br />

<strong>Altrecht</strong>, lid podium sociale psychiatrie K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum<br />

Persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong>.


Workshops<br />

Workshop 1: Praktisch M<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong><br />

Workshoplei<strong>de</strong>rs: drs. Mary Kwint <strong>en</strong> Gieke Free<br />

Als <strong>de</strong> angst regeert kun je niet meer m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong>. Maar wat is dat nou eig<strong>en</strong>lijk,<br />

m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong>, <strong>en</strong> waarom zou je <strong>het</strong> do<strong>en</strong>? Hoe kan m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> je help<strong>en</strong><br />

om niet geregeerd te word<strong>en</strong> door bij<strong>voor</strong>beeld angst of woe<strong>de</strong> <strong>en</strong> verdriet, <strong>en</strong><br />

op welke manier? Hoe kan je herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> of je m<strong>en</strong>taliseert <strong>en</strong> wanneer is e<strong>en</strong><br />

interv<strong>en</strong>tie m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong>d <strong>en</strong> wanneer juist niet?<br />

In <strong>de</strong>ze workshop prober<strong>en</strong> we antwoord te gev<strong>en</strong> op <strong>de</strong>ze vrag<strong>en</strong>. Je maakt k<strong>en</strong>nis<br />

met m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> door <strong>het</strong> <strong>voor</strong>al te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> er<strong>van</strong> bewust te word<strong>en</strong> dat je <strong>het</strong><br />

al doet. Naast stilstaan bij <strong>de</strong> theoretische achtergrond <strong>van</strong> m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> gaan we<br />

<strong>het</strong> <strong>voor</strong>al prober<strong>en</strong> in <strong>de</strong> praktijk toe te pass<strong>en</strong> door <strong>het</strong> do<strong>en</strong> <strong>van</strong> m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, <strong>het</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>van</strong> vi<strong>de</strong>ofragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> meedo<strong>en</strong> met roll<strong>en</strong>spel.<br />

Workshop 2: Mindfulness<br />

Workshoplei<strong>de</strong>rs: Emile Röttger <strong>en</strong> drs. Roel Vred<strong>en</strong>bregt<br />

Mindfulness is <strong>het</strong> beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>van</strong> aandacht <strong>voor</strong> alle actuele gewaarwording<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong><strong>de</strong>lijke, niet oor<strong>de</strong>l<strong>en</strong><strong>de</strong>, op<strong>en</strong> <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>wijze</strong>. Aandacht in<br />

<strong>het</strong> <strong>hier</strong> <strong>en</strong> nu <strong>voor</strong> wat er toch al is. M<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> richt zich specifi ek op alle<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>tale toestand<strong>en</strong> in zowel jezelf als bij an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> in zowel hed<strong>en</strong>, verled<strong>en</strong> als<br />

toekomst om <strong>van</strong> daaruit gedraging<strong>en</strong> te beoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>tale toestand<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

vaak als zeer pijnlijk <strong>en</strong> (lev<strong>en</strong>s)bedreig<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong>. Ze word<strong>en</strong> niet meer als<br />

m<strong>en</strong>tale toestand<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> maar als concrete fysieke werkelijkheid <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

vaak vermed<strong>en</strong>. Er ontstaat e<strong>en</strong> fobie <strong>voor</strong> voel<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewaarword<strong>en</strong>. Bij patiënt<strong>en</strong><br />

met (vroege) traumata speelt dit vaak e<strong>en</strong> grote rol. In <strong>de</strong>ze workshop will<strong>en</strong> we <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>elnemers d.m.v. oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> hoe we met mindfulness e<strong>en</strong><br />

veilige plek will<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op hun eig<strong>en</strong> manier in hun eig<strong>en</strong> tempo<br />

hun eig<strong>en</strong> gewaarwording<strong>en</strong> weer gaan durv<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong>.<br />

Workshop 3: Holding door FACT bij<br />

ernstige persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong><br />

Workshoplei<strong>de</strong>rs: drs. Saskia Knap<strong>en</strong> <strong>en</strong> Annele<strong>en</strong> Klar<strong>en</strong>beek<br />

Patiënt<strong>en</strong> met persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> zich <strong>van</strong> crisis naar crisis te<br />

beweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> ons hulpverl<strong>en</strong>ers voelt <strong>het</strong> alsof we niet an<strong>de</strong>rs kunn<strong>en</strong> dan


Workshops<br />

machteloos mee beweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> herhaal<strong>de</strong>lijk brand<strong>en</strong> bluss<strong>en</strong>. Het vuur blijft echter<br />

steeds smeul<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> kan zo weer oplaai<strong>en</strong>, wat zeer beangstig<strong>en</strong>d kan zijn <strong>voor</strong><br />

alle partij<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong>ze workshop staan we stil bij hoe je <strong>het</strong> gezam<strong>en</strong>lijk gevoel <strong>van</strong> crisis bij<br />

zowel <strong>de</strong> patiënt als <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er zou kunn<strong>en</strong> vermin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> door <strong>het</strong> bied<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

holding door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> FACT. Daarbij staat <strong>het</strong> monitor<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> in crisissituaties c<strong>en</strong>traal, zowel bij <strong>de</strong> patiënt als <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er.<br />

We legg<strong>en</strong> uit waarom we d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat FACT <strong>het</strong> m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> bevor<strong>de</strong>rt doordat<br />

<strong>het</strong> <strong>de</strong> arousal verlaagt.<br />

De verschill<strong>en</strong> met <strong>de</strong> reguliere FACT-werk<strong>wijze</strong> kom<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>en</strong> wat zijn<br />

belangrijke <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met <strong>de</strong>ze metho<strong>de</strong>? Begripp<strong>en</strong><br />

als shared caseload <strong>en</strong> limit setting word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r uitgediept.<br />

En hoe doe je dat dan eig<strong>en</strong>lijk, gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe hou<br />

je dat vol? We gaan praktisch oef<strong>en</strong><strong>en</strong> aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> e<strong>en</strong> (uit <strong>de</strong> hand gelop<strong>en</strong>)<br />

of ingebrachte casus.<br />

Workshop 4 Psycho-educatie<br />

Workshoplei<strong>de</strong>rs: drs. Marianne <strong>de</strong> Leeuw, Marle<strong>en</strong> Boer <strong>en</strong> Rabia El-Wali<br />

Psycho-educatie vormt e<strong>en</strong> integraal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling binn<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

FACT-team Persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong>. De psycho-educatie is niet specifi ek<br />

gericht op <strong>de</strong> stoornis, maar <strong>voor</strong>al op <strong>het</strong> k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> <strong>van</strong> wat<br />

m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> is. Daarmee beog<strong>en</strong> we <strong>de</strong> participatie <strong>en</strong> motivatie <strong>van</strong> patiënt<strong>en</strong><br />

in <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling te bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> psycho-educatie gev<strong>en</strong> we uitleg over MBT <strong>en</strong> m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> over <strong>de</strong><br />

gevolg<strong>en</strong> <strong>van</strong> gebrekkig m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> op klacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> symptom<strong>en</strong>. Patiënt<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis met m<strong>en</strong>taliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> op die<br />

manier wat <strong>het</strong> is <strong>en</strong> wat <strong>het</strong> <strong>voor</strong> h<strong>en</strong> kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong>ze workshop zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers e<strong>en</strong> beknopte versie <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>programma</strong><br />

<strong>voor</strong> psycho-educatie volg<strong>en</strong>. We licht<strong>en</strong> <strong>het</strong> <strong>programma</strong> <strong>en</strong> onze ervaring<strong>en</strong><br />

daarmee toe.


Praktische zak<strong>en</strong><br />

Locatie Symposium:<br />

<strong>Altrecht</strong>, locatie Zeist, <strong>de</strong> Kapel<br />

Ou<strong>de</strong> Arnhemseweg 260<br />

3705 BK Zeist<br />

Kost<strong>en</strong>:<br />

De kost<strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong>elname aan dit symposium bedrag<strong>en</strong> € 75,- per persoon.<br />

Dit bedrag is inclusief lunch, koffi e/thee <strong>en</strong> borrel.<br />

Inschrijving <strong>en</strong> betaling:<br />

U kunt u aanmeld<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> e-mail te stur<strong>en</strong> aan L.Poolman@altrecht.nl<br />

on<strong>de</strong>r vermelding <strong>van</strong>:<br />

• ‘Aanmelding symposium PSS 12-4-12’<br />

• Uw naam<br />

• Uw functie<br />

• Uw organisatie<br />

• Uw werkadres<br />

• Uw eerste <strong>en</strong> twee<strong>de</strong> keuze <strong>voor</strong> <strong>de</strong> workshop<br />

(<strong>voor</strong>keur is ge<strong>en</strong> garantie).<br />

Inschrijving geschiedt op volgor<strong>de</strong> <strong>van</strong> aanmelding <strong>en</strong> verplicht tot betaling.<br />

Na ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> uw e-mail krijgt u per post zo spoedig mogelijk e<strong>en</strong> factuur<br />

toegestuurd. Bij verhin<strong>de</strong>ring is restitutie niet mogelijk, wel kan iemand<br />

an<strong>de</strong>rs in uw plaats <strong>de</strong>elnem<strong>en</strong>.<br />

Ver<strong>de</strong>re informatie:<br />

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eveli<strong>en</strong> Schout<strong>en</strong>, teammanager<br />

FACT-team persoonlijkheidsstoorniss<strong>en</strong>. E-mail: E.Schout<strong>en</strong>@altrecht.nl<br />

Telefoon: 030 - 696 51 00.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!