Klik hier om onze realisatiefolder te - Open VLD Haacht

haacht.openvld.be

Klik hier om onze realisatiefolder te - Open VLD Haacht

Liberale accenten in het beleid

Ieder zijn Haacht.


Er is al veel

gedaan,

er is nog veel

te doen !

2

Ieder zijn Haacht.

Beste mensen van Haacht,

Onze gemeente is er de laatste

jaren echt op vooruitgegaan. Heel

wat plannen die op papier stonden,

hebben we kunnen uitvoeren. Het

doet deugd om te zien en te horen

dat de mensen van Haacht er hun

goedkeuring aan geven.

In deze folder laten we u graag

enkele realisaties zien. Doch het

werk is bijlange niet af.

Met deze publicatie willen we

vooreerst alle mandatarissen,

ambtenaren en vrijwilligers

bedanken voor hun onverdroten

inzet en hun goeie ideeën. En

tegelijk willen we hen oproepen

zo verder te doen.

Want met hen en met u, beste

buurvrouw, beste buurman, maken

we samen van Haacht een gemeente

waar het goed vertoeven is.

Cultuur voor allen

Als aanvulling op het schitterende werk dat onze verenigingen

leveren, is er ook een gemeentelijk cultuuraanbod. Zomer op Straat,

fi lmvoorstellingen tijdens de schoolvakanties, jeugdtheater,…. zijn alom

bekend.

De pastorie van Wakkerzeel en de Antitankgracht werden

gerestaureerd. Werken van de dorpsdichter verfraaien de dorpskernen.

We hebben mensen samengebracht via de premie voor buurtfeesten.

> Zomer op Straat

> cultuurhuis

> antitankgracht

> dorpsdichter

> pastorie Wakkerzeel


Werken aan wegen en infrastructuur

Betere verkeersinfrastructuur en verkeersveiligheid

Wegenwerken kosten veel tijd en geld. Daarom kiezen we voor een

doordacht en verantwoorde aanpak, met maximale benutting van

subsidies.

Het meest in het oog springend zijn de aanleg van nieuwe riolering,

wegdek en fietspaden in Jennekensstraat, Kruineikestraat , Eikeblok

en Kouterstraat en de fietspaden in de Donkstraat. De Damiaanbrug

verbindt Haacht met Tremelo. Ook aan herstel en onderhoud van

andere wegen werd gewerkt.

Schoolomgevingen werden veiliger gemaakt en extra parkings werden

voorzien. Ondertussen maken alle Haachtse kleuter- en lagere scholen

gebruik van de gemeentelijke busdienst.

Ook het gevaarlijke kruispunt Werchtersesteenweg-Wijgmaalsesteenweg

werd verkeersveiliger gemaakt.

> uitbreiding school Wespelaar

> nieuw gemeentehuis binnenaanzicht

> Habobib Haacht

> renovatie Eikeblok

> parking Verhaeghenlaan

> renovatie Jennekensstraat

> Damiaanbrug

> fietspaden Donkstraat

Nieuwe infrastructuur

> veilige schoolomgeving Tildonk

De bib werd uitgebreid, samen met een

nieuwe locatie voor het volwassenenonderwijs.

Ook de gemeentelijke basisschool te

Wespelaar barstte uit haar voegen en

wordt uitgebreid. Het gemeentehuis was

verouderd en te klein. Daarom werd een nieuw

administratief centrum gebouwd, samen met

een gemeenschapscentrum.

Ieder zijn Haacht.

3


Het milieu, de basis voor onze toekomst

Sinds de invoering van DifTar en de opening van ons nieuw

containerpark behoort Haacht tot één van de beste leerlingen van

de klas. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat

om duurzaamheid en rationeel energiegebruik, zoals de aankoop

van 100% groene energie. Inwoners stimuleren we via premies voor

energiebesparende maatregelen. Bij de bouw van het nieuw

gemeentehuis, uitbreiding van de school te Wespelaar en de bib

werden strenge energienormen gehanteerd. De sporthal maakt

gebruik van zonneboilers en zonnepanelen. Het nieuw gemeentehuis

maakt gebruik van warmtepompen en heeft een groendak. We

streven naar een propere gemeente en zijn streng ten aanzien van

zwerfvuil en sluikstorten. Ook hebben we geïnvesteerd in biodiversiteit

(kamsalamander, huiszwaluw). Een nieuw bos van 2ha werd aangeplant

en meer dan 2km kleine landschapselementen. Ook hebben we samen

actie gevoerd tegen de komst van een afvalverbrandingsoven te

Kampenhout-Sas.

> zonnepanelen op het dak van de sporthal

> nieuw containerpark

4 Ieder zijn Haacht.

> dakisolatie

> demoveld composteren

> Haacht ‘t kan net

> antitankgracht

> Potloodbos

> kringlooptuin Wakkerzeel

> kleine landschapselementen


Aandacht voor kinderen en jongeren

De jeugd is onze toekomst. Kinderen en jongeren kunnen een

aangename tijd doorbrengen in onze gemeente. De fuifweide,

buitenspeeldag, speelpleinwerking, grabbelpas, nieuwe speeltuigen en

speelpleintjes, speelbos zijn enkele realisaties.

Open Vld erkent ook de kracht van het jeugdwerk en wil dit maximaal

ondersteunen. Daarnaast werd ook de buitenschoolse opvang

Hopla opgestart, die garant staat voor voldoende en betaalbare

kinderopvang.

> nieuwe speeltuigen Haacht-Station

> fuifweide

> speelplein

> buitenspeeldag 2012

Ieder zijn Haacht.

5


sporteldag

> nieuwe belijning sporthal

6 Ieder zijn Haacht.

> nieuwe atletiekpiste

> nieuwe kantine Cloetensstadion

> Kijk ik fiets 2011

> Haachtse gordel

Haacht, een sportieve gemeente

Onze gemeente telt meer dan 3.500 sporters. Meer dan 40% van

de Haachtse jongeren zijn lid van een sportvereniging, maar ook

heel wat volwassenen. Het is dus belangrijk dat een gemeente

investeert in voldoende kwalitatieve sportinfrastructuur en een

uitgebreid sportaanbod voor jong en oud. De sportweken, Kijk ik fiets,

de seniorensportdagen, sporteldag,… zijn slechts enkele zaken die

de gemeente mee organiseert. De nieuwe kantine op Den Dijk, de

vernieuwing van de atletiekpiste en het nieuwe B-terrein op Hoogveld

zijn slechts enkele realisaties.

> petanque Hansbrug


De sociale zijde

Haacht heeft ook een zeer sociaal beleid gevoerd de afgelopen jaren. Met de bouw van 24 sociale huurwoningen en 20 sociale koopwoningen

hebben we zeker een positieve bijdrage geleverd om wonen voor Haachtenaars betaalbaar te houden. Via de thuiszorgdiensten van het OCMW

en de mantelzorgpremie kunnen heel wat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuis blijven wonen.

Ook hebben we bijgedragen aan de bouw van het nieuwe tehuis van vzw Rozemarijn te Haacht. Tenslotte hebben we onze schouders gezet onder

het behalen van het Fair Trade-label en een betere financiële ondersteuning van projecten rond ontwikkelingssamenwerking.

> sociale woningen Donkstraat

> sociale woningen Neerstraat

> Haacht, fairtraide gemeente

> sociale woningen Postweg

> sociale woningen Looshof

Ieder zijn Haacht.

7


1. Fillet Mon

2. Casteels Carinne

3. Swiggers Steven

4. Fillet Ilse

5. Bogaerts Nico

6. Moons Angele

7. Van Uytven Johan

8. Becu Ursula

9. Verhuyght Kristel

10. Timmermans Alfred

11. Maes Kim

12. Van Calster Jürgen

Haacht.

13. Coninx Loes

14. Verschooten Jim

15. De Peper Debby

16. Feyaerts Remi

17. Maenen Hilde

18. Weckx Frank

19. Vandoren Peter

20. Willems Nelly

21. Van der Auwera Tom

22. Van Noten Mariette

23. Janssens Bruno

www.haacht.openvld.be

v.u. : Nico Bogaerts | Vekedries 2, bus 4 - 3150 Haacht | verkiezingsdrukwerk, gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines