Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam

d66alblasserdam.nl

Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam

Alblasserdam

Anders?

JA


Inhoud

Algemeen ................................................................................................. 3

Veel gedaan .............................................................................................................. 3

En weer veel te doen ................................................................................................ 3

Vrijdenkers ............................................................................................................... 3

Een dienstbare overheid ........................................................................................... 4

Het allerbeste onderwijs ........................................................................................... 4

Visie op ons dorp en de regio ................................................................... 5

Kwaliteit van bestuur ............................................................................................... 6

Burger staat centraal! .................................................................................................. 6

Financiën, gemeentelijke projecten en openbaarheid ............................................... 6

Drechtsteden ............................................................................................................... 7

Wonen ...................................................................................................................... 9

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid ........................................................................ 9

Verenigingsleven en uitgaansgelegenheden ............................................................... 9

Welzijn ....................................................................................................................... 10

Zwembad ................................................................................................................... 11

Starterswoningen ...................................................................................................... 11

Cultuur ....................................................................................................................... 12

Begraafplaats ............................................................................................................. 12

Onderwijs ............................................................................................................... 13

Het belang van goed onderwijs ................................................................................. 13

Werken ................................................................................................................... 15

Samenwerken ............................................................................................................ 15

Hoogwaardig en duurzaam ....................................................................................... 15

Containerterminal ..................................................................................................... 15

Middenstand ............................................................................................................. 16

Toerisme .................................................................................................................... 16

Duurzaamheid ........................................................................................................ 17

De kandidaten ......................................................................................... 18

2


Algemeen

Veel gedaan

D66 bestaat landelijk al meer dan veertig jaar. Al die tijd is de missie ongewijzigd

gebleven: mensen zelf meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe zij hun

dorp, land en leven willen inrichten.

Langzamerhand zijn deze standpunten van D66 landelijk algemeen geaccepteerd

geworden. Zelfbeschikking is inmiddels de norm: abortus, euthanasie en homohuwelijk

zijn maatschappelijk geaccepteerd.

Ombudsman, patiëntenrechten en spreekrecht voor slachtoffers zijn niet meer weg te

denken. Je kunt tegenwoordig winkelen wanneer je wilt. Innovatie en verantwoordelijk

met het mileu omgaan staan op de politieke agenda. Economie en ecologie kunnen

samengaan, zie de Waddenzee.

En ook al durft bijna geen partij het aan, de gekozen premier en de gekozen

burgemeester moeten er hoe dan ook een keer komen. Omdat steeds meer mensen

zelf willen kiezen.

En weer veel te doen

Je zou kunnen zeggen: de missie van D66 is voltooid. Want D66 ontstond als een

reactie op het regentendom en de verzuiling...en de strijd tegen het benauwde

hokjesdenken van toen is gestreden.

D66 is nog steeds nodig. Er zijn in Nederland, en zeker ook in Alblasserdam, oude en

nieuwe behoudende krachten die de ontwikkeling naar een open en sociale

samenleving proberen tegen te houden.

D66 denkt niet in groepen als gelovigen, arbeiders of allochtonen. Het gaat om

mensen. Het zijn geen groepen die de samenleving vormen, maar juist individuen die

tezamen de samenleving vormen. Alléén in een echte open samenleving kunnen zij

hun talenten volledig ontplooien door met elkaar te wonen, te werken en te leren.

Vrijdenkers

D66 heeft zijn missie vernieuwd. Of beter gezegd, hervonden. Wij gaan terug naar

onze wortels. Democratie zit in onze genen. In de relatie tussen de gemeente en de

inwoners is nog veel te weinig veranderd. Onderhoud aan de democratie is

uitgebleven.

3


Wij hechten niet aan gevestigde belangen en structuren. Wij zijn de vrijdenkers van de

politiek, zonder vaste achterban maar voor iedereen toegankelijk die zich daartoe

voelt aangesproken.

Het wordt weer tijd om ook in Alblasserdam de gevestigde structuren open te breken.

D66 wil actief de deelname van inwoners bevorderen. Het sluipenderwijs

binnengedrongen achterkamertjes overleg terugdringen. De drempels van het

gemeentehuis verlagen!

Een dienstbare overheid

Want wij willen een gemeentelijke overheid die 'Ja' zegt. Een overheid die met heldere

en doorzichtige regelgeving een voor iedereen gelijk speelveld schept. Met binnen het

speelveld veel ruimte om te wonen,te leren, te werken en te ondernemen. Kortom alle

ruimte om in Alblasserdam te leven!

Een overheid die voorwaarden schept voor ontplooiing en ontwikkeling. Een overheid

die niet remt met allerlei verordeningen en vergunningen. Dat betekent veel minder

gedoe en bureaucratie.

Wij hebben geen overspannen verwachtingen van de overheid. Er komen financieel

moeilijke jaren aan. De overheid kan niet alles regelen, laat staan alles voorkomen:

Risico's zullen er altijd zijn. Wij willen een bescheiden overheid die voorwaarden

schept maar die zich bewust is van haar taak voor de inwoners.

Het allerbeste onderwijs

En het allerbelangrijkste: D66 wil meer en beter onderwijs. Onze kinderen verdienen

het allerbeste onderwijs. Investeren in kennis in een open samenleving is essentieel.

Wij willen dat Nederland koploper wordt op onderwijsgebied.Wij willen dat het

Nederlandse onderwijs de hoogste kwaliteit en de meeste diversiteit biedt.

Dat betekent voor de gemeente een zo breed mogelijk onderwijs aanbod en ruimte

voor ouders (en leerlingen) om volop mee te beslissen over plaats en inhoud.

Onderwijs is de beste garantie voor verdere ontwikkeling, persoonlijk, maatschappelijk

en economisch.

4


Visie op ons dorp en de regio

5


Kwaliteit van bestuur

Burger staat centraal!

D66 wil dat bij de gemeentelijke dienstverlening de burger altijd centraal staat. De

tevredenheid van Alblasserdammers over de kwaliteit van de dienstverlening wordt

niet alleen maar bepaald door gelijk of zijn of haar zin te krijgen. Belangrijk is het

gevoel krijgen serieus te worden genomen. Dat is niet altijd het geval! Daarom wil D66

de kwaliteit van de dienstverlening bevorderen.

Een belangrijke stap is de servicekwaliteit in een code te beschrijven en voor de

burgers vast te leggen. De code bestaat uit normen als keuzevrijheid van het

contactkanaal (balie, post, internet, etc.), de vindbaarheid van overheidsproducten

(niet meer van het kastje naar de muur…), transparante werkwijze (openheid en

heldere procedures), ontvankelijkheid bestuur (de overheid herstelt fouten en leert van

klachten). Maar de burger is niet alleen klant van de gemeente. Hij is ook en vooral

participant als inwoner. Het gaat hierbij om inspraak en politieke activiteiten. De

gemeente moet de participatie van de burgers actief bevorderen en moet daarbij ook

aan experimenten met elektronische diensten meedoen.

Concrete maatregelen

De BurgerServiceCode invoeren.

Kwaliteitshandvesten invoeren.

De burgertevredenheid regelmatig meten.

Burgerbetrokkenheid stimuleren met behulp van de nieuwe mogelijkheden

van internet. (bv. online forum).

In het Burgerjaarverslag opnemen wat de gemeente het afgelopen jaar

heeft gedaan aan verbetering van dienstverlening en versterking van

burgerparticipatie.

Het personeelsbeleid (selectie, beloning, promotie) uit laten gaan van de

centrale positie van de burger.

Financiën, gemeentelijke projecten en openbaarheid

De economische situatie zal de komende jaren een belangrijke randvoorwaarde zijn.

Alblasserdam zal in de komende vier jaar minder te besteden hebben. Alhoewel de

afgelopen raadsperiode landelijk nog "vette" jaren waren heeft dit in Alblasserdam niet

geleidt tot volle graanschuren, dit mogen we de bestuurders van de afgelopen vier jaar

aanrekenen. Mede door het gevoerde beleid in de achterliggende jaren, is de financiële

positie van de gemeente Alblasserdam uiterst zwak. Door dalende uitkeringen uit het

gemeentefonds in de komende jaren zal deze positie verder onder druk komen te

staan. Eventuele (grote) financiële tegenvallers zullen leiden tot onder curatele stelling

6


van de gemeente en zal het voortbestaan van Alblasserdam als zelfstandige gemeente

ernstig bedreigen. Om dit te voorkomen zal de financiële speelruimte van de gemeente

zeer beperkt zijn. Risico’s nemen in beleid zal tot een minimum moeten worden

beperkt en alleen behoedzaam en terughoudend beleid formuleren en uitvoeren zal

ons dorp financieel overeind kunnen houden. Ruimte voor nieuw beleid zal beperkt zijn

en er zullen continu zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden ten aanzien de

te maken keuzes. D66 gaat echter niet bij de pakken neer zitten! Er zal veel creativiteit

worden vereist en nieuw beleid hoeft niet altijd veel geld te kosten.

Het eigen huishoudboekje moet niet alleen op orde zijn, er moet ook goed nagedacht

worden over waar het geld wel en niet aan besteed wordt. D66 is zeer tevreden over

het resultaat van “Landvast”. Het is alleen een schoolvoorbeeld hoe je een project in de

toekomst niet zou moeten organiseren. Ook voor de gemeente geldt dat ze een euro

maar één keer kunnen uitgeven, probeer er voor de inwoners van Alblasserdam dan

wel zoveel mogelijk voor te doen. Dit betekent de juiste keuzes bij aanvang van

projecten, een betere projectorganisatie.

Het college is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad en de gemeenteraad

op zijn beurt aan de inwoners van Alblasserdam. Voor de inwoners is het belangrijk dat

de voortgang van alle gemeentelijke projecten gevolgd kan worden. Communicatie

hierover is van essentieel belang. Dit principe is op het moment binnen het dorp niet

altijd even zichtbaar en zou volgens D66 voor de komende raadsperiode veel meer

aandacht moeten krijgen.

Concrete maatregelen

In principe geen besloten vergaderingen maar volledige openbaarheid.

Openbare rapporten

Efficiëntere projectuitvoering en kritische controles, ook door de

gemeenteraad!

Permanente informatie over stand van zaken bij projecten naar burgers

door middel van een vast gemeentelijk informatiecentrum en/of website.

Drechtsteden

Alblasserdam werkt intensief samen met de Drechtsteden in een gemeenschappelijke

regeling. Dit is een vorm van verlengd lokaal bestuur die is bedoeld om middels

schaalvergroting de efficiency en de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie te

vergroten. Deze zinvolle samenwerking mag echter niet de vorming van een Drechtstad

als doelstelling hebben. De gemeenschappelijke regeling is een middel om

Alblasserdam zelfstandig te laten blijven.

7


Concrete maatregelen

Nauwe samenwerking tussen buurgemeenten en een zelfstandig

Alblasserdam

Kleinschalig bestuur dat dicht bij de burger is georganiseerd

De democratische controle dient door de gemeente veel beter te worden

georganiseerd

8


Wonen

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Alblasserdam is een woon‐ en werkgebied, maar ook een doorstroomplaats (verkeer

uit Kinderdijk en Nieuw‐Lekkerland) . Via de hoofdwegen van Alblasserdam gaat veel

verkeer. Dit verkeer maar ook het woon/werk‐, school‐, en winkelverkeer moet zo veilig

mogelijk door kunnen stromen. Het is daarbij essentieel dat verkeersituaties helder en

overzichtelijk zijn.

Verkeersveiligheid staat bij D66 voorop. Door de aanleg van fietsstroken is voor fietsers

de verkeersveiligheid de laatste jaren verbeterd. Helaas bestaan in ons dorp nog

diverse gevaarlijke kruisingen en oversteekplaatsen( Dam/Haven, van Eesterensingel‐

Plantageweg, Kelvinring), waardoor fietsers en voetgangers kwetsbaar zijn.

Het dijktrace behoort al jaren tot een gevaarlijke route, wat helaas gebleken is uit het

aantal ernstige ongevallen. D66 wil topprioriteit geven aan het verkeersveiliger maken

van ons dorp.

Concrete maatregelen

Oplossen van de onveiligheid en ongezondheid van de Dijk en andere

onveilige wegen en knooppunten zoals de Plantageweg.

Bij het maken van woningbouwplannen aan deze Dijk moet meer aandacht

moeten worden besteed aan de verkeersafwikkeling die hiermee

samenhangt.

Geen vrachtverkeer over de Oude Torenbrug (belofte maakt schuld)

Betere verkeersafwikkeling rond Alblasserdam waardoor de Dijk kan

worden ontlast.

Planmatig onderhoud aan onze wegen ( inclusief fietspaden en

voetgangersgebieden).

Verenigingsleven en uitgaansgelegenheden

Verenigingen vormen de structuur van de samenleving; mensen doen vrijwillig iets

voor elkaar, en werken zo aan hun eigen ontwikkeling en aan die van anderen. Leden

ontwikkelen zich maatschappelijk, sociaal en in het geval van sportverenigingen

lichamelijk, of in het geval van ander type verenigingen geestelijk (muziek‐, denksport).

In Alblasserdam hebben we een bloeiend verenigingsleven en veel eigen initiatief. Veel

mensen hebben goede ideeen om het voor de inwoners op het gebied van wonen in

Alblasserdam leuker te maken.

Als gemeente moet je hier gebruik van maken. Maak overleg met de gemeente

9


laagdrempelig, sluit daarbij geen bevolkingsgroepen uit maar laat iedereen

participeren. Praat met verenigingen en bedrijven en wees creatief.

De afgelopen jaren is inbreuk gemaakt op bestaande voorzieningen. Daarmee zijn goed

functionerende verenigingen in hun bestaan bedreigd. Dit heeft negatieve invloed op

maatschappelijke betrokkenheid en gezondheid, en heeft bovendien het vertrouwen in

een daadkrachtige en verantwoordelijke overheid geschaad.

Daarnaast is er voor kinderen tussen de veertien en twintig, naast het verenigingsleven

in Alblasserdam niet veel te doen. Was Alblasserdam in het verleden voor de jeugd van

omliggende gemeenten "the place to be", inmiddels moet onze jeugd, voor

uitgaansmogelijkheden meestal uitwijken naar andere gemeenten. Zo die er al is zorgt

dit uitgaansleven steeds voor aanvaringen met omwonenden. Er is daarom een goede

permanente oplossing nodig die niet voor overlast zorgt.

Volgens D66 moet er in Alblasserdam ruimte zijn voor de ontwikkeling van

uitgaansgelegenheden voor jongeren, particulier initiatief op dit terrein zullen we dan

ook zeker aanmoedigen.

Concrete maatregelen

Welzijn

De Alblasserdamse (sport)verenigingen hebben behoefte aan concrete

voorzieningen. De gemeente kan plannen niet voor zich uit blijven schuiven,

omdat dit directe consequenties heeft voor betrokkenen. Zowel

beleidsmatig als financieel moet de voortgang van processen inzichtelijk zijn

voor gemeenteraad maar zeker voor inwoners. Dit geldt niet alléén voor de

komende 5 jaar maar structureel.

Ondersteunen van particulier initiatief voor een discotheek en/of andere

uitgaansgelegenheden binnen de gemeente grenzen (bv industrieterrein) .

Zolang deze er niet is zeker deugdelijk openbaar vervoer, met name in de

nachtelijke uren, van en naar de uitgaanscentra in Dordrecht of Rotterdam.

Alblasserdam kent naast een rijk verenigingsleven ook een ruim aanbod aan

welzijnsorganisaties. Er is een organisatie voor bejaardenzorg, voor raadslieden werk,

voor opbouwwerk en voor jeugdwerk. Deze organisaties drijven in belangrijke mate op

vrijwilligers. Deze organisaties functioneren goed, maar om redenen van continuïteit

van de dienst verlening en een duidelijker en sterker positie in de relatie met het

gemeentebestuur zou fusie wenselijk zijn.

10


Concrete maatregelen

Fusie van welzijnsorganisaties bevorderen.

Een onafhankelijk werkende opbouwwerkfunctie moet onderdeel van zo’n

brede welzijnsorganisatie uitmaken.

Het opbouwwerk moet een belangrijke taak hebben in het organiseren van

mondige burgers in hun relatie met de (gemeentelijke) overheid.

Zwembad

D66 maakt zich sterk voor het behoud van een overdekt zwembad, een

basisvoorziening in ons dorp. Bij nieuwbouw zal gestreefd moeten worden naar

functionaliteit en behoud van bestaande mogelijkheden, zoals voor lesgeven en

watersport. Bij de werkelijke realisatie van het zwembad zal de gemeente in nauw

overleg met het verenigingsleven en medewerkers tot een geschikt format moeten

komen. Samenwerking met andere gemeenten zal zo nodig geïntensiveerd moeten

worden.

Concrete maatregelen

Overleggen met participanten om te komen tot een breed gedragen format

voor het zwembad.

Snel, helder en duidelijk vaststellen hoe de realisatie van een nieuw

zwembad tot stand zal komen.

Starterswoningen

Alblasserdam is een gemeente waarin veel jongeren opgroeien, die hier een groot deel

van hun leven willen doorbrengen. Jeugd die opgegroeid is in Alblasserdam en ook

starters uit de regio, moeten de mogelijkheid hebben in Alblasserdam te komen

wonen.

Voor veel starters is het echter niet mogelijk goede huisvesting te vinden die aan

bepaalde eisen voldoet. De laatste jaren zijn veel nieuwe, veelal kwalitatief

hoogstaande, woningen gebouwd. Deze dienen echter niet de doelgroep starters, maar

veelal huishoudens met een hoger inkomen. Het is voor een dorp als Alblasserdam, dat

zoveel kan halen uit haar eigen jeugd, belangrijk te voorzien in goede starterwoningen.

Concrete maatregel

Bij toekomstige woningbouwprojecten houdt de gemeente rekening met de

behoefte aan goede starterswoningen.

11


Cultuur

Kunst en cultuur zijn voor D66 het DNA van de samenleving. Het huidige

gemeentebestuur heeft er voor gekozen om de bewoners van potentiële monumenten

zelf te laten kiezen of hun woning al dan niet op de gemeentelijke monumentenlijst

komt te staan. Dit omdat de gemeente niet veel geld wil investeren in noodzakelijk

onderzoek om de voorgestelde panden op de gemeentelijke lijst te plaatsen. Het

gevaar bestaat dat er zo vele monumenten voor de gemeenschap verloren gaan. Veel

eigenaren zien het belang en de voordelen hier niet van in.

Concrete maatregel

Directe plaatsing van voorgestelde monumenten op gemeentelijke

monumentenlijst.

Begraafplaats

De plannen voor uitbreiding van de bestaande begraafplaats zijn vastgesteld. De

zoveelste discussie over uitbreiden of een nieuwe begraafplaats is daarmee ten einde.

Begraven kunnen worden “achter de oude toren” is voor veel Alblasserdammers en

dus ook voor D66 belangrijk. Voorkomen moet worden dat binnen afzienbare tijd weer

een nieuwe discussie nodig is.

Concrete maatregelen

Bij de uitwerking van de plannen dient er serieus nagedacht te worden over

alternatieve wijzen van begraven.

Uitbreiden van de begraafplaats dient op een duurzame wijze uit gevoerd te

worden.

12


Onderwijs

D66 staat voor beter onderwijs. Onze kinderen verdienen het allerbeste onderwijs.

Investeren in kennis is zeker nu essentieel. Zoals al eerder gezegd is het belangrijk

verenigingen te ondersteunen op bestaans niveau. Het is evenzeer belangrijk

verenigingen in verbinding te brengen met scholen. Wij leven in een tijd waarin steeds

meer aandacht komt voor een gezonde levensstijl, vooral waar het gaat om de jeugd.

Het is daarom een kans om inwoners al op jonge leeftijd kennis te laten maken met een

sportvereniging, zeker wanneer zij dit nog niet hebben gedaan.

Scholen hebben een steeds bredere taak, en in samenwerking met bereidwillige

verenigingen kunnen leerlingen geholpen worden actief te worden in een

sportvereniging. Dat heeft positieve gevolgen voor zowel school, leerling als vereniging.

Dit maakt Alblasserdam tot een maatschappelijk actievere gemeente.

Het belang van goed onderwijs

Onderwijs is de garantie voor een sterke economie. Meer onderwijsdeelname leidt op

den duur tot economische groei, betere gezondheid en verdwijnen van criminaliteit.

Zonder goedgeschoolde werknemers geen kenniseconomie en geen aantrekkelijk

investeringsklimaat voor het bedrijfsleven.

Goed onderwijs is ook nodig voor een schone en veilige omgeving, waarin mensen

elkaar in hun waarde laten. Wie goed is opgeleid en zelfstandig keuzes kan maken

hoeft niet bang te zijn om niet mee te kunnen komen. Goed opgeleide mensen die niet

bang zijn: dat levert de maatschappelijke samenhang en verbondenheid op die we nu

missen.

De economie en de maatschappij veranderen continu. Ook persoonlijke interesses en

ambities van mensen kunnen veranderen. Daarom moet het voor iedereen mogelijk

blijven om te leren, juist ook tijdens de loopbaan.

13


Concrete maatregelen

Investeren in voor‐ & vroegschoolse educatie voor jonge kinderen

(voorkomen van achterstanden en ontstaan van ‘probleemleerlingen’ in

later stadium)

Kwaliteitsimpuls basisonderwijs door middel van veel intensievere aandacht

voor excellente leerlingen.

Meer aandacht voor kinderen die niet passen in het standaard reguliere

onderwijs.

Sterkere prioriteit geven aan de ‘brede school gedachte’ in het

basisonderwijs, waar kinderen opgevangen worden na de reguliere lessen

en waar ruimte is voor sport‐ & culturele activiteiten

Aansluiting basis‐ & Voortgezet Onderwijs verbeteren

De verantwoordelijkheid voor het (Openbaar) Onderwijs in Alblasserdam

hoort direct bij de mensen te liggen, dat wil zeggen bij een verantwoordelijk

bestuur. De wethouder Onderwijs en Cultuur heeft dit voortaan niet in

portefeuille.

Initiatieven (zowel publiek als privaat) tot meer of beter

volwassenenonderwijs ondersteunen.

14


Werken

Samenwerken

Het Alblasserdamse gemeentebestuur moet niet alleen een partner zijn van de

burgers, maar ook van het bedrijfsleven. Te vaak zijn er klachten over onbegrip en

tegenwerking van de gemeente bij middenstand en bedrijfsleven. Frequent bestuurlijk

contact, een vast ambtelijk aanspreekpunt en het volgen van vooraf afgesproken

procedures moeten problemen voorkomen. Een bedrijf als Hornbach kan een

bondgenoot zijn bij de ontwikkeling van ons industrieterrein i.p.v. een tegenstander.

Concrete maatregel

Conflicten als met Hornbach het liefst voorkomen. Nu het zover is door

bemiddeling oplossen. Een gerechtelijke procedure kost veel geld, tijd en

gaat ten koste van onderling vertrouwen. Daarom is het een allerlaatste

redmiddel, dat vaak slechts verliezers kent.

Hoogwaardig en duurzaam

In de achterliggende decennia is de lokale economie en daarmee samenhangende

werkgelegenheid letterlijk van gedaante veranderd. Hoewel metaal en scheepsbouw

nog steeds een belangrijke rol spelen in de lokale economie, is door herstructurering,

aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op nieuwe bedrijvenparken een veelzijdige

bedrijvigheid ontstaan.

Zorgpunt is het vrijwel ontbreken van hoogwaardige en duurzame bedrijvigheid en

daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Concrete maatregel

Het is belangrijk om in de komende vier jaar inspanningen te verrichten om

hoogwaardige en duurzame bedrijvigheid in ons dorp te creëren.

Containerterminal

Aandachtspunt is het vaste voornemen om een containerterminal te bouwen in polder

Nieuwland onder regie van het Rotterdams Havenbedrijf. Tot nu toe is de invloed van

de gemeente op dit traject te beperkt, terwijl de effecten op verkeer en lawaai groot

kunnen zijn.

15


Concrete maatregelen

Alblasserdam moet samen met de buurgemeenten de regie in handen

krijgen waardoor duidelijke voorwaarden geëist kunnen worden om de

nadelen van een mogelijke vestiging van een containerterminal

beheersbaar blijven.

Indien niet aan voorwaarden van verkeer en lawaai kan worden voldaan

moet de komst van de terminal worden heroverwogen.

Middenstand

Alblasserdam heeft een redelijk uitgebreid en gevarieerd winkelbestand. Alblasserdam

kent echter geen aaneengesloten winkelgebied waar het gezellig toeven is. D66 hecht

hier veel waarde aan en streeft naar een beperkte uitbreiding in het segment

speciaalzaken om de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten. Grote

uitbreiding van vierkante meters winkeloppervlakte dient te worden voorkomen om

leegstand en financiële uitholling van de bestaande middenstand te voorkomen.

Daarnaast vervullen buurtwinkelcentra als het Scheldeplein een belangrijke rol in de

buurtvoorzieningen en dienen in stand te blijven.

Concrete maatregel

Toerisme

Het verder verkeersluw maken van Dam/Plantageweg/Cortgene waardoor

een aaneengesloten winkelgebied wordt verkregen met ruimte voor

kleinschalige middenstand (kiosken) in het ontstane wandelgebied.

Al jaren staat bevordering van het toerisme in en rondom Alblasserdam hoog op

agenda in de locale politiek. Hierbij is met name het accent gelegd op de grote

toeristenstromen richting de molens. De huidige plannen voor een Holland House,

nabij het centrum van Alblasserdam, zijn een onderdeel hiervan. D66 staat positief

kritisch tegenover deze ontwikkeling, waarbij met name de financiële risico’s voor de

gemeente en de omvang van het project een belangrijke punten van aandacht zijn.

Concrete maatregel

Kritisch controleren en volgen van “Holland House”.

16


Duurzaamheid

Investeren in duurzame energie is niet alleen van belang voor de toekomst van

Nederland en de rest van de wereld, maar vormt ook een potentiële

economische kracht voor Alblasserdam.

Ook op het gebied van duurzaamheid is onze gemeente veel te afwachtend en worden

er geen doelstellingen geformuleerd. Voor normen ten aanzien van CO2 uitstoot is men

al tevreden als we een landelijk gemiddelde halen en wordt de lat niet hoger gelegd.

Op terrein van geluidsoverlast en fijnstof zijn er verschillende gebieden binnen

Alblasserdam die zelfs een directe bedreiging voor de volksgezondheid vormen.

Er moet volgens D66 beter worden nagedacht over hoe we dit dorp bewoonbaarder

maken voor de inwoners. Hoe we het dorp aan onze kinderen willen nalaten en wat we

hier nu voor moeten doen of laten! Natuur en landschap zien wij hierbij als onderdeel

van onze primaire levensbehoefte.

Alblasserdam ligt letterlijk op de grens van Randstad en Goene Hart met het

werelderfgoed “Kinderdijk” in haar achtertuin. D66 hecht veel waarde aan het

instanthouden en waar mogelijk uitbreiden van het groen.

Concrete maatregelen

Ondersteunen en waar mogelijk subsidiëren van particuliere initiatieven op

het gebied van duurzame energie.

Formuleren van doelstellingen voor de uitstoot van CO2 op gemeentelijk

niveau.

Instant houden en onderhouden van “Park Huis de Kinderdijk”

Instand houden en opknappen “Bos Rijkee”

Instant houden en onderhouden “Groene Long”

Zorgvuldig omgaan met het buitengebied zoals “Hof Souburgh”

Behoud kinderboerderij en versterking groengebieden in de wijken.

De aanleg van een trimparcours door of langs verschillende van deze

gebieden kan er voor zorgen dat de waarde van deze gebieden ervaren

wordt. Tevens kan dit parcours fungeren als groene verbindingszone tussen

deze gebieden.

Eigen gemeentelijke projecten duurzaam uitvoeren

17


De kandidaten

Ramon Pardo

Ramon is van oorsprong Rotterdammer en woont sinds 2006 in

Alblasserdam na eerst 8 jaar in Kinderdijk te hebben gewoond.

Als marktonderzoeker houdt hij zich normaal gesproken bezig

met wat consumenten en burgers belangrijk vinden als ze

producten of diensten van bedrijven en overheden afnemen.

Binnen ons dorp is hij actief in de Medezeggenschapsraad van

de openbare school ’t Nokkenwiel.

Michael van der Plaat

Michael is al meer dan 22 jaar Alblasserdammer, gelijk aan zijn

leeftijd. Hij studeert dit jaar af in Europese Unie Studies in

Leiden, waar hij zijn studie Politieke Wetenschap succesvol

heeft afgerond.

In Alblasserdam zet Michael zich vol overgave in voor de

plaatselijke reddingsbrigade en zwem‐ en polovereniging. Ook

is hij wekelijks actief als postbode in ons damdorp.

Marko Stout

Marko Stout is geboren op 6 November 1960 te Rotterdam.

Is opgegroeid in Ridderkerk en heeft een opleiding genoten aan

de HTS en de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Marko

woont sinds eind jaren 80 in Alblasserdam en heeft in deze

gemeente een bouwkundig adviesbureau.

Marko is voorzitter geweest van een christelijke jeugdver‐

eniging, lid geweest van het bestuur van voetbalvereniging “de

Zwerver”, lid geweest van het schoolbestuur van “het Kompas”

en heeft een ervaring opkunnen doen bij het CDA en MA

Arjan van den Ende

Arjan woont sinds 2001 weer in Alblasserdam. Hij is geboren in

Rotterdam, getogen alhier. Na zijn opleidingen in Rotterdam en

Delft heeft hij jarenlang in Pantin (Frankrijk) en later in

Amersfoort gewoond en gewerkt.

Sinds 1999 werkt Arjan als projectcoördinator en docent aan

een openbare scholengemeenschap.

18


Peter Kooiman

Peter Kooiman (1962) is geboren en getogen in Alblasserdam

en op een onderbreking van 14 jaar na altijd woonachtig

geweest in Alblasserdam.

Peter volgde de studie accountancy en is werkzaam als

controller. Hij was lid van de Gemeenteraad van 1994 tot 1999

namens D66.

Peter is bestuurslid van Wereldwinkel Alblasserdam en

bestuurslid van “Landvast”.

19

HET TEAM

Similar magazines