Datgene wat ons onderscheidt verbindt ons - Kenniscentrum ...

identigratie.postul.art.nl

Datgene wat ons onderscheidt verbindt ons - Kenniscentrum ...

HET ‘WIJ EN ZIJ GEVOEL’

Actief burgerschap veronderstelt dat burgers betrokken zijn bij de samenleving

en dat zij kunnen omgaan met verschillen. Maar de praktijk wijst anders uit.

Men maakt zich bezorgd over de kloof tussen arm en rijk, over veiligheid en

criminaliteit; Dit onbehagen uit zich steeds meer in maatschappelijke ontevredenheid

over de aanwezigheid en gedrag van mensen van verschillende etnische

afkomst.

Het demissionair kabinet heeft bij haar aantreden in 2007 de volgende wens

uitgesproken: Wij willen werken aan een samenleving waarin mensen zich

duurzaam met elkaar verbonden weten. Het is onze ambitie mensen het daarvoor

benodigde vertrouwen in elkaar en in de toekomst te geven. Door in mensen

te investeren en door mensen als bondgenoot tegemoet te treden; vanuit het

besef dat we samen sterker staan. Zo willen wij werken aan een beter Nederland.

Samenleven, gemeenschapszin, gedeelde waarden en normen en solidariteit zijn

immers essentiële kwaliteiten om als gemeenschap kansen te realiseren.

Voorwaarde voor integratie is dat we elkaar kunnen verstaan, begrijpen en

verdragen. Kennis van de taal, de samenleving en gemeenschappelijke waarden

en geschiedenis is dan ook wezenlijk voor die integratie, en voor het kunnen

participeren in de samenleving.

(Coalitieakkoord Samen werken, Samenleven2007)

LIMBURG IN KLEUR

In 2006 is een op de vijf Limburgers

van allochtone afkomst. Dit komt

neer op in totaal ongeveer 222.000

allochtonen. Landelijk ligt dit aandeel

een fractie lager. Wanneer

onderscheid wordt gemaakt naar

het land van herkomst dan blijkt

dat in Limburg vooral westerse

allochtonen wonen. Slechts een

klein deel van de allochtonen

in Limburg is van niet westerse

afkomst. Met andere woorden,

van alle allochtonen in Limburg

is ruim een kwart oorspronkelijk

afkomstig uit een niet westers land,

terwijl het op landelijk niveau om

ruim de helft gaat. Overigens speelt

het feit dat in Limburg relatief

weinig niet-westerse allochtonen

wonen ook een rol bij de bevolkingskrimp

omdat juist deze groep elders

in Nederland nog voor de nodige

aanwas zorgt (Bron Trendrapport

Limburg 2006).

Tamara

DOOR MIJN DEELNAME HEB IK EEN DOEL IN MIJN LEVEN

GEKREGEN, IK VOEL ME ER VEILIG EN GELUKKIG DOOR

Josiane

Vooral in Parkstad en Maastricht-

Mergelland nam deze bevolkingsgroep

relatief gezien behoorlijk toe,

hoewel deze groeicijfers (5,9% resp.

4,6%) nog wel onder de landelijke

toename van 6,3% liggen.

Tevens wordt echter onderstreept

dat op termijn ook Limburg mogelijk

geconfronteerd zal worden

met multiculturele problemen en

Limburg wat dit betreft wellicht

aan een inhaalslag bezig is. Op

lokale schaal zijn fricties al zichtbaar,

bijvoorbeeld in de steden rond

groepen jongeren.

IK HEB PER ONGELUK KENNIS GEMAAKT

MET VERSCHILLENDE CULTUREN.

IK BESEF DAT WIJ VROUWEN MEER DINGEN

MET ELKAAR GEMEEN HEBBEN DAN IK DACHT.

VERDER HEB IK MEER RESPECT GEKREGEN VOOR

VERSCHILLENDE ETNISCHE GROEPEN IN DE

SAMENLEVING, DOORDAT IK ZE BETER BEGRIJP.

BESTAANDE CONTACTEN BELANGRIJKSTE FACTOR VOOR SOCIALE

INTEGRATIE

Het hebben van bestaande contacten, vanaf aankomst in Nederland, met autochtonen

is een belangrijke factor voor de sociale integratie van migranten.

Daarnaast neemt de sociale integratie tussen migranten en autochtonen ook toe

als migranten in een gemengde buurt wonen en langer in het land verblijven.

Dit blijkt uit het onderzoek van B. Martinovic van de Universiteit van Utrecht

10 september 2010, naar de wijze waarop contacten tussen migranten en

autochtonen in het land van aankomst zich ontwikkelen.

Uit het recente onderzoek van CBS, bevolkingstrends 3e kwartaal 2010, blijkt

dat Limburg in vergelijking met de andere provincies, op het gebied van sociale

samenhang zich in de onderste regionen bevindt. Het beeld van Limburg als

provincie met een bloeiend verenigingsleven waarvoor vele vrijwilligers zich

inzetten is achterhaald. Net als de rest van de Nederlanders onderhoudt een

grote meerderheid van de Limburgers frequente contacten met familie en vrienden.

Het aandeel dat wekelijks contact heeft met buren ligt echter lager dan in

de rest van Nederland.

WAT ONS BINDT; DE KRACHT VAN VROUWEN

In onze samenleving vormen vrouwen(organisaties) het fundament onder

sociale samenhang en veiligheid. Vrouwen(organisaties) kennen de buurten,

dorpskernen, de samenleving. Ze herkennen en kennen onveilige situaties en

mogelijkheden om deze te verbeteren. Hun betrokkenheid schept kansen voor

een veilige, leefbare omgeving, met respect en solidariteit tussen (groepen van)

mensen met als doel het benutten van ieders capaciteiten. Emancipatie is

wat mensen kan verbinden, door verschillende etnische achtergronden heen.

Deze verschillen, deze verscheidenheid biedt kansen en wensen voor meer

gelijkheid en meer mogelijkheden.

Similar magazines