03.09.2013 Views

UAV 2011 - KienhuisHoving advocaten en notarissen

UAV 2011 - KienhuisHoving advocaten en notarissen

UAV 2011 - KienhuisHoving advocaten en notarissen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ki<strong>en</strong>huisHoving</strong> informeert<br />

<strong>UAV</strong> <strong>2011</strong><br />

E<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>ing van de <strong>UAV</strong> ‘89<br />

De Uniforme Administratieve Voorwaard<strong>en</strong> 1989 (<strong>UAV</strong> ’89) zijn in de praktijk de meest gebruikte<br />

algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> bij overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> van aanneming van werk. Zeker wanneer het gaat<br />

om bouwwerk<strong>en</strong> van <strong>en</strong>ige omvang waarbij het ontwerp <strong>en</strong> de uitvoering daarvan is opgedrag<strong>en</strong><br />

aan verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong>. Gaat het om e<strong>en</strong> werk met e<strong>en</strong> technische installatie dan wordt veelal<br />

de <strong>UAV</strong>-TI 1992 toegepast.<br />

De <strong>UAV</strong> bepaalt vrijwel geheel van A tot Z op<br />

welke wijze de bij e<strong>en</strong> bouw betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong><br />

tot elkaar in verhouding staan. Dit wordt<br />

aangevuld door de rechtspraak die in de loop<br />

der jar<strong>en</strong> is gewez<strong>en</strong> op basis van de <strong>UAV</strong>.<br />

Het Burgerlijk Wetboek regelt daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

voor aanneming van werk slechts op hoofdlijn<strong>en</strong><br />

de verhouding<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong>, hoewel<br />

deze bepaling<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> veel rec<strong>en</strong>tere<br />

datum zijn. In de praktijk blijft dan ook de <strong>UAV</strong><br />

van belang.<br />

Na 22 jaar wordt het echter wel e<strong>en</strong>s tijd dat<br />

de <strong>UAV</strong> aan de huidige tijd wordt aangepast.<br />

Niet alle<strong>en</strong> is in de loop der jar<strong>en</strong> het taalgebruik<br />

veranderd maar ook de gebruikelijke<br />

wijze van werk<strong>en</strong>. Daarnaast zie je in de rechtspraak<br />

dat bepaalde bepaling<strong>en</strong> uit de <strong>UAV</strong><br />

telk<strong>en</strong>s op dezelfde wijze word<strong>en</strong> uitgelegd.<br />

Deze vaste lijn zou daarom ook in goed de<br />

<strong>UAV</strong> verwerkt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Het is echter minder e<strong>en</strong>voudig dan het lijkt<br />

om e<strong>en</strong> dergelijke herzi<strong>en</strong>ing door te voer<strong>en</strong>.<br />

Om deze taak te volbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> is de Werkgroep<br />

Herzi<strong>en</strong>ing <strong>UAV</strong> 1989 in het lev<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong>.<br />

Na e<strong>en</strong> heel proces heeft deze werkgroep op<br />

14 februari jl. het concept van de <strong>UAV</strong> <strong>2011</strong><br />

aangebod<strong>en</strong> aan het Ministerie van<br />

Binn<strong>en</strong>landse zak<strong>en</strong>. De invoering van e<strong>en</strong><br />

herzi<strong>en</strong>e versie van de <strong>UAV</strong> is daarmee nog<br />

ge<strong>en</strong> feit, maar wel dichterbij dan ooit. Om<br />

voorbereid te zijn op wat er kom<strong>en</strong> gaat is het<br />

goed om reeds nu te kijk<strong>en</strong> naar de<br />

belangrijkste wijziging<strong>en</strong>.<br />

Integratie <strong>UAV</strong>-TI<br />

De naam van het huidige concept is<br />

“Tekst van de Uniforme Administratieve<br />

Voorwaard<strong>en</strong>” voor de uitvoering van werk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

van technische installatiewerk<strong>en</strong> <strong>2011</strong> (<strong>UAV</strong><br />

<strong>2011</strong>). Deze naam zegt het al; de <strong>UAV</strong> <strong>en</strong> de<br />

<strong>UAV</strong>-TI word<strong>en</strong> geïntegreerd. Dit komt tot<br />

uitdrukking in diverse bepaling<strong>en</strong> die<br />

toegevoegd zijn aan de tekst van de <strong>UAV</strong> ‘89.<br />

Wez<strong>en</strong>lijk wijk<strong>en</strong> deze toevoeging<strong>en</strong> niet af van<br />

de oorspronkelijke tekst uit de <strong>UAV</strong>-TI.<br />

Dezelfde aansprakelijkheid voor e<strong>en</strong><br />

voorgeschrev<strong>en</strong> leverancier als voor e<strong>en</strong><br />

voorgeschrev<strong>en</strong> onderaannemer.<br />

Onder de huidige <strong>UAV</strong> is de aansprakelijkheid<br />

van de opdrachtgever voor e<strong>en</strong><br />

voorgeschrev<strong>en</strong> leverancier anders dan voor<br />

e<strong>en</strong> voorgeschrev<strong>en</strong> onderaannemer, terwijl in<br />

de praktijk de verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> leverancier<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderaannemer steeds kleiner word<strong>en</strong>.<br />

In de <strong>UAV</strong> <strong>2011</strong> wordt het verschil in deze<br />

aansprakelijkheid gelijk getrokk<strong>en</strong>.<br />

Het belangrijkste verschil doet zich voor wanneer<br />

m<strong>en</strong> in de praktijk te mak<strong>en</strong> heeft met e<strong>en</strong><br />

leverancier die niet bereid is om onder dezelfde<br />

voorwaard<strong>en</strong> te contracter<strong>en</strong> als de<br />

voorwaard<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de aannemer <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s<br />

opdrachtgever. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor<br />

als het gaat om de duur van e<strong>en</strong> te verstrekk<strong>en</strong><br />

garantie. E<strong>en</strong> opdrachtgever wil vaak e<strong>en</strong><br />

langere garantieperiode, bijvoorbeeld<br />

18 maand<strong>en</strong>, dan de leverancier wil gev<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld 6 maand<strong>en</strong>.<br />

Het verschil tuss<strong>en</strong> deze beide termijn<strong>en</strong>, in dit<br />

voorbeeld 12 maand<strong>en</strong>, komt nu voor rek<strong>en</strong>ing<br />

van de hoofdaannemer. Die zit er immers<br />

tuss<strong>en</strong>in. Deze onw<strong>en</strong>selijke situatie wordt in de<br />

<strong>UAV</strong> <strong>2011</strong> gewijzigd. >><br />

Bouw<strong>en</strong> in het Oost<strong>en</strong> 43<br />

COLUMN<br />

COLUMN


Krijgt dan ook, na invoering van de <strong>UAV</strong> <strong>2011</strong>,<br />

bijvoorbeeld e<strong>en</strong> aannemer te mak<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> voorgeschrev<strong>en</strong> leverancier of<br />

voorgeschrev<strong>en</strong> onderaannemer die slechts<br />

e<strong>en</strong> kortere garantie wil verstrekk<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld 6 maand<strong>en</strong>, dan de opdrachtgever<br />

w<strong>en</strong>st, bijvoorbeeld 18 maand<strong>en</strong>, dan<br />

kan de aannemer deze voorwaarde ter<br />

acceptatie voorlegg<strong>en</strong> aan de opdrachtgever.<br />

Accepteert deze de voorwaarde, dan<br />

hoeft de aannemer slechts e<strong>en</strong> garantie te<br />

verstrekk<strong>en</strong> van 6 maand<strong>en</strong>. Accepteert de<br />

opdrachtgever deze voorwaarde niet, dan<br />

wordt de aannemer geacht niet meer<br />

gebond<strong>en</strong> te zijn aan de voorgeschrev<strong>en</strong><br />

leverancier/onderaannemer<strong>en</strong> kan hij op zoek<br />

naar e<strong>en</strong> leverancier/onderaannemer die wel<br />

18 maand<strong>en</strong> garantie wil gev<strong>en</strong>. Heeft de<br />

aannemer niet de keuze van e<strong>en</strong> andere<br />

leverancier, dan wordt aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat de<br />

opdrachtgever toch de voorwaard<strong>en</strong> van de<br />

leverancier/onderaannemer accepteert.<br />

Kortom: de aannemer blijft niet met e<strong>en</strong> extra<br />

risico zitt<strong>en</strong>, hetge<strong>en</strong> nu wel het geval is bij e<strong>en</strong><br />

voorgeschrev<strong>en</strong> leverancier maar niet bij e<strong>en</strong><br />

voorgeschrev<strong>en</strong> onderaannemer.<br />

Verval van aansprakelijkheid voor ernstige<br />

gebrek<strong>en</strong> na 10 jaar in plaats van verjaring na<br />

20 jaar.<br />

De <strong>UAV</strong> bepaalt nu dat de aannemer na<br />

oplevering niet meer aansprakelijk is voor<br />

gebrek<strong>en</strong> aan het werk, t<strong>en</strong>zij het gaat om<br />

e<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> gebrek of e<strong>en</strong> ernstig gebrek.<br />

Van e<strong>en</strong> ernstig gebrek is sprake wanneer door<br />

e<strong>en</strong> gebrek het werk of e<strong>en</strong> deel daarvan<br />

vergaat waardoor het werk niet meer voor zijn<br />

bestemming geschikt is <strong>en</strong> er kostbare<br />

maatregel<strong>en</strong> nodig zijn om dit te verhelp<strong>en</strong>.<br />

De aansprakelijkheid van de aannemer voor<br />

verborg<strong>en</strong> gebrek<strong>en</strong> vervalt na vijf jaar na<br />

oplevering of einde onderhoudstermijn. Gaat<br />

het om e<strong>en</strong> ernstig gebrek dan moet het<br />

gebrek zich (beginn<strong>en</strong> te) op<strong>en</strong>bar<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

10 jaar na oplevering of einde onderhoudstermijn.<br />

Heeft de opdrachtgever dit ook nog<br />

e<strong>en</strong>s gemeld binn<strong>en</strong> deze 10 jaar, dan verjaart<br />

deze rechtsvordering na 20 jaar. Juist dit laatste<br />

gaat verander<strong>en</strong> in de <strong>UAV</strong> <strong>2011</strong> aangezi<strong>en</strong><br />

daarin is bepaald dat de aansprakelijkheid voor<br />

ernstige gebrek<strong>en</strong> vervalt na 10 jaar.<br />

Het verlop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vervaltermijn kan niet<br />

gestopt word<strong>en</strong>, zoals wel het geval is bij e<strong>en</strong><br />

verjaringstermijn. Is de vervaltermijn dan ook<br />

voorbij dan kan ge<strong>en</strong> vordering meer ingesteld<br />

word<strong>en</strong>. Met de <strong>UAV</strong> <strong>2011</strong> wordt dan ook de<br />

aansprakelijkheid van de aannemer voor<br />

ernstige gebrek<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk beperkt van 20 tot<br />

10 jaar.<br />

Goed is het ook om hier op te merk<strong>en</strong> dat naast<br />

de vervaltermijn<strong>en</strong> uit de <strong>UAV</strong> altijd ook de<br />

wettelijke verjaringtermijn van twee jar<strong>en</strong> geldt,<br />

die ingaat na het meld<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gebrek. Door<br />

telk<strong>en</strong>s aan het einde van de verjaringstermijn<br />

e<strong>en</strong> uitdrukkelijk voorbehoud op nakoming<br />

schriftelijk k<strong>en</strong>baar te mak<strong>en</strong>, wordt de<br />

verjaringstermijn telk<strong>en</strong>s weer met twee jaar<br />

verl<strong>en</strong>gd. Dit kan totdat de vervaltermijn uit de<br />

<strong>UAV</strong> e<strong>en</strong> voldong<strong>en</strong> feit is. Vergeet m<strong>en</strong> de<br />

verjaringstermijn te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, dan verjaart e<strong>en</strong><br />

vordering reeds voordat de vervaltermijn uit de<br />

<strong>UAV</strong> e<strong>en</strong> feit is. In de praktijk wordt door<br />

aannemers vaak over het hoofd gezi<strong>en</strong> dat zij<br />

op laatstbedoelde korte verjaringstermijn –van in<br />

beginsel slechts twee jaar- e<strong>en</strong> beroep kunn<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>.<br />

Overige wijziging<strong>en</strong><br />

Naast de hiervoor g<strong>en</strong>oemde wijziging<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t<br />

de <strong>UAV</strong> <strong>2011</strong> er meer. Veel daarvan zijn puur<br />

taalkundig maar er is ook sprake van andere<br />

meer inhoudelijke wijzigign<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uitputt<strong>en</strong>de<br />

behandeling van deze wijziging<strong>en</strong> past echter<br />

niet binn<strong>en</strong> het kader van dit artikel. Wat betreft<br />

e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele bepaling zal de toekomst nog<br />

moet<strong>en</strong> uitwijz<strong>en</strong> wat precies het gevolg daarvan<br />

zal zijn.<br />

Vooralsnog zull<strong>en</strong> wij echter eerst moet<strong>en</strong><br />

afwacht<strong>en</strong> wanneer de herzi<strong>en</strong>e <strong>UAV</strong> ingevoerd<br />

gaat word<strong>en</strong>.<br />

bij vrag<strong>en</strong> kunt u vrijblijv<strong>en</strong>d contact opnem<strong>en</strong> met Esther van Man<strong>en</strong><br />

T +31 (0)53 480 4277<br />

E e.van.man<strong>en</strong>@ki<strong>en</strong>huishoving.nl<br />

Advocaat in de Praktijkgroep Bouw- <strong>en</strong> Aanbestedingsrecht van <strong>Ki<strong>en</strong>huisHoving</strong><br />

Bouw<strong>en</strong> in het Oost<strong>en</strong> 45<br />

COLUMN<br />

COLUMN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!