03.09.2013 Views

Programma Taal Werkt - Steunpunt taal en rekenen mbo

Programma Taal Werkt - Steunpunt taal en rekenen mbo

Programma Taal Werkt - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Programma</strong><br />

Confer<strong>en</strong>tie <strong>Taal</strong> werkt!<br />

09.30-10.00 uur Ontvangst met koffie <strong>en</strong> thee<br />

Na het ontvangst met koffie <strong>en</strong> thee neemt dagvoorzitter Tom van ’t Hek de<br />

deelnemers aan ‘<strong>Taal</strong> werkt!’ mee in e<strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>d pl<strong>en</strong>air programma.<br />

10.00-10.15 uur Welkomstwoord<br />

Door Tom van ’t Hek<br />

10.15-11.00 uur Panelgesprek<br />

E<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>d panelgesprek volgt met verteg<strong>en</strong>woordigers van het ministerie<br />

van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Exam<strong>en</strong>s, de MBO<br />

Raad <strong>en</strong> het COLO. Tijd<strong>en</strong>s het panelgesprek is volop aandacht voor de kaders<br />

<strong>en</strong> regels waarbinn<strong>en</strong> de int<strong>en</strong>sivering van de Nederlandse <strong>taal</strong> in het <strong>mbo</strong><br />

gestalte krijgt. Tom van ’t Hek legt het panel kritische vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> dilemma’s<br />

voor. Dit is hét mom<strong>en</strong>t van de dag om vrag<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> over de kaders <strong>en</strong><br />

regels.<br />

Na het panelgesprek is het programma volledig gefocust op het thema van de<br />

dag. Er vindt pl<strong>en</strong>air, in de workshops <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de pres<strong>en</strong>taties ge<strong>en</strong> discussie<br />

meer plaats over de kaders <strong>en</strong> regels; het programma staat geheel in het tek<strong>en</strong><br />

van de vraag hoe integratie van <strong>taal</strong> in de context van het beroep gestalte kan<br />

krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat daarvoor nodig is.<br />

11.00-12.00 uur <strong>Taal</strong> in bedrijf: <strong>taal</strong> werkt!<br />

Tijd<strong>en</strong>s het programmaonderdeel ‘<strong>Taal</strong> in bedrijf: <strong>taal</strong> werkt!’ wordt ingezoomd<br />

op de vrag<strong>en</strong> ‘Hoe kan <strong>taal</strong>onderwijs in <strong>en</strong> met de beroepscontext <strong>en</strong> -praktijk<br />

vormgegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>?’ <strong>en</strong> ‘Wat is daarbij nodig?’.<br />

12.00-13.15 uur Lunch<br />

Annelies Kappers van Film@<strong>taal</strong> interviewt Alex van der Baan, Servicemanager<br />

bij NDI IT-Solutions e<strong>en</strong> groot ICT-bedrijf in het WTC-gebouw in Amsterdam.<br />

Alex van der Baan begeleidt al e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> stagiaires van <strong>mbo</strong>-opleiding<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> schetst wat hij van deze <strong>mbo</strong>-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verwacht. De rol van<br />

communicatieve vaardighed<strong>en</strong> bij deze ‘digitale loodgieters van de 21 ste eeuw’<br />

wordt <strong>en</strong>orm onderschat. E<strong>en</strong> ICT-er lijkt meer op e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er dan op e<strong>en</strong><br />

techneut. Alex pleit voor e<strong>en</strong> groter bewustzijn bij alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> van de<br />

communicatieve rol die iedere beroepsbeoef<strong>en</strong>aar heeft. In de opleiding moet<br />

daar meer aandacht aan besteed word<strong>en</strong>. Dit is ‘laaghang<strong>en</strong>d fruit’: het kan<br />

met e<strong>en</strong>voudige ding<strong>en</strong> <strong>en</strong> er zijn volg<strong>en</strong>s Alex van der Baan bedrijv<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg<br />

die hierin will<strong>en</strong> invester<strong>en</strong>.<br />

<strong>Programma</strong> ‘Confer<strong>en</strong>tie <strong>Taal</strong> werkt’


<strong>Programma</strong><br />

Confer<strong>en</strong>tie <strong>Taal</strong> werkt!<br />

13.15-14.15 uur Eerste ronde workshops/pres<strong>en</strong>taties<br />

In acht workshops <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>taties wordt dieper ingegaan op het thema van de<br />

dag (zie omschrijving workshop <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>taties).<br />

14.15-14.30 uur Wissel<br />

14.30-15.30 uur Tweede ronde workshops/pres<strong>en</strong>taties<br />

In acht workshops <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>taties wordt dieper ingegaan op het thema van de<br />

dag (zie omschrijving workshop <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>taties).<br />

15.30 uur Afsluit<strong>en</strong>de borrel<br />

Informatiepunt:<br />

Op 7 april is e<strong>en</strong> informatiepunt ingericht waar de deelnemers aan ‘<strong>Taal</strong> werkt!’ op diverse manier<strong>en</strong><br />

terecht kunn<strong>en</strong> met vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> oproep<strong>en</strong>. Via dit punt zull<strong>en</strong> vraag <strong>en</strong> aanbod bije<strong>en</strong> gebracht word<strong>en</strong>.<br />

Zo kunn<strong>en</strong> er oproep<strong>en</strong> geplaatst word<strong>en</strong>, kan er discussie plaats vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> gesteld<br />

word<strong>en</strong> aan de adviseurs van het <strong>Steunpunt</strong> <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong> <strong>en</strong> aan de led<strong>en</strong> van de d<strong>en</strong>ktank<br />

<strong>taal</strong> 1 .<br />

LinkedIn: <strong>Taal</strong> werkt!<br />

In de aanloop naar 7 april, op de dag zelf <strong>en</strong> na afloop faciliter<strong>en</strong> we graag de mogelijkheid met elkaar<br />

k<strong>en</strong>nis te del<strong>en</strong>, discussies te voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> vraag <strong>en</strong> aanbod bij elkaar te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Naast de huidige<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> van de netwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de confer<strong>en</strong>ties heeft het <strong>Steunpunt</strong> <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong><br />

daarvoor vanaf hed<strong>en</strong> de groep <strong>Taal</strong> werkt! aangemaakt op LinkedIn.<br />

Word lid van deze groep: inspireer elkaar, voer interessante discussies, maak elkaar deelg<strong>en</strong>oot van<br />

de vrag<strong>en</strong>, dilemma’s <strong>en</strong> goede voorbeeld<strong>en</strong> die er zijn!<br />

1 De led<strong>en</strong> van de d<strong>en</strong>ktank <strong>taal</strong>: Emma Dijkstra (Regio College), Stephan Iske (ROC Zadkine), Marijke van Huijstee<br />

(Rijn IJssel), Jacqueline de Maa (ITTA), Christel Kuipers (Cinop), Nynke Jansma (SLO) <strong>en</strong> Janneke Voltman (Colo),<br />

Karin Lukass<strong>en</strong> (<strong>Steunpunt</strong> <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>, voorzitter).<br />

<strong>Programma</strong> ‘Confer<strong>en</strong>tie <strong>Taal</strong> werkt’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!