Digitale cilinder 3061 VdS

simons.voss.us

Digitale cilinder 3061 VdS

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

Stand: Juni 2006


Inhoudsopgave

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

1.0 Werkingsprincipe _____________________________________3

1.1 Algemeen_______________________________________________ 3

1.2 Openen en sluiten aan de buitenkant ________________________ 3

1.3 Openen en sluiten aan de binnenkant _______________________ 3

2.0 Speciale uitvoeringen _________________________________4

2.1 FH-versie _______________________________________________ 4

2.2 Overzicht _______________________________________________ 4

3.0 Extra functies ________________________________________4

3.1 OMRON ________________________________________________ 4

3.2 Verlenging van de schakeltijd ______________________________ 4

3.3 Ongerechtigde toegangspogingen protocolleren ______________ 5

3.4 Geen akoestische programmeerantwoorden__________________ 5

4.0 Batterijwaarschuwingen _______________________________5

4.1 Cilinder ________________________________________________ 5

4.2 Transponder ____________________________________________ 5

5.0 Vervangen van de batterijen ____________________________6

6.0 Inbouwaanwijzing_____________________________________7

6.1 Algemene richtlijnen _____________________________________ 7

6.2 Cilinder programmeren ___________________________________ 7

6.3 Buitenknop afnemen _____________________________________ 7

6.4 Digitale cilinder in het slot steken___________________________ 8

6.5 Buitenknop opschroeven__________________________________ 8

6.6 Functietest uitvoeren _____________________________________ 8

7.0 Gebruiksmogelijkheden________________________________8

7.1 Algemeen_______________________________________________ 8

7.2 Brandwerende deuren ____________________________________ 8

7.4 SVP-sloten______________________________________________ 8

8.0 Gegevensblad________________________________________9


Pagina 3

1.0 Werkingsprincipe

1.1 Algemeen

Buitenknop

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

De digitale cilinder 3061 VdS voldoet aan de eisen van VdS klasse B en komt qua

buitenafmetingen exact overeen met een mechanische normcilinder. In vergelijking

met mechanische systemen munt hij uit door geringe montagekosten, hoge

veiligheid, grote flexibiliteit en kleine bedrijfskosten. In “oude sluitsystemen” kan hij de

aanwezige mechanische cilinders op elk moment snel en eenvoudig vervangen.

Boorbescherming

1.2 Openen en sluiten aan de buitenkant

Binnenknop

In niet geactiveerde toestand draait de buitenknop vrij door. Het openen en

sluiten van de deur is niet mogelijk. Houdt de transponder op een afstand van

ca. 10 tot 40 cm van de digitale cilinder en bedien eenmaal kort de

transponderknop. Voor zover het om een gerechtigde transponder gaat,

weerklinkt een dubbele signaaltoon en de cilinder schakelt in. Draai de buitenknop

in sluit- resp. openingsrichting. Voor deze handeling hebt u ca. vijf

seconden tijd. De koppelingstijd kan via de software ingesteld worden. Een

verlengde koppelingstijd verkort echter de levensduur van de batterij. Daarna

weerklinkt een enkelvoudige signaaltoon en de buitenknop draait opnieuw vrij

door. Overtuig u ervan dat de buitenknop van de cilinder na het koppelingsproces

opnieuw vrij draait.

Als het om een transponder gaat, die door het tijdzoneplan momenteel

niet toegelaten is, dan weerklinkt een enkelvoudige signaaltoon. De

cilinder schakelt echter niet in en de deur kan niet geopend worden.

1.3 Openen en sluiten aan de binnenkant

Aan de binnenkant kunnen deuren met digitale cilinders 3061 VdS te allen tijde

zonder bedienen van de transponder geopend worden.


Pagina 4

2.0 Speciale uitvoeringen

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

De digitale cilinder 3061 VdS is normaal als PLUS-versie uitgerust, d.w.z. dat de

volgende functies altijd geïntegreerd zijn:

Toegangsprotocollering De cilinder slaat de laatste 128 toegangen op met datum,

tijdstip en de gebruikersnaam van de transponder. Met de

PalmCD2 of via het netwerk kunnen de gegevens gelezen

worden.

Tijdzonesturing U kunt de cilinder zó programmeren dat gerechtigde

transponders enkel op bepaalde tijden toegangsgerechtigd

zijn.

De digitale cilinders 3061 VdS bestaan optioneel ook in de volgende versies:

2.1 FH–versie

Voor deuren met sterke metalen inzetstukken (bv. Brandwerende deuren) resp. met

hoge afscherming. Bovendien wordt deze versie in zones met sterke storingsvelden,

zoals bv. in serverruimten, ingezet.

2.2 Overzicht

Cilinder (PLUS) Cilinder FH (PLUS)

Ingangsdeuren Brandwerende deuren

Woningdeuren Aluminiumdeuren

Kantoordeuren

Tussendeuren

3.0 Extra functies

Volgende functies kunnen via software-instellingen geactiveerd worden:

3.1 OMRON

Alle productvarianten kunnen in de OMRON-modus werken. Een gedetailleerde

beschrijving vindt u in het handboek Smart Relais.

3.2 Verlenging van de schakeltijd

Normaal schakelt de cilinder gedurende ca. 5 sec. in. Vanuit de software kan deze

tijdszone verlengd worden naar ca. 10 sec. Dit leidt evenwel tot een verkorting van de

levensduur van de batterij.


Pagina 5

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

3.3 Ongerechtigde toegangspogingen protocolleren

Vanaf cilinderversie 10.2 en in combinatie met de LDB-versie 1.40 is het mogelijk om,

naast de gerechtigde toegangen ook de ongerechtigde toegangspogingen te

protocolleren. Hiertoe behoren toegangspogingen zonder toelating evenals

toegangspogingen buiten de voorziene tijdszone. Hierbij worden echter enkel transponders

uit de sluitsysteem geprotocolleerd, d.w.z. het moet over dezelfde

sluitinstallatie-ID (SID) gaan.

3.4 Geen akoestische programmeerantwoorden

Bij het programmeren via het netwerk kan het nodig zijn om de akoestische

programmeerantwoorden te deactiveren. Dit kan met deze functie gerealiseerd

worden.

4.0 Batterijwaarschuwingen

4.1 Cilinder

Waarschuwingstrap 1: hoofdbatterij

Als de hoofdbatterij van de cilinder bijna leeg is, dan zijn er na het bedienen van de

transponder vóór het schakelen van de cilinder acht korte, snel op elkaar volgende

signaaltonen te horen. Beide batterijen moeten nu vervangen worden.

Waarschuwingstrap 2: reservebatterij (SW-versie 10.0 & SW-versie 10.1)

Naast de waarschuwing van de hoofdbatterij, volgen nu nog acht korte, snel op elkaar

volgende signaaltonen van de reservebatterij. Pas daarna schakel de cilinder in.

Vanaf nu is de reservebatterij actief. Beide batterijen moeten nu zo snel mogelijk vervangen

worden.

Waarschuwingstrap 2: reservebatterij (vanaf SW-versie 10.2)

Er komen nu enkel nog gedurende ca. 30 seconden de signaaltonen van de

reservebatterij-waarschuwing (zonder waarschuwing van de hoofdbatterij). Pas

daarna schakelt de cilinder in. Vanaf nu is de reservebatterij actief. Beide batterijen

moeten nu zo snel mogelijk vervangen worden.

Waarschuwingstrap 3: (vanaf SW-versie 10.2)

Als de waarschuwing van de reservebatterij nog steeds genegeerd wordt, dan kan de

cilinder ofwel nog 50 keer worden geschakeld ofwel schakelt de cilinder na 4-5 weken

zonder verdere bediening af. In beide gevallen schakelt de cilinder in de zogenoemde

bewaarmodus. Daarna kan de cilinder enkel nog met het programmeerapparaat

geopend worden.

4.2 Transponder

Wanneer de batterijspanning van de transponder op haar einde loopt, dan weerklinken

na elke transponderbediening aan de cilinders na het schakelen acht korte,

snel op elkaar volgende signaaltonen..


Pagina 6

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

Opgelet: De batterij van de transponder mag niet uitgenomen worden, omdat

dan met gegevensverlies gerekend moet worden. Zie handboek „Transponder

3064“.

5.0 Vervangen van de batterijen

Het vervangen van de batterijen mag enkel door geschoold personeel uitgevoerd

worden. Er mogen enkel batterijen gebruikt worden die geleverd werden door

SimonsVoss.

Fig. 1 Fig. .2 Fig. 3

Los de contramoer (fig. 1) ca. een halve toer (enkel lichtjes losdraaien, niet volledig

afdraaien) met het speciale gereedschap aan de binnenknop (lange knop). Duw de

binnenknop voorzichtig heen en weer zodat de dichtingconus los komt en draai de

binnenknop volledig los (fig. 2).

Opgelet: de binnenknop enkel licht opzij duwen omdat anders de elektronica kan

worden beschadigd.

Bij het vervangen van de batterijen moeten in de regel beide batterijen vervangen

worden.

De hoofdbatterij wordt met de pluspool naar de deur in de houder gezet, de reservebatterij

tegengesteld (fig. 3).

Het verwisselen van de polariteit kan beschadigingen aan de cilinder

veroorzaken. De in de cilinder gebruikte batterijen kunnen bij een verkeerde

behandeling brand- of verbrandingsgevaar veroorzaken. Niet herladen,

openen, boven 100°C opwarmen of verbranden. Batterijen enkel vervangen

door originele batterijen die door SimonsVoss geleverd werden.

Lege lithiumbatterijen onmiddellijk weggooien. Niet in het bereik van kinderen

bewaren, niet openen en in het vuur werpen.

De cilinder mag niet gebruikt worden zonder hoofdbatterij omdat anders het

volledige energieverbruik over de reservebatterij loopt.


Pagina 7

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

Fixeer de contramoer met het speciale gereedschap en druk die tegen de flens. Draai

nu de binnenknop tot tegen aanslag op de schroefdraad en draai de contramoer vast

aan. Bedien nu een gerechtigde transponder en test de functie.

Lege lithiumbatterijen onmiddellijk weggooien. Niet in het bereik van kinderen

bewaren, niet openen en in het vuur werpen.

Na het vervangen van de batterijen moet de klok opnieuw ingesteld worden

omdat de klok niet functioneert zonder stroom (Softwarehandleiding:

Programmering Klok van de sluiting instellen).

6.0 Inbouwaanwijzing

6.1 Algemene richtlijnen

Bij de installatie van digitale cilinders moet er op gelet worden dat er zich geen

stoorbronnen in de omgeving bevinden. Cilinders moeten minstens op een afstand

van 0,5 m van elkaar verwijderd gemonteerd worden, Smart relais resp.

scherpstellingeenheden op een afstand van 1,5 m. De PC-behuizing van de cilinder

mag in de buitenzone hoogstens 3 mm uitsteken, eventueel moet een profielcilinderrozet

aangebracht worden. Bovendien moet gegarandeerd worden dat er via de

meenemerzone geen water in de cilinder kan binnendringen.

6.2 Cilinder programmeren

Voor het installeren moeten de digitale cilinder en de bijhorende transponders in het

sluitplan geprogrammeerd worden. Nauwkeurigere richtlijnen kunt u vinden in de

softwarehandleiding.

De cilinders worden vanuit de fabriek in de zogenoemde bewaarmodus

afgeleverd, waardoor er geen communicatie met de transponder mogelijk is

(Uitzondering: programmeertransponder). U kunt de bewaarmodus ook met

behulp van de software en het programmeertoestel opheffen. Meer informatie

vindt u in de softwarehandleiding.

6.3 Buitenknop afnemen

De stifttap van de buitenknop (korte knop) met een

1,5 mm inbussleutel lossen (niet volledig uitdraaien). Bedien

een gerechtigde transponder en houdt de binnenknop vast. De

cilinder schakelt en de buitenknop kan tegen de wijzers van de

klok in afgedraaid worden.


Pagina 8

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

6.4 Digitale cilinder in het slot steken

Draai eerst de meenemer tot die loodrecht naar onder staat.

Steek dan de digitale cilinder zo door het slot, dat de

binnenknop (lange knop) in de richting van de binnenkant van

de deur wijst. Bevestig de cilinder met de meegeleverde

vastzetschroef.

Bij de montage in geen geval tegen de knoppen slaan. Cilinder niet met olie,

verf of zuur in aanraking brengen.

6.5 Buitenknop opschroeven

Draai de buitenknop op de schroefdraad, fixeer hem eventueel met de vingers.

Bedien daarna de transponder. Houdt dan de binnenknop vast en draai de

buitenknop met de hand aan. Draai tenslotte de stifttap met de inbussleutel vast.

6.6 Functietest uitvoeren

1. Draai met open deur de binnenknop in sluit- en openingsrichting. De knop

moet zich licht lopend laten draaien.

2. Sluit de deur en herhaal het proces. Indien de cilinder stroef loopt, dan moet

de deur uitgelijnd worden resp. moet de sluitplaat nabewerkt worden.

3. Voer daarna dezelfde controle door aan de buitenknop. Bedien daarvoor een

gerechtigde transponder in de omgeving van de cilinder.

7.0 Gebruiksmogelijkheden

7.1 Algemeen

De digitale cilinder past in sloten voor Europrofiel-cilinders volgens DIN 18254.

7.2 Brandwerende deuren

Het inbouwen in brandwerende deuren is mogelijk. In dit geval moet de cilinder versie

FH gebruikt worden. De functie van een brandwerende deur blijft principieel van de

cilinder onaangeroerd.

7.4 SVP-sloten

De digitale cilinder 3061 VdS is momenteel niet toepasbaar voor SVP-sloten. Zie

hiervoor handboek “Digitale cilinder 3061” “Gebruiksmogelijkheden“.


Pagina 9

8.0 Gegevensblad

Knoppen

Knoppen FHcilinders

Profielcilinder

Digitale sluitcilinder 3061

VdS-Version

Batterij Type

Randvoorwaarde

n

Materiaal

Roestvrij staal

Kleuren Roestvrij staal geborsteld

Messing

Diameter 30 mm

Materiaal

Buitenknop roestvrij staal

Binnenknop kunststof

Kleur zwart

Diameter 30 mm

Basislengte

buiten 30 mm, binnen 30 mm

Bouwlengten in 5 mm - trappen (geen bouwset) tot

140 mm totale lengte, waarbij een

kant van de cilinder een max. lengte

kan hebben van 90 mm

Levensduur

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Beschermingsniveau

Lithium 3,6 V, 1/2 AA

Lithium 3 V, CR1220

enkel originele batterijen van

SimonsVoss gebruiken!

ca. 60.000 bedieningen of ca. 4 jaar

-20 °C tot +50 °C

-35 °C tot +50 °C

IP54 (in ingebouwde toestand)

More magazines by this user
Similar magazines