3366XP VEEG/SCHROBMACHINE - Nilfisk PARTS - Nilfisk-Advance

webparts.nilfisk.advance.com

3366XP VEEG/SCHROBMACHINE - Nilfisk PARTS - Nilfisk-Advance

Gebruiksaanwijzing

3366XP

VEEG/SCHROBMACHINE

For American-Lincoln MODELS 579-546CE, 579-548CE, 579-550CE, 579-551CE

LEES DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding staat belangrijke informatie over het gebruik en veilige bediening van deze machine. Nalaten deze handleiding te

lezen alvorens de machine te gebuiken of er onderhoud of reparaties aan uit te voeren kan letsel voor u of ander personeel tot gevolg

hebben; schade aan de machine of andere eigendommen kunnen ook voorkomen. U moet getraind zijn in de bediening alvorens deze

machine te gebruiken. Als u of uw bedieners geen Nederlands kunnen lezen, moet u de handleiding volledig aan u laten uitleggen voordat

u probeert de machine te bedienen.

Alle in deze handleiding gegeven opdrachten zijn gezien vanuit de bedienerpositie aan de achterkant van de machine.

Form Number 56041692 1/07 Nederlands


INHOUD

INLEIDING ........................................................................................................................................................................ 3

BEDIENING VAN DE MACHINE ...................................................................................................................................... 4

WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN .......................................................................................................... 5

WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS ........................................................................................................... 6

WATERTEMPERATUURMETER ............................................................................................................................ 6

URENTELLER ......................................................................................................................................................... 6

BRANDSTOFMETER .............................................................................................................................................. 6

OLIEDRUKMETER .................................................................................................................................................. 6

SPANNINGSMETER ............................................................................................................................................... 6

BORSTEL- EN VENTILATORSCHAKELAAR ......................................................................................................... 7

SCHUDDERMOTORSCHAKELAAR ....................................................................................................................... 7

INTERVAL SCHUDDERMOTORSCHAKELAAR (OPTIE) ......................................................................................7

PEILGLAS HYDRAULISCHE VLOEISTOF ............................................................................................................. 7

HEFINRICHTING EN VERMOGENSREGELING RECHTER ZIJBORSTEL .......................................................... 8

CONTACTSCHAKELAAR MET SLEUTEL .............................................................................................................. 8

NAT-VEGENOMLOOPSCHAKELAAR .................................................................................................................... 8

RICHTINGAANWIJZERS - KNIPPERLICHTINSTALLATIE (OPTIES) .................................................................... 9

VOETREM ............................................................................................................................................................... 9

ACCELERATIE- en RICHTINGSPEDAAL ............................................................................................................... 9

ACHTERUITRIJALARM (OPTIE) ............................................................................................................................ 9

STOELAFSTELLING ............................................................................................................................................... 9

PARKEERREM ...................................................................................................................................................... 10

STROOMONDERBREKERS ................................................................................................................................. 10

GLOEIBOEGIE (DIESEL) ...................................................................................................................................... 10

HENDEL VOOR HEFINRICHTING VERZAMELBAK/ZIJBORSTEL ..................................................................... 11

HENDEL VOOR STORTEN/TERUG VAN DE VERZAMELBAK ........................................................................... 11

SMOORKLEPBEDIENING .................................................................................................................................... 11

MOTORLAMPJE (alleen gas en LP) ..................................................................................................................... 12

HEFINRICHTING EN VERMOGENSREGELAAR LINKER ZIJBORSTEL (OPTIE) .............................................. 12

HEFINRICHTING HOOFDBORSTEL .................................................................................................................... 12

WERKLICHTSCHAKELAAR - (OPTIE) ................................................................................................................. 12

LICHTSCHAKELAAR - (OPTIE) ............................................................................................................................ 12

KLAXON ................................................................................................................................................................ 12

CABINE (OPTIES) – NIET AFGEBEELD .............................................................................................................. 12

LAGE OLIEDRUK-UITSCHAKELING ................................................................................................................... 12

GEBRUIKSAANWIJZING ............................................................................................................................................... 13

CONTROLELIJST VÓÓR HET STARTEN ........................................................................................................... 13

ALVORENS DE MOTOR TE STARTEN ................................................................................................................ 13

DE MOTOR STARTEN .......................................................................................................................................... 13

CONTROLELIJST VOOR NA HET STARTEN ...................................................................................................... 13

MET DE VEEGMACHINE VEGEN ........................................................................................................................ 13

DE VEEGMACHINE STOPPEN ............................................................................................................................ 13

CONTROLELIJST NA HET VEGEN ...................................................................................................................... 15

DE AFVALVERZAMELBAK LEGEN ...................................................................................................................... 15

SLEEPINSTRUCTIES ........................................................................................................................................... 16

STOFFILTERS ....................................................................................................................................................... 16

HET STOFBEHEERSYSTEEM ............................................................................................................................. 16

ALGEMEEN MACHINEONDERHOUD ...................................................................................................................17-21

TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................................................................................................ 22

2 - FORM NO. 56041692

American-Lincoln Technology

3366XP


Deze handleiding is een praktisch hulpmiddel om de mogelijkheden van uw Nilfi sk-Alto 3366XP zo veel mogelijk te kunnen

benutten. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de machine in gebruik gaat nemen.

ONDERDELEN EN SERVICE

Eventuele herstellingen dienen te worden uitgevoerd door een erkende Nilfi sk-Alto Servicedienst, die met speciaal daarvoor

opgeleide technici werkt en originele Nilfi sk-Alto onderdelen en accessoires gebruikt.

Bel uw hieronder vermelde Nilfi sk-Alto Industrial Dealer voor onderdelen of onderhoud. Vermeld daarbij het type– en serienummer

van uw machine.

TYPEPLAATJE

Het type– en serienummer van uw machine kan u terugvinden op het Typeplaatje, dat zich op de wand van de bedieningspost

bevindt. Deze gegevens heeft u nodig wanneer u onderdelen voor uw machine bestelt. Noteer hieronder het type– en serienummer

van uw machine, zodat u deze altijd bij de hand heeft.

TYPENUMMER _________________________________

SERIENUMMER _________________________________

American-Lincoln Technology

3366XP

INLEIDING

Opmerking: Raadpleeg de afzonderlijk bijgeleverde onderhouds– en gebruikershandleiding van de motorfabrikant voor de technische

gegevens met betrekking tot de motor en het onderhoud daarvan.

UITPAKKEN

Controleer bij ontvangst zorgvuldig of de verpakking en de machine niet beschadigd zijn. Als u toch schade vaststelt, dient u alle

delen van de verpakking te bewaren zodat ze kunnen worden onderzocht door het transportbedrijf dat de machine heeft geleverd.

Neem daarna onmiddellijk contact op met het transportbedrijf om een schadeclaim in te dienen.

FORM NO. 56041692 - 3


BEDIENING VAN DE MACHINE

De machine uitpakken en klaarmaken voor bedrijf

4 - FORM NO. 56041692

AFBEELDING 1

DE 3366XP MACHINE WERD IN ZIJN GEHEEL VERSCHEEPT, MAAR PROBEER DE MACHINE NIET TE

BEDIENEN ZONDER DEZE AANWIJZINGEN TE LEZEN EN OP TE VOLGEN.

1. Haal de machine uit de krat en verwijder deze voorzichtig van het laadbord om beschadiging te voorkomen.

2. Sluit de accukabels aan en draai ze vast.

3. Vul de tank met LOODVRIJE benzine of dieselolie.

WAARSCHUWING

Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor loopt. Zorg er altijd voor dat de benzinecontainer en de veegmachine elektrisch

met elkaar verbonden zijn voordat u de tank met brandstof vult. Dit kan gemakkelijk worden gedaan met een geïsoleerde

draad (permanent aan de container bevestigd) met een accuklem aan het andere uiteinde bevestigd.

4. Controleer het oliepeil in het carter alvorens de motor te starten. Hoewel naar behoren doorgesmeerd bij de fabriek, dit voor het

starten van de motor controleren. Er wordt geen speciale remvloeistof gebruikt en het aanbevolen aantal bedrijfsuren voor de

eerste olieverversing is hetzelfde als normaal. Zie Onderhoud.

5. Controleer het koelvloeistofpeil in de radiator. Er is bij de fabriek een permanente soort antivriesmiddel toegevoegd voor

bescherming tot ongeveer -37° C (-35° F). Om dit beschermingsniveau te handhaven altijd ½ deel water op ½ deel

antivriesmiddel toevoegen.

6. Controleer het oliepeil in het hydraulische reservoir, dat zich in het midden van de machine naast de motor bevindt. Het

hydraulische reservoir is vol wanneer er olie gezien kan worden in het peilglas met de verzamelbak in de “NEER”-stand. Als olie

moet worden bijgevuld, UITSLUITEND HYDRAULISCHE VLOEISTOF gebruiken, automatische transmissievloeistof FORD type

“F” ATF.

OPMERKING

Na de eerste 50 bedrijfsuren moet er onderhoud aan de motor worden uitgevoerd om te zorgen voor een goede prestatie en

probleemloos gebruik in de toekomst. Zie Onderhoud.

American-Lincoln Technology

3366XP


American-Lincoln Technology

3366XP

WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

SYMBOLEN

Nilfi sk-Advance maakt gebruik van de volgende symbolen om potentieel gevaarlijke situaties aan te geven. Lees deze informatie aandachtig door en

neem de juiste voorzorgsmaatregelen om de mensen en voorwerpen in de buurt te beschermen.

GEVAAR!

Dit wordt gebruikt bij direct gevaar op ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING!

Dit wordt gebruikt om een situatie aan te geven waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

OPGELET!

Dit wordt gebruikt om een situatie aan te geven waarbij kleine verwondingen of schade aan de machine of andere voorwerpen kunnen ontstaan.

Lees alle aanwijzingen voordat u de machine gaat gebruiken.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij “Waarschuwing!” en “Opgelet!” wordt u gewaarschuwd voor situaties waarbij lichamelijk letsel of schade aan de machine kan ontstaan.

WAARSCHUWING!

* Deze machine mag alleen worden bediend door juist opgeleide en daartoe bevoegde personen.

* Probeer met een volle machine nooit abrupt te stoppen op hellingen. Maak geen plotselinge scherpe bochten. Rijd langzaam als u hellingen af

gaat. Gebruik de machine bij hellingen alleen om schoon te maken als u op de helling omhoog gaat.

* Om lichamelijk letsel of het rondspuiten van hydrauliekolie te voorkomen dient u altijd beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen

wanneer u in de buurt van of met het hydraulische systeem werkt.

* Zet het contactslot uit en ontkoppel de accu voordat u onderhoud verricht aan elektrische onderdelen.

* Werk nooit onder de machine zonder dat deze veilig op steunen is geplaatst.

* Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen; gebruik de machine niet een ruimte waar ontvlambare vloeistoffen aanwezig zijn.

* Reinig de machine niet met een hogedrukreiniger.

* Bij het gebruik van deze machine komen uitlaatgassen (koolmonoxide) vrij die ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Zorg

daarom altijd voor voldoende ventilatie bij het gebruik van de machine.

* De verzamelbak niet boven een open kuil of dok storten. De verzamelbak niet leegstorten wanneer deze op een helling is. De machine moet

waterpas zijn (horizontaal).

* De machine uitsluitend gebruiken wanneer alle deksels, deuiren en toegangspanelen stevig dicht zijn.

* De machine nooit verrijden terwijl de verzamelbak omhoog is.

* Oppassen voor obstructies, in het bijzonder boven uw hoofd.

* Geen passagiers op de machine meenemen.

* Schade en slecht functioneren onmiddellijk rapporteren. De machine niet gebruiken totdat alle nodige reparaties uitgevoerd zijn.

* Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

* Nooit de elektrische schakelaar op de linker hefarm met de hand indrukken wanneer de verzamelbak in de omhoogstand is.

* Om De Stabiliteit Van Deze Veegmachine Bij Normaal Bedrijf Te Handhaven Mogen De Tegengewichten, Overkapping,

Achterbumperbescherming Of Soortgelijke Uitrusting Door De Fabrikant Als Oorspronkelijke Uitrusing Geïnstalleerd Nooit Worden Verwijderd.

Mocht Het Nodig Zijn Dat Dergelijke Uitrusting Voor Reparatie Of Onderhoud Wordt Verwijderd, Moet Deze Uitrusting Weer Worden

Geïnstalleerd Voordat De Veegmachine Weer In Gebruik Mag Worden Genomen.

* Het Wielsamenstel Kan Ontploffen Waardoor Ernstig Lichamelijk Letsel Of Zelfs De Dood Kan Veroorzaken. Het Wielsamenstel Moet Worden

Onderhouden Door Daarvoor Opgeleid En Bevoegd Personeel In Overeenstemming Met De Amerikaanse Osha-Norm 29 Cfr Deel 1910.177.

* Geen Lucht Aan Een Band Toevoegen Die Te Zacht Opgepompt Of Leeg Is. De Onderdelen Van De Band En Velg Kunnen Ontploffen

Waardoor Ernstig Lichamelijk Of Fataal Letsel Veroorzaakt Kan Worden.

OPGELET!

* Deze machine is niet geschikt voor werkzaamheden op de openbare weg.

* Deze machine mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof.

* Let er bij het gebruik van deze machine op dat anderen, met name kinderen, geen gevaar lopen.

* Lees, voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten, altijd eerst alle aanwijzingen met betrekking tot de desbetreffende

werkzaamheden aandachtig door.

* Laat de machine niet onbeheerd achter zonder eerst het contactslot uit te zetten, het sleuteltje eruit te halen en de handrem aan te trekken.

* Zet het contactslot uit voordat u de borstels gaat vervangen of voordat u een van de panelen wilt openen.

* Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat hoofdhaar, sieraden of loshangende kleding in de bewegende delen van de machine

verstrikt raken.

BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

FORM NO. 56041692 - 5


WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

GLOEIBOUGIE

KLAXON

LICHTSCHAKELAAR

WERKLICHTSCHAKELAAR

HEFINRICHTING

HOOFDBORSTEL

HEFINRICHTING

LINKER ZIJBORSTEL

SMOORKLEPBEDIENING

GAS/LP

DIESEL

MOTORLAMPJE

HENDEL VOOR STORTEN/

TERUG CAN DE VERZAMELBAK

HENDEL VOOR HEFINRICHTING

VERZAMELBAK/ZIJBORSTEL

AFBEELDING 2

6 - FORM NO. 56041692

STROOMONDERBREKERS

PARKEERREM

WATERTEMPERATUURMETER

URENTELLER

BRANDSTOFMETER

OLIEDRUKMETER

SPANNINGSMETER

BORSTEL -

EN VENTRILATORSCHAKELAAR

SCHUDDERMOTORSCHAKELAAR

HEFINRICHTING RECHTER ZIJBORSTEL

NAT - VEGENOMLOOPSCHAKELAAR

CONTACTSCHAKELAAR

RICHTINGAANWIJZERS

VOETREM

MET SLEUTEL

ACCELERATIE -en RICHTINGSPEDAAL

ACHTERUITRIJALARM

STOELAFSTELLING

WATERTEMPERATUURMETER Zie afbeelding 2

De watertemperatuurmeter bevindt zich op het instrumentenpaneel links van de brandstofmeter. De meter wordt geactiveerd door een

zender in de motor. De meter geeft de watertemperatuur van de motor in °F aan.

URENTELLER Zie afbeelding 2

De urenteller bevindt zich op het instrumentenpaneel. De teller wordt geactiveerd wanneer het contactslot in de “ONTST/AAN”-stand

wordt gezet. De teller geeft de werkelijke “loop”-tijd van de veegmachine aan. De teller kan worden gebruikt om te bepalen wanneer

er onderhoud aan de veegmachine moet worden uitgevoerd.

BRANDSTOFMETER Zie afbeelding 2

De brandstofmeter bevindt zich tussen de watertemperatuurmeter en de spanningsmeter op het instrumentenpaneel en geeft het

brandstofpeil in de tank aan.

OLIEDRUKMETER Zie afbeelding 2

De oliedrukmeter bevindt zich op het instrumentenpaneel rechts van de urenteller. De meter is mechanisch en wordt geactiveerd door

een zender in de motor. De meter geeft de oliedruk in psi aan..

SPANNINGSMETER Zie afbeelding 2

De spanningsmeter bevindt zich op het bedieningspaneel links van de brandstofmeter. De meter geeft de lading of ontlading van de

accu aan. Wanneer de sleutel in de accessoirestand is, geeft de meter ong. 12 volt aan. De meter geeft ongeveer 13 tot 14,5 volt aan

wanneer de motor draait. Dit duidt aan dat de dynamo naar behoren functioneert.

American-Lincoln Technology

3366XP


WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

BORSTEL- EN VENTILATORSCHAKELAAR Zie afbeelding 2

De borstel- en ventilatorschakelaar bevindt zich links van de rechter zijborstelhendel. Deze schakelaar levert stroom aan de borstel en

het vacuümventilatorsysteem. Er is een aan- en een uitstand.

SCHUDDERMOTORSCHAKELAAR Zie afbeelding 2

De schuddermotorschakelaar bevindt zich onder de borstel- en ventilatorschakelaar. Dit is een korstondige schakelaar die de

fi lterschuddermotoren activeert. Houd de schakelaar 20 tot 30 seocnden ingedrukt om de schuddermotoren in te schakelen.

Wanneer de schuddermotoren zijn ingeschakeld, stoppen de borstels en de waaierventilator. De schuddermotoren werken alleen

als de verzamelbak ind e “VEGEN’-stand is. De shcakelaar is niet op het bedieningspaneel als de machine is uitgerust met de CDCstofbeheerfi

lteroptie..

INTERVAL SCHUDDERMOTORSCHAKELAAR (OPTIE) Zie afbeelding 2

Deze schuddermotorschakelaar bevindt zich onder de borstel- en ventilatorschakelaar. Dit is een kortstondige schakelaar die de

fi lterschuddermotoren inschakelt 20 tot 30 seconden nadat hij is ingedrukt. Wanneer de schuddermotoren zijn ingeschakeld, stoppen

de borstels en de waaierventilator. De schuddermotoren werken uitsluitend als de verzamelbak in de “VEGEN”-stand is.

PEILGLAS HYDRAULISCHE VLOEISTOF Zie afbeelding 3

Het peilglas bevindt zich op de zijkant van het hydraulische oliereservoir.

Het peilglas geeft het peil van de hydraulische olie in het reservoir aan.

Het vloeistofpeil moet zichtbaar zijn in het peilglas wanneer de verzamelbak in de omlaagstand is. Als het peilglas helemaal vol is, is

er teveel vloeistof in het reservoir.

American-Lincoln Technology

3366XP

PEILGLAS

HYDRAULISCHE VLOEISTOF

AFBEELDING 3

FORM NO. 56041692 - 7


WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

OMHOOG

OMLAAG

8 - FORM NO. 56041692

HEFINRICHTING

RECHTER

ZIJBORSTEL

AFBEELDING 4 AFBEELDING 5

HEFINRICHTING EN VERMOGENSREGELING RECHTER ZIJBORSTEL Zie afbeelding 4

De hefi nrichting en vermogensregeling van de rechter zijborstel bevindt zich op de rechterkant van het instrumentenpaneel. Om

de zijborstel omhoog te brengen en te stoppen, grijpt u de hendel vast en duwt u deze naar de spergroef die aangegeven is met

“OMHOOG”. Om de zijborstel omlaag te brengen, grijpt u de hendel vast en duwt u deze omhoog en naar links, weg bij de spergroef

vandaan. Laat de hendel zakken totdat deze bij de “OMLAAG”markering rust. De borstel begint automatisch te draaien terwijl

deze naar beneden wordt gebracht. Om de zijborstels “AAN” te doen, duwt u de hendel voor de hefi nrichting van de verzamelbak/

zijborstelhendel naar de “AAN”-stand (Zie afbeelding 9).

CONTACTSCHAKELAAR MET SLEUTEL Zie afbeelding 5

De contactschakelaar met sleutel bevindt zich rechts van de stuurkolom op het instrumentenpaneel. Er zijn vier standen.

1. De sleutel naar de middenstand (UIT) draaien, schakelt de motor uit. De volgende zaken kunnen in de “UIT”-stand worden

geactiveerd: kladxon, fi lterschuddermotoren,

2. Wanneer de sleutel in de “IGN/ON” positie rechts wordt gezet, worden de volgende items geactiveerd (de motor zal echter NIET

worden gestart).

a. Claxon

b. Opties Lichten

c. Richtingaanwijzers

d. Meters instrumentenbord

3. Door de sleutel helemaal naar rechts naar de “START”-stand te draaien, wordt de motor gestart. Deze stand is een kortstondige

stand. De sleutel keert terug naar de “ONTST/AAN”-stand als hij wordt losgelaten.

NAT-VEGENOMLOOPSCHAKELAAR Zie afbeelding 2

De nat-vegenomloopschakelaar bevindt zich rechts van het stuurwiel onder de schuddermotorschakelaar. Als de schakelaar

wordt geactiveerd, wordt de vacuümmotor uitgeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de stoffi lters worden beschadigd door de

wateropnemer opvegen van water.

American-Lincoln Technology

3366XP


VOETREM

American-Lincoln Technology

3366XP

VRIJ

WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

ACHTERUI

AFBEELDING 6 AFBEELDING 7

VRIJ

VOORUIT

RICHTINGAANWIJZERS - KNIPPERLICHTINSTALLATIE (OPTIES) Zie afbeelding 2

De richtingaanwijzeroptie bevindt zich op de stuurkolom en werkt net als die van een auto, naar voren voor rechtsaf en naar achteren

voor linksaf. De knipperlichtinstallatie wordt geactiveerd wanneer de hendel van de richtingaanwijzer naar buiten wordt getrokken.

VOETREM Zie afbeelding 6

Het rempedaal bevindt zich rechts van de stuurkolom op de vloer van het bestuurdercompartiment. De voetrem op de voorwielen is

een mechanisch systeem dat door het rempedaal ingeschakeld wordt..

ACCELERATIE- en RICHTINGSPEDAAL Zie afbeelding 7

Het acceleratie- en richtingspedaal bevindt zich op de vloer van de bedienersruimte rechts van het rempedaal. Het acceleratie- en

richtingspedaal bestuurt de richting en de rijsnelheid van de machine

1. Pas voetdruk toe op de bovenste helft van het pedaal. De machine gaat vooruit.

2. Verhoog de voetdruk op het bovenste deel van het pedaal om de voorwaartse snelheid te vergroten.

3. Pas voetdruk toe op de onderste helft van het pedaal. De machine gaat achteruit.

4. Verhoog de voetdruk op het onderste deel van het pedaal om de achterwaartse snelheid te vergroten.

5. Pas lichte druk toe op het tegenoverliggende deel van het accelereatie- en richtingspedaal om te stoppen. Als de machine

vooruit gaat, past u lichte druk toe op het onderste deel van het pedaal. Als de machine achteruit gaat, past u lichte druk op het

bovenste deel van het pedaal toe..

ACHTERUITRIJALARM (OPTIE) Zie afbeelding 2

Het achteruitrijalarm wordt bediend met een schakelaar die zich onder het onderste deel van het acceleratie- en richtingspedaal

bevindt. Het alarm maakt een luid, hoorbaar geluid wanneer de machine achteruit wordt gereden.

STOELAFSTELLING Zie afbeelding 2

Deze hendel bevindt zich aan de rechterkant van de stoel. Met deze hendel kan de stoel naar voren of naar achteren worden

afgesteld.

FORM NO. 56041692 - 9


WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

VERGRENDELT

AFBEELDING 8

10 - FORM NO. 56041692

PARKEERREM

PARKEERREM Zie afbeelding 8

De hendel van de parkeerrem bevindt zich in de linkerkant van de vloer

van het

bestuurderscompartiment. Deze hendel “vergrendelt” het rempedaal in de

omlaagstand wanneer hij omhoog getrokken wordt.

STROOMONDERBREKERS Zie afbeelding 2 / 8a

De stroomonderbrekers bevinden zich links van het stuurwiel. Wanneer een stroombreker naar buiten “springt” is dat een indicatie

van een elektrisch probleem dat gecorrigeerd moet worden voordat de stroomonderbreker opnieuw kan worden ingesteld.

Er kunnen maximaal zeven stroomonderbrekers in de rij zijn. Ze regelen de volgende circuits, te beginnen met nummer 1 links:

CB-1 = Filterschuddermotoren

CB-2 = Klaxon

CB-3 = Startmotorrelais

CB-4 = Ontsteking

CB-5 = Accessoire

CB-6 = Opties

CB-7 = Cabineopties

GLOEIBOUGIE – DIESEL (Zie Figuur 8a)

1 2 3 4 5 6 7

AFBEELDING 8a

WAARSCHUWING

Het advies wordt gegeven dat onder geen enkele omstandigheid ether of een ander niet-goedgekeurd startmiddel wordt

gebruikt tegelijkertijd met de gloeibougies.

De volgende procedure moet worden uitgevoerd om de gloeibougies te gebruiken.

1. Druk vóór het gebruik van de startmotor ongeveer 20 tot 30 seconden op de “GLOEIBOUGIE”-knop.

2. Schakel terwijl u de “GLOEIBOUGIE”-knop nog ingedrukt houdt de startmotor in totdat de motor start.

3. Blij de “GLOEIBOUGIE”-knop nog een paar seconden ingedrukt houden nadat de motor gestart is totdat de motor gelijkmatig

draait.

4. Als de motor niet start, de startmotor uitschakelen, maar de “GLOEIBOUGIE”-knop nog 10 tot 15 seconden langer ingedrukt

houden. Wanneer u de motor nogmaals probeert te starten, de gloeibougies onder stroom houden tijdens het starten en een

paar seconden nadat de motor gestart is, totdat de motor gelijkmatig draait.

American-Lincoln Technology

3366XP


HENDEL VOOR

HEFEINRICHTING

VERZAMELBAK

HEFINRICHTING HEFINRICHTING

LINKER ZIJBORSTEL HOOFDBORSTEL

AFBEELDING 9

OMHOOG OMHOOG

OMHOOG OMHOOG

VEGEN VEGEN

OMLAAG OMLAAG

ZWEVEN ZWEVEN

GASKLEP-

SCHAKELAAR

SMOOR-

SYMBOOL

MOTORLAMPJE

!

MOTORLAMPJE-

SYMBOOL

OMLAAG

OMHOOG

AFBEELDING 10 AFBEELDING 10a

American-Lincoln Technology

3366XP

STORTEN

TERUG

HENDEL VOOR

STORTEN/TERUG

VAN DE VERZAMELBAK

HEFINRICHTING HEFINRICHTING

LINKER ZIJBORSTEL HOOFDBORSTEL

GASHENDEL

SMOOR-

SYMBOOL

WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

HENDEL VOOR HEFINRICHTING VERZAMELBAK/ZIJBORSTEL Zie

afbeelding 9

De hendel voor de hefi nrichting van de verzamelbak/zijborstel bevindt zich

aan de linkerkant van het bestuurderscompartiment. De hendel is een

regelaar met drie standen die de hefi nrichting van de verzamelbak, de

zijborstel en de optionele linker zijborstel bediend.

OPMERKING

De hendel voor de hefi nrichting van de verzamelbak werkt niet totdat

de verzamelbak bij het lichaam van de veegmachine is weggedraaid.

De hendel is naar het midden veerbelast vanuit de achterste stand. De

middenstand schakelt de zijborstel (-borstels) UIT en is de VASTHOUDstand

bij het leegstorten van de verzamelbak. De hendel is gedetoneerd

in de voorste stand. Breng de hendel naar voren om de zijborstel AAN te

zetten wanneer u aan het vegen bent of om de verzamelbak OMLAAG

te brengen wanneer u de verzamelbak leegstort. Breng de hendel naar

achteren om de verzamelbak OMHOOG te brengen tijdens het storten.

Laat de hendel los wanneer de verzamelbak op de gewenste hoogte is. De

hendel gaat naar de middelste VASTHOUD-stand terug.

HENDEL VOOR STORTEN/TERUG VAN DE VERZAMELBAK Zie afbeelding 9

De hendel storten/terug van de verzamelbak bevindt zich links van het bestuurdercompartiment. De hendel is een regelaar met twee standen die

het stortsysteem van de verzamelbak bestuurt. De hendel is veerbelast naar de middenstand, waardoor de draaiing van de verzamelbak wordt

“GESTOPT”. Breng de hendel naar voren naar de stortstand en houd hem vast om de verzamelbak te draaien. Laat de hendel los wanneer de

verzamelbak de gewenste stand bereikt. Breng de hendel terug naar de TERUG-stand om de verzamelbak na het storten op zijn plaats terug

te brengen. De verzamelbak draait terug en zakt omlaag naar de zitstand. Laat de hendel los wanneer de verzamelbak in het lichaam van de

veegmachine gezet is.

WAARSCHUWING

De motor nooit uitzetten als de verzamelbak in de omhoogstand is.

SMOORKLEPBEDIENING Zie afbeelding 10 / 10a

De smoorklepbediening bevindt zich op de console aan de linkerkant. Gas- en LPG-apparatuur hebben een smoorschakelaar. Dieselversies hebben

een hendel. Beide hebben 3 snelheden, IDLE (stationair), 1 en 2. Grijp de hendel en duw hem omhoog en naar rechts in de gewenste inkeping om

de diesel te bedienen. Om langzamer stationair te draaien, grijpt u de hendel en drukt u hem omhoog en naar links (van beide inkepingen vandaan).

Laat de hendel zakken totdat deze onder op de gleuf rust. Bij de benzine-/LPG-schakelaar is de onderste positie stationair, de bovenste positie is

het hoogste toerental (2450 toeren “geen belasting”) en de middelste stand is de lagere snelheid (2050 toeren “geen belasting”). Het toerental bij

“Belasting” (bezems en/of borstels en/of stofbestrijding in werking) en “Geen belasting” (bezems, borstels en stofbestrijding uit) zijn hetzelfde voor

benzine- en LPG-apparatuur; er is een kleine daling bij het toerental tussen “Belasting” en “Geen belasting” bij diesels. Zet de gashendel altijd op

stationair voordat u de sleutel omdraait om de motor af te zetten.

MACHINE TOERENTAL

STATIONAIR “GEEN BELASTING”

VEGER/ Gas/LPG 950 2050

SCHROBBER

(1 snelheid)

Diesel 950 2150

VEGER Gas/LPG 1st 950 2050

(2 snelheidsniveaus) 2nd 950 2450

Diesel 1st 950 2150

2nd 950 2550

FORM NO. 56041692 - 11


WERKING VAN DE BEDIENINGEN EN METERS

MOTORLAMPJE (alleen gas en LP) Zie afbeelding 10a

Het motorlampje dat waarschuwt als de motor gecontroleerd dient te worden, bevindt zich op de console aan de linkerkant. Als

het lampje aangaat, betekent dit dat er een probleem met de motor is. Activeer de schakelaar op/bij de luchtreinigingsbeugel in

de motorruimte en tel het aantal keren dat het paneellampje fl ikkert. Ga vervolgens naar de pagina waarop de codes voor het

motorlampje worden beschreven aan het einde van dit hoofdstuk om het probleem te bepalen. Zie Hoofdstuk 7 van de GM

Handleiding Motoronderhoud voor informatie over de diagnose van het probleem.

HEFINRICHTING EN VERMOGENSREGELAAR LINKER ZIJBORSTEL (OPTIE) Zie afbeelding 10

De regelaar van de hefi nrichting van de linker zijborstel bevindt zich op de linkerkant van het instrumentenpaneel. Om de zijborstel

omhoog te brengen en te stoppen, pakt u de hendel vast en duwt u deze naar de spergroef aangeduid met “OMHOOG”. Om de

zijborstel te laten zakken, pakt u de hendel vast en duwt u deze naar rechts omhoog, bij de spergroef vandaan. Laat de hendel

zakken dat deze bij de aanduiding “OMLAAG” rust. Om de zijborstels “AAN” te zetten, brengt u de hendel naar voren, naar de “AAN”stand.

HEFINRICHTING HOOFDBORSTEL Zie afbeelding 10

De regelaar van de hefi nrichting van de hoofdborstel bevindt zich links van de bestuurdersstoel. Om de hoofdborstel omlaag te

brengen, pakt u de hendel vast en duwt u deze omhoog en naar links uit de spergroef. Verplaats de hendel naar beneden naar de

eerste of tweede groef in de lange sleuf. De eerste groef, “VEGEN”, is voor normaal vegen (veegpatronen van 5 tot 8 cm). De tweede

groef, “ZWEVEN”, is voor zwaar vegen

(veegpatroon van 10 tot 13 cm). Om de hoofdborstel omhoog te brengen, duwt u de hendel naar boven en schuift hem in de

spergroef in de “OMHOOG”-stand. U kunt de hoofdborstel in zowel de “VEGEN”- als de “ZWEVEN”-stand gebruiken. De “VEGEN”stand

moet echter gebruikt worden voor normaal vegen en heeft een langere levensduur van de borstel tot gevolg. De “ZWEVEN”stand

mag uitsluitend gebruikt worden wanneer u extreem ongelijke oppervlakken veeg..

WERKLICHTSCHAKELAAR - (OPTIES)

De werklichtschakelaar bevindt zich onder lichtschakelaar links van het stuurwiel. Hiermee kan de bediener het werklicht achter

bedienen wanneer de koplampen aan zijn.

LICHTSCHAKELAAR - (OPTIES)

De lichtschakelaar bevindt zich onder klaxon links van het stuurwiel. De schakelaar bedient de verschillende verlichtingsopties die

voor deze machine verkrijgbaar zijn, zoals:

* Koplampen

* Achterlichten

* Zijborstelverlichting

* Instrumentverlichting

Alle meters, met uitzondering van de urenteller, hebben een optionele interne instrumentverlichting.

KLAXON

De knop voor de klaxon bevindt zich links van de stuurkolom. De klaxon is altijd onder stroom. Druk op de knop om te toeteren.

CABINE - (OPTIES) - NIET AFGEBEELD

Er is een cabine voor deze machine verkrijgbaar samen met een aantal opties “uitsluitend voor cabine”:

* Verwarming

* Ruitenwissers

* Ontdooierventilator

* Binnenverlichtingdrukegeling

LAGE OLIEDRUK-UITSCHAKELING

De motor is uitgerust met een lage oliedruk-uitschakeling. als de oliedruk van de motor te laag wordt, wordt de motor uitgeschakeld.

Olie bijvullen totdat de olie tot het juiste peil is gebracht.

12 - FORM NO. 56041692

American-Lincoln Technology

3366XP


OPMERKING

Voer vóór het starten van de motor deze controles uit:

CONTROLELIJST VÓÓR HET STARTEN

1. Maak het luchtfi lterelement van de motor schoon telkens wanneer dit noodzakelijk blijkt.

2. Controleer het oliepeil van de motor.

3. Controleer het koelvloeistofniveau in de radiator.

4. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof.

5. Controleer het brandstofpeil.

6. Controleer alle systemen op lekkage.

7. Controleer dat de remmen en bedieningen goed werken.

8. Controleer de borstelpatronen

ALVORENS DE MOTOR TE STARTEN

1. Schakel de parkeerrem in.

2. Zorg ervoor dat alle bedieningen in de “Uit”-stand zijn.

DE MOTOR STARTEN

1. Overtuig u ervan dat het gas- en richtingspedaal in de vrije stand is.

2. Draai de sleutel naar de “Aan”-stand en houd hem daar totdat de motor start.

3. Als de motor niet start nadat de bovenstaande procedures zijn uitgevoerd, raadpleeg dan het hoofdstuk

Motorhandleiding.

American-Lincoln Technology

3366XP

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING

Wanneer de machine in temperaturen onder het vriespunt is gestald, de motor op niet meer dan 1/2 toeren laten draaien

terwijl de machine 5 tot 10 minuten stilstaaqt om de motor en de hydraulische olie op te warmen.

CONTROLELIJST VOOR NA HET STARTEN (motor draait)

1. Zorg ervoor dat de hoofd- en zijbezems geen vuil bevatten dat hun rotatie en opnamecapaciteit zou kunnen belemmeren.

OPMERKING: Draag steeds handbescherming wanneer u vuil van bezems en/of borstels verwijdert.

2. Controleer de zuigmonden om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd zijn en dat ze de grond raken.

MET DE VEEGMACHINE VEGEN

1. Overtuig u ervan dat de parkeerrem is uitgeschakeld.

2. Laat de zij- en hoofdborstel naar de vloer zakken. (De regelaar van de hoofdborstel kan in hetzij de “ZWEVEN”- of de “VEGEN”stand

worden gezet. (Zie afbeelding 10).

3. Zet de borstelventilatorschakelaar aan.

4. Trek de smoorklep van de motor naar de “OMHOOG”-stand. (De motor moet altijd op volle geregelde toeren draaien tijdens het

vegen om voor aanbevolen borstelsnelheid en stofbeheer te zorgen).

5. Duw het richtingspedaal naar voren om de machine in beweging te brengen.

6. Varieer de druk van uw voet op het richtingspedaal om de gewenste rijsnelheid te bereiken.

DE VEEGMACHINE STOPPEN

1. Laat het richtingspedaal naar de vrije (midden-) stand terugkeren. (Het pedaal gaat automatisch naar de vrije stand terug

wanneer u uw voet van het pedaal haalt.) DRUK VOOR NORMAAL BEDRIJF HETE RICHTINGSPEDAAL MET UW HIEL IN DE

VRIJE STAND.

2. Druk de voetrem in.

3. Zet de borstelventilatorschakelaar uit.

4. Zet de borstelregelaars (zij- en hoofd-) in de “OMHOOG”-stand.

5. Duw de smoorklep van de motor naar beneden. Draai de sleutel naar de “UIT”-stand.

6. Schakel de parkeerrem in.

FORM NO. 56041692 - 13


GEBRUIKSAANWIJZING

14 - FORM NO. 56041692

ZIJPADEN

HOOFDPAD

ZIJPADEN

AFBEELDING 11

WAARSCHUWING

Maak geen scherpe stuurbewegingen wanneer de machine in beweging is. De machine is erg

gevoelig voor bewegingen van het stuurwiel. Vermijd plotse zwenkingen.

Schrob in rechte banen. Bots niet tegen palen of stijlen. Schuur niet met de zijkant van de machine tegen andere

voorwerpen.

Duw het vooruit- en achteruitpedaal nooit volledig in wanneer de machine in beweging is. Dit is hetzelfde als starten in hoge

versnelling en zal de motor en het aandrijfsysteem overmatig belasten.

1. Plan uw schoonmaakroute vooraf. Tracht lange trajecten uit te stippelen waarbij u zo weinig mogelijk moet stoppen en weer

starten. Veeg vuil uit smalle gangpaden eerst in de hoofdgang. Maak een volledige verdieping of afdeling in één keer schoon.

2. Ruim grote stukken afval op voordat u gaat vegen.

3. Laat de veeg- en schrobbanen elkaar enkele centimeters overlappen. Hiermee voorkomt u dat er niet schoongemaakte plekken

achterblijven.

4. Maak geen scherpe stuurbewegingen wanneer de machine in beweging is. De machine is erg gevoelig voor bewegingen van

het stuurwiel – dus vermijd plotse zwenkingen.

5. Tracht zo recht mogelijke banen te volgen. Probeer niet tegen palen aan te rijden of met de zijkant van de machine langs

objecten te schuren.

6. Druk het vooruit- en achteruitpedaal nooit direct volledig in wanneer u de machine in beweging zet. Dit is hetzelfde als starten in

hoge versnelling en zal de motor en het aandrijfsysteem nodeloos overbelasten.

7. Laat de machine steeds warmlopen voordat u gaat werken in koude omgevingen.

8. Draai de hoofdbezem regelmatig om, om te vermijden dat de borstelharen zich na verloop van tijd in één richting gaan buigen.

OPMERKING

Vervang de bezem wanneer de haren tot een lengte van 8 cm (3 inch) versleten zijn. Vervang de schijfborstels wanneer

de borstelharen tot een lengte van 1,3 cm (1/2 inch) versleten zijn. Vervang de wissers van de zuigmond wanneer al de

bruikbare randen afgesleten zijn en ze niet meer naar behoren wissen.

American-Lincoln Technology

3366XP


OPMERKING

Voer na het stoppen van de motor deze controles uit.

CONTROLELIJST NA HET VEGEN

1. Maak de verzamelbak schoon.

2. Controleer de veegborstels op slijtage of schade.

3. Controleer alle spatlappen op slijtage, schade en afstelling.

4. Vul de brandstoftank.

WAARSCHUWING

De benzinetank bevindt zich achter de bestuurdersstoel. Pas op dat u zich niet vergist tussen het hydraulisch reservoir en

de benzinetank.

5. Controleer alle systemen op lekken.

LØFT AF

SKIDTKASSE

American-Lincoln Technology

3366XP

TØMNING AF

SKIDTKASSE

AFBEELDING 11a

DE AFVALVERZAMELBAK LEGEN

1. Zet de smoorklep van de motor op de volle toeren-stand.

2. Duw de draaien- en stortenhendel van de verzamelbank naar de “STORTEN”-stand. De verzamelbak begint te draaien.

3. Nadat de draaisnelheid van de verzamelbak verdubbelt, werkt de hefhendel van de verzamelbak. Breng de verzamelbak naar

de gewenste hoogte (MINIMAAL 20 cm HEFFEN VEREIST) door de hefhendel van de verzamelbak naar achteren naar de

“HEFFEN”-stand te trekken.

4. Drive forward 12 to 18 inches slowly with the hopper up before completing the dump cycle.

5. Duw de draaien- en stortenhendel naar de “STORTEN”-stand om de stortcyclus af te maken.

6. Rij langzaam met de verzamelbak omhoog 30 tot 46 cm achteruit om bij de container vandaan te gaan voordat u de verzamelbak

laat zakken.

7. Trek de draaien- en stortenhendel van de verzamelbak naar de “TERUG”-stand en de verzamelbak draait en zakt automatisch

naar de juiste stand terug.

WAARSCHUWING

Schakel de motor nooit uit wanneer de verzamelbak in de omhoogstand is.

GEBRUIKSAANWIJZING

FORM NO. 56041692 - 15


GEBRUIKSAANWIJZING

16 - FORM NO. 56041692

PUMPEN

AF KØR

FORAN PÅ MASKINEN

AFBEELDING 12

SLÆBESTANGEN

SLEEPINSTRUCTIES

1. Zoek de sleepregelasverlenging zoals in afbeelding 12 getoond. De

sleepregelas bevindt zich onder de pomp.

2. Om het hydraulische circuit naar de wielaandrijfmotor te openen de as

90° draaien.

3. Draai de as 90° naar de oorspronkelijke stand na het slepen.

STOFFILTERS

Het fi lterpaneel kan periodiek uit de verzamelbak verwijderd worden en met perslucht worden schoon geblazen (niet hoger dan 100

psi) of met water en zeep worden schoongemaakt. (Probeer geen fi lterpanelen te gebruiken die niet helemaal droog zijn.)

HET STOFBEHEERSYSTEEM

Het in de afvalverzamelbak ingebouwde schotsysteem is ontworpen om stof in de lucht tot een minimum te beperken terwijl de

machine aan het vegen is.

De afval die opgeveegd wordt, wordt in de verzamelbak gegooid. De waaiervacuümventilator trekt het lichtere stof omhoog en door

een schotsysteem. De voorreinigingsspatlap scheidt de zwaardere deeltjes naar een ruimtre onder de fi lter. De lichtere stofdeeltjes

worden door de stoffi lter opgevangen. Hierdoor blijft de stoffi lter schoner en hoeft niet zo vaak geschud te worden om de stof te

verwijderen. Wanneer de stoffi lter verstopt raakt, moet de fi lterschudderschakelaar worden ingedrukt om de stofschuddercyclus te

beginnen. Dit verlengt de levensduur van de fi lter.

OPMERKING

De hoofdborstel en waaierventilator worden automatisch uitgeschakeld wanneer de schuddermotor door de cyclus gaat.

AFBEELDING 13

American-Lincoln Technology

3366XP


AANDRIJFNAAF

RECHTS, DEUR

BORSTELRUIMTE

American-Lincoln Technology

3366XP

AFBEELDING 14

HOOFBORSTEL

DRAAGROLARM

ALGEMEEN MACHINEONDERHOUD

BORGBOUT

DE HOOFDBORSTEL VERVANGEN

Vervang de hoofdborstel wanneer de borstelharen tot minder dan 5 cm zijn afgesleten.

1. Open de linker deur van de borstelruimte.

2. Zet de hoofdborstelbediening in de “VEGEN”-stand.

3. Verwijder de borgbout (Zie afbeelding 14).

4. Verwijder de draagrolarm.

5. Verwijder de hoofdborstel en gooi deze weg.

6. Zet een nieuwe borstel in de borstelruimte.

7. Draai de nieuwe borstel naar rechts op de aandrijfnaaf totdat deze in de borsteluitsteeksels van de aandrijfnaaf grijpt.

8. Zet de draagrolarm weer terug op zijn plaats.

9. Zet de borgbout weer terug en draai hem vast.

10. Sluit de deur van de borstelruimte.

11. Start de motor.

12. Zet de borstelhendel in de “VEGEN”-stand.

13. Laat de borstel 30 seconden op één plaats vegen.

14. Zet de borstelhendel in de “OMHOOG”-stand.

15. Rij de machine achteruit bij de testplek weg.

16. Inspecteer de plek waar de borstel heeft geveegd om het aanrakingsvlak van de borstelharen met de vloer te bekijken. Het

aanrakingsvlak van de borstelharen met de vloer moet ongeveer 5 tot 8 cm breed zijn.

WATERPASAFSTELLING VAN DE HOOFDBORSTEL

Het niveau van de hoofdborstel is bij de fabriek ingesteld en hoeft niet opnieuw afgesteld te worden. Als de hoofdborstel echter niet

meer waterpas is en het aanrakingsvlak van de borstelharen met de vloer is niet meer een gelijkmatige 5 tot 8 cm breed, moet het

hefframe van de borstelarm afgesteld worden. Het frame wordt ondersteund door twee fl enslagers. Deze lagers bevinden zich in de

borsteldeuren. De slotschroeven op de twee eindfl enzen moeten worden losgedraaid. Het frame kan dan waterpas worden gemaakt

en de bouten weer vastgedraaid.

FORM NO. 56041692 - 17


ALGEMEEN MACHINEONDERHOUD

1/16"

HET SLIJTAGEPATROON VAN DE HOOFDBORSTEL BIJSTELLEN

Wanneer de borstelharen van de borstel beginnen te slijten, kunnen de volgende veranderingen worden gemaakt om het veegpatroon

op 5 cm te houden.

1. Maak de vleugelmoer in het motorcompartiment los.

2. Zet de borstelhendel in de “Vegen”-stand en stel de koppelknop af om een borstelpatroon van 5 cm tot stand te brengen.

De koppelknop beweegt de verbindingsstang die het veegpatroon van de borstel voor slijtage afstelt.

3. Draai de vleugelmoer tegen de koppelknop vast.

HET NIVEAU VAN DE ZIJBORSTEL AFSTELLEN

Naarmate de zijborstel slijt, maakt u gewoon de twee slijtageafstelbouten los en schuift u de borstelmotor naar een zodanige plaats

dat de borstel de vloer met een hoek van 3 graden aanraakt wanneer deze omlaag wordt gebracht zoals in afbeelding 15.

DE ZIJBORSTEL VERVANGEN

Zet de hefhendel van de zijborstel in de “OMHOOG”-stand. Verwijder de borgschroef uit het midden van de onderkant van de

zijborstel. Verwijder de zijborstel. Breng het fl ensafstandstuk van de zijborstel en de schroeven naar de nieuwe zijborstel over. Breng

de nieuwe zijborstel op de as aan. Zet de borgschroef op zijnplaats en draai hem vast..

BORSTELSPATLAPPEN

De urethaan spatlappen kunnen gemakkelijk beschadigen en moeten regelmatig worden geïnspecteerd en in goede staat worden

gehouden. De zij- en verzamelbakspatlapen zijn verstelbaar en moeten gelijk met de vloer zijn. De achterspatlap moet 16 mm boven

de vloer gehouden worden. Alle spatlappen moeten worden vervangen wanneer ze dermate versleten of beschadigd zijn dat ze hun

normale functie niet meer kunnen uitvoeren.

18 - FORM NO. 56041692

MAAK DE SPATLAP

GELIJK MET DE DEUR

AFBEELDING 15

American-Lincoln Technology

3366XP


REGULATEUR EN

CHOKEVERBINDING

NR. 10 OLIE

NR. 10 OLIE

WARTELLAGER VAN

HET AANDRIJFWIEL

American-Lincoln Technology

3366XP

NR. 10 OLIE

AFBEELDING 16

ALGEMEEN MACHINEONDERHOUD

SMOORKLEPKABEL

NR. 10 OLIE

DRAAPUNTEN VAN

HET STORTSYSTEM

VOORWIELLAGERS

DOORSMEREN

Voer de volgende smeerprocedures uit na elke 50 bedrijfsuren:

1. Smeer de draaipunten van het stortsystem met een goed vet voor meerdere doeleinden. Voer de volgende smeerprocedures uit

na elke 100 bedrijfsuren.

2. Smeer de wartellager van het aandrijfwiel en de voorwiellagers met een goed vet voor meerderedoeleinden.

3. De stuurinrichting heeft een vetnippel die zich op het voorste deel van het stuurhuis bevindt. Gebruik E.P. lithiumvet om de

stuurinrichting door de vetnippel te smeren.

4. Smeer alle andere bewegende verbindingen van de machine met nr. 10 olie.

5. Smeere de klemeinden van de smoorklepkabel met NAPA #765-1363 of equivalent anti-vastloop smeermiddel.

FORM NO. 56041692 - 19


ALGEMEEN MACHINEONDERHOUD

12,

34

14

4,13,29

31

25

3,36,37,38

15

25

9

20 - FORM NO. 56041692

20,

21

30,

31

2,

30

8 25

33

22 5

25

10

24

11,

28

6,

18

27

16,35

1,7,19

25

25 23,

26

6

16,35

American-Lincoln Technology

3366XP


ALGEMEEN MACHINEONDERHOUD

NA ELKE 8 UUR of DAGELIJKS bedrijf controleren en zo nodig reinigen/afstellen:

1. De paneelfi lter op schade controleren en reinigen.

2. Het oliepeil van de motor controleren

3. Het peil van de hydraulische vloeistof controleren

4. De koelribben van de radiator op verstopping controleren

5. Alle spatlappen op slijtage of schade controleren

6. De borstels op slijtage of schade controleren, zo nodig afstellen

7. De paneelfi lter (schone kant) op lekken controleren

8. Rempedaal en parkeerrem controleren

9. Controleer of u LPG ruikt bij de aansluitingen (LPG, Diesel)

10. De waterafscheider controleren (Diesel)

11. De stofkap van de motorluchtfi lter reinigen en de fi lter controleren

12. De hydraulische keerfi lter controleren

13. Het koelvloeistofpeil controleren

NA ELKE 50 UUR

14. De spanning van alle riemen controleren

15. Het elektrolytpeil in de accu controleren (als de accu niet onderhoudvrij is)

16. De draaipunten van het stortsysteem smeren

17. Alle hydraulische slangen op slijtage of sneeën controleren

18. De hoofdborstel omkeren (eind over eind)

19. Het paneelfi lter reinigen of vervangen

Het aanbevolen onderhoud van de motor uitvoeren (Zie de handleiding van de motor)

NA ELKE 100 UUR

20. De olie in het carter verversen.

21. De oliefi lter van de motor vervangen.

22. De wartellager van het aandrijfwiel smeren

23. De voorwiellagers smeren

24. Het stuurhuis smeeren

25. Alle bewegende verbindingen smeren.

26. De remblokken op slijtage en afstelling controleren.

27. De klemeinden van de smoorklepkabel met NAPA #765-1363 of equivalent anti-vastloop smeermiddel smeren.

Het aanbevolen onderhoud van de motor uitvoeren (Zie de handleiding van de motor)

NA ELKE 250 UUR

28. Het luchtfi lterelement van de motor vervangen

29. Het koelvloeistofsysteem van de radiator doorspoelen

30. De bougies verwijderen - reinigen of vervangen (LPG, Gasoline/Petrol)

31. De verdeler en punten controleren - onderhouden of vervangen (LPG, Gasoline/Petrol)

32. De regulateur en chokeverbinding reinigen en smeren (LPG, Gasoline/Petrol)

33. De brandstoffi lter vervangen

34. Het hydraulische keerfi lterelement vervangen

35. De koperen bussen en pennen op de verzamelbak en de hefarmen controleren

Het aanbevolen onderhoud van de motor uitvoeren (Zie de handleiding van de motor).

NA ELKE 500 UUR

36. Het hydraulische reservoir reinigen

37. De hydraulische inlaatzeef reinigen

38. De hydraulische vloeistof verversen

Het aanbevolen onderhoud van de motor uitvoeren (Zie de handleiding van de motor).

American-Lincoln Technology

3366XP

FORM NO. 56041692 - 21


22 - FORM NO. 56041692

TECHNISCHE GEGEVENS (op de machine geïnstalleerd en getest)

Type 3366XP LD Petrol 3366XP LD Diesel

3366XP VD Petrol 3366XP VD Diesel

Typenummer 579-548CE 579-551CE

579-546CE 579-550CE

Geluidsniveau (ISO 11201) dB (A) 92.3 92.3

Geluidsniveau (ISO 3744) dB (A) Lwa 112.1 Lwa 112.1

Totaal gewicht lbs/kg 3580 / 1624 3580 / 1624

3800 / 1724 3800 / 1724

Trilling bij bedieningspaneel (ISO 5349-1) m/s 2 0.93 m/s 2 0.93 m/s 2

Trilling bij bestuurdersplaats (EN 1032) m/s 2 0.54 m/s 2 0.54 m/s 2

Toegestane helling 21% (11.8°) 21% (11.8°)

American-Lincoln Technology

3366XP


Overenstemmelseserklaering Declaration de conformité Samsvarserklaering

Declaration of conformity Verklaring van overeenstemming Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija

Declaración de conformidad Vastavussertifikaat Osvědčení o shodě

Atbilstības deklarācija Deklaracja zgodności Certifikát súladu

Megfelelősségi nyilatkozat Försäkran om överensstämmelse

Certifikat o ustreznosti

Modell/ Modèle/ Model/ Malli/ Modelo/ Μοντέλο/ Modelo/ Modelis/Модель: Floor Treatment Machines

Type/ Tyyppi/ Tipo/ Τύπος/ Tüüp/ Tipas/ Tips/ Typ/ Típus/ Тип/ Tip: 6150, MVP60, 3366XP, 5730B, 7730B, 7750, 7760.

D Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden.

GB The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.

DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.

N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert I overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder.

E El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares.

I Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard.

EST Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega.

LV Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem.

CZ Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami.

SLO Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi.

F Je soussigné certifie que les modèles ci-dessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes.

NL Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards.

FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan.

S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder.

GR Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα.

P A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas.

LT Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų.

PL Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami I normami.

H Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre.

SK Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami.

EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349

EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN 60335-1, EN 60335-2-72

EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN 50366

EC Outdoor Noise Directive 2000/14/EC

EC Particulate Emissions

1.5.2007

Randy Rollins, Vice President Operations

American-Lincoln Nilfisk-Alto

14600 21st Avenue North Industrivej 1

Plymouth, MN 55447 USA 9560 Hadsund, Denmark

©Nilfisk-Advance Incorporated, 2007

.pas


14600 21 st Avenue North

Plymouth, MN 55447-3408

www.americanlincoln.com

Phone: 800-331-7692

Fax: 877-877-2586

©2007 American-Lincoln

More magazines by this user
Similar magazines