04.09.2013 Views

agenda kavb 2012.indd

agenda kavb 2012.indd

agenda kavb 2012.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Algemene Ledenvergadering KAVB<br />

Donderdag 20 december 2012<br />

Start vergadering om 15.00 uur<br />

Restaurant ‘De Nachtegaal’<br />

Heereweg 10, 2161 AG Lisse


Agenda<br />

1. Opening Algemene Ledenvergadering<br />

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 2011<br />

De notulen zijn te raadplegen op de besloten ledenpagina’s van de KAVB-website: www.<strong>kavb</strong>.nl<br />

3. Ingekomen stukken en mededelingen<br />

Het Activiteitenverslag 2012 wordt verspreid via BloembollenVisie in januari 2013.<br />

4. Ontwikkelingen vereniging, organisatie en Jaarplan activiteiten 2013<br />

Een nadere toelichting wordt gegeven bij enkele actuele ontwikkelingen binnen de vereniging en binnen<br />

de KAVB-organisatie. Verzocht wordt om goedkeuring van het jaarplan 2013 waarin op hoofdlijnen de<br />

activiteiten van de KAVB gepresenteerd worden en het nieuwe bestuursmodel (zie pagina 3).<br />

5. Financiële zaken KAVB<br />

Verzocht wordt om:<br />

- goedkeuring van de staat van baten en lasten 2011 (zie pagina 6)<br />

- goedkeuring van de balans per 31 december 2011 (zie pagina 4 en 5)<br />

- decharge van directie en bestuur inzake de jaarrekening en balans 2011 (zie pagina 7)<br />

- goedkeuring van de begroting 2013 (zie pagina 7)<br />

- goedkeuring van de contributieregeling 2013 (zie pagina 8)<br />

6. Sectorontwikkelingen<br />

Een nadere toelichting wordt gegeven bij de volgende actuele ontwikkelingen:<br />

- de financiering van gezamenlijke activiteiten<br />

- de vergoedingsregeling Ditylenchus dipsaci<br />

- modernisering Handelsreglement<br />

7. Benoeming Algemeen Voorzitter KAVB<br />

Inmiddels is de werving van een nieuwe algemeen voorzitter in gang gezet. Het Hoofdbestuur streeft naar<br />

invulling van de vacante positie per 1 april 2013. Het Hoofdbestuur doet hiervoor t.z.t. een voordracht aan<br />

de Algemene Ledenvergadering.<br />

8. Rondvraag<br />

Onderwerpen die in de rondvraag aan de orde worden gesteld, dienen bij voorkeur schriftelijk aan het<br />

bestuur te worden voorgelegd.<br />

9. Sluiting


Jaarplan KAVB 2013<br />

De KAVB zet zich in om belangen voor haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Daarom is de KAVB actief binnen de<br />

bloembollensector om met ondernemers en organisaties zaken gezamenlijk goed te organiseren en waar nodig te financieren.<br />

Om voor de bedrijven in de sector ruimte te creëren om te ondernemen is het ook noodzakelijk dat de KAVB midden<br />

in de maatschappij staat en daarmee in staat is om de politiek en de wet- en regelgeving te kunnen beïnvloeden. Het<br />

KAVB-bestuur heeft op basis van het vorig jaar gehouden ledenonderzoek besloten dat de KAVB zich de komende jaren in<br />

gaat zetten op vier speerpunten: kwaliteit, milieu, bedrijfsontwikkeling/ondernemerschap en imago. Daarnaast wordt continu<br />

gewerkt aan het verder optimaliseren van de werkorganisatie van de vereniging en de communicatie met de leden.<br />

Hieronder treft u een overzicht aan van de KAVB-inzet in 2013.<br />

Kwaliteit<br />

- Fytosanitaire belemmeringen aanpakken<br />

- Effectieve en efficiënte kwaliteitskeuring van bloembollen bevorderen<br />

- Aansturen en starten teelttechnisch onderzoek<br />

- Naamgeving nieuwe cultivars realiseren<br />

- Mogelijkheid bieden voor onafhankelijke beoordeling kwaliteit (Proef- en monstertuin)<br />

Milieu<br />

- Beïnvloeden van milieuwetgeving (gewasbescherming, mineralen, water)<br />

- Oplossen knelpunten gewasbeschermingsmiddelenpakket<br />

- Ruimte om te ondernemen (bedrijfsvestiging; beschikbaarheid grond, kapitaal en arbeid)<br />

- Energie-efficiency verbeteren, gebruik van andere energiebronnen stimuleren<br />

Bedrijfsontwikkeling / ondernemerschap<br />

- Versterken concurrentiepositie bedrijven<br />

- Verdere introductie en uitbouw van KAVB-Jong!<br />

- Maatschappelijk ondernemen bevorderen<br />

- Handelsreglement moderniseren<br />

- Op peil houden kennis & onderwijs<br />

- Logistiek en ICT optimaliseren<br />

- Beschikbaarheid arbeid stimuleren<br />

- Bloemenkeuringen organiseren<br />

Imago<br />

- Sector en de producten, nationaal en internationaal sterk neerzetten<br />

Vereniging en werkorganisatie<br />

- Bouwen en onderhouden van een effectief netwerk met leden,overheden en politiek<br />

- Maatwerk in communicatie naar KAVB-leden en omgeving<br />

- Kennis medewerkers KAVB verhogen<br />

- Aandacht voor opleiden/coachen bestuurders<br />

- KAVB positief neerzetten binnen en buiten de sector<br />

- Samenwerking op thema’s met collega-organisaties binnen en buiten de sector


Balans KAVB per 31 december 2011<br />

Activa 31-dec-11 31-dec-10<br />

Vaste activa € €<br />

Proef- en monstertuin 457.148 459.288<br />

Inventaris 30.268 50.616<br />

Onroerende zaken 1.274.367 1.308.127<br />

1.761.783 1.818.031<br />

Vlottende activa<br />

Vorderingen 378.641 556.395<br />

Liquide middelen 1.137.052 863.895<br />

Toelichting op de balans per 31 december 2011<br />

3.277.476 3.238.321<br />

Passiva<br />

Vermogen<br />

Niet-bestemde reserves<br />

- stand per 1 januari 2.009.054 2.093.629<br />

- resultaat boekjaar 49.000 34.275<br />

- toevoeging bestemde reserves -6.675 -60.250<br />

- bestemmingsfonds -66.011 -58.600<br />

1.985.368 2.009.054<br />

Bestemde reserves<br />

- produkt- en vakgroepen 181.411 183.806<br />

- Int. Registratie Autoriteit 27.243 26.799<br />

- jubileumreserve 0 3.350<br />

- bibliotheek 27.267 24.177<br />

- introductie nieuw bolgewas 41.180 41.180<br />

277.101 279.312<br />

Bestemmingsfonds kringen 71.172 111.299<br />

Voorzieningen 74.834 59.535<br />

Langlopende schulden 77.174 82.370<br />

Kortlopende schulden 791.827 696.751<br />

3.277.476 3.238.321<br />

Activa:<br />

De afname van de vaste activa houdt verband met de jaarlijkse afschrijvingen. De vorderingen bestaan voornamelijk uit op<br />

de balansdatum nog te ontvangen contributies over 2011 en nog te ontvangen projectsubsidies. Door afgelopen projecten<br />

sneller financieel af te ronden zijn de vorderingen op de balansdatum aanmerkelijk lager dan in 2010, mede hierdoor namen<br />

de liquide middelen toe.<br />

Passiva:<br />

Van het saldo over boekjaar 2011 (€ 49.000, zie staat van baten en lasten) is € 72.688 toegevoegd aan bestemde reserves en<br />

het bestemmingsfonds, waardoor de niet-bestemde reserve met € 23.688 af neemt. Het saldo van het bestemmingsfonds<br />

nam af door de uitkeringen aan de KAVB-kringen en LTO-Noord. De kortlopende schulden namen toe doordat er meer<br />

subsidie vooraf ontvangen werd.


Waarderingsgrondslagen voor de<br />

balans<br />

Materiële vaste activa<br />

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen<br />

de aanschafwaarde of vervaardigingkosten verminderd<br />

met de cumulatieve afschrijvingen en indien<br />

van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.<br />

De afschrijvingen worden gebaseerd op de<br />

geschatte economische levensduur en rekening<br />

houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen<br />

bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde<br />

of vervaardigingkosten. Er wordt afgeschreven<br />

vanaf het moment van ingebruikneming.<br />

Afschrijving<br />

Proef- en monstertuin 0 - 5%<br />

Onroerende zaken 0 - 2,5%<br />

Inventaris 10-33%<br />

Vorderingen<br />

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening<br />

wegens oninbaarheid in mindering gebracht.<br />

Voorzieningen<br />

Pensioen<br />

De in eigen beheer gehouden pensioenvoorziening<br />

is gebaseerd op actuarieel berekende gegevens<br />

tegen een rekenrente van 3%.<br />

Groot onderhoud<br />

De voorziening groot onderhoud wordt opgebouwd<br />

door jaarlijkse dotaties van een gedeelte van in de<br />

toekomst te maken kosten voor groot onderhoud.<br />

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend<br />

karakter.<br />

Schulden<br />

Een eventuele schuld aan personeel met betrekking<br />

tot verlofuren wordt niet op de balans verantwoord.<br />

Accountantsverklaring<br />

Grondslagen van waardering en<br />

resultaatbepaling KAVB<br />

Algemeen<br />

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs.<br />

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover<br />

niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden<br />

toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten<br />

worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar<br />

waarin ze voorzienbaar zijn.<br />

Activiteiten<br />

De activiteiten van de Koninklijke Algemeene Vereeniging<br />

voor Bloembollencultuur, gevestigd te Hillegom, bestaan<br />

voornamelijk uit belangenbehartiging, kennis- en informatievoorziening<br />

en dienstverlening ten behoeve van de bloembollensector.<br />

Grondslagen voor de resultaatbepaling<br />

Algemeen<br />

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde<br />

van de geleverde prestaties en verrichte diensten<br />

enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het<br />

jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.<br />

Baten<br />

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan leden in<br />

rekening gebrachte contributies, rente en de aan leden en derden<br />

in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen<br />

en diensten, exclusief omzetbelasting, alsmede ontvangen subsidies<br />

van derden. De subsidies die toegerekend worden aan de<br />

activiteiten van de vereniging worden verantwoord als baten<br />

voor zover er kosten tegenover staan.<br />

Resultaat projecten<br />

Hieronder wordt verstaan de verantwoorde projectsubsidies<br />

minus de hieraan toegerekende kosten. De projectsubsidies<br />

worden verantwoord naar gelang de voortgang van het project.<br />

Reeds uitgekeerde, maar op balansdatum nog niet bestede<br />

reserves worden verantwoord onder de kortlopende schulden.<br />

Een eventueel batig of nadelig saldo op de projecten wordt verantwoord<br />

in het jaar dat het project is afgerond tenzij contractueel<br />

met de subsidiënt anders is overeengekomen.<br />

De in dit verslag opgenomen balans en staat van baten en lasten zijn ontleend aan de jaarverslaggeving<br />

2011 van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Bij deze jaarrekening<br />

heeft accountantskantoor Van Velzen van de Water op 3 augustus 2012 een goedkeurende<br />

accountantsverklaring verstrekt. De jaarverslaggeving 2011 is op 5 september 2012 vastgesteld door<br />

het Hoofdbestuur van de KAVB.


Staat van baten en lasten 2011<br />

2010 2011 2011<br />

werkelijk begroting werkelijk<br />

Baten € € €<br />

Contributie sectoraal 1.074.322 1.075.000 1.083.319<br />

Contributie intersectoraal 58.600 60.000 66.011<br />

Scheidsgerecht 23.380 40.000 7.826<br />

Subsidies en vergoedingen 473.759 503.400 480.856<br />

P+M tuin en registratie-opplant 122.782 122.400 161.705<br />

Rente 8.589 8.000 10.940<br />

Overige baten 161.988 52.700 101.949<br />

Vakblad 77.500 77.500<br />

Totaal baten 2.000.920 1.861.500 1.990.106<br />

Lasten<br />

Personeel in loondienst 1.280.156 1.304.900 1.259.540<br />

Werk door derden 153.232 163.100 186.657<br />

Afschrijvingen 65.911 22.500 57.006<br />

Gebouwkosten 82.805 88.200 90.893<br />

Bestuur en vergaderkosten 132.164 135.200 119.707<br />

Bureaukosten 105.801 119.600 89.246<br />

Ledenkorting vakblad 76.461 -3.800 71.965<br />

Adviezen 38.116 32.400 46.148<br />

Overige lasten 29.147 31.400 20.052<br />

Bijdrage projecten -2.786 -500 -5.330<br />

Financieringskosten 5.638 8.900 5.222<br />

Totaal lasten -1.966.645 -1.901.900 -1.941.106<br />

Saldo 34.275 -40.400 49.000<br />

Resultaatbestemming aan:<br />

Niet-bestemde reserves -84.575 -103.600 -23.688<br />

Bestemde reserves 60.250 3.200 6.677<br />

Bestemmingsfonds kringen 58.600 60.000 66.011<br />

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2011<br />

Lasten<br />

In 2010 is ervoor gekozen om de baten voor het vakblad BloembollenVisie en de kosten behorende bij de aan de<br />

leden gegeven korting niet meer te salderen maar apart te vermelden. Hierdoor zijn de lasten bij de post vakblad<br />

ruim € 75.000 hoger dan begroot. Afschrijvingskosten waren hoger dan begroot doordat afschrijving op gebouw<br />

niet begroot was. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd doordat er meer loonkosten aan projecten konden<br />

worden toegerekend, er minder vergaderkosten waren en er bespaard werd op bureaukosten (o.a. introductie elektronische<br />

nieuwsbrieven). De kosten komen hiermee lager uit dan 2010.<br />

Baten<br />

De ontvangen inkomsten uit het scheidsgerecht bleven achter bij de verwachtingen, omdat er minder zaken aanhangig<br />

zijn gemaakt. Dit werd volledig gecompenseerd door onder meer een groter aantal opplantingen van monsters<br />

en meer, niet begrote, overige baten. Het uiteindelijke saldo van de baten en lasten bedroeg € 49.000. Door<br />

bestemming van baten aan de bestemde reserves en het bestemmingsfonds is er een negatief resultaat ontstaan<br />

van € 23.688. De afname van de algemene reserve van de KAVB is hiermee veel lager dan voorzien in de begroting<br />

en ook lager dan het gerealiseerde resultaat in 2010.


Prognose 2012 en begroting 2013<br />

2011 2012 2012 2013<br />

werkelijk begroting prognose begroting<br />

Baten € € € €<br />

Contributie sectoraal 1.083.319 1.075.000 1.085.000 1.114.000<br />

Contributie intersectoraal 66.011 60.000 70.000 75.000<br />

Contributie infrastructuur 150.000<br />

Scheidsgerecht 7.826 25.000 11.000 13.000<br />

Subsidies en vergoedingen langlopend 480.856 500.700 489.700 507.000<br />

Subsidies kortlopend 350.000<br />

P+M tuin en registratie-opplant 161.705 148.100 195.000 210.700<br />

Rente 10.940 8.000 12.500 14.600<br />

Overige baten 101.949 65.100 84.300 61.100<br />

Vakblad 77.500 77.500 77.500 77.500<br />

Totaal baten 1.990.106 1.959.400 2.025.000 2.572.900<br />

Lasten<br />

Personeel in loondienst 1.259.540 1.293.600 1.266.300 1.365.700<br />

Werk door derden 186.657 164.000 173.500 175.500<br />

Afschrijvingen 57.006 46.500 46.400 46.800<br />

Gebouwkosten 90.893 95.300 98.700 102.100<br />

Bestuur en vergaderkosten 119.707 127.600 127.500 125.000<br />

Bureaukosten 89.246 91.800 72.500 86.400<br />

Ledenkorting vakblad 71.965 34.100 34.700 34.100<br />

Adviezen & lidmaatschappen 46.148 59.100 46.600 54.900<br />

Overige lasten 20.052 25.400 15.200 25.400<br />

Bijdrage projecten -5.330 0 2.000 0<br />

Projectkosten derden 326.400<br />

Financiering infrastructuur 150.000<br />

Financieringskosten 5.222 6.200 5.100 5.600<br />

Totaal lasten -1.941.106 -1.943.600 -1.888.500 -2.497.900<br />

Saldo 49.000 15.800 136.500 75.000<br />

Resultaatbestemming aan:<br />

Niet-bestemde reserves -23.688 -47.400 60.800 -3.200<br />

Bestemde reserves 6.677 3.200 5.700 3.200<br />

Bestemmingsfonds 66.011 60.000 70.000 75.000<br />

Toelichting bij de prognose 2012<br />

Lasten<br />

De lasten van personeel in loondienst blijft naar verwachting ruim binnen de begroting doordat dit jaar (incidenteel) aanmerkelijk<br />

meer loonkosten toegerekend kunnen worden aan projecten. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd in bestaande arbeidscontracten<br />

met medewerkers (minder uren). Door het gesaldeerd weergeven van alle projectkosten en -baten waren de werkelijke<br />

personeelskosten onvoldoende inzichtelijk. Daarom heeft het KAVB-bestuur besloten om met ingang van 2013 de projecten<br />

niet meer te salderen. Door een grote stijging van het aantal monsters op de Proef- en monstertuin zijn de kosten voor overig<br />

(ingehuurd) personeel hoger dan begroot. De bureaukosten laten een verdere daling zien door besparingen en doordat de<br />

leden steeds meer digitaal geïnformeerd worden. Ook de kosten voor adviezen en lidmaatschappen en overige kosten kunnen<br />

naar verwachting naar beneden worden bijgesteld, waarmee de totale kosten naar verwachting ongeveer € 55.000 lager<br />

uitkomen dan oorspronkelijk begroot.<br />

Baten<br />

De inkomsten uit Scheidsgerechtzaken zijn lager doordat er een kleiner aantal zaken werd aangespannen dan verwacht. De<br />

contributieopbrengsten zijn naar verwachting hoger dan begroot. Daarnaast zullen de opbrengsten van de Proef- en monstertuin,<br />

o.a. door meer virustoetsingen, en de naamgeving van nieuwe cultivars hoger uitvallen. De totale opbrengsten komen<br />

hierdoor bijna € 66.000 hoger uit. Het resultaat komt daardoor naar verwachting uit op ruim € 60.000 positief.


Toelichting bij de begroting 2013<br />

Algemeen:<br />

In 2011 is gestart met de uitvoering van een fors pakket van maatregelen om de begroting sluitend te maken. Deze maatregelen resulteerden<br />

in 2011 reeds in een fors kleiner negatief resultaat en naar verwachting in een positief resultaat in 2012. Voor 2013 worden<br />

echter minder inkomsten verwacht voor collectieve werkzaamheden die door de KAVB voor de sector worden verricht. Ook voert de<br />

KAVB dan werkzaamheden uit welke voorheen door andere organisaties werden uitgevoerd dan wel gefinancierd. Deze ontwikkeling<br />

zet versterkt door in 2014. Vandaar dat het Hoofdbestuur voorstelt om met ingang van 2013 een areaalbijdrage in te voeren waarmee<br />

de infrastructuur voor enkele belangrijke activiteiten behouden kan blijven.<br />

Lasten:<br />

Belangenbehartiging is mensenwerk en personeelslasten blijven daarmee de grootste kostenpost op de begroting. Bij de raming van<br />

de personeelslasten is uitgegaan van een stijging in de loop van 2013 met 1,5%. In de begroting is financiële ruimte opgenomen voor<br />

de invulling van de vacature voor een algemeen voorzitter per 1 april 2013 voor één dag per week en daarmee samenhangend een uitbreiding<br />

van de werkorganisatie op directieniveau. De andere kosten blijven ongeveer gelijk. De projectkosten en projectbaten worden<br />

niet meer gesaldeerd weergegeven waardoor een nieuwe post Projectkosten derden is opgenomen van € 326.400. Tenslotte is een<br />

post Financiering infrastructuur ter hoogte van € 150.000 opgenomen. Hiervoor kan de KAVB werkzaamheden blijven uitvoeren die in<br />

het belang van de bedrijven in onze sector zijn. Het totaal van de begrote lasten voor 2013 stijgt daarmee tot € 2.497.900.<br />

Baten:<br />

De sectorale contributie-inkomsten nemen naar verwachting toe door de inflatiecorrectie bij een stabiel areaal van KAVB-leden. Daarnaast<br />

is het bestuur voornemens om de contributiekorting van 5% te halveren, dan wel de afdracht van de intersectorale contributie<br />

aan de kringen, gelet op de vermogenspositie van de kringen, achterwege te laten. Tijdens de bespreking van de ALV-stukken in<br />

de kringen wordt besproken welke optie de voorkeur heeft. Door de voorgestelde areaalbijdrage van € 10 per hectare is er een extra<br />

opbrengst van € 150.000 voorzien. Deze areaalbijdrage is niet gemaximeerd op 80 ha. De begrote inkomsten vanuit het Scheidsgerecht<br />

zullen wederom lager zijn. Het ingezette beleid om aangeboden diensten meer kostendekkend te maken leidt in 2013 tot hogere<br />

tarieven voor monsters en registratie-opplant, waarbij de verhoging voor niet-leden hoger uitpakt. Door de projectkosten en -baten<br />

niet meer gesaldeerd weer te geven is er een extra post Kortlopende subsidies opgenomen van € 350.000. Het totaal aan baten stijgt<br />

en wordt geraamd op € 2.572.900, waardoor er naar verwachting een klein tekort van € 3.200 zal moeten worden afgeboekt van de<br />

algemene reserves.<br />

Contributievoorstel KAVB 2013<br />

€<br />

Veredelings en vermeerderingsbedrijven Basis 204<br />

Toeslag 107<br />

Teeltbedrijven Basis 204<br />

Toeslag 0 - 20 ha (per ha) 59<br />

20 - 50 ha (per ha) 50<br />

50 - 80 ha (per ha) 48<br />

boven 80 ha 0<br />

Areaalbijdrage per ha (niet gemaximeerd) 10<br />

Broeierijbedrijven Basis 204<br />

Toeslag tot 55.000 euro opplantwaarde 77<br />

van 55.000 tot 225.000 101<br />

van 225.000 tot 500.000 142<br />

boven 500.000 179<br />

Handelsbedrijven Basis 204<br />

Toeslag tot 115.000 omzetwaarde 142<br />

van 115.000 tot 450.000 267<br />

van 450.000 tot 1.000.000 434<br />

boven 1.000.000 556<br />

Categorie tussenpersonen commissionairs 204<br />

Toeslag 204<br />

Individuele leden persoonlijke leden 149<br />

ondersteunende leden 20<br />

donateurs 131/83<br />

Toelichting bij<br />

contributievoorstel 2013<br />

Het Hoofdbestuur stelt voor de contributies<br />

voor 2013 te verhogen met<br />

2% (naar beneden afgeronde 2,3%<br />

inflatiecorrectie) en een areaaltoeslag<br />

te introduceren van € 10,00<br />

per hectare. Tevens wordt voorgesteld<br />

om, zoals al vele jaren gebruikelijk,<br />

de contributiekoppeling met<br />

LTO-Noord te handhaven en daarmee<br />

de inning van de sectorale en<br />

provinciale contributie bij KAVBen<br />

LTO-leden te faciliteren. Daarnaast<br />

zal in 2012 nog een voorstel<br />

worden gemaakt voor een nadere<br />

invulling van de categorie “bijzondere<br />

leden”. Dit zal naar verwachting<br />

leiden tot een beter op deze<br />

doelgroepen afgestemd beleid en<br />

dienstenpakket; het betreft onder<br />

andere donateurs, medefirmanten<br />

en leden zonder bedrijf.<br />

Foto:<br />

www.visionspictures.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!