Download de brochure - Universiteit Antwerpen

ua.ac.be

Download de brochure - Universiteit Antwerpen

conservatie en restauratie

bachelor- en masteropleiding

uantwerpen.be

2013

2013


Inhoud

Welkom 3

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4

De opleiding conservatie-restauratie 6

Conservatie-restauratie, iets voor jou? 7

Het studieprogramma 8

De masteropleiding 10

Verder studeren 11

Diploma op zak, wat nu? 12

Alumnus aan het woord 13

Nuttige info bij de start van je studietraject 14

Studie- en studentenbegeleiding 17

Hoe bereik je gemakkelijk onze campussen? 20

Infomomenten 22

Nuttige contactgegevens 23


2 |


Welkom

Nooit meer leren, ik ga studeren! Maar wat? Zo begint de zoektocht van veel

schoolverlaters naar informatie. Over opleidingen. Over universiteiten en

hogescholen. Over beroepen. Jouw zoektocht is begonnen: je hebt dit boekje

voor je neus. Hopelijk helpt het jou een stap vooruit in je keuzeproces.

Een studiekeuze is nooit gemakkelijk. Het opleidingsaanbod is immens groot.

Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit of hogeschool van je keuze.

En dat je je binnen enkele jaren goed voelt met je diploma. Daarom stelt de

Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken

en de kwaliteit van je opleiding op topniveau te houden.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe ervaringen, nieuwe vrienden. Een nieuwe stad?

De stap naar het hoger onderwijs markeert het begin van een nieuwe periode

in je leven. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo’n 15 000 studenten in de

meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer.

Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

Sterker nog: vanaf september 2013 integreren een aantal academische

hogeschoolopleidingen in de Universiteit Antwerpen. Dat gebeurt trouwens

niet alleen in Antwerpen, maar in het hele Vlaamse hoger onderwijs. Ook de

opleiding conservatie-restauratie integreert. Dat opent nieuwe mogelijkheden

voor onderwijs en onderzoek. Voor het eerst zullen conservators-restaurators

bovendien afstuderen met een universiteitsdiploma.

Als je naar een van onze infomomenten komt, zal je merken dat het prettig

studeren is aan de Universiteit Antwerpen. Onze medewerkers en studenten

zullen je er graag over vertellen. We kijken uit naar de kennismaking!

Prof. dr. Alain Verschoren

Rector Universiteit Antwerpen

| 3


Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?

Prof en student staan dicht bij elkaar

De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld

dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte

interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen

en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten

wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard.

De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en

-ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op

jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen

aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten

vertegenwoordigd.

Academische opleidingen op topniveau

De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog

hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk

wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet.

De ‘ivoren’ academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten

veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving.

Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren

van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je

nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen.

De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering.

Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen.

Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen

bestaande opleidingen te verruimen.

Een moderne leeromgeving

We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les-

en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle

publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen.

Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie

in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die

vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er

nog locaties bij. Waar jij straks terecht komt ontdek je verder in dit boekje.

4 |


Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving

te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele

staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel.

Meer dan een opleiding

We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden:

jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een

tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut

voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar

studieprogramma’s.

Antwerpen

Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt

studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen:

het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod,

een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes,

cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur, ... Kort samengevat: een stad

waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuisvoelen.

| 5


De opleiding conservatie-restauratie

In Vlaanderen biedt enkel de Universiteit Antwerpen een academische opleiding

in de conservatie-restauratie aan. Deze opleiding is opgebouwd rond specifieke

objecten en objectfamilies en sluit daardoor goed aan op de concrete conservatie-

en restauratiepraktijk. Deze praktijk wordt bovendien vanuit een geïntegreerde

visie benaderd, wat onder meer tot gevolg heeft dat het erfgoedobject bekeken

wordt met een hedendaagse, cultureel-antropologische bril. De kwaliteitscriteria

van ENCoRE – het European Network for Conservation-Restoration Education –

gelden hierbij als ultiem toetsingsmiddel.

In deze opleiding leer je een heel aantal vaardigheden. Deze stellen je in staat

autonoom op te treden binnen een geïntegreerd project, projecten zelfstandig

te ontwerpen en/of te coördineren, verantwoord om te gaan met de erfenis

van onze voorouders en ethische beslissingen te nemen en die publiekelijk te

verantwoorden. Daarnaast wordt jou nog een grondige kennis van historische

materialen en technieken aangeleerd, plus heel wat manuele en communicatieve

vaardigheden.

Als conservator-restaurator krijg je ook natuurwetenschappelijke principes aangeleerd.

Deze bieden je een gedegen inzicht in de processen die leiden tot verval

en veroudering van objecten, wat de basis is van een verantwoorde praktijk. Dit

betekent echter meteen dat de restauratiepraktijk, net zoals ons erfgoed en de

wetenschap, voortdurend in beweging is. Een goede conservator-restaurator

heeft dan ook oog voor de nieuwste ontwikkelingen binnen zijn of haar vakgebied,

alsook voor de ontwikkelingen in de hulpwetenschappen van de conservatie- en

restauratiepraktijk.

Tijdens je opleiding leer je omgaan met de waarde(n) van erfgoed, maar ook met

de waarde die eigenaren, publiek en maatschappij aan het object hechten. Je leert

een diagnose stellen om de juiste conservatiemaatregelen en restauratiebehandelingen

te kiezen, en je bekwaamt je in onderzoeks- en documentatiemethodes.

Daarbij staan de internationaal aanvaarde deontologische normen centraal.

Vermits je met veelal unieke en onvervangbare stukken werkt, worden er hoge

eisen aan jou gesteld.

De conservatie-restauratiepraktijk is bij uitstek interdisciplinair. Als conservatorrestaurator

werk je vaak in teamverband met specialisten uit verschillende

disciplines. Je voelt je thuis tussen kunsthistorici, archivarissen, architecten, en

monumenten- en landschapszorgers.

6 |


Conservatie-restauratie, iets voor jou?

Heb je interesse in historische objecten en wat die objecten betekenen voor de

mens als individu en als lid van een gemeenschap? Hou je ervan om oplossingen

te zoeken voor concrete problemen? Geniet je ervan wanneer jouw werk andere

mensen emotioneel, esthetisch of intellectueel aanspreekt? Dan is deze opleiding

iets voor jou.

Geen twee linkerhanden

Je hoeft geen artistieke achtergrond te hebben om deze opleiding tot een goed

einde te brengen, maar bepaalde restauratiehandelingen vragen wel om een

zekere manuele vaardigheid. Een specifieke voorkennis van de kunstgeschiedenis

is ook niet noodzakelijk, al is het een bijkomende troef als je al wat ervaring hebt

met kunst en cultureel erfgoed in het algemeen.

Een basis in wetenschappen en wiskunde

Een interesse in zowel de humane als de natuurwetenschappen is wel noodzakelijk,

maar een aso-niveau volstaat hier. Heb je tijdens je vooropleiding weinig

exact wetenschappelijke vakken gekregen, volg dan in september de bijspijkercursus

wiskunde en scheikunde. Ook als je je kennis even wil opfrissen, kan je

deelnemen.

Een op z’n minst passieve kennis van Frans en Engels is wenselijk. Belangrijk is

ook dat je zin hebt voor kritische zelfreflectie, en dat je nauwgezet kan handelen,

met oog voor detail.

| 7


Het studieprogramma

We hebben gekozen voor een modulair onderwijssysteem met zeven modules.

Elke module omvat een onderdeel van het traject dat een erfgoedobject doorloopt

tijdens een conservatie-restauratieproces. De zeven modules komen in elk

bachelorjaar terug, maar natuurlijk verschuiven de accenten en graaf je steeds

dieper. Bovendien kan het gewicht van een module in het programma (uitgedrukt

in studiepunten) van jaar tot jaar verschillen.

Studiepunten

De studieomvang van je opleiding en van alle modules wordt uitgedrukt in studiepunten

(sp.).

Studiepunten geven een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding

en aan de verschillende modules. Elk studiepunt komt namelijk overeen met een

studietijd van 25 tot 30 uren. Een voltijds academiejaar telt 60 studiepunten. De

totale studietijd voor een voltijds academiejaar varieert dus tussen 1 500 en 1 800

uren studie. Deze tijd besteed je aan het bijwonen van hoor- en werkcolleges, het

voorbereiden van lessen, het studeren voor examens en het maken van oefeningen,

papers of andere opdrachten. Het aantal studiepunten van een module

zegt dus meer over je totale tijdsinvestering dan het aantal uren dat je les hebt.

Je bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Als je voltijds studeert en voldoende

vlot slaagt voor je examens, behaal je je bachelordiploma dus na 3 jaar

studeren.

Het systeem met de studiepunten vloeit voort uit het Europees ECTS-project

(European Credit Transfer and Accumulation System). Meer info vind je op

www.ua.ac.be/studiepunten.

Collegeroosters

Een voorbeeld van een collegerooster vind je op www.ua.ac.be/collegeroosters.

8 |


Jaar 1 sp.

Erfgoedbeheer 3

Preventie en nazorg 3

Object en context 9

Object en materie 15

Besluitvorming en ontwerp 6

Interventie 12

Communicatie en ontsluiting 12

Totaal 60

Jaar 2 sp.

Erfgoedbeheer 6

Preventie en nazorg 6

Object en context 9

Object en materie 12

Besluitvorming en ontwerp 6

Interventie 15

Communicatie en ontsluiting 6

Totaal 60

Jaar 3 sp.

Erfgoedbeheer 3

Preventie en nazorg 3

Object en context 9

Object en materie 9

Besluitvorming en ontwerp 3

Interventie 24

Communicatie en ontsluiting 6

Levensbeschouwing 3

Totaal 60

Het studieprogramma is onder voorbehoud van goedkeuring. Vanaf maart kan je het

definitieve studieprogramma online terugvinden.

| 9


De masteropleiding

In de masteropleiding conservatie-restauratie (60 studiepunten) krijg je de mogelijkheid

je te profileren als:

• zelfstandige conservator-restaurator

• conservatiewetenschapper

• conservatie- en restauratiemanager

Onder begeleiding van een promotor teken je zelf je mastertraject uit. Je combineert

een masterproject met een daarop afgestemde stage en een aantal

verdiepende keuzeopleidingsonderdelen. Je traject op maat vergroot je kansen op

de arbeidsmarkt.

10 |


Verder studeren

Specifieke lerarenopleiding

Heb je zin om les te geven? Na het volgen van de specifieke leraren opleiding

kan je als leraar in het secundair onderwijs aan de slag. Je mag dan de

vakken zoals beeldende vorming en bouwkunst geven. Lees er meer over op

www.ua.ac.be/lerarenopleiding.

Doctoreren

Aan de universiteit kan je je verdiepen in onderzoek. Je spitst je toe op maatschappelijk

relevante thema’s in de conservatie-restauratie. Met je resultaten en

je opgebouwde expertise verrijk je het werkveld, de onderzoeksgroep en in het

verlengde daarvan ook de opleiding. Een carrière aan de universiteit begin je met

een doctoraatsopleiding. Meer info over doctoreren vind je op www.ua.ac.be/ads.

| 11


Diploma op zak, wat nu?

Een job in een artistieke omgeving die nooit verveelt

Na je masteropleiding kan je zelfstandig een praktijk uitbouwen. Als zelfstandige

conservator-restaurator vervul je, naargelang jouw profiel, opdrachten voor

musea, publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties, onderzoeksinstellingen

en bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie.

Geen ondernemer? Als conservator-restaurator kan je natuurlijk ook aan de slag

in musea. Je wordt er tewerkgesteld in het depotbeheer of in het conservatierestauratieatelier.

Droom je al van een job in het Museum voor Schone Kunsten

in Antwerpen? Je kan ook terecht bij een collectiebeheerder, zoals bijvoorbeeld de

stad Antwerpen. Of bij veilinghuizen, in kunsttransport, aan onderzoeksinstituten

en aan universiteiten. Zelfs een functie als redacteur bij een week- of maandblad

over kunst en antiek, restauratie en conservatie behoort tot de mogelijkheden.

Uitstekende vooruitzichten

De belangstelling voor cultureel erfgoed blijft groeien, op nationaal, maar ook op

Europees en zelfs mondiaal vlak. In 2010 gaf de Vlaamse Gemeenschap miljoenen

euro’s uit aan onderhoud en restauratie van onroerend erfgoed en dat bracht op.

Ook jobs! Het erfgoedgerelateerde toerisme creëert een slordige 15 000 jobs die

rechtstreeks en onrechtstreeks (bijvoorbeeld horeca) aan erfgoed verbonden zijn.

Ook de bouwsector, de archeologische sector en de architectuursector tellen een

4 000-tal jobs die rechtstreeks met erfgoed te maken hebben.

12 |


Alumnus aan het woord

Liesbeth Langouche: “Ik ben niet meteen na de middelbare school aan de opleiding

conservatie-restauratie begonnen. Daarvoor had ik al kunstwetenschappen gestudeerd

in Gent. Ik moest er nadenken waarover ik mijn thesis wilde schrijven en kwam bij het

onderwerp glasramen terecht. Samen met mijn promotor ben ik op zoek gegaan naar

een geschikte invalshoek. Uiteindelijk heb ik mijn thesis gemaakt over het atelier van de

Gentse glazenier Camille Ganton-Defoin.

Na mijn thesis had ik de smaak te pakken en wilde ik het beroep van glazenier leren. Zo

ben ik bij de opleiding conservatie-restauratie in Antwerpen terechtgekomen. Ik was

erg tevreden over de opleiding. Ik heb er vier leuke en leerrijke jaren gehad die me goed

hebben voorbereid op wat een restaurator doet, zowel de deontologie als het behandelen

van kunstwerken. Ik apprecieerde de combinatie van praktijk en theorie enorm. De

eerste 2 jaren krijg je 60 procent theorie en 40 procent praktijk. De laatste 2 jaren is het

andersom. Je leert niet alleen met je handen werken, maar weet ook echt waar je mee

bezig bent: de chemische processen, het historische onderzoek... Ik vond de interdisciplinariteit

van de richting ook zeer fijn. Ik was zelf bezig met glas-in-lood, maar als ik een vraag

had over bijvoorbeeld het aanwezige lood of messing, dan kon ik naar de studio metaal

gaan. En als ik onderdelen in hout moest behandelen, kon ik gaan aankloppen bij de studio

hout of polychromie. Mijn afstudeerproject ging over art nouveau- en art deco-glasramen

en was vooral theoretisch georiënteerd.

Na mijn opleiding heb ik samen met mijn oud-docent Joost Caen, verbonden aan

de Universiteit Antwerpen, meegewerkt aan een BOF-onderzoeksproject rond de

restauratie praktijk in het negentiende-eeuwse atelier van Jean Baptiste Bethune en

Arthur Verhaegen. Daarop ben ik bij Group Monument begonnen als restaurator van

glasramen. Daar heb ik vier jaar gewerkt, onder andere aan de restauratie van de Sint-

Baafskathedraal in Gent. Vorig jaar ben ik bij COLLECT, een maandblad voor kunst en

antiek, aan de slag gegaan. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de redactionele

bijdragen rond veilingen, kunst- en antiekbeurzen.”

| 13


Nuttige info bij de start van je studietraject

Hoe verlopen de lessen?

Aan de Universiteit Antwerpen word je competentiegericht opgeleid. Tijdens je

opleiding verwerf je geleidelijk competenties door opdrachten en casussen te

maken. Daarvoor heb je relevante kennis, vaardigheden en attitudes nodig.

Tijdens de lessen stimuleren docenten je om actief mee te werken. Zo ben jij verantwoordelijk

voor je eigen leerproces. Je maakt kennis met verschillende onderwijsvormen

zoals hoorcolleges, oefeningensessies, seminaries, werkcolleges,

practica, responsiecolleges, … Docenten geven je ook opdrachten of casussen die

je alleen of in groep moet uitwerken. Door deze mix van onderwijsvormen krijg

je de kans om kennis en vaardigheden te verwerven die je later nodig hebt in je

beroepsleven.

De elektronische leeromgeving Blackboard helpt je om gestructureerd alle

informatie terug te vinden. Je vindt er niet alleen aanvullingen op je cursussen,

maar ook webmail, informatie over financiering van je studies, huisvesting,

studenten jobs, cultuur, ... Docenten geven via dit medium ook opdrachten door.

Je kan hen te allen tijde om feedback vragen.

Het contact met je professoren en assistenten is even intens als met je leerkrachten

in het secundair onderwijs. Ze laten je allerminst aan je lot over. Wanneer

je zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken, doen zij hun best om je te helpen

met al je vragen en problemen.

Studieprogramma en creditbewijzen

Door de flexibilisering in het hoger onderwijs bestaan er geen studiejaren meer.

Wel stellen we modeltrajecten voor. Als je voor een modeltraject kiest, rond je een

bacheloropleiding (180 studiepunten) af in 3 jaar tijd: 60 studiepunten per jaar.

Ook in de modeltrajecten heb je als student meer keuzemogelijkheden, waardoor

je eigen accenten kan leggen in je studieprogramma.

Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters. Aan het eind van elk semester

leg je examens af van de opleidingsonderdelen die op dat moment afgewerkt

zijn. De examens van het eerste en het tweede semester vormen samen de eerste

zittijd. Als je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs hebt behaald

in de eerste zittijd, krijg je nog een kans tijdens de tweede zittijd op het einde van

augustus en in het begin van september.

Om te slagen voor het examen van een opleidingsonderdeel moet je ten minste

10 op 20 behalen. Als dat lukt krijg je een creditbewijs: een erkenning van het feit

dat je de studiepunten verbonden aan dat opleidingsonderdeel verworven hebt. Je

14 |


slaagt voor een opleiding als je creditbewijzen behaalt voor alle opleidingsonderdelen.

Als je niet alle creditbewijzen van je studieprogramma behaalt, kan je (soms) toch

verder met je studie. Je komt dan in een geïndividualiseerd traject terecht. Bij het

samenstellen van dit traject moet je rekening houden met voorwaarden die de

volgorde waarin je kan inschrijven voor opleidingsonderdelen bepalen. Dit noemt

men volgtijdelijkheid. Je faculteit moet het geïndividualiseerd traject bovendien

goedkeuren. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling

van je programma.

Het is belangrijk voldoende vooruitgang te boeken in je studietraject en in een

redelijke tijd je diploma te behalen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een

systeem van studievoortgangbewaking en -begeleiding opgezet. Je faculteit volgt

je studieprestaties en legt je bindende voorwaarden op wanneer je niet de helft

van de creditbewijzen van het goedgekeurde studieprogramma hebt behaald.

Het volledige onderwijs- en examenreglement vind je terug op

www.ua.ac.be/OER.

Leerkrediet

Het leerkrediet werd in het leven geroepen om je te stimuleren om een doordachte

studiekeuze te maken. Het is een maatstaf voor studiesucces en studievoortgang

en kan gevolgen hebben voor jouw recht op verder studeren en jouw

sociale statuut als student. Daarom is het belangrijk om doordacht te kiezen, je in

te zetten voor je studie en ook administratief tijdig met alles in orde te zijn. Meer

informatie vind je ook op www.ua.ac.be/studiepunten.

Hoe werkt het leerkrediet?

Elke student krijgt 140 studiepunten bij zijn eerste inschrijving aan de universiteit.

Als je inschrijft voor een opleidingsonderdeel vermindert je leerkrediet met het

overeenkomstige aantal studiepunten. Enkel wanneer je slaagt voor dat opleidingsonderdeel,

komen die studiepunten er terug bij. Studiepunten waarvoor je

gedelibereerd wordt - dit wil zeggen: geslaagd verklaard hoewel je er geen creditbewijs

voor behaalde - komen niet terug bij je leerkrediet. Dit kan in je nadeel zijn

wanneer je een bijkomende master wil behalen.

De overgang van secundair naar hoger onderwijs loopt niet altijd even vlot. De

overheid heeft een maatregel om hieraan tegemoet te komen. Zo krijg je de eerste

60 studiepunten die je verwerft dubbel terug.

| 15


Voor wie?

Het leerkrediet is van toepassing op alle studenten die zich inschrijven met een

diplomacontract voor een bachelor- of masteropleiding en voor alle inschrijvingen

met een creditcontract.

Verkeerde keuze gemaakt?

Als je voor de eerste keer in Vlaanderen voor een bacheloropleiding bent ingeschreven

en je van opleiding wenst te veranderen, voorzien de overheid en de

universiteit maatregelen om het verlies van leerkrediet te beperken. Deze zijn

afhankelijk van de data van uit- en inschrijving. Informeer je tijdig.

Opleiding afgewerkt?

Na het behalen van je bachelordiploma, behoud je je leerkrediet. Als je een

masterdiploma behaalt, wordt het startkapitaal van 140 studiepunten van je saldo

afgetrokken. Is je studietraject perfect verlopen, dan heb je nog 60 studiepunten

over.

Onvoldoende leerkrediet?

Als je geen of een negatief leerkrediet hebt, mag de universiteit je inschrijving weigeren.

Als je onvoldoende studiepunten hebt voor de opleiding of het programma

waarvoor je wilt inschrijven, kan de universiteit je inschrijving beperken tot het

aantal studiepunten waarover je nog beschikt. Het aantal studiepunten waarvoor

je credits behaalt via de examens is dus belangrijk en zorgt ervoor dat je kan

verder studeren.

Ombudspersoon

Tijdens de examens kan je met problemen terecht bij de ombudspersoon van

je opleiding. Bijvoorbeeld in verband met de examenregeling, uitstel van een

examen, onderbreking of stopzetting van examens of een conflict met een docent.

De ombudspersoon zorgt ervoor dat het onderwijs- en examenreglement correct

wordt opgevolgd en bemiddelt tussen studenten en docenten. Hij of zij is ook aanwezig

bij de deliberatie en kan, op basis van verzachtende omstandigheden zoals

ziekte of ongeval, je zaak bepleiten. Je kan de gegevens van jouw ombudspersoon

terugvinden op Blackboard.

De centrale ombudspersoon is prof. Patrick Cras. Hij treedt op als bemiddelaar bij

geschillen tussen studenten en personeelsleden die het niveau van de faculteit

overschrijden. De contactgegevens van de centrale ombudspersoon kan je ook

terugvinden op Blackboard.

16 |


Studie- en studentenbegeleiding

Overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit

Aan de universiteit ben je meer dan ooit verantwoordelijk voor jezelf en voor je

studieproject. De manier waarop je studeert en het academiejaar indeelt moet je

aanpassen aan je persoonlijk studeervermogen. Deze vaardigheid onder de knie

krijgen is niet altijd eenvoudig. Je staat immers tegelijkertijd voor een aanzienlijke

hoeveelheid leerstof en een examensysteem waar je geen ervaring mee hebt. De

medewerkers van het netwerk studieloopbaanbegeleiding kunnen je helpen. Bij

hen kan je het hele academiejaar terecht voor studiebegeleiding.

Studentenbegeleiding

De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding is er om je te helpen vanaf

het moment dat je je voor het eerst inschrijft tot aan het moment waarop je je

diploma in handen krijgt.

• Informatie en advies over studeren in het hoger onderwijs

Stel ons al je vragen over opleidingen binnen en buiten de Universiteit

Antwerpen, het onderwijs- en examenreglement, het leerkrediet, … Voor specifieke

vragen over je individuele programma en het aanvragen van vrijstellingen

kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van je faculteit. Ook voor

vakinhoudelijke begeleiding kan je terecht in je faculteit.

• Inschrijven zonder diploma secundair onderwijs

Als je geen diploma secundair onderwijs bezit en minimum 25 jaar bent, kan

je bij ons toch een aanvraag tot inschrijving aan de Universiteit Antwerpen

indienen.

• Erkenning van eerder verworven competenties (EVC)

Contacteer de EVC-coördinator voor informatie, een adviesgesprek en het

opstarten van de procedure. Meer info vind je op www.ua.ac.be/evc.

• Begeleiding bij het maken van je studiekeuze en bij twijfel over je studierichting

Weten wat je wilt is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Samen met een

studentenbegeleider kan je aan de hand van gesprekken meer zicht krijgen

op je persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en de studierichtingen die

daarbij passen, al dan niet in het kader van heroriëntering. Oefeningen uit het

werkboek ‘Kijk op kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze’ kunnen

jou hierbij helpen.

| 17


• Begeleiding omtrent studievaardigheden, studieplanning en uitstelgedrag

Een studentenbegeleider kan je begeleiden in het aanscherpen van je studievaardigheden.

Hoe verwerk je grote hoeveelheden leerstof? Hoe maak je een

schema? Hoe maak je goede nota’s? We helpen je ook realistische planningen

te maken en doen oefeningen om uitstelgedrag tegen te gaan.

• Psychologische begeleiding en psychotherapie

Ook wanneer je kampt met persoonlijke problemen die je studies belemmeren

(faalangst, rouwverwerking, relatieproblemen, …) kan je terecht bij

een studentenbegeleider die samen met jou nagaat welke hulp je het best kan

gebruiken.

• Begeleiding van studenten met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking zoals een fysieke handicap, chronische ziekte,

leerprobleem, concentratieprobleem, stoornis binnen het autismespectrum

of psychisch probleem? Ook dan kan je bij ons terecht voor begeleiding.

Als je beschikt over een geldig attest kan je ook bijzondere faciliteiten

aanvragen voor onderwijs en/of examens. Dien je aanvraag tijdig in via

www.ua.ac.be/functiebeperking. Meer info vind je ook in de folder ‘Studeren

met een functiebeperking’.

• Begeleiding van studenten met een topsport- of kunstbeoefening

Beoefen je sport of kunst op een hoog niveau, dan kan je eveneens bijzondere

faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens. De Sportcommissie

beoordeelt aanvragen van topsporters, de Commissie Cultuur die van kunstbeoefenaars.

Meer info vind je op www.ua.ac.be/sportenkunst of in de folder

‘Studeren met een topsport- of kunstbeoefening’.

• Afstudeerbegeleiding

Tot slot kan je bij ons terecht voor hulp in je zoektocht naar jobs die passen

bij je persoonlijkheid, capaciteiten en interesses, voor informatie over verdere

studies, …

Tijdens een eerste gesprek gaan we na wat jouw vragen, noden en wensen zijn.

Daarna kan je een training, kortere begeleiding of zo nodig een langere psychotherapie

volgen.

Het volledig aanbod en alle info over onze trainingen kan je terugvinden in de

brochure ‘Trainingen’, die je kan downloaden via www.ua.ac.be/trainingen. Ook

inschrijven voor trainingen kan via deze website.

18 |


Informatie en afspraken verlopen verder steeds via het Studenteninformatiepunt

(STIP):

• info: T +32 3 265 48 72 of stip.ua.ac.be

• afspraken: enkel telefonisch: T +32 3 265 48 72

Neem ook een kijkje op www.ua.ac.be/studentenbegeleiding.

Op bladzijde 3 van dit boekje kan je lezen dat de opleiding conservatierestauratie,

momenteel een hogeschoolopleiding, in september 2013

integreert in de Universiteit Antwerpen. Kies jij voor deze opleiding?

Dan willen we er ook voor jou zijn met studieadvies en specifieke

begeleiding. Toch kan het zijn dat je in een overgangs periode niet bij

onze dienst, maar wel nog een tijdje bij medewerkers van je faculteit of

de oorspronkelijke hogeschool terecht moet. Alle info daarover krijg je

bij je inschrijving.

Studietrajectbegeleiding

Voor specifieke vragen over je individuele studieprogramma, vrijstellingen en

andere kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van je faculteit. Zijn of haar

contactgegevens vind je op www.ua.ac.be/contactpersonenslb.

Vakspecifieke begeleiding

Met vragen over of problemen met één van je cursussen kan je steeds terecht bij

de professor die deze cursus doceert of bij zijn of haar assistent. Gewoon even

langslopen of een e-mail schrijven: je zal merken dat je snel geholpen wordt.

Voor bepaalde opleidingsonderdelen organiseren zij extra groepssessies, om de

besproken theorie uit hoorcolleges toe te lichten en in oefeningen toe te passen.

Bij deze sessies is vooral de wisselwerking tussen jou en je begeleider belangrijk:

je kan hulp vragen waar je vastloopt, je begeleider houdt rekening met de gekende

knelpunten van de cursus en je krijgt nuttige tips voor de studie van de leerstof.

Taalbegeleiding: academisch Nederlands

Bij het ‘Monitoraat op maat’ kan je terecht voor gratis taalondersteuning academisch

Nederlands. Tijdens individuele sessies helpen taaldocenten je met je

taalvragen. Voor specifieke taalbehoeften organiseren ze contactmomenten in

kleine groep. Je kan er je eigen werkstukken en studiemateriaal bespreken. Meer

informatie vind je op www.ua.ac.be/monitoraatopmaat.

| 19


Hoe bereik je gemakkelijk onze campussen?

Op www.ua.ac.be/route kan je de wegbeschrijving naar onze campussen

terugvinden.

Met de fiets

Onze campussen zijn gemakkelijk te bereiken met de fiets. Meer en meer

studenten kiezen voor dit transportmiddel. Je kan je op deze manier immers snel

verplaatsen. Op elke campus staan verschillende fietsparkings ter

beschikking van de studenten.

Met de bus of de tram

Voor informatie over dienstregelingen en algemene inlichtingen kan je bellen naar

De Lijn Info: 070 220 200. Voor informatie over abonnementen kan je in Antwerpen

terecht op: T +32 3 218 14 11.

De website van De Lijn beschikt over een routeplanner die voor jou je reis van deur

tot deur met bus, tram en/of trein uitstippelt: www.delijn.be.

Met de trein

Voor informatie over reiswegen, dienstregelingen en vertrek- en aankomsttijden

kan je terecht op www.b-rail.be.

Met de auto

Parkeren in Antwerpen is niet altijd gemakkelijk. Enkel de campussen Groenenborger,

Drie Eiken en Middelheim beschikken over ruime parkings. Wil je toch

graag met de auto komen? Meer info vind je op www.parkereninantwerpen.be.

20 |

Waar situeert zich jouw campus?

De opleiding conservatie-restauratie wordt georganiseerd op de Stadscampus,

Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen.


Hoboken

Linkeroever

Kiel

Campus Hoboken

Zuid

Stadscentrum

Wilrijk

Eilandje

MAS

Campus Zuid

Stadscampus

ANTWERPEN

Nachtegalen

park

Campus

Groenenborger

Campus

Drie Eiken

Park Spoor

Noord

F. Rooseveltpl.

Centraal

Station

Berchem

Station

Berchem

Dam

Campus

Middelheim

Merksem

EDEGEM

Borgerhout

Zurenborg

Campus Merksem

MORTSEL

| 21


Infomomenten

Heb je nog vragen die je graag in levende lijve wil stellen? Of wil je de universiteit

wel eens van dichtbij meemaken? Kom dan kennismaken tijdens de vele infomomenten

in 2013.

Studie-informatiedagen

Jaarlijks vindt in elke Vlaamse provincie een studie-informatiedag (SID-in) plaats.

Je maakt er kennis met de brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na

het secundair onderwijs. De Universiteit Antwerpen is natuurlijk telkens van de

partij: breng een leerrijk bezoekje aan onze infostand.

www.ond.vlaanderen.be/sidin

Open campusdagen

Op 23 maart en 27 april ben je welkom op onze open campusdagen. Dé gelegenheid

om alle informatie uit de eerste hand te krijgen. Babbel met proffen,

studenten en studentenbegeleiders. Bezoek bib, aula en labo. Kortom: snuif de

sfeer van het campusleven op.

www.ua.ac.be/opencampusdagen

Infomarkt

Twijfel je in september nog over je studiekeuze? Of wil je graag bevestiging van

je keuze? Kom dan naar de infomarkt op 4 september: alle infostanden van alle

opleidingen op één plaats. Laatste kans om vragen te stellen, cursussen te doorbladeren

en brochures mee naar huis te nemen.

www.ua.ac.be/infomarkt

22 |


Nuttige contactgegevens

Faculteit Ontwerpwetenschappen

Studentensecretariaat

Stadscampus

Mutsaardstraat 31

2000 Antwerpen

T +32 3 205 61 70

studsec.ow@ua.ac.be

Wil je ook de brochure van een andere opleiding inkijken? Vraag dan

een brochure aan via www.ua.ac.be/brochures of bij het Studenteninformatiepunt

(STIP).

| 23


24 |

More magazines by this user
Similar magazines