Digitale TV (grijze decoder) - Tele2

tele2.nl

Digitale TV (grijze decoder) - Tele2

!

!

Waarschuwing

Dit teken waarschuwt u voor een gevaarlijke situatie, die het risico op

ernstig letsel met zich meebrengt.

Voorzichtig

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

Dit teken waarschuwt u voor een gevaarlijke situatie, die het risico voor

beschadiging van het apparaat of de omgeving met zich mee brengt.

• Volg deze aanwijzingen altijd op om het risico voor persoonlijk letsel of beschadiging van het

apparaat te vermijden.

• Haal de steker uit wandcontactdoos voordat u de ontvanger reinigt. Gebruik een zachte,

vochtige doek voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat.

• Gebruik geen accessoires of verbindingen met andere componenten, die niet worden aanbevolen

door de fabrikant, omdat ze tot gevaarlijke situaties en verlies van garantie kunnen leiden.

• Stel de ontvanger niet op in zeer vochtige of natte omgevingen.

• Zet de ontvanger niet op een wankele of instabiele kar, voet, statief, boekenplank of tafel. De

ontvanger kan er gemakkelijk af vallen en schade oplopen of letsel toebrengen.

• Dek de openingen voor insteeksleuven of ventilatie niet af. Ontoegankelijkheid of

oververhitting kunnen het gevolg zijn. Plaats de ontvanger nooit dichtbij of boven een radiator

of andere warmtebron. Plaats de ontvanger niet in een te krappe behuizing, zoals een kast,

zonder voldoende ventilatie.

• Plaats de ontvanger niet bovenop of onder andere elektronische apparatuur.

• Sluit het apparaat niet aan op een andere voedingsbron dan is aangegeven op de label. Trek de

steker nooit aan het snoer uit de wandcontactdoos.

• Leg de netspanningkabel of eventuele verlengsnoeren nooit zo neer dat men er gemakkelijk op

stapt of dat de kabel doorboord wordt. Let vooral op stekers/stekerblokken, wandcontactdozen

en de plaats waar het netsnoer in het apparaat verdwijnt.

• Gebruik een stekerblok met piekstroombeveiliging of aardlekschakelaar. Bij onweer of

langdurige afwezigheid van de gebruiker wordt geadviseerd de verbinding met het lichtnet en de

antenne los te nemen. Dit beschermt het apparaat beter tegen schade door blikseminslag.

• Probeer zelf geen reparaties uit te voeren. Bij het openen van de behuizing kunnen

spanningvoerende delen bloot komen te liggen. De garantie vervalt in dat geval. Wendt u zich

uitsluitend tot geautoriseerd servicepersoneel.

• Verbreek de verbinding met het lichtnet en wendt u zich tot een geautoriseerd reparatiebedrijf

in geval van:

• beschadiging van het netsnoer

• het binnendringen van een vloeistof of een voorwerp in het apparaat

• een val van het apparaat en/of schade aan de behuizing

• een duidelijke verandering in het functioneren van het apparaat


DEEL 1 : INSTALLATIE

• Snel Starten 1

• Algemene Inleiding 2

• Afstandsbediening 4

• Aansluitingen 6

• Smartcard Gebruiken 7

DEEL 2 : MENU OVERZICHT

• Menu Overzicht 8

INHOUD

• Elektronische Programmagids (EPG) 27

• Probleem Oplossing 28

• Belangrijkste Functies 29

• Specificaties 30

Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project


DEEL 1

INSTALLATIE


Installatie

Sluit antenne aan op ANT IN

Sluit SCART kabel aan op TV

Doe smartcard in sleuf (achter k

lepje)

Doe batterijen in afstandsbedien

ing (AB) (let op + en -)

Sluit stroomkabel aan

PIN-code instellen

Druk op ‘MENU’ op de AB

Ga naar menu ‘Smartcard’

Kies ‘Verander PIN Code’

Voer oude PIN code in (standa

ard is 1234)

Voer twee keer de gewenste PI

N code in

Aansluiting 2

-S/PDIF

Zenders zoeken

Druk op ‘MENU’ op de AB

Ga naar menu ‘Installatie’

Kies ‘Zenders zoeken’

Kies ‘Start zoeken’

Kinderslot instellen

Druk op ‘MENU’ op de AB

Ga naar menu ‘Gebruikersinstelling’

Kies ‘Kinderslot’

Voer uw PIN code in

Verander waarde achter ‘Zenders blo

kkeren’ in Ja

Ga naar menu ‘Zenders bewerken’

Kies ‘Blokkeren/deblokkeren’

Voer uw PIN code in

Kies de te blokkeren zender

Aansluiting 1 -SCART

1

DEEL 1 – Snel Starten

Antenne


Vooraanzicht

1 2 3

1. Sleuf voor smartcard

Schuif de smartcard geheel in de sleuf (chip eerst en boven)

2. Zender op/neer of naar boven/naar beneden in menu.

Doorloop de gekozen functies omhoog of omlaag.

3. Aan/Uit

DEEL 1 – Algemene Inleiding

Hoofdschakelaar. Hiermee zet u de ontvanger aan en uit.

2


Achteraanzicht

1. Audio RCA

Cinch-aansluitingen voor stereo audio uitgang (HIFI systeem) of

videorecorder in combinatie met RCA.

2. Video RCA

Cinch-aansluiting voor composiet video-uitgang voor TV of video

recorder

3. S/PDIF

Cinch-aansluiting (coax) voor Dolby Digital-audio-apparaat

4. TV SCART

Connector voor verbinding met TV-toestel met een volledig

uitgevoerde SCART-kabel.

5. ANT IN

Ingang voor antenne van digitale aardse zenders

DEEL 1 – Algemene Inleiding

1 2 3 4 5 6

6. ANT OUT

Uitgang voor aansluiting tweede ontvanger (antenne loop)

3


1. AAN/UIT

SCHAKELAAR

4. MENU

6. ZENDER

OMHOOG/OMLAAG

9. PAGINA TERUG

11. EPG

13. TELETEXT

15. ONDERTITEL

17. ALTERN. AUDIO

19. MULTI VIDEO

21. FAV(ORIET)

22. TV/ RADIO

23. ALLE ZENDERS

DEEL 1 – Afstandsbediening

4

2. GELUID AAN/UIT

3. ALFANUMERIEKE

TOETSEN

5. EXIT

7. OK / OPSLAAN

8. VOLUME

10. PAGINA VERDER

12. INFO

14. VORIGE ZENDER

16. ASPECT RATIO

18. SLEEP TIMER

20. GROEP

24. FUNCTIE


DEEL 1 – Afstandsbediening

1. Aan/uitschakelaar Schakelt de ontvanger in of op standby

2. Geluid aan/uit Schakelt de geluidsweergave aan of uit (mute)

3. Alfanumerieke toetsen

:

Direct kiezen van TV- of radiozender en andere commando’s

of het invoeren van letters

4. Menu Gaat naar het volgende of vorige menu

5. Exit Verlaat menu’s en ga terug naar TV-kijken

6. Zender Zender omhoog/omlaag of cursor omhoog/omlaag

7. OK / Store Bevestigt de keuze van een selectie. Laat lijst van zenders

zien waar een signaal aanwezig is

8. Volume Geluid harder / zachter; cursor naar links / rechts

9. Page down Gaat 1 positie omlaag in de zenderlijst

10. Page up Gaat 1 positie omhoog in de zenderlijst

11. EPG Gaat direct naar het EPG-menu met zenderinformatie

12. Info Toont programma-informatie van de zender

13. Teletekst Toont teletekst van de zender

14. Vorige zender Roept de vorige zender op waarop de ontvanger was

afgestemd

15. Ondertiteling Roept het menu ondertitels op, waar de gewenste

ondertitelingstaal gekozen kan worden. Eénmaal klikken:

DVB-ondertitels. Tweemaal klikken: Teletekst-ondertiteling

16. Schermverhouding Kiest de hoogte-breedteverhouding van het beeld

17. Andere audio Kiest een andere gesproken taal (nasynchronisatie) of een

ander geluidsspoor van de gekozen zender

18. Sleep timer Toont de balk met automatische uitschakeltijden: per 15

minuten, t/m 180 minuten

19. Multivideo Niet beschikbaar

20. Groep Gaat naar de groepslijst van zenders

21. Favoriet Laat de lijst zien van door de gebruiker ingestelde

voorkeurszenders

22. TV / Radio Schakelt heen en weer tussen TV- en radioweergave

23. Alle zzenders Toont de lijst van de zenders

24. Functie Roept een nieuwe of verbeterde extra functie op

5


◆ SLUIT DE STROOMKABEL NIET AAN op het lichtnet, zolang u niet alle

verbindingen hebt gemaakt.

Aansluiting 2

-S/PDIF

Aansluiting 1 -SCART

◆ Sluit als eerste de antenne aan op de ANT IN connector van de ontvanger.

1. Sluit de ontvanger op een televisie met SCART connector aan

- Sluit met een SCART kabel de ontvanger aan op de SCART ingang van de televisie. Heeft

uw televisie geen SCART aansluiting, gebruik dan een video/audio kabel en sluit deze

aan op de gele, rode en witte aansluitingen.

6

Deel 1 –– Aansluitingen

Antenne

2 Sluit de ontvanger op een HiFi systeem aan met een S/PDIF coaxkabel

- Sluit de S/PDIF connector van de ontvanger aan op een Dolby Digital Audio compatible HiFi

apparaat.


DEEL 1 – Smartcard Gebruiken

Nu volgt informatie over het gebruik van betaalzenders, als u daar een abonnement op

genomen hebt en een smartcard gekocht hebt.

1) De ontvanger moet op het lichtnet zijn aangesloten, voordat u de smartcard invoert.

2) Duw de kaart geheel in de sleuf achter de klep aan de voorzijde. De pijl op de

smartcard moet aan de bovenkant zichtbaar zijn en bij het inschuiven naar het toestel

wijzen.

3) De smartcard kan informatie op het scherm brengen, die niet in deze handleiding

beschreven wordt.

4) Elke smartcard kan slechts toegang geven tot de zenders die de service provider op

de kaart gecodeerd heeft.

7

Om betaalzenders te kunnen weergeven

is een ‘smartcard’ nodig. Deze kunt u

verkrijgen bij de handelaar die het

apparaat heeft geleverd.

Als u abonnee bent bij meer dan één

service provider, moet u de juiste kaart

in de gleuf steken om de programma’s

van de gewenste provider te kunnen

weergeven. De ontvanger is uitgerust

met één smartcard-sleuf.

Als er geen smartcard geplaatst is,

kunnen alleen de gratis zenders (FTA,

free-to-air) weergegeven worden.


Deel 2

MENU OVERZICHT


Hoofdmenu

Gebruikersinstelling

Installatie

Zenders bewerken

Timer functie

Systeem informatie

Smartcard

Taal instellingen

Kinderslot

Gebruikersprofiel

A/V instellingen

Zenders zoeken

Software upgrade

Fabrieksinstellingen

FAV selectie

Zenders verbergen

Blokkeren/deblokkeren

Volume offset

Hernoem zenders

Alle zenders verwijderen

Lokale tijd instellen

Timer instellen

VCR timer instelling

STB versie

Conax

8

Deel 2 – Menu Overzicht

Zenders blokkeren

Menu blokkeren

Ontvanger volledig blokkeren

Banner timeout

DVB-ondertiteling

Schermverhouding

Contrast

Dolby Digital

Video output

Abonnement status

Gebeurtenis status

Verander PIN code

Volwassenheidsniveau


OPMERKING

• Druk op de OK-toets om te kiezen of een verandering te bevestigen.

• Druk op de OK-toets bij een menubalk die een aantal functies heeft, waaruit u kunt

kiezen. In de uitrolmenu’s kunt u de keuze verder detailleren.

• Druk op de toets MENU om naar het vorige menu terug te keren.

• Druk op de EXIT-toets om de menu’s te verlaten of naar de weergave van de

ingestelde zender terug te gaan.

De ontvanger is van fabriekswege

van standaardinstellingen voorzien.

Voor uw eigen gebruik zult u die

waarschijnlijk willen aanpassen.

Begin uw eigen instellingen met

het menu van de Taal instellingen.

Volg onderstaande instructies en

druk telkens als u een volgende

instelling wilt maken op de

MENU-toets.

Het hoofdmenu bestaat uit 6 submenu’s

- Gebruikersinstelling

- Installatie

- Zenders bewerken

- Timer functie

- Systeem informatie

- Smartcard

•Gebruikde ◀,▶ toetsen om de cursor door het

hoofdmenu te verplaatsen.

•Gebruikde ▲,▼ toetsen om de cursor in een

submenu te verplaatsen.

9

Deel 2 – Menu Overzicht

Navigatie in menu

(knoppen op afstandsbediening)

MENU naar menu

EXIT uit menu

◀ VOL volgende/vorige

VOL ▶ menu onderdeel

CH ▲ lager/hoger in

▼ CH menu

OK kies/bevestig


Taal instellingen

U kunt de gewenste taal instellen voor het menu, audio,

ondertitels en teletekst.

- Druk op de toetsen ◀,▶ om naar de gewenste taal

te gaan. Of gebruik het uitrolmenu dat met de OK-toets

opgeroepen wordt op de taalbalk die u wilt instellen.

- Bij het gebruik van het uitrolmenu drukt u op de OKtoets

om de taalkeuze te bevestigen.

-Druk op de toetsen ▲,▼ om naar de volgende

taalinstellingen te gaan.

Menu

Hiermee kiest u de menutaal voor de schermmenu’s.

Eerste taal (audio)

-Kies de voorkeurtaal bij ontvangst van uitzendingen

in meerdere talen.

Tweede taal (audio)

-Kies de taal die het geluidskanaal doorgeeft, als de

eerste taal van uw keuze niet uitgezonden wordt.

Eerste ondertitelingstaal (main subtitle)

Kies de eerste taal die bij ondertiteling weergegeven

moet worden.

Tweede ondertitelingstaal (second subtitle)

Kies de ondertitelingstaal die weergegeven moet

worden, als de uitzending niet de eerste taal van uw

keuze weergeeft.

Teletekst

De instelling van de taal van Teletekst op uw scherm.

10

Deel 2 – Menu Overzicht

Gebruikersinstelling


Kinderslot

Met het kinderslot kunt u:

1) de doorgifte van een ongewenste TV- of

radiozender blokkeren

2) ongewenste wijzigingen van de instellingen

verhinderen

3) het onbevoegd gebruik van het apparaat voorkomen

Om de blokkering te kunnen instellen, moet u

beschikken over de juiste PIN-code.

De fabrieksinstelling van de PIN-code is 1234.

Zenders blokkeren

Als de zenderblokkering ingeschakeld is, kan het

signaal van een geblokkeerde zender slechts worden

doorgegeven na het intoetsen van de PIN-code.

- Gebruik de toetsen ◀,▶ om Ja of Nee te kiezen.

Menu blokkeren

Als de instellingsvergrendeling op Ja gezet is, kan men

het hoofdmenu slechts oproepen na het intoetsen van

de juiste PIN-code.

- Gebruik de toetsen ◀,▶ om Ja of Nee te kiezen.

Ontvanger volledig blokkeren

Als de gebruiksblokkering op Ja gezet is, kan men de

ontvanger vanuit Standby slechts inschakelen na het

intoetsen van de PIN-code.

- Gebruik de toetsen ◀,▶ om Ja of Nee te kiezen.

11

Deel 2 – Menu Overzicht


Gebruikersprofiel

Banner timeout

De informatiebalk (banner) schakelt na enige tijd

automatisch uit. De tijdsduur van de balk op het

scherm kan ingesteld worden tussen 1 en 10.

- Druk daarvoor op de toetsen ◀,▶ of gebruik de

uitrolmenu’s.

DVB-ondertiteling

Om gebruik te kunnen maken van DVB-ondertiteling

zet deze functie op ‘Aan’. Met de ondertitel knop op de

afstandsbediening schakelt u tussen DVB-ondertiteling

of Teletext ondertiteling (voor zover beschikbaar).

12

Deel 2 – Menu Overzicht


A/V instellingen

Schermverhouding

Hiermee stelt u de hoogte/breedteverhouding in van

uw beeldweergave.

Druk op de toetsen ◀,▶ of gebruik met [OK] het

uitrolmenu.

1) 4 : 3 voor normale schermweergave

[volledig] [gecentreerd] [letterbox]

2) 16 : 9 voor breedbeeld-TV

Contrast

De helderheid van de schermweergave kan ingesteld

worden tussen 0 (zeer donker) en 10 (zeer helder).

Dolby Digital

Als deze functie ingeschakeld is (Aan), kunt u van

uitzendingen met Dolby Digital-geluid genieten.

Daartoe moet u eerst de S/PDIF-uitgang van uw

ontvanger verbinden met een digitale audioversterker.

Video output

U kunt kiezen tussen RGB Uit of CVBS (composiet

video).

13

Deel 2 – Menu Overzicht


Zenders zoeken

U kunt op twee manieren zenders zoeken: automatisch

of handmatig.

Kies de gewenste methode: Auto, Handmatig of Snel

zoeken in de zoekfunctie

Druk op OK bij [Start Zoeken]

- Handmatig

U kunt de zenders vinden na het opgeven van de index

en de frequentie.

- Snel zoeken

De ontvanger scant alle zenders en zet deze in de lijst.

Na het voltooien van het zenderzoeken verschijnt een

bericht: ‘Informatie opslaan’.

Druk na het verschijnen van ‘Zoeken gereed, Druk op

OK’ op OK / Store van de afstandsbediening.

Tijdens het zoeken van de zenders wordt de status van

het proces en de naam van de radio- of TV-zender

weergegeven.

Druk op EXIT om uit het menu te gaan.

14

Deel 2 – Menu Overzicht

Installatie


Software Upgrade

Van tijd tot tijd komt nieuwe software beschikbaar, die

via het netwerk geïnstalleerd kan worden. Hiervan

krijgt u een melding als u de box aanzet. Wij adviseren

u om deze software aanpassing steeds te laten

uitvoeren.

In sommige gevallen zal een handmatige upgrade

nodig zijn. Ga daarvoor als volgt te werk:

Kies de gewenste instelling.

Fabriek 1 / Fabriek 2: De netwerkgegevens zijn al

vastgelegd.

Gebruikerinstelling: U kunt naar keuze netwerk en

frequentiegegevens kiezen.

- Na het kiezen van de instelling gaat u naar ‘Start’ en

drukt op OK.

Fabrieksinstellingen

Als u de ontvanger terug wilt zetten naar de

fabrieksinstellingen, worden alle bewerkingen van

satelliet- en transponderinformatie ongedaan gemaakt.

- Als u hiertoe heeft besloten, drukt u op de balk Terug

naar standaardinstellingen. Deze balk kunt u bereiken

met de toetsen ▲,▼ .

Druk op OK bij Start; er wordt een

waarschuwingsboodschap getoond.

15

Deel 2 – Menu Overzicht


FAV selectie

Druk terwijl de ontvanger in gebruik is, op de

OK-toets (of All CH-Toets) om de lijst van de

zenders op te roepen.

U hebt verschillende mogelijkheden om de lijst in te

delen naar uw eigen wens. Dit doet u met de gekleurde

knoppen van de afstandsbediening.

1) Mode-schakelaar (rode knop).

Schakelt heen en weer tussen radio en televisie.

2) Voorkeurgroep (groene knop)

De voorkeurgroepen (FAV) 1 t/m 8.

3) Groeperen (blauwe knop)

Keuze uit: netwerk – CAS – Blokkeren – A t/m Z

4) Bewerken (witte knop)

Keuze van: voorkeur – blokkeren/deblokkeren –

geluidsvolume – volgende/vorige zender – wis zender

– hernoem zender – sla zender over

U kunt ook direct naar een zender gaan in dit menu

‘lijst van de zenders’.

Als een gekleurde toets wordt ingedrukt, verschijnt een

uitrolmenu met de bijbehorende keuzemogelijkheden.

Maak daarmee uw aanpassing of zenderindeling.

Opmerking

Als u de lijst van de zenders direct wilt zien, terwijl u

naar een uitzending kijk, drukt u op de OK-toets van

de afstandsbediening.

16

Deel 2 – Menu Overzicht

Zenders bewerken


1) Functieschakelaar (Mode)

- Druk op de RODE knop en kies tussen TV of Radio.

2) Groep voorkeurzenders

- Druk op de GROENE knop en kies een

voorkeurgroep: FAV 1 t/m FAV 8.

- Als u een groep gekozen hebt, verschijnen de zenders

van de groep in de lijst op het scherm.

Opmerking

Om naar de voorkeurzenders te kunnen kijken, moet u

wel vooraf zenders in een FAV-groep hebben gezet.

Dit kan via het Edit-menu (Bewerken).

In de functie FAV (groep voorkeurzenders) kunt u ook

wijzigingen aanbrengen. Kies een voorkeurgroep die u

wilt wijzigen en druk dan op de WITTE knop. Het

Edit-menu (Bewerken) biedt u de volgende

aanpassingsmogelijkheden.

Zenderkeuze - Blokkeren/deblokkeren -

Geluidssterkte-voorinstelling - Verplaats

voorkeurzender - Hernoem FAV-lijst - Hernoem

zender.

17

Deel 2 – Menu Overzicht


Kiezen van voorkeurzenders

U kunt de samenstelling van een groep

voorkeurzenders wijzigen. Dit gaat op dezelfde wijze

als het kiezen van een voorkeurgroep (FAV) in het

menu Zenders Bewerken.

Met een druk op de WITTE knop verlaat u de

keuzefunctie.

Verplaats voorkeurzender

- Selecteer de zender die u wilt verplaatsen en druk op

OK.

- Zoek de nieuwe positie voor de zender met de

toetsen ▲,▼ .

- Druk op de OK-toets om de nieuwe positie te bevestigen.

- Druk op de witte of EXIT-toets om de verplaatsfunctie

te verlaten.

Voorkeurlijst hernoemen

U kunt de naam van een voorkeurgroep (FAV)

wijzigen.

- Voer de nieuwe naam in met de gekleurde of

lettertoetsen.

- Druk op de OK-toets nadat alle aanpassingen

gemaakt zijn.

- Druk op de witte of EXIT-toets om de

hernoemfunctie te verlaten.

18

Deel 2 – Menu Overzicht


3) Groeperen

U kunt de indeling van de zenderlijst naar eigen

goeddunken veranderen.

- Druk op de blauwe knop en kies een van: netwerk /

CAS / blokkeren / A t/m Z.

4) Menu ‘Bewerken’

Keuze Voorkeuren

Als u de FAV-keuzefunctie kiest, ziet u 8

voorkeurinstellingen per zender (zie afb. hiernaast).

Van links naar rechts zijn dat FAV 1 t/m 8.

- Druk per zender op de gewenste positie op OK. Het

gekozen nummer (1 t/m 8) is dan het groepsnummer

waar u de zender bij hebt ingedeeld.

Als u bijvoorbeeld Nederland 1 bij FAV-groep 6 wilt

indelen, laat u de cursor bij Nederland 1 naar positie 6

lopen en drukt dan op OK.

- Om de Voorkeuren-instelling te verlaten drukt u op

de witte of EXIT-knop.

19

Deel 2 – Menu Overzicht


Zenders verbergen

U kunt een zender ‘onzichtbaar’ maken in de

zenderlijst, bijvoorbeeld als u wilt voorkomen dat

kinderen naar die zender kijken.

- Druk na de selectie van de zender op de OK-toets. Er

verschijnt een blauw teken, dat aangeeft dat de zender

niet gekozen kan worden in de lijst.

Blokkeren/deblokkeren

U kunt elke zender vergrendelen. Dat wil zeggen dat

de programma’s van die zender pas weergegeven

worden na het intoetsen van de PIN-code.

- Zodra u de opdracht geeft een zender te vergrendelen,

verschijnt een dialoogvenster, waarin u gevraagd wordt

de juiste PIN-code in te toetsen.

- Met een druk op OK bevestigt u de vergrendeling en

het ‘op slot’-symbooltje verschijnt bij het betreffende

zendernummer.

- Als u tijdens het vergrendelen weer op OK drukt in

de vergrendelde zender, wordt de vergrendeling

opgeheven.

- Druk op de witte of EXIT-knop om het

vergrendelmenu te verlaten.

Volume offset

Omdat niet op alle zenders het geluid met dezelfde

geluidssterkte uitgezonden wordt, kunt u het volume per

zender vooraf aanpassen.

- Gebruik de toetsen ◀,▶ om de volume

voorkeurinstelling per zender te kiezen.

- Druk op de WITTE of EXIT-knop om de

voorkeurinstelling te verlaten.

20

Deel 2 – Menu Overzicht


Hernoem zenders

U kunt elke zender een (andere) naam geven.

- Selecteer de zender waarvan u de naam wilt

veranderen.

- Druk op de OK-toets; er verschijnt links dan een

submenu.

- Voer de nieuwe naam in met de lettertoetsen of met

de gekleurde toetsen.

- Druk op de OK-toets nadat u alle aanpassingen

gemaakt hebt.

- Druk op de witte of EXIT-toets om de

hernoemfunctie van zenders te verlaten.

Alle zenders verwijderen

U kunt gevonden zenders wissen.

In dit geval blijven de instellingen ongewijzigd, maar

alle gevonden zenders worden verwijderd.

- Gebruik de toetsen ◀,▶ om Aan of Uit te kiezen.

- Druk op de OK-toets bij [Start].

21

Deel 2 – Menu Overzicht


Lokale tijd instellen

22

Deel 2 – Menu Overzicht

Timer functie

De ontvanger staat standaard ingesteld op de tijdzone

Amsterdam. De correcte tijd wordt meegezonden met

het signaal. Als de ontvanger geen signaal krijgt kan

het zijn dat de tijd verloopt of niet meer wordt getoond.

Timer instellen

U kunt de inschakel- en uitschakeltijden, alsook de

automatische uitschakeltijd (Sleep timer) in dit menu

vastleggen.

-Gebruik de ◀,▶ toetsen voor het kiezen van

Aan- en Uittijden.

-Gebruik de numerieke toetsen voor het invoeren van

de tijden.

De box schakelt automatisch aan op een ingestelde tijd

en schakelt naar de gekozen zender.


VCR Timer instelling

- U kunt de schakelklok voor de videorecorder of de

herinneringsfunctie instellen. De schakelklok voor de

videorecorder functioneert alleen als de ontvanger via

een volledig bedrade SCART-kabel verbonden is met

de videorecorder. De herinneringsfunctie kan gebruikt

worden als de verbinding tussen beide apparaten via

een niet-volledig bedrade SCART-kabel loopt.

- Schakelklok voor videorecorder. U kunt de

videorecorder opdragen een bepaalde uitzending op te

nemen, door de tijd en de zender ervan in te voeren.

Ook als u niet naar de televisie kijkt, zal de ontvanger

op het ingestelde tijdstip het commando geven het

opnemen te starten.

- Herinneringsfunctie. Als u hier de tijd en de

ontvangzender invoert, zal de ontvanger op het

ingestelde tijdstip overschakelen naar de aangewezen

zender. Deze functie werkt alleen als het TV-toestel

aanstaat.

- U kunt maximaal 20 inschakeltijden opgeven.

-Verder hebt u de keuze uit:

-eenmalig, de start- en stoptijden gelden voor één

gebeurtenis

-dagelijks, de start- en stoptijden worden dagelijks

herhaald

-wekelijks, de start- en stoptijden worden

wekelijks herhaald

-maandelijks de start- en stoptijden worden elke

maand herhaald

23

Deel 2 – Menu Overzicht


- Kies de schakelklok en de functie met de ◀,▶

toetsen.

-- Kies de zender met de ◀,▶ toetsen of gebruik het

uitrolmenu.

-- Stel de datum van start- en stoptijden in met de

kalender (Druk op OK om de kalender op te roepen).

-- Stel de start- en stoptijden in met de numerieke

toetsen.

-- De cursor gaat automatisch 1 positie verder.

-- Kies de soort schakelfunctie met de ◀,▶ toetsen.

24

Deel 2 – Menu Overzicht


STB Versie

25

Deel 2 – Menu Overzicht

Systeem informatie

Hier roept u gedetailleerde informatie op over de harden

softwareversie van de ontvanger.


Smartcard

Schuif de CONAX smartcard in de sleuf aan de

voorzijde, met de chip naar boven.

Abonnement status

De status van uw CONAX-abonnement wordt

getoond.

Gebeurtenis status

De status van uw CONAX-betaalzender.

Verander PIN code

Volg de procedure zoals op het menu aangegeven.

Standaardinstelling van de PIN-code is 1234.

Voer de huidige pincode in – Voer de nieuwe PINcode

in – Bevestig nieuwe PIN-code.

Volwassenheidsniveau

U kunt per zender het volwassenheidskenmerk

instellen.

G: Algemene toegang

PG: Begeleiding door Ouders

A: Boven 18 jaar

X: Erotisch

26

Deel 2 – Menu Overzicht


De Digitenne zenders sturen programmagegevens mee

over de televisie- of radio-uitzendingen: EPG

(Elektronische ProgrammaGids) genaamd.

Als u de EPG-informatie wilt zien, terwijl u naar de

TV kijkt of naar de radio luistert, drukt u op de toets

EPG van de afstandsbediening.

De zenderlijst verschijnt links op het beeldscherm.

Rechts is een EPG-venster zichtbaar met informatie

over de uitzending van de geselecteerde zender. Datum

en tijdsverloop van het programma staan bovenaan.

Als u op OK drukt, verschijnen tijd, titel en

samenvatting van het geselecteerde programma op het

scherm.

- Druk op de ▲,▼ toetsen om van zender te

veranderen

- Druk op de ◀,▶ toetsen om door de tekst te lopen

U kunt direct van de programma-informatie TV

overschakelen naar programma-informatie Radio door

op de toets van de afstandsbediening te drukken.

Als u op de toets van uw afstandsbediening drukt,

kunt u het schakelklokmenu voor de videorecorder

oproepen en opnamen programmeren.

Met de kleurentoetsen van uw afstandsbediening kunt

u de datum- en tijdintervallen van de EPG-weergave

veranderen.

. Groen: geeft de EPG-weergave van voorafgaande dag

. Geel: geeft de EPG-weergave van de volgende dag

. Blauw: schakelt de tijdinterval van de EPG-weergave

van 30 minuten naar 60 minuten en terug

. Recall: roept de huidige tijdzone van de EPGweergave

terug.

27

Deel 2 – EPG


probleem

Geheime PIN-code vergeten

Tijdinstelling is onjuist

De LED aan de voorzijde

brandt niet / Geen voeding

Geen beeld

Geen geluid

Afstandsbediening werkt

slecht

Slecht beeld

Smartcard werkt niet

mogelijke oorzaak

Bedieningsfout

Deel 2 – Probleem Oplossing

Tijd is verkeerd ingesteld

Steker van netsnoer maakt

niet goed contact

Ontvanger in Standby

AV-uitgang niet goed

verbonden met video-ingang

van TV-toestel

Onjuiste zender of videoingang

gekozen op TVtoestel

Audiokabel niet goed

aangesloten

Volumeregelaar staat op 0

Luidspreker uitgeschakeld

(mute-functie)

Batterijen leeg of verkeerd

geplaatst

Signaalsterkte te gering

De smartcard is niet goed

ingestoken

28

oplossing

Neem contact op met uw

service provider

Stel tijd juist in via het

menu

Steker goed in contactdoos

drukken

Zet de ontvanger aan

Zorg voor een goede

verbinding

Controleer zender en videoingang

van TV-toestel en

herstel de fout

Controleer kabelverbinding

en herstel de fout

Zet het geluid harder

Druk op de Mute-knop om

de geluidweergave te

hervatten

Richt afstandsbediening

goed op de ontvanger

Vervang batterijen of plaats

ze correct

Controleer de signaalsterkte

in het Installatie-menu;

controleer kabel van het

kabelnet

Zorg ervoor dat de

smartcard correct in de sleuf

gestoken is (chip boven)


Deel 2 – Belangrijkste Functies

• MPEG-II Video(MP@ML)

• MPEG-I Audio Lagen 1 en 2

• Voldoet aan normen MPEG-II Digital en DVB

• Ingebouwde Conax met één smartcard lezer

• Videokwaliteit Laser Disc, Audiokwaliteit CD

• Europese DVB-T standaard

• Grafisch schermmenu met 256 kleuren in volle resolutie

• Gebruiksvriendelijk schermmenu met alle functies

• Snelle in gebruikname: Plug & Play

• Geluidssterkte regelbaar in 64 stappen

• Geluidssterkte regelbaar per zender

• Uitgebreide functies voor voorkeurzenders

• Infrarood afstandsbediening

• Geheugen voor laatst weergegeven zender

• Instelbare hoogte/breedteverhouding: 4:3 (beeldvullend, gecentreerd, ‘letter box’), 16:9

• Kinderslot / Installatieslot / ontvangerslot

• Elektronische Programmagids (EPG) voor zenderinformatie op het scherm

• Ondersteuning van DVB-ondertiteling

• Ondersteuning van (grafische) Teletekst

• Ondersteuning van ondertiteling

• In totaal 2000 programmeerbare zenders

29


1. Tuner en zender

RF-ingangsconnector IEC, female

RF-uitgangsconnector IEC, male

Afstembereik UHF 460 – 860 MHz

Ingangsniveau -78 dBm – -20 dBm

Ruis UHF: typ. 8dB, max. 12 dB

Ingangsimpedantie 75 Ohm

MF-bandbreedte typ. 8 MHz

2. MPEG streaming A/V decoding

Signaalstream MPEG-2 ISO/IEC 13818

Profiel en niveau MPEG-2 MP @ ML

Ingang T/S data-snelheid max. 80 Mbit/s

Hoogte/breedteverhouding 4 : 3 (volledig, gecentreerd, letterbox), 16 : 9

Videoresolutie 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

Audio-decodering MPEG audiolagen 1 en 2, musicam

Audio-weergave Stereo, tweekanaals, samengevoegd stereo,

mono

Bemonsteringsfrequentie 32, 44,1 en 48 kHz

3. Geheugen

Flash-geheugen 2MB

Programma DRAM 8 MB

EEPROM 2 kB

4. AV- en Data in- en uitgangen

SCART TV x 1

RGB video uit TV SCART x 1

Composiet video uit tulp x 1, TV SCART x 1

S/PDIF tulp x 1

Analoge audio-uitgang tulp x 2 (1 links en 1 rechts)

TV SCART x 1

Resolutie: 16 bit DAC

Uitgangniveau: max. 2Vrms

regeling geluidssterkte en luidspreker aan/uit

30

Deel 2 - Specificaties


5. Voorwaardelijke toegang

Ingebouwde Conax 1 smartcard-lezer

6. Voeding

Ingangsspanning 230V wisselspanning, 50Hz

Type schakelende voeding

Opgenomen vermogen max. 20W

(standby < 7W)

Beveiliging gescheiden interne zekering, aarding van chassis

en ingangen tegen risico van elektrische schok of

schade door blikseminslag

7. Gewicht en afmetingen

Afmetingen (B x H x D) 250 x 40 x 200 mm

Gewicht ca. 1,5 kg

8. Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuur +5 - +50°C

Opslagtemperatuur -40 - + 65°C

NB: De specificaties van de ontvanger kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd.

31

Deel 2 - Specificaties