04.09.2013 Views

Persoonlijke medische zorg voor iedereen - Zakelijk Arnhem

Persoonlijke medische zorg voor iedereen - Zakelijk Arnhem

Persoonlijke medische zorg voor iedereen - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

regionaal betrokken<br />

mei 2013 jaargang 7 nummer 2<br />

<strong>Persoonlijke</strong> <strong>medische</strong> <strong>zorg</strong> <strong>voor</strong> <strong>iedereen</strong><br />

MKB Ondernemers blij met<br />

aanpak acquisitiefraude<br />

Vlamoven special Topsport Gelderland<br />

11 18 Toptalent zoekt supporter! 26


za<br />

inhoud<br />

Colofon<br />

ZAkelIjk <strong>Arnhem</strong><br />

Vlamoven 34, 6826 Tn <strong>Arnhem</strong><br />

T 026 744 00 26<br />

F 084 003 43 66<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

UITgeVer<br />

Patrick Aarnoudse<br />

hooFdredACTIe<br />

Pieter Ploeg<br />

BlAdmAnAger<br />

edwin Verhoeven<br />

CommerCIe<br />

Sjef Bruining<br />

emre dinçsoy<br />

hilde dales<br />

VormgeVIng<br />

lex van der kraan<br />

AdVerTenTIeS<br />

T 026 744 00 26<br />

advertenties@zakelijk-arnhem.nl<br />

©het auteursrecht van dit<br />

magazine en op de daarin<br />

verschenen artikelen wordt door<br />

de uitgever <strong>voor</strong>behouden.<br />

het verlenen van toestemming<br />

tot publicatie in dit magazine<br />

houdt in dat de auteur de uitgever,<br />

met uitsluiting van ieder ander,<br />

onherroepelijk machtigt de bij<br />

of krachtens de Auteurswet door<br />

derden verschuldigde<br />

vergoeding <strong>voor</strong> kopiëren te innen<br />

en dat de auteur alle overige<br />

rechten overdraagt aan de<br />

uitgever. niets mag uit deze<br />

uitgave mag worden overgenomen,<br />

vermenigvuldigd of gekopieerd<br />

zonder uitdrukkelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

druk- en zetfouten<br />

<strong>voor</strong>behouden.<br />

08<br />

12<br />

15<br />

18<br />

26<br />

30<br />

Inhoudsopgave<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

3 Inhoudsopgave<br />

5 ZA Voorwoord<br />

6 ZA Column<br />

overheidsopdrachten, iets <strong>voor</strong> u?<br />

7 ZA nieuws<br />

ondersteuning van startende ondernemers succesvol<br />

8 ZA Coverstory<br />

medinova<br />

11 ZA mkB<br />

ondernemers blij met aanpak acquisitiefraude<br />

12 ZA Beveiliging<br />

Boete dreigt bij ontbreken van BhV-er<br />

15 ZA Cultuur<br />

Introdans beweegt je in 2013/14<br />

16 ZA Algemeen<br />

Zwanenburg<br />

17 ZA Algemeen<br />

energiekennisbedrijf dnV kema<br />

18 ZA Special<br />

Vlamoven “het klopt hier gewoon”<br />

23 ZA Transport<br />

melis Transport is meer dan alleen transport<br />

25 ZA regio<br />

kansen benutten in duitsland<br />

26 ZA topsport<br />

Toptalent zoekt supporter!<br />

27 kort nieuws<br />

29 ZA regio<br />

2 connect business zet creatieve sector in de<br />

spotlights<br />

30 ZA Financieel<br />

oB-schuld? kom op tijd met suppletie!<br />

31 ZA Profiel<br />

horeca-ruimte ook geschikt <strong>voor</strong> bedrijfsleven<br />

33 ZA Algemeen<br />

Veiligheid binnenstad <strong>Arnhem</strong><br />

34 ZA kvk<br />

extra lichtpuntje in sombere gelderse economie<br />

za<br />

pagina 3<br />

april 2013


za<br />

<strong>voor</strong>woord<br />

U kUnT onS ook Volgen<br />

oP FACeBook .<br />

VVww.FACeBook.Com/<br />

ZAkelIjk<strong>Arnhem</strong>.<br />

regIonAAlBeTrokken<br />

Consumenten besteden minder en houden<br />

de hand op de knip. De crisis hakt er in!<br />

Ondernemers moeten vaak de klappen<br />

opvangen van een verminderd<br />

uitgavenpatroon en kijken waarop ze zelf<br />

kunnen bezuinigen. Vaak wordt dan<br />

besloten om minder geld uit te geven aan<br />

reclame en marketing.<br />

Maar er zijn ook ondernemers die juist vol<br />

inzetten op de media. Ze willen hun bedrijf<br />

in the spotlights zetten om zo onder de<br />

aandacht van mogelijk nieuwe relaties te<br />

komen. Nieuwe relaties en wellicht nieuwe<br />

inkomsten dus. Een magazine als <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong> is een platform, waarin bedrijven<br />

zichzelf in de schijnwerpers kunnen zetten<br />

en op die manier nieuwe klanten kunnen<br />

werven en zo hun omzet verhogen.<br />

Voorwoord<br />

grijp die kans!<br />

Door stil te blijven zitten en gebeurtenissen<br />

passief af te wachten, zal geen ondernemer<br />

beter te worden. Het gaat juist om nieuwe<br />

initiatieven, waarmee bedrijven zich<br />

onderscheiden. <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> is een<br />

ultieme mogelijkheid om bedrijven onder de<br />

aandacht te brengen. In deze editie worden<br />

weer wat ondernemers <strong>voor</strong> het voetlicht<br />

gebracht. Ondernemers die – ondanks<br />

de crisis – nieuwe bronnen aanboren en<br />

nieuwe mogelijkheden zien.<br />

In het volgende nummer van <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong> krijgen weer andere bedrijven die<br />

kans ! Grijp die kans!<br />

Pieter Ploeg<br />

Hoofdredactie ZA Media<br />

redactie@za-media.nl<br />

Incasso<br />

Incasseren zonder kosten!<br />

Tel: 026 - 3030430<br />

za<br />

pagina 5<br />

april 2013


za<br />

column<br />

Mr. P.A.G.(Petra) Schellekens<br />

G.J. (Geert) Borkus<br />

Vijfzinnenstraat 45<br />

6811 LN <strong>Arnhem</strong><br />

Telefoon: 06 - 13 54 19 10<br />

E-mailadres:info@allmatches.nl<br />

overheidsopdrachten, ook <strong>voor</strong> u?<br />

Sinds in april de nieuwe aanbestedingswet<br />

van kracht is geworden, zijn overheidsopdrachten<br />

bereikbaarder geworden <strong>voor</strong> het<br />

MKB;<br />

De overheid moet grotere opdrachten in<br />

meerdere kleine opdrachten opdelen, en ook<br />

mag zij minder zware eisen aan ondernemers<br />

stellen.<br />

Goed nieuws dus <strong>voor</strong> die ondernemers die<br />

<strong>voor</strong>heen aanbestedingen links lieten liggen,<br />

maar in deze tijd wel extra omzet kunnen<br />

gebruiken.<br />

Alle openbare aanbestedingen worden<br />

gepubliceerd op www.tenderned.nl.<br />

Het is zaak dat u daar geregeld kijkt of er<br />

misschien aanbestedingen zijn gepubliceerd<br />

die <strong>voor</strong> u interessant kunnen zijn.<br />

De tijd die u krijgt om uw aanmelding of<br />

inschrijving in te dienen, is vaak maar enkele<br />

weken, dus het is nodig om snel te handelen.<br />

Het helpt wanneer u al bent <strong>voor</strong>bereid door<br />

uw documenten op orde te hebben.<br />

Renee Verlangen<br />

Verklaringen van de kamer van koophandel<br />

en de belastingdienst zijn doorgaans snel<br />

genoeg verkregen, maar een tevredenheidsverklaring<br />

over een project dat al anderhalf<br />

jaar geleden is afgerond, kan lastiger zijn;<br />

Uw contactpersoon werkt wellicht niet meer<br />

bij de opdrachtgever, of de goede relatie is<br />

sindsdien toch wat in het slop geraakt.<br />

Het is dan ook handig om direct na de goede<br />

afronding van een wat grotere opdracht aan<br />

de opdrachtgever een tevredenheidverklaring<br />

te vragen. Een goede tevredenheidverklaring<br />

bevat alle relevante onderdelen van de<br />

opdracht, de uitvoeringsperiode en natuurlijk<br />

ook de waarde inclusief eventueel meerwerk.<br />

Mocht u de verklaring niet nodig blijken te<br />

hebben, dan is het toch plezierig om de<br />

tevredenheid van de opdrachtgever zwart op<br />

wit te hebben staan.<br />

In de volgende column gaan we in op de<br />

proactieve inschrijver, en wat u kunt doen<br />

wanneer een aanbestedende dienst meer van<br />

u vraagt dan u redelijkerwijs kunt leveren.


za<br />

nieuws<br />

ondersteuning van startende<br />

ondernemers is succesvol<br />

Begeleiding van startende ondernemers<br />

werpt zijn vruchten af. Dit blijkt uit de<br />

eindrapportage van het project<br />

IkStartSmart© Gelderland 2008 2012.<br />

Projectmanager Lambêr van Nispen<br />

overhandigde de rapportage tijdens een<br />

discussiebijeenkomst aan gedeputeerde<br />

Jan-Jacob van Dijk van Provincie<br />

Gelderland. Het succes van<br />

IkStartSmart© is niet onopgemerkt<br />

gebleven. Ook andere provincies hebben<br />

het project ingevoerd en in Gelderland is<br />

een tweede termijn ingegaan.<br />

IkStartsmart©<br />

IkStartSmart© is een op maat gemaakt<br />

begeleidingstraject <strong>voor</strong> ondernemers die<br />

van plan zijn een bedrijf te beginnen of net<br />

gestart zijn. Deelnemers aan IkStartSmart©<br />

krijgen een coach, budget <strong>voor</strong> seminars en<br />

trainingen, ze worden gefaciliteerd in het<br />

opbouwen van een netwerk en ze hebben<br />

toegang tot een microkrediet.<br />

De deelnemers worden tijdens hun traject<br />

gevolgd en hebben via vragenlijsten en<br />

ondernemerstesten inzage gegeven in hun<br />

ontwikkeling als ondernemer. Aan het einde<br />

van het traject is een duidelijke verbetering<br />

zichtbaar van ondernemersvaardigheden.<br />

Deelnemers<br />

Het doel was om in de periode 2008-2012<br />

1400 ondernemers te begeleiden.<br />

Dit aantal is ruim gerealiseerd met 1.519<br />

deelnemers. Onder de deelnemers waren<br />

meer vrouwen (58%) dan mannen (42%).<br />

Van de deelnemers was bijna een kwart<br />

(24%) nog geen ondernemer op het<br />

moment dat zij startten met IkStartSmart©,<br />

bij 24% viel het begin van het coachtraject<br />

samen met de start als ondernemer en de<br />

rest (52%) was al ondernemer toen zij<br />

startten met IkStartSmart©. De leeftijd van<br />

de deelnemers was zeer gevarieerd: 25%<br />

jonger dan 35 jaar, 40% tussen de 36 en 45<br />

jaar en 35% was 46 jaar of ouder.<br />

De deelnemers zijn <strong>voor</strong>al hoger opgeleiden<br />

(49% hbo; 20% wo) en de branches waarin<br />

ze starten komen overeen met het<br />

landelijke beeld.<br />

Effecten<br />

Het meedoen aan IkStartSmart© heeft <strong>voor</strong><br />

ondernemers veel opgeleverd. Zo hebben<br />

zij hun bedrijfsvoering geprofessionaliseerd<br />

door hun inzicht in het ondernemerschap te<br />

vergroten en door een marketing- en<br />

bedrijfsstrategie te ontwikkelen. Daarnaast<br />

<strong>zorg</strong>de IkStartSmart© <strong>voor</strong> een toename<br />

van de omzet en de winstgevendheid van<br />

de deelnemers. IkStartSmart© had ook<br />

maatschappelijke effecten; het leverde een<br />

bijdrage aan de werkgelegenheid, aan<br />

innovatie en een flexibelere arbeidsmarkt.<br />

Daarnaast had het een daling van het<br />

aantal uitkeringsgerechtigden onder de<br />

deelnemers tot gevolg.<br />

Van de deelnemers geeft 92% aan dat hun<br />

deelname grotendeels of volledig aan de<br />

verwachtingen heeft beantwoord.<br />

Heel belangrijk hierbij is de match tussen<br />

deelnemer en coach die grotendeels<br />

bepalend is <strong>voor</strong> het realiseren van de<br />

verwachtingen en het uiteindelijke resultaat.<br />

Vervolg IkStartSmart©<br />

Na het succes van IkStartSmart© in de<br />

periode 2008-2012 heeft het project<br />

inmiddels een vervolg gekregen in<br />

Gelderland (2013-2015). Ook Overijssel en<br />

Flevoland hebben IkStartSmart©<br />

geïmplementeerd en andere provincies<br />

hebben interesse getoond om het op te<br />

pakken.<br />

IkStartSmart© wordt mogelijk gemaakt door<br />

Provincie Gelderland, deelnemende<br />

gemeenten en de Kamers van Koophandel<br />

in Gelderland.<br />

za<br />

pagina 7<br />

april 2013


za<br />

coverstory<br />

pagina 8 za<br />

april 2013<br />

<strong>Persoonlijke</strong> <strong>medische</strong> <strong>zorg</strong> <strong>voor</strong> <strong>iedereen</strong><br />

medinova kliniek klein rosendael<br />

Wie de ontvangstruimte van Medinova<br />

Kliniek Klein Rosendael in het Gelderse<br />

Rozendaal binnenstapt, heeft niet het<br />

idee een medisch behandelcentrum te<br />

betreden. De comfortabele ruimte met<br />

open haard en aangrenzende bibliotheek<br />

doet eerder denken aan een luxe<br />

wellnesscomplex dan aan een<br />

ziekenhuis. En dat is nou precies wat<br />

kliniekmanager Mirjam Wennink beoogt<br />

met het zelfstandige behandelcentrum.<br />

“We willen <strong>zorg</strong> op een andere manier<br />

aanbieden: specialistische <strong>zorg</strong> in een<br />

kliniek met een snelle toegankelijkheid<br />

en hoge service, waarbij de patiënt niet<br />

als nummer maar als cliënt wordt<br />

ver<strong>zorg</strong>d”.<br />

Kliniek Klein Rosendael is onderdeel van<br />

Medinova, een netwerk van zelfstandige<br />

behandelcentra dat persoonlijke <strong>zorg</strong><br />

op het gebied van orthopedie,<br />

neurochi-rurgie, plastische chirurgie,<br />

heelkunde en oogheelkunde aanbiedt.<br />

Het woord privékliniek wordt niet meer<br />

gebruikt. “Buiten het feit dat het woord niet<br />

meer van deze tijd is, roept het ook<br />

verkeerde associaties op,” legt Wennink uit.<br />

“Bij een privékliniek denken mensen al snel<br />

aan onbetaalbare, onverzekerde <strong>medische</strong><br />

<strong>zorg</strong>. In Kliniek Klein Rosendael bieden wij<br />

<strong>voor</strong>namelijk verzekerde <strong>zorg</strong> aan die net<br />

als in een ziekenhuis gewoon door de<br />

verzekeraar wordt vergoed. In feite zijn wij<br />

een klein ziekenhuis met deskundige artsen<br />

die zijn gespecialiseerd in een aantal<br />

behandelingen.”<br />

Korte wachttijden<br />

Naast het laagdrempelige karakter blinkt<br />

Kliniek Klein Rosendael ook uit in korte<br />

wachttijden. “Mensen die veel pijn<br />

hebben willen snel behandeld worden en<br />

niet weken op een wachtlijst geplaatst<br />

worden. Wij kunnen snel handelen omdat<br />

de lijnen in onze kliniek kort zijn en onze<br />

mensen flexibel. Hier heerst geen 9 tot 5<br />

mentaliteit. Onze mensen zijn bereid een<br />

stapje extra te doen. En als dat betekent<br />

dat een operatie in de avonduren moet<br />

worden uitgevoerd of een extra spreekuur<br />

moet worden ingelast omdat het druk is,<br />

dan doen we dat graag. Zo <strong>voor</strong>komen we<br />

wachttijden.”<br />

<strong>Persoonlijke</strong> <strong>zorg</strong><br />

In Kliniek Klein Rosendael werken negen<br />

artsen, elk met hun eigen specialisme.<br />

Alle cliënten spreken vanaf de intake met<br />

de arts die zelf de operatie gaat uitvoeren<br />

en ook de na<strong>zorg</strong> wordt door dezelfde<br />

specialist uitgevoerd. Deze persoonlijke<br />

<strong>zorg</strong> levert vaak ook een beter resultaat op<br />

<strong>voor</strong> de cliënt. “Door de tijd te nemen <strong>voor</strong><br />

de cliënt en in een ontspannen zetting met<br />

elkaar te praten kom je sneller tot de kern<br />

van de klacht,” legt kliniekmanager Wennink<br />

uit.<br />

Gewrichten en bewegingsapparaat<br />

De orthopedisch chirurgen en de<br />

neurochirurg die werken in Medinova<br />

Kliniek Klein Rosendael zijn gespecialiseerd<br />

in het uitvoeren van behandelingen aan de<br />

gewrichten. Denk hierbij aan kijkoperaties<br />

aan enkel, schouder en knie, <strong>voor</strong>ste<br />

kruisband operaties, endoscopische<br />

rughernia operaties, knie- en schouderprothese<br />

operaties. De operaties worden<br />

allemaal minimaal invasief uitgevoerd, wat<br />

wil zeggen dat de wond zo klein mogelijk<br />

gehouden wordt waardoor cliënten sneller<br />

en met minder pijn kunnen revalideren.<br />

Uiterlijk en huidbehandelingen<br />

De plastisch chirurgen van Kliniek Klein<br />

Rosendael zijn gespecialiseerd in het<br />

uitvoeren van corrigerende operaties als


za<br />

coverstory<br />

facelift, borstcorrecties, liposculpture en<br />

correcties van de lippen, kin, oren en<br />

oogleden. Verder behandelen de plastisch<br />

chirurgen handaandoeningen zoals Carpaal<br />

Tunnel Syndroom en Ziekte van Dupuytren.<br />

Naast de plastisch chirurgen zijn de<br />

algemeen chirurgen van Kliniek Klein<br />

Rosendael gespecialiseerd in het<br />

verwijderen van spataderen en aambeien,<br />

het uitvoeren van sterilisaties bij mannen en<br />

het uitvoeren van besnijdenissen en<br />

liesbreukoperaties.<br />

Geldige verwijzing<br />

Onlangs is de wet- en regelgeving in de<br />

gezondheids<strong>zorg</strong> aangescherpt, met name<br />

rond de verwijsbrieven. Zorgverzekeraars<br />

passen de nieuwe richtlijnen strak toe.<br />

Mirjam licht toe: “Voorheen konden cliënten<br />

zonder verwijsbrief verschijnen en deze<br />

achteraf bij hun huisarts halen, maar<br />

vandaag de dag zijn ze verplicht om bij de<br />

eerste afspraak een verwijsbrief van de<br />

huisarts of behandelend arts te overleggen.<br />

Deze regel is in het leven geroepen om<br />

het onnodige gebruik van specialistische<br />

<strong>zorg</strong> terug te dringen. Zodoende kunnen wij<br />

patiënten niet in behandeling nemen zonder<br />

verwijsbrief”.<br />

Meer Informatie<br />

Voor meer informatie over Kliniek Klein<br />

Rosendael en de behandelingen die worden<br />

aangeboden kunt u kijken op de geheel<br />

vernieuwde website www.medinova.com.<br />

Hier kunt u een virtuele rondleiding van de<br />

kliniek bekijken, evenals <strong>voor</strong> en na foto’s<br />

van plastisch chirurgische behandelingen,<br />

en gegevens vinden over de verschillende<br />

informatieavonden die regelmatig in de<br />

kliniek worden georganiseerd. Natuurlijk<br />

kunt u ook bellen met de kliniek <strong>voor</strong> meer<br />

informatie of het maken van een afspraak.<br />

Medinova Kliniek Klein Rosendael<br />

Rosendaalselaan 30<br />

6891 DG Rozendaal (GLD)<br />

t: 026 – 362 06 80<br />

e: kleinrosendael@medinova.com<br />

www.medinova.com<br />

za<br />

pagina 9<br />

april 2013


za<br />

mkb<br />

´ondernemers blij met<br />

aanpakken acquisitiefraude´<br />

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij<br />

dat de SP en de VVD samen een<br />

initiatiefwet gaan indienen zodat<br />

acquisitiefraude <strong>voor</strong>taan strafbaar<br />

wordt gesteld. Ondernemers krijgen dan<br />

ook meer bescherming tegen oneerlijke<br />

handelspraktijken. De ondernemersorganisaties<br />

roepen minister Opstelten<br />

(Veiligheid en Justitie) op, die eind<br />

februari een uitspraak van de rechter<br />

over acquisitiefraude wilde afwachten,<br />

hier <strong>voor</strong>tvarend op te reageren.<br />

De ondernemersorganisaties zijn<br />

verheugd dat de politiek dit nu breed en<br />

<strong>voor</strong>tvarend oppakt.<br />

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat<br />

de SP en de VVD samen een initiatiefwet<br />

gaan indienen zodat acquisitiefraude<br />

<strong>voor</strong>taan strafbaar wordt gesteld.<br />

Ondernemers krijgen dan ook meer<br />

bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken.<br />

De ondernemersorganisaties roepen<br />

minister Opstelten (Veiligheid en Justitie)<br />

op, die eind februari een uitspraak van de<br />

rechter over acquisitiefraude wilde<br />

afwachten, hier <strong>voor</strong>tvarend op te reageren.<br />

De ondernemersorganisaties zijn verheugd<br />

dat de politiek dit nu breed en <strong>voor</strong>tvarend<br />

oppakt.<br />

Wet schiet al jaren tekort<br />

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat<br />

de bewijslast bij acquisitiefraude (verkoop<br />

via bewuste misleiding) <strong>voor</strong>taan bij de<br />

zogenaamde aanbieder moet liggen.<br />

Dat is nu wel wettelijk geregeld <strong>voor</strong><br />

consumenten en niet <strong>voor</strong> ondernemers.<br />

Omdat de huidige wet al jaren tekort<br />

schiet heeft het ‘acquisitiefraudegilde’ in<br />

ruim dertig jaar kunnen uitgroeien tot een<br />

professionele en internationaal opererende<br />

groep organisaties.<br />

Het bedrijfsleven wordt jaarlijks naar<br />

schatting <strong>voor</strong> zo’n 400 miljoen euro<br />

gedupeerd, als gevolg van acquisitiefraude<br />

en oneerlijke handelspraktijken.<br />

Rechtszaak<br />

MKB-Nederland, dat een groep gedupeerde<br />

ondernemers vertegenwoordigde, won eind<br />

februari deels de rechtszaak tegen Holland<br />

Internet Group en Telefoongids.com over<br />

acquisitiefraude. MKB-Nederland had de<br />

rechtbank gevraagd om te bepalen dat de<br />

bewijslast van acquisitiefraude <strong>voor</strong>taan<br />

bij de advertentieverkopers komt te liggen.<br />

Daartoe achtte de rechter zich wel bevoegd<br />

in individuele gevallen, maar niet bevoegd<br />

<strong>voor</strong> een algemene wijziging. De rechter<br />

verwees daar<strong>voor</strong> naar de wetgever.<br />

Brede Kamermeerderheid<br />

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat<br />

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zich al<br />

jaren hard maakt <strong>voor</strong> bescherming tegen<br />

acquisitiefraude. Samen met VVD-Kamerlid<br />

Foort van Oosten heeft zij het initiatief<br />

genomen om acquisitiefraude <strong>voor</strong>taan<br />

wettelijk aan te pakken.<br />

De ondernemersorganisaties hopen dat<br />

een brede Kamermeerderheid steun geeft<br />

aan het <strong>voor</strong>komen en bestrijden van dit<br />

hardnekkige en schadelijke fenomeen.<br />

Waarna minister Opstelten, dit <strong>voor</strong><br />

ondernemers zo belangrijke initiatief, kan<br />

omzetten in wetgeving.<br />

za<br />

pagina 11<br />

april 2013


za<br />

veiligheid<br />

pagina 12<br />

april 2013 za<br />

Bedrijven die de veiligheid op het<br />

werk niet serieus nemen en geen<br />

bedrijfshulpverlener (BHV-er) in dienst<br />

hebben, lopen het risico een fikse boete<br />

te krijgen. Veel ondernemers weten<br />

volgens het MKB nog steeds niet dat het<br />

verplicht is iemand binnen het bedrijf<br />

te hebben, die weet hoe te handelen bij<br />

gevaarlijke situaties op het werk.<br />

Zo iemand kan letsel en schade<br />

<strong>voor</strong>komen.<br />

Sinds 1994 is elk bedrijf in Nederland –<br />

volgens de Arbowet - verplicht ten minste<br />

één BHV-opgeleid persoon in huis te hebben.<br />

Ondernemers die dit niet in orde<br />

hebben, riskeren een boete die in de<br />

duizenden euro’s kan lopen. De BHV-er<br />

moet iemand zijn die gezag heeft in de<br />

organisatie. Vandaar ook dat de verplichting<br />

geldt <strong>voor</strong> organisaties waar de werkgever<br />

niet alleen gezag heeft over personeel,<br />

bezoekers en klanten, maar ook over<br />

mogelijke bewoners. Bedrijven en instanties<br />

die niet aan de BHV-plicht voldoen, riskeren<br />

overigens niet alleen boete, ze lopen óók<br />

het risico dat de verzekering niet uitkeert als<br />

blijkt dat de BHV niet geregeld was ten tijde<br />

van een calamiteit.<br />

BHV-ers zijn zodanig opgeleid dat ze bij<br />

calamiteiten niet alleen eerste hulp kunnen<br />

verlenen, maar ook in staat zijn om brand te<br />

bestrijden, alsmede bezoekers en collega’s<br />

te evacueren. Bovendien kunnen ze<br />

reanimeren (met een AED). Ze zijn opgeleid<br />

tot doortastende hulpverleners, die een<br />

zogenoemde ‘<strong>voor</strong>post-functie’ bekleden,<br />

Veiligheid op het werk<br />

Boete dreigt bij<br />

ontbreken van BhV-er<br />

totdat de professionele hulpverlening ter<br />

plaatse is.<br />

Bedrijven die nog geen BHV-er in hun<br />

personeelsbestand hebben, wordt met klem<br />

geadviseerd dit snel te regelen bij BHV<br />

Center in <strong>Arnhem</strong>. De basiscursus duurt<br />

een dag en de verplichte jaarlijkse<br />

herhaling duurt een halve dag.<br />

Door de jaarlijkse herhalingstraining is de<br />

BHV-er altijd op de hoogte van de nieuwste<br />

<strong>medische</strong> en technische inzichten.<br />

BHV Center biedt verkorte cursussen,<br />

waarbij de volledige materie aan kleine<br />

groepjes wordt gedoceerd. Bedrijven en<br />

instanties kunnen op die manier alsnog op<br />

zeer korte termijn voldoen aan de wettelijke<br />

plicht.<br />

Voor BHV-ers die elders de herhalingscursussen<br />

volgen, heeft BHV Center altijd<br />

een passende oplossing.<br />

BHV Center aan het makkelijk bereikbare<br />

Stationsplein in <strong>Arnhem</strong> biedt de<br />

basiscursus nu tijdelijk aan <strong>voor</strong> een bedrag<br />

van 199,- Euro. Dat is inclusief cursusboek,<br />

examen, certificaat en BHV-pasje.<br />

Warme en koude dranken en een<br />

uitgebreide lunch tijdens de cursus zijn ook<br />

bij de prijs inbegrepen.<br />

BHV Center<br />

Stationsplein 14<br />

6811 KG <strong>Arnhem</strong><br />

Telefoon: 026 – 323 23 95<br />

Email: info@bhvcenter.nl<br />

Internet: www.bhvcenter.nl


Inclusief:<br />

Inclusief:<br />

BHV Center<br />

Stationsplein 14<br />

6811 KG <strong>Arnhem</strong><br />

Informatie en aanmelden bij:<br />

Telefoon: 026 – 323 23 95<br />

Email: info@bhvcenter.nl<br />

Internet: www.bhvcenter.nl<br />

BHV Center is onderdeel van Universys<br />

Basis Cursus BHV<br />

Nu <strong>voor</strong><br />

€ 199 ,- (excl.BTW)<br />

BHV cursusboek<br />

• BHV examen<br />

•BHV certificaat<br />

•BHV pasje in credit card formaat<br />

•Warme en koude dranken gedurende<br />

•<br />

de dag en uitgebreide lunch op locatie<br />

Herhalings Cursus BHV<br />

Nu <strong>voor</strong><br />

€ 99,- (excl. BTW)<br />

• BHV cursusboek<br />

• BHV examen<br />

• BHV certificaat<br />

• BHV pasje in credit card formaat<br />

• Warme en koude dranken gedurende de dagdeel<br />

za<br />

pagina 13<br />

april 2013


•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Alles onder controle<br />

zowel thuis als op de zaak<br />

Wij zijn gespecialiseerd in:<br />

Camerabeveiliging<br />

Alarminstallaties<br />

Werkplekbeveiliging<br />

Veiligheidschecks<br />

VOIP Telefooncentrales<br />

Netwerkinfrastructuur<br />

Bel of kom langs<br />

Stationsplein 14<br />

6811 KG <strong>Arnhem</strong><br />

info@universys.nl<br />

www.universys.nl


za<br />

cultuur<br />

Introdans beweegt je in 2013/14<br />

Het <strong>Arnhem</strong>se Introdans koestert het<br />

verleden: het maakt de belangrijkste<br />

werken uit ruim een eeuw<br />

dansgeschiedenis toegankelijk <strong>voor</strong> een<br />

nieuw publiek. Maar dit unieke<br />

dansgezelschap heeft de blik evenzeer<br />

op de toekomst gericht: het weet jonge,<br />

begaafde choreografen aan zich te<br />

binden die – exclusief <strong>voor</strong> Nederland –<br />

nieuw werk <strong>voor</strong> de groep maken of hun<br />

nieuwste creaties bij de het gezelschap<br />

instuderen.<br />

In zijn al weer 43ste seizoen slaat Introdans<br />

een brug tussen deze twee artistieke<br />

uitgangspunten: het toont opwindende<br />

nieuwe interpretaties van meesterwerken<br />

die ruim een eeuw geleden, bij Serge<br />

Diaghilevs befaamde Ballets Russes, met<br />

veel ophef het licht zagen. De Vlaamse<br />

choreograaf Stijn Celis maakt een<br />

volledig nieuwe choreografie op de suite uit<br />

L’Oiseau de Feu (Stravinsky/Fokine),<br />

Fransman Thierry Malandain liet zich<br />

inspireren door L’Après-midi d’un faune<br />

(Debussy/Nijinski) en van Nils Christe<br />

Meesterwerken van de dans in<br />

opwindende nieuwe interpretaties<br />

worden twee van zijn meest geprezen<br />

werken op muziek van Stravinsky<br />

teruggehaald: Le Sacre du Printemps en<br />

Pulcinella.<br />

Introdans presenteert daarnaast Kurt Jooss’<br />

anti-oorlogsballet De Groene Tafel,<br />

algemeen beschouwd als een van de<br />

iconen uit de dansgeschiedenis, en het<br />

veeleisende ‘powerstuk’ No Longer Silent<br />

van de Amerikaanse choreograaf Robert<br />

Battle.<br />

Bij Introdans Ensemble <strong>voor</strong> de Jeugd<br />

beleeft het hilarische Purple Fools van<br />

Italiaan Mauro de Candia zijn Nederlandse<br />

première. Verder brengt het jeugdensemble<br />

het kleur- en fantasierijke MIXVANMATS –<br />

met werken van meesterchoreograaf Mats<br />

Ek – wegens groot succes opnieuw in de<br />

theaters.<br />

Introdans heeft door de jaren heen een<br />

breed en trouw publiek opgebouwd.<br />

Hoezeer het gezelschap zich sinds zijn<br />

oprichting in 1971 ook heeft ontwikkeld én<br />

zich in de toekomst zal blijven ontwikkelen,<br />

de groep blijft trouw aan de oorspronkelijke<br />

ambities: toegankelijke dans op het hoogste<br />

niveau brengen.<br />

za<br />

pagina 15<br />

april 2013


za<br />

algemeen<br />

Katelijne<br />

Internet en Social Media; je ontkomt<br />

er niet meer aan. Voor de naamsbekendheid<br />

en acquisitie wordt Social Media<br />

steeds vaker ingezet en je website is dé<br />

etalage van je bedrijf.<br />

Hoe <strong>zorg</strong> je er<strong>voor</strong> dat je goed gevonden<br />

wordt op internet? Hier zijn allerlei trucjes<br />

<strong>voor</strong>. Zo is het bij<strong>voor</strong>beeld belangrijk om<br />

een video op je website te hebben.<br />

Hierdoor wordt je sneller en beter gevonden<br />

bij zoekmachines.<br />

We merken dat niet <strong>iedereen</strong> hiervan op de<br />

hoogte is of men denkt dat het niet haalbaar<br />

is. Het is te duur, te veel gedoe, men weet<br />

niet waar ze een film over moeten maken<br />

of men heeft geen idee hoe het in zijn werk<br />

gaat. Zwanenburg AV is een goede partner<br />

om u daarin te ondersteunen.<br />

VAn BArnEVEld<br />

advocaat erfrecht<br />

mr. Katelijne van Barneveld-Peters<br />

mr. Mirjam C. leenhouts<br />

Proefdruk Proefdruk Proefdruk Proefdruk Proefdruk<br />

Kastanjelaan 42 6828 GM <strong>Arnhem</strong><br />

Telefoon: 026 - 353 77 88 Fax: 026 - 353 77 89<br />

www.katelijnevanbarneveld.nl<br />

E-mail: advocaat@katelijnevanbarneveld.nl<br />

pagina 16<br />

april 2013 za<br />

Zwanenburg AV<br />

online marketing<br />

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om<br />

kennis te maken en mee te denken over uw<br />

ideeën. We bespreken dan de diverse<br />

mogelijkheden en ik kan afhankelijk van uw<br />

budget een passend aanbod bieden.<br />

Om u een indruk te geven wat Zwanenburg<br />

AV doet nodig ik u uit om de QR code te<br />

scannen.<br />

Geertruida Zwanenburg<br />

facebook.com/zwanenburgav<br />

twitter.com/zwanenburg_av linkedin.<br />

com/in/zwanenburgav<br />

www.zwanenburgav.nl<br />

026-8486949


za<br />

algemeen<br />

energiekennisbedrijf dnV kema<br />

Energiekennisbedrijf DNV KEMA heeft een<br />

strategisch onderzoekscentrum in <strong>Arnhem</strong><br />

geopend dat zich exclusief zal toeleggen<br />

op de verdere, wereldwijde ontwikkeling<br />

van intelligente elektriciteitsnetten (smart<br />

grids) en mega-elektriciteitsnetten (super<br />

grids). Beide technologische<br />

ontwikkelingen vormen een belangrijke<br />

<strong>voor</strong>waarde <strong>voor</strong> de realisatie van de<br />

toekomstige energie<strong>voor</strong>ziening waarin<br />

de vraag naar elektriciteit en het aandeel<br />

duurzame energie fors hoger zullen zijn<br />

dan momenteel het geval is. Voor zover<br />

bekend, is het onderzoekscentrum van<br />

DNV KEMA het eerste centrum ter wereld<br />

dat de samenhang tussen smart grids en<br />

super grids onderzoekt en zich richt op<br />

beide technologieën.<br />

De groei van de elektriciteitsvraag en<br />

toename van het aandeel duurzame energie<br />

vereisen wereldwijd significante aanpassingen<br />

van elektriciteitsnetwerken. Smart grids<br />

en super grids spelen hierin een essentiële<br />

rol. Terwijl smart grids de sterke groei van<br />

decentrale en lokale elektriciteitsopwekking<br />

mogelijk maken - waarbij consumenten<br />

steeds meer zelf in hun eigen elektriciteitsbehoefte<br />

<strong>voor</strong>zien - faciliteren super grids<br />

het bulktransport van energie via megaelektriciteitsnetten<br />

over lange afstand op een<br />

ultrahoogspanningsniveau van 800.000 volt<br />

en hoger.<br />

“Het succes van de transitie naar een<br />

duurzaam energiesysteem is in sterke<br />

mate afhankelijk van de manier waarop de<br />

bestaande en nieuwe energiesystemen op<br />

elkaar aansluiten. Elektriciteitsopwekking uit<br />

duurzame bronnen is substantieel anders dan<br />

elektriciteitsopwekking uit conventionele bronnen”,<br />

aldus Theo Bosma, hoofd van het strategisch<br />

onderzoekscentrum. “Met de opening<br />

van het strategisch onderzoekscentrum <strong>voor</strong><br />

smart grids en super grids in <strong>Arnhem</strong> werkt<br />

DNV KEMA aan de methoden en<br />

hulpmiddelen die nodig zijn om aan de toenemende<br />

vraag naar elektriciteit te voldoen<br />

en de integratie van grootschalige duurzame<br />

energie in de netwerken te faciliteren.<br />

Er bestaat wereldwijd behoefte aan extra<br />

capaciteit en modernisering van de elektriciteitsinfrastructuur<br />

om überhaupt en op een<br />

slimmere manier aan deze toenemende vraag<br />

te kunnen voldoen.”In het centrum zullen<br />

specialisten van DNV KEMA samenwerken<br />

met klanten, wetenschappers en andere<br />

specialisten uit de internationale energie-<br />

gemeenschap om onderzoekservaringen in<br />

praktische oplossingen te vertalen.<br />

Het faciliteren van de verschillende<br />

energiebronnen <strong>voor</strong> het elektriciteitsnetwerk<br />

vereist aanzienlijke investeringen in<br />

kennisontwikkeling, testen en het opzetten<br />

van proefprojecten. In november 2012<br />

kondigde DNV KEMA al een investering van<br />

EUR 70 miljoen aan <strong>voor</strong> de uitbreiding van<br />

zijn kortsluitlaboratorium om componenten<br />

van super grids te kunnen testen.<br />

Forse groei elektriciteitsvraag en aandeel<br />

duurzame energie. Volgens de World<br />

Energy Outlook 2012 van het Internationaal<br />

Energieagentschap zal de wereldwijde vraag<br />

naar elektriciteit tegen 2035 met meer dan<br />

70% toenemen. Deze groei komt <strong>voor</strong>al van<br />

landen buiten de OESO; meer dan de helft<br />

alleen al van China en India. Volgens<br />

hetzelfde rapport zal de elektriciteitsopwekking<br />

uit duurzame energiebronnen tegen<br />

2035 bijna drie keer zo hoog zal zijn als<br />

in 2010; het aandeel van elektriciteit uit<br />

duurzame energie in de totale elektriciteitsopwekkingmix<br />

zal toenemen van 20% tot 31%.<br />

Ook andere gezaghebbende bronnen duiden<br />

op een forse groei van zowel de elektriciteitsvraag<br />

als het aandeel duurzame energie.<br />

Over DNV KEMA Energy & Sustainability<br />

Met ruim 2300 deskundigen in meer dan 30<br />

landen wereldwijd zet DNV KEMA Energy &<br />

Sustainability zich in om de wereldwijde<br />

transitie naar een veilige, betrouwbare,<br />

efficiënte en schone energietoekomst te<br />

bevorderen. Met een geschiedenis van bijna<br />

150 jaar, zijn wij gespecialiseerd in<br />

geavanceerde, innovatieve oplossingen op<br />

het gebied van business & technische<br />

consultancy, testen, inspecties & certificatie,<br />

risicomanagement en verificatie. Als objectief<br />

en onpartijdig energiekennisbedrijf adviseren<br />

en ondersteunen we organisaties in de<br />

energiewaardeketen: producenten,<br />

leveranciers & eindgebruikers van energie,<br />

fabrikanten van apparatuur, overheidsinstanties,<br />

bedrijven en niet-gouvernementele<br />

organisaties. DNV KEMA Energy & Sustainability<br />

is onderdeel van DNV, een onafhankelijke,<br />

mondiale dienstverlener om risico’s te<br />

beheersen. DNV heeft ruim 10,000<br />

medewerkers in meer dan 100 landen.<br />

Ga <strong>voor</strong> meer informatie over DNV KEMA<br />

Energy & Sustainability naar<br />

www.dnvkema.com.<br />

za<br />

pagina 17<br />

april 2013


za<br />

special<br />

pagina 18<br />

april 2013 za<br />

Ondernemerscentrum Vlamoven<br />

biedt huurders echte meerwaarde<br />

‘het klopt hier gewoon allemaal’<br />

Natuurlijk praat elke verhuurder - zeker<br />

in deze tijden - alleen in superlatieven<br />

over zijn te verhuren eigendom.<br />

Dat geldt ook <strong>voor</strong> Niels Bruil die samen<br />

met zijn broer Frans <strong>voor</strong> BEA Vastgoed<br />

onder andere verantwoordelijk is <strong>voor</strong><br />

de verhuur van Ondernemerscentrum<br />

Vlamoven, gelegen op de IJsseloord 1.<br />

Maar Niels doet het slimmer. Hij laat<br />

zijn huurders vertellen over hun eigen<br />

ervaringen in het ondernemerscentrum.<br />

En dan blijken de woorden van Niels<br />

op waarheid te berusten en de filosofie<br />

achter de strategie van BEA Vastgoed te<br />

kloppen.<br />

Op de website van BEA Vastgoed is het<br />

volgende te lezen: “Met ruim 50 jaar<br />

ervaring in commercieel vastgoed is BEA<br />

Vastgoed een solide, flexibele en meedenkende<br />

partner in bedrijfshuisvesting.<br />

Wij huisvesten starters, stichtingen, zzp-ers<br />

en mkb-ers, maar ook multinationals en wij<br />

staan met raad en daad <strong>voor</strong> ieder van hen<br />

klaar. Bedrijfs- en kantoorruimte geheel op<br />

maat gemaakt of kant-en-klaar, flexibel en<br />

volledig ver<strong>zorg</strong>d. BEA Vastgoed is zowel<br />

beheerder als eigenaar van al haar<br />

onroerend goed. Een garantie <strong>voor</strong> korte<br />

lijnen, betrokkenheid bij de gebouwen en<br />

een persoonlijke relatie met de gebruikers.”<br />

Tevreden huurders<br />

In de praktijk blijkt de tekst aardig te<br />

kloppen. De uitstraling van het pand aan<br />

Vlamoven 34 is uitstekend, er is meer dan<br />

voldoende parkeerruimte, de entree nodigt<br />

uit en de mensen van de receptie helpen<br />

bezoekers verder op weg. Maar ook <strong>voor</strong> de<br />

huurders zijn zaken uitstekend geregeld.<br />

De receptie <strong>zorg</strong>t <strong>voor</strong> <strong>voor</strong> een telefonische<br />

back up en verricht lichte administratieve<br />

werkzaamheden, er is een goed geregelde<br />

en beveiligde ICT-omgeving beschikbaar,<br />

het pand beschikt over een mooie kantine<br />

waar elke dag een lunch wordt geserveerd<br />

en het belangrijkste van allemaal, er zijn<br />

units op maat beschikbaar. Niels: “Vanaf<br />

zo’n 12m 2 netto oppervlak. Dat betekent dat<br />

huurders in ons pand dus de kans hebben<br />

met hun bedrijf mee te groeien.<br />

Wij kunnen de ruimte op hun groei<br />

aanpassen. Dat is ook altijd de eerste vraag<br />

die we aan potientiële huurders stellen,<br />

wat heb je echt nodig, want als die vraag<br />

verandert, kunnen we daar in mee.<br />

We werken met flexibele huurcontracten,<br />

want wij moeten er<strong>voor</strong> <strong>zorg</strong>en dat onze<br />

huurders tevreden zijn, dan blijven ze.<br />

Dat is onze taak. Bovendien houden we<br />

hier zelf kantoor, we zien onze huurders dus<br />

dagelijks en dus zijn de communicatielijnen<br />

kort. Op dit moment zijn zo’n 25 units bezet,<br />

er is dus nog enige ruimte.”<br />

VvE Beheer Wiendels<br />

Patrick Wiendels is als eigenaar van VvE<br />

Beheer Wiendels een van de huurders van<br />

het eerste uur. “Wij ver<strong>zorg</strong>en het financiële<br />

en technische beheer <strong>voor</strong> Verenigingen<br />

van Eigenaren. We begonnen hier in 2007<br />

met zijn tweeën met 38m 2 en inmiddels<br />

beschikken we over 60m 2 <strong>voor</strong> vijf<br />

medewerkers. Dit pand is <strong>voor</strong> ons ideaal,<br />

gemakkelijk parkeren en we zitten hier in<br />

Vlamoven op een steenworp afstand van<br />

onze klanten. De uitstraling is prima, warm<br />

en gedegen, de huurprijs is aantrekkelijk en


za<br />

special<br />

personalIT.eu: Rob Zeeën en<br />

Robert Kraaijjenzang<br />

bovendien investeert de verhuurder in het in<br />

stand houden van de kwaliteit van het pand.<br />

Dat vind ik belangrijk.”<br />

PersonalIT.eu<br />

Robert Kraaijenzang startte samen met zijn<br />

collega in november 2009. Ze startte naar<br />

aanleiding van het faillissement met hun<br />

toenmalige werkgever, begonnen met het<br />

“ICT zonder gezeur” concept en dachten<br />

vanuit huis de zaken wel te kunnen regelen.<br />

Dat duurde twee weken, toen waren we er<br />

achter dat het zo niet werkte.<br />

Via via hoorde we van dit pand en op 1<br />

januari 2010 konden we er al in. De altijd<br />

bemande receptie, het parkeergemak, de<br />

vormgeving van het gebouw, het waren<br />

<strong>voor</strong> ons positieve elementen die ons snel<br />

deden besluiten ons hier te vestigen. We<br />

startten met een kleine unit op de eerste<br />

etage, inmiddels werken we met 4 personen<br />

in een grotere unit op de begane grond.<br />

Wij zijn inmiddels als huisautomatiseerder<br />

ook deels verantwoordelijk <strong>voor</strong> de ICT in<br />

het gebouw, dat werkt uitstekend. Als er iets<br />

is kunnen huurders gewoon bij ons<br />

binnenlopen.”<br />

Parallel<br />

Parallel accountants & adviseurs startte op<br />

1 januari van dit jaar op de Vlamoven als<br />

accountantskantoor <strong>voor</strong> het MKB en is<br />

ontstaan uit een samenwerking tussen<br />

Edwin Peters en Remco Hageman.<br />

Edwin zit in Wester<strong>voor</strong>t en is vanaf 1990<br />

naast adviseur in het MKB gespecialiseerd<br />

in alles wat met de insolventie heeft te<br />

maken. “Dat betekent dat we ook nogal wat<br />

juridische kennis hebben. We bedienen een<br />

VvE Beheer Wiendels:<br />

Patrick Wiendels<br />

Vlamoven<br />

vijftal grote advocatenkantoren, die met hun<br />

insolventieklanten bij ons komen.” Remco is<br />

naast adviseur in het MKB gespecialiseerd<br />

in dienstverlening aan de <strong>zorg</strong>sector. “Dan<br />

praat je over huisartsen, maatschappen en<br />

klinieken. Samen bieden we in deze<br />

combinatie veel toegevoegde waarde aan<br />

onze klanten.” Toen de heren op zoek<br />

gingen naar huisvesting stond Vlamoven<br />

eigenlijk als laatste op hun lijstje.<br />

“Maar toen we hier binnenstapte was er<br />

meteen een klik. Het parkeren, de staat van<br />

onderhoud, de ontvangst, dat zijn <strong>voor</strong> ons<br />

en onze klanten belangrijke zaken. En het<br />

was allemaal snel geregeld. Wij zijn heel<br />

tevreden en dat horen we ook van onze<br />

mede-huurders in het pand. De sfeer is<br />

goed, het klopt gewoon allemaal.”<br />

Meer weten?<br />

Kijk op www.vlamoven.nl of<br />

op www.bea-vastgoed.nl<br />

Parallel: Remco Hageman en<br />

Edwin Peters<br />

BEA Vastgoed:<br />

Niels Bruil<br />

za<br />

pagina 19<br />

april 2013


za<br />

special<br />

Acomon<br />

All Card<br />

BEA Services<br />

Beyond Illusions<br />

Craft Supplies<br />

Cyndicaat<br />

FFBB Projectmanagement<br />

ICS<br />

Jacobs Logistiek<br />

pagina 20<br />

april 2013 za<br />

Parallel Accountants & Adviseurs<br />

is sinds begin dit jaar – behalve in<br />

Wester<strong>voor</strong>t - ook gevestigd op de<br />

Vlamoven aan de rand van <strong>Arnhem</strong>,<br />

nabij het Velperbroekcircuit. Het bedrijf<br />

is als accountantskantoor <strong>voor</strong> het MKB<br />

ontstaan uit een samenwerking tussen<br />

Edwin Peters en Remco Hageman.<br />

Parallel is een jong en dynamisch kantoor,<br />

<strong>voor</strong>namelijk actief in Midden- en Klein<br />

bedrijf en de vrije beroepsbeoefenaren.<br />

Daarnaast profileert Parallel zich door het<br />

in huis hebben van een ruime kennis en<br />

ervaring in de Zorg-branche en de<br />

Insolventie-praktijk. Edwin Peters is<br />

gespecialiseerd in alles wat met insolventie<br />

te maken heeft.<br />

Parallel Accountants<br />

Parallel: “gelijk op met elkaar”<br />

Adviesbureau J.W. Gijsbers<br />

Let’s Talk Profit<br />

Many Hands<br />

PAM Organisatieondersteuning<br />

Parallel Accountants & adviseurs<br />

PersonalIT<br />

Ravion Business Support<br />

Recycling International<br />

SportApps95<br />

Zijn compagnon Remco Hageman is<br />

gespecialiseerd in dienstverlening aan de<br />

<strong>zorg</strong>sector. Parallel heeft een praktische<br />

en no-nonsens aanpak waarbij het belang<br />

van onderneming en ondernemer centraal<br />

staan. Een persoonlijke en open<br />

communicatie in begeleiding en advisering<br />

is een belangrijke werkwijze in onze<br />

dienstverlening. Het motto van Parallel is<br />

dan ook: “Gelijk op met elkaar”.<br />

Parallel Accountants & Adviseurs B.V.<br />

Vestiging <strong>Arnhem</strong><br />

Vlamoven 34<br />

6826 TN <strong>Arnhem</strong><br />

Tel. 026 - 3030120<br />

Vestiging Wester<strong>voor</strong>t<br />

Vredenburgstraat 20<br />

6931 ED Wester<strong>voor</strong>t<br />

Tel. 026 - 3030125<br />

info@parallel.nu<br />

Huidige bedrijven die nu zijn gehuisvest in Ondernemerscentrum Vlamoven:<br />

SUCSEZ<br />

Talentexpert<br />

VvE Beheer Wiendels<br />

VGI-Support<br />

VPPerform<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> / ZA Media<br />

Zesar Technisch Adviesbureau<br />

Zlim Bodystyling Center <strong>Arnhem</strong> B.V.


za<br />

special<br />

PersonalIT loopt <strong>voor</strong>op in automatisering<br />

PersonalIT is een betrekkelijk jonge<br />

<strong>Arnhem</strong>se onderneming die <strong>voor</strong>op<br />

loopt om MKB-bedrijven in de regio snel<br />

en vakkundig wegwijs te maken in het<br />

doolhof rond automatisering en<br />

telefonie. PersonalIT levert pasklare<br />

oplossingen <strong>voor</strong> elk telefoonprobleem.<br />

Ondernemers die met PersonalIT in zee<br />

gaan, hebben <strong>voor</strong>taan nog maar met<br />

één aanspreekpunt te maken, waardoor<br />

omslachtige procedures en lange<br />

wachttijden tot het verleden behoren.<br />

Robert Kraaijenzang en Ron Zeën zijn in<br />

2009 van start gegaan met PersonalIT,<br />

nadat ook zij veelvuldig van het kastje naar<br />

de muur waren gestuurd. Die frustratie heeft<br />

geleid tot een bedrijf dat heldere oplossingen<br />

aandraagt.<br />

eén aanspreekpunt <strong>voor</strong><br />

IT en telefonie<br />

fotografie: Jan Adelaar<br />

En ook nu de ontwikkelingen in telefonie<br />

elkaar de laatste jaren in snel tempo<br />

opvolgen, blijft PersonalIT <strong>voor</strong>op lopen.<br />

Met het zogeheten VoIP-systeem<br />

bij<strong>voor</strong>beeld, heeft het <strong>Arnhem</strong>se bedrijf<br />

intussen al tal van bedrijven een<br />

zeer welkome helpende hand geboden.<br />

Dit systeem namelijk is gekoppeld aan een<br />

telefoontoestel en niet aan een<br />

geografische locatie, waardoor verhuizen of<br />

thuiswerken ongemerkt gebeurt. Bovendien<br />

is een groot <strong>voor</strong>deel dat de verbindingen<br />

van het computernetwerk ook <strong>voor</strong> telefonie<br />

gebruikt worden, waardoor het aanleggen<br />

van extra bedrading <strong>voor</strong> dit systeem niet<br />

nodig is.<br />

“De <strong>voor</strong>delen zijn talrijk: de klant begint<br />

direct met besparen omdat hij geen dure<br />

ISDN-lijnen meer nodig heeft.<br />

Door de hogere kwaliteit is het systeem<br />

flexibel, er zijn meer mogelijkheden en de<br />

gesprekskosten zijn aanzienlijk lager.<br />

Dat kan oplopen tot tientallen procenten.<br />

Bovendien is zo’n abonnement per maand<br />

te passen. Ook overstappen naar VoIP is<br />

een fluitje van een cent. PersonalIT regelt<br />

het allemaal.<br />

PersonalIT.eu ICT en Telefonie<br />

Vlamoven 34<br />

6826 TN <strong>Arnhem</strong><br />

Telefoon: (026) 82 00 243<br />

Fax: (084) 83 96 454<br />

E-mail: info@personalit.eu<br />

za pagina 21<br />

april 2013


za<br />

Wil je deze zomer weer<br />

alles kunnnen dragen?<br />

Dan is het NU tijd om die<br />

extra kilo’s eraf te halen!<br />

Onze afslankmethode in onze unieke<br />

TFM- en Ozon-cabines is geschikt<br />

<strong>voor</strong> dames:<br />

• jong en oud; of je nu 17 of 70 jaar jong bent<br />

• met lichamelijke problemen zoals fybromyalgie,<br />

reuma, artrose, astma, hernia, nek-, rug-, knieen<br />

andere klachten<br />

• die zich slank, fitter, vitaler en mooier willen voelen<br />

ZOveel Meer, dan<br />

aFslanken alleen!<br />

Bel 026 - 8 200 300 <strong>voor</strong> een graTis persoonlijke<br />

figuuranalyse én graTis proefbehandeling!<br />

ladies<br />

only!<br />

Zlim Bodystyling Center <strong>Arnhem</strong> Vlamoven 34 6826 TN <strong>Arnhem</strong> 026 - 8 200 300<br />

www.zlimarnhem.nl afspraak@zlimarnhem.nl www.facebook.com/ZlimBodystylingCenter<strong>Arnhem</strong>


za<br />

transport<br />

Directeur van Melis Transport in <strong>Arnhem</strong><br />

en Truckherstel in Duiven, Marwin Melis,<br />

onderneemt ‘met zijn hart’ en het lukt<br />

hem tijdens de economische crisis twee<br />

succesvolle bedrijven te leiden.<br />

Het geeft hem gelijk de gelegenheid<br />

uiting te geven aan zijn motto: “er is<br />

meer dan transport alleen”.<br />

De grootvader van de huidige directeur<br />

startte bijna 100 jaar geleden het<br />

transportbedrijf. Vanaf 1918 vervoerde hij<br />

met paard en wagen personen in <strong>Arnhem</strong>.<br />

Vader Adri Melis legde meer en meer de<br />

nadruk op het vervoeren van goederen.<br />

Na het plotseling overlijden van zijn vader<br />

in 2004, kwam Marwin op 21-jarige leeftijd<br />

aan het roer te staan. Met steun van familie,<br />

vrienden, personeel en collega’s heeft hij de<br />

zaken aangepakt. Anno 2013 vervoert Melis<br />

Transport met veertig transporteenheden<br />

goederen door heel Europa en biedt<br />

Truckherstel een compleet pakket<br />

dienstverlening aan alles dat op wielen rijdt.<br />

Logistiek Dienstverlener<br />

Met extra hulpmiddelen als een laadkraan,<br />

een kooiaap en een dieplader kan de<br />

transporteur iedere deel- of compleetvracht<br />

aan. In de loods aan de Nieuwe Havenweg<br />

in <strong>Arnhem</strong> is ruimte <strong>voor</strong> opslag van<br />

goederen. Directeur Marwin Melis:<br />

“Chauffeurs en kantoorpersoneel zijn<br />

flexibel inzetbaar, waardoor we efficiënt<br />

kunnen werken. Het logistieke proces is<br />

de uitdaging die we als team willen neer<br />

zetten. Personeel, en klanten, voelen zich<br />

hierdoor betrokken en zijn gemotiveerd”.<br />

De jonge directeur spreekt liever niet over<br />

een transportbedrijf maar beschouwt Melis<br />

Transport als een Logistiek Dienstverlener.<br />

melis Transport is meer<br />

dan alleen transport<br />

“Open communicatie vinden wij belangrijk,<br />

een kopje koffie en even een praatje<br />

tussendoor vinden wij belangrijk. Er is meer<br />

dan transport alleen”, aldus Melis.<br />

Truckherstel<br />

Begin 2011 nam Marwin Melis het<br />

nagenoeg failliete ATH Carrosserie in<br />

Duiven over en startte het bedrijf<br />

Truckherstel. “Truckherstel is een<br />

complete dienstverlener <strong>voor</strong> alles met<br />

wielen. “Spuiten, carrosseriewerk,<br />

schadeherstel, belettering, renovatie en<br />

onderhoud is allemaal mogelijk”, aldus de<br />

directeur, “Melis Transport was de eerste<br />

klant en door een actieve marktbenadering<br />

is het bedrijf na twee jaar al succesvoller<br />

dan we van te voren hadden gedacht”.<br />

Meer dan transport<br />

Dat er meer dan transport alleen is bewijst<br />

Melis onder meer met de inzet <strong>voor</strong> een<br />

team ouders uit Velp, Team Arnhorst, die<br />

tijdens de Pinksteren de Roparun van Parijs<br />

naar Rotterdam gaan lopen. Het team krijgt<br />

een complete vrachtwagen ter beschikking<br />

om het doel te bereiken: zo veel mogelijk<br />

geld ophalen <strong>voor</strong> <strong>zorg</strong> <strong>voor</strong> mensen met<br />

kanker. Melis Transport ondersteunt niet<br />

alleen initiatieven buiten het bedrijf. Zo werd<br />

volledige medewerking verleend aan een<br />

chauffeur die op zijn nieuwe trekker een<br />

bord wilde met ‘reclame’ <strong>voor</strong> Kika, kinderen<br />

kankervrij. “Samen met mijn gezin had ik<br />

spaargeld opzij gezet <strong>voor</strong> dit bord, toen<br />

Marwin er van hoorde heeft hij er alles aan<br />

gedaan om dat bord er daadwerkelijk op te<br />

krijgen”, aldus de chauffeur, Marcel Dam.<br />

SJOA Talent Award 2012<br />

Marwin Melis werd in 2012 uitgeroepen<br />

door de Sociëteit Jong Ondernemend<br />

<strong>Arnhem</strong> (SJOA) tot meest talentvolle jonge<br />

ondernemer in <strong>Arnhem</strong>. Hij nam de SJOA<br />

Talent Award op 16 november 2012 in<br />

ontvangst. De jury roemde Marwin Melis<br />

onder meer <strong>voor</strong> de enorme omzetgroei die<br />

is gegenereerd in een moeilijke markt. “Een<br />

fantastische opsteker waaruit blijkt dat we<br />

destijds de goede weg zijn ingeslagen en<br />

daar nog steeds op zitten”, aldus een trotse<br />

Marwin Melis.<br />

za<br />

pagina 23<br />

april 2013


za<br />

gemeente<br />

pagina 24<br />

april2013 za


za<br />

regio<br />

Het Euregio-project ‘2 connect Business<br />

<strong>voor</strong> het MKB komt goed op stoom<br />

kansen benutten in duitsland<br />

Euregio Rijn-Waal, april 2013. Duitsland<br />

importeert jaarlijks <strong>voor</strong> bijna 100 miljard<br />

euro aan goederen en diensten vanuit<br />

Nederland – hier liggen grote kansen <strong>voor</strong><br />

het MKB. Het INTERREG IV-A project ‘2<br />

connect Business’ ondersteunt bedrijven bij<br />

de stap over de grens.<br />

Tot medio 2014 worden in het kader van<br />

het project informatiebijeenkomsten,<br />

workshops, matchmakings en spreekuren<br />

georganiseerd en is er ruimte <strong>voor</strong><br />

individuele gesubsidieerde adviestrajecten.<br />

Op de website www.2connectbusiness.nl is<br />

een overzicht van alle activiteiten te vinden.<br />

Online adviescentrum<br />

Centraal in het project staat de website<br />

www.2connectbusiness.nl: ondernemers<br />

kunnen hier terecht <strong>voor</strong> informatie over<br />

zakendoen in het buurland, economisch<br />

nieuws uit de regio, actuele wetswijzigingen<br />

en <strong>voor</strong>beelden van succesvolle<br />

Nederlands-Duitse samenwerking.<br />

Tevens kan men zich via de site aanmelden<br />

<strong>voor</strong> de verschillende evenementen.<br />

Daarnaast kunnen geïnteresseerden via het<br />

online adviescentrum 24 uur per dag vragen<br />

stellen aan het adviesteam en antwoorden<br />

vinden op eerder gestelde vragen. En last<br />

but not least biedt www.2connectbusiness.<br />

nl ieder kwartaal een nieuwsbrief met de<br />

laatste wetenswaardigheden uit Duitsland<br />

en de geplande activiteiten binnen het<br />

project.<br />

Kennis en contacten<br />

Ook in de niet digitale wereld is er een<br />

omvangrijk aanbod aan activiteiten.<br />

In de komende periode, tot medio 2014,<br />

vinden ongeveer 100 gratis veelal<br />

branchegerichte bijeenkomsten plaats.<br />

Daarnaast wordt in bijeenkomsten aandacht<br />

besteed aan bij<strong>voor</strong>beeld de thema’s<br />

personeel, belastingen en marketing.<br />

Het bijzondere hieraan: alle bijeenkomsten<br />

hebben een grensoverschrijdend<br />

karakter – inclusief netwerken. Ook worden<br />

er regelmatig gratis spreekuren <strong>voor</strong><br />

ondernemers met plannen in het buurland<br />

georganiseerd. ‘2 connect Business’ helpt<br />

bedrijven bij de zoektocht naar de juiste<br />

Duitse samenwerkingspartner, een<br />

belangrijk speerpunt binnen het project.<br />

Subsidiemogelijkheden<br />

Ondernemers uit het projectgebied kunnen<br />

onder bepaalde <strong>voor</strong>waarden financiële<br />

ondersteuning krijgen bij de bewerking van<br />

de Duitse markt. Activiteiten die <strong>voor</strong> een<br />

subsidie in aanmerking komen, zijn<br />

bij<strong>voor</strong>beeld het laten uitvoeren van een<br />

marktonderzoek of partnersearch, het<br />

inwinnen van juridisch of fiscaal advies, of<br />

het ontwikkelen van een Duitse brochure of<br />

website. Maximaal de helft van de<br />

gemaakte kosten kan worden vergoed,<br />

waarbij de maximale subsidie 5.000 euro<br />

bedraagt.<br />

Projectleiding<br />

Lead partner van ‘2 connect Business’ is de<br />

Kreishandwerkerschaft Borken.<br />

De Nederlandse projectleiding is in handen<br />

van de Kamer van Koophandel Centraal<br />

Gelderland. Nederlandse bedrijven kunnen<br />

daar met al hun vragen terecht. Andere<br />

partners binnen het project zijn de EntwicklungsAgentur<br />

Wirtschaft van Kreis Wesel,<br />

de Euregio Rijn-Waal, de Gesellschaft für<br />

Wirtschaftsförderung Duisburg,<br />

de Handwerkskammer Düsseldorf, de<br />

Kreishandwerkerschaften van de Kreis<br />

Wesel en van de Kreis Duisburg, de<br />

Niederrheinische IHK en de Wirtschafsförderung<br />

Kreis Kleve GmbH.<br />

Meer informatie over de bijeenkomsten,<br />

spreekuren, individuele subsidie<br />

alsmede economisch nieuws is te vinden op<br />

www.2connectbusiness.nl. Deze tweetalige<br />

website wordt <strong>voor</strong>tdurend geactualiseerd.<br />

Ook kan er via Facebook (www.facebook.<br />

com/2connectbusiness) op een meer<br />

informele manier van gedachten worden<br />

gewisseld. Daarnaast wordt er getwitterd<br />

via @2connectB.<br />

Achtergrond<br />

Het project ‘2 connect Business’ wordt in<br />

het kader van het INTERREG IV A<br />

programma Deutschland-Nederland medegefinancierd<br />

door het Europese Fonds <strong>voor</strong><br />

Regionale Ontwikkeling (EFRO), door de<br />

provincie Gelderland en het ministerie van<br />

Economische Zaken uit Noordrijn-Westfalen.<br />

Het wordt begeleid door het programmamanagement<br />

bij de Euregio Rijn-Waal.<br />

www.deutschland-nederland.eu<br />

za<br />

pagina 25<br />

april 2013


za<br />

topsport<br />

Jasper Ockeloen:<br />

Leeftijd: 22 jaar<br />

Sport: Wielrennen<br />

Wil als <strong>voor</strong>beeld van<br />

de nieuwe generatie<br />

dopingvrij zijn sport<br />

bedrijven. Doel <strong>voor</strong> dit<br />

seizoen de overstap<br />

maken naar de profs.<br />

In de toekomst een<br />

etappe in de Tour de<br />

France winnen!<br />

pagina 26<br />

april 2013 za<br />

Gayle Mahulette:<br />

Leeftijd: 19 jaar<br />

Sport: Badminton<br />

Leeft samen met haar<br />

moeder, die alleen haar sport<br />

financiert. Haar doel is de<br />

Olympische Spelen in 2016!<br />

Helpt u de nieuwe Esther Vergeer of<br />

Epke Zonderland naar een topcarrière?!<br />

Topsport Gelderland begeleidt in<br />

opdracht van NOC*NSF toptalenten met<br />

een officiële topsport status.<br />

Dit zijn sporters die op toekomstige<br />

Olympische Spelen <strong>voor</strong> GOUD gaan.<br />

Voor deze topsporters in spé zoeken wij<br />

bedrijven die hen willen helpen bij het<br />

realiseren van hun droom. U maakt het<br />

<strong>voor</strong> deze sporters mogelijk om de weg<br />

naar de top in de slaan. Wij hebben <strong>voor</strong><br />

u alvast de grootste talenten uit de regio<br />

<strong>Arnhem</strong> geselecteerd!<br />

Voor een relatief kleine investering kunt u<br />

zich verbinden aan een sporter die gaat<br />

schitteren op EK’s, WK’s en uiteraard de<br />

Olympische Spelen. Bij elke prestatie hoort<br />

natuurlijk een tegenprestatie.<br />

De sporter kunt u inzetten als een extra<br />

marketinginstrument om uw naamsbekendheid<br />

te vergroten en/of uw maatschappelijke<br />

betrokkenheid te tonen. Wij denken graag<br />

met u mee om de inzet van de sporter<br />

optimaal te benutten.<br />

Een paar <strong>voor</strong>beelden:<br />

• Inzet <strong>voor</strong> communicatie naar uw<br />

doelgroep;<br />

• Exposure mogelijkheden in het goed<br />

gelezen magazine <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong>;<br />

• Vermelding van uw organisatie op website<br />

en Social Media van sporter;<br />

• Vermelding van naam c.q. logo op<br />

sportkleding;<br />

• Inzet van de sporter bij clinics,<br />

bedrijfspresentaties en lezingen;<br />

• Sport-/netwerkdag van Topsport<br />

Gelderland, waar u andere sportieve<br />

bedrijven ontmoet.<br />

Toptalent zoekt supporter!<br />

Deze sporters werken keihard om hun<br />

uiteindelijke doel te bereiken. Veel van de<br />

kosten die zij maken worden niet, zoals veel<br />

mensen denken, door instanties gefinancierd,<br />

maar veelal zelf bekostigd. Daarom<br />

hebben zij de steun van het bedrijfsleven<br />

hard nodig. Topsport Gelderland draagt<br />

<strong>zorg</strong> <strong>voor</strong> een betrouwbare opvolging<br />

van de tegenprestaties van de sporter en<br />

<strong>zorg</strong>t elk jaar <strong>voor</strong> leuke activiteiten <strong>voor</strong><br />

bedrijven die een toptalent uit Gelderland<br />

ondersteunen.<br />

Investeren<br />

Deze sporters weten wat er nodig is om<br />

de absolute top te halen. Dat verschilt niet<br />

veel met het bedrijfsleven. Het vraagt om<br />

offers, investeringen, incasseringsvermogen<br />

en weer opnieuw beginnen. Bovenal is het<br />

echter een uitdaging om elke dag weer het<br />

beste uit zichzelf te halen. Sporten is leuk,<br />

gezond, genereert aandacht, leert mensen<br />

samenwerken en kan dus ook <strong>voor</strong> uw<br />

bedrijf meerwaarde hebben!<br />

Wanneer u investeert in één van deze<br />

topsporters zal dit de sporter, maar ook uw<br />

bedrijf verder helpen om de top te bereiken!<br />

Heeft u belangstelling om een<br />

samenwerking met een van deze sporters<br />

aan te gaan, neem dan graag contact op<br />

met Topsport Gelderland:<br />

marketing@topsportgelderland.nl<br />

06-51362589 Gudo Kramer<br />

www.topsportgelderland.nl<br />

Lars Arts:<br />

Leeftijd:21 jaar<br />

Sport: Skeleton<br />

Waaghals wie zijn<br />

avontuur begon als een<br />

grap. Inmiddels is zijn<br />

doel de Olympische<br />

Winterspelen in 2018!


za<br />

kort nieuws<br />

jong talent schittert op<br />

<strong>Arnhem</strong> midzomeravond Festival<br />

Op zaterdag 22 juni 2013 vindt het<br />

AMZAF | <strong>Arnhem</strong>s Midzomeravond<br />

Festival plaats in het Nederlands<br />

Openluchtmuseum. Jong <strong>Arnhem</strong>s talent<br />

(van 8 tot begin 30jr) verrast met unieke<br />

performances op buitengewone locaties.<br />

Rappen in het hooi, poëzie in de tram,<br />

dansen bij de watermolen en klassieke<br />

harp in de remise, dat is AMZAF!<br />

Het festival start om 19.00 uur met een<br />

zinderend optreden van Maame Joses<br />

Met ingang van maart is SchoonGroep<br />

Nederland verantwoordelijk <strong>voor</strong> het<br />

schoonmaken van de ruim 150<br />

onbemande Tango tankstations in<br />

Nederland.SchoonGroep Nederland is<br />

inmiddels uitgegroeid tot een serieuze<br />

en bekwame, landelijke speler daar<br />

waar het gaat om alle vormen van<br />

schoonmaak. De keuze van Tango <strong>voor</strong><br />

SchoonGroep Nederland bevestigd dat.<br />

Toni Iniguez, directeur-eigenaar van Antonio<br />

shining places, is trots. “Tango is <strong>voor</strong> ons<br />

een mooie referentie en zo laten wij zien dat<br />

wij een sterke partij zijn”. Antonio is al sinds<br />

1976 actief in de provincie Gelderland en<br />

inmiddels zelfs tot ver daar buiten.<br />

Samen met 18 andere middelgrote<br />

schoonmaakbedrijven vormt Antonio<br />

SchoonGroep Nederland. Opgericht in 2008<br />

en inmiddels is een gezamenlijke jaaromzet<br />

van ruim € 55 miljoen gerealiseerd.<br />

Antonio shining places<br />

Toni Iniguez<br />

Hazenkamp 52<br />

6836 BA <strong>Arnhem</strong><br />

Tel: 026 - 3234334<br />

www.antoni.nl<br />

bekend van The Voice of Holland. Daarna<br />

gaat het dak eraf met o.a. Lieve Bertha,<br />

Black Rose Rebelsz, Double-G en de Ouzo<br />

family en Afro Bros, afgewisseld met ruim<br />

200 aanstormend jonge talenten op negen<br />

podia. AMZAF verwelkomt de winnaars van<br />

Kunstbende Gelderland, Q-night, Stand Up<br />

Factor, Blaze & Amaze en Interscolair<br />

Muziek Festival. Meer weten? Check de<br />

teaser op www.amzaf.nl.<br />

TAngo kiest <strong>voor</strong><br />

Schoongroep nederland!<br />

Schoongroep Nederland<br />

Rob Burgmeijer<br />

Wipstrikkerallee 95<br />

8023 DW Zwolle<br />

Tel: 038 - 4538748<br />

www.schoongroep.nl<br />

In het marktoverzicht van Service<br />

Management hierdoor stevig op de<br />

negende plaats. De aangesloten<br />

schoonmaakbedrijven vertegenwoordigen<br />

meer dan 2950 medewerkers.Tango is de<br />

oprichter van het marktsegment<br />

‘onbemand tanken’ in Nederland en heeft<br />

sinds de opening van haar eerste<br />

onbemande tankstation in 2000 in<br />

Nijmegen succesvol gewerkt aan het<br />

opstarten van een landelijk netwerk.<br />

Omdat Tango tankstations onbemand zijn<br />

en daardoor bespaard kan worden op<br />

personeelskosten, kan Tango kwaliteitsbrandstof<br />

in Nederland aanbieden tegen<br />

gunstige prijzen. De naam Tango is een<br />

samenvoeging van de woorden ‘Tank & Go’.<br />

Er zijn op dit moment meer dan 150 Tango<br />

tankstations in Nederland. Tango streeft<br />

ernaar om door te blijven groeien om<br />

<strong>iedereen</strong> goedkoper te kunnen laten tanken.<br />

Tango<br />

(Kuweit Petroleum Nederland B.V)<br />

Rotterdam<br />

www.tango.nl<br />

za<br />

pagina 27<br />

april 2013


za<br />

regio<br />

Nederlands-Duitse workshop over mode<br />

2 connect Bussiness zet creatieve<br />

sector in de spotlights<br />

Euregio Rhein-Waal/Düsseldorf. Mode<br />

zonder grenzen: op woensdag 22 mei<br />

organiseert het INTERREG IV-A project<br />

‘2 connect Business’ samen met Mode<br />

Biënnale <strong>Arnhem</strong> (M°BA) van 10:45 uur<br />

tot 13:45 uur een Nederlands-Duitse<br />

workshop <strong>voor</strong> de creatieve sector in het<br />

Fashion House in Düsseldorf.<br />

De bijeenkomst moet bijdragen aan<br />

versterking van de Nederlands-Duitse<br />

samenwerking in een branche, waarin<br />

ook het creatief denken geen grenzen<br />

kent.<br />

De wereldberoemde trend forecaster en<br />

curator van M°BA 2013 Lidewij Edelkoort<br />

geeft van 11 uur tot 12 uur een lezing over<br />

het thema ‘Fetishism in Fashion’: het motto<br />

van M°BA 2013. De sterke emotionele band<br />

tussen een kledingstuk en de drager staat<br />

hierbij centraal, evenals het ontstaan van<br />

een intensieve relatie met een merk of<br />

designer. Lidewij Edelkoort analyseert in<br />

haar werk, hoe ieder individu bewust of<br />

onbewust door middel van zijn kleding<br />

communiceert en hoe de kledingkeuze<br />

wordt gestuurd door schijnbaar irrationele<br />

processen.<br />

Aansluitend vindt onder leiding van Frans<br />

van der Hoorn en Wolfgang May van<br />

Modint, de Nederlandse ondernemersorganisatie<br />

<strong>voor</strong> mode, interieur, tapijt en<br />

textiel, een workshop plaats. Daarin komen<br />

overeenkomsten, verschillen en<br />

mogelijkheden op de Nederlandse en<br />

Duitse markt aan de orde. Onder het motto<br />

‘Amsterdam – Berlijn: geen non-stopverbinding<br />

<strong>voor</strong> fashion-exporteurs!’ kan er<br />

tot 12:45 uur in kleine groepen aan de hand<br />

van praktijk<strong>voor</strong>beelden worden<br />

gediscussieerd over onder andere culturele<br />

en maatschappelijke effecten, die bij<br />

grensoverschrijdende vermarkting van<br />

mode ontstaan. Centraal staan hierbij de<br />

kansen <strong>voor</strong> de mode- en creatieve sector.<br />

De bijeenkomst wordt afgesloten met een<br />

lunch.<br />

Het programma is gericht op de creatieve<br />

sector in de breedste zin des woords: naast<br />

modeontwerpers en textielbedrijven zijn<br />

bij<strong>voor</strong>beeld ook marketing- en PR-bureaus<br />

welkom. Vanwege het beperkte aantal<br />

beschikbare plaatsen, moeten geïnteresseerden<br />

zich vóór 20 mei aanmelden via de<br />

website www.2connectbusiness.nl<br />

(de betreffende bijeenkomst is opgenomen<br />

in de agenda). Deelname is gratis.<br />

Over Lidewij Edelkoort<br />

Lidewij Edelkoort werd in 1950 in<br />

Wageningen geboren en wordt met haar<br />

bijzondere gave en gevoel <strong>voor</strong> mode en<br />

trends als <strong>voor</strong>speller binnen de lifestyleindustrie<br />

geprezen. Na haar studie aan<br />

de ArtEZ Hogeschool <strong>voor</strong> de Kunsten in<br />

<strong>Arnhem</strong>, begon ze haar carrière als<br />

modecoördinator bij De Bijenkorf.<br />

Zij beïnvloedt de productvormgeving van<br />

internationale merken, adviseert bij<br />

ontwikkelingsstrategieën en vormt nieuwe<br />

productidentiteiten. Lidewij Edelkoort werkt<br />

onder andere <strong>voor</strong> Coca Cola, Nissan,<br />

Siemens en Douwe Egberts. In de beautybranche<br />

ontwikkelt ze concepten <strong>voor</strong> Estée<br />

Lauder, Lancôme, L’Oréal, Shiseido, Dim<br />

en Gucci. Lidewij Edelkoort, die ook bekend<br />

staat als ‘de vrouw, die in de toekomst leeft’,<br />

werd door Time Magazine uitgeroepen tot<br />

één van de 25 meest invloedrijke modeexperts<br />

van dit moment.<br />

Over ‘2 connect Business‘<br />

Het project ‘2 connect Business’ maakt<br />

het <strong>voor</strong> Nederlandse en Duitse bedrijven<br />

makkelijker om de stap naar het buurland te<br />

maken – naast individueel advies en gesubsidieerde<br />

individuele begeleidingstrajecten<br />

ligt de focus op het leggen van zakelijke<br />

contacten, o.a. door praktijkgerichte<br />

bijeenkomsten zoals deze.<br />

Achtergrond<br />

Het project ‘2 connect Business’ wordt in<br />

het kader van het INTERREG IV A<br />

programma Deutschland-Nederland<br />

medegefinancierd door het Europese Fonds<br />

<strong>voor</strong> Regionale Ontwikkeling (EFRO), door<br />

de provincie Gelderland en het ministerie<br />

van Economische Zaken uit Noordrijn-Westfalen.<br />

Het wordt begeleid door het programmamanagement<br />

bij de Euregio Rijn-Waal.<br />

www.deutschland-nederland.eu.<br />

za<br />

pagina 29<br />

april 2013


za<br />

financieel<br />

pagina 30<br />

april 2013 za<br />

Ondernemers moeten naar schatting<br />

nog tientallen miljoenen euro’s Omzetbelasting<br />

afdragen over de jaren 2011<br />

en eerder. Degenen die dit nog vóór 1<br />

juni aangeven, kunnen op een soepele<br />

behandeling rekenen. De Belastingdienst<br />

besteedt extra aandacht aan<br />

OB-balansschulden.<br />

Bij OB-balansschulden gaat het om BTW<br />

die ondernemers hebben ontvangen, maar<br />

die zij nog niet verwerkt hebben in hun<br />

OB-aangifte. Een verkeerde boeking of een<br />

factuur die over het hoofd is gezien, kan<br />

daar<strong>voor</strong> de aanleiding zijn.<br />

Een ondernemer kan zo’n OB-schuld nog<br />

wel eens over het hoofd zien. Tótdat de<br />

jaarrekening wordt opgemaakt, want dan<br />

wordt een dergelijke schuld direct zichtbaar.<br />

Ondernemers of hun fiscaal dienstverleners<br />

kunnen de fout corrigeren door een<br />

suppletie in te dienen en de verschuldigde<br />

Omzetbelasting alsnog af te dragen.<br />

Voor de meeste ondernemers is dit<br />

vanzelfsprekend.<br />

De Belastingdienst constateert dat er ook<br />

ondernemers zijn die verzuimen tijdig een<br />

suppletie in te dienen. Op basis van<br />

vergelijkingen van winstaangiftes<br />

(Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting)<br />

met Omzetbelastingaangiftes heeft<br />

de Belastingdienst op dit moment zicht op<br />

enkele tienduizenden ondernemers die ten<br />

onrechte geen suppletie hebben ingediend<br />

over de afgelopen jaren.<br />

Waarschijnlijk speelt ook de economische<br />

situatie een rol. Veel ondernemers voelen<br />

zich genoodzaakt om kosten <strong>voor</strong>uit te<br />

schuiven.<br />

Maar belastinggeld is gemeenschapsgeld<br />

dat natuurlijk op tijd betaald moet worden.<br />

Bovendien is het <strong>voor</strong>uitschuiven van<br />

aangiftes en –afdrachten niet verstandig,<br />

want het leidt uiteindelijk tot meer<br />

kosten in de vorm van soms hoge boetes.<br />

De Belastingdienst biedt ondernemers en<br />

hun fiscaal dienstverleners de kans om<br />

vóór 1 juni een suppletie indienen en het<br />

verschuldigde BTW-bedrag af te dragen.<br />

Hiermee <strong>voor</strong>komen zij hoge boetes.<br />

Ministerie van Financiën<br />

oB-schuld? kom op tijd<br />

met een suppletie!<br />

Ná die termijn gaat de Belastingdienst<br />

ondernemers met OB-balansschulden actief<br />

benaderen en naheffingen en boetes<br />

opleggen.<br />

De staatssecretaris van Financiën heeft<br />

extra financiële middelen beschikbaar<br />

gesteld, die ingezet moeten worden <strong>voor</strong><br />

intensivering van het toezicht. Het extra<br />

personeel wordt onder andere ingezet om<br />

het aantal openstaande OB balansschulden<br />

terug te dringen.<br />

Het is belangrijk dat ondernemers of fiscaal<br />

dienstverleners in de toekomst standaard<br />

met een suppletie komen als er een<br />

OB-balansschuld is. De Belastingdienst zal<br />

in gesprekken met fiscaal dienstverleners<br />

daarom op dit probleem wijzen.<br />

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt<br />

namelijk dat 80 procent van de<br />

ondernemers met een OB-balansschuld<br />

een fiscaal dienstverlener heeft of zelf<br />

fiscaal dienstverlener is. Contact tussen de<br />

Belastingdienst en fiscaal dienstverleners<br />

is daarom efficiënt, maar uiteraard is elke<br />

ondernemer zelf verantwoordelijk <strong>voor</strong> zijn<br />

eigen belastingaangiftes.


za<br />

profiel<br />

horeca-ruimte ook<br />

beschikbaar <strong>voor</strong> bedrijfsleven<br />

Café STOUT aan de Korenmarkt in<br />

<strong>Arnhem</strong> is een ontmoetingsplek <strong>voor</strong><br />

levensgenieters. Voor harde werkers,<br />

die midden in het leven staan en een<br />

druk sociaal leven hebben. Dat zijn de<br />

mensen die zich zullen thuis voelen<br />

in het ontspannen sfeertje op de twee<br />

etages van Café STOUT.<br />

Fraaie inrichting, zonnige serre, lekkere<br />

loungebanken, verwarmd terras en een<br />

hoog serviceniveau. Joop Reerink en Astrid<br />

de Bondt trokken enkele jaren geleden<br />

de stoute schoenen aan en begonnen het<br />

avontuur in de horeca. Ze geven gasten<br />

persoonlijke aandacht en brengen ze met<br />

elkaar in contact én handhaven daarbij altijd<br />

een hoog serviceniveau.<br />

“Wij organiseren live optredens van<br />

nationale en internationale artieste, maar<br />

ook house parties. En we hosten speeddate-avonden<br />

en singles-cafés. Het mooie<br />

meubilair maar schuiven we met gemak aan<br />

de kant als men wil dansen. Maar we doen<br />

nog meer: zakelijke netwerkbijeenkomsten,<br />

cocktailworkshops en elke twee maanden<br />

een nieuwe expositie van schilderijen van<br />

regionale kunstenaars”, vertelt Astrid de<br />

Bondt.<br />

Café STOUT is ook beschikbaar <strong>voor</strong><br />

(bedrijfs)feesten, recepties of andere<br />

bijeenkomsten. De etage (met eigen bar en<br />

rookbalkon) kan daar<strong>voor</strong> kostenloos<br />

gebruikt worden. Café STOUT biedt<br />

bovendien gratis gebruik van professionele<br />

faciliteiten (o.a. laptop, beamer, projectiescherm,<br />

geluidsinstallatie, wifi) <strong>voor</strong><br />

vergaderingen, borrels en presentaties.<br />

Café STOUT: ontmoetingsplek <strong>voor</strong><br />

levensgenieters op de Korenmarkt<br />

Deze bijeenkomsten kunnen volledig – en<br />

tegen gereduceerde tarieven – worden<br />

<strong>voor</strong>zien van catering.<br />

“Na een dag hard werken, zoeken mensen<br />

een plek om uit te blazen, ontspannen<br />

zichzelf te kunnen zijn en gezelligheid<br />

te vinden. Zo’n plek biedt Café STOUT.<br />

Bovendien hebben we een ruime keuze aan<br />

borrelhappen en kleine en grote gerechten<br />

en aan dranken. De keuken is van dinsdag<br />

tot en met zondag open tot sluitingstijd.<br />

Men kan hier dus ook na 22 uur nog<br />

binnenkomen om een hapje te eten”, vertelt<br />

eigenaar Joop Reerink. .<br />

En ook overdag biedt Café STOUT alles<br />

waarbij men zich lekker voelt. Een vlotte<br />

lunch, een uitsmijter of een bijzondere tosti<br />

bij<strong>voor</strong>beeld, de kaart van STOUT biedt tal<br />

van mogelijkheden. “Ook <strong>voor</strong><br />

liefhebbers van een glas verse muntthee of<br />

een kop koffie bij de ochtendkrant is STOUT<br />

de ultieme plek op de Korenmarkt. Of <strong>voor</strong><br />

een koel biertje, een verkwikkend roseetje,<br />

of een verrassend glaasje huisgemaakte<br />

sangria – met eventueel wat kleine hapjes<br />

zoals tapas. Kortom: bij ons vind je het<br />

heerlijke sfeertje van een trendy strandtent,<br />

maar dan zónder zand tussen je tenen”,<br />

grapt Joop Reerink.<br />

Café STOUT<br />

Korenmarkt 10<br />

6811GV, <strong>Arnhem</strong><br />

www.cafe-stout.nl<br />

www.facebook.com/CafeSTOUT<br />

Tel. 026 8449259<br />

za<br />

pagina 31<br />

april 2013


Galerie Meander bestaat 25 jaar<br />

1988 - 2013<br />

De galerie verhuurt en verkoopt hedendaagse kunst aan bedrijven, instellingen en<br />

particulieren. De collectie omvat ruim 3000 kunstwerken van ca. 200<br />

kunstenaars. U kunt zowel jonge talentvolle - als bekende en beroemde<br />

kunstenaars vinden in de collectie. Elke twee maanden is er een nieuwe<br />

verkoopexpositie. De galerie adviseert bedrijven en particulieren vrijblijvend<br />

en bemiddelt bij opdrachten. Relatiegeschenken en kunstplaatsing in<br />

bedrijfsruimten worden volledig <strong>voor</strong> u ver<strong>zorg</strong>d. Er is een ruim aanbod in<br />

stijlen, technieken en prijsklasse. Bij galerie Meander vind u een origineel<br />

cadeau of een cadeaubon <strong>voor</strong> gebruik in de kunstuitleen of kunstaankoop<br />

van elk gewenst bedrag.<br />

Kom vrijblijvend binnenlopen in Zevenaar of neem een<br />

kijkje op onze uitgebreide website.<br />

Galerie Meander is geopend van do. t/m zo. van 13.00 tot 17.30.<br />

en na afspraak. De eerste zondag van de maand gesloten.<br />

<strong>Arnhem</strong>seweg 4 te Zevenaar,<br />

Tel. 0316- 331855<br />

Voor uitgebreide informatie zie de website:<br />

www.galerie-meander.nl<br />

e-mail: info@galerie-meander.nl<br />

ZA MEDIA GAAT SAMENWERKING AAN<br />

MET SMARTVERTIZING:“MOBIELE WEBSITE<br />

VOOR ELK BEDRIJF”<br />

Nu de consument steeds mobieler wordt, blijft het<br />

bedrijfsleven vaak nog achter. Smartvertizing biedt de<br />

oplossing en kan ieder bedrijf mobiel maken. Smarthones<br />

kunnen weliswaar alle websites<br />

te<strong>voor</strong>schijn halen, maar het leidt vaak tot irritatie<br />

omdat het laden (te) lang duurt. Bovendien: als de site<br />

eenmaal geladen is, leidt het heen en weer<br />

geschuif over het scherm opnieuw tot grote ergernis<br />

Het in <strong>Arnhem</strong> gevestigde bedrijf Smartvertizing heeft<br />

nu de oplossing, waardoor websites veel sneller<br />

toegankelijk zijn en waardoor de consument meteen<br />

de informatie kan krijgen waarnaar hij op zoek is.<br />

Magazine <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> is dolenthousiast over deze<br />

ontwikkeling en is daarom een samenwerkingsverband<br />

met Smartvertizing aangegaan, waardoor mobile sites<br />

nóg goedkoper kunnen worden<br />

aangeboden aan het bedrijfsleven in de regio<br />

<strong>Arnhem</strong>. Deze sites kunnen heel eenvoudig door de<br />

eigenaar zelf worden <strong>voor</strong>zien van nieuwe informatie,<br />

via het gebruiksvriendelijke Content Management<br />

System (CMS). Nu gebleken is dat 60 procent van alle<br />

zoekopdrachten op het net via de mobiele<br />

telefoon worden gedaan, is het niet meer dan logisch<br />

dan dat het bedrijfsleven hierop inspeelt door<br />

mobiele websites te lanceren. Smartvertizing doet het:<br />

Smart, effectief en betaalbaar!<br />

www.smartvertizing.nl


za<br />

algemeen<br />

<strong>Arnhem</strong>se binnenstad behoort tot de meest<br />

veilige winkelgebieden van Nederland<br />

4e kVo * ster bevestigt verbetering<br />

veiligheid binnenstad<br />

De Binnenstad van <strong>Arnhem</strong> heeft een grote<br />

stap gemaakt in het kader van veiligheid.<br />

Onlangs heeft het KIWA (landelijk<br />

certificeringsorgaan) aan de Binnenstad<br />

van <strong>Arnhem</strong> een hercertificering toegekend.<br />

Het betreft de 4e ster (HBD norm) binnen<br />

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).<br />

De <strong>Arnhem</strong>se binnenstad behoort nu tot<br />

de 9 meest veilige winkelgebieden van het<br />

land.<br />

Op dinsdag 12 maart 16.30 uur zullen<br />

burgemeester Pauline Krikke en de<br />

landelijke directeur van CCV (Centrum<br />

Criminaliteitspreventie Veiligheid) tijdens<br />

de certificatenuitreiking een tegel met 4e<br />

KVO-ster plaatsen in de Koningstraat nabij<br />

restaurant Dudok.<br />

Op initiatief van de Stichting Binnenstadmanagement<br />

<strong>Arnhem</strong> (SBA) is de<br />

werkgroep KVO de afgelopen 2 jaar zeer<br />

actief bezig geweest om verschillende<br />

projecten met betrekking tot veilig<br />

ondernemen in het centrum van <strong>Arnhem</strong> op<br />

te pakken, te verbeteren en uit te voeren.<br />

Dit waren onder andere:<br />

• Uitbreiding vancontracten met<br />

ondernemers en pandeigenaren <strong>voor</strong> het<br />

verwijderen van graffiti op panden;<br />

• Symposium ‘samen werken aan veilig<br />

ondernemen’ Doel van deze<br />

informatiedag was ondernemers in<br />

de stad integraal te informeren over alle<br />

lopende KVO projecten en hen hernieuwd<br />

kennis te laten make met alle organisaties<br />

en instanties die zich zowel beleidsmatig<br />

als uitvoerend richten op een veilig<br />

winkel- en uitgaansklimaat;<br />

• Uitvoeren van veiligheidsscan onder 400<br />

ondernemers i.s.m. HBD en ROC A12.<br />

In de ‘week van de veiligheid’ werdde<br />

landelijke pilot van de veiligheidsscan met<br />

nog 4 andere steden gelanceerd.<br />

• Uitrollen van het project ‘vroeg<br />

signaleren en interveniëren’.<br />

Een gedachtegoed ontwikkeld door het<br />

<strong>Arnhem</strong> Bureau Beke dat zich richt op het<br />

al in een vroeg stadium signaleren van<br />

afwijkend gedrag.<br />

Mede deze inspanningen hebben geleid tot<br />

het behalen van een extra ‘ster’ binnen het<br />

Keurmerk Veilig Ondernemen.<br />

Na een uitvoerige ‘audit’ is deze extra ster<br />

verdiend toegewezen aan de <strong>Arnhem</strong>se<br />

Binnenstad. De veiligheid van het centrum<br />

is hiermee op een hoger niveau gekomen.<br />

Alle betrokken partijen hebben verklaard<br />

trots te zijn op dit behaalde resultaat.<br />

Partners KVO Binnenstad <strong>Arnhem</strong>:<br />

• Stichting Binnenstadmanagement <strong>Arnhem</strong><br />

(initiatiefnemer en organisator)<br />

• Kabinet van de Burgemeester<br />

• Brandweer<br />

(hulpverlening Gelderland-Midden)<br />

• Politie Gelderland-Midden<br />

• Gemeente <strong>Arnhem</strong><br />

• Koninklijke Horeca Nederland<br />

• City Centrum <strong>Arnhem</strong><br />

(ondernemersvereniging)<br />

• Groot Winkel Bedrijf<br />

De werkgroep KVO heeft, na het behalen<br />

van de 4e ster, nog heel veel ambitie om de<br />

veiligheid nog verder te verbeteren.<br />

Zo zullen wij dit jaar veiligheidstrainingen<br />

<strong>voor</strong> ondernemers organiseren, wordt er<br />

een jongerentoezichtteam in het leven<br />

geroepen <strong>voor</strong> de Binnenstad, streven we<br />

naar de aanstelling van een dagelijkse<br />

service coördinator veiligheid en gaan wij<br />

nog meer inzetten op het verwijderen van<br />

stickers op electriciteitskasten, etc.<br />

Wilt u op de hoogte blijven van alle<br />

ontwikkelingen op het gebied van veiligheid<br />

in de <strong>Arnhem</strong>se binnenstad:<br />

www.binnenstadarnhem.nl<br />

Binnenstad <strong>Arnhem</strong><br />

#arnhemcentrum<br />

*(Keurmerk Veilig Ondernemen)<br />

za<br />

pagina 33<br />

april 2013


za<br />

kvk<br />

pagina 34<br />

april 2013 za<br />

extra lichtpuntje in sombere<br />

gelderse economie<br />

Door de aanhoudende economische<br />

malaise, staan de bedrijfsresultaten<br />

sterk onder druk en is het ondernemersvertrouwen<br />

nog altijd laag.<br />

Het bedrijfsleven verwacht op korte<br />

termijn nog geen herstel.Dit blijkt uit de<br />

resultaten van de COEN die vandaag<br />

door de Kamer van Koophandel zijn<br />

gepubliceerd.<br />

Economisch klimaat<br />

De Gelderse ondernemers zijn zeer somber<br />

over het huidige economische klimaat.<br />

Van het bedrijfsleven heeftb 43 procent het<br />

economisch klimaat in het vierde kwartaal<br />

van 2012 verder zien verslechteren.<br />

Slechts 4 procent ziet een verbetering.<br />

Dit resulteert in een saldo1 van -39 procent.<br />

Voor het eerste kwartaal van 2013 wordt<br />

een lichte verbetering verwacht.<br />

Omzet<br />

Na een enigszins korte opleving van de<br />

omzet in het vierde kwartaal<br />

(seizoensinvloed), zijn de verwachtingen<br />

<strong>voor</strong> het eerste kwartaal niet hoog<br />

gespannen. De transportsector en de<br />

landbouw verwachten een verbetering van<br />

de omzet in de eerste drie maanden van<br />

2013. De overige sectoren houden rekening<br />

met een omzetdaling. Met name in de<br />

bouwnijverheid is dit het geval.<br />

Export<br />

De export heeft het in het vierde kwartaal<br />

van 2012, zeker vergeleken met de<br />

overige indicatoren, goedgedaan.<br />

Ook <strong>voor</strong> het eerste kwartaal van zijn de<br />

Gelderse exporteurs positief gestemd.<br />

Met name in de landbouw en de zakelijke<br />

dienstverlening wordt rekening gehouden<br />

met betere exportresultaten.<br />

Werkgelegenheid<br />

Door de tegenvallende bedrijfsresultaten<br />

zijn de bedrijven genoodzaakt hun kosten<br />

omlaag te brengen. Dit betekent dat er<br />

(fors) gesneden wordt in het<br />

personeelsbestand. Al zes kwartalen op rij<br />

is er sprake van een dalende<br />

werkgelegenheid. Het bedrijfsleven<br />

verwacht in het eerste kwartaal van 2013<br />

nog geen herstel.<br />

Investeringen<br />

De investeringsbereidheid van het<br />

bedrijfsleven is in het vierde kwartaal van<br />

2012 verder gedaald en op een historisch<br />

dieptepunt beland. Het slechte economisch<br />

klimaat en de strenge kredieteisen van<br />

banken spelen hierbij een belangrijke rol.<br />

Winstgevendheid<br />

Wat winstgevendheid betreft hebben de<br />

ondernemers in de provincie Gelderland het<br />

zwaar. In alle sectoren – met uitzondering<br />

van de transportsector – is de winstgevendheid<br />

afgenomen. Positief is dat de<br />

winstgevendheid in het vierde kwartaal van<br />

2012 ten opzichte van het derde kwartaal<br />

licht is verbeterd.<br />

Over COEN<br />

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN)<br />

is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek<br />

van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal<br />

Bureau <strong>voor</strong> de Statistiek, Kamers van<br />

Koophandel en Economisch Instituut <strong>voor</strong><br />

de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer<br />

per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en<br />

verwachtingen van het Nederlandse<br />

bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar<br />

regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de<br />

analyse en de vraagstelling ingespeeld<br />

op actuele ontwikkelingen. De enquête is<br />

gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen<br />

van ondernemingen en geeft daarom een<br />

stemmingsbeeld van ondernemers over de<br />

huidige en toekomstige gang van zaken.<br />

1 In de COEN-rapportage wordt gewerkt<br />

met saldo’s. Een saldo ontstaat door<br />

het percentage ondernemers dat hun<br />

ervaring of verwachting als negatief ziet,<br />

af te trekken van het percentage dat zijn<br />

ervaring of verwachting als positief ziet.<br />

Als bij<strong>voor</strong>beeld 10 procent van de<br />

ondernemers een dalende omzet had,<br />

en 20 procent een stijgende omzet,<br />

ontstaat een saldo van +10 procent. Het<br />

saldo geeft in één oogopslag weer of de<br />

stemming onder ondernemers positief of<br />

negatief is en in welke mate.


za<br />

algemeen<br />

Verwachting eerste kwartaal 2013<br />

Na ruim een jaar geen column meer<br />

geschreven te hebben zal ik vanaf dit<br />

jaar weer een column gaan schrijven in<br />

de uitgaven van <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong>.<br />

Ik verheug erop dit weer te gaan doen en<br />

zal per keer kijken wat actueel is op<br />

het gebied van belastingen en boekhoudingen.<br />

Daarnaast zal ik ontwikkelingen<br />

die van belang zijn <strong>voor</strong> het economisch<br />

klimaat blijven volgen en bespreken.<br />

Deze keer vraag ik uw speciale aandacht<br />

<strong>voor</strong> de toeslagen. Sinds 2013 zijn er<br />

veranderingen in de toeslagen.<br />

Waar <strong>voor</strong>heen de persoon met wie u samen<br />

woonde altijd uw toeslagpartner. Vanaf 2013<br />

gelden andere regels. Indien u samenwoont<br />

met een andere volwassene en u voldoet<br />

niet aan een van de volgende <strong>voor</strong>waarden<br />

dan heeft u geen toeslagpartner.<br />

Het volledige rapport met de resultaten<br />

van Nederland is te downloaden op<br />

www.kvk.nl/coen.<br />

Het rapport met de resultaten van<br />

Gelderland is te downloaden op<br />

www.kvk.nl/coengelderland.<br />

wijziging toeslagpartner<br />

Door deze regels worden de regels <strong>voor</strong><br />

toeslagpartner vrijwel gelijk aan die van een<br />

fiscaal partner. Let wel <strong>voor</strong> de huurtoeslag<br />

geldt wel dat het inkomen van de<br />

medebewoner meetelt. De medebewoner<br />

is uw partner die niet voldoet aan de eisen<br />

van een toeslagpartner. Zoals u kunt zien er<br />

is nogal wat gewijzigd. Voor meer informatie<br />

verwijs ik u naar de site www.toeslagen.nl<br />

van de belastingdienst daar kunt u middels<br />

een rekenhulp bepalen of u een<br />

toeslagpartner heeft en of u recht heeft op<br />

een van de toeslagen.<br />

Tot de volgende keer.<br />

Hans Heijwegen<br />

za<br />

pagina 35<br />

april 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!