04.09.2013 Views

Persoonlijke medische zorg voor iedereen - Zakelijk Arnhem

Persoonlijke medische zorg voor iedereen - Zakelijk Arnhem

Persoonlijke medische zorg voor iedereen - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zakelijk Arnhem

regionaal betrokken

mei 2013 jaargang 7 nummer 2

Persoonlijke medische zorg voor iedereen

MKB Ondernemers blij met

aanpak acquisitiefraude

Vlamoven special Topsport Gelderland

11 18 Toptalent zoekt supporter! 26


za

inhoud

Colofon

ZAkelIjk Arnhem

Vlamoven 34, 6826 Tn Arnhem

T 026 744 00 26

F 084 003 43 66

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

UITgeVer

Patrick Aarnoudse

hooFdredACTIe

Pieter Ploeg

BlAdmAnAger

edwin Verhoeven

CommerCIe

Sjef Bruining

emre dinçsoy

hilde dales

VormgeVIng

lex van der kraan

AdVerTenTIeS

T 026 744 00 26

advertenties@zakelijk-arnhem.nl

©het auteursrecht van dit

magazine en op de daarin

verschenen artikelen wordt door

de uitgever voorbehouden.

het verlenen van toestemming

tot publicatie in dit magazine

houdt in dat de auteur de uitgever,

met uitsluiting van ieder ander,

onherroepelijk machtigt de bij

of krachtens de Auteurswet door

derden verschuldigde

vergoeding voor kopiëren te innen

en dat de auteur alle overige

rechten overdraagt aan de

uitgever. niets mag uit deze

uitgave mag worden overgenomen,

vermenigvuldigd of gekopieerd

zonder uitdrukkelijke

toestemming van de uitgever.

druk- en zetfouten

voorbehouden.

08

12

15

18

26

30

Inhoudsopgave

Zakelijk Arnhem

3 Inhoudsopgave

5 ZA Voorwoord

6 ZA Column

overheidsopdrachten, iets voor u?

7 ZA nieuws

ondersteuning van startende ondernemers succesvol

8 ZA Coverstory

medinova

11 ZA mkB

ondernemers blij met aanpak acquisitiefraude

12 ZA Beveiliging

Boete dreigt bij ontbreken van BhV-er

15 ZA Cultuur

Introdans beweegt je in 2013/14

16 ZA Algemeen

Zwanenburg

17 ZA Algemeen

energiekennisbedrijf dnV kema

18 ZA Special

Vlamoven “het klopt hier gewoon”

23 ZA Transport

melis Transport is meer dan alleen transport

25 ZA regio

kansen benutten in duitsland

26 ZA topsport

Toptalent zoekt supporter!

27 kort nieuws

29 ZA regio

2 connect business zet creatieve sector in de

spotlights

30 ZA Financieel

oB-schuld? kom op tijd met suppletie!

31 ZA Profiel

horeca-ruimte ook geschikt voor bedrijfsleven

33 ZA Algemeen

Veiligheid binnenstad Arnhem

34 ZA kvk

extra lichtpuntje in sombere gelderse economie

za

pagina 3

april 2013


za

voorwoord

U kUnT onS ook Volgen

oP FACeBook .

VVww.FACeBook.Com/

ZAkelIjkArnhem.

regIonAAlBeTrokken

Consumenten besteden minder en houden

de hand op de knip. De crisis hakt er in!

Ondernemers moeten vaak de klappen

opvangen van een verminderd

uitgavenpatroon en kijken waarop ze zelf

kunnen bezuinigen. Vaak wordt dan

besloten om minder geld uit te geven aan

reclame en marketing.

Maar er zijn ook ondernemers die juist vol

inzetten op de media. Ze willen hun bedrijf

in the spotlights zetten om zo onder de

aandacht van mogelijk nieuwe relaties te

komen. Nieuwe relaties en wellicht nieuwe

inkomsten dus. Een magazine als Zakelijk

Arnhem is een platform, waarin bedrijven

zichzelf in de schijnwerpers kunnen zetten

en op die manier nieuwe klanten kunnen

werven en zo hun omzet verhogen.

Voorwoord

grijp die kans!

Door stil te blijven zitten en gebeurtenissen

passief af te wachten, zal geen ondernemer

beter te worden. Het gaat juist om nieuwe

initiatieven, waarmee bedrijven zich

onderscheiden. Zakelijk Arnhem is een

ultieme mogelijkheid om bedrijven onder de

aandacht te brengen. In deze editie worden

weer wat ondernemers voor het voetlicht

gebracht. Ondernemers die – ondanks

de crisis – nieuwe bronnen aanboren en

nieuwe mogelijkheden zien.

In het volgende nummer van Zakelijk

Arnhem krijgen weer andere bedrijven die

kans ! Grijp die kans!

Pieter Ploeg

Hoofdredactie ZA Media

redactie@za-media.nl

Incasso

Incasseren zonder kosten!

Tel: 026 - 3030430

za

pagina 5

april 2013


za

column

Mr. P.A.G.(Petra) Schellekens

G.J. (Geert) Borkus

Vijfzinnenstraat 45

6811 LN Arnhem

Telefoon: 06 - 13 54 19 10

E-mailadres:info@allmatches.nl

overheidsopdrachten, ook voor u?

Sinds in april de nieuwe aanbestedingswet

van kracht is geworden, zijn overheidsopdrachten

bereikbaarder geworden voor het

MKB;

De overheid moet grotere opdrachten in

meerdere kleine opdrachten opdelen, en ook

mag zij minder zware eisen aan ondernemers

stellen.

Goed nieuws dus voor die ondernemers die

voorheen aanbestedingen links lieten liggen,

maar in deze tijd wel extra omzet kunnen

gebruiken.

Alle openbare aanbestedingen worden

gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Het is zaak dat u daar geregeld kijkt of er

misschien aanbestedingen zijn gepubliceerd

die voor u interessant kunnen zijn.

De tijd die u krijgt om uw aanmelding of

inschrijving in te dienen, is vaak maar enkele

weken, dus het is nodig om snel te handelen.

Het helpt wanneer u al bent voorbereid door

uw documenten op orde te hebben.

Renee Verlangen

Verklaringen van de kamer van koophandel

en de belastingdienst zijn doorgaans snel

genoeg verkregen, maar een tevredenheidsverklaring

over een project dat al anderhalf

jaar geleden is afgerond, kan lastiger zijn;

Uw contactpersoon werkt wellicht niet meer

bij de opdrachtgever, of de goede relatie is

sindsdien toch wat in het slop geraakt.

Het is dan ook handig om direct na de goede

afronding van een wat grotere opdracht aan

de opdrachtgever een tevredenheidverklaring

te vragen. Een goede tevredenheidverklaring

bevat alle relevante onderdelen van de

opdracht, de uitvoeringsperiode en natuurlijk

ook de waarde inclusief eventueel meerwerk.

Mocht u de verklaring niet nodig blijken te

hebben, dan is het toch plezierig om de

tevredenheid van de opdrachtgever zwart op

wit te hebben staan.

In de volgende column gaan we in op de

proactieve inschrijver, en wat u kunt doen

wanneer een aanbestedende dienst meer van

u vraagt dan u redelijkerwijs kunt leveren.


za

nieuws

ondersteuning van startende

ondernemers is succesvol

Begeleiding van startende ondernemers

werpt zijn vruchten af. Dit blijkt uit de

eindrapportage van het project

IkStartSmart© Gelderland 2008 2012.

Projectmanager Lambêr van Nispen

overhandigde de rapportage tijdens een

discussiebijeenkomst aan gedeputeerde

Jan-Jacob van Dijk van Provincie

Gelderland. Het succes van

IkStartSmart© is niet onopgemerkt

gebleven. Ook andere provincies hebben

het project ingevoerd en in Gelderland is

een tweede termijn ingegaan.

IkStartsmart©

IkStartSmart© is een op maat gemaakt

begeleidingstraject voor ondernemers die

van plan zijn een bedrijf te beginnen of net

gestart zijn. Deelnemers aan IkStartSmart©

krijgen een coach, budget voor seminars en

trainingen, ze worden gefaciliteerd in het

opbouwen van een netwerk en ze hebben

toegang tot een microkrediet.

De deelnemers worden tijdens hun traject

gevolgd en hebben via vragenlijsten en

ondernemerstesten inzage gegeven in hun

ontwikkeling als ondernemer. Aan het einde

van het traject is een duidelijke verbetering

zichtbaar van ondernemersvaardigheden.

Deelnemers

Het doel was om in de periode 2008-2012

1400 ondernemers te begeleiden.

Dit aantal is ruim gerealiseerd met 1.519

deelnemers. Onder de deelnemers waren

meer vrouwen (58%) dan mannen (42%).

Van de deelnemers was bijna een kwart

(24%) nog geen ondernemer op het

moment dat zij startten met IkStartSmart©,

bij 24% viel het begin van het coachtraject

samen met de start als ondernemer en de

rest (52%) was al ondernemer toen zij

startten met IkStartSmart©. De leeftijd van

de deelnemers was zeer gevarieerd: 25%

jonger dan 35 jaar, 40% tussen de 36 en 45

jaar en 35% was 46 jaar of ouder.

De deelnemers zijn vooral hoger opgeleiden

(49% hbo; 20% wo) en de branches waarin

ze starten komen overeen met het

landelijke beeld.

Effecten

Het meedoen aan IkStartSmart© heeft voor

ondernemers veel opgeleverd. Zo hebben

zij hun bedrijfsvoering geprofessionaliseerd

door hun inzicht in het ondernemerschap te

vergroten en door een marketing- en

bedrijfsstrategie te ontwikkelen. Daarnaast

zorgde IkStartSmart© voor een toename

van de omzet en de winstgevendheid van

de deelnemers. IkStartSmart© had ook

maatschappelijke effecten; het leverde een

bijdrage aan de werkgelegenheid, aan

innovatie en een flexibelere arbeidsmarkt.

Daarnaast had het een daling van het

aantal uitkeringsgerechtigden onder de

deelnemers tot gevolg.

Van de deelnemers geeft 92% aan dat hun

deelname grotendeels of volledig aan de

verwachtingen heeft beantwoord.

Heel belangrijk hierbij is de match tussen

deelnemer en coach die grotendeels

bepalend is voor het realiseren van de

verwachtingen en het uiteindelijke resultaat.

Vervolg IkStartSmart©

Na het succes van IkStartSmart© in de

periode 2008-2012 heeft het project

inmiddels een vervolg gekregen in

Gelderland (2013-2015). Ook Overijssel en

Flevoland hebben IkStartSmart©

geïmplementeerd en andere provincies

hebben interesse getoond om het op te

pakken.

IkStartSmart© wordt mogelijk gemaakt door

Provincie Gelderland, deelnemende

gemeenten en de Kamers van Koophandel

in Gelderland.

za

pagina 7

april 2013


za

coverstory

pagina 8 za

april 2013

Persoonlijke medische zorg voor iedereen

medinova kliniek klein rosendael

Wie de ontvangstruimte van Medinova

Kliniek Klein Rosendael in het Gelderse

Rozendaal binnenstapt, heeft niet het

idee een medisch behandelcentrum te

betreden. De comfortabele ruimte met

open haard en aangrenzende bibliotheek

doet eerder denken aan een luxe

wellnesscomplex dan aan een

ziekenhuis. En dat is nou precies wat

kliniekmanager Mirjam Wennink beoogt

met het zelfstandige behandelcentrum.

“We willen zorg op een andere manier

aanbieden: specialistische zorg in een

kliniek met een snelle toegankelijkheid

en hoge service, waarbij de patiënt niet

als nummer maar als cliënt wordt

verzorgd”.

Kliniek Klein Rosendael is onderdeel van

Medinova, een netwerk van zelfstandige

behandelcentra dat persoonlijke zorg

op het gebied van orthopedie,

neurochi-rurgie, plastische chirurgie,

heelkunde en oogheelkunde aanbiedt.

Het woord privékliniek wordt niet meer

gebruikt. “Buiten het feit dat het woord niet

meer van deze tijd is, roept het ook

verkeerde associaties op,” legt Wennink uit.

“Bij een privékliniek denken mensen al snel

aan onbetaalbare, onverzekerde medische

zorg. In Kliniek Klein Rosendael bieden wij

voornamelijk verzekerde zorg aan die net

als in een ziekenhuis gewoon door de

verzekeraar wordt vergoed. In feite zijn wij

een klein ziekenhuis met deskundige artsen

die zijn gespecialiseerd in een aantal

behandelingen.”

Korte wachttijden

Naast het laagdrempelige karakter blinkt

Kliniek Klein Rosendael ook uit in korte

wachttijden. “Mensen die veel pijn

hebben willen snel behandeld worden en

niet weken op een wachtlijst geplaatst

worden. Wij kunnen snel handelen omdat

de lijnen in onze kliniek kort zijn en onze

mensen flexibel. Hier heerst geen 9 tot 5

mentaliteit. Onze mensen zijn bereid een

stapje extra te doen. En als dat betekent

dat een operatie in de avonduren moet

worden uitgevoerd of een extra spreekuur

moet worden ingelast omdat het druk is,

dan doen we dat graag. Zo voorkomen we

wachttijden.”

Persoonlijke zorg

In Kliniek Klein Rosendael werken negen

artsen, elk met hun eigen specialisme.

Alle cliënten spreken vanaf de intake met

de arts die zelf de operatie gaat uitvoeren

en ook de nazorg wordt door dezelfde

specialist uitgevoerd. Deze persoonlijke

zorg levert vaak ook een beter resultaat op

voor de cliënt. “Door de tijd te nemen voor

de cliënt en in een ontspannen zetting met

elkaar te praten kom je sneller tot de kern

van de klacht,” legt kliniekmanager Wennink

uit.

Gewrichten en bewegingsapparaat

De orthopedisch chirurgen en de

neurochirurg die werken in Medinova

Kliniek Klein Rosendael zijn gespecialiseerd

in het uitvoeren van behandelingen aan de

gewrichten. Denk hierbij aan kijkoperaties

aan enkel, schouder en knie, voorste

kruisband operaties, endoscopische

rughernia operaties, knie- en schouderprothese

operaties. De operaties worden

allemaal minimaal invasief uitgevoerd, wat

wil zeggen dat de wond zo klein mogelijk

gehouden wordt waardoor cliënten sneller

en met minder pijn kunnen revalideren.

Uiterlijk en huidbehandelingen

De plastisch chirurgen van Kliniek Klein

Rosendael zijn gespecialiseerd in het

uitvoeren van corrigerende operaties als


za

coverstory

facelift, borstcorrecties, liposculpture en

correcties van de lippen, kin, oren en

oogleden. Verder behandelen de plastisch

chirurgen handaandoeningen zoals Carpaal

Tunnel Syndroom en Ziekte van Dupuytren.

Naast de plastisch chirurgen zijn de

algemeen chirurgen van Kliniek Klein

Rosendael gespecialiseerd in het

verwijderen van spataderen en aambeien,

het uitvoeren van sterilisaties bij mannen en

het uitvoeren van besnijdenissen en

liesbreukoperaties.

Geldige verwijzing

Onlangs is de wet- en regelgeving in de

gezondheidszorg aangescherpt, met name

rond de verwijsbrieven. Zorgverzekeraars

passen de nieuwe richtlijnen strak toe.

Mirjam licht toe: “Voorheen konden cliënten

zonder verwijsbrief verschijnen en deze

achteraf bij hun huisarts halen, maar

vandaag de dag zijn ze verplicht om bij de

eerste afspraak een verwijsbrief van de

huisarts of behandelend arts te overleggen.

Deze regel is in het leven geroepen om

het onnodige gebruik van specialistische

zorg terug te dringen. Zodoende kunnen wij

patiënten niet in behandeling nemen zonder

verwijsbrief”.

Meer Informatie

Voor meer informatie over Kliniek Klein

Rosendael en de behandelingen die worden

aangeboden kunt u kijken op de geheel

vernieuwde website www.medinova.com.

Hier kunt u een virtuele rondleiding van de

kliniek bekijken, evenals voor en na foto’s

van plastisch chirurgische behandelingen,

en gegevens vinden over de verschillende

informatieavonden die regelmatig in de

kliniek worden georganiseerd. Natuurlijk

kunt u ook bellen met de kliniek voor meer

informatie of het maken van een afspraak.

Medinova Kliniek Klein Rosendael

Rosendaalselaan 30

6891 DG Rozendaal (GLD)

t: 026 – 362 06 80

e: kleinrosendael@medinova.com

www.medinova.com

za

pagina 9

april 2013


za

mkb

´ondernemers blij met

aanpakken acquisitiefraude´

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij

dat de SP en de VVD samen een

initiatiefwet gaan indienen zodat

acquisitiefraude voortaan strafbaar

wordt gesteld. Ondernemers krijgen dan

ook meer bescherming tegen oneerlijke

handelspraktijken. De ondernemersorganisaties

roepen minister Opstelten

(Veiligheid en Justitie) op, die eind

februari een uitspraak van de rechter

over acquisitiefraude wilde afwachten,

hier voortvarend op te reageren.

De ondernemersorganisaties zijn

verheugd dat de politiek dit nu breed en

voortvarend oppakt.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat

de SP en de VVD samen een initiatiefwet

gaan indienen zodat acquisitiefraude

voortaan strafbaar wordt gesteld.

Ondernemers krijgen dan ook meer

bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken.

De ondernemersorganisaties roepen

minister Opstelten (Veiligheid en Justitie)

op, die eind februari een uitspraak van de

rechter over acquisitiefraude wilde

afwachten, hier voortvarend op te reageren.

De ondernemersorganisaties zijn verheugd

dat de politiek dit nu breed en voortvarend

oppakt.

Wet schiet al jaren tekort

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat

de bewijslast bij acquisitiefraude (verkoop

via bewuste misleiding) voortaan bij de

zogenaamde aanbieder moet liggen.

Dat is nu wel wettelijk geregeld voor

consumenten en niet voor ondernemers.

Omdat de huidige wet al jaren tekort

schiet heeft het ‘acquisitiefraudegilde’ in

ruim dertig jaar kunnen uitgroeien tot een

professionele en internationaal opererende

groep organisaties.

Het bedrijfsleven wordt jaarlijks naar

schatting voor zo’n 400 miljoen euro

gedupeerd, als gevolg van acquisitiefraude

en oneerlijke handelspraktijken.

Rechtszaak

MKB-Nederland, dat een groep gedupeerde

ondernemers vertegenwoordigde, won eind

februari deels de rechtszaak tegen Holland

Internet Group en Telefoongids.com over

acquisitiefraude. MKB-Nederland had de

rechtbank gevraagd om te bepalen dat de

bewijslast van acquisitiefraude voortaan

bij de advertentieverkopers komt te liggen.

Daartoe achtte de rechter zich wel bevoegd

in individuele gevallen, maar niet bevoegd

voor een algemene wijziging. De rechter

verwees daarvoor naar de wetgever.

Brede Kamermeerderheid

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zich al

jaren hard maakt voor bescherming tegen

acquisitiefraude. Samen met VVD-Kamerlid

Foort van Oosten heeft zij het initiatief

genomen om acquisitiefraude voortaan

wettelijk aan te pakken.

De ondernemersorganisaties hopen dat

een brede Kamermeerderheid steun geeft

aan het voorkomen en bestrijden van dit

hardnekkige en schadelijke fenomeen.

Waarna minister Opstelten, dit voor

ondernemers zo belangrijke initiatief, kan

omzetten in wetgeving.

za

pagina 11

april 2013


za

veiligheid

pagina 12

april 2013 za

Bedrijven die de veiligheid op het

werk niet serieus nemen en geen

bedrijfshulpverlener (BHV-er) in dienst

hebben, lopen het risico een fikse boete

te krijgen. Veel ondernemers weten

volgens het MKB nog steeds niet dat het

verplicht is iemand binnen het bedrijf

te hebben, die weet hoe te handelen bij

gevaarlijke situaties op het werk.

Zo iemand kan letsel en schade

voorkomen.

Sinds 1994 is elk bedrijf in Nederland –

volgens de Arbowet - verplicht ten minste

één BHV-opgeleid persoon in huis te hebben.

Ondernemers die dit niet in orde

hebben, riskeren een boete die in de

duizenden euro’s kan lopen. De BHV-er

moet iemand zijn die gezag heeft in de

organisatie. Vandaar ook dat de verplichting

geldt voor organisaties waar de werkgever

niet alleen gezag heeft over personeel,

bezoekers en klanten, maar ook over

mogelijke bewoners. Bedrijven en instanties

die niet aan de BHV-plicht voldoen, riskeren

overigens niet alleen boete, ze lopen óók

het risico dat de verzekering niet uitkeert als

blijkt dat de BHV niet geregeld was ten tijde

van een calamiteit.

BHV-ers zijn zodanig opgeleid dat ze bij

calamiteiten niet alleen eerste hulp kunnen

verlenen, maar ook in staat zijn om brand te

bestrijden, alsmede bezoekers en collega’s

te evacueren. Bovendien kunnen ze

reanimeren (met een AED). Ze zijn opgeleid

tot doortastende hulpverleners, die een

zogenoemde ‘voorpost-functie’ bekleden,

Veiligheid op het werk

Boete dreigt bij

ontbreken van BhV-er

totdat de professionele hulpverlening ter

plaatse is.

Bedrijven die nog geen BHV-er in hun

personeelsbestand hebben, wordt met klem

geadviseerd dit snel te regelen bij BHV

Center in Arnhem. De basiscursus duurt

een dag en de verplichte jaarlijkse

herhaling duurt een halve dag.

Door de jaarlijkse herhalingstraining is de

BHV-er altijd op de hoogte van de nieuwste

medische en technische inzichten.

BHV Center biedt verkorte cursussen,

waarbij de volledige materie aan kleine

groepjes wordt gedoceerd. Bedrijven en

instanties kunnen op die manier alsnog op

zeer korte termijn voldoen aan de wettelijke

plicht.

Voor BHV-ers die elders de herhalingscursussen

volgen, heeft BHV Center altijd

een passende oplossing.

BHV Center aan het makkelijk bereikbare

Stationsplein in Arnhem biedt de

basiscursus nu tijdelijk aan voor een bedrag

van 199,- Euro. Dat is inclusief cursusboek,

examen, certificaat en BHV-pasje.

Warme en koude dranken en een

uitgebreide lunch tijdens de cursus zijn ook

bij de prijs inbegrepen.

BHV Center

Stationsplein 14

6811 KG Arnhem

Telefoon: 026 – 323 23 95

Email: info@bhvcenter.nl

Internet: www.bhvcenter.nl


Inclusief:

Inclusief:

BHV Center

Stationsplein 14

6811 KG Arnhem

Informatie en aanmelden bij:

Telefoon: 026 – 323 23 95

Email: info@bhvcenter.nl

Internet: www.bhvcenter.nl

BHV Center is onderdeel van Universys

Basis Cursus BHV

Nu voor

€ 199 ,- (excl.BTW)

BHV cursusboek

• BHV examen

•BHV certificaat

•BHV pasje in credit card formaat

•Warme en koude dranken gedurende


de dag en uitgebreide lunch op locatie

Herhalings Cursus BHV

Nu voor

€ 99,- (excl. BTW)

• BHV cursusboek

• BHV examen

• BHV certificaat

• BHV pasje in credit card formaat

• Warme en koude dranken gedurende de dagdeel

za

pagina 13

april 2013
Alles onder controle

zowel thuis als op de zaak

Wij zijn gespecialiseerd in:

Camerabeveiliging

Alarminstallaties

Werkplekbeveiliging

Veiligheidschecks

VOIP Telefooncentrales

Netwerkinfrastructuur

Bel of kom langs

Stationsplein 14

6811 KG Arnhem

info@universys.nl

www.universys.nl


za

cultuur

Introdans beweegt je in 2013/14

Het Arnhemse Introdans koestert het

verleden: het maakt de belangrijkste

werken uit ruim een eeuw

dansgeschiedenis toegankelijk voor een

nieuw publiek. Maar dit unieke

dansgezelschap heeft de blik evenzeer

op de toekomst gericht: het weet jonge,

begaafde choreografen aan zich te

binden die – exclusief voor Nederland –

nieuw werk voor de groep maken of hun

nieuwste creaties bij de het gezelschap

instuderen.

In zijn al weer 43ste seizoen slaat Introdans

een brug tussen deze twee artistieke

uitgangspunten: het toont opwindende

nieuwe interpretaties van meesterwerken

die ruim een eeuw geleden, bij Serge

Diaghilevs befaamde Ballets Russes, met

veel ophef het licht zagen. De Vlaamse

choreograaf Stijn Celis maakt een

volledig nieuwe choreografie op de suite uit

L’Oiseau de Feu (Stravinsky/Fokine),

Fransman Thierry Malandain liet zich

inspireren door L’Après-midi d’un faune

(Debussy/Nijinski) en van Nils Christe

Meesterwerken van de dans in

opwindende nieuwe interpretaties

worden twee van zijn meest geprezen

werken op muziek van Stravinsky

teruggehaald: Le Sacre du Printemps en

Pulcinella.

Introdans presenteert daarnaast Kurt Jooss’

anti-oorlogsballet De Groene Tafel,

algemeen beschouwd als een van de

iconen uit de dansgeschiedenis, en het

veeleisende ‘powerstuk’ No Longer Silent

van de Amerikaanse choreograaf Robert

Battle.

Bij Introdans Ensemble voor de Jeugd

beleeft het hilarische Purple Fools van

Italiaan Mauro de Candia zijn Nederlandse

première. Verder brengt het jeugdensemble

het kleur- en fantasierijke MIXVANMATS –

met werken van meesterchoreograaf Mats

Ek – wegens groot succes opnieuw in de

theaters.

Introdans heeft door de jaren heen een

breed en trouw publiek opgebouwd.

Hoezeer het gezelschap zich sinds zijn

oprichting in 1971 ook heeft ontwikkeld én

zich in de toekomst zal blijven ontwikkelen,

de groep blijft trouw aan de oorspronkelijke

ambities: toegankelijke dans op het hoogste

niveau brengen.

za

pagina 15

april 2013


za

algemeen

Katelijne

Internet en Social Media; je ontkomt

er niet meer aan. Voor de naamsbekendheid

en acquisitie wordt Social Media

steeds vaker ingezet en je website is dé

etalage van je bedrijf.

Hoe zorg je ervoor dat je goed gevonden

wordt op internet? Hier zijn allerlei trucjes

voor. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om

een video op je website te hebben.

Hierdoor wordt je sneller en beter gevonden

bij zoekmachines.

We merken dat niet iedereen hiervan op de

hoogte is of men denkt dat het niet haalbaar

is. Het is te duur, te veel gedoe, men weet

niet waar ze een film over moeten maken

of men heeft geen idee hoe het in zijn werk

gaat. Zwanenburg AV is een goede partner

om u daarin te ondersteunen.

VAn BArnEVEld

advocaat erfrecht

mr. Katelijne van Barneveld-Peters

mr. Mirjam C. leenhouts

Proefdruk Proefdruk Proefdruk Proefdruk Proefdruk

Kastanjelaan 42 6828 GM Arnhem

Telefoon: 026 - 353 77 88 Fax: 026 - 353 77 89

www.katelijnevanbarneveld.nl

E-mail: advocaat@katelijnevanbarneveld.nl

pagina 16

april 2013 za

Zwanenburg AV

online marketing

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om

kennis te maken en mee te denken over uw

ideeën. We bespreken dan de diverse

mogelijkheden en ik kan afhankelijk van uw

budget een passend aanbod bieden.

Om u een indruk te geven wat Zwanenburg

AV doet nodig ik u uit om de QR code te

scannen.

Geertruida Zwanenburg

facebook.com/zwanenburgav

twitter.com/zwanenburg_av linkedin.

com/in/zwanenburgav

www.zwanenburgav.nl

026-8486949


za

algemeen

energiekennisbedrijf dnV kema

Energiekennisbedrijf DNV KEMA heeft een

strategisch onderzoekscentrum in Arnhem

geopend dat zich exclusief zal toeleggen

op de verdere, wereldwijde ontwikkeling

van intelligente elektriciteitsnetten (smart

grids) en mega-elektriciteitsnetten (super

grids). Beide technologische

ontwikkelingen vormen een belangrijke

voorwaarde voor de realisatie van de

toekomstige energievoorziening waarin

de vraag naar elektriciteit en het aandeel

duurzame energie fors hoger zullen zijn

dan momenteel het geval is. Voor zover

bekend, is het onderzoekscentrum van

DNV KEMA het eerste centrum ter wereld

dat de samenhang tussen smart grids en

super grids onderzoekt en zich richt op

beide technologieën.

De groei van de elektriciteitsvraag en

toename van het aandeel duurzame energie

vereisen wereldwijd significante aanpassingen

van elektriciteitsnetwerken. Smart grids

en super grids spelen hierin een essentiële

rol. Terwijl smart grids de sterke groei van

decentrale en lokale elektriciteitsopwekking

mogelijk maken - waarbij consumenten

steeds meer zelf in hun eigen elektriciteitsbehoefte

voorzien - faciliteren super grids

het bulktransport van energie via megaelektriciteitsnetten

over lange afstand op een

ultrahoogspanningsniveau van 800.000 volt

en hoger.

“Het succes van de transitie naar een

duurzaam energiesysteem is in sterke

mate afhankelijk van de manier waarop de

bestaande en nieuwe energiesystemen op

elkaar aansluiten. Elektriciteitsopwekking uit

duurzame bronnen is substantieel anders dan

elektriciteitsopwekking uit conventionele bronnen”,

aldus Theo Bosma, hoofd van het strategisch

onderzoekscentrum. “Met de opening

van het strategisch onderzoekscentrum voor

smart grids en super grids in Arnhem werkt

DNV KEMA aan de methoden en

hulpmiddelen die nodig zijn om aan de toenemende

vraag naar elektriciteit te voldoen

en de integratie van grootschalige duurzame

energie in de netwerken te faciliteren.

Er bestaat wereldwijd behoefte aan extra

capaciteit en modernisering van de elektriciteitsinfrastructuur

om überhaupt en op een

slimmere manier aan deze toenemende vraag

te kunnen voldoen.”In het centrum zullen

specialisten van DNV KEMA samenwerken

met klanten, wetenschappers en andere

specialisten uit de internationale energie-

gemeenschap om onderzoekservaringen in

praktische oplossingen te vertalen.

Het faciliteren van de verschillende

energiebronnen voor het elektriciteitsnetwerk

vereist aanzienlijke investeringen in

kennisontwikkeling, testen en het opzetten

van proefprojecten. In november 2012

kondigde DNV KEMA al een investering van

EUR 70 miljoen aan voor de uitbreiding van

zijn kortsluitlaboratorium om componenten

van super grids te kunnen testen.

Forse groei elektriciteitsvraag en aandeel

duurzame energie. Volgens de World

Energy Outlook 2012 van het Internationaal

Energieagentschap zal de wereldwijde vraag

naar elektriciteit tegen 2035 met meer dan

70% toenemen. Deze groei komt vooral van

landen buiten de OESO; meer dan de helft

alleen al van China en India. Volgens

hetzelfde rapport zal de elektriciteitsopwekking

uit duurzame energiebronnen tegen

2035 bijna drie keer zo hoog zal zijn als

in 2010; het aandeel van elektriciteit uit

duurzame energie in de totale elektriciteitsopwekkingmix

zal toenemen van 20% tot 31%.

Ook andere gezaghebbende bronnen duiden

op een forse groei van zowel de elektriciteitsvraag

als het aandeel duurzame energie.

Over DNV KEMA Energy & Sustainability

Met ruim 2300 deskundigen in meer dan 30

landen wereldwijd zet DNV KEMA Energy &

Sustainability zich in om de wereldwijde

transitie naar een veilige, betrouwbare,

efficiënte en schone energietoekomst te

bevorderen. Met een geschiedenis van bijna

150 jaar, zijn wij gespecialiseerd in

geavanceerde, innovatieve oplossingen op

het gebied van business & technische

consultancy, testen, inspecties & certificatie,

risicomanagement en verificatie. Als objectief

en onpartijdig energiekennisbedrijf adviseren

en ondersteunen we organisaties in de

energiewaardeketen: producenten,

leveranciers & eindgebruikers van energie,

fabrikanten van apparatuur, overheidsinstanties,

bedrijven en niet-gouvernementele

organisaties. DNV KEMA Energy & Sustainability

is onderdeel van DNV, een onafhankelijke,

mondiale dienstverlener om risico’s te

beheersen. DNV heeft ruim 10,000

medewerkers in meer dan 100 landen.

Ga voor meer informatie over DNV KEMA

Energy & Sustainability naar

www.dnvkema.com.

za

pagina 17

april 2013


za

special

pagina 18

april 2013 za

Ondernemerscentrum Vlamoven

biedt huurders echte meerwaarde

‘het klopt hier gewoon allemaal’

Natuurlijk praat elke verhuurder - zeker

in deze tijden - alleen in superlatieven

over zijn te verhuren eigendom.

Dat geldt ook voor Niels Bruil die samen

met zijn broer Frans voor BEA Vastgoed

onder andere verantwoordelijk is voor

de verhuur van Ondernemerscentrum

Vlamoven, gelegen op de IJsseloord 1.

Maar Niels doet het slimmer. Hij laat

zijn huurders vertellen over hun eigen

ervaringen in het ondernemerscentrum.

En dan blijken de woorden van Niels

op waarheid te berusten en de filosofie

achter de strategie van BEA Vastgoed te

kloppen.

Op de website van BEA Vastgoed is het

volgende te lezen: “Met ruim 50 jaar

ervaring in commercieel vastgoed is BEA

Vastgoed een solide, flexibele en meedenkende

partner in bedrijfshuisvesting.

Wij huisvesten starters, stichtingen, zzp-ers

en mkb-ers, maar ook multinationals en wij

staan met raad en daad voor ieder van hen

klaar. Bedrijfs- en kantoorruimte geheel op

maat gemaakt of kant-en-klaar, flexibel en

volledig verzorgd. BEA Vastgoed is zowel

beheerder als eigenaar van al haar

onroerend goed. Een garantie voor korte

lijnen, betrokkenheid bij de gebouwen en

een persoonlijke relatie met de gebruikers.”

Tevreden huurders

In de praktijk blijkt de tekst aardig te

kloppen. De uitstraling van het pand aan

Vlamoven 34 is uitstekend, er is meer dan

voldoende parkeerruimte, de entree nodigt

uit en de mensen van de receptie helpen

bezoekers verder op weg. Maar ook voor de

huurders zijn zaken uitstekend geregeld.

De receptie zorgt voor voor een telefonische

back up en verricht lichte administratieve

werkzaamheden, er is een goed geregelde

en beveiligde ICT-omgeving beschikbaar,

het pand beschikt over een mooie kantine

waar elke dag een lunch wordt geserveerd

en het belangrijkste van allemaal, er zijn

units op maat beschikbaar. Niels: “Vanaf

zo’n 12m 2 netto oppervlak. Dat betekent dat

huurders in ons pand dus de kans hebben

met hun bedrijf mee te groeien.

Wij kunnen de ruimte op hun groei

aanpassen. Dat is ook altijd de eerste vraag

die we aan potientiële huurders stellen,

wat heb je echt nodig, want als die vraag

verandert, kunnen we daar in mee.

We werken met flexibele huurcontracten,

want wij moeten ervoor zorgen dat onze

huurders tevreden zijn, dan blijven ze.

Dat is onze taak. Bovendien houden we

hier zelf kantoor, we zien onze huurders dus

dagelijks en dus zijn de communicatielijnen

kort. Op dit moment zijn zo’n 25 units bezet,

er is dus nog enige ruimte.”

VvE Beheer Wiendels

Patrick Wiendels is als eigenaar van VvE

Beheer Wiendels een van de huurders van

het eerste uur. “Wij verzorgen het financiële

en technische beheer voor Verenigingen

van Eigenaren. We begonnen hier in 2007

met zijn tweeën met 38m 2 en inmiddels

beschikken we over 60m 2 voor vijf

medewerkers. Dit pand is voor ons ideaal,

gemakkelijk parkeren en we zitten hier in

Vlamoven op een steenworp afstand van

onze klanten. De uitstraling is prima, warm

en gedegen, de huurprijs is aantrekkelijk en


za

special

personalIT.eu: Rob Zeeën en

Robert Kraaijjenzang

bovendien investeert de verhuurder in het in

stand houden van de kwaliteit van het pand.

Dat vind ik belangrijk.”

PersonalIT.eu

Robert Kraaijenzang startte samen met zijn

collega in november 2009. Ze startte naar

aanleiding van het faillissement met hun

toenmalige werkgever, begonnen met het

“ICT zonder gezeur” concept en dachten

vanuit huis de zaken wel te kunnen regelen.

Dat duurde twee weken, toen waren we er

achter dat het zo niet werkte.

Via via hoorde we van dit pand en op 1

januari 2010 konden we er al in. De altijd

bemande receptie, het parkeergemak, de

vormgeving van het gebouw, het waren

voor ons positieve elementen die ons snel

deden besluiten ons hier te vestigen. We

startten met een kleine unit op de eerste

etage, inmiddels werken we met 4 personen

in een grotere unit op de begane grond.

Wij zijn inmiddels als huisautomatiseerder

ook deels verantwoordelijk voor de ICT in

het gebouw, dat werkt uitstekend. Als er iets

is kunnen huurders gewoon bij ons

binnenlopen.”

Parallel

Parallel accountants & adviseurs startte op

1 januari van dit jaar op de Vlamoven als

accountantskantoor voor het MKB en is

ontstaan uit een samenwerking tussen

Edwin Peters en Remco Hageman.

Edwin zit in Westervoort en is vanaf 1990

naast adviseur in het MKB gespecialiseerd

in alles wat met de insolventie heeft te

maken. “Dat betekent dat we ook nogal wat

juridische kennis hebben. We bedienen een

VvE Beheer Wiendels:

Patrick Wiendels

Vlamoven

vijftal grote advocatenkantoren, die met hun

insolventieklanten bij ons komen.” Remco is

naast adviseur in het MKB gespecialiseerd

in dienstverlening aan de zorgsector. “Dan

praat je over huisartsen, maatschappen en

klinieken. Samen bieden we in deze

combinatie veel toegevoegde waarde aan

onze klanten.” Toen de heren op zoek

gingen naar huisvesting stond Vlamoven

eigenlijk als laatste op hun lijstje.

“Maar toen we hier binnenstapte was er

meteen een klik. Het parkeren, de staat van

onderhoud, de ontvangst, dat zijn voor ons

en onze klanten belangrijke zaken. En het

was allemaal snel geregeld. Wij zijn heel

tevreden en dat horen we ook van onze

mede-huurders in het pand. De sfeer is

goed, het klopt gewoon allemaal.”

Meer weten?

Kijk op www.vlamoven.nl of

op www.bea-vastgoed.nl

Parallel: Remco Hageman en

Edwin Peters

BEA Vastgoed:

Niels Bruil

za

pagina 19

april 2013


za

special

Acomon

All Card

BEA Services

Beyond Illusions

Craft Supplies

Cyndicaat

FFBB Projectmanagement

ICS

Jacobs Logistiek

pagina 20

april 2013 za

Parallel Accountants & Adviseurs

is sinds begin dit jaar – behalve in

Westervoort - ook gevestigd op de

Vlamoven aan de rand van Arnhem,

nabij het Velperbroekcircuit. Het bedrijf

is als accountantskantoor voor het MKB

ontstaan uit een samenwerking tussen

Edwin Peters en Remco Hageman.

Parallel is een jong en dynamisch kantoor,

voornamelijk actief in Midden- en Klein

bedrijf en de vrije beroepsbeoefenaren.

Daarnaast profileert Parallel zich door het

in huis hebben van een ruime kennis en

ervaring in de Zorg-branche en de

Insolventie-praktijk. Edwin Peters is

gespecialiseerd in alles wat met insolventie

te maken heeft.

Parallel Accountants

Parallel: “gelijk op met elkaar”

Adviesbureau J.W. Gijsbers

Let’s Talk Profit

Many Hands

PAM Organisatieondersteuning

Parallel Accountants & adviseurs

PersonalIT

Ravion Business Support

Recycling International

SportApps95

Zijn compagnon Remco Hageman is

gespecialiseerd in dienstverlening aan de

zorgsector. Parallel heeft een praktische

en no-nonsens aanpak waarbij het belang

van onderneming en ondernemer centraal

staan. Een persoonlijke en open

communicatie in begeleiding en advisering

is een belangrijke werkwijze in onze

dienstverlening. Het motto van Parallel is

dan ook: “Gelijk op met elkaar”.

Parallel Accountants & Adviseurs B.V.

Vestiging Arnhem

Vlamoven 34

6826 TN Arnhem

Tel. 026 - 3030120

Vestiging Westervoort

Vredenburgstraat 20

6931 ED Westervoort

Tel. 026 - 3030125

info@parallel.nu

Huidige bedrijven die nu zijn gehuisvest in Ondernemerscentrum Vlamoven:

SUCSEZ

Talentexpert

VvE Beheer Wiendels

VGI-Support

VPPerform

Zakelijk Arnhem / ZA Media

Zesar Technisch Adviesbureau

Zlim Bodystyling Center Arnhem B.V.


za

special

PersonalIT loopt voorop in automatisering

PersonalIT is een betrekkelijk jonge

Arnhemse onderneming die voorop

loopt om MKB-bedrijven in de regio snel

en vakkundig wegwijs te maken in het

doolhof rond automatisering en

telefonie. PersonalIT levert pasklare

oplossingen voor elk telefoonprobleem.

Ondernemers die met PersonalIT in zee

gaan, hebben voortaan nog maar met

één aanspreekpunt te maken, waardoor

omslachtige procedures en lange

wachttijden tot het verleden behoren.

Robert Kraaijenzang en Ron Zeën zijn in

2009 van start gegaan met PersonalIT,

nadat ook zij veelvuldig van het kastje naar

de muur waren gestuurd. Die frustratie heeft

geleid tot een bedrijf dat heldere oplossingen

aandraagt.

eén aanspreekpunt voor

IT en telefonie

fotografie: Jan Adelaar

En ook nu de ontwikkelingen in telefonie

elkaar de laatste jaren in snel tempo

opvolgen, blijft PersonalIT voorop lopen.

Met het zogeheten VoIP-systeem

bijvoorbeeld, heeft het Arnhemse bedrijf

intussen al tal van bedrijven een

zeer welkome helpende hand geboden.

Dit systeem namelijk is gekoppeld aan een

telefoontoestel en niet aan een

geografische locatie, waardoor verhuizen of

thuiswerken ongemerkt gebeurt. Bovendien

is een groot voordeel dat de verbindingen

van het computernetwerk ook voor telefonie

gebruikt worden, waardoor het aanleggen

van extra bedrading voor dit systeem niet

nodig is.

“De voordelen zijn talrijk: de klant begint

direct met besparen omdat hij geen dure

ISDN-lijnen meer nodig heeft.

Door de hogere kwaliteit is het systeem

flexibel, er zijn meer mogelijkheden en de

gesprekskosten zijn aanzienlijk lager.

Dat kan oplopen tot tientallen procenten.

Bovendien is zo’n abonnement per maand

te passen. Ook overstappen naar VoIP is

een fluitje van een cent. PersonalIT regelt

het allemaal.

PersonalIT.eu ICT en Telefonie

Vlamoven 34

6826 TN Arnhem

Telefoon: (026) 82 00 243

Fax: (084) 83 96 454

E-mail: info@personalit.eu

za pagina 21

april 2013


za

Wil je deze zomer weer

alles kunnnen dragen?

Dan is het NU tijd om die

extra kilo’s eraf te halen!

Onze afslankmethode in onze unieke

TFM- en Ozon-cabines is geschikt

voor dames:

• jong en oud; of je nu 17 of 70 jaar jong bent

• met lichamelijke problemen zoals fybromyalgie,

reuma, artrose, astma, hernia, nek-, rug-, knieen

andere klachten

• die zich slank, fitter, vitaler en mooier willen voelen

ZOveel Meer, dan

aFslanken alleen!

Bel 026 - 8 200 300 voor een graTis persoonlijke

figuuranalyse én graTis proefbehandeling!

ladies

only!

Zlim Bodystyling Center Arnhem Vlamoven 34 6826 TN Arnhem 026 - 8 200 300

www.zlimarnhem.nl afspraak@zlimarnhem.nl www.facebook.com/ZlimBodystylingCenterArnhem


za

transport

Directeur van Melis Transport in Arnhem

en Truckherstel in Duiven, Marwin Melis,

onderneemt ‘met zijn hart’ en het lukt

hem tijdens de economische crisis twee

succesvolle bedrijven te leiden.

Het geeft hem gelijk de gelegenheid

uiting te geven aan zijn motto: “er is

meer dan transport alleen”.

De grootvader van de huidige directeur

startte bijna 100 jaar geleden het

transportbedrijf. Vanaf 1918 vervoerde hij

met paard en wagen personen in Arnhem.

Vader Adri Melis legde meer en meer de

nadruk op het vervoeren van goederen.

Na het plotseling overlijden van zijn vader

in 2004, kwam Marwin op 21-jarige leeftijd

aan het roer te staan. Met steun van familie,

vrienden, personeel en collega’s heeft hij de

zaken aangepakt. Anno 2013 vervoert Melis

Transport met veertig transporteenheden

goederen door heel Europa en biedt

Truckherstel een compleet pakket

dienstverlening aan alles dat op wielen rijdt.

Logistiek Dienstverlener

Met extra hulpmiddelen als een laadkraan,

een kooiaap en een dieplader kan de

transporteur iedere deel- of compleetvracht

aan. In de loods aan de Nieuwe Havenweg

in Arnhem is ruimte voor opslag van

goederen. Directeur Marwin Melis:

“Chauffeurs en kantoorpersoneel zijn

flexibel inzetbaar, waardoor we efficiënt

kunnen werken. Het logistieke proces is

de uitdaging die we als team willen neer

zetten. Personeel, en klanten, voelen zich

hierdoor betrokken en zijn gemotiveerd”.

De jonge directeur spreekt liever niet over

een transportbedrijf maar beschouwt Melis

Transport als een Logistiek Dienstverlener.

melis Transport is meer

dan alleen transport

“Open communicatie vinden wij belangrijk,

een kopje koffie en even een praatje

tussendoor vinden wij belangrijk. Er is meer

dan transport alleen”, aldus Melis.

Truckherstel

Begin 2011 nam Marwin Melis het

nagenoeg failliete ATH Carrosserie in

Duiven over en startte het bedrijf

Truckherstel. “Truckherstel is een

complete dienstverlener voor alles met

wielen. “Spuiten, carrosseriewerk,

schadeherstel, belettering, renovatie en

onderhoud is allemaal mogelijk”, aldus de

directeur, “Melis Transport was de eerste

klant en door een actieve marktbenadering

is het bedrijf na twee jaar al succesvoller

dan we van te voren hadden gedacht”.

Meer dan transport

Dat er meer dan transport alleen is bewijst

Melis onder meer met de inzet voor een

team ouders uit Velp, Team Arnhorst, die

tijdens de Pinksteren de Roparun van Parijs

naar Rotterdam gaan lopen. Het team krijgt

een complete vrachtwagen ter beschikking

om het doel te bereiken: zo veel mogelijk

geld ophalen voor zorg voor mensen met

kanker. Melis Transport ondersteunt niet

alleen initiatieven buiten het bedrijf. Zo werd

volledige medewerking verleend aan een

chauffeur die op zijn nieuwe trekker een

bord wilde met ‘reclame’ voor Kika, kinderen

kankervrij. “Samen met mijn gezin had ik

spaargeld opzij gezet voor dit bord, toen

Marwin er van hoorde heeft hij er alles aan

gedaan om dat bord er daadwerkelijk op te

krijgen”, aldus de chauffeur, Marcel Dam.

SJOA Talent Award 2012

Marwin Melis werd in 2012 uitgeroepen

door de Sociëteit Jong Ondernemend

Arnhem (SJOA) tot meest talentvolle jonge

ondernemer in Arnhem. Hij nam de SJOA

Talent Award op 16 november 2012 in

ontvangst. De jury roemde Marwin Melis

onder meer voor de enorme omzetgroei die

is gegenereerd in een moeilijke markt. “Een

fantastische opsteker waaruit blijkt dat we

destijds de goede weg zijn ingeslagen en

daar nog steeds op zitten”, aldus een trotse

Marwin Melis.

za

pagina 23

april 2013


za

gemeente

pagina 24

april2013 za


za

regio

Het Euregio-project ‘2 connect Business

voor het MKB komt goed op stoom

kansen benutten in duitsland

Euregio Rijn-Waal, april 2013. Duitsland

importeert jaarlijks voor bijna 100 miljard

euro aan goederen en diensten vanuit

Nederland – hier liggen grote kansen voor

het MKB. Het INTERREG IV-A project ‘2

connect Business’ ondersteunt bedrijven bij

de stap over de grens.

Tot medio 2014 worden in het kader van

het project informatiebijeenkomsten,

workshops, matchmakings en spreekuren

georganiseerd en is er ruimte voor

individuele gesubsidieerde adviestrajecten.

Op de website www.2connectbusiness.nl is

een overzicht van alle activiteiten te vinden.

Online adviescentrum

Centraal in het project staat de website

www.2connectbusiness.nl: ondernemers

kunnen hier terecht voor informatie over

zakendoen in het buurland, economisch

nieuws uit de regio, actuele wetswijzigingen

en voorbeelden van succesvolle

Nederlands-Duitse samenwerking.

Tevens kan men zich via de site aanmelden

voor de verschillende evenementen.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden via het

online adviescentrum 24 uur per dag vragen

stellen aan het adviesteam en antwoorden

vinden op eerder gestelde vragen. En last

but not least biedt www.2connectbusiness.

nl ieder kwartaal een nieuwsbrief met de

laatste wetenswaardigheden uit Duitsland

en de geplande activiteiten binnen het

project.

Kennis en contacten

Ook in de niet digitale wereld is er een

omvangrijk aanbod aan activiteiten.

In de komende periode, tot medio 2014,

vinden ongeveer 100 gratis veelal

branchegerichte bijeenkomsten plaats.

Daarnaast wordt in bijeenkomsten aandacht

besteed aan bijvoorbeeld de thema’s

personeel, belastingen en marketing.

Het bijzondere hieraan: alle bijeenkomsten

hebben een grensoverschrijdend

karakter – inclusief netwerken. Ook worden

er regelmatig gratis spreekuren voor

ondernemers met plannen in het buurland

georganiseerd. ‘2 connect Business’ helpt

bedrijven bij de zoektocht naar de juiste

Duitse samenwerkingspartner, een

belangrijk speerpunt binnen het project.

Subsidiemogelijkheden

Ondernemers uit het projectgebied kunnen

onder bepaalde voorwaarden financiële

ondersteuning krijgen bij de bewerking van

de Duitse markt. Activiteiten die voor een

subsidie in aanmerking komen, zijn

bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een

marktonderzoek of partnersearch, het

inwinnen van juridisch of fiscaal advies, of

het ontwikkelen van een Duitse brochure of

website. Maximaal de helft van de

gemaakte kosten kan worden vergoed,

waarbij de maximale subsidie 5.000 euro

bedraagt.

Projectleiding

Lead partner van ‘2 connect Business’ is de

Kreishandwerkerschaft Borken.

De Nederlandse projectleiding is in handen

van de Kamer van Koophandel Centraal

Gelderland. Nederlandse bedrijven kunnen

daar met al hun vragen terecht. Andere

partners binnen het project zijn de EntwicklungsAgentur

Wirtschaft van Kreis Wesel,

de Euregio Rijn-Waal, de Gesellschaft für

Wirtschaftsförderung Duisburg,

de Handwerkskammer Düsseldorf, de

Kreishandwerkerschaften van de Kreis

Wesel en van de Kreis Duisburg, de

Niederrheinische IHK en de Wirtschafsförderung

Kreis Kleve GmbH.

Meer informatie over de bijeenkomsten,

spreekuren, individuele subsidie

alsmede economisch nieuws is te vinden op

www.2connectbusiness.nl. Deze tweetalige

website wordt voortdurend geactualiseerd.

Ook kan er via Facebook (www.facebook.

com/2connectbusiness) op een meer

informele manier van gedachten worden

gewisseld. Daarnaast wordt er getwitterd

via @2connectB.

Achtergrond

Het project ‘2 connect Business’ wordt in

het kader van het INTERREG IV A

programma Deutschland-Nederland medegefinancierd

door het Europese Fonds voor

Regionale Ontwikkeling (EFRO), door de

provincie Gelderland en het ministerie van

Economische Zaken uit Noordrijn-Westfalen.

Het wordt begeleid door het programmamanagement

bij de Euregio Rijn-Waal.

www.deutschland-nederland.eu

za

pagina 25

april 2013


za

topsport

Jasper Ockeloen:

Leeftijd: 22 jaar

Sport: Wielrennen

Wil als voorbeeld van

de nieuwe generatie

dopingvrij zijn sport

bedrijven. Doel voor dit

seizoen de overstap

maken naar de profs.

In de toekomst een

etappe in de Tour de

France winnen!

pagina 26

april 2013 za

Gayle Mahulette:

Leeftijd: 19 jaar

Sport: Badminton

Leeft samen met haar

moeder, die alleen haar sport

financiert. Haar doel is de

Olympische Spelen in 2016!

Helpt u de nieuwe Esther Vergeer of

Epke Zonderland naar een topcarrière?!

Topsport Gelderland begeleidt in

opdracht van NOC*NSF toptalenten met

een officiële topsport status.

Dit zijn sporters die op toekomstige

Olympische Spelen voor GOUD gaan.

Voor deze topsporters in spé zoeken wij

bedrijven die hen willen helpen bij het

realiseren van hun droom. U maakt het

voor deze sporters mogelijk om de weg

naar de top in de slaan. Wij hebben voor

u alvast de grootste talenten uit de regio

Arnhem geselecteerd!

Voor een relatief kleine investering kunt u

zich verbinden aan een sporter die gaat

schitteren op EK’s, WK’s en uiteraard de

Olympische Spelen. Bij elke prestatie hoort

natuurlijk een tegenprestatie.

De sporter kunt u inzetten als een extra

marketinginstrument om uw naamsbekendheid

te vergroten en/of uw maatschappelijke

betrokkenheid te tonen. Wij denken graag

met u mee om de inzet van de sporter

optimaal te benutten.

Een paar voorbeelden:

• Inzet voor communicatie naar uw

doelgroep;

• Exposure mogelijkheden in het goed

gelezen magazine Zakelijk Arnhem;

• Vermelding van uw organisatie op website

en Social Media van sporter;

• Vermelding van naam c.q. logo op

sportkleding;

• Inzet van de sporter bij clinics,

bedrijfspresentaties en lezingen;

• Sport-/netwerkdag van Topsport

Gelderland, waar u andere sportieve

bedrijven ontmoet.

Toptalent zoekt supporter!

Deze sporters werken keihard om hun

uiteindelijke doel te bereiken. Veel van de

kosten die zij maken worden niet, zoals veel

mensen denken, door instanties gefinancierd,

maar veelal zelf bekostigd. Daarom

hebben zij de steun van het bedrijfsleven

hard nodig. Topsport Gelderland draagt

zorg voor een betrouwbare opvolging

van de tegenprestaties van de sporter en

zorgt elk jaar voor leuke activiteiten voor

bedrijven die een toptalent uit Gelderland

ondersteunen.

Investeren

Deze sporters weten wat er nodig is om

de absolute top te halen. Dat verschilt niet

veel met het bedrijfsleven. Het vraagt om

offers, investeringen, incasseringsvermogen

en weer opnieuw beginnen. Bovenal is het

echter een uitdaging om elke dag weer het

beste uit zichzelf te halen. Sporten is leuk,

gezond, genereert aandacht, leert mensen

samenwerken en kan dus ook voor uw

bedrijf meerwaarde hebben!

Wanneer u investeert in één van deze

topsporters zal dit de sporter, maar ook uw

bedrijf verder helpen om de top te bereiken!

Heeft u belangstelling om een

samenwerking met een van deze sporters

aan te gaan, neem dan graag contact op

met Topsport Gelderland:

marketing@topsportgelderland.nl

06-51362589 Gudo Kramer

www.topsportgelderland.nl

Lars Arts:

Leeftijd:21 jaar

Sport: Skeleton

Waaghals wie zijn

avontuur begon als een

grap. Inmiddels is zijn

doel de Olympische

Winterspelen in 2018!


za

kort nieuws

jong talent schittert op

Arnhem midzomeravond Festival

Op zaterdag 22 juni 2013 vindt het

AMZAF | Arnhems Midzomeravond

Festival plaats in het Nederlands

Openluchtmuseum. Jong Arnhems talent

(van 8 tot begin 30jr) verrast met unieke

performances op buitengewone locaties.

Rappen in het hooi, poëzie in de tram,

dansen bij de watermolen en klassieke

harp in de remise, dat is AMZAF!

Het festival start om 19.00 uur met een

zinderend optreden van Maame Joses

Met ingang van maart is SchoonGroep

Nederland verantwoordelijk voor het

schoonmaken van de ruim 150

onbemande Tango tankstations in

Nederland.SchoonGroep Nederland is

inmiddels uitgegroeid tot een serieuze

en bekwame, landelijke speler daar

waar het gaat om alle vormen van

schoonmaak. De keuze van Tango voor

SchoonGroep Nederland bevestigd dat.

Toni Iniguez, directeur-eigenaar van Antonio

shining places, is trots. “Tango is voor ons

een mooie referentie en zo laten wij zien dat

wij een sterke partij zijn”. Antonio is al sinds

1976 actief in de provincie Gelderland en

inmiddels zelfs tot ver daar buiten.

Samen met 18 andere middelgrote

schoonmaakbedrijven vormt Antonio

SchoonGroep Nederland. Opgericht in 2008

en inmiddels is een gezamenlijke jaaromzet

van ruim € 55 miljoen gerealiseerd.

Antonio shining places

Toni Iniguez

Hazenkamp 52

6836 BA Arnhem

Tel: 026 - 3234334

www.antoni.nl

bekend van The Voice of Holland. Daarna

gaat het dak eraf met o.a. Lieve Bertha,

Black Rose Rebelsz, Double-G en de Ouzo

family en Afro Bros, afgewisseld met ruim

200 aanstormend jonge talenten op negen

podia. AMZAF verwelkomt de winnaars van

Kunstbende Gelderland, Q-night, Stand Up

Factor, Blaze & Amaze en Interscolair

Muziek Festival. Meer weten? Check de

teaser op www.amzaf.nl.

TAngo kiest voor

Schoongroep nederland!

Schoongroep Nederland

Rob Burgmeijer

Wipstrikkerallee 95

8023 DW Zwolle

Tel: 038 - 4538748

www.schoongroep.nl

In het marktoverzicht van Service

Management hierdoor stevig op de

negende plaats. De aangesloten

schoonmaakbedrijven vertegenwoordigen

meer dan 2950 medewerkers.Tango is de

oprichter van het marktsegment

‘onbemand tanken’ in Nederland en heeft

sinds de opening van haar eerste

onbemande tankstation in 2000 in

Nijmegen succesvol gewerkt aan het

opstarten van een landelijk netwerk.

Omdat Tango tankstations onbemand zijn

en daardoor bespaard kan worden op

personeelskosten, kan Tango kwaliteitsbrandstof

in Nederland aanbieden tegen

gunstige prijzen. De naam Tango is een

samenvoeging van de woorden ‘Tank & Go’.

Er zijn op dit moment meer dan 150 Tango

tankstations in Nederland. Tango streeft

ernaar om door te blijven groeien om

iedereen goedkoper te kunnen laten tanken.

Tango

(Kuweit Petroleum Nederland B.V)

Rotterdam

www.tango.nl

za

pagina 27

april 2013


za

regio

Nederlands-Duitse workshop over mode

2 connect Bussiness zet creatieve

sector in de spotlights

Euregio Rhein-Waal/Düsseldorf. Mode

zonder grenzen: op woensdag 22 mei

organiseert het INTERREG IV-A project

‘2 connect Business’ samen met Mode

Biënnale Arnhem (M°BA) van 10:45 uur

tot 13:45 uur een Nederlands-Duitse

workshop voor de creatieve sector in het

Fashion House in Düsseldorf.

De bijeenkomst moet bijdragen aan

versterking van de Nederlands-Duitse

samenwerking in een branche, waarin

ook het creatief denken geen grenzen

kent.

De wereldberoemde trend forecaster en

curator van M°BA 2013 Lidewij Edelkoort

geeft van 11 uur tot 12 uur een lezing over

het thema ‘Fetishism in Fashion’: het motto

van M°BA 2013. De sterke emotionele band

tussen een kledingstuk en de drager staat

hierbij centraal, evenals het ontstaan van

een intensieve relatie met een merk of

designer. Lidewij Edelkoort analyseert in

haar werk, hoe ieder individu bewust of

onbewust door middel van zijn kleding

communiceert en hoe de kledingkeuze

wordt gestuurd door schijnbaar irrationele

processen.

Aansluitend vindt onder leiding van Frans

van der Hoorn en Wolfgang May van

Modint, de Nederlandse ondernemersorganisatie

voor mode, interieur, tapijt en

textiel, een workshop plaats. Daarin komen

overeenkomsten, verschillen en

mogelijkheden op de Nederlandse en

Duitse markt aan de orde. Onder het motto

‘Amsterdam – Berlijn: geen non-stopverbinding

voor fashion-exporteurs!’ kan er

tot 12:45 uur in kleine groepen aan de hand

van praktijkvoorbeelden worden

gediscussieerd over onder andere culturele

en maatschappelijke effecten, die bij

grensoverschrijdende vermarkting van

mode ontstaan. Centraal staan hierbij de

kansen voor de mode- en creatieve sector.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een

lunch.

Het programma is gericht op de creatieve

sector in de breedste zin des woords: naast

modeontwerpers en textielbedrijven zijn

bijvoorbeeld ook marketing- en PR-bureaus

welkom. Vanwege het beperkte aantal

beschikbare plaatsen, moeten geïnteresseerden

zich vóór 20 mei aanmelden via de

website www.2connectbusiness.nl

(de betreffende bijeenkomst is opgenomen

in de agenda). Deelname is gratis.

Over Lidewij Edelkoort

Lidewij Edelkoort werd in 1950 in

Wageningen geboren en wordt met haar

bijzondere gave en gevoel voor mode en

trends als voorspeller binnen de lifestyleindustrie

geprezen. Na haar studie aan

de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in

Arnhem, begon ze haar carrière als

modecoördinator bij De Bijenkorf.

Zij beïnvloedt de productvormgeving van

internationale merken, adviseert bij

ontwikkelingsstrategieën en vormt nieuwe

productidentiteiten. Lidewij Edelkoort werkt

onder andere voor Coca Cola, Nissan,

Siemens en Douwe Egberts. In de beautybranche

ontwikkelt ze concepten voor Estée

Lauder, Lancôme, L’Oréal, Shiseido, Dim

en Gucci. Lidewij Edelkoort, die ook bekend

staat als ‘de vrouw, die in de toekomst leeft’,

werd door Time Magazine uitgeroepen tot

één van de 25 meest invloedrijke modeexperts

van dit moment.

Over ‘2 connect Business‘

Het project ‘2 connect Business’ maakt

het voor Nederlandse en Duitse bedrijven

makkelijker om de stap naar het buurland te

maken – naast individueel advies en gesubsidieerde

individuele begeleidingstrajecten

ligt de focus op het leggen van zakelijke

contacten, o.a. door praktijkgerichte

bijeenkomsten zoals deze.

Achtergrond

Het project ‘2 connect Business’ wordt in

het kader van het INTERREG IV A

programma Deutschland-Nederland

medegefinancierd door het Europese Fonds

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door

de provincie Gelderland en het ministerie

van Economische Zaken uit Noordrijn-Westfalen.

Het wordt begeleid door het programmamanagement

bij de Euregio Rijn-Waal.

www.deutschland-nederland.eu.

za

pagina 29

april 2013


za

financieel

pagina 30

april 2013 za

Ondernemers moeten naar schatting

nog tientallen miljoenen euro’s Omzetbelasting

afdragen over de jaren 2011

en eerder. Degenen die dit nog vóór 1

juni aangeven, kunnen op een soepele

behandeling rekenen. De Belastingdienst

besteedt extra aandacht aan

OB-balansschulden.

Bij OB-balansschulden gaat het om BTW

die ondernemers hebben ontvangen, maar

die zij nog niet verwerkt hebben in hun

OB-aangifte. Een verkeerde boeking of een

factuur die over het hoofd is gezien, kan

daarvoor de aanleiding zijn.

Een ondernemer kan zo’n OB-schuld nog

wel eens over het hoofd zien. Tótdat de

jaarrekening wordt opgemaakt, want dan

wordt een dergelijke schuld direct zichtbaar.

Ondernemers of hun fiscaal dienstverleners

kunnen de fout corrigeren door een

suppletie in te dienen en de verschuldigde

Omzetbelasting alsnog af te dragen.

Voor de meeste ondernemers is dit

vanzelfsprekend.

De Belastingdienst constateert dat er ook

ondernemers zijn die verzuimen tijdig een

suppletie in te dienen. Op basis van

vergelijkingen van winstaangiftes

(Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting)

met Omzetbelastingaangiftes heeft

de Belastingdienst op dit moment zicht op

enkele tienduizenden ondernemers die ten

onrechte geen suppletie hebben ingediend

over de afgelopen jaren.

Waarschijnlijk speelt ook de economische

situatie een rol. Veel ondernemers voelen

zich genoodzaakt om kosten vooruit te

schuiven.

Maar belastinggeld is gemeenschapsgeld

dat natuurlijk op tijd betaald moet worden.

Bovendien is het vooruitschuiven van

aangiftes en –afdrachten niet verstandig,

want het leidt uiteindelijk tot meer

kosten in de vorm van soms hoge boetes.

De Belastingdienst biedt ondernemers en

hun fiscaal dienstverleners de kans om

vóór 1 juni een suppletie indienen en het

verschuldigde BTW-bedrag af te dragen.

Hiermee voorkomen zij hoge boetes.

Ministerie van Financiën

oB-schuld? kom op tijd

met een suppletie!

Ná die termijn gaat de Belastingdienst

ondernemers met OB-balansschulden actief

benaderen en naheffingen en boetes

opleggen.

De staatssecretaris van Financiën heeft

extra financiële middelen beschikbaar

gesteld, die ingezet moeten worden voor

intensivering van het toezicht. Het extra

personeel wordt onder andere ingezet om

het aantal openstaande OB balansschulden

terug te dringen.

Het is belangrijk dat ondernemers of fiscaal

dienstverleners in de toekomst standaard

met een suppletie komen als er een

OB-balansschuld is. De Belastingdienst zal

in gesprekken met fiscaal dienstverleners

daarom op dit probleem wijzen.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt

namelijk dat 80 procent van de

ondernemers met een OB-balansschuld

een fiscaal dienstverlener heeft of zelf

fiscaal dienstverlener is. Contact tussen de

Belastingdienst en fiscaal dienstverleners

is daarom efficiënt, maar uiteraard is elke

ondernemer zelf verantwoordelijk voor zijn

eigen belastingaangiftes.


za

profiel

horeca-ruimte ook

beschikbaar voor bedrijfsleven

Café STOUT aan de Korenmarkt in

Arnhem is een ontmoetingsplek voor

levensgenieters. Voor harde werkers,

die midden in het leven staan en een

druk sociaal leven hebben. Dat zijn de

mensen die zich zullen thuis voelen

in het ontspannen sfeertje op de twee

etages van Café STOUT.

Fraaie inrichting, zonnige serre, lekkere

loungebanken, verwarmd terras en een

hoog serviceniveau. Joop Reerink en Astrid

de Bondt trokken enkele jaren geleden

de stoute schoenen aan en begonnen het

avontuur in de horeca. Ze geven gasten

persoonlijke aandacht en brengen ze met

elkaar in contact én handhaven daarbij altijd

een hoog serviceniveau.

“Wij organiseren live optredens van

nationale en internationale artieste, maar

ook house parties. En we hosten speeddate-avonden

en singles-cafés. Het mooie

meubilair maar schuiven we met gemak aan

de kant als men wil dansen. Maar we doen

nog meer: zakelijke netwerkbijeenkomsten,

cocktailworkshops en elke twee maanden

een nieuwe expositie van schilderijen van

regionale kunstenaars”, vertelt Astrid de

Bondt.

Café STOUT is ook beschikbaar voor

(bedrijfs)feesten, recepties of andere

bijeenkomsten. De etage (met eigen bar en

rookbalkon) kan daarvoor kostenloos

gebruikt worden. Café STOUT biedt

bovendien gratis gebruik van professionele

faciliteiten (o.a. laptop, beamer, projectiescherm,

geluidsinstallatie, wifi) voor

vergaderingen, borrels en presentaties.

Café STOUT: ontmoetingsplek voor

levensgenieters op de Korenmarkt

Deze bijeenkomsten kunnen volledig – en

tegen gereduceerde tarieven – worden

voorzien van catering.

“Na een dag hard werken, zoeken mensen

een plek om uit te blazen, ontspannen

zichzelf te kunnen zijn en gezelligheid

te vinden. Zo’n plek biedt Café STOUT.

Bovendien hebben we een ruime keuze aan

borrelhappen en kleine en grote gerechten

en aan dranken. De keuken is van dinsdag

tot en met zondag open tot sluitingstijd.

Men kan hier dus ook na 22 uur nog

binnenkomen om een hapje te eten”, vertelt

eigenaar Joop Reerink. .

En ook overdag biedt Café STOUT alles

waarbij men zich lekker voelt. Een vlotte

lunch, een uitsmijter of een bijzondere tosti

bijvoorbeeld, de kaart van STOUT biedt tal

van mogelijkheden. “Ook voor

liefhebbers van een glas verse muntthee of

een kop koffie bij de ochtendkrant is STOUT

de ultieme plek op de Korenmarkt. Of voor

een koel biertje, een verkwikkend roseetje,

of een verrassend glaasje huisgemaakte

sangria – met eventueel wat kleine hapjes

zoals tapas. Kortom: bij ons vind je het

heerlijke sfeertje van een trendy strandtent,

maar dan zónder zand tussen je tenen”,

grapt Joop Reerink.

Café STOUT

Korenmarkt 10

6811GV, Arnhem

www.cafe-stout.nl

www.facebook.com/CafeSTOUT

Tel. 026 8449259

za

pagina 31

april 2013


Galerie Meander bestaat 25 jaar

1988 - 2013

De galerie verhuurt en verkoopt hedendaagse kunst aan bedrijven, instellingen en

particulieren. De collectie omvat ruim 3000 kunstwerken van ca. 200

kunstenaars. U kunt zowel jonge talentvolle - als bekende en beroemde

kunstenaars vinden in de collectie. Elke twee maanden is er een nieuwe

verkoopexpositie. De galerie adviseert bedrijven en particulieren vrijblijvend

en bemiddelt bij opdrachten. Relatiegeschenken en kunstplaatsing in

bedrijfsruimten worden volledig voor u verzorgd. Er is een ruim aanbod in

stijlen, technieken en prijsklasse. Bij galerie Meander vind u een origineel

cadeau of een cadeaubon voor gebruik in de kunstuitleen of kunstaankoop

van elk gewenst bedrag.

Kom vrijblijvend binnenlopen in Zevenaar of neem een

kijkje op onze uitgebreide website.

Galerie Meander is geopend van do. t/m zo. van 13.00 tot 17.30.

en na afspraak. De eerste zondag van de maand gesloten.

Arnhemseweg 4 te Zevenaar,

Tel. 0316- 331855

Voor uitgebreide informatie zie de website:

www.galerie-meander.nl

e-mail: info@galerie-meander.nl

ZA MEDIA GAAT SAMENWERKING AAN

MET SMARTVERTIZING:“MOBIELE WEBSITE

VOOR ELK BEDRIJF”

Nu de consument steeds mobieler wordt, blijft het

bedrijfsleven vaak nog achter. Smartvertizing biedt de

oplossing en kan ieder bedrijf mobiel maken. Smarthones

kunnen weliswaar alle websites

tevoorschijn halen, maar het leidt vaak tot irritatie

omdat het laden (te) lang duurt. Bovendien: als de site

eenmaal geladen is, leidt het heen en weer

geschuif over het scherm opnieuw tot grote ergernis

Het in Arnhem gevestigde bedrijf Smartvertizing heeft

nu de oplossing, waardoor websites veel sneller

toegankelijk zijn en waardoor de consument meteen

de informatie kan krijgen waarnaar hij op zoek is.

Magazine Zakelijk Arnhem is dolenthousiast over deze

ontwikkeling en is daarom een samenwerkingsverband

met Smartvertizing aangegaan, waardoor mobile sites

nóg goedkoper kunnen worden

aangeboden aan het bedrijfsleven in de regio

Arnhem. Deze sites kunnen heel eenvoudig door de

eigenaar zelf worden voorzien van nieuwe informatie,

via het gebruiksvriendelijke Content Management

System (CMS). Nu gebleken is dat 60 procent van alle

zoekopdrachten op het net via de mobiele

telefoon worden gedaan, is het niet meer dan logisch

dan dat het bedrijfsleven hierop inspeelt door

mobiele websites te lanceren. Smartvertizing doet het:

Smart, effectief en betaalbaar!

www.smartvertizing.nl


za

algemeen

Arnhemse binnenstad behoort tot de meest

veilige winkelgebieden van Nederland

4e kVo * ster bevestigt verbetering

veiligheid binnenstad

De Binnenstad van Arnhem heeft een grote

stap gemaakt in het kader van veiligheid.

Onlangs heeft het KIWA (landelijk

certificeringsorgaan) aan de Binnenstad

van Arnhem een hercertificering toegekend.

Het betreft de 4e ster (HBD norm) binnen

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

De Arnhemse binnenstad behoort nu tot

de 9 meest veilige winkelgebieden van het

land.

Op dinsdag 12 maart 16.30 uur zullen

burgemeester Pauline Krikke en de

landelijke directeur van CCV (Centrum

Criminaliteitspreventie Veiligheid) tijdens

de certificatenuitreiking een tegel met 4e

KVO-ster plaatsen in de Koningstraat nabij

restaurant Dudok.

Op initiatief van de Stichting Binnenstadmanagement

Arnhem (SBA) is de

werkgroep KVO de afgelopen 2 jaar zeer

actief bezig geweest om verschillende

projecten met betrekking tot veilig

ondernemen in het centrum van Arnhem op

te pakken, te verbeteren en uit te voeren.

Dit waren onder andere:

• Uitbreiding vancontracten met

ondernemers en pandeigenaren voor het

verwijderen van graffiti op panden;

• Symposium ‘samen werken aan veilig

ondernemen’ Doel van deze

informatiedag was ondernemers in

de stad integraal te informeren over alle

lopende KVO projecten en hen hernieuwd

kennis te laten make met alle organisaties

en instanties die zich zowel beleidsmatig

als uitvoerend richten op een veilig

winkel- en uitgaansklimaat;

• Uitvoeren van veiligheidsscan onder 400

ondernemers i.s.m. HBD en ROC A12.

In de ‘week van de veiligheid’ werdde

landelijke pilot van de veiligheidsscan met

nog 4 andere steden gelanceerd.

• Uitrollen van het project ‘vroeg

signaleren en interveniëren’.

Een gedachtegoed ontwikkeld door het

Arnhem Bureau Beke dat zich richt op het

al in een vroeg stadium signaleren van

afwijkend gedrag.

Mede deze inspanningen hebben geleid tot

het behalen van een extra ‘ster’ binnen het

Keurmerk Veilig Ondernemen.

Na een uitvoerige ‘audit’ is deze extra ster

verdiend toegewezen aan de Arnhemse

Binnenstad. De veiligheid van het centrum

is hiermee op een hoger niveau gekomen.

Alle betrokken partijen hebben verklaard

trots te zijn op dit behaalde resultaat.

Partners KVO Binnenstad Arnhem:

• Stichting Binnenstadmanagement Arnhem

(initiatiefnemer en organisator)

• Kabinet van de Burgemeester

• Brandweer

(hulpverlening Gelderland-Midden)

• Politie Gelderland-Midden

• Gemeente Arnhem

• Koninklijke Horeca Nederland

• City Centrum Arnhem

(ondernemersvereniging)

• Groot Winkel Bedrijf

De werkgroep KVO heeft, na het behalen

van de 4e ster, nog heel veel ambitie om de

veiligheid nog verder te verbeteren.

Zo zullen wij dit jaar veiligheidstrainingen

voor ondernemers organiseren, wordt er

een jongerentoezichtteam in het leven

geroepen voor de Binnenstad, streven we

naar de aanstelling van een dagelijkse

service coördinator veiligheid en gaan wij

nog meer inzetten op het verwijderen van

stickers op electriciteitskasten, etc.

Wilt u op de hoogte blijven van alle

ontwikkelingen op het gebied van veiligheid

in de Arnhemse binnenstad:

www.binnenstadarnhem.nl

Binnenstad Arnhem

#arnhemcentrum

*(Keurmerk Veilig Ondernemen)

za

pagina 33

april 2013


za

kvk

pagina 34

april 2013 za

extra lichtpuntje in sombere

gelderse economie

Door de aanhoudende economische

malaise, staan de bedrijfsresultaten

sterk onder druk en is het ondernemersvertrouwen

nog altijd laag.

Het bedrijfsleven verwacht op korte

termijn nog geen herstel.Dit blijkt uit de

resultaten van de COEN die vandaag

door de Kamer van Koophandel zijn

gepubliceerd.

Economisch klimaat

De Gelderse ondernemers zijn zeer somber

over het huidige economische klimaat.

Van het bedrijfsleven heeftb 43 procent het

economisch klimaat in het vierde kwartaal

van 2012 verder zien verslechteren.

Slechts 4 procent ziet een verbetering.

Dit resulteert in een saldo1 van -39 procent.

Voor het eerste kwartaal van 2013 wordt

een lichte verbetering verwacht.

Omzet

Na een enigszins korte opleving van de

omzet in het vierde kwartaal

(seizoensinvloed), zijn de verwachtingen

voor het eerste kwartaal niet hoog

gespannen. De transportsector en de

landbouw verwachten een verbetering van

de omzet in de eerste drie maanden van

2013. De overige sectoren houden rekening

met een omzetdaling. Met name in de

bouwnijverheid is dit het geval.

Export

De export heeft het in het vierde kwartaal

van 2012, zeker vergeleken met de

overige indicatoren, goedgedaan.

Ook voor het eerste kwartaal van zijn de

Gelderse exporteurs positief gestemd.

Met name in de landbouw en de zakelijke

dienstverlening wordt rekening gehouden

met betere exportresultaten.

Werkgelegenheid

Door de tegenvallende bedrijfsresultaten

zijn de bedrijven genoodzaakt hun kosten

omlaag te brengen. Dit betekent dat er

(fors) gesneden wordt in het

personeelsbestand. Al zes kwartalen op rij

is er sprake van een dalende

werkgelegenheid. Het bedrijfsleven

verwacht in het eerste kwartaal van 2013

nog geen herstel.

Investeringen

De investeringsbereidheid van het

bedrijfsleven is in het vierde kwartaal van

2012 verder gedaald en op een historisch

dieptepunt beland. Het slechte economisch

klimaat en de strenge kredieteisen van

banken spelen hierbij een belangrijke rol.

Winstgevendheid

Wat winstgevendheid betreft hebben de

ondernemers in de provincie Gelderland het

zwaar. In alle sectoren – met uitzondering

van de transportsector – is de winstgevendheid

afgenomen. Positief is dat de

winstgevendheid in het vierde kwartaal van

2012 ten opzichte van het derde kwartaal

licht is verbeterd.

Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek

van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal

Bureau voor de Statistiek, Kamers van

Koophandel en Economisch Instituut voor

de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer

per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en

verwachtingen van het Nederlandse

bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar

regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de

analyse en de vraagstelling ingespeeld

op actuele ontwikkelingen. De enquête is

gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen

van ondernemingen en geeft daarom een

stemmingsbeeld van ondernemers over de

huidige en toekomstige gang van zaken.

1 In de COEN-rapportage wordt gewerkt

met saldo’s. Een saldo ontstaat door

het percentage ondernemers dat hun

ervaring of verwachting als negatief ziet,

af te trekken van het percentage dat zijn

ervaring of verwachting als positief ziet.

Als bijvoorbeeld 10 procent van de

ondernemers een dalende omzet had,

en 20 procent een stijgende omzet,

ontstaat een saldo van +10 procent. Het

saldo geeft in één oogopslag weer of de

stemming onder ondernemers positief of

negatief is en in welke mate.


za

algemeen

Verwachting eerste kwartaal 2013

Na ruim een jaar geen column meer

geschreven te hebben zal ik vanaf dit

jaar weer een column gaan schrijven in

de uitgaven van Zakelijk Arnhem.

Ik verheug erop dit weer te gaan doen en

zal per keer kijken wat actueel is op

het gebied van belastingen en boekhoudingen.

Daarnaast zal ik ontwikkelingen

die van belang zijn voor het economisch

klimaat blijven volgen en bespreken.

Deze keer vraag ik uw speciale aandacht

voor de toeslagen. Sinds 2013 zijn er

veranderingen in de toeslagen.

Waar voorheen de persoon met wie u samen

woonde altijd uw toeslagpartner. Vanaf 2013

gelden andere regels. Indien u samenwoont

met een andere volwassene en u voldoet

niet aan een van de volgende voorwaarden

dan heeft u geen toeslagpartner.

Het volledige rapport met de resultaten

van Nederland is te downloaden op

www.kvk.nl/coen.

Het rapport met de resultaten van

Gelderland is te downloaden op

www.kvk.nl/coengelderland.

wijziging toeslagpartner

Door deze regels worden de regels voor

toeslagpartner vrijwel gelijk aan die van een

fiscaal partner. Let wel voor de huurtoeslag

geldt wel dat het inkomen van de

medebewoner meetelt. De medebewoner

is uw partner die niet voldoet aan de eisen

van een toeslagpartner. Zoals u kunt zien er

is nogal wat gewijzigd. Voor meer informatie

verwijs ik u naar de site www.toeslagen.nl

van de belastingdienst daar kunt u middels

een rekenhulp bepalen of u een

toeslagpartner heeft en of u recht heeft op

een van de toeslagen.

Tot de volgende keer.

Hans Heijwegen

za

pagina 35

april 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!