De gezichten van het Europees Parlement 2007 ... - Europa morgen

europamorgen.nl

De gezichten van het Europees Parlement 2007 ... - Europa morgen

De gezichten van het

Europees Parlement

2007-2009


2

Inhoudsopgave

■ Inleiding door de voorzitter 3

■ Het Europees Parlement 5

De voorzitter van het Europees Parlement 5

De leden van het Europees Parlement

en de fracties 6

■ Politieke organen 10

■ Conferentie van voorzitters 10

■ Leden van de Conferentie van voorzitters 10

■ Bureau 12

■ Quaestoren 12

■ Bureau von het Europees Parlement 13

Parlementaire commissies 16

De vaste commissies van het EP

en hun voozitters 16

■ Tijdelijke commissie 18

Delegaties 19

De delegaties van het EP en hun vorzitters 19

Parlementaire vergaderingen 21

■ Secretariaat-generaal 22

■ Organigram van het Europees Parlement 23


Geachte lezer,

Inleiding door

de voorzitter

Het Europees Parlement is de stem van bijna 500 miljoen

Europese burgers uit de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Het is uw parlement, waarin de door u rechtstreeks gekozen

Parlementsleden uw belangen behartigen en onze gezamenlijke

toekomst voor een groot deel mee bepalen.

De Europese volksvertegenwoordiging is sinds de beginjaren

van het Europese eenwordingsproces uitgegroeid van een

assemblee met alleen een adviserende stem tot het Europees

Parlement zoals we het nu kennen. Het staat nu als wetgever

op voet van gelijkheid met de Raad van Ministers, waarin de

regeringen van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De Parlementsleden

hebben met succes gestreden voor het recht

om mee te beslissen over de begroting van de Europese

Unie. Verder speelt het Parlement een belangrijke rol bij de

benoeming van de Europese Commissie, die alleen met zijn

3


INLEIDING DOOR DE VOORZITTER

4

goedkeuring aan de slag kan gaan. Na zijn ambtsaanvaarding

wordt de Commissie, het uitvoerende orgaan van de EU,

voortdurend door het Europees Parlement gecontroleerd. In

het Verdrag van Lissabon worden de rechten van het Europees

Parlement en dus ook uw rechten nog verder versterkt.

De Europese Unie belichaamt een unieke levensstijl en een

uniek maatschappijmodel, dat gebaseerd is op gelijke rechten

en onderlinge solidariteit. Het berust op onze gemeenschappelijke

waarden, met name respect voor de menselijke

waardigheid, vrijheid, democratie en eerbiediging van het

recht. Het Europees Parlement is de stem die deze rechten

tot buiten de grenzen van de Europese Unie, overal ter wereld,

verdedigt. In veel landen, ook buiten de Europese Unie,

geniet het Europees Parlement veel aanzien.

In de Verklaring van Berlijn ter gelegenheid van de 50e verjaardag

van de ondertekening van de Verdragen van Rome

staat dat „wij het geluk hebben verenigd te zijn”. Wij laten het

verleden, waarin Europa werd verscheurd door oorlogen en

confl icten, achter ons en kijken naar de toekomst, waarvoor

wij nu in de Europese Unie samen verantwoordelijk zijn om

aan onze idealen en waarden concreet inhoud te geven.

Alleen als wij gezamenlijk optreden, kunnen wij het hoofd

bieden aan de uitdagingen van de toekomst, zoals het verdedigen

van ons maatschappelijke ideaal, het veilig stellen van

groei en werkgelegenheid, klimaat- en milieubescherming

en de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad.

Alle burgers van de Europese Unie kunnen bij de volgende

Europese verkiezingen in 2009 hun afgevaardigden kiezen

die hun belangen in Europa en in de wereld zullen behartigen.

Geef uw stem aan Europa, want Europa is onze gemeenschappelijke

toekomst.

Hans-Gert Pöttering,

voorzitter van het Europees Parlement


■ Het Europees

Parlement

Het Europees Parlement is het parlementaire orgaan van

de Europese Unie (EU). Het huidige Parlement bestaat uit

785 leden afkomstig uit de 27 lidstaten van de EU. Circa een

derde van de leden is vrouw. Het Europees Parlement, dat in

Straatsburg zetelt, kent drie werklocaties: Brussel, Luxemburg

en Straatsburg.

De voorzitter van het

Europees Parlement

De voorzitter van het Europees Parlement wordt gekozen

voor een hernieuwbare mandaatsperiode van tweeënhalf

jaar, hetgeen overeenkomt met de helft van de zittingsperiode.

De voorzitter vertegenwoordigt het Europees Parlement

in de buitenwereld en in de betrekkingen met de

andere communautaire instellingen. Hij leidt voorts de plenaire

vergaderingen van het Parlement, het Bureau (met 14

ondervoorzitters) en de Conferentie van voorzitters (van de

fracties).

De voorzitters van het Europees Parlement

(1958-2009)

1958-1960 Robert Schuman

1960-1962 Hans Furler

1962-1964 Gaetano Martino

1964-1965 Jean Duvieusart

1965-1966 Victor Leemans

1966-1969 Alain Poher

5


6 HET EUROPEES PARLEMENT

ROBERT SCHUMAN

1969-1971 Mario Scelba

1971-1973 Walter Behrendt

1973-1975 Cornelis Berkhouwer

1975-1977 Georges Spénale

1977-1979 Emilio Colombo

1979-1982 Simone Veil

1982-1984 Pieter Dankert

1984-1987 Pierre Pfl imlin

1987-1989 Lord Plumb

1989-1992 Enrique Barón Crespo

1992-1994 Egon Klepsch

1994-1997 Klaus Hänsch

1997-1999 José María Gil-Robles

1999-2002 Nicole Fontaine

2002-2004 Pat Cox

2004-2007 Josep Borrell Fontelles

2007-… Hans-Gert Pöttering

De leden van het Europees Parlement

en de fracties

De leden van het Europees Parlement maken deel uit van

fracties — zij zijn niet georganiseerd op basis van nationaliteit,

maar op basis van politieke gezindheid. Een fractie bestaat uit

gekozen leden uit ten minste een vijfde van de lidstaten van

de EU en het aantal leden van een fractie bedraagt ten minste

twintig. Momenteel kent het Europees Parlement zeven fracties.

Leden die niet tot een van deze fracties behoren worden

„niet-ingeschrevenen” genoemd. De fracties beschikken over

hun eigen personeel en de leden worden bijgestaan door

parlementaire assistenten.


Lijst van fracties

1. Fractie van de Europese Volkspartij

(Christen-democraten)

en Europese Democraten (PPE-DE)

2. Sociaal-democratische fractie in het

Europees Parlement (PSE)

3. Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten

voor Europa (ALDE)

4. Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

(UEN)

5. Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

(Verts/ALE)

6. Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords

Groen Links (GUE/NGL)

7. Fractie Onafhankelijkheid/Democratie (IND/DEM)

Niet-ingeschrevenen (NI)

NI

HET EUROPEES PARLEMENT

7


8 HET EUROPEES PARLEMENT

Samenstelling van het Europees Parlement

285

PPE-DE

32

NI

215

PSE

NI

24

IND/

DEM

102

ALDE

41

GUE/

NGL

44

UEN

42

Verts/

ALE


Zetelverdeling per fractie en lidstaat

PPE-

DE

PSE ALDE UEN Verts/

ALE

GUE/

NGL

IND/

DEM

België (BE) 6 7 6 2 3 24

Bulgarije (BG) 5 5 5 3 18

Tsjechië (CZ) 14 2 6 1 1 24

Denemarken (DK) 1 5 4 1 1 1 1 14

Duitsland (DE) 49 23 7 13 7 99

Estland (EE) 1 3 2 6

Ierland (IE) 5 1 1 4 1 1 13

Griekenland (EL) 11 8 4 1 24

Spanje (ES) 24 24 2 3 1 54

Frankrijk (FR) 17 31 11 6 3 3 7 78

Italië (IT) 24 15 14 13 2 7 3 78

Cyprus (CY) 3 1 2 6

Letland (LV) 3 1 4 1 9

Litouwen (LT) 2 2 7 2 13

Luxemburg (LU) 3 1 1 1 6

Hongarije (HU) 13 9 2 24

Malta (MT) 2 3 5

Nederland (NL) 7 7 5 4 2 2 27

Oostenrijk (AT) 6 7 1 2 2 18

Polen (PL) 15 9 5 20 3 2 54

Portugal (PT) 9 12 3 24

Roemenië (RO) 15 10 6 4 35

Slovenië (SI) 4 1 2 7

Slowakije (SK) 8 3 3 14

Finland (FI) 4 3 5 1 1 14

Zweden (SE) 6 5 3 1 2 2 19

Verenigd Koninkrijk (UK) 28 19 11 5 1 10 4 78

Totaal 285 215 102 44 42 41 24 32 785

NI

Totaal

HET EUROPEES PARLEMENT

9


10

■ Politieke organen

Conferentie van voorzitters

De Conferentie van voorzitters is samengesteld uit de voorzitter

van het Europees Parlement en de voorzitters van de

fracties. De Conferentie van voorzitters beslist over de organisatie

van de werkzaamheden van het Parlement en over

alle kwesties die verband houden met het wetgevingsprogramma,

zoals:

het rooster en de agenda van de plenaire vergaderingen;

• de samenstelling en de onderlinge verdeling van de bevoegdheden

van commissies en delegaties;

het wetgevingsprogramma.

Zij speelt voorts een belangrijke rol in de betrekkingen van

het Europees Parlement met de andere communautaire instellingen,

derde landen en organisaties die niet tot de Europese

Unie behoren.

Leden van de Conferentie van

voorzitters

De voorzitter van het Europees Parlement en de

fractievoorzitters

Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

PPE-DE, DE


Joseph DAUL

Voorzitter van de Fractie van de Europese

Volkspartij (Christen-democraten) en

Europese Democraten

Martin SCHULZ

Voorzitter van de Sociaal-democratische

fractie in het Europees Parlement

Graham WATSON

Voorzitter van de Fractie Alliantie van

Liberalen en Democraten voor Europa

Brian CROWLEY

Covoorzitter van de Fractie Unie voor een

Europa van Nationale Staten

Cristiana MUSCARDINI

Covoorzitter van de Fractie Unie voor een

Europa van Nationale Staten

Monica FRASSONI

Covoorzitter van de Fractie De Groenen/Vrije

Europese Alliantie

Daniel COHN-BENDIT

Covoorzitter van de Fractie De Groenen/Vrije

Europese Alliantie

Francis WURTZ

Voorzitter van de Confederale Fractie

Europees Unitair Links/Noords Groen Links

PPE-DE, FR

PSE, DE

ALDE, UK

UEN, IE

UEN, IT

Verts/ALE, IT

Verts/ALE, DE

GUE/NGL, FR

POLITIEKE ORGANEN 11


POLITIEKE ORGANEN

12

Jens-Peter BONDE

Covoorzitter van de Fractie

Onafhankelijkheid/Democratie

Nigel Paul FARAGE

Covoorzitter van de Fractie

Onafhankelijkheid/Democratie

Irena BELOHORSKÁ

Waarnemer voor de niet-ingeschrevenen

Bureau

IND/DEM, DK

IND/DEM, UK

NI, SK

Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter van het Europees

Parlement, de 14 ondervoorzitters en de zes quaestoren,

die optreden als waarnemers. Zij worden door de plenaire

vergadering gekozen voor tweeënhalf jaar. Zij kunnen worden

herkozen.

Het Bureau neemt besluiten over de interne organisatie van

het Parlement, zoals over:

het voorontwerp van raming van het Parlement;

— de administratieve en fi nanciële organisatie;

het secretariaat-generaal en zijn diensten.

Quaestoren

De quaestoren zijn verantwoordelijk voor de administratieve

en fi nanciële kwesties die rechtstreeks betrekking hebben op

de leden. De zes quaestoren hebben een raadgevende stem

in het Bureau. Zij zien erop toe dat de leden over de benodigde

infrastructuur beschikken voor de uitoefening van hun

mandaat.


Bureau van het Europees Parlement

Voorzitter

Hans-Gert PÖTTERING PPE-DE, DE

Ondervoorzitters

Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU PPE-DE, EL

Alejo VIDAL-QUADRAS PPE-DE, ES

Gérard ONESTA Verts/ALE, FR

Edward McMILLAN-SCOTT PPE-DE, UK

Mario MAURO PPE-DE, IT

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ PSE, ES

POLITIEKE ORGANEN 13


POLITIEKE ORGANEN

14

Luigi COCILOVO

ALDE, IT

Mechtild ROTHE

PSE, DE

Luisa MORGANTINI

GUE/NGL, IT

Martine ROURE ROURE

PSE, FR

Manuel António dos dos SANTOS

PSE, PT

Diana WALLIS

ADLE, UK

Marek Marek SIWIEC

PSE, PL

Adam BIELAN

UEN, PL


Quaestoren

James NICHOLSON PPE-DE, UK

Astrid LULLING PPE-DE, LU

Mia DE VITS PSE, BE

Ingo FRIEDRICH PPE-DE, DE

Szabolcs FAZAKAS PSE, HU

Jan MULDER ADLE, NL

POLITIEKE ORGANEN

15


16

Parlementaire

commissies

Voor het voorbereiden van de plenaire vergaderingen heeft

het Europees Parlement 20 vaste commissies ingesteld, die

alle taakgebieden bestrijken, van de rechten van vrouwen

via gezondheidskwesties tot consumentenbescherming. Een

parlementaire commissie bestaat uit 28 tot 86 leden van het

EP, een voorzitter, een bureau (presidium) en een secretariaat.

Het Europees Parlement kan ook subcommissies en tijdelijke

commissies instellen die specifi eke vraagstukken behandelen.

Voorts kan het in het kader van zijn controlebevoegdheden

enquêtecommissies instellen.

De vaste commissies van het EP en

hun voorzitters

■ Commissie buitenlandse zaken

Jacek SARYUSZ-WOLSKI (PPE-DE, PL)

■ Subcommissie mensenrechten

Hélène FLAUTRE (Verts/ALE, FR)

■ Subcommissie veiligheid en defensie

Karl von WOGAU (PPE-DE, DE)

■ Commissie ontwikkelingssamenwerking

Josep BORRELL FONTELLES (PSE, ES)

■ Commissie internationale handel

Helmuth MARKOV (GUE/NGL, DE)

■ Begrotingscommissie

Reimer BÖGE (PPE-DE, DE)


■ Commissie begrotingscontrole

Herbert BÖSCH (PSE, AT)

■ Commissie economische en monetaire zaken

Pervenche BERÈS (PSE, FR)

■ Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Jan ANDERSSON (PSE, SE)

■ Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

voedselveiligheid

Miroslav OUZKÝ (PPE-DE, CZ)

■ Commissie industrie, onderzoek en energie

Angelika NIEBLER (PPE-DE, DE)

■ Commissie interne markt en

consumentenbescherming

Arlene McCARTHY (PSE, UK)

■ Commissie vervoer en toerisme

Paolo COSTA (ALDE, IT)

■ Commissie regionale ontwikkeling

Gerardo GALEOTE (PPE-DE, ES)

■ Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Neil PARISH (PPE-DE, UK)

■ Commissie visserij

Philippe MORILLON (ADLE, FR)

■ Commissie cultuur en onderwijs

Katerina BATZELI (PSE, EL)

■ Commissie juridische zaken

Giuseppe GARGANI (PPE-DE, IT)

■ Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en

binnenlandse zaken

Jean-Marie CAVADA (ALDE, FR)

PARLEMENTAIRE COMMISSIES 17


PARLEMENTAIRE COMMISSIES

18

■ Commissie constitutionele zaken

Jo LEINEN (PSE, DE)

■ Commissie rechten van de vrouw en

gendergelijkheid

Anna ZÁBORSKÁ (PPE-DE, SK)

■ Commissie verzoekschriften

Marcin LIBICKI (UEN, PL)

Tijdelijke commissie

■ Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Guido SACCONI (PSE, IT)


Delegaties

De betrekkingen met landen van buiten de Europese Unie

zijn voor het Europees Parlement van essentieel belang. Het

Parlement kent derhalve verscheidene delegaties die de

contacten onderhouden met de parlementen van landen die

niet tot de EU behoren. Delegaties spelen een belangrijke rol

in de ontwikkeling van de invloed van Europa in de rest van

de wereld.

Er zijn verschillende categorieën delegaties:

— interparlementaire delegaties, die tot taak hebben de

betrekkingen te onderhouden met de parlementen van

landen buiten de Europese Unie, die geen kandidaat zijn

voor toetreding;

— delegaties in Gemengde Parlementaire Commissies

(GPC’s), die de betrekkingen onderhouden met landen

die kandidaat zijn om toe te treden tot de Europese

Unie of met parlementen van landen die een associatieovereenkomst

hebben gesloten met de EU;

— de delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering

ACS-EU, die leden van het Europees Parlement en parlementsleden

uit staten in Afrika, het Caribisch gebied en

de Stille-Oceaanregio bijeenbrengt;

— de delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

(Euromed);

— de delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire

Vergadering (Eurolat).

De delegaties van het EP en hun

voorzitters

■ EU-Kroatië

Pál SCHMITT (PPE-DE, HU)

■ EU-Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië

Antonios TRAKATELLIS (PPE-DE, EL)

19


DELEGATIES

20

■ EU-Turkije

Joost LAGENDIJK (Verts/ALE, NL)

■ EU-Mexico

Erika MANN (PSE, DE)

■ EU-Chili

Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT)

■ Zwitserland, IJsland, Noorwegen en de Europese

Economische Ruimte (EER)

Diana WALLIS (ALDE, UK)

■ Rusland

Ria OOMEN-RUIJTEN (PPE-DE, NL)

■ Zuidoost-Europa

Doris PACK (PPE-DE, DE)

■ Oekraïne

Adrian SEVERIN (PSE, RO)

■ Moldavië

Marianne MIKKO (PSE, EE)

■ Kazachstan, Kirgizstan, Oezbekistan, Tadzjikistan,

Turkmenistan en Mongolië

Ona JUKNEVIČIENĖ (ALDE, LT)

■ Armenië, Azerbeidzjan en Georgië

Marie Anne ISLER BÉGUIN (Verts/ALE, FR)

■ Wit-Rusland

Bogdan KLICH (PPE-DE, PL)

■ Israël

Jana HYBÁŠKOVÁ (PPE-DE, CZ)

■ Palestijns Zelfbestuur

Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (GUE/NGL, CY)

■ Maghreb

Luisa Fernanda RUDI UBEDA (PPE-DE, ES)

■ Masjrak

Béatrice PATRIE (PSE, FR)

■ Golfstaten, Jemen

Lilli GRUBER (PSE, IT)

■ Iran

Angelika BEER (Verts/ALE, DE)

■ Verenigde Staten

Jonathan EVANS (PPE-DE, UK)


■ Canada

Seán Ó NEACHTAIN (UEN, IE)

■ Midden-Amerika

Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE, ES)

■ Andesgemeenschap

Alain LIPIETZ (Verts/ALE, FR)

■ Mercosur

Sérgio SOUSA PINTO (PSE, PT)

■ Japan

Georg JARZEMBOWSKI (PPE-DE, DE)

■ Volksrepubliek China

Dirk STERCKX (ALDE, BE)

■ Zuidoost-Azië en de Associatie van Zuidoost-

Aziatische Staten (ASEAN)

Hartmut NASSAUER (PPE-DE, DE)

■ Koreaans schiereiland

Hubert PIRKER (PPE-DE, AT)

■ Australië en Nieuw-Zeeland

Giles CHICHESTER (PPE-DE, UK)

■ Zuid-Afrika

Lapo PISTELLI (ADLE, IT)

■ NAVO

Achille OCCHETTO (PSE, IT)

■ Zuid-Azië

Robert EVANS (PSE, UK)

■ India

Neena GILL (PSE, UK)

■ Afghanistan

Guido PODESTÀ (PPE-DE, IT)

Parlementaire vergaderingen

■ Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Glenys KINNOCK (PSE, UK)

■ Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

Hans-Gert PÖTTERING (PPE-DE, DE)

■ Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE-DE, ES)

DELEGATIES

21


22

H a r a l d r Ø M E r

■ Secretariaat-generaal

Het Europees Parlement wordt bij de uitvoering van zijn taken

bijgestaan door een secretariaat-generaal. Het organigram

van het secretariaat-generaal en de regelingen inzake

de administratieve en financiële positie van de ambtenaren

en andere personeelsleden worden opgesteld door het Bureau.

Het personeel van het secretariaat-generaal bestaat

voor het merendeel uit ambtenaren die zijn aangeworven

via vergelijkende onderzoeken die in alle landen van de EU

worden gehouden. Het secretariaat-generaal coördineert

de wetgevende werkzaamheden en organiseert de plenaire

vergaderingen en de commissievergaderingen. Het secretariaat-generaal

is gevestigd in Luxemburg en Brussel, en de

plenaire vergaderingen worden gehouden in Straatsburg

en Brussel. De secretaris-generaal van het Europees Parlement

is Harald Rømer.


Organigram van het Europees Parlement

Secretariaat-generaal

Secretaris-generaal

Harald RØMER

DG - Presidium

David HARLEY

Adjunct-secretairis-generaal

DG - Intern beleid

Riccardo RIBERA D’ALCALA

DG - Extern beleid

Dietmar NICKEL

DG - Communicatie

Francesca RATTI

DG - Personeelszaken

Barry WILSON

DG - Infrastructuur en logistiek

Costas STRATIGAKIS

DG - Vertaling

Juana LAHOUSSE

DG - Vertolking en conferenties

Olga COSMIDOU

DG - Financiën

Roger VANHAEREN

DG - Technologische innovatie

en ondersteuning

Jean-Marc LAFOREST

Juridische Dienst

Christian PENNERA

Voorzitter

Hans-Gert PÖTTERING Ondervoorzitters Quaestoren

Conferentie van

voorzitters

PPE-DE

PSE

ALDE

UEN

Verts/

ALE

GUE/

NGL

IND/

DEM

NI

Bureau

Fracties

NI

SECRETARIAAT-GENERAAL

23


oupes politiques

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:

www.europarl.europa.eu

Dit is een publicatie van directoraat-generaal

Communicatie van het Europees Parlement.

Manuscript beëindigd op december 2007.

Fotoverantwoording

Europese Gemeenschappen, kaft, bladzijden 3, 4, 6, 10, 11,

12, 13,14,15, 22; Europese Gemeenschappen/Architecten:

Architecture Studio, bladzijde 8, 19, 21; Europese Gemeenschappen/

Architect: Association des architectes du CIC : Vanden Bossche

sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck, bladzijden 14,

15, 20; Yves Fonck/Architect: Architecture Studio, bladzijde 2.

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de

Europaserver (http://europa.eu).

Luxemburg: Bureau voor offi ciële publicaties der Europese

Gemeenschappen, 2008

© Europese Gemeenschappen, 2008

Overneming met bronvermelding toegestaan

Printed in Germany

GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER

ISBN 928232324-2

9 789282 323243

QA-78-07-103-NL-C

More magazines by this user
Similar magazines