ontwikkelen 'Zoom', een blad voor ouders - de C-sleutel

de.c.sleutel.nl

ontwikkelen 'Zoom', een blad voor ouders - de C-sleutel

De nieuwbouw voor De Elsweiden staat in de

steigers. “Het is leuk om al die stappen mee

te maken, van masterplan, via ontwerp naar

de eerste steen”, zegt Peter Krechting.

Naast hem collega Hanny Nagel.

Gemeente Rheden bouwt aan nieuwe scholen

De gemeente Rheden heeft een

meerjarenplan opgesteld voor de

huisvesting van het onderwijs.

Nieuwe gebouwen, renova ties en

een reeks van verhuizingen – er

staat de komende jaren heel wat te

gebeuren!

In het Masterplan Onderwijs Plus staan de

voorkeursscenario’s voor alle schoolgebouwen

in de gemeente Rheden. Dat wil zeggen: de

meest ideale én haalbare oplossingen. Voor

diverse scholen – zoals de Annie M.G. Schmidt

in Dieren – voldoet het huidige pand, bij

andere is renovatie (voor lopig) voldoende. Zo

worden bij De Lappen deken in De Steeg de

kozijnen geluiddicht gemaakt. ’t Schadde veld

in Dieren en Het Kleurenrijk in Velp krijgen

later een opknap beurt. Voor Prinses Margriet

in Spankeren staat een permanent lokaal op

de planning.

Nieuwbouw

Voor een aantal scholen is het plan van de

gemeente drastischer. Er wordt in Velp al druk

gebouwd aan de brede school De Elsweiden,

een nieuw centrum met welzijns-, zorg en

onderwijsvoorzieningen. Voor Daalhuizen in

Velp is beschreven dat op termijn de huis vesting

ingrijpend moet veranderen. De Vogelaar

in Dieren zal gaan bouwen op de bestaande

Het Masterplan Onderwijs Plus is opgesteld door de gemeente Rheden

in overleg met de schoolbesturen van de scholen voor het basisonderwijs,

speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de

gemeenten Rheden en Rozendaal. Dit meerjarenplan is enerzijds

gebaseerd op de wettelijke verplichtingen wat betreft onderhoud

en voorzieningen en anderzijds op de ambitie van de gemeente

om te zorgen voor de best mogelijke huisvesting voor het onderwijs.

locatie en bij de Rheder Enk in Rheden gaat

de gemeente uit van nieuwbouw. Laag Soeren

kan zich verheugen op z’n Kulturhus, waarin

ook de nevenlocatie van ’t Schaddeveld een

plek krijgt. Overigens wordt ook in De Steeg

en Rheden gekeken naar mogelijkheden voor

een multifunctionele accommodatie.

Grote verhuizing in Dieren

Voor de Koningin Emmaschool en ’t Sterrenbos

in Dieren-Zuid is een ingenieus ‘doorschuifplan’

bedacht, waarbij ook praktijkschool

De Tender en de muziekschool zijn betrokken.

Beide basisscholen hebben dringend behoefte

aan meer ruimte. Dit jaar verhuist ’t Sterrenbos

naar de nu leegstaande Julianaschool.

Praktijkschool de Tender schuift dan door

naar ’t Sterrenbos, in afwachting van hun

nieuwbouw. Als deze klaar is, verhuist de

Koningin Emmaschool naar ’t Sterrenbos en

wordt hun pand aan de Prinsenstraat verbouwd

en gerenoveerd. Zodra dat klaar is,

keert de Koningin Emmaschool daar weer

terug. “Dat levert ons heel wat op”, zegt

Henriëtte Buenk, directeur van de Koningin

Emma school. “Een school voor het onderwijs

van deze tijd, met een aula en ruimte voor

Remedial Teaching en zelfstandig werken. Een

school, die beter toegankelijk is: nu moeten

240 leerlingen door één deur en is het een

heuse verkeerschaos op de gangen. Ook

belangrijk: we krijgen straks meer toiletten

voor het personeel in plaats van één.

Nu staan we tijdens de pauze in de rij!”

Ook Marja Wegman, directeur van ’t Sterrenbos

verheugt zich op hun nieuwe onderkomen:

“We hebben nu de gemeenschapsruimte

opgeofferd aan twee extra lokalen,

maar dat is op de lange duur niet werkbaar.

We gaan er straks echt op vooruit: voldoende

lokalen, een gymzaaltje, een mooier onderhouden

plein met een voetbalveldje, een

rustige buurt, meer parkeerplaatsen en een

veiligere verkeersituatie. Als alle plannen

doorgaan, zijn we dik tevreden.”


Vernieuwde website

Wij hebben onze website vernieuwd.

U vindt er per school schoolgidsen,

nieuwsbrieven, foto’s en tal van andere

schoolzaken.

We publiceren er ook ons strategisch beleid,

actuele thema’s, procedures enzovoorts.

Wilt u reageren op deze Zoom? Heeft u tips

voor het volgende nummer? Laat het ons

weten via de website.

Kijk eens op: www.scholengroepveluwezoom.nl

Digiborden in klaslokalen

Het digitale schoolbord doet zijn intree

in de klas. Meerdere scholen hebben er al

een aangeschaft: Daalhuizen, Rheder Enk,

De Vogelaar en binnenkort ‘t Schaddeveld.

Ook ’t Sterrenbos heeft het nieuwste snufje

in huis. Het digibord meet 2 bij 2 meter, werkt

met laptop en beamer, een digitale pen vervangt

het krijtje. Docent en ict-er Fred

Uittenboogaard is enthousiast. “We gebruiken

het overal voor, bijvoorbeeld ter ondersteu ning

van opdrachten, bij instructieopdrach ten, voor

het weekrooster. Dankzij internet heb je direct

een schat aan informatie beschikbaar.

Topografi sch lesprogramma, verkeersexamens

of schrijfl ijnen: kind of leerkracht tovert alles

zo tevoorschijn. Ik zie dat het digibord de

kinderen uitdaagt. Ze zijn actief met leren

bezig.” In het stra tegisch plan staat: in 2011

gebruikt elke school minimaal één digibord.

Vraag & Antwoord Onze scholen

Welke plannen heeft de scholengroep, voor de komende jaren?

Veel ouders willen weten hoe de toekomst van school eruit ziet.

Wij hebben dat vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2007-2011.

Wat kan ik lezen in het strategisch plan?

Alle scholen zijn het eens: het kind staat natuurlijk voorop, en dus

ook de kwaliteit van het onderwijs. Goed onderwijs is ondenkbaar

zonder goede leerkrachten. Daarom zijn er allerlei afspraken en

plannen gemaakt op het gebied van onderwijs, personeel,

organisatie en fi nanciën. Via een mooi systeem van planning en

controle, is voor iedereen duidelijk wie wanneer in actie moet

komen om de afspraken te realiseren. U kunt het plan downloaden

vanaf onze website of aanvragen bij het bureau van de

Scholengroep, tel. (026) 497 93 33.

Wat heeft het onderwijs mijn kind te bieden?

Ten eerste een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. De

basis hiervoor is dat zij op een moderne manier kennis opbouwen en

studievaardigheden ontwikkelen. Ons onderwijs geeft hen de kans

hun eigen identiteit te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

We leren elk kind, hoe jong het ook is, dat het verantwoordelijkheid

neemt voor de eigen bijdrage aan de samenleving.

Wat is jullie visie op onderwijs?

We hanteren actuele vormen van leren die zich bewezen hebben.

We bieden onderwijs in een positieve sfeer, die kinderen tot groei

stimuleert. Elke school geeft hier op eigen wijze invulling aan.

Wat doen jullie aan taal en rekenen?

Wij besteden veel aandacht aan taalontwikkeling. Natuurlijk zit

goed rekenonderwijs ook in onze programma’s. We investeren in ict,

in samenleven en actief burgerschap en in onderwijs op maat.

Werkzame nieuwe meubels

Kinderen van de Vogelaar gaven hun

mening bij de aanschaf van tafels en

stoelen. Wat bleek: ze vinden werkzaam

belangrijker dan mooi.

Op allerlei punten mochten de leerlingen

mee denken over de nieuwe meubels. Werkt

deze tafel fi jn, of niet? Wil je ronde of rechte

hoeken? Eén of twee laatjes? Welke vind je

mooi? Zit de stoel lekker? Heb je liever twee

of vier poten? Vind je het handig om je tas

eraan op te hangen? De me ning van de kinderen

telde mee bij de keus. Enkele scholen

schaffen dit jaar nieuw meu bilair aan: honderden

stoelen en tientallen kasten, kleine,

grote en instructietafels. Dat is straks lek ker

werken, ook op de Rheder Enk, Daalhuizen en

‘t Schaddeveld. En voor het bestel len, even de

ervaringen checken bij de collega’s! Dat gaat

gemakkelijk binnen de Scholengroep.

Kijk voor contactgegevens op www.scholengroepveluwezoom.nl

Dieren: ’t Sterrenbos (school voor speciaal onderwijs, sbo)

De Vogelaar

Koningin Emma

A.M.G. Schmidt

’t Schaddeveld

Laag Soeren: ’t Schaddeveld (nevenlocatie)

Spankeren: Daltonschool Prinses Margriet

Velp: Daalhuizen

Het Kleurenrijk

De Elsweiden

Rheden: Rheder Enk

De Steeg: De Lappendeken

Bureau Scholengroep

Rozendaal: Dorpsschool Rozendaal

Hetty Meijer,

locatieleider A.M.G. Schmidt

“In de Scholengroep Veluwezoom

werken we samen aan een

kansrijke toekomst voor elk kind!”

Eddy Beekman, voorzitter MR

Kleurenrijk en lid GMR

“Het is belangrijk dat ouders weten

dat zij mee kunnen denken, praten

en beslissen.”

Uitgave: Bureau Scholengroep Veluwezoom. De Steeg, februari 2008. Oplage 2100 ex.

Samenstelling en productie: de C-sleutel, Nijmegen.

(tekstbijdrage Karin Engels, fotografi e JanJaap Zeydner).

Ontwerp: Deel 2 ontwerpers, Nijmegen.


Zoom in op... twaalf scholen

Een gezellig lokaal, aardige en kundige juffen en meesters, uitdagende

lesmethodes: uw kind heeft het graag goed op de basisschool. Tegelijkertijd

zorgen directeur en team voor de onderwijsinhoud, fi nanciën, personeel, en

de uitvoering van regels en wetten. Gelukkig staan ze in dit werk niet alleen.

Wist u dat de school waar uw kind naar

toe gaat, deel uitmaakt van Scholengroep

Veluwezoom? Die telt in totaal twaalf openbare

basisscholen, er werken bijna tweehonderd

personeelsleden. Samen hebben zij

veel kennis en ervaring in huis. Goede ideeën

en energie. Leerkrachten en directeuren

werken samen, helpen en inspireren elkaar.

Of het nu gaat om onderwijsinhoudelijke

ontwikkelingen, geld, gebouwen of vacatures:

over allerlei zaken is er regelmatig overleg

binnen de Scholengroep. Aan het hoofd staan

een algemeen directeur en een stichtingsbestuur.

Tijd om hier eens wat meer over te

vertellen, in deze eerste Zoom.

stichting voor

openbaar primair onderwijs

“Als bestuur en directie vinden wij contact

tussen school en ouders/verzorgers

belangrijk. We willen dat u ons kunt

vinden, als het nodig is. We willen u

informeren over nieuwe ontwikke lingen.

Daarom geven wij twee keer per jaar dit

blad uit. Op een prettige kennismaking!”

Hannelore Bruggeman, algemeen directeur.

krant voor ouders met kinderen op de scholengroep Veluwezoom

zoom 1

blad voor ouders

In de klas bij Dorpsschool Rozendaal.

Ze vieren dit jaar 250 jaar onderwijs in Rozendaal.

Het feestprogramma “Van Aap (Noot, Mies)

tot Apestaartje” vindt u op

www.dorpsschool250jaar.nl


portret

Hannelore Bruggeman

Zij is met hart en ziel verknocht aan het

onderwijs. Al twintig jaar, onder andere

bij de gemeenten Groningen en Rheden.

De laatste twee jaar staat Hannelore bij

ons aan het roer als algemeen directeur.

Vol enthousiasme zegt ze: “Ik vind het

onderwijs een geweldige plek.”

Gelukkige klas

Iets wat Hannelore bijzonder boeit is

‘het spel tussen leerkracht en kind’. Dit

wordt ook zo mooi beschreven door Theo

Thijssen in zijn boek De gelukkige klas.

Een dagboek uit 1926, dat Hannelore

prachtig vindt: “Het geeft een mooi

inkijkje in de klas. ‘Hoe dagen we

kinderen uit tot ontplooiing’ blijkt

een vraag van alle tijden.

Ook toen al balanceerde de leerkracht

tus sen goed onderwijs en de verantwoording

naar de inspectie. Vergelijk

je de anekdotes van die positieve,

zoekende leerkracht met nu, dan zie

je wel dat het onderwijs veel is

veranderd. We geven nog nauwelijks

klassikaal les, hebben veel meer kennis

over leren. Want: kinderen zíjn

verschillend en leren verschillend.”

Contact met ouders

Hoog in haar vaandel staat contact met

ouders. Hannelore: “Ik wil graag goed

overleg met ouders. Op een open en eerlijke

manier. Ouders vertrouwen ons hun

kinderen toe. Dat geeft een belang rijke

verplichting! Daarom vind ik de gemeenschappelijke

medezeggenschaps raad ook

zo belangrijk. Ik geloof echt in afstemming

tussen ouders en school, dat is

nodig. We moeten het samen doen!”

Elf openbare basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs

vormen samen Scholengroep Veluwezoom. Een lijst met de schoolnamen

vindt u op de achterkant.

Stichtingsbestuur Scholengroep Veluwezoom

• 5 personen

Algemeen Directeur

en staf scholengroep

Directieteam:

• schooldirecteuren en algemeen directeur

12 Schoolteams:

Hoe ziet Scholengroe

Elke school heeft een eigen directie. Die

directeuren samen vormen het directie team

van de Scholengroep, dat onder leiding staat

van de algemeen directeur. Elke school heeft

een medezeggenschapsraad (mr), die vervolgens

weer een vertegenwoordiging heeft

in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

(gmr). Er zijn op elke school

• leerkrachten, intern begeleider, (soms) een locatieleider, een schooldirecteur en andere collega’s

• elke school heeft een ouderraad en een medezeggenschapsraad (mr)

Samen staan we sterk

Waarom is samenwerking in de

Scholengroep belangrijk?

Samen hebben we veel kennis en ervaring in

huis die we goed willen benutten om elkaar te

versterken en te inspireren. Leerkrachten en

directeuren overleggen over wat het beste

onderwijs is voor uw kind. We hebben een

groot netwerk met relaties, in de regio en in

het land. We besparen geld door samen investeringen

te doen. We zijn fi nancieel minder

kwetsbaar. De Scholengroep is een werkgever

van betekenis; leerkrachten hebben allerlei

mogelijkheden om hun werk zo in te richten,

dat het aansluit op hun interesses en

ambities.

een ouderraad en diverse commissies.

Op de achter grond speelt ook het stichtingsbestuur

een belangrijke rol.

Tenslotte vermelden we dat alle scholen zijn

aangesloten bij het samenwerkings verband

‘Weer Samen Naar School’.

Kijkt u voor meer informatie in de schoolgids.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

• 12 ouders en 12 personeelsleden

uit de medezeggenschapsraden (mr)

Weer Samen Naar School (WSNS)

hierin participeren alle 12 scholen

We nemen ouders serieus

Als u als ouder vragen, twijfels of

zorgen heeft, neem dan contact op met

de schooldirectie.

“Want zij zijn uw eerste aanspreekpunt”, zegt

algemeen directeur Hannelore Bruggeman.

“Ik sta op afstand van onze twaalf scholen,

maar heb regelmatig overleg met de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad. Daarin

zitten ouders en personeelsleden. Zodoende

betrekken wij ouders in een vroeg stadium

bij de ontwikkeling van ons beleid. We praten

er over allerlei belangrijke zaken zoals

kinder opvang, strategische beleidskeuzes,

personeelsbeleid, vakantierooster en de

fi nanciën.”


p Veluwezoom eruit?

Stichtingsbestuur

Dit bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers. Twee mannen en drie vrouwen. Ze voelen

zich allemaal betrokken bij onze Scholengroep, zijn des kundig op een bepaald terrein

en hebben goede netwerken. Zij besturen op hoofdlijnen en hebben een toeziend oog

op de scholengroep.

Taken: Stelt o.a. begrotingen, jaarverslagen en strategisch beleid vast en benoemt

de algemeen directeur. Voor complete takenlijst zie www.scholengroepveluwezoom.nl

Algemeen directeur

Scholengroep Veluwezoom heeft een algemeen directeur, die onder steund wordt door

een kleine staf. Zij werken op het bureau van de Scholengroep in De Steeg.

Taken: Geeft leiding aan de groep en is budgethouder. Rapporteert aan het bestuur.

Formuleert beleidsplannen en stelt ze vast. Overlegt met schooldirecteuren.

Onderhoudt externe contacten. Zie verder onze website.

Schooldirecteur

Aan het hoofd van elke school staat een schooldirecteur. Soms is die zelfs voor

twee of meer scholen verantwoordelijk.

Taken: Is verantwoordelijk voor onderwijskundig leiderschap, personeelsmanagement

en enkele beheerstaken. Geeft leiding aan personeel. Stelt het schoolplan op.

Legt verantwoording af aan de algemeen directeur. Overlegt met medezeggenschapsraad.

Zie verder onze website.

Waar kunt u terecht met uw vragen?


RHEDER ENK Rheden

Opvang buiten schooltijd goed

geregeld

“In december is De Boomhut geopend,

een ruimte in school die speciaal bestemd

is voor de buitenschoolse op vang

(bso)”, vertelt directielid Conny

Blaauw. “Uit onderzoek blijkt dat

ouders de opvang het liefst in de eigen

school hebben. Dat scheelt veel gereis

met taxi’s of busjes.

Wij besteden het uit aan ‘Kinderij’, een

professionele kinderopvang, en nemen

daar het complete pakket af. Zo is het

voor iedereen gemakkelijk en effi ciënt

geregeld. In 2008 start onze voorschoolse

opvang en gaan we op woensdagmiddag

samenwerken met het

jongerencentrum in Rheden.”

‘t SCHADDEVELD Laag Soeren

Basisschool gaat samenwonen in Kulturhus

Locatieleider Ron Jansen: “Veel ouders kennen de brede school.

Het Kulturhus lijkt erop, alleen is niet de school de spil, maar

het dorp. Onze partners zijn de Schreuder huizen, een instituut

voor mensen met een verstande lijke beperking, en Ons Dorpshuis.

In het pand komen verder Kinderopvang Eerbeek (inclusief

bso), enkele verenigingen, misschien een bibliotheekvoorziening

en een winkeltje. We delen de kosten en iedereen profi teert van

het samen werken. De nieuwbouw start mogelijk dit voorjaar.”

DE LAPPENDEKEN De Steeg

Het schoolplein is opgeknapt

Net als bij enkele andere scholen in de gemeente

Rheden is het plein opnieuw bestraat. Het hemelwater

is ‘ontkoppeld’ en dat is voor de kinderen mooi

zichtbaar gemaakt: de weg die het hemel water afl egt

is met blauwe steen gemarkeerd. Afgelopen herfst

plantten kinderen samen met ouders en leerkrachten

een beukenhaag. Vooraf kregen de kinderen informatie

over het planten en het belang van heggen en

hagen voor de natuur. Het is ook een goede fi jnstofvanger!

Nu is het wachten op het voorjaar wanneer de

school een groene look zal hebben!

VOGELAAR Dieren

Scholieren besteden aandacht aan

respect

Op 15 november, de landelijke

Dag van het Respect, deelde de

Rhedense wethouder tattoos uit,

plaatste een stoeptegel en hees een

vlag. Alledrie met een lieve heers-

beestje. Chantal Kelderman uit

groep 8: “Kinderen denken vaak niet

na hoe iets bij een ander overkomt.

Respect is denk ik dat je het knap

vindt als iemand iets goeds doet of

iets durft te vertellen. Een stoere

klasgenoot zei dat pesten ook niet

altijd leuk is voor de pester. Ik vind

het goed dat we op school uit-

gebreid over respect hebben

gepraat.”

DAALHUIZEN Velp

Jaarlijks is er een voorlichtingsmarkt

Locatieleider Marjo Brouwer: “Daar maken ouders

in een vertrouwde omgeving kennis met de vele

mogelijk heden van voortgezet onderwijs, zoals

‘sportklassen’, ‘kunst- en cultuurklassen’ en

tweetalig onderwijs. Ook krijgen ze informatie

over wat er emotioneel met hun kind gebeurt als

het naar het vo gaat. Ouders horen over de

kenmerken van vmbo/havo/vwo en ze bezoeken

presentaties van afzonderlijke scholen.” Ook in

Dieren wordt in de toekomst een scholenmarkt

georganiseerd.

uit de school geklapt

Similar magazines