tentoonstelling - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

tentoonstelling - Stad Oudenaarde

EDITORIAAL

INFO-MAGAZINE NR. 53

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :

Stadsbestuur Oudenaarde

Administratief Centrum

Maagdendale

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

Tel. 055 31 46 01

Fax 055 30 13 45

E-mail stad@oudenaarde.be

http://www.oudenaarde.be

REDACTIE EDACTIE :

Erna Van der Straeten

Chris Bral

Stefaan De Smet

Piet Blondeel

An Hulsmans

Els De Vos

Pieter-Jan Lachaert

Melanie Vandekerckhove

Geert De Zaeytydt

Jessy Wandels

Sofie Nobels

Jan Heirweg

FOTO’S OTO :

Pieter-Jan Lachaert

Kinderopvang

Jeugddienst

Tom Nevejan

Jeugddienst

Brandweer

Philippe Minnaert

Guy Minnaert

Chiro Bevere

André De Smet

Tom Lagast

UITVOERING- ITVOERING LAY- LAY OUT :

Rosita Allinckx

PUBLICITEIT UBLICITEIT EN DRUK :

Drukkerij Schaubroeck

Steenweg Deinze 154

9810 Nazareth

Tel. 09/389 02 11

De eerste werken aan het stedelijk ontwikkelingsgebied De Ham vlotten goed.

De Smallendam wordt momenteel omgevormd tot stadsboulevard. In een latere

fase komt er bebouwing op de Ham. Ondertussen wordt ook volop werk

gemaakt van een ontwerp voor het stadsvernieuwingsproject de Scheldekop,

waarvoor de stad projectsubsidies krijgt van de Vlaamse Regering.

De cultuurdienst blikt vooruit op het cultuurbeleidsplan. De Gecoro is op zoek

naar – liefst vrouwelijke – deskundigen.

Hoewel de zomer niet bepaald ‘zomers’ was, krijg je overal in de stad een bloemenpracht

te zien. Welke inspanningen de groendienst daarvoor levert lees je

in dit nummer.

Onze middenkatern is voorbehouden voor de bibliotheek. Kom naar de bib op

zaterdag 13 oktober voor de verwendag, die onder andere in het teken staat van

de herdenking van Gentiel Antheunis, die 100 jaar geleden stierf.

Een andere illustere vroegere inwoner van onze stad – Jan Jozef Raepsaet –

krijgt een huldebetoon in het stadhuis in oktober. Wie die man was en wat hij

betekende doen we nu al beknopt uit de doeken.

We maken een stand van zaken van lopende en startende openbare werken op

en leggen uit welke regels er gelden bij inname openbaar domein.

De brandweer zoekt 10 nieuwe vrijwilligers, de sociale dienst zoekt vrijwilligers

voor de voor- en naschoolse opvang en de jeugddienst blikt al vooruit naar de

ZAP-activiteiten tijdens de herfstvakantie.

De Provincie Oost-Vlaanderen probeert op verschillende manieren het vrijwilligerswerk

in de provincie te ondersteunen, o.a. door het Provinciaal Steunpunt

Vrijwilligerswerk, waar men terecht kan voor informatie, advies en vorming en

recent nu ook voor de verzekering voor vrijwilligerswerk.

We hebben het tenslotte ook nog over de investeringen in sportaccommodatie

die op stapel staan.

Wie kort op de bal nieuws wil over belangrijke beslissingen van het stadsbestuur

of over wat er reilt en zeilt op cultureel vlak in onze stad, kan onze

e-brieven in de mailbox krijgen. Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje naar stad@oudenaarde.be

Veel leesgenot!

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 1

De Secretaris, De Burgemeester,

Luc Vanquickenborne Marnic De Meulemeester


2 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2007

HULDEBETOON AAN JAN

“VERDEDIGER VAN STAD

1. Buste van Jan

Jozef Raepsaet

(eigendom van de

familie Raepsaet,

Oudenaarde)

2. De verzamelde

historische en politieke

geschriften

van Jan Jozef

Raepsaet (collectie

stadsarchief

Oudenaarde)

3. Lofdicht van de

Sint-Jorisgilde van

Oudenaarde voor

Jan Jozef Raepsaet

op 10 oktober 1787

(Stadsarchief

Oudenaarde, oud

archief, nr. 998

Raepsaet, nr. 30)

4. Na zijn overlijden

werd Jan Jozef

Raepsaet in de

Sint-Walburgakerk

te Oudenaarde

begraven. Zijn hart

werd echter naar

Heestert overgebracht,

waar de

familie Raepsaet al

eeuwenlang

woonde.

Het hart ligt nu nog

steeds begraven in

de kerk van

Heestert (met dank

voor de mededeling

van Adriën De Vos,

Oudenaarde).

2

EEN BEWOGEN POLITIEKE LEVENSGESCHIEDENIS

Jan Josef Raepsaet (°Oudenaarde 1750-

+Oudenaarde 1832) studeerde rechten in Leuven en

behaalde daar zijn diploma in 1772. Hij vestigde zich

als advokaat in zijn geboortestad. In 1773 kon hij zijn

vader opvolgen als griffier van de kasselrij

Oudenaarde.

Onder keizer Joseph II ontpopte Jan Jozef Raepsaet

zich als tegenstander van de hervormingen en voorvechter

van de oude lokale voorrechten (vooral dan in

het voordeel van de plattelandsadel en de stedelijke

burgerij, het bestaande onderwijssysteem, …). Als de

keizer in 1787 over wou gaan tot een reeks administratieve

en juridische hervormingen, steunde

Raepsaet de protestbeweging. Dit protest slaagde,

alles bleef bij het oude, en Raepsaet beleefde een

eerste triomf.

1

In zijn verzet tegen de hervormingen zocht Jan Jozef

Raepsaet niet alleen steun in zijn geboortestad, maar

ook (ver) daarbuiten. Hij raakte goed bevriend met

Van der Noot, de voorman van de Brabantse conservatieven

en met een aantal Brabantse abten en

edelen.

In 1789 mondde dit uit in de voorbereiding van een

conservatieve opstand tegen de Oostenrijkse keizer.

De plannen hiertoe werden openbaar en Raepsaet

belandde in de gevangenis. Zijn populariteit bereikte

een hoogtepunt bij zijn vrijlating door zijn nieuw verworven

aureool van martelaar en door zijn weigering

om financiële schadevergoedingen te aanvaarden.

Bij de eerste inval van de Franse troepen in 1792

werd Raepsaet actief in het Franse bestuurlijke kader

zonder echter de principes van de Franse revolutie

genegen te zijn. Als eind 1792 de Zuidelijke

Nederlanden officieel bij Frankrijk werden geannexeerd

was dit voor Jan Jozef Raepsaet een brug te

ver: hij weigerde verdere medewerking aan het door

de Fransen georganiseerd bestuur en ging in vrijwillige

ballingschap naar Aardenburg in Zeeland.

In 1793, na de Franse terugtrekking, keerde hij naar

Oudenaarde terug. Onder het herstelde bewind van

de Oostenrijkers raakte Raepsaet opnieuw betrokken

bij de organisatie van het bestuur, een gelegenheid

die hij aangreep om de laatste resten van de vernieuwing

van Jozef II op te ruimen.

In 1794 volgde een nieuwe Franse inval. Raepsaet

vluchtte uit Oudenaarde en vestigde zich in Goes. Hij

nam in zijn vlucht ook het archief en de kas van het

kasselrijbestuur mee. In 1795 merkte Raepsaet dat

de Franse bezetting zou blijven duren en keerde hij

naar Oudenaarde terug. Hij probeerde vanuit

Oudenaarde het verzet tegen de Fransen op gang te

brengen, maar werd door de Fransen als potentiële


JOZEF RAEPSAET,

EN KASSELRIJ”.

vijand van de republiek in de gaten gehouden.

Vrij snel kwam hij dan ook opnieuw

een tijdje in de gevangenis terecht.

Met de machtsovername door Bonaparte

veranderde de houding van Jan Jozef

Raepsaet tegenover het Franse regime. In

1802 werd hij benoemd tot lid van de algemene

raad van het Scheldedepartement

(de voorloper van de huidige provincie

Oost-Vlaanderen). Hij werd er door zijn

collega’s tot voorzitter verkozen. In 1803

werd hij lid van het “Corps Législatif”.

In 1809 werd Jan Jozef Raepsaet

gemeenteraadslid in Oudenaarde. Vanaf

dan lijkt hij een “Realpolitiker” geworden

en niet langer iemand die op de barricaden

strijdt voor zijn ideale

staatsvorm. Hij ging zich vanaf 3

dan ook meer en meer toeleggen

op de geschiedschrijving.

Zijn historisch werk lag in de lijn

van zijn vroegere politieke pamfletten:

als verdediger van oude

voorrechten haalde hij zijn argumenten

uit het verleden.

Na 1815 kwam Jan Jozef

Raepsaet opnieuw in actie voor

het herstel van het Ancien

Régime van vóór 1794. Zijn positie

was daarmee zelfs binnen het

conservatieve kamp zeer

extreem. Zijn ideeën waren achterhaald

door de tijdsomstandigheden.

Bij de aanvang van de

Nederlandse regering van

Willem I maakte hij wel nog deel

uit van de denktank die een nieuwe

grondwet tot stand bracht.

Had zijn invloed nationaal nog weinig

slagkracht, dan bleef Raepsaet op lokaal

vlak wel over aanzienlijke invloed beschikken.

In 1824 was hij voorzitter van de

Oudenaardse Commissie “ter bewaring

van gedenkstukken van kunst en geschiedenis”.

In die hoedanigheid werkte hij ook

een archiefschema voor het Oudenaardse

stadsarchief uit, dat later ook daadwerkelijk

in praktijk werd gebracht.

Bij de revolutie van 1830 was de rol van

Jan Jozef Raepsaet grotendeels uitgespeeld.

Andere belangrijke Oudenaardse

families herverdeelden toen de macht.

Raepsaet was toen reeds 80 jaar. In 1832

overleed hij.

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 3

HULDEBETOON

Ook 175 jaar na zijn

overlijden blijft Jan Jozef

Raepsaet mensen fascineren

en inspireren. Niet alleen

vanuit wetenschappelijke

historische kringen blijft er

interesse voor deze

opmerkelijke politicus,

ook het familiecomité

Raepsaet-Thienpont, o.l.v.

de heer Philippe De Craene

en de heer Patrick Viaene,

blijft haar roemrijke

voorvader eren.

Op 21 oktober vormt de

volkszaal van het stadhuis

om 10 uur het decor van een

academische zitting waar de

betekenis van Jan Jozef

Raepsaet vanuit diverse

invalshoeken belicht wordt.

4


4 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2007

PROJECTSUBSIDIE VOO

De Vlaamse Regering heeft voorlopige projectsubsidies goedgekeurd voor 15 nieuwe stadsvernieuwingsprojecten,

waaronder het project De Scheldekop in Oudenaarde.

Stadsvernieuwingsprojecten zijn projecten die tot doel hebben de kwaliteit van de leefomgeving te

verhogen door ‘stadskankers’ weg te werken. Enkel projecten die een opmerkelijke verandering in een

buurt of wijk kunnen bewerkstelligen komen in aanmerking. Het moeten totaalprojecten zijn, die

verschillende functies omvatten zoals wonen, winkelen, ontspannen en werken. Zij dienen ook de

herinrichting van het publieke domein en de creatie van groene ruimten op te nemen. Het moet gaan

om structurele ingrepen, die zichtbare veranderingen teweegbrengen in het stadsbeeld, hefboomprojecten

die voor een nieuwe dynamiek in een buurt of een wijk kunnen zorgen.

Bijkomende vereiste is dat nauw samengewerkt wordt met privé-ontwikkelaars. Alle projecten komen

tot stand in een publiek-private samenwerking.

De oproep voor projectvoorstellen werd gelanceerd in november 2006. Er werden 33 projecten

ingediend. Ze werden beoordeeld door een onafhankelijke jury met 12 leden, onder leiding van prof.

André Loeckx. Professor Loeckx is hoogleraar architectuur en voorzitter van het Departement

Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven. De jury selecteerde 14 projecten

die projectsubsidie krijgen en nog 10 andere die conceptsubsidie krijgen. De projectsubsidies laten de

steden toe om een effectieve en concrete realisatie van een stadsvernieuwingsproject aan te vatten.

De steden die voorlopige projectsubsidies toegekend kregen moeten binnen een termijn van twee jaar

een gedetailleerd dossier klaarstomen. Daarna wordt het project voor een tweede keer aan de jury

voorgelegd, die een eindadvies verstrekt aan de regering.


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 5

R DE SCHELDEKOP

DE SCHELDEKOP

De Scheldekop is gelegen op de noordelijke

helft van het schiereiland Pamele, op

een steenworp van het oude stadscentrum.

Vandaag is Pamele de locatie van

de gevangenis, van het justitiegebouw en

van de federale politie. Maar het is vooral

een restgebied, versnipperd door grote en

kleine ruimtelijke fragmenten, met verspreide

woonfuncties, verwaarloosde achterkanten

en binnengebieden, onbenutte

publieke ruimten en doorgangswegen.

Door de rechttrekking van de Schelde in

1971 kreeg de stad een nieuwe tweedeling.

Samen met de nieuwe verbinding

Oudenaarde-Gent, zorgde dit voor economische

aantrekkingskracht in de omgeving

van de stad, maar had dit negatieve

invloed op de stedelijke structuur en cultuur.

Vooral Pamele werd hier het slachtoffer

van. Het stadsdeel raakte geïsoleerd

en onderging een leegloop. Veel handelszaken

staakten hun activiteiten.

De aanpak van de Scheldekop, gekaderd

binnen een strategische visie voor heel

Pamele, staat voor het nieuwe stadsvernieuwingsbeleid

van het stadsbestuur. Na

de aanpak en start van de uitvoering van

het strategische project De Ham, gelegen

aan de overzijde van Pamele, is de

Scheldekop aan de beurt. Het is de ambitie

van het stadsbestuur om Pamele terug

op de kaart van Oudenaarde te zetten en

de ‘rechterhelft’ van het hart van

Oudenaarde opnieuw leven in te blazen.

Dit door de herstructurering en opwaardering

van de strategisch gelegen Scheldekop,

middels de realisatie van een

stadsontwerp, maar ook door de aanpak

van de publieke ruimte en strategische

interventies op schaal van de globale

ruimtelijke structuur van heel Pamele.

Centraal in het concept staat het herstellen

en opwaarderen van de verbindingen

met het stadscentrum en de omliggende

stadsdelen.


6 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE - 2007

TENTOONSTELLING

LUCAS

De tentoonstelling

Lucas was een

onderdeel van het

prgramma Open

Monumentendag

De tentoonstelling

is dagelijks,

behalve op

maandag, gratis

toegankelijk van

14 uur tot 17 uur.

Ingang via de

Nederstraat.

Tot 30 september kan je in de projectiezaal van het

stadhuis terecht voor de tentoonstelling Lucas.

Lucas, het pseudoniem van Luc Van Parys, schildert

en tekent al ruim 30 jaar in onze stad. Hij staat onder

meer bekend als kenner van het werk van Rigobert

Haeck en zit de Oudenaardse kunstkring Die

Cierlycke voor.

Frits Van De Berghe en Gust De Smet, naast vele

anderen, vormden belangrijke inspiratiebronnen.

Hoewel hij naar een eigen stijl evolueerde, ontwaar

je toch nog restanten van die grote voorbeelden.

Lucas kreeg reeds opdrachten uit Duitsland, heeft

contact met een grafisch atelier in het Franse

Auxerre en stelde tekeningen ter beschikking voor

het literaire tijdschrift van de KU Leuven. Voor de viering

van 75 jaar Ward Ruyslinck, selecteerde de

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en

Letterkunde een schilderij van hem.

Auteur Jacques Hoste zegt over Lucas: “Lucas is niet

de maker van gemakkelijk toegankelijk werk en hij

koestert ook niet die ambitie. Hij is eerder een

ideeënschilder te noemen, de verkenner van een

innerlijk landschap. Een geestelijk landschap weliswaar

dat vraagt om beschouwing

en dat diepgang nastreeft. Maar

Lucas is evenzogoed verankerd in

de Vlaamse Ardennen.

En wel omdat zijn ontvankelijke kinderziel indrukken,

invloeden, impressies uit dat landschap opgezogen

heeft. Uit zijn flamboyante koloriet spreekt blijde verwondering,

die stamt uit die onbevangen kindertijd

waar hij, spelend met een zelfgemaakte vlieger op

een stoppelveld, de natuur gulzig in zich opzoog.

Zo’n sensibiliteit worstelt zich mettertijd naar de

oppervlakte en zoekt een geëigend expressiemiddel.

Zijn werk heeft weliswaar sterk literaire aspecten,

maar Lucas’ uitdrukkingsmiddelen zijn geworden:

potlood, penseel, verf.

Hij heeft vele schilders bestudeerd, geïntegreerd.

Ook al huiverde hij voor de steile hordes van bijvoorbeeld

een Joan Miro of een Wassily Kandinsky. Hij

heeft er lessen uit getrokken en is niet verdronken in

louter steriele of paralyserende bewondering. Wat hij

geleerd heeft, zit verborgen in zijn eigen artistieke

universum. Lucas schildert in de Vlaamse Ardennen,

maar met een op de wereld gericht oog. Hij ambieert

een synthese te bereiken tussen zijn innerlijkheid en

de realiteit van een Umwelt. Een niet zo evidente,

maar vruchtbare queeste. Hij doet dat vakkundig en

met een ontvankelijke ziel, het substraat waarop een

kunstenaar dient te werken.”

Lucas noemt zich een kunstenaar met een oeuvre

met een spiritueel facet. Toch kunnen jong – heel

jong zelfs! – en oud zijn toegankelijke en vooral aantrekkelijke

tekeningen en schilderijen smaken.


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 7

BLOEMEN SIEREN DE

STAD

Sinds jaren slaagt de groendienst erin met diverse bloemobjecten in de prijzen te vallen.

Oudenaarde werd al drie keer bekroond met een bloemensymbool en de apotheose kwam

met de Entente florale in ’99, toen we opnieuw in de prijzen vielen. Meer dan een stimulans

voor alle medewerkers om het steeds beter te doen. Ondanks het feit dat we een natte, kille

zomer achter de rug hebben sierden opnieuw ontelbare bloemen de stad.

Bebloeming in Oudenaarde gebeurt letterlijk op

grote schaal. Verschillende soorten en types bloembakken

zijn in gebruik. In totaal sieren 960 hangbloembakken,

38 bloemschalen, 18 bloemtorens, 52

hanging baskets en 4 bloemzuilen het straatbeeld

langs pleinen, gebouwen, wegen en de kernen van

deelgemeenten.

BLOEMPERKEN

Onze stad telt diverse bloemperken, vooral in de

kern van de stad. De meeste bloemperken bevinden

zich in grote gazons. 19.360 diverse perkbloemen

worden in vernieuwende plantencombinaties in het

voorjaar geplant. In het najaar worden in diezelfde

perken een zelfde hoeveelheid tulpen aangeplant,

die in de vroege lente bloeien.

Tijdens het najaar zullen ruim 40.000 narcissen aangeplant

worden langs de vernieuwde Minderbroedersstraat.

BEBLOEMING OP GROTE SCHAAL

Sinds 2004 worden de hangbloembakken geleidelijk

aan vernieuwd, vooral om de begieting op een efficiënter

manier te laten gebeuren. Doelstelling is om

tegen 2010 over 1.000 bloembakken met waterreservoir

te beschikken. Op die manier volstaat één

gietbeurt per week, maar dat blijft een heus karwei.

DUURZAME BEBLOEMING

De voorbije 10 jaar werd ook aandacht besteed aan

duurzame bebloeming, vooral bij de voorjaarsbebloeming.

9.000 bolgewassen, voornamelijk

Narcissus, Crocus en Scillia werden in diverse graszones

aangebracht. In de komende jaren zullen

meer en meer bloembollen hun weg vinden naar

parken en plantsoenen. Het zijn planten die gemakkelijk

vermeerderen en die weinig gegeerd worden

door mollen en woelmuizen. Mits een aangepast

maaibeheer en goed overleg na de bloei, kunnen

deze soorten tot tientallen jaren bloei geven.


8 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2007

HET OPENBAAR DOME

OOK UW ZORG!

SITUATIESCHETS

Wanneer u de woning verlaat, uit de auto komt of van de bus stapt, is de grond het eerste

waarmee u fysiek in aanraking komt. Meestal is dat het voetpad of alleszins de straat. De

stoepen en grote delen van het openbaar domein zijn eigendom van het gemeentebestuur en

als wegbeheerder dient zij zorg te dragen voor deze publieke ruimte. We willen immers allen

dat onze voetwegen, grachten, fietspaden, trottoirs, groenplantsoenen, rijwegen, en andere

openbare plaatsen er degelijk en proper bijliggen!

Dat het stadsbestuur aandacht heeft voor de dagelijkse leefomgeving van de inwoners

bewijzen de cijfers van het voorbije jaar. In 2006 werd 1.357.153 besteed aan de verbetering

van openbaar domein, waarvan 445.505 voor voetpaden. Het onderhoud van het openbaar

domein is echter niet alleen onze zorg maar ook uw zorg!

In het algemeen politiereglement van de Stad Oudenaarde, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting

van 6 maart 2006, zijn duidelijke regels opgenomen die dienen gevolgd te

worden bij particulier gebruik van het openbaar domein


IN : ONZE ZORG,

INNAME OPENBAAR

DOMEIN

Onder inname van openbaar domein

wordt verstaan, het tijdelijk plaatsen op

het openbare domein van containers, stellingen,

schutsels rondom bouwwerken of

materialen, kranen, werktuigen, terrassen,

e.a.

De aanvragen dienen tenminste 8 werkdagen

voor de inname van het openbaar

domein te worden ingediend bij de dienst

Bestuur Infrastructuur Administratie,

Tussenmuren 17 (3de verdieping) te

9700 Oudenaarde.

Een aanvraagformulier kan u op aanvraag

toegezonden worden of opgehaald bij de

dienst : Bestuur Infrastructuur administratie

op het Administratief Centrum

Maagdendale.

Het aanvraagformulier is tevens terug te

vinden op de stedelijke website

(www.oudenaarde.be) onder het e-loket.

AANVRAAG

Een aanvraag bestaat uit:

1. het aanvraagformulier ingevuld en

ondertekend door de eigenaarbouwheer;

2. situatieschets bestaande uit:

situering van het materiaal, torenkraan,

werfkeet, … (met vermelding van de

afmetingen), duidelijke afmetingen

m.b.t. het ingenomen openbaar

domein, soort afsluiting, voorziening

voor voetgangers, e.a., dit ter

verduidelijking van de inname;

VOLGENDE WERKWIJZE WORDT GEHANTEERD:

3. plaatsbeschrijving. Een plaatsbeschrijving

wordt opgemaakt door een technisch

medewerker van het stadsbestuur

na ontvangst van het aanvraagformulier.

Indien vóór aanvang van de

werken geen plaatsbeschrijving werd

opgemaakt in samenspraak met de

stadsdiensten, wordt automatisch

verondersteld dat het openbaar domein

in goede staat verkeert. Dit is van

groot belang in geval van mogelijke

schadevaststelling.

4. bij hinder voor andere bewoners,

de schriftelijke toestemming van

de personen in kwestie.

WAT KOST DE

VERGUNNING

Bij inname van parkeerplaatsen in de

zone betalend parkeren dient een retributie

van 6,20 /dag/parkeerplaats betaald

te worden.

Bij inname van openbaar domein dient

een waarborg gestort te worden. De waarborg

bedraagt 50 /m2 bij inname openbaar

domein bestaande uit gewone materialen

en 100 /m2 bij waardevolle

materialen (bv. platines, blauwe hardsteen,

porfier, e.a.).

SIGNALISATIE

Een signalisatieplan bij uitvoering van

werken dient tevens aangevraagd te worden

bij: Het Bestuur Infrastructuur

Administratie, Tussenmuren 17 (3de

verdieping) te 9700 Oudenaarde.

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 9

Indien u niet zelf over de wettelijke signalisatie

beschikt, kunt u deze huren bij de

Technische Dienst, Paalstraat 9 te 9700

Oudenaarde.

CONTROLE

Controle wordt uitgevoerd door de

technische medewerkers van de stad

Oudenaarde, de stadswachter en de politie.

EINDE INNAME OPENBAAR

DOMEIN

Na beëindiging van alle werken dient men

het Bestuur Infrastructuur Administratie

schriftelijk op de hoogte te brengen.

Aan de hand van de plaatsbeschrijving

wordt een controle van het openbaar

domein uitgevoerd. Indien de toestand

ongewijzigd gebleven is, wordt de waarborg

vrijgegeven.


10 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE - 2007

VOOR HET TE LAAT IS

KAN JE BRANDWEERMAN-

VOORWAARDEN:

WIJ WERVEN AAN :

10 BRANDWEERMAN-VRIJWILLIGERS M/V

• Onderdaan zijn van een lidstaat van de

Europese Gemeenschap

• Woonachtig zijn, uiterlijk 6 maand na de definitieve

indienstneming, in Oudenaarde of binnen

een straal van 4 km van de kazerne

• Minstens 18 jaar zijn en tenminste 1,60 meter

groot zijn

• Van goed zedelijk gedrag zijn

• In orde zijn met de dienstplichtwetten (voor de

mannelijke kandidaten)

• Geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig

onderzoek

• Slagen in de sportproeven

• Slagen in een mondelinge selectieproef

Kandidaturen vòòr zondag 30 september 2007

(ten laatste gepost) naar :

De heer Burgemeester

Administratief Centrum Maagdendale

Tussenmuren 17, 9700 OUDENAARDE

VERGEZELD VAN :

• een attest van goed zedelijk gedrag

• uittreksel uit de geboorteakte

• militiegetuigschrift (voor de mannelijke kandidaten)

WIJ BIEDEN U :

• de mogelijkheid om u actief in te zetten bij de

hulpverlening in onze regio

• een uitgebreide opleiding die in uw beroepsloopbaan

kan van pas komen


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 11

...

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ DE BRANDWEERDIENST VAN OUDENAARDE

DE PROEVEN INZAKE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID ZIJN DE VOLGENDE :

A. VOORLIGSTEUN

D. BEKLIMMEN VAN DE LUCHT-

Het lichaam, dat op de handen en de voe- LADDER (20 M)

ten steunt, vormt een rechte lijn van de

schouders tot de hielen terwijl de armen

loodrecht op de grond staan.

Tijdens de oefeningen moet de borst de

grond lichtjes raken.

Armen buigen / strekken.

10 maal

B. BUIGEN VAN DE ARMEN.

In hang aan de boom of de brug, de

handen in pronatie, d.w.z. de palm naar

binnen.

Het toestel wordt op zo’n hoogte geplaatst

dat de voeten de grond niet raken.

Voor de goede uitvoering is vereist dat de

kin boven de brug uitkomt.

4 maal

C. EVENWICHT.

Twee pogingen worden aan de kandidaat

toegestaan. Op een boom van 7 tot 10 cm

breed, 3.50 m lang, geplaatst op een

hoogte van 1.20 m.

Vrije manier van op- en afstijgen;

de proef wordt gechronometreerd

bij het geven van het signaal wanneer

de kandidaat zich in evenwicht

op een boom gesteld heeft.

De chronometer wordt stilgelegd

bij het einde van het parcours,

vóór de kandidaat van het toestel

afstijgt, de voet voorwaarts

gestrekt op het uiteinde van de

boom.

in 8”

Twee pogingen, met een tussenpoos van

15’, worden aan de kandidaat toegestaan.

De start gebeurt vanaf de voet van de

ladder.

De kandidaat houdt de armen langs het

lichaam en raakt de ladder niet aan voor

de start.

De ladder staat nergens tegen en heeft

een helling van 70°.

in 40”

E. 4 M TOUWKLIMMEN.

Twee pogingen, met een tussenpoos van

30’, worden aan de kandidaat toegestaan.

Het startsein wordt aan de kandidaat

gegeven wanneer deze bij het touw staat,

de armen langs het lichaam.

in 15”

F. DRAGEN OVER 50 METER.

Twee pogingen, met een tussenpoos van

30’, worden aan de kandidaten

toegestaan.

De proef bestaat in het dragen van een

man van hetzelfde gewicht, op 5 kg na, als

de drager.

Hulpgreep bij een arm en een been.

Het startsein wordt aan de kandidaat

gegeven wanneer hij de last heeft

opgenomen.

in 30”

G. LENGTESPRONG, ZONDER

AANLOOP.

Twee pogingen, met een tussenpoos van

5’, worden aan de kandidaat toegestaan.

Start : voeten gesloten achter de lijn.

De afstand wordt bepaald door het dichtst

bij de startlijn achtergelaten spoor, ongeacht

met welk lichaamsdeel de grond

wordt aangeraakt.

2 m.

H. DIEPTESPRONG.

De kandidaat start vanuit de strekstand en

mag geen tussensteun hebben.

Het neerkomen gebeurt op een valmat .

2 m.

I. 600 M LOPEN.

in 2’ 45”

J. 50 METER ZWEMMEN.

in 1’ 20”

De proeven vermeld

onder C, D en J zijn

eliminerend.

De kandidaat moet slagen

voor 8 van die 10 proeven.


12 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE - 2007

SCHLAGERFESTIVAL

OUDENAARDE 2007

Op vrijdag 19 oktober vindt het eerste Oudenaards Schlagerfestival plaats in De Qubus in de

Lindestraat. De dienst cultuur en de dienst feestelijkheden contacteerden alle feestcomités

om samen te werken en het enthousiasme was groot.

EDDY & DE SCHELLEKENS

Eddy & De Schellekens spelen Nederlandstalige

smartlapklassiekers (7 anjers, 7 rozen, Huilen is voor

jou te laat, De laatste dans,…).

Ze spelen een volledig live concert en fungeren als

huisorkest op het Schlagerfestival.

PROGRAMMA:

HOOFDACT:

LAURA LYNN

Wie Vlaamse schlagers zegt, spreekt in

één adem de naam Laura Lynn uit.

Deze, overigens zeer knappe dame,

zorgde er zowat in haar eentje voor dat

het genre een nooit geziene populariteit

heeft bereikt. ‘Je hebt me duizend maal

belogen’, ‘Je doet de wolken verdwijnen’…

daar begon het enkele jaren

geleden allemaal mee. Ondertussen

schalt ’Vlinders in je buik’ uit menig

Vlaamse radio.

PAUL SEVERS

Paul Severs behoort tot de oudere garde Vlaamse

Schlagerzangers. Een stukje nostalgie als het ware,

maar met een zeer actuele toets. Hij staat sinds de

jaren ’70 onafgebroken op de planken. Twee danseressen,

waaronder zijn vrouw, volgen hem trouw. ‘Ik

ben véééérliefd op jou!’

www.oudenaardeschlagert.be

ALLE ARTIESTEN ZINGEN

LIVE!

Kaarten kosten 8 euro en kunnen verkregen

worden via de Woekerreservatie

055 30 13 66 of in de AVM-afdeling van

de bib of bij alle deelnemende feestcomités

(Bevere, Edelare, Ename, Eine,

Heurne, Leupegem, Nederename,

Mater, Mullem, Oudenaarde en

Volkegem).

De deuren van De Qubus openen om 19

uur. Het festival zelf start om 20 uur.


TENTOONSTELLING ‘J

ONTWERP: PHILIPPE MINNAERT

Tot en met het kermisweekend kon je van de tentoonstelling ‘je stad,

je droom’ genieten in de polyvalente zaal van het stadhuis. Daarna

kreeg de droomexpo een nieuw onderkomen in de inkomhal van het

stedelijk zwembad de.zwem.com

De tentoonstelling is dagelijks gratis te bezoeken tot eind oktober.

Nieuwe dromen over Oudenaarde zijn nog steeds welkom in de bibliotheek.

We bezorgen ze een mooi plaatsje.

FRAGMENTEN UIT EEN AANTAL DROMEN

Ik zie een stad vol kleuren

overal bloemen die heerlijk geuren

Ik loop over het marktplein

de geur van rozen en tulpen komt me tegemoet.

Als de lessen er dan op zitten,

spreken we af aan het openluchtzwembad,

dat ongeveer de grootte heeft van een voetbalveld.

Angelika Gailliaert

Jennifer Degand

Coralie Van Overmeiren


E STAD, JE DROOM’

IS VERHUISD NAAR DE.ZWEM.COM

Voor wie nog meer verfrissing wilde, waren er gigantische fonteinen en

zwembaden aangelegd. Op feestdagen spoten die fonteinen champagne en

voor de kinderen was er een chocomelkfontein.

Wendy Van Der Hauwaert

Wielerstad, bruisende stad, bekende stad, stadhuis, antieke stad, gezellige

stad, interessante stad, stadsplein, plezante stad, geestige stad, sprookjesstad,

sprankelende stad, bloemenstad, muziekrijke stad, dorstige stad, voetbalstad,

moderne stad = Oudenaarde ’t stad

Jeroen Perseyn

Een stad waar iedereen kan zijn

wie hij in werkelijkheid is !

Terwijl de oude gebouwen openbloeien

staan er in de straten koeien te loeien

het water beweegt geruisloos.

Lotte De Vos

Eva Vanhoutteghem

HEB JE NU OOK ZIN GEKREGEN, KRUIP DAN VLUG IN JE PEN

EN BEZORG ONS JE DROOM!

ONTWERP: PHILIPPE MINNAERT

BEGIJNHOF

Een dorp in de stad.

Achter witte gevels

prevelen ingetogen zielen

de pannen van het dak,

en weven met dure psalmen

een armoedig kleed.

Ketters spotten met de kwezels,

slopen de kuise muur,

en schrikken

van de stille,

goddelijke binnenkoer,

waar de vrome vrouwen

een beetje bijna heilig zijn.

Lieve Meirhaeghe


POËZIEWEDSTRIJD

Flyer(hienaast) met wedstrijdreglement

kunt u terugvinden in de

bibliotheek van Oudenaarde.

“DICHTER BIJ DE VLAAMSE ARDENNEN”

De bibliotheken van het Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen

zijn op zoek naar nieuwe en inspirerende poëzie over hun streek.

De Vlaamse Ardennen zijn immers uniek; ongerepte natuur, cultuur,

geschiedenis, folklore en streekgastronomie gaan er hand in hand.

Een wandeling in een heuvelrijk bos of langs de Schelde, een fietstocht

in de wielsporen van de Ronde van Vlaanderen of door pittoreske

dorpskernen, een middeleeuws wandtapijt of een landschapsschilderij

van Valerius De Saedeleer, de historie van de textielbaronnen

of het leven van Omer Wattez, de Bommelfeesten of

Walmken Brand, het Oudenaards bier of een geuteling, …. zoveel

facetten die belicht en bezongen kunnen worden in een gedicht.

Via een wedstrijd hopen de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen

nieuw poëtisch talent op het spoor te komen.

Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan deze wedstrijd. Deadline

voor het inzenden is 14 november 2007.

De winnaar ontvangt een waardebon van 250 euro, maar ook voor de

andere deelnemers zijn prachtige prijzen te winnen.

Bovendien krijgt het allermooiste gedicht een blijvende ereplaats (in

een stijlvolle vormgeving) in de verschillende bibliotheken.

Aarzel niet langer en kruip in uw pen. De Vlaamse Ardennen wachten

op de resultaten!

Meer info in de bibliotheken van Brakel, Kluisbergen,

Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem of via

www.kluisbergen.bibliotheek.be

Met de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Het campagnebeeld steunt op een typisch Vlaamse

Ardennenlandschap van de uit Brakel afkomstige schilder

Gerard Coutuer.


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 17

VRIJWILLIGERSWERK

VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

VOOR

BIJKOMENDE

INFORMATIE EN

FOLDERS KAN JE

TERECHT BIJ:

Provincie

Oost-Vlaanderen –

Provinciaal

Steunpunt

Vrijwilligerswerk

W. Wilsonplein 2

9000 Gent

09/267.75.89.

vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be

Stadsbestuur

Oudenaarde

Sociale Dienst

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

055/33.51.24.

sociale.dienst@

oudenaarde.be

Stadsbestuur

Oudenaarde

Jeugddienst

Hofstraat 14

9700 Oudenaarde

055/33.44.90.

jeugddienst@

oudenaarde.be

Vrijwilligerswerk is belangrijk, maar niet altijd zonder risico’s.

De Provincie Oost-Vlaanderen probeert op verschillende manieren het vrijwilligerswerk in

de provincie te ondersteunen, o.a. door het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, waar

men terecht kan voor informatie, advies en vorming en recent nu ook met de verzekering

voor vrijwilligerswerk.

De recente vrijwilligerswet legt vrijwilligersorganisaties een verzekeringsplicht op. Kleinere

en occasionele initiatieven zijn daartoe niet verplicht. Vanaf 1/07/07 kunnen zij beroep doen

op de gratis verzekering voor vrijwilligerswerk via de Provincie. Deze verzekering kan ingeschakeld

worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers.

WELKE ORGANISATIES KUNNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE VER-

DEZE VERZEKERING GENIETEN?

OORZAAKT DOOR DE VRIJWILLIGERS?

Elke vrijwilligersorganisatie uit om het even welke De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk bepaalt dat

sector kan een aanvraag indienen om erkend te de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk wordt

worden. De vrijwilligersorganisatie moet in Oost- gesteld voor de schade die de vrijwilliger veroor-

Vlaanderen gevestigd zijn.

zaakt bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk. De

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN VOOR

VERZEKERING IN AANMERKING?

provinciale verzekering dekt deze, door de wet

opgelegde, aansprakelijkheid.

Deze verzekering biedt dekking tijdens het verrich- DE POLIS

ten van vrijwilligerswerk.

Je kan de polis inkijken op www.oostvlaanderen.be/vrijwilligerswerk

- rubriek verzekerin-

WELKE PERSONEN KUNNEN VAN DEZE

VERZEKERING GENIETEN?

gen.

Deze verzekering dekt enkel vrijwilligers, dus geen PROCEDURE

deelnemers of personeelsleden.

• Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorgani-

WAT WORDT VERZEKERD?

• Buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover

derden van de organisatie, de vrijwilliger en de

ouders/voogden bij minderjarige vrijwilligers

• Schade aan toevertrouwde goederen

• Burgerlijke een strafrechterlijke verdediging

satie.

Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de

Provincie of de gemeente.

De aanvraag tot erkenning kan rechtstreeks bij

de Provincie of via de gemeente, die het doorstuurt

naar de Provincie.

• Insolventie – strafrechterlijke borgstelling

• Lichamelijke ongevallen

De verzekering biedt dekking tijdens de activiteiten

• Aangifte van de activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij.

als op weg van en naar de activiteiten.

Dit moet gebeuren via de formulieren die je

De verzekering geldt wereldwijd (met uitzondering van de Provincie zal ontvangen na goedkeu-

van de VS en Canada), op voorwaarde dat de organisatie

in België gevestigd is.

ring van je aanvraag tot erkenning.

Er is geen franchise, met uitzondering voor schade Je kan je laten verzekeren voor 20, 40, 60, 80 of 100

aan eigen goederen en gebouwen.

vrijwilligersdagen.


18 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2007

SENIOREN

De milieudienst

is open in

de voormiddag van

8.30 uur tot 12 uur

en op maandag- en

woensdagnamiddag

van 13.30 uur tot

17.30 uur.

tel. 055/33 51 47

of mail:

milieu@oudenaarde.

be

DE SENIORENRAAD NODIGT ALLE SENIOREN UIT:

DINSDAG 13 NOVEMBER 2007 OM 13U45 CC DE WOEKER,

WOEKER 3, 9700 OUDENAARDE

“DE EEUWIGHEID KAN WACHTEN”

DOOR THEATER LEEN PERSIJN

PRIJS: 5,00 EUR per persoon

Kaarten afhalen en betalen bij reservering bij de sociale dienst, ACM, 1ste verdieping, Tussenmuren 17

te 9700 Oudenaarde.De sociale dienst is open elke werkdag van 8u30 tot 12u

en op maandag- en woensdagnamiddag eveneens

van 13u30 tot 17u30.

De dienst is telefonisch te bereiken

op 055/33.51.24. of 055/33.51.04.

VOORONTWERP ALGEMEEN

OPPERVLAKTEDELFSTOFFENPLAN

Van 20/08/07 tot 08/10/07 ligt het voorontwerp van

het Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan in openbaar

onderzoek op de Milieudienst. Het is ook toegankelijk

via de website http://www.vlaanderen.be/

natuurlijkerijkdommen onder de rubriek ‘In de kijker’

Het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan is enerzijds

een samenvatting van de verschillende bijzondere

oppervlaktedelfstoffenplannen die over één welbepaalde

delfstof handelen en anderzijds behandelt het

alle aspecten die de bijzondere plannen overschrijden.

Het algemeen plan bevat onder meer een actieplan

om volwaardige alternatieven aan te moedigen.

Er worden een aantal begrippen en indicatoren in

aangereikt rond een duurzaam ontginningsbeleid.

Verder analyseert het de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen

voor de volgende vijf jaar op basis van

economische studies, marktverkennende onderzoeken

en overleg. Knelpunten en acties die uit die analyse

naar voor komen en die nodig zijn om invulling te

geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen worden

uitvoerig beschreven. Ten slotte wordt nagegaan wat

de impact is van het algemeen delfstoffenplan voor

het milieu, en wat de sociaal-economische gevolgen

en financiële implicaties van een duurzaam ontginningsbeleid

zijn.

Oppervlaktedelfstoffenplannen zijn gebaseerd op

ontwikkelingsperspectieven voor een termijn van

minimaal 25 jaar en bevatten acties voor de komende

5 jaar. Ze worden vijfjaarlijks geëvalueerd.

Opmerkingen of bezwaren

dienen uiterlijk 08/10/2007 toe te komen bij

Vlaamse Overheid – ALBON

Dienst Natuurlijke Rijkdommen

Koning Albert II-laan 20 bus 20

1000 BRUSSEL

of op het mailadres:

natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be


JEUGD

Heb je interesse

om mee te werken

aan de uitbouw

van een kwalitatieve

buitenschoolse

opvang of wens

je meer informatie,

dan kan je contact

opnemen met

Jessy Wandels

op het nummer

05/33.51.24. of

Linda Reyns op

het nummer

055/33.51.68.

Algemene info:

Stedelijke jeugddienst

Oudenaarde

Jeugdcentrum Jotie

Hofstraat 14

9700 Oudenaarde

055/ 33 44 90

jeugddienst@

Oudenaarde.be

OPVANGUREN:

• Schoolkinderen zijn welkom op de volgende

momenten:

• voorschools: vanaf 7u tot 15 minuten voor aanvang

van de lessen

• naschools: vanaf 15 minuten na het beëindigen

van de lessen tot 18u

• woensdagnamiddag: vanaf 15 minuten na het

beëindigen van de lessen tot 18u

OPGELET: op woensdagnamiddag organiseren we

de opvang enkel indien er minstens 5 of meer kinderen

beroep doen op de opvangmogelijkheid.

Op feestdagen, snipperdagen en tijdens de schoolvakanties

is er geen voor- en naschoolse opvang en

moet je uitkijken naar andere initiatieven (kinderopvang

Begijnhof, speelpleinwerking, kampen.

Alle informatie daarover vind je op www.oudenaarde.be).

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 19

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN DE SCHOLEN - SCHOOLJAAR ‘07 - ’08

Het stadsbestuur van Oudenaarde organiseert de voor- en naschoolse kinderopvang in alle basisscholen van

Oudenaarde en schakelt hiervoor ondermeer vrijwilligers in. De opvang wordt verzorgd door PWA-krachten en

vrijwilligers.

Thema 3-daagse van speelpleinwerking

ZAP Herfstvakantie

Experimenta is een klein meisje dat naar de experimenteerschool

gaat. Van haar professor Knalibus

heeft ze een zéér zéér moeilijke huistaak gekregen.

Die moet af zijn na de herfstvakantie, maar

Experimenta weet niet hoe ze eraan moet beginnen.

Daarom vraagt ze jullie hulp.

TARIEVEN:

De stad bekostigt de organisatie van de buitenschoolse

kinderopvang. Als ouder betaal je 0,63 euro

per kind per begonnen half uur.

Aan ouders die hun kinderen na 18u komen ophalen

rekenen we een laattijdigheidsbijdrage van 2,5 euro

per kind per begonnen half uur aan.

De kosten voor voor- en naschoolse opvang in de

scholen zijn fiscaal aftrekbaar.

OPROEP:

Het stadsbestuur is nog op zoek naar bijkomende

gemotiveerde en kindvriendelijke mensen, die nog

wat tijd over hebben en deze op een zinvolle manier

willen invullen. Dit kan voor één of meerdere dagen

per week, ’s morgens of na schooltijd of beide.

PRAKTISCH:

Je ontvangt een vergoeding op basis van het aantal

uren opvang die je verzorgt.

HÉT KINDERATELIER PRESENTEERT HET NIEUWE KNUTSELSEIZOEN

Waar zijn de jonge Oudenaardse

Kunstenaars?

Alle minikunstenaars van 5 tot 12 jaar kunnen elke

woensdagnamiddag prachtige kunstwerken komen

maken in het kinderatelier. We starten met een

nieuw knutselseizoen vanaf 26 september.

Inschrijven kan wekelijks vanaf de woensdagnamiddag

ervoor. Een knutselnamiddag kost

2,50 EUR (begeleiding, materiaal, een koek en

drankje zijn inbegrepen)

EXPERIMENTEER MET PROFESSOR KNALIBUS EN EXPERIMENTA

Wil je Experimenta helpen met haar

grote huistaak?

Ben je geboren tussen 1995 en 2002, schrijf je dan

snel in voor de thema 3-daagse van speelpleinwerking

ZAP.

Van maandag 29 oktober tot en met 31 oktober

2007.

Inschrijven is verplicht (max. 70 kinderen) en

kan vanaf 15 oktober 2007 op de jeugddienst.

MEER WETEN? VRAAG DE FOLDER AAN OP DE JEUGDDIENST


20 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE - 2007

CULTUURBELEIDSPLAN

Hebt u nog vragen

of wenst u meer

info over het

cultuurbeleidsplan,

dan kan u

terecht bij:

De dienst cultuur

Administratief

centrum

Maagdendale

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

tel: 055/335 103

e-mail:

an.hulsmans@

oudenaarde.be

DE CULTUURSPRINT LEVERDE

De stad werkt aan een cultuurbeleidsplan. Hierin schetsen we hoe het culturele leven in

Oudenaarde er moet uitzien in de periode 2008-2013. Zo’n plan willen we niet alleen schrijven

en daarom organiseerden we op 2 juni 2007 de cultuursprint om iedereen de kans te

geven om zijn/haar visie op cultuur met ons te delen. Na een ontbijtbrunch in het rustieke

decor van de kapel van Abdij Maagdendale, konden cultuurliefhebbers van divers pluimage

hun mening kwijt over de volgende thema’s: beeldende kunsten, erfgoed, podiumkunsten en

evenementen, bibliotheek, muziek, monumentenzorg en archeologie en cultuurcommunicatie.

Elk gespreksthema werd geleid door een deskundige en overal ontstonden geanimeerde

debatten. De cultuursprint leverde samen met het cultuurcafé dat de cultuurraad op 31 mei

2007 organiseerde, vele bruikbare ideeën en tips op voor ons cultuurbeleidsplan. We zouden

liegen als we zeggen dat we al deze frisse en creatieve ideeën kunnen realiseren. Wegens

budgettaire beperkingen dringen keuzes zich op. Interne analyses, de cultuursprint en het

cultuurcafé maken ons wel al zeer duidelijk dat er een aantal thema’s zijn waarrond prioritair

gewerkt moet worden. We zetten ze hier even op een rij voor u!


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 21

VELE BRUIKBARE IDEEËN EN TIPS OP VOOR HET CULTUURBELEIDSPLAN

10 PRIORITEITEN VOOR HET CULTUURBELEIDPLAN

1. INTERNE ORGANISATIE: EEN TRANSPARANT EN

KLANTVRIENDELIJK CULTUURBELEID

Inwoners moeten gemakkelijk hun weg vinden

binnen de stedelijke organisatie en mogelijkheden krijgen om

inspraak te hebben bij het lokaal cultuurbeleid.

2. CULTUURCOMMUNICATIE

Inwoners moeten goed geïnformeerd worden over het cultuuraanbod

en het cultuurbeleid van de stad en dit op een accurate,

frisse en herkenbare manier.

3. CULTUURPARTICIPATIE

Elke inwoner moet kunnen deelnemen aan cultuur, ook zij die het

financieel minder breed hebben.

4. CULTURELE INFRASTRUCTUUR

Verenigingen, kunstenaars, muzikanten, … hebben nood aan

lokalen om hun creatieve ding te doen.

5. CULTUURCREATIE EN –PRESENTATIE

Kunstenaars voelen zich het beste thuis in een creatievriendelijke

stad.

6. ERFGOED

Oudenaarde koestert haar erfgoed en draagt er zorg voor.

7. GEMEENSCHAPSVORMING

Cultuur kan mensen dichter bij elkaar brengen.

8. ARCHEOLOGIE EN MONUMENTENZORG

Oudenaarde koestert haar monumenten en archeologische vondsten

en draagt er zorg voor.

9. VORMING EN INFORMATIE

De bibliotheek is het informatiecentrum bij uitstek. Inwoners moeten

er stimulansen vinden tot levenslang en levensbreed leren.

10. CULTUURTOERISME

Oudenaarde is de parel van de Vlaamse Ardennen en iedereen

mag dat weten.


22 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE - 2007

INVESTERINGEN

IN SPORTACCOMMODATIE

Een aantal gebouwen van de stedelijke sportinfrastructuur heeft nog enkele beglazing.

Om redenen van energiebesparing is het aangewezen die gebouwen te voorzien van dubbele

beglazing en ook het buitenschrijnwerk te vervangen. Het gaat om de kleedruimte, de conciërgewoning

en cafetaria van het zwembad, de cafetaria van de sporthal en de vergaderzaal

in het burgemeester Thienpontstadion. Het prijskaartje wordt geraamd op 45 duizend euro.

Er wordt binnenkort ook geïnvesteerd in nieuwe kleedkamers en sanitaire ruimtes. In de stedelijke

sporthal zijn er momenteel 10 kleedkamers aanwezig voor 5 buitenvoetbalvelden en

voor de sporthalgebruikers (3 volleybalwedstrijden of 2 basketbalwedstrijden of 1 minivoetbalwedstrijd

binnen de sporthal). Wanneer alle sportaccommodaties volzet zijn, is er te weinig

kleedruimte.

In de begroting 2007 staat een bedrag ingeschreven voor het bouwen van kleedkamers en

sanitaire ruimtes. Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om 6 kleedruimtes voor

voetbalploegen en 2 kleedruimtes voor scheidsrechters met het nodig bijhorend sanitair te

bouwen. Het plan voorziet in een eenvoudig prefabgebouw van 15m x 12m, aansluitend op

de bestaande kleedruimtes. De kostprijs wordt geraamd op 316.530 euro. De werken zijn

voorzien in het voorjaar 2008.


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 23

JEUGDVERBLIJFS-

CENTRUM

HET MOERASHUIS OPEN

Sinds een aantal jaren biedt The Outsider aan de Donk een variatie van avonturensporten

aan. Dit aanbod richt zich vooral naar scholen. Volgens het structuurplan is de Donk de

ideale locatie voor actieve en passieve recreatie, waarbij ook horeca een belangrijke rol

speelt. Daarenboven kampt de regio met een tekort aan goedkope overnachtingsmogelijkheden

voor groepen.

De gronden van de Donk zijn eigendom van het stadsbestuur. Gezien het feit dat The

Outsider bereid was een investering te doen van minimum 250.000 euro om daar een

gebouw op te trekken met een horecaruimte en overnachtingsmogelijkheid voor minstens

60 personen, keurde de gemeenteraad in 2005 een recht van opstal voor een periode van 50

jaar goed. Ondertussen is Het Moerashuis een feit en biedt het logies aan 72 personen. De

overnachtingsmogelijkheden zijn bedoeld voor sociaal toerisme, jeugdbewegingen, sportclubs,

sportkampen, scholen en stadsuitwisselingsprojecten.

Het horecagebouw wordt binnenkort opgetrokken en zal open zijn op zon- en feestdagen en

minstens van Pasen tot eind oktober. Voor het recht van opstal betaalt The Outsider jaarlijks

200 euro (geïndexeerd).

Door de komst van het Moerashuis worden de toeristische, recreatieve, milieueducatieve en

sportieve mogelijkheden in Oudenaarde aanzienlijk uitgebreid.


24 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2007

TOERISTISCHE

BEWEGWIJZERING

Begin augustus verscheen in het stadscentrum nieuwe toeristische signalisatie. Op de palen

staan groene pijlen en bruine. De groene verwijzen naar de historische stadskern en de bruine

naar alles wat daarbuiten valt (station, Liedtspark,…). De signalisatie is bedoeld voor toeristen

die te voet de mooiste plekjes van Oudenaarde willen ontdekken.

Aan de belangrijkste monumenten vind je panelen terug in drie talen (Nederlands – Frans –

Engels) die elementaire uitleg geven over het gebouw en de functies ervan. Volgende monumenten

zijn al aan bod gekomen: O.-L.-Vrouwehospitaal, begijnhof, stadhuis, Sint-

Walburgakerk, O.-L.-Vrouw van Pamelekerk, Huis de Lalaing. In een volgende fase worden

nog panelen voorzien voor het Liedtskasteel, het Tacambaroplein, de Maagdendale-site en de

kleine Markt.

De klassieke stadswandeling, waarvan een folder verkrijgbaar is bij de dienst toerisme, is in

functie van de bepijling herwerkt, waardoor het voor de toerist, die op eigen houtje de stad

wil verkennen, makkelijker is om alle bezienswaardigheden terug te vinden.


INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 25

STAND VAN ZAKEN

OPENBARE WERKEN

Alle informatie

over lopende

openbare werken

kan verkregen

worden via

tel. 055 33 51 37 en

055 33 51 38

HERAANLEG SMALLENDAM TOT STADSBOULEVARD

In een eerste fase werd de riolering in de Margaretha

van Parmastraat aangepakt. Dat is noodzakelijk

omdat de riolering van de Smallendam moet doorgetrokken

worden tot aan de ophaalbrug, waar een collector

zit. Momenteel zijn de werken van de tweede

fase, heraanleg Smallendam, bezig De riolering

wordt geplaatst en de rijwegverharding wordt uitgevoerd

in asfalt. Er is langs beide zijden van de weg

een fietspad in gebakken kleiklinkers en aan één

zijde een voetpad. Fiets- en voetpad worden van de

rijweg gescheiden door een haag. De werken aan de

Smallendam duren tot eind september.

In een derde fase wordt de riolering en wegenis van

de Ham aangepakt. Vanaf de tweede week van

november is het dan de beurt aan het kruispunt

De gevels noord, oost en zuid van het abdissegebouw

van de abdij Maagdendale zijn aan restauratie

toe. De witsteen die aangetast is door roestvorming

van het traliewerk wordt vernieuwd of bijgewerkt. Het

traliewerk, behalve voor de kelders, wordt verwijderd.

De baksteen zelf, die in veel gevallen halfbakken

is, wordt waar nodig bijgewerkt en terug volledig

gekaleid. Er komen nieuwe ramen, voorzien van

HERSTELLING STEENGAT – KOPPENBERG

Een aantal jaren geleden werd de Koppenberg

gerestaureerd volgens de voorwaarden van de

dienst Monumenten en Landschappen, maar een

buitengewoon onderhoud drong zich onlangs op

wegens het ontbreken en losliggen van een gedeelte

van de kasseien en wegens de uitspoeling van de

voegvulling (split) op het steilste deel.

Er werden als test twee proefstroken aangelegd: één

met split als voegvulling en één met mortelvoegen.

Ondertussen werden de proefstroken geëvalueerd

en op 5 september startten de definitieve herstellingswerken

door middel van mortelvoegen. De uitvoeringstermijn

bedraagt 15 werkdagen. Daarna blijft

de weg nog een week gesloten voor het verkeer.

GRAAF VAN LANDASTSTRAAT AFGEWERKT

Nu de werken aan de Graaf van Landaststraat volledig

beëindigd zijn, werd ook de gecontesteerde doorsteek

van de N60 ter hoogte van de Serpentstraat

definitief gesloten. Aanvankelijk werd op die plaats

een tussenoplossing gevonden door het plaatsen

van een bord ‘verplicht rechtsaf’ voor het verkeer dat

Matthijs Casteleinstraat – Smallendam – de Ham.

Deze werken duren tot eind december.

Voor het project De Ham is het belangrijk dat er een

visie ontwikkeld wordt voor de inrichting van de

publieke ruimte. Vandaar dat het stadsbestuur via

een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester op

zoek ging naar een studiebureau dat deze opdracht

rond landschapsarchitectuur kan vorm geven. Er

waren 91 kandidaten, waarvan de Vlaamse

Bouwmeester er 10 selecteerde. Het stadsbestuur

koos uit die groep 5 bureaus die binnen een wedstrijdformule

een voorstel kunnen indienen. De uitvoering

van het geselecteerde plan is voorzien voor

het voorjaar 2008.

RESTAURATIE GEVEL NOORD ABDIJ MAAGDENDALE

dubbel glas, maar het type raam blijft behouden. De

inkom krijgt terug leuningen en de witsteen wordt

hersteld. In 2005 werd beslist het dossier op te splitsen

in drie delen. Het Vlaams Gewest geeft een restauratiepremie

van 301.408 euro en de provincie

100.469 euro voor de gevel noord (hoofdingang van

de abdij Maagdendale). De werken starten 8 oktober

en kosten 461.086 euro.

van Eine-centrum kwam, maar veel autobestuurders

negeerden het bord, met verschillende zware ongevallen

als gevolg.

Het stadsbestuur drong aan bij de Vlaamse overheid

om de doorsteek definitief te sluiten, wat ondertussen

gebeurde.


26 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2007

SAMENSTELLING

GECORO 2007 – 2012

Meer informatie

over de werking

van de Gecoro

kan verkregen

worden bij

de dienst

ruimtelijke ordening,

tel. 055 33 51 49

OPROEP NAAR VROUWELIJKE

KANDIDATEN

Het Nieuw Decreet op de Ruimtelijke Ordening voorziet

een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht

op het niveau van de gemeente. Naast de

opdrachten die de gemeentelijke commissie voor

ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft ingevolge dit

decreet, kan ze advies geven, opmerkingen maken of

voorstellen doen over alle aangelegenheden met

betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening,

op eigen initiatief of op verzoek van het college van

burgemeester en schepenen of gemeenteraad.

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden ,

de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De

leden van de Gecoro worden benoemd voor zes jaar.

Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie

van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot

de benoeming van een nieuwe commissie. De nieuwe

commissie treedt eerst aan nadat de bestendige

deputatie de benoeming van de leden ervan heeft

goedgekeurd. De oude commissie blijft zolang aan.

De stad Oudenaarde beschikt over een Gecoro

bestaande uit een voorzitter-deskundige, een vaste

secretaris, twee deskundigen, een vertegenwoordiger

van diverse maatschappelijke geledingen nl. van

de natuur- en milieuverenigingen, van de vereniging

van werkgevers – zelfstandigen, van de vereniging

van landbouwers, van de vereniging van handelaars,

van de vereniging van werknemers en van de sociale

huisvestingsmaatschappij.

Het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2007 houdende

de benoeming van de leden, de voorzitter en de

vaste secretaris van de nieuw samengestelde

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

werd bij besluit van de Deputatie in zitting van

07.06.2007 van goedkeuring onthouden omdat niet

voldaan werd aan de verplichting van een evenwichtige

man-vrouw verhouding.

Aan de maatschappelijke geledingen werd ondertussen

gevraagd hun ingediende kandidaturen te herzien

rekening houdend met het standpunt van de

Deputatie .

Naast de maatschappelijke geledingen zetelen in de

Gecoro ook deskundigen.

Minimum één vierde van de leden, waaronder de

voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Deskundigen zijn gediplomeerde ruimtelijke

planners of zij die zich professioneel met aspecten

van de ruimtelijke ordening bezighouden zoals de

ruimtelijke planning, de landschappelijke of stedenbouwkundige

inrichting, het ruimtelijk onderzoek, de

vergunningverlening, het procesmanagement,…

Zij moeten beschikken over een aantoonbare kennis

van de hedendaagse ruimtelijke problematieken en

methodieken (structuurplanning, stedenbouwkundige

ontwerpen, procesplanning,..).

Bij de beroepsuitoefening mogen zij geen vastgoedbelangen

hebben of nastreven binnen de grenzen

van de stad Oudenaarde.

Zij (man/vrouw) die zich terugvinden binnen deze

omschrijving van wat een deskundige moet zijn,

kan zijn of haar kandidatuur, aangetekend,

indienen op volgend adres:

Het College van

burgemeester en schepenen,

Bestuur Ruimtelijke Ordening,

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.

Ten laatste op 1 oktober 2007

De kandidatuur dient volgende gegevens te

bevatten: naam en adres, geboorteplaats en

–datum, beroep, telefoonnummer, GSM nummer,

E mail adres en faxnummer


BEVOEGDHEDEN

SCHEPENCOLLEGE

OPENINGSUREN

ADMINISTRATIEF

CENTRUM

DIENSTEN

BEVOLKING EN

BURGERLIJKE

STAND:

In de voormiddag

van 8.30 u.

tot 12.00 u.

Maandagnamiddag

van 13.30 u.

tot 19.00 uur.

Op dinsdag-,

woensdag- en donderdagnamiddag

van 13.30 uur tot

17.30 uur.

Op vrijdagnamiddag

van 13.30 uur tot

16.00 uur.

ANDERE

DIENSTEN:

In de voormiddag

van 8.30 u.

tot 12.00 u.

maandag- en

woensdagnamiddag

van 13.30 u.

tot 17.30 u.

De andere

namiddagen

gesloten

BURGEMEESTER:

MARNIC DE MEULEMEESTER

politie, brandweer, veiligheid, communicatie,

informatica, toerisme, toezicht OCMW,

administratieve vereenvoudiging

zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur

telefoon: 055 31 46 01

mail: burgemeester@oudenaarde.be

EERSTE SCHEPEN:

RICHARD EECKHAUT

ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu,

landbouw, regie waterdienst, kerkfabrieken

huisvesting

zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur

telefoon: 055 31 46 01

mail: richard.eeckhaut@oudenaarde.be

TWEEDE SCHEPEN:

PETER SIMOENS

sport, recreatie, regie grondbeleid, lokale

economie, tewerkstelling

zitdag: elke woensdag van 15 uur tot 16 uur

in de sportdienst, of na afspraak

telefoon: 055 31 95 32

mail: peter.simoens@oudenaarde.be

DERDE SCHEPEN:

GUY HOVE

openbare werken, cultuur

zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur

telefoon: 055 31 46 01

mail: guy.hove@oudenaarde.be

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 27

VIERDE SCHEPEN:

PETER DOSSCHE

financiën, personeelszaken, KMO-beleid

zitdag: donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur

telefoon: 055 31 46 01

mail: peter.dossche@oudenaarde.be

VIJFDE SCHEPEN:

PIETER ORBIE

jeugd-, senioren-, andersvaliden-, onderwijs-,

ontwikkelingssamenwerkings- en

sociaal beleid en aankoopdienst

zitdag: woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur

telefoon: 055 31 46 01

mail: pieter.orbie@oudenaarde.be

ZESDE SCHEPEN:

CARINE PORTOIS

burgerzaken, feestelijkheden, Europese

zaken, zustersteden

zitdag: dinsdag en donderdag

van 11 uur tot 12 uur

telefoon: 055 31 46 01

mail: carine.portois@oudenaarde.be

Alle zitdagen behalve die van schepen

Simoens vinden plaats

in het Administratief Centrum

Maagdendale, Tussenmuren 17,

9700 Oudenaarde

MELDINGSKAART

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deelgemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STUREN NAAR STADSBESTUUR OUDENAARDE, TUSSENMUREN 17,

9700 OUDENAARDE, FAX 055 30 13 45

More magazines by this user
Similar magazines