voorstel raadsonderzoek (2).pdf - Welkom bij gemeente Hellevoetsluis

gemhellevoetsluis.nl

voorstel raadsonderzoek (2).pdf - Welkom bij gemeente Hellevoetsluis

Aan de leden van de raad.

Geachte leden van de raad,

Hierbij stellen wij u voor om, conform de Verordening op het

onderzoeksrecht van de raad (nummer 16-12-04/6), een onderzoek te

doen zoals bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet.

Onderwerp van onderzoek

Daarbij stellen wij het volgende onderwerp van onderzoek voor:

Onderzoek de gemeentelijke subsidiëring en regievoering rondom het

peuterspeelzaalwerk in de afgelopen tien jaar. Onderzoek daarbij in

hoeverre de toepassing van voorschriften en beleidsregels, alsmede de

wijze van (interne en externe) communicatie bevorderend of

belemmerend hebben gewerkt. Onderzoek in het bijzonder welke

oorzaken hebben geleid tot de opheffing van peuterspeelzaal De Struyten

en de lering die we hieruit kunnen trekken voor de toekomst.

Toelichting op het onderwerp van onderzoek

Ter toelichting daarop het volgende.

De oorzaken van de opheffing van de stichting peuterspeelzaal De

Struyten kunnen lering bieden voor de toekomst, zowel voor het

resterende peuterspeelzaalwerk en voor de kinderopvang in het algemeen

alsook voor de wijze waarop subsidieregels dienen te worden opgesteld en

toegepast.

Daarom willen we een onderzoek dat meer omvat dan de opheffing van

psz De Struyten. We willen het beleid rondom de subsidiëring van het

peuterspeelzaalwerk integraal onderzoeken, inclusief de door de gemeente

gevoerde regiefunctie. Het gaat daarbij om zowel de voorschriften en

beleidsregels, de toepassing daarvan alsook de wijze van communicatie

daarover. We bedoelen daarbij zowel de externe als de interne

communicatie, dus ook de wijze waarop het college informeert en wordt

geïnformeerd.


De periode van 10 jaar is gekozen om ook de voorgeschiedenis en

eventuele sluipende processen in beeld te kunnen brengen. Bovendien

willen we met deze ruime periodekeuze aangeven dat we ons niet per se

op één specifieke raadsperiode of op één specifiek college willen richten.

Tijdpad en verdere procedure

Na instemming met deze onderzoeksopdracht stellen wij u voor om in de

raadsvergadering van 7 februari 2013 een onderzoekscommissie te

benoemen van tenminste drie raadsleden, evenals het benoemen van

plaatsvervangende leden en een commissiegriffier. In genoemde

vergadering stelt de raad de wijze van rapportage vast.

Bij het samenstellen van de onderzoekscommissie gaat onze voorkeur uit

naar leden die relatief onbevangen tegenover de onderzoeksopdracht

staan. Daarom is het volgens ons minder gewenst om daarin leden van de

raadscommissie ZWO te benoemen.

De omschrijving van het onderzoek kan lopende het proces door de raad

worden gewijzigd.

Hoogachtend,

Jan de Leeuw van Weenen (fractievoorzitter Groen Links)

Cilia Meerman-van Benthem (fractievoorzitter CDA)

Henk Joosten (fractievoorzitter PvdA)

19 november 2012.

More magazines by this user
Similar magazines