04.09.2013 Views

Toelichting - Gemeente Wierden

Toelichting - Gemeente Wierden

Toelichting - Gemeente Wierden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BESTEMMINGSPLAN<br />

BUITENGEBIED 2009, HERZIENING<br />

2012 (VEEGPLAN)


BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN)<br />

GEMEENTE WIERDEN<br />

Afdeling GG<br />

(IDN: NL.IMRO.189.BP2012000013-VA01)<br />

Datum: mei 2013<br />

Status: vastgesteld


TOELICHTING<br />

3


Inhoud<br />

Hoofdstuk 1 Inleiding ............................................................................................................. 5<br />

1.1 Aanleiding ................................................................................................................. 5<br />

1.2 De bij het plan behorende stukken ........................................................................... 6<br />

1.3 Begrenzing plangebied ............................................................................................. 6<br />

1.4 Huidig planologisch regime ...................................................................................... 7<br />

1.5 Planproces en communicatie ................................................................................... 7<br />

1.6 Van toepassing verklaren bestaande toelichting(en) ................................................ 8<br />

1.7 Opzet van de toelichting ........................................................................................... 8<br />

Hoofdstuk 2 <strong>Toelichting</strong> op de verbeelding ............................................................................ 9<br />

Hoofdstuk 3 <strong>Toelichting</strong> op de (gewijzigde) regels .............................................................. 19<br />

3.1 Algemeen ............................................................................................................... 19<br />

Hoofdstuk 4 Waterparagraaf ................................................................................................ 25<br />

Hoofdstuk 5 Uitvoering en handhaving ................................................................................ 26<br />

5.1 Economische uitvoerbaarheid ................................................................................ 26<br />

5.2 Handhaving van het plan ........................................................................................ 26<br />

5.3 Retrospectieve toets ............................................................................................... 26<br />

Hoofdstuk 6 Inspraak en overleg ......................................................................................... 28<br />

6.1 Inspraak .................................................................................................................. 28<br />

6.2 Vooroverleg ............................................................................................................ 28<br />

Bijlage 1 ................................................................................................................................ 29<br />

4


Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

1.1 Aanleiding<br />

Op 12 januari 2010 heeft de gemeenteraad van <strong>Wierden</strong> bestemmingsplan “Buitengebied<br />

2009” vastgesteld. De tien ingestelde beroepen zijn op 1 december 2011 behandeld tijdens<br />

een hoorzitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 6 april 2012<br />

heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken gedaan<br />

(waarvan één tijdelijke uitspraak). Vanaf dat moment is bestemmingsplan “Buitengebied<br />

2009” (met uitzondering van de bedrijfslocatie aan de Ypeloschoolweg 25-27)<br />

onherroepelijk. Vanaf de uitspraak van 27 februari 2013 over de bedrijfslocatie aan de<br />

Ypeloschoolweg 25-27 is het hele bestemmingsplan “Buitengebied 2009” onherroepelijk.<br />

De volgende redenen liggen ten grondslag aan het opstellen van dit bestemmingsplan:<br />

1. Voldoen aan wettelijke actualisatieplicht bestemmingsplannen.<br />

De actualisatie van alle bestemmingsplannen moet op 1 juli 2013 zijn afgerond.<br />

Bestemmingsplannen mogen vanaf die datum niet (meer) ouder zijn dan 10 jaar. De<br />

actualisatie is in <strong>Wierden</strong> nagenoeg afgerond. Alle grote plannen in de gemeente zijn de<br />

afgelopen jaren vastgesteld en onherroepelijk geworden (Buitengebied, <strong>Wierden</strong>-dorp,<br />

<strong>Wierden</strong>-centrum, Enter-dorp, Enter-centrum en de kern Hoge Hexel). Hierdoor is nagenoeg<br />

het hele grondgebied van de gemeente voorzien van een bestemmingsplan jonger dan 10<br />

jaar.<br />

Omdat de ontwikkeling van de uitleggebieden voor woningbouw in <strong>Wierden</strong> en Enter kleiner<br />

is dan oorspronkelijk was voorzien, zijn enkele delen van de oorspronkelijke plangebieden<br />

niet opgenomen in de bestemmingsplannen voor de woonwijken Zuidbroek, Zenderink en<br />

De Berghorst. Omdat in deze gebieden en een klein gedeelte van de Esrand in <strong>Wierden</strong>,<br />

geen ontwikkelingen plaatsvinden, worden ze alsnog opgenomen in bestemmingsplan<br />

buitengebied (veegplan).<br />

2. Voldoen aan uitspraak Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.<br />

Bij de behandeling van de beroepen tegen het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied<br />

2009” is alleen het beroep van de heer Bosveld uit Hoge Hexel gegrond verklaard. De<br />

ontheffingsmogelijkheid voor het realiseren van een woning in karakteristieke panden is door<br />

de Afdeling bestuursrechtspraak vernietigd. Dit omdat in het bestemmingsplan niets over<br />

(het uitsluiten van) nieuwe bijgebouwen is opgenomen.<br />

De vernietiging was al een beetje verwacht omdat vorig jaar afspraken zijn gemaakt met de<br />

heer Bosveld over aanpassing van deze regeling. Dit wordt hersteld in dit veegplan.<br />

Daarnaast zal de mogelijkheid om karakteristieke panden in gebruik te nemen als woning via<br />

een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen in het bestemmingsplan (i.p.v. via een<br />

afwijking). Een procedure via het college en niet op mandaat.<br />

3. Het bestemmingsplan wordt in overeenstemming gebracht met de laatste wet- en<br />

regelgeving.<br />

Met name in overeenstemming met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo).<br />

4. Doorvoeren van enkele aanpassingen en verbeteringen.<br />

Tijdens het werken met het nieuwe bestemmingsplan (sinds maart 2010) zijn enkele foutjes<br />

geconstateerd. Ook is het vanuit de praktijk gewenst om de regels op enkele punten aan te<br />

passen of te verduidelijken.<br />

5


5. Kleine wijzigingen op de verbeelding naar aanleiding van concrete bouwplannen.<br />

Afgelopen drie jaar waren er enkele concrete bouwplannen die niet (helemaal) binnen het<br />

bestaande bouwvlak passen. Voor sommige afwijkingen is het wijzigen van een<br />

bestemmingsplan via een afzonderlijk bestemmingsplan een erg zware procedure. In enkele<br />

gevallen is (wanneer initiatiefnemer daarop wilde wachten) daarom besloten om deze kleine<br />

wijzigingen mee te nemen in het veegplan.<br />

Let wel: Het gaat niet om een nieuwe actualisatie van het bestemmingsplan voor het<br />

buitengebied, maar om aanpassingen van de regels en de verbeelding (plankaart).<br />

Het bestemmingsplan wordt op enkele punten uitgebreid, hersteld, verbeterd en in<br />

overeenstemming gebracht met de laatste wet- en regelgeving (wabo).<br />

1.2 De bij het plan behorende stukken<br />

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening 2012 (veegplan)” bestaat uit de<br />

volgende stukken:<br />

Verbeelding;<br />

Regels.<br />

Op de verbeelding zijn alleen de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden<br />

en opstallen aangegeven waarvoor de bestemming (enof aanduiding) wordt gewijzigd.<br />

In de regels is een opsomming van de wijzigingen opgenomen.<br />

Het plan gaat bovendien vergezeld van deze toelichting waarin de aanleiding, de motivering<br />

en een beschrijving van de planopzet zijn opgenomen.<br />

1.3 Begrenzing plangebied<br />

Het plangebied komt overeen met de begrenzing van het plangebied van bestemmingsplan<br />

“Buitengebied 2009”, uitgebreid met enkele gebiedjes die niet zijn meegenomen in de<br />

bestemmingsplannen voor de uitbreidingswijken Zuidbroek, Zenderink en De Berghorst en<br />

een gedeelte van de Esrand waar geen ontwikkeling plaatsvindt. (zie paragraaf 1.1 onder<br />

punt 1).<br />

In bijlage 1 is de situering van het plangebied weergegeven.<br />

Uitzondering:<br />

Voor enkele adressen waar afgelopen drie jaar een afzonderlijk bestemmingsplan<br />

(maatwerkplan) is gemaakt, is dit bestemmingsplan niet van toepassing. De contouren van<br />

deze plannen zijn op de verbeelding opgenomen. Voor deze gebiedjes blijven de<br />

afzonderlijke bestemmingsplannen van toepassing (incl. planregels).<br />

Het gaat om de volgende plannen/adressen:<br />

Naam plan (locatie) Datum<br />

vaststelling<br />

1. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Witmoesdijk ong. /<br />

Schapendijk 6”<br />

2. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening Wittebeltsweg<br />

4 in <strong>Wierden</strong>”<br />

3. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening Goorseweg<br />

ong. / Eversdijk 16 in Enter”<br />

4. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening manege /<br />

ontmoetingscentrum ’t Zoekerveld”<br />

30-08-2010<br />

05-10-2010<br />

12-10-2010<br />

05-10-2010<br />

6


5. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening landgoed Kamplanden” 14-02-2012<br />

6. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening<br />

Heerdinksschotweg 1/1a”<br />

05-07-2011<br />

7. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening Enterweg 19” 04-10-2011<br />

8. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening N350” 04-10-2011<br />

9. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Erve Kleilutte” 04-06-2012<br />

10. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Recreatiepark De<br />

Tolplas”<br />

16-04-2013<br />

11. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Boomsweg 4” 20-12-2011<br />

12. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Enterveenweg 3-5” 14-02-2012<br />

13 Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening landgoed Haarboer” 17-04-2012<br />

14. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening natuurgebied<br />

Mokkelengoor”<br />

08-05-2012<br />

15. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Goorseweg 37b” 18-09-2012<br />

16. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening woonwagenstandplaats<br />

Goorseweg Enter”<br />

29-01-2013<br />

17. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Notterveldsweg 4” 04-06-2012<br />

18. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Vloodweg 1-3” 19-06-2012<br />

19. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Meijerinksberg 11” 18-09-2012<br />

20. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Kippershoekweg 4c” 13-11-2012<br />

21. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Nijverdalsestraat 88” 18-12-2012<br />

22. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Enterweg 18” 18-09-2012<br />

23. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Eversdijk 4a” 29-01-2013<br />

24. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening verbreding van de<br />

Regge, deelgebieden De Grimbergen en Zuna”<br />

05-03-2013<br />

25. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Hexelseweg 63” 18 juni 2013<br />

26. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Reintsweg 1a, 1b en 1c<br />

in Enter”<br />

18 juni 2013<br />

1.4 Huidig planologisch regime<br />

Het (uitgebreide) plangebied is gelegen binnen drie verschillende bestemmingsplannen, te<br />

weten:<br />

1. Bestemmingsplan “Buitengebied 2009”, vastgesteld door de raad op 12 januari 2010<br />

2. Bestemmingsplan “Buitengebied ‘85”, vastgesteld door de raad op 17 juni 1986<br />

3. Bestemmingsplan “Buitengebied ’85, artikel-30 herziening”, vastgesteld door de raad op<br />

14 juni 1994<br />

1.5 Planproces en communicatie<br />

Het planproces is/wordt op de volgende manier vormgegeven:<br />

Overlegpartners: Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan is het bestemmingsplan<br />

conform artikel 3.1.1 Bro in vooroverleg gebracht bij alle relevante overheidsinstanties.<br />

Overleg belanghebbenden: Een groot aantal van de wijzigingen zijn ingebracht door<br />

eigenaren van de gronden waar de wijziging betrekking op heeft. Met deze eigenaren (of<br />

hun adviseur) heeft veelal individueel overleg plaatsgevonden.<br />

Landelijke website (www.ruimtelijkeplannen.nl): het ontwerp bestemmingsplan zal te<br />

zijner tijd op de landelijke website worden gepubliceerd.<br />

Terinzagelegging: Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 28 maart 2013<br />

voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft een<br />

ieder zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren kunnen<br />

brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door 12 partijen. De ingekomen<br />

zienswijzen zijn verwerkt in de Notitie behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan<br />

“Buitengebied 2009, herziening 2012 (veegplan)”.<br />

7


1.6 Van toepassing verklaren bestaande toelichting(en)<br />

De toelichtingen (incl. bijlagen) behorende bij de volgende vastgestelde en onherroepelijke<br />

bestemmingsplannen<br />

- ‘Buitengebied 2009’ (vastgesteld op 12 januari 2010)<br />

- ‘Buitengebied 2009, herziening waterwingebied <strong>Wierden</strong>’ (vastgesteld op 4 oktober<br />

2011)<br />

- ‘Buitengebied 2009, herziening bestemming Verkeer – Onverhard (vastgesteld 22<br />

maart 2011)<br />

- ‘Buitengebied 2009, herziening regels (1) (vastgesteld op 4 oktober 2011)<br />

- ‘2 e wijziging bestemmingsplan Buitengebied 2009, Eversdijk ongenummerd’<br />

(vastgesteld op 19 oktober 2010)<br />

blijven ook van toepassing op de verbeelding (plangebied) en de regels behorende bij dit<br />

bestemmingsplan (veegplan), tenzij in deze toelichting anders is aangegeven.<br />

1.7 Opzet van de toelichting<br />

De toelichting van het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening 2012 (veegplan)” is<br />

na dit inleidende hoofdstuk als volgt opgebouwd:<br />

Hoofdstuk 2: De toelichting op de wijzigingen (incl. uitbreidingen plangebied) die zijn<br />

aangebracht op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan.<br />

Hoofdstuk 3: De toelichting op de (gewijzigde) regels. Hierin worden de voornaamste<br />

wijzigingen en aanvullingen in de regels, alsmede de gebruikte bestemmingen en<br />

aanduidingen toegelicht. Een en ander aanvullend op de toelichting op de regels in de<br />

hiervoor in paragraaf 1.6 genoemde bestemmingsplannen.<br />

Hoofdstuk 4: Waterparagraaf<br />

Hoofdstuk 5: Uitvoering en handhaving.<br />

Hoofdstuk 6: Inspraak en overleg.<br />

8


Hoofdstuk 2 <strong>Toelichting</strong> op de verbeelding<br />

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de wijzigingen (incl. uitbreidingen plangebied) die zijn aangebracht op de verbeelding behorende bij dit<br />

bestemmingsplan. Elke wijziging is voorzien van een korte toelichting.<br />

Verbeelding<br />

Nr. Adres Wijziging <strong>Toelichting</strong><br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Fase 2 en 3 De Berghorst (Enter)<br />

Inclusief de bouwpercelen van de<br />

woningen aan de <strong>Wierden</strong>seweg 16,<br />

18, 20, 22, 24, 26 en 26a<br />

Gedeelte plan Zenderink (<strong>Wierden</strong>)<br />

Inclusief de bouwpercelen van de<br />

woningen en agrarische bedrijven aan<br />

de 1 e Lageveldsweg 3, Hexelseweg<br />

40, 42 en 44, Lage Eggeweg 2, 2a, 4,<br />

5, 5a, 7, 9 en 9a en Vlierdijk 2 en 2a<br />

Gedeelte Zuidbroek (<strong>Wierden</strong>)<br />

Inclusief de bouwpercelen van de<br />

woningen en een agrarisch bedrijf aan<br />

Omdat de ontwikkeling van de uitleggebieden voor<br />

woningbouw in <strong>Wierden</strong> en Enter kleiner is dan<br />

oorspronkelijk was voorzien, zijn enkele delen van de<br />

oorspronkelijke plangebieden niet opgenomen in de<br />

bestemmingsplannen voor de woonwijken Zuidbroek,<br />

Zenderink en De Berghorst. Omdat in deze gebieden en een<br />

klein gedeelte van de Esrand in <strong>Wierden</strong>, geen<br />

ontwikkelingen plaatsvinden, worden ze alsnog opgenomen<br />

in bestemmingsplan buitengebied (veegplan).<br />

Omdat de ontwikkeling van de uitleggebieden voor<br />

woningbouw in <strong>Wierden</strong> en Enter kleiner is dan<br />

oorspronkelijk was voorzien, zijn enkele delen van de<br />

oorspronkelijke plangebieden niet opgenomen in de<br />

bestemmingsplannen voor de woonwijken Zuidbroek,<br />

Zenderink en De Berghorst. Omdat in deze gebieden en een<br />

klein gedeelte van de Esrand in <strong>Wierden</strong>, geen<br />

ontwikkelingen plaatsvinden, worden ze alsnog opgenomen<br />

in bestemmingsplan buitengebied (veegplan).<br />

Omdat de ontwikkeling van de uitleggebieden voor<br />

woningbouw in <strong>Wierden</strong> en Enter kleiner is dan<br />

oorspronkelijk was voorzien, zijn enkele delen van de<br />

Zie paragraaf 1.1, onder 1 (toelichting)<br />

Zie paragraaf 1.1, onder 1 (toelichting)<br />

Zie paragraaf 1.1, onder 1 (toelichting)<br />

Voor de locatie van De Passie is een procedure voor<br />

9


4.<br />

de Zuidbroeksweg 2, 4, 6, 8 en 10<br />

Exclusief locatie De Passie.<br />

De Esrand <strong>Wierden</strong><br />

Inclusief de bouwpercelen van de<br />

woningen en een kantoor aan de Zuid<br />

Esweg 3 en 5 en de Rijssensestraat<br />

56.<br />

oorspronkelijke plangebieden niet opgenomen in de<br />

bestemmingsplannen voor de woonwijken Zuidbroek,<br />

Zenderink en De Berghorst. Omdat in deze gebieden en een<br />

klein gedeelte van de Esrand in <strong>Wierden</strong>, geen<br />

ontwikkelingen plaatsvinden, worden ze alsnog opgenomen<br />

in bestemmingsplan buitengebied (veegplan).<br />

Omdat de ontwikkeling van de uitleggebieden voor<br />

woningbouw in <strong>Wierden</strong> en Enter kleiner is dan<br />

oorspronkelijk was voorzien, zijn enkele delen van de<br />

oorspronkelijke plangebieden niet opgenomen in de<br />

bestemmingsplannen voor de woonwijken Zuidbroek,<br />

Zenderink en De Berghorst. Omdat in deze gebieden en een<br />

klein gedeelte van de Esrand in <strong>Wierden</strong>, geen<br />

ontwikkelingen plaatsvinden, worden ze alsnog opgenomen<br />

in bestemmingsplan buitengebied (veegplan).<br />

tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan gevolgd.<br />

Voor deze locatie zal in de loop van 2013 een aparte<br />

afweging worden gemaakt.<br />

Zie paragraaf 1.1, onder 1 (toelichting)<br />

5. 2 e Lageveldsweg 3, <strong>Wierden</strong> Kleine verruiming bebouwingsvlak voetbalclub Juventa ‘12 I.v.m. realiseren omroepruimte naast tribune.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

2 e Nieuwstadsweg 4, <strong>Wierden</strong> Verruimen bouwvlak voor bouw schapenschuur Bouwplan is mogelijk binnen de veldschurenregeling.<br />

Zal landschappelijk worden ingepast.<br />

Broezeweg 2, Enter Nieuwe woning staat voor klein gedeelte buiten bouwvlak;<br />

Bouwvlak is iets aangepast zodat woning helemaal binnen<br />

bestemming valt.<br />

Agrarisch Bouwblok<br />

Burgemeestersdijk 5a, <strong>Wierden</strong><br />

Kleine aanpassing bouwblok: Er is een klein tipje van<br />

bouwblok afgehaald. Klein hoekje van bouwblok lag binnen<br />

de dubbelbestemming van de gasleidingen van de gasunie.<br />

In 2009 na ter visie leggen ontwerp bestemmingsplan<br />

Buitengebied 2009 is het bouwblok op dit punt ook<br />

aangepast – achteraf blijkt dat nog een klein gedeelte<br />

van de woning iets buiten het bouwvlak valt.<br />

Er mag geen bouwblok binnen de dubbelbestemming<br />

van de gasleidingen van de gasunie liggen.<br />

Bruine Hoopsweg 6, Hoge Hexel Aantal recreatiewoningen is aangepast – van 200 naar 201 I.v.m. herverkaveling van een perceel op<br />

bungalowpark.<br />

Burgemeestersdijk 14-16, <strong>Wierden</strong> Aanduiding bah (bedrijf aan huis) opnemen op verbeelding. Tot een paar jaar geleden was op dit adres binnen de<br />

woonbestemming één groter bedrijf in melkmachines<br />

aanwezig (vanaf 1983). Nu zijn meerdere kleine<br />

bedrijfjes in het bedrijfspand gevestigd.<br />

Vier units worden gebruikt voor opslag en één unit<br />

als werkplaats voor lichte constructiewerkzaamheden<br />

t.b.v. rundvee- en melktechniek.<br />

10


11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

Dwarsdijk ong., <strong>Wierden</strong><br />

(schuur ten zuiden van Dwarsdijk 6)<br />

Bouwvlak voor een beperkt agrarisch bouwblok opgenomen.<br />

Geen dienstwoning toegestaan.<br />

Legalisatie is mogelijk via het beleid vrijkomende<br />

agrarische bedrijven (VAB-beleid).<br />

Dit kan door in het bestemmingsplan de aanduiding<br />

‘bah’ op de verbeelding te zetten en de<br />

oppervlaktematen in de tabel in artikel 33 (wonen) op<br />

te nemen:<br />

- 445 m² ten behoeve van Opslag vallend<br />

onder inrichting type A van Besluit algemene<br />

regels voor inrichtingen milieubeheer.<br />

- 330 m² ten behoeve van assemblage en<br />

lichte constructiewerkzaamheden t.b.v.<br />

rundvee- en melktechniek.<br />

Schuur is gekocht door eigenaar van naastgelegen<br />

agrarisch bedrijf (Dwarsdijk 6). De schuur heeft in<br />

bestemmingsplan Buitengebied 2009 geen bouwvlak<br />

gekregen, maar voor de bouw van de schuur is in het<br />

verleden wel een bouwvergunning verleend en een<br />

milieumelding gedaan.<br />

Enterweg 12a, <strong>Wierden</strong> Zone groepsrisico (150 m.) opgenomen op verbeelding Zone groepsrisico was alleen opgenomen in bijlage.<br />

Vanuit milieu (externe veiligheid) is het gewenst om<br />

deze contour ook op de verbeelding op te nemen<br />

(i.v.m. toets nieuwe ontwikkelingen)<br />

Erve Meijerinksweg 3, <strong>Wierden</strong> Bouwvlak Wonen iets vergroten en bouwblok voor 3<br />

woningen van maken.<br />

Eversdijk 1, Enter Vergroten bouwvlak bestemming “Wonen” voor de bouw van<br />

een schuur naast de woning Eversdijk 1a. Schuur aan de<br />

overzijde van de weg gaat niet door.<br />

Voor deze locatie is in 2010 bouwvergunning en<br />

vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO verleend voor het<br />

oprichten van 3 woningen (in kader van Rood voor<br />

Rood). De nieuwe bestemming voor drie woningen<br />

moet nog worden opgenomen in bestemmingsplan<br />

Buitengebied..<br />

Bij de vaststelling (in 2010) van wijzigingsplan ‘2e<br />

wijziging bestemmingsplan Buitengebied 2009,<br />

Eversdijk ong.’ is (via aanpijling) de bouw van een<br />

schuur aan de overzijde van de weg mogelijk<br />

gemaakt.<br />

11


15.<br />

16.<br />

17.<br />

Grimbergerweg 1, Notter Aanduiding monument opnemen voor schuur op perceel.<br />

Grimbergerweg 11, Notter De veiligheidszones op de verbeelding zijn aangepast aan<br />

de huidige (vergunde) situatie.<br />

Heerdinksschotweg 8, <strong>Wierden</strong> Bouwvlak is ter plaatse van de twee gebouwde hooibergen<br />

(vakantieverblijven) ca. 13 meter westwaarts uitgebreid.<br />

Bij nader inzien wil de eigenaar de schuur toch liever<br />

naast de woning bouwen en niet aan de overzijde<br />

van de weg. De schuur die hier staat wordt gesloopt.<br />

Er is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

Niet alleen de woonboerderij is een gemeentelijk<br />

monument maar ook de bijbehorende schuur.<br />

De zones op de huidige verbeelding waren<br />

afgestemd op het kaartje in de risicoanalyse van<br />

januari 2007. Aanvankelijk was het de bedoeling om<br />

de opslag van buskruit binnen het bestaande bedrijf<br />

te realiseren. Eigenaar heeft daarna vanuit<br />

bedrijfstechnisch oogpunt besloten om de opslag van<br />

buskruit te verplaatsen. De opslag van rookzwak<br />

buskruit vindt nu plaats op 105 meter van het<br />

dichtstbijzijnde beperkt kwetsbare object. Hierdoor<br />

bevinden zich geen kwetsbare objecten meer binnen<br />

de veiligheidscontouren.<br />

De veiliggheidszones op de verbeelding zijn hierop<br />

aangepast:<br />

- Zone 20 meter rondom munitieopslag<br />

- Zones 66 meter en 100 meter rondom Bunker<br />

De opslag van rookzwakbuskruit en munitie voldoen<br />

daarmee aan de geldende regels en zijn in<br />

overeenstemming met de milieuvergunning.<br />

De twee hooibergen zijn via vrijstelling ex art 19, lid 2<br />

WRO buiten het bouwvlak gerealiseerd.<br />

Via dit bestemmingsplan worden de hooibergen<br />

opgenomen in het bestaande bestemmingsvlak /<br />

bouwvlak.<br />

12


18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

Heidebloemweg 2, Enter Kleine uitbreiding bouwblok aan achterzijde Concreet bouwplan past niet (helemaal) binnen<br />

bestaand bouwvlak. Wijzigen via een afzonderlijk<br />

bestemmingsplan is een zware procedure voor de<br />

kleine aanpassing.<br />

Bij de procedure voor de bouw van een woning (in<br />

2009/2010) is een inrichtingsschets voor de<br />

landschappelijke ingediend. De nieuw te bouwen<br />

schuur wordt aan het zicht onttrokken door de<br />

bestaande houtsingels en nieuwe beplanting.<br />

Heijkampsweg, <strong>Wierden</strong><br />

(Bosje tegenover Heijkampsweg 1)<br />

Het bosje is iets groter dan op de plankaart was getekend.<br />

Huidige omvang bosje is op verbeelding opgenomen.<br />

13-01-2011 geconstateerd door medewerker OWG<br />

Hespelderweg 2, <strong>Wierden</strong> IV-aanduiding van verbeelding afgehaald. Locatie Hespelderweg 2 is gestopt met het houden<br />

van Varkens. Er is geen sprake meer van een<br />

intensieve veehouderij (info milieu: d.d. 1 juni 2011)<br />

Hexelseweg 52b, <strong>Wierden</strong> Landgoed De Barkel, aanduiding voor bebouwing<br />

aangepast.<br />

Voor deze locatie is in 2012 het bestemmingsplan<br />

herzien.<br />

De aanduiding voor bebouwing is toen per ongeluk<br />

op de verkeerde plaats terecht gekomen. Dit wordt<br />

nu hersteld.<br />

Hexelseweg 65, <strong>Wierden</strong> Kleine uitbreiding bestemming “Wonen” aan zuidzijde Aanpassen bouwvlak als gevolg van herverkaveling<br />

percelen. Er is geen sprake van toename van<br />

Hexelseweg 66 en 1 e Lageveldsweg<br />

14, Hoge Hexel<br />

Hexelseweg 95, Hoge Hexel<br />

(de Waterboer)<br />

Hexelseweg 66: agrarisch bouwblok wijzigen in wonen en<br />

gebiedsbestemming (agrarisch)<br />

1 e Lageveldsweg 14: nieuw bouwblok wonen<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

In 2010-2011 is via een procedure ex artikel 19, lid 1<br />

WRO medewerking verleend aan de bouw van een<br />

woning aan de 1 e Lageveldsweg 14 (via Rood voor<br />

Rood / sloop aan Hexelseweg 66).<br />

Voor beide locaties moet de nieuwe bestemming nog<br />

worden opgenomen in bestemmingsplan<br />

Buitengebied.<br />

Gewijzigd in bestemming “Bedrijf” – zonder dienstwoning Oude kantoor en magazijn van Vitens zijn niet meer<br />

in gebruik ten behoeve van de drinkwaterwinning.<br />

Hier is nu bedrijfje in houten speelgoed (groothandel<br />

/ assemblage) gevestigd.<br />

13


25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Kartelaarsdijk 11, Enter<br />

(Binnengait)<br />

Klokkendijk 14, Notter<br />

(Grimberghoeve)<br />

v. Kregtenweg, Notter<br />

(hoek Klokkendijk)<br />

Bestaande karakteristieke schuur aan overzijde van de weg<br />

aangepijld met woning<br />

Gewijzigd in een beperkt agrarisch bouwblok in plaats van<br />

volwaardig agrarisch bouwblok (met dezelfde dagrecreatieve<br />

en verblijfsrecreatieve mogelijkheden)<br />

1. Kleine uitbreiding schoolplein t.b.v. kleuters/peuters ivm<br />

uitbreiding Kulturhus<br />

2. Kleine uitbreiding i.v.m. realisatie evenementenweide bij<br />

Kulturhus<br />

Looweg 17, <strong>Wierden</strong> Aanduiding ‘bah’ (bedrijf aan huis) voor metsel- en<br />

opslagbedrijf opnemen op verbeelding<br />

Lage Eggeweg, <strong>Wierden</strong><br />

(Perceel tegenover Lage Eggeweg 15)<br />

Bestemming Agrarisch met waarden, Landschap i.p.v. Bosbestemming<br />

Bestemming Bedrijf – Nutsbedrijf is daarom gewijzigd<br />

in een normale bedrijfsbestemming (zonder<br />

dienstwoning).<br />

Schuur hoort bij hoort bij woning Kartelaarsdijk 11<br />

(Binnengait). Schuur wordt in oude staat hersteld.<br />

Schuur moet positief worden bestemd i.v.m.<br />

aanvraag Leader-subsidie.<br />

In overleg met bedrijf. Er is geen sprake meer van<br />

een volwaardig agrarisch bedrijf.<br />

Beide percelen krijgen bestemming maatschappelijk<br />

met aanduiding –beb (geen bebouwing toegestaan).<br />

In 2009 is in kader van regeling Vrijkomende<br />

agrarische bedrijven (VAB) medewerking verleend<br />

aan een metsel- en opslagbedrijf op deze locatie<br />

(opslag steigermaterrialen, metselprofielen, stallen<br />

bedrijfsauto, etc.).<br />

De maximale oppervlakte wordt ook in de tabel in<br />

artikel 33 (wonen) van de regels opgenomen: max.<br />

200 m²<br />

Op verzoek van eigenaar. Perceel is en was geen<br />

bos. Wel een bosstrook handhaven (net als in<br />

Bestemmingsplan Buitengebied ’85)<br />

Meijerinksberg 1, <strong>Wierden</strong> Vergroten bouwblok: 6 à 7 meter uitbreiden Concreet bouwplan past niet (helemaal) binnen het<br />

bestaande bouwvlak. Wijzigen via een afzonderlijk<br />

bestemmingsplan is een zware procedure voor de<br />

kleine aanpassing. Bovendien ligt dit perceel op een<br />

hoek en is sprake van twee rooilijnen (relatief groot<br />

gedeelte van bouwvlak kan daardoor niet worden<br />

bebouwd). Er is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

14


31.<br />

32.<br />

33.<br />

34.<br />

35.<br />

36.<br />

Muldersdijk 4, Hoge Hexel Vergroten bouwvlak bestemming “Wonen” voor de bouw van<br />

een schuur.<br />

Nieuwe Schoolweg 3 / Piksenweg ong.<br />

Hoge Hexel<br />

Notterveldsweg – v. Kregtenweg,<br />

Notter<br />

1. Bestemmingsvlak iets aangepast omdat schoolplein<br />

achter schaapskooi niet geheel binnen bestemming<br />

Maatschappelijk lag.<br />

2. Realisatie van een TOP en twee jeu de boulesbanen<br />

naast schaapskooi – deze locatie is ook binnen de<br />

bestemming Maatschappelijk opgenomen (zonder<br />

bebouwing).<br />

Concreet bouwplan past niet (helemaal) binnen het<br />

bestaande bouwvlak. Wijzigen via een afzonderlijk<br />

bestemmingsplan is een zware procedure voor de<br />

kleine aanpassing. Er is geen sprake van toename<br />

van bebouwingsmogelijkheden.<br />

TOP= toeristisch opstappunt.<br />

Bestemming wonen opnemen op plankaart. De gemeenteraad heeft op 31 augustus 2010 het<br />

bestemmingsplan ‘Buitengebied, gedeeltelijke<br />

herziening Notterveldsweg / Van Kregtenweg ong.’<br />

vastgesteld. Dit bestemmingsplan was nog niet<br />

digitaal gemaakt. Via opname in het veegplan wordt<br />

dit bestemmingsplan zichtbaar op<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl<br />

Provincialeweg Zuna 1 – 2, Zuna Bestaand paardenstalletje wordt via aanpijling opgenomen in<br />

bestemmingsvlak van bedrijf en dienstwoningen.<br />

De totaal toegestane oppervlakte blijft gelijk. Er vindt<br />

geen uitbreiding van bebouwing plaats.<br />

Reintsweg 8, Enter Kleine wijziging bestemmingsvlak (stukje erbij en stukje eraf) In 2008/2009 is naar aanleiding van een toen<br />

ingediende inspraakreactie het bestemmingsvlak iets<br />

gewijzigd. Echter niet op de door verzoeker bedoelde<br />

plek. Dit wordt nu hersteld. Het bestemmingvlak<br />

naast het bosje wordt iets vergroot (waarbij de<br />

bosbestemming niet wordt aangetast) en aan de<br />

andere kant wordt een vergelijkbaar stukje van het<br />

bestemmingsvlak afgehaald.<br />

Rijssenseweg 38, Enter Zone groepsrisico (150 m.) opgenomen op verbeelding Zone groepsrisico was alleen opgenomen in bijlage.<br />

Vanuit milieu (externe veiligheid) is het gewenst om<br />

deze contour ook op de verbeelding op te nemen<br />

(i.v.m. toets nieuwe ontwikkelingen)<br />

15


37.<br />

38.<br />

39.<br />

40.<br />

41.<br />

42.<br />

43.<br />

Rondweg 18, Enter Aanpijlen van kapschuur aan de overzijde van de weg (naast<br />

nr13) bij woning Rondweg 18<br />

De schuur is in het verleden met bouwvergunning<br />

gebouwd en maakt(e) onderdeel uit van het<br />

voormalige agrarisch bedrijf aan de Rondweg 18.<br />

De locatie maakt onderdeel uit van een toekomstig<br />

Rood voor Rood plan.<br />

Saamsweg 1, Hoge Hexel Kleine vergroting bestemmingsvlak Bestemmingsvlak wordt iets vergroot i.v.m. bouw<br />

vervangende woning met bijgebouw. Bestaand<br />

bestemmingsvlak is klein. Er is geen sprake van<br />

toename van bebouwingsmogelijkheden.<br />

Schaddenbeltsweg 2a, Hoge Hexel Vergroten bouwvlak bestemming “Wonen” voor de bouw van<br />

een schuur.<br />

Door aankoop van een stuk grond van de buren<br />

wordt het mogelijk om de schuur naast de woning te<br />

bouwen. Er is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

Schapendijk 35, Notter Aanpassen bebouwingsvlak agrarisch bedrijf. Aanpassing in overleg met ervenconsulent van Het<br />

Oversticht – Ten behoeve van behoud eiken bomen<br />

(houtwal)<br />

Schietbaanweg 12, <strong>Wierden</strong> Opnemen bestemming ‘Wonen’ (met aanduiding 1.000 m³) Herstel fout. Dit perceel stond niet op de verbeelding.<br />

Betreft een later (in 2005) gebouwde woning.<br />

De inhoud is gelijk aan de inhoud van de andere<br />

woningen in de Meijerinksberg.<br />

Sluizendijk 5 en 7, <strong>Wierden</strong> Wijzigen bestemming van perceel Sluizendijk 5 in agrarisch<br />

bouwblok en bouwblok aanpijlen met het agrarisch bouwblok<br />

aan de Sluizendijk 7.<br />

Door de bestemming van het perceel Sluizendijk 5 te<br />

wijzigen in agrarisch bouwblok en deze aan te pijlen<br />

met het agrarisch bouwblok aan de Sluizendijk 7 kan<br />

de woning aan de Sluizendijk 5 worden aangemerkt<br />

als tweede bedrijfswoning bij het agrarisch bedrijf<br />

aan de Sluizendijk 7. Omdat geen woning wordt<br />

toegevoegd is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

Stegeboersweg 15, <strong>Wierden</strong> Aanpassen bestemmingsvlak ‘wonen’ Huidige woning is gebouwd in 2008.<br />

Bestemmingsvlak wordt afgestemd op huidig gebruik<br />

(tuin). Afmeting van bestemmingsvlak blijft nagenoeg<br />

gelijk. Er is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

16


44.<br />

45.<br />

46.<br />

47.<br />

48.<br />

49.<br />

Trelliesweg 5, Enter Wijzigen van (beperkt) agrarisch bouwblok naar ‘Wonen’ Op deze locatie is al jaren geen sprake meer van<br />

bedrijfsmatige agrarische activiteiten.<br />

De eigenaar van het perceel is overleden. De familie<br />

verzoekt om de bestemming te wijzigen naar<br />

‘Wonen’.<br />

Veenslagenweg 4-6, Enter Aanduiding ‘2’ (aantal woningen) op de verbeelding<br />

opnemen.<br />

Velnersweg 4 en 4a, Enter Aanduiding ‘2’ (aantal woningen) op de verbeelding<br />

opnemen.<br />

<strong>Wierden</strong>seveld - Percelen nabij<br />

<strong>Wierden</strong>seveld<br />

Aanduiding “milieuzone” binnen bestemming “Agrarisch met<br />

waarden- Natuur en landschap” van verbeelding afgehaald.<br />

Vanaf 1971 is sprake van gescheiden woningen.<br />

Begin jaren ’80 heeft het toenmalige college<br />

ingestemd met een volledige splitsing.<br />

In werkelijkheid is sprake van twee volwaardige<br />

woningen. De woningen hebben een omvang van<br />

651 en 802 m³ en de oppervlakte aan bijgebouwen<br />

bedraagt 89 en 84 m². Er zijn niet veel<br />

bouwmogelijkheden meer.<br />

Herstel fout in bestemmingsplan Buitengebied 2009.<br />

Betreft twee woningen. In het oude bestemmingsplan<br />

Buitengebied ’85 waren hier ook twee woningen<br />

toegestaan/aanwezig.<br />

Aanduiding stond wel op verbeelding, maar hierover<br />

was niets opgenomen in de regels.<br />

Op gronden met deze bestemming is uitbreiding /<br />

vestiging van een agrarisch bedrijf al uitgesloten.<br />

(dus voegt de aanduiding milieuzone hier niets toe)<br />

Witmoesdijk 9a, Enter Kleine uitbreiding bebouwingsvlak ‘Wonen’. In 2006 is een vervangende woning gebouwd op<br />

basis van het toen geldende bestemmingsplan.<br />

De nieuwe woning stond nog niet op de luchtfoto van<br />

maart 2006 op basis waarvan de kaart van<br />

bestemmingsplan “Buitengebied 2009” is getekend.<br />

Daardoor is de woning voor een klein stukje buiten<br />

het bestemmingsvlak komen te liggen. Dit wordt nu<br />

hersteld.<br />

Ypeloschoolweg 3, Enter Vergroten bouwvlak bestemming “Wonen” om de bouw van<br />

een garage mogelijk te maken,<br />

Er is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

17


50.<br />

51.<br />

52.<br />

Ypeloschoolweg 13, Enter<br />

(zorgboerderij Kötter)<br />

Onverharde weg tussen Zeggertweg<br />

en Rijssensestraat, <strong>Wierden</strong> (gedeelte)<br />

Zone hoogspanningsleiding<br />

Aanduiding [bah] voor zorgboerderij opnemen op<br />

verbeelding.<br />

De bestemming Verkeer-Onverhard is gewijzigd in een<br />

gebiedsbestemming.<br />

Aanpassen van de breedte van de belemmerde stroken van<br />

de hoogspanningsleidingen aan de (noord)westzijde van<br />

<strong>Wierden</strong><br />

In 2009 is toestemming verleend voor realisatie van<br />

de zorgboerderij op deze locatie. Aanduiding bedrijf<br />

aan huis (bah) opnemen op plankaart.<br />

Er is geen sprake van toename van<br />

bebouwingsmogelijkheden.<br />

Op deze plek is geen sprake (meer) van een<br />

(zand)weg.<br />

Dit heeft betrekking op de breedte van de<br />

belemmerde stroken van de hoogspanningsleidingen<br />

aan de (noord)westzijde van <strong>Wierden</strong> (richting<br />

<strong>Wierden</strong>seveld).<br />

Daar lopen twee zones hoogspanningsleiding.<br />

De noordelijke leiding is een 380 KV leiding en de<br />

zuidelijke een 110 KV leiding.<br />

Navraag bij Tennet leert dat in bestemmingsplan<br />

Buitengebied 2009 voor de hoogspanningsleidingen<br />

niet de juiste breedte van de belemmerde stroken op<br />

de verbeelding staan.<br />

In het bestaande bestemmingsplan hebben beide<br />

leidingen een zone van 2 x 30 meter (60 meter).<br />

Dit moet zijn:<br />

- leiding 380 KV --> 2 x 35 meter (totaal 70 meter<br />

breed)<br />

- leiding 110 KV --> 2 x 25 meter (totaal 50 meter<br />

breed)<br />

18


Hoofdstuk 3 <strong>Toelichting</strong> op de (gewijzigde) regels<br />

3.1 Algemeen<br />

In dit hoofdstuk worden de bij het bestemmingsplan behorende regels van een nadere<br />

toelichting voorzien.<br />

De voornaamste wijzigingen en aanvullingen in de regels, alsmede de gebruikte<br />

bestemmingen en aanduidingen worden toegelicht. Een en ander aanvullend op de<br />

toelichting op de regels in bestemmingsplan “Buitengebied 2009” en de overige in paragraaf<br />

1.6 genoemde bestemmingsplannen.<br />

Hoofdstuk 1<br />

Artikel 1<br />

Naar aanleiding van de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet<br />

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn een aantal begrippen gewijzigd:<br />

Oud Nieuw Reden<br />

plankaart / kaart verbeelding Wro<br />

ontheffing afwijking Wabo<br />

ontheffing verlenen afwijken<br />

ontheffingsbevoegdheden afwijkingsbevoegdheden<br />

aanlegvergunning omgevingsvergunning ten<br />

behoeve van het uitvoeren<br />

van werken, geen<br />

Wabo<br />

bouwwerken zijnde<br />

artikel 40 van de woningwet Artikel 2.1 van de Wet<br />

algemene bepalingen<br />

bouwvergunning / lichte<br />

bouwvergunning / reguliere<br />

bouwvergunning<br />

Artikel 3.16, lid 1 onder a<br />

Wet ruimtelijke ordening<br />

Burgemeester en<br />

wethouders kunnen<br />

ontheffing verlenen van…<br />

Wabo<br />

omgevingsrecht<br />

omgevingsvergunning Wabo<br />

Artikel 2.11, lid 1 Wet<br />

algemene bepalingen<br />

omgevingsrecht<br />

Het bevoegd gezag kan bij<br />

een omgevingsvergunning<br />

afwijken van…<br />

Wabo<br />

Wabo<br />

Nieuw is het begrip ‘moederplan’. Hieronder wordt verstaan het bestemmingsplan<br />

“Buitengebied 2009” en de bestemmingsplannen die dit bestemmingsplan gedeeltelijk<br />

hebben gewijzigd.<br />

Het begrip ‘paardenbak’ is opgenomen, omdat deze wel in het moederplan voorkomt, maar<br />

niet gedefinieerd was.<br />

Tenslotte is het begrip ‘plattelandswoning’ opgenomen naar aanleiding van “de wet van 12<br />

juli 2012 tot het wijzigen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele<br />

andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn<br />

voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische<br />

19


edrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)” die dit begrip aan de Wabo heeft<br />

toegevoegd.<br />

De volgende begrippen komen te vervallen:<br />

- 1.8 ‘aanlegvergunning’<br />

- 1.73 ‘ontheffing’<br />

De reden hiervoor is dat deze begrippen na de inwerkingtreding van de Wabo zijn komen te<br />

vervallen.<br />

Ook de in het moederplan genoemde procedures voor binnenplanse ontheffingen vervallen.<br />

De reden hiervoor is dat de procedures voor afwijkingen inmiddels zijn geregeld in de Wabo.<br />

Daarom mogen ze niet meer in de bestemmingsplannen opgenomen worden.<br />

Er worden nieuwe begrippen toegevoegd aan de begrippenlijst. Omdat de plannaam<br />

verandert is ook het begrip ‘plan’ gewijzigd. In verband met de wijziging van de verbeelding<br />

wordt het in het begrip een nieuw idn-nummer opgenomen. Ditzelfde geldt voor het begrip<br />

‘bestemmingsplan’.<br />

Artikel 2<br />

Artikel 2.1.7 wordt gewijzigd om dat de wijze van meten is gewijzigd. Er moet vanaf de<br />

onderzijde van de begane grondvloer worden gemeten. Dit vloeit voort uit de SVBP waar wij<br />

in onze bestemmingsplannen aan gehouden zijn.<br />

Hoofdstuk 2<br />

Artikel 3<br />

Artikel Wijziging<br />

3.2 In dit artikel wordt toegevoegd dat schuren en stallen die met een<br />

omgevingsvergunning aanwezig zijn of gebouwd kunnen worden niet alleen<br />

gehandhaafd mogen worden, maar ook mogen worden herbouwd naar de omvang<br />

die zij op dat moment hadden.<br />

Door deze toevoeging wordt het mogelijk om de kwaliteit van de toegestane<br />

gebouwen in het landelijk gebied te waarborgen.<br />

3.3 Bij de nadere eisen wordt ook de ‘landschappelijke inpassing’ opgenomen. De<br />

reden hiervoor is dat ook de landschappelijke inpassing een reden kan zijn om<br />

eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van bebouwing.<br />

3.4 onder d De verwijzing wordt gewijzigd in 3.2.1 onder b. Er was een verkeerde verwijzing<br />

opgenomen.<br />

3.6 onder c De zinsnede ‘deze grenst aan de bestemming’ wordt verwijderd. Deze zinsnede<br />

onder 1 stond er dubbel in.<br />

3.8 onder h ‘estemming’ wordt gewijzigd in ‘bestemming’.<br />

3.8 onder i Deze passage vervalt.<br />

onder 1 Natuurontwikkeling hoeft niet per definitie plaats te vinden als uitvoering van<br />

provinciaal beleid. Ook overige natuurontwikkeling kan via deze<br />

wijzigingsbevoegdheid worden gerealiseerd.<br />

4.2.3<br />

Lid c wordt toegevoegd: ‘De (her)bouw van een bedrijfswoning, zoals bedoeld<br />

onder a, mag niet leiden tot onevenredige belemmering en aantasting van de<br />

omgeving en de functies die zich in de omgeving bevinden’.<br />

Door deze passage wordt de omgeving en de functies die zich in de omgeving<br />

bevinden beschermd.<br />

4.2.5 onder a Het begrip ‘voedersilo’s’ wordt vervangen door ‘silo’s’<br />

4.2.5 onder b Het begrip ‘mestsilo’s’ wordt vervangen door ‘mestbassins’.<br />

Artikel 4.4<br />

onder b<br />

Dit artikel vervalt.<br />

Zie toelichting bij artikel 33.4 onder a, d en e en artikel 33.6 onder b en c.<br />

20


Artikel 4.4. In dit artikel wordt lid m, n, o en p toegevoegd.<br />

De reden hiervoor is de “wet van 12 juli 2012 tot het wijzigen van de Wet<br />

algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de<br />

planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate<br />

van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen<br />

aan te passen (plattelandswoningen)”<br />

Artikel 4.4. Hier wordt lid q toegevoegd.<br />

In het moederplan was er in de bouwregels niets geregeld voor de verbouw van<br />

een ruimte voor nevenactiviteiten. Door het opnemen van deze mogelijkheid tot<br />

afwijking van de bouwregels wordt ook hierin voorzien.<br />

Artikel 4.6. Hier worden de leden k, l en m toegevoegd. Dit vloeit voort uit de wijziging in art.<br />

4.4<br />

5.2.2 onder c Zie hetgeen onder 4.2.3 is aangegeven<br />

5.5.1 Hier wordt lid c toegevoegd. Zie hetgeen bij 4.2.3 is aangegeven.<br />

5.4 onder f Zie hetgeen gezegd is bij 4.4. onder p<br />

5.5.1 Zie hetgeen onder 4.2.3<br />

5.6 onder c De verwijzing wordt vervangen. Er is een verkeerde verwijzing opgenomen.<br />

6.2.2 Zie hetgeen in bij 4.2.3. is aangegeven<br />

7.1 De aanduiding dat er een informatiepunt is toegestaan wordt opgenomen. Het<br />

betreft hier het ‘Landgoed de Barkel’.<br />

7.2 Zie hetgeen onder 3.2 is aangegeven.<br />

7.2 Toevoegen bebouwingsregels voor gebouwen indien sprake is van herbouw.<br />

7.4 Foutieve verwijzing. Deze wordt gewijzigd in 7.2.1 onder b<br />

7.8 onder g De Rood voor Rood-regeling was niet volledig overgenomen. Dat is op deze wijze<br />

hersteld. De regeling zoals deze in artikel 3.8 onder h is verwoord is juist. Deze is<br />

nu ook opgenomen in 7.8 onder g en 8.8 onder b<br />

4.7 onder k In dit artikel wordt toegestaan dat karakteristieke voormalige bedrijfsgebouwen<br />

(als bedoeld in bijlage 5 karakteristieke panden) worden verbouwd en gebruikt<br />

voor bewoning, met dien verstande dat er geen extra bijgebouwen mogen worden<br />

opgericht.<br />

Dit artikel wordt opgenomen in plaats van atikel 4.4 onder b (oud). Naar aanleiding<br />

van de uitspraak van de Raad van State. Zie ook toelichting bij artikel 33.4 onder<br />

a, d en e en artikel 33.6 onder b en c.<br />

7.8 onder 1 Zie hetgeen bij 3.8 onder i onder 1 is aangegeven.<br />

8.1 onder e De term ‘kleinschalig kampeerterrein’ wordt vervangen door ‘kampeerterrein’. De<br />

reden hiervoor is dat er geen kleinschalige kampeerterreinen meer aanwezig zijn<br />

in de gemeente.<br />

8.2 Zie hetgeen onder 3.2 is aangegeven.<br />

8.4 onder b Er stond een verkeerde verwijzing. De verwijzing is gewijzigd in 8.2.1 onder b.<br />

8.8 onder b Zie hetgeen bij 7.8 onder g is aangegeven.<br />

8.8onder 1 Dit lid vervalt. Zie hetgeen onder 3.8 onder i onder 1 is aangegeven.<br />

onder c<br />

8.8 onder e Staat wel in 7.8 onder f, maar was niet in de wijziging van 8.8 opgenomen.<br />

Daarom nu alsnog toegevoegd.<br />

9.1 (tabel) Bij het perceel Enterweg 12 wordt de activiteit ‘tankstation’ toegevoegd. Op dit<br />

adres is een tankstation aanwezig, maar deze was niet in het bestemmingsplan<br />

opgenomen.<br />

9.1 (tabel) In de tabel is het perceel Hexelseweg 95 toegevoegd.<br />

9.1 onder b In dit lid is een expliciete verwijzing opgenomen naar de tabel.<br />

9.1 onder g De doorzet van lpg is gewijzigd van 1.000 m3 naar 500 m3.<br />

De doorzet is afgestemd op de milieuvergunning van de lpg-tankstations.<br />

9.2.2 onder b Zie hetgeen onder 4.2.3 is aangegeven.<br />

9.4 Zie hetgeen gezegd is bij 4.4. onder p<br />

9.4 Er is een foutieve nummering opgenomen. De ‘a’ en ‘b ‘ die voor de tweede keer<br />

genoemd zijn, worden gewijzigd in ‘f’ en ‘g’.<br />

13.2.2 Zie hetgeen onder 4.2.3 is aangegeven<br />

13.4 onder b De oorspronkelijke tekst van 13.4 wordt vernummerd tot 13.4 onder a. Onder b<br />

wordt een nieuw lid toegevoegd. Zie hetgeen onder 4.4 onder p is aangegeven<br />

14.2.2 Zie hetgeen onder 4.2.3 is aangegeven<br />

21


17.2.1 In de tabel wordt het perceel Rijssensestraat 56 – kantoor en/of (bedrijfs)woning<br />

opgenomen. Dit perceel viel buiten het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en<br />

is in nu het veegplan meegenomen.<br />

20.1 De aanduiding ‘recreatieplas’ wordt gewijzigd in ‘recreatieterrein’. De reden<br />

hiervan is dat het Lageveld meer omvat<br />

20.2.2 Dit artikel vervalt, omdat we geen bedrijfswoningen hebben binnen de<br />

bestemming Recreatie-Dagrecreatie.<br />

20.2.3 Zie hetgeen bij 20.2.2 is aangegeven.<br />

20.2.4 De bouwhoogte van ballenvangers is verhoogd naar 20 m.<br />

22.2.5 onder c Hierin worden ook de ‘overkappingen’ meegenomen omdat deze ook mee moeten<br />

tellen bij de inhoud.<br />

22.2.5 onder d In dit lid worden de overkappingen toegevoegd. Het is niet wenselijk dat er wel<br />

overkappingen mogen worden gebouwd, als er geen bijgebouwen worden<br />

toegestaan.<br />

22.2.7 Zie hetgeen onder 4.2.3 is gezegd.<br />

22.2.9 Aan de titel en in de tekst worden ook de overkappingen toegevoegd.<br />

22.4 Zie hetgeen onder 4.4 onder p is aangegeven<br />

24.2.1 Het perceel Eversdijk ong. (Zoekerveld) wordt uit de tabel gehaald, omdat deze<br />

manege niet op dit adres gevestigd is.<br />

29.1 / 29.3 Dit artikel wordt aangepast aan de herziening die is geweest voor de bestemming<br />

‘Verkeer-onverhard’.<br />

33.2.2 onder h Zie hetgeen onder 4.2.3 is aangegeven.<br />

33.1 In de tabel worden vier nieuwe adressen toegevoegd. Deze zijn al aanwezig, maar<br />

waren niet in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” meegenomen.<br />

33.2.4 De zinsnede ‘waaronder begrepen overkappingen’ wordt verwijderd.<br />

Deze zinsnede voegt hier niets toe en zorgt voor onduidelijkheid.<br />

33.2.4 De maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 50 m2.<br />

De reden hiervoor is dat er anders onbeperkt bouwwerken, geen gebouwen<br />

33.4 onder a<br />

33.4 onder d<br />

33.4 onder e<br />

33.6 onder b<br />

33.6 onder c<br />

33.4 onder j, k,<br />

l<br />

zijnde, op de percelen kunnen ontstaan, waardoor veel verrommeling optreedt.<br />

Deze artikelen vervallen. De reden hiervoor is de uitspraak van de Afdeling<br />

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 april 2012, waarin de ABRS<br />

heeft uitgesproken dat deze vrijstellingsmogelijkheid niet kunnen, maar omgezet<br />

moeten worden naar een wijzigingsbevoegdheid.<br />

j). Er is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor een afwijkende dakhelling<br />

voor woonhuizen. De reden hiervoor is dat er een dakhelling is opgenomen die<br />

moet liggen tussen de 25o en de 60o. Met name bij erkers en andere uitbouwen<br />

loop je hier tegen problemen aan, vandaar dat in dergelijke gevallen een<br />

afwijkingsmogelijkheid is opgenomen.<br />

k) Dit betreft een afwijkingsregeling voor de bouw van extra bijgebouwen bij een<br />

woning.<br />

l) Zie hetgeen bij 4.4 onder p is aangegeven.<br />

33.5.2 onder b Op 4 mei 2010 is de ‘Beleidsregel beroep en bedrijf aan huis gemeente <strong>Wierden</strong>’<br />

vastgesteld. Dit beleid is niet verwerkt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied<br />

33.7 onder e, f<br />

en g)<br />

2009’ en wordt daarom alsnog via dit bestemmingsplan opgenomen.<br />

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ was dit nog een<br />

ontheffingsmogelijkheid. Maar door de uitspraak van de Afdeling<br />

bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie ook 33.4 onder a/d/e en 33.6<br />

onder b/c) is dit gewijzigd in een wijzigingsbevoegdheid.<br />

34.2.2 Zie hetgeen hierover onder 4.2.3 is aangegeven.<br />

34.2.3 onder c Het woord ‘bedrijfswoning’ wordt vervangen door ‘woning’. De regels in dit artikel<br />

gaan over ‘Wonen-Landhuis’ en binnen deze bestemming komen geen<br />

bedrijfswoningen voor.<br />

34.2.3 onder d Het woord ‘bedrijfswoningen’ wordt vervangen door ‘woningen’. De regels in dit<br />

artikel gaan over ‘Wonen-Landhuis’ en binnen deze bestemming komen geen<br />

22


edrijfswoningen voor.<br />

34.5.2 Zie hetgeen bij 33.5.2 onder b is aangegeven.<br />

34.4 Zie hetgeen bij 4.4. onder p is aangegeven.<br />

34.4 onder c Er is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor een afwijkende dakhelling voor<br />

woonhuizen. De reden hiervoor is dat er een dakhelling is opgenomen die moet<br />

liggen tussen de 25o en de 60o. Met name bij erkers en andere uitbouwen loop je<br />

hier tegen problemen aan, vandaar dat in dergelijke gevallen een<br />

afwijkingsmogelijkheid is opgenomen.<br />

35 Dit artikel vervalt omdat in <strong>Wierden</strong> geen woonwagenstandplaatsen meer<br />

voorkomen. Op 29 januari 2013 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan<br />

vastgesteld, dat de bouw van maximaal twee woningen op de voormalige<br />

woonwagenlocatie aan de Goorseweg mogelijk maakt.<br />

45.3.3 Het begrip ‘waterwingebied’ wordt vervangen door<br />

‘grondwaterbeschermingsgebied’<br />

Paragraaf 45.3 heeft betrekking op grondwaterbeschermingsgebied.<br />

45.7.1 Er is een aanvulling opgesteld voor de aanduiding ‘veiligheidszone – lpg<br />

groepsrisico’. Deze was nog niet in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’<br />

opgenomen. Vanuit het externe veiligheid is het nodig om<br />

45.7.2 Zie hetgeen bij 45.7.1 opgenomen is.<br />

46.1 De hoogte van een windturbine wordt gewijzigd in 15 meter. Dit is een standaard<br />

hoogte.<br />

Bijlage 1<br />

De reden waarom de aanleg van poelen en wallichamen voor houtwallen niet meer<br />

vergunningsplichtig worden is dat het landschapselementen betreffen die tot doel hebben<br />

het landschap te verfraaien. Omdat juist op landschappelijke waarden wordt getoetst is op<br />

voorhand al aan te geven dat ze vergund worden. Burgers en bedrijven worden ontlast met<br />

een vergunningsaanvraag (deregulering).<br />

De reden waarom grondophoging of afgraven tot 20 cm niet meer vergunningsplichtig wordt<br />

is dat het ophogen van grond tot 20 cm landschappelijk niet waarneembaar is. Omdat op<br />

landschappelijke waarden wordt getoetst is op voorhand al aan te geven dat ze vergund<br />

worden. Burgers en bedrijven worden ontlast met een vergunningsaanvraag (deregulering)<br />

In het aanlegvergunningenstelsel bij bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ is de keuze<br />

gemaakt om alle watergerelateerde onderdelen te schrappen. Dit omdat er toch een<br />

waterwetvergunning van het Waterschap voor nodig is. In de praktijk blijkt nu dat<br />

hemelwater dat afkomstig is van (nieuwe) schuren op de gemeentelijke bermsloot worden<br />

aangesloten. Hemelwater mag echter niet zomaar in de sloot terechtkomen. Eigenaren<br />

moeten hiervoor voorzieningen op eigen terrein realiseren. In overleg met het Waterschap is<br />

besloten om deze activiteit weer op te nemen in de tabel.<br />

Bij de activiteiten ‘ophogen’ en ‘afgraven’ wordt toegevoegd ‘perceel of delen/deel van een<br />

perceel (meer dan 20 cm)’. De genoemde 20 cm is niet gemiddeld, maar bedoeld wordt elke<br />

verhoging of verlaging van meer dan 20 cm ten opzichte van het bestaande maaiveld. Het<br />

bestaande reliëf moet worden gehandhaafd. Als de verhoging of verlaging ten opzichte van<br />

het bestaande maaiveld meer dan 20 cm is, dan is het omgevingsvergunningplichtig.<br />

Bij ‘vergraven’ wordt aangegeven dat dit binnen bestemming ‘Agrarisch met waarden –<br />

Landschap’ toegestaan is omdat dit geen noemenswardige landschappelijke gevolgen heeft.<br />

Onder ‘vergraven’ wordt verstaan: het verplaatsen van grond of zand, zonder dat het<br />

maaiveld 20 cm hoger of lager wordt. Bij de bestemmingen ‘Natuur en Landschap’, ‘Bos’ en<br />

‘Natuur’ kan het ecologische gevolgen hebben en daarom is dit vergunningsplichtig.<br />

23


Bij ‘diepploegen en – woelen (maximaal tot 2 m)’ wordt aangegeven dat dit binnen de<br />

bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en landschap toegestaan is. Tenzij sprake is<br />

van archeologische waarden. In dat geval moet in sommige situaties wel een<br />

omgevingsvergunning worden aangevraagd.<br />

Bij ‘dempen sloten en greppels’ wordt aangegeven dat dit binnen alle bestemmingsplan<br />

omgevingsvergunningplichtig is. Dit omdat het gevolgen heeft voor de waterhuishouding.<br />

Ditzelfde geldt voor “dempen kleine geïsoleerde wateren’ dat daarom ook<br />

omgevingsvergunningplichtig is.<br />

Bij ‘aanleggen van (half-) verharde recreatieve paden en voorzieningen die een grotere<br />

oppervlakte hebben dan 200 m2 is aangegeven dat dit binnen de bestemming ‘Natuur’<br />

omgevingsvergunningplichtig is.<br />

In de tabel worden nieuwe activiteiten toegevoegd:<br />

‘Aanbrengen wallichaam ten behoeve van een houtwal (hoogte maximaal 1 m, diepte<br />

aangrenzende greppel maximaal 30 cm)’. Dit is toegestaan binnen de bestemmingen:<br />

‘Agrarisch’, ‘Agrarisch met waarden – Landschap’ en ‘Natuur’ en dit is<br />

omgevingsvergunningplichtig binnen de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden – Natuur en<br />

Landschap’ en ‘Bos’. De reden dat dit is opgenomen is dat dit niet onder de activiteit<br />

‘ophogen’ valt.<br />

‘Aanbrengen geïsoleerde wateren’. Dit is toegestaan binnen de bestemmingen:’Agrarisch’,<br />

‘Agrarisch met waarden – Landschap’, ‘Agrarisch met waarden – Natuur en landschap’ en<br />

‘Natuur’ en dit is omgevingsvergunningplichtig binnen de bestemming ‘Bos’ vanwege de<br />

mogelijke gevolgen.<br />

‘Aansluiten van hemelwaterafvoer en drainage op gemeentelijke sloten’ is<br />

omgevingsvergunningplichtig voor alle bestemmingen. De reden is dat dit gevolgen heeft<br />

voor de waterhuishouding.<br />

Bijlage 2<br />

In het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” is het Rood voor Rood beleid van 27 mei 2008<br />

opgenomen. Inmiddels is deze vervangen door het Rood voor Rood beleid van 10 mei 2011<br />

en daarom wordt dit laatste beleid als bijlage opgenomen.<br />

Bijlage 6<br />

Op 4 mei 2010 is de ‘Beleidsregel beroep en bedrijf aan huis gemeente <strong>Wierden</strong>’<br />

vastgesteld. Dit beleid is niet verwerkt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en wordt<br />

daarom alsnog via dit bestemmingsplan opgenomen.<br />

24


Hoofdstuk 4 Waterparagraaf<br />

Omdat dit bestemmingsplan niet betrekking heeft op een aaneengesloten gebied is voor dit<br />

plan geen gebruik gemaakt van de digitale watertoets.<br />

De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn voorgelegd aan waterschap Regge en Dinkel.<br />

De gevolgen van de wijzigingen in het bestemmingsplan zijn voor de waterhuishouding zeer<br />

beperkt.<br />

Het waterschap heeft te kennen gegeven geen opmerkingen op het plan te hebben.<br />

25


Hoofdstuk 5 Uitvoering en handhaving<br />

5.1 Economische uitvoerbaarheid<br />

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de<br />

met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een<br />

exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld<br />

bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart<br />

dat met betrekkking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien<br />

het verhaal van kosten anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet<br />

noodzakelijk is.<br />

In dit bestemmingsplan worden geen directe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die de<br />

gemeente voor exploitatiekosten zullen stellen die op derden te verhalen zouden zijn door<br />

middel van een exploitatieplan.<br />

5.2 Handhaving van het plan<br />

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling hiervan in een bestemmingsplan heeft weinig zin,<br />

indien na de vaststelling van het bestemmingsplan de regels van het plan niet gehandhaafd<br />

(kunnen) worden. Daarom is het belangrijk al tijdens het opstellen van een bestemmingsplan<br />

aandacht te besteden aan de handhaafbaarheid van de opgestelde voorschriften. Hierbij is<br />

een aantal punten in het bijzonder van belang:<br />

1. Voldoende kenbaarheid van en draagvlak voor het bestemmingsplan<br />

Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij<br />

degenen die het moeten naleven. De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden,<br />

indien het beleid en de regeling in grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het<br />

bestemmingsplan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is om die<br />

reden wenselijk. Uiteraard zal niet iedereen zich kunnen vinden in elk onderdeel van het<br />

plan.<br />

2. Realistische en inzichtelijke regeling<br />

Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn. Dat wil zeggen, dat het plan<br />

niet onnodig beperkend of inflexibel dient te zijn. De planregels dienen niet meer, maar ook<br />

niet minder te regelen dan noodzakelijk is.<br />

3. Actief handhavingsbeleid<br />

Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle op de feitelijke situatie<br />

in het plangebied. Indien de regels worden overtreden moeten adequate maatregelen<br />

worden getroffen. Indien dit wordt nagelaten ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid.<br />

5.3 Retrospectieve toets<br />

Naast de handhavingsparagraaf moet ook een zogenaamde retrospectieve toets in het<br />

bestemmingsplan worden opgenomen. In de retrospectieve toets wordt een verantwoording<br />

gegeven voor bestemmingsregeling die (behoorlijk) afwijken van de situatie zoals die in het<br />

voorgaande bestemmingsplan waren opgenomen.<br />

In het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening 2012 (veegplan)" zijn doorgaans<br />

dezelfde functies bestemd als in het moederplan (bestemmingsplan "Buitengebied 2009").<br />

Het plan biedt geen noemenswaardige ontwikkelingsmogelijkheden.<br />

26


Het veegplan kent een aantal kleinere ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van het<br />

moederplan. Het bestemmingsplan wordt op enkele punten uitgebreid, hersteld, verbeterd<br />

en in overeenstemming gebracht met de laatste wet- en regelgeving (wabo). Het betreft met<br />

name veel kleinere ondergeschikte wijzigingen.<br />

Er is geen sprake van illegaal ontstane en ongewenste situaties die positief worden<br />

bestemd.<br />

27


Hoofdstuk 6 Inspraak en overleg<br />

6.1 Inspraak<br />

Gezien de relatief geringe planologische betekenis van (de wijzigingen in) dit<br />

bestemmingsplan, word afgezien van het ter inzage leggen van een voorontwerp<br />

bestemmingsplan.<br />

6.2 Vooroverleg<br />

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro dient overleg te worden gevoerd met de<br />

daarvoor in aanmerking komende instanties.<br />

De provincie en waterschap Regge en Dinkel hebben per mail laten weten geen<br />

opmerkingen te hebben op het bestemmingsplan.<br />

28


Bijlage 1<br />

Afbeelding situering plangebied<br />

29


Ligtenbergerweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Lage Esweg<br />

Lage Esweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Lage esweg<br />

Lage Esweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Lage Esweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Lage Esweg<br />

Lage Esweg<br />

Lage esweg<br />

Twistveldweg<br />

Ligtenbergerdijk<br />

Lage Esweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Hooiweg<br />

Paatsleiding<br />

Hexelerweg<br />

Lage Esweg<br />

Hooiweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Twistveldweg<br />

Lage Esweg<br />

"Ligtenbergerveld"<br />

Hexelerweg<br />

Hexelerweg<br />

Ligtenbergerdijk<br />

Ligtenbergerweg<br />

Schepelweg<br />

Hexelerweg<br />

Paatsleiding<br />

Schepelweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Ligtenbergerweg<br />

Blokkendijk<br />

Ligtenbergerweg<br />

Smalendijk<br />

"Ligtenbergerveld"<br />

"Zunase Heide"<br />

Stroweg<br />

Paatsleiding<br />

Hexelerweg<br />

Smalendijk<br />

MIDDEN REGGE<br />

Petersdijk<br />

Wanweg<br />

Rijssensestraat<br />

Schoneveldsdijk<br />

Rijssensestraat<br />

Beldmansweg<br />

Paatsleiding<br />

Blokkendijk<br />

Beldmansweg<br />

Rijssensestraat<br />

Rijssensestraat<br />

Slagsweg<br />

Smalendijk<br />

Rijssensestraat<br />

Grasweg<br />

MIDDEN REGGE<br />

Slagsweg<br />

Slagsweg<br />

Beldmansweg Beldmansweg<br />

Slagsweg<br />

Gentiaan<br />

Chopinstraat<br />

Kruidenlaan<br />

Slagsweg<br />

Anemoon<br />

Orchidee<br />

Kruidenlaan<br />

Oude Twentseweg<br />

Zilverschoon<br />

Bachlaan<br />

Beldmansweg<br />

Weigering<br />

Noordelijke hoofddijk<br />

Lisztstraat<br />

Valeriaan<br />

Hondsdraf<br />

Zilverschoon<br />

Hondsdraf<br />

Haydnstraat<br />

Bizetstraat<br />

Lisztstraat<br />

Ploegweg<br />

Slagsweg<br />

Oude Twentseweg<br />

Hondsdraf<br />

Hoefblad<br />

Valeriaan<br />

Hoefblad<br />

Pastinaak<br />

Kervel<br />

Akkerwinde<br />

Tempelweg<br />

Boomcateweg<br />

Valeriaan<br />

Kervel<br />

Hondsdraf<br />

Bizetstraat<br />

Vleugelweg<br />

Hondsdraf<br />

Veenweg<br />

Bizetstraat<br />

Bizetstraat<br />

Mozartlaan<br />

N347<br />

Schoneveldsweg<br />

Vivaldistraat<br />

Schumannstraat<br />

Vlasweg<br />

Schumannstraat<br />

Benedendwarsweg<br />

Veenweg<br />

Akkerwinde<br />

Schumannstraat<br />

Spikkenplasweg<br />

Benedendwarsweg<br />

Dalkruid<br />

Schanshekweg<br />

Handelsweg<br />

Boomcateweg<br />

Schoneveldsdijk<br />

Veenweg<br />

Smalendijk<br />

Sikkelweg<br />

Veenweg<br />

Blokkendijk<br />

Spikkenplasweg<br />

Spikkenplasweg<br />

Veenweg<br />

Oude Twentseweg<br />

Noordelijke Hoofddijk<br />

Scharlebeltweg<br />

Petersdijk<br />

"Binnenveld"<br />

Paatsleiding<br />

Maatgraven II<br />

Maatgraven II<br />

Maatgraven<br />

Ontginningsweg<br />

Prinsendijk<br />

Bedrijvenweg<br />

Maisweg<br />

Maatgraven II<br />

Maatgraven II<br />

Handelsweg<br />

Boomcateweg<br />

Vossenweg<br />

Ambachtsweg<br />

de Midden Regge<br />

Dalkruid<br />

N347<br />

Vossenweg<br />

Vossenweg Vossenweg<br />

Tempelweg<br />

Transportweg<br />

N347<br />

Propaanstraat<br />

Ontginningsweg<br />

Propaanstraat<br />

Vleugelweg<br />

Eusinkweg<br />

Smeijersdijk<br />

Schoneveldsdijk<br />

N347<br />

Octaanstraat<br />

Plaagslagen<br />

Bedrijvenweg<br />

Octaanstraat<br />

Oude Twentseweg<br />

Noordelijke Hoofddijk<br />

Schaddenbeltsleiding<br />

Industrieweg<br />

Burgemeester H. Boersingel<br />

Zunaweg<br />

Sportterrein<br />

Eusinkweg<br />

Eusinkweg<br />

N347<br />

Piksenweg<br />

Dalkruid<br />

Ontginningsweg<br />

Dennenweg<br />

Prinsendijk<br />

Smeijersdijk<br />

Dennenweg<br />

Klokkendijk<br />

Dennenweg<br />

Blokdijk<br />

Dennenweg<br />

Morsweg<br />

sportterrein<br />

Edisonstraat<br />

Energiestraat<br />

Nijverdalseweg<br />

Vleugelweg<br />

Scharlebeltweg<br />

Bovendwarsweg<br />

Klokkendijk<br />

Vleugelweg<br />

Bovendwarsweg<br />

Prinsendijk<br />

Bovendwarsweg<br />

Waterloop<br />

Noordermorsvijver<br />

Smeijersdijk<br />

Alexander Bellstraat<br />

Ontginningsweg<br />

L. Braillestraat<br />

Vleugelweg<br />

Fuutweg<br />

R.Diesselstraat<br />

"Kamplanden"<br />

Dennenweg<br />

Kalanderstraat<br />

Piksenweg<br />

Energiestraat<br />

Ontginningsweg<br />

Oude Twentseweg<br />

Bolder Pad<br />

Kalanderstraat<br />

Ontginningsweg<br />

"Hooilanden"<br />

Klokkendijk<br />

Morsweg<br />

Ontginningsweg<br />

Noordermorsvijver<br />

Ontginningsweg<br />

Oude Morsweg<br />

Ontginningsweg<br />

Noordelijke Hoofdijk<br />

Waterloop<br />

L. Pasteurstraat A. Voltastraat<br />

Zunaweg<br />

R.Diesselstraat<br />

de Midden Regge<br />

Morsweg<br />

"Zuna"<br />

Kalanderstraat<br />

Morsweg<br />

Kalanderstraat<br />

Oude Twentseweg<br />

Oude Morsweg<br />

Morsweg<br />

Saamsweg<br />

Blokdijk<br />

Piksenweg<br />

Energiestraat<br />

Fuutweg<br />

M. Curriestraat<br />

Oude Morsweg<br />

Piksenweg<br />

Saamsweg<br />

<strong>Wierden</strong>sestraat<br />

Zunaweg<br />

Hortmeerweg<br />

A. Einsteinstraat<br />

de Midden Regge<br />

Dennenweg<br />

Hortmeerweg<br />

Scharle belt<br />

Klokkendijk<br />

Piksenweg<br />

Spoorbaan Zwolle - Almelo<br />

<strong>Wierden</strong>sestraat<br />

Nieuwe Hoeksweg<br />

Waterloop<br />

Oude Twentseweg<br />

Saamsweg<br />

Saamsweg<br />

Hortmeerweg<br />

Piksenweg<br />

Piksenweg<br />

Noorderbosweg<br />

Piksenweg<br />

Dalkruid<br />

"Zuna"<br />

Handelsweg<br />

Zunaweg<br />

Molendijk<br />

Saamsweg<br />

"Notterveld"<br />

Kromme Akkers<br />

de Midden Regge<br />

Piksenweg<br />

Westerveenweg<br />

Klokkendijk<br />

Molendijk noord<br />

Schaddenbeldsweg<br />

Saamsweg<br />

Westerveenweg<br />

Noordermorssingel<br />

Piksenweg<br />

Piksenweg<br />

Ireneweg<br />

Molendijk<br />

Molendijk Noord<br />

de Midden Regge<br />

Ireneweg<br />

Maatgraven<br />

Piksenweg<br />

Noordermorssingel<br />

Westerveenweg<br />

Zunaweg<br />

Klokkendijk<br />

weigering<br />

vakantieoord<br />

"Holsappel"<br />

Notterveldsweg<br />

Notter Hooilanden<br />

Noorderbosweg<br />

Molendijk<br />

Piksenweg<br />

Molendijk Noord<br />

Nijverheidsstraat<br />

Flierdijk<br />

Notterveldsweg<br />

Notterveldsweg<br />

van Kregtenweg<br />

Voombeltweg<br />

Hooge Laars Leiding<br />

Notterveldsweg<br />

school<br />

Westerveenweg<br />

Molendijk Noord<br />

Notterveldsweg<br />

Kromme Akkers<br />

Maatgraven<br />

Schaddenbeldsweg<br />

Blokdijk<br />

camping<br />

"’t Molke"<br />

Notterveldsweg<br />

Nieuwe Hoeksweg<br />

Piksenweg<br />

Kolonieweg<br />

Schaddenbeltsweg<br />

Notterveldsweg<br />

Notterveld<br />

Maatgravenweg<br />

Nijverheidsstraat<br />

Piksenweg Piksenweg<br />

Notterveldsweg<br />

Westerveenweg<br />

Molendijk Noord<br />

de Midden Regge<br />

Fahrenheitstraat<br />

Klokkendijk<br />

Huurner Veld<br />

Nijverdalsestraat<br />

Maatgravenweg<br />

van Kregtenweg<br />

<strong>Wierden</strong>se Veld<br />

Notter<br />

Schapendijk<br />

Wulpenweg<br />

Fahrenheitstraat<br />

weigering<br />

Kolonieweg<br />

Piksenweg<br />

Spoorbaan Zwolle - Almelo<br />

Notter Es<br />

weigering<br />

Piksenweg Piksenweg Piksenweg<br />

Molendijk Noord<br />

Wulpenweg<br />

Schaddenbeltsweg<br />

Maatgraven<br />

Kolonieweg Kolonieweg<br />

ijsbaan<br />

Schapendijk<br />

van Kregtenweg<br />

Molendijk Noord<br />

Reggesingel<br />

Molendijk Noord<br />

Waterloop<br />

Blokdijk<br />

Oude Veerweg<br />

Bruineveldweg<br />

Schaddenbeldsweg<br />

Hooge Laars Leiding<br />

Oude Veerweg<br />

Midden Regge<br />

Loomsweg<br />

Klokkendijk<br />

Schapendijk<br />

Schapendijk<br />

Schapendijk<br />

Schapendijk<br />

Huurner Veld<br />

Schapendijk<br />

rioolwaterzuivering<br />

spoorweg Deventer - Almelo<br />

Reggesingel<br />

Kolonieweg<br />

Kolonieweg Kolonieweg<br />

Midden Regge<br />

Schapendijk<br />

rioolwaterzuivering<br />

Schapendijk<br />

Schapendijk<br />

Kolonieweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

"Grimberges Hooilanden"<br />

<strong>Wierden</strong>sestraat<br />

Klokkendijk<br />

Stokmansveldweg<br />

Kolonieweg<br />

Schapendijk<br />

Midden Regge<br />

Loomsweg Loomsweg<br />

Reggesingel<br />

Notterweg<br />

Schapendijk<br />

Klokkendijk<br />

Stokmansveldweg<br />

Schapendijk<br />

spoorbaan Deventer-Almelo<br />

Wulpenweg<br />

Albertsdijk<br />

Piksenweg<br />

Notterweg<br />

Pelmolenweg<br />

Klokkendijk<br />

Rijssensestraat<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Hogelaarsleiding<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Bosweg<br />

Bosweg<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Nijverdalsestraat<br />

Blokdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

Dwarsdijk<br />

de Pelmolen<br />

Pelmolenpad<br />

Notterweg<br />

Bosweg<br />

Grimbergerweg<br />

Pelmolenweg<br />

Loomsweg<br />

Notterweg<br />

Rijssensestraat<br />

Wethouder H H Kortebosln<br />

Loomsweg<br />

Bosweg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Loomsweg<br />

Hespelderweg<br />

Het Veer<br />

Pelmolenweg<br />

Bruinehoopsweg<br />

Westerveld<br />

Westerveld<br />

Bosweg<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Huurner Veld<br />

Heykampsweg<br />

Loomsweg<br />

Piksenweg<br />

Waterloop<br />

Heykampszijweg<br />

Loomsweg<br />

Huurner Veld<br />

<strong>Wierden</strong>sche Veld<br />

Nijverdalsestraat<br />

Notterweg<br />

Burgemeestersdijk<br />

Midden Regge<br />

Waterloop<br />

Loomsweg<br />

Rijssensestraat<br />

Bruinehoopsweg<br />

spoorbaan Zwolle - Almelo<br />

Bosweg<br />

Loomsweg<br />

Loomsweg<br />

Grimbergerweg<br />

Heerdinksschotweg<br />

Heykampsweg<br />

Heijkampsweg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Loomsweg<br />

Loomsweg<br />

Loomsweg<br />

Grimbergerzijweg<br />

Flierweg<br />

Erve Meijerinksweg<br />

Rijssensestraat<br />

Waterloop<br />

Notterweg<br />

N 347<br />

Grimbergerzijweg<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Grimbergerdwarsweg<br />

Piksenweg<br />

Grimbergerzijweg<br />

"Boerkamp"<br />

Bruinehoopsweg<br />

Cattelaar<br />

Nieuwe Schoolweg<br />

Waterloop<br />

Grimbergerweg<br />

Bosweg<br />

Rijssensestraat<br />

Heerdinksschotweg<br />

Sluizendijk<br />

Waterloop<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Sluizendijk<br />

N347<br />

Notterweg<br />

SITUERING PLANGEBIED schaal 1 : 70.000<br />

Waterloop<br />

Vossenbosweg<br />

Nottermorsweg<br />

Burgemeestersdijk<br />

N347<br />

Effink<br />

Monumentweg<br />

Monumentweg<br />

"Grimbergerveld"<br />

Elsmaten<br />

Oosterhofweg<br />

Monumentweg<br />

Notterweg<br />

"Grimbergerveld"<br />

Bussinkweg<br />

Witmoesdijk<br />

"Het Opbroek"<br />

Opbroekweg<br />

Monumentweg<br />

Erve Meyerinksweg<br />

Effink<br />

Nottermorsweg<br />

Schippersdijk<br />

Schietbaanweg<br />

Enterveenweg<br />

Bussinkweg<br />

Janninksweg<br />

Bruinehoopsweg<br />

Biesterij<br />

Vossenbosweg<br />

Rijssensestraat<br />

Piksenweg<br />

"Meyerinksmaten"<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Elsmaten<br />

Groteboersdijk<br />

Het Slot<br />

Polmeijersdijk<br />

Elsmaten<br />

Elsmaten<br />

sportterrein<br />

Enterstraat<br />

Oomsdijk<br />

Nieuwe Schoolweg<br />

Heerdinksschotweg<br />

"Meyerinksmaten"<br />

Midden Regge<br />

N347<br />

sportterrein<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Elsmaten<br />

Elsmaten<br />

Janninksweg<br />

Veltkampsweg<br />

Burgemeestersdijk<br />

Elsmaten<br />

Vossenbosweg<br />

Waterloop<br />

Sluizendijk<br />

Elsmaten<br />

Scholendijk<br />

Veltkampsweg<br />

Bruinehoopsweg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Veltkampsweg<br />

Elsmaten<br />

Nottermorsweg<br />

Flierweg<br />

Nottermorsweg<br />

Elsmaten<br />

"Langenberg"<br />

N347<br />

Rijksweg A 1<br />

Enterbroekweg<br />

Oude Zwolseweg<br />

Vossenbosweg<br />

Bosweg<br />

Zeggertweg<br />

Biesterij<br />

Elsgraven<br />

Janninksweg<br />

Veltkampsezijweg<br />

Witmoesdijk<br />

Veltkampszijweg<br />

Piksenweg<br />

Oomsdijk<br />

Veltkampszijweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

De Biesterij<br />

De Midden Regge<br />

Eversdijk<br />

Enterveenweg Enterveenweg<br />

Witmoesdijk<br />

Helxelseweg<br />

Veltkampszijweg<br />

Nieuwe Schoolweg<br />

Heerdinksschotweg<br />

Spoorbaan Zwolle - Almelo<br />

Nottermorsweg<br />

Rijssensestraat<br />

Elsgraven<br />

Camping de Tolplas<br />

N 347<br />

Vossenbosweg<br />

Zanddijk<br />

Enterveenweg<br />

Burgemeestersdijk<br />

Vossenbosweg<br />

Waterhoek<br />

Notterweg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Enterveenweg<br />

"De Veldhoekkampen"<br />

Hexelseweg<br />

Spoorweg Zwolle - Almelo<br />

Oude Tolweg<br />

Entervenen<br />

Veltkampszijweg<br />

Bruinehoopsweg Bruinehoopsweg<br />

Erve Meyerinksweg<br />

Schietbaanweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

Nottermorsweg<br />

Spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

Scholendijk<br />

Elsslagen<br />

Janninksweg<br />

bungalowpark<br />

"Hoge Hexel"<br />

Leijerweerds Landen<br />

Elsgraven<br />

Oomsdijk<br />

school<br />

Piksenweg<br />

Hexelseweg<br />

Reetschotweg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

Vossenbosweg<br />

Witmoesdijk<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Nieuwe Schoolweg<br />

Oude School weg<br />

Oude Zwolseweg<br />

Meyerinksberg<br />

Wittebeltsweg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

Hexelseweg<br />

sportterrein<br />

Oude Tolweg<br />

Eversdijk<br />

Heerdinksschotweg<br />

Meyerinkshoek<br />

Sluizendijk<br />

Elsgraven<br />

Rijssenseweg<br />

Rijssensestraat<br />

Elsgraven<br />

Vossenbosweg<br />

Meyerinksberg<br />

Bekkenhaarszijweg<br />

Oude Schoolweg<br />

Janninksweg<br />

Kleen Esch<br />

Wittebeltsweg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

1e Nieuwstadsweg 1e Nieuwstadsweg<br />

Elsenerbroekweg<br />

Piksenweg<br />

Meijerinksberg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Koepelweg<br />

2e Nieuwstadsweg<br />

Elsgraven<br />

Rijksweg A1<br />

Elsgraven<br />

N347<br />

Hexelseweg<br />

Oude Schoolweg<br />

Lanckerweg<br />

Bruinehoopsweg<br />

Elsenerweg<br />

Schietbaanweg<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Elsgravenweg<br />

Oomsdwarsdijk<br />

Hexelseweg<br />

Witmoesdijk<br />

Hexelseweg<br />

Erve Meijerinksweg<br />

Elsenerbroekweg<br />

Oude Zwolseweg<br />

Muldersdijk<br />

N347<br />

Koepelweg<br />

Elsgraven<br />

Rijksweg A1<br />

Piksenweg<br />

Janninksweg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

Witmoesdijk<br />

Hexelseweg<br />

Schietbaanweg<br />

Elsgravenweg<br />

"Hooge Hexel"<br />

Koepelweg<br />

Rijssensestraat<br />

Eversdijk<br />

Entervenen<br />

2e Meyerinkshoekweg<br />

2e Meyerinkshoekweg<br />

Elsenerweg<br />

Bekkenhaarsweg<br />

"Meyerinksberg"<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Elsgraven<br />

Rijssenseweg<br />

Oomsdwarsdijk<br />

Elsgraven<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Elsenerbroekweg<br />

Bekkenhaarszijweg<br />

Muldersdijk<br />

Nijverdalsestraat<br />

Hexelseweg<br />

Janninksweg<br />

Wittebeltsweg<br />

2e Nieuwstadsweg<br />

Elsgravenweg<br />

N 347<br />

Hexelseweg<br />

W.M.O.<br />

Heerdinksschotweg<br />

Rondweg<br />

Notterweg<br />

Achteresweg<br />

"Grote Es"<br />

Rijssensestraat<br />

Achteresweg<br />

Rondweg<br />

Vakantieverblijf<br />

De Hoge Es<br />

Elsenerweg<br />

Witmoesdijk<br />

Kloosterhoeksweg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

Fransendijk<br />

Eversdijk<br />

Ooms-Dwarsdijk<br />

Sliepersdijk<br />

Erve Meyerinksweg<br />

Oomsdijk<br />

Oude Zwolseweg<br />

"Vossenbos"<br />

Bruinehoopsweg<br />

’t Laantje<br />

Hexelseweg<br />

Haarweg<br />

Kippershoekweg<br />

Muldersdijk<br />

’t Laantje<br />

Bekkenhaarszijweg<br />

ten Cateweg<br />

Achteresweg<br />

Rondweg<br />

1e Meyerinkshoekweg<br />

Schietbaanweg<br />

Haarkampsweg<br />

Ten Cateweg<br />

Elsgraven<br />

Hambergerweg<br />

Weitakkersweg<br />

Mettenkampsweg<br />

Boltensweg<br />

Elsgraven<br />

Bungalowpark<br />

"De Elsgraven"<br />

Haarweg<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Eerste Lageveldseweg Eerste Lageveldsweg<br />

manege<br />

"n. Molnbelt"<br />

manege<br />

"De Vossenbos"<br />

Bruinehoopsweg<br />

ten Cateweg<br />

1e Meyerinkshoekweg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

Bekkenhaarszijweg<br />

Witmoesdijk<br />

Rijssenseweg<br />

Rijksweg N347<br />

Bekkenhaarszijweg<br />

ten Cateweg<br />

Hexelseweg<br />

Heerdinksschotweg<br />

Wittebeltsweg<br />

Hexelseweg<br />

Kippershoekweg<br />

2e Nieuwstadsweg<br />

Kloosterhoeksweg<br />

1e Meyerinkshoekweg<br />

Ten Cateweg<br />

Sluizendijk<br />

De Midden Regge<br />

Kempenweg<br />

Achteresweg<br />

trimbaan<br />

Meijerinkshoekweg<br />

Rijssensestraat<br />

Achteresweg<br />

Sliepersdijk<br />

Oude Zwolseweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

Boomkampsweg<br />

Hambergerweg<br />

brandweer<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Elsgraven<br />

Vonderweg<br />

Vonderweg<br />

Vonderweg<br />

Vonderweg<br />

Bekkenhaarsweg<br />

1e Nieuwstadsweg<br />

"Elsgraven Plaza"<br />

Weitakkersweg<br />

Boltensweg<br />

Oomsdijk<br />

Mettenkampsweg<br />

Elsenerweg<br />

Eversdijk<br />

Boomkampsweg<br />

Veenslagenweg<br />

Muldersdijk<br />

Hexelseweg<br />

Eerste Lageveldseweg<br />

spoorbaan Zwolle-Almelo<br />

"Kloosterhoek"<br />

Leijerweerdsdijk<br />

Eversdijk<br />

Vonderweg<br />

Kampsweg<br />

Rijksweg A1<br />

Entergraven<br />

Hambergerweg<br />

pompstation<br />

Bekkenshaarsweg<br />

Rijksweg N347<br />

Witmoesdijk<br />

Hambergerweg<br />

Rondweg<br />

Oomsdijk<br />

Stegeboersweg Stege Boersweg<br />

Spoorweg van Deventer naar Almelo spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

Zandinksweg<br />

Hambergerweg<br />

Rijssenseweg<br />

"Loonderesch"<br />

Mettenkampsweg<br />

Derde Lageveldseweg<br />

Hexelseweg<br />

spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

Vonderweg<br />

"Het Loo"<br />

Baanakkersweg<br />

Eversdijk<br />

Fleuweweg<br />

Weitakkersweg<br />

gemeentelijke<br />

begraafplaats<br />

Jagersweg<br />

1e Lageveldsweg<br />

Oomsdijk<br />

"Lage Egge"<br />

rioolzuivering<br />

Jagersweg<br />

Bekkenshaarsweg<br />

Erve Meijerinksweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

G.J. Beltmanstraat<br />

Fleuweweg<br />

Stationsweg<br />

Putman Cramerstraat<br />

Marijkelaan<br />

Dr. J. Veldhuyzen van Zantenstraat<br />

manege<br />

’t Zoekerveld<br />

Hellingweg<br />

Entergraven<br />

Stationsweg<br />

kantineSport-<br />

vogel<br />

’tBoaknhoes<br />

Derde Lageveldseweg<br />

Eerste Lageveldsweg<br />

Stegeboersweg<br />

Rijssensestraat<br />

Kippershoekweg<br />

Sluizendijk<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Rijssenseweg<br />

Marijkelaan<br />

T.C. Enter<br />

Tennisveld<br />

Zuideresch<br />

Hexelseweg<br />

Spoorbaan van Almelo naar Zwolle<br />

Enterweg<br />

Rijksweg N347<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Lage Eggeweg<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Enterweg<br />

Vuile Maat<br />

Berghorstblok<br />

Daalakkers<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Hexelseweg<br />

Zandinksweg<br />

Daalakkers<br />

Veeneleiding<br />

Sluizendijk<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Beatrixlaan<br />

Zwiksweg<br />

Disselsweg<br />

Veldhuizen van Zantenstraat<br />

Stationsweg<br />

Sliepersdijk<br />

Enterweg<br />

"Lage Veld"<br />

Vlierdijk<br />

Stegeboersweg<br />

Rijssenseweg<br />

Marcus Samuelstraat<br />

Prins Bernhardlaan<br />

Margrietlaan<br />

St. Jozefschool<br />

sportpark<br />

"Krompatte"<br />

Marijkelaan<br />

Marcus Samuelstraat<br />

Marcus Samuelstraat<br />

gezondheidscentrum<br />

prot. chr.<br />

basisschool<br />

De Wegwijzer<br />

Rondweg<br />

Derde Esweg<br />

Zuiderveld<br />

Jagersweg<br />

Derde Lageveldseweg<br />

Looweg<br />

Keizersweg<br />

Derde Esweg<br />

spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

"Kandjoli"<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

1e Lageveldsweg<br />

Stegeboersweg<br />

w.i.u.<br />

Putman Cramerstraat<br />

Margrietlaan<br />

Looweg<br />

Zwiksweg<br />

Krompatte<br />

Hexelseweg<br />

Huurnerweg<br />

Veeneleiding<br />

Enterweg<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Enterweg<br />

Marcus Samuelstraat<br />

Rijksweg N347<br />

Ypeloschoolweg<br />

Zuiderveldsweg<br />

Looweg<br />

Entergraven<br />

Zuiderveldsweg<br />

Jan Jansweg<br />

Jan Jansweg<br />

Enterweg<br />

Boerdijk<br />

wijkgebouw<br />

Putman Cramerstraat<br />

Roaikersweg<br />

Zuiderveldsweg<br />

Huurnerweg<br />

Enterweg<br />

Enterweg<br />

begraafplaats<br />

Rijssenseweg<br />

Prins Bernhardlaan<br />

Boerdijk<br />

Haarboersweg<br />

Jan Jansweg<br />

Boerdijk<br />

Disselsweg<br />

Enterweg<br />

Lage Eggeweg<br />

Jan Jansweg<br />

Huurnerweg<br />

Julianastraat<br />

De Midden Regge<br />

Zwiksweg<br />

Julianastraat<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Julianastraat<br />

Populierenlaan<br />

Rondweg<br />

Jan Jansweg<br />

Rijksweg N347<br />

Veeneleiding<br />

Kruissteenweg<br />

Rijssensestraat<br />

1e Lageveldsweg<br />

"Birkel"<br />

Admiraal de Ruyterweg<br />

Dorpsstraat<br />

Veenleiding<br />

Haarboersweg<br />

Vlierdijk<br />

Tweede Esweg<br />

Zandinksweg<br />

Doktershof<br />

Disselsweg<br />

Keizershof<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Dorpsstraat<br />

Pastoor Heimerikxstraat<br />

Athanasiastraat<br />

Goorseweg<br />

Goorseweg<br />

Reggestraat Reggestraat<br />

Oude Deldenseweg<br />

Zuiderdwarsweg<br />

Voormors<br />

Antoniushof<br />

Politie<br />

Mariaschool<br />

Dorpsstraat<br />

Stationsweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

Admiraal de Ruyterweg<br />

De Savornin Lohmanstraat<br />

Piet Heinstraat<br />

manege<br />

stoeterij<br />

Waterloop<br />

Looweg<br />

Ypeloschoolweg<br />

Keizersweg<br />

Het Reggedal<br />

Het Reggedal<br />

Het Reggedal<br />

Stationsweg<br />

Oude Deldenseweg<br />

Roaikersweg<br />

Looweg<br />

school<br />

"Sjalom"<br />

Ypeloweg<br />

Lage Eggeweg<br />

Entergraven<br />

Abraham Kuyperstraat<br />

Ypeloweg<br />

Dorpsstraat<br />

Looweg<br />

Rijssenseweg<br />

Athanasiastraat<br />

Jagersweg<br />

Haarboersweg<br />

Hogebrink<br />

Hogebrink<br />

Rijksweg A1<br />

Jan Jansweg<br />

Oude Schoolstraat<br />

1e Lageveldsweg<br />

museum<br />

Het Reggedal<br />

Dorpsstraat<br />

Doornstukke<br />

G.J. Ter Kuileweg<br />

Weversweg<br />

Heidebloemweg<br />

Reggestraat<br />

Rondweg<br />

museum<br />

Goorseweg<br />

Veenleiding<br />

Derde Lageveldsweg<br />

"Het Loo"<br />

Dorpsstraat<br />

Het Loo<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Dorpsstraat<br />

Ypeloweg<br />

Heidebloemweg<br />

Zandinksweg<br />

Waterloop<br />

Looweg<br />

Vlierdijk<br />

Zandinksweg<br />

Dorpsstraat<br />

Heidebloemweg<br />

Lage Eggeweg<br />

Hexelseweg<br />

Abraham Kuyperstraat<br />

Gaardenweg<br />

Het Loo<br />

school<br />

Ypeloschoolweg<br />

Werfstraat<br />

Brinkstraat<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Elshoekje"<br />

Reggestraat<br />

Gaardenweg Gaardenweg<br />

"Lage veld"<br />

Eerste Lageveldsweg<br />

Oude Pastoriestraat<br />

Van Uitertstraat<br />

Oude Looweg<br />

Exose Aa<br />

Doornstukke<br />

Het Loo<br />

Spoorbaan van Zwolle naar Almelo<br />

Horstinksteeg<br />

Jagersweg<br />

Het Loo<br />

Veenleiding<br />

Haarboersweg<br />

Muldershof<br />

Roetershof<br />

Van Uitertstraat<br />

Erve Borgerinck<br />

Eerste Esweg<br />

"Orada"<br />

Boomsweg<br />

Lage Eggeweg<br />

Bedrijvenstraat<br />

Meestershof<br />

Ypeloweg<br />

Marcellistraat<br />

Bornerbroeks<br />

Parlevlietstraat<br />

Reggestraat<br />

Reggestraat<br />

Roetershof<br />

Marcellistraat<br />

Erve Smedinck<br />

Werfstraat<br />

Hervormd<br />

dienstgebouw<br />

bibliotheek<br />

sporthal<br />

de Zomp<br />

Goorseweg<br />

1e Lageveldsweg<br />

Eschwal<br />

Nijverdalsestraat<br />

Eerste Esweg<br />

Industrieweg<br />

Kruissteenweg<br />

Eschwal<br />

Emmastraat<br />

Jalinkstraat<br />

Ypeloweg<br />

Zuiderstraat<br />

Dorperesch<br />

Dorperesch<br />

Emmastraat<br />

Kippershoekweg<br />

Entergraven<br />

Reggestraat<br />

Erve Smedinck<br />

Schippersstraat<br />

Lagedijk<br />

Groengronden<br />

De Stouwe<br />

Erve Smedinck<br />

Waterloop<br />

Reggestraat<br />

Brinkstraat<br />

Zuiderdwarsweg<br />

Veenleiding<br />

Dorperesch<br />

Reggestraat<br />

Werfstraat<br />

Reggestraat<br />

’t Zumpke<br />

Groengronden<br />

Erve Oldenhof<br />

Freriksweg<br />

Voormors<br />

Reggestraat<br />

Entergraven<br />

Sportlaan<br />

Groengronden<br />

Erve Oldenhof<br />

"Luchtbode"<br />

Sportlaan<br />

Voormors<br />

de Roerganger<br />

school<br />

Goorsezijweg<br />

Jacobsonstraat<br />

Jacobsonstraat<br />

Jagersweg<br />

Goorseweg<br />

Keizersweg<br />

Jacobsonstraat<br />

gemeentekwekerij<br />

Taborkerk<br />

"Erve van Buren"<br />

speeltuin<br />

Eerste Esweg<br />

Boomsweg<br />

Spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

Eerste Lageveldsweg<br />

Zuid Esweg<br />

Hexelseweg<br />

Bedrijvenstraat<br />

Westerhoevenweg<br />

Haarboersweg<br />

Woestendijk<br />

Jacobsonstraat<br />

Zuid Parallelweg<br />

Jalinkstraat<br />

Erve Weterinck<br />

Erve Smedinck<br />

Brinkstraat<br />

Veeneleiding<br />

3e Lageveldsweg<br />

West Kluinveenweg<br />

Kreuzendijk<br />

1e Lageveldsweg<br />

Lage Eggeweg<br />

M. H. Trompstraat<br />

Rijssensestraat<br />

Sportlaan<br />

Brinkstraat<br />

Veenleiding<br />

Haarboersweg<br />

"Lage Egge"<br />

Jacobsonstraat<br />

Sportlaan<br />

Voormors<br />

Zuid Parallelweg<br />

Lagedijk<br />

sportveld<br />

Erve Oldenhof<br />

Trelliesweg<br />

Aanslagstraat<br />

Karel Doormanstraat<br />

Zuid Esweg<br />

Boven Regge<br />

sportveld<br />

Voormors<br />

Industrieweg<br />

Spoorbaan van Zwolle naar Almelo<br />

sportveld<br />

Zuiderstraat<br />

Violenhoeksweg<br />

Jalinkstraat<br />

Freriksweg<br />

rioolwaterzuivering<br />

Voormors<br />

Erve Hobbelinck<br />

Goorseweg<br />

Spoorbaan van Deventer naar Almelo<br />

Karel Doormanstraat<br />

Entergraven<br />

Voormors<br />

Erve Oldenhof<br />

Prins Hendrikstraat<br />

Kruissteenweg<br />

Ypeloschoolweg<br />

Trelliesweg<br />

Jagersweg<br />

sportveld<br />

Voormors<br />

Ypeloweg<br />

Lage Dijk<br />

Voormors<br />

Ypeloschoolweg<br />

Hexelseweg<br />

Erve Effinck<br />

Erve Effinck<br />

Erve<br />

Jalinkstraat<br />

Wethouder van Buurenstraat<br />

Dokter G.H. Beensweg Dokter G.H. Beensweg<br />

Lage Eggeweg<br />

Hexelseweg<br />

sportveld<br />

Waterloop<br />

Lage Eggeweg<br />

Westerhoevenweg<br />

voetbalver.<br />

"S.V. Omhoog"<br />

West Kluinveenweg<br />

sportveld<br />

1e Lageveldsweg<br />

sportveld<br />

sportveld<br />

1e Lage Veldsweg<br />

Veenleiding<br />

West Kluinveenweg<br />

Aanslagdwarsstraat<br />

Erve Roerinck<br />

Erve<br />

Aanslagdwarsstraat<br />

J. Evertsenstraat<br />

Entergraven<br />

Goorseweg<br />

Woestendijk<br />

School<br />

Kluinveen<br />

Waterloop<br />

2e Lageveldsweg<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Beverdamsweg<br />

Tweede Lageveldsweg<br />

Westerhoevenweg<br />

Entergraven<br />

Landmansstraat<br />

Erve de Plecht<br />

Erve Smedinck<br />

Zuidermaatweg<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Hagemans<br />

Hofstee<br />

Zuidermaatweg<br />

Lage Dijk<br />

Kupersweg<br />

Entergraven<br />

Haarboersweg<br />

2e Lageveldsweg<br />

Entergraven<br />

Rijksweg A1<br />

Veeneleiding<br />

vakantieoord<br />

"de Kiekebelt"<br />

De Klomphof<br />

Rijssensestraat<br />

Waterloop<br />

Eksosche Aa<br />

"Ypelo’s hoek"<br />

Erve Roerinck<br />

Erve Roerinck<br />

Morslaan<br />

Hollanderdijk<br />

Boven Regge<br />

Boven Regge<br />

Roerinck<br />

Erve<br />

Erve Hofstee<br />

Violenhoeksweg<br />

chr. peuterspeelzaal<br />

"Margriet"<br />

Stamanstraat<br />

Erve Kielweg<br />

Stamanstraat<br />

Entergraven<br />

Klumpershoekweg<br />

Enterweg<br />

Entergraven<br />

Westerhoevenweg<br />

Veeneleiding<br />

tennisbaan<br />

tennisbaan<br />

Vlierdijk<br />

sportveld<br />

sportveld<br />

Entergraven<br />

Holtinck<br />

Entergraven<br />

Enterweg<br />

Tweede Lageveldsweg<br />

Hexelseweg<br />

De Klomphof<br />

De Klomphof<br />

Stamanstraat<br />

Bekkenhaarsweg<br />

tribune<br />

Hamersweg<br />

Schoolstraat<br />

Bornerbroekseweg<br />

Nijverdalsestraat<br />

Schoolstraat<br />

Ypeloweg<br />

De Marke<br />

"Hemmelgaard"<br />

School<br />

van Wederden<br />

kantine<br />

sportveld<br />

sportveld<br />

de Marke<br />

Veeneleiding<br />

Oost Kluinveenweg<br />

Marktstraat<br />

sportveld<br />

Industrieweg<br />

Wilhelminastraat<br />

Smeijerskampstraat<br />

Westerhoevenweg<br />

vakantieoord<br />

"de Kiekebelt"<br />

Eksosche Aa<br />

Spoorbaan<br />

Hammerweg<br />

Boomsweg<br />

Boven Regge<br />

Breddendijk<br />

Kreuzendijk<br />

Haarboersweg<br />

Woestendijk<br />

2e Lageveldsweg<br />

Molenbeltsweg<br />

Oude Zwolsestraat<br />

Sporthal<br />

Kippershoekweg<br />

Ypeloweg<br />

Bekkenhaarsweg<br />

Vossenbeldsstraat<br />

Marktstraat<br />

Bullenaarsweg<br />

Broezeweg<br />

Kerspel<br />

Eksosche Aa<br />

Stokreefsweg<br />

Rijksweg A1<br />

Entergraven<br />

Kerspel<br />

Entergraven<br />

Eksosche Aa<br />

Ypeloschoolweg<br />

Bornerbroeksewaterleiding<br />

Broezeweg<br />

"Ypelo"<br />

Stokreefsweg<br />

Maria-<br />

school<br />

Bongerd<br />

Binnenhof<br />

Kedingen<br />

Zalencentrum<br />

’t Anker<br />

Klumpershoekweg<br />

Buntgrasdijk<br />

2e Lageveldsweg<br />

Grote Maatweg<br />

Ambachtsweg<br />

Ambachtsweg<br />

Noorder Parallelweg<br />

Spoorbaan van Zwolle naar Almelo<br />

Spoorstraat<br />

Moerasweg<br />

Veeneleiding<br />

recreatiepark<br />

"Het Lageveld"<br />

Daarlerveenseweg<br />

Westerhoevenweg<br />

Waterloop<br />

Rijssensestraat<br />

Moerasweg<br />

Westerhoevenweg<br />

Station<br />

Gerf.Kerk<br />

Kerkstraat<br />

tuincentrum<br />

Kupersweg<br />

sportveld<br />

Beverdamsweg<br />

Beverdamsweg<br />

Entergraven<br />

Kerkstraat<br />

Mariaschool<br />

Meidoornlaan<br />

Industrieweg<br />

Plantsoenlaan<br />

Entergraven<br />

sportveld<br />

Kupersweg<br />

Noord Parallelweg<br />

Bongerd<br />

educatief<br />

centrum<br />

Beverdamsweg<br />

Spoorbaan<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Daarlerveenseweg<br />

Kanaalweg Noord<br />

Veeneleiding<br />

Boomsweg<br />

Kanaalweg Noord<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Spoorbaan<br />

Hammerweg<br />

De Stouwe<br />

Spoorbaan<br />

Vlierdijk<br />

Burg. Warnaarsstraat<br />

Ypeloschoolweg<br />

Spoorstraat<br />

Marktstraat<br />

Nijverdalsestraat<br />

Rijssensestraat<br />

Esdoornlaan<br />

Iepenlaan<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Daarlerveenseweg<br />

Kreuzendijk<br />

Stationsstraat<br />

Esdoornlaan<br />

Veeneleiding<br />

Haarboersweg<br />

Stationsstraat<br />

Iepenlaan<br />

Vriezeveenseweg<br />

Vriezenveenseweg<br />

station<br />

chr. basisschool<br />

Boven Regge<br />

Boven Regge<br />

Vriezenveenseweg<br />

Vriezeveenseweg<br />

Spoorbaan<br />

Vriezenveenseweg<br />

R.K.Kerk<br />

Tolgaarde<br />

Grote Maatweg<br />

Vriezenveenseweg<br />

Bullenaarsweg<br />

Vriezenveenseweg<br />

Vriezenveenseweg<br />

Vriezenveenseweg<br />

Vriezenveenseweg<br />

Kerkhofstraat<br />

Kerkepad<br />

gemeentehuis<br />

Hogeluchtsweg<br />

Broezeweg<br />

Kartelaarshoek<br />

Vriezenveenseweg<br />

Appelhofdwarsstraat<br />

Lindelaan<br />

Beukenlaan<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Daarlerveenseweg<br />

Veeneleiding<br />

Veeneleiding<br />

"Kippershoek"<br />

Eksosche Aa<br />

Pouliestraat<br />

"Ypelo"<br />

Bornerbroekseweg<br />

sporthal "Dikken" brandweer<br />

Appelhofstraat<br />

Burg. J.C.v.d. Bergplein<br />

Plantsoenlaan<br />

Kanaalweg Noord<br />

Weusteweg<br />

Noord Parallel weg<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

tennisbaan<br />

tennisbaan<br />

tennisbaan<br />

zwembad<br />

"De Kolk"<br />

"Beukersweide"<br />

Ned. Herv. kerk<br />

Grote Maatweg<br />

Stokreefsweg<br />

Spoorbaan<br />

Woestendijk<br />

begraafplaats<br />

Plantsoenlaan<br />

Vlierdijk<br />

Weusteweg<br />

Dikkensweg<br />

Beukenlaan<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Waterloop<br />

Kippershoekweg<br />

Ypeloschoolweg<br />

Rijksweg A1<br />

Breddendijk<br />

Nijverheidsweg<br />

Lateraalkanaal<br />

Dikkensweg<br />

Bullenaarsweg<br />

Daarlerveenseweg<br />

Boven Regge<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Wilgenlaan<br />

Weusteweg<br />

Kanaalweg Noord<br />

Veeneleiding<br />

Veeneleiding<br />

Vriezenveenseweg<br />

Nieuwe <strong>Wierden</strong>seweg<br />

Stouweweg<br />

Beukenlaan<br />

Beverdamsweg<br />

begraafplaats<br />

Ypeloweg<br />

hondentraining<br />

"V.D.H. Kringgroep"<br />

Anjelierstraat<br />

Kastanjelaan<br />

Morslaan<br />

Bullenaarsweg<br />

Bedrijfsweg<br />

Weusteweg<br />

Dahliastraat<br />

Eksosche Aa<br />

Grote Maatweg<br />

Julianastraat<br />

Weusteweg<br />

Nijverheidsweg<br />

13501<br />

Telgen<br />

Almelosestraat<br />

politiebureau<br />

Peddemoisleiding<br />

Bornerbroeksewaterleiding<br />

Broezeweg<br />

Gildenweg<br />

"’t Wedervoort"<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Poolweg<br />

Hoefslag<br />

Eikenlaan<br />

Nieuwe <strong>Wierden</strong>seweg<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Veeneleiding<br />

Nijverheidsweg<br />

brandweer<br />

De Wingerd<br />

13401<br />

Kippershoekweg<br />

de Wingerd<br />

Grote Maatweg<br />

Hooiland<br />

Hooiland<br />

Weusteweg<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Telgen<br />

Kolhoopsdijk<br />

Karrespoor<br />

Nijverheidsstraat<br />

Tulpenstraat<br />

Eikenlaan<br />

Weefkamer<br />

Tulpenstraat<br />

Ypeloweg<br />

Schering<br />

Weefkamer<br />

Kalander<br />

Karrespoor<br />

tennisbaan<br />

tennisbaan<br />

tennisbaan<br />

tennishal<br />

Asterstraat<br />

Violierstraat<br />

Violierstraat<br />

Ypeloschoolweg<br />

Kolhoopsdijk<br />

Anjelierstraat<br />

Begoniastraat<br />

Huttemansweg<br />

Irisstraat<br />

Huttemansweg<br />

Leliestraat<br />

Primulastraat<br />

Chr. Nat.<br />

school<br />

"Immanuel"<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Nijverheidsweg<br />

Nieuwe Daarlerveenseweg<br />

Sportlaan<br />

Weusteweg<br />

Gagelstraat<br />

Wuesteweg<br />

13301<br />

Bedrijfsweg<br />

Schiet-<br />

Schiet-<br />

Nieuwe <strong>Wierden</strong>seweg<br />

spoel<br />

Telgen<br />

Handelsweg<br />

Nijverheidsweg<br />

Weusteweg<br />

Handelsweg<br />

Schietspoel<br />

spoel<br />

Hooiland<br />

Hooiland<br />

Handelsweg<br />

Nieuwe Daarlerveenseweg<br />

Bedrijfsweg<br />

Nijverheidsweg<br />

Veeneleiding<br />

Sportlaan<br />

Hooiland<br />

tennishal<br />

"de Stouwe"<br />

Acacialaan<br />

Klumpershoeksweg<br />

Ypeloweg<br />

De Stouwe<br />

Hooiland<br />

Hooiland<br />

Scheermolen<br />

Hooiland<br />

Twikkelsche vaart<br />

Scheermolen<br />

Scheermolen<br />

Spinnewiel<br />

Kalander<br />

Kalander<br />

Kalander<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Bedrijfsweg<br />

Nieuwe <strong>Wierden</strong>seweg<br />

Weefkamer<br />

Nieuwe Daarlerveenseweg<br />

Nijverheidsweg<br />

Waterloop<br />

Anjelierstraat<br />

Asterstraat<br />

Boven Regge<br />

Begoniastraat<br />

Leliestraat<br />

Primulastraat<br />

Kastanjelaan<br />

Nieuwe Graven<br />

Ypeloweg<br />

Kartelaarsdijk<br />

Dahliastraat<br />

Hervormde<br />

kapel<br />

apotheek<br />

Elzenlaan<br />

Hooiland<br />

Spinnewiel<br />

Korenaar<br />

Bedrijfsweg<br />

Nijverheidsstraat<br />

Sparrenlaan<br />

Spinnewiel<br />

Schering<br />

Hooiland<br />

Buurthuis<br />

Wanne<br />

volkstuinen<br />

Nieuwe Daarlerveenseweg<br />

Veeneleiding<br />

Hooiland<br />

Rozenstraat<br />

Irisstraat<br />

Grote Maatweg<br />

Bedrijfsweg<br />

volkstuinen<br />

"de Leemslagen"<br />

Poolweg<br />

Kolhoopsdijk<br />

Rozenstraat<br />

Hortensiastraat<br />

Larixlaan<br />

Hooiland<br />

Spinnewiel<br />

Weefkamer<br />

Lateraalkanaal<br />

Scheer-<br />

Nieuwe <strong>Wierden</strong>seweg<br />

Wanne<br />

Kremersweg<br />

Sparrenlaan<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Stokreefsweg<br />

Nieuwe Daarlerveenseweg<br />

Weefkamer<br />

Anjelierstraat<br />

Grote Maatweg<br />

Schering<br />

Dreef<br />

Akeleistraat<br />

Grote Maatweg<br />

Akeleistraat<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

"Mokkelengoor"<br />

Kremersweg<br />

molen<br />

Beverdamsweg<br />

Ypeloweg<br />

Scheermolen<br />

Akeleistraat<br />

Akeleistraat<br />

Huttemansweg<br />

Welhaak<br />

Europaring<br />

Sikkel<br />

Ploegschaar<br />

Weefkamer<br />

Europaring<br />

Ypeloweg<br />

Bornerbroekseweg<br />

Welhaak<br />

Spoorweg van Almelo naar Marienberg<br />

Veeneleiding<br />

Schering<br />

Valeriaanstraat<br />

Almelosestraat<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

"de Leemslagen"<br />

Wolvesweg<br />

Kartelaarsdijk<br />

Kremersweg<br />

Bullenaarshoek<br />

Welhaak<br />

Strekel<br />

Stouweweg<br />

Europaring<br />

spoorbaan Deventer - Almelo<br />

De Aa<br />

Entelerweg<br />

Stoppelland<br />

Twijnspil<br />

De Aa<br />

Kafmolen<br />

Kamillelaan<br />

Garvesingel<br />

Strekel<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Dorsvloer<br />

Europaring<br />

Welhaak<br />

Iepenweg Noord<br />

Dorpsbleek<br />

Dorpsbleek<br />

Kamillelaan<br />

Spade<br />

Welhaak<br />

Lavendelhof<br />

Kamillelaan<br />

Dillelaan<br />

Strekel<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Stouweweg<br />

Lavendelhof<br />

Welhaak<br />

Venkellaan<br />

Kanaalweg Zuid<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Veeneleiding<br />

Europaring<br />

De Aa<br />

Welhaak<br />

Weusteweg<br />

Twijnspil<br />

Twijnspil<br />

Kruizemunthof<br />

Venkellaan<br />

Hakselaar<br />

Lampertheimstraat<br />

"Klumpershoek"<br />

Bornerbroekseweg<br />

Rijksweg A1<br />

Kolhoopsprijk<br />

Haarspit<br />

13201<br />

Houtwal<br />

Stoppelland<br />

Hakselaar<br />

Wijnruitstraat<br />

Poolweg<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Stoppelland<br />

De Aa<br />

Akker<br />

Twijnspil<br />

Schepel<br />

school<br />

Marjoleinlaan<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Spade<br />

Lateraalkanaal<br />

Stoppelland<br />

Lampertheimstraat<br />

Korianderhof<br />

Iepenweg Noord<br />

Kruizemunthof<br />

Ganzenweg<br />

Bovenregge<br />

Korianderhof<br />

Anijsstraat<br />

De Aa<br />

Anijsstraat<br />

Zeis<br />

Spade<br />

Zicht<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

Twijnspil<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Spoorbaan<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Weesboom<br />

Nieuwe Graven<br />

Spade<br />

Kanaalweg Zuid<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

"Wendelgoor"<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Ypeloweg<br />

Iemenkampsweg<br />

Bornerbroekseweg<br />

Langevoortsweg<br />

Boven Regge<br />

Stoppelland<br />

Zeis<br />

Weusteweg<br />

Veeneleiding<br />

Ermontstraat<br />

Stiepel<br />

Ermontstraat<br />

school<br />

"Widerode"<br />

<strong>Wierden</strong>se Aa<br />

Keursweg<br />

Wolvesweg<br />

Kartelaarsdijk<br />

Vijverweg<br />

Europaring<br />

Korianderhof<br />

Zeis<br />

Haarspit<br />

School<br />

Zicht<br />

Zeis<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Stiepel<br />

Kruizemunthof<br />

Maldegemstraat<br />

Tijmstraat<br />

Veene Leiding<br />

Tijmstraat<br />

Zuidbroeksweg<br />

Kanaal Almelo - de Haandrik<br />

<strong>Wierden</strong>seweg<br />

Parallelweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Haarspit<br />

Spoorbaan<br />

Stouweweg<br />

Maldegemstraat<br />

Kanaalweg Zuid<br />

Rozemarijnsingel<br />

Zuidbroeksweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Ypeloweg<br />

Haarspit<br />

Vijverweg<br />

Entelerweg<br />

Ypeloweg<br />

Reintsweg<br />

Haarspit<br />

Lateraalkanaal<br />

Ypeloweg<br />

Kremersweg<br />

Stouweweg<br />

Ypeloweg<br />

Europaring<br />

Bornerbroekweg<br />

Europaring<br />

Ganzenweg<br />

Veeneleiding<br />

Vijverweg<br />

13101<br />

Europaring<br />

Alsemhof<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Klumpershoekweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Ypeloweg<br />

Bornerbroeksewaterleiding<br />

Bovenregge<br />

Zuidbroeksweg<br />

Kremersweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Veeneleiding<br />

school<br />

Rozemarijnsingel<br />

Almelosestraat<br />

borne<br />

Zompweg<br />

Veeneleiding<br />

Bovenregge<br />

Kruizemunthof<br />

Kervellaan<br />

Stokkelersweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Zompweg<br />

broekse<br />

Kremersweg<br />

Stokreefsweg<br />

Stouweweg<br />

Europaring<br />

Europaring<br />

Kruizemunthof<br />

Marjoleinlaan<br />

Kervellaan<br />

Veeneleiding<br />

Oude Almeloseweg<br />

Klumpershoekweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Bullenaarshoek<br />

Europaring<br />

Marjoleinlaan<br />

Rozemarijnsingel<br />

Oude Almeloseweg<br />

Ganzenweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Iemenkampsweg<br />

Bovenregge<br />

Korianderhof<br />

Twikkelsche Vaart<br />

Wolvesweg<br />

Melissehof<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Bedrijvenparksingel<br />

Veeneleiding<br />

Aadorpsweg<br />

Rijksweg A1<br />

Aadorpsweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Dikke Beuken<br />

Veeneleiding<br />

Almelosestraat<br />

Leemslagenweg<br />

Reintsweg<br />

Bovenregge<br />

Broksweg<br />

Aadorpsweg<br />

Zuidbroeksweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Zuidbroeksweg<br />

Iemenkampsweg<br />

Bovenregge<br />

Aadorpsweg<br />

Broksweg<br />

Velnermaten<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Rondweg <strong>Wierden</strong><br />

Reintszijweg<br />

Verweijweg<br />

Kartelaarsdijk<br />

Aadorpsweg<br />

Leemslagenweg<br />

Voorbroeksweg<br />

Schipdamweg<br />

Bovenregge<br />

Stokreefsweg<br />

Aadorpsweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Laurierhof<br />

Langevoortsweg<br />

Voorbroeksweg<br />

Ganzenweg<br />

Verweijweg<br />

Keursweg<br />

Velnermaten<br />

Veeneleiding<br />

Velnersweg<br />

Nieuwe Graven<br />

Leemslagenweg<br />

Voorbroeksweg<br />

Spoorbaan van <strong>Wierden</strong> naar Almelo<br />

Voorbroeksweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Wolvesweg<br />

Bruglaan<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Stokkelersweg<br />

Velnersweg<br />

Reintszijweg<br />

Rijksweg A1<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Jachthavenlaan<br />

"Leemslagenplas"<br />

Voorbroeksweg<br />

Bornerbroeksewaterleiding<br />

Beumersweg<br />

Vloodweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Velnersweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Spoorbaan<br />

Velnersweg<br />

Vloodweg<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Rikkerinksweg<br />

Leemslagenweg<br />

Twikkelsche Vaart<br />

"Leemslagenplas"<br />

Hoeselderdijk<br />

Hoeselderdijk<br />

Entersestraat<br />

Hagmolenbeek<br />

Zeendamsweg<br />

Wolvesweg<br />

Spoorbaan<br />

Hoeselderdijk<br />

Badweg<br />

Wendelgoorseweg<br />

Voorbroeksweg<br />

Breesegge<br />

Voorbroeksweg<br />

Camping Schuttenbelt<br />

<strong>Wierden</strong>sestraat<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Hoeselderdijk<br />

Koerdamsweg<br />

Zomerweg<br />

Spoorbaan<br />

Bedrijvenparksingel<br />

Velnersweg<br />

Vloodweg<br />

Bruglaan<br />

Zomerdijk<br />

Reintsweg<br />

Beumersweg<br />

Rijksweg A1<br />

Spoorbaan<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Langevoortsweg<br />

’t Wolves<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Breesegge<br />

Keursweg<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Stokkelersweg<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Hoeselderdijk<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Nieuwe Graven<br />

Velnersweg<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Wolvesweg<br />

Buitenhaven Oostzijde<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Rikkerinksweg<br />

Leemslagenweg<br />

Hoeselderzijweg<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Schipdamsweg<br />

Zomerweg<br />

Grintweg<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Zomerdijk<br />

Buitenhaven Westzijde<br />

Graslaan<br />

Hoeselderzijweg<br />

Buitenhavenweg<br />

Keursweg<br />

Langevoortsweg<br />

Zomerdijk<br />

Hoeselderdijk<br />

Graslaan<br />

Steenweg<br />

Reintsweg<br />

Steenweg<br />

Velnerweg<br />

Breesegge<br />

Hoeselderzijweg<br />

Klinkerweg<br />

Zomerweg<br />

Grintweg<br />

Hoeselderdijk<br />

Langevoortsweg<br />

Rijssenseweg<br />

Beumersweg<br />

Graslaan<br />

Grintweg<br />

Koerdamsweg<br />

Hooilaan<br />

Weezebeeksingel<br />

Broekerveld<br />

Hooilaan<br />

Weezebeeksingel<br />

Zomerdijk<br />

Weezebeeksingel<br />

Entersestraat<br />

Schipdamsweg<br />

Weezebeeksingel<br />

Rikkerinksweg<br />

Krooshoopsweg<br />

Langevoortsweg<br />

Knibbeldijk<br />

Knibbeldijk<br />

Zomerweg<br />

Beumersweg<br />

Schipdamsweg<br />

Proodsweg<br />

Bellinkhofsweg<br />

Krooshoopsweg<br />

Rijksweg A1<br />

Breesegge<br />

Zomerdijk<br />

Hoeselderdijk<br />

Keursweg Keursweg<br />

Langevoortsweg<br />

Reintsweg<br />

Hagreisweg<br />

Knibbeldwarsdijk<br />

Hagenweg<br />

Breesegge<br />

Hagreisweg<br />

Twentekanaal zijtak Almelo<br />

Zomerweg<br />

Broekweg<br />

Oude <strong>Wierden</strong>seweg<br />

Breesegge<br />

Goordijk<br />

Goordijk<br />

Goordijk<br />

Rijssenseweg<br />

Bellinkhofsweg<br />

Koerdamsweg<br />

Zijtak Almelo<br />

Zomerweg<br />

Bokdamsweg<br />

Proodsweg<br />

Goordijk<br />

Hagenweg<br />

Zijtak Almelo<br />

Spooldersweg<br />

Bellinkhofsdwarsweg<br />

Entersestraat<br />

Bellinkhofsdwarsweg<br />

Bellinkhofsdwarsweg<br />

Kanaalweg<br />

Hoeselderdijk<br />

Kanaalweg<br />

Zomerweg<br />

Proodsweg<br />

Zijtak Almelo<br />

Goordijk<br />

Bellinkhofsweg<br />

Bellinkhofsdwarsweg<br />

Lage Dijk<br />

Oude <strong>Wierden</strong>seweg<br />

Semmekrotsweg<br />

Kanaalweg<br />

Kanaalweg<br />

Bokdamsweg<br />

Zomerweg<br />

Zijtak Almelo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!