04.09.2013 Views

1 " 50 jaar Kunst en Bouwkunst in de Amsterdamse Rivierenbuurt ...

1 " 50 jaar Kunst en Bouwkunst in de Amsterdamse Rivierenbuurt ...

1 " 50 jaar Kunst en Bouwkunst in de Amsterdamse Rivierenbuurt ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

" <strong>50</strong> <strong>jaar</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>en</strong> <strong>Bouwkunst</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Amsterdamse</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt "<br />

(**) De bre<strong>de</strong> boulevards bewar<strong>en</strong> hun geheim<strong>en</strong><br />

achter hoge gevels vol met <strong>in</strong>ktzwart glas<br />

ev<strong>en</strong> zorgvuldig als <strong>de</strong> strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> ple<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

waar alles net zo duister is geblev<strong>en</strong> als het was. (**)<br />

Beleidsme<strong>de</strong>werker Welstand <strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> én architectuurliefhebber Gijs Vorstman van het<br />

stads<strong>de</strong>el Zui<strong>de</strong>rAmstel stel<strong>de</strong> e<strong>en</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt sam<strong>en</strong>.<br />

Op 27 <strong>de</strong>cember 2004 liep<strong>en</strong> Paul Gell<strong>in</strong>gs <strong>en</strong> Jos Wiersema <strong>de</strong>ze fac<strong>in</strong>er<strong>en</strong><strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

daarbij <strong>de</strong> foto's gemaakt.<br />

Start: brug nr. 401 Amstelkanaal/Rijnstraat, aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> Rijnstraat,<br />

ter hoogte van huisnummers 1 <strong>en</strong> 2. We zi<strong>en</strong> hier symetrische hoek<strong>en</strong> met<br />

ron<strong>de</strong> tor<strong>en</strong>s op <strong>de</strong> hoek<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Rijnstaat <strong>en</strong> <strong>de</strong> Amstelka<strong>de</strong> (arch. Rutgers,<br />

1923); zij vorm<strong>en</strong> één van <strong>de</strong> 'poort<strong>en</strong>' naar <strong>de</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt.<br />

Het ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> Rijnstraat tot <strong>de</strong> Vrijheidslaan heeft teg<strong>en</strong>overligg<strong>en</strong><strong>de</strong> gevelwand<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> architect<strong>en</strong>! (Rutgers, Gre<strong>in</strong>er <strong>en</strong> Boter<strong>en</strong>brood).<br />

Zuidwaarts lop<strong>en</strong>d langs <strong>de</strong> ev<strong>en</strong> zij<strong>de</strong> stopp<strong>en</strong> we bij <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong><br />

IJselstraat <strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> omhoog. U ziet hier hoog <strong>in</strong> <strong>de</strong> gevels<br />

<strong>in</strong>gemetsel<strong>de</strong> bakste<strong>en</strong>ornam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (arch. Boter<strong>en</strong>brood 1922).<br />

1


Ver<strong>de</strong>r lop<strong>en</strong>d, bij het na<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Vrijheidslaan, ev<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> overkant<br />

kijk<strong>en</strong>d zi<strong>en</strong> we <strong>in</strong> <strong>de</strong> gevel van huisnummers 47 <strong>en</strong> 49 raamplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

vorm van e<strong>en</strong> gezicht. Dit is e<strong>en</strong> typisch voorbeeld van <strong>de</strong> speelse<br />

architectuurstijl van <strong>de</strong> '<strong>Amsterdamse</strong> School' (arch. Boter<strong>en</strong>brood 1923).<br />

Op <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong> Vrijheidslaan, voordat we rechtsaf gaan, kijk<strong>en</strong> we ev<strong>en</strong><br />

naar l<strong>in</strong>ks <strong>en</strong> <strong>de</strong> overkant: tuss<strong>en</strong> die hoek <strong>en</strong> die van <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> straat<br />

(Vechtstraat) ziet u fraaie, <strong>in</strong> oorspronkelijke stijl ger<strong>en</strong>oveer<strong>de</strong> pand<strong>en</strong>.De<br />

plastische gevelarchitectuur is van architect Zietsma (1923).<br />

Nadat we rechtsaf zijn geslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> arca<strong>de</strong> door zijn gegaan, stek<strong>en</strong><br />

we over naar <strong>de</strong> tor<strong>en</strong>flat <strong>de</strong> Wolk<strong>en</strong>krabber waar het standbeeld van Berlage<br />

voor staat. De Wolk<strong>en</strong>krabber van architect Staal, 1932, is e<strong>en</strong> voorbeeld van<br />

het Nieuwe Bouw<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> architectuurstijl die zich afzette teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> 'versierstijl'<br />

van <strong>de</strong> <strong>Amsterdamse</strong> School. Mo<strong>de</strong>rne bouwmaterial<strong>en</strong> als gewap<strong>en</strong>d beton<br />

<strong>en</strong> staal werd<strong>en</strong> gebruikt.<br />

De architectuur k<strong>en</strong>merkt zich door toepass<strong>in</strong>g van grote glasvlakk<strong>en</strong>, strak metselwerk zon<strong>de</strong>r<br />

versier<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of ornam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van natuurste<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrij neutrale t<strong>in</strong>t<strong>en</strong>. Het standbeeld van Berlage is<br />

vervaardigd door Hildo Krop <strong>en</strong> geplaatst <strong>in</strong> 1966. Berlage kijkt uit over het Victorieple<strong>in</strong> naar zijn<br />

<strong>en</strong>ige, <strong>in</strong> <strong>de</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt gebouw<strong>de</strong> creatie: <strong>de</strong> Berlagebrug (1931). Bij <strong>de</strong> r<strong>en</strong>ovatie van <strong>de</strong><br />

Wolk<strong>en</strong>krabber zijn bij historisch kleur<strong>en</strong>on<strong>de</strong>rzoek ti<strong>en</strong> lag<strong>en</strong> verf gevond<strong>en</strong>, zodat het<br />

oorspronkelijke kleur<strong>en</strong>schema vrij nauwkeurig kon word<strong>en</strong> vastgesteld, tot volle tevred<strong>en</strong>heid van <strong>de</strong><br />

bewoners waarvan e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel<strong>in</strong>g zich <strong>de</strong> kleur<strong>en</strong> nog kon her<strong>in</strong>ner<strong>en</strong>!<br />

We draai<strong>en</strong> ons weer om richt<strong>in</strong>g Churchilllaan, maar voordat we <strong>de</strong><br />

zui<strong>de</strong>lijke helft daarvan overstek<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> we nog ev<strong>en</strong> naar rechts: aan <strong>de</strong><br />

noordzij<strong>de</strong> van het Victorieple<strong>in</strong> zi<strong>en</strong> we één van <strong>de</strong> we<strong>in</strong>ige sloopnieuwbouw<br />

project<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> ‘90-er jar<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt. Victorieple<strong>in</strong><br />

26A/34L is e<strong>en</strong> aangepast ontwerp (DKV, 1993) van e<strong>en</strong> gewonn<strong>en</strong><br />

prijsvraag dat als thema had: ONAANGEPAST INPASSEN<br />

Na het overstek<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rijbaan (pas ook op <strong>de</strong> tram!) slaan we l<strong>in</strong>ksaf <strong>en</strong><br />

lop<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> dubbele rij bom<strong>en</strong> tot aan <strong>de</strong> Waalstraat.<br />

We kijk<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> naar rechts, <strong>in</strong> e<strong>en</strong> door gro<strong>en</strong> omzoom<strong>de</strong> ruimte staat het<br />

standbeeld van Wilhelm<strong>in</strong>a Drucker, 1939, gemaakt door Gerrit Jan van <strong>de</strong>r<br />

Ve<strong>en</strong>, ter ere van haar baanbrek<strong>en</strong>d werk op het gebied van <strong>de</strong><br />

vrouw<strong>en</strong>emancipatie, zie haar leuze op <strong>de</strong> sokkel: Vrouw<strong>en</strong> houdt d<strong>en</strong> fakkel<br />

brand<strong>en</strong><strong>de</strong>.<br />

We stek<strong>en</strong> nu <strong>de</strong> Waalstraat over <strong>en</strong> lop<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r aan <strong>de</strong> noordzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> bom<strong>en</strong> allee. We kunn<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong> rust<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> 8 beschutte bank<strong>en</strong> <strong>in</strong> het hart van <strong>de</strong> Churchilllaan. Ev<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r zi<strong>en</strong> we<br />

<strong>de</strong> TWO FRAMES van Shlomo Korèn (1980). Het lijkt wel of <strong>de</strong>ze ram<strong>en</strong> <strong>de</strong> strijd uit wil beeld<strong>en</strong> die<br />

<strong>de</strong> schoonheidcommissie (nu <strong>de</strong> commissie voor welstand <strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>) <strong>en</strong> het (to<strong>en</strong>malige)<br />

stads<strong>de</strong>el Rivier<strong>en</strong>buurt <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1985 tot 1992 hebb<strong>en</strong> gevoerd teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> rigoureuze verwij<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

bij r<strong>en</strong>ovatieproject<strong>en</strong> van <strong>de</strong> oorspronkelijke hout<strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong>.<br />

2


In 1992 kwam <strong>de</strong> eerste welstandsnota tot stand op grond waarvan (met<br />

subsidie) e<strong>en</strong> betere <strong>de</strong>tailler<strong>in</strong>g kon word<strong>en</strong> afgedwong<strong>en</strong>. Vooral <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

IJselbuurt kunt u nog voorbeeld<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> van vervang<strong>in</strong>g<strong>en</strong> door lompe, platte,<br />

fel witte kunststof, of (to<strong>en</strong>) glanz<strong>en</strong><strong>de</strong> alum<strong>in</strong>ium kozijn<strong>en</strong> <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong><br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> goed voorbeeld van e<strong>en</strong> pog<strong>in</strong>g om op juiste wijze kunststof toe te<br />

pass<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> we l<strong>in</strong>ks tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> Waalstraat/Jekerstraat <strong>en</strong> <strong>de</strong> Maasstraat,<br />

waar zelfs getracht is <strong>de</strong> zachte B<strong>en</strong>theimer crème kleur van <strong>de</strong><br />

oorspronkelijke hout<strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong> na te mak<strong>en</strong>!<br />

Ter hoogte van <strong>de</strong> Maasstraat stek<strong>en</strong> we <strong>de</strong> Churchilllaan over <strong>en</strong> lop<strong>en</strong><br />

zuidwaarts langs <strong>de</strong> onev<strong>en</strong> nummers van <strong>de</strong> Maasstraat. Kijk eerst nog ev<strong>en</strong><br />

naar rechts waar, <strong>in</strong> <strong>de</strong> verte, midd<strong>en</strong> op het grasveld, door lage struik<strong>en</strong><br />

omgev<strong>en</strong>, het standbeeld van Ghandi staat.<br />

De kunst<strong>en</strong>aar is Karel Gomes, het beeld werd geplaatst op 2 oktober 1990. Elk <strong>jaar</strong> is er op <strong>de</strong>ze<br />

plaats e<strong>en</strong> herd<strong>en</strong>k<strong>in</strong>g ter nagedacht<strong>en</strong>is van die beroem<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e volkslei<strong>de</strong>r die zo nadrukkelijk <strong>de</strong><br />

geweldloze strijd zocht teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> Engels<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> onafhankelijke staat India.<br />

Ter hoogte van <strong>de</strong> hoek 'op<strong>en</strong>t' <strong>de</strong> Maasstraat zich bijna als e<strong>en</strong> Italiaans<br />

ple<strong>in</strong> <strong>in</strong> alle gevelwand<strong>en</strong> is wel iets bijzon<strong>de</strong>rs te zi<strong>en</strong>: topgevels, verhoog<strong>de</strong><br />

gevelstukk<strong>en</strong>, tor<strong>en</strong>s, uitgebouw<strong>de</strong> hoek-erkers, st<strong>en</strong><strong>en</strong> balkons, fraaie<br />

hijsbalk<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. Kijk maar e<strong>en</strong>s rustig rond, werp e<strong>en</strong> blik <strong>in</strong> <strong>de</strong> zijstrat<strong>en</strong>, rust<br />

ev<strong>en</strong> wat op e<strong>en</strong> terras van café of restaurantje.<br />

De Maasstraat gaat <strong>in</strong> e<strong>en</strong> fraaie bocht door naar <strong>de</strong> Rooseveltlaan. Wij gaan<br />

echter <strong>de</strong> Geulstraat <strong>in</strong>, e<strong>en</strong> rustiek bom<strong>en</strong>rijk straatje. Ev<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r, <strong>de</strong><br />

Dongestraat <strong>in</strong>kijk<strong>en</strong>d zi<strong>en</strong> we het complex van <strong>de</strong> voormailige Dongeschool<br />

één van <strong>de</strong> vele nieuwe Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>Amsterdamse</strong> gor<strong>de</strong>l van<br />

stadsuitbreid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1920-1940.<br />

We draai<strong>en</strong> ons nog ev<strong>en</strong> helemaal om <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> op <strong>de</strong> huisnummers 65-73<br />

aan <strong>de</strong> overkant van <strong>de</strong> Maasstraat e<strong>en</strong> fraai voorbeeld van e<strong>en</strong> waarvan het<br />

verhoog<strong>de</strong> midd<strong>en</strong><strong>de</strong>el precies <strong>in</strong> <strong>de</strong> hartlijn van <strong>de</strong> Geulstraat ligt (arch.<br />

Dekker, 1929)<br />

We gaan l<strong>in</strong>ks af <strong>de</strong> D<strong>in</strong>telstraat <strong>in</strong>, op <strong>de</strong> teg<strong>en</strong>overligg<strong>en</strong><strong>de</strong> hoek nog e<strong>en</strong><br />

fraai voorbeeld van <strong>de</strong> verstrakte <strong>Amsterdamse</strong> School (arch. Franswa, 1929).<br />

Op <strong>de</strong> teg<strong>en</strong>overligg<strong>en</strong><strong>de</strong> hoek, die van <strong>de</strong> Dongeschool, ziet u nog e<strong>en</strong><br />

hoekplastiek met e<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong><strong>de</strong> lez<strong>en</strong><strong>de</strong> jong<strong>en</strong>. (Hildo Krop, 1929).<br />

3


We lop<strong>en</strong> nu vlot door <strong>de</strong> D<strong>in</strong>telstraat, e<strong>en</strong> straat met twee bocht<strong>en</strong> die <strong>de</strong><br />

hoekpunt<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el van e<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>hoek met als mid<strong>de</strong>lpunt <strong>de</strong><br />

kruis<strong>in</strong>g Vrijheidslaan-Rijnstraat. Dit is e<strong>en</strong> typisch monum<strong>en</strong>taal aspect van<br />

het sted<strong>en</strong>bouwkundig ontwerp van Berlage: hij liet zich <strong>in</strong>spirer<strong>en</strong> door <strong>de</strong><br />

str<strong>en</strong>ge geometrische verhoud<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> klassieke tijd, studies over<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige ruimt<strong>en</strong> van Sitte <strong>en</strong> <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>tale<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Haussmann (Parijs).<br />

De Niersstraat kruis<strong>en</strong><strong>de</strong> ontwar<strong>en</strong> we aan onze rechterhand <strong>de</strong> gevel van <strong>de</strong><br />

Anne Frankschool e<strong>en</strong> kleurrijk tegeltableau van Harry Visser (1992) met<br />

tekst<strong>en</strong> uit het dagboek van Anne Frank. Dan kom<strong>en</strong> we aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

monum<strong>en</strong>tale laan <strong>in</strong> het oostelijk <strong>de</strong>el van het plan Zuid van Berlage: <strong>de</strong><br />

Rooseveltlaan.<br />

Rechts het woonblok Rooseveltlaan 242-270 van architect Baan<strong>de</strong>rs (1935):<br />

e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voorbeeld van <strong>de</strong> hoge kwaliteit van het won<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

Rivier<strong>en</strong>buurt.<br />

We stek<strong>en</strong> over, volg<strong>en</strong> nog steeds <strong>de</strong> D<strong>in</strong>telstraat <strong>en</strong> kom<strong>en</strong> op het stille<br />

ple<strong>in</strong> aan <strong>de</strong> Uiterwaard<strong>en</strong>straat met aan onze rechterhand kle<strong>in</strong> kerkje e<strong>en</strong><br />

(arch. Jantz<strong>en</strong>, 1938). Dit ple<strong>in</strong> is k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d <strong>in</strong> het plan van Berlage: e<strong>en</strong><br />

rustig woonbuurtje geleg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> bre<strong>de</strong>, belangrijke <strong>en</strong> (dus) drukke<br />

verkeersweg<strong>en</strong>.<br />

We volg<strong>en</strong> <strong>de</strong> D<strong>in</strong>telstraat tot aan <strong>de</strong> Pres. K<strong>en</strong>nedylaan <strong>en</strong> gaan l<strong>in</strong>ks af <strong>de</strong><br />

hoek om. Dit bouwblok is <strong>de</strong> laatste grote ontwerpopdracht aan Piet Kramer<br />

die, <strong>in</strong> <strong>de</strong> str<strong>en</strong>ge opvatt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> to<strong>en</strong>malige (schoonheids-)commissie<br />

Zuid sam<strong>en</strong> met <strong>de</strong> architect Kruyswijk (van <strong>de</strong> school <strong>in</strong> <strong>de</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>hoek van<br />

het bouwblok, Uiterwaar<strong>de</strong>straat) één gevelwand moest vorm<strong>en</strong>.<br />

Ter hoogte van nr. 242 zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> bronz<strong>en</strong> ged<strong>en</strong>kplaat <strong>in</strong> <strong>de</strong> gevel e<strong>en</strong> van<br />

Jan Schulz uit 1933. Op <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> hoek<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> Pres. K<strong>en</strong>nedylaan zijn<br />

<strong>jaar</strong>st<strong>en</strong><strong>en</strong> aangebracht (Werner Frans?, 1933).<br />

Bij <strong>de</strong> Maasstraat aangekom<strong>en</strong> stek<strong>en</strong> we over, slaan rechts af <strong>en</strong> lop<strong>en</strong> langs<br />

<strong>de</strong> bronz<strong>en</strong> kop van <strong>de</strong>, beg<strong>in</strong> jar<strong>en</strong> ’60 van <strong>de</strong> vorige eeuw zo populaire<br />

Amerikaanse presid<strong>en</strong>t John F. K<strong>en</strong>nedy (R<strong>in</strong>ze Hettema, 1964). Heel veel<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> nog <strong>de</strong> vraag beantwoord<strong>en</strong>: "Waar was je of wat <strong>de</strong>ed je<br />

to<strong>en</strong> je hoor<strong>de</strong> dat K<strong>en</strong>nedy vermoord was?"<br />

Het bericht g<strong>in</strong>g als e<strong>en</strong> aardschok over <strong>de</strong> wereld. U ziet e<strong>en</strong> Engelse tekst van K<strong>en</strong>nedy aan <strong>de</strong><br />

achterzij<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse vertal<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong>.<br />

We lop<strong>en</strong> hier op <strong>de</strong> overgang tuss<strong>en</strong> het gerealiseer<strong>de</strong> plan Zuid van<br />

Berlage <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitbreid<strong>in</strong>g door Van Eester<strong>en</strong>, c.s. ontworp<strong>en</strong> <strong>in</strong> het Algeme<strong>en</strong><br />

Uitbreid<strong>in</strong>gsplan Amsterdam (AUP) <strong>in</strong> 1935. We stek<strong>en</strong> <strong>de</strong> Pres.<br />

K<strong>en</strong>nedylaan over, gaan ev<strong>en</strong> <strong>de</strong> Veluwelaan <strong>in</strong> maar slaan mete<strong>en</strong> rechts<br />

af, <strong>de</strong> Baroniestraat <strong>in</strong>.<br />

4


Dit is e<strong>en</strong> nog vrijwel ongeschond<strong>en</strong> wijkje uit <strong>de</strong> naoorlogse we<strong>de</strong>ropbouw perio<strong>de</strong>, e<strong>en</strong> z.g. post-<br />

AUP gebied (ontworp<strong>en</strong> <strong>in</strong> het vooroorlogse AUP <strong>en</strong> gerealiseerd na <strong>de</strong> oorlog). Het is hoog-,<br />

mid<strong>de</strong>lhoog- <strong>en</strong> laagbouw <strong>in</strong> strok<strong>en</strong>bouw volg<strong>en</strong>s het <strong>in</strong>dustriële bouwsysteem Airey, e<strong>en</strong> van orig<strong>in</strong>e<br />

Engelse prefab bouwtechniek, aangepast aan <strong>de</strong> to<strong>en</strong>malige Ne<strong>de</strong>rlandse bouwvoorschrift<strong>en</strong> (arch.<br />

Prof. Ir. Berghoef, 19<strong>50</strong>)<br />

We lop<strong>en</strong> <strong>de</strong> Baroniestraat uit <strong>en</strong> gaan l<strong>in</strong>ks af door <strong>de</strong> Jacob<br />

Soet<strong>en</strong>dorpstraat. Tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> telefoonc<strong>en</strong>trale <strong>en</strong> <strong>de</strong> synagoge van <strong>de</strong> Liberaal<br />

Joodse Geme<strong>en</strong>te (arch. L.P.H. Waterman, 1966). De pl<strong>in</strong>t van donkere,<br />

kromgetrokk<strong>en</strong>, ges<strong>in</strong>ter<strong>de</strong> bakst<strong>en</strong><strong>en</strong> vormt het symbool voor het uit het nazivuur<br />

te voorschijn gekom<strong>en</strong> geblaker<strong>de</strong> joodse volk, <strong>de</strong> lichte bov<strong>en</strong>bouw<br />

symboliseert <strong>de</strong> hoop <strong>en</strong> opbouw naar e<strong>en</strong> nieuw lev<strong>en</strong>.<br />

Aan <strong>de</strong> gevel van <strong>de</strong> telefoonc<strong>en</strong>trale “Zuid Amstel” hangt e<strong>en</strong> groot stal<strong>en</strong><br />

plastiek “4e dim<strong>en</strong>sie” van H. Ittman.<br />

We lop<strong>en</strong> langs <strong>de</strong> synagoge, stek<strong>en</strong> het grote parkeerple<strong>in</strong> schu<strong>in</strong> over,<br />

richt<strong>in</strong>g NS-station RAI. On<strong>de</strong>r het eerste viaduct door, direct l<strong>in</strong>ks af, na nog<br />

twee viaduct<strong>en</strong> (pas op voor <strong>de</strong> vele fietsers die van alle kant<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

aangesneld!), direct aan onze l<strong>in</strong>kerhand zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> totempaalachtige<br />

plastiek dat <strong>de</strong> tijd <strong>in</strong> drie dim<strong>en</strong>sies verbeeld (Carel Visser, 1967).<br />

Het is e<strong>en</strong> verlicht pyloon van gekleurd staal. Het herbergt <strong>in</strong> werkelijkheid e<strong>en</strong><br />

(helaas niet meer functioner<strong>en</strong>d) uurwerk (Kurt Ing<strong>en</strong>dahl) <strong>in</strong> e<strong>en</strong> bijzon<strong>de</strong>re<br />

uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

Hier e<strong>in</strong>digt onze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> Rivier<strong>en</strong>buurt <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we op tramlijn,<br />

metro of <strong>de</strong> tre<strong>in</strong> stapp<strong>en</strong>.<br />

www.zui<strong>de</strong>lijkewan<strong>de</strong>lweg.nl<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!