Welkom in onze kerken - Gereformeerde kerk Sellingen

gereformeerdekerksellingen.nl

Welkom in onze kerken - Gereformeerde kerk Sellingen

Kerstfeest 2010 is een speciale uitgave van de kerkbladen van

de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Sellingen

Welkom

in onze

kerken

1


Van de redactie

Opnieuw hebben we als gezamenlijke kerken van

Sellingen weer een heel mooi “Kerkblad” uitgebracht

en persoonlijk bij u allen bezorgd. Jawel het kerkblad

wordt ook dit jaar huis aan huis bezorgd. Goede

tradities zou je trouwens tot cultuur moeten verheffen.

Want dat dit een goede traditie is blijkt uit de warme

reacties die we krijgen op het verschijnen van een

gezamenlijk kerstnummer van de Hervormde Gemeente

en Gereformeerde kerk van Sellingen. We hebben dit

jaar een extra Sellings tintje. Een grunniger schriever

uit Sellingen die het kerstverhaal heeft geschreven en

een interview met de eigenaars van “De Herberg”.

Verder brengen we de nodige weetjes en

activiteiten die tijdens de kerstdagen worden

georganiseerd. Ook heten we u allen van harte welkom

in de kerkdiensten die u in dit kerkblad vindt vermeld.

De vormgeving en fotografie van dit kerstnummer

werd andermaal verzorgd door Dik Koopmans.

De redacties van beide kerken wensen u allen fijne

feestdagen.

Reacties naar aanleiding van dit blad kunt u sturen

naar Postbus 17 9500 AA in Sellingen.

De redacties van beide kerkbladen.

2

Lucas 2

Kersteva

De geboorte van Jezus

In die tijd kondigde keizer Augustus een

decreet af dat alle inwoners van het rijk zich

moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling

vond plaats tijdens het bewind van

Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om

zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats

waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad

Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van

David die Betlehem heet, aangezien hij van

David afstamde, om zich te laten inschrijven

samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die

zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de

dag van haar bevalling aan, en ze bracht een

zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde

hem in een doek en legde hem in een

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was

in het nachtverblijf van de stad.


ngelie

Niet ver daarvandaan brachten

herders de nacht door in het veld,

ze hielden de wacht bij hun kudde.

Opeens stond er een engel van de

Heer bij hen en werden ze omgeven

door het stralende licht van

de Heer, zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen: ‘Wees

niet bang, want ik kom jullie goed

nieuws brengen, dat het hele volk

met grote vreugde zal vervullen:

vandaag is in de stad van David

voor jullie een redder geboren. Hij

is de messias, de Heer. Dit zal voor

jullie het teken zijn: jullie zullen

een pasgeboren kind vinden dat in

een doek gewikkeld in een voeder-

bak ligt.’ En plotseling voegde zich

bij de engel een groot hemels leger

dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen

die hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan

naar de hemel, zeiden de herders

tegen elkaar: ‘Laten we naar

Betlehem gaan om met eigen ogen

te zien wat er gebeurd is en wat de

Heer ons bekend heeft gemaakt.’

Ze gingen meteen op weg, en troffen

Maria aan en Jozef en het kind

dat in de voederbak lag. Toen ze

het kind zagen, vertelden ze wat

hun over dat kind was gezegd.

Allen die het hoorden stonden verbaasd

over wat de herders tegen

hen zeiden, maar Maria bewaarde

al deze woorden in haar hart en

bleef erover nadenken. De herders

gingen terug, terwijl ze God

loofden en prezen om alles wat ze

gehoord en gezien hadden, precies

zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken

waren en hij besneden zou worden,

kreeg hij de naam Jezus, die de

engel had genoemd nog voordat

hij in de schoot van zijn moeder

was ontvangen.


Kerst…

en hoe dan verder?

Het kerstverhaal is altijd weer

een ontroerend gebeuren:

Een jonge moeder die op

een ongelegen plaats haar kind

ter wereld heeft moeten brengen.

Eenvoudige, hardwerkende lieden

[de herders] en knappe koppen [de

wijzen] die het bijzondere van dit

goddelijke kind mochten ontdekken.

De os en de ezel die mee de

sfeer van de kerststal bepalen [ook

al worden ze in Lucas 2 helemaal

niet genoemd]. Een overbekend

gegeven. Geen Nederlander die

er niet wat van heeft meegekregen.

Hoe komt het dat dit oeroud

verhaal het zo lang uitgehouden

heeft? Alleen maar omdat het zo

vertederend werkt? Natuurlijk

speelt dat mee, maar het zou jammer

zijn wanneer onze beleving

van kerst slechts in een romantisch

plaatje zou blijven steken.

We moeten immers wel beseffen

dat uit die kribbe een man met

een boodschap is gegroeid. Ja,

dat kind Jezus is klein begonnen,

maar toen hij een stem had om

te spreken, sprak hij woorden die

diepe indruk maakten, en die niet

uit de geschiedenis weg te denken

zijn. Heel zijn leven in woord en

daad was er op gericht om mensen

steun en uitzicht te geven, hoop

en troost. Mensen zitten gevangen

in heilloze situaties: ze zijn bevangen

door verkeerde hartstochten

en angsten. De Bijbel vindt dat

letterlijk en figuurlijk zonde. Wij

bedoelen het wel goed en doen

ons best, maar we hebben allemaal

iets nodig om uit de ban van het

kwaad te komen. Een soort bevrijding

of noem het verlossing, die

Jezus geven wilde.

Zijn boodschap stuitte evenwel op

sterke tegenkrachten en hij moest

4

Dat betekent volgens de Bijbel dat

God niet kon accepteren dat het toon-

beeld van zijn liefde weg zou kwijnen

in een graf van vergetelheid.

zijn mensenliefde met de dood

bekopen. Maar toch was zijn komst

in deze wereld met zijn leven en

sterven niet vergeefs. Deze Jezus

en zijn evangelie hebben alle dood

en weerstanden overleefd. Het liep

uit op zijn opstanding. Dat betekent

volgens de Bijbel dat God niet

kon accepteren dat het toonbeeld

van zijn liefde weg zou kwijnen in

een graf van vergetelheid.

Wat blijft na kerst is een levende

Jezus, die alle kansen mag krijgen

en ook een beroep op ons geweten

wil doen.

De betekenis van hem zal nooit

een achterhaalde zaak zijn,

ondanks kerkverlating en achteruitgang

van het traditionele christendom.

Wie gelooft in Jezus Christus

blijft niet hangen bij dat inderdaad

vertederende kwetsbare kindje in

de kribbe uit een ver verleden.

Ik heb de indruk dat wie denkt dat

Jezus een kerstsprookje van vroeger

is, die bij zijn geboorte in de

kinderschoenen is blijven steken,

zich vergist: Jezus gaat door en

heeft een zekere toekomst. En er is

door hem ook een toekomst voor

wie in hem geloven, dat wil zeg-

gen: wie hem belangrijk vinden en

in zijn geest willen leven.

Geen goedkope toekomst. Immers

het kind van Bethlehem heeft

er voor moeten betalen met zijn

bloed. Ook Jezus’ volgelingen

krijgen het niet cadeau. Op die

toekomst moet je hopen tegen

alle wanhoop in. Op dat nieuwe,

andere leven van de opstanding

moet je vertrouwen tegen alle

dood in. Je moet heel wat investeren

in Jezus’ spoor om de vrede op

aarde van de kerstnacht een beetje

dichterbij te halen. Maar het is de

moeite waard om te geloven in

dat waar het kerstkind later in zijn

leven voor stond en voor stierf. Het

is minder vertederend misschien en

helemaal niet romantisch, maar het

is de moeite waard om te geloven

in dat kind, dat volwassen geworden

is, en ons allemaal binnen en

buiten de kerk wil aanspreken.

Het is een opdracht maar ook een

voorrecht om ook in onze tijd met

hem in zee te gaan.

Goede feestdagen.

Ds. Jan W. Post.


Samen delen

In ieder mensenleven zijn er belangrijke momenten: dat loopt

uiteen van heel vrolijke gebeurtenissen, zoals een geboorte tot

heel aangrijpende zoals het verliezen van een partner. Het zijn

momenten die je niet zomaar voorbij wilt en kunt laten gaan.

In de kerken zijn er rituelen om deze momenten met elkaar te

beleven en er bij stil te staan. Om met elkaar te vieren en met

elkaar te treuren.

Samen het leven delen.

De kerken in Sellingen staan ook open voor al onze dorpsgenoten

die hun levensmomenten willen delen of daarbij steun

zoeken.

U kunt daarvoor contact opnemen met Ds. J.W. Baan, 322259

SPEELT VOOR U:

EEN BLIEDSPUL IN DREI BEDRIEVEN

DEUR BART VEENSTRA

De emancipatie dringt door in de gezinnen Gol en Wester. Griet en Willy gaan er helemaal

in op. Geert en Jan vinden het allemaal maar niks. Geert kiest voor de aanpak met de

fluwelen handschoen, maar Jan gaat er dwars tegenin. "Wat stelt het werk van een

huisvrouw nou eigenlijk helemaal voor?", dat zou hij er naast zijn werk als aannemer met

gemak bij kunnen doen..... als hij dat zou willen..... toch?......

De vrouwen dagen hem uit de daad bij het woord te voegen en samen met Geert moet hij

het nu wel waarmaken...

De voorstellingen* zijn in “De Sprankel” te Sellingen op Zaterdag 15 januari 2011

(Première), Zaterdag 29 januari 2011, Vrijdag 4 februari 2011 en Zaterdag 5 maart 2011.

Aanvang 19:30, entree € 6,=. Reserveren bij Wilma Velthuis, telefoonnummer: 0599 –

322902. Voor meer informatie zie www.sprankelgroep.nl

* In tegenstelling tot voorgaande jaren is er op 2e kerstdag 2010 geen voorstelling.

TRADITIE SELLINGEN

Kniepertjes en

Spekdikkenactie

Al weer een jaar voorbij en alweer

worden de voorbereidingen getroffen

om tussen Kerstfeest en Nieuwjaar de

jaarlijkse kniepertjes- en spekdikken

actie te houden, in de Sprankel.

Elk jaar organiseert

Vrouwenvereniging ‘Dorcas’ deze

actie. Maar dat kunnen ze niet alleen,

daarvoor hebben ze veel helpers

nodig. Dus vrijwilligers zijn hartelijk

welkom om mee te helpen met bakken,

inpakken en vele andere werkzaamheden.

Deze actie hebben we echt nodig om

de exploitatie van de Sprankel rond te

krijgen.

Het is alle dagen dat er gebakken

wordt een drukte van belang en het is

er altijd erg gezellig.

Voor de verzorging wordt geweldig

gezorgd; zo is er de hele dag koffie,

thee en ander drinken en tussen de

middag wordt er gezorgd voor een

echt Hollandse middagpot voor de

helpers.

Omdat dit Kerstmagazine half december

uitkomt, is het te laat voor het

bakken van de kniepertjes, want die

zijn al gebakken op 1 en 2 december.

De spekdikken worden gebakken op

27, 28 en 29 december.

Hebt u wel trek in deze heerlijke,

Westerwoldse lekkernijen, dan kunt

u op de dagen dat er gebakken wordt

kniepertjes en spekdikken in de

Sprankel kopen.

Warm aanbevolen.

Namens Vrouwen Vereniging ‘Dorcas’

W. Heun-Potze.

5


’n Wonderlieke kerstnacht

Wel het vrouger nait noar Zundagsschool

goan? Dat heurde der zo’n beetje bie

en ’t hoogtepunt van ’t joar was

vanzulf ’t kerstfeest.

Der wer altied sukkeloamelk

schonken en wie

kregen wat slikkerij, mit ’n

dikke appelsine en ’n mooi

leesbouk. Aan ’t ène van ’t

feest wer der altied ’n kerstverhaol

verteld.

Ain zo’n kerstverhoal is mie

altied biebleven en ’t is toch

al ’n hail zet leden, dat ik ’t

heurd heb. Mor ik ken der nog wel genog

van opbedenken dat ie der nog wat aan hebben.

’t Verhoal ging over ’n gebeurtenis in ’n oorlog

tussen Duutsland en Frankriek in ’t lèste van

de negentiende eeuw. Jongkerels van weerskanten

werden oproupen om stried te leveren

en de eer van heur laand te verdedegen. Wie

waiten zo langzoamerhand almoal wel, dat

oorlog altied bloudvergaiten is van voak

onschuldege mensenlevens.

Zo ook dizze oorlog!

Sanne Hofmann heur zeun Frits mos zuk ook melden.

Sanne was ’n wedevraauw oet ’n dörpke in Duutslaand.

En heur zeun was ’t ainegste wat ze nog haar.

’t Het heur den ook hail wat troanen kost toun hai

noar ’t front tou stuurt wer. En tot overmoat van ramp

kreeg ze nog gain ’t wij moand loater bericht, dat heur

Frits gewond in ’t hospitoal lag in ’n ploatse vlak veur

Paries. Ie kennen joe wel veurstellen dat Sanne doar ’n

bult verdrait om haar.

In dij braif ston dat ze heur zeun ’n pakje sturen mog

veur de kerstdoagen dij in aantocht wazzen.

Dat leek Sanne ’n goud idee en ze is der vot mit

begunt. ”’n Waarme borstrok en ’n dikke wollen daze

dij kin hai vast goud gebruken mit de kòlle,”zee Sanne

in zuk zulf. ”En ’k stop der ook ’n poar Berliner bollen

bie in, want door is ’t jong stoapel gek op!”

Sanne het alles goud inpakt in dik pepier mit ’n taauw

der omtou. En toun der mit noar ’t postkantoor. De

beambte achter ’t loket was ’n dikke naarpot, dij laiver

de kraante las as dat e de lu wat mit holp. ”k Heb ’n

pakje veur mien zeun aan ’t front,” zee Sanne. ”k Hoop

dat ’t zo goud is” nait dus… De man keek heur nareg

aan en zee: ”’t adres is nait goud. Der staait nait bie

wat veur rang of hai het, dus eerst ’n beter adres der

op.” Hai kwakte ’t loek weer dicht en Sanne kon weer

noar hoes tou goan. ’n Buurman het heur wat mit hol-

6

pen om ’t goud te kriegen, mor

dij vranterge kerel het heur nog

twij moal weer trugge stuurt.

Twijde moal was ’t taauw

nait strak genog en toun

zai veur daarde moal ’t

pakje hìn brocht muik hai

aanmaarkens op de inholt,

omdat zai der Berliner bollen

bie in stopt haar.

Toun was de moat vol veur Sanne.

Zai rechtte heur rugge en zee:

”Nou is ’t mooi west. As ie

den nait ’n beetje mitwaarken

willen veur de jongens

dij ook veur joe aan ’t

front vechten, den

breng ik ’t pak

zulf wel noar

hom tou!” De

laifde veur heur

ainegst kind muik

heur zo kregel en vastberoaden,

al haar ze op dat moment gain

benul van de raaize woar zai aan

begunnen wol.

Lu dij heur goud konden hebben van alles

perbaaierd om ’t plan oet heur kop te proaten,

mor zai bleef der bie en gaf steevast as antwoord:

”mien jong zèl zien kerstpakket hebben mit de Berliner

bollen woar hai zo gek op is. Gainaine holt mie tegen.

Ik vertraauw op God.”

Mor in ’t haile dorp was noeit aine dij leufde dat Sanne

Hofmann zo’n raaize van wel vaarhonderd kilometer

volholden zol. Mor toch ging Sanne op pad en ’t is ’n

aldernoarst barre tocht worden, dij mit gain pènne te

beschrieven is. De laifde veur heur zeun gaf heur kracht

om deur te goan. Kilometers het ze lopen.

Gelukkeg wazzen overal behulpzoame mensen, dij

heur wieder holpen hebben. Boeren dij Sanne mit

peerd en woagen wieder brochten en heur op train

zetten. Soldoaten dij heur over de grens holpen hebben

en goa zo moar deur.

Zai het zulfs nog midden in ’n vuurgevecht zeten, mor

is wonderliek spoart bleven. En ze is der kommen, mor

vroag nait hou!

Net doags veur kerst kwam ze op stee aan, woar ze

wezen mos. Toun zai zuk meldde bie ’t hospitoal kreeg

ze weer ’n tegenslag te verwaarken. Want ’t bleek dat

heur zeun Frits doags der veur ontsloagen en trugge

goan was noar ’t front tou. Sanne barstte in troanen

oet, was den alles veur niks west? Zowat ’n weke was

ze onderwegens west. ’t Kon toch nait woar wezen.


De soldoaten dij mit heur te doun

haren hebben de kommedant

der bie hoalt. Dij vruig Sanne hou

heur zeun haitte en hou of hai der

oetzag. Of e dik was of moager of

dat e aans wat haar doar hai deur

opvuil. ”Nee” zee Sanne ”hai het

niks bizunders aan zuk, mor hai kin

wel hail mooi zingen.”

En dat hebben ze oetzöcht en toun

kwammen ze der achter, dat Frits

Hofmann nachtdainst haar, nait

wied bie heur vot.

De soldoaten lagen doar in stelling

op ’n heuvelrugge tegenover

de Fransozen. De kommedant zee:

”t Is nou veuls te gevoarlek. Wie

kennen der nou nait noar tou, mor

messchain ken ’t wel as ’t loater is

in de nacht. Den willen wie perbaaiern

om joen zeun òf te lözzen.”

Het begrootte de man van ’t ol

menske dij zo’n benaauwde raaize

mokt haar om heur zeun zien kerstpakje

te brengen.

Sanne kreeg weer hoop en moud

dat ’t toch nog veurmekoar kommen

zol en volde heur handen veur

’n gebed. Toun ’t nacht wer is ze

onder gelaaide van ’n poar soldoaten,

goud inpakt in ’n poar dikke

dekens noar ’t dal brocht. Onderaan

dij heuvel woar heur zeun

touhollen mos binnen ze zitten

goan te wachten.

’t Geknitter van geweren en ander

schaittuug wer langzoamaan

minder en op ’n duur was ’t stil.

Sanne dommelde wat vot en schrok

inaains wakker. Wat was dat veur

’n geluud in de verte. Klòkken. De

klòkken van de kerktorens in Paries

luudden de kerstnacht in! In ’t licht

van de moane dij aalgedureg even

deur de wolken keek, zagen Sanne

en heur begelaaiders dat boven op

de heuvel wat bewoog…

En toun gebeurde der wat onveurstelboars!

In ’t haalfduuster ston doar op dij

heuveltop aine onbeschaarmd, net

of der gain oorlog was, te zingen…

Mit ’n prachtege heldere stem

klonk ’t doar over de heuvels: ”stille

nacht, heilige nacht.”

Sanne zakte deur de knijen en

stoamelde mit ’n deur troanen

verstikte stem: ”dat is mien Frits,

mien laive jong dij doar zingt!”Ale

drij verzen het e zongen en toun ’t

òflopen was zeden de soldoaten,

net of ’t oafsproken was: ”Amen.”

Het was hail ontroerend.

Mor ’t wonder wer nog groter! Op

de heuvel aan d andere kaante van

’t dal woar de Fransozen wazzen,

klonk opaains ’t zulfde kerstlaid in

de Franse toal as ’n soort antwoord

op ’t zingen van de jonge Duutser.

Zulfs de soldoaten dij doar bie

Sanne wazzen, konden heur troanen

nait tegen hòllen, zo biezunder

was ’t!

Twij vijanden tegenover mekoar dij

mit dat prachtege kerstlaid duud-

lek muiken dat oorlog voeren gain

oplözzen is.

En de klokken in de verte bleven

mor luden. Zai ruipen astwoare de

mensen tou: “Christus is geboren.

De Redder dij in onze gebroken

wereld vol van hoat en nied, oorlog

en geweld, vrede brengt veur elk

en aine dij zien knijen boegen wil

en Hom aannemt as Verlösser en

Zoalegmoaker!”

’n Zetje loater kon Sanne Hofmann

heur zeun in de aarms sloeten.

Heur haart luip over van dankboarhaid.

’n Mooier kerstfeest kon je

noa aal dij ellende van de òfgelopen

doagen nait vieren!

Sellingen, Klaas Huttinga

(De vertaling van dit kerstverhaal staat

op www.gereformeerdekerksellingen.nl)

7


Kerst & De Herberg

in Sellingen

De herbergiers Rita Holtrust en Pim de Goederen

De herbergiers Pim de Goederen

en Rita Holtrust vinden het

meer een familiepension

dan een hotel. Ze bieden

welgemeende gastvrijheid

en gezelligheid en dat geldt

zeker voor Kerst. “Kerst in de

Herberg is de meest gezellige

tijd van het jaar. En tweede

kerstdag? Dan organiseren we

een wandeling met stamppot bij

thuiskomst. Want twee dagen

een kerstdiner, dat past niet bij

onze Herberg.”

8

Namens de redactie van het kerkblad

gingen we met hen in gesprek

over Kerst, over geloof en over het

dorp.

Ze weten het nog goed. “We

waren wezen klussen bij oude

buren die naar Bourtange waren

verhuisd. We hadden net besloten

om onze wilde ideeën te laten

varen, want de camping in Frankrijk

ging niet door. We zouden blijven

doen wat we deden: Pim bleef

zeeman en Rita ambtenaar.” Het

liep anders. Want op de terugweg

van Bourtange naar Ede zagen ze

in Sellingen een boerderij te koop

staan. Wat ze wel vaker deden:

ze stopten, liepen er om heen en

vroegen een bezichtiging aan. Toen

waren ze verkocht en besloten een

hotel te beginnen.

Bij het zoeken naar een passende

naam kwamen ze uit op De Herberg.

Hoewel Rita heel wat bijbelkennis

heeft, had ze daarbij niet

gedacht aan de herberg waar Jozef

en Maria aanklopten. “Los daar-

Vijf jaar geleden was het zover.

Sellingen kreeg een eigen

‘Herberg’. Of, zoals de grote Van

Dale het zegt ‘een plek waar

reizigers en vreemdelingen

onderdak en voeding kunnen

krijgen.’

van, er was geen plaats voor Jozef

en Maria dus die associatie hebben

we niet”, zegt ze.

We raken in gesprek over Kerst

en over geloven. Pim en Rita zijn

allebei gelovig opgevoed, maar

hebben het niet vastgehouden. Dat

neemt niet weg dat ze blij zijn met

hun christelijke opvoeding. “De

bijbel heeft heel waardevolle waarden

en normen en dat heeft mij

een heel zekere jeugd gegeven”,

vertelt Rita. “Je wist waar je je aan

moest houden, je hebt geleerd en

gezien wat naastenliefde is. Het

geeft je een goede rugzak voor de

rest van je leven.”

Ze is blij met die positieve ervaringen,

maar in God of een god geloven,

kan ze niet. “Want als je naar

de kerk gaat en gelooft, dan moet

je toch contact hebben met God of

Jezus? Ik kan niet geloven als ik er

geen gevoel bij heb. Het is net als

houden van iemand. Dat kan alleen

als er iets terug komt.” Ze heeft

dan ook geen belijdenis gedaan.

Dat neemt niet weg dat ze veel respect

heeft voor wie wel geloven.


“Ik heb er zeker geen aversie tegen. Als ik zag met

hoeveel geloof mijn moeder de dood inging, dat vond

ik geweldig. Geloof kan zoveel meerwaarde geven aan

het leven. Het klinkt misschien raar, maar het lijkt wel

als of het leven voor die mensen makkelijker wordt en

zekerheid geeft. Dat gunnen we hen echt, maar ons

heeft het niet vastgehouden. En zeg nou zelf, niemand

weet toch hoe het zal zijn als je dood gaat?”

Ze weten nog goed hoeveel ‘naastenliefde’ er was

tijdens de ziekte van Rita’s moeder. Die kwam echter

meer van de mensen uit het dorp dan van de kerk.

Dat ligt volgens hen hier in Sellingen anders. Daar is

iedereen meelevend lijkt het wel. Pim: “Het dorp is zo

vriendelijk, er is geen sociale controle maar er zijn sociale

contacten. Mensen zijn niet uit nieuwsgierigheid

maar uit medeleven met je begaan. Daarom voelen

we ons hier zo thuis. Mensen komen even langs om

iets te vertellen, we weten wat er in onze omgeving

gebeurt. We hebben geweldige buren en de buurman

weet het, als er wat is kan hij ons altijd bellen.”

Ze hebben van huis uit meegekregen wat gastvrijheid

is. Bij Rita thuis stond de deur altijd open en iedereen

kon mee eten, daar achter de slagerszaak. Ook al staat

gastvrijheid het hele jaar hoog in het vaandel, “Kerst

is wel de meest gezellig tijd van het jaar hier in de

Herberg”, vertellen de herbergiers. “Het is sfeervol,

mensen zijn verwachtingsvol en verheugen zich op het

kerstdiner. De boerderij en de kamers zijn helemaal in

kerstsfeer gebracht.” Een kerstman of Jinglebells zul je

er niet vinden. En tweede kerstdag? Dan is er een wandeling

met stamppot na afloop. Want twee dagen een

kerstdiner, dat past niet bij hun herberg. Eigenlijk zou

wat minder commercie en wat meer soberheid rondom

Kerst wel op zijn plaats zijn, vinden ze.

In de horeca heb je geen sociaal leven

Gelukkig komt er tijdens kerst ook altijd familie naar

De Herberg. Tweede kerstdag ’s avonds hebben ze dan

even tijd voor

elkaar. Dat

brengt ons

op hun vak.

Horeca is volgens

Pim en

Rita het meest

asociale vak

wat er is. “Je

kunt in feite

geen sociaal leven opbouwen. We zijn al zo vaak door

dorpelingen gevraagd om een keertje een kop koffie of

een borreltje te komen drinken. We zouden wel willen,

maar weten echt niet wanneer. Ja, in februari zijn we vijf

weken dicht, maar Pim heeft zes zussen en ik heb twee

broers en twee zussen. En we hebben nog wat zieke

ooms en tantes die we willen bezoeken dus daar hebben

we die vijf weken hard voor nodig.”

Al hebben ze dan geen sociaal leven, ze hebben het

geweldig naar hun zin.

“We hebben heel veel leuke gasten. Lees het gastenboek,

dat geeft zoveel terug. We zijn eigenlijk niet

echt een hotel maar meer een familiepension. Mensen

krijgen een hand als ze aankomen. Sommige mensen

moeten daar een beetje aan wennen, want hier kun je

eigenlijk niet anoniem zijn als in zo’n groot hotel. Het

is echt een herberg!”

Over hun toekomst bestaat geen enkele twijfel. “Wij

gaan hier echt niet weg. Het is een geweldig dorp,

mensen staan voor elkaar klaar. We zullen nooit op zondag

ons gras gaan maaien of onder kerktijd opengaan.

Dat doen we pas als de kerk uit is.” Ze houden van Westerwolde

en voor hen staat vast, als er een fusie komt

van meerdere gemeenten dat moet het ‘Gemeente

Westerwolde’ worden en niet ‘Gemeente Zuid-Groningen’.

En tot slot vertellen ze trots: “Weet je, voortaan

kunnen geliefden ook bij ons trouwen, want sinds kort

is De Herberg een ‘erkende trouwlocatie’.”

Liesbeth van Dalen en Harm Jan Luth

Wandeling vanuit De Herberg

op tweede kerstdag

Op tweede kerstdag, 26

december, organiseert De

Herberg weer een boswandeling

onder leiding van Henk

Opheikens. Tijdens de ongeveer

anderhalf uur durende

wandeling is er onderweg

een glaasje glühwein. Bij

terugkomst in De Herberg

staat een heerlijk stamppotbuffet

klaar.

De wandeling begint om

13.30 uur met koffie en kerstgebak.

De kosten bedragen

8 24,75 per persoon.

Graag vooraf aanmelden op

telefoonnummer 322285.


Wat wij u wensen voor 2011

HOL DE KOP D’R VEUR!

Wanneer u dit artikel leest, is 2011 niet ver meer

weg. Opnieuw staat er weer een jaar voor de

deur. Een jaar waarin van alles kan gebeuren. Een

jaar waarin ook van alles zàl gebeuren, of we dat

nu willen of niet. Om heel veel wat er gebeurt,

heb je niet gevraagd. Het overkomt je.

Je hebt er de hand niet in, maar je moet je er wel mee

redden. Met ziekte, met dood, met tegenslagen of conflicten.

Voor je het weet zit je er midden in en zie er

dan maar eens uit te komen.

Natuurlijk hopen we dat er in 2011 ook leuke dingen

gebeuren. Dingen waar we nu al naar uit kunnen zien.

Bijvoorbeeld een huwelijk, een geboorte, een grote reis

of een nieuwe baan. We hopen dat het niet allemaal

kommer en kwel zal zijn in het nieuwe jaar.

Maar toch, helemaal gerust zijn we er niet op. Daarom

wensen we elkaar, als het oude jaar is weg geknald

nadrukkelijk een gelukkig nieuw jaar, een voorspoedig

nieuw jaar of veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

Goede wensen waarvan we hopen en soms ook bidden

dat ze zullen uitkomen.

God staat ons bij, als een herder bij zijn schapen.

10

Weer een nieuw jaar. Wat zal het brengen?

Je kunt er best wel eens tegenop zien. Hoe sta je

tegenover de werkelijkheid van het nieuwe jaar als

de kruitdampen zijn opgetrokken en het laatste restje

champagne verschaald is? Hoe ga je er tegenaan?

Dat was voor Jozua ook een vraag. Hij was de nieuwe

leider van het volk Israël op weg naar het Beloofde

Land. De vorige leider Mozes was overleden en Jozua

zou nu het volk Israël door de rivier de Jordaan het

Beloofde Land in moeten leiden. Na 40 jaar in de woestijn

gezworven te hebben, staat het volk op het punt

het Beloofde Land in te gaan. Je zou dit met recht een

nieuwjaarsmoment mogen noemen.

Een moment dat heel spannend is. Op zo’n moment

vraagt iedereen zich af hoe het zal gaan en hoe het zal

zijn? Want daar is toch ook een zekere onzekerheid.

Hoe zal dit aflopen?

Zeker is dat het niet gemakkelijk zal zijn voor Jozua.

Zoals het ook voor ons misschien al zeker is dat het niet

gemakkelijk zal zijn in 2011. Wat dit betreft hoeven we

niet te doen alsof er niets aan de hand is. Er zullen uitdagingen

en nieuwe kansen zijn, maar er zal ook strijd,

moeite, zorg en verdriet zijn.

Advies voor het nieuwe jaar

Tegen Jozua zegt God in die ‘nieuwjaarssituatie’:

“Wees vastberaden en standvastig”. Weet welke weg


je wil gaan en ga die weg dan ook. Zou dat ook niet

tegen ons gezegd kunnen worden als een advies voor

het nieuwe jaar. “Wees vastberaden en standvastig.”

Of zoals hier in Groningen wel gezegd wordt: ‘Hol de

kop d’r veur.”

Is dat niet wat al te gemakkelijk gezegd? Tegen Jozua

die voor een moeilijke opdracht staat. Tegen mensen

die tegen 2011 aan kijken als tegen een berg. Vastberaden,

standvastig, de kop d’r veur holn. Prima advies

voor het nieuwe jaar om op te volgen, maar hoe red je

dat?

Is er niet veel wat op je af kan komen waardoor je ‘de

kop’ laat hangen? Hoeveel kan er niet gebeuren wat je

ontmoedigt, waardoor je het niet meer ziet zitten.

Het lijkt in een nieuwjaarssituatie een prima advies van

Gods kant, maar wel ondoenlijk voor ons mensen. Hoe

redden we dat om standvastig en vastberaden te zijn?

Hoe houden we ‘de kop d’r veur’?

Niet alleen

Gelukkig zegt God meer tegen Jozua. Om precies te zijn

het volgende: “Ik gebied je dus: wees vastberaden en

standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,

want waar je ook gaat, De HEER, je God, staat je

bij.” (Jozua 1:9)

Vastberadenheid en standvastigheid zijn voor Jozua dus

geen vrijblijvende zaken. In opdracht van God moet hij

de nieuwe situatie op die wijze tegemoet gaan en zich

daarbij door niets laten weerhouden of ontmoedigen.

En dat hoeft ook niet, want de HEER, je God staat je bij!

Zouden we deze woorden ook niet mogen betrekken

in onze komende nieuwjaarssituatie?

Vastberadenheid en standvastigheid zijn geen vrijblijvende

zaken. Om “de kop d’r veur” te houden is geen

advies dat je naar believen kunt oppakken of naast je

neer leggen.

Het is een opdracht van God om zo het nieuwe jaar

tegemoet te gaan! Waarbij Hij ons gelukkig niet aan

ons zelf overlaat. De HEER, onze God, staat je bij.

Kun je daar van op aan? Kan Jozua daar op aan? Hem

wordt voorgehouden wie die Heer tot dusver is. Die

Heer heeft al heel wat gedaan. Hij heeft Mozes bijgestaan,

als herder bij de schapen, aan het hof van de

Egyptische farao, als leider van het volk op weg door

de woestijn. Zo zal de Heer ook Jozua nabij zijn. Jozua

kan op God aan, zoals Mozes ook heel concreet op

Hem rekenen kon.

Kunnen wij er op aan? Dat de Heer, onze God ons zal

bij staan in het nieuwe jaar? Zelf ben ik ervan overtuigd

van wel. Komt nieuwjaar niet na het Kerstfeest?

Het feest dat God in het Kind Jezus ons maximaal nabij

komt en daardoor ook maximaal nabij kan zijn?

Daarom mijn wens/advies voor u allen in het nieuwe

jaar: “Wees vastberaden en standvastig” of op z’n Gronings

gezegd “Hol de kop d’r veur”, want de HEER, je

God, staat je bij!

Ds. J.W. Baan.

11


Kerstfeest met de zondagsschool

Langs deze weg willen wij u van harte uitnodigen om,

samen met ons, kerstfeest te vieren. Wij gaan dat doen

op eerste kerstdag, 25 december, om 15.30 uur in de

Sprankel. De kinderen zijn al hard aan het oefenen

en repeteren om u een programma met vertellingen,

gedichten, muzikale intermezzo’s en ouderwets gezel-

De K is van kindje.

Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar het

kleine Kindje in de kribbe. Alle kinderen willen misschien

ook lijken op dat kindje Jezus, dat zoveel geluk

en vrede bracht.

De E van eenzaam.

Ook is er deze tijd veel verdriet en eenzaamheid. Kerstmis

zegt ons: niemand mag in de kou blijven staan.

De R van rijk.

Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar het kan

ook rijk zijn van vreugde, rijk, diep in je hart, net als in

de stal

De S van soldaten.

Er zijn er zoveel over de wereld, te veel. Oorlog en

vechten! Waarom? Het Kerstkind leert ons: vrede op

aarde voor alle mensen.

12

lige kerstliedjes ten gehore te kunnen brengen. Ook

een kort toneelstukje zal dit jaar niet ontbreken.

In de pauze kunt u genieten van een kopje koffie of

thee met een kerstkransje en voor de kinderen is er

warme chocolademelk of ranja. Tijdens deze korte

onderbreking houden wij tevens een collecte voor het

Ronald mcDonaldhuis in Groningen.

In het Ronald mcDonaldhuis kunnen ouders,

broertjes en zusjes logeren van zieke kinderen

die behandeld worden in het UMCG. Voor het

zieke kind is het een veilig gevoel de ouders

in de buurt te hebben. Ouders vinden in het

huis veel steun bij het huismanagement en de

vrijwilligers. Bovendien kunnen zij ervaringen

delen met andere ouders die in het huis verblijven.

Voor meer informatie kunnen wij u verwijzen

naar www.kinderfonds.nl

Wij hopen u van harte te mogen ontvangen.

Hebt u bezoek van familie en/of vrienden?

Dan neemt u hen toch gezellig mee!

Kinderen en leiding zondagsschool

Ned. Herv. Gemeente Sellingen.

(De tekening komt van de website van het kinderfonds.

Daar staan nog meer leuke kleurplaten.)

Wat betekent Kerstmis?

De T van thuis.

Thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.

Niet alleen rond de kerststal, maar altijd.

De M van Maria,

de moeder van Jezus. Het is ook de M van alle moeders,

die zorg hebben voor hun kinderen. Mogen zij,

en natuurlijk ook de vaders, thuis zorgen voor dezelfde

sfeer als in de stal bij het Kindje Jezus.

De I van iedereen.

Kerstmis is er voor elk van ons. Je huis en hart open

zetten voor iedereen, want ieder heeft een ander

nodig.

De S van stilte en sfeer en slot.

Stil staan bij verdriet en bij vreugde. Stil worden van

geluk, sprakeloos van een wonder. Het wonder van de

geboorte van het Kindje Jezus.


Kerstviering Passage

op 22 december 2010

Op woensdagavond 22 december,

om 19.45 uur vindt de Kerstviering

van Passage plaats in gebouw De

Sprankel, Torenstraat 13, te Sellingen.

De avond wordt voorbereid

door een aantal

leden, verzameld

in de Kerst

commissie en

zal muzikaal

worden opgeluisterd

door

het Sellinger

dameskoor Anima Mea, onder leiding

van mevrouw

G. Wolters.

Hoe toepasselijk is het, dat deze

naam voorkomt in de lofzang van

Maria bij haar bezoek aan haar

nicht Elisabeth terwijl ze in ver-

Kaarsenspel

Zeven kaarsen branden

samen

Op een witte kandelaar

Zeven lichtjes, zeven dagen

Alle weken van het jaar

Zondags voor de zieke mensen

Die erg bang zijn voor de pijn

En zich vaak onrustig voelen

Zo graag beter willen zijn

’s Maandags voor gezonde mensen

Die erg druk zijn met hun werk

Dat zij mens zijn voor een ander

Dan staan ook de zwakken sterk

Dinsdags voor de arme mensen

Dat wij delen van ons brood

En ook zij te eten krijgen

En niet sterven in hun nood

’s Woensdags voor de vele mensen

In hun hart een felle pijn

Die bedrogen en vernederd

Niet gelukkig kunnen zijn

Donderdags voor alle kind’ren

Die opnieuw naar school toe gaan

Dat ze vriendjes mogen wezen

En elkaar niet pesten gaan

Vrijdags voor alle bejaarden

Die van ons afhankelijk zijn

Dat wij voor hen blijven zorgen

In hun ouderdom en pijn

’s Zaterdags voor alle mensen

Die soms huilen van verdriet

En zich zo erg eenzaam voelen

Ook al zien we dat vaak niet

wachting was van Jezus Christus.

Deze 'passage' is te vinden in het

evangelie volgens Lucas, 1:46-55.

In de Latijnse versie zijn de eerste

woorden: Magnificat anima mea,

wat betekent 'mijn ziel maakt

groot'.

Passage Sellingen is een afdeling

van de landelijke christelijk-maatschappelijke

vrouwenbeweging

Passage, voor vrouwen met hart

voor de samenleving, oog voor hun

naaste en gevoel voor cultuur.

Het spreekt dan ook vanzelf dat

gasten van harte in hun midden

worden opgenomen.

Zeven kaarsen branden samen

Op een witte kandelaar

Zeven lichtjes stralen samen

Wees ook lichtjes voor elkaar

Tekst en melodie: D. Eekma

13


Jeduthun speelt Kerstliederen

tijdens de Kerstnacht in

Sellingen en omgeving

Voor de 62e keer zal het orkest dit optreden verzorgen.

Om 03.00 uur zal er vanaf verenigingsgebouw “De

Hoeksteen” worden gestart. Eerst zal Sellingen worden

belopen en dan, na een korte pauze, zal het buitengebied

van Sellingen worden bezocht.

Vorig jaar is helaas geen bezoek gebracht aan het buitengebied.

Vanwege de regenval en de vrieskou waren

de wegen spekglad geworden, zodat het niet verantwoord

was de buitengebieden te bezoeken. Gehoopt

wordt dat de weersomstandigheden dit jaar gunstiger

zijn, zodat ook de bewoners in de omgeving van

Sellingen kunnen genieten van de kerstklanken van

Jeduthun. Want ondanks het vroege tijdstip, wordt het

optreden van Jeduthun altijd bijzonder gewaardeerd.

Veel Sellingers blijven in bed liggen, maar er is ook

een aantal die hun bed uitkomen, voor het raam gaan

staan, of zelfs even naar buiten komen om de muzikanten

te aanschouwen.

In de wijk de Oude Kamp gaat een aantal bewoners

zelfs niet naar bed, maar wacht de kleumende muzikanten

buiten op om hen warme chocola of koffie aan

te bieden. Dit gebeurt inmiddels ook al jaren, zodat

ook hier sprake is van een traditie.

Nadat het buitengebied van Sellingen is bezocht, zal

rond 7.00 uur de Kerstnacht door de muzikanten van

Jeduthun worden afgesloten met een gezamenlijke

broodmaaltijd met warme koffie in café restaurant “de

Heksenketel” te Sellingen.

14

K E R S T C O N C E R T

Samen met: Fosfour

Z o n d a g 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 0

A a n v a n g : 1 9 . 0 0 u u r

A a n v a n g : 1 9 . 0 0 u u r

in de Ned. Hervormde kerk te Sellingen

Toegang is gratis, bij de uitgang

staat de “melkbus”, voor een vrije gift


Preekrooster Gereformeerde kerk

datum tijd voorganger bijzonderheden

19 december 9.30 uur pastor F. Postema uit Krewerd

1e Kerstdag 11.00 uur ds. D. Wams uit Stadskanaal

2e Kerstdag 9.30 uur da. G.M. v.d. Berg uit Schoonrewoerd gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk

oudjaarsdag 19.30 uur ds. H. Koolhaas uit Winschoten

nieuwjaarsdag 10.00 uur ds. H. Koolhaas uit Winschoten gezamenlijke dienst in de Geref. kerk

2 januari 9.30 uur drs. H. Hoekstra uit Emmen

9 januari 9.30 uur mw. E. van Overeem uit Wollinghuizen

16 januari 9.30 uur ds. A. v.d. Zwaag uit Wildervank viering Heilig Avondmaal

23 januari 9.30 uur dhr. H.J. Dijkstra uit Gasselternijveenschemond

Preekrooster Hervormde Gemeente

datum tijd voorganger bijzonderheden

12 december 9.30 uur ds. J.W. Baan

19 december 9.30 uur ds. H. Sikkens uit Ter Apel

24 december

Kerstnachtdienst

22.00 uur ds. J.W. Baan Westerwolds mannenkoor

1e Kerstdag 9.30 uur ds. J.W. Baan

2e Kerstdag 9.30 uur da. G.M. v.d. Berg uit Schoon rewoerd gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk

oudjaarsdag 19.30 uur ds. J.W. Baan

nieuwjaarsdag 10.00 uur ds. H. Koolhaas uit Winschoten gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk

2 januari 2011 9.30 uur ds. J.W. Baan

15


kleurplaat

Colofon

Dit kerstnummer is een speciale

uitgave van de kerkbladen van de

Hervormde Gemeente en de Gereformeerde

Kerk te Sellingen.

Het is huis-aan-huis verspreid in

een oplage van ongeveer 1250 ex.

16

Vul de vakken in

zodat je het schilderij

ontdekt.

Hieronder staat

welke kleuren je

de vakken moet

geven.

grijs

blauw

donkergroen

lichtgroen

geel

lichtbruin

oranje

donkerbruin

rood

Gezamenlijke redactie

J.W. Baan, J. Veneman, E. Kupers,

G. Heun, N. van Gulik, M. Smith,

Hj. Luth

Vormgeving en fotografie

Koopmans & Van Dalen bv

Drukwerk

Groen Media Services, Leiden.

Reacties naar aanleiding van dit

blad kunt u sturen naar:

Postbus 17, 9500 AA Sellingen

Verschijningsdatum

15 december 2010

Similar magazines