Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht

drempelsweg.utrecht.nl

Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht

2013 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

11 Vragen van de heren L. Roodenburg en D.N.E.A. Gilissen

(ingekomen 29 januari 2013

en antwoorden door het college verzonden op 11 maart 2013)

Schriftelijke vragen inzake bioscoop Leidsche Rijn

Onlangs hebben D66 en de VVD een gesprek gehad met de nieuwe eigenaar van The Wall en een

bioscoopexploitant. Deze partijen geven aan dat zij binnen een jaar een bioscoop met 12 zalen kunnen

realiseren in The Wall in Leidsche Rijn. Naar mening van de exploitant en eigenaar van The Wall past

het binnen de afspraak vastgelegd in de erfpacht voorwaarden en het stedelijk plan. Twee

ondernemers die de mogelijkheid zien en hier veel voor over hebben en flink willen investeren om

deze voorziening in en voor Leidsche Rijn te realiseren.

De gemeente, met name het projectbureau Leidsche Rijn, geeft hier echter geen toestemming voor. Als

reden hiervoor wordt aangegeven dat functies in The Wall niet mogen concurreren met functies die

zijn voorzien in Leidsche Rijn Centrum.

Nu heeft de bioscoopexploitant in een eerdere fase exclusief gesproken met de gemeente over de

locatie die daarvoor door het projectbureau Leidsche Rijn is aangewezen. Zij hebben echter om

verschillende redenen bedankt. De belangrijkste reden is de locatie die vooralsnog nog jaren in

niemandsland ligt en ook niet dicht genoeg bij het Leidsche Rijn Centrum. Zij hebben nog getracht om

de locatie waar de bioscoop moet komen om te zetten naar de locatie waar een ROC zou komen naast

het station Leidsche Rijn Centrum en dichterbij het nog te bouwen Leidsche Rijn Centrum. Deze wens

werd echter ook afgewezen door de gemeente. Met andere woorden partijen zijn hier niet uitgekomen.

De bioscoopexploitant wil echter wel graag en zodoende zijn zij in gesprek gegaan met de nieuwe

eigenaar van The Wall en deze partijen zijn er wel uitgekomen. Dat is mooi, maar dit schijnt van de

gemeente niet te mogen.

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vragen:

1. Kan het College aangeven wat de precieze formule is waardoor een bioscoop niet in The Wall kan

komen?

Conform de bestuurlijk vastgestelde Leisurenota is Leidsche Rijn Centrum naast de binnenstad en

het Stationsgebied het derde belangrijke (beoogde) leisurebestemmingsgebied in Utrecht. Het

faciliteren van een dergelijke ontwikkeling in the Wall zou haaks staan op dat beleid.

2. Klopt het dat de gemeente er met de bioscoopexploitant niet is uitgekomen?

Ja, in zoverre dat de bedoelde exploitant uiteindelijk zelf heeft aangegeven nu niet te willen

investeren op de locatie aan het Berlijnplein. Pas in 2018/2019 zou er de bereidheid zijn dit te

heroverwegen als duidelijk is hoe het kernwinkelgebied functioneert..

a. Zo ja, kan het College aangeven waarop deze gesprekken zijn stukgelopen?

Zie hiervóór.

b. Welk(e) beleidskader(s) en welke voorwaarden gelden voor de vestiging van een bioscoop in

Leidsche Rijn? En aan welke criteria moeten partijen precies voldoen als zij een bioscoop in

Leidsche Rijn willen vestigen?

In deze is van belang het "Ontwikkelings- en toetsingskader grootschalige

leisurevoorzieningen gemeente Utrecht" van november 2003. Het belangrijkste criterium is dat

de beoogde locatie moet passen in gewenste profielen waarbij dus in dit geval zwaar meeweegt

dat het ontwikkelen van Leidsche Rijn Centrum als tweede centrum van Utrecht de eerste

prioriteit heeft.

3. Vanuit Leidsche Rijn ontvangen wij regelmatig signalen voor onder andere een bioscoop en andere

voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Bovengenoemde partijen wilden binnen een jaar invulling

geven aan deze vraag, waarom krijgen zij deze mogelijkheid niet?

Deze betreffende bioscoopexploitant heeft deze mogelijkheid wel gekregen, maar heeft zich

teruggetrokken (zie vraag 2). Andere voorzieningen voor vrijetijdsbesteding zijn in The Wall wel

degelijk mogelijk. Eerdere contacten met geïnteresseerde partijen daarover hebben niet geleid tot

vestiging in The Wall. Als argument werd gehoord dat de gevraagde huur te hoog was.


4. Stel dat vestiging alleen kan op de locatie als door het projectbureau Leidsche Rijn is aangegeven

en dat de criteria voor iedereen helder zijn. Wat is dan de verwachting qua timing dat er een

bioscoop in Leidsche Rijn wordt gerealiseerd?

De huidige gesprekspartner voor de bioscooplocatie in Leidsche Rijn Centrum heeft aangegeven

voornemens te zijn om een bouwaanvraag in dienen in de eerste helft van 2013, zodat de bioscoop

haar deuren in de tweede helft van 2014 kan openen. Een uitgifte-overeenkomst met deze

strekking wordt naar verwachting eind februari/ begin maart 2013 door deze bioscoopexploitant

getekend.

a. Stel dat deze vraag niet beantwoord kan worden, wat is dan een minimale termijn waarop zulks

kan worden gerealiseerd?

n.v.t.

5. Wij hebben begrepen dat er nog gesprekken met andere exploitanten worden gevoerd over de

aangewezen locatie in Leidsche Rijn Centrum. Wanneer denkt het College dat partijen hieruit

komen? Welke termijn staat hier (maximaal) voor?

Zie vraag 4.

6. Wanneer denkt het College Leidsche Rijn uiterlijk te kunnen verblijden met een bioscoop als

voorziening?

Volgens de huidige planning verwacht het College Leidsche Rijn in de tweede helft van 2014 te

kunnen verblijden met een bioscoopvoorziening.

7. Wat zijn de (financiële) consequenties voor de gemeente als de Raad zou besluiten eventuele

drempels voor een bioscoop in The Wall weg te nemen, waardoor er mogelijk geen bioscoop wordt

gerealiseerd op de aangewezen locatie?

De in het Stedenbouwkundige Plan van Leidsche Rijn Centrum Zuid geplande cultuur-as, waar de

bioscoop onderdeel van uitmaakt, zou in dat geval mogelijk niet tot stand komen, zodat e.e.a.

grote consequenties zou kunnen hebben voor de overige (culturele) voorzieningen in Leidsche Rijn

Centrum. Daarnaast loopt de gemeente de grondwaarde voor deze functies mis. E.e.a. zou

bovendien kunnen leiden tot schadeclaims vanwege gewekte verwachtingen en gemaakte

plankosten voor de locatie in Leidsche Rijn Centrum bij de andere kandidaat.

Als laatste een aantal vragen over de mogelijkheden voor functies voor vrijetijdsbesteding (leisure) in

The Wall.

8. Is het College van mening dat de komst van een bioscoop een goede impuls is voor het realiseren

van leisure-gerelateerde voorzieningen in The Wall?

In het Visiedocument van The Wall zelf spreekt de eigenaar van The Wall niet alleen over een

bioscoop, maar ondermeer ook over een indoor sportcentrum, hotel, restaurant, speelparadijs voor

kinderen, bowlingbaan, discotheek en een evenementenruimte. Deze functies zouden allemaal een

goede impuls vormen voor de voorzieningen in The Wall. Echter voor een bioscoopvoorziening is

door het College Leidsche Rijn Centrum als prioritaire locatie aangewezen.

9. Is het College het met VVD en D66 eens dat Leidsche Rijn op korte termijn deze functies heel goed

kan gebruiken ook met het zicht op de enorme hoeveelheid jeugd in Leidsche Rijn?

Ja, uit een onlangs onder jongeren gehouden enquête in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern blijkt

dat er voor deze en andere commerciële functies (als een disco en bowlingbaan) een markt zou

kunnen zijn. Het is uiteraard aan commerciële marktpartijen om daar initiatieven in te

nemen. Overigens blijkt uit de enquête verder dat jongeren tevredener zijn over voorzieningen dan

verwacht en een groot deel (drie kwart van de geënquêteerden) vindt het leuk om in Leidsche Rijn

te wonen.

10. Hoeveel vierkante meter en welke functies kunnen hier nu wel worden gerealiseerd?

De m2 bvo voor vrijetijdsbesteding (leisure) zijn voor The Wall niet gelimiteerd. The Wall zou

geheel met vorenbedoelde leisurefuncties kunnen worden gevuld, mits deze “aanvullend” aan

Leidsche Rijn Centrum zijn

11. Hoe beoordeelt het College de ambitie van The Wall om meer leisure-gerelateerde voorzieningen

te realiseren? Op welke wijze kan de gemeente een rol spelen bij het realiseren van deze ambitie?

Vanaf het allereerste moment is leisure als functie mogelijk in The Wall. Het College juicht dit dan

ook van harte toe. De gemeente heeft in het verleden om die reden gebruikers doorverwezen naar

The Wall. Tot op heden heeft dit echter nog niet tot resultaten geleid.

12. Waarom zou het College deze ambitie niet ondersteunen door de realisatie van een bioscoop in

The Wall te versnellen en hiermee ook de komst van soortgelijke voorzieningen, gezien de vraag


naar deze voorzieningen door de inwoners?

Zie antwoord op vraag 8.

Dit zou een beleidswijziging betekenen die met name van invloed is op het draagvlak en de

samenhang van de beoogde voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum. Het College is van oordeel dat

dit niet gewenst is.

More magazines by this user
Similar magazines