registratieprocedure in het brussels hoofdstedelijk gewest ... - Ibge

ibgebim.be

registratieprocedure in het brussels hoofdstedelijk gewest ... - Ibge

REGISTRATIEPROCEDURE IN HET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

KOELTECHNISCH BEDRIJF

Aanwijzingen betreffende de samenstelling van de aanvraagdossiers

REGLEMENTERING

De geldende reglementering betreffende de erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de

volgende:

• Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Belgisch Staatsblad

van 26 juni 1997), (artikelen 78/1 tot 78/5).

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 inzake de

bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van

koeltechnische bedrijven (Belgisch Staatsblad van 24 april 2007).

VOORWAARDEN

Om te kunnen worden erkend als koeltechnisch bedrijf, moet zij voldoen aan de volgende

minimumvoorwaarden :

o Ze ten minste één persoon tewerkstelt die in het bezit is van een geldig certificaat

van bekwaamheid in de koeltechniek

o Ze de minimumtechnische uitrusting ter beschikking kan stellen van het personeel

dat het bedrijf gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan

koelinstallaties (bijlage III van het besluit)

NB : Koeltechnici die werkzaam zijn op zelfstandige basis worden ook beschouwd als

koeltechnische bedrijven

Overgangsbepaling betreffende de certificaten van bekwaamheid in de koeltechniek die vereist zijn

voor het personeel die werken aan koelinstallaties

Tijdens de eerste twee jaar die volgen op de datum van de eerste erkenning van een

examencentrum koeltechniek, wordt het bedrijf die bij de registratieaanvraag een fysiek persoon

tewerkstelt die beantwoordt aan de volgende minimumvoorwaarden, gelijkgesteld aan het bezitten

van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek:

of

• minstens drie aantoonbare jaren ervaring inzake koeltechniek hebben en houder zijn

van een diploma, getuigschrift of certificaat inzake koeltechniek

• ten minste vijftien jaar ervaring in de koeltechniek kunnen staven

BDZ 1 OP 3 - 12/06/2007

REGISTRATIEPROCEDURE

KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN


INHOUD VAN HET AANVRAAGDOSSIER

Inlichtingen betreffende het bedrijf :

• naam, coördinaten, BTW nummer, handelsregisternummer

• bedrijfssector

• koeltechnische installatieswerkzaamheden in eigen beheer en/of uitgevoerd bij derden

het type van koeltechnische installatiewerkzaamheden

• de erkenning die eventueel door de bevoegde overheden van een ander Gewest of in

het buitenland is verleend

Algemene inlichtingen

Overgangsbepaling

• lijst met personeel werkzaam op koeltechnische installaties, die beantwoorden aan

de minimumvoorwaarden

• voor elke technicus, de minimale voldane voorwaarde(n)

• een verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid van de nodige en in goede

staat verkerende apparatuur, die ten minste de in bijlage III van het besluit bedoelde

apparatuur omvat.

Slotbepaling

• gegevens betreffende de houder(s) van het certificaat van bekwaamheid in de

koeltechniek

• een kopie van de certificaten van bekwaamheid in de koeltechiek van de koeltechnici

• een verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid van de nodige en in goede

staat verkerende apparatuur, die ten minste de in bijlage III van het besluit bedoelde

apparatuur omvat.

De aanvraag wordt in 1 exemplaar ingediend bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer bij een

ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. (BIM Gulledelle 100 – 1200 Brussel)

PROCEDURETERMIJNEN

Wanneer het dossier volledig is, stuurt het Instituut, bij een ter post aangetekende brief, een

ontvangstbewijs die acte neemt van de registratie en dit binnen 20 dagen na ontvangst van de

aanvraag.

Het ontbreken van het ontvangstbewijs binnen de gestelde termijn wordt gelijkgesteld met een

geldige registratie.

De erkenning wordt gepubliceerd d.m.v een uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

DUUR VAN DE ERKENNING

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur op voorwaarde dat het bedrijf voldoet aan de

erkenningsvoorwaarden.

WIJZIGING VAN HET AANVRAAGDOSSIER

Tijdens de geldigheidsduur van de erkenning geeft het koeltechnisch bedrijf onmiddellijk iedere

wijziging door van de gegevens die geleid hebben tot de registratie aan het BIM door en meer

bepaald iedere wijziging op vlak van de koeltechnici die voor het bedrijf werken.

BDZ 2 OP 3 - 12/06/2007

REGISTRATIE PROCEDURE

KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN


SCHORSING OF INTREKKING

Het BIM kan in de volgende gevallen de erkenning van het geregistreerde koeltechnisch bedrijf

schorsen of intrekken:

het bedrijf voldoet niet meer aan zijn erkenningsvoorwaarden

het bedrijf levert andere aan een registratie onderworpen prestaties dan die waarvoor

hij geregistreerd werd, of levert prestaties die op het vlak van kwaliteit ontoereikend

zijn (raadpleeg de verplichtingen in artikel 7).

Elke beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning wordt genomen nadat de

erkenninghouder de kans heeft gekregen zijn opmerkingen, ofwel mondeling ofwel schriftelijk,

bekend te maken.

De beslissing wordt aan de erkenninghouder meegedeeld bij een ter post aangetekende brief. Zij

wordt bovendien bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

U kunt het aanvraagformulier met alle gevraagde gegevens downloaden

Voor meer informatie : Departement verplichte acties – Dienst vergunningen energie

BDZ 3 OP 3 - 12/06/2007

REGISTRATIE PROCEDURE

KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN

More magazines by this user
Similar magazines