regionaal bedrijventerrein - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

regionaal bedrijventerrein - Stad Oudenaarde

EDITORIAAL

INFO-MAGAZINE NR. 50

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :

Stadsbestuur Oudenaarde

Administratief Centrum

Maagdendale

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

Tel. 055 31 46 01

Fax 055 30 13 45

E-mail stad@oudenaarde.be

http://www.oudenaarde.be

REDACTIE EDACTIE :

Erna Van der Straeten

Jessy Wandels

Sylvianna De Groote

Pieter-Jan Lachaert

An Hulsmans

Jan Heiweg

Toon Van Parys (seniorenraad)

FOTO’S OTO :

Geert Vandriessche

Guy Minnaert

Kinderopvang

Jan Heirweg

Tom Lagast

UITVOERING- ITVOERING LAY- LAY OUT :

Rosita Allinckx

PUBLICITEIT UBLICITEIT EN DRUK :

Drukkerij Vuye

Kortrijkstraat 294b

9700 Oudenaarde

Tel. 055 31 60 11

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 1

Dit is het laatste Info-Magazine van de huidige legislatuur. Op 2 januari leggen

de nieuw verkozen gemeenteraadsleden de eed af. Tijdens diezelfde zitting

worden ook de nieuwe OCMW-raadsleden verkozen. Het is nu dus te vroeg om

de ploeg voor te stellen die de komende zes jaar onze stad zal besturen,

maar half januari krijgt iedereen een afzonderlijke folder in de bus, met alle

informatie.

December is de feestmaand bij uitstek en dat merk je ook in het centrum van de

stad. Naast de jaarlijkse kerstversiering in de winkelstraten prijkt deze keer ook

prominent de Oudenaardse bril, die voor extra cachet zorgt. Op de Markt kan je

nog tot 7 januari genieten van de schaatsbaan en de innerlijke mens versterken

aan de chalets, die uitgebaat worden door verenigingen.

Jullie kwamen het voorbije jaar massaal naar De Woeker. We stellen dan ook

met plezier het voorjaarsprogramma 2007 voor, dat er opnieuw veelbelovend

uitziet. De cultuurdienst werkt ook volop aan een fototentoonstelling voor erfgoeddag

en heeft hulp nodig. Je leest een warme oproep in dit nummer.

Onlangs werd gestart met de restauratie van de woning van de vroegere grootjuffrouw

in het begijnhof. In een latere fase zullen ook de andere huisjes in het

begijnhof een opknapbeurt krijgen.

Het stadsarchief kwam in het bezit van een aantal opmerkelijke documenten en

objecten, waaronder de tot nu toe oudst gekende foto van het stadhuis.

De foto dateert van ca. 1865.

Onze middenkatern is volledig voorbehouden voor het stedelijk project

De Ham. De wegeniswerken aan de Smallendam, die omgevormd wordt tot

stadsboulevard, zullen plaatsvinden in het voorjaar.

Op het regionaal bedrijventerrein Coupure zijn de eerste bedrijven in opbouw.

10 van de 11 loten zijn ondertussen verkocht. De bedrijven zullen er samen

zorgen voor een tewerkstelling van 325 personen.

We zetten de voornaamste krachtlijnen van de huisvuilkalender nog eens op

een rij. De seniorenraad blikt terug op 10 jaar werking en verder vergasten we

je op een aantal nuttige weetjes.

HET STADSBESTUUR

WENST IEDEREEN

PRETTIGE FEESTDAGEN

TOE EN HET ALLERBESTE

VOOR 2007.

De Secretaris, De Burgemeester,

Luc Vanquickenborne Marnic De Meulemeester


2 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

KRACHTLIJNEN HUISV

NUTTIGE TELE-

FOONNUMMERS:

Milieudienst:

055 335 147

Containerpark:

055 31 55 07

Administratief

centrum onthaal:

055 31 46 01

Meldpunt zwerfvuil:

055 31 11 37

I.VL.A:

055 30 27 13

Onlangs kreeg iedereen een lijvige afvalkalender in de bus. We zetten de voornaamste krachtlijnen

nog eens op een rij, want één en ander verandert volgend jaar.

Grof vuil wordt aan huis enkel op afroep ingezameld. U

kan een ophaling aanvragen elke werkdag tussen 8.30

uur en 17.00 uur op het gratis nummer 0800 90 270.

In mei werd voor de ophaling van gewoon huisvuil

overgeschakeld van de bruine plastiekzakken naar

de afvalcontainer. Gewoon huisvuil mag enkel nog in

containers van 40, 120 of 240 liter aangeboden

worden.

AANDACHTSPUNTEN:

• de afvalcontainer mag worden aangeboden tussen

18 uur de avond voor de ophaaldag en 7 uur ’s

morgens op de ophaaldag zelf. De container dient

de avond van de ophaaldag terug binnengenomen

te worden.

• Wielen moeten naar de straatkant worden gericht

op een zo vlak mogelijke ondergrond

• Containers waarvan het deksel niet volledig

gesloten is, worden niet geledigd!

• Met de diftarcontainer mag geen afval worden

meegegeven dat selectief wordt ingezameld

• Om de container net te houden kan men onderaan

een vel krantenpapier of karton leggen. Het huisvuil

mag in zakken in de container gestopt worden.

Om de hoeveelheid afval te meten die elk gezin

meegeeft, wordt het afval gewogen. De diftarcontainer

is hiervoor uitgerust met een chip. De container

zelf wordt gratis ter beschikking gesteld. Men betaalt

volgens het aantal maal dat men de afvalcontainer

voor lediging aanbiedt en de hoeveelheid afval die

moet worden verwerkt. De facturatie gebeurt 2 maal

per jaar.

De ledigingsprijs om de aangeboden container te

ledigen bedraagt:

GROF VUIL

GEWOON HUISVUIL

KOSTPRIJS:

U verneemt dan op welke dag u uw afval kan aanbieden.

Er is een infolijn geopend waarop u terecht kan met

uw vragen omtrent de afvalcontainer. De diftarlijn is te

bereiken op het nummer 0800 90 270 en is op werkdagen

bemand van 8.30 uur tot 17 uur. U kan contact

opnemen met de gratis diftarlijn:

• voor vragen in verband met het diftarsysteem en

de facturatie

• wanneer u nog niet over een afvalcontainer

beschikt

• wanneer een ander containertype voor u meer

geschikt is en u van container wenst te wisselen

• wanneer uw container dient gewisseld te worden

omwille van defecten

• wanneer u verhuist en u uw container wenst te

blokkeren

• wanneer u extra afval wenst aan te bieden

(maximum 3 x per jaar)

• wanneer u een container met slot wenst.

Voor de plaatsing van een slot moet 30 euro

betaald worden.

0,12 euro/ophaling voor een 40 liter container

0,25 euro/ophaling voor een 120 liter container

0,50 euro/ophaling voor een 240 liter container

De verwerkingsprijs voor de hoeveelheid te verwerken

afval bedraagt 0,20 euro/kg aangeboden

restafval.

Hoe meer afval men aanbiedt, hoe meer men moet

betalen. Wie zuinig omspringt met afval wordt m.a.w.

financieel beloond.


UILKALENDER 2007

Het aantal ritten naar het containerpark is

beperkt tot 2 per dag en per gezin. Men

mag maximaal 500 kg of 2 m3 materiaal

per rit aanvoeren. Wanneer u grotere hoeveelheden

afval heeft, bijvoorbeeld afkomstig

van bouwwerken of leegmaak, dan

moet u zich wenden tot een private

ophaaldienst.

Alleen inwoners van Oudenaarde hebben

toegang tot het containerpark. Neem

steeds uw identiteitskaart mee, vermits er

regelmatig identiteitscontroles uitgevoerd

worden door toezichtshouders.

Opgelet: wegens strenge

regelgeving moet de fractie

stenig afval uitgesplitst

worden in:

• vast steenpuin: bakstenen, dakpannen,

beton,..

• los puin: aarde, zand,..

• porselein: wc, lavabo, faiencetegels,

borden, tassen,..

• gyprocplaten / gipsafval

• gebonden asbesthoudende bouwmaterialen:

golfplaten,..

Raadpleeg steeds de toezichthouders

om problemen te vermijden.

Het stadsbestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst

met de Kringwinkel

Vlaamse Ardennen voor de inzameling

van nog bruikbare goederen. Contacteer

de Kringwinkel (055 38 58 78). Zij zullen

met u afspreken wanneer zij de goederen

kunnen komen ophalen. Deze service is

kosteloos. Bent u zelf op zoek naar tweedehandsmaterialen,

dan bent u bij de

Kringwinkel aan het goede adres. De

Kringwinkel Vlaamse Ardennen vindt u in

CONTAINERPARK

HERBRUIKBARE GOEDEREN

Nieuw op het containerpark:

Voortaan kan men ook met kurkafval

terecht in het containerpark. Verwijder wel

eerst de metalen kapsels en vastzetdraad.

Alle natuurkurken van wijn-, bier-, schuimwijn-

en champagneflessen worden

aanvaard. Kunststofkurken en kurken

tegels worden niet aanvaard.

Ook luierafval (babyluiers, incontinentieafval

en wegwerpbedonderleggers) kan in

het containerpark gedeponeerd worden,

maar uitsluitend in de verplichte luierafvalzakken

die te koop zijn aan het onthaal

van het administratief centrum. De zakken

moeten dichtgeknoopt zijn met het

sluitingssysteem van de zak zelf. Andere

sluitingssystemen zoals lintjes, spanbanden

zijn niet toegelaten.

TIP: baby’s hebben dagelijks gemiddeld 5

luiers nodig. Het gemiddelde luierverbruik

over de hele periode wordt geschat op

4.250 luiers, wat een hoop afval betekent.

De milieuraad geeft subsidies voor het

gebruik van herbruikbare luiers. Er wordt

een premie uitgekeerd tot de helft van de

factuurprijs, met een maximum van 75

euro per kind jonger dan 3 jaar.

de Serpentstraat 39, tel 055 38 78 98.

Naast de Kringwinkel zijn er ook nog

andere lokale initiatieven die herbruikbare

goederen inzamelen en in omloop brengen:

OCMW (kledij en huisgerei):

tel 055 33 60 40

Accent (kledij): tel 055 31 00 14

VZW Kansarmoede (kledij, schoenen,

niet-vervallen voedingswaren):

tel 055 31 19 74.

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 3

COMPOSTEREN

Ongeveer de helft van het gewicht van

huisvuil is afkomstig van organisch afval.

Het overgrote deel van dit groente-, fruiten

tuinafval kan men zelf composteren,

wat meteen de ideale manier is om uw

afvalfactuur zo laag mogelijk te houden.

Voor een gratis brochure omtrent composteren

kan men zich wenden tot de milieudienst,

tel 055 335 147. In deze brochure

krijgt u een overzicht van verschillende

composteertechnieken en een aantal

praktische tips om composteerbaar afval

te verwerken tot een waardevol en zeer

bruikbaar product voor uw tuin.

Op het containerpark is een demonstratieplek

rond composteren uitgebouwd, waar

u doorlopend verschillende composteermethodes

kunt bekijken. De toezichthouders

kunnen u steeds een woordje uitleg

verschaffen.

Op de zaterdagen 7 april, 5 mei, 2 juni, 1

september en 6 oktober is er telkens van

14 uur tot 16 uur een composteermeester

aanwezig die u kan helpen met uw praktische

vragen.

SNOEIHOUT

Snoeihout wordt 4 keer per jaar huis aan

huis opgehaald: in de maanden februari,

april, september en november. Men mag

maximaal 2 m3 snoeiafval per keer

aanbieden, dat met touwen in bundels

gebonden is. De bundels mogen niet dikker

zijn dan 30 cm diameter en niet langer

dan 2 meter. Ze mogen niet zwaarder

wegen dan 20 kg. Wortels en boomstronken

mogen een diameter van maximum

20 cm hebben en moeten ontdaan zijn van

alle grond.


4 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

DE WOEKER VOORJAA

Kaarten voor

deze voorstellingen

kunnen gereserveerd

worden

via 055 30 13 66.

Abonnementen

kunnen ook online

gereserveerd

worden via

www.oudenaarde.be.

DE GENODIGDE

RAAMTHEATER

Gerard, een middenkader uit de inpaksector, is al drie jaar werkloos. Nu staat hij op een keerpunt in zijn leven;

de laatste afspraak met het beroepsleven voor hij definitief afgeschreven wordt. Helaas begrijpt hij de geheime

regels niet van de moderne rekruteringstechnieken. Argeloos nodigt hij de man, die over zijn aanwerving zal

beslissen, bij hem thuis uit voor een etentje… Gelukkig komt zijn buurman, communicatiespecialist, hem en zijn

echtgenote een handje toesteken. Of is dat toch niet zo’n goed idee?

De Genodigde, of tot welk een Vaudeville de situatie van een wanhopige werkloze kan leiden.

Met Frank Aendenboom, Roger Bolders, Bert Cosemans en Christel Vanschoonwinkel

IN BED MET DE MENS

Kaarten: 12,50 euro

Vrijdag 19 januari om 20.30 uur

In Bed… dat ruikt naar contact! En inderdaad: in het voorjaar van 2007 wordt rockgroep De Mens interactief.

De aanwezigen bepalen mee wat er die avond gespeeld wordt (van ‘Irene’ tot ‘Sex verandert alles’ en ‘Zonder

verlangen’, plus enkele verrassingen). Het Beste Van De Mens, In Bed.

De Mens: Frank Vander linden, Michel De Coster en Dirk Jans

BIJ MIJ ZIJT GE VEILIG

WIM HELSEN

Kaarten: 18 euro

Zaterdag 20 januari om 20.30 uur

Als ge mistroostig zijt en ge weet niet goed waarom. Als ge nog eens goed wilt lachen. Als ge van de wereld

niet veel snapt en van de mensen nog minder. Als ge niet krijgt wat ge vindt dat ge verdient omdat ze u niet

zien staan, de idioten. Als ge op één hand kunt tellen de keren dat ge u het afgelopen jaar vrij hebt gevoeld en

onbekommerd. Als ge de dingen kapot wilt slaan, maar ge durft niet vanwege de gevolgen. Als ge angstig zijt

voor vanalles terwijl ge vroeger dacht dat ge nooit bang zou zijn, voor niets. Als ge’t niet goed meer weet. Kom

dan maar bij mij… Bij mij zijt ge veilig.

Wim Helsen is winnaar van de VSCD-cabaretprijs ‘Neerlands Hoop’ 2004 en is met dit programma genomineerd

voor de Poelifinario.

Henk Rijckaert brengt het voorprogramma.

Kaarten: 10 euro

Zaterdag 27 januari om 20.30 uur


R 2007

BONANZA

BERLIN

Bonanza is een uniek filmisch portret van

een verlaten mijnstad. Ooit verbleven er

6.000 inwoners, omringd door 36 saloons,

7 danstenten en een immens aantal prostituees

voor de mijnwerkers. Het motto

was ‘get in, get rich, get out’. Nu herbergt

de stad 7 permanente inwoners doordrongen

van spiritualiteit op een bedje van

beschuldigingen, roddels, moorden en

angsten.

Bonanza is de wereld in het klein, zegt

zowat iedere bewoner.

Berlin: Bart Baele, Yves Degryse en

Caroline Rochlitz

Soundtrack : Peter Van Laerhoven

Kaarten: 10 euro

Vrijdag 2 februari om 20.30 uur

DE STRAAT

HET GEVOLG

De Straat is een muzikale voorstelling

over het leven van de laatste bewoners

van een eens zo bruisende straat. We

leren deze mensen kennen met hun

eigenaardigheden. Maar we komen ook

achter hun geheimen, geheimen die bij de

wekelijkse koorzang komen bovendrijven.

Een voorstelling over de vage glinstering

van vergane glorie. En hoe een beetje

polijsten toch nog kan laten schitteren.

De Straat is een familievoorstelling vanaf

8 jaar.

Kaarten: 7,50 euro / 5 euro

Donderdag 22 februari om 15.00 uur

OLLA VOGALA KWINTET &

GUESTS

Reeds 10 jaar staat Olla Vogala garant

voor hoogst originele muziek, waarin

geografische, culturele en etnische grenzen

met een verbluffend en speels gemak

worden overschreden. Wouter

Vandenabeele (o.a. Ambrozijn) is de drijvende

kracht. Het gezelschap van vijf

was/is bovendien op de meest uiteenlopende

muzikale terreinen actief: van folk

tot jazz, van klassiek tot fusion, van het

‘ernstige werk’ tot het ‘bal populaire’. Maar

altijd stond de deur wagenwijd open voor

invloeden van de buitenwereld. Ook in dit

nieuwe project wordt gestreefd naar originele

en fascinerende muzikale kruisbestuivingen.

Kaarten: 12,50 euro

Zaterdag 24 februari om 20.30 uur

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 5

DRIE BLINDEN

MALPERTUIS/TONIC

In het land der blinden is eenoog koning.

Tot de dag aanbreekt dat ook de potentaat

niet meer voor zich uitkijkt. Absolute heerschappij

maakt het zelfbeeld diffuus.

Drie Blinden is een koningsdrama tot de

derde macht. Drie blinde despoten slaan

op de scène ogenschijnlijk doelloos om

zich heen. Intussen vallen buiten het

gezichtsveld massa’s slachtoffers.

Drie Blinden wordt een voorstelling over

ranzige regimes, over machtshonger en

dito braakneigingen. Over mensonwaardige

waanzin van alle tijden.

Kaarten: 10 euro

Vrijdag 2 maart om 20.30 uur


6 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

DE WOEKER VOORJAA

DE WONDERE WERELD VAN

WAITS

CAMARADOS

De Wondere Wereld van Waits brengt u

een bloemlezing van een aantal nummers

van Tom Waits, over een tijdsspanne van

ongeveer 30 jaar. Het heeft bloed, zweet

en tranen gekost om de nummers vertaald

te krijgen naar het Nederlands. Hierbij

werd in de mate van het mogelijke niet

afgeweken van de inhoud van de originele

teksten. De teksten van Tom Waits zijn

immers bijzonder rijk en authentiek.

Poëzie in zijn zuiverste vorm met twee

thema’s die telkens terugkeren: liefde en

pijn.

Voor de liefhebbers van pure, onvervalste,

authentieke muziek en voor de fans van

Tom Waits is De Wondere Wereld van

Waits een ware must.

TEMPEL DER LIEFDE

THÉ LAU

Kaarten: 10 euro

Zaterdag 3 maart

om 20.30 uur

In 2005 ontmoette Thé Lau – ex-frontman

van The Scene – het jonge tangostrijkkwartet

Pavadita. Ze mochten mee de

scène op en de samenwerking werd verdergezet

voor opnames van de nieuwe

CD Tempel der Liefde.

Het repertoire: Thé Lau zingt Thé Lau.

Nieuwe songs, oude hits. Gevarieerd in

orkestratie: alleen met toetsenist, of met

strijkkwartet, of in volledige bezetting.

Uitpakken dus.

Stevig, maar ook intiem. Niet alleen sfeer,

ook groove. Elektrisch én akoestisch.

Contrasten laten vlammen. Het rockchanson

in alle toonaarden.

JULIUS

HET ONGERIJMDE

Kaarten: 18 euro

Donderdag 22 maart

om 20.30 uur

Rome. Vijftien maart, 44 V.C. Julius

Caesar – de machtigste man ter wereld –

wordt brutaal met 22 messteken om het

leven gebracht. Geschiedenis wordt

geschreven.

Het Ongerijmde keert terug naar die

bewuste dag en laat zien wat er in de

hoofden van de betrokken partijen speelde.

Met Shakespeares taal dringen ze

door in de wereld van de toenmalige politiek

en diplomatie en laten beetje bij beetje

het complot ontstaan en afronden, met

alle gevolgen vandien. Ze gaan ook terug

naar de dag voor de moord en zien

samenzweerders vuile zaakjes zweren,

talloze tekenen van onheil, die genegeerd

worden en toneelstukken die nog

geschreven zullen worden.

Het Ongerijmde: Danny Timmermans,

Kadèr Gürbüz en Jenne Decleir

Naar Shakespeare

Kaarten:

12,50 euro / 7,50 euro

Vrijdag 30 maart

om 20.30 uur


R 2007

HET LEVEN ZOALS HET IS

RAF COPPENS

Vlaanderens scherpste conferencier nam

een jaartje vrijaf om zijn potlood extra aan

te slijpen voor zijn nieuwe show. Tijdens

zijn sabbatjaar roept Raf Coppens zichzelf

uit tot onderwerp van een nieuw literair

genre: de realitykalender. De komiek

schrijft inderdaad een kalender bij elkaar,

waarin hij voor elke dag van het jaar originele

en vooral heel grappige recepten

bedenkt tegen de alledaagse sleur. Hij

doet dat zoals hij het graag doet: door te

zeggen wat de meeste mensen alleen

maar durven denken. Op de scène wordt

Raf daardoor herkenbaarder en straffer

dan ooit en zal deze show het publiek

ongetwijfeld recht in het hart raken, want

wie moet nooit eens diep zuchten bij het

leven zoals het is?

Kaarten: 10 euro

Zaterdag 31 maart om 20.30 uur

BEAT BOX

OFF THE RECORD

Off The Record is een geschifte harmonic

beatbox band. De vier bandleden met een

intens theater- en stand-up verleden brengen

nu een uitgelezen mix van house,

blues, close harmony, hardrock, hip-hop,

lounge en bolero. Opvallend is dat het

gezelschap een compleet illusionair

orkest neerzet met een buitengewone ritmiek.

Off The Record gebruikt namelijk

geen enkel instrument en toch hoor je een

volledige groep. Een wetenschappelijk

wonder? Ja en neen. Het geluid is uiteraard

uniek, maar werkelijk alle muzikale

genres komen gewoon uit de atletisch

getrainde keel- en neusorganen van de

vier heren. Adembenemend!

Kaarten: 12,50 euro / 7,50 euro

Vrijdag 27 april om 20.30 uur

EXECUTIE VAN MAXIMILIAAN

DE PARADE

Na de dood van de schilder Eduard Manet

betreedt zijn vriend Edmond Bazire zijn

studio. Aan de muur ziet hij het fenomenale

doek De Executie van

Maximiliaan hangen. Op de vloer liggen,

opgerold, nog twee versies van het schilderij.

Er is ook nog een olieschets en een

lithografie met hetzelfde onderwerp. Dit

was het meest ambitieuze project dat

Manet ooit ondernam. Nochtans

mocht/kon geen enkel van deze werken

tijdens zijn leven in Frankrijk getoond worden.

Manet had namelijk het meest controversiële

onderwerp van zijn tijd als uitgangspunt

van zijn werk genomen: de

executie van keizer Maximiliaan door de

Juaristas in Tacambaro, Mexico.

Een productie over kunst, politiek en censuur.

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 7

SPAAK

KOMMIL FOO

Kaarten: 10 euro

Zaterdag 28 april om 20.30 uur

De nieuwe voorstelling van de broers

Walschaerts: zoals steeds een bad in de

tragiek van het alledaagse. De hilarische

tragiek wel te verstaan, want bij niemand

ligt de grap en de traan zo dicht bij elkaar

als bij Kommil Foo. Alles loopt spaak: de

liefde, het leven en uiteindelijk de voorstelling

zelf. Spaak is in Nederland

bekroond met de Poelifinario, de prijs voor

de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling

van het seizoen. De Morgen

schreef: bijzonder knappe visuele humor,

met voorsprong de meest uitgebalanceerde

en uitgepuurde voorstelling van

Kommil Foo.

Kaarten: 20 euro

U kan deze voorstelling opnemen in

uw abonnement, maar zonder korting.

Dank voor uw begrip.

Woensdag 9 mei om 20.30 uur

Donderdag 10 mei om 20.30 uur


8 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE - 2006

VIERING

10 JAAR SENIORENRAAD OUDENAARDE - 1996 - 2006.

Eigenlijk bestond er voor 1996 reeds een seniorenraad

die echter al jaren doodgebloed was en noch

representatief, noch actief was.

Midden 1996 nam de schepen voor sociale zaken

contact met enkele geëngageerde personen om de

seniorenraad terug op de rails te zetten. Er werd

onderzocht hoe in andere steden gewerkt werd en via

een klein intern reglement, zeg maar statuut,

gestoeld op de provinciale adviezen, werd van start

gegaan met de samenstelling.

Vooraf werd duidelijk gesteld dat een seniorenraad

geen klaagmuur mocht zijn voor veelal individuele

zaken.

Het ging en gaat er nog steeds om dat het stadsbeleid

zich alsmaar bewuster wordt van én het groeiend

aantal ouderen (toen 22% van de bevolking; thans

25%) én de problematiek eigen aan een verouderingsproces

van vergrijzing naar verzilvering.

Hiervoor was en is beeldvorming zeer belangrijk. Het

moet gezegd dat deze bevolkingsgroep nog steeds

niet de aandacht en beleidszorg geniet waar hij recht

op heeft.

Veel aandacht werd besteed aan informatie naar de

leden toe om hen zoveel mogelijk te betrekken bij de

advisering naar het stadsbestuur, onder andere inzake

mobiliteit. Vandaar het advies voor het oprichten

van een minder mobielen centrale, de organisatie van

EEN BEETJE HISTORIEK.

WERKING 1996 - 2006

Er werd geopteerd voor een ruime vertegenwoordiging

van alle door de stad gesubsidieerde bonden/verenigingen.

Zo kon gestart worden met 40 leden die op hun beurt

een dagelijks bestuur verkozen dat werd aangevuld

door de sociale dienst van de stad. Net zoals

gemeentebesturen worden seniorenraden om de 6

jaar verkozen of herverkozen. Om reden van de

korte inlooptermijn werd bij de verkiezingen van 2000

de seniorenraad niet herkozen.

de belbus en veilige stopplaatsen.

Ook veiligheid in en rond de woning was aanleiding

tot tal van adviezen , alsmede aandacht voor fiets- en

voetpaden.Uiteraard is zorg en verzorging een

steeds terugkerend thema. Deze steeds ouder wordende

bevolkingsgroep is niet enkel een nationale

zorg. Ook voor de stad, het O.C.M.W. en private initiatieven

blijft dit een zware opgave.

Het zou ons te ver leiden om alle adviezen en resultaten

op te sommen. Wel willen wij én stadsbestuur

én O.C.M.W. danken voor het luisterend oor en de

daadwerkelijke inspanningen. Een speciaal woord

van dank gaat naar alle uittredende leden die deze

tien jaar hebben waargemaakt.

We hopen dat een toekomstige seniorenraad ons

werk met enthousiasme en gedrevenheid kan verderzetten.


WARME OPROEP

Hebt u nog vragen

of wilt u meer weten

over dit project,

neem dan contact

op met:

Dienst cultuur

Oudenaarde

An Hulsmans

Administratief

centrum

Maagdendale

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

tel: 055/335 103

en e-mail:

an.hulsmans@

oudenaarde.be

U kan ook eens een

kijkje nemen op

onze website:

www.oudenaarde.be

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 9

AAN ALLE INWONERS VAN OUDENAARDE

DE CULTUURDIENST WERKT AAN EEN FOTOTENTOONSTELLING

VOOR ERFGOEDDAG EN HEEFT UW HULP NODIG!

Op zondag 22 april 2007 vindt de zevende editie

plaats van de jaarlijkse Erfgoeddag.

Op die dag wil de cultuurdienst van Oudenaarde uitpakken

met een interculturele fototentoonstelling

rond belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven.

Of we onze plannen kunnen realiseren, hangt af van u! Jong of oud, autochtoon of

allochtoon, man of vrouw, geboren en getogen in Oudenaarde of nieuw in deze stad,

de dienst cultuur wil een warme oproep doen aan al haar inwoners om deel te nemen aan

dit project.

Bezorg ons uw foto’s die de belangrijkste gebeurtenissen uit uw leven belichten en

misschien worden deze wel de blikvanger van de tentoonstelling!

• Foto’s die aansluiten bij het thema van de

tentoonstelling, namelijk belangrijke gebeurtenissen

in een mensenleven (bijvoorbeeld

geboorte, huwelijk, jubileum, …).

• Oude maar ook recente foto’s zijn welkom.

• Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar foto’s van alle

U kan uw foto’s persoonlijk binnen brengen op de

cultuurdienst. Wij scannen ze in en bezorgen de

originele zo vlug mogelijk terug. Indien u uw dierbare

foto’s niet graag afstaat, dan mag u ons ook

een elektronische versie bezorgen. Als u uw foto’s

WELKE FOTO’S ZOEKEN WE?

HOE DEELNEMEN?

culturen die hier in Oudenaarde aanwezig zijn.

Foto’s van hier maar ook foto’s die gemaakt zijn

in het land van herkomst interesseren ons.

De mooiste worden geselecteerd voor de tentoonstelling.

opstuurt per post, voeg dan zeker uw adres en

telefoonnummer toe. Uiteraard behandelen wij alle

foto’s die we ontvangen met de grootste zorg.

Na de tentoonstelling bezorgen we u ook een print

(A3) van de geselecteerde foto’s.


10 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE - 2006

KERSTHAPPENING

MARKT OUDENAARDE

Voor meer

informatie:

stedelijke sportdienst,

Prins

Leopoldstraat 89,

9700 Oudenaarde,

tel 055 31 49 50,

mail:

sportdienst@oudenaarde.be

De volledige

kalender vind je op

www.oudenaarde.be

Nog tot 7 januari wordt het gedeelte van de Markt voor het stadhuis omgetoverd tot een groot

kerstparadijs. Met een overdekte ijsschaatsbaan van 450 m2, een tiental houten chalets en

een prachtige kerstversiering is winterpret gegarandeerd.

PRIJZEN, HUUR VAN

DE SCHAATSEN INBEGREPEN:

Scholen en georganiseerde groepen (minimum 20

personen): 2 euro

Sociale kaart OCMW: 2 euro

Individuele schaatser: 4 euro

Schaatsen met DJ: 6 euro

Wie zelf schaatsen heeft betaalt 1 euro minder.

Koop bij de Oudenaardse handelaars

en schaats gratis!

SCHAATSEN MET DJ:

Op vrijdagen 22 en 29 december en 5 januari kan ’s

avonds van 21 uur tot 23 uur geschaatst worden terwijl

DJ Peter Decordier zorgt voor gepaste muziek. Je

betaalt dan 6 euro.

KERSTMAN

Op maandag 25 december, Kerstmis, brengt de kerstman

een bezoek aan de schaatsbaan tussen 13 uur

en 16.30 uur.

OUDEJAARSAVOND EN

NIEUWJAAR:

Op maandag 31 december kan je schaatsen van 10

uur tot 11.30 uur en van 13 uur tot 18 uur.

Op nieuwjaarsdag blijft de schaatsbaan gesloten.

INITIATIE SCHAATSEN

Wie het nog niet kan, maar het graag zou leren kan

een initiatie schaatsen volgen.

Lessen worden gegeven op 27 en 29 december en

3 en 5 januari telkens van 10 uur tot 12 uur.

CHALETS:

In de tien houten chalets naast de schaatsbaan kan je

terecht om de innerlijke mens te versterken.

Verschillende verenigingen bieden het volgende

aan: glühwein, chocomelk, Irish coffee, bieren en frisdrank,

wijnen, champagne, jenevers, pannenkoeken,

wafels, raclette, scampi’s, breydelham, soep, maar

ook geborduurde gastendoekjes, kerstkaarten en

armbanden en halskettingen uit Zuid-Afrika.

VEILIGHEIDSINFO:

Er mogen maximum 150 schaatsers op hetzelfde

ogenblik op de schaatsbaan.

Het dragen van handschoenen is voor iedereen

verplicht, eender bij welke weersomstandigheden.

Schaatsen op de piste met drank of snoep is verboden.

U dient zich steeds te schikken naar de opmerkingen

van de toezichters.

Het betreden van de ijspiste gebeurt op eigen risico.

TENTOONSTELLING KERSTSTALLEN EN KERSTCONCERT

IN DE SINT-WALBURGAKERK

In de Sint-Walburgakerk kan je genieten van een

prachtige verzameling kerststallen. Meer dan 100

kerststallen uit alle werelddelen krijgen een plaats in

de kerk. Zij geven elk op eigen wijze en in eigen kleur

het kerstgebeuren weer. De kerststallen komen uit de

privéverzameling van de heer Toon Gilissen.

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 22

december met een kerstconcert door de leerlingen

van de stedelijke academie voor muziek en woord en

is dagelijks toegankelijk van 10 uur tot 12 uur en van

14 uur tot 17.30 uur. Deze activiteiten worden georganiseerd

door de werkgroep Kerkconcerten.


INFO-MAGAZINE 2006 - SEPTEMBER - 11

DE HAM - SMALLENDAM


12 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

DE HAM - SMALLENDA

Eind april werden het Droesbekeplein en het

Ronde van Vlaanderenplein feestelijk geopend.

De pleinen vormen het sluitstuk van het

Droesbekeproject. Ook het rond punt bij het

begin van de Minderbroedersstraat kreeg definitief

vorm. Buiten deze stadspoort liggen de

Meersen, de parkzone rond Woon-, Leef- en

Zorgcentrum De Meerspoort en de Vestingen.

Allemaal groene troeven aan de rand van het historisch

centrum. De Minderbroedersstraat, de

voornaamste toegangsweg tot de stad, zal een

kwalitatieve groene toegang vormen tot de stad.

Het gemotoriseerd verkeer zal teruggebracht

worden naar één kant van de Minderbroedersstraat.

De andere kant wordt volledig ingericht als

bovengrondse parking met een capaciteit van

200 plaatsen. Op die manier worden de parkeerplaatsen,

die nu nog beschikbaar zijn op de Ham,

gecompenseerd. Deze werken zijn gestart op 23

oktober.

Toen de eerste aanzet gegeven werd voor het

project Droesbeke was al duidelijk dat in een latere

fase ook De Ham zou ontwikkeld worden. De

eerste beslissingen, die moeten vorm geven aan

het project De Ham, zijn ondertussen genomen.

Het rechttrekken van de Schelde in 1970 veroorzaakte

een harde ruimtelijke breuk in onze stad.

Talrijke gebouwen, waaronder een deel van de

bijgebouwen van de abdij Maagdendale en het

bouwblok aan de Jan zonder Vreeslaan werden

gesloopt. De oude Scheldearm werd gedempt en

de Ham werd afgesneden van Pamele en bij

Oudenaarde gevoegd. Vanaf dat ogenblik

bevond de Ham zich in een volledig gewijzigde

configuratie ten opzichte van de stad en de historische

relatie tussen stad en stroom wijzigde

fundamenteel.

Door een gewestplanwijziging van oktober 1999

werd het stedelijk strategisch project de Ham

omgevormd tot een stedelijk ontwikkelingsgebied.

Binnen het plangebied is er ruimte voor

diverse woontypologieën. Er komen zowel appartementen,

schakelwoningen in laagbouw, als vrije

bouwpercelen.

Het project omvat wooneenheden en sociale


M

woningbouw. Het gebied de Ham wordt ontwikkeld door

het stadsbestuur. In totaal komen er ca. 220 woongelegenheden,

waarvan 34 sociale woningen: 60% koopwoningen

en 40% huurwoningen. De realisatie van deze

sociale woningen is in handen van de Sociale

Bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen. (2).

De hoofdontsluiting van het gebied volgt de oude

Scheldebedding, de Smallendam (3), die omgevormd

wordt tot stadsboulevard. De rijwegverharding wordt uitgevoerd

in asfalt. Er is langs beide zijden van de weg een

fietspad in gebakken kleiklinkers en aan één zijde een

voetpad.

Fiets- en voetpad worden van de rijweg gescheiden door

een haag. De secundaire ontsluiting sluit onmiddellijk

aan op de straten van het centrumweefsel, de

Meerspoortsteeg en Achterburg. Er is geopteerd voor

een gebogen wegtracé naar de Schelde toe, omdat dit

verkeersremmend werkt én omdat dit tot grotere architecturale

creativiteit kan leiden. De wegeniswerken worden

aanbesteed in december en starten allicht

tijdens de lente van 2007.

Om het project te kunnen realiseren werd in eerste

instantie de private eigendom van de erven

Vandenstorme verworven door de stad. Het huisje aan

de Smallendam, nummer 1, was reeds eigendom van de

stad en werd onlangs afgebroken om veiligheidsredenen.

Het eerste perceel dat in aanmerking komt voor bebouwing

is gelegen op de hoek van de Jan zonder Vreeslaan

– Smallendam – Margaretha van Parmalaan (1).

Kandidaat investeerders moesten zich samen met een

architect aanbieden en aantonen dat ze over technische

bekwaamheid en financiële en economische draagkracht

beschikken. De ingediende projecten worden beoordeeld

op basis van de kwalitatieve en architecturale waarde, de

schaalgevoeligheid en de uitvoeringstermijn.

Dit deelproject omvat twee bouwlagen en een dak en

ondergrondse parkeerplaatsen. Een jury brengt advies

uit. Kandidaturen werden verwacht tegen 6 november

2006. 7 dossiers werden ingediend.

Het is ook belangrijk dat er een visie ontwikkeld wordt

voor de inrichting van het openbaar domein. Vandaar dat

het stadsbestuur via een Open Oproep van de Vlaamse

Bouwmeester op zoek gaat naar een studie-bureau dat

deze opdracht rond landschapsarchitectuur kan vorm

geven.

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 13


14 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

DE HAM -

SMALLENDAM

De zone die het dichtst aansluit bij de Matthijs

Casteleinstraat (4) zal het laatst ontwikkeld worden,

waardoor daar nog geruime tijd zal kunnen

geparkeerd worden.

Langs de Schelde komt een kade (5) die doorloopt

onder de brug van de Matthijs

Casteleinstraat.

De kade verbreedt op enkele plaatsen tot een

wigvormig plein. Naar de brug toe is ze meer

landschappelijk ingericht.

MEER INFORMATIE VIND JE OP WWW.OUDENAARDE.BE

OF KAN VERKREGEN WORDEN VIA STAD@OUDENAARDE.BE


COUPURE

De NV Patrimed,

de NV Megaton en

NV Willy Naessens

Construct

bevinden zich

in de zone voor

watergebonden

activiteiten.

Bedrijven die

grond kochten op

de Coupure zijn

verplicht om binnen

de drie jaar te

starten met bouwen.

Meer informatie

kan verkregen

worden bij de

regie grondbeleid,

tel. 055 335 145

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 15

REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN

De eerste bouwactiviteiten op het nieuwe regionaal bedrijventerrein Coupure zijn merkbaar.

Het bedrijventerrein omvat 11 loten, waarvan er ondertussen 10 verkocht zijn door de regie

grondbeleid. De bedrijven zorgen samen voor een tewerkstelling van 325 personen.

Het stadsbestuur stond in voor het bouwrijp maken van het terrein, voor de weg- en rioleringswerken

en voor de aanleg van een bufferberm met fietspad. De werken kostten bijna

2,5 miljoen euro. De aanleg van nutsleidingen was goed voor 330.000 euro.

Het terrein van 48 ha wordt begrensd door de

Westerring (N60) in het oosten, de

Minderbroedersstraat in het noorden, de Schelde in

het zuiden en het natuurgebied De Langemeersen in

het westen. Het regionaal bedrijventerrein is opgesplitst

in drie grote zones:

Volgende bedrijven zullen zich op het regionaal

bedrijventerrein Coupure vestigen:

NV Janssens: houthandel, schrijnwerkerij

BVBA Vuye: drukkerij

NV Megaton: betonfabricatie

NV Patrimed: productie van metalen onderdelen

van luchtkanalen

een zone voor regionale bedrijven

een zone voor watergebonden activiteiten, gericht

naar de Schelde

een zone voor nutsvoorzieningen, waar de nieuwe

brandweerkazerne komt en een productiecentrum

voor waterwinning voorzien is.

NV Willy Naessens Construct:

betonwanden, staalstructuren

NV De Vreese Logistic: transportfirma

BVBA Catte containers: containerdienst

NV Clarysse: distributie dranken

BVBA KDS logistics: transportfirma


16 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE - 2006

RECENTE NIEUWE AA

STADSARCHIEF

Het stadsarchief

heeft een

onderkomen in

de abdij

Maagdendale.

Openingsuren:

van maandag tot

vrijdag

van 8.30 uur

tot 12 uur

en van 13.30 uur

tot 16.30 uur.

Tel. 055 30 07 06

archief@

oudenaarde.be

Recent kwam de stad Oudenaarde in het bezit van een aantal opmerkelijke documenten en

objecten.

MUSEALE VOORWERPEN EN ARCHIEF

VAN DE SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ “SINT-SEBASTIAAN” UIT MOREGEM

Het patrimonium van de voormalige Schutters- periode volledig te reconstrueren: ledenlijsten,

maatschappij “Sint-Sebastiaan” uit Moregem werd schietingen, bezittingen van de vereniging, de

door de heer Walter Moerman aan de stad geschon- opeenvolgende plaatsen van de gaaipers, de relatie

ken.

met plaatselijke notabelen, …

De schuttersmaatschappij “Sint-Sebastiaan” werd De museale voorwerpen werden ondergebracht in

gesticht in 1716 en heeft een rijke geschiedenis. het stadsmuseum; het archief van de vereniging is

De gift omvat zowel museale voorwerpen als archief. vanaf nu raadpleegbaar aan de hand van een over-

Eén van de opmerkelijkste stukken is een gildebreuk drachtslijst in de leeszaal van het stadsarchief.

uit de 18de eeuw van de hand van de Oudenaardse Na het archief van de Heemkring Leupegem en het

zilversmid Philippe van den Hende. Dit stuk werd archief van de lijnvissersmaatschappij “De Nieuwe

eerder tentoongesteld tijdens de tentoonstelling Baars” is dit een derde belangrijke schenking van

“Oudenaards Zilver” in 1994.

verenigingsarchief die het Oudenaardse stadsarchief

Het archief van de vereniging is goed bewaard dit jaar mocht ontvangen. We houden eraan de par-

gebleven en behandelt de periode 1866-1993. Het ticuliere schenkers nogmaals hartelijk te danken voor

laat toe de werking van de maatschappij voor deze hun giften.


NWINSTEN IN HET

De stad Oudenaarde kon een bundel brieven

verwerven die afkomstig is van soldaat-dichter

Auguste Daufresne de la

Chevalerie. De brieven zijn gericht aan

een collega-militair, kapitein Louis Geubel

uit Luik.

Majoor Daufresne is een ten onrechte een

beetje vergeten geraakte Oudenaardist.

Hij overleed in Oudenaarde in 1881 op 63jarige

leeftijd. Na een militaire carrière

vestigde hij zich uiteindelijk in de

Hoogstraat in Oudenaarde.

BRIEVEN VAN DICHTER-SOLDAAT

AUGUSTE DAUFRESNE DE CHEVALERIE (°1818 - + 1881).

Hij was lid van oudheidkundige en literaire

genootschappen en publiceerde diverse

poëziebundels. Hij werkte eveneens aan

historische opstellen over de streek rond

Durbuy en Wéris.

Na zijn pensioen hield de majoor zich

bezig met het catalograferen van de

stadsbibliotheek. Hij verkreeg voor dit

werk de eretitel van ere-archivaris van de

stad Oudenaarde. In 1886 schonk zijn

weduwe, Marie Bouchel, 721 boeken en

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 17

een collectie munten en medailles aan de

stadsbibliotheek.

De bundel brieven is opgenomen in de

verzameling Handschriften en Zeldzame

drukken van het stadsarchief. Samen met

de gepubliceerde dichtbundels die zich in

de collecties Stadsboekerij en Liedtsbibliotheek

in het stadsarchief bevinden

laat deze aanwinst toe een beter beeld te

krijgen van deze boeiende figuur in het

19de eeuwse Oudenaarde.

OUDSTE FOTO VAN HET STADHUIS VAN OUDENAARDE CA. 1865

De stad Oudenaarde kocht onlangs in

Toulouse (Frankrijk) een foto van het stadhuis

uit ca. 1865. Dit is meteen de oudst

bekende foto van het stadhuis tot hiertoe.

De foto werd gemaakt door Adolphe

Braun. Adolphe Braun is een bekende

Franse fotograaf die zijn carrière

in de fotografie begon rond

1850. In de jaren ’60 richtte hij

een fotografiestudio op te

Dornach nabij Mulhouse, die

zou uitgroeien tot één van de

grootste fotodrukkerijen ter

wereld. Adolphe Braun verkreeg

de eretitel “Photographe

de S.M. l’Empereur”. Hij dient

aanzien te worden als hoffotograaf

van keizer Napoleon III.

In 1869 was Braun één van de

twee fotografen die werd geïnviteerd

door de Franse regering

voor het fotograferen van

de opening van het Suezkanaal

in Egypte.

Samen met zijn zoon maakte Adolphe

Braun in 1864 een reis door België,

Nederland, Luxemburg en het Rijnland.

Waarschijnlijk maakt de foto die nu werd

aangekocht deel uit van de reeks die bij

deze gelegenheid tot stand kwam.

De aangekochte foto toont het Oudenaardse

stadhuis voor de restauratiecampagne

van 1893. Ook de originele windwijzers en

vaantjes in gesmeed ijzer op de grote fialen

en pinakels, die ca. 1870 verdwenen,

zijn nog op de foto te zien.

De foto geeft ons ook een mooi

beeld van de omliggende huizen

en de Markt in de jaren ’60

van de 19de eeuw.

Werk van Adolphe Braun is in

vele grote musea ter wereld

terug te vinden, waaronder het

Getty Museum (USA), het Fine

Arts Museum of San Francisco

(USA), het Bildarchiv Foto

Marburg (D) en het Louvre (F).

Sinds kort is een werk van deze

beroemde fotograaf nu ook in

de fototheek van het

Oudenaardse

terug te vinden.

stadsarchief


18 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

RESTAURATIE BEGIJ

Het begijnhof

kan overdag vrij

bezocht worden.

De poort sluit

‘s zomers om 20 uur

en ‘s winters om

18 uur.

Bezoeken met gids

kunnen na afspraak

met de dienst

toerisme,

tel. 055 31 72 51

Het begijnhof in de Achterburg is voor heel wat mensen, vooral tijdens de zomermaanden,

een welkome verademing en een oase van rust. De kleine aangelegde tuintjes, met een rijke

variatie aan bloemen en planten, kleuren mooi tegen de witte gevels. Onlangs werd gestart

met restauratiewerken aan de woning van de grootjuffrouw, een tweewoonst die centraal in

het begijnhof staat. Voor de restauratie van deze huisjes betaalt het stadsbestuur een wettelijke

toelage van 40.501 euro, maar de gemeenteraad besliste om een bijkomende premie van

50.000 euro te voorzien. In een latere fase zullen ook de andere huisjes in het begijnhof een

opknapbeurt krijgen.

De woning van de grootjuffrouw, de nummers 8 en 9, was tot kortelings bewoond door twee

kloosterzusters, die er in een totaal gebrek aan hedendaags comfort leefden. De tweewoonst

heeft een klassieke indeling: leefruimtes op het gelijkvloers, slaapruimtes op de eerste verdieping

en een niet-geïsoleerde zolderruimte. Woning 8 beschikt over een sterk verouderde

keuken; woning 9 heeft niet eens een keuken. Beide woningen hebben een oud toilet, maar

er is geen badhoek aanwezig. Het schilderwerk bladdert af, het metselwerk staat gescheurd,

bepaalde gevels builen uit en de tussenvloeren zijn zeer dun. Injectie tegen opstijgend vocht

dringt zich rondom op.


NHOF

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 19

De restauratie van beide woningen gebeurt in samenspraak met Monumenten en Landschappen. Woning 8 wordt

in grote lijnen behouden. Het gelijkvloers wordt hedendaags ingericht met een nieuwe kookhoek. Het vloerpeil

van de kookhoek wordt opgehoogd om vochtproblemen te vermijden. De schoorsteen in de kookhoek wordt afgebroken,

de schoorsteen in de leefruimte blijft behouden. In de toekomst zal verwarmd worden met centrale verwarming

op gas. De eerste verdieping wordt opnieuw ingedeeld zodat er twee slaapruimtes, een badhoek en een

nachthal ontstaan. In de badhoek wordt een extra buitenraam ingebracht voor daglicht en verluchting. De schoorstenen

in de slaapruimtes worden afgebroken om meer plaats te bieden aan het meubilair. De zolder blijft behouden

als zolder en wordt bereikbaar met een eenvoudige uitklapbare steektrap. Dit heeft voor gevolg dat de zoldervloer

thermisch kan geïsoleerd worden en dat de kepers van de dakconstructie kunnen bewaard blijven.

Woning 9 beschikt over een minder hoge kelder met erboven een voutekamer, die slechts een vrije hoogte heeft

van 186 cm. Daarom wordt de kelder onder de voute uitgediept, zodat er voldoende vrije hoogte ontstaat, zowel

in de kelder als in de voute, die ingericht wordt als kookhoek. Het gelijkvloers wordt opgedeeld zodat er in het

middendeel (het vroegere salon van de grootjuffrouw) een vergaderruimte voor 10 tot 15 personen ontstaat voor

de vzw Begijnhof Oudenaarde. Deze vergaderruimte wordt bereikbaar via een nieuwe buitendeur in de achtergevel.

De trappartij wordt volledig herschikt. Op de eerste verdieping worden de twee slaapruimtes van elkaar

gescheiden door de trappartij en een gemeenschappelijke badhoek. De twee dichtgemetste buitenramen op de

eerste verdieping worden voorzien van een nieuw buitenraam. Op de eerste verdieping worden twee extra buitenramen

voorzien in de achtergevel voor meer daglicht en zon in de slaapruimte. De schoorsteen in de leefruimte

blijft behouden, maar niet in de slaapruimtes. De zolder blijft behouden als zolder en wordt bereikbaar met een

eenvoudige uitklapbare steektrap.

In beide woningen worden funderingswerken met micropalen uitgevoerd. Het buitenvoegwerk wordt vervangen

en daarna worden de gevels gekaleid en geschilderd. De goten en afvoerpijpen worden vernieuwd in koper en het

volledige dak wordt voorzien van oude Boomse pannen.


NHOF

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 19

De restauratie van beide woningen gebeurt in samenspraak met Monumenten en Landschappen. Woning 8 wordt

in grote lijnen behouden. Het gelijkvloers wordt hedendaags ingericht met een nieuwe kookhoek. Het vloerpeil

van de kookhoek wordt opgehoogd om vochtproblemen te vermijden. De schoorsteen in de kookhoek wordt afgebroken,

de schoorsteen in de leefruimte blijft behouden. In de toekomst zal verwarmd worden met centrale verwarming

op gas. De eerste verdieping wordt opnieuw ingedeeld zodat er twee slaapruimtes, een badhoek en een

nachthal ontstaan. In de badhoek wordt een extra buitenraam ingebracht voor daglicht en verluchting. De schoorstenen

in de slaapruimtes worden afgebroken om meer plaats te bieden aan het meubilair. De zolder blijft behouden

als zolder en wordt bereikbaar met een eenvoudige uitklapbare steektrap. Dit heeft voor gevolg dat de zoldervloer

thermisch kan geïsoleerd worden en dat de kepers van de dakconstructie kunnen bewaard blijven.

Woning 9 beschikt over een minder hoge kelder met erboven een voutekamer, die slechts een vrije hoogte heeft

van 186 cm. Daarom wordt de kelder onder de voute uitgediept, zodat er voldoende vrije hoogte ontstaat, zowel

in de kelder als in de voute, die ingericht wordt als kookhoek. Het gelijkvloers wordt opgedeeld zodat er in het

middendeel (het vroegere salon van de grootjuffrouw) een vergaderruimte voor 10 tot 15 personen ontstaat voor

de vzw Begijnhof Oudenaarde. Deze vergaderruimte wordt bereikbaar via een nieuwe buitendeur in de achtergevel.

De trappartij wordt volledig herschikt. Op de eerste verdieping worden de twee slaapruimtes van elkaar

gescheiden door de trappartij en een gemeenschappelijke badhoek. De twee dichtgemetste buitenramen op de

eerste verdieping worden voorzien van een nieuw buitenraam. Op de eerste verdieping worden twee extra buitenramen

voorzien in de achtergevel voor meer daglicht en zon in de slaapruimte. De schoorsteen in de leefruimte

blijft behouden, maar niet in de slaapruimtes. De zolder blijft behouden als zolder en wordt bereikbaar met een

eenvoudige uitklapbare steektrap.

In beide woningen worden funderingswerken met micropalen uitgevoerd. Het buitenvoegwerk wordt vervangen

en daarna worden de gevels gekaleid en geschilderd. De goten en afvoerpijpen worden vernieuwd in koper en het

volledige dak wordt voorzien van oude Boomse pannen.


20 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

WEETJES

Voor bijkomende

informatie over de

mantelzorgpremie

kan u terecht bij:

Sociale dienst stad,

Tussenmuren 17,

Oudenaarde

055/33.51.24.

Sociale dienst

OCMW,

Sint Walburgastraat

9, Oudenaarde

055/460.640.

OUDENAARDSE BRILLEN KLEUREN HET WINKELCENTRUM

Keizer Karel heerste over een rijk waarin de zon nooit

onderging, maar kwam graag in Oudenaarde vertoeven.

Bij één van zijn aangekondigde bezoeken gaven

de notabelen van de stad opdracht aan een wachter

om een oogje in het zeil te houden, zodat de stadspoorten

tijdig zouden geopend worden. De wachter

viel echter in slaap en zag de keizer en zijn gevolg

niet aankomen. Als straf ordonneerde Karel V dat er

voortaan in het wapenschild van Oudenaarde ofwel

een slaapmuts, ofwel een bril moest prijken. Er werd

wijselijk voor een bril gekozen.

Op 2 januari leggen de nieuw verkozen gemeenteraadsleden

de eed af tijdens de eerste gemeenteraadszitting

van de nieuwe legislatuur. Diezelfde dag

worden ook de OCMW-raadsleden verkozen.

Om de twee weken maakt de dienst communicatie

een e-nieuwsbrief. Afwisselend wordt informatie

gegeven over de belangrijkste dossiers van de voorbije

gemeenteraad en wordt cultureel nieuws

verspreid.

NIEUWE GEMEENTERAAD

E-NIEUWSBRIEF

MANTELZORGPREMIES:

Tot zover de legende. Tijdens de komende kerstperiode

sieren glinsterende brillen het stadscentrum. Op

het stadhuis, het Vleeshuis en op een paar andere

locaties prijken exemplaren van 3 meter groot. We

deden een warme oproep aan alle winkeliers om ook

hun etalage op te fleuren met een kleiner formaat van

de Oudenaardse bril.

Het idee werd tijdens een vergadering van de middenstandsraad

laaiend enthousiast onthaald. Er zijn

rode en gele exemplaren gemaakt, de kleuren van

onze stad.

SAMEN MAKEN WE ER

EEN FONKELENDE

EINDEJAARSPERIODE VAN!

Half januari bezorgen we alle inwoners van

Oudenaarde een folder waarin de samenstelling van

zowel gemeenteraad als OCMW-raad te lezen valt.

Ben je geïnteresseerd in één van die nieuwsbrieven

of in beide, laat het dan weten. Je krijgt de volgende

e-brief dan zo vlug mogelijk in je mailbox.

Stuur een mailtje naar :

stad@oudenaarde.be.

De Provincie Oost-Vlaanderen en het OCMW van Oudenaarde verlenen een mantelzorgpremie

aan inwoners die een zorgbehoevende verzorgen die bij hen thuis inwoont.

In beide gevallen moet er aan een aantal voorwaarden

voldaan worden inzake:

• Leeftijd van de zorgbehoevende

(Provincie: 21 jaar, OCMW: 75 jaar)

• Band tussen de zorgbehoevende en de

verzorgende

• Het inkomen van het gezin

• De graad van zorgbehoevendheid

Voor de Provincie betreft het een premie van 625

euro, voor het OCMW een premie van 619,73 euro.

De aanvraag voor het jaar 2006 kan vanaf 1/01/2007

ingediend worden.


WEETJES

BERICHTJES

VAN DE JEUGDDIENST

De jeugddienst verzamelt sinds 15 jaar

een hele hoop vakantiejobaanbiedingen.

Deze worden gebundeld in een overzichtelijke

lijst, gerangschikt naar sector (horeca,

industrie, non-profit, horeca kust).

Deze lijst is gratis voor alle geïnteresseerden

en kan afgehaald worden op de

jeugddienst vanaf eind januari. De lijst zal

ook online gepubliceerd worden op

www.jotie.net

Tevens krijg je er een handige gids bij met

uitleg over de rechten en plichten van de

jobstudent. Ook op www.jobwerking.be

kan je alle wettelijke informatie vinden.

Maandelijks stuurt de jeugddienst een

digitale nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden.

Krijg je die nog niet, maar ben je

wel nieuwsgierig naar jeugdnieuws, stuur

dan zeker je email adres door naar jeugddienst@oudenaarde.be.

Elke maand krijg

je de Jotie nieuwsbrief in je mailbox.

Tijdens de krokusvakantie (19 – 25 februari)

vindt er terug een themaweek plaats

in het jeugdcentrum voor kinderen van 5

tot 12 jaar. Meer info volgt via folders die

zullen verspreid worden via de scholen.

Vanaf eind januari kan je ook info krijgen

op de jeugddienst zelf.

OPENBAAR ONDERZOEK

Er is een openbaar onderzoek georganiseerd

over volgende plannen:

• deelbekkenbeheerplan

Scheldeheuvels

• deelbekkenbeheerplan Zwalm

• deelbekkenbeheerplan

Scheldemeersen

• ontwerp bekkenbeheerplan

Bovenscheldebekken

• werkprogramma en tijdschema

opmaak stroomgebiedbeheerplannen

voor Schelde en Maas.

De plannen liggen ter inzage bij de stedelijke

milieudienst, administratief centrum

Maagdendale sinds woensdag 22 november

en dat tot en met dinsdag 22 mei

2007. Gedurende deze termijn kan iedereen

zijn opmerkingen en bezwaren schriftelijk

meedelen aan het stadsbestuur.

In het kader van dit openbaar onderzoek

wordt op 15 februari 2007 in de abdij

Maagdendale een informatie- en inspraakvergadering

en een bijhorende infomarkt

georganiseerd.

www.volvanwater.be

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 21

NIEUWE

BRANDWEERKAZERNE

Ten laatste over drie jaar heeft Oudenaarde

een nieuwe brandweerkazerne. De plannen

zijn tijdens de gemeenteraad van eind oktober

goedgekeurd. De nieuwe kazerne komt

op het bedrijventerrein De Coupure, vlakbij

de N60 en op een boogscheut van het

stadscentrum. De nieuwe locatie moet de

hulpverlening een stuk sneller doen verlopen

en de huisvestingsproblemen van de

brandweer oplossen.

De wagenstalplaats wordt voorzien van

vloerverwarming door middel van een

warmtepomp, er komt een goed uitgeruste

werkplaats voor onderhoud van het

wagenpark en een ruim leslokaal, dat ook

eventueel kan omgevormd worden tot

stedelijk rampenbeleidscentrum.

Tijdens de raadszitting van oktober 2006

werden verschillende deeldossiers goedgekeurd.

De kosten voor het lot ruwbouw –

stabiliteitswerken wordt geraamd op

2.237.890 euro. Het lot verwarming, verluchting,

sanitair en speciale uitrustingen

zal 871.310 euro kosten. De binnenafwerking

van de kazerne wordt geraamd op

197.786 euro; de elektriciteit op 466.182

euro en het buitenschrijnwerk tenslotte op

358.956 euro.


22 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006

WEETJES

OPENINGSUREN ACM

DIENST BEVOLKING

EN BURGERLIJKE

STAND:

Tijdens de kerstvakantie:

gesloten op

25 en 26 december en

1 en 2 januari

woensdag, donderdag

en vrijdag open van

8.30 uur tot 12 uur

en van 13.30 uur

tot 16 uur.

ANDERE DIENSTEN:

Op woensdag,

donderdag en vrijdag

open van 8.30 uur

tot 12 uur.

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN EINEPLEIN.

De beslissing is eindelijk gevallen: het Vlaams

Gewest zorgt voor een toelage van 75% voor de rioleringswerken

in de Fabriekstraat, Sint-Elooistraat en

Eineplein. Deze subsidie komt er omdat het voorontwerp

voorzag in een gescheiden rioleringsstelsel. De

gewestpremie komt neer op 245.338 euro.

Tijdens de gemeenteraadszitting van oktober werd

het ontwerp voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.

De totale kostprijs wordt geraamd op

756.533 euro.

De werken zullen uitgevoerd worden in de eerste helft

van 2007.

MELDINGSKAART

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deelgemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STUREN NAAR STADSBESTUUR OUDENAARDE, TUSSENMUREN 17,

9700 OUDENAARDE, FAX 055 30 13 45


DE BIB STRIPT

Meer info over

het project vind je

op onze website

www.oudenaarde.be

of kan je verkrijgen

in de bibliotheek

tel. 055 30 19 33

bibliotheek@

oudenaarde.be

INFO-MAGAZINE 2006 - DECEMBER - 23

De bib stript is een project van het bibliotheek-samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen.

De bibliotheken van Kluisbergen, Maarkedal, Brakel, Ronse, Oudenaarde en Wortegem-

Petegem willen mensen de kans geven om eens op een andere manier kennis te maken met

de wereld van het stripverhaal.

‘De bib stript’ omvat signeersessies van striptekenaars, workshops, lezingen, een grote stripwedstrijd

en een reizende tentoonstelling. Van 3 tot 24 februari valt de tentoonstelling te

bewonderen in de bibliotheek van Oudenaarde. In maart strijkt de tentoonstelling neer in de

bibliotheek van Wortegem-Petegem, waar op 24 maart vanaf 14 uur de slothappening plaatsvindt

met de prijsuitreiking van de wedstrijd.

De tentoonstelling belicht aan de hand van een aantal opvallende platen uit zeer uiteenlopende

albums, de diversiteit van het hedendaags stripaanbod. De veelheid aan stijlen en

tekentechnieken en de inhoudelijke rijkdom van de moderne strip komen uitvoerig aan bod.

De meeste strips die in de tentoonstelling te zien zijn, kunnen ontleend worden in de bibliotheken.

PROGRAMMA IN OUDENAARDE:

op zaterdag 3 februari is er van 13 uur tot 16 uur een signeersessie met Jean-Yves Delitte (Achter de schermen

van de macht, De nieuwe tsaren) en andere…

DE BIB STRIPT – WEDSTRIJD

Deze wedstrijd is er niet zozeer voor fervente stripfanaten, maar wel voor iedereen die zich aangesproken voelt

door de tentoonstelling en er zich graag wat meer in verdiept. De hoofdprijs is een digitale videocamera.