Sportbeleidsplan 2008-2013 - Sport - Stad Blankenberge

sport.blankenberge.be

Sportbeleidsplan 2008-2013 - Sport - Stad Blankenberge

INHOUD

1. INLEIDING 2

1.1. Algemene context stadsbestuur Blankenberge 2

1.2. Waarom een beleidsplan stadsbestuur Blankenberge ? 2

1.3. Hoe kwam het algemeen beleidsplan tot stand 3

1.4. Algemene missie, visie en waarden van het stadsbeleid 3

1.5. Hoe integreert het stadsbestuur de waarden in het beleid ? 4

1.6. Hoe werd het sportbeleidsplan verder uitgewerkt ? 7

2. MISSIE VAN DE SPORTDIENST 9

3. UITGANGSPOSITIE VAN DE SPORT IN BLANKENBERGE 10

3.1. Inventarisatie interne structuren 10

3.2. Sportinfrastructuur op Blankenbergs grondgebied 19

3.3. Inventaris van de externe sportactoren 38

3.4. Trends en plaatselijke maatschappelijke context 44

3.5. Noden en behoeften 45

4. DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK 48

4.1. Ondersteuning van sportverenigingen 48

4.2. Ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport 52

4.3. Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en diversiteit in de sport 54

4.4. Meerjarenplanning inzake sportinfrastructuur 56

4.5. Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse

Sportfederatie zijn aangesloten ( Impulssubsidie vanaf 2009) 58

5. EVALUATIE 59

OVERZICHT BIJLAGEN:

1. Gunstig advies sportraad op 06.11.07 (Adviesnota).

2. Goedkeuring door gemeenteraad op 11.12.07 (Extract).

3. Subsidiereglementen, berekening en toegekende subsidies.

4. Overeenkomst Stad – TMVW ivm gebruiksrecht stedelijk zwembad.

5. Contactpersonen sportverenigingen.

1

Blz.


I. INLEIDING

1.1. ALGEMENE CONTEXT STADSBESTUUR BLANKENBERGE

De vertrouwensrelatie tussen burger en overheid is het grootst op het lokale niveau.

Het bestuur wenst deze vertrouwensrelatie te behouden en zo mogelijk verder te optimaliseren. In

die zin worden de volgende jaren dan ook een resem beleidsinitiatieven naar voren geschoven om

de stad Blankenberge op verschillende vlakken naar een hoger niveau te tillen, waarbij echter ook

uitgebreid aandacht wordt besteed aan de zwakkeren in onze gemeenschap.

Door de grote inspanningen die tijdens de vorige legislaturen werden geleverd, is Blankenberge

uitgegroeid tot een aangename stad om in te leven, te werken, te recreëren, te ontspannen,….

Hierbij werd steeds rekening gehouden met het gevarieerde spectrum aan noden (van inwoners,

toeristen, tweedeverblijvers, cultuurliefhebbers, natuurliefhebbers, sporters, shoppers, etc.) en deze

werden zo goed mogelijk doorvertaald naar concrete realisaties op het terrein.

Zo ook werden tijdens de vorige legislatuur diverse projecten op touw gezet en belangrijke

positieve veranderingen uitgevoerd. De lat werd voortdurend hoger gelegd en het beleid werd

aangepast aan de evolutie van de stad en zijn burgers.

Het werk is echter nog niet af.

Opnieuw moeten de bakens worden uitgezet om ook in de toekomst onze stad op een hoger sociaal,

maatschappelijk en economisch niveau te tillen. De krachtlijnen hiervoor worden in het beleidsplan

van het stadsbestuur 2007-2012 neergeschreven.

De uitvoering van dit beleidsplan wordt een gemeenschappelijke taakstelling van alle levende

krachten in de Blankenbergse maatschappij.

1.2. WAAROM EEN BELEIDSPLAN STADSBESTUUR BLANKENBERGE ?

Een stadsbestuur staat in voor een optimale dienstverlening naar de burger-klant toe.

Om dit zo kwalitatief en efficiënt mogelijk te realiseren, moet een goed functionerende

administratie uitgebouwd worden. Ze staat in voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

De bestuurlijke beslissingen dienen door het politieke niveau genomen te worden, zijnde de

gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Daarom is er nood aan een zo volledig mogelijk opgemaakte planning. Een gedetailleerd en up-todate

beleidsplan is in casu een onmisbaar werkdocument. Op regelmatige basis moet dit plan

geëvalueerd worden. Bijsturing is steeds mogelijk, dit in functie van noodzaak, gewijzigde

omstandigheden of opportuniteiten.

Het beleidsplan biedt de mogelijkheid om goede en correcte afspraken te maken met alle actieve

actoren te Blankenberge. Dit steeds met in het achterhoofd de realisatie van een optimale

dienstverlening naar de burger-klant toe. Het kan eveneens de basis vormen voor de afsprakennota

die opgesteld moet worden tussen het managementteam en het college van burgemeester en

schepenen.

Het raamwerk van het beleidsplan van de stad Blankenberge 2007-2012 werd opgesteld door de

stedelijke administratie. Het managementteam, bestaande uit de stadssecretaris en alle

diensthoofden, zorgden voor de fundamenten.

Daarna werden in functie van de politieke prioriteiten bijkomende overlegsessies georganiseerd.

2


1.3. HOE KWAM HET ALGEMEEN BELEIDSPLAN TOT STAND?

Vanuit het streven naar een kwalitatieve dienstverlening en omgeving werd in de schoot van het

stadsbestuur een stuurgroep Integrale Kwaliteitszorg opgericht. Deze stuurgroep werd representatief

samengesteld. Zowel mannen als vrouwen, leidinggevenden als uitvoerenden, technisch als

administratief personeel maakten er deel van uit.

De stuurgroep kreeg de naam BLIKZ, wat staat voor “Blankenberge - met de blik op integrale

kwaliteitszorg”.

Bij de start van haar activiteiten werd gepeild naar de waarden die door de diverse belanghebbenden

van Blankenberge hoog in het vaandel worden gedragen. Hiertoe heeft het stadsbestuur in januari

2006 aan burgers/klanten, partners, adviesraden en verenigingen, opdrachtgevers en

personeelsleden 2 vragen gesteld:

Welke kenmerken verwacht u terug te vinden bij het stadsbestuur van Blankenberge?

Het stadsbestuur van Blankenberge is succesvol wanneer het….

1.4. ALGEMENE MISSIE, VISIE EN WAARDEN VAN HET STADSBELEID.

Op basis van de antwoorden werden de hierna geformuleerde missie, visie en waarden bepaald. Die

werden door het college van burgemeester en schepenen op 16 februari 2006 goedgekeurd.

MISSIE (de bestaansreden van het bestuur)

Als lokaal bestuur rekening houdend met de bestaande regelgeving en op basis van objectief

vastgestelde noden en verwachtingen, op een dynamische en efficiënte manier instaan voor de

maximale realisatie van welvaart en welzijn van de plaatselijke bevolking en dit binnen de

ruimere maatschappelijke realiteit.

3


VISIE (wat wil het bestuur in de toekomst bereiken, welke waarden worden gehanteerd)

Het stadsbestuur streeft naar een toekomstgericht, kwaliteitsvol beleid gericht op alle

belanghebbenden.

Hierbij heeft het bestuur oog voor:

Professionaliteit

Betrouwbaarheid

Efficiëntie

Wederzijds respect

Samenwerking

Open communicatie

Duurzaamheid

Het invullen van deze aandachtspunten wordt voortdurend geëvalueerd en waar nodig

bijgestuurd.

WAARDEN

Deze 7 waarden geven weer wat onze belanghebbenden van het stadsbestuur verwachten:

Professionaliteit

Betrouwbaarheid

Efficiëntie

Wederzijds respect

Samenwerking

Open communicatie

Duurzaamheid

Deze missie-, visie- en waardenbepaling heeft gediend als basis voor de verschillende stadsdiensten

om het beleidsplan voor het eigen domein voor de periode 2007-2012 op te maken. Voor het

domein Sport is dit voor de periode 2008-2013.

1.5.. HOE INTEGREERT HET STADSBESTUUR DE WAARDEN IN HET BELEID?

De afzonderlijke diensten en domeinen van de stad Blankenberge vormen geen eilanden binnen de

totale stedelijke administratie en het algemeen beleid.

Het is immers evident en noodzakelijk dat de organisatie gedragen wordt door een gezamenlijke

visie die de diensten en domeinen overstijgt en als een rode draad in de individuele beleidsplannen

terug te vinden is.

Inspelend op deze visie en op grond van de uitgekristalliseerde basiswaarden volgt hieronder voor

alle diensten in totaliteit en vervolgens per dienst afzonderlijk een overzicht van mogelijke

actiepunten tijdens de volgende legislatuur.

Deze actiepunten zijn niet limitatief of absoluut, maar richtinggevend en moeten ervoor zorgen dat

we ons blijven focussen op onze uiteindelijke dienstverlenende rol als stedelijke overheid.

Deze actiepunten zijn bedoeld als aanvullende bron van inspiratie voor de politiek

verantwoordelijken en moeten, als ze weerhouden worden, nog getoetst worden op hun

haalbaarheid binnen het kader van het financiële meerjarenplan.

4


PROFESSIONALITEIT EN BETROUWBAARHEID

De betrouwbaarheid van onze diensten hangt in belangrijke mate af van het

competentieniveau.

Gerichte vorming is onontbeerlijk. Deze competentieverwerving stelt de personeelsleden

in staat hun maximale niveau te bereiken ten bate van henzelf, hun collega’s, de burgersklanten

en iedereen met wie ze moeten samenwerken.

Het uitwerken van een deontologische code voor het gemeentepersoneel met o.a.

bijzondere aandacht voor discretie.

De juridische ondersteuning en begeleiding verzekeren van het stadspersoneel bij het

behandelen van complexe dossiers.

EFFICIËNTIE

Het uitwerken van een intern controlesysteem (organisatiebeheersingssyteem).

Het uitschrijven van processen waarbij procedures vastgelegd worden die moeten

gevolgd worden, en dit gekoppeld aan controlemechanismen. Deze denkoefening zal

ongetwijfeld diverse knelpunten blootleggen en bijgevolg confronterend zijn, maar moet

leiden tot de realisatie van onze doelstellingen op een wettelijke, dynamische en

efficiënte manier.

Dergelijk systeem legt ieders verantwoordelijkheden vast, bevordert de multiinzetbaarheid

van het personeel en laat permanente bijsturing toe.

De gepaste infrastructuur voorzien: meubilair, software (en bvb. internetverbinding,

eigen e-mailadres,…), Bancontact waar opportuun en mogelijk.

E-government vormt een steeds belangrijker aandachtspunt (o.a. via e-loket en

elektronische identiteitskaart en het eventueel aanwerven van een informatie- en

communicatietechnologie (ICT)-verantwoordelijke).

De personeelsleden inzetten waar ze het best renderen rekening houdende met de te

verrichten taken.

Flexibel inspelen op steeds veranderende werksituaties.

WEDERZIJDS RESPECT

De burger-klant, maar ook de collega’s, mandatarissen en iedereen met wie we in

contact treden, onbevooroordeeld en gelijk behandelen met respect voor ieders waarden.

Er mag verwacht worden dat dit respect wederzijds is.

Het stadsbeleid moet de facto een gelijke kansenbeleid zijn.

De inspanningen van de personeelsleden binnen de mate van het reglementair haalbare

be(ver)lonen. Anderzijds ook de personeelsleden die niet naar behoren functioneren, op

een gepaste manier begeleiden naar een hoger prestatiepeil. Indien een goed

functioneren uitblijft, dienen sancties getroffen te worden.

SAMENWERKING

Netwerken uitbouwen waar mogelijk en wenselijk. Niet altijd vertrekken van het eigen

gelijk, maar in samenwerking met wie een meerwaarde kan bieden, acties uitwerken.

Het uitbouwen van teamvergaderingen en informele overlegmomenten binnen de

diensten.

Dienstoverstijgende opdrachten projectmatig afwerken met respect voor ieders inbreng.

Doorverwijsfunctie naar hogere overheden op punt stellen : wat is waar aanwezig?

5


OPEN COMMUNICATIE

De openbaarheid van bestuur én de privacywetgeving respecteren.

Waar mogelijk procedures, reglementen, typebrieven en dergelijke

vereenvoudigen/hertalen.

Een moderne overkoepelende huisstijl uitwerken die representatief is voor onze

bruisende badstad.

Een klachtenmanagementsysteem uitwerken.

Het creëren van een vragen– en/of ideeënbus.

Waar opportuun tevredenheids- of analoge onderzoeken uitvoeren.

Het werken met een intranet i.p.v. het voorlopig gebruik van de P-schijf om algemene

informatie voor iedereen ter beschikking te stellen.

Klantvriendelijkheid als handelsmerk hanteren. Kleine, concrete initiatieven koppelen

aan een diepe, onderliggende stroom van kwaliteitszorg.

Anderstaligen gepast helpen.

Bestaande drempelverlagende initiatieven voortzetten en eventueel met nieuwe

uitbreiden (ontvangst nieuwe inwoners, viering 50-jarigen…).

DUURZAAMHEID

Proactief denken. Problemen correct analyseren en structurele, toekomstgerichte

oplossingen uitwerken.

Door gepaste maatregelen de continuïteit van de dienstverlening verzekeren bij

pensionering, langdurige ziekte, uitbreiding van het takenpakket…

De voorhanden zijnde infrastructuur optimaal onderhouden en steeds de

arbeidsveiligheid en het welzijn op het werk garanderen.

Verder werden er strategische doelstellingen uitgewerkt, die een draagwijdte hebben die verder

reikt dan de huidige legislatuur. Door het doorvertalen van de strategische naar de operationele

doelstellingen, wordt het langere termijnperspectief gekoppeld aan korte termijn acties.

Niet alles kan echter gepland worden…

Steeds zal er aandacht moeten zijn voor evoluties binnen de samenleving, waardoor bijsturingen

zich kunnen opdringen.

Belangrijk bij het lezen van dit beleidsplan is in gedachten te houden dat de opgenomen strategische

en operationele doelstellingen niet dienstgebonden zijn, maar steeds in functie staan van de

dienstverlening.

6


1.6.. HOE WERD HET SPORTBELEIDSPLAN VERDER UITGEWERKT ?

De basis is uiteraard de voorbereidende werkzaamheden voor en het algemeen beleidsplan zelf. Zie

voorgaande hoofdstukken 1.1. tot en met 1.5. Dit beleidsplan, waarin het domein “Sport“, werd

goedgekeurd op de gemeenteraad van 06 maart 2007.

Het college van burgemeester en schepenen nam op 19.04.07 volgende besluiten:

- Het stadsbestuur zal inspelen op het nieuwe decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor

Allen-beleid. (09 maart 2007 – B.S. 04.05.07 ) en het uitvoeringsbesluit inzake algemene

bepalingen en het verkrijgen van de beleidssubsidie (19.07.07 – B.S. 13.09.07).

- Akte wordt genomen dat een stuurgroep wordt opgericht, gesteund door advies van de sportraad.

Samenstelling:

- Potier Noël (Voorzitter Sportraad), Zuidlaan 74 T/S - Tel/Fax: 050/41 59 70

- Van Ryssel Katrien (Schepen van Sport), Kerkstraat 327 T/S – Tel: 050/42 92 96

katrien.vanryssel@blankenberge.be

- Maes Jochen (sportfunctionaris), A. Van Ackersquare 1 T/S - 050/41 56 34

Fax: 050/427814

sport@blankenberge.be

- Dobbelaere Patrick (diensthoofd sport), A. Van Ackersquare 1 T/S - 050/41 56 34

sport@blankenberge.be

Fax: 050/427814

De stuurgroep werd samengesteld op advies van de sportraad van 19.03.07.

Hieronder de overlegmomenten:

- 20.04.07

- 05.07.07

- Akte wordt genomen dat een klankbordgroep wordt opgericht, gesteund door advies van de

sportraad. Samenstelling:

- Aerts Ilya, ( scholen, jeugd ), Kerkstraat 348 T/S – Tel: 0486/219 499

ilya@aertsweb.com

- Marmenhout Gilbert ( scholen, jeugd ), Zeebruggelaan 48 T/S – Tel: 050/41 40 60

marmenoutgi@scarlet.be

- Van Hecke Luc ( BLOSO ), K. Boudewijnlaan 15 bis T/S – Tel: 050/42 64 44

blankenberge@bloso.be

- Rouzeré Pieter, ( competitie ), Rodenbachstraat 23 T/S – Tel: 050/41 73 73

pieterrouzere@yahoo.co.uk

- Terence Vernieuwe, (competitie), Ploegstraat 6 T/S – Tel: 050/41 96 01 / 0495/888 478 /

terence.vernieuwe@telenet.be

- T’Joens Willy ( competitie ), Waterkasteelstraat 1 bus 17 T/S – Tel: 050/41 55 58

- Corinne De Reese ( recreatie ), Merkempad 12 T/S – Tel: 050/41 58 13

jacques.vanhollebeke@advalvas.be

- Jean-Pierre Van Wulpen ( recreatie ), J. Macquynstraat 21 T/S – Tel: 050/41 36 94 /

0479/429 697 / polderbutters.sec@belgacom.net

- Freddy Jacobs ( recreatie ), Van Dycklaan 8 T/S – Tel: 050/415749 / 0473/215 527

fredje.jacobs@skynet.be

- Van Hauwaert Georges ( deskundige - sportgeneeskundige ), J. Descampstraat 9 T/S Tel:

050/41 39 19 / georges.vanhauwaert@scarlet.be

- Potier Noël (recreatie )

- Van Ryssel Katrien ( schepen van sport )

- Maes Jochen, ( sportdienst )

7


- Dobbelaere Patrick ( sportdienst )

De klankbordgroep kan tijdelijk aangevuld worden met meerdere deskundigen en

specialisten.

De klankbordgroep werd samengesteld op advies van de sportraad van 19.03.07.

Hieronder de overlegmomenten:

- 12.06.07

- 05.07.07

- 01.10.07

- Akte wordt genomen dat de sportraad wordt betrokken bij het uitwerken van het sportbeleidsplan.

Hieronder de overlegmomenten:

- Algemene vergaderingen

* 19.03.07

* 01.10.07

* 06.11.07

- Beheerraden

* 26.02.07

* 12.06.07

- Zowel de klankbordgroep als de sportraad kan tijdelijk aangevuld worden met meerdere

deskundigen en specialisten.

Tijdens het parcours tot het uitwerken van het sportbeleidsplan werd een interactieve bestuursstijl

gehanteerd. Het is de bedoeling om ook de uitvoering en de evaluatie op die basis te laten verlopen.

De sportgekwalificeerde ambtenaar, in het bijzonder het diensthoofd van de sport, nam de

coördinatie op zich.

Dobbelaere Patrick, diensthoofd sport.

A.Van Ackersquare 1 te 8370 Blankenberge

Tel: 050/415634 en Fax: 050/428114

E-mail: patrick.dobbelaere@blankenberge.be

Hij werd bijgestaan door de stuurgroep. De evolutie van het beleidplan werd afgetoetst bij de

klankbordgroep en de sportraad.

Het handboek Sportbeleidsplanning, een initiatief van de Vlaamse Overheid – ISB en de Vrije

Universiteit Brussel, was een zeer nuttig middel bij de opmaak van het sportbeleidsplan.

Zowel het BLOSO als het ISB hebben in deze eveneens goede websites aangeleverd en het

verkrijgen van adviezen en bijkomende informatie verliep zeer vlot en professioneel.

Met het verplichte advies ( bijlage 1 ) van de sportraad van 06.11.07 werd het sportbeleidplan op

11.12.07 aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd. ( bijlage 2 )

8


2. MISSIE VAN DE SPORTDIENST.

Op basis van het algemeen beleidsplan van het stadsbestuur, de inventarisatie van het

Blankenbergs sportleven, de evaluatie van het sportbeleid van de voorbije jaren en rekening

houdend met de trends, wordt volgende missie opgesteld :

“ Het scheppen van het kader en het stimuleren van de sportbeoefening zodat zoveel mogelijk

inwoners, validen en andersvaliden, op een gezonde, sociale, betaalbare en sportieve manier hun

vrije tijd doorbrengen. Het aanzetten tot een regelmatige, levenslange sportbeoefening in

kwaliteitsvolle omstandigheden. De karakteristieken en de eigenheid van een kuststad zullen

ontegensprekelijk het sportbeleid beïnvloeden.

Prioritair willen we rekening houden met de eigentijdse sportontwikkelingen, de

individualisering, de differentiatie, de vergrijzing, de bewegingscultuur en het informatietijdperk.

Hierbij leggen we de klemtoon op de volgende waarden:

Wederzijds respect en open communicatie:

Overleg plegen, voorwaarden scheppen en impulsen geven.

Samenwerking en betrouwbaarheid:

Maximale ondersteuning van sportorganisatoren en -aanbieders, in het bijzonder de

sportclubs.

Professionaliteit, efficiëntie en duurzaamheid:

Een zichtbare sportdienst die professioneel en efficiënt op basis van het beleidsplan de

geformuleerde doelstellingen nastreeft en uitvoert.”

9


3. UITGANGSSITUATIE VAN DE SPORT IN

BLANKENBERGE.

3.1. INVENTARISATIE INTERNE STRUCTUREN.

3.1.1. Gemeentebestuur

a. Coördinaten gemeentebestuur

- Provincie: West-Vlaanderen.

- Arrondissement: Brugge.

- Adres Stadhuis: J.F.Kennedyplein, 8370 Blankenberge.

- Telefoonnummer: 050/429942.

- Faxnummer: 050/429029

- Website: www.blankenberge.be

- N.I.S.-nummer: 31004

- Stadssecretaris: Dhr. Peter Verheyden.

- Stadsonvanger: Dhr. Dirk Plompen.

b. Samenstelling college van burgemeester en schepen

- Burgemeester dhr. Ludo MONSET(Open VLD): Algemeen Beleid / Informatie /

Intergemeentelijke samenwerking / Politie en Mobiliteit / Brandweer / Personeel.

- Eerste Schepen dhr. Ignace LAUWAGIE (CD&V): Toerisme en feesten Middenstand / Landbouw

en Economie Concessies / Markten en Foren Verzekeringen / Rechtszaken en Geschillen

- Tweede Schepen dhr. Patrick DE KLERCK (Open VLD): Ruimtelijke Ordening / Haven / Milieu /

Huisvesting / Openbare gebouwen

- Derde Schepen dhr. Pierre BISSCHOP (CD&V) : Jeugd / Vakantiezorg / Strand en

Reddingsdienst / Ontwikkelingssamenwerking en Europese aangelegenheden / Erediensten en

Kerkfabrieken

- Vierde Schepen mvr. Cathy VERBURGH (Open VLD) : Cultuur en Volksontwikkeling / Media /

Bibliotheek / Stedelijke Academie voor Muziek en Woord / Burgerlijke Stand, Bevolking en

Militie.

- Vijfde Schepen Mvr. Katrien DEBEDTS – VAN RYSSEL (Open VLD): Sport / Begroting en

financiën / Sociale economie / Informatica / Welzijn, Sociale Zaken , Familie en Bejaardenzorg.

- Zesde Schepen / OCMW-Voorzitter dhr. Yvan DECLERCK (Open VLD): Stadswegen en

plantsoenen / Afvalbeleid / Integrale kwaliteitszorg / OCMW

c. Samenstelling gemeenteraad

Charlotte BENOOT (Open VLD), Roger CATRYSSE (Vlaams Belang), Jurgen CONTENT (Spa),

Brigitte DOBBELAERE-VAN DE WALLE (Spa), Roland HEGGERICK (Vlaams Belang),

Jeannine JACOBS(Open VLD) , Patrick KINA (Open VLD), Philip KONINGS (Open VLD),

Danny LAUWERS (Vlaams Belang) , Lucien LUTTERS (CD&V), Nadine PAUWELS-DEVOS

(Open VLD), Björn PRASSE(Open VLD) , Jeannine PUYPE, Luc SIMOENS (CD&V), Jeannine

STEVENS (Spa), Lydie VAN CRAEYNEST (Spa), Johan VAN EEGHEM (Spa), Jessie

VANDENBON (Spa), Piet WITTEVRONGEL (Dwars).

10


3.1.2. Demografie van de gemeente

Stad Inwoners Oppervlakte Bevolking per km²

Blankenberge 18.331 1.742 ha 1052 inw./km²

Blankenberge is de 4 de dichtst bevolkte gemeente van de provincie.

Aantal inwoners Op 01/01/04: 18.090

Op 01/01/05: 18.137

Op 01/01/06: 18.177

Op 01/01/07: 18.331

Groeipercentage: 3,9 % tegenover kleinstedelijk provinciaal van 2,5%

Samenstelling volgens geslacht.

Mannen: 8.772

Vrouwen: 9.559

Verloop en evolutie op jaarbasis.

2003 2004 2005 2006

Aantal geboorten Plus 104 138 136 143

Aantal overlijdens Min 236 268 251 232

Natuurlijk saldo - 132 - 130 - 115 - 89

Aantal aankomsten Plus 1275 1168 1159 1179

Aantal vertrekken Min 947 991 1028 949

Migratiesaldo + 328 + 177 + 131 + 230

TOTAAL SALDO + 196 + 47 + 16 + 141

Pyramide op 01/01/07.

Leeftijd Geboortejaar M V Totaal

0 - 6 jaar 2006 – 2000 451 452 903

7 – 12 jaar 1999 – 1994 418 459 877

13 – 15 jaar 1993 – 1991 292 271 751

16 – 18 jaar 1990 – 1988 274 285 559

19 – 24 jaar 1987 – 1982 593 575 1168

SUBTOTAAL 0 – 24-jarigen 2028 2042 4070

25 – 101 jaar 1980 en vroeger 6744 7517 14261

TOTAAL AANTAL INWONERS: 8772 9559 18331

Procentueel aandeel naar geslacht: 48% 52% 100 %

De jeugdbevolking.

- Verhouding jeugdbevolking t.o.v. totale bevolking

Totale bevolking: 18.331 = 100 %

0 < 25 jaar 4070 = 22 %

> 25 jaar 14261 = 78 %

11


Bevolking 60 plus.

- Verhouding 60-plussers t.o.v. totale bevolking

Totale bevolking: 18.331 = 100 %

0 < 60 jaar 12245 = 67 %

> 60 jaar 6086 = 33 %

Vreemde nationaliteit - toestand op 01/01/07

- Verhouding vreemde nationaliteiten t.o.v. totale bevolking

Totale bevolking: 18.331 = 100 %

Vreemde nationaliteiten 497 = 2,7 %

12


3.1.3. Gemeentelijke sportdienst

a. Plaats van de sportdienst in het organogram van de gemeentestructuur

Stadsontvanger

Financiële dienst

- Stadskas

- Rekendienst

- Belastingen

Gemeenteraad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen bestuur

Stadssecretaris

Dienst Stedebouw Rulmtelijke Ordening

Technische dienst

Gemeenschappelijke dienst arbeidsveiligheid

Dienst Toerisme

Dienst Feesten

Bibliotheek

Cultuurcentrum

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

J.S.C. de Wullok

Jeugddienst

Sportdienst/ Diensthoofd-sportfunctionaris

Reddingsdienst

Vakantiezorg

b. Coördinaten, openingsuren en taken.

* Stedelijke sportdienst: Kantooruren.

- A. Van Ackersquare 1 te 8370 Blankenberge

- Tel: 050/415634 Fax: 050/427814

- E-mail: sport@blankenberge.be

- Website: www.blankenberge.be / sport

13

Coördinatie

-Personeelsdienst

- Secretariaat

- Subcoördinatie

* Burgelijke stand

* Bevolking

* Onthaaldienst

* Sociale premies en pensioenen

* Archief

c. Opdracht sportdienst

- Uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid

- Organiseren van het gemeentelijk sportaanbod

- Ondersteunen van sportactiviteiten van derden

- Beheren van de gemeentelijke sportaccommodaties

- Administratie sportraad.

- Uitvoeren beheerstaken, uitbating en promotie van gemeentelijke sportaccommodatie

ondergebracht bij TMVW.


d. Aantal en functie van de personeelsleden

NAAM GEB. FUNCTIE IN UIT STATUUT PRES-

DATUM

DIENST DIENST

TATIES

1 DOBBELAERE Patrick 03/01/56 HOOFD SPORTDIENST

ZWEMBADBEHEERDER

01/01/84 VAST F-TIME

2 VAN OYEN Eddy 25/10/55 ADMINISTRATIEF ASSIST. 24/05/76 VAST F-TIME

3 VERLINDE Martine 01/01/56 ADMINISTRATIEF ASSIST. 24/05/76 LB 6 m VAST F-TIME

4 MEYERS Nancy 31/10/63 MONITOR-REDDER 01/01/84 VAST F-TIME

5 GYSBRECHT Annick 19/01/62 REDDER 01/03/92 VAST 4/5

6 VANHOVE Frank 27/02/60 REDDER 01/04/86 LB 6 m VAST F-TIME

7 WELVAERT Hilde 17/04/60 REDDER 01/03/92 VAST F-TIME

8 BERTREM Mieke 28/04/74 REDDER 01/04/98 GESCO F-TIME

9 SCHOUTEETEN Martine 15/07/65 REDDER 01/09/99 GESCO F-TIME

10 MAES Jochen 24/04/78 SPORTFUNCTIONARIS 01/02/02 VAST F-TIME

11VANDENBROECKE

Nancy

22/06/66 REDDER 01/09/01 CONTR. F-TIME

12 ASPESLAGH Jana 18/03/84 ADM. MEDEWERKER 01/06/06 30/10/06 CONTR. F-TIME

01/10/06 31/03/07 CONTR. P-TIME

13 CLAEYS Christel 06/12/65 ADM. MEDEWERKER 10/05/93 GESCO F-TIME

14 VANHEE Saskia 28/11/73 ADM. MEDEWERKER 20/09/04 CONTR. F-TIME

15 ROMBOUT Karine 30/06/59 ZAALTOEZICHTER-

ONDERHOUDSKRACHT

02/04/84 VAST F-TIME

16 TANT Jannes 20/03/72 ADM. MEDEWERKER 01/09/99 GESCO F-TIME

17 POTIER Michel 01/05/78 ZAALTOEZICHTER 01/05/06 31/10/06 CONTR. F-TIME

01/11/06 03/12/06 CONTR. F-TIME

04/12/06 03/04/06 CONTR. P-TIME

18 VAN ELSLANDE

Katrien

25/08/70 ADMINISTRATIEF ASSIST. 01/01/98 GESCO P-TIME

19 VANDEPITTE Willy 27/07/53 TECHN. BEAMBTE 01/03/00 VAST F-TIME

20 VANHAEREN Daisy 11/06/80 ZAALTOEZICHTER 01/01/03 CONTR. F-TIME

21 VANHAEREN Ronny 26/02/52 TECHN. ASSISTANT 27/07/98 GESCO F-TIME

22 VERLINDE Cynthia 19/03/80 ZAALTOEZICHTER 01/05/05 CONTR. F-TIME

23 CASIER Lucas 09/09/50 REDDER 01/04/06 30/09/06 CONTR. F-TIME

24 MAENE Wim 04/10/62 ZAALTOEZICHTER 14/08/06 13/11/06 CONTR. F-TIME

14/11/06 19/12/06 CONTR. F-TIME

20/12/06 15/01/07 CONTR. P-TIME

F-TIME = Full-Time P-TIME = Part-Time

JOBSTUDENTEN GEB. FUNCTIE IN

UIT STATUUT PRES-

NAAM

DATUM

DIENST DIENST

TATIES

1 BAEYENS Pieter 28/03/84 REDDER 01/07/06 31/07/06 JOBSTUDENT F-TIME

2 SAEYS Tom 11/11/88 REDDER 08/08/06 31/08/06 JOBSTUDENT F-TIME

3 WITGEERS Jens 26/07/83 KASSIER 01/08/06 31/08/06 JOBSTUDENT F-TIME

4 IDELER Jens. 30/09/85 KASSIER 01/07/06 31/07/06 JOBSTUDENT F-TIME

5 BLONTROCK Sven 07/10/88 SPORTSTRAND 01/07/06 31/07/06 JOBSTUDENT F-TIME

6 WAMBEKE Sofie 14/03/83 SPORTSTRAND 01/08/06 31/08/06 JOBSTUDENT F-TIME

14


e. Organisatie schema :

Diensthoofd

Dobbelaere Patrick

Toezicht

Administratie

Animatie Kassa

Monitor-Redder

Meyers Nancy

Gysbrecht Annick

Bertrem Mieke

Schouteeten Martine

Vandenbroecke Nancy

Vanhove Frank

Welvaert Hilde

Casier Lucas

Baeyens Pieter

Saeys Tom

Blontrock Sven

Wambeke Sofie

Tant Jannes

Vanhee Saskia

Van Oyen Eddy

Verlinde Martine

Aspeslagh Jana

Ideler Jens

Witgeers Jens

15

Sportfunctionaris

Maes Jochen

Onderhoud

Toezicht/Kassa

Claeys Christel

Rombout Karine

Verlinde Cynthia

Van Elslande Katrien

Vanhaeren Daisy

Vandepitte Willy

Vanhaeren Ronny

Potier Michel

Maene Wim

Vandenbussche Roy


f. Gemeentelijk ondersteuning voor de sportverenigingen en de andersgeorganiseerde sport

* Financiële ondersteuning.

- Algemeen subsidiereglement. Bedrag: € 40.184

Reglement – bijlage 3

Berekening – bijlage 3

- Subsidiereglement verplaatsingen. Bedrag: € 3.718

Reglement – bijlage 3

Berekening – bijlage 3

- Fusiesubsidie. In 2007 geen aanvraag

Reglement – bijlage 3

De subsidies worden eind december uitbetaald op de rekeningen van de sportclubs voor het voorbije

werkingsjaar 01 september tot 31 augustus.

* Materiële ondersteuning.

De verenigingen aangesloten bij de sportraad kunnen beroep doen op materialen en diensten van de

stedelijke technisch dienst aan 30% van de kostprijs. Gemeenteraadsbeslissing op 20.12.05.

De sportclubs krijgen een schrijven/factuur dat enkel geldt als kennisgeving van de geleverde

prestaties en/of materiële hulp. Er wordt gevraagd niet te betalen. De verrekening en eventueel

verzoek tot betaling van het verschuldigde saldo gebeurt bij de subsidieregeling op het einde van

het werkingsjaar.

Overzicht wie wat en hoeveel kreeg – bijlage 3

* Andere vormen van ondersteuning.

- Uitbating door de sportclubs van de cafétaria sportzalen d’Hoogploate en Sportdoze.

- Opname activiteiten in de wekelijkse stedelijk persberichtenbundel.

- Opname activiteiten op de elektronische panelen en affichepanelen verspreid op het grondgebied

van Blankenberge.

- Via de officiële website van de stad is er een mogelijkheid tot het plaatsen van een link naar de

site van de sportclubs.

- De clubs kunnen bekers en medailles aanvragen.

g. Overzicht van andere gemeentelijke diensten waarop de sportdienst beroep doet voor zijn

werking.

- Technische dienst: groenonderhoud, tussenkomsten van technische aard voor accommodaties en

activiteiten

- Jeugddienst: samenwerking grabbelpas

- Personeelsdienst: aanwerving personeel en jobstudenten, verloning, vrijwilligersdossiers, vorming

h. Overzicht van andere gemeentelijke diensten die sport gebruiken in hun gemeentelijke werking.

Jeugddienst: overlegvergaderingen

Seniorendienst: overlegvergaderingen

OCMW: overlegvergaderingen

16


3.1.4. Andere beheersvormen.

Samenwerkingsovereenkomst met T.M.V.W. voor de uitbating van

- het stedelijk zwembad, het Noordzeebad

- de sportzaal Sportdoze en tennisterreinen ( Concessie Tennisclub Blankenberge )

Taken en verantwoordelijkheden:

- Stad Blankenberge is toegetreden tot de TMVW als vennoot secundaire diensten en brengt

het gebruiksrecht zwembad in de S-divisie.

Gemeenteraadsbesluit van 20.12.05 – bijlage 4

- Stad Blankenberge is toegetreden tot de TMVW als vennoot secundaire diensten en brengt

het gebruiksrecht tennisterreinen en de Sportdoze in de S-divisie.

Gemeenteraadsbesluit van 03.07.07 – bijlage 4

3.1.5. Sportaanbod van de sportdienst

Eendaagse activiteiten

Discozwemmen

Wateranimatie – namiddagen

Zwembad – kinderparty

Seniorensportdag

Zeezwemmen

Sportdag OCMW-en Stadspersoneel

Scholenveldloop

Petanque Kampioenschap

Openstraatdag

Ijsberenduik

Meerdaagse activiteiten

Zwemlessen algemeen

Zwemlessen algemeen

Zwemlessen algemeen

Permanente activiteiten

Andere

50+ fitnessprogramma: Seniorobics

50+ fitnessprogramma: Zwemmen + les

50+ fitnessprogramma: Bewegingsrecreatie

50+ fitnessprogramma: Hydrobics

50+ fitnessprogramma: Aquajogging

Actie Vervoer Schoolzwemmen

Naschoolse sportinitiaties

Europese Jeugdsportdagen

Vlaamse Zwemweek

Halloween Zwemweek

Fietstochten

Aerobics

Beachfun

17


Beachvolleybaltornooien

Sportstrandanimatie :

Beachvolleybal, Beachtennis, Beachsoccer.

Tornooien + uitleenpost sportmaterialen

Sportshopping

Opendeur Sportclubs

3.1.6. Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot de sport.

- In het stedelijk infoblad (driemaandelijks) worden alle meldingen gedaan, met betrekking tot de

activiteiten en initiatieven van de sportdienst, de sportraad en sportverenigingen. Dit gebeurt

eveneens via de plaatselijke pers.

- De zomersportfolder.

- Aan de specifieke doelgroepen worden overal strooibiljetten en folders omtrent georganiseerde

activiteiten van de Sportdienst verdeeld.

- De toeristische brochure en evenementenfolder.

- In de wekelijkse evenementenkalender en de maandelijkse activiteitenkalender worden eveneens

alle berichten opgenomen.

- Geselecteerde informatie wordt ook op de stedelijke elektronische infopanelen geprogrammeerd.

- Affiches worden verdeeld op alle publieke plaatsen en worden opgehangen in de stedelijke infokasten.

- De Stadsgids: gratis aangeboden. Is een volledig overzicht van de werking van de stadsdiensten en

andere instanties te Blankenberge.

- Sportshopping-brochure in het kader van het plaatselijk Jeugdsportcontract.

- Website van het stadsbestuur: www.blankenberge.be onder rubriek Sport.

- Tenslotte is de specifieke sportbrochure een handig middel voor elke club of geïnteresseerde.

18


3.2. SPORTINFRASTRUCTUUR OP BLANKENBERGS GRONDGEBIED.

3.2.1. Stedelijk sportinfrastructuur.

3.2.1.1. Zwembad

Noordzeebadcomplex.

a) identificatie:

- naam: Noordzeebad

- adres: A. Van Ackersquare 1 - 8370 Blankenberge

- telefoon: 050/415634

- faxnummer: 050/427814

- wateroppervlakte: groot bad : 337,5m² (25x13,5)

ploeterbad : 108m² (13,5x8)

- ligweide – waterglijbaan – zonneweide - whirlpools (4) - turks stoombad (3)

- springplank (1m)

b) tarief:

winter en zomer

Volwassenen € 2,50

Kinderen € 1,50

10- Beurtenkaart volwassenen € 20,00

25- Beurtenkaart volwassenen € 47,00

10- Beurtenkaart kinderen € 12,00

25- Beurtenkaart kinderen € 28,00

25- Beurtenkaart 50+ € 28,00

Plus 3 Pas / 50+ € 1,50

10 Beurtenkaart 50+ € 12,00

Jaarabonnement € 125,00

schoolzwemmen: te voet of met eigen bus : € 1

met bus uit Blankenberge : € 1,5.

afhuren gans zwembad:

- door leden sportraad: occasioneel :€ 25,00 per uur

- door leden sportraad: wekelijks :€ 7,50 per uur

- door andere gebruikers: occassioneel :€ 100,00 per uur

- door andere gebruikers: wekelijks :€ 50,00 per uur

c) openingsuren:

-schoolweek:

maandag : 08.30-11.45 13.30-18.30

dinsdag : 08.30-10.45 (50+) 13.30-19.45

woensdag : 08.30-11.45 14.00-19.45

donderdag : 08.30-11.45 13.30-18.30

vrijdag : 08.30-11.45 13.30-20.45

zaterdag : 09.00-11.45 14.00-18.45

zondag : 09.00-12.15

-vakantieweek:

maandag : 09.00-11.45 14.00-18.30

dinsdag : 08.30-10.00 (50+) 14.00-19.45

10.00-11.45

woensdag : 09.00-11.45 14.00-19.45

19


donderdag : 09.00-11.45 14.00-18.30

vrijdag : 09.00-11.45 14.00-20.45

zaterdag : 09.00-11.45 14.00-18.45

zondag : 09.00-12.15

wettelijke feestdagen: 09.00 – 12.15

-zomerperiode: (juli en augustus)

maandag : 09.00-20.00

dinsdag : 08.30-10.00 (zwemmen 50+)

: 10.00-20.00

woensdag : 09.00-20.00

donderdag : 09.00-20.00

vrijdag : 09.00-20.00

zaterdag : 09.00-20.00

zondag : 09.00-12.15

-sluitingsperiode: 05 juni tot en met 25 juni 2006

d) tabel gebruikers Noordzeebad 2006

Maand Volwassen Kinderen 50+ Clubs Scholen Totaal % Dagen Dagen Gemiddelde

open dicht per dag

Januari 1613 1247 1423 1322 4635 10240 8,48 30 1 341

Februari 1708 1102 1339 1299 4210 9658 7,99 28 0 345

Maart 1818 1938 1593 1676 4180 11205 9,28 31 0 364

April 2831 3579 1647 1160 2210 11427 9,46 30 0 382

Mei 2072 2035 1533 1273 4604 11517 9,54 31 0 373

Juni 557 456 342 275 896 2526 2,09 9 21 283

Juli 3796 3505 1768 36 0 9105 7,54 31 0 293

Augustus 5871 5248 1742 271 0 13132 10,88 31 0 427

September 1531 1245 1473 1650 5052 10951 9,07 30 0 366

Oktober 1905 1661 1742 1422 5187 11917 9,87 31 0 386

November 1518 1527 1466 1395 4609 10515 8,71 30 0 351

December 1463 997 1414 1083 3593 8550 7.08 30 1 285

TOTAAL 26683 24540 17482 12862 39176 120743 100 342 22 364

% 22,1 20,32 14,48 10,65 32,45 100 93,96 6,04

- Volgende groepen maken gebruik van het Noordzeebad na de openingsuren:

- B.Z.V.- Waterpoloclub

- B.Z.V.- Zwemclub

- Duikclub - Zeekat

- K.A.V.- Westkapelle ( fitnesszwemmen )

- vzw Loopje-Zwempje ( fitnesszwemmen )

- V.Z.W. Triathlon Team Knokke

20


e) staafdiagram ‘03- 2006: Er is een onderscheid tussen scholen, volwassenen, 50-plussers kinderen

en clubs.

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

+ tabel:

scholen volwassenen kinderen 50-plussers clubs

2003 2004 2005 2006

Scholen 43.715 45.558 39.756 39.176

Volwassenen 30.200 28.652 26.763 26.683

Kinderen 29.380 28.454 25.399 24.540

50+ 17.803 17.475 17.027 17.482

Clubs 17.792 14.227 13.448 12.862

f) grafiek gebruikers ‘98 - ‘06:

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

+ tabel :

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

134.919 142.726 151.425 149.171 144.855 138.890 134.366 122.393 120.743

21

2003

2004

2005

2006


3.2.1.2. Sporthallen.

3.2.1.2.1. Sport- en Cultuurcentrum d’Hoogploate

a) identificatie:

- naam: d’Hoogploate

- adres: Willem Tellstraat 32 - 8370 Blankenberge

- telefoon: 050/417683

- reservaties (Stedelijke Sportdienst): 050/415634

- netto sportoppervlakte: 936m² (39x24).

b) tarief:

- Blankenbergse scholen: € 8 per uur.

- Training en competitie van verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Sportraad

van Blankenberge: € 8 per uur.

- Andere gebruikers: € 13,50 per uur.

c) openingsuren: de zaal is dagelijks beschikbaar van 8u tot 24u.

d) sluitingsperiode: er is geen sluitingsperiode voorzien voor jaarlijks onderhoud.

e) gebruikers 2006:

Maand Scholen Groepen Individuen Totaal % Dagen

open

22

Dagen

toe

Gemid.

Per dag

Januari 232,5 1596,9 0 1829,4 10,36 25 6 73,18

Februari 370,25 1405,5 0 1775,75 10,06 24 4 73,99

Maart 370,25 1870 0 2240,25 12,69 27 4 82,97

April 0 1349,5 0 1349,5 7,64 24 6 56,23

Mei 0 335 0 335 7,90 13 18 25,77

Juni 0 125,75 0 125,75 0,71 11 19 11,43

Juli 0 1542,5 0 1542,5 8,74 15 16 102,83

August. 0 1118 0 1118 6,33 27 4 41,41

Septem. 0 1854 0 1854 10,50 28 2 66,21

Oktober 217,25 1486.5 0 1703,75 9,65 20 11 85,19

Novem. 447 1536 0 1983 11,23 25 5 79,32

Decem. 42 1755 0 1797 10,18 23 8 78,13

TOTAAL 1679,25 15974,65 0 17653,9 100 262 103 67,38

% 9,51 90,49 0 100 71,78 28,22

In deze tabel zijn de cijfers niet opgenomen van het aantal deelnemers aan de eigen organisaties

zoals tornooien, initiatielessen, sportkampen, animatienamiddagen,...

f) tabel bezettingsgraad d’Hoogploate 2006

SPORTTAK

UREN PER JAAR

Basketbal 1053

Gevechtssport 17

Gymnastiek en Dansvormen 18

Omni-Sport 177,5

Tafeltennis 204,15

Tennis 40


g) staafdiagram gebruikers ‘03 - ‘06

30000

25000

20000

15000

10000

5000

+ tabel

0

Scholen Groepen Individuelen

2003 2004 2005 2006

Scholen 4.380 2366 1960 1679

Groepen 24.074 18765 16349 15975

Individuen 162 47 2 0

h) grafiek gebruikers ‘98 – 2006.

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

+ tabel

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totaal aantal

Gebruikers

D’Hoogploate

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

20.345

20.699

24.665

23.326

23

28.775

28.616

2003

2004

2005

2006

21178

18.349

17.654


3.2.1.2.2. Sportdoze

a) identificatie:

- naam: Sportdoze.

- adres: Groenestraat 117 - 8370 Blankenberge

- telefoon: 050/425238

- reservaties (Stedelijke Sportdienst): 050/415634

- netto sportoppervlakte: sportzaal: 704m² (32x22)

spiegelzaal: 384m² (32x12)

b) tarief: zelfde tarief als Sport- en Cultuurcentrum d’Hoogploate.

c) openingsuren:

Maandag : 18.00 - 24.00

Dinsdag : 18.00 - 24.00

Woensdag : 13.00 - 24.00

Donderdag : 18.00 - 24.00

Vrijdag : 17.30 - 24.00

Zaterdag : 08.00 - 24.00

Zondag : 08.00 - 24.00

*Het gebruik van de sporthal is tijdens schooljaar van 8 tot 17 uur voorbehouden aan het

Gemeenschapsonderwijs.(overeenkomst maakt deel uit van de verkoopakte )

d) sluitingsperiode:

- Er is geen sluitingsperiode voorzien voor jaarlijks onderhoud.

- Soms is de zaal onbeschikbaar wegens activiteiten van de Middenschool (Zee van

Sporten,Moederfeest,...)

e) gebruikers 2006:

Maand Scholen Groepen Individuen Totaal %

dagen

bezet

dagen

niet bezet

gemid.

Per dag

Januari 0 1500,5 0 1500,5 7,14 26 5 57,71

Februari 0 1362 0 1362 6,48 21 7 64,86

Maart 0 1437,5 0 1437,5 6,84 27 4 53,24

April 0 993,5 0 993,5 4,73 22 8 45,16

Mei 0 1475 0 1475 7,02 21 10 70,24

Juni 1600 892,5 0 2492,5 11,86 21 9 118,69

Juli 0 2636 0 2636 12,54 20 11 131,8

August. 0 2539,25 0 2539,25 12,08 22 9 115,42

Septemb. 0 1802,75 0 1802,75 8,57 26 4 69,34

Oktober 0 1803,75 0 1803,75 8,58 26 5 69,38

Novem. 0 1707,5 0 1707,5 8,21 25 5 69,3

Decemb. 0 1273,5 0 1273,5 6,06 26 5 48,98

Totaal 1600 19463,75 0 21023,75 100 283 82 74,29

% 0 100 0 100 77,5 % 22,5 %

* In deze tabel zijn de cijfers niet opgenomen van het aantal deelnemers aan de eigen organisaties

zoals tornooien, initiatielessen, sportkampen, animatiedagen,...

* De sportzaal wordt enkel door de clubs gebruikt na de schooluren. Gegevens van het gebruik door

de scholen zijn niet in onze dienst aanwezig.

24


f) bezettingsgraad Sportdoze 2006

SPORTTAK

25

UREN PER JAAR

BADMINTON 187

BASKETBAL 108

BUITENVOETBAL 16,5

GEVECHTSSPORTEN 133,5

GYMNASTIEK EN DANSVORMEN 410,5

OMNI-SPORT 158

TENNIS 36

ZAALVOETBAL 280,5

ANDERE 63,5

g) staafdiagram gebruikers ‘03- 2006

21500

21000

20500

20000

19500

19000

18500

18000

17500

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

+ tabel

groepen

individuelen

2003 2004 2005 2006

Groepen 19.002 20.650 19.260 21.023

Individuen 0 0 16 0

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006


h) grafiek gebruikers ‘98- 2006:

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

+ tabel

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totaal 22.533 20.227 22.796 26.560 33.426 19.002 20.650 19.260 21.023

3.2.1.2.3. Judozaal in het Noordzeebadcomplex

a) identificatie:

- naam: judozaal Noordzeebad

- adres: A. Van Ackersquare 1 te 8370 Blankenberge

- reservaties (Stedelijke Sportdienst): 050/415634

- netto sportoppervlakte: 160m² (16x10)

b) tarief :

- aangesloten bij de Sportraad: € 7,00 per uur

- niet aangesloten bij de Sportraad: € 8,50 per uur

c) openingsuren: De zaal is dagelijks beschikbaar tijdens en na de openingsuren van het

Noordzeebad.

d) sluitingsperiode: Tijdens de sluitingsperiode van het Noordzeebad is de judozaal wel

toegankelijk voor de clubs en individuen.

26


e) gebruikers 2006:

Maand Groepen Individuen Totaal % Dagen dagen gemiddelde

Bezet niet bezet per dag

Januari 912,5 0 912,5 10,43 24 7 38,02

Februari 812 0 812 9,28 23 5 35,30

Maart 1014 0 1014 11,59 27 4 37,56

April 776 0 776 8,87 24 6 32,33

Mei 995,5 0 995,5 11,38 28 3 35,55

Juni 96 0 96 1,10 4 26 24

Juli 34 0 34 0,39 3 28 11,33

Augustus 125 0 125 1,43 6 25 20,83

September 983 0 983 11,23 25 5 39,32

Oktober 1081,5 0 1081,5 12,36 27 4 40,06

November 1100 0 1100 12,57 23 7 47,83

December 820 0 820 0,84 19 12 43,16

Totaal 8749,5 0 8749,5 100 233 132 37,55

% 100 100 63,84 36,16

f) tabel bezettingsgraad judozaal Noordzeebad 2006

SPORTTAK

27

UREN PER JAAR

Gevechtsport 339,5

Gymnastiek en Dansvormen 31

Judo 232,5

g) staafdiagram gebruikers 2006

+ tabel

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Groepen Individuen

2003 2004 2005 2006

Groepen 8.045 8.047 8.055 8.749

Individuen 0 0 0 0

2003

2004

2005

2006


h) grafiek gebruikers 2003-2006:

9000

8800

8600

8400

8200

8000

7800

7600

2003 2004 2005 2006

+ tabel

2003 2004 2005 2006

Totaal 8045 8047 8055 8749

3.2.1.3. Openluchtcentra.

3.2.1.3.1. Sportdoze: voetbalterrein en polyvalent terrein voor handbal, minivoetbal, zaalvoetbal,

basketbal en volleybal.

a) identificatie:

- naam: Sportdoze

- adres: Koning Albert 1 laan 112 te 8370 Blankenberge

- reservaties (Stedelijke Sportdienst) : 050/415634

- netto sportoppervlakte:

voetbalterrein : 6.000 m² (100x60)

polyvalent terrein : 800 m² (40x20)

b) tarief :

- aangesloten bij de Sportraad : € 8 per uur

- niet aangesloten bij de Sportraad : € 13,50 per uur

c) gebruikers:

- voetbalterrein: * Sportingclub Blankenberge (training)

* Occasionele gebruikers

* Leerlingen Middenschool

- polyvalent terrein: * Leerlingen Middenschool

* Individuele en recreatieve gebruikers

3.2.1.3.2. Tennisaccommodatie - Zwem - en Recreatiecentrum “De Noordzee”

a) identificatie:

- naam: tennisaccommodatie - Zwem-en Recreatiecentrum “De Noordzee”

- adres: A. Van Ackersquare 1 te 8370 Blankenberge

- telefoon Clubhuis : 050/418783

- telefoon voorzitter Karel Maes : 050/411198

- netto sportoppervlakte : 4.354 m²

Tennisvelden (2) : 1.296 m² (36x36)

Tennisvelden (2) : 1.296 m² (36x36)

Tennisvelden (2) : 1.296 m² (36x36)

Tennismuur : 180 m² (15x12)

Volleybalterrein : 286 m² (22x13)

28


- eigenaar: Stad Blankenberge (Concessionaris Tennisclub Blankenberge)

b) tarief: de geldende tarieven van Tennisclub Blankenberge.

3.2.1.3.3. Basketterrein Scharplein.

a) identificatie:

- naam: Basketterrein Scharplein.

- adres: Scharplein te Blankenberge.

- netto sportoppervlakte: 420 m².

b) tarief: vrij gebruik.

3.2.1.3.4. Petanqueterreinen.

- Petanque Albertpark.

a) identificatie:

- naam: Petanque Albertpark

- adres: Albertpark te Blankenberge

- netto sportoppervlakte: 4 terreinen - 120 m²

b) tarief: vrij gebruik.

- Petanque Vismijn.

a) identificatie:

- naam: Petanque Vismijn

- adres: Franchommelaan ter hoogte van het oud vismijntje in Blankenberge.

- netto sportoppervlakte: 2 terreinen - 60 m²

b) tarief: vrij gebruik.

- Petanque Rogierlaan.

a) identificatie:

- naam: Petanque Rogierlaan

- adres: Rogierlaan, midden.

- netto sportoppervlakte: 2 terreinen - 60 m²

b) tarief: vrij gebruik.

3.2.1.3.5. Joggingpad Jan Guilini.

a) identificatie:

- naam: Joggingpad Jan Guilini.

- adres: A.Van Ackersquare 1 te 8370 Blankenberge.

- netto sportoppervlakte: 2.400 m².

b) tarief: vrij gebruik.

3.2.1.3.6. Omnisportterrein Agoraspace: minivoetbal, handbal, basketbal, volleybal, tennis,

muurklimmen.

a) identificatie:

- naam: Agoraspace.

- adres: Woumenpad te 8370 Blankenberge.

- netto sportoppervlakte: 392 m².( 14x28m)

b) tarief: vrij gebruik.

3.2.1.3.7. Voetbalstadion Jules Soete.

a) identificatie:

- naam: Voetbalstadion Jules Soete

- adres: Eric Jameslaan 16 te 8370 Blankenberge.

29


- netto sportoppervlakte: 6.000 m².( 100x60m)

- eigenaar: Stad Blankenberge (Concessionaris Sporting Club Blankenberge).

b) tarief: geldende tarief van Sporting Club Blankenberge.

3.2.1.3.8. Skatepark Floraplein:

a) identificatie :

- naam : Skatepark Floraplein

- adres : Floraplein – Kerkstraat (station )

- netto sportoppervlakte : 491.50 m²

b) tarief : vrij gebruik

3.2.1.3.9. Windsurfing en Golfsurfing

Waar? Oostkant Pier Surfzone van 300m, op het strand onder de Pier

Eigenaar: Stad Blankenberge ( Concessionaris Surfclub Off-Shore )

Contactadres: De Heer Geert Valette

M. Pyckstraat 28 ; Tel : 0497/938094

3.2.2. OCMW - Petanqueterreinen

- naam: “ De Bollaard”

- adres: Koning Albert –laan 112 te 8370 Blankenberge

- netto sportoppervlakte: 3 terreinen – 90m²

3.2.3. Vlaamse Gemeenschap sportinfrastructuur.

3.2.3.1. Haven.

- Beheer: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst der Kust.

Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende.

- Plaatselijke concessiehouder: Jachthaven vzw, samengesteld uit de watersportclubs: Vrije

Noordzeezeilers (VNZ), Scarphout Yacht Club (SYC), Vlaamse Vereniging voor Watersport

(VVW), Vereniging Ontspanning Na Arbeid (VONA) en het stadsbestuur.

- Aantal ligplaatsen: 1000.

- Oppervlakte: 33098 m². ( inclusief landinfrastructuur )

3.2.3.2. Vissen aan/op Zee:

Zowel voor fervente wedstrijdvissers, geoefende sportvissers als voor occasionele liefhebbers

a) Vanop het strand.

b) Vanop de Pier en het Staketsel.

c) Voor informatie betreffende het hengelen op zee kan men terecht bij: Zeehengelclub de Gulle,

Café ‘t Kapiteintje, de Smet de Naeyerlaan 19-8370 Blankenberge, Tel.050/42.52.57

3.2.3.3. BLOSO-Sportcentrum.

- Beheer: Commisssariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding, de

Sport en Openluchtrecreatie.

Zandstraat 3 te 1000 Brussel.

- Plaatselijk beheer: Dhr. Van Hecke Luc.

Koning Boudewijnlaan 15bis te 8370 Blankenberge

Tel.050/42.64.42

- Binnensportaccommodatie:

* Sporthal van 48 m x 36 m met officiële belijning voor het beoefenen van volleybal,

basketbal, tennis, zaalvoetbal, badminton, minivoetbal, handbal en korfbal. Tribune voor

440 toeschouwers.

* 1 polyvalent zaaltje van 12 m x 15 m (judo en gevechtssporten)

* 1 polyvalent zaaltje van 10 m x 10 m (aerobics, dans, tafeltennis)

30


* 2 squashbanen

* sauna- en zwembadcomplex

- Buitensportaccommodatie:

* 2 voetbalvelden

* 1 top-kunstgrasvoetbalveld met officiele wedstrijdafmetingen en met trainingsverlichting

* atletiekpiste in kunststof met bijhorende accommodatie voor de klassieke atletiek-

disciplines

* tribune met 800 zitplaatsen.

* Vanaf de zomer van 2007 zullen 2 tennisterreinen in baksteenmeel, 1 volleybalterrein en 1

basketbalterrein in kunststof terug ter beschikking zijn.

- Het sporthotel beschikt over 14 kamers voor 4 personen (2 stapelbedden); 12 kamers met 2 enkele

bedden en 8 kamers voor 3 personen (specifiek ingericht voor rolstoelgebruikers). Dit geeft een

totaal van 104 bedden.

- Sporthome: 2 klaslokalen / vergaderzalen voor 46 personen en 1 klaslokaal voor 30 personen,

ontspanningsruimte en bar.

3.2.4. Privé-initiatief

3.2.4.1. Vakantiecentra

a) Duinse Polders, Ruzettelaan 195-8370 Blankenberge, Tel.050/42.96.31

Accommodatie:

Sport: 3 + 2 tennisterreinen, 1 volleybalterrein of basketbalterrein, 1 omnisportterrein.

Recreatie: een minigolf en een speelplein.

b) Floreal Club, Koning Albert I-laan 59-8370 Blankenberge, 050/43.21.11

Accommodatie:

Sport: Fitnessroom(18m/8m), 3 tennisterreinen, voetbalveld, 4 petanqueterreinen, 2

omnisportterreinen, 2 tafeltennistafels(open lucht).

Recreatie: mini-golf, een solarium, 2 wippers, 1 houten kasteel, 1 wipplank, 2 schommels, glijbaan,

zandbak.

In de cafetaria staan eveneens biljarttafels ter beschikking van de gasten en bezoekers van het

centrum.

c) Cosmopolite, Notebaertstraat 6-8370 Blankenberge, Tel.050/42.99.54

d) Liberty Blankenberge, Langestraat 55, 8370 Blankenberge, Tel. 050/41.42.24

In de recreatiezaal van dit centrum bevinden zich biljart- en tafeltennistafels.

Deze vakantiecentra beschikken telkens over gevarieerde sport- en

animatieprogramma’s die onder de leiding staan van animators.

e) Petit Rouge, Zeedijk 127, 8370 Blankenberge, Tel : 050/43.50.43

Accommodatie:

Sport: zwembad (1m20), sportruimte.

Recreatie: sauna, whirlpool, stoombad, zonnebank, thalassacentrum

3.2.4.2. Leopoldpark bij de Jachthaven

Gelegen nabij de haven. Tel : 050/41.75.98; Verantwoordelijke : N.V. Jooris Recreatie

Infrastructuur: 3 tennisvelden; 2 minigolfterreinen; 1 snookergolfterrein;1 kinderverkeerspark; 1

kinderspeelplein; 12 petanqueterreinen , 2 overdekte petanqueterreinen.

31


3.2.4.3. Bowlingstones

Koning Albert I Laan 114, 8370 Blankenberge, Tel : 050/42.43.43 , Fax : 050/42.84.73

Email : blankenberge@bowlingstones.be

Infrastructuur : 16 computergestuurde bowlingbanen, 6 indoor petanque terreinen, 1 buitenterrein

basketbal

3.2.4.4. Campings

a) Camping Dallas, Ruzettelaan 191-8370 Blankenberge, Tel. 050/41.81.57

Open van 15 maart tot oktober

Accommodatie:

Sport: skateboardramp, petanque piste, 1 fitnesszaal

Recreatie: 1 sauna, speelplein met loopbrug 12m lang, molentje, fort met schommel en glijbaan,

schommelpaard, zandbak.

b) Camping Bonanza II, Polderlaan 74-8370 Blankenberge, Tel. 050/41.66.58

Open van 15 maart tot 15 oktober

Accommodatie:

Sport: 2 petanquevelden.

Recreatie: 1 kinderspeeltuin met: 2 schommels, 1 zandbak, glijbaan, molentje, 2 eendjes, 3

wipplanken.

c) Camping Bonanza III, Zeebruggelaan 137, 8370 Blankenberge, Tel.050/41.66.58

Open van 15 maart tot 15 oktober

Accommodatie:

Sport: zwembad 8 op 16 meter

Recreatie: kinderspeeltuin met: 2 schommels, 1 zandbak, glijbaan, molentje, 2 eendjes, 3

wipplanken.

d) Camping Jamboree, Polderlaan 52, 8370 Blankenberge, Tel. 050/41.45.45

Open van 11 maart tot 11 november

Accommodatie:

Sport: Petanquevelden

Recreatie: Speelplein met 4 schommels, 1 glijbaan, en 2 klimrekken.

3.2.4.5. Fitnesscentra.

a) Thierry’s Power Gym, Schaapstraat 9-8370 Blankenberge, Tel.050/41.44.95.

Accommodatie : fitnessruimte, kleedkamer + douches, cafetaria

b) Olympia Fitness, Van Mullemstraat 6-8370 Blankenberge, Tel.050/42.53.44

Accommodatie: fitnessruimte, 2 kleedkamers + douche, cafetaria, spinning (12 fietsen),

zonnnebank

32


3.2.4.6. Hotels.

Verschillende hotels hebben de renovatie- en vernieuwingspolitiek van de Badstad door het

Stadsbestuur Blankenberge overgenomen. Zodoende beschikken meer en meer hotels in

Blankenberge over een zwembad en/of fitnessruimte, om hun gasten nog meer in de watten te

kunnen leggen.

Hierbij volgt een opsomming van deze hotels:

- Hotel Azaert II Relax, Hoogstraat 25-8370 Blankenberge, Tel.050/411599-Fax.050/429146

e-mail: info@azaert.be

website: www.azaert.be

Zwembad- Fitnessruimte - Sauna- Zonnebank

- Hotel Azaert, Molenstraat 31-8370 Blankenberge, Tel.050/411599-Fax.050/429146

De hotelgasten kunnen de Sport- en Recreatievoorzieningen benutten van Azaert II

Relax Hotel

- Hotel Beach Palace, Zeedijk 77/79-8370 Blankenberge, Tel.050/429664-Fax.050/426049

e-mail: info@beach-palace.com

website: www.beach-palace.com

Zwembad- Fitnessruimte- Sauna- Whirlpool- Zonnebank.

- Hotel Helios, Zeedijk 92-8370 Blankenberge, Tel.050/429020-Fax.050/428666

e-mail: info@hotelhelios.be

website: www.hotelhelios.be

Fitnessruimte - Zonnebank (Solarium) - Whirlpool- Sauna.

- Hotel Richmond-Thonnon, Van Maerlantstr. 79-8370 Blge, Tel.050/429692 -

Fax.050/429872

e-mail: info@hotel-richmond.com

website: www.hotel-richmond.com

Zonnebank – Sauna

- Hotel Saint-Sauveur, Langestraat 50-8370 Blankenberge Tel.050/427000-Fax.050/429738

e-mail: hotel@saintsauveur.be

website: www.saintsauveur.be

Zwembad met Jetstream + Plonsbadje- Fitnessruimte - Jacuzzi- Solarium- Sauna- Turks

bad- Stoombad

- Hotel Albatros, Consciensestraat 43-8370 Blankenberge, Tel.050/411349-Fax.050/428655

Zonnebank- Sauna – Wirhlpool

e-mail: info@hotel-albatros.be

website: www.hotel-albatros.be

- Hotel Malecot, Langestraat 91-8370 Blankenberge, Tel.050/411207-Fax.050/428042

e-mail: malecot@vakantiehotels.be

website: www.vakantiehotels.be

- Zonnebank - fitness

33


- Hotel De la Providence, Zeedijk 191-8370 Blankenberge, Tel.050/411198-Fax.050/418079

e-mail: Karel.maes@skynet.be

website: www.providence.blankenberge-hotels.be

- Zonnebank- Sauna – fitness

- Hotel Riant Séjour, Zeedijk 188-8370 Blankenberge, Tel.050/432700-Fax.050/427554

e-mail: wauters.jean@skynet.be

website: www.riantsejour.be

- Zonnebank (solarium) - Whirlpool – Stoombad - fitness

- Hotel Avenue, J. De Trooslaan 42-8370 Blankenberge, Tel 050/411275-Fax 050/419992

e-mail: avenue@vakantiehotels.be

website: www.vakantiehotels.be

Zonnebank – fitness

- Hotel Pacific,J. De Troozlaan 48-8370 Blankenberge, Tel 050/427575-Fax 050/411542

e-mail: pcific@blankenberge-hotels.be

www.pcific.blankenberge-hotels.be

zonnebank – fitness

- Hotel Alfa Inn, Kerkstraat 92-8370 Blankenberge, Tel.050/418172-Fax.050/429324

e-mail: info@alfa-inn.com

website: www.alfa-inn.com

Biljartzaal – Zonnebank – Sauna

34


3.2.5. Scholen.

naam + adres Sport-

zaal

Basisschool van het

Gemeenschapsonderwijs

Oefenschool

Van Maerlantstraat 1

050/41.96.26

Basisschool van het

Gemeenschapsonderwijs

Zilvermeeuw

Groenestraat 69

050/41.14.74

Sint-Jozef – Sint-Pieter

Weststraat 86

050/41.79.91

Basisschool van het

Gemeenschapsonderwijs

Zilvermeeuw

Blankenbergse Dijk 1

050/41.45.84

Vrije Basisschool

Sint – Pieter

Weststraat 117

050/41.14.89

Vrije Basisschool

St. – Jozef

Schaapstraat 8

050/41.44.80

Vrije Basisschool

St. – Jozef

Zuidlaan 70

050/41.35.82

Afmeting Bouwjaar Kleedkamer

1 L = 25m

B = 12m

H = 7m

35

douches openlucht-

sportterrein

Verhuring

derden

speelplein

1961 1 - Speelveld ja klimrek

veertoestellen

- - - - - - neen fietsdraaimolen

klimkasteel

1 L = 32m

B = 22m

H = 7m

1 L = 13m

B = 12m

1 L = 14m

B = 8m

H = 6m

1 L = 16m

B = 7m

H = 5m

1 L = 11m

B = 10m

H = 6m

1986 2 grote

2

individuele

2x grote

2 x

individuele

1 x volleybalterrein

1 x voetbalveld

(mini)

2 x basketterrein

neen -

1981 - - - neen -

renovatie

1982

renovatie

1950

1 1 1 x basketterrein

2 x voetbalterrein

ja 2 x speelhuisje

glijbaan

klimtoestel

- - - ja zandbak

klim -en

klauterrek

1979 - - 1 basketterrein ja zandbak

klim -en

klauterrek

3.2.6. Wandel- en Fietsroutes.

Ontdekken, genieten, proeven... is er een betere en gezondere manier dan te voet of per fiets

Blankenberge en het achterland te verkennen?

a) De volledig bewegwijzerde “Genteleroute” is 33km lang en loopt via de polderdorpjes

Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster.

b) De “Groene Halte-Wandelroute Uitkerkse Polder” is een bijzondere wandeling (lengte van

de wandeling: € 7,5 km) uitgestippeld in het waardevolle natuurgebied Uitkerkse Polder.

c) De “Blankenbergse Wandelroute” van 7,5 km laat u toe het oude en het nieuwe

Blankenberge te verkennen en te ontdekken.

d) De 4,5 km lange historische “Blankenbergse Havenwandeling”.

e) De "Art Nouveau-wandeling Vele wandtegelfriezen en tegeltableaus kunnen bewonderd

worden.

f) “Pittige vrouwen in Blankenberge

Honderden 'grote' en 'kleine' vrouwen droegen bij tot de ontwikkeling van hun stad.

g) “Uitkerkse Polder”

In het VVV-kantoor is er een brochure beschikbaar met een reigerwandeling (1 km),

kemphanentraject (8,5 km) en strandlopersparcours (12 km). Deze trajecten leiden de

natuurliefhebber doorheen de het natuurgebied de Uitkerkse Polder.


h) “Interbellumwandeling door Blankenberge

Tussen de twee wereldoorlogen kende Blankenberge een nieuwe uitbreiding langs de oostkant

(het 'gaskwartier') en langs de westkant (het 'frontkwartier').

3.2.7. Het huren van fietsen, kustrijwielen (go-cars), tandems en moto’s

a) New Car, Malecotstraat 5-8370 Blankenberge, Tel.050/41.39.33

b) Best Cars, Vanderstichelenstraat 45-8370 Blankenberge, Tel.050/41.75.08

c) Chez le Brusseleer, Vanderstichelenstraat 15-8370 Blankenberge, Tel.050/41.47.40

d) Chez le Fils du Brusseleer, Vanderstichelenstraat 27-8370 Blankenberge, Tel.050/41.47.40

e) Jump 2, Prinsenlaan 49-8370 Blankenberge, Tel.050/42.33.66

f) Lievens Henk, Kerkstraat 124-8370 Blankenberge, Tel.050/41.42.84-Fax.050/42.72.06

g)Station NMBS,8370 Blankenberge Tel.050/41.18.01

36


3.2.8. Andere recreatievoorzieningen in openlucht.

a) Autodroom voor kinderen.

Waar? op het strand bij de Pier Tel.050/41.77.16.

Open van Pasen tot en met het eerste weekend van oktober.

b) Kid-Karting/Kinderverkeerspark

Waar ? Leopoldpark (bij Jachthaven), Tel. 050/41.75.98-050/41.38.66

Open van Pasen tot eind oktober.

c) Lustige Velodroom.

Waar? Op het strand nabij de pier, Tel.050/42.70.20

Wat ? Piste op het strand met allerlei gekke fietsen

Open van Pasen tot 15 september.

d) Minigolf.

- Minigolf Des Dunes, J. Gadeynehelling-8370 Blankenberge, Tel.050/42.75.15

Waar? duinen kant Pier

Open van Pasen tot eind september

- Minigolf Tom Thumb en Crazygolf, Tel. 050/41.42.40

Waar? Leopoldpark bij de haven

Open van Pasen tot eind september

- Snookergolf, Tel. 050/41.75.98-050/41.38.66

Waar? Leopoldpark bij de haven

Open van Pasen tot eind oktober

- Pirate Adventure Golf

Waar? Koning Albert I laan 116, Sea Life Marine Park

Open elke dag van het jaar.

e) King Beach “Speelstrange”

Waar? Op het strand nabij het casino

Wat? Kinderspeelplein op het strand

Open gans het jaar.

f) Goolfie

Waar ? Zeedijk 120

Wat ? Indoor black light minigolf

Open gans het jaar.

37


3.3. INVENTARIS VAN DE EXTERNE SPORTACTOREN.

3.3.1. Gemeentelijke sportraad

a) Structuur:

Deskundigen

(2)

Categorie

C

Niet stemgerechtigd


Recreatie

(4)

Werking vrijwilligers

- (38) Recreatie

- (18) competitie

Competitie

(3)

• * Niet stemgerechtigde

Categorie

A

Algemene

Vergadering

62

Werking met professionele

beroepskrachten

- (2) Schoolsport

- (1) BLOSO-sportcentrum

- (1) Andere

Beheerraad

Sportraad

(11)

BLOSO-centrum

(1)

38

Categorie

B

Waarnemers *

- Schepen van sport

Administratie *

- Diensthoofd sport

- Sportfunctionaris

Schoolsport

(2)

Waarnemers*

- Schepen van sport

- Jeugdraad

- Cultuurraad

- Seniorenraad

Administratie*

- Diensthoofd sport

- Sportfunctionaris

Deskundige

(1)


) Samenstelling van de Beheerraad Sportraad 2006:

POTIER NOEL

DE REESE CORINE

DOBBELAERE PATRICK

MAES JOCHEN

DEBEDTS-VAN RYSSEL KATRIEN

VAN WULPEN JEAN-PIERRE

VAN HECKE LUC

MARMENOUT GILBERT

VAN MOORTER YVES

AERTS ILYA

T’JOENS WILLY

VERNIEUWE TERENCE

Zuidlaan 74

8370 Blankenberge

Tel. 41.86.14

Merkempad 12

8370 Blankenberge

Tel. 41.58.13

Duindistellaan 19

8370 Blankenberge

Tel. 41.56.34 - 41.62.61

A. Van Ackersquare 1

8370 Blankenberge

Tel. 41.56.34

Grote Markt 22

8370 Blankenberge

Tel. 42.99.42

Macquinstraat 21

8370 Blankenberge

Tel. 41.36.94

K. Boudewijnlaan 15/bis

8370 Blankenberge

Tel. 42.64.44

Zeebruggelaan 48

8370 Blankenberge

Tel. 41.40.60

Polderlaan 44

8370 Blankenberge

Tel. 0475/25.81.52

Franchommelaan 102

8370 Blankenberge

Tel. 0486/21 94 99

Waterkasteelstraat 1/c2

8370 Blankenberge

Tel. 41.55.58

Ploegstraat 6

8370 Blankenberge

Tel. 050/41.96.01

ROUZERE PIETER Rodenbachstraat 23

8370 Blankenberge

Tel. 050/41.73.73

VANHAUWAERT GEORGES J. Descampstraat 9

8370 Blankenberge

Tel. 050/41.39.19

39

VOORZITTER

BEHEERDER RECREATIE

St.-Sebastiaansgilde

ONDERVOORZITTER

BEHEERDER RECREATIE

Rust Roest

WAARNEMER

BEHEERDER SPORTDIENST

WAARNEMER

WAARNEMER

SCHEPEN VAN DE SPORT

PENNINGMEESTER

BEHEERDER RECREATIE

De Polderbutters

SECRETARIS

BEHEERDER BLOSO-

SPORTCENTRUM

BEHEERDER SCHOLEN

Gemeenschapsonderwijs

BEHEERDER RECREATIE

Willem Tell staande wip

BEHEERDER SCHOLEN

Vrij Onderwijs

BEHEERDER COMPETITIE

Tennis Club Blankenberge

BEHEERDER COMPETITIE

Atletiek Club Blankenberge

BEHEERDER COMPETITIE

Basket Club Fantasia

BEHEERDER DESKUNDIGE


Verenigingen aangesloten bij de Sportraad: contactpersonen : Bijlage 3

NR SPORTTAK CLUB BOND LID -18 +18 M V

1 ATLETIEK ATLETIEKCLUB BLANKENBERGE WVVTAV 150 86 64 72 78

2 BADMINTON BADMINTONCLUB BLANKENBERGE VBL 61 35 26 32 29

3 BASKETBAL FANTASIA VBL 297 175 122 228 69

4 BILJART BILJARTCLUB ZEEDUIVELS GEOZ 15 0 15 13 2

5 BILJART BILJARTCLUB LES DEUX CLEFS 10 0 10 10 0

6 BOOGSCHIETEN ST.- SEBASTIAANSGILDE KNBBW 39 10 29 30 9

7 BOOGSCHIETEN VRIJE SCHUTTERS KNBBW 15 0 15 8 7

8 CONDITIETRAINING JAGHALM FEDES 68 0 68 17 51

9 DANS CADANZA FEDES 83 70 13 3 80

10 DANS DANSCLUB PASO DOBLE DLSF 192 160 32 25 167

11 DANS DANCE NRGY DANS-

LIGA

118 91 27 7 111

12 FIETSEN CYCLOCLUB 13 0 13 13 0

13 FIETSEN DE POLDERBUTTERS W.T.C. GSF/BGJG 80 1 79 75 5

14 FULL CONTACT RONIN FULL CONTACT KARATE

SCHOOL

FROS 78 33 45 62 16

15 HENGELEN CASTING CLUB FKHV 40 0 40 38 2

16 HENGELEN DE GULLE VVHV 124 5 119 117 7

17 HENGELEN DE TINK VVHV 60 5 55 58 2

18 JIU JITSU JIU-JITSU BLANKENBERGE FROS 45 10 35 34 11

19 JUDO KODOKAN JUDOCLUB VJF 76 56 20 62 14

20 KARATE KARATECLUB ZENDOKAN VKF 24 15 9 20 4

21 OMNI-SPORT LOOPJE ZWEMPJE VZW GSF/BGJG 29 3 26 15 14

22 OMNI-SPORT O.S.C.K. VZW SFGO 20 0 20 6 14

23 OMNI-SPORT POLITIE SPORT KRING BPSB 103 0 103 76 27

24 OMNI-SPORT S – SPORT BLANKENBERGE S-SPORT 117 0 117 43 74

25 OMNI-SPORT T VUISTJE FROS 19 0 19 15 4

26 PETANQUE PETANQUECLUB BLANKENBERGE 3 0 3 3 0

27 SURFEN OFFSHORE SURFCLUB VYF 227 107 120 163 64

28 TAEKWONDO TAEKWONDO CHIN DO YANG VTB 77 44 33 58 19

29 TAFELTENNIS TAFELTENNISCLUB FEDES 24 12 12 23 1

30 TENNIS TENNISCLUB BLANKENBERGE VZW VTV 363 132 231 209 154

31 TURNEN GYMBAT GYMFED 155 112 43 23 132

32 TURNEN RUST ROEST VZW GYMFED/

BVLO

477 356 121 117 360

33 VISUEEL GEHANDICAPTEN-

SPORT

VVSO/VG 15 0 15 7 8

34 VOETBAL SPORTING CLUB BLANKENBERGE KBVB 315 221 94 312 3

35 VOETBAL VETERANEN BLANKENBERGE VZVB 51 0 51 51 0

36 VOGELPIK DJOEFFERS 30 0 30 24 6

37 VOLLEYBAL VOLLEYBOND BLANKENBERGE GSF/BGJG 18 0 18 15 3

38 VOLLEYBAL VLM BLANKENBERGE VKRL 21 0 21 20 1

39 WANDELEN DAORTA WANDELCLUB VWO 21 0 21 9 12

40 WANDELEN INTERNATIONALE TWEEDAAGSE VWJL 105 7 98 52 53

41 ZAALVOETBAL VRIENDENKRING BLANKENBERGE 94 VZVB 15 0 15 15 0

42 ZAALVOETBAL Z.V. DEN BRASSEUR VZVB 21 0 21 21 0

43 ZAALVOETBAL Z.V. DE BEL BOYS 17 0 17 17 0

44 ZAALVOETBAL Z.V.C. DE SMASH VZVB 18 0 18 18 0

45 ZAALVOETBAL Z.V. T KELDERTJE 18 0 18 18 0

46 ZAALVOETBAL VOBOS 102 0 102 38 62

47 ZAALVOETBAL Z.V.C. PARASOL VZVB 16 0 16 15 1

48 ZAALVOETBAL Z.V.C. THE IRISH PUB VZVB 19 1 18 19 0

49 ZAALVOETBAL F.C. VANCOUILLIE 11 0 11 11 0

50 ZAALVOETBAL Z.V. CAFE AU LAIT 12 0 12 12 0

51 ZAALVOETBAL Z.V. SWING 18 0 18 17 1

52 ZAALVOETBAL Z.V.V. IN DE VOORSTAD 20 0 20 20 0

53 ZEILEN SCARPHOUT YACHTCLUB LBWB 300 0 300 291 9

54 ZEILEN VERENIGING VOOR WATERSPORT VVW 594 59 535 432 162

55 ZEILEN VRIJE NOORDZEEZEILERS VVW 225 0 225 178 47

56 ZWEMMEN/WATERPOLO BLANKENBERGSE ZWEMVERENIGING KBZRB/VZL/

FROS

40

274 174 100 164 110

Totaal clubs: 56/ Totaal leden: 5.456/ -18: 1.980(36,29%)/ +18: 3.478(63,75%)

Mannen: 3.451(63,25%)/ Vrouwen: 2.005(36,75%)


3.3.2. Verenigingen niet aangesloten bij de Sportraad

SPORTTAK CLUB BOND LEDEN

BILJARTEN 1 B.C. VOLHARDEN 21

2 ERIN EN ERUIT 53

3 DE KROMME STOK 50

4 SCARPHOUT 18

5 O.N.A. 35

BOOGSCHIETEN 6 ST. AMAND 57

7 DE WARE VRIENDEN 75

8 ROBIN HOOD 17

DUIVENWEDVLUCHTEN 9 DE REISDUIF 37

GAAIBOLDEREN 10 DE REISDUIF 99

HAPKIDO 11 HAPKIDO-CLUB NAJA DUM 19

KARATE ANUBIZ 15

OMNISPORT 26. ARKTOS 15

SCHAKEN 12 SCHAAKCLUB BLANKENBERGE 50

STRANDVOETBAL 13 DE STRANDJUTTERS 40

TAEKWONDO 14 TAEKWONDOCLUB NAJA DUM 21

VOETBAL VK DE RESE BIOVER 15

VOLLEYBAL FLECHE D’OR 15

27. VC BART 15

WIELRENNEN 15 A-TEAM 30

16 DE HAVENSPORTVRIENDEN KBWB 30

ZAALVOETBAL 17 Z.V. NAVARIN 15

18 Z.V. BBL 15

19 Z.V. GERMANEN 15

20 Z.V. CASINO BLANKENBERGE 15

21 Z.V. VIDEOCLUB 15

22 Z.V. GRAPHICS 15

23 Z.V. LA SINGLA 15

24 Z.V. GEZELLE 15

25 Z.V. BREUGHEL 15

26. JM HUBER 15

27. ZVC DE TURNCLUB 15

28; ZVC DE RITACHVRIENDEN 15

FCCTI 15

CASINO 15

TOTAAL : 10 TOTAAL : 25 TOTAAL:

817

Merk op : het gaat hier uiteraard om het geschatte aantal leden.

41


3.3.3. Onderwijs: zie 3.2.5.: De verschillende schoolnetten nemen deel aan de S.V.S.activiteiten.

3.3.4. Andere sportorganisaties

- BLOSO: zie 3.2.3.3.

* Bloso-sportkampen

* Sportklassen

* Schoolsportdagen en organisaties van de Stichting Vlaamse Schoolsport.

* Trainingen en stages van binnen- en buitenlandse sportfederaties en clubs.

* Sportweekends voor clubs en verenigingen.

* Bedrijfssportdagen

* Opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool.

* Clubtrainingen: De sportinfrastructuur van de Bloso-centra staat ook ter beschikking van

de plaatselijke bevolking, clubs en verenigingen en dit tijdens de uren die niet gebruikt

worden voor Bloso-organisaties.

* Belangrijke sportmanifestaties en evenementen. In de Bloso-centra worden jaarlijks een

groot aantal belangrijke wedstrijden, evenementen en massamanifestaties georganiseerd.

- Sportkamporganisaties die een werking ontplooien op het Blankenbergs grondgebied.

* De Sportplaneet vzw: omnisportkampen

Contact: Pieter Legein, Beaucourtstraat 13 te 8200 Sint-Andries Brugge – 050/311893

* Sportanimo vzw: omnisport- en themakampen.

Contact: Pieter De Rycker, Vaartstraat 4 te 8420 Wenduine-De Haan – 0485/657132

* Taalstages Depauw: taal, sport en spel

Contact: ’t Hoge 120 te 8500 Kortrijk – 056/210527

- Seniorenbonden met een sportaanbod: Info op www.seniorenraad-blankenberge.be

Liberale Bond van gepensioneerden

Open Kristelijk Respectvol Actief Blankenberge

Open Kristelijk Respectvol Actief Uitkerke

Vlaamse Federatie voor Socialistische Gepensioneerden

Vlaams Verbond van Gepensioneerden.

Sportaanbod: Fietsen, wandelen, bowling, dansen, petanque, bolling, volksspelen,

zwemmen, aquagym, koersbal, nordic walking

42


- Culturele verenigingen met een sportaanbod.

Naam + adres Sport Plaats + adres Frequentie uur Leeftijdscat.

Vlaamse Toeristenbond – Wandelen in en buiten Blankenberge Mei - september

halve dag : 10 - 75 jaar

Automobilistenbond

13.30u -18.30u

Fietsen

de donderdag om de volle dag :

14 dagen

9.30u - 18.30u

avond : 18.30u - 23u

KAV Uitkerke

Turnen

St.-Jozefschool

18 sept. t.e.m. juni

20u - 21u iedereen

Schaapstraat 8

1x/week

K.B.G.

S-plus

De Grijze Panters

Petanqueclub De Korenbloem

Vlaamse Toeristenbond

Dienstencentrum “De Bollaard”

fietsen

yoga

- Petanque

- Bowling

- Jogging

- fietsen

Fietsen

Petanque

Koersbal

Aquagym

Bowling

Nordic walking

Wandelen

Vertrek : Parochiaal Centrum

Ruiterstraat 5

St.-Jozefschool

Schaapstraat 8

Albertpark

De Haan

Bloso

in en buiten Blankenberge

In de polders

Florealclub

Breugelhof

Petit Rouge

Bowlingstones

43

22 mei t.e.m. september

1x/week

20 sept. t.e.m. eind juni

1x/week

Iedere woensdag

Iedere maandag

Om de 14 dagen

mei-september

1x/week

oktober-mei

1x/week

Wekelijks

1x per maand

1x per maand

Diverse locaties 2x/jaar

20u - 21u

19u – 20u

8u - 9u

vertrek : 14.15u aan

het Stadhuis

14u – 18u

14u – 17u

14u – 17u

14u – 15u

14u-15u

14u-15u

Fietsen

1x/jaar

Petanque Roeschaartplein maandag en vrijdag 14u – 17u

Wandelen

fietsen

Fietsen

Wandelen

Yoga

Groenestraat 69

mei – september

mei - september

maandelijks

vanaf de lente

elke woensdag

’ s middags of

’s avonds

10u – 18u

14u30 – 17u30

14u – 17u

14u30 – 16u30

iedereen

iedereen

alle leden

alle leden

iedereen

iedereen


3.4. TRENDS EN PLAATSELIJKE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is ook voor Blankenberge een uitgangspunt.

Het stadsbestuur van Blankenberge heeft sport de afgelopen jaren steeds hoog op de

investeringskalender geplaatst.

Denken we maar aan de aanleg van verschillende petanquevelden, de realisatie van de

bowling (met overdekte petanquevelden), het opwaarderen van het Blosocentrum met de

introductie van het sauna- en wellnesscomplex en een nieuwe sporthal, het bouwen van een

nieuw verblijfscentrum, een kunstgras-voetbalveld, de aanleg van een skatepiste,

atletiekpiste,…

We stellen echter vast dat de vraag naar professionele en gespecialiseerde sportinfrastructuur

voor sportclubs toeneemt, alsook dat het sportlandschap drastisch wijzigt. Studies wijzen uit

dat het klassieke sportpatroon hoe langer hoe meer verlaten wordt. Meer en meer zoekt men

naar flexibelere bewegingsmomenten. Anderzijds neemt het aandeel senioren toe en blijft

deze bevolkingscategorie langer dynamisch. Daar tegenover neemt het aantal jongeren relatief

gezien een kleiner deel van de bevolkingspiramide in. Constante daarbij is dat de fysieke

conditie van jongeren en van de gemiddelde bevolking afneemt en dat de concurrentie van

andere vrijetijdsbesteding toeneemt.

In de eerste plaats dient gestreefd te worden naar een optimaal bezettingsrooster. Ook de

bezetting van onze sporthallen en van het zwembad dient geëvalueerd te worden. De

uitdaging is een goede mix van topsport, jongerenwerking en individuele sportbeoefening te

vinden. Ook de aandacht voor andersvaliden moet onderstreept worden.

Tijdens de volgende legislatuur moet eveneens werk gemaakt worden van een constant

onderhoud en herwaardering van bestaande sportinfrastructuur. Meer bepaald de kleedkamers

in het zwembad, de accommodatie ter hoogte van het Soetestadion,… zijn aan renovatie toe.

Verder zal er met Bloso een gesprek aangeknoopt worden over de prijszetting van de

infrastructuur, die zeer zwaar doorweegt in het budget van de lokale sportverenigingen.

De inschakeling van schoolsportinfrastructuur moet eveneens bestudeerd en aangemoedigd

worden.

Verder dient een onderzoek naar mogelijke ontbrekende sporttakken duidelijk te maken waar

de lacunes zitten in ons stedelijk sportbeleid.

Zoals voorzien in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal aan de oostzijde van de stad

ruim aandacht besteed worden aan verschillende sportvormen. Centraal staat hierbij de

realisatie van een democratische eco-golf met 9 holes.

De sportraad blijft hét instrument bij uitstek om vanuit het stadsbestuur een dialoog tot stand

te brengen met alle Blankenbergse clubs rond noden en opportuniteiten binnen het

georganiseerde sportleven. Clubs die aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad krijgen een

subsidie voor hun werking op basis van een subsidiereglement. Dit reglement zal geëvalueerd

worden.

Prioritair willen we rekening houden met de eigentijdse sportontwikkelingen, de

individualisering, de differentiatie, de vergrijzing, de bewegingscultuur en het

informatietijdperk.

44


3.5. NODEN EN BEHOEFTEN.

De relevante noden en behoeften hebben wij vastgelegd op basis van volgende zaken:

- Het algemeen beleidsplan, tot stand gekomen via een bevraging. (Ter inzage op de

sportdienst)

- Het sportpromotieplan 2007

- De verslagen van de stedelijke sportraad

- De subsidiedossiers

- Lokale statistieken

- De overlegmomenten met de stuurgroep, klankbordgroep, de sportraad, de jeugd-, senioren-

en OCMW-sector.

3.5.1. Ondersteuning van de sportverenigingen

a) Situatieschets:

- 56 sportclubs aangesloten bij de sportraad en 25-tal niet aangesloten

- 32 verschillende sporten worden er beoefend op het Blankenbergs grondgebied

- Het aanbod is vrij divers: ploeg- en individuele sporten, recreatieve en competitieve

mogelijkheden.

- De clubs worden financieel ondersteund via een subsidiereglement: € 44.300

- Materiële en andere ondersteuning worden door de clubs gewaardeerd.

b) Noden en behoeften

- Clubs die nog niet aangesloten zijn bij de sportraad aansporen dit te doen

- Aanpassing van het subsidiereglement

* conform het decreet

* kwalitatieve jeugdsportbegeleiding nog meer valoriseren.

* nagaan of de verscheidene verhoudingen beter op elkaar afgestemd kunnen worden

- Clubs en organisaties die grote evenementen opzetten of aantrekken beter ondersteunen

- Clubs met jeugdwerking hebben behoefte aan gediplomeerde begeleiders

3.5.2. Ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport

a) Situatieschets:

- De schoolsport is vooral actief binnen de eigen structuren; er wordt relatief weinig beroep

gedaan op de sportdienst

- Er zijn 4 organisatoren van sportkampen actief

- De sportdienst is in hoofdzaak ondersteuner en/of medeorganisator van activiteiten van

derden.

- De sportdienst heeft geen voldoende mankracht en middelen om zelf veel activiteiten te

organiseren en de sportpromotie op te krikken

- Er is een lopende goede samenwerking tussen de jeugddienst en sportdienst

- Een groot aantal seniorenbonden en culturele verenigingen hebben een minimum aanbod

aan bewegingsactiviteiten

b) Noden en behoeften

- Onderzoeken en opsporen van mogelijkheden voor intensere samenwerking met de

scholen en de jeugddienst

45


- Onderzoeken en opsporen van trends die zich bij de jeugdbevolking manifesteren

- Bij de planning van meer ondersteuning vanuit de sportdienst of meer sportpromotie de

nodige middelen en/of mankracht te voorzien bij de sportdienst.

- Zichtbaarheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid van de sportdienst verhogen

3.5.3. Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sporten en diversiteit in sport

a) Situatieschets

- In de sportraad werden waarnemers van verschillende doelgroepen opgenomen:

vertegenwoordigers van de jeugdraad, de gehandicaptenadviesraad en de seniorenraad.

- Er is een gezamenlijk overleg met het OCMW en de stedelijke diensten: sport-, jeugd- en

cultuur.

- De sportdienst richt zich vooral op de jeugd en de senioren. De seniorendienst en –raad,

jeugddienst en –raad staan open voor samenwerking.

- Toegankelijkheid van de sportaccommodaties voor de minder mobiele gebruiker is relatief

goed maar kan nog verbeterd worden.

b) Noden en behoeften

- Intensifiëring van de samenwerking tussen de sportdienst en het OCMW in verband met de

toegankelijkheid van de kansarmen.

- Aanpassingen in accommodaties zijn noodzakelijk om de toegankelijkheid te verhogen van

de minder mobiele gebruikers.

3.5.4. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur

a) Situatieschets

- Blankenberge is goed uitgerust op het vlak van de klassieke sportieve voorzieningen.

* 5 grotere sportzalen * 9 kleinere sportruimten

* 2 publieke zwembaden * 5 voetbalvelden, waarvan 1 kunstgrasveld

* een volledige atletiekaccommodatie * jachthaven * surf-beachclub

* 11 tennisterreinen, waarvan 8 baksteenmeel * 5 openluchtsportpleintjes

* 31 petanqueterreinen waarvan 6 indoor * skatepark * bowlingcomplex 16 banen

* 2 squashcourts * 2 fitnesscentra * tal van uitgestippelde wandel- en fietsroutes

Dit is geen limitatieve lijst. Accommodatie van vakantiecentra, hotels en ander privé-initiatief

werden hier niet opgenomen.

- Veel sportaccommodatie is gebouwd in jaren ’70 en ’80. Renovatie is eind de jaren ’90

opgestart en zet zich heden nog door.

- De surfaccommodatie kan niet op de huidige locatie blijven (RUP, PRUP, Pier als

geklasseerd monument)

- Er is weinig accommodatie voor de “nieuwe” sporten en trends.

b) Noden en behoeften

- Realisatie van een nieuwe surfclubaccommodatie.

- Renovatie van het stedelijk zwembad, het Noordzeebad.

- Renovatie of nieuwbouw sportcomplex De Sportdoze

- Afwerking infrastructuurplan BLOSO-sportcentrum

- Overdekking van 3 openluchttennisterreinen (concessie TCB)

- Realisatie van een democratische eco-golf

- Vrije sportmogelijkheden voor individuelen en recreanten

46


3.5.5. Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een

erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten. (Impulssubsidie vanaf 2009)

a) Situatieschets.

- De grote clubs hebben een behoorlijke jeugdwerking.

- Enkele clubs werken met een coördinator ( meestal zonder vergoeding )

- Tekort aan gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders/trainers.

- Weinig begeleiders worden vergoed op een correcte en legale wijze.

b) Noden en behoeften.

- Doorstroming van informatie ivm vormingsmogelijkheden

- Verlagen van drempels om vormingen te volgen

- Doorstroming van informatie betreffende tewerkstelling in de sport: legale tewerkstelling

- Financiële middelen om een kwalitatief trainerskorps en coördinatie uit te bouwen

47


4. DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN

AANPAK.

4.1. Ondersteuning van sportverenigingen.

Strategisch doelstelling 1 : Tijdens de komende legislatuur moeten meer inwoners de weg

vinden naar de sportclubs.

Operationele doelstelling 1: Tegen 2010 moet er een gestructureerde informatieverspreiding

gebeuren over de werking van de clubs

Indicator: Aantal concrete initiatieven en gebruikte informatiekanalen

Financiële prognose: € 2.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

1. Peilen naar behoeften bij

de sportclubs

2. Verfijnen van website ten

behoeve van de sportclubs

3. Publicaties ( folders en

dergelijke )

4. Peilen naar noodzaak een

sportbeurs-opendeurinitiatief

te organiseren

5. Aansporen van sportclubs

om zich aan te sluiten bij

sportraad

Juni 2009 Sportdienst ism sportraad en

clubs

December 2008 Sportdienst

September 2008 Sportdienst

Juni 2008 Sportdienst ism sportraad en

clubs

December 2010 Sportraad en sportdienst

Operationele doelstelling 2: Tijdens de legislatuur worden de initiatiefnemers en clubs die het

sportaanbod verhogen ondersteund door de sportdienst.

Indicator: Aantal aanvragen

Financiële prognose: € 2.500

Maatregelen Periode/Timing Wie

1. Bekendmaking van

ondersteuningsmogelijkheden

2008-2013 Sportdienst

2. Opmaak afsprakennota’s 2008-2013 Sportdienst – Initiatiefnemers

en clubs

3. Uitvoering ondersteuning 2008-2013 Sportdienst

48


Strategische doelstelling 2: De sportclubs krijgen zowel indirecte ondersteuning als elk jaar

een directe financiële ondersteuning op basis van een subsidiereglement.

Operationele doelstelling 1: Tijdens 2008 wordt het vigerende subsidiereglement voor de

sportclubs herwerkt

Indicator: Goedkeuring van herwerkt subsidiereglement door gemeenteraad.

Financiële prognose: Nihil

Maatregelen Periode/Timing Wie

Herwerking van subsidiereglement

Peilers van het reglement:

Jeugdwerking, vorming begeleiders

en de reële werkingskosten

April 2008 Sportdienst ism sportraad

Invoeren Juni 2008 Sportdienst

Operationele doelstelling 2: Elk jaar worden de clubs subsidies uitbetaald op basis van hun

ingebracht subsidiedossier en het subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria.

Indicator: Grootboeken gemeenterekening.

Financiële prognose: € 43.900

Maatregelen Periode/Timing Wie

Opvraging dossiers/aanvragen

subsidies aan de sportclubs

Elk jaar augustus Sportdienst.

Verwerking gegevens Vanaf 15 oktober Sportdienst

Advies sportraad November Sportraad

Uitbetaling subsidies December Via sportdienst

Operationele doelstelling 3: Sportclubs kunnen steeds beroep doen op indirecte ondersteuning

vanwege het gemeentebestuur .

Indicator: Aantal aanvragen en uitgevoerde ondersteuning

Financiële prognose:Nihil

Maatregelen Periode/Timing Wie

Toepassing van reglement ivm

terbeschikkingstelling van stadsmateriaal

en diensten

Toepassing reglement uitbating bar

sportzalen d’Hoogploate en de Sportdoze

Elk jaar Sportdienst en technische

dienst.

Elk jaar Sportdienst

49


Operationele doelstelling 4: Sportclubs die gedurende de lopende legislatuur grote

sportmanifestaties op touw zetten kunnen beroep doen op indirecte ondersteuning en/of

projectsubsidies.

Indicator: Aantal aanvragen en uitgevoerde ondersteuning

Financiële prognose:€ 5.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Evaluatie aanvragen ondersteuning Gedurende

legislatuur

Opmaak afsprakennota’s ondersteuning

en/of samenwerking

Gedurende

legislatuur

Uitvoering ondersteuning Gedurende

legislatuur

50

Sportdienst

Sportdienst

Sportdienst

Operationele doelstelling 5: Het stadsbestuur zal tijdens de legislatuur de kostprijs van

sportaccommodaties voor de clubs op hetzelfde peil houden

Indicator: Tariefreglement

Financiële prognose: Nihil

Maatregelen Periode/Timing Wie

Stijging van tarieven vermijden Gedurende

legislatuur

Overleg met BLOSO ivm prijszetting

voor de grote gebruikers

Gedurende

legislatuur

Sportdienst / Sportraad

Sportdienst

Operationele doelstelling 6: Het stadsbestuur zal tijdens de legislatuur binnen de bestaande

sportinfrastructuur de clubs meer gebruiksmogelijkheden aanbieden.

Indicator: Bezettingsrooster

Financiële prognose: Nihil

Maatregelen Periode/Timing Wie

Optimaliseren van bezettingsrooster Vanaf 2008 Sportdienst

Onderzoek en overleg met scholen om

meer schoolsportinfrastructuur aan de

clubs ter beschikking te stellen.

Vanaf 2008 Sportdienst

Strategische doelstelling 3: Het stadsbestuur zal de ideale omstandigheden creëren die de

werking van de sportraad en haar adviesverlening bevorderen.

Operationele doelstelling 1: Vanaf 2008 worden de werking van de sportraad en de kanalen

voor adviesverlening verbeterd.

Indicator: Aantal ingrepen en aanpassingen.


Financiële prognose: Nihil

Maatregelen Periode/Timing Wie

Herwerking van de statuten en het

huishoudelijk reglement van de

sportraad

Inspraak en dialoogomstandigheden

toegankelijker maken

Alle niet-aangesloten clubs

aansporen lid te worden van de

sportraad

2008 Sportraad ism sportdienst

2008-2010 Sportraad

2008-2010 Sportraad

51


4.2. Ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde

sport.

Strategische doelstelling 1: De sportdienst zal tussen 2008 en 2013 samenwerkingsverbanden

opzetten met de scholen.

Operationele doelstelling 1: De sportdienst zal vanaf 2008 in overleg met de scholen nagaan

welke mogelijkheden er zijn en samenwerkingsverbanden opstarten.

Indicator: Aantal samenwerkingsverbanden

Financiële prognose: € 1.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Overleg met de scholen 2008-2009 Sportdienst - scholen

Evaluatie en groepering mogelijke

projecten

2009 Sportdienst

Uitvoering projecten 2010 Sportdienst-scholen

Strategische doelstelling 2: De sportdienst zal vanaf 2008 eigen initiatieven ontwikkelen en

nieuwe impulsen geven om de inwoners en de toeristen meer te doen bewegen en het

sportaanbod te verhogen.

Operationele doelstelling 1: De sportdienst stelt jaarlijks een sportief programma op.

Indicator: Het jaarlijks aangeboden sportief programma

Financiële prognose: € 4.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Uitvoering jaarplan Elk jaar Sportdienst

Operationele doelstelling 2: De sportdienst zal tijdens de legislatuur inspelen op nieuwe

tendensen en ontwikkelingen op sportief vlak.

Indicator: Aantal onderzoeksdossiers en acties.

Financiële prognose: € 1.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Detectie nieuwe ontwikkelingen op

sportief vlak, in het bijzonder bij de

jeugdbevolking.

Onderzoek naar ontbrekende sporttakken

en lacunes o.a.

- vrije sportmogelijkheden

- events op het sportstrand

Uitwerken initiatieven. Dit op

voorwaarde dat derden dit aanbod niet op

gepaste wijze invullen.

Elk jaar Sportdienst /

Jeugddienst

Elk jaar Sportdienst

Naargelang de zich

aanbiedende opportuniteiten

52

Sportdienst

Inspelen op campagnes van hogere Naargelang de zich Sportdienst


overheden en overkoepelende organen aanbiedende opportuniteiten

Operationele doelstelling 3: Tegen eind 2010 is de samenwerking met de jeugddienst

geïntensifieerd ten opzichte van de huidige samenwerking.

Indicator: Aantal samenwerkingsverbanden

Financiële prognose:€ 1.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Overleg met de jeugddienst 2008-2009 Sportdienst-Jeugddienst

Uitwerking projecten 2009-2010 Sportdienst-Jeugddienst

Operationele doelstelling 4: Vanaf 2008 zal de sportdienst werken aan een verhoogde

herkenbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Indicator: Het aantal middelen en initiatieven

Financiële prognose:€ 1.500

Maatregelen Periode/Timing Wie

Verhogen van visibiliteit en de herkenbaarheid

door uitwerking van een logo en promotiemateriaal

rekening houdend met de overkoepelende huisstijl.

Bereiken van prominente aanwezigheid in alle

stedelijke infokanalen en media en op de acties

zelf

53

2008-2010 Sportdienst

2009-2010 Sportdienst

Operationele doelstelling 5: Vanaf 2008 zal de sportdienst de kwaliteit in haar eigen werking

bewaken en verfijnen..

Indicator: Aantal ingrepen en initiatieven.

Financiële prognose: Via vormingsambtenaar en voorziene kredieten

Maatregelen Periode/Timing Wie

Evaluatie en kwaliteitscontrole na afwerking

organisaties en activiteiten

2008-2010 Sportdienst

Vorming personeel 2009-2010 Sportdienst

Inschakelen van gediplomeerden in sportspecifieke

begeleiding

Bij uitbreiding activiteitenwaaier aanwerven van

personeel

Vanaf 2008 Sportdienst

Legislatuur Sportdienst


4.3. Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot

sport en de diversiteit in de sport

Strategische doelstelling 1: De sportdienst zal tussen 2008 en 2013 in haar sportpromotie

prioriteit geven aan de laagdrempeligheid en differentiatie naar doelgroepen toe.

Operationele doelstelling 1: De sportdienst zal vanaf 2008 activiteiten ontwikkelen specifiek

gericht op de doelgroep senioren.

Indicator: Aantal specifieke activiteiten en initiatieven

Financiële prognose: € 1.500

Maatregelen Periode/Timing Wie

Overleg met de seniorendienst- en raad 2008 Sportdienst-seniorendienst

Groeperen van voorstellen en onderzoek

haalbaarheid

- grote aandacht voor de wandelsport en

vernieuwende aspecten zoals

Nordicwalking.

2008-2009 Sportdienst

Opstarten van uitvoering activiteiten 2010 Sportdienst

Operationele doelstelling 2: De sportdienst zal tijdens de legislatuur initiatieven ontwikkelen

specifiek gericht op de doelgroep mindervaliden.

Indicator: Aantal specifieke activiteiten, initiatieven en aanpassingen ivm toegankelijkheid.

Financiële prognose: € 25.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Overleg met de Gehandicaptenadviesraad

en BLOSO

Groeperen van voorstellen en onderzoek

haalbaarheid ivm activiteiten

Groeperen van voorstellen en onderzoek

haalbaarheid ivm toegankelijkheid

sportaccommodaties

Opstarten uitvoering activiteiten en

aanpassingen

2008 Sportdienst-GAR-BLOSO

2008-2009 Sportdienst

2008-2009 Sportdienst

Legislatuur Sportdienst

54


Operationele doelstelling 3: De sportdienst zal tijdens de legislatuur drempelverlagende

initiatieven ontwikkelen specifiek gericht op de doelgroep kansarmen

Indicator: Aantal initiatieven en activiteiten

Financiële prognose: € 2.500

Maatregelen Periode/Timing Wie

Overleg met OCMW, jeugd- en

cultuurdienst

Opstarten en uitvoeren van initiatieven

en activiteiten

2008 Sportdienst

Legislatuur Sportdienst, OCMW, jeugd-

en cultuurdienst

55


4.4. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur

Strategische doelstelling 1: Het stadsbestuur zal gedurende de legislatuur steeds

samenwerkingsverbanden in overweging nemen voor het uitbaten, bouwen en renoveren van

sportinfrastructuur.

Operationele doelstelling 1: Het stadsbestuur zal actief partners zoeken en betrekken bij de

uitbating, bouwen en renoveren van sportaccommodaties.

Indicator: Aantal samenwerkingsverbanden en overeenkomsten

Financiële prognose:

Maatregelen Periode/Timing Wie

Bestendigen van de samenwerking met

het BLOSO betreffende het sportcentrum

in Blankenberge

Bestendigen en uitbreiding van

samenwerking met TMVW

Bestendigen en uitbreiding van aantal

concessies voor sportaccommodaties

Onderzoek naar mogelijkheden om

renovatie en bouw van

sportaccommodatie van clubs en

concessionarissen (financieel) te

ondersteunen en te begeleiden.

Onderzoek naar haalbaarheid en

instapmogelijkheden in het Vlaams

infrastructuurfonds (PPS-systeem)

Legislatuur BLOSO- Stad/sportdienst

Legislatuur TMVW – Stad/sportdienst

Legislatuur Stad/sportdienst

Legislatuur Stad/sportdienst – clubs –

concessionarissen.

Legislatuur Stad/sportdienst -

Strategische doelstelling 2: Het stadsbestuur zal gedurende de legislatuur verbeterde en meer

sportaccommodatie voorzien.

Operationele doelstelling 1: Het stadsbestuur pakt tijdens de legislatuur renovatie aan in de

orde van een vastgelegde prioriteitenlijst.

Indicator: De renovaties

Financiële prognose: € 500.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Het sportcomplex De Sportdoze: totale

renovatie (strippen en renoveren).

Kandidaatstelling Vlaams

infrastructuurplan.

-onderzoek – investeringsplan -

uitvoering

Alternatief: afbreken en nieuwbouw (zie

onder)

2008-2011 Stad/TMVW

Het Noordzeebad: deelrenovaties volgens Legislatuur Stad/TMVW

56


een vastgelegde orde van belangrijkheid

en noodzaak.

- onderzoek – investeringsplan –

uitvoering

Operationele doelstelling 2: Het stadsbestuur zal gedurende de legislatuur nieuwe

sportaccommodatie oprichten inclusief voor nieuwe sporten en sporten die nog niet in

Blankenberge kunnen beoefend worden.

Indicator: Nieuwe projecten

Financiële prognose: € 1.000.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

Het sportcomplex De Sportdoze:

afbreken en nieuwbouw.

Kandidaatstelling Vlaams

infrastructuurplan.

- onderzoek – investeringsplan -

uitvoering

Alternatief: renovatie zie boven

Tenniscomplex Noordzeebad:

uitbreiding met 1 terrein en

overdekking van 3 terreinen

2008-2011 Stad/TMVW

2008-2009 Stad/TMVW/Concessionaris

Tennisclub Blankenberge

Ecogolf met 9 holes: studiefase 2009-2010 Stad

Surf en-beachclub: toewijzing

concessie en uitvoering

Skatepark verleggen naar BLOSOsportcentrum

2008-2010 Stad/concessionaris

2008-2011 Stad/BLOSO

Mountainbikeroute: studiefase 2008-2009 Stad/BLOSO/Provincie/omliggende

gemeenten

57


4.5. Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in

sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn

aangesloten. (Impulssubsidie vanaf 2009)

Strategische doelstelling 1: Het stadsbestuur zal initiatieven nemen om de kwaliteit van de

jeugdsportbegeleiding te verhogen.

Operationele doelstelling 1: Vanaf 2008 zal de sportdienst de clubs stimuleren om maximaal

te werken met gediplomeerde trainers.

Indicator: Aantal gediplomeerde trainers

Financiële prognose: € 14.000

Maatregelen Periode/Timing Wie

De sportdienst zal de clubs maximaal

informeren betreffende vormingen voor

jeugdsportbegeleiders.

De clubs krijgen via het subsidiereglement

financiële tegemoetkoming

voor

- gevolgde vormingen

- werken met gediplomeerde

jeugdsportbegeleiders

De sportdienst zal onderzoeken welke

drempelverlagende initiatieven kunnen

genomen worden om deelname aan

cursussen te verhogen.

Legislatuur Sportdienst

Vanaf 2008 Sportdienst/sportraad

Vanaf 2008 Sportdienst/sportraad

Operationele doelstelling 2: Vanaf 2009 zal de sportdienst de clubs stimuleren om maximaal

de jeugdsportbegeleiders officieel tewerk te stellen en te betalen.

Indicator: Aantal contracten

Financiële prognose:

Maatregelen Periode/Timing Wie

De sportdienst zal de clubs maximaal

informeren betreffende de werking van

VLABUS

Het stadsbestuur zal de clubs die officieel

tewerkgestelde jeugdsportbegeleiders

en/of –coördinatoren (die zich bewust

zijn van de sociale en opvoedende rol van

het sportgebeuren) inschakelen financieel

ondersteunen

De sportdienst zal onderzoeken of er

nood is een jeugdsportcoördinator aan te

stellen die als taak heeft de kwaliteit van

de jeugdsportbegeleiding in de sportclubs

te verhogen.

2008 Sportdienst

2009-2012 Sportdienst

2009 Sportdienst

58


5. EVALUATIE.

Wordt voorbereid door de sportgekwalificeerde ambtenaar en de stuurgroep.

5.1.Jaarlijks verslag.

Nagaan of vooropgestelde doelstellingen, aan de hand van de indicatoren, zijn bereikt. De

stand van zaken wordt opgenomen in het verslag. Doelstellingen en maatregelen kunnen

bijgestuurd worden.. Indien strategische doelstellingen worden gewijzigd moet het verslag ter

goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het jaarlijks verslag bevat volgende onderdelen:

- Voor het hoofdstuk 1 van het sportbeleidsplan: een artikelsgewijze opgave van de

gerealiseerde uitgaven voor de financiële ondersteuning van de sportverenigingen, gebaseerd

op de goedgekeurde rekeningen.

- De verklaring van het bestuur waarin staat:

* dat het sportbeleidsplan in het desbetreffende jaar uitgevoerd werd zoals gepland.

Hierbij hoort een argumentatie bij de anders niet uitgevoerde onderdelen;

* dat men aan de voorwaarden voldoet met betrekking tot de sportgekwalificeerde

ambtenaren;

* dat men aan de voorwaarden voldoet met betrekking tot de sportraad.

- Het jaarlijks verslag dient

* voor advies voorgelegd te worden aan de sportraad;

* moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen;

* moet jaarlijks aan BLOSO en de sportraad bezorgd worden voor 1 september van het

jaar dat volgt op het jaar waarop het verslag betrekking heeft.

5.2. Tussentijdse evaluatie op het bereiken van de doelstellingen.

Gebeurt in het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode.

- in overleg met de sportraad;

- goedkeuring door gemeenteraad;

- moet aan BLOSO en de sportraad bezorgd worden voor 1 september van het jaar dat

volgt op de periode waarop het verslag betrekking heeft samen met het jaarlijks

verslag;

5.3. Eindevaluatie.

Vindt plaats in het laatste jaar van de sportbeleidplanperiode en dient ingediend te worden

met het nieuwe sportbeleidsplan.

- gebeurt in overleg met de sportraad;

- vormt een afzonderlijk onderdeel van de gegevensverzameling van het nieuwe

sportbeleidsplan.

59